Menettely : 2017/0143(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0278/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0278/2018

Keskustelut :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0347

MIETINTÖ     ***I
PDF 1667kWORD 287k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8‑0219/2017 – 2017/0143(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Sophia in 't Veld

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8‑0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0343),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0219/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A8-0278/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  EU:n kotitaloudet ovat maailman suurimpien säästäjien joukossa, mutta enin osa näistä säästöistä on lyhyen maturiteetin pankkitileillä. Pääomamarkkinoille tehtävien sijoitusten lisääntyminen auttaisi vastaamaan väestön ikääntymisen ja matalien korkojen aiheuttamiin haasteisiin.

(1 a)  Vanhuuseläkkeet muodostavat olennaisen osan eläkeläisten tuloista, ja monille ihmisille riittävä eläke on ratkaiseva tekijä vanhuuden riittävän tulotason tai köyhyyden välillä. Se on edellytys sille, että henkilö voi harjoittaa perusoikeuksia, jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, muun muassa ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia koskevassa 25 artiklassa, jossa todetaan seuraavaa: ”Unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään ja kunnioittaa näitä oikeuksia”.

(1 b)  Unionilla on vastassaan useita muun muassa väestörakenteeseen liittyviä haasteita, koska Eurooppa on ikääntyvä maanosa. Lisäksi työurat, työmarkkinat ja varallisuuden jakautuminen muuttuvat ratkaisevasti, mikä johtuu suurelta osin digitaalisesta vallankumouksesta. Samaan aikaan on yhä selvempää, ettei kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä ole mukautettu maailmanlaajuiseen tietotalouteen, johon kuuluvat avoimet rajat, työvoiman liikkuvuus ja muuttoliike. Perinteisten kansallisten eläkejärjestelmien ulkopuolelle jää kokonaan tai osittain liian monia ihmisryhmiä, muun muassa naisia, nuoria, muuttajia, matalan osaamistason työntekijöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja epätyypillisissä työsuhteissa olevia työntekijöitä.

(1 c)  Merkittävä osa vanhuuseläkkeistä maksetaan julkisista järjestelmistä, joten kansallisten eläkejärjestelmien ja julkisen talouden kestävyyden välillä on suora yhteys. Eläkejärjestelmien organisointi kuuluu yksinomaisen kansallisen toimivallan piiriin, kuten perussopimuksissa määrätään, mutta tulojen riittävyys ja kansallisten eläkejärjestelmien rahoituksen kestävyys ovat ratkaisevan tärkeitä koko unionin vakaudelle. Ohjaamalla eurooppalaisten säästöjä enemmän käteisestä ja pankkitalletuksista pidemmän aikavälin sijoitustuotteisiin, kuten vapaaehtoisiin eläkejärjestelmiin, saataisiin aikaan hyödyllisiä vaikutuksia sekä kansalaisille (jotka saisivat enemmän tuottoa ja paremmin riittävän eläkkeen) että taloudelle laajemmin.

(1 d)  Vuonna 2015 unionin työikäisestä väestöstä (20–64-vuotiaat) 11,3 miljoonaa asui muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, ja 1,3 miljoonaa unionin kansalaista työskenteli muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan.

(1 e)  Siirrettävän yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP) houkuttelevuus kasvaa erityisesti nuorten kannalta, ja se auttaa edelleen edistämään unionin kansalaisten oikeutta asua ja työskennellä kaikkialla unionissa.

(2)  Yksilöllisillä eläkkeillä on tärkeä tehtävä pitkän aikavälin säästäjien ja pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksien yhdistämisessä. Laajemmat eurooppalaiset yksilöllisten eläkkeiden markkinat tukisivat yhteisösijoittajille tarjolla olevaa rahoitusta ja investointeja reaalitalouteen.

(2 b)  Tämä asetus antaa mahdollisuuden luoda eläketuote, joka on mahdollisimman yksinkertainen, turvallinen, kohtuuhintainen, avoin, kuluttajaystävällinen ja siirrettävissä unionin laajuisesti ja joka täydentää jäsenvaltioiden nykyisiä järjestelmiä.

(3)  Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinat eivät tällä hetkellä toimi kitkattomasti. Joissakin jäsenvaltioissa ei vielä ole markkinoita eläketuotteille. Toisissa jäsenvaltioissa yksityisiä eläketuotteita on saatavilla, mutta kansallisten markkinoiden välillä on suuria eroja. Näin ollen yksilölliset eläketuotteet ovat siirrettävissä vain rajallisesti. Näiden vuoksi yksittäisten henkilöiden saattaa olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

(3 a)  Euroopan eläkemarkkinat ovat erittäin hajanaiset ja keskenään erilaiset, joten PEPP-tuotteiden vaikutus on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja kohderyhmät vaihtelevat yhtä paljon. Jäsenvaltioissa, joissa ensimmäistä ja toista pilaria ei ole kehitetty tarpeeksi, PEPP voisi olla ratkaisu ihmisille, joiden saatavilla ei ole tällä hetkellä riittävästi tarjontaa. Jäsenvaltioissa, joissa eläkemarkkinat ovat pitkälle kehittyneet, PEPP voisi lisätä kuluttajien valinnanvaraa tai tarjota ratkaisun liikkuville kansalaisille. PEPP-tuotteen ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata nykyisiä kansallisia eläkejärjestelmiä, vaan se on täydentävä lisätuote, ja ensimmäisen ja toisen pilarin jatkokehityksen, lujittamisen ja uudistamisen olisi oltava edelleen etusijalla.

(4)  Pääomamarkkinaunionin avulla voidaan edistää pääoman mobilisointia Euroopassa ja sen kanavoimista kaikille yrityksille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä infrastruktuurihankkeisiin ja pitkän aikavälin kestäviin hankkeisiin, jotka tarvitsevat sitä laajentuakseen ja luodakseen työpaikkoja. Yksi pääomamarkkinaunionin keskeisistä tavoitteista on lisätä yksityissijoittajien sijoituksia ja valinnanvaraa ottamalla eurooppalaiset säästöt paremmin käyttöön. Tässä tarkoituksessa PEPP-tuote on edistysaskel pääomamarkkinoiden yhdentymisen tehostamisessa, koska sillä tuetaan reaalitalouden rahoittamista pitkällä aikavälillä.

(5)  Syyskuussa 2015 esitetyssä pääomamarkkinaunionin luomista koskevassa toimintasuunnitelmassa(4) komissio ilmoitti, että se ”arvioi tarvetta luoda toimintapuitteet, joiden avulla Eurooppaan luodaan menestyksekkäät markkinat yksinkertaisille, tehokkaille ja kilpailukykyisille henkilökohtaisille eläkkeille, ja määrittää, edellyttävätkö tällaiset markkinat EU:n lainsäädäntöä”.

(6)  Euroopan parlamentti korosti 19 päivänä tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa(5), että ”on luotava toimintaedellytykset, jotka kannustavat rahoitustuotteiden innovointiin, edistävät monimuotoisuutta, hyödyttävät reaalitaloutta, tarjoavat lisäkannustimia investointeihin ja voivat lisäksi edistää riittävien, turvattujen ja kestävien eläkkeiden maksamista”. Esimerkkinä se mainitsee yksinkertaisen ja avoimen yleiseurooppalaisen eläketuotteen kehittämisen.

(7)  Eurooppa-neuvosto korosti 28 päivänä kesäkuuta 2016 antamissaan päätelmissä(6), että on tärkeää ”varmistaa yrityksille helpompi rahoituksen saanti ja tukea investointeja reaalitalouteen edistämällä pääomamarkkinaunionin tavoitteita”.

(8)  Syyskuun 14 päivänä 2016 julkaistussa tiedonannossaan Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin(7) komissio totesi, että se ”harkitsee tekevänsä yksinkertaista, tehokasta ja kilpailukykyistä yksilöllistä EU:n eläketuotetta koskevia ehdotuksia.[...] Tarkastelussa on myös se vaihtoehto, että tehdään lainsäädäntöehdotus vuonna 2017”.

(9)  Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista antamassaan tiedonannossa(8) komissio ilmoitti yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Tiedonannon mukaan sillä ”luodaan perusta turvallisemmille, kustannustehokkaammille ja avoimemmille kohtuuhintaisen, vapaaehtoisen ja yleiseurooppalaisesti hallittavan yksilöllisen eläkesäästämisen markkinoille. Näin voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen, täydentää nykyisiä eläketuotteita ja -järjestelmiä ja edistää yksilöllisten eläkkeiden kustannustehokkuutta tukemalla mahdollisuuksia tehdä pitkän aikavälin investointeja yksilöllisiin eläkkeisiin”.

(10)  Yksilöllisiin eläketuotteisiin kuuluvan PEPP-tuotteen kehittämisellä lisätään eläkesäästämisen vaihtoehtoja, etenkin liikkuville työntekijöille, ja luodaan EU-markkinat PEPP-tarjoajille. Se ei kuitenkaan saisi asettaa kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden perimmäistä vastuuta taata kansalaisilleen vanhuusiässä ihmisarvoinen vähimmäiselintaso eikä kiireellistä tarvetta vahvistaa julkisten eläkejärjestelmien kykyä tarjota turvallista, olennaista ja vaikuttavaa sosiaalista suojelua kaikille.

(10 a)  Talousvalistuksella voidaan tukea kotitalouksien ymmärrystä ja lisätä niiden tietoa säästämisvaihtoehdoista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkejärjestelmien alalla. Säästäjillä olisi myös oltava kohtuulliset mahdollisuudet saada kunnollinen käsitys yleiseurooppalaiseen tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja sen ominaisuuksista.

(11)  PEPP-tuotteita koskevilla lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten eläkkeisiin liittyvien sijoitusten menestyville markkinoille, joita voidaan hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. Näillä lainsäädäntöpuitteilla täydennetään nykyisiä lakisääteisiä eläkejärjestelmiä ja -tuotteita ja ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä ja -tuotteita ja voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen ja tarjota uusi merkittävä yksityisen pääoman lähde pitkän aikavälin sijoituksia varten. Näillä puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä eläkejärjestelmiä eikä niillä ole vaikutusta nykyisiin kansallisiin lakisääteisiin eläkejärjestelmiin ja -tuotteisiin ja ammatillisiin lisäeläkejärjestelmiin ja -tuotteisiin. PEPP-tuote ei liity suoraan eikä välillisesti PEPP-säästäjän ammattiin tai ammattiasemaan.

(11 a)  PEPP-tuotteiden lainsäädäntöpuitteilla ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden vastuuta täyttää velvoitteensa riittävän valtion eläkkeen tarjoamisessa.

(12)  Asetuksella yhdenmukaistetaan joitakin PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät avaintekijöihin, kuten jakeluun, sopimuksiin, sijoituspolitiikkaan, palveluntarjoajan vaihtoon taikka rajatylittävään tarjoamiseen ja siirrettävyyteen. Näiden keskeisten ominaisuuksien yhdenmukaistamisella parannetaan yksilöllisten eläkkeiden tarjoajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja edistetään pääomamarkkinaunionin toteuttamista sekä yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden yhdentymistä. Näin luodaan pitkälti standardoitu yleiseurooppalainen tuote, joka on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jonka ansiosta kuluttajat voivat hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti, koska heillä on mahdollisuus siirtää eläkeoikeudet ulkomaille ja tarjolla on suurempi valikoima eri tyyppisiä palveluntarjoajia, myös valtioiden rajat ylittävästi. Kun valtioiden rajat ylittävään eläkepalvelujen tarjoamiseen kohdistuu vähemmän esteitä, yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote lisää kilpailua palveluntarjoajien välillä yleiseurooppalaisella tasolla ja luo mittakaavaetuja, joista pitäisi olla hyötyä säästäjille.

(13)  SEUT-sopimuksen 114 artiklassa annetaan mahdollisuus hyväksyä säädöksiä sekä asetusten että direktiivien muodossa. Asetuksen hyväksymistä pidetään parempana vaihtoehtona, koska se on suoraan sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Sen ansiosta voidaan näin ollen ottaa PEPP-tuote nopeammin käyttöön ja puuttua pikaisesti tarpeeseen lisätä eläkesäästämistä ja -sijoituksia pääomamarkkinaunionin puitteissa. Koska asetuksella yhdenmukaistetaan PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, niihin ei tarvitse soveltaa erityisiä kansallisia sääntöjä, joten asetus vaikuttaa tässä tapauksessa soveltuvammalta kuin direktiivi. Sitä vastoin ominaisuuksiin, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan (esim. kerryttämisvaihetta koskevat ehdot), sovelletaan kansallisia sääntöjä.

(14)  PEPP-tarjoajilla pitäisi olla pääsy koko unionin markkinoille tuotetta koskevalla yhdellä hyväksynnällä, jonka antaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EIOPA’, yksien sääntöjen perusteella ja yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(16)  Jotta varmistetaan palvelujen laadukkuus ja kuluttajansuojan tehokkuus, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien täytäntöönpanossa. Jos PEPP-tarjoajat ja ‑jakelijat harjoittavat liiketoimintaa eri jäsenvaltioissa palvelujen tarjoamisen vapauden puitteissa, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pitäisi olla vastuussa tässä asetuksessa vahvistettujen velvollisuuksien noudattamisen varmistamisesta, koska sillä on tiiviimmät yhteydet PEPP-tarjoajaan. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että velvollisuuksia on rikottu sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on tämän jälkeen toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta varmistetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vastuulle kuuluvien tehtävien oikeudenmukainen jakautuminen. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

(17)  Jos toiseen jäsenvaltioon perustetaan sivuliike tai pysyvä liikepaikka, on asianmukaista jakaa täytäntöönpanovastuu kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kesken. Samoin kuin palvelujen tarjoamisen tapauksessa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen vastattava liiketoimintaan kokonaisuudessaan vaikuttavien velvollisuuksien, kuten ammatillisia vaatimuksia koskevien sääntöjen, noudattamisesta, kun taas vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi vastattava tietojen ilmoittamista koskevien sääntöjen ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen noudattamisen valvonnasta alueellaan tarjottujen palvelujen osalta. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kuitenkin saa tietoonsa, että sen alueella on rikottu velvollisuuksia, joiden suhteen vastaanottavalle jäsenvaltiolle ei ole tässä asetuksessa annettu vastuuta, tiivis yhteistyö edellyttää, että viranomainen ilmoittaa tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Asia on näin erityisesti silloin, kun kyse on hyvää mainetta, ammatillista tietämystä ja pätevyyttä koskeviin vaatimuksiin liittyvien sääntöjen rikkomisista. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi kuluttajien suojelemiseksi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

(18)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi siksi oltava käytettävissään kaikki tarpeelliset keinot sen varmistamiseksi, että PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden liiketoiminta on asianmukaista koko unionissa riippumatta siitä, perustuuko se sijoittautumisvapauteen vai palveluiden tarjoamisen vapauteen. Valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien olisi oltava oikeassa suhteessa tietyn tarjoajan liiketoimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen▐.

(19)  PEPP-tuotteen yleiseurooppalaista ulottuvuutta voidaan kehittää tarjoajan tasolla rajatylittävän toiminnan tarjoamien mahdollisuuksien kautta mutta myös PEPP-säästäjän tasolla PEPP-tuotteen siirrettävyyden kautta; näin edistetään sellaisten henkilöiden yksilöllisten eläkeoikeuksien suojaamista, jotka käyttävät SEUT-sopimuksen 21 ja 45 artiklan mukaista oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Siirrettävyyteen liittyy PEPP-säästäjän asuinpaikan muuttaminen toiseen jäsenvaltioon vaihtamatta PEPP-tarjoajaa, kun taas PEPP-tarjoajan vaihtoon ei välttämättä liity asuinpaikan muuttamista. PEPP-säästäjän asuinpaikan olisi joka tapauksessa määritettävä säästäjään sovellettava verotusjärjestelmä.

(20)  PEPP-tuotteeseen olisi sisällyttävä kansallisia rahasto-osuuksia, joista jokaisessa otetaan huomioon yksilöllisen eläketuotteen ominaisuudet, jotka mahdollistavat sen, että PEPP-tuotteeseen suoritettavat maksut ovat kannustinkelpoisia. Yksittäisten PEPP-säästäjien tasolla ensimmäinen rahasto-osuus olisi luotava PEPP-tuotteen avaamisen yhteydessä.

(21)  ▌PEPP-tuotetta käyttöön ottaessaan tarjoajan olisi ▌annettava tietoa siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla sopimuksessa. Jos PEPP-tarjoaja ei voi tarjota kansallista rahasto-osuutta tietyssä jäsenvaltiossa, sen olisi tarjottava PEPP-säästäjälle muita siirrettävyysvaihtoehtoja, kuten mahdollisuus jatkaa säästämistä PEPP-tuotteeseen kumppanuusjärjestelyn avulla. Jos tällaista kumppanuutta ei ole olemassa, PEPP-säästäjän olisi voitava vaihtaa tarjoajaa veloituksetta.

(22)  Kun otetaan huomioon perustetun eläkejärjestelmän luonne ja siihen liittyvä hallinnollinen rasite, PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi tarjottava potentiaalisille PEPP-säästäjille ja -edunsaajille selviä, helposti ymmärrettäviä ja riittäviä tietoja eläkkeelle siirtymistä koskevan päätöksenteon tueksi. Samasta syystä PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi varmistettava erittäin laaja avoimuus järjestelmän eri vaiheissa eli ennen järjestelmään liittymistä, jäsenyyden aikana (mukaan lukien eläkkeelle siirtymistä edeltävä vaihe) ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti olisi annettava tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, ennustetuista eläke-etuuksien tasoista, riskeistä ja takeista, mukaan lukien riskit, jotka ovat yhteydessä sosiaalisiin sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyviin tekijöihin, sekä kustannuksista. Jos ennustettu eläke-etuuksien taso perustuu talousskenaarioihin, tietoa olisi annettava myös epäedullisesta skenaariosta, jonka olisi oltava ääritapaus mutta kuitenkin uskottava.

(23)  Ennen PEPP-järjestelmään liittymistä potentiaalisille PEPP-säästäjille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä perusteltuja valintoja, tarjoamalla heille heidän säästötarpeidensa ja vaatimustensa arviointiin liittyvää neuvontaa.

(24)  Tuotteen mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi PEPP-tarjoajien olisi laadittava kehittämästään tuotteesta PEPP-avaintietoasiakirja ennen kuin tuotetta voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden olisi myös oltava vastuussa PEPP-avaintietoasiakirjan tietojen paikkansapitävyydestä. ▌

(25)  Tässä asetuksessa olisi PEPP-avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja saatavuuden varmistamiseksi säädettävä, että PEPP-tarjoajan on julkaistava PEPP-avaintietoasiakirjat verkkosivustollaan.

(26)  Kansallisella tasolla ollaan jo kehittämässä eläketuotelaskureita. Jotta tällaiset laskurit olisivat mahdollisimman hyödyllisiä kuluttajien kannalta, niiden olisi katettava eri PEPP-tarjoajien perimät kulut ja palkkiot sekä mahdolliset muut välittäjien tai sijoitusketjun muiden osien perimät kulut ja palkkiot, joita PEPP-tarjoajat eivät ole jo sisällyttäneet hintaan.

(26 a)  PEPP-tuotteen kaltaisten tuotteiden kehittämisen ohella olisi kiireellisesti kehitettävä unionin eläkejäljitysjärjestelmä, jolla kansalaiset voivat laskea heille kertyneen eläkepääoman ja kertyneet eläkeoikeudet ja saada siten kattavan yleiskuvan.

(28)  PEPP-avaintietoasiakirjan olisi erotuttava selkeästi ja oltava erillään mahdollisesta markkinointiviestinnästä.

(29)  PEPP-tarjoajien olisi laadittava PEPP-säästäjille osoitettu eläke-etuusote, jotta heille voidaan esittää yksilöllisiä ja yleisiä avaintietoja PEPP-järjestelmästä ja jotta voidaan varmistaa sitä koskevat jatkuvat tiedot. Eläke-etuusotteen olisi oltava selkeä ja kattava, ja sen olisi sisällettävä merkitykselliset ja asianmukaiset tiedot, jotta eläkeoikeuksien ymmärtäminen olisi helpompaa eri aikoina ja eri järjestelmissä ja jotta ote palvelisi työvoiman liikkuvuutta. Eläke-etuusote olisi toimitettava PEPP-säästäjälle vuosittain.

(30)  PEPP-tarjoajien olisi ilmoitettava PEPP-säästäjille heidän maksatusvaihtoehdoistaan riittävän ajoissa ennen eläkkeelle siirtymistä ja viimeistään vuotta ennen maksatusvaiheen alkua. Jos eläke-etuutta ei makseta PEPP-perustuotteeseen tai vaihtoehtoiseen PEPP-tuotteeseen sovellettavien vaihtoehtojen mukaisesti elinkorkona koko eliniän ajan, eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa lähellä olevien jäsenten olisi saatava tietoa saatavilla olevista etuudenmaksutuotteista eläkeajan talouden suunnittelun helpottamiseksi.

(31)  Siinä vaiheessa, kun eläke-etuuksia maksetaan, PEPP-edunsaajien olisi edelleen saatava tietoa etuuksistaan ja vastaavista maksatusvaihtoehdoista. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun PEPP-edunsaajat kantavat merkittävän osan sijoitusriskistä maksatusvaiheen aikana. PEPP-edunsaajille olisi myös ilmoitettava maksettavaksi tulevien etuuksien vähentämisestä sen jälkeen kun päätös vähentämisestä on tehty ja ennen kuin vähentämistä aletaan soveltaa. PEPP-tarjoajille suositellaan, että ne ottavat yhteyttä PEPP-edunsaajiin ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

(32)  PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etujen suojaamiseksi riittävästi PEPP-tarjoajien olisi voitava valita varojensa sijoittamisessa tapa, joka parhaiten soveltuu niiden vastuiden luonteeseen ja kestoon, myös pitkällä aikavälillä. Tehokas valvonta on siksi tarpeen ja sijoittamista koskeviin sääntöihin on sovellettava lähestymistapaa, joka tarjoaa PEPP-tarjoajille riittävästi joustavuutta turvallisimmasta ja tehokkaimmasta sijoituspolitiikasta päättämiseen ja velvoittaa ne toimimaan varovaisesti ja PEPP-säästäjän tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää siksi kunkin PEPP-tarjoajan asiakasrakenteen mukaan sovitettua sijoituspolitiikkaa.

(33)  Asettamalla varovaisuusperiaate perusperiaatteeksi pääomasijoitusten osalta ja mahdollistamalla PEPP-tarjoajien rajatylittävä toiminta kannustetaan säästöjen suuntaamista yksilöllisiin eläkkeisiin, mikä myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen. Varovaisuusperiaatteessa olisi otettava nimenomaisesti huomioon myös sosiaalisten sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden vaikutus investointiprosessiin.

(34)  Tällä asetuksella olisi varmistettava asianmukainen sijoitusten vapaus PEPP-tarjoajille. Koska PEPP-tarjoajat ovat erittäin pitkän aikavälin sijoittajia, joiden maksuvalmiusriskit ovat vähäisiä, niillä on mahdollisuus edistää pääomamarkkinaunionin kehittämistä sijoittamalla varovaisuusperiaatetta noudattaen osakkeiden kaltaisiin epälikvideihin varoihin samoin kuin muihin sijoitusinstrumentteihin, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä ja joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä. Lisäksi ne voivat hyötyä kansainvälisen hajauttamisen eduista. Sijoittamista osakkeisiin muissa valuutoissa kuin niissä, joissa vastuut ovat, ja muihin sijoitusinstrumentteihin, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä ja joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä, olisi sen vuoksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti rajoitettava ainoastaan varovaisuussyistä, jotta suojellaan PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etuja.

(35)  Pääomamarkkinaunionin syventämiseen liittyen sijoitusinstrumentit, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä, ymmärretään laajasti. Tällaiset sijoitusinstrumentit ovat arvopapereita, jotka eivät ole siirtokelpoisia, minkä vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä ei voida käyttää. Ne edellyttävät usein määräaikaisia sitoumuksia, jotka rajoittavat niiden markkinoitavuutta ja niihin olisi katsottava sisältyvän myös osakkuudet ja listaamattomia yrityksiä koskevat velkainstrumentit ja tällaisille yrityksille myönnetyt lainat. Listaamattomiin yrityksiin sisältyvät infrastruktuurihankkeet, listaamattomat kasvuyritykset, kiinteistöt tai muut omaisuuserät, jotka voisivat olla sopivia pitkän aikavälin sijoitustarkoituksiin. Vähähiiliset ja ilmastonmuutoksen kestävät infrastruktuurihankkeet ovat usein listaamattomia omaisuuseriä ja perustuvat hankerahoitukseen liittyviin pitkäaikaisiin luottoihin. Kun otetaan huomioon PEPP-tarjoajien vastuiden pitkäaikainen luonne, niitä kannustetaan jakamaan riittävä osa sijoitussalkustaan reaalitalouteen tehtäviin kestäviin sijoituksiin, joista saadaan pitkän aikavälin taloudellisia etuja, erityisesti infrastruktuurihankkeisiin ja -yrityksiin.

(36)  Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa mainitut sosiaaliset sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tekijät ovat PEPP-tarjoajien sijoituspolitiikan ja riskienhallintajärjestelmien tärkeitä näkökohtia. PEPP-tarjoajien olisi otettava huomioon tällaiset tekijät sijoituspäätöksissä ja se, miten ne muodostavat osan niiden riskienhallintajärjestelmää, jotta voidaan välttää hukkainvestoinnit. Sosiaalisten sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden olisi oltava EIOPAn, toimivaltaisten viranomaisten ja PEPP-säästäjän tiedossa.

(36 a)  Yhtenä PEPP-tuotteiden sääntelyn tavoitteena on turvallisen ja kohtuuhintaisen pitkän aikavälin eläkesäästötuotteen luominen. Koska eläketuotteiden investoinnit ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sijoitusvarallisuuden allokoinnin pitkän aikavälin seurauksiin. Etenkin sosiaaliset sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tekijät olisi otettava huomioon. PEPP-säästöt olisi investoitava unionin ilmasto- ja kestävyystavoitteiden mukaisesti sellaisina kuin ne esitetään Pariisin sopimuksessa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi PEPP-tarjoajien olisi harjoitettava investointien poissulkemispolitiikkaa sen varmistamiseksi, ettei säästöjä investoida kaikkein kiistanalaisimpiin ja haitallisimpiin tuotteisiin tai veronkiertokäytäntöihin.

(37)  Pyrittäessä varmistamaan, että PEPP-tarjoajat noudattavat velvollisuuttaan varovaisuusperiaatteen mukaiseen sijoituspolitiikkaan, niitä olisi estettävä tekemästä sijoituksia rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämälle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle tai maahan, joka on veroasioissa yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita koskevassa unionin luettelossa tai sellaisia suuririskisiä kolmansia maita koskevassa unionin luettelossa, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevissa järjestelmissään.

(38)  Kun otetaan huomioon PEPP-tuotteen pitkän aikavälin eläketavoite, PEPP-säästäjille tarjottavissa sijoitusvaihtoehdoissa olisi määriteltävä tekijät, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden sijoituspäätöksen tekemiseen ▌.

(39)  PEPP-perustuotteen olisi oltava yksinkertainen ja turvallinen tuote, jonka voi hankkia helposti jokaisessa jäsenvaltiossa, ja sen olisi oltava oletusarvoinen vaihtoehto. Siinä olisi pyrittävä turvaamaan PEPP-säästäjän pääoma joko soveltamalla riskinpienentämistekniikoita, joissa sijoitusriski pienenee sijoittajan iän myötä, tai pääomatakuun avulla. PEPP-säästäjälle olisi tarjottava neuvontaa eri tekniikoiden riskeistä ja eduista.

(39 a)  Perustelluissa tapauksissa, kuten osoitetun laiminlyönnin, lain rikkomisen tai veronkierron tapauksessa tai silloin, kun PEPP-tuotteen hyväksyntä on peruutettu, PEPP-säästäjien olisi voitava milloin tahansa vaihtaa tarjoajaa veloituksetta ja irtautua sopimuksesta.

(40)  Toimivaltaisen viranomaisen olisi käytettävä toimivaltaansa, jonka keskeisinä tavoitteina ovat PEPP-säästäjien ja -edunsaajien oikeuksien turvaaminen sekä PEPP-tarjoajien vakaus ja hyvä kunto.

(41)  Jos PEPP-tarjoaja on ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos tai sijoitusyritys, sen olisi nimettävä säilytysyhteisö varojen säilyttämiseen. Tämä on tarpeen kuluttajien suojelemiseksi, koska ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin ja sijoitusyrityksiin sovellettavassa alakohtaisessa lainsäädännössä ei säädetä säilytysyhteisön nimeämisestä.

(42)  Kustannusten ja maksujen avoimuus ja kohtuullisuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta saavutetaan PEPP-säästäjien luottamus ja annetaan heille mahdollisuus tehdä perusteltuja valintoja. Näin ollen läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttö olisi kiellettävä.

(43)  Komissiolle olisi tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, joilla vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksia toteuttaa interventiotoimia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(44)  Komission olisi hyväksyttävä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteassa laatimat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, jotka koskevat PEPP-avaintietoasiakirjan tiettyjen sellaisten tekijöiden esitystapaa ja sisältöä, jotka eivät kuulu [PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirjoja koskevien teknisten sääntelystandardien] piiriin, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(9) 10–14 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(10) 10–14 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(11) 10–14 artiklan mukaisesti. Komission olisi täydennettävä Euroopan valvontaviranomaisten teknistä työtä toteuttamalla avaintietoasiakirjan esitystapaa koskevia kuluttajatutkimuksia Euroopan valvontaviranomaisten ehdottamalla tavalla.

(45)  Rajoittamatta PEPP-asiakkaiden oikeutta panna vireille kanne tuomioistuimessa olisi perustettava helposti saatavilla oleva, asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien riitojen ratkaisua varten PEPP-tarjoajien tai ‑jakelijoiden ja PEPP-asiakkaiden välillä.

(46)  Tehokkaan ja vaikuttavan riitojenratkaisumenettelyn perustamista varten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi otettava käyttöön tehokas valitusmenettely, jota niiden asiakkaat voivat käyttää ennen kuin riita viedään vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan olisi vastattava valitukseen. Vaihtoehtoisilla riitojenratkaisuelimillä olisi oltava riittävät valmiudet osallistua asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla rajatylittävään yhteistyöhön riidoissa, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

(47)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, edullisen, nopean ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua.

(48)  Vaihtomenettelyn olisi oltava yksinkertainen PEPP-säästäjän kannalta. Tämän vuoksi vastaanottavan PEPP-tarjoajan pitäisi olla vastuussa menettelyn käynnistämisestä ja hoitamisesta PEPP-säästäjän puolesta. Vaihtopalvelua perustaessaan PEPP-tarjoajien pitäisi pystyä käyttämään vapaaehtoisia lisäkeinoja, kuten jotakin teknistä ratkaisua. Tuotteen yleiseurooppalaisen luonteen vuoksi PEPP-säästäjien olisi voitava vaihtaa tarjoajaa veloituksetta, jos jäsenvaltiossa, johon PEPP-säästäjä muuttaa, ei ole tarjolla rahasto-osuutta.

(49)  PEPP-säästäjälle olisi ennen vaihdon hyväksymistä ilmoitettava kaikista vaihdon toteuttamisen edellyttämistä menettelyvaiheista ja kustannuksista, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen vaihtopalvelusta.

(50)  Vaihdon onnistuminen edellyttää yhteistyötä siirtävän PEPP-tarjoajan kanssa. Sen vuoksi siirtävän PEPP-tarjoajan olisi annettava vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle kaikki tarvittavat tiedot maksujen jatkamiseksi toisella PEPP-tililllä. Tällaiset tiedot olisi kuitenkin rajattava vaihdon toteuttamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin.

(51)  Rajatylittävän vaihdon helpottamiseksi PEPP-säästäjällä pitäisi olla mahdollisuus pyytää uutta PEPP-tarjoajaa toimittamaan PEPP-säästäjälle yksityiskohtaiset tiedot uudesta PEPP-tilistä, mielellään yhdessä tapaamisessa uuden PEPP-tarjoajan kanssa.

(52)  PEPP-säästäjille ei saisi aiheutua maksuja, korkoja tai muuta taloudellista tappiota kummankaan vaihtoprosessiin osallistuvan PEPP-tarjoajan mahdollisten virheiden vuoksi. PEPP-säästäjille ei erityisesti saisi aiheutua taloudellista tappiota lisämaksujen, korkojen tai muiden veloitusten maksamisesta taikka sakoista, seuraamuksista tai muista taloudellisista vahingoista, jotka johtuvat vaihdon toteuttamisen viivästymisestä.

(53)  PEPP-säästäjillä olisi oltava vapaus päättää PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä maksatusvaihetta varten valitsemastaan vaihtoehdosta (elinkorko, kertasuoritus vai muu), mutta heillä olisi oltava mahdollisuus tarkistaa valintaansa tämän jälkeen kerran kolmessa vuodessa, jotta valittu maksatusvaihtoehto vastaa parhaiten heidän tarpeitaan eläkkeelle siirtymisen lähestyessä.

(54)  PEPP-tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tarjota PEPP-säästäjille laaja valikoima maksatusvaihtoehtoja. Näin saavutettaisiin tavoite PEPP-tuotteen vilkkaammasta käyttöönotosta, kun lisätään joustavuutta ja valinnanvaraa PEPP-säästäjien kannalta. Tämä lähestymistapa antaisi PEPP-tarjoajille tilaisuuden suunnitella PEPP-tuotteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se on johdonmukainen muun EU-politiikan kanssa ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen, koska sillä annetaan riittävästi joustavuutta jäsenvaltioille päättää, mitä maksatusvaihtoehtoja ne haluavat kannustaa. Tietty osuus (35 prosenttia) PEPP-perustuotteessa taatusta pääomasta olisi kuitenkin maksettava elinikäisenä elinkorkona, jotta otetaan huomioon tuotteen luonne eläketuotteena. Siten mahdollisuus maksaa prosenttiosuus kokonaismäärästä olisi rajoitettava 30 prosenttiin, joka voidaan maksaa ensimmäisenä vuonna. Sellaisen PEPP-perustuotteen osalta, jossa sijoitusriski pienenee sijoittajan iän myötä, olisi oltava pakollista laatia maksusuunnitelma maksujen suorittamista varten.

(55)  PEPP-tuotteeseen tehtäviin sijoituksiin liittyvien kustannusten ja maksujen täysi avoimuus olisi taattava. Palveluntarjoajien välille luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset niin, että samalla varmistetaan kuluttajien suoja. Eri tuotteista pitäisi olla saatavilla vertailevia tietoja hinnoittelukilpailun kannustamiseksi.

(56)  Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vastaavat PEPP-tarjoajien valvonnasta, mutta EIOPAn olisi koordinoitava PEPP-tuotteiden valvontaa, jotta voidaan taata yhtenäisen valvontamenetelmän johdonmukainen soveltaminen ja edistää näin eläketuotteen yleiseurooppalaista luonnetta.

(56 a)  Kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi ja valitusmenettelyjen käytettävyyden helpottamiseksi PEPP-säästäjien olisi voitava tehdä valituksia joko yksittäin tai kollektiivisesti omalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle keskitetyn asiointipisteen kautta. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle valitus jätetään, olisi vastattava valitusmenettelyn myöhemmistä vaiheista.

(57)  EIOPAn olisi tehtävä yhteistyötä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja helpotettava niiden välistä yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. Tältä osin EIOPAlla olisi oltava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan liittyvä tehtävä valvontatoimenpiteiden soveltamisen osalta siten, että se toimittaa näyttöä PEPP-järjestelmään liittyvistä rikkomisista. EIOPAn olisi myös tarjottava sitovaa sovittelua siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

(58)  Jotta varmistetaan, että PEPP-tuotteita kehittävät rahoitusalan yritykset sekä PEPP-tuotteita jakelevat rahoitusalan yritykset ja henkilöt noudattavat tämän asetuksen säännöksiä ja että niihin sovelletaan samanlaista kohtelua kaikkialla unionissa, olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(59)  Joulukuun 8 päivänä 2010 annetun komission tiedonannon Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla(12) mukaisesti ja tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen, että tämän asetuksen rikkomisesta määrätään asianmukaiset hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet.

(60)  Vaikka jäsenvaltiot voivat antaa hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevia sääntöjä samojen rikkomisten osalta, jäsenvaltioiden ei olisi edellytettävä antavan hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä sellaisten tähän asetukseen kohdistuvien rikkomisten osalta, joihin sovelletaan kansallista rikosoikeutta. Tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvien rikosoikeudellisten seuraamusten säilyttäminen hallinnollisten seuraamusten sijaan ei kuitenkaan saisi vähentää toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä tätä asetusta sovellettaessa yhteistyötä, tutustua tietoihin ja vaihtaa tietoja oikea-aikaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa eikä muullakaan tavoin vaikuttaa näihin mahdollisuuksiin, myöskään sen jälkeen, kun asianomaiset rikkomiset on saatettu toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäviksi syytetoimia varten.

(61)  Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava valtuudet määrätä taloudellisia seuraamuksia, jotka ovat riittävän suuria ylittääkseen tosiasialliset tai mahdolliset hyödyt ja joilla on varoittava vaikutus myös suurempiin rahoitusalan yrityksiin ja niiden johtajiin.

(62)  Jotta varmistetaan seuraamusten johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet määrittäessään hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen tyyppiä ja hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen tasoa.

(63)  Jotta varmistetaan, että rikkomisia ja seuraamuksia koskevilla toimivaltaisten viranomaisten päätöksillä on varoittava vaikutus yleisesti, ja jotta vahvistetaan kuluttajansuojaa varoittamalla kuluttajia tämän asetuksen vastaisesti jaelluista PEPP-tuotteista, nämä päätökset olisi julkistettava, edellyttäen että muutoksenhakuaika on umpeutunut eikä muutosta ole haettu, paitsi jos tällainen julkistaminen vaarantaa finanssimarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan.

(64)  Mahdollisten rikkomisten havaitsemiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava tehokkaat mekanismit, jotta mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomisista voidaan ilmoittaa.

(64 a)  Kun otetaan huomioon PEPP-tuotteen yleiseurooppalainen luonne ja PEPP-tarjonta, kuluttajille maksettavia kollektiivisia vahingonkorvauksia varten olisi oltava tasapuolisesti käytettävissä rajatylittäviä mekanismeja.

(65)  Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa rikoksiin liittyvien jäsenvaltioiden lainsäädännön säännösten soveltamista.

(66)  Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron, henkilötietojen säilyttämisen EIOPAn ylläpitämässä keskusrekisterissä ja PEPP-tarjoajien tai PEPP-jakelijoiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(13), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680(14) ja yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta annetun asetuksen (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) mukaisesti. Euroopan valvontaviranomaisten harjoittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(15) mukaisesti.

(66 a)  Henkilökohtaisten rahoitustietojen arkaluonteisuuden vuoksi vahva tietosuoja on erittäin tärkeää. Sen vuoksi on suositeltavaa, että tietosuojaviranomaiset osallistuvat tiiviisti tämän asetuksen täytäntöönpanoon ja valvontaan.

(67)  Verokannustimet voivat olla eri muotoisia, ja niillä voi olla merkittävä asema yksilöllisten eläketuotteiden käyttöönoton kannustamisessa useissa jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa yksilöllisiin eläketuotteisiin suoritettuihin maksuihin sovelletaan jonkinlaista verohelpotusta, joko eksplisiittistä tai implisiittistä.

(68)  Tätä asetusta ei pitäisi tulkita niin, että se velvoittaa jäsenvaltioita soveltamaan PEPP-tuotteisiin samoja verosääntöjä kuin ne soveltavat vastaaviin kansallisen lainsäädännön mukaisiin yksilöllisiin eläketuotteisiin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 ja 45 artiklasta johtuvan kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, pitäisi kuitenkin olla mahdollista, että PEPP-tuotteeseen, joka on puolueettomasti tarkasteltuna vastaava kuin tietyssä jäsenvaltiossa jaeltu yksilöllinen eläketuote, sovelletaan samaa verohelpotusta ja sopimusetua, kuten luvattua korkoa, kuin kyseisen jäsenvaltion yksilölliseen eläketuotteeseen▐. Tämä pätee myös silloin, kun PEPP-tuotteen tarjoaja on jostakin muusta jäsenvaltiosta.

(69)  PEPP-tuotteen käyttöönoton jälkeen jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan huomioon komission suositus (EU) 2017/... ja ulottamaan kansallisille yksilöllisille eläketuotteille myönnetyt veroetuudet koskemaan myös yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta.

(70)  Asetuksesta olisi suoritettava arviointi, jossa tarkastellaan muun muassa markkinoilla tapahtuvaa kehitystä, kuten uusien PEPP-tuotetyyppien markkinoille tuloa, sekä unionin oikeuden muilla aloilla tapahtuvaa kehitystä ja jäsenvaltioiden kokemuksia. Tällaisessa arvioinnissa olisi otettava huomioon hyvin toimivien PEPP-markkinoiden luomisen erilaiset tavoitteet ja tarkoitukset ja arvioitava erityisesti, onko tällä asetuksella edistetty monipilaristen eläkejärjestelmien kehittämistä jäsenvaltioissa ja onko tästä seurannut se, että yhä useammat unionin kansalaiset säästävät kestäviin ja riittäviin eläkkeisiin.

(70 a)  Kun otetaan huomioon tämän asetuksen mahdolliset pitkäaikaiset vaikutukset, kehitystä on tärkeä seurata tiiviisti soveltamisen alkuvaiheessa. Arviointia suorittaessaan komission olisi otettava huomioon myös EIOPAn, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kokemukset ja raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisista havainnoistaan.

(71)  Tässä asetuksessa olisi varmistettava perusoikeuksien noudattaminen ja siinä otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti ikääntyneiden henkilöiden oikeus ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, elinkeinovapaus, naisten ja miesten tasa-arvon periaate sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan periaate.

(72)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat PEPP-säästäjien suojan vahvistaminen ja PEPP-säästäjien luottamuksen lujittaminen PEPP-tuotteita kohtaan, mukaan lukien tilanteet, joissa kyseisiä tuotteita jaellaan valtioiden rajojen yli, vaan ne voidaan vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artiklaKohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan unionissa nimityksellä ’yleiseurooppalainen eläketuote’ eli ’PEPP’ jaeltujen yksilöllisten eläketuotteiden hyväksymiseen, tarjoamiseen, jakeluun ja valvontaan.

2 artiklaMääritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(1)   ’yksilöllisellä eläketuotteella’ tuotetta,

(a)   joka perustuu yksityisen säästäjän ja jonkin yhteisön vapaaehtoiseen ja täydentävään sopimukseen;

(c)   jossa tarjotaan pääoman karttuminen pitkällä aikavälillä ja jonka yksiselitteisenä tavoitteena on tarjota tuloa eläkkeelläoloaikana;

(2)   ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka tarjoaa säännelty rahoitusalan yritys, joka on valtuutettu unionin lainsäädännön nojalla ja hyväksytty 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti hallinnoimaan kollektiivisia tai yksityisiä investointeja tai säästöjä sovitun PEPP-järjestelmän mukaisesti, ja jonka yksityinen PEPP-säästäjä tai riippumaton PEPP-säästäjien yhdistys hankkii jäsentensä puolesta vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä varten ja jossa ei ole lunastettavuutta tai vain hyvin rajoitettu lunastettavuus;

(3)   ’PEPP-säästäjällä’ ketä tahansa luonnollista henkilöä;

(4)  ’PEPP-järjestelmällä’ PEPP-säästäjän ja PEPP-tarjoajan välistä sopimusta tai muuta perustamiskirjaa (”trust deed”) ▐, jossa ▐ määritellään myönnettävät eläke-etuudet ja niiden myöntämisedellytykset PEPP-tarjoajan kanssa sovitun henkilökohtaisen eläkesäästösuunnitelman mukaisesti;

(5)   ’PEPP-tilillä’ PEPP-säästäjän tai PEPP-edunsaajan nimissä olevaa henkilökohtaista eläketiliä, jota käytetään niiden liiketoimien toteuttamiseen, joiden avulla PEPP-säästäjä voi siirtää säännöllisesti summia eläkettä varten ja PEPP-edunsaaja saada eläke-etuuksia;

(6)  ’PEPP-tuotteen tarjoamisella’ PEPP-tuotteen kehittämistä ja jakelua;

(6 a)  ’PEPP-kehittäjällä’ PEPP-tarjoajaa, joka määrittää PEPP-järjestelmän ehdot voidakseen hoitaa PEPP-tilejä PEPP-säästäjien ja -edunsaajien puolesta;

(7)   ’PEPP-edunsaajalla’ henkilöä, joka saa PEPP-eläke-etuuksia;

(8)   ’PEPP-tuotteen jakelulla’ PEPP-tuotteen tarjoamiseen liittyviä sopimuksia koskevaa neuvontaa, ehdottamista tai muuta niiden tekemiseen liittyvää valmistelevaa toimintaa, tällaisten sopimusten tekemistä tai avustamista niiden hoidossa ja täyttämisessä, mukaan lukien tietojen antaminen yhdestä tai useammasta PEPP-sopimuksesta PEPP-asiakkaan valitsemien kriteereiden perusteella verkkosivuston tai muun välineen avulla sekä paremmuusjärjestykseen asetettujen PEPP-tuotteiden luettelon laatiminen, mukaan lukien hinta- ja tuotevertailu, tai eläkesopimuksen hinnanalennuksen tarjoaminen, kun PEPP-asiakas voi tehdä eläkesopimuksen suoraan tai välillisesti verkkosivuston tai muun välineen avulla;

(9)   ’PEPP-eläke-etuuksilla’ etuuksia, jotka suoritetaan eläkkeelle siirtymisen tai odotettavissa olevan eläkkeelle siirtymisen perusteella. Näitä etuuksia voidaan maksaa koko jäljellä olevan elinajan, määräaikaisesti, kertasuorituksena tai näiden maksutapojen yhdistelminä;

(10)   ’kerryttämisvaiheella’ jaksoa, jonka aikana varoja (talletuksia) kerrytetään PEPP-tilille ja joka yleensä jatkuu PEPP-edunsaajan eläkeikään asti;

(11)   ’maksatusvaiheella’ jaksoa, jonka aikana PEPP-tilille kertyneet varat nostetaan eläkkeen rahoittamista tai muita tulovaatimuksia varten;

(12)   ’elinkorolla’ summaa, joka maksetaan tietyin välein tietyn jakson aikana, kuten PEPP-edunsaajan eliniän tai tietyn vuosimäärän aikana, sijoituksen tuottona;

(13)   ’nostoerillä’ PEPP-edunsaajan mahdollisuutta nostaa harkinnanvaraisia summia määräajoin tiettyyn rajaan asti;

(13 a)  ’kokonaismäärällä’ kertyneen eläkepääoman koko määrää;

(14)   ’PEPP-tuotteen tarjoajalla’ tai ’PEPP-tarjoajalla’ rahoitusalan yritystä, joka on hyväksytty PEPP-tuotteen kehittämistä ja jakelua varten;

(15)   ’PEPP-tuotteen jakelijalla’ tai ’PEPP-jakelijalla’ rahoitusalan yritystä, joka on hyväksytty jakelemaan PEPP-tuotteita, joita se ei ole kehittänyt▐;

(16)   ’pysyvällä välineellä’ välinettä,

(a)   jonka avulla PEPP-asiakas voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan; ja

(b)   joka mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina;

(17)   ’toimivaltaisella viranomaisella’ kansallista viranomaista tai kansallisia viranomaisia, jotka kukin jäsenvaltio on nimennyt valvontatehtävään tämän asetuksen puitteissa;

(18)   ’PEPP-tarjoajan kotijäsenvaltiolla’ sitä jäsenvaltiota, jossa PEPP-tarjoaja on hyväksytty;

(19)   ’PEPP-tarjoajan vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ sellaista muuta jäsenvaltiota kuin kotijäsenvaltiota, jossa PEPP-tarjoaja kehittää tai jakelee PEPP-tuotteita;

(20)   ’rahasto-osuudella’ osaa, joka avataan kunkin henkilökohtaisen PEPP-puitesopimuksen yhteydessä (PEPP-tili), jotta voidaan käyttää PEPP-säästäjän asuinpaikan jäsenvaltiossa ▌kansallisella tasolla ▌ PEPP-tuotteisiin sijoittamiselle vahvistettuja verokannustimia. Henkilö voi näin ollen olla PEPP-säästäjä tai PEPP-edunsaaja kussakin rahasto-osuudessa kerryttämis- ja maksatusvaihetta koskevien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti;

(21)   ’pääomalla’ yhteenlaskettuja rahoitusosuuksia ja näistä rahoitusosuuksista saatavia sijoitustuottoja, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien sellaisten määrien perusteella, joista on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

(22)   ’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa määriteltyjä välineitä;

(23)   ’säilytysyhteisöllä’ laitosta, jonka tehtävänä on varojen säilyttäminen ja rahaston sääntöjen ja sovellettavan lainsäädännön noudattamisen valvominen;

(24)   ’PEPP-perustuotteella39 artiklassa määriteltyä sijoitusstrategiaa, jota sovelletaan siinä tapauksessa, että PEPP-säästäjä ei ole antanut ohjeita PEPP-tililleen kertyvien varojen sijoittamisesta;

(25)   ’riskienpienentämistekniikoilla’ tekniikoita, joilla järjestelmällisesti vähennetään altistumista riskeille ja/tai riskien esiintymisen todennäköisyyttä;

(26)   ’palveluntarjoajan vaihdolla’ sitä, että PEPP-asiakkaan pyynnöstä siirretään yhdeltä PEPP-tarjoajalta toiselle PEPP-tarjoajalle yhden PEPP-tilin mahdollinen positiivinen saldo toiselle PEPP-tilille joko niin, että aiempi PEPP-tili suljetaan tai sitä ei suljeta;

(27)   ’neuvonnalla’ henkilökohtaisten suositusten antamista PEPP-säästäjälle joko hänen pyynnöstään tai PEPP-tarjoajan tai -jakelijan aloitteesta yhdestä tai useammasta sopimuksesta PEPP-tuotteen hankkimiseksi;

(28)   ’PEPP-asiakkaalla’ PEPP-säästäjää, potentiaalista PEPP-säästäjää ja/tai PEPP-edunsaajaa;

(28 a)  ’kumppanuuksilla’ PEPP-tarjoajien välistä yhteistyötä rahasto-osuuksien tarjoamiseksi eri jäsenvaltioissa 12 artiklassa tarkoitettua siirrettävyyspalvelua varten;

(28 b)  ’biometrisillä riskeillä’ eliniänodotteeseen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyviä riskejä;

(28 c)  ’sosiaalisiin sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä tekijöillä’ unionin ilmasto- ja kestävyystavoitteita sellaisina kuin ne esitetään Pariisin sopimuksessa sekä kestävän kehityksen tavoitteita ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivoja.

3 artiklaSovellettavat säännöt

PEPP-tuotteiden tarjoamiseen sovelletaan

(a)   tätä asetusta,

(b)   PEPP-järjestelmän sääntöjä, jos tämä sallitaan tässä asetuksessa,

(c)   niiden asioiden osalta, joita ei ole säännelty tässä asetuksessa tai, jos asia on säännelty siinä vain osittain, asetuksen piiriin kuulumattomien seikkojen osalta:

(i)  jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka on annettu nimenomaisesti PEPP-tuotetta koskevien EU:n toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi,

(ii)  jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jota sovellettaisiin vastaavaan yksilölliseen eläketuotteeseen, joka on kehitetty ja jota jaellaan sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa tuotteen kehittäjän rekisteröity toimipaikka on.

II LUKUHYVÄKSYNTÄ

4 artiklaHyväksyntä

1.  PEPP-tuote voidaan kehittää ja sitä voidaan jaella unionissa vain, jos EIOPA on sen hyväksynyt tämän asetuksen mukaisesti.

2.  PEPP-tuotteen hyväksyntä on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Hyväksynnän haltijalla on oikeus kehittää ja jaella PEPP-tuotetta EIOPAn antaman hyväksynnän mukaisesti.

5 artiklaPEPP-tuotteen hyväksyntää koskeva hakemus

1.  Vain seuraavat rahoitusalan yritykset voivat hakea PEPP-tuotteen hyväksyntää:

(a)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(16) mukaisesti toimiluvan saaneet luottolaitokset;

(b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(17) mukaisesti toimiluvan saaneet vakuutusyritykset, jotka harjoittavat henkivakuutuksen ensivakuutustoimintaa direktiivin 2009/138/EY 2 artiklan 3 kohdan ja liitteen II mukaisesti;

(c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341(18) mukaisesti rekisteröidyt tai toimiluvan saaneet ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, jotka eivät pysty kattamaan biometrisiä riskejä itse eivätkä takaa sijoitusten tuotto- tai arvonkehitystä tai eläke-etuuksien tiettyä tasoa. Kaikki PEPP-tuotetta vastaavat varat ja vastuut on pidettävä erillään muista toiminnoista, eikä niihin saa liittyä mahdollisuutta siirtää niitä laitoksen muuhun eläkkeiden tarjontaan;

(d)  direktiivin 2014/65/EU mukaisesti toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset, jotka harjoittavat salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa;

(e)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(19) mukaisesti toimiluvan saaneet sijoitusyhtiöt tai rahastoyhtiöt;

(f)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(20) mukaisesti toimiluvan saaneet vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajat;

(f a)  muut yhteisöt, jotka on rekisteröity tai hyväksytty kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti tarjoamaan tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä yksilöllisiä eläketuotteita edellyttäen, että säännöksiä pidetään riittävinä EIOPAn 5 a kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti suorittaman arvioinnin perusteella.

2.  Edellä 1 kohdassa lueteltujen rahoitusalan yritysten on toimitettava PEPP-tuotteen hyväksyntää koskevat hakemukset EIOPAlle. Hakemuksessa on oltava

(a)   tiedot PEPP-säästäjille ehdotettavista sopimuksen vakioehdoista;

(b)   tiedot hakijan henkilöllisyydestä ja sen nykyisestä ja aiemmasta kokemuksesta ja toiminnasta rahoitusalalla;

(c)   PEPP-tuotteen kehittämiseen ja/tai jakeluun liittyvästä liiketoiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden henkilöllisyys;

(d)  tiedot järjestelyistä, jotka liittyvät PEPP-tuotteen salkunhoitoon, riskienhallintaan ja hallintoon, mukaan lukien tarvittaessa tiedot, joissa varmistetaan, ettei PEPP-tarjoaja tee sijoituksia ydinasevalmistajiin;

(e)  tiedot PEPP-tuotteen sijoitusstrategioista, riskiprofiilista ja muista ominaisuuksista;

(f)   luettelo jäsenvaltioista, joissa PEPP-hakija aikoo markkinoida PEPP-tuotetta;

(g)   tarvittaessa tiedot säilytysyhteisön henkilöllisyydestä;

(h)   kuvaus tiedoista, jotka on tarkoitus asettaa PEPP-säästäjien saataville, mukaan lukien kuvaus järjestelyistä, joita noudatetaan PEPP-säästäjien esittämien valitusten käsittelyssä;

(i)   todiste hakijan hyväksynnästä tai rekisteröitymisestä 1 kohdassa tarkoitetun unionin säädöksen mukaisesti ja tiedot hyväksynnän tai rekisteröinnin myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen henkilöllisyydestä.

3.  EIOPA voi pyytää selvennystä ja lisätietoja 1 kohdan mukaisesti toimitetuista asiakirjoista ja tiedoista.

4.  EIOPA voi pyytää hyväksyntää hakevan rahoitusalan yrityksen suhteen toimivaltaiselta viranomaiselta selvennystä ja tietoja 2 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut EIOPAn toimittaman pyynnön.

5.  Kaikista myöhemmistä muutoksista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin on ilmoitettava välittömästi EIOPAlle.

5 a.  Edellä 1 kohdan f a alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen suhteen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on pyydettävä EIOPAlta arvio näiden laitosten vaatimustenmukaisuudesta sekä hyväksynnän perusteluna olevista syistä. EIOPA päättää asiasta kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole samaa mieltä EIOPAn päätöksestä, sen on asianmukaisesti esitettävä syynsä ja selitettävä ja perusteltava, miksi sen kanta mahdollisesti poikkeaa merkittävästi EIOPAn päätöksestä.

6 artiklaPEPP-tuotetta koskevan hyväksynnän myöntämisedellytykset

1.  EIOPA myöntää PEPP-tuotteelle hyväksynnän kahden kuukauden kuluessa täytetyn ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen validoiman hakemuksen jättämispäivästä vain siinä tapauksessa, että seuraavat edellytykset täyttyvät kaikilta osin:

(a)  hakija on tämän asetuksen vaatimusten mukainen;

(b)  hakijalla on sen suhteen toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä kehittää tuotteita, joissa noudatetaan sen tyyppisiä sijoitusstrategioita, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

(c)  ehdotettu PEPP-tuote täyttää kaikki tämän asetuksen vaatimukset;

(d)  ehdotettu PEPP-tuote perustuu sijoitusstrategiaan, joka mahdollistaa eläketuloksen, joka sisältyy ehdotettuihin sopimussääntöihin.

2.  Ennen hakemusta koskevan päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan suhteen toimivaltaista viranomaista.

3.  EIOPA ilmoittaa hakijalle syyt PEPP-tuotteelle myönnettävän hyväksynnän mahdolliseen hylkäämiseen.

4.  EIOPA peruuttaa PEPP-tuotteen hyväksynnän, jos hyväksynnän myöntämisedellytykset eivät enää täyty.

5.  EIOPA ilmoittaa neljännesvuosittain 5 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rahoitusalan yritysten suhteen toimivaltaisille viranomaisille päätöksistä myöntää, hylätä tai peruuttaa tämän asetuksen mukaiset hyväksynnät.

6.  EIOPAn on varmistettava koordinointi asetuksella (EU) N:o 1093/2010 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) ja asetuksella (EU) N:o 1095/2010 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) kanssa ja toimitettava niille tietoja, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä.

7 artiklaNimitys ja muuntaminen

1.  Nimitystä ’PEPP’ tai ’yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote’ voidaan käyttää yksilöllisestä eläketuotteesta vain, jos EIOPA on hyväksynyt, että kyseisen yksilöllisen eläketuotteen jakelussa voidaan käyttää nimitystä ’PEPP’ tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Olemassa olevat yksilölliset eläketuotteet voidaan muuntaa PEPP-tuotteiksi EIOPAn hyväksynnän jälkeen.

3.  PEPP-tarjoajat eivät saa muuntaa PEPP-tuotteita yksilöllisiksi eläketuotteiksi, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

8 artiklaPEPP-tuotteiden jakelu

1.  Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusalan yritykset voivat jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet, edellyttäen että tämä toiminta kuuluu asiaa koskevan alakohtaisen lainsäädännön mukaisen hyväksynnän piiriin.

2.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97(21) mukaisesti rekisteröityneillä vakuutusedustajilla on oikeus jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet.

9 artiklaEri tyyppisiin palveluntarjoajiin sovellettava vakavaraisuusjärjestely

Rajoittamatta tämän asetuksen soveltamista PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on noudatettava ▌ niihin 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti sovellettavaa asianmukaista vakavaraisuusjärjestelyä.

10 artiklaJulkinen keskusrekisteri

EIOPA pitää julkista keskusrekisteriä, jossa yksilöidään kukin tämän asetuksen nojalla hyväksytty PEPP-tuote, PEPP-tuotteen tarjoaja, PEPP-tuotteen hyväksynnän päivämäärä, sen tarjoamat saatavilla olevat kansalliset rahasto-osuudet ja PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltainen viranomainen. Rekisteri asetetaan julkisesti saataville sähköisessä muodossa, ja sitä päivitetään nopeasti, jos muutoksia tapahtuu.

III LUKUPEPP-TUOTTEEN TARJOAMINEN JA SIIRRETTÄVYYS VALTIOIDEN RAJOJEN YLI

I JAKSOPALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS JA SIJOITTAUTUMISVAPAUS

11 artiklaPEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden käyttämä palvelujen tarjoamisen vapaus ja sijoittautumisvapaus

PEPP-tarjoajat voivat tarjota ja jaella ja PEPP-jakelijat voivat jaella PEPP-tuotteita vastaanottavan jäsenvaltion alueella palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla, kunhan ne noudattavat asiaa koskevia sääntöjä ja menettelyjä, jotka on vahvistettu 5 artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla niihin sovellettavilla unionin säädöksillä tai niiden nojalla.

II JAKSOSIIRRETTÄVYYS

12 artiklaSiirrettävyyspalvelu

1.  Tätä jaksoa sovellettaessa siirrettävyyspalvelu määritellään PEPP-säästäjien oikeudeksi jatkaa maksamista siihen PEPP-tuotteeseen, josta he ovat jo tehneet sopimuksen kyseisen tuotteen tarjoajan kanssa, kun he vaihtavat asuinpaikkaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon.

2.  Jos PEPP-säästäjä käyttää siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät edut ja kannustimet, jotka liittyvät samaan PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin sijoituksiin, sekä oikeus säästää samanaikaisesti useampaan kuin yhteen rahasto-osuuteen.

13 artiklaSiirrettävyyspalvelun tarjoaminen

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava siirrettävyyspalvelu PEPP-säästäjille, joilla on niiden ylläpitämä PEPP-tili ja jotka pyytävät tätä palvelua.

2.  Ehdottaessaan PEPP-tuotetta PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava potentiaalisille PEPP-säästäjille tietoja siirrettävyysvaihtoehdoista sekä siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat ▌saatavilla joko PEPP-tarjoajalta tai rekisteröidyltä kumppanilta.

3.   Saatavilla olevat rahasto-osuudet on mainittava PEPP-järjestelmässä. PEPP-tarjoaja on velvollinen tarjoamaan ainakin kyseisessä järjestelmässä mainitut rahasto-osuudet. Jos PEPP-säästäjä muuttaa asuinpaikkaansa toiseen jäsenvaltioon eikä PEPP-tarjoaja kykene tarjoamaan rahasto-osuutta kyseisessä jäsenvaltiossa itse tai kumppanuuden välityksellä, PEPP-säästäjälle on tarjottava mahdollisuutta vaihtaa PEPP-tarjoaja toiseen veloituksetta.

14 artiklaPEPP-tuotteen rahasto-osuudet

Kun PEPP-tarjoajat tarjoavat 13 artiklan mukaisesti PEPP-säästäjille siirrettävyyspalvelua, niiden on varmistettava, että kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä voidaan joko siirtämällä kertyneet varat tai avaamalla uusi rahasto-osuus avata uusi rahasto-osuus, joka vastaa kannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka on vahvistettu kansallisella tasolla PEPP-tuotteelle siinä jäsenvaltiossa, johon PEPP-säästäjä muuttaa ja jossa on saatavilla kansallinen rahasto-osuus.

15 artiklaUuden rahasto-osuuden avaaminen

1.  ▌PEPP-tarjoajan on välittömästi sen jälkeen, kun se on vastaanottanut PEPP-säästäjän pyynnön käyttää siirrettävyyspalvelua, ilmoitettava ▌ PEPP-säästäjälle tämän saatavilla olevista siirrettävyysvaihtoehdoista, mukaan lukien mahdollisuudesta jatkaa säästämistä uuteen rahasto-osuuteen.

Vastaavasti jos kumppanuutta tai rahasto-osuutta ei ole saatavilla, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava PEPP-säästäjälle tämän oikeudesta tehdä siirto veloituksetta.

2.  Kun PEPP-säästäjä ilmoittaa aikeestaan hyödyntää PEPP-tarjoajan tarjoamaa rahasto-osuutta toisessa jäsenvaltiossa, PEPP-tarjoajan on saatava seuraavat tiedot:

(a)   PEPP-säästäjän uusi asuinjäsenvaltio;

(b)   päivämäärä, josta lähtien maksut on suunnattava uuteen rahasto-osuuteen;

(c)   muut merkitykselliset tiedot mahdollisista muutoksista hyväksyttyyn sijoitusstrategiaan tai muista tekijöistä;

(c a)  tieto siitä, koskeeko liikkuvuus siirtoa vai uutta rahasto-osuutta.

3.  Viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun PEPP-tarjoaja on vastaanottanut 2 kohdan mukaisen pyynnön, sen on annettava veloituksetta PEPP-säästäjälle kattavat tiedot ja neuvontaa uuteen rahasto-osuuteen sovellettavista ehdoista IV luvun II ja III jakson nojalla.

4.  Uusi rahasto-osuus avataan allekirjoittamalla PEPP-säästäjän ja PEPP-tarjoajan välillä uusi sopimus tai muuttamalla voimassa olevaa sopimusta sovellettavan sopimuslainsäädännön mukaisesti. Avaamispäivä on määritettävä sopimuksessa tai jos tällaista määräystä ei ole, uusi rahasto-osuus katsotaan avatuksi sopimuksen tai sen muuttamisen allekirjoituspäivänä.

16 artiklaKertyneiden

varojen siirtäminen PEPP-tuotteen rahasto-osuuksien välillä

1.  PEPP-säästäjän pyynnöstä PEPP-tarjoajan on ehdotettava PEPP-säästäjälle kertyneiden varojen ja tarvittaessa takaisinostoarvon siirron järjestämistä kokonaisuudessaan tai osittain PEPP-tilin muihin rahasto-osuuksiin.

1 a.  PEPP-tarjoajan on välittömästi talletusten siirtoa koskevan hakemuksen vastaanottamisen jälkeen ilmoitettava PEPP-säästäjälle varojen siirron kaikista seurauksista ja sovellettavista siirtoveroista, maksuista ja taloudellisista seurauksista, joita nykyisen rahasto-osuuden säilyttämisestä aiheutuu.

2.  Edellä 1 kohdan mukainen varojen siirto on tehtävä mahdolliseksi ilman varojen lunastusta apporttina.

17 artiklaSiirrettävyyttä koskevien tietojen toimittaminen kansallisille viranomaisille

1.  PEPP-tarjoajan on ilmoitettava kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä sekä mahdollisista tässä asetuksessa määritellyistä kumppanuusjärjestelyistä EIOPAlle ja tarvittaessa ESMAlle.

2.  Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on toimitettava sähköisesti EIOPAn ylläpitämään keskustietokantaan kuukauden kuluessa uuden rahasto-osuuden tai kumppanuuden avaamisesta. Tietokantaan on pääsy kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla, jotka saavat automaattisesti paikallisia rahasto-osuuksia koskevat tiedot mahdollisten muutosten yhteydessä sekä yksityiskohtaiset tiedot olemassa olevista tai uusista tarjoajien välisistä kumppanuusjärjestelyistä, ja sen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

(a)   rahasto-osuuden yksilöinti (PEPP-säästäjän nimi, sovellettava kansallinen lainsäädäntö, rahasto-osuuden ja kumppanuuden avaamispäivä);

(b)   mahdollisesti siirrettyjen varojen määrä;

(c)   siirtotapa (siirrettyjen varojen lunastus apporttina tai ilman lunastusta apporttina).

IV LUKUJAKELUA JA TIEDOTTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I JAKSOYLEISET SÄÄNNÖKSET

18 artiklaYleisperiaate

Harjoittaessaan PEPP-tuotteiden jakelutoimintaa PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on aina toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti PEPP-asiakkaidensa etujen mukaisesti.

19 artiklaEri tyyppisiin PEPP-tarjoajiin ja -jakelijoihin sovellettava jakelujärjestely

PEPP-tuotteiden jakelua varten eri tyyppisten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava kaikkia tämän luvun säännöksiä.

20 artiklaKannustimet

Siltä osin kuin on kyse välityspalkkioiden tai provisioiden maksamisesta tai saamisesta taikka muiden kuin rahaetuuksien tarjoamisesta ja saamisesta▐ PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 7 kohdan b alakohdassa ja 8 ja 9 kohdassa annetut sijoituspalveluyrityksiä koskevat säännöt. Tätä artiklaa sovellettaessa direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 9 kohdassa olevaa viittausta kyseisen direktiivin 23 artiklaan pidetään viittauksena tämän asetuksen 18 artiklaan.

21 artiklaSähköinen jakelu ja muut pysyvät välineet

Kaikki tässä luvussa säädetyt asiakirjat ja tiedot on toimitettava veloituksetta PEPP-asiakkaille joko sähköisesti tai pyynnöstä jollakin toisella pysyvällä välineellä, edellyttäen että PEPP-asiakas voi tallentaa nämä tiedot siten, että ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan ja että väline mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat ja tiedot veloituksetta myös muulla pysyvällä välineellä.

22 artiklaTuotehallintavaatimukset

1.  PEPP-tarjoajien on pidettävä yllä, käytettävä ja arvioitava menettelyä, jonka mukaisesti kukin PEPP-tuote tai olemassa olevan PEPP-tuotteen merkittävät muutokset hyväksytään ennen sen jakelua PEPP-asiakkaille.

Tuotteiden hyväksymismenettelyn on oltava PEPP-tuotteen luonteen kannalta oikeasuhteinen ja asianmukainen.

Tuotteiden hyväksymismenettelyssä on määritettävä kullekin PEPP-tuotteelle tarkoitetut yksilöidyt kohdemarkkinat, varmistettava, että kaikki tällaisten kohdemarkkinoiden kannalta merkitykselliset riskit arvioidaan ja että suunniteltu jakelustrategia vastaa yksilöityjä kohdemarkkinoita, sekä toteutettava kohtuullisia toimia sen varmistamiseksi, että PEPP-tuotetta jaellaan yksilöidyille kohdemarkkinoille.

PEPP-tarjoajan on ymmärrettävä tarjoamansa PEPP-tuotteet ja arvioitava niitä säännöllisesti uudelleen ottaen huomioon kaikki tapahtumat, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yksilöityihin kohdemarkkinoihin kohdistuvaan potentiaaliseen riskiin, arvioidakseen ainakin sitä, onko PEPP-tuote edelleen yksilöityjen kohdemarkkinoiden tarpeiden mukainen ja onko suunniteltu jakelustrategia edelleen asianmukainen.

PEPP-tarjoajien on asetettava PEPP-jakelijoiden saataville kaikki aiheelliset tiedot PEPP-tuotteesta ja tuotteen hyväksymismenettelystä, mukaan luettuna PEPP-tuotteen yksilöidyt kohdemarkkinat.

PEPP-jakelijoilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt viidennessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamiseksi ja kunkin PEPP-tuotteen ominaisuuksien ja yksilöityjen kohdemarkkinoiden ymmärtämiseksi.

2.  Tässä artiklassa tarkoitetut toimintatavat, menettelyt ja järjestelyt eivät rajoita muita tämän asetuksen mukaisia tai sen nojalla sovellettavia vaatimuksia, mukaan lukien tietojen julkistamista, soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, eturistiriitojen tunnistamista ja hallintaa ▌, kannustimia ja sosiaalisia sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä koskevat vaatimukset.

II JAKSOSOPIMUSTA EDELTÄVÄT TIEDOT

23 artiklaPEPP-avaintietoasiakirja

1.  Ennen PEPP-tuotteen tarjoamista PEPP-säästäjille PEPP-tarjoajan on laadittava kyseisestä tuotteesta tämän luvun vaatimusten mukainen PEPP-avaintietoasiakirja ja julkaistava se verkkosivustollaan.

2.  Avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat ennen sopimuksen tekoa annettavaa tietoa. Avaintietoasiakirjan on oltava täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava. Siinä on annettava avaintiedot, ja sen on oltava sitovien sopimusasiakirjojen, tarjousasiakirjojen asiaankuuluvien osien sekä PEPP-tuotteen ehtojen mukainen.

3.  Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen asiakirja, joka on selkeästi erillään markkinointiaineistosta. Siinä ei saa olla viittauksia markkinointiaineistoon. Siinä saa olla viittauksia muihin asiakirjoihin, muun muassa mahdolliseen esitteeseen ainoastaan, jos viittaus liittyy tietoihin, jotka on sisällytettävä avaintietoasiakirjaan.

3 a.  Poiketen siitä, mitä 3 b kohdassa säädetään, jos PEPP-tuote tarjoaa PEPP-säästäjälle niin monia sijoitusvaihtoehtoja, että kutakin sijoitusvaihtoehtoa koskevien kaikkien tietojen esittäminen yhdessä ytimekkäässä erillisessä asiakirjassa ei ole mahdollista, avaintietoasiakirjassa on esitettävä vähintään yleinen kuvaus sijoitusvaihtoehdoista ja ilmoitettava, mistä ja miten voi saada yksityiskohtaisempia sopimusta edeltäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja, jotka liittyvät sijoitusvaihtoehtoja tukeviin sijoitustuotteisiin.

3 b.  PEPP-avaintietoasiakirja on laadittava tiiviisti käyttäen selkeää, ytimekästä ja ymmärrettävää kieltä, ja sen on sisällettävä PEPP-säästäjien tarvitsemat avaintiedot. Avaintietoasiakirja on laadittava helppolukuisena asiakirjana, joka on tulostettuna enintään kolmen A4-kokoisen sivun pituinen.

3 c.   PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille yhteenveto PEPP-tarjoajan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevista kertomuksista, joista nämä tiedot löytyvät helposti, ja viitaukset niihin.

3 d.  Potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava myös tiedot PEPP-tuotteeseen liittyvien sijoitusten aikaisemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä, ja niiden on katettava PEPP-tuotteen toimintavuodet.

3 f.  Jos avaintietoasiakirjassa käytetään värejä, ne eivät saa vähentää tietojen ymmärrettävyyttä, jos avaintietoasiakirja tulostetaan tai valokopioidaan mustavalkoisena.

3 g.  Jos PEPP-avaintietoasiakirjassa käytetään PEPP-tuotteen kehittäjän tai sen yritysryhmän tuotemerkkiä tai logoa, se ei saa viedä PEPP-säästäjän huomiota asiakirjan tiedoista eikä häiritä tekstin ymmärrettävyyttä.

4.  PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille viittaukset PEPP-tarjoajan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeviin kertomuksiin, joista nämä tiedot löytyvät helposti.

6.  Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi Euroopan valvontaviranomaisten (Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja EIOPA) on yhteiskomiteansa kautta laadittava luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa ja sisältö sekä vaatimukset, joiden mukaisesti tiedot on esitettävä standardoidussa muodossa niiden vertailun mahdollistamiseksi.

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi Euroopan valvontaviranomaisten on otettava huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit, niiden väliset erot ja PEPP-säästäjien valmiudet sekä PEPP-tuotteiden muut ominaisuudet, jotta PEPP-säästäjät voivat tehdä valinnan erilaisten kohteena olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

Euroopan valvontaviranomaisten on toimitettava kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [...].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

23 a artiklaPEPP-avaintietoasiakirjan sisältämät tiedot

1.  Otsikko ”PEPP-avaintietoasiakirja” on merkittävä näkyvästi avaintietoasiakirjan ensimmäisen sivun yläosaan. PEPP-avaintietoasiakirja on esitettävä 2 ja 3 kohdassa säädettyä järjestystä noudattaen.

2.  Suoraan PEPP-avaintietoasiakirjan otsikon alapuolella on oltava selittävä teksti. Sen sisällön on oltava seuraava: ”Tässä asiakirjassa annetaan avaintiedot tarjottavasta eläketuotteesta. Tämä ei ole markkinointiaineistoa. Kyseisten tietojen antamista edellytetään lainsäädännössä, jotta sijoittaja ymmärtäisi tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kustannukset sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sitä olisi helpompi vertailla muihin tuotteisiin.”

3.  PEPP-avaintietoasiakirjassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

(a)  asiakirjan alussa PEPP-tuotteen nimi, maininta siitä, onko kyseessä PEPP-perustuote, PEPP-tarjoajan henkilöllisyys ja yhteystiedot, tiedot PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisesta viranomaisesta ja asiakirjan päivämäärä;

(b)  tarvittaessa seuraava ymmärrettävyyttä koskeva varoitus: ”Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikeaselkoinen.”;

(c)  osiossa ”Mikä tämä tuote on?” PEPP-tuotteen luonne ja keskeiset ominaisuudet, mukaan lukien seuraavat seikat:

(i)  kuvaus eläke-etuuksista ja siitä, missä määrin ne on taattu, miten paljon riskejä niihin liittyy, sijoitustapa ja maksatusvaihtoehdot sekä maininta siitä, että maksatusta koskevaa neuvontaa annetaan vuosi ennen eläkkeelle siirtymistä;

(ii)  oikeudelliset tiedot eläkeiästä jäsenvaltiossa, mukaan lukien tieto siitä, onko mahdollista jatkaa järjestelmään maksamista eläkkeelle jäämisen jälkeen;

(iii)  tiedot PEPP-tuotteen verotuskohtelusta;

(iv)  tiedot siirrettävyysvaihtoehdoista ja vaihtopalvelusta;

(v)  tiedot mahdollisuuksista tehdä PEPP-järjestelmästä ennenaikaisia nostoja ja näiden seurauksista;

(vi)  saatavilla olevat tiedot PEPP-tuotteen tuotoista sosiaalisten sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden kannalta;

(vii)  PEPP-tuotteen tavoite, mukaan lukien niiden markkinoiden määrittely, joille PEPP-tuote sijoittaa;

(viii)  kuvaus eläkesäästäjätyypistä, jolle PEPP-tuotetta on tarkoitus markkinoida, erityisesti sijoitustappioiden kantokyvyn ja sijoitusajan osalta;

(ix)  jos PEPP-tuotteeseen liittyy vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä vakuutusetuuksista, mukaan lukien olosuhteet, joissa oikeus etuuteen syntyy;

(d)  osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?” lyhyt kuvaus riski-tuottoprofiilista, mukaan lukien seuraavat seikat:

(i)  yleinen riski-indikaattori ja sitä täydentävä kuvaus kyseisestä indikaattorista, sen keskeiset rajoitukset ja kuvaus riskeistä, jotka ovat PEPP-tuotteen kannalta olennaisia ja joita yleinen riski-indikaattori ei kuvaa asianmukaisesti;

(ii)  sijoitetun pääoman suurin mahdollinen menetys, mukaan luettuna tiedot seuraavista:

  asianmukaiset tuottonäkymät ja oletukset, joihin ne pohjautuvat;

  tarvittaessa tiedot PEPP-säästäjille koituvia tuottoja koskevista edellytyksistä tai tuotteisiin sisällytetyistä enimmäistuotoista;

(e)  osiossa ”Mitä tapahtuu, jos [PEPP-tarjoajan nimi] on maksukyvytön?” lyhyt kuvaus siitä, voiko asiaan liittyvästä tappiosta saada korvauksen sijoittajan korvaus- tai takausjärjestelmästä, ja jos näin on, mistä järjestelmästä on kyse, kuka takaaja on ja mitä riskejä järjestelmä kattaa ja mitä riskejä se ei kata;

(f)  osiossa ”Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?” PEPP-tuotteeseen tehtävään sijoitukseen liittyvät kulut, jotka muodostuvat PEPP-säästäjälle aiheutuvista sekä suorista että välillisistä kuluista, mukaan lukien kertaluontoiset ja toistuvat kulut, jotka esitetään kyseisten kustannusten yleisindikaattoreiden avulla, ja vertailtavuuden varmistamiseksi yhteenlasketut kokonaiskulut rahamääräisesti ja prosenttiosuuksina ilmaistuina, jotta voidaan osoittaa kokonaiskulujen yhteisvaikutukset sijoitukseen;

Avaintietoasiakirjaan on sisällytettävä selkeä maininta siitä, että neuvojat, jakelijat ja muut PEPP-tuotteista neuvoja antavat tai niitä myyvät henkilöt antavat tietoja, joissa eritellään sellaiset mahdolliset jakelukulut, jotka eivät jo sisälly edellä esitettyihin kuluihin, jotta PEPP-säästäjät ymmärtävät yhteisvaikutuksen, joka näillä yhteenlasketuilla kuluilla on sijoituksen tuottoon;

(g)  osiossa ”Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?”

(i)  tapauksen mukaan maininta siitä, koskeeko PEPP-tuotetta harkinta-aika tai peruutusaika;

(ii)  maininta suositellusta ja tapauksen mukaan vaadittavasta vähimmäissijoitusajasta;

(iii)  mahdollisuus luopua sijoituksesta ennen erääntymisaikaa ja luopumisen ehdot, mukaan lukien kaikki sovellettavat maksut ja seuraamukset, PEPP-tuotteen riski-tuottoprofiili ja tavoitteena oleva markkinakehitys huomioiden;

(iv)  tiedot mahdollisista seurauksista, jotka aiheutuvat sijoituksen takaisinostosta ennen sijoitusajan tai suositellun vähimmäissijoitusajan päättymistä, kuten pääomasuojan menetyksestä tai ylimääräisistä ehdollisista maksuista;

(h)  Osiossa ”Kuinka sijoittaja voi valittaa?” tiedot siitä, millä tavoin ja kenelle PEPP-säästäjä voi tehdä valituksen tuotteesta tai PEPP-tuotteen kehittäjän taikka tuotetta koskevaa neuvontaa antavan tai tuotetta myyvän henkilön toiminnasta;

(i) osiossa ”Muut olennaiset tiedot” lyhyt maininta mahdollisista muista tietoasiakirjoista, jotka annetaan PEPP-säästäjälle ennen sopimuksen tekovaihetta ja/tai sen jälkeisenä aikana, lukuun ottamatta markkinointiaineistoa.

4.  Edellä 3 kohdassa vaadittujen tietojen kerrostaminen on sallittua, sillä siten yksityiskohtaiset tiedot voidaan esittää ponnahdusikkunoiden tai muihin kerroksiin johtavien linkkien avulla, jotta voidaan varmistaa, että avaintietoasiakirja täyttää 23 artiklan 3 b kohdassa säädetyt avaintietoasiakirjan pituusvaatimukset.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen soveltaminen, EIOPA laatii Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa:

(a)  täsmennetään kaikkien 19 artiklassa tarkoitettujen tietojen osatekijöiden esitystapa ja sisältö sekä vaatimukset, joiden mukaisesti tiedot on esitettävä standardoidussa muodossa vertailun mahdollistamiseksi;

(b)  täsmennetään 3 kohdan d alakohdan i ja iii luetelmakohdan ja 3 kohdan f alakohdan mukaisia tietoja varten tarvittavat laskentamenetelmät;

(c)  täsmennetään, onko tietojen kerrostaminen on sallittua, mitkä tiedot on sisällytettävä ydinesittelyyn ja mitkä tiedot esitetään lisätietokerroksissa.

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi Euroopan valvontaviranomaisten on otettava huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit, niiden väliset erot ja PEPP-säästäjien valmiudet sekä PEPP-tuotteiden ominaisuudet, jotta PEPP-säästäjät voivat tehdä valinnan erilaisten kohteena olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien vaihtoehtojen välillä myös tapauksissa, joissa valinta voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

23 b artiklaPEPP-avaintietoasiakirjan kieli

1.  PEPP-avaintietoasiakirja on kirjoitettava siinä jäsenvaltion osassa, jossa PEPP-tuotetta jaellaan, käytettävillä virallisilla kielillä tai vähintään yhdellä siellä käytettävistä virallisista kielistä taikka muulla kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä tai, jos se on kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä yhdelle näistä kielistä.

Käännöksen on vastattava tarkoin ja täsmällisesti alkuperäisen avaintietoasiakirjan sisältöä.

2.  Jos PEPPP-tuotteen myyntiä edistetään jäsenvaltiossa kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä laadituilla markkinointiasiakirjoilla, avaintietoasiakirja on laadittava ainakin samoilla virallisilla kielillä.

3.  PEPP-avaintietoasiakirja on pyynnöstä asetettava näkö- tai kuulovammaisten PEPP-säästäjien sekä huonosti lukevien tai lukutaidottomien PEPP-säästäjien saataville sopivassa muodossa.

23 c artiklaPEPP-avaintietoasiakirjan uudelleentarkastelu

1.  PEPP-tuotteen kehittäjän on tarkasteltava avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja tarkistettava asiakirjaa, jos uudelleentarkastelussa ilmenee, että siihen on tarpeen tehdä muutoksia. Tarkistettu versio on asetettava nopeasti saataville.

2.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen soveltaminen, Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomiteassa luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään:

(a)  avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen uudelleentarkastelun edellytykset;

(b)  edellytykset, joiden täyttyessä avaintietoasiakirjaa on tarkistettava;

(c)  erityisedellytykset, joiden täyttyessä avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja on tarkasteltava uudelleen tai avaintietoasiakirjaa on tarkistettava, jos PEPP-tuotetta ei aseteta jatkuvasti PEPP-säästäjien saataville;

(d)  olosuhteet, joissa PEPP-säästäjille on annettava tietoa heidän ostamaansa PEPP-tuotetta koskevasta tarkistetusta avaintietoasiakirjasta, sekä keinot näiden tietojen antamiseksi PEPP-säästäjille.

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

23 d artiklaMarkkinointiviestintä

Markkinointiviestintä, joka sisältää erityisiä PEPP-tuotteeseen liittyviä tietoja, ei saa sisältää mainintoja, jotka ovat ristiriidassa avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen kanssa tai heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä. Markkinointiviestintään on sisällyttävä tieto siitä, että avaintietoasiakirja on saatavilla ja siitä, miten ja mistä sen voi saada, mukaan lukien PEPP-tuotteen kehittäjän verkkosivusto.

23 e artikla Siviilioikeudellinen vastuu

1.  PEPP-tuotteen kehittäjä ei joudu siviilioikeudelliseen vastuuseen yksinomaan avaintietoasiakirjan perusteella, sen mahdolliset käännökset mukaan luettuina, jollei se ole harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa oikeudellisesti sitovien, sopimusta edeltävien asiakirjojen tai sopimusasiakirjojen olennaisten osien tai 23 artiklassa vahvistettujen vaatimusten kanssa.

2.  PEPP-säästäjä, joka esittää näyttöä vahingosta, joka on aiheutunut avaintietoasiakirjan johdosta 1 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa hänen tehdessään sijoituksen PEPP-tuotteeseen, josta avaintietoasiakirja oli laadittu, voi vaatia kyseisestä vahingosta vahingonkorvausta PEPP-tuotteen kehittäjältä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetun kaltaisia ilmaisuja kuten ”vahinko” tai ”vahingonkorvaus”, joita ei ole määritelty, tulkitaan ja sovelletaan asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan määräytyvän sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4.  Tämä artikla ei estä nostamasta muita siviilioikeudelliseen vastuuseen perustuvia kanteita kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5.  Tämän artiklan mukaisia velvoitteita ei saa rajoittaa eikä niistä voi saada vapautusta sopimuslausekkeilla.

23 f artiklaVakuutukseen liittyvät osatekijät

Jos PEPP-avaintietoasiakirja koskee vakuutussopimusta, vakuutusyhtiöiden velvoitteet koskevat ainoastaan vakuutussopimuksen tehnyttä vakuutuksenottajaa mutta eivät vakuutussopimuksen edunsaajaa.

23 g artiklaAvaintietoasiakirjan toimittaminen

1.  PEPP-tuotteesta neuvoja antavan tai PEPP-tuotetta myyvän henkilön on toimitettava PEPP-säästäjälle avaintietoasiakirja hyvissä ajoin ennen kuin kyseiseen PEPP-tuotteeseen liittyvä sopimus tai tarjous sitoo kyseistä PEPP-säästäjää.

2.  PEPP-tuotteesta neuvoja antava tai PEPP-tuotetta myyvä henkilö voi täyttää 1 kohdan vaatimukset toimittamalla avaintietoasiakirjan henkilölle, jolla on kirjallinen valtuutus tehdä sijoituspäätöksiä PEPP-säästäjän lukuun kyseisen kirjallisen valtuutuksen nojalla toteutettujen liiketoimien osalta.

23 h artiklaJakeluun liittyvien tietojen julkistaminen PEPP-säästäjille

1.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on varmistettava, että tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetut PEPP-tarjoajat, -edustajat ja -jakelijat toimittavat hyvissä ajoin ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä PEPP-säästäjille tai potentiaalisille PEPP-säästäjille vähintään seuraavat tiedot:

(a)  omistavatko ne suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia jonkin tietyn PEPP-tarjoajan äänioikeuksista tai pääomasta;

(b)  ehdotetun tai neuvonnan kohteena olevan sopimuksen osalta:

(i)  omistaako PEPP-tarjoaja tai PEPP-tarjoajan emoyritys suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia PEPP-edustajan tai -jakelijan äänioikeuksista tai pääomasta;

(ii)  antaako se neuvontaa tasapuolisen henkilökohtaisen analyysin perusteella;

(iii)  onko se sopimusvelvoitteen nojalla velvollinen suorittamaan jakelutoimintaa yksinomaan yhden tai useamman PEPP-tarjoajan kanssa, jolloin sen on ilmoitettava kyseisten PEPP-tarjoajien nimet; tai

(iv)  onko se sopimusvelvoitteen nojalla velvollinen suorittamaan jakelutoimintaa yksinomaan yhden tai useamman PEPP-tarjoajan kanssa, eikä anna neuvontaa tasapuolisen henkilökohtaisen analyysin perusteella, jolloin sen on ilmoitettava niiden PEPP-tarjoajien nimet, joiden kanssa se saa toimia ja toimii;

(c)  minkä luonteisen korvauksen ne saavat sopimuksen osalta;

(d)  toimivatko ne sopimuksen osalta:

(i)  palkkion eli PEPP-säästäjän suoraan maksaman korvauksen perusteella;

(ii)  minkä tahansa tyyppisen provision, eli PEPP-tuotteen jakelukustannuksiin ja -maksuihin sisältyvän korvauksen perusteella;

(iii)  minkä tahansa muun tyyppisen korvauksen perusteella, mukaan lukien kaikenlainen sopimuksen yhteydessä tarjottava tai annettava taloudellinen hyöty; tai

(iv)  minkä tahansa tyyppisten i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen korvausten yhdistelmän perusteella.

2.  Jos PEPP-säästäjä maksaa palkkion suoraan, PEPP-edustajan tai -jakelijan on ilmoitettava PEPP-säästäjälle palkkion määrä tai, jos tämä ei ole mahdollista, palkkion laskemistapa.

3.  Jos sopimuksen alainen PEPP-säästäjä suorittaa mitä tahansa muita kuin suunniteltuja maksuja sopimuksen tekemisen jälkeen, myös PEPP-edustajan tai ‑jakelijan on julkistettava kaikki maksut tämän artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PEPP-tarjoaja ilmoittaa PEPP-säästäjälle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä, minkä luonteisen korvauksen sen työntekijät saavat sopimuksen osalta.

5.  Jos sopimuksen alainen PEPP-säästäjä suorittaa mitä tahansa muita kuin suunniteltuja maksuja sopimuksen tekemisen jälkeen, myös PEPP-tarjoajan on julkistettava kaikki maksut tämän artiklan mukaisesti.

6.  PEPP-säästäjille tai potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä asianmukaiset tiedot PEPP-tuotteen jakelusta ja kaikista kuluista ja maksuista. Näistä tiedoista on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

(a)  jos neuvontaa annetaan, toimittaako PEPP-edustaja tai -jakelija PEPP-säästäjille määräaikaisarvion kyseisille PEPP-säästäjille suositellun PEPP-tuotteen sopivuudesta;

(b)  kaikkiin julkistettaviin kuluihin ja maksuihin liittyvien tietojen osalta PEPP-tuotteen jakelutiedot, mukaan luettuna mahdollisen neuvonnan hinta, PEPP-säästäjälle suositellun tai markkinoidun PEPP-tuotteen hinta ja se, miten PEPP-säästäjä voi maksaa sen, mukaan luettuina myös mahdolliset kolmannen osapuolen maksut 28 artiklan mukaisesti.

7.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava standardoidussa muodossa, joka mahdollistaa vertailun, ja niin ymmärrettävässä muodossa, että PEPP-säästäjät kohtuullisen hyvin käsittävät tarjotun PEPP-tuotteen luonteen ja riskit ja voivat näin ollen tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

8.  Siirretään komissiolle valta antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään

(a)  ehdot, jotka tietojen on täytettävä, jotta ne ovat tasapuolisia ja selkeitä eivätkä harhaanjohtavia, mukaan luettuina kriteerit, joihin 2 kohdassa tarkoitetun standardoidun muodon on perustuttava;

(b)  PEPP-säästäjille toimitettavien tietojen sisältö ja muoto PEPP-tarjoajien, ‑edustajien ja PEPP-jakelijoiden ja kustannusten ja maksujen osalta.

III JAKSONeuvonta ▌

25 artiklaTarpeiden ja vaatimusten täsmentäminen ja neuvonnan antaminen

1.  Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä ▌ PEPP-tarjoajan tai ‑jakelijan on täsmennettävä PEPP-säästäjältä saatujen tietojen perusteella kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja annettava PEPP-säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä perustellun päätöksen.

Ehdotetun sopimuksen on oltava PEPP-säästäjän eläkettä koskevien tarpeiden ja vaatimusten sekä tälle kertyneiden eläkeoikeuksien tason mukainen.

2.  Tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava PEPP-säästäjälle henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, miksi tietty PEPP-tuote vastaisi parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita ja vaatimuksia.

3.   Jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija ilmoittaa PEPP-säästäjälle antavansa riippumatonta neuvontaa, sen on käytettävä tämän neuvonnan antamisessa perustana analyysiä riittävän monista markkinoilla saatavilla olevista yksilöllisistä eläketuotteista, jotta se kykenee laatimaan ammatillisiin kriteereihin perustuvan henkilökohtaisen suosituksen siitä, mikä PEPP-tuotteeseen liittyvä sopimus olisi asianmukainen PEPP-säästäjän tarpeisiin nähden, ja neuvontaan on sisällytettävä myös tekijät, joista voi aiheutua riski PEPP-säästäjälle.

4.  Antaessaan neuvontaa missä tahansa vaiheessa sopimuksen voimassaoloaikana PEPP-tarjoajan on hankittava tarvittavaa tietoa PEPP-tuotteen kannalta merkityksellisestä PEPP-säästäjän tietämyksestä ja kokemuksesta sijoitusalalla, kyseisen henkilön taloudellisesta tilanteesta, muun muassa tämän tappionkantokyvystä ja sijoitustavoitteista sekä tämän riskinsietokyvystä, jotta PEPP-tarjoaja, -edustaja tai -jakelija voi suositella PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle PEPP-tuotetta, joka on tälle sopiva ja erityisesti tämän riskinsietokyvyn ja riskinkantokyvyn mukainen.

4 a.  PEPP-perustuotteen osalta PEPP-säästäjälle on kerrottava sovellettavasta sijoitusvaihtoehdosta.

4 b.  Neuvontaa voidaan antaa digitaalisten kanavien kautta, jos kaikkia tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä noudatetaan.

5.  PEPP-tarjoajien, -jakelijoiden ja -edustajien on varmistettava ja osoitettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille, että PEPP-tuotteisiin liittyvää neuvontaa antavilla luonnollisilla henkilöillä on riittävä tietämys ja pätevyys tämän asetuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi käytetyt perusteet.

IV JAKSOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON AIKANA ANNETTAVAT TIEDOT

27 artiklaYleiset säännökset

1.  PEPP-tarjoajien on laadittava kutakin PEPP-säästäjää varten räätälöity tiivis asiakirja, joka sisältää keskeiset tiedot, ottaen huomioon kansallisten eläkejärjestelmien ja kansallisen lainsäädännön, myös sosiaali-, työ- ja vero-oikeuden erityispiirteet, jäljempänä ’PEPP-etuusote’. Asiakirjan otsikossa on oltava maininta ”PEPP-etuusote”.

2.  Tarkka päivämäärä, johon PEPP-etuusotteen tiedot viittaavat, on ilmoitettava selkeästi.

3.  Lisäksi PEPP-säästäjälle on tiedotettava koko sopimuksen voimassaoloajan kaikista muutoksista seuraaviin tietoihin:

(a)   yleiset ja erityiset sopimusehdot;

(b)   PEPP-tarjoajien yrityksen nimi, oikeudellinen muoto tai kotipaikka ja tarvittaessa sen sivuliikkeen osoite, jonka kanssa sopimus on tehty;

(c)   kaikki 23 artiklan 2–5 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun PEPP-ehdot muuttuvat tai PEPP-tuotteeseen liittyviin sopimuksiin sovellettava lainsäädäntö muuttuu;

(d)   tiedot siitä, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät.

3 a.  PEPP-etuusotteen tietojen on oltava tarkkoja ja ajantasaisia ja ne on asetettava vähintään vuosittain veloituksetta jokaisen PEPP-säästäjän saataville sähköisessä muodossa, mukaan luettuna pysyvällä välineellä tai verkkosivuston kautta, tai paperikopiona. PEPP-säästäjille on toimitettava pyynnöstä paperikopio sähköisesti toimitettujen tietojen lisäksi. PEPP-etuusotteeseen sisältyvien tietojen merkittävät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna on ilmoitettava selkeästi.

28 artiklaPEPP-etuusote

1.  PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava PEPP-säästäjille vähintään seuraavat keskeiset tiedot:

(a)   PEPP-säästäjän henkilötiedot, PEPP-tarjoajan nimi, tiedot eläke-ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista tai kertyneestä pääomasta, tiedot PEPP-säästäjän tai kolmannen osapuolen suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-järjestelmän rahastointitasosta▐;

(b)   selkeästi ilmoitettuna PEPP-säästäjän lakisääteinen eläkeikä, eläkejärjestelmässä määritetty tai PEPP-tarjoajan arvioima eläkeikä tai PEPP-säästäjän määrittämä eläkeikä tapauksen mukaan sekä maksatusvaiheen ennakoitu alku, jos se poikkeaa eläkeiästä;

(c)    PEPP-tarjoajan nimi ja osoite sekä PEPP-säästäjän PEPP-järjestelmä;

(d)   tiedot b alakohdassa tarkoitetun eläkeiän perusteella tehdyistä eläke-ennusteista sekä vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, että kyseiset ennusteet saattavat poiketa saatujen etuuksien lopullisesta arvosta. Jos eläke-ennusteet perustuvat talousskenaarioihin, tietoihin on sisällyttävä myös ennusteen kannalta paras mahdollinen skenaario ja epäedullinen skenaario ottaen huomioon PEPP-järjestelmän nimenomainen luonne;

(e)   tiedot kertyneistä etuuksista tai karttuneesta pääomasta ottaen huomioon PEPP-järjestelmän nimenomainen luonne;

(e a)  tiedot mahdollisen kolmannen osapuolen ja PEPP-säästäjän PEPP-järjestelmään suorittamista maksuista vähintään viimeisten 12 kuukauden ajalta ottaen huomioon PEPP-järjestelmän nimenomainen luonne;

(e b)  tiedot koko PEPP-järjestelmän tai tapauksen mukaan PEPP-säästäjän sijoitusvaihtoehdon aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä; nämä kehitystä koskevat tiedot esitetään kaaviona, joka kattaa käytettävissä olevat vuodet;

(e c)  erittely PEPP-tarjoajan vähentämistä kustannuksista vähintään viimeisten 12 kuukauden ajalta, mukaan luettuna hallintokulut, varojen säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, salkkutapahtumiin liittyvät kustannukset ja muut kustannukset sekä arvio kustannusten vaikutuksesta lopullisiin etuuksiin;

(e d)  tiedot koko PEPP-järjestelmän rahastointitasosta;

(e f)  tiedot sosiaalisiin sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyviin tekijöihin liittyvästä sijoituspolitiikasta.

2.  Eläke-etuusotteessa on täsmennettävä, mistä ja millä tavalla saa muun muassa seuraavia lisätietoja: käytännönläheiset lisätiedot PEPP-järjestelmän PEPP-säästäjälle tarjoamista vaihtoehdoista.

3.  EIOPA laatii Euroopan keskuspankkia ja kansallisia valvontaviranomaisia kuultuaan luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa vahvistetaan säännöt, joiden perusteella määritetään 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja eläke-ennusteita koskevat olettamukset, e b alakohdassa tarkoitettu aikaisemman tuotto- tai arvonkehityksen esitystapa sekä e c alakohdassa tarkoitettujen kustannusten esitystapa. PEPP-tarjoajien on sovellettava näitä sääntöjä määrittääkseen tarvittaessa sijoitusten vuotuisen nimellistuottoprosentin, vuotuisen inflaatiotason ja tulevan palkkasuuntauksen.

EIOPA toimittaa luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi komissiolle viimeistään … Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10 artiklan mukaisesti.

29 artiklaLisätiedot

1.  PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä ja millä tavalla saa muun muassa seuraavia lisätietoja:

(a)   ▐käytännönläheiset lisätiedot eläkejärjestelmän PEPP-säästäjälle tarjoamista vaihtoehdoista, mukaan lukien siirrettävyysvaihtoehdot;

(b)   tiedot PEPP-tarjoajan tilinpäätöksestä ja vuosikertomuksista ottaen huomioon kyseisen tarjoajan hoitamat kaikki PEPP-järjestelmät ja tapauksen mukaan kunkin PEPP-järjestelmän tilinpäätökset ja vuosikertomukset;

(d)   tapauksen mukaan tiedot olettamista, joita käytetään elinkorkoina ilmaistuihin määriin, erityisesti kun kyse on elinkoron tasosta, PEPP-tarjoajan tyypistä ja elinkoron kestosta;

(e)   tiedot etuuksien tasosta ennenaikaisen lunastuksen tapauksessa.

2.  Kun kyse on PEPP-järjestelmistä, joissa PEPP-säästäjät kantavat sijoitusriskin ja joissa PEPP-säästäjä sidotaan sijoitusvaihtoehtoon kyseisessä PEPP-järjestelmässä vahvistetulla erityisellä säännöllä, PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä lisätietoja saa.

2 a.  Kun kyse on PEPP-järjestelmistä, joissa PEPP-säästäjät kantavat sijoitusriskin ja joissa PEPP-säästäjä sidotaan sijoitusvaihtoehtoon kyseisessä PEPP-järjestelmässä vahvistetulla erityisellä säännöllä, PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä lisätietoja saa.

2 b.  Tietojen on oltava helposti saatavilla sähköisessä muodossa ja veloituksetta.

2 c.  PEPP-säästäjän tai -edunsaajan tai hänen edustajansa pyynnöstä PEPP-tarjoajan on annettava seuraavat lisätiedot:

(a)  edellä 1 kohdan b luetelmakohdassa tarkoitetut tilinpäätökset ja vuosikertomukset tai jos PEPP-tarjoaja on vastuussa useammasta kuin yhdestä PEPP-järjestelmästä, PEPP-säästäjän tai -edunsaajan PEPP-järjestelmään liittyvät tilinpäätökset ja vuosikertomukset;

(b)  edellä 28 artiklan 1 kohdan e f luetelmakohdassa tarkoitettu sijoituspolitiikan periaatteita koskeva selvitys;

(c)  mahdolliset tarkemmat tiedot olettamista, joita on käytetty 28 artiklan 1 kohdan a luetelmakohdassa tarkoitettujen ennusteiden tuottamiseen.

2 d.  Tietojen on oltava helposti saatavilla sähköisessä muodossa ja veloituksetta.

3.  Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja kuluttajajärjestöjä EIOPA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 28 artiklassa ja tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

30 artiklaPEPP-säästäjille eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa ja PEPP-edunsaajille maksatusvaiheessa annettavat tiedot

1.  PEPP-etuusotteen lisäksi PEPP-tarjoajien on toimitettava kullekin PEPP-säästäjälle tiedot heille tarjolla olevista eläke-etuuksien ottamista koskevista maksatusvaihtoehdoista vähintään vuotta ennen 30 artiklassa tarkoitettua eläkeikää tai PEPP-säästäjän pyynnöstä.

2.  PEPP-säästäjälle on lähetettävä vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä tiedonanto, jossa tälle kerrotaan maksatusvaiheen tulevasta alkamisesta sekä maksusuoritusten mahdollisista muodoista.

V JAKSORAPORTOINTI KANSALLISILLE VIRANOMAISILLE

32 artiklaYleiset säännökset

1.  PEPP-tarjoajien on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja tarvittaessa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle valvonnan kannalta tarvittavat tiedot. Näiden tietojen on sisällettävä vähintään tiedot, jotka ovat tarpeen valvontaprosessin edellyttämien seuraavien toimien toteuttamiseksi:

(a)   arvioidaan PEPP-tarjoajien soveltamia hallintojärjestelmiä, niiden harjoittamaa liiketoimintaa, niiden vakavaraisuustarkoituksiin soveltamia arvostusperiaatteita, todettuja riskejä ja riskienhallintajärjestelmiä sekä niiden pääomarakennetta, tarpeita ja johtamista;

(b)   tehdään jäsenvaltioiden valvontaoikeuksien ja -velvollisuuksien käyttämisestä ja täyttämisestä johtuvia tarpeellisia päätöksiä.

2.  Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava seuraavat valtuudet:

(a)   määrittää niiden 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen luonne, laajuus ja muoto, jotka PEPP-tarjoajien on toimitettava seuraavina ajankohtina:

(i)   ennalta määritetyin määräajoin;

(ii)   ennalta määriteltyjen tapahtumien sattuessa;

(iii)   PEPP-tarjoajan tilanteeseen kohdistuvien tutkimusten aikana;

(b)   saada PEPP-tarjoajilta niiden hallussa olevia sopimuksia tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjä sopimuksia koskevia tietoja; ja

(c)   pyytää tietoja ulkoisilta asiantuntijoilta kuten tilintarkastajilta ja vakuutusmatemaatikoilta.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

(a)   laadulliset tai määrälliset tekijät tai niiden asianmukainen yhdistelmä;

(b)   menneet, nykyiset ja tulevaisuuteen liittyvät tekijät tai niiden asianmukainen yhdistelmä;

(c)   sisäisistä ja ulkoisista lähteistä saatavat tiedot tai niiden asianmukainen yhdistelmä.

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta edellytetään, että

(a)   niistä käy ilmi asianomaisen PEPP-tarjoajan liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus ja etenkin kyseiseen liiketoimintaan liittyvät riskit;

(b)   ne ovat käytettävissä, täydelliset kaikilta osin sekä vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset eri aikoina;

(c)   ne ovat merkityksellisiä, luotettavia ja kattavia.

5.  PEPP-tarjoajilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelmät ja rakenteet 1–4 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi samoin kuin PEPP-tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan, että annettavat tiedot ovat jatkuvasti asianmukaisia.

6.  Toimivaltaisille viranomaisille esitetyn pyynnön perusteella EIOPAn on saatava PEPP-tarjoajien toimittamat tiedot.

7.  Komissio antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotta varmistetaan valvontaa koskevan raportoinnin riittävä yhdenmukaisuus.

Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja suoritettuaan kuluttajatestejä EIOPA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi valvontaa koskevien raporttien muodosta.

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

V LUKUKERRYTTÄMISVAIHE

I JAKSOPEPP-TARJOAJIA KOSKEVAT SIJOITTAMISSÄÄNNÖT

33 artiklaSijoittamissäännöt

1.  PEPP-tarjoajien on tehtävä sijoituksia varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja etenkin seuraavien sääntöjen mukaisesti:

(a)   PEPP-tuotetta vastaavat varat on sijoitettava kaikkien PEPP-säästäjien pitkän aikavälin edun mukaisesti. Mahdollisessa eturistiriitatapauksessa PEPP-tarjoaja tai sen sijoitussalkkua hoitava yhteisö varmistaa, että sijoitukset tehdään pelkästään PEPP-säästäjien edun mukaisesti;

(a a)  PEPP-tuotetta vastaavat varat on sijoitettava siten, että vähennetään sosiaalisiin sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyviin tekijöihin yhteydessä olevia riskejä ja otetaan huomioon sijoituspäätösten mahdollinen pitkän aikavälin vaikutus näihin tekijöihin;

(b)   varat on sijoitettava siten, että varmistetaan sijoitussalkun suojaus, laadukkuus, likvidiys ja tuottavuus kokonaisuutena;

(c)   varat on sijoitettava pääasiallisesti säännellyillä markkinoilla. Sijoitukset varoihin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä rahoitusmarkkinoilla, on joka tilanteessa pidettävä varovaisuuden edellyttämällä tasolla;

(d)   johdannaisiin tehdyt sijoitukset ovat mahdollisia sikäli kuin tällaiset välineet osaltaan pienentävät sijoitusriskiä tai helpottavat sijoitusten tehokasta hoitoa. Tällaiset välineet on arvostettava varovaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon niiden perustana olevat varat, ja ne on sisällytettävä PEPP-tarjoajan omaisuuden arvostukseen. PEPP-tarjoajien on myös vältettävä liiallista altistumista yhteen vastapuoleen ja muihin johdannaisoperaatioihin liittyville riskeille;

(e)  varat on hajautettava riittävästi, jotta vältetään liiallinen riippuvuus jostakin yksittäisestä varojen lajista, liikkeeseenlaskijasta tai yritysryhmittymästä ja sijoitussalkun riskien kasautuminen kokonaisuutena. Sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan tai samaan ryhmään kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden varoihin eivät saa asettaa PEPP-tarjoajaa alttiiksi liialliselle riskien keskittymiselle;

(f)  varoja ei saa sijoittaa veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta unionin luettelosta 5 päivänä joulukuuta 2017 annetuissa neuvoston päätelmissä nimetylle, rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämälle tai komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1675 nimetylle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle;

(g)  PEPP-tarjoaja ei saa altistua riskeille, jotka johtuvat liiallisesta vivutuksen käytöstä ja maturiteettitransformaatiosta.

2.  Edellä 1 kohdan a–g alakohdassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan vain siltä osin kuin PEPP-tarjoajaan sovellettavassa asiaa koskevassa alakohtaisessa lainsäädännössä ei ole tiukempia sääntöjä.

II JAKSOPEPP-SÄÄSTÄJIÄ KOSKEVAT SIJOITTAMISSÄÄNNÖT

34 artiklaYleiset säännökset

1.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on tarjottava PEPP-perustuotetta ja ne voivat tarjota muitakin sijoitusvaihtoehtoja.

3.  PEPP-tarjoajien on suunniteltava kaikki sijoitusvaihtoehdot todistettujen riskienpienentämistekniikoiden perusteella, joilla varmistetaan PEPP-säästäjien riittävä suojelu.

35 artiklaPEPP-säästäjän tekemä sijoitusvaihtoehdon valinta

PEPP-säästäjän on valittava sijoitusvaihtoehto PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä sen jälkeen, kun hän on saanut merkitykselliset tiedot, neuvonnan ja päätöksentekoa tukevan välineen.

36 artiklaValitun sijoitusvaihtoehdon muuttamista koskevat edellytykset

1.  Sijoitusvaihtoehdon muuttamisen ehdot on mainittava PEPP-sopimuksessa.

37 artikla

PEPP-perustuote

1.  PEPP-perustuotteen on oltava turvallinen ja kohtuuhintainen tuote, joka on helppo hankkia muun muassa digitaalisten kanavien kautta kaikissa jäsenvaltioissa. Se on oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto.

1 a.  PEPP-perustuotteeseen sovellettavan riskinpienentämistekniikan on oltava sen tavoitteen mukainen, että PEPP-säästäjällä on mahdollisuus saada sijoitettu pääoma takaisin.

2.  PEPP-perustuotteen kokonaiskustannukset ja -maksut saavat olla enintään 1 prosentti vuodessa kertyneestä pääomasta.

39 artiklaSijoitusvaihtoehtoja koskeva delegoitu säädös

1.  Riskinpienentämistekniikoiden käytöllä varmistetaan, että PEPP-tuotteen sijoitusstrategia on suunniteltu niin, että PEPP-tuotteesta kehittyy vakaa ja riittävä henkilökohtainen tulevaisuuden eläketulo ja kaikkien PEPP-säästäjien sukupolvien oikeudenmukainen kohtelu varmistetaan. Sovellettavien riskinpienentämistekniikoiden on sisällettävä a tai b alakohdan tai niiden yhdistelmien säännökset, ja niitä voidaan täydentää c alakohdassa vahvistetuilla säännöksillä:

(a)  säännökset, joilla mukautetaan sijoitusten kohdentamista asteittain sijoitusten taloudellisten riskien pienentämiseksi jäljellä olevaa kestoa vastaavien kohorttien osalta (iän myötä pienenevä sijoitusriski);

(b)  säännökset varausten luomiseksi maksuilla tai sijoitustuotoilla, jotka kohdennetaan PEPP-säästäjille oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla sijoitustappioiden pienentämiseksi (pääomatakuu);

(c)  säännökset sopivien rahoitustakuiden käyttämiseksi sijoitustappioilta suojautumista varten.

2.  Jos tarjotaan tämän asetuksen 37 artiklan mukaista PEPP-tuotetta soveltamatta a alakohtaa tai soveltaen tämän artiklan 1 kohdan säännösten yhdistelmää, PEPP-tarjoajan tai -jakelijan olisi kirjallisessa muodossa selvästi selitettävä, että on olemassa pelkästään pääomatakuisiin perustuva PEPP-tuote, kerrottava b ja c alakohdan säännösten tai edellä olevien säännösten yhdistelmään perustuvan PEPP-tuotteen suosittelemisen syyt ja osoitettava selvästi kaikki muut riskit, joita tällaisiin PEPP-tuotteisiin voi liittyä verrattuna pääomatakuuseen perustuvaan PEPP-tuotteeseen.

3.  Jotta voidaan laatia kriteerit tehokkaille riskinpienentämistekniikoille, joita voidaan soveltaa johdonmukaisella tavalla, EIOPA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään riskinpienentämistekniikoita koskevien säännösten yksityiskohdat. EIOPA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle ... mennessä [xxx kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

III JAKSOKERRYTTÄMISVAIHETTA KOSKEVAT MUUT NÄKÖKOHDAT

40 artiklaKerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot

Jäsenvaltioiden on määritettävä▐ kerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa, eivätkä ne saa olla vähemmän edulliset kuin sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaiset ehdot.

VI LUKUSIJOITTAJIEN SUOJA

41 artiklaSäilytysyhteisö

1.  Jos PEPP-tarjoaja on 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos tai sijoituspalveluyritys, se voi nimetä vähintään yhden säilytysyhteisön varojen säilyttämistä ja valvontatehtäviä varten.

2.  Säilytysyhteisön nimeämiseen ja sen tehtävien hoitamiseen sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 33 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan säännöksiä.

3.  Varojen säilyttämiseen ja säilytysyhteisön vastuuseen sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 34 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä. Säilytysyhteisö on vastuussa PEPP-tarjoajalle ja PEPP-säästäjille tappioista, joita niille aiheutuu säilytysyhteisön velvollisuuksien perusteettomasta laiminlyömisestä tai niiden puutteellisesta suorittamisesta. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt kaikki tai osan säilyttämistään varoista kolmannelle osapuolelle, ei vaikuta kyseisen säilytysyhteisön vastuuseen.

4.  Säilytysyhteisön valvontatehtäviin sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 35 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

42 artiklaBiometristen riskien kattaminen

PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-tuotteita, joissa on lisämahdollisuutena biometristen riskien kattaminen, sanotun rajoittamatta 5 artiklan soveltamista. ▌

43 artiklaValitukset

1.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on otettava käyttöön ja sovellettava asianmukaisia ja vaikuttavia menettelyjä PEPP-asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien valitusten ratkaisemiseksi.

2.  Tällaisia menettelyjä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa, joissa PEPP-tarjoaja tai -jakelija tarjoaa palvelujaan, ja niiden on oltava käytettävissä kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä PEPP-asiakkaan valinnan mukaan tai muulla kielellä, jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija ja PEPP-asiakas ovat näin sopineet.

3.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan paperimuodossa tai, jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija ja PEPP-asiakas ovat niin sopineet, muulla pysyvällä välineellä PEPP-asiakkaiden valituksiin. Vastauksessa on käsiteltävä kaikkia esille otettuja seikkoja asianmukaisessa määräajassa ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin PEPP-tarjoaja tai -jakelija ei voi vaikuttaa, sen edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä PEPP-asiakas saa lopullisen vastauksen. Lopullisen vastauksen saamisen määräaika ei saa kuitenkaan olla pidempi kuin 35 työpäivää.

4.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on ilmoitettava PEPP-asiakkaalle vähintään yhdestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen käsittelemään PEPP-asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riitoja.

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla PEPP-tarjoajan tai -jakelijan verkkosivustolla, sivuliikkeessä sekä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan ja PEPP-asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen yleisissä ehdoissa. Lisäksi on ilmoitettava, miten kyseessä olevasta vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja sen käyttöön liittyvistä edellytyksistä on saatavilla lisätietoja.

6.  Toimivaltaisten viranomaisten on perustettava menettelyjä, joiden avulla PEPP-asiakkaat ja muut asianomaiset osapuolet, mukaan luettuna kuluttajajärjestöt, voivat tehdä valituksia toimivaltaisille viranomaisille tätä asetusta koskevista PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden väitetyistä rikkomisista. Kaikissa tapauksissa on varmistettava, että valituksen tekijät saavat vastauksen valitukseensa.

6 a.   Tarjoajan tai jakelijan pääasiallisen yrityksen tai ainoan yrityksen suhteen toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta toimia pääasiallisena toimivaltaisena viranomaisena PEPP-tuotteiden rajatylittävän tarjonnan yhteydessä.

6 b.   Tapauksissa, jotka koskevat useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, valittaja voi tehdä valituksensa oman jäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen kautta, riippumatta siitä, missä rikkomus tapahtui. Tätä varten ja sen estämättä, mitä 6 a kohdassa säädetään, jokaisella toimivaltaisella viranomaisella on oltava toimivalta käsitellä sille tehty valitus tai tämän asetuksen mahdollinen rikkominen, jos asia koskee sen jäsenvaltiossa toimivaa yritystä tai vaikuttaa merkittävästi sen jäsenvaltiossa oleviin PEPP-säästäjiin. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä pääasialliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

6 c.   Jos asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen, sovelletaan 56 artiklan mukaista riitojenratkaisumenettelyä.

VII LUKUPEPP-TARJOAJAN VAIHTO

45 artiklaVaihtopalvelun tarjoaminen

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjän pyynnöstä vaihtopalvelu, jossa mahdollinen positiivinen saldo siirretään siirtävän tarjoajan ylläpitämältä PEPP-tililtä uudelle PEPP-tilille, jonka vastaanottava tarjoaja on avannut, ja aiempi PEPP-tili suljetaan.

Vaihtopalvelun voivat tarjota PEPP-tarjoajat, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon (kotimainen vaihto) tai eri jäsenvaltioihin (rajatylittävä vaihto).

Kotimaisen vaihdon tapauksessa PEPP-tarjoajien on tiedotettava PEPP-säästäjille tarjoamistaan vaihtopalveluista kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on valvottava säännöllisesti, että PEPP-tarjoajat noudattavat tämän luvun säännöksiä.

Rajatylittävän vaihdon tapauksessa PEPP-tarjoajien on tiedotettava PEPP-säästäjille tarjoamistaan vaihtopalveluista EIOPAlle. EIOPAn valvoo säännöllisesti, että PEPP-tarjoajat noudattavat tämän luvun säännöksiä.

2.  PEPP-tarjoajan vaihtamisen ehdot on mainittava PEPP-sopimuksessa. Joka tapauksessa PEPP-säästäjällä on vaihto-oikeus eläkkeelle siirtyessään.

46 artiklaVaihtopalvelu

1.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on käynnistettävä vaihtopalvelu PEPP-säästäjän pyynnöstä. ▌

2.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on käynnistettävä vaihtopalvelu saatuaan pyynnön PEPP-säästäjältä.

Pyyntö on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa vaihtopalvelu käynnistetään, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.

Pyynnön on mahdollistettava se, että PEPP-säästäjä antaa siirtävälle PEPP-tarjoajalle erikseen suostumuksen kunkin 3 kohdassa tarkoitetun tehtävän suorittamiseen ja vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle erikseen suostumuksen kunkin 5 kohdassa tarkoitetun tehtävän suorittamiseen.

Pyynnön on mahdollistettava se, että PEPP-säästäjä yksilöi erikseen sijoitussalkut ja/tai määrät, jotka siirretään. Pyynnön on mahdollistettava myös se, että PEPP-säästäjät täsmentävät päivämäärän, josta lähtien maksut on suoritettava vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle PEPP-tilille. Tämän päivämäärän on oltava vähintään kuusi työpäivää sen päivämäärän jälkeen, jona vastaanottava PEPP-tarjoaja vastaanottaa siirtävän PEPP-tarjoajan 4 kohdan mukaisesti siirtämät asiakirjat. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että PEPP-säästäjä esittää pyynnön kirjallisena ja että PEPP-säästäjälle annetaan jäljennös pyynnöstä.

3.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on viiden työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta pyydettävä siirtävää PEPP-tarjoajaa suorittamaan seuraavat tehtävät, jos ne sisältyvät PEPP-säästäjän esittämään pyyntöön:

(a)   siirrettävä vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle ja, jos PEPP-säästäjä on sitä erityisesti pyytänyt pyynnössä, PEPP-säästäjälle luettelo siirrettävistä varoista;

(b)   siirrettävä vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle tai ylläpitämälle PEPP-tilille mahdollinen jäljellä oleva positiivinen saldo PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä; ja

(c)   suljettava siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämä PEPP-tili PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä.

4.  Saatuaan vastaanottavan PEPP-tarjoajan pyynnön siirtävän PEPP-tarjoajan on suoritettava seuraavat tehtävät, jos ne sisältyvät PEPP-säästäjän antamaan lupaan:

(a)   lähetettävä vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot viiden työpäivän kuluessa;

(b)   lopetettava PEPP-tilille saapuvien maksujen hyväksyminen pyynnössä täsmennetystä päivästä alkaen, ellei siirtävä PEPP-tarjoaja tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla saapuvat maksut ohjataan vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle PEPP-säästäjän PEPP-tilille. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että siirtävä PEPP-tarjoaja ilmoittaa PEPP-säästäjälle syystä, jonka vuoksi se ei hyväksy saapuvia maksuja;

(c)   siirrettävä jäljellä oleva positiivinen saldo PEPP-tililtä vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle uudelle PEPP-tilille pyynnössä täsmennettynä päivänä;

(d)   suljettava PEPP-tili pyynnössä täsmennettynä päivänä, jos PEPP-säästäjällä ei ole maksamattomia sitoumuksia tällä PEPP-tilillä ja edellyttäen että tämän kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tehtävät on saatettu päätökseen. PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi PEPP-säästäjälle, jos tällaiset maksamattomat sitoumukset estävät PEPP-säästäjän tilin sulkemisen.

5.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut 3 kohdassa tarkoitetut siirtävältä PEPP-tarjoajalta pyydetyt tiedot, suoritettava seuraavat tehtävät siten kuin pyynnössä täsmennetään ja siinä määrin kuin siirtävän PEPP-tarjoajan tai PEPP-säästäjän antamat tiedot sen mahdollistavat:

(a)   tehtävä mahdollisesti tarvittavat valmistelut tulevien maksujen hyväksymiseksi ja hyväksyttävä ne pyynnössä täsmennetystä päivästä alkaen;

(b)   ilmoitettava luvassa täsmennetyille maksajille PEPP-säästäjän sen PEPP-tilin tiedot, jota vastaanottava PEPP-tarjoaja ylläpitää, ja toimitettava maksajille jäljennös PEPP-säästäjän esittämästä pyynnöstä.

Jos vastaanottavalla PEPP-tarjoajalla ei ole kaikkia tietoja, jotka se tarvitsee ilmoittaakseen ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuille maksajille, sen on pyydettävä PEPP-säästäjää tai siirtävää PEPP-tarjoajaa toimittamaan puuttuvat tiedot.

Jos PEPP-säästäjä päättää toimittaa ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot maksajille mieluummin itse kuin antaa 2 kohdan mukaisesti vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle tätä koskevan suostumuksen, vastaanottavan PEPP-tarjoajan on toimitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa määräajassa PEPP-säästäjälle vakiomuotoiset kirjeet, joissa ilmoitetaan tarkat tiedot PEPP-tilistä ja pyynnössä täsmennetty alkamispäivä.

47 artiklaKotimaisen ja rajatylittävän vaihdon helpottaminen PEPP-säästäjien kannalta

1.  Jos PEPP-säästäjä ilmoittaa PEPP-tarjoajalleen, että hän haluaa avata samassa tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan PEPP-tarjoajan ylläpitämän PEPP-tilin, sen PEPP-tarjoajan, joka ylläpitää PEPP-säästäjän PEPP-tiliä, on tällaisen pyynnön saatuaan annettava seuraavaa apua PEPP-säästäjälle:

(a)   annettava veloituksetta PEPP-säästäjälle saatavilla olevat tiedot toistuvista saapuvista maksuista PEPP-säästäjän PEPP-tilille edeltävien 13 kuukauden ajalta;

(b)   siirrettävä PEPP-säästäjän PEPP-tilillä jäljellä oleva positiivinen saldo vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle PEPP-säästäjän PEPP-tilille, edellyttäen että pyyntö sisältää täydelliset tiedot, joiden perusteella vastaanottava PEPP-tarjoaja ja PEPP-säästäjän PEPP-tili voidaan yksilöidä;

(c)   suljettava PEPP-säästäjän PEPP-tili.

2.  Jos PEPP-säästäjällä ei ole maksamattomia sitoumuksia PEPP-tilillä, PEPP-säästäjän PEPP-tiliä ylläpitävän PEPP-tarjoajan on annettava tämän artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua apua PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä, jonka on oltava vähintään kuusi työpäivää sen jälkeen, kun PEPP-tarjoaja saa PEPP-säästäjän pyynnön, elleivät osapuolet ole muutoin sopineet. PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi PEPP-säästäjälle, jos tällaiset maksamattomat sitoumukset estävät PEPP-tilin sulkemisen.

48 artiklaVaihtopalveluun liittyvät maksut

1.  PEPP-säästäjällä on oltava mahdollisuus saada veloituksetta henkilökohtaiset tietonsa, jotka ovat joko siirtävän tai vastaanottavan PEPP-tarjoajan hallussa.

2.  Siirtävän PEPP-tarjoajan on toimitettava vastaanottavan PEPP-tarjoajan 46 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot veloittamatta PEPP-säästäjää tai vastaanottavaa PEPP-tarjoajaa.

3.  Siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämänsä PEPP-tilin sulkemisesta PEPP-säästäjältä veloittamat maksut saavat olla yhteensä enintään 0,5 prosenttia positiivisesta saldosta, joka siirretään vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle.

4.  Vastaanottava PEPP-tarjoaja voi laskuttaa ainoastaan vaihtopalvelun tosiasialliset kustannukset.

49 artiklaPEPP-säästäjien suojaaminen taloudellisilta tappioilta

1.  PEPP-tarjoajan on korvattava viipymättä kaikki PEPP-säästäjälle aiheutuneet taloudelliset tappiot, mukaan luettuna maksut ja korot, jotka johtuvat suoraan siitä, että vaihtoprosessiin osallistunut PEPP-tarjoaja ei ole noudattanut 46 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyä vastuuta ei sovelleta tapauksissa, joissa PEPP-tarjoaja voi vedota sellaisiin epätavallisiin ja ennalta arvaamattomiin seikkoihin, joihin se ei voi vaikuttaa ja joiden seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattamalla olisi voinut välttää, tai jos PEPP-tarjoajaa sitovat muut unionin tai kansallisiin säädöksiin perustuvat oikeudelliset velvollisuudet.

3.  Edellä 1 kohdan mukainen vastuu on määritettävä kansallisella tasolla sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

4.  PEPP-säästäjän on kannettava kustannukset ja taloudellisen tappion riskit, jotka liittyvät PEPP-tilillä pidettyjen varojen lunastukseen apporttina siitä syystä, että ne siirtyvät siirtävältä PEPP-tarjoajalta vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle.

5.  PEPP-säästäjän on kannettava kustannukset ja taloudellisen tappion riskit, jotka liittyvät siirtävän PEPP-tarjoajan tarjoamaan pääomasuojaan. Tätä pääomasuojaa, joka antaa PEPP-säästäjälle mahdollisuuden saada takaisin sijoitettu pääoma ja tarjoaa inflaatioindeksointimekanismin, on harjoitettava sillä hetkellä, kun tarjoajien vaihto tapahtuu.

5 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilökohtaisten ja kollektiivisten rajatylittävien vahingonkorvausten mahdollistamiseksi perustetaan rajatylittävät valitus- ja muutoksenhakumekanismit.

50 artiklaVaihtopalvelua koskevat tiedot

1.  PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-säästäjille seuraavat tiedot vaihtopalvelusta:

(a)   edellä 46 artiklassa luetellut siirtävän ja vastaanottavan PEPP-tarjoajan tehtävät vaihtoprosessin kussakin vaiheessa;

(b)   vaihtoprosessin eri vaiheiden toteutusaikataulu;

(c)   vaihtoprosessissa veloitetut maksut;

(d)   PEPP-säästäjältä mahdollisesti pyydettävät tiedot.

PEPP-tarjoajien on annettava myös muita tietoja, mukaan luettuna tapauksen mukaan tarpeelliset tiedot, jotta voidaan yksilöidä talletustakausjärjestelmä, sijoittajien korvausjärjestelmä tai eläkkeiden suojajärjestelmä, johon PEPP-tarjoaja kuuluu unionissa. ’Eläkkeiden suojajärjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelyä, jossa PEPP-säästäjille tai PEPP-edunsaajille maksetaan korvausta PEPP-tarjoajan maksukyvyttömyystilanteessa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava aina saatavilla sähköisesti PEPP-tarjoajan verkkosivustolla, ne on asetettava veloituksetta saataville paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä PEPP-tarjoajan toimitiloissa, joihin PEPP-säästäjillä on pääsy, ja ne on toimitettava pyynnöstä PEPP-säästäjille.

VIII LUKUMAKSATUSVAIHE

51 artiklaMaksatusvaiheeseen liittyvät ehdot

1.  Jäsenvaltioiden on määritettävä▐ kerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa, eivätkä ne saa olla vähemmän edulliset kuin sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaiset ehdot.

52 artiklaMaksusuoritusten muodot

1.  PEPP-tarjoajat voivat antaa PEPP-säästäjille mahdollisuuden yhteen tai useampaan seuraavista maksumuodoista:

(a)   elinkorot;

(b)   kokonaismäärä;

(c)   nostoerät;

(d)   edellä esitettyjen muotojen yhdistelmät.

2.  PEPP-perustuotteen osalta ensimmäisen vuoden suurin sallittu määrä on 30 prosenttia kokonaismäärästä. Jäljelle jäävä pääoma voi olla nostoeriä, elinkorkoja tai näiden yhdistelmä. Jos PEPP-perustuotteen sijoitusvaihtoehtona on pääomatakuu, vähintään 35 prosenttia maksusuorituksista tehdään elinikäisinä elinkorkoina.

2 a.  Kun otetaan huomioon PEPP-säästäjän henkilökohtainen tilanne ja kertyneen pääoman suhteellinen arvo elinkorkojen nykyiseen arvoon nähden, PEPP-perustuotteen elinkorot voidaan nostaa kokonaisuudessaan tai nostoerinä. EIOPA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi johdonmukaisten prosessien ja kriteereiden vahvistamiseksi tällaisten tilanteiden arviointia varten ja kertyneen pääoman asianmukaisen suhteellisen arvon määrittämiseksi.

EIOPA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... .

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

2 b.  PEPP-säästäjät valitsevat maksusuoritusten muodon viisi vuotta ennen maksatusvaiheen alkua.

IX LUKUVALVONTA

53 artiklaToimivaltaisten viranomaisten harjoittama valvonta ja EIOPAn harjoittama seuranta

1.  PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisen viranomaisen on valvottava jatkuvasti tämän asetuksen noudattamista. Sen on oltava vastuussa myös PEPP-tarjoajan säännöissä ja perustamisasiakirjoissa asetettujen velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta sekä sen valvonnasta, että tarjoajan järjestelyt ja organisaatio ovat asianmukaiset PEPP-tuotteen tarjoamisen yhteydessä hoidettavien tehtävien suhteen.

2.  EIOPAn on varmistettava, että ▌nimitystä PEPP-järjestelmä ei käytetä, ellei järjestelmää ole hyväksytty tämän asetuksen nojalla ja ellei se ole tämän asetuksen mukainen.

3.  EIOPA tarkastelee yhdessä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä PEPP-tarjoajien valvontaa koskevia vuotuisia suunnitelmia.

54 artiklaToimivaltaisten viranomaisten valtuudet

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että toimivaltaisella viranomaisella on kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen sille tämän asetuksen nojalla uskottujen tehtävien hoitamiseksi.

55 artiklaYhteistyö

ja johdonmukaisuus

1.  Jokaisen toimivaltaisen viranomaisen on myötävaikutettava tämän asetuksen johdonmukaiseen soveltamiseen kaikkialla unionissa. Sitä varten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(22), direktiivin 2009/138/EY, direktiivin (EU) 2016/2341, direktiivin 2014/65/EU, direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU mukaisesti.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn on tehtävä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukaisesti.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukaisesti ja erityisesti tämän asetuksen rikkomusten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

5.  Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi EIOPAn on laadittava luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään johdonmukaisuus-, yhteistyö- ja tiedonvaihtomekanismin yksityiskohdat sekä vaatimukset, joiden mukaisesti edellä tarkoitetut tiedot on esitettävä standardoidussa muodossa niiden vertailun mahdollistamiseksi.

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [6 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

56 artiklaToimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen rajat ylittävissä tilanteissa

1.  Jos PEPP-tarjoajan tai -jakelijan suhteen toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa tämän asetuksen soveltamiseen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puuttumisesta, EIOPA voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos kyseessä on valtioiden rajat ylittävä tilanne ja jos objektiivisten arviointiperusteiden mukaan eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten voidaan todeta olevan erimielisiä, EIOPA voi omasta aloitteestaan tai Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) tai Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) pyynnöstä auttaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.  EIOPA asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa EIOPA toimii sovittelijana.

Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 2 kohdassa tarkoitetussa sovitteluvaiheessa, EIOPA voi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 44 artiklan 1 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdä vaikutuksiltaan kyseisiä viranomaisia sitovan päätöksen, jossa näitä vaaditaan asian ratkaisemiseksi toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään toimista, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata EIOPAn päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että PEPP-tarjoaja tai -jakelija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen suoraan sovellettavia tämän asetuksen nojalla, EIOPA voi tehdä kyseiselle PEPP-tarjoajalle tai -jakelijalle osoitetun päätöksen, jossa tätä vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4.  Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden. Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 3 tai 4 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava näiden päätösten mukaisia.

5.  EIOPAn puheenjohtaja selvittää asetuksen (EU) N:o 1094/2010 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien luonteen ja tyypin, aikaansaadut sopimukset ja näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyt päätökset.

X LUKUSEURAAMUKSET

57 artiklaHallinnolliset seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet

1.  Rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä seuraavia tilanteita varten:

(a)  edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusalan yritys on saanut PEPP-tuotetta koskevan hyväksynnän antamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka muutoin 5 ja 6 artiklan vastaisella tavalla;

(b)  edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusalan yritys tarjoaa tai jakelee tuotteita, joista käytetään nimitystä ’PEPP’ tai ’yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote’, ilman vaadittua hyväksyntää;

(c)  PEPP-tarjoaja on rikkonut 7 artiklan 3 kohdan säännöksiä ▌taikka ei täytä IV luvussa, V luvussa, 43 artiklassa ja VII luvussa vahvistettuja vaatimuksia ja velvollisuuksia;

(d)  säilytysyhteisö ei ole noudattanut 42 artiklan mukaisia valvontatehtäviään.

2.  Kyseisten seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on kuuluttava ainakin seuraavat:

(a)  julkinen lausuma, josta käy 59 artiklan mukaisesti ilmi tiedot rikkomisesta vastuussa olevasta luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä sekä rikkomisen luonne;

(b)  määräys, jossa kyseistä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

(c)  väliaikainen kielto, jossa vastuussa olevana pidettyä rahoitusalan yrityksen ylimmän hallintoelimen jäsentä tai muuta luonnollista henkilöä kielletään hoitamasta johtotehtäviä kyseisessä yrityksessä;

(d)  hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään 5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisena valuuttana [tämän asetuksen voimaantulopäivänä];

(e)  jos kyse on oikeushenkilöstä, d alakohdassa tarkoitetut hallinnolliset enimmäissakot voivat olla enintään 10 prosenttia ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta; jos oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryhtiö, jonka on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(23) mukaisesti konsernitilinpäätös, huomioon otettava vuotuinen kokonaisliikevaihto on johtavan emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaava tulotyyppi tilinpäätöksiä koskevan lainsäädännön mukaisesti;

(f)  hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi d ja e alakohdan mukaiset enimmäismäärät.

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan oikeushenkilöihin, toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä ylimmän hallintoelimen jäseniin ja muihin henkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.

4.  Kaikkien päätösten, joilla määrätään 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä, on oltava asianmukaisesti perusteltuja, ja niihin on oltava oikeus hakea muutosta tuomioistuimessa.

58 artiklaHallinnollisten seuraamusten ja korjaavien toimenpiteiden määräämistä koskevien valtuuksien käyttö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä valtuuksiaan määrätä 57 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti

(a)  suoraan;

(b)  yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

(c)  saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

2.  Kun toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 57 artiklan nojalla määrättävän hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet, tapauksen mukaan muun muassa seuraavat:

(a)  rikkomisen olennaisuus, vakavuus ja kesto;

(b)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste;

(c)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat erityisesti vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;

(d)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

(e)  rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneet tappiot, jos ne ovat määritettävissä;

(f)  se, missä määrin vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;

(g)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön aiemmat rikkomiset.

59 artiklaHallinnollisten seuraamusten ja korjaavien toimenpiteiden julkaiseminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava ilman aiheetonta viivytystä virallisella verkkosivustollaan päätös, jolla määrätään hallinnollinen seuraamus tai korjaava toimenpide tämän asetuksen rikkomisesta, sen jälkeen, kun hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen kohteelle on ilmoitettu päätöksestä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta, tiedot vastuussa olevista henkilöistä sekä määrätyt seuraamukset tai toimenpiteet.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oikeushenkilöiden henkilöllisyyden tai luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyden ja henkilötietojen julkaiseminen on tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että julkaiseminen vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan, toimivaltaisten viranomaisten on

(a)  lykättävä hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes ei enää ole perusteita olla julkaisematta näitä tietoja; tai

(b)  julkaistava hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskeva päätös jättämällä kohtuullisen pituiseksi ajaksi mainitsematta päätöksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyys ja henkilötiedot, jos ennakoidaan, että anonyymin julkaisemisen perusteet lakkaavat tuon ajan kuluessa olemasta, ja edellyttäen, että asianomaiset henkilötiedot voidaan tehokkaasti suojata tällaisella anonyymillä julkaisemisella; tai

(c)  jätettävä hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskeva päätös kokonaan julkaisematta, mikäli katsotaan, etteivät a ja b alakohdassa säädetyt vaihtoehdot ole riittäviä varmistamaan sitä,

(i)  ettei finanssimarkkinoiden vakaus vaarannu;

(ii)  että tällaisten päätösten julkaiseminen on oikeasuhteista vähäisiksi katsottujen toimenpiteiden tapauksessa.

4.  Jos kyseessä on 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päätös julkaista seuraamus tai toimenpide anonyymisti, asiaankuuluvien tietojen julkaisemista voidaan lykätä. Jos hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta asianomaisilta oikeusviranomaisilta, toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi julkaistava välittömästi virallisella verkkosivustollaan nämä tiedot ja mahdolliset myöhemmät tiedot muutoksenhaun tuloksesta. Lisäksi on julkaistava kaikki oikeuden päätökset, joilla kumotaan hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskeva päätös.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1–4 kohdassa tarkoitetut julkaistut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisen jälkeen. Julkaisuun sisältyvät henkilötiedot säilytetään toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan tarpeellisen ajan kulloinkin sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

60 artiklaVelvollisuus toimittaa EIOPAlle tietoja hallinnollisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EIOPAlle kaikista määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä, joita ei ole julkistettu 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EIOPAlle vuosittain yhdistetyt tiedot kaikista 57 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä.

EIOPA julkaisee nämä tiedot vuosikertomuksessaan.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen on julkistanut hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen, sen on ilmoitettava tästä samanaikaisesti EIOPAlle.

XI LUKULOPPUSÄÄNNÖKSET

61 artiklaHenkilötietojen käsittely

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään PEPP-tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EU) 2016/679 ja yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta annettua asetusta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus). Käsitellessään henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa EIOPAn on noudatettava asetusta (EY) N:o 45/2001.

62 artiklaSiirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien valta antaa 24 artiklan 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 7 kohdassa ja 39 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklan 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 7 kohdassa ja 39 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 24 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 3 kohdan, 28 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 7 kohdan ja 39 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

63 artiklaArviointi ja raportointi

1.  Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin viiden vuoden välein sen voimaantulon jälkeen ja kuultuaan EIOPAa esittää keskeisistä havainnoista kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

2.  Kertomuksen on katettava kaikki asetuksen toimivuutta koskevat seikat, etenkin seuraavat:

(a)  siirrettävyys;

(b)  rahasto-osuuksien ja kumppanuuksien kehittäminen;

(c)  vaihtomekanismi;

(d)  PEPP-perustuotteen käyttöönotto;

(e)  valitusmenettely;

(f)  soveltaminen koko unionissa;

(g)  sosiaalisiin sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden sisällyttäminen PEPP-sijoituspolitiikkaan;

(h)  edellä 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 1 prosentin enimmäismäärä.

3.  Komissio perustaa asiaan liittyvien sidosryhmien paneelin seuraamaan jatkuvasti PEPP-tuotteen kehitystä ja täytäntöönpanoa. Paneeliin on kuuluttava ainakin EIOPA, kansalliset valvontaviranomaiset, toimialan ja kuluttajien edustajia ja riippumattomia asiantuntijoita.

Paneelin sihteeristönä toimii EIOPA.

64 artiklaVoimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 12 kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun asetuksessa tarkoitetut delegoidut säädökset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä ... päivänä ...kuuta ...  

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

EUVL C, , s .

(4)

  Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma, Euroopan komissio, 30.9.2015 (COM(2015) 468 final).

(5)

  Euroopan parlamentin päätöslauselma annettu 19 päivänä tammikuuta 2016, ”Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille” (2015/2106(INI)), 20 kohta.

(6)

  Eurooppa-neuvoston päätelmät, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2016 (EUCO 26/16), 11 kohta.

(7)

  COM(2016) 601 final, s. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, s. 6.

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(12)

  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla, 8.12.2010 (COM(2010) 716 final).

(13)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(14)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

(15)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(16)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(17)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(18)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(20)

(21)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

(22)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.6.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8‑0219/2017 – 2017/0143(COD))

Valmistelija: Heinz K. Becker

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  EU:n kotitaloudet ovat maailman suurimpien säästäjien joukossa, mutta enin osa näistä säästöistä on lyhyen maturiteetin pankkitileillä. Pääomamarkkinoille tehtävien sijoitusten lisääntyminen auttaisi vastaamaan väestön ikääntymisen ja matalien korkojen aiheuttamiin haasteisiin.

(1)  EU:n kotitaloudet ovat maailman suurimpien säästäjien joukossa, mutta enin osa näistä säästöistä on lyhyen maturiteetin pienituottoisilla pankkitileillä. Kotitalouksien säästämisaste vaihtelee merkittävästi EU:n jäsenvaltioissa, ja jatkuvilla jäsenvaltioiden välisillä eroilla voi olla vaikutusta sijoituksiin ja kasvuun, koska kotitalouksien säästöt ovat yksityisten ja julkisten investointien merkittävä lähde. Pääomamarkkinoille tehtävien sijoitusten lisääntyminen auttaisi vastaamaan haasteisiin, joita aiheutuu väestön ikääntymisestä, matalasta korkotasosta sekä pitkän aikavälin alhaisista investointitasoista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien kohtuullisen elintason varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi asetettava etusijalle kansallisten eläkejärjestelmien ensimmäisen (julkisen) ja toisen (ammatillisen) pilarin kehittäminen, vahvistaminen ja uudistaminen. Kumpikin pilari on äärimmäisen tärkeä vanhuusiän tulojen ja kansallisten järjestelmien kestävyyden kannalta. PEPP-tuotteilla ei pitäisi korvata tai heikentää ensimmäisen ja toisen pilarin järjestelmiä. Näitä pilareita varten tarvittavien taloudellisten resurssien lujittamiseksi jäsenvaltioiden olisi myös puututtava työttömyyteen sekä pimeään ja vakuuttamattomaan työhön. Koska työssäkäyvän väestön määrä uhkaa kuitenkin vähentyä suhteesta 1:4 suhteeseen 1:2, tarvitaan monipilarinen lähestymistapa eläkkeisiin. Vapaaehtoinen pitkän aikavälin yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote täydentää ja vahvistaa nykyisiä eläkesäästöjä, parantaa niiden riittävyyttä sekä lisää kattavuutta henkilöryhmissä, jotka aikaisemmin ovat kärsineet riittävän suojan puuttumisesta tai osittaisesta puuttumisesta, kuten naiset, nuoret, itsenäiset ammatinharjoittajat sekä epätyypillisten tai uusien työmuotojen piirissä olevat henkilöt.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Vuonna 2015 EU:n 28 jäsenvaltion työikäisestä väestöstä (20–64-vuotiaat) 11,3 miljoonaa asui muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, ja 1,3 miljoonaa EU:n 28 jäsenvaltion kansalaista työskenteli muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Vanhuuseläkkeet muodostavat olennaisen osan eläkeläisten tuloista, ja niillä varmistetaan kohtuullinen elintaso ja torjutaan vanhuusiän köyhyyttä. Se on edellytys sille, että voidaan käyttää perusoikeuksia, joista määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, muun muassa ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia koskevassa 25 artiklassa, jossa todetaan, että ”unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä oikeuksia”, sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa1 a jäsenvaltioille ikäihmisten ihmisoikeuksien edistämisestä esitetyille oikeuksille.

 

__________________

 

1 a Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus CM/Rec(2014)2 jäsenvaltioille ikäihmisten ihmisoikeuksien edistämisestä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)  PEPP-tuotteen tarkoituksena on tarjota lisää vapaaehtoisia eläkesäästämisen muotoja unionin kansalaisille ja se tehostaa kansalaisten oikeuksien siirrettävyyttä. Sillä myös täydennetään kansallisia eläkejärjestelmiä ja direktiiviä 2014/50/EU.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 e)  Yhteiskunnan ikääntyminen ja syntyvyyden aleneminen ovat unionille merkittäviä demografisia haasteita, koska ne uhkaavat sekä eläkkeiden riittävyyttä ja kestävyyttä että sukupolvien välistä solidaarisuutta. Lisäksi digitalisaatio ja työmarkkinoiden muutokset ovat omiaan pahentamaan ongelmaa entisestään sekä lisäämään ensimmäisen ja toisen pilarin eläkkeisiin kohdistuvia paineita.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 f)  Unionissa on yhä eläkkeiden suhteen sukupuolten välinen kuilu, joka aiheutuu myös epäsäännöllisistä maksuista eläkejärjestelmiin johtuen työn keskeytymisestä äitiyden tai lastenhoidon vuoksi. Eläkkeellä olevan 65–79-vuotiaan naisen eläke unionissa on keskimäärin lähes 40 prosenttia pienempi kuin samanikäisen miehen. PEPP voi tarjota heille lisämahdollisuuden riittävän eläkkeen kerryttämiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 g)  EIOPAn mukaan vain 67 miljoonaa kansalaista eli 27 prosenttia EU:n koko 25–59-vuotiaasta väestöstä on tällä hetkellä hankkinut vapaaehtoisesti rahoitustuotteita, joilla on pitkän aikavälin eläketavoite, ja toiminta on keskittynyt vain muutamaan jäsenvaltioon.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 h kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 h)  PEPP-tuotteen pitäisi ensisijaisesti olla pitkän aikavälin tukiväline, jonka avulla pyritään varmistamaan hyvä elintaso eläkkeelle siirtymisen jälkeen varsinkin nuorille unionin kansalaisille. PEPP-tuotteen avulla voidaan tehokkaasti parantaa kykyä kattaa kustannukset, joita tarvitaan henkilökohtaisen elintason säilyttämiseksi eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 i kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 i)  Unioniin kohdistuu kasvava demografinen haaste, joka johtaa viime kädessä siihen, että nykyinen vanhushuoltosuhde 1:4 laskee vuoteen 2060 mennessä suhteeseen 1:2. Jokaista 65 vuotta täyttänyttä kohti on neljä 15–64‑vuotiasta ja vuoteen 2060 mennessä kyseisessä ikäluokassa on kaksi ihmistä jokaista yli 65-vuotiasta kohti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 j kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 j)  PEPP-tuotteen siirrettävyys lisää sen houkuttelevuutta tuotteena erityisesti nuorten kannalta ja auttaa edelleen helpottamaan kansalaisten oikeutta asua ja työskennellä kaikkialla unionissa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 k kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 k)  Henkilökohtaisten eläkkeiden eurooppalaisena kehyksenä PEPP‑järjestelmä on erityisesti tarpeen ja hyödyllinen niille, jotka eivät ole oikeutettuja riittävään eläkkeeseen tai jotka haluaisivat täydentävän säästösuunnitelman kansallisten järjestelmien rinnalle.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat tällä hetkellä kansallisten markkinoiden suuri hajanaisuus sekä yksilöllisten eläketuotteiden rajallinen siirrettävyys. Näiden vuoksi yksittäisten henkilöiden saattaa olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

(3)  Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat tällä hetkellä kansallisten markkinoiden suuri hajanaisuus sekä yksilöllisten eläketuotteiden rajallinen siirrettävyys. Näiden vuoksi yksittäisten henkilöiden saattaa olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty etsimään tai ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Koska PEPP-tuotteen odotetaan vaikuttavan pääomamarkkinaunionin rakentamiseen ja pääomien kanavointiin reaalitalouteen ja pitkän aikavälin kestäviin hankkeisiin, säästäjien on osallistuttava prosessiin, jossa he saavat tietoa taloudellisista ja muista kuin taloudellisista eduistaan sekä suhteesta, joka vallitsee tuotteen suorituskyvyn sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden välillä. Prosessin tehokkuus liittyy korkeatasoiseen avoimuuteen ja tietojen julkistamiseen sekä säästäjien asianmukaiseen sitoutumiseen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Pienituloisilla henkilöillä ja työmarkkinoille vähemmän aikaa osallistuneilla on pienemmät taloudelliset mahdollisuudet sijoittaa yksilöllisiin eläketuotteisiin, mikä lisää vanhuusiän tulojen eriarvoisuutta. Tämä koskee erityisesti naisia yleisesti heihin koko heidän työuransa ajan vaikuttavan sukupuolten palkkaeron vuoksi ja koska he viettävät enemmän aikaa työmarkkinoiden ulkopuolella vastatakseen hoivavastuista ilman tuloja tai hyvin pienillä tuloilla.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Yksilöllisiin eläketuotteisiin kuuluvan PEPP-tuotteen kehittämisellä lisätään eläkesäästämisen vaihtoehtoja ja luodaan EU-markkinat PEPP-tarjoajille. Se tarjoaa kotitalouksille parempia vaihtoehtoja saavuttaa eläkkeelle siirtymistä koskevat tavoitteet.

(10)  Yksilöllisiin eläketuotteisiin kuuluvan PEPP-tuotteen kehittämisellä lisätään eläkesäästämisen vaihtoehtoja ja luodaan EU-markkinat PEPP-tarjoajille. Sen olisi tarjottava kotitalouksille hyvin säänneltyjä, turvallisia, sosiaalisesti vastuullisia ja kestäviä parempia vaihtoehtoja saavuttaa eläkkeelle siirtymistä koskevat tavoitteet ottaen niiden tarpeet ja mieltymykset asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Tällä PEPP-asetuksella ei estetä jäsenvaltioita soveltamasta edelleen kollektiivisuuteen perustuvaa rahastoivaa eläkejärjestelmää.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  PEPP-tuotteita koskevilla lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten eläkkeisiin liittyvien sijoitusten menestyville markkinoille, joita voidaan hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. Näillä lainsäädäntöpuitteilla täydennetään nykyisiä eläketuotteita ja ‑järjestelmiä ja voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen ja tarjota uusi merkittävä yksityisen pääoman lähde pitkän aikavälin sijoituksia varten. Näillä puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä eläkejärjestelmiä.

(11)  PEPP-tuotteita koskevilla lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten eläkkeisiin liittyvien sijoitusten menestyville markkinoille, joita voidaan hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. PEPP-tuotteet myötävaikuttavat osaltaan siihen, että otetaan huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, ja auttavat vastaamaan väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen ja korjaamaan nykyisiä eläkekuiluja tarjoamalla uuden merkittävän yksityisen pääoman lähteen pitkän aikavälin kestäviä ja sosiaalisesti vastuullisia sijoituksia varten. Näillä puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä tuotteita tai ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  PEPP-tarjoajilla pitäisi olla pääsy koko unionin markkinoille tuotetta koskevalla yhdellä hyväksynnällä, jonka antaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EIOPA’, yksien sääntöjen perusteella.

(14)  PEPP-tarjoajilla pitäisi olla pääsy koko unionin markkinoille tuotetta koskevalla yhdellä hyväksynnällä, jonka antaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EIOPA’, yksien sääntöjen perusteella ja yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Tapa, jolla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset (lisäeläkelaitokset) on organisoitu ja jolla niitä säännellään, vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioittain. Joissakin jäsenvaltioissa nämä laitokset voivat harjoittaa vain ammatillisiin eläkkeisiin liittyvää toimintaa, kun taas toisissa jäsenvaltioissa ne voivat harjoittaa sekä ammatillisiin että yksilöllisiin eläkkeisiin liittyvää toimintaa. Tämän vuoksi lisäeläkelaitoksilla on erilaisia organisaatiorakenteita ja myös niiden valvonta kansallisella tasolla vaihtelee. Erityisesti sekä ammatillisiin että yksilöllisiin eläkkeisiin liittyvää toimintaa harjoittavien lisäeläkelaitosten vakavaraisuusvalvonta on laajempaa kuin niiden vain ammatillisiin eläkkeisiin liittyvää toimintaa harjoittavien lisäeläkelaitosten vakavaraisuusvalvonta. Jottei heikennetä rahoitusvakautta ja jotta otetaan huomioon erilaiset organisaatiorakenteet ja valvontatoimet, PEPP-tuotteiden tarjoamisen olisi oltava sallittua vain lisäeläkelaitoksille, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla lupa tarjota yksilöllisiä eläketuotteita ja joita valvotaan asianmukaisella tavalla. Tämän lisäksi ja rahoitusvakauden turvaamiseksi kaikki PEPP-tuotteiden tarjoamista koskevaa liiketoimintaa vastaavat varat ja vastuut on pidettävä erillään ja niitä on hallinnoitava ja ne on järjesteltävä erillään muista ammatillisten eläkkeiden tarjoamiseen liittyvistä liiketoiminnoista ilman siirtomahdollisuutta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  PEPP-tuotteisiin sovellettava verojärjestelmä olisi määriteltävä kunkin sellaisen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa PEPP-säästäjä on suorittanut maksuja tuotteeseen. Tämän vuoksi PEPP-tuotetta verotetaan kussakin jäsenvaltiossa, jossa PEPP-säästäjä on suorittanut maksuja tuotteeseen, ja siten, että verotus tapahtuu suhteessa kussakin jäsenvaltiossa suoritettuihin maksuihin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Elinikäinen eläke ja taloudellinen lisäturva, joka kattaa työkyvyttömyyden, kuoleman tai pitkäaikaishoidon kaltaiset riskit, ovat kattavan eläketuotteen keskeisiä piirteitä. Eläketuotteiden olisi tarjottava asiakkaalle turvalliset ja vakaat pitkän aikavälin lisätulot eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b)  Maksusuunnitelmiin olisi liitettävä ennusteita, joissa keskitytään rahaston varojen arvoon, sijoitusten tuottoon, arvioituun inflaatioon ja talouskasvuun.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta siirtymävaihe olisi jouheva PEPP-tarjoajien kannalta, velvollisuutta tarjota PEPP-tuotteita, joissa on rahasto-osuuksia kutakin jäsenvaltiota varten, sovelletaan kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. PEPP-tuotetta käyttöön ottaessaan tarjoajan olisi kuitenkin annettava tietoa siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla, jotta vältetään mahdollinen kuluttajien harhaanjohtaminen.

(21)  PEPP-tuotetta käyttöön ottaessaan tarjoajan olisi annettava tietoa siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla sopimuksessa. Kun PEPP-säästäjä muuttaa toiseen jäsenvaltioon, jossa PEPP-tarjoaja ei tarjoa välittömästi saatavilla olevaa rahasto-osuutta, tarjoajan vaihtoa on tarjottava veloituksetta kaikille asiakkaille. PEPP-edunsaajien olisi voitava saada PEPP-maksatus riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he oleskelevat.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Jotta voidaan mahdollistaa kansallisten rahasto-osuuksien avaaminen kaikissa jäsenvaltioissa, PEPP-tarjoajien olisi voitava solmia kumppanuuksia muiden PEPP-tarjoajien kanssa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Kun otetaan huomioon perustetun eläkejärjestelmän luonne ja siihen liittyvä hallinnollinen rasite, PEPP-tarjoajien ja ‑jakelijoiden olisi tarjottava potentiaalisille PEPP-säästäjille ja ‑edunsaajille selviä ja riittäviä tietoja eläkkeelle siirtymistä koskevan päätöksenteon tueksi. Samasta syystä PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi varmistettava erittäin laaja avoimuus järjestelmän eri vaiheissa eli ennen järjestelmään liittymistä, jäsenyyden aikana (mukaan lukien eläkkeelle siirtymistä edeltävä vaihe) ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti olisi annettava tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, ennustetuista eläke‑etuuksien tasoista, riskeistä ja takeista sekä kustannuksista. Jos ennustettu eläke-etuuksien taso perustuu talousskenaarioihin, tietoa olisi annettava myös epäedullisesta skenaariosta, jonka olisi oltava ääritapaus mutta kuitenkin uskottava.

(22)  Kun otetaan huomioon perustetun eläkejärjestelmän luonne ja siihen liittyvä hallinnollinen rasite, PEPP-tarjoajien ja ‑jakelijoiden olisi tarjottava potentiaalisille PEPP-säästäjille ja ‑edunsaajille selviä ja riittäviä tietoja eläkkeelle siirtymistä koskevan päätöksenteon tueksi. Samasta syystä PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi varmistettava erittäin laaja avoimuus järjestelmän eri vaiheissa eli ennen järjestelmään liittymistä, jäsenyyden aikana (mukaan lukien eläkkeelle siirtymistä edeltävä vaihe) ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti olisi annettava tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, ennustetuista eläke‑etuuksien tasoista, riskeistä, takuista ja kustannuksista sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden integroinnista. Ennustetun eläke-etuuksien tason on perustuttava muun muassa talousskenaarioihin, myös epäedullisiin skenaarioihin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Ennen PEPP-järjestelmään liittymistä potentiaalisille PEPP-säästäjille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä perusteltuja valintoja.

(23)  Ennen PEPP-järjestelmään liittymistä potentiaalisille PEPP-säästäjille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä perusteltuja valintoja, tarjoamalla heille säästötarpeidensa arviointiin liittyvää neuvontaa.

Perustelu

Neuvonta voi olla merkittävä keino lisätä kuluttajien tietoisuutta oikeuksistaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tuotteen mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi PEPP‑tuotteiden kehittäjien olisi laadittava kehittämästään tuotteesta PEPP‑avaintietoasiakirja ennen kuin tuotetta voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden olisi myös oltava vastuussa PEPP‑avaintietoasiakirjan tietojen paikkansapitävyydestä. PEPP‑avaintietoasiakirjalla olisi korvattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/201433 mukainen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskeva avaintietoasiakirja, jota ei tarvitse toimittaa PEPP-tuotteiden osalta, ja mukautettava sitä.

(24)  Tuotteen mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi PEPP‑tarjoajien olisi laadittava kehittämästään tuotteesta PEPP‑avaintietoasiakirja ennen kuin tuotetta voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden olisi myös oltava vastuussa PEPP‑avaintietoasiakirjan tietojen paikkansapitävyydestä. PEPP‑avaintietoasiakirjalla olisi korvattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/201433 mukainen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskeva avaintietoasiakirja, jota ei tarvitse toimittaa PEPP-tuotteiden osalta, ja mukautettava sitä.

__________________

__________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)   Kansallisella tasolla ollaan jo kehittämässä eläketuotelaskureita. Jotta tällaiset laskurit olisivat mahdollisimman hyödyllisiä kuluttajien kannalta, niiden olisi katettava eri PEPP-tuotteiden kehittäjien perimät kulut ja palkkiot sekä mahdolliset muut välittäjien tai sijoitusketjun muiden osien perimät kulut ja palkkiot, joita PEPP-tuotteiden kehittäjät eivät ole jo sisällyttäneet hintaan.

(26)  Kansallisella tasolla ollaan jo kehittämässä eläketuotelaskureita. Jotta tällaiset laskurit olisivat mahdollisimman hyödyllisiä kuluttajien kannalta, niiden olisi katettava eri PEPP-tarjoajien perimät kulut ja palkkiot sekä mahdolliset muut välittäjien tai sijoitusketjun muiden osien perimät kulut ja palkkiot, joita PEPP‑tarjoajat eivät ole jo sisällyttäneet hintaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Sijoittajien olisi voitava – erityisen työkalun avulla – laskea suorituksen taso maksatusvaiheen aikana.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Markkinointiviestinnässä olisi käytettävä digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia ja esitettävä PEPP‑tuotteen ominaispiirteet yksinkertaisessa, helposti ymmärrettävässä ja käyttäjäystävällisessä muodossa, joka on täysin asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (PRIIP-tuotteita koskeva asetus) 9 artiklan mukainen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  PEPP-tarjoajien olisi laadittava PEPP-säästäjille osoitettu eläke-etuusote, jotta heille voidaan esittää yksilöllisiä ja yleisiä avaintietoja PEPP-järjestelmästä ja jotta voidaan varmistaa sitä koskevat jatkuvat tiedot. Eläke-etuusotteen olisi oltava selkeä ja kattava, ja sen olisi sisällettävä merkitykselliset ja asianmukaiset tiedot, jotta eläkeoikeuksien ymmärtäminen olisi helpompaa eri aikoina ja eri järjestelmissä ja jotta ote palvelisi työvoiman liikkuvuutta.

(29)  PEPP-tarjoajien olisi laadittava PEPP-säästäjille osoitettu eläke-etuusote, jotta heille voidaan esittää yksilöllisiä ja yleisiä avaintietoja PEPP-järjestelmästä ja jotta voidaan varmistaa sitä koskevat jatkuvat tiedot. Eläke-etuusote olisi osoitettava myös PEPP-edunsaajille, jos siitä on sovittu PEPP-säästäjän kanssa. Eläke-etuusotteen olisi oltava selkeä, ajantasainen, yksinkertainen ja kattava, ja sen olisi sisällettävä merkitykselliset ja asianmukaiset tiedot, jotta lisäeläkeoikeuksien ymmärtäminen olisi helpompaa eri aikoina ja eri järjestelmissä ja jotta ote palvelisi työvoiman liikkuvuutta.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etujen suojaamiseksi riittävästi PEPP‑tarjoajien olisi voitava valita varojensa sijoittamisessa tapa, joka parhaiten soveltuu niiden vastuiden luonteeseen ja kestoon. Tehokas valvonta on siksi tarpeen ja sijoittamista koskeviin sääntöihin on sovellettava lähestymistapaa, joka tarjoaa PEPP-tarjoajille riittävästi joustavuutta turvallisimmasta ja tehokkaimmasta sijoituspolitiikasta päättämiseen ja velvoittaa ne toimimaan varovaisesti. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää siksi kunkin PEPP-tarjoajan asiakasrakenteen mukaan sovitettua sijoituspolitiikkaa.

(32)  PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etujen suojaamiseksi riittävästi PEPP‑tarjoajien olisi voitava valita varojensa sijoittamisessa tapa, joka parhaiten soveltuu niiden vastuiden luonteeseen ja kestoon. Tehokas valvonta on siksi tarpeen ja sijoittamista koskeviin sääntöihin on sovellettava lähestymistapaa, joka tarjoaa PEPP-tarjoajille riittävästi joustavuutta turvallisimmasta ja tehokkaimmasta sijoituspolitiikasta päättämiseen ja velvoittaa ne toimimaan varovaisesti ja PEPP-säästäjän tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää siksi kunkin PEPP-tarjoajan asiakasrakenteen mukaan sovitettua sijoituspolitiikkaa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Asettamalla varovaisuusperiaate perusperiaatteeksi pääomasijoitusten osalta ja mahdollistamalla PEPP-tarjoajien rajatylittävä toiminta kannustetaan säästöjen suuntaamista yksilöllisiin eläkkeisiin, mikä myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen.

(33)  Asettamalla varovaisuusperiaate perusperiaatteeksi pääomasijoitusten osalta ja mahdollistamalla PEPP-tarjoajien rajatylittävä toiminta kannustetaan säästöjen suuntaamista yksilöllisiin eläkkeisiin, mikä myötävaikuttaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen edistykseen.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Pääomamarkkinaunionin syventämiseen liittyen sijoitusinstrumentit, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä, ymmärretään laajasti. Tällaiset sijoitusinstrumentit ovat arvopapereita, jotka eivät ole siirtokelpoisia, minkä vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä ei voida käyttää. Ne edellyttävät usein määräaikaisia sitoumuksia, jotka rajoittavat niiden markkinoitavuutta ja niihin olisi katsottava sisältyvän myös osakkuudet ja listaamattomia yrityksiä koskevat velkainstrumentit ja tällaisille yrityksille myönnetyt lainat. Listaamattomiin yrityksiin sisältyvät infrastruktuurihankkeet, listaamattomat kasvuyritykset, kiinteistöt tai muut omaisuuserät, jotka voisivat olla sopivia pitkän aikavälin sijoitustarkoituksiin. Vähähiiliset ja ilmastonmuutoksen kestävät infrastruktuurihankkeet ovat usein listaamattomia omaisuuseriä ja perustuvat hankerahoitukseen liittyviin pitkäaikaisiin luottoihin. Kun otetaan huomioon PEPP‑tarjoajien vastuiden pitkäaikainen luonne, niitä kannustetaan jakamaan riittävä osa sijoitussalkustaan reaalitalouteen tehtäviin kestäviin sijoituksiin, joista saadaan pitkän aikavälin taloudellisia etuja, erityisesti infrastruktuurihankkeisiin ja -yrityksiin.

(35)  Pääomamarkkinaunionin syventämiseen liittyen sijoitusinstrumentit, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä, ymmärretään laajasti. Tällaiset sijoitusinstrumentit ovat arvopapereita, jotka eivät ole siirtokelpoisia, minkä vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä ei voida käyttää. Ne edellyttävät usein määräaikaisia sitoumuksia, jotka rajoittavat niiden markkinoitavuutta ja niihin olisi katsottava sisältyvän myös osakkuudet ja listaamattomia yrityksiä koskevat velkainstrumentit ja tällaisille yrityksille myönnetyt lainat. Listaamattomiin yrityksiin sisältyvät infrastruktuurihankkeet, listaamattomat kasvuyritykset, kiinteistöt tai muut omaisuuserät, jotka voisivat olla sopivia pitkän aikavälin sijoitustarkoituksiin. Vähähiiliset ja ilmastonmuutoksen kestävät infrastruktuurihankkeet ovat usein listaamattomia omaisuuseriä ja perustuvat hankerahoitukseen liittyviin pitkäaikaisiin luottoihin. Kun otetaan huomioon PEPP‑tarjoajien vastuiden pitkäaikainen luonne, niitä kannustetaan jakamaan riittävä osa sijoitussalkustaan reaalitalouteen tehtäviin kestäviin sijoituksiin, joista saadaan pitkän aikavälin taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia etuja, erityisesti infrastruktuurihankkeisiin ja -yrityksiin.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa mainitut sosiaaliset sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tekijät ovat PEPP-tarjoajien sijoituspolitiikan ja riskienhallintajärjestelmien tärkeitä näkökohtia. PEPP-tarjoajia olisi kannustettava ottamaan huomioon tällaiset tekijät sijoituspäätöksissä ja se, miten ne muodostavat osan niiden riskienhallintajärjestelmää.

(36)  Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa mainitut sosiaaliset sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tekijät ovat PEPP-tarjoajien sijoituspolitiikan ja riskienhallintajärjestelmien tärkeitä näkökohtia. PEPP-tarjoajan olisi tämän vuoksi otettava huomioon pääomasijoitusten mahdolliset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seuraukset. Tämä riskinarviointi olisi asetettava myös EIOPAn ja toimivaltaisten viranomaisten sekä PEPP-säästäjien saataville. PEPP‑tarjoajien olisi otettava huomioon tällaiset tekijät sijoituspäätöksissä ja se, miten ne muodostavat osan niiden riskienhallintajärjestelmää.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Yksi tämän asetuksen tavoitteista on kanavoida pääomaa reaalitalouteen tehtäviin eurooppalaisiin pitkän aikavälin sijoituksiin. PEPP-tarjoajien olisi otettava investointipäätöksissään huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 b)  PEPP-tarjoajien olisi oltava säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiinsa sen varmistamiseksi, että heidän huolenaiheensa ja mieltymyksensä myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden osalta otetaan sijoituspäätöksissä asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 c)  PEPP-tarjoajien olisi noudatettava investointien poissulkemispolitiikkaa sen varmistamiseksi, ettei säästöjä investoida hyvin kiistanalaisiin ja haitallisiin tuotteisiin, kuten hiilipohjaiseen energiaan, ydinaseisiin, rypäleammuksiin tai tupakan tuotantoon tai käytetä haitalliseen toimintaan, kuten vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja työntekijöiden oikeuksien rikkomisiin, vakavien ympäristö- tai ilmastovahinkojen aiheuttamiseen, korruptioon ja veronkiertoon.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Pyrittäessä varmistamaan, että PEPP-tarjoajat noudattavat velvollisuuttaan varovaisuusperiaatteen mukaiseen sijoituspolitiikkaan, niitä olisi estettävä tekemästä sijoituksia rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämälle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle.

(37)  Pyrittäessä varmistamaan, että PEPP-tarjoajat noudattavat velvollisuuttaan varovaisuusperiaatteen mukaiseen sijoituspolitiikkaan, niitä olisi estettävä osallistumasta aggressiivisiin veronkiertostrategioihin ja tekemästä sijoituksia rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) ja komission delegoidussa asetuksessa, joka koskee suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöimistä EU:n yhteisessä kolmansien maiden lainkäyttöalueita verotusalaa varten koskevassa luettelossa, nimeämälle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Kun otetaan huomioon PEPP‑tuotteen pitkän aikavälin eläketavoite, PEPP-säästäjille tarjottavissa sijoitusvaihtoehdoissa olisi määriteltävä tekijät, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden sijoituspäätöksen tekemiseen, mukaan luettuna niiden sijoitusvaihtoehtojen lukumäärä, joista he voivat valita. PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä tehdyn alkuperäisen valinnan jälkeen PEPP-säästäjillä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa valintaansa kohtuullisin välein (joka viides vuosi), jotta tarjoajille tarjotaan riittävä vakaus pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa varten mutta samalla varmistetaan sijoittajien suoja.

(38)  Kun otetaan huomioon PEPP‑tuotteen pitkän aikavälin eläketavoite, PEPP-säästäjille tarjottavissa sijoitusvaihtoehdoissa olisi määriteltävä selkeästi tekijät, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden asiakkaidensa mieltymysten ja pitkän aikavälin tarpeiden noudattamiseen ja tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseen, mukaan luettuna niiden sijoitusvaihtoehtojen lukumäärä, joista he voivat valita. PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä tehdyn alkuperäisen valinnan jälkeen PEPP-säästäjillä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa valintaansa kohtuullisin välein (joka viides vuosi), jotta tarjoajille tarjotaan riittävä vakaus pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa varten mutta samalla varmistetaan sijoittajien suoja.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon pitäisi antaa PEPP-säästäjille mahdollisuus saada takaisin sijoitettu pääoma. Lisäksi PEPP-tarjoajat voivat sisällyttää tuotteeseen indeksointimekanismin, joka kattaisi inflaation ainakin osittain.

(39)  Oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla, jonka jokainen PEPP-tarjoaja tarjoaa, olisi varmistettava PEPP-säästäjälle pääomasuoja pääomatakuun avulla. Lisäksi PEPP‑tarjoajien pitäisi sisällyttää tuotteeseen indeksointimekanismi, joka kattaisi inflaation parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Rajoittamatta PEPP-asiakkaiden oikeutta panna vireille kanne tuomioistuimessa olisi perustettava helposti saatavilla oleva, asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien riitojen ratkaisua varten PEPP-tarjoajien tai ‑jakelijoiden ja PEPP-asiakkaiden välillä.

(45)  Rajoittamatta PEPP-asiakkaiden oikeutta panna vireille kanne tuomioistuimessa olisi perustettava helposti saatavilla oleva, asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien riitojen ratkaisua varten PEPP-tarjoajien tai ‑jakelijoiden ja PEPP-asiakkaiden ja tarvittaessa PEPP-edunsaajien välillä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Tehokkaan ja vaikuttavan riitojenratkaisumenettelyn perustamista varten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi otettava käyttöön tehokas valitusmenettely, jota niiden asiakkaat voivat käyttää ennen kuin riita viedään vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan olisi vastattava valitukseen. Vaihtoehtoisilla riitojenratkaisuelimillä olisi oltava riittävät valmiudet osallistua asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla rajatylittävään yhteistyöhön riidoissa, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

(46)  Tehokkaan ja vaikuttavan riitojenratkaisumenettelyn perustamista varten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi otettava käyttöön tehokas valitusmenettely, jota niiden asiakkaat ja PEPP-edunsaajat voivat käyttää ennen kuin riita viedään vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan olisi vastattava valitukseen. Vaihtoehtoisilla riitojenratkaisuelimillä olisi oltava riittävät valmiudet osallistua asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla rajatylittävään yhteistyöhön riidoissa, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, nopean ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua.

(47)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, nopean, turvallisen ja avoimen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, nopean ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua.

(47)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, nopean, edullisen ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Vaihtomenettelyn olisi oltava yksinkertainen PEPP-säästäjän kannalta. Tämän vuoksi vastaanottavan PEPP‑tarjoajan pitäisi olla vastuussa menettelyn käynnistämisestä ja hoitamisesta PEPP-säästäjän puolesta. Vaihtopalvelua perustaessaan PEPP‑tarjoajien pitäisi pystyä käyttämään vapaaehtoisia lisäkeinoja, kuten jotakin teknistä ratkaisua.

(48)  Vaihtomenettelyn olisi oltava yksinkertainen PEPP-säästäjän kannalta. Tämän vuoksi vastaanottavan PEPP‑tarjoajan pitäisi olla vastuussa menettelyn käynnistämisestä ja hoitamisesta PEPP-säästäjän puolesta. Vaihtopalvelua perustaessaan PEPP‑tarjoajien pitäisi pystyä käyttämään vapaaehtoisia lisäkeinoja, kuten jotakin teknistä ratkaisua. Vaihtoa on tarjottava veloituksetta rajoitetun siirrettävyyden ja hyväksynnän peruuttamisen tapauksessa sekä PEPP-säästäjän pyynnöstä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  PEPP-tuotteeseen tehtäviin sijoituksiin liittyvien kustannusten ja maksujen täysi avoimuus olisi taattava. Palveluntarjoajien välille luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset niin, että samalla varmistetaan kuluttajien suoja. Eri tuotteista pitäisi olla saatavilla vertailevia tietoja hinnoittelukilpailun kannustamiseksi.

(55)  PEPP-tuotteeseen tehtäviin sijoituksiin liittyvien kustannusten ja maksujen täysi avoimuus olisi taattava. Palveluntarjoajien välille luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset niin, että samalla varmistetaan kuluttajien suoja. Eri tuotteista on oltava saatavilla vertailevia tietoja hinnoittelukilpailun kannustamiseksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vastaavat PEPP-tarjoajien valvonnasta, mutta EIOPAn olisi koordinoitava PEPP-tuotteiden valvontaa, jotta voidaan taata yhtenäisen valvontamenetelmän soveltaminen ja edistää näin eläketuotteen yleiseurooppalaista luonnetta.

(56)  Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vastaavat PEPP-tarjoajien valvonnasta, mutta EIOPAn olisi koordinoitava PEPP-tuotteiden valvontaa, jotta voidaan taata yhtenäisen valvontamenetelmän johdonmukainen soveltaminen ja edistää näin eläketuotteen yleiseurooppalaista luonnetta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(67 a)  EU:ssa 14,6 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä on köyhyysvaarassa. Koska pääomatulot yleensä keskittyvät ylempiin veroluokkiin, yksilöllisten eläkkeiden verokannustimet saattavat johtaa tosiasiallisiin veroasteisiin, jotka ovat negatiivisia ja regressiivisiä. Nämä menetetyt verotulot on parempi käyttää ensimmäisen pilarin järjestelmien kestävyyden ja riittävyyden parantamiseen. Jäsenvaltioiden olisi asettava katto yksilöllisten eläketuotteiden, myös PEPP-tuotteiden, verokannustimille ja kohdennettava ne erityisryhmille, joilla on rajallinen pääsy muihin täydentäviin eläkejärjestelyihin, kuten matalatuloiset ryhmät, itsenäiset ammatinharjoittajat ja henkilöt, joiden maksukausissa on pitkiä taukoja.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(68 a)  PEPP-tuote on uusi, eläkejärjestelmiä täydentävä väline kaikille unionin kansalaisille. Kansallisissa verotusjärjestelmissä PEPP‑tuotteen olisi hyödyttävä mahdollisimman edullisesta verokohtelusta, jota sovelletaan kansallisin eläkesäästötuotteisiin.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69)  PEPP-tuotteen käyttöönoton jälkeen jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan huomioon komission suositus (EU) 2017/... ja ulottamaan kansallisille yksilöllisille eläketuotteille myönnetyt veroetuudet koskemaan myös yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta.

(69)  PEPP-tuotteen käyttöönoton jälkeen jäsenvaltioita kannustetaan painokkaasti ottamaan huomioon komission suositus (EU) 2017/... ja ulottamaan kansallisille yksilöllisille eläketuotteille myönnetyt veroetuudet koskemaan myös PEPP-tuotetta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(69 a)  Jäsenvaltioita kannustetaan tarjoamaan PEPP-tuotteelle asianmukaiset kansalliset puitteet.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  Asetuksesta olisi suoritettava arviointi, jossa tarkastellaan muun muassa markkinoilla tapahtuvaa kehitystä, kuten uusien PEPP-tuotetyyppien markkinoille tuloa, sekä unionin oikeuden muilla aloilla tapahtuvaa kehitystä ja jäsenvaltioiden kokemuksia.

(70)  Asetuksesta olisi suoritettava arviointi, jossa tarkastellaan muun muassa markkinoilla tapahtuvaa kehitystä, kuten uusien PEPP-tuotetyyppien markkinoille tuloa, sekä unionin oikeuden muilla aloilla tapahtuvaa kehitystä ja jäsenvaltioiden kokemuksia. Tällaisessa arvioinnissa olisi otettava huomioon hyvin toimivien PEPP‑markkinoiden perustamisen erilaiset tavoitteet ja tarkoitukset, ja erityisesti olisi arvioitava, edistetäänkö tällä asetuksella monipilaristen eläkejärjestelmien kehittämistä jäsenvaltioissa ja onko tästä seurannut se, että yhä useammat Euroopan kansalaiset säästävät kestäviin ja riittäviin eläkkeisiin.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, elinkeinovapaus, naisten ja miesten tasa-arvon periaate sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan periaate.

(71)  Tässä asetuksessa olisi varmistettava perusoikeuksien noudattaminen ja siinä otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti ikääntyneiden henkilöiden oikeus ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, elinkeinovapaus, naisten ja miesten tasa-arvon periaate sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan periaate.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  joka perustuu yksityisen säästäjän ja jonkin yhteisön vapaaehtoiseen sopimukseen;

(a)  joka perustuu yksityisen säästäjän ja jonkin yhteisön vapaaehtoiseen ja täydentävään sopimukseen;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka tarjoaa säännelty rahoitusalan yritys, joka on valtuutettu unionin lainsäädännön nojalla hallinnoimaan kollektiivisia tai yksityisiä investointeja tai säästöjä sovitun PEPP-järjestelmän mukaisesti, ja jonka yksityinen PEPP-säästäjä hankkii vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä varten ja jossa ei ole lunastettavuutta tai vain hyvin rajoitettu lunastettavuus;

(2)  ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin kestävää ja sosiaalisesti vastuullista yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka tarjoaa säännelty rahoitusalan yritys, joka on valtuutettu unionin lainsäädännön nojalla hallinnoimaan kollektiivisia tai yksityisiä investointeja tai säästöjä sovitun PEPP-järjestelmän mukaisesti, ja jonka yksityinen PEPP-säästäjä tai riippumaton PEPP-säästäjien yhdistys hankkii jäsenilleen vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä varten ja jossa ei ole lunastettavuutta tai vain hyvin rajoitettu lunastettavuus;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU41 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyä yksityisasiakasta;

(a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU41 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyä yksityisasiakasta, mikä tarkoittaa asiakasta, joka ei ole ammattimainen asiakas;

__________________

__________________

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  riippumatonta yhdistystä, joka hankkii PEPP-tuotteita asiakkailleen;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  ’kertasuorituksella’ kertyneen pääoman maksamista kokonaan kerryttämisvaiheen lopussa;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  ’PEPP-jakelijan kotijäsenvaltiolla’ sitä jäsenvaltiota, jossa PEPP-jakelijan rekisteröity toimipaikka on;

Perustelu

On tärkeää antaa oikeudellinen varmuus siitä, mikä kansallinen viranomainen vastaa PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden valvonnasta rajatylittävissä tilanteissa etenkin jakelua koskevien sääntöjen ja tiedotusvaatimusten osalta.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b)  ’PEPP-jakelijan vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ sellaista muuta jäsenvaltiota kuin kotijäsenvaltiota, jossa PEPP-jakelija jakelee PEPP-tuotteita;

Perustelu

On tärkeää antaa oikeudellinen varmuus siitä, mikä kansallinen viranomainen vastaa PEPP‑tarjoajien ja -jakelijoiden valvonnasta rajatylittävissä tilanteissa etenkin jakelua koskevien sääntöjen ja tiedotusvaatimusten osalta.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(21)  ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ja maksamattomia pääomasitoumuksia, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien sellaisten määrien perusteella, joista on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

(21)  ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ja maksamattomia pääomasitoumuksia, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien määrien perusteella, ennen kuin niistä on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(24)  ’oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla’ sovellettavaa sijoitusstrategiaa siinä tapauksessa, että PEPP-säästäjä ei ole antanut ohjeita PEPP-tililleen kertyvien varojen sijoittamisesta;

(24)  ’oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla’ sijoitusstrategiaa, jossa PEPP-säästäjä saa takaisin vähintään sijoitetun pääoman, tai sovellettavaa sijoitusstrategiaa siinä tapauksessa, että PEPP-säästäjä ei ole antanut ohjeita PEPP-tililleen kertyvien varojen sijoittamisesta;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  ’ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvillä tekijöillä (ESG)’ unionin ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevia tavoitteita sellaisina kuin ne esitetään Pariisin sopimuksessa, kestävän kehityksen tavoitteissa ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivoissa sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden määritelmissä, joissa ympäristöön liittyviin tekijöihin kuuluvat ilmastonmuutos, kasvihuonekaasupäästöt, luonnonvarojen ehtyminen (myös jätevedet ja saastuminen) sekä metsäkato; yhteiskuntatekijöihin kuuluvat ihmisoikeudet, työolot (myös orjuus ja lapsityövoima), paikallisyhteisöt (myös alkuperäisyhteisöt), konfliktit, terveys ja turvallisuus, työelämän suhteet ja monimuotoisuus; ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin kuuluvat johdon palkat ja palkkiot, lahjonta ja korruptio, poliittinen lobbaus ja lahjoitukset, monimuotoisuus yhtiöiden johtokunnassa ja rakenteessa sekä verostrategia.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b)  ’biometrisillä riskeillä’ pitkäikäisyyteen, vammaisuuteen, pitkäaikaishoitoon ja kuolemaan liittyviä riskejä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 c)  ’rahasto-osuuksia koskevalla kumppanuudella’ PEPP-tarjoajien välistä yhteistyötä rahasto-osuuksien tarjoamiseksi eri jäsenvaltioissa 12 artiklassa tarkoitetun siirrettävyyspalvelun osalta. Vastuu näissä kumppanuuksissa on kaikissa tapauksissa ensisijaisella tarjoajalla.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tuote voidaan kehittää ja sitä voidaan jaella unionissa vain, jos EIOPA on sen hyväksynyt tämän asetuksen mukaisesti.

1.  PEPP-tuote voidaan luoda ja sitä voidaan jaella unionissa vain, jos toimivaltainen valvontaviranomainen EIOPA on sen hyväksynyt ja sertifioinut.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tiedot järjestelyistä, jotka liittyvät PEPP-tuotteen salkunhoitoon, riskienhallintaan ja hallintoon;

(d)  tiedot järjestelyistä, jotka liittyvät PEPP-tuotteen salkunhoitoon, riskienhallintaan ja hallintoon, mukaan lukien tiedot ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden asemasta sijoitusprosessissa sekä sijoituspäätösten pitkän aikavälin vaikutuksista ja ulkoisista vaikutuksista;

Perustelu

Koska ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden odotetaan vaikuttavan pitkällä aikavälillä sijoituspäätöksiin, jotka koskevat muun muassa PEPP‑tuotteita, on asianmukaista ilmoittaa, miten ne on otettu huomioon tarjoajan riskinhallintajärjestelmässä, ja katsoa niiden kuuluvan tietoihin, joita tarvitaan tämän tuotteen tarjoamista koskevan luvan hakemisessa.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tiedot PEPP-tuotteen sijoitusstrategioista, riskiprofiilista ja muista ominaisuuksista;

(e)  tiedot PEPP-tuotteen sijoitusstrategioista, riskiprofiilista ja muista ominaisuuksista, mukaan lukien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioon ottaminen, ja erityisesti siitä, miten investointistrategia sopii yhteen unionin ilmasto- ja kestävyystavoitteiden kanssa sellaisina kuin ne esitetään Pariisin sopimuksessa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivojen kanssa;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  tiedot investointien poissulkemispolitiikasta vakavien ympäristöhaittojen, vakavien ihmisoikeusrikkomusten, työoikeudet mukaan luettuina, ja aseiden tuotannon osalta;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  tiedot mahdollisista PEPP‑tarjoajien välisistä kumppanuuksista rahasto-osuuksien tarjoamiseksi eri jäsenvaltioissa;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h)  kuvaus tiedoista, jotka on tarkoitus asettaa PEPP-säästäjien saataville, mukaan lukien kuvaus järjestelyistä, joita noudatetaan PEPP-säästäjien esittämien valitusten käsittelyssä;

(h)  kuvaus tiedoista, jotka on tarkoitus asettaa PEPP-säästäjien ja -edunsaajien saataville, mukaan lukien kuvaus järjestelyistä, joita noudatetaan PEPP‑säästäjien ja -edunsaajien esittämien valitusten käsittelyssä;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  hakija on hyväksynyt ja julkaissut uskottavan investointien poissulkemispolitiikan vakavien ympäristöhaittojen, vakavien ihmisoikeusrikkomusten, työoikeudet mukaan luettuina, ja aseiden tuotannon osalta;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ehdotetussa PEPP-tuotteessa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät yhdistetään tehokkaasti tuotteen investointistrategiaan ja riskinhallintaan ja varmistetaan, että salkunhoito on yhdenmukainen unionin ilmasto- ja kestävyystavoitteiden kanssa sellaisina kuin ne esitetään Pariisin sopimuksessa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivojen kanssa;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ennen hakemusta koskevan päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan suhteen toimivaltaista viranomaista.

2.  Ennen hakemusta koskevan päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan suhteen toimivaltaista viranomaista ja toimittaa sille kopion hakemuksesta ja kaikista kuulemisessa tarvittavista merkityksellisistä tiedoista sen varmistamiseksi, että hakemuksen hyväksymiselle ei ole esteitä.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  EIOPA peruuttaa PEPP-tuotteen hyväksynnän, jos hyväksynnän myöntämisedellytykset eivät enää täyty.

4.  EIOPA peruuttaa PEPP-tuotteen hyväksynnän, jos hyväksynnän myöntämisedellytykset eivät enää täyty. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat pyytää EIOPAa harkitsemaan PEPP-tuotteen hyväksynnän peruuttamista edellyttäen, että ne tarjoavat pyyntönsä tueksi asiaa koskevia tietoja. Jos lupa peruutetaan, PEPP‑säästäjille ilmoitetaan siitä selkeästi, ja heillä on oikeus vaihtaa PEPP-tarjoajaa veloituksetta riippumatta 45 artiklassa säädetystä vaihtamisen tiheydestä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun PEPP-tuotteen hyväksyntä peruutetaan, EIOPAn on koordinoitava tarvittavia toimia suojellakseen PEPP‑säästäjiä, joilla on sopimus sen PEPP-tarjoajan kanssa, jonka hyväksyntä on peruutettu.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

EIOPA pitää julkista keskusrekisteriä, jossa yksilöidään kukin tämän asetuksen nojalla hyväksytty PEPP-tuote, PEPP‑tuotteen tarjoaja ja PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltainen viranomainen. Rekisteri asetetaan julkisesti saataville sähköisessä muodossa.

EIOPA pitää julkista keskusrekisteriä, jossa yksilöidään kukin tämän asetuksen nojalla hyväksytty PEPP-tuote, PEPP‑tuotteen tarjoaja, PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltainen viranomainen, PEPP-tuotteen hyväksynnän päivämäärä ja saatavana olevien kansallisten rahasto‑osuuksien määrä. Rekisteri asetetaan julkisesti saataville sähköisessä muodossa ja sitä päivitetään nopeasti, jos muutoksia tapahtuu.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirrettävyyspalvelun ansiosta PEPP-säästäjät voivat jatkaa maksamista siihen PEPP-tuotteeseen, josta he ovat jo tehneet sopimuksen kyseisen tuotteen tarjoajan kanssa, kun he vaihtavat kotipaikkaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon.

1.  Siirrettävyyspalvelun ansiosta PEPP-säästäjät voivat jatkaa maksamista siihen PEPP-tuotteeseen, josta he ovat jo tehneet sopimuksen kyseisen tuotteen tarjoajan kanssa, kun he vaihtavat kotipaikkaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta luopua tarjoajan vaihtamisesta perittävästä maksusta kannustimena. Kustannusten on joka tapauksessa oltava kohtuullisia ja niistä on ilmoitettava aina ennen sopimusta.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos PEPP-säästäjä käyttää siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät edut ja kannustimet, jotka liittyvät samaan PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin sijoituksiin.

2.  Jos PEPP-säästäjä käyttää siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät edut ja kannustimet, jotka liittyvät samaan PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin sijoituksiin. Siirrettävyyspalvelun käytön kustannusten on oltava kohtuullisia.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos PEPP-säästäjä muuttaa asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon eikä kyseisen jäsenvaltion PEPP‑palveluntarjoaja tarjoa rahasto-osuutta, PEPP-säästäjälle on tarjottava mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa veloituksetta.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  PEPP-tarjoajien on varmistettava, että edunsaajat voivat saada PEPP‑maksatuksen riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he asuvat.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ehdottaessaan PEPP-tuotetta PEPP‑tarjoajan tai -jakelijan on annettava potentiaalisille PEPP-säästäjille tietoja siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla.

2.  Ehdottaessaan PEPP-tuotetta PEPP‑tarjoajan tai -jakelijan on annettava potentiaalisille PEPP-säästäjille tietoja siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla joko PEPP‑tarjoajalta tai rekisteröidyltä kumppanilta.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viimeistään kolme vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta kussakin PEPP-tuotteessa on tarjottava kansallisia rahasto-osuuksia kaikkien jäsenvaltioiden osalta PEPP-tarjoajalle osoitetusta pyynnöstä.

3.  Saatavilla olevat rahasto-osuudet on mainittava PEPP-säästäjän ja PEPP‑tarjoajan välisessä sopimuksessa. PEPP-tarjoajan on tarjottava ainakin sopimuksessa mainitut rahasto-osuudet. PEPP-säästäjä, joka haluaa muuttaa kotipaikkansa toiseen jäsenvaltioon, voi joka tapauksessa käyttää oikeuttaan liikkuvuuteen vaihtamalla PEPP‑tarjoajaa maksutta, kun kansallista rahasto-osuutta, jonka PEPP-säästäjä haluaa avata, ei ole saatavilla kyseiseltä PEPP-tarjoajalta eikä rekisteröidyltä kumppanilta. Näissä tapauksissa asiakkailta ei peritä maksuja tai palkkioita.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-tarjoajien on varmistettava, että kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä voidaan avata uusi rahasto-osuus, joka vastaa kannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka on vahvistettu kansallisella tasolla PEPP‑tuotteelle siinä jäsenvaltiossa, johon PEPP-säästäjä muuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn määräajan soveltamista.

PEPP-tarjoajien on varmistettava, että kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä voidaan joko siirtämällä tai lisäämällä avata uusi rahasto-osuus, joka vastaa kannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka on vahvistettu kansallisella tasolla sen jäsenvaltion PEPP-tuotteelle, jossa rahasto-osuus avataan.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

PEPP-tarjoajat voivat solmia rahasto-osuuksia koskevan kumppanuuden muiden PEPP-tarjoajien kanssa helpottaakseen rahasto-osuuksien tarjoamista kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu PEPP-säästäjän aikeesta käyttää oikeuttaan liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi tämän jälkeen PEPP-säästäjälle mahdollisuudesta avata uusi rahasto-osuus PEPP-säästäjän henkilökohtaisen tilin sisällä ja määräajasta, jonka kuluessa rahasto-osuus voidaan avata, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn määräajan soveltamista.

1.  Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu PEPP-säästäjän aikeesta käyttää oikeuttaan liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi tämän jälkeen PEPP-säästäjälle mahdollisuudesta avata uusi rahasto-osuus PEPP-säästäjän henkilökohtaisen tilin sisällä ja määräajasta, jonka kuluessa rahasto-osuus voidaan avata.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  muut merkitykselliset tiedot mahdollisista muutoksista hyväksyttyyn sijoitusstrategiaan tai muista tekijöistä.

Poistetaan.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-säästäjän pyynnöstä PEPP‑tarjoajan on ehdotettava PEPP‑säästäjälle kertyneiden varojen siirron järjestämistä henkilökohtaisen PEPP-tilin eri rahasto-osuuksien välillä, jotta kaikki varat voidaan konsolidoida yhteen rahasto‑osuuteen.

1.  PEPP-säästäjän pyynnöstä PEPP‑tarjoajan on ehdotettava PEPP‑säästäjälle kertyneiden varojen siirron järjestämistä henkilökohtaisen PEPP-tilin eri rahasto-osuuksien välillä, jotta kaikki varat voidaan konsolidoida yhteen rahasto-osuuteen. Tähän siirtoon liittyvistä kustannuksista on sovittava sopimuksentekohetkellä.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Siirrettävyyttä koskevien tietojen toimittaminen kansallisille viranomaisille

Siirrettävyyttä koskevien tietojen toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tarjoajan on ilmoitettava kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä kansalliselle viranomaiselle, joka harjoittaa siihen kohdistuvaa vakavaraisuusvalvontaa.

1.  PEPP-tarjoajan on ilmoitettava kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä EIOPAlle.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on toimitettava sähköisesti kansallisen valvontaviranomaisen ylläpitämään keskustietokantaan kuukauden kuluessa uuden rahasto-osuuden avaamisesta, ja niiden on sisällettävä vähintään seuraavat:

2.  Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on toimitettava sähköisesti EIOPAn ylläpitämään keskustietokantaan kuukauden kuluessa uuden rahasto-osuuden avaamisesta. EIOPA asettaa tietokannan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten saataville, ja ne saavat automaattisesti paikallisia rahasto‑osuuksia koskevat tiedot mahdollisten muutosten yhteydessä. Tietokannan on sisällettävä vähintään seuraavat:

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  mahdollisen rekisteröidyn kumppanin tiedot;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki tässä luvussa säädetyt asiakirjat ja tiedot on toimitettava PEPP-asiakkaille sähköisesti, edellyttäen että PEPP-asiakas voi tallentaa nämä tiedot siten, että ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan ja että väline mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina. PEPP‑tarjoajien ja -jakelijoiden on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat ja tiedot veloituksetta myös muulla pysyvällä välineellä.

Kaikki tässä luvussa säädetyt asiakirjat ja tiedot on toimitettava PEPP-asiakkaille sähköisesti, edellyttäen että PEPP-asiakas voi tallentaa nämä tiedot siten, että ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan ja että väline mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina. PEPP‑tarjoajien ja -jakelijoiden on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat ja tiedot veloituksetta myös muulla pysyvällä välineellä, myös paperikopiona, ja esteettömässä muodossa vammaisille PEPP-säästäjille sekä helppolukuisena versiona PEPP-säästäjille, joilla ei ole finanssiosaamista tai se on heikkoa.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ennen PEPP-tuotteen tarjoamista PEPP-säästäjille PEPP-tarjoajan on laadittava kyseisestä tuotteesta tämän luvun vaatimusten mukainen PEPP‑avaintietoasiakirja ja julkaistava se verkkosivustollaan.

1.  Ennen PEPP-tuotteen tarjoamista PEPP-säästäjille PEPP-tarjoajan on laadittava kyseisestä tuotteesta tämän luvun vaatimusten mukainen PEPP‑avaintietoasiakirja, joka käsittää ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot, ja julkaistava se verkkosivustollaan.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava asetuksen (EU) N:o 1286/2014 5 artiklan 2 kohtaa sekä 6–18 artiklaa.

2.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava asetuksen (EU) N:o 1286/2014 5 artiklan 2 kohdan sekä 6–18 artiklan vaatimuksia laatiessaan PEPP-avaintietoasiakirjaa.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklassa säädetään, ja muiden edellä mainittujen säännösten täydentämiseksi PEPP-avaintietoasiakirjan on

 

(a)  oltava helposti ymmärrettävässä muodossa asiakasta varten ja mahdollistettava tasapuolinen tuotevertailu. Lisäksi eläketuotteen ominaisuuksien on oltava selkeitä;

 

(b)  oltava esitystapansa, asettelunsa ja kirjasinkokonsa puolesta selkeä ja helppolukuinen;

 

(c)  oltava yhtä helppotajuinen mustavalkoisena tulostettuna tai valokopioituna asiakirjana kuin alkuperäinen asiakirja, jos se on värillinen;

 

(d)  oltava kirjoitettu siinä jäsenvaltion osassa, jossa PEPP-tuotetta tarjotaan, käytettävillä virallisilla kielillä tai yhdellä siellä käytettävistä virallisista kielistä taikka muulla kielellä, jos PEPP-säästäjä ja PEPP-jakelija niin sopivat;

 

(e)  oltava maksuton;

 

(f)  oltava harhaanjohtamaton ja täsmällinen.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  eläkeikä;

iii)  tiedot (a) eläkeiästä sellaisena kuin sitä ehdotetaan PEPP-järjestelmässä ja (b) sen valtion yleisestä eläkeiästä, jonka lainsäädäntöä sovelletaan;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(iv)  yleiset tiedot siirrettävyyspalvelusta, mukaan luettuna tiedot rahasto-osuuksista;

(iv)  yleiset tiedot siirrettävyyspalvelusta, mukaan luettuna tiedot rahasto-osuuksista, mahdollisista rekisteröidyistä kumppaneista sekä maksatuksesta muissa jäsenvaltioissa;

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (PRIIP-tuotteita koskeva asetus) 8 artiklassa säädetään, PEPP-avaintietoasiakirja on esitettävä seuraavissa kohdissa esitettyä järjestystä noudattaen:

 

(a)  Ensimmäisen sivun yläreunassa olevan otsikon ”PEPP-tuotteen avaintietoasiakirja” jälkeen on esitettävä seuraavat tiedot:

 

(i)  PEPP-tuotteen tyyppi;

 

(ii)  PEPP-tuotteen nimi;

 

(iii)  PEPP-tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä tarvittaessa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen PEPP-tarjoajalle antama hyväksyntänumero ja EIOPAn sertifiointi;

 

(iv)  PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja yhteystiedot;

 

(v)  PEPP-avaintietoasiakirjan päivämäärä;

 

(vi)  4 artiklassa tarkoitettua EIOPAn hyväksyntää koskevat tiedot.

 

(vii)   tiedot PEPP-tuotteen sijoituspolitiikasta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden kannalta;

 

(viii)   tiedot eläkkeellesiirtymisajankohdan mahdollisista vaikutuksista PEPP‑tuotteen riskeihin ja eläke‑etuuksiin;

 

(ix)   kuvaus maksatusvaihtoehdoista ja maininta siitä, että näitä vaihtoehtoja koskevaa neuvontaa kannattaa harkita ennen eläkkeelle siirtymistä.

 

(b)  Suoraan PEPP-avaintietoasiakirjan nimen alapuolella olevien tietojen jälkeen selittävä teksti, joka kuuluu seuraavasti: ”Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta PEPP-tuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen, siihen liittyvät riskit ja kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sitä olisi helpompi vertailla muihin tuotteisiin.”

 

(c)  Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklan 3 kohdan c alakohdassa vahvistettujen tietojen lisäksi osiossa ”Mikä tämä tuote on?” PEPP-tuotteen luonne ja tärkeimmät ominaisuudet, mukaan luettuina seuraavat seikat:

 

(i)   yleiset tiedot siirrettävyyspalvelusta sanamuodossa: ”Tarjoamme siirrettävyyspalvelua seuraavissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa:” ja jäsenvaltioiden nimet;

 

(ii)  yleiset tiedot siirrettävyyspalvelusta sanamuodossa: ”Voit vaihtaa sijoitusvaihtoehtoa ja tarjoajaa 5 vuoden välein. Siinä yhteydessä veloitamme [x] prosenttia vaihtoon mennessä kertyneestä pääomasta.”;

 

(iii)  jos PEPP-tuote tarjoaa vakuutusetuuksia kerryttämisvaiheessa, yksityiskohtaiset tiedot niistä, mukaan luettuina olosuhteet, joissa oikeus niihin syntyy;

 

(iv)  saatavilla olevat tiedot sijoituspolitiikasta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden kannalta;

 

(v)  PEPP-sopimukseen sovellettava laki, kun osapuolet eivät voi valita sitä vapaasti, tai jos osapuolet voivat vapaasti valita sovellettavan lain, tiedot siitä laista, jota PEPP-tarjoaja ehdottaa valittavaksi.

 

(d)  Osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?” lyhyt kuvaus riski-tuottoprofiilista, mukaan luettuina seuraavat seikat:

 

(i)  yleinen riski-indikaattori;

 

(ii)  markkinariskejä koskevan pääomasuojan laajuus kerryttämisvaiheen lopussa prosenttiosuutena maksetusta pääomasta;

 

(iii)  tapauksen mukaan tiedot koko maksettavasta määrästä PEPP-säästäjän 80, 90 ja 100 vuoden iässä kolmen erilaisen (yhden, kahden ja kolmen prosentin) tuottoskenaarion perusteella maksatusvaiheessa, mukaan luettuna vuotuinen keskimääräinen neljän prosentin inflaatioaste;

 

(iv)  yksityiskohtaiset tiedot taatusta elinikäisestä kuukausittaisesta vähimmäismaksusuorituksesta 10 000 euron pääomaa kohden;

 

(v)  lyhyt maininta siitä, että PEPP‑säästäjän kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan lopulliseen tuottoon.

 

(e)  Osiossa ”Mitä tapahtuu, jos [PEPP-tarjoajan nimi] on maksukyvytön?” lyhyt kuvaus siitä, voiko asiaan liittyvästä tappiosta saada korvauksen sijoittajan korvaus- tai takuujärjestelmästä, ja jos näin on, mistä järjestelmästä on kyse ja mitä riskejä järjestelmä kattaa ja mitä riskejä se ei kata.

 

(f)  Osiossa ”Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?” PEPP-tuotteeseen tehtävän sijoituksen arvioidut suorat ja välilliset kulut, jotka lasketaan kaikista sijoitetuista varoista ja esitetään prosenttiosuuksina suoran vertailtavuuden varmistamiseksi. Kulujen esittämisessä oletetaan, että sijoitetut varat kasvavat vuosittain tasaisesti kahden prosentin vauhtia.

 

(g)  Osiossa ”Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?”:

 

(i)  suositeltu sijoitusaika, joka vastaa suunniteltua eläkeikää, ja mahdollinen pakollinen vähimmäissijoitusaika;

 

(ii)  mahdollisuus PEPP-sopimuksen ennenaikaiseen purkamiseen ja sen ehdot sekä kaikki sovellettavat kulut ja palkkiot;

 

(iii)  tiedot mahdollisista seurauksista, jotka aiheutuvat sopimuksen purkamisesta ennen kerryttämisvaiheen tai suositellun vähimmäissijoitusajan päättymistä, kuten pääomasuojan menetys tai ylimääräiset palkkiot.

 

(h)  Osiossa ”Kuinka sijoittaja voi valittaa?” tiedot siitä, millä tavoin ja kenelle PEPP-säästäjä voi tehdä valituksen tuotteesta tai PEPP-tarjoajan taikka tuotetta koskevaa neuvontaa antavan tai tuotetta myyvän henkilön toiminnasta.

 

(i)  Osiossa ”Muut olennaiset tiedot” lyhyt maininta mahdollisista lisätietoasiakirjoista, kuten PEPP-tarjoajan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevista kertomuksista, lukuun ottamatta mahdollista markkinointiaineistoa.

 

(j)   Avaintietoasiakirjan on oltava helposti saatavilla tarjoajan verkkosivustolla, jolta sen voi ladata.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava myös tietoja PEPP‑järjestelmään liittyvien sijoitusten aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä vähintään viiden vuoden ajalta tai kaikilta järjestelmän toimintavuosilta, jos niitä on vähemmän kuin viisi, sekä tiedot PEPP‑säästäjien ja PEPP-edunsaajien kantamien kustannusten rakenteesta.

5.  Potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava myös tietoja PEPP‑järjestelmään liittyvien sijoitusten aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä vähintään 20 vuoden ajalta vuosittain eriteltyinä tai kaikilta järjestelmän toimintavuosilta, jos niitä on vähemmän kuin 20, sekä selkeät tiedot PEPP‑säästäjien ja PEPP-edunsaajien kantamien kokonaiskustannusten ja ‑palkkioiden rakenteesta. Jos tietoja ei voida toimittaa, kun PEPP-järjestelmä on ollut toiminnassa vähemmän kuin vuoden, PEPP-säästäjien olisi saatava tiedot vastaavan sijoitusjärjestelmän tuotto- tai arvonkehityksestä.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava asetuksen (EU) N:o 1286/2014 9–18 artiklaa.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tarpeiden ja vaatimusten täsmentäminen ja neuvonnan antaminen

Tarpeiden, vaatimusten ja mieltymysten täsmentäminen ja neuvonnan antaminen

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on täsmennettävä PEPP-säästäjältä saatujen tietojen perustella kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja annettava PEPP-säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä perustellun päätöksen.

Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on täsmennettävä PEPP-säästäjältä saatujen tietojen perustella kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset sekä mieltymykset, mukaan luettuina ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä koskevat mieltymykset, ja annettava PEPP‑säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP‑tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä perustellun päätöksen.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Neuvonnassa on pyrittävä arvioimaan PEPP-säästäjän riskiaversio ja taloudelliset taidot sekä antamaan tälle mahdollisuus valita parhaiten riskiprofiiliinsa soveltuva sijoitusvaihtoehto.

Perustelu

On tärkeää täsmentää, mihin neuvonnalla pyritään, erityisesti PEPP-säästäjän riskiprofiilin arvioinnin osalta.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Neuvonnan avulla PEPP-säästäjä saa tietoa tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista.

Perustelu

PEPP-säästäjän riskiprofiilin arvioimiseksi paremmin on soveliasta antaa tietoa PEPP‑tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos neuvontaa annetaan ennen minkään tietyn sopimuksen tekemistä, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava PEPP-säästäjälle henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, miksi tietty PEPP-tuote vastaisi parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita ja vaatimuksia.

2.  Neuvontaa on annettava ennen tietyn sopimuksen tekemistä. Tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava PEPP-säästäjälle henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, miksi tietty PEPP-tuote vastaisi parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita, vaatimuksia ja mieltymyksiä. PEPP-säästäjän olisi saatava tietoa myös tämän henkilökohtaisen suosituksen mahdollisista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden vaikutuksista.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Antaessaan PEPP-tuotteita koskevaa neuvontaa tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 2 kohdassa annetut säännöt, ja näihin sääntöihin liittyvää suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisen direktiivin 25 artiklan 8 kohdan nojalla.

3.  Rajoittamatta edellisessä kohdassa esitettyä velvoitetta tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 2 kohdassa annetut säännöt, ja näihin sääntöihin liittyvää suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisen direktiivin 25 artiklan 8 kohdan nojalla.

Perustelu

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

26 artikla

Komission teksti

Tarkistus

26 artikla

Poistetaan.

PEPP-tuotetta koskevan sopimuksen tekeminen ilman neuvontaa

 

1.  PEPP-säästäjä voi luopua oikeudestaan saada neuvontaa, joka liittyy oletusarvoista sijoitusvaihtoehtoa koskevan sopimuksen tekemiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 1 kohdan soveltamista.

 

Jos PEPP-säästäjä luopuu oikeudestaan saada neuvontaa, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on PEPP-jakelutoimintaa harjoittaessaan pyydettävä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää toimittamaan tietoja tarjotun tai pyydetyn PEPP-tuotteen kannalta merkityksellisestä tietämyksestään ja kokemuksestaan sijoitusalalla, jotta PEPP-tarjoaja tai -jakelija pystyy arvioimaan, onko suunniteltu PEPP-tuote kyseiselle PEPP-säästäjälle soveltuva.

 

Jos tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai -jakelija katsoo ensimmäisen alakohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella, että tuote ei ole PEPP‑säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle soveltuva, PEPP‑tarjoajan tai -jakelijan on varoitettava tästä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää. Varoitus voidaan esittää vakiomuotoisena.

 

Jos PEPP-säästäjät tai potentiaaliset PEPP-säästäjät eivät anna ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietoja tai antavat riittämättömät tiedot tietämyksestään ja kokemuksestaan, PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on varoitettava heitä siitä, ettei sillä ole mahdollisuutta määrittää, onko suunniteltu tuote soveltuva kyseisille säästäjille. Varoitus voidaan esittää vakiomuotoisena.

 

2.  Rajoittamatta sitä, mitä 25 artiklan 1 kohdassa säädetään, jos PEPP-säästäjä luopuu oikeudestaan saada oletusarvoiseen sijoitusvaihtoon liittyvää neuvontaa, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetut PEPP-tarjoajat tai -jakelijat voivat harjoittaa PEPP‑jakelutoimintaa hankkimatta tietoja tai tekemättä tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä määritystä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 

(a)  toiminta liittyy oletusarvoista sijoitusvaihtoehtoa koskeviin PEPP‑sopimuksiin, joista aiheutuva sijoitusriski liittyy ainoastaan direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti yksinkertaisina pidettäviin rahoitusvälineisiin ja jotka eivät rakenteeltaan ole sellaisia, että PEPP-säästäjän olisi vaikea käsittää tuotteeseen liittyviä riskejä;

 

(b)  PEPP-tuotteen jakelu tapahtuu PEPP-säästäjän tai potentiaalisen PEPP‑säästäjän aloitteesta;

 

(c)  PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle on ilmoitettu selvästi, että PEPP‑jakelutoiminnan tarjoamisessa PEPP-tarjoajan tai -jakelijan ei edellytetä arvioivan tarjotun PEPP-tuotteen tai PEPP-jakelutoiminnan soveltuvuutta ja että PEPP-säästäjä tai potentiaalinen PEPP-säästäjä ei saa etua liiketoiminnan menettelytapasääntöjen tarjoamasta suojasta. Tällainen varoitus voidaan esittää vakiomuodossa;

 

(d)  PEPP-tarjoaja tai -jakelija noudattaa siihen sovellettavien sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tämän luvun mukaisesti siltä osin kuin on kyse PEPP‑jakelutoimintaan liittyvistä eturistiriidoista.

 

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään, miten tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP‑tarjoajien tai -jakelijoiden on noudatettava tässä artiklassa vahvistettuja periaatteita harjoittaessaan PEPP‑jakelutoimintaa, mukaan luettuna hankittavat tiedot, joiden perusteella arvioidaan PEPP-tuotteen soveltuvuutta asiakkaille, ja kriteerit, joilla arvioidaan PEPP-tuotteisiin liittyviä yksinkertaisia sopimuksia tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa. Näissä delegoiduissa säädöksissä on otettava huomioon

 

(a)   PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle tarjottujen palvelujen luonne ottaen huomioon liiketoimien tyyppi, tavoite, laajuus ja tiheys; and

 

(b)   tarjottavien tai harkittavien tuotteiden luonne, mukaan lukien eri rahoitusvälinetyypit.

 

Perustelu

Tarkistuksella pyritään poistamaan PEPP-säästäjän mahdollisuus luopua oikeudestaan saada neuvontaa, joka olisi joka tapauksessa annettava PEPP-kuluttajalle.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tarjoajien on laadittava kutakin PEPP-säästäjää varten räätälöity tiivis asiakirja, joka sisältää keskeiset tiedot, ottaen huomioon kansallisten eläkejärjestelmien ja kansallisen sosiaali-, työ- ja vero-oikeuden erityispiirteet, jäljempänä ’PEPP-etuusote’. Asiakirjan otsikossa on oltava maininta ”PEPP‑etuusote”.

1.  PEPP-tarjoajien on laadittava kutakin PEPP-säästäjää varten ja PEPP‑edunsaajia varten, jos siitä on sovittu PEPP-säästäjän kanssa, tiivis, selkeä ja ymmärrettävä räätälöity asiakirja, joka sisältää keskeiset tiedot, ottaen huomioon kansallisten eläkejärjestelmien ja kansallisen sosiaali-, työ- ja vero-oikeuden erityispiirteet, jäljempänä ’PEPP-etuusote’. Asiakirjan otsikossa on oltava maininta ”PEPP‑etuusote”.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Lisäksi PEPP-säästäjälle on tiedotettava koko sopimuksen voimassaoloajan kaikista muutoksista seuraaviin tietoihin:

3.  Lisäksi PEPP-säästäjälle ja ‑edunsaajille on tiedotettava koko sopimuksen voimassaoloajan kaikista muutoksista seuraaviin tietoihin:

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tiedot siitä, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät.

(d)  tiedot siitä, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät, mukaan lukien tiedot niiden asemasta sijoitusprosessissa, sekä sijoituspäätösten pitkän aikavälin vaikutukset ja ulkoiset vaikutukset.

Perustelu

PEPP-säästäjille on tiedotettava sijoituspäätöstensä ulkoisista vaikutuksista yhteiskuntaan.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava PEPP-säästäjille vähintään seuraavat keskeiset tiedot:

1.  PEPP-etuusote on annettava vuosittain veloituksetta, ja siinä on ilmoitettava PEPP-säästäjille ja ‑edunsaajille, jos siitä on sovittu PEPP‑säästäjän kanssa, vähintään seuraavat keskeiset tiedot:

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  PEPP-säästäjän henkilötiedot, PEPP-tarjoajan nimi, tiedot eläke-ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista tai kertyneestä pääomasta, tiedot PEPP‑säästäjän tai kolmannen osapuolen suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-järjestelmän rahastointitasosta, jonka osalta sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 39 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohtaa, jolloin tätä asetusta sovellettaessa ’jäsenellä’ tarkoitetaan PEPP-säästäjää, ’lisäeläkelaitoksella’ PEPP-tarjoajaa, ’eläkejärjestelmällä’ PEPP-järjestelmää ja ’rahoittavalla yrityksellä’ kolmatta osapuolta;

(a)  PEPP-säästäjän henkilötiedot, PEPP-tarjoajan nimi ja yhteystiedot, tiedot PEPP-säästäjän järjestelmästä, tiedot eläke-ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista tai kertyneestä pääomasta, tiedot PEPP-säästäjän tai kolmannen osapuolen suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-järjestelmän rahastointitasosta, jonka osalta sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 39 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohtaa, jolloin tätä asetusta sovellettaessa ’jäsenellä’ tarkoitetaan PEPP-säästäjää, ’lisäeläkelaitoksella’ PEPP-tarjoajaa, ’eläkejärjestelmällä’ PEPP-järjestelmää ja ’rahoittavalla yrityksellä’ kolmatta osapuolta;

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  yhteenveto PEPP-tarjoajan sijoituspolitiikan periaatteista, jotka kuvataan täsmällisemmin tämän asetuksen 29 artiklan c alakohdan mukaisissa lisätiedoissa.

Perustelu

PEPP-tarjoajan sijoituspolitiikan periaatteita koskevat tärkeimmät tiedot on esitettävä PEPP‑etuusotteessa, ja 29 artiklassa kuvatuissa lisätiedoissa esitetään yksityiskohtaisemmat tiedot.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  tiedot b alakohdassa tarkoitetun eläkeiän perusteella tehdyistä eläke‑ennusteista sekä vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, että kyseiset ennusteet saattavat poiketa saatujen etuuksien lopullisesta arvosta. Ennusteet on kuvattava talousskenaarioiden perusteella, mukaan lukien ennusteen kannalta parhaan mahdollisen ja epäedullisen skenaarion perusteella ottaen huomioon PEPP‑järjestelmän erityisluonne.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e c)  tiedot kertyneistä eläke-etuuksista tai karttuneesta eläkepääomasta ottaen huomioon PEPP-järjestelmän erityisluonne;

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e d)  tiedot siitä, mitä tapahtuu PEPP‑säästäjän tai -edunsaajan kuoleman yhteydessä.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-säästäjille eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa ja PEPP-edunsaajille maksatusvaiheessa annettavat tiedot

PEPP-säästäjille ja -edunsaajille eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa ja PEPP‑edunsaajille maksatusvaiheessa annettavat tiedot

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-säästäjille on annettava eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa direktiivin (EU) 2016/2341 42 artiklassa säädetyt tiedot.

1.  PEPP-säästäjille ja -edunsaajille on annettava PEPP-säästäjien pyynnöstä tai oikeuden päätöksen johdosta eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa direktiivin (EU) 2016/2341 42 artiklassa säädetyt tiedot. Nämä tiedot on annettava viimeistään vuotta ennen eläkeikää ja niissä on kerrottava maksatusvaiheen tulevasta alkamisesta sekä maksusuoritusten mahdollisista muodoista.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  arvioidaan PEPP-tarjoajien soveltamia hallintojärjestelmiä, niiden harjoittamaa liiketoimintaa, niiden vakavaraisuustarkoituksiin soveltamia arvostusperiaatteita, todettuja riskejä ja riskienhallintajärjestelmiä sekä niiden pääomarakennetta, tarpeita ja johtamista;

(a)  arvioidaan PEPP-tarjoajien soveltamia hallintojärjestelmiä, niiden harjoittamaa liiketoimintaa, niiden vakavaraisuustarkoituksiin soveltamia arvostusperiaatteita, todettuja riskejä ja riskienhallintajärjestelmiä, mukaan luettuina ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin liittyvät riskit, sekä niiden pääomarakennetta, tarpeita ja johtamista;

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  saada PEPP-tarjoajilta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä koskevia tietoja 31 a artiklan mukaisesti;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  PEPP-tarjoajien on otettava varovaisuusperiaatteen puitteissa huomioon sijoituspäätösten mahdolliset pitkän aikavälin vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  johdannaisiin tehdyt sijoitukset ovat mahdollisia sikäli kuin tällaiset välineet osaltaan pienentävät sijoitusriskiä tai helpottavat sijoitusten tehokasta hoitoa. Tällaiset välineet on arvostettava varovaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon niiden perustana olevat varat, ja ne on sisällytettävä PEPP-tarjoajan omaisuuden arvostukseen. PEPP-tarjoajien on myös vältettävä liiallista altistumista yhteen vastapuoleen ja muihin johdannaisoperaatioihin liittyville riskeille;

Poistetaan.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  varoja ei saa sijoittaa rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämälle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle;

(f)  sijoittaminen rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämälle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle on kiellettyä;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjille enintään viisi sijoitusvaihtoehtoa.

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjille vähintään oletusarvoinen PEPP ja/tai useita sijoitusvaihtoehtoja.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-säästäjän on valittava sijoitusvaihtoehto PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä.

PEPP-säästäjän on valittava yksi monista sijoitusvaihtoehdoista PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-säästäjän on voitava valita eri sijoitusvaihtoehto PEPP-tuotteen joka viides kerryttämisvuosi.

1.  Sijoitusvaihtoehdon muuttamisen ehdot on mainittava PEPP-sopimuksessa. Joka tapauksessa PEPP-säästäjän on voitava valita eri sijoitusvaihtoehto PEPP‑tuotteen joka viides kerryttämisvuosi

Perustelu

PEPP-säästäjien täytyisi voida muuttaa sijoitusvaihtoehtoja joka viides vuosi tai jopa aikaisemmin, jos se sallitaan heidän PEPP-sopimuksessaan.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

37 artikla

Komission teksti

Tarkistus

37 artikla

37 artikla

Oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto

Oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto

1.  Oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla on varmistettava PEPP-säästäjän pääomasuoja turvalliseen sijoitusstrategiaan johtavan riskinpienentämistekniikan perusteella.

1.  Oletusarvoisessa vaihtoehdossa PEPP-tarjoaja takaa PEPP-säästäjälle, että maksatusvaiheen alussa kertynyt pääoma on vähintään yhtä suuri kuin säästäjän maksamat maksut sekä kaikki kustannukset ja maksut samoin kuin inflaatiohyvitys, joka määräytyy sovellettavan indeksin mukaan mutta joka ei ylitä keskimääräistä vuotuista neljän prosentin inflaatioastetta. Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon on oltava yksinkertainen ja turvallinen tuote, joka on helppo ymmärtää ja hankkia muun muassa digitaalisten kanavien kautta kaikissa jäsenvaltioissa.

2.  Pääomasuojan on annettava PEPP-säästäjille mahdollisuus saada takaisin sijoitettu pääoma.

2.  Pääomasuojan on tarjottava pääomatakuu, joka mahdollistaa, että PEPP-säästäjä voi saada takaisin sijoitetun pääoman, mukaan luettuina palkkiot, kustannukset ja inflaatiohyvitys.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa muita sijoitusvaihtoehtoja, ainakin yhden niistä on oltava kustannustehokas PEPP-säästäjien kannalta.

1.  Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa muita sijoitusvaihtoehtoja, kaikkien niiden on tarjottava oletusarvoinen vaihtoehto PEPP-säästäjille.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP‑tuotteita, joissa on mahdollisuutena biometristen riskien kattaminen. Tässä asetuksessa ’biometrisillä riskeillä’ tarkoitetaan eliniänodotteeseen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyviä riskejä.

PEPP-tarjoajien on sisällytettävä mukaan takuu, joka koskee sijoitettua pääomaa, jos PEPP-säästäjä kuolee tai vammautuu pysyvästi kerryttämisvaiheen aikana.

Perustelu

Termin määritelmä on siirretty 2 artiklaan.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaihtopalvelun voivat tarjota PEPP‑tarjoajat, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon (kotimainen vaihto) tai eri jäsenvaltioihin (rajatylittävä vaihto).

PEPP-tarjoajan vaihtamisen ehdot on mainittava PEPP-sopimuksessa. Joka tapauksessa PEPP-säästäjä voi vaihtaa PEPP-tarjoajaa PEPP-tuotteen joka viidentenä kerryttämisvuotena.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on kahden työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun luvan vastaanottamisesta pyydettävä siirtävää PEPP-tarjoajaa suorittamaan seuraavat tehtävät, jos ne sisältyvät PEPP-säästäjän antamaan lupaan:

3.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on viiden työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun PEPP-säästäjän pyynnön vastaanottamisesta pyydettävä siirtävää PEPP-tarjoajaa suorittamaan seuraavat tehtävät, jos ne sisältyvät PEPP-säästäjän esittämään pyyntöön:

(a)  siirrettävä vastaanottavalle PEPP‑tarjoajalle ja, jos PEPP-säästäjä on sitä erityisesti pyytänyt, PEPP-säästäjälle luettelo siirrettävistä summista;

(a)  siirrettävä vastaanottavalle PEPP‑tarjoajalle ja, jos PEPP-säästäjä sitä erityisesti pyytää, myös PEPP-säästäjälle luettelo siirrettävistä määristä;

(b)   siirrettävä vastaanottavan PEPP‑tarjoajan avaamalle tai ylläpitämälle PEPP-tilille mahdollinen jäljellä oleva positiivinen saldo PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä; ja

(b)  siirrettävä vastaanottavan PEPP‑tarjoajan ylläpitämälle PEPP-tilille mahdollinen jäljellä oleva positiivinen saldo PEPP-säästäjän täsmentämästä päivästä alkaen; ja

(c)   suljettava siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämä PEPP-tili PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä.

(c)  suljettava siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämä PEPP-tili PEPP-säästäjän täsmentämästä päivästä alkaen.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämänsä PEPP-tilin sulkemisesta PEPP-säästäjältä veloittamat maksut saavat olla yhteensä enintään 1,5 prosenttia positiivisesta saldosta, joka siirretään vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle.

3.  Siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämänsä PEPP-tilin sulkemisesta PEPP-säästäjältä veloittamat maksut saavat olla yhteensä enintään 0,5 prosenttia positiivisesta saldosta, joka siirretään vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle. Komissio tarkastelee mahdollisuutta luopua tarjoajan vaihtamisesta perittävästä maksusta kannustimena PEPP-tuotteen edistämiseksi.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirtävän tai vastaanottavan PEPP‑tarjoajan PEPP-säästäjältä 46 artiklan mukaisesti tarjoamista palveluista veloittamien mahdollisten muiden kuin tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen maksujen on oltava kohtuullisia ja vastattava PEPP‑tarjoajan tosiasiallisia kustannuksia.

4.  Vastaanottavan PEPP-tarjoajan vaihtoprosessin yhteydessä tarjoamien palvelujen on oltava maksuttomia.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-tarjoajien on annettava PEPP‑säästäjille seuraavat tiedot vaihtopalvelusta:

Vastaanottavien PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-säästäjille seuraavat tiedot vaihtopalvelusta:

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tällaisissa ehdoissa voidaan muun muassa vahvistaa eläkeikä, pakollinen yhteys eläkeiän saavuttamisen ja maksatusvaiheen alkamisen välillä, PEPP‑järjestelmään kuulumisen vähimmäisaika, enimmäisaika PEPP-järjestelmään liittymiselle ennen eläkeiän saavuttamista sekä lunastusta koskevat ehdot, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

2.  Tällaisia ehtoja ovat muun muassa eläkeiän vahvistaminen, pakollinen yhteys eläkeiän saavuttamisen ja maksatusvaiheen alkamisen välillä, PEPP-järjestelmään kuulumisen vähimmäisaika, enimmäisaika PEPP-järjestelmään liittymiselle ennen eläkeiän saavuttamista sekä lunastusta koskevat ehdot, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tarjoajat voivat antaa PEPP‑säästäjille mahdollisuuden yhteen tai useampaan seuraavista maksumuodoista:

1.  PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-säästäjille mahdollisuus yhteen tai useampaan seuraavista maksumuodoista:

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  PEPP-säästäjät valitsevat maksatusvaiheen maksusuoritusten muodon PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä, ja sitä voidaan vaihtaa tarvittaessa sen jälkeen joka viides vuosi kerryttämisvaiheen aikana.

2.  PEPP-säästäjät valitsevat maksatusvaiheen maksusuoritusten muodon PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä, ja sitä voidaan vaihtaa sen jälkeen joka viides vuosi ja kerryttämisvaiheen viimeisen vuoden aikana. Tämän vaihtomahdollisuuden olisi oltava maksuton.

Perustelu

Kerryttämisvaiheen viimeisenä vuotena asiakkaalla pitäisi olla mahdollisuus muuttaa maksatusvaiheen valintaansa.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos jäsenvaltiot eivät ole säätäneet eläkeiän saavuttamisen ja maksatusvaiheen alkamisen välisestä pakollisesta yhteydestä, PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjille vaihtoehtona maksatusvaiheen alkamisen siirtämistä johonkin eläkeiän saavuttamisen jälkeiseen päivään.

Perustelu

Asiakkaiden pitäisi voida käyttää PEPP-tuotteensa myöhemmin eläkkeelläolonsa aikana.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon osalta elinkorkoina suoritettavien maksujen osuus on vähintään 25 prosenttia.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Jos maksatusvaiheen alkaessa PEPP-tilille kertyneiden varojen kokonaisarvo ei ylitä kunkin jäsenvaltion vahvistamaa ja vuosittain tarkistamaa määrää, PEPP-säästäjällä on oikeus muuttaa PEPP-tili rahaksi ja saada maksu kertasuorituksena.

Perustelu

Asetuksella pitäisi mahdollistaa, että pienet PEPP-tuotteet voidaan likvidoida kertasuorituksena eläkkeelle jäätäessä.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisen viranomaisen on valvottava jatkuvasti tämän asetuksen noudattamista. Sen on oltava vastuussa myös PEPP‑tarjoajan säännöissä ja perustamisasiakirjoissa asetettujen velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta sekä sen valvonnasta, että tarjoajan järjestelyt ja organisaatio ovat asianmukaiset PEPP-tuotteen tarjoamisen yhteydessä hoidettavien tehtävien suhteen.

1.  PEPP-tarjoajan suhteen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on valvottava jatkuvasti tämän asetuksen noudattamista. Sen on oltava vastuussa myös PEPP-tarjoajan säännöissä ja perustamisasiakirjoissa asetettujen velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta sekä sen valvonnasta, että tarjoajan järjestelyt ja organisaatio ovat asianmukaiset PEPP-tuotteen tarjoamisen yhteydessä hoidettavien tehtävien suhteen.

 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, PEPP-tarjoajan ja PEPP-jakelijan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on valvottava jatkuvasti, että PEPP‑tarjoaja ja PEPP-jakelija noudattavat tämän asetuksen IV luvun säännöksiä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään takaamaan oikeudellinen varmuus siitä, mikä kansallinen viranomainen vastaa PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden valvonnasta rajatylittävissä tilanteissa etenkin asetuksen IV luvussa säädettyjen jakelua koskevien sääntöjen ja tiedotusvaatimusten osalta.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin viisi vuotta sen voimaantulon jälkeen ja kuultuaan EIOPAa esittää keskeisistä havainnoista kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin viiden vuoden välein sen voimaantulon jälkeen ja kuultuaan EIOPAa esittää keskeisistä havainnoista kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Lisäksi komissio kuulee kertomuksen laatimisessa kansallisia toimivaltaisia viranomaisia.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio arvioi tätä asetusta viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja esittää EIOPAa kuultuaan keskeisistä havainnoista kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

 

Tässä arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti PEPP-tuotteen lisäarvo eläkekuilun kaventamisen ja pitkäaikaisten investointien kannalta. Arvioinnilla on erityisesti tarjottava tietoa, jonka avulla voidaan tarkistaa, onko PEPP-markkinoiden luomisella tosiasiallisesti vaikutettu siihen, että useammalla Euroopan kansalaisella on mahdollisuus riittävään eläkkeeseen.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio perustaa asianmukaisten sidosryhmien paneelin PEPP-tuotteen kehityksen ja täytäntöönpanon jatkuvaa seuraamista varten. Paneeliin on sisällytettävä ainakin EIOPA, kansalliset valvontaviranomaiset, teollisuuden ja kuluttajien edustajia sekä riippumattomia asiantuntijoita, mukaan luettuna vähintään yksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden asiantuntija. Paneelin sihteeristönä toimii EIOPA.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (PEPP)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.9.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

11.9.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Heinz K. Becker

3.10.2017

Valiokuntakäsittely

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.6.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.7.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Valmistelija: Birgit Collin-Langen

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija on tyytyväinen komission aloitteeseen yleiseurooppalaisesta eläketuotteesta ja siihen, että komissio kannustaa Euroopan kansalaisia ryhtymään toimenpiteisiin yksilöllistä eläkettään varten. Kun otetaan huomioon demografinen muutos, on yleisen edun mukaista torjua sen vaikutusta eläkepolitiikkaan yksittäisissä jäsenvaltioissa ja ottaa ajoissa käyttöön yksityisiä säästötoimenpiteitä. Tämä koskee ennen kaikkea nuorta sukupolvea ja pienituloisia ihmisiä.

Tällä hetkellä yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoita ei ole. Joissakin jäsenvaltioissa on tällä hetkellä tarjolla vain vähän tai ei ollenkaan yksityisiä eläketuotteita. Lisäksi nykyiset kansalliset markkinat ovat erittäin hajanaisia. Eläketuotetta ei voi siirtää toiseen jäsenvaltioon eikä eläketuotesopimusta voi tehdä rajan yli toisesta jäsenvaltiosta ja saada siten veroetuuksia. Tähän tilanteeseen auttaisi yleiseurooppalainen standardoitu tuote. Asetusehdotuksessa ehdotetaan riittäviä ja asianmukaisia keinoja, joilla poistetaan rajatylittävien sopimusten tekemisen ja eläketuotteiden siirtämisen nykyiset esteet. Ehdotus on oikeasuhteinen, sillä yksi jäsenvaltio ei voi poistaa yksin tuotteen siirtämistä toiseen jäsenvaltioon koskevia esteitä, vaikka yksilöllisten eläkkeiden markkinoihin sovelletaankin kansallista lainsäädäntöä.

Tavoitteena on vapaaehtoinen, yksinkertainen, turvallinen, avoin, helppokäyttöinen ja edullinen eläketuote.

Vasta kun nämä ominaisuudet on saavutettu, yleiseurooppalaisen, siirrettävän eläketuotteen idea on menestyksekäs.

PEPP-tuotteessa on kyse eläketuotteesta. Tämä pätee vain, jos maksatusvaiheessa sääntönä on ylläpito eläkkeen muodossa kuolemaan asti.

PEPP-tuotteen menestyminen edellyttää ehdottomasti jäsenvaltioiden tukemista, sillä vain ne voivat tarjota PEPP-tuotetta varten samat verokannustimet ja -edut, jotka myös vastaavilla kansallisilla tuotteilla on.

Korkean kuluttajansuojan takaamiseksi ehdotetaan seuraavia muutoksia ja konkreettisia toimenpiteitä:

Ilmoitusvelvollisuudet: Ehdotetaan, että mainontasäännöksiä ja sopimusta edeltäviä tietoja (PEPP-avaintietoasiakirjat) säännellään suoraan asetuksella ja että viittaus asetukseen (EU) N:o 1286/2014 (PRIIP-tuotteita koskeva asetus) poistetaan. Näin lainsäädäntö selkiytyy ja oikeusvarmuus paranee.

Siirrettävyys: Valmistelija on tyytyväinen kunnianhimoiseen tavoitteeseen asettaa PEPP-tuote saataville kaikissa jäsenvaltioissa. Aikataulu on kuitenkin liian tiukka, joten rahasto-osuuksien tarjoamisen määräaikaa on pidennettävä viiteen vuoteen. Lisäksi otetaan käyttöön rahasto-osuuksia koskevia kumppanuuksia, jotka auttavat PEPP-tarjoajia tarjoamaan PEPP-tuotteita kaikissa jäsenvaltioissa.

Sijoitusvaihtoehdot: Valmistelija puoltaa yksinkertaista, turvallista, avointa, helppokäyttöistä ja edullista eläketuotetta. Oletusarvoisessa vaihtoehdossa sopimus on voitava tehdä ilman neuvontaa. Monilla kuluttajilla ei ole riittäviä tietoja näin kauaskantoisen taloudellisen ratkaisun tekemiseen. Jotta kuluttaja voisi kuitenkin tehdä tietoon perustuvan päätöksen, apuna käytetään päätöksentekokaaviota. Tässä järjestelmässä, jonka EIOPA kehittää, ei ole tarkoitus esittää suosituksia. Sen avulla on tarkoitus tutkia, onko PEPP-sopimuksen tekeminen yleisesti ottaen oikea ratkaisu PEPP-asiakkaalle eläkkeen kannalta. Lisäksi on esitettävä oletusarvoisen vaihtoehdon erilaiset muunnelmat, jotta asiakas on selvillä eroista ja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen.

Sijoitusvaihtoehdon muunnelmilla on taattava säästäjälle, että maksatusvaiheen alussa karttunut pääoma vastaa vähintään säästäjän maksamia maksuja sekä kaikkia kuluja ja palkkioita.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Vanhuuseläkkeet muodostavat olennaisen osan eläkeläisten tuloista, ja monille ihmisille riittävä eläke on ratkaiseva tekijä mukavan vanhuuden tai köyhyyden välillä; se on edellytys perusoikeuksille, joista on säädetty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, muun muassa ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia koskevassa 25 artiklassa, jossa todetaan, että ”unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään ja kunnioittaa näitä oikeuksia”, sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa jäsenvaltioille ikäihmisten ihmisoikeuksien edistämisestä esitetyille oikeuksille1 a.

 

_________________

 

1 a Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus CM/Rec(2014)2 jäsenvaltioille ikäihmisten ihmisoikeuksien edistämisestä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Merkittävä osa vanhuuseläkkeistä tarjotaan julkisilla järjestelmillä, joten kansallisten eläkejärjestelmien ja julkisen talouden kestävyyden välillä on suora yhteys. Huolimatta eläkejärjestelmien organisointiin liittyvästä yksinomaisesta kansallisesta toimivallasta, joka on määritetty perussopimuksissa, tulojen riittävyys ja kansallisten eläkejärjestelmien talouden kestävyys ovat ratkaisevan tärkeitä koko unionin vakaudelle. Kun eurooppalaisten säästöjä ohjataan enemmän käteisestä ja pankkitalletuksista pidemmän aikavälin sijoitustuotteisiin, kuten vapaaehtoisiin eläkejärjestelmiin, tällä on hyödyllisiä vaikutuksia sekä kansalaisille (jotka saisivat enemmän tuottoa ja paremmin riittävän eläkkeen) että taloudelle laajemmin.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Unioni kohtaa useita haasteita, muun muassa väestörakenteen aiheuttamia haasteita, koska Eurooppa on ikääntyvä maanosa. Lisäksi työurat, työmarkkinat ja varallisuuden jakautuminen muuttuvat radikaalisti, mikä johtuu suurelta osin digitaalisesta vallankumouksesta. Samaan aikaan on yhä selvempää, että kansallisia turvajärjestelmiä ei ole mukautettu maailmanlaajuiseen tietotalouteen, johon kuuluvat avoimet rajat, työvoiman liikkuvuus ja muuttoliike. Perinteiset kansalliset eläkejärjestelmät eivät kata riittävän hyvin tai ollenkaan monia ihmisiä, muun muassa naisia, nuoria, siirtolaisia, matalan osaamistason työntekijöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja epätyypillisillä sopimuksilla palkattuja työntekijöitä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)  On odotettavissa, että ensimmäisen pilarin ei-rahastoivien julkisten eläkkeiden osuus korvausasteen osana pienentyy. Sen voisi korvata osittain toisen pilarin rahoitusjärjestelmien kertyneillä eläkeoikeuksilla. Pitkälle kehitetyllä kolmannella pilarilla olisi osallistuttava kuitenkin merkittävällä tavalla nykyisten kansallisten eläkejärjestelmien riittävyyden ja kestävyyden parantamiseen. Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (PEPP) täydentää ja vahvistaa yksilöllisten eläketuotteiden markkinoita koko unionissa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Eläketuotteiden sisämarkkinoiden syventäminen puuttumalla rajatylittäviin esteisiin lisäisi kilpailua ja antaisi kuluttajille mahdollisuuden hyötyä tuotteiden paremmasta laadusta ja matalammista hinnoista, kun taas tuottajat hyötyisivät mittakaavaeduista. Jopa jäsenvaltiot, joiden demografinen suuntaus on myönteinen ja joiden eläkejärjestelmät ovat asianmukaisesti rahoitettuja, hyötyisivät yksilöllisten eläketuotteiden entistä tehokkaammista sisämarkkinoista.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Asetusehdotuksella luodaan eläketuote, joka on mahdollisimman yksinkertainen, turvallinen, kohtuuhintainen, avoin, kuluttajaystävällinen ja siirrettävissä EU:n laajuisesti ja joka täydentää jäsenvaltioiden nykyisiä järjestelmiä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat tällä hetkellä kansallisten markkinoiden suuri hajanaisuus sekä yksilöllisten eläketuotteiden rajallinen siirrettävyys. Näiden vuoksi yksittäisten henkilöiden saattaa olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

(3)  Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinat eivät tällä hetkellä toimi kitkattomasti. Joissakin jäsenvaltioissa ei vielä ole markkinoita eläketuotteille. Toisissa jäsenvaltioissa eläketuotteita on saatavilla, mutta kansalliset markkinat ovat hyvin pirstoutuneet. Näin ollen yksilölliset eläketuotteet ovat siirrettävissä vain rajallisesti. Tämän vuoksi yksittäisten henkilöiden saattaa olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Syyskuussa 2015 esitetyssä pääomamarkkinaunionin luomista koskevassa toimintasuunnitelmassa28 komissio ilmoitti, että se ”arvioi tarvetta luoda toimintapuitteet, joiden avulla Eurooppaan luodaan menestyksekkäät markkinat yksinkertaisille, tehokkaille ja kilpailukykyisille henkilökohtaisille eläkkeille, ja määrittää, edellyttävätkö tällaiset markkinat EU:n lainsäädäntöä”.

Poistetaan.

__________________

 

28Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma, Euroopan komissio, 30.9.2015 (COM(2015) 468 final).

 

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Eurooppa-neuvosto korosti 28 päivänä kesäkuuta 2016 antamissaan päätelmissä30, että on tärkeää ”varmistaa yrityksille helpompi rahoituksen saanti ja tukea investointeja reaalitalouteen edistämällä pääomamarkkinaunionin tavoitteita”.

Poistetaan.

__________________

 

30Eurooppa-neuvoston päätelmät, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2016, EUCO 26/16, 11 kohta.

 

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Syyskuun 14 päivänä 2016 julkaistussa tiedonannossaan Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin31 komissio totesi, että se ”harkitsee tekevänsä yksinkertaista, tehokasta ja kilpailukykyistä yksilöllistä EU:n eläketuotetta koskevia ehdotuksia.[...] Tarkastelussa on myös se vaihtoehto, että tehdään lainsäädäntöehdotus vuonna 2017”.

Poistetaan.

__________________

 

31COM(2016) 601 final, s. 3.

 

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista antamassaan tiedonannossa32 komissio ilmoitti yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Tiedonannon mukaan sillä ”luodaan perusta turvallisemmille, kustannustehokkaammille ja avoimemmille kohtuuhintaisen, vapaaehtoisen ja yleiseurooppalaisesti hallittavan yksilöllisen eläkesäästämisen markkinoille. Näin voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen, täydentää nykyisiä eläketuotteita ja -järjestelmiä ja edistää yksilöllisten eläkkeiden kustannustehokkuutta tukemalla mahdollisuuksia tehdä pitkän aikavälin investointeja yksilöllisiin eläkkeisiin”.

Poistetaan.

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, s.7.

 

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Yksilöllisiin eläketuotteisiin kuuluvan PEPP-tuotteen kehittämisellä lisätään eläkesäästämisen vaihtoehtoja ja luodaan EU-markkinat PEPP-tarjoajille. Se tarjoaa kotitalouksille parempia vaihtoehtoja saavuttaa eläkkeelle siirtymistä koskevat tavoitteet.

(10)  Yksilöllisiin eläketuotteisiin kuuluvan PEPP-tuotteen kehittämisellä lisätään eläkesäästämisen vaihtoehtoja ja luodaan EU-markkinat PEPP-tarjoajille. Se tarjoaa kotitalouksille lisää vaihtoehtoja saavuttaa eläkkeelle siirtymistä koskevat tavoitteet.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Epävarmat työjärjestelyt ja lainsäädännön muutokset johtavat siihen, että eläkkeet pienenevät jatkuvasti. Sen vuoksi on erityisen tärkeää nuorille ja pienituloisille, että he voivat taata elintasonsa vanhuusiässä. Tämä merkitsee, että PEPP-tuotteiden on oltava houkuttelevia ja erityisesti näiden ryhmien saatavilla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Talousvalistuksella voidaan tukea kotitalouksien ymmärrystä ja tietoisuutta säästämisvaihtoehdoista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkejärjestelmien alalla. Säästäjillä on myös oltava tasavertaiset mahdollisuudet saada kunnollinen käsitys yleiseurooppalaiseen tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja sen ominaisuuksista.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  PEPP-tuotteita koskevilla lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten eläkkeisiin liittyvien sijoitusten menestyville markkinoille, joita voidaan hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. Näillä lainsäädäntöpuitteilla täydennetään nykyisiä eläketuotteita ja -järjestelmiä ja voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen ja tarjota uusi merkittävä yksityisen pääoman lähde pitkän aikavälin sijoituksia varten. Näillä puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä eläkejärjestelmiä.

(11)  PEPP-tuotteita koskevilla lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten eläkkeisiin liittyvien sijoitusten menestyville markkinoille, joita voidaan hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. Näillä lainsäädäntöpuitteilla täydennetään nykyisiä lakisääteisiä ja ammatillisia eläkejärjestelmiä ja eläketuotteita ja voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen ja tarjota uusi merkittävä yksityisen pääoman lähde pitkän aikavälin sijoituksia varten. Näillä puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä eläkejärjestelmiä eikä niillä ole vaikutusta nykyisiin lakisääteisiin ja ammatillisiin eläkejärjestelmiin ja eläketuotteisiin. Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ei liity suoraan eikä välillisesti yksilöllisen PEPP-säästäjän ammattiin tai ammattiasemaan.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Näillä lainsäädäntöpuitteilla ei saa rajoittaa jäsenvaltioiden vastuuta täyttää velvoitteensa riittävän valtion eläkkeen tarjoamisessa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Asetuksella yhdenmukaistetaan joitakin PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät avaintekijöihin, kuten jakeluun, sijoituspolitiikkaan, palveluntarjoajan vaihtoon taikka rajatylittävään tarjoamiseen ja siirrettävyyteen. Näiden keskeisten ominaisuuksien yhdenmukaistamisella parannetaan yksilöllisten eläkkeiden tarjoajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja edistetään pääomamarkkinaunionin toteuttamista sekä yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden yhdentymistä. Näin luodaan pitkälti standardoitu yleiseurooppalainen tuote, joka on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jonka ansiosta kuluttajat voivat hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti, koska heillä on mahdollisuus siirtää eläkeoikeudet ulkomaille ja tarjolla on suurempi valikoima eri tyyppisiä palveluntarjoajia, myös valtioiden rajat ylittävästi. Kun valtioiden rajat ylittävään eläkepalvelujen tarjoamiseen kohdistuu vähemmän esteitä, yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote lisää kilpailua palveluntarjoajien välillä yleiseurooppalaisella tasolla ja luo mittakaavaetuja, joista pitäisi olla hyötyä säästäjille.

(12)  Asetuksella yhdenmukaistetaan joitakin PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät avaintekijöihin, kuten jakeluun, sopimuksiin, sijoituspolitiikkaan, palveluntarjoajan vaihtoon taikka rajatylittävään tarjoamiseen ja siirrettävyyteen. Näiden keskeisten ominaisuuksien yhdenmukaistamisella parannetaan yksilöllisten eläkkeiden tarjoajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja edistetään pääomamarkkinaunionin toteuttamista sekä yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden yhdentymistä. Näin luodaan pitkälti standardoitu yleiseurooppalainen tuote, joka on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jonka ansiosta kuluttajat voivat hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti, koska heillä on mahdollisuus siirtää eläkeoikeudet ulkomaille ja tarjolla on suurempi valikoima eri tyyppisiä palveluntarjoajia, myös valtioiden rajat ylittävästi. Kun valtioiden rajat ylittävään eläkepalvelujen tarjoamiseen kohdistuu vähemmän esteitä, yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote lisää kilpailua palveluntarjoajien välillä yleiseurooppalaisella tasolla ja luo mittakaavaetuja, joista pitäisi olla hyötyä säästäjille.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  EIOPAn olisi annettava hyväksyntä PEPP-tuotteelle tämän asetuksen mukaisesti. Hyväksyntää ei pitäisi koskaan myöntää takautuvasti.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  PEPP-tarjoajilla pitäisi olla pääsy koko unionin markkinoille tuotetta koskevalla yhdellä hyväksynnällä, jonka antaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EIOPA’, yksien sääntöjen perusteella.

(14)  PEPP-tarjoajilla pitäisi olla pääsy koko unionin markkinoille tuotetta koskevalla yhdellä hyväksynnällä, jonka antaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EIOPA’, yksien sääntöjen perusteella ja yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Hyväksynnällä varmistetaan, että vain turvallisia ja testattuja sijoitustuotteita, jotka kuvataan PEPP-tuotteina, on saatavilla markkinoilla. EIOPA tarkastaa PEPP-tuotteiden sopimusehdot sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen vaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta varmistetaan palvelujen laadukkuus ja kuluttajansuojan tehokkuus, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien täytäntöönpanossa. Jos PEPP-tarjoajat ja -jakelijat harjoittavat liiketoimintaa eri jäsenvaltioissa palvelujen tarjoamisen vapauden puitteissa, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pitäisi olla vastuussa tässä asetuksessa vahvistettujen velvollisuuksien noudattamisen varmistamisesta, koska sillä on tiiviimmät yhteydet PEPP-tarjoajaan. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että velvollisuuksia on rikottu sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on tämän jälkeen toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta varmistetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vastuulle kuuluvien tehtävien oikeudenmukainen jakautuminen. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

(16)  Jotta varmistetaan palvelujen laadukkuus ja kuluttajansuojan tehokkuus, PEPP-tuotteen tarjoajan ja jakelijoiden kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien täytäntöönpanossa. Jos PEPP-tarjoajat ja -jakelijat harjoittavat liiketoimintaa eri jäsenvaltioissa palvelujen tarjoamisen vapauden puitteissa, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pitäisi olla vastuussa tässä asetuksessa vahvistettujen velvollisuuksien noudattamisen varmistamisesta, koska sillä on tiiviimmät yhteydet PEPP-tarjoajaan. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että velvollisuuksia on rikottu sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on tämän jälkeen toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta varmistetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vastuulle kuuluvien tehtävien oikeudenmukainen jakautuminen. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Jos toiseen jäsenvaltioon perustetaan sivuliike tai pysyvä liikepaikka, on asianmukaista jakaa täytäntöönpanovastuu kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kesken. Samoin kuin palvelujen tarjoamisen tapauksessa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen vastattava liiketoimintaan kokonaisuudessaan vaikuttavien velvollisuuksien, kuten ammatillisia vaatimuksia koskevien sääntöjen, noudattamisesta, kun taas vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi vastattava tietojen ilmoittamista koskevien sääntöjen ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen noudattamisen valvonnasta alueellaan tarjottujen palvelujen osalta. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kuitenkin saa tietoonsa, että sen alueella on rikottu velvollisuuksia, joiden suhteen vastaanottavalle jäsenvaltiolle ei ole tässä asetuksessa annettu vastuuta, tiivis yhteistyö edellyttää, että viranomainen ilmoittaa tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Asia on näin erityisesti silloin, kun kyse on hyvää mainetta, ammatillista tietämystä ja pätevyyttä koskeviin vaatimuksiin liittyvien sääntöjen rikkomisista. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi kuluttajien suojelemiseksi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

(17)  Jos toiseen jäsenvaltioon perustetaan sivuliike tai pysyvä liikepaikka, on asianmukaista jakaa täytäntöönpanovastuu kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kesken. Samoin kuin palvelujen tarjoamisen tapauksessa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen vastattava liiketoimintaan kokonaisuudessaan vaikuttavien velvollisuuksien, kuten ammatillisia vaatimuksia koskevien sääntöjen, noudattamisesta, kun taas vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi vastattava tietojen ilmoittamista ja mainontaa koskevien sääntöjen ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen noudattamisen valvonnasta alueellaan tarjottujen palvelujen osalta. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kuitenkin saa tietoonsa, että sen alueella on rikottu velvollisuuksia, joiden suhteen vastaanottavalle jäsenvaltiolle ei ole tässä asetuksessa annettu vastuuta, tiivis yhteistyö edellyttää, että viranomainen ilmoittaa tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Asia on näin erityisesti silloin, kun kyse on hyvää mainetta, ammatillista tietämystä ja pätevyyttä koskeviin vaatimuksiin liittyvien sääntöjen rikkomisista. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi kuluttajien suojelemiseksi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  PEPP-säästäjillä olisi oltava oikeus hankkia tai ostaa PEPP-tuote toisessa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan ja samanaikaisesti oikeus säästää useampaan kuin yhteen rahasto-osuuteen, mutta PEPP-tuotteeseen sovellettavien verokannustimien pitäisi olla sen jäsenvaltion kannustimia, jossa PEPP-säästäjä asuu, jotta vältetään mahdollinen verotuksen väärinkäyttö erilaisten kansallisten verotusjärjestelmien vuoksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  PEPP-tuotteen hyväksynnän peruuttaminen EIOPAn toimesta ei saisi vaikuttaa PEPP-tarjoajan velvoitteisiin PEPP-säästäjää tai PEPP-edunsaajaa kohtaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta siirtymävaihe olisi jouheva PEPP-tarjoajien kannalta, velvollisuutta tarjota PEPP-tuotteita, joissa on rahasto-osuuksia kutakin jäsenvaltiota varten, sovelletaan kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. PEPP-tuotetta käyttöön ottaessaan tarjoajan olisi kuitenkin annettava tietoa siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla, jotta vältetään mahdollinen kuluttajien harhaanjohtaminen.

(21)  Jotta siirtymävaihe olisi juoheva PEPP-tarjoajien kannalta, velvollisuutta tarjota PEPP-tuotteita, joissa on rahasto-osuuksia kutakin jäsenvaltiota varten, sovelletaan viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. PEPP-tarjoajien pitäisi voida muodostaa rahasto-osuuksia koskevia kumppanuuksia, jos niiden odotetaan täyttävän tämä edellytys. PEPP-tuotetta käyttöön ottaessaan tarjoajan olisi kuitenkin annettava sopimuksessa tietoa siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla, jotta vältetään mahdollinen kuluttajien harhaanjohtaminen. Jos siirrettävyys ei vielä ole käytössä, PEPP-säästäjän olisi sallittava vaihtaa palveluntarjoajaa veloituksetta siirrettävyyden varmistamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Kun PEPP-säästäjä muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja käyttää siirrettävyyspalvelua uuden rahasto-osuuden avaamiseksi, hänellä olisi oltava oikeus vastaaviin veroetuihin kuin paikallisilla PEPP-säästäjillä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Kun PEPP-säästäjä muuttaa kotipaikkansa toiseen jäsenvaltioon, jossa PEPP-tarjoaja ei kykene tarjoamaan rahasto-osuutta, PEPP-säästäjän on voitava vaihtaa PEPP-tarjoajaa veloituksetta viiden vuoden siirtymäajan aikana tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Kun otetaan huomioon perustetun eläkejärjestelmän luonne ja siihen liittyvä hallinnollinen rasite, PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi tarjottava potentiaalisille PEPP-säästäjille ja -edunsaajille selviä ja riittäviä tietoja eläkkeelle siirtymistä koskevan päätöksenteon tueksi. Samasta syystä PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi varmistettava erittäin laaja avoimuus järjestelmän eri vaiheissa eli ennen järjestelmään liittymistä, jäsenyyden aikana (mukaan lukien eläkkeelle siirtymistä edeltävä vaihe) ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti olisi annettava tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, ennustetuista eläke-etuuksien tasoista, riskeistä ja takeista sekä kustannuksista. Jos ennustettu eläke-etuuksien taso perustuu talousskenaarioihin, tietoa olisi annettava myös epäedullisesta skenaariosta, jonka olisi oltava ääritapaus mutta kuitenkin uskottava.

(22)  Kun otetaan huomioon perustetun eläkejärjestelmän luonne ja siihen liittyvä hallinnollinen rasite, PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi tarjottava potentiaalisille PEPP-säästäjille ja -edunsaajille selviä, helposti ymmärrettäviä ja riittäviä tietoja eläkkeelle siirtymistä koskevan päätöksenteon tueksi. Samasta syystä PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi varmistettava erittäin laaja avoimuus järjestelmän eri vaiheissa eli ennen järjestelmään liittymistä, jäsenyyden aikana (mukaan lukien eläkkeelle siirtymistä edeltävä vaihe) ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti olisi annettava tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, ennustetuista eläke-etuuksien tasoista, riskeistä ja takeista, mukaan lukien riskit, jotka liittyvät ympäristöön ja hallintotapaan liittyviin ja sosiaalisiin tekijöihin, sekä kustannuksista. Jos ennustettu eläke-etuuksien taso perustuu talousskenaarioihin, tietoa olisi annettava myös epäedullisesta skenaariosta, jonka olisi oltava ääritapaus mutta kuitenkin uskottava.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Ennen PEPP-järjestelmään liittymistä potentiaalisille PEPP-säästäjille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä perusteltuja valintoja.

(23)  Ennen PEPP-järjestelmään liittymistä potentiaalisille PEPP-säästäjille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä perusteltuja valintoja. Oletusarvoisen vaihtoehdon tapauksessa PEPP-säästäjien olisi käytettävä päätöksentekokaaviota, jonka avulla he voivat tehdä perustellun valinnan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Tuotteen mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi PEPP-tuotteiden kehittäjien olisi laadittava kehittämästään tuotteesta PEPP-avaintietoasiakirja ennen kuin tuotetta voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden olisi myös oltava vastuussa PEPP-avaintietoasiakirjan tietojen paikkansapitävyydestä. PEPP-avaintietoasiakirjalla olisi korvattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/201433 mukainen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskeva avaintietoasiakirja, jota ei tarvitse toimittaa PEPP-tuotteiden osalta, ja mukautettava sitä.

(24)  Tuotteen mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi PEPP-tuotteiden kehittäjien olisi laadittava kehittämästään tuotteesta PEPP-avaintietoasiakirja ennen kuin tuotetta voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden olisi myös oltava vastuussa PEPP-avaintietoasiakirjan tietojen paikkansapitävyydestä.

__________________

__________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  PEPP-avaintietoasiakirjaan sisällytettävien tietojen yksityiskohdat – niiden seikkojen lisäksi, joista on jo säädetty vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevissa avaintietoasiakirjoissa asetuksen (EU) N:o 1286/2014 nojalla – ja tietojen esitystapa olisi yhdenmukaistettava laajemmin teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täydennetään 8 päivänä maaliskuuta 2017 annetussa komission delegoidussa asetuksessa34 säädettyjä teknisiä sääntelystandardeja, ottaen huomioon aiemmat ja käynnissä olevat kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat tutkimukset, mukaan luettuna tulokset testeistä, joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien kannalta.

(27)  PEPP-avaintietoasiakirjaan sisällytettävien tietojen yksityiskohdat ja tietojen esitystapa olisi yhdenmukaistettava laajemmin teknisillä sääntelystandardeilla, ottaen huomioon aiemmat ja käynnissä olevat kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat tutkimukset, mukaan luettuna tulokset testeistä, joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien kannalta.

__________________

 

34 Komission delegoitu asetus, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä.

 

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Avaintietoasiakirjan olisi koostuttava kahdesta osasta. Ensimmäisessä, yleisessä osassa olisi annettava yleisiä tietoja PEPP-tuotteesta. Toisessa, yksityiskohtaisessa osassa olisi kuvattava tiedot, jotka vaihtelevat jäsenvaltion mukaan, kuten eläkeikä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  PEPP-tarjoajien olisi laadittava PEPP-säästäjille osoitettu eläke-etuusote, jotta heille voidaan esittää yksilöllisiä ja yleisiä avaintietoja PEPP-järjestelmästä ja jotta voidaan varmistaa sitä koskevat jatkuvat tiedot. Eläke-etuusotteen olisi oltava selkeä ja kattava, ja sen olisi sisällettävä merkitykselliset ja asianmukaiset tiedot, jotta eläkeoikeuksien ymmärtäminen olisi helpompaa eri aikoina ja eri järjestelmissä ja jotta ote palvelisi työvoiman liikkuvuutta.

(29)  PEPP-tarjoajien olisi laadittava PEPP-säästäjille osoitettu eläke-etuusote, jotta heille voidaan esittää yksilöllisiä ja yleisiä avaintietoja PEPP-järjestelmästä ja jotta voidaan varmistaa sitä koskevat jatkuvat tiedot. Eläke-etuusotteen olisi oltava selkeä ja kattava, ja sen olisi sisällettävä merkitykselliset ja asianmukaiset tiedot, jotta eläkeoikeuksien ymmärtäminen olisi helpompaa eri aikoina ja eri järjestelmissä ja jotta ote palvelisi työvoiman liikkuvuutta. Eläke-etuusote on toimitettava PEPP-säästäjälle vuosittain.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  PEPP-tarjoajan olisi esitettävä PEPP-säästäjille maksusuunnitelmia ja ennusteita varojen arvosta, sijoitusten tuotosta, arvioidusta inflaatiosta ja talouskasvusta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  PEPP-tarjoajien olisi ilmoitettava PEPP-säästäjille riittävän ajoissa ennen eläkkeelle siirtymistä heidän maksatusvaihtoehdoistaan. Jos eläke-etuutta ei makseta elinkorkona koko eliniän ajan, eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa lähellä olevien jäsenten olisi saatava tietoa saatavilla olevista etuudenmaksutuotteista eläkeajan talouden suunnittelun helpottamiseksi.

(30)  PEPP-tarjoajien olisi ilmoitettava PEPP-säästäjille riittävän ajoissa ennen eläkkeelle siirtymistä heidän maksatusvaihtoehdoistaan. Siinä yhteydessä PEPP-säästäjiä olisi muistutettava maksatusvaihtoehdon vaihtamisen mahdollisuudesta. Oletusarvoisessa vaihtoehdossa pitäisi olla mahdollista tehdä enintään 30 prosentin suuruinen kertasuoritus, jolloin loput maksettaisiin elinkorkona koko eliniän ajan. Vuotta ennen eläkkeelle jäämistä olisi annettava viimeinen muistutus asiasta. Jos eläke-etuutta ei makseta elinkorkona koko eliniän ajan, eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa lähellä olevien jäsenten olisi saatava tietoa saatavilla olevista etuudenmaksutuotteista eläkeajan talouden suunnittelun helpottamiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Siinä vaiheessa, kun eläke-etuuksia maksetaan, PEPP-edunsaajien olisi edelleen saatava tietoa etuuksistaan ja vastaavista maksatusvaihtoehdoista. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun PEPP-edunsaajat kantavat merkittävän osan sijoitusriskistä maksatusvaiheen aikana. PEPP-edunsaajille olisi myös ilmoitettava maksettavaksi tulevien etuuksien vähentämisestä sen jälkeen kun päätös vähentämisestä on tehty ja ennen kuin vähentämistä aletaan soveltaa. Hyvä käytäntö olisi, että PEPP-tarjoajat ottaisivat yhteyttä PEPP-edunsaajiin ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

(31)  Siinä vaiheessa, kun eläke-etuuksia maksetaan, PEPP-edunsaajien olisi edelleen saatava tietoa etuuksistaan ja vastaavista maksatusvaihtoehdoista. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun PEPP-edunsaajat kantavat merkittävän osan sijoitusriskistä maksatusvaiheen aikana. PEPP-edunsaajille olisi myös ilmoitettava maksettavaksi tulevien etuuksien vähentämisestä sen jälkeen kun päätös vähentämisestä on tehty ja ennen kuin vähentämistä aletaan soveltaa. PEPP-tarjoajia suositellaan ottamaan yhteyttä PEPP-edunsaajiin ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etujen suojaamiseksi riittävästi PEPP-tarjoajien olisi voitava valita varojensa sijoittamisessa tapa, joka parhaiten soveltuu niiden vastuiden luonteeseen ja kestoon. Tehokas valvonta on siksi tarpeen ja sijoittamista koskeviin sääntöihin on sovellettava lähestymistapaa, joka tarjoaa PEPP-tarjoajille riittävästi joustavuutta turvallisimmasta ja tehokkaimmasta sijoituspolitiikasta päättämiseen ja velvoittaa ne toimimaan varovaisesti. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää siksi kunkin PEPP-tarjoajan asiakasrakenteen mukaan sovitettua sijoituspolitiikkaa.

(32)  PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etujen suojaamiseksi riittävästi PEPP-tarjoajien olisi voitava valita varojensa sijoittamisessa tapa, joka parhaiten soveltuu niiden vastuiden luonteeseen ja kestoon, myös pitkällä aikavälillä. Tehokas valvonta on siksi tarpeen ja sijoittamista koskeviin sääntöihin on sovellettava lähestymistapaa, joka tarjoaa PEPP-tarjoajille riittävästi joustavuutta turvallisimmasta ja tehokkaimmasta sijoituspolitiikasta päättämiseen ja velvoittaa ne toimimaan varovaisesti, mikä mahdollistaa PEPP-säästäjän pitkän aikavälin vastuiden noudattamisen. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää siksi kunkin PEPP-tarjoajan asiakasrakenteen mukaan sovitettua sijoituspolitiikkaa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Asettamalla varovaisuusperiaate perusperiaatteeksi pääomasijoitusten osalta ja mahdollistamalla PEPP-tarjoajien rajatylittävä toiminta kannustetaan säästöjen suuntaamista yksilöllisiin eläkkeisiin, mikä myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen.

(33)  Asettamalla varovaisuusperiaate perusperiaatteeksi pääomasijoitusten osalta ja mahdollistamalla PEPP-tarjoajien rajatylittävä toiminta kannustetaan säästöjen suuntaamista yksilöllisiin eläkkeisiin, mikä myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen. Varovaisuusperiaatteessa on otettava huomioon myös ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien ja sosiaalisten tekijöiden vaikutus sijoitusprosessiin.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa mainitut sosiaaliset sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tekijät ovat PEPP-tarjoajien sijoituspolitiikan ja riskienhallintajärjestelmien tärkeitä näkökohtia. PEPP-tarjoajia olisi kannustettava ottamaan huomioon tällaiset tekijät sijoituspäätöksissä ja se, miten ne muodostavat osan niiden riskienhallintajärjestelmää.

(36)  Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa mainitut sosiaaliset sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tekijät ovat PEPP-tarjoajien sijoituspolitiikan ja riskienhallintajärjestelmien tärkeitä näkökohtia. PEPP-tarjoajia olisi kannustettava ottamaan huomioon tällaiset tekijät sijoituspäätöksissä ja se, miten ne muodostavat osan niiden riskienhallintajärjestelmää. Tämä riskinarviointi olisi asetettava myös EIOPAn ja toimivaltaisten viranomaisten sekä PEPP-säästäjien saataville.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Jos tarjoaja ei voi tarjota tiettyä sijoitusvaihtoehtoa, koska se ei voi tarjota tätä vaihtoehtoa tai ei voi tarjota sitä pelkästään yhdessä jäsenvaltiossa, sen olisi voitava tarjota tätä vaihtoehtoa tuotetta koskevan kumppanuuden yhteydessä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon pitäisi antaa PEPP-säästäjille mahdollisuus saada takaisin sijoitettu pääoma. Lisäksi PEPP-tarjoajat voivat sisällyttää tuotteeseen indeksointimekanismin, joka kattaisi inflaation ainakin osittain.

(39)  Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon pitäisi antaa PEPP-säästäjille mahdollisuus saada takaisin todellinen sijoitettu pääoma ennen kertyneiden palkkioiden ja kustannusten vähentämistä ja inflaation huomioon ottamisen jälkeen.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a)  Perustelluissa tapauksissa, kuten osoitetun laiminlyönnin, lain rikkomisen tai veronkierron tapauksessa tai silloin, kun PEPP-tuotteen hyväksyntä on peruutettu, PEPP-säästäjien on voitava milloin tahansa vaihtaa tarjoajaa veloituksetta ja irtautua sopimuksesta.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Kustannusten ja maksujen avoimuus on olennaisen tärkeää, jotta saavutetaan PEPP-säästäjien luottamus ja annetaan heille mahdollisuus tehdä perusteltuja valintoja. Näin ollen läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttö olisi kiellettävä.

(42)  Kustannusten ja maksujen avoimuus ja oikeudenmukaisuus ovat olennaisen tärkeitä, jotta saavutetaan PEPP-säästäjien luottamus ja annetaan heille mahdollisuus tehdä perusteltuja valintoja. Näin ollen läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttö olisi kiellettävä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Komission olisi hyväksyttävä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteassa laatimat luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat PEPP-avaintietoasiakirjan tiettyjen sellaisten tekijöiden esitystapaa ja sisältöä, jotka eivät kuulu [PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirjoja koskevien teknisten sääntelystandardien] piiriin, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/201035 10–14 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/201036 10–14 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/201037 10–14 artiklan mukaisesti. Komission olisi täydennettävä Euroopan valvontaviranomaisten teknistä työtä toteuttamalla avaintietoasiakirjan esitystapaa koskevia kuluttajatutkimuksia Euroopan valvontaviranomaisten ehdottamalla tavalla.

Poistetaan.

__________________

 

35Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

 

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

 

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(46 a)  Oikeutetuilla yksiköillä olisi oltava oikeus PEPP-säästäjien ja PEPP-edunsaajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostaa edustajakanteita unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, nopean ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua.

(47)  Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, nopean ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua. Oletusarvoisen vaihtoehdon yhteydessä tämän pitäisi olla mahdollista ainoastaan kerryttämisvaiheessa, koska kuluttajansuojan kannalta tavoitteena on varmistaa luotettavat elinkorot ja koska vaihtamisella voi olla kielteinen taloudellinen vaikutus.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Vaihtomenettelyn olisi oltava yksinkertainen PEPP-säästäjän kannalta. Tämän vuoksi vastaanottavan PEPP-tarjoajan pitäisi olla vastuussa menettelyn käynnistämisestä ja hoitamisesta PEPP-säästäjän puolesta. Vaihtopalvelua perustaessaan PEPP-tarjoajien pitäisi pystyä käyttämään vapaaehtoisia lisäkeinoja, kuten jotakin teknistä ratkaisua.

(48)  Vaihtomenettelyn olisi oltava yksinkertainen PEPP-säästäjän kannalta. Tämän vuoksi vastaanottavan PEPP-tarjoajan pitäisi olla vastuussa menettelyn käynnistämisestä ja hoitamisesta PEPP-säästäjän puolesta tämän pyynnöstä. Vaihtopalvelua perustaessaan PEPP-tarjoajien pitäisi pystyä käyttämään vapaaehtoisia lisäkeinoja, kuten jotakin teknistä ratkaisua.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  PEPP-säästäjälle olisi ennen vaihdon hyväksymistä ilmoitettava kaikista vaihdon toteuttamisen edellyttämistä menettelyvaiheista.

(49)  PEPP-säästäjälle olisi ennen vaihdon hyväksymistä ilmoitettava kaikista vaihdon toteuttamisen edellyttämistä menettelyvaiheista ja kustannuksista, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen vaihtopalvelusta.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(51 a)  Vaihdon tapauksessa PEPP-säästäjille olisi ilmoitettava verokannustimien mahdollisesta menettämisestä ja muista taloudellisista seurauksista, joita aiheutuu, kun vaihdon tapauksessa siirretään varoja PEPP-tarjoajalle, johon sovelletaan erilaisia verokannustinjärjestelmiä; toimivaltaisten viranomaisten olisi osana prosessia, jolla helpotetaan vaihtamista ja varojen siirtämistä PEPP-tuotteen hyväksynnän perumistapauksessa, ilmoitettava PEPP-säästäjille mahdollisuudesta käyttää vaihtoehtoisia PEPP-tarjoajia ja vaihtoehtoisia PEPP-tuotteita, jotka hyötyisivät samanlaisista tai verrattavissa olevista verokannustimista, taloudellisten tappioiden minimoimiseksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  PEPP-säästäjillä olisi oltava vapaus päättää PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä maksatusvaihetta varten valitsemastaan vaihtoehdosta (elinkorko, kertasuoritus vai muu), mutta heillä olisi oltava mahdollisuus tarkistaa valintaansa tämän jälkeen kerran viidessä vuodessa, jotta valittu maksatusvaihtoehto vastaa parhaiten heidän tarpeitaan eläkkeelle siirtymisen lähestyessä.

(53)  PEPP-säästäjillä olisi oltava vapaus päättää PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä maksatusvaihetta varten valitsemastaan vaihtoehdosta (kausittaiset eläkkeet, kertasuoritus vai muu), mutta heillä olisi oltava mahdollisuus tarkistaa valintaansa tämän jälkeen kerran viidessä vuodessa, jotta valittu maksatusvaihtoehto vastaa parhaiten heidän tarpeitaan eläkkeelle siirtymisen lähestyessä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54)  PEPP-tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tarjota PEPP-säästäjille laaja valikoima maksatusvaihtoehtoja. Näin saavutettaisiin tavoite PEPP-tuotteen vilkkaammasta käyttöönotosta, kun lisätään joustavuutta ja valinnanvaraa PEPP-säästäjien kannalta. Tämä lähestymistapa antaisi PEPP-tarjoajille tilaisuuden suunnitella PEPP-tuotteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se on johdonmukainen muun EU-politiikan kanssa ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen, koska sillä annetaan riittävästi joustavuutta jäsenvaltioille päättää, mitä maksatusvaihtoehtoja ne haluavat kannustaa.

(54)  PEPP-tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tarjota PEPP-säästäjille riittävä valikoima maksatusvaihtoehtoja maksatusvaiheessa. Näin saavutettaisiin tavoite PEPP-tuotteen vilkkaammasta käyttöönotosta, kun lisätään joustavuutta ja valinnanvaraa PEPP-säästäjien kannalta. Tämä lähestymistapa antaisi PEPP-tarjoajille tilaisuuden suunnitella PEPP-tuotteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se on johdonmukainen muun EU-politiikan kanssa ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen, koska sillä annetaan riittävästi joustavuutta jäsenvaltioille päättää, mitä maksatusvaihtoehtoja ne haluavat kannustaa.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(54 a)  Oletusarvoisessa sijoitusvaihtoehdossa 70 prosenttia maksusta olisi suoritettava elinkorkojen muodossa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(66)  Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67939 mukaisesti, ja Euroopan valvontaviranomaisten harjoittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200140 mukaisesti.

(66)  Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron, henkilötietojen säilyttämisen EIOPAn ylläpitämässä keskusrekisterissä ja PEPP-tarjoajien tai PEPP-jakelijoiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67939, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/68039 a ja yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta annetun asetuksen (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) mukaisesti. Euroopan valvontaviranomaisten harjoittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200140 mukaisesti.

_________________

_________________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

39 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 66 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(66 a)  Kun otetaan huomioon yksityisten rahoitustietojen arkaluonteisuus, vahva tietosuoja on erittäin tärkeää. Sen vuoksi on suositeltavaa, että tietosuojaviranomaiset osallistuvat tiiviisti tämän asetuksen täytäntöönpanoon ja valvontaan.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(70 a)  Kun otetaan huomioon tämän asetuksen mahdolliset pitkäaikaiset seuraukset, kehitystä on tärkeää seurata tiiviisti soveltamisen alkuvaiheessa. Arviointia suorittaessaan komission pitäisi ottaa huomioon myös EIOPAn, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kokemukset ja raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisista havainnoistaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan unionissa nimityksellä ’yleiseurooppalainen eläketuote’ eli ’PEPP’ jaeltujen yksilöllisten eläketuotteiden hyväksymiseen, kehittämiseen, jakeluun ja valvontaan.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan unionissa nimityksellä ’yleiseurooppalainen eläketuote’ eli ’PEPP’ jaeltujen yksilöllisten eläketuotteiden hyväksymiseen, peruuttamiseen, kehittämiseen, jakeluun ja valvontaan.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  jossa tarjotaan pääoman karttuminen eläkkeelle siirtymiseen asti ja vain rajoitetut mahdollisuudet varhaisiin nostoihin ennen eläkkeelle siirtymistä;

(c)  jossa tarjotaan pääoman karttuminen eläkkeelle siirtymiseen asti;

Perustelu

Sen vuoksi, mitä PEPP-tuotteet ovat, karttumisen eläkkeelle siirtymiseen asti pitäisi olla pakollista sijoitusvaihtoehdosta riippumatta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  joka tarjoaa tuloa eläkkeelläoloaikana;

(d)  joka tarjoaa eläke-etuuden eläkkeelläoloaikana;

Perustelu

Yhdenmukaistettu 9 kohdan kanssa.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka tarjoaa säännelty rahoitusalan yritys, joka on valtuutettu unionin lainsäädännön nojalla hallinnoimaan kollektiivisia tai yksityisiä investointeja tai säästöjä sovitun PEPP-järjestelmän mukaisesti, ja jonka yksityinen PEPP-sijoittaja hankkii vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä varten ja jossa ei ole lunastettavuutta tai vain hyvin rajoitettu lunastettavuus;

(2)  ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka tarjoaa 5 artiklassa mainittu rahoitusalan yritys, joka on valtuutettu unionin lainsäädännön nojalla hallinnoimaan kollektiivisia tai yksityisiä investointeja tai säästöjä sovitun PEPP-järjestelmän mukaisesti, ja jonka yksityinen PEPP-säästäjä hankkii vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä varten ja jossa ei ole lunastettavuutta tai vain hyvin rajoitettu lunastettavuus;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  ’PEPP-säästäjällä’

3.  ’PEPP-säästäjällä’ luonnollista henkilöä, joka tekee sopimuksen PEPP-tuotteen tarjoajan tai jakelijan kanssa;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU41 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyä yksityisasiakasta;

Poistetaan.

__________________

 

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

 

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/92/EY42 tarkoitettua asiakasta, jos kyseinen asiakas ei ole direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritelty ammattimainen asiakas;

Poistetaan.

__________________

 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 9.12.2002, vakuutusedustuksesta (EUVL L 9, 15.1.2003, s. 3),

 

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(10)  ’kerryttämisvaiheella’ jaksoa, jonka aikana varoja (talletuksia) kerrytetään PEPP-tilille ja joka yleensä jatkuu PEPP-edunsaajan eläkeikään asti;

(10)  ’kerryttämisvaiheella’ jaksoa, jonka aikana varoja (talletuksia) kerrytetään PEPP-tilille ja joka yleensä jatkuu, kunnes PEPP-tuotteen maksatusvaihe alkaa;

Perustelu

Vertaa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan perustelu.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ’elinkorolla’ summaa, joka maksetaan tietyin välein tietyn jakson aikana, kuten PEPP-edunsaajan eliniän tai tietyn vuosimäärän aikana, sijoituksen tuottona;

(12)  ’elinkorolla’ summaa, joka maksetaan tietyin väliajoin PEPP-edunsaajan eliniän ajan sijoituksen tuottona;

Perustelu

Eläkkeen tarkoituksena on tarjota vanhuusetuus ja suojata vanhuusiän köyhyydeltä. Näin ollen eläkettä olisi maksettava koko eliniän ajan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  ’kertasuorituksella’ kertyneen pääoman maksamista kerryttämisvaiheen lopussa;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(20)  ’rahasto-osuudella’ osaa, joka avataan kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä ja joka vastaa verokannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka PEPP-sijoittajan kotipaikan jäsenvaltiossa on kansallisella tasolla vahvistettu PEPP-tuotteisiin sijoittamiselle. Henkilö voi näin ollen olla PEPP-säästäjä tai PEPP-edunsaaja kussakin rahasto-osuudessa kerryttämis- ja maksatusvaihetta koskevien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti;

(20)  ’rahasto-osuudella’ kansallista osaa, joka avataan kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä ja joka vastaa verokannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka PEPP-säästäjän kotipaikan jäsenvaltiossa on kansallisella tasolla vahvistettu PEPP-tuotteisiin sijoittamiselle. Henkilö voi näin ollen olla PEPP-säästäjä tai PEPP-edunsaaja kussakin rahasto-osuudessa kerryttämis- ja maksatusvaihetta koskevien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti;

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(21)  ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ja maksamattomia pääomasitoumuksia, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien sellaisten määrien perusteella, joista on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

(21)  ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ja maksamattomia pääomasitoumuksia, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien määrien perusteella, ennen kuin niistä on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään pääoma.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  ’pääomasuojalla’ kertyneen sijoitetun pääoman vakuutta ennen kuin siitä on vähennetty palkkiot, maksut ja kulut ja sen jälkeen kun inflaatio on otettu huomioon;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(24)  ’oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla’ sovellettavaa sijoitusstrategiaa siinä tapauksessa, että PEPP-säästäjä ei ole antanut ohjeita PEPP-tililleen kertyvien varojen sijoittamisesta;

(24)  ’oletusarvoisella vaihtoehdolla’ eläketuotetta, jota kaikkien tarjoajien on tarjottava 37 artiklassa tarkoitetun sijoitusstrategian mukaisesti;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 25 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  ’biometrisillä riskeillä’ eliniänodotteeseen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyviä riskejä;

Perustelu

PEPP-tuotteeseen voi sisältyä myös biometrisiä riskejä, joten niille olisi laadittava vakiomuotoinen määritelmä.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  ’rahasto-osuuksia koskevalla kumppanuudella’ useiden PEPP-tarjoajien välistä yhteistyötä rahasto-osuuksien tarjoamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 28 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 b)  ’tuotteita koskevalla kumppanuudella’ PEPP-tarjoajien välistä yhteistyötä, joka on välttämätöntä, jos tarjoaja ei voi tarjota sijoitusvaihtoehtoa tai ei voi tarjota sitä tietyssä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU47 mukaisesti toimiluvan saaneet vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajat.

Poistetaan.

__________________

 

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

 

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  tiedot hakijan henkilöllisyydestä ja sen nykyisestä ja aiemmasta kokemuksesta ja toiminnasta rahoitusalalla;

(b)  tiedot hakijan henkilöllisyydestä, mukaan lukien koko nimi, sijainti, kansallisen kaupparekisterin numero sekä sen osakepääoma, ja sen nykyisestä ja aiemmasta kokemuksesta ja toiminnasta rahoitusalalla;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  PEPP-tuotteen kehittämiseen ja/tai jakeluun liittyvästä liiketoiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden henkilöllisyys;

Poistetaan.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  tiedot PEPP-tuotteen sijoitusstrategioista, riskiprofiilista ja muista ominaisuuksista;

(e)  tiedot PEPP-tuotteen sijoitusstrategioista, riskiprofiilista ja muista ominaisuuksista, mukaan lukien tiedot ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien sekä sosiaalisten tekijöiden asemasta sijoitusprosessissa sekä sijoituspäätösten pitkän aikavälin vaikutuksista ja ulkoisista vaikutuksista;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  EIOPA voi pyytää selvennystä ja lisätietoja 1 kohdan mukaisesti toimitetuista asiakirjoista ja tiedoista.

3.  EIOPA voi pyytää 1 kohdassa määritellyiltä rahoitusalan yrityksiltä selvennystä ja lisätietoja 1 kohdan mukaisesti toimitetuista asiakirjoista ja tiedoista.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  EIOPA voi pyytää hyväksyntää hakevan rahoitusalan yrityksen suhteen toimivaltaiselta viranomaiselta selvennystä ja tietoja 2 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut EIOPAn toimittaman pyynnön.

4.  EIOPA ilmoittaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle PEPP-tuotteen hyväksyntää koskevasta hakemuksesta. EIOPA voi pyytää hyväksyntää hakevan rahoitusalan yrityksen suhteen toimivaltaiselta viranomaiselta selvennystä ja tietoja 2 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut EIOPAn toimittaman pyynnön.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kaikista myöhemmistä muutoksista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin on ilmoitettava välittömästi EIOPAlle.

5.  Rahoitusalan yritysten on ilmoitettava välittömästi EIOPAlle kaikista myöhemmistä muutoksista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  ehdotettu PEPP-tuote perustuu investointistrategiaan, jossa ilmoitetaan, missä määrin ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät on sisällytetty ehdotetun tarjoajan riskinhallintajärjestelmään.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ennen hakemusta koskevan päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan suhteen toimivaltaista viranomaista.

2.  Ennen hakemusta koskevan päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan suhteen toimivaltaista kansallista viranomaista. Toimivaltainen kansallinen viranomainen voi esittää hakijaa koskevan vastalauseen, ja tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava vastalauseen perusteet, jotka EIOPA ottaa huomioon.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jos EIOPA peruuttaa PEPP-hyväksynnän, EIOPAn on välittömästi ilmoitettava siitä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle; EIOPA koordinoi ja helpottaa yhdessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen VII luvun mukaista vaihtoa ja varojen siirtoa, ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi ilmoitettava PEPP-säästäjille peruuttamisen seurauksista; jos PEPP-hyväksyntä peruutetaan, PEPP-säästäjillä on oikeus vaihtaa PEPP-tarjoajaa maksutta riippumatta 48 artiklassa tarkoitetusta vaihtotiheydestä.

 

Jos PEPP-säästäjä ei käytä 4 a kohdassa tarkoitettua vaihtopalvelua hyväkseen, PEPP-säästäjällä on oikeus päättää PEPP-sopimus veloituksetta yksipuolisella ilmoituksella, jossa hän esittää päätöksensä päättää sopimus tapauksessa, jossa EIOPA peruuttaa PEPP-tuotteen hyväksynnän. PEPP-tarjoajan on palautettava ilman aiheetonta viivästystä PEPP-säästäjälle kaikki vastaanottamansa summat sekä kertyneet lisävarat.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  EIOPA ilmoittaa neljännesvuosittain 5 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rahoitusalan yritysten suhteen toimivaltaisille viranomaisille päätöksistä myöntää, hylätä tai peruuttaa tämän asetuksen mukaiset hyväksynnät.

5.  EIOPA ilmoittaa viipymättä 5 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rahoitusalan yritysten suhteen toimivaltaisille viranomaisille päätöksistä myöntää, hylätä tai peruuttaa tämän asetuksen mukaiset hyväksynnät.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Olemassa olevat yksilölliset eläketuotteet voidaan muuntaa PEPP-tuotteiksi EIOPAn hyväksynnän jälkeen.

2.  Olemassa olevat yksilölliset eläketuotteet voidaan muuntaa PEPP-tuotteiksi EIOPAn hyväksynnän jälkeen. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan kuluttajan suostumus muuntoon.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusalan yritykset voivat jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet, saatuaan jakelua varten hyväksynnän kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta.

1.  Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusalan yritykset voivat jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet, edellyttäen että tämä toiminta kuuluu asiaa koskevien alakohtaisten sääntöjen mukaisen hyväksynnän piiriin. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa EIOPAlle hyväksynnästä tai hyväksynnän hylkäämisestä.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

EIOPA pitää julkista keskusrekisteriä, jossa yksilöidään kukin tämän asetuksen nojalla hyväksytty PEPP-tuote, PEPP-tuotteen tarjoaja ja PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltainen viranomainen. Rekisteri asetetaan julkisesti saataville sähköisessä muodossa.

EIOPA pitää julkista keskusrekisteriä, jossa yksilöidään kukin tämän asetuksen nojalla hyväksytty PEPP-tuote, tiedot saatavilla olevista kansallisista rahasto-osuuksista ja kunkin PEPP-tarjoajan rahasto-osuuksia koskevista kumppanuuksista, PEPP-tuotteen tarjoaja ja jakelija ja PEPP-tarjoajan tai -jakelijan suhteen toimivaltainen viranomainen. Rekisteri asetetaan julkisesti saataville sähköisessä muodossa.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirrettävyyspalvelun ansiosta PEPP-säästäjät voivat jatkaa maksamista siihen PEPP-tuotteeseen, josta he ovat jo tehneet sopimuksen kyseisen tuotteen tarjoajan kanssa, kun he vaihtavat kotipaikkaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon.

1.  Siirrettävyyspalvelun ansiosta PEPP-säästäjät voivat jatkaa maksamista siihen PEPP-tuotteeseen, josta he ovat jo tehneet sopimuksen kyseisen tuotteen tarjoajan kanssa, kun he vaihtavat kotipaikkaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon, ja heillä on oikeus säästää samanaikaisesti useampaan kuin yhteen rahasto-osuuteen joko avaamalla uusi ylimääräinen rahasto-osuus ja säilyttämällä vanha tai avaamalla uusi rahasto-osuus ja sulkemalla entinen.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos PEPP-säästäjä käyttää siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät edut ja kannustimet, jotka liittyvät samaan PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin sijoituksiin.

2.  Jos PEPP-säästäjä käyttää siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät edut ja kannustimet, jotka liittyvät sen PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin sijoituksiin.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirrettävyys muihin rahasto-osuuksiin tarjotaan joko PEPP-tarjoajan toimesta tai rahasto-osuuksia koskevan kumppanuuden puitteissa.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viimeistään kolme vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta kussakin PEPP-tuotteessa on tarjottava kansallisia rahasto-osuuksia kaikkien jäsenvaltioiden osalta PEPP-tarjoajalle osoitetusta pyynnöstä.

3.  Viimeistään viisi vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta kussakin PEPP-tuotteessa on tarjottava kansallisia rahasto-osuuksia kaikkien jäsenvaltioiden osalta PEPP-tarjoajalle osoitetusta pyynnöstä.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana PEPP-säästäjät voivat vaihtaa PEPP-tarjoajaa veloituksetta muuttaessaan jäsenvaltioon, jossa PEPP-tarjoajalla ei vielä ole rahasto-osuutta.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

14 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Hyväksyttyjen PEPP-tarjoajien väliset rahasto-osuuksia koskevat kumppanuudet kansallisten rahasto-osuuksien tarjoamiseksi

 

1.  Edellä 5 artiklassa luetellut PEPP-tarjoajat voivat muodostaa rahasto-osuuksia koskevia kumppanuuksia kansallisten rahasto-osuuksien tarjoamiseksi täyttääkseen 13 artiklassa esitetyt velvoitteensa.

 

2.  PEPP-tarjoajien välisistä rahasto-osuuksia koskevista kumppanuussopimuksista on ilmoitettava EIOPAlle.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu PEPP-säästäjän aikeesta käyttää oikeuttaan liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi tämän jälkeen PEPP-säästäjälle mahdollisuudesta avata uusi rahasto-osuus PEPP-säästäjän henkilökohtaisen tilin sisällä ja määräajasta, jonka kuluessa rahasto-osuus voidaan avata, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn määräajan soveltamista.

1.  Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu PEPP-säästäjän aikeesta käyttää oikeuttaan liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi tämän jälkeen PEPP-säästäjälle mahdollisuudesta avata veloituksetta uusi ylimääräinen rahasto-osuus PEPP-säästäjän tilin sisällä säilyttäen samalla entinen rahasto-osuus sekä määräajasta, jonka kuluessa rahasto-osuus voidaan avata PEPP-säästäjälle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn määräajan soveltamista.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  päivämäärä, josta lähtien sijoitukset on suunnattava avattuun uuteen rahasto-osuuteen;

(b)  siirron tapauksessa päivämäärä, josta lähtien kaikki tehdyt talletukset on suunnattava avattuun uuteen rahasto-osuuteen;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun PEPP-tarjoaja on vastaanottanut 2 kohdan mukaisen pyynnön, sen on annettava veloituksetta PEPP-säästäjälle kattavat tiedot ja neuvontaa uuteen rahasto-osuuteen sovellettavista ehdoista IV luvun II ja III jakson nojalla.

3.  Viimeistään kuukausi sen jälkeen, kun PEPP-tarjoaja on vastaanottanut 2 kohdan mukaisen pyynnön, sen on annettava veloituksetta PEPP-säästäjälle kattavat tiedot ja neuvontaa uuteen rahasto-osuuteen sovellettavista ehdoista IV luvun II ja III jakson nojalla.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  PEPP-tarjoajan on välittömästi talletusten siirtoa koskevan hakemuksen vastaanottamisen jälkeen ilmoitettava PEPP-säästäjälle varojen siirron seurauksista ja sovellettavista siirtoveroista tai -maksuista ja taloudellisista seurauksista, joita entisen rahasto-osuuden pitämisestä aiheutuu.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Siirrettävyyttä koskevien tietojen toimittaminen kansallisille viranomaisille

Siirrettävyyttä koskevien tietojen toimittaminen toimivaltaisille kansallisille viranomaisille

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tarjoajan on ilmoitettava kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä kansalliselle viranomaiselle, joka harjoittaa siihen kohdistuvaa vakavaraisuusvalvontaa.

1.  PEPP-tarjoajan on ilmoitettava kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä EIOPAlle.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on toimitettava sähköisesti kansallisen valvontaviranomaisen ylläpitämään keskustietokantaan kuukauden kuluessa uuden rahasto-osuuden avaamisesta, ja niiden on sisällettävä vähintään seuraavat:

2.  Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on toimitettava sähköisesti EIOPAn ylläpitämään julkiseen keskusrekisteriin kuukauden kuluessa uuden rahasto-osuuden avaamisesta. Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy julkiseen keskusrekisteriin, ja ne saavat automaattisesti paikallisia rahasto-osuuksia koskevat tiedot mahdollisten muutosten yhteydessä sekä yksityiskohtaiset tiedot olemassa olevista tai uusista tarjoajien välisistä kumppanuusjärjestelyistä. Julkisen keskusrekisterin on sisällettävä vähintään seuraavat:

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-tuotteiden jakelua varten eri tyyppisten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava seuraavia sääntöjä:

PEPP-tuotteiden jakelua varten eri tyyppisten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava tässä luvussa seuraavia sääntöjä:

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki tässä luvussa säädetyt asiakirjat ja tiedot on toimitettava PEPP-asiakkaille sähköisesti, edellyttäen että PEPP-asiakas voi tallentaa nämä tiedot siten, että ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan ja että väline mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat ja tiedot veloituksetta myös muulla pysyvällä välineellä.

Kaikki tässä luvussa säädetyt asiakirjat ja tiedot on ilmoitettava helposti saatavilla olevassa muodossa PEPP-tarjoajan verkkosivustolla ja toimitettava veloituksetta PEPP-asiakkaille heidän valitsemassaan muodossa joko sähköisesti, edellyttäen että PEPP-asiakas voi tallentaa nämä tiedot siten, että ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta riittävän ajan ja että väline mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina, tai kirjallisesti.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuotteiden hyväksymismenettelyssä on määritettävä kullekin PEPP-tuotteelle tarkoitetut yksilöidyt kohdemarkkinat, varmistettava, että kaikki tällaisten kohdemarkkinoiden kannalta merkitykselliset riskit arvioidaan ja että suunniteltu jakelustrategia vastaa yksilöityjä kohdemarkkinoita, sekä toteutettava kohtuullisia toimia sen varmistamiseksi, että PEPP-tuotetta jaellaan yksilöidyille kohdemarkkinoille.

Poistetaan.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-tarjoajan on ymmärrettävä tarjoamansa PEPP-tuotteet ja arvioitava niitä säännöllisesti uudelleen ottaen huomioon kaikki tapahtumat, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yksilöityihin kohdemarkkinoihin kohdistuvaan potentiaaliseen riskiin, arvioidakseen ainakin sitä, onko PEPP-tuote edelleen yksilöityjen kohdemarkkinoiden tarpeiden mukainen ja onko suunniteltu jakelustrategia edelleen asianmukainen.

Poistetaan.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-tarjoajien on asetettava PEPP-jakelijoiden saataville kaikki aiheelliset tiedot PEPP-tuotteesta ja tuotteen hyväksymismenettelystä, mukaan luettuna PEPP-tuotteen yksilöidyt kohdemarkkinat.

PEPP-tarjoajien on asetettava PEPP-jakelijoiden saataville kaikki aiheelliset tiedot PEPP-tuotteesta ja tuotteen hyväksymismenettelystä.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-jakelijoilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt viidennessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamiseksi ja kunkin PEPP-tuotteen ominaisuuksien ja yksilöityjen kohdemarkkinoiden ymmärtämiseksi.

PEPP-jakelijoilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt viidennessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamiseksi.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

IV luku – II jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

SOPIMUSTA EDELTÄVÄT TIEDOT

MAINONTA JA SOPIMUSTA EDELTÄVÄT TIEDOT

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-avaintietoasiakirja

PEPP-avaintietoasiakirjan toimittamista koskevat yleiset säännökset

Perustelu

Koska 23 artiklan 2 kohdassa viitataan asetuksen (EU) N:o 1286/2014 5 artiklan 2 kohtaan ja 8 –18 artiklaan, oikeusvarmuutta ei ole. Mainontaa ja ennen sopimuksentekoa annettavia tietoja koskevat säännökset olisi mieluiten annettava suoraan asetuksessa.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava asetuksen (EU) N:o 1286/2014 5 artiklan 2 kohtaa sekä 6–18 artiklaa.

Poistetaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltio voi vaatia PEPP-tarjoajaa tai PEPP-tuotetta tarjoavaa henkilöä antamaan avaintietoasiakirjan etukäteen tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoitujen PEPP-tuotteiden osalta.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Avaintietoasiakirjassa olevat tiedot ovat ennen sopimuksen tekoa annettavaa tietoa. Sen on oltava täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se saa olla harhaanjohtava. Siinä on annettava avaintiedot, ja sen on oltava sitovien sopimusasiakirjojen, tarjousasiakirjojen asiaankuuluvien osien sekä PEPP-tuotteen ehtojen mukainen.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Se on toimitettava PEPP-säästäjille veloituksetta riittävän aikaisin ennen PEPP-sopimuksen tekemistä.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Avaintietoasiakirjan on oltava erillinen asiakirja, joka on selkeästi erillään markkinointiaineistosta. Siinä ei saa olla viittauksia markkinointiaineistoon. Siinä saa olla viittauksia muihin asiakirjoihin, tarvittaessa myös esitteeseen, ainoastaan, jos viittaus liittyy tietoihin, jotka on sisällytettävä PEPP-avaintietoasiakirjaan tämän asetuksen nojalla.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 e.  Avaintietoasiakirja sisältää yhden sijoitusvaihtoehdon.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 f kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 f.  PEPP-avaintietoasiakirjan on oltava lyhyt asiakirja, joka on kirjoitettu tiiviisti ja joka sisältää tulostettuna enintään kolme A4-kokoista sivua, mikä edistää vertailtavuutta. Jos PEPP-avaintietoasiakirjan toimittamiseen käytetään muuta kestävää välinettä kuin paperia, asiakirja voi olla käytännöllisyyden vuoksi kerrosteinen. Avaintietoasiakirjan on

 

(a)  oltava esitystavan, asettelun, kirjasinmerkkien ja -koon puolesta helppolukuinen;

 

(b)  keskityttävä PEPP-säästäjien tarvitsemiin avaintietoihin;

 

(c)  oltava selkeästi laadittu ja kirjoitettu sellaisella kielellä ja tyylillä, joka auttaa ymmärtämään tiedot, ja erityisesti kielellä, joka on selkeää, ytimekästä ja helppotajuista.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 g kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 g.  Jos avaintietoasiakirjassa käytetään värejä, ne eivät saa vähentää tietojen ymmärrettävyyttä, jos avaintietoasiakirja tulostetaan tai valokopioidaan mustavalkoisena.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 h kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 h.  Jos avaintietoasiakirjassa käytetään PEPP-tuotteen kehittäjän tai sen yritysryhmän tuotemerkkiä tai logoa, se ei saa viedä huomiota asiakirjan tiedoista eikä häiritä tekstin ymmärrettävyyttä.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklan 3 kohdan c alakohdassa vahvistettujen tietojen lisäksi osiossa ”Mikä tämä tuote on?” on esitettävä seuraavat tiedot:

Poistetaan.

(i)  kuvaus eläke-etuuksista ja siitä, missä määrin ne on taattu;

 

(ii)  mahdollinen PEPP-järjestelmään kuulumisen vähimmäis- tai enimmäisaika;

 

(iii)  eläkeikä;

 

(iv)  yleiset tiedot siirrettävyyspalvelusta, mukaan luettuina tiedot rahasto-osuuksista;

 

(v)  yleiset tiedot vaihtopalvelusta ja viittaus 50 artiklan mukaisesti saatavilla oleviin vaihtopalvelua koskeviin erityisiin tietoihin;

 

(vi)  saatavilla olevat tiedot sijoituspolitiikasta ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien sekä sosiaalisten tekijöiden kannalta;

 

vii)  PEPP-sopimukseen sovellettava laki, kun osapuolet eivät voi valita sitä vapaasti, tai jos osapuolet voivat vapaasti valita sovellettavan lain, tiedot siitä laista, jota PEPP-tarjoaja ehdottaa valittavaksi.

 

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille viittaukset PEPP-tarjoajan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeviin kertomuksiin, joista nämä tiedot löytyvät helposti.

4.  PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille viittaukset PEPP-tarjoajan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeviin kertomuksiin, joista nämä tiedot löytyvät helposti ja veloituksetta.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava myös tietoja PEPP-järjestelmään liittyvien sijoitusten aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä vähintään viiden vuoden ajalta tai kaikilta järjestelmän toimintavuosilta, jos niitä on vähemmän kuin viisi, sekä tiedot PEPP-säästäjien ja PEPP-edunsaajien kantamien kustannusten rakenteesta.

5.  Potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava veloituksetta myös tietoja PEPP-järjestelmään liittyvien sijoitusten aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä vähintään kymmenen vuoden ajalta tai kaikilta järjestelmän toimintavuosilta, jos niitä on vähemmän kuin kymmenen, sekä tiedot PEPP-säästäjien ja PEPP-edunsaajien kantamien kustannusten rakenteesta.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

23 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Mainonta

 

Markkinointiviestinnän on oltava selvästi tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi. Markkinointiviestintä, joka sisältää erityisiä PEPP-tuotteeseen liittyviä tietoja, ei saa sisältää tietoja, jotka ovat ristiriidassa avaintietoasiakirjaan sisältyvien tietojen kanssa tai jotka heikentävät avaintietoasiakirjan merkitystä. Markkinointiviestinnässä on oltava ilmoitus avaintietoasiakirjan saatavillaolosta ja tiedot siitä, miten ja mistä asiakirjan voi saada, mukaan luettuna PEPP-tarjoajan verkkosivusto.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

23 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 b artikla

 

Avaintietoasiakirjan kielivaatimukset

 

1.  Avaintietoasiakirja laaditaan yhdellä tai useammalla PEPP-tuotteen jakelujäsenvaltion virallisella kielellä.

 

2.  Jos PEPP-tuotteen myyntiä edistetään jäsenvaltiossa kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä laadituilla markkinointiasiakirjoilla, avaintietoasiakirja laaditaan ainakin vastaavilla virallisilla kielillä.

 

3.  PEPP-avaintietoasiakirja on asetettava näkö- tai kuulovammaisten PEPP-säästäjien sekä huonosti lukevien tai lukutaidottomien PEPP-säästäjien pyynnöstä saataville sopivassa muodossa.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

23 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 c artikla

 

Avaintietoasiakirjan muoto ja sisältö

 

1.  Otsikko ”Avaintietoasiakirja” on merkittävä näkyvästi avaintietoasiakirjan ensimmäisen sivun yläosaan. Avaintietoasiakirja on esitettävä 2 ja 3 kohdassa säädettyä järjestystä noudattaen.

 

2.  Suoraan avaintietoasiakirjan nimen alapuolella on oltava selittävä teksti. ”Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta eläketuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sitä olisi helpompi vertailla muihin tuotteisiin.”

 

3.  Avaintietoasiakirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä, yleisessä osassa kuvataan yleiset PEPP-tiedot. Toisessa, erityisosassa kuvataan tiedot, jotka vaihtelevat jäsenvaltion mukaan.

 

4.  Avaintietoasiakirjassa on oltava seuraavat yleiset tiedot:

 

(a)   asiakirjan alussa PEPP-tuotteen nimi ja, jos kyseessä on oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto, maininta siitä, PEPP-tuotteen kehittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot, PEPP-tuotteen kehittäjän toimivaltaisen viranomaisen tiedot ja asiakirjan päivämäärä;

 

(b)   jos kyseessä ei ole standardoitu tuote, seuraava varoitus: ”Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.”;

 

(c)   osiossa ”Mikä tämä tuote on ja mitä tapahtuu, kun siirryn eläkkeelle?” PEPP-tuotteen luonne ja keskeiset ominaisuudet, muun muassa:

 

(i)  sijoitusvaihtoehto, mukaan luettuna oletusarvoinen vaihtoehto;

 

(ii)  jos PEPP-tuotteeseen liittyy vakuutusetuuksia, yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä vakuutusetuuksista, mukaan lukien olosuhteet, joissa oikeus etuuteen syntyy;

 

(iii)  kuvaus eläke-etuuksista ja siitä, missä määrin ne on taattu;

 

(iv)  tiedot verokannustimista tai muista eduista;

 

(v)  tapauksen mukaan maininta siitä, koskeeko PEPP-tuotetta harkinta-aika tai peruutusaika;

 

(vi)  mahdollinen PEPP-järjestelmään kuulumisen vähimmäis- tai enimmäisaika;

 

(vii)  jäsenvaltiossa sovellettavan lain mukainen eläkeikä;

 

(viii)  kuvaus maksatusvaihtoehdoista ja oikeus muuttaa valittua maksusuorituksen muotoa maksatusvaiheen alkuun asti;

 

(ix)  tiedot siirrettävyyspalvelusta, mukaan luettuina tiedot rahasto-osuuksista;

 

(x)  tiedot vaihtopalvelusta ja viittaus 50 artiklan mukaisesti saatavilla oleviin vaihtopalvelua koskeviin erityisiin tietoihin;

 

(xi)  tiedot sijoituspolitiikasta ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien sekä sosiaalisten tekijöiden kannalta;

 

(xii)  osiossa ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?” lyhyt kuvaus riski-tuottoprofiilista, mukaan lukien seuraavat seikat:

 

  yleinen riski-indikaattori ja sitä täydentävä kuvaus kyseisestä indikaattorista, sen keskeiset rajoitukset ja kuvaus riskeistä, jotka ovat PEPP-tuotteen kannalta olennaisia ja joita yleinen riski-indikaattori ei kuvaa asianmukaisesti;

 

  sijoitetun pääoman suurin mahdollinen menetys, mukaan lukien tiedot seuraavista:

 

•  voiko PEPP-säästäjä menettää sijoitetun pääoman kokonaan tai

 

•  onko PEPP-säästäjällä riski ylimääräisistä taloudellisista sitoumuksista tai velvoitteista, mukaan luettuna ehdolliset sitoumukset PEPP-tuotteeseen sijoitetun pääoman lisäksi, ja

 

•  tapauksen mukaan tieto siitä, onko PEPP-tuotteen pääoma suojattu markkinariskiltä, sekä tiedot sen kattavuudesta ja rajoituksista sekä erityisesti sen soveltamisen ajankohdasta;

 

  asianmukaiset tuottonäkymät ja oletukset, joihin ne pohjautuvat;

 

  tarvittaessa tiedot PEPP-säästäjille koituvia tuottoja koskevista edellytyksistä tai tuotteisiin sisällytetyistä enimmäistuotoista;

 

  maininta siitä, että PEPP-säästäjän kotijäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan lopulliseen tuottoon;

 

(xiii)  otsikolla ”Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?” PEPP-tuotteeseen tehtävästä sijoituksesta aiheutuvat kulut, jotka muodostuvat sijoittajalle aiheutuvista sekä suorista että välillisistä kuluista, mukaan lukien kertaluonteiset ja toistuvat kulut, jotka esitetään yhteenlaskettujen kululukujen avulla, ja vertailtavuuden varmistamiseksi yhteenlasketut kokonaiskulut rahamääräisinä ja prosenttiosuuksina ilmaistuina sijoituksen kokonaiskulujen yhteisvaikutusten osoittamiseksi;

 

(xiv)  selkeä maininta siitä, että neuvojat, jakelijat tai muut PEPP-tuotteista neuvoja antavat tai niitä myyvät henkilöt antavat tietoja, joissa eritellään mahdolliset jakelukulut, jotka eivät jo sisälly edellä esitettyihin kuluihin, jotta PEPP-säästäjä voi ymmärtää sen yhteisvaikutuksen, joka näillä yhteenlasketuilla kuluilla on sijoituksen tuottoon;

 

(xv)  tiedot maksusuoritusten muodoista ja maksatusvaiheesta;

 

(xvi)  huomautus siitä, että maksusuorituksen muodon vaihtaminen voi vaikuttaa verokannustimiin tai etuihin;

 

(xvii)  osiossa ”Kuinka sijoittaja voi valittaa?” tiedot siitä, millä tavoin ja kenelle PEPP-säästäjä voi tehdä valituksen tuotteesta tai PEPP-tarjoajan taikka tuotetta koskevaa neuvontaa antavan tai tuotetta myyvän henkilön toiminnasta;

 

(xviii)  osiossa ”Muut olennaiset tiedot” lyhyt maininta mahdollisista muista tietoasiakirjoista, jotka annetaan PEPP-säästäjälle sopimuksen tekoa edeltävänä ja/tai sen jälkeisenä aikana, lukuun ottamatta markkinointiaineistoa.

 

5.   PEPP-tuotteen kehittäjän on tarkasteltava avaintietoasiakirjaan sisältyviä tietoja säännöllisesti uudelleen ja tarkistettava asiakirjaa, jos uudelleentarkastelussa ilmenee muutoksia, jotka siihen on tarpeen tehdä. Tarkistettu versio on asetettava nopeasti PEPP-asiakkaiden saataville.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

23 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 d artikla

 

Ennen sopimuksen tekemistä sovellettavaan vastuuseen perustuvat kanteet

 

1.   PEPP-tuotteen kehittäjä ei joudu siviilioikeudelliseen vastuuseen yksinomaan avaintietoasiakirjan perusteella, sen käännökset mukaan luettuina, jollei se ole harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa oikeudellisesti sitovien, sopimusta edeltävien asiakirjojen tai sopimusasiakirjojen olennaisten osien tai 23 artiklassa säädettyjen vaatimusten kanssa.

 

2.   PEPP-säästäjä voi vaatia kansallisen lainsäädännön mukaisesti vahingonkorvausta PEPP-tuotteen kehittäjältä tappiosta, joka on seurausta avaintietoasiakirjaan luottamisesta edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, sijoittaessaan PEPP-tuotteeseen, josta avaintietoasiakirja oli laadittu. PEPP-tuotteen kehittäjä ei joudu siviilioikeudelliseen vastuuseen, kun osoitetaan, että tiedot eivät olleet harhaanjohtavia, epätarkkoja tai epäjohdonmukaisia tai että PEPP-säästäjän tappio ei ole seurausta avaintietoasiakirjaan luottamisesta.

 

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun kaltaisia ilmaisuja kuten ”tappio” tai ”vahingonkorvaus”, joita ei ole määritelty, tulkitaan ja sovelletaan asiaa koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan määräytyvän sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

4.   Tämä artikla ei estä nostamasta muita siviilioikeudelliseen vastuuseen perustuvia kanteita kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

5.   Tämän artiklan mukaisia velvoitteita ei saa rajoittaa eikä niistä voi saada vapautusta sopimuslausekkeilla.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

23 e artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 e artikla

 

Avaintietoasiakirjan toimittaminen

 

1.   PEPP-tuotteesta neuvoja antavan tai PEPP-tuotetta myyvän henkilön on toimitettava PEPP-säästäjille avaintietoasiakirja veloituksetta riittävän aikaisin ennen kuin kyseiseen PEPP-tuotteeseen liittyvä sopimus tai tarjous sitoo kyseisiä PEPP-säästäjiä.

 

Jos avaintietoasiakirjaa on tarkistettu 10 artiklan mukaisesti, edelliset versiot on toimitettava myös PEPP-säästäjän pyynnöstä.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

23 f artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 f artikla

 

Jakeluun liittyvien tietojen julkistaminen PEPP-säästäjille

 

1.  Riittävän aikaisin ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä, PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on toimitettava PEPP-säästäjille tai potentiaalisille PEPP-säästäjille vähintään seuraavat tiedot:

 

(a)  omistaako se suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia jonkin tietyn PEPP-tarjoajan äänioikeuksista tai pääomasta;

 

(b)  ehdotetun tai neuvonnan kohteena olevan sopimuksen osalta:

 

(i)  omistaako PEPP-tarjoaja tai PEPP-tarjoajan emoyritys suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosenttia PEPP-edustajan tai -jakelijan äänioikeuksista tai pääomasta;

 

(ii)  antaako se neuvontaa tasapuolisen henkilökohtaisen analyysin perusteella;

 

iii)  se on sopimusvelvoitteen nojalla velvollinen suorittamaan jakelutoiminnan yksinomaan yhden tai useamman PEPP-tarjoajan kanssa, missä tapauksessa sen on ilmoitettava kyseisten PEPP-tarjoajien nimet; tai

 

(iv)  se ei ole sopimusvelvoitteen nojalla velvollinen suorittamaan jakelutoimintaa yksinomaan yhden tai useamman PEPP-tarjoajan kanssa, eikä se anna neuvontaa tasapuolisen henkilökohtaisen analyysin perusteella, missä tapauksessa sen on ilmoitettava niiden PEPP-tarjoajien nimet, joiden kanssa se saa toimia ja toimii;

 

(c)  minkä luonteisen korvauksen se saa sopimuksen osalta;

 

(d)  toimiiko se sopimuksen osalta:

 

(i)  palkkion eli PEPP-säästäjän suoraan maksaman korvauksen perusteella;

 

(ii)  minkä tahansa tyyppisen komission, eli PEPP-tuotteen jakelukustannuksiin ja -maksuihin sisältyvän korvauksen perusteella;

 

(iii)  minkä tahansa muun tyyppisen korvauksen perusteella, mukaan lukien kaikenlainen taloudellinen hyöty, joka tarjotaan tai annetaan sopimukseen liittyen; tai

 

(iv)  minkä tahansa tyyppisten i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen korvausten yhdistelmän perusteella.

 

2.  Jos PEPP-säästäjä maksaa palkkion suoraan, PEPP-jakelijan on ilmoitettava PEPP-säästäjälle palkkion suuruus tai, jos tämä ei ole mahdollista, palkkion laskemistapa.

 

3.  Jos sopimuksen alainen PEPP-säästäjä suorittaa mitä tahansa muita kuin suunniteltuja maksuja sopimuksen tekemisen jälkeen, myös PEPP-jakelijan on tehtävä julkistamiset tämän artiklan mukaisesti kaikista näistä maksuista.

 

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että PEPP-tarjoaja ilmoittaa PEPP-säästäjälle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä, minkä luonteisen korvauksen sen työntekijät saavat sopimuksen osalta.

 

5.  Jos sopimuksen alainen PEPP-säästäjä suorittaa mitä tahansa muita kuin suunniteltuja maksuja sopimuksen tekemisen jälkeen, myös PEPP-tarjoajan on tehtävä julkistamiset tämän artiklan mukaisesti kaikista näistä maksuista.

 

6.  PEPP-säästäjille tai potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava riittävän aikaisin ennen sopimuksen tekemistä asianmukaiset tiedot PEPP-tuotteen jakelun ja kaikkien kustannusten ja maksujen osalta. Näistä tiedoista on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

 

(a)  jos neuvontaa annetaan, toimittaako PEPP-edustaja tai -jakelija PEPP-säästäjille kausiarvion PEPP-säästäjille suositellun PEPP-tuotteen sopivuudesta;

 

(b)  kaikkiin julkaistaviin hintoihin ja maksuihin liittyvien tietojen osalta PEPP-tuotteen jakelutiedot, mukaan luettuna mahdollisen neuvonnan hinta, PEPP-säästäjälle suositellun tai markkinoidun PEPP-tuotteen hinta ja se, miten PEPP-säästäjä voi maksaa sen, mukaan luettuina myös mahdolliset kolmannen osapuolen maksut 32 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii luetelmakohdan mukaisesti.

 

7.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava standardoidussa muodossa, joka mahdollistaa vertailun, ja niin ymmärrettävässä muodossa, että PEPP-säästäjät kohtuullisen hyvin käsittävät tarjotun PEPP-tuotteen luonteen ja riskit ja voivat näin ollen tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

 

8.  Komissio antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään

 

(a)  ehdot, jotka tietojen on täytettävä, jotta ne ovat täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä eivätkä harhaanjohtavia, mukaan luettuina kriteerit, joihin 7 kohdassa tarkoitetun standardoidun muodon on perustuttava;

 

(b)  PEPP-säästäjille toimitettavien tietojen sisältö ja muoto PEPP-tarjoajien, edustajien ja PEPP-jakelijoiden ja kustannusten ja maksujen osalta.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on hyvissä ajoin ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä annettava PEPP-säästäjille tai potentiaalisille PEPP-säästäjille vähintään direktiivin (EU) 2016/97 19 artiklan mukaiset tiedot, jotka liittyvät PEPP-sopimukseen ja niihin itseensä, ja 29 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja c alakohdan mukaiset tiedot, jotka liittyvät vakuutussopimuksiin ja vakuutusedustajiin.

1.  Tämän asetuksen artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on hyvissä ajoin ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä annettava PEPP-säästäjille tai potentiaalisille PEPP-säästäjille vähintään direktiivin (EU) 2016/97 19 artiklan mukainen avaintietoasiakirja ja tiedot, jotka liittyvät PEPP-sopimukseen ja niihin itseensä, ja 29 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja c alakohdan mukaiset tiedot, jotka liittyvät vakuutussopimuksiin ja vakuutusedustajiin.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava standardoidussa muodossa, joka mahdollistaa vertailun, ja niin ymmärrettävässä muodossa, että PEPP-säästäjät kohtuullisen hyvin käsittävät tarjotun PEPP-tuotteen luonteen ja riskit ja voivat näin ollen tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava standardoidussa muodossa, joka mahdollistaa vertailun, ja niin ymmärrettävässä muodossa, että PEPP-säästäjät kohtuullisen hyvin käsittävät tarjotun PEPP-tuotteen luonteen ja riskit sekä kustannukset ja voivat näin ollen tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Neuvonnan avulla PEPP-säästäjä saa tietoa tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Neuvonnassa pyritään arvioimaan PEPP-säästäjän riskiaversiota, taloudellista tietämystä ja riskinkantokykyä sekä auttamaan säästäjää valitsemaan parhaiten riskiprofiiliinsa soveltuva sijoitusvaihtoehto.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on täsmennettävä PEPP-säästäjältä saatujen tietojen perustella kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja annettava PEPP-säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä perustellun päätöksen.

Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on täsmennettävä PEPP-säästäjältä saatujen tietojen perustella kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja annettava PEPP-säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta PEPP-tarjoaja, -edustaja tai -jakelija voi suositella PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle PEPP-tuotetta, joka on tälle sopiva ja erityisesti tämän riskinsietokyvyn ja riskinkantokyvyn mukainen.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos neuvontaa annetaan ennen minkään tietyn sopimuksen tekemistä, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava PEPP-säästäjälle henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, miksi tietty PEPP-tuote vastaisi parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita ja vaatimuksia.

2.  Jos neuvontaa annetaan ennen minkään tietyn sopimuksen tekemistä, tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava PEPP-säästäjälle henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, miksi tietty PEPP-tuote vastaisi parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita ja vaatimuksia.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Antaessaan PEPP-tuotteita koskevaa neuvontaa tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 2 kohdassa annetut säännöt, ja näihin sääntöihin liittyvää suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisen direktiivin 25 artiklan 8 kohdan nojalla.

3.  Antaessaan PEPP-tuotteita koskevaa neuvontaa tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 2 kohdassa annetut säännöt, ja näihin sääntöihin liittyvää suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisen direktiivin 25 artiklan 8 kohdan nojalla.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai -jakelija ilmoittaa PEPP-säästäjälle antavansa riippumatonta neuvontaa, sen on käytettävä tämän neuvonnan antamisessa perustana analyysiä riittävän monista markkinoilla saatavilla olevista yksilöllisistä eläketuotteista, jotta se kykenee tekemään ammatillisiin kriteereihin perustuvan henkilökohtaisen suosituksen siitä, mikä PEPP-tuotteeseen liittyvä sopimus olisi asianmukainen PEPP-säästäjän tarpeisiin nähden. Tällainen neuvonta ei saa rajoittua PEPP-tuotteeseen liittyviin sopimuksiin, jotka tarjoaa itse PEPP-tarjoaja tai -jakelija, yhteisöt, joilla on tiiviit yhteydet PEPP-tarjoajaan tai -jakelijaan, taikka muut yhteisöt, joiden kanssa PEPP-tarjoajalla tai -jakelijalla on tiivis oikeudellinen tai taloudellinen suhde, mukaan luettuna sopimussuhde, koska tämä vaarantaa annetun neuvonnan riippumattomuuden.

4.  Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai -jakelija ilmoittaa PEPP-säästäjälle antavansa riippumatonta neuvontaa, sen on käytettävä tämän neuvonnan antamisessa perustana analyysiä riittävän monista markkinoilla saatavilla olevista yksilöllisistä eläketuotteista, jotta se kykenee tekemään ammatillisiin kriteereihin perustuvan henkilökohtaisen suosituksen siitä, mikä PEPP-tuotteeseen liittyvä sopimus olisi asianmukainen PEPP-säästäjän tarpeisiin nähden. Tällainen neuvonta ei saa rajoittua PEPP-tuotteeseen liittyviin sopimuksiin, jotka tarjoaa itse PEPP-tarjoaja tai -jakelija, yhteisöt, joilla on tiiviit yhteydet PEPP-tarjoajaan tai -jakelijaan, taikka muut yhteisöt, joiden kanssa PEPP-tarjoajalla tai -jakelijalla on tiivis oikeudellinen tai taloudellinen suhde, mukaan luettuna sopimussuhde, koska tämä vaarantaa annetun neuvonnan riippumattomuuden.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on varmistettava ja osoitettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille, että PEPP-tuotteisiin liittyvää neuvontaa antavilla luonnollisilla henkilöillä on riittävä tietämys ja pätevyys tämän luvun mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi käytetyt perusteet.

5.  Tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on varmistettava ja osoitettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille, että PEPP-tuotteisiin liittyvää neuvontaa antavilla luonnollisilla henkilöillä on riittävä tietämys ja pätevyys tämän luvun mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi käytetyt perusteet.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

25 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a artikla

 

Päätöksentekokaavio

 

1.  PEPP-tarjoaja tai -jakelija tarjoaa PEPP-asiakkaan käyttöön EIOPAn laatiman standardoidun päätöksentekokaavion, jonka avulla PEPP-säästäjät voivat kiinnostuksensa alkuvaiheessa arvioida, sopiiko heille PEPP-tuotteista oletusarvoinen vaihtoehto vai jokin muu sijoitusvaihtoehto. Päätöksentekokaavion on katettava PEPP-tuotteen olennaiset ominaisuudet, ja sen tavoitteena on selventää, että palveluntarjoajan antama oletusarvoinen vaihtoehto saattaa poiketa muiden palveluntarjoajien tarjoamista oletusarvoisista vaihtoehdoista siten, että PEPP-asiakas kykenee ottamaan nämä tiedot huomioon ennen PEPP-sopimuksen tekemistä.

 

2.  Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on varmistettava, että päätöksentekokaavio on annettu PEPP-asiakkaan käyttöön paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä.

 

3.  Päätöksentekokaavio ei kuitenkaan ole henkilökohtainen suositus, eikä sillä voida korvata muita sijoitusvaihtoehtoja kuin oletusarvoista vaihtoehtoa koskevaa neuvontaa.

 

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun standardoidun päätöksentekokaavion yhdenmukaisen käytön varmistamiseksi EIOPA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa

 

(a)  täsmennetään standardoidun päätöksentekokaavion sisältö ja esitysmuoto, mukaan luettuina PEPP-tuotteiden ja oletusarvoisten vaihtoehtojen tärkeimmät ominaisuudet, joita eri palveluntarjoajat tarjoavat päätöksentekokaavioon sisällytettävien sääntelystandardien mukaisesti;

 

(b)  esitetään edellytykset, joiden mukaisesti standardoitu päätöksentekokaavio esitetään paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä sekä kuinka sitä voidaan mukauttaa tätä varten. Laatiessaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia EIOPA toteuttaa kuluttajatutkimuksia ja ottaa huomioon seuraavat seikat:

 

(i)  PEPP-tuotteiden eri tyypit

 

(ii)  PEPP-tuotteiden väliset erot

 

(iii)  PEPP-säästäjien pätevyys ja PEPP-tuotteiden ominaisuudet

 

(iv)  vuorovaikutteinen tekninen toteutus, mukaan luettuna verkkosivustojen ja sovellusten käyttö mobiililaitteissa tai eri muodon käyttö päätöksentekokaavion toimittamiseen ja täydentämiseen; ja

 

(v)  tarve varmistaa, että on selvää, että päätöksentekokaavio ei ole henkilökohtainen suositus.

 

EIOPA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle niiden julkaisemisen jälkeen. Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-säästäjä voi luopua oikeudestaan saada neuvontaa, joka liittyy oletusarvoista sijoitusvaihtoehtoa koskevan sopimuksen tekemiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 1 kohdan soveltamista.

PEPP-säästäjä voi luopua oikeudestaan saada neuvontaa, joka liittyy oletusarvoista sijoitusvaihtoehtoa koskevan sopimuksen tekemiseen, jos hän päätöksentekokaavion täydennettyään vahvistaa, että hänelle on tarjottu neuvontaa mutta että hän on luopunut oikeudestaan siihen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos PEPP-säästäjä luopuu oikeudestaan saada neuvontaa, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on PEPP-jakelutoimintaa harjoittaessaan pyydettävä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää toimittamaan tietoja tarjotun tai pyydetyn PEPP-tuotteen kannalta merkityksellisestä tietämyksestään ja kokemuksestaan sijoitusalalla, jotta PEPP-tarjoaja tai -jakelija pystyy arvioimaan, onko suunniteltu PEPP-tuote kyseiselle PEPP-säästäjälle soveltuva.

Jos PEPP-säästäjä luopuu oikeudestaan saada neuvontaa, tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on PEPP-jakelutoimintaa harjoittaessaan pyydettävä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää toimittamaan tietoja tarjotun tai pyydetyn PEPP-tuotteen kannalta merkityksellisestä tietämyksestään ja kokemuksestaan sijoitusalalla, jotta PEPP-tarjoaja tai -jakelija pystyy arvioimaan, onko suunniteltu PEPP-tuote kyseiselle PEPP-säästäjälle soveltuva.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai -jakelija katsoo ensimmäisen alakohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella, että tuote ei ole PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle soveltuva, PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on varoitettava tästä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää. Varoitus voidaan esittää vakiomuotoisena.

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai -jakelija katsoo ensimmäisen alakohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella, että tuote ei ole PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle soveltuva, PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on varoitettava tästä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää. Varoitus voidaan esittää vakiomuotoisena.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

IV luku – III a jakso (uusi) – 26 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

III a jakso

 

PEPP-sopimus

 

26 a artikla

 

Sopimukseen sisällytettävät pakolliset tiedot

 

PEPP-sopimukseen on kuuluttava PEPP-avaintietoasiakirja sekä seuraavat tiedot:

 

(a)  PEPP-tuotteen tyyppi;

 

(b)  PEPP-säästäjän henkilötiedot, hänen nimensä ja osoitteensa;

 

(c)  yksityiskohtaiset tiedot valitun sijoitusvaihtoehdon tarjoamista etuuksista: oletusarvoisessa vaihtoehdossa etuudet maksetaan elinikäisenä elinkorkona eläkkeellejäämispäivästä alkaen; vaihtoehtoisesti on mahdollista valita, että ensimmäisen maksun eräpäivänä maksetaan 30 prosenttia pääomasta. Jos tällainen pääomaerä maksetaan, elinkorkojen määrä lasketaan jäljellä olevasta pääomasta.

 

(d)  oletusarvoisen vaihtoehdon etuudet kuolemantapauksessa ennen eläkeikää: Kaikki maksetut eläkevakuutusmaksut maksetaan perillisille veloituksetta, jos PEPP-säästäjä kuolee ennen sovittua eläkkeellejäämispäivää. PEPP-säästäjä voi elämänsä aikana tehdä sopimuksen kolmansien osapuolten hyväksi.

 

(e)  maksujen määrä ja eräpäivät sekä tiedot siitä, voiko maksut keskeyttää ja miten sekä ovatko lisämaksut mahdollisia;

 

(f)  menettely, jota noudatetaan käytettäessä oikeutta irtisanoa sopimus;

 

(g)  onko olemassa oikeus irtisanoa sopimus;

 

(h)  tiedot sijoitusvaihtoehdon vaihtamisesta;

 

(i)  ilmoitus siitä, millä kielellä PEPP-tarjoaja toimittaa PEPP-etuusotteen;

 

(j)  tiedot vaihtoehtoisista riitojenratkaisumenettelyistä;

 

(k)  jäsenvaltion mukaan vaihtelevat erityistiedot, kuten eläkeikää ja veroetuuksia ja -kannustimia koskevat tiedot;

 

(l)  yksityiskohtaiset tiedot kaikista PEPP-tuotteeseen liittyvistä kustannuksista;

 

(m)  uuden kansallisen rahasto-osuuden avaamista koskevat tiedot ja menettelyt;

 

(n)  biometrisen riskin kaltaisten täydentävien säännösten ehdot;

 

(o)  tarjoajan vaihtamista koskevat ehdot.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi kaikki PEPP-sopimukseen sisällytettävät pakolliset tiedot olisi määriteltävä asetuksessa.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Etuusote on toimitettava PEPP-säästäjälle veloituksetta vähintään vuosittain.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  tiedot siitä, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät.

(d)  tiedot PEPP-tarjoajan sijoituspolitiikan periaatteista ja erityisesti siitä, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät, mukaan lukien tiedot niiden asemasta sijoitusprosessissa sekä sijoituspäätösten pitkän aikavälin vaikutuksista ja ulkoisista vaikutuksista.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  PEPP-säästäjän henkilötiedot, PEPP-tarjoajan nimi, tiedot eläke-ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista tai kertyneestä pääomasta, tiedot PEPP-säästäjän tai kolmannen osapuolen suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-järjestelmän rahastointitasosta, jonka osalta sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 39 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohtaa, jolloin tätä asetusta sovellettaessa ’jäsenellä’ tarkoitetaan PEPP-säästäjää, ’lisäeläkelaitoksella’ PEPP-tarjoajaa, ’eläkejärjestelmällä’ PEPP-järjestelmää ja ’rahoittavalla yrityksellä’ kolmatta osapuolta;

(a)  PEPP-säästäjän henkilötiedot, PEPP-tarjoajan ja PEPP-jakelijoiden nimi, osoite ja yhteystiedot, tiedot eläke-ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista tai kertyneestä pääomasta rahasto-osuuksittain, tiedot PEPP-säästäjän tai kolmannen osapuolen suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-järjestelmän rahastointitasosta, jonka osalta sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 39 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohtaa, jolloin tätä asetusta sovellettaessa ’jäsenellä’ tarkoitetaan PEPP-säästäjää, ’lisäeläkelaitoksella’ PEPP-tarjoajaa, ’eläkejärjestelmällä’ PEPP-järjestelmää ja ’rahoittavalla yrityksellä’ kolmatta osapuolta; tiedot kertyneestä pääomasta tai maksetuista maksuista on eriteltävä rahasto-osuuksien mukaan;

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  selkeästi ilmoitettuna PEPP-säästäjän lakisääteinen eläkeikä, eläkejärjestelmässä määritetty tai PEPP-tarjoajan arvioima eläkeikä tai tapauksen mukaan PEPP-säästäjän määrittämä eläkeikä;

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  yksityiskohtaiset tiedot eläkesuunnitelmasalkusta, varojen koostumus ja painotus mukaan luettuina;

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  vastuuvapauslauseke, jossa todetaan, että kyseiset ennusteet saattavat poiketa saatujen etuuksien lopullisesta arvosta;

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  erittely PEPP-tarjoajan vähentämistä kustannuksista vähintään viimeisten 12 kuukauden ajalta, mukaan luettuna hallintokustannukset, varojen säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, salkkutapahtumiin liittyvät kustannukset ja muut kustannukset sekä arvio kustannusten vaikutuksesta lopullisiin etuuksiin.

(e)  yksityissijoittajilta viimeisten 12 kuukauden aikana kokonaiskulujen suhteen perusteella perityt kokonaiskustannukset, erittely PEPP-tarjoajan vähentämistä kustannuksista vähintään viimeisten 12 kuukauden ajalta, mukaan luettuna hallintokustannukset, varojen säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, salkkutapahtumiin liittyvät kustannukset ja muut kustannukset sekä arvio kustannusten vaikutuksesta lopullisiin etuuksiin;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  sijoitukset varoihin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä rahoitusmarkkinoilla.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä ja millä tavalla saa muun muassa seuraavia lisätietoja:

1.  PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä ja millä tavalla saa lisätietoja. Tiedot on asetettava veloituksetta helposti saataville sähköisessä muodossa ja niihin on sisällyttävä seuraavat:

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  PEPP-tarjoajan sijoituspolitiikan periaatteita koskeva kirjallinen selvitys, joka sisältää ainakin sijoitusriskien mittaamismenetelmät, riskienhallintaprosessit sekä varojen jakamisstrategia ottaen huomioon PEPP-vastuiden luonne ja kesto sekä se, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät;

(c)  direktiivin 2016/2341/EU 30 artiklan mukainen PEPP-tarjoajan sijoituspolitiikan periaatteita koskeva kirjallinen selvitys, joka sisältää ainakin sijoitusriskien mittaamismenetelmät, riskienhallintaprosessit sekä varojen jakamisstrategia ottaen huomioon PEPP-vastuiden luonne ja kesto sekä se, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja suoritettuaan kuluttajatestejä EIOPA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään 28 artiklassa ja tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa.

Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja kuluttajajärjestöjä EIOPA laatii kuluttajatestien perusteella luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään 28 artiklassa ja tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [6 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-säästäjille on annettava eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa direktiivin (EU) 2016/2341 42 artiklassa säädetyt tiedot.

1.  PEPP-säästäjille on annettava eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa direktiivin (EU) 2016/2341 42 artiklassa säädetyt tiedot. Neuvonta on pakollista vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  PEPP-säästäjälle on ilmoitettava vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä maksatusvaiheen tulevasta alkamisesta sekä etuuksien maksatusvaihtoehdoista.

Perustelu

PEPP-säästäjille olisi ilmoitettava vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä maksatusvaihtoehdoista, ja heillä tulisi olla mahdollisuus vahvistaa haluamansa maksatusvaihtoehto (-vaihtoehdot).

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotta varmistetaan valvontaa koskevan raportoinnin riittävä yhdenmukaisuus.

Poistetaan.

Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja suoritettuaan kuluttajatestejä EIOPA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi valvontaa koskevien raporttien muodosta.

 

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

 

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  varat on sijoitettava pääasiallisesti säännellyillä markkinoilla. Sijoitukset varoihin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä rahoitusmarkkinoilla, on joka tilanteessa pidettävä varovaisuuden edellyttämällä tasolla;

(c)  varat on sijoitettava pääasiallisesti säännellyillä markkinoilla. Sijoitukset varoihin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä rahoitusmarkkinoilla, eivät saa ylittää 20:tä prosenttia;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjille enintään viisi sijoitusvaihtoehtoa.

1.  PEPP-tarjoajien on tarjottava vähintään yksi oletusarvoinen vaihtoehto. Ne voivat tarjota myös muita sijoitusvaihtoehtoja.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Näiden sijoitusvaihtoehtojen on sisällettävä oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto, ja ne voivat sisältää muitakin sijoitusvaihtoehtoja.

Poistetaan.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  PEPP-tuotteen on oltava kustannustehokas riippumatta sijoitusvaihtoehdosta.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-säästäjän on valittava sijoitusvaihtoehto PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä.

PEPP-säästäjän on valittava sijoitusvaihtoehto PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä sen jälkeen, kun hän on saanut merkitykselliset tiedot, neuvonnan ja päätöksentekoa tukevan välineen.

Perustelu

PEPP-säästäjien on voitava tehdä tietoon perustuva päätös.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  PEPP-säästäjän on voitava valita eri sijoitusvaihtoehto PEPP-tuotteen joka viides kerryttämisvuosi.

1.  Kerryttämisvaiheessa PEPP-sopimuksen tehtyään PEPP-säästäjän on voitava valita eri sijoitusvaihtoehto PEPP-tuotteen joka viides kerryttämisvuosi. Muut vaihdot sallitaan vasta viisi vuotta viimeisimmän vaihdon jälkeen. PEPP-tarjoaja voi sallia useammin tapahtuvat vaihdot.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  PEPP-tarjoajan on valmisteltava vaihto PEPP-säästäjän pyynnöstä ja ilmoitettava tälle vaihtamisen mahdollisista vaikutuksista, kuten pääomatakuun menettämisestä ja biometrisistä riskeistä.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto

Oletusarvoinen vaihtoehto

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla on varmistettava PEPP-säästäjän pääomasuoja turvalliseen sijoitusstrategiaan johtavan riskinpienentämistekniikan perusteella.

1.  Oletusarvoisessa vaihtoehdossa PEPP-tarjoaja takaa riskinpienentämistekniikan perusteella PEPP-säästäjälle, että maksatusvaiheen alussa kertynyt pääoma vastaa vähintään säästäjän maksamia maksuja sekä kaikkia kustannuksia ja maksuja inflaation huomioon ottamisen jälkeen riippumatta sijoitusstrategiasta, jota PEPP-tarjoaja tarjoaa oletusarvoisena vaihtoehtonaan. Riskinpienentämistekniikan tuloksena on turvallinen sijoitusstrategia, joka on EIOPAn laatimien teknisten sääntelystandardien mukainen.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pääomasuojan on annettava PEPP-säästäjille mahdollisuus saada takaisin sijoitettu pääoma.

Poistetaan.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 1 kohdassa vahvistettujen ehtojen täyttämiseksi PEPP-tarjoajan on voitava tehdä PEPP-kumppanuussopimuksia.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kokonaiskustannukset ja -maksut saavat olla enintään 0,75 prosenttia kertyneestä pääomasta.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa muita sijoitusvaihtoehtoja, ainakin yhden niistä on oltava kustannustehokas PEPP-säästäjien kannalta.

1.  Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa muita sijoitusvaihtoehtoja, niiden kaikkien on oltava kustannustehokkaita PEPP-säästäjien kannalta.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Muiden sijoitusvaihtoehtojen on sisällettävä riskinpienentämistekniikoita, jotka PEPP-tarjoajien on määriteltävä.

2.  Muiden sijoitusvaihtoehtojen on sisällettävä riskinpienentämistekniikoita, jotka PEPP-tarjoajien on määriteltävä EIOPAn vahvistamien teknisten sääntelystandardien luonnosten mukaisesti.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  riskinpienentämistekniikka, jolla varmistetaan pääomasuoja oletusarvoisessa sijoitusvaihtoehdossa;

(a)  riskinpienentämistekniikka, jolla suojataan pääoma oletusarvoisessa sijoitusvaihtoehdossa;

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

EIOPAn on yhteistyössä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa tarjottava komissiolle teknistä apua tässä artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamisessa.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jotta voidaan laatia kriteerit tehokkaille riskinpienentämistekniikoille, joita voidaan soveltaa johdonmukaisella tavalla, EIOPAn on laadittava teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään riskinpienentämistekniikoita koskevien säännösten yksityiskohdat. EIOPA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle ... mennessä [xxx kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Komissiolle siirretään valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on 3 artiklan b alakohdan mukaisesti määritettävä kerryttämisvaiheeseen liittyvät PEPP-ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa.

1.  Jäsenvaltioiden on määritettävä PEPP-tuotteen kerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa, eivätkä ne saa olla vähemmän edulliset kuin sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaiset ehdot;

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tällaisiin ehtoihin voivat sisältyä erityisesti ikärajat kerryttämisvaiheen aloittamiselle, kerryttämisvaiheen vähimmäiskesto, talletusten enimmäis- ja vähimmäismäärä ja niiden jatkuvuus sekä ennen eläkeikää tapahtuvaa lunastusta koskevat ehdot, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

2.  Tällaisiin ehtoihin voivat sisältyä erityisesti ikärajat kerryttämisvaiheen aloittamiselle, kerryttämisvaiheen vähimmäiskesto, talletusten enimmäis- ja vähimmäismäärä, niiden jatkuvuus ja vähimmäiseläkeikä sekä ennen eläkeikää tapahtuvaa lunastusta koskevat ehdot, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on sovellettava PEPP-tuotteiden kerryttämisvaiheeseen samoja ehtoja kuin vastaaviin kansallisiin tuotteisiin.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-tuotteita, joissa on mahdollisuutena biometristen riskien kattaminen. Tässä asetuksessa ’biometrisillä riskeillä’ tarkoitetaan eliniänodotteeseen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyviä riskejä.

PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-tuotteita, joissa on mahdollisuutena biometristen riskien kattaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi PEPP-tarjoajat voivat tehdä PEPP-kumppanuussopimuksia.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan paperimuodossa tai, jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija ja PEPP-asiakas ovat niin sopineet, muulla pysyvällä välineellä PEPP-asiakkaiden valituksiin. Vastauksessa on käsiteltävä kaikkia esille otettuja seikkoja asianmukaisessa määräajassa ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin PEPP-tarjoaja tai -jakelija ei voi vaikuttaa, sen edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä PEPP-asiakas saa lopullisen vastauksen. Lopullisen vastauksen saamisen määräaika ei saa kuitenkaan olla pidempi kuin 35 työpäivää.

3.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan paperimuodossa tai sähköpostitse tai, jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija ja PEPP-asiakas ovat niin sopineet, muulla pysyvällä välineellä PEPP-asiakkaiden valituksiin. Vastauksessa on käsiteltävä kaikkia esille otettuja seikkoja asianmukaisessa määräajassa ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin PEPP-tarjoaja tai -jakelija ei voi vaikuttaa, sen edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä PEPP-asiakas saa lopullisen vastauksen. Lopullisen vastauksen saamisen määräaika ei saa kuitenkaan olla pidempi kuin 35 työpäivää.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on ilmoitettava PEPP-asiakkaalle vähintään yhdestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen käsittelemään PEPP-asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riitoja.

Poistetaan.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla PEPP-tarjoajan tai -jakelijan verkkosivustolla, sivuliikkeessä sekä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan ja PEPP-asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen yleisissä ehdoissa. Lisäksi on ilmoitettava, miten kyseessä olevasta vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja sen käyttöön liittyvistä edellytyksistä on saatavilla lisätietoja.

Poistetaan.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien, PEPP-asiakkaiden ja PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden välisten riitojen ratkaisua varten on perustettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2013/11/EU49 mukainen asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely hyödyntäen tapauksen mukaan olemassa olevia toimivaltaisia elimiä. Tällaisten vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen on oltava sovellettavissa PEPP-tarjoajiin tai -jakelijoihin, joita kohtaan menettely on käynnistetty, ja asianomaisen vaihtoehtoisen riitojenratkaisuelimen toimivallan on ulotuttava näihin PEPP-tarjoajiin tai -jakelijoihin.

1.  Tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien, PEPP-asiakkaiden ja PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden välisten riitojen ratkaisua varten on perustettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2013/11/EU49 mukainen asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely hyödyntäen tapauksen mukaan olemassa olevia toimivaltaisia elimiä. Tällaisten vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen on oltava sovellettavissa PEPP-tarjoajiin tai -jakelijoihin, joita kohtaan menettely on käynnistetty, ja asianomaisen vaihtoehtoisen riitojenratkaisuelimen toimivallan on ulotuttava näihin PEPP-tarjoajiin tai -jakelijoihin. PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on osallistuttava riitojenratkaisumenettelyihin.

__________________

__________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2013/11/EU mukaisesti PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on ilmoitettava PEPP-asiakkaalle vähintään yhdestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen käsittelemään PEPP-asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riitoja.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla PEPP-tarjoajan tai -jakelijan verkkosivustolla, sivuliikkeessä sekä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan ja PEPP-asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen yleisissä ehdoissa. Lisäksi on ilmoitettava, miten kyseessä olevasta vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja sen käyttöön liittyvistä edellytyksistä on saatavilla lisätietoja.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on varauduttava tuomioistuimen ulkopuolisiin riitojenratkaisumenettelyihin.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Jäsenvaltioiden on varmistettava rajatylittävät valitukset ja riidanratkaisumekanismit henkilökohtaisia ja yhteisiä rajatylittäviä vahingonkorvauksia varten unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    183