IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

6.9.2018 - (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)) - ***I

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld


Postupak : 2017/0143(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0278/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0278/2018
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0343),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0219/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2017.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku te mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0278/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA [2]*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[3],

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Kućanstva EU-a među najvećim su štedišama u svijetu, ali velik dio te štednje drži se na bankovnim računima s kratkim dospijećima. Većim ulaganjem u tržišta kapitala moglo bi se pridonijeti rješavanju izazova starenja stanovništva i niskih kamatnih stopa.

(1a)  Starosne mirovine ključan su dio prihoda umirovljenika i za mnoge osobe odgovarajuća mirovina čini razliku između ugodne starosti i siromaštva; ona je preduvjet za ostvarivanje temeljnih prava navedenih u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, među ostalim u članku 25. o pravima starijih osoba, u kojem se navodi: „Unija priznaje i poštuje prava starijih osoba na dostojan život i neovisnost te na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu.”

(1b)  Unija se suočava s nekoliko izazova, uključujući demografske izazove koji su rezultat činjenice da je Europa kontinent čije je stanovništvo sve starije. Osim toga, razvoj karijere, tržište rada i raspodjela bogatstva prolaze kroz radikalne promjene, među ostalim i kao rezultat digitalne revolucije. U isto je vrijeme sve jasnije da nacionalni sustavi socijalnog osiguranja nisu prilagođeni globaliziranom gospodarstvu znanja s otvorenim granicama, mobilnošću radnika i migracijom. Previše osoba nije pokriveno ili je neadekvatno pokriveno tradicionalnim nacionalnim mirovinskim sustavima, među ostalima žene, mladi, migranti, niskokvalificirani radnici, samozaposleni radnici i radnici s nestandardnim ugovorima.

(1c)  Znatan dio starosnih mirovina ostvaruje se u okviru javnih programa te stoga postoji izravna veza između nacionalnih mirovinskih sustava i održivosti javnih financija. Ne dovodeći u pitanje isključivu nacionalnu nadležnost nad organizacijom mirovinskih sustava koja je utvrđena Ugovorima, primjerenost prihoda i financijska održivost nacionalnih mirovinskih sustava ključni su za stabilnost cijele Unije. Usmjeravanjem većeg dijela štednje Europljana iz gotovine i bankovnih depozita na dugoročne investicijske proizvode, kao što su dobrovoljni mirovinski sustavi, došlo bi do korisnog učinka i za pojedince (koji bi imali koristi od većih povrata i poboljšane primjerenosti mirovina) i za opće gospodarstvo.

(1d)  Tijekom 2015. godine 11,3 milijuna građana Unije u radno aktivnoj dobi (od 20 do 64 godine) boravilo je u državi članici koja nije država članica čiji su državljani, dok je 1,3 milijuna građana Unije radilo u državi članici koja nije bila država njihova boravišta.

(1e)  Prenosivi paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP) postat će privlačniji kao proizvod, posebno mladima, te će pomoći u daljnjem olakšavanju ostvarivanja prava građana Unije na život i rad u cijeloj Uniji.

(2)  Osobne mirovine važne su za povezivanje dugoročnih štediša s mogućnostima za dugoročna ulaganja. Većim europskim tržištem osobnih mirovina poduprijet će se osiguravanje financijskih sredstava za institucionalne ulagače i ulaganja u realno gospodarstvo.

(2b)  Ova Uredba omogućava stvaranje mirovinskog proizvoda koji će u najvećoj mogućoj mjeri biti jednostavan, siguran, transparentan, prenosiv diljem Unije, prilagođen potrošačima i koji će imati razumnu cijenu te će dopunjavati postojeće sustave u državama članicama.

(3)  Unutarnje tržište osobnih mirovina trenutačno ne funkcionira neometano. U nekim državama članicama još ni ne postoji tržište za mirovinske proizvode. U drugim državama članicama su pak privatni mirovinski proizvodi dostupni, ali postoji visok stupanj rascjepkanosti među nacionalnim tržištima. Kao rezultat toga, osobni mirovinski proizvodi imaju samo ograničen stupanj prenosivosti. Time se pojedincima može otežati ostvarivanje njihovih osnovnih sloboda. Na primjer, možda neće moći prihvatiti posao ili se umiroviti u drugoj državi članici. Nadalje, mogućnost pružatelja da ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga sprječava nedovoljna standardizacija postojećih osobnih mirovinskih proizvoda.

(3a)  Europsko mirovinsko tržište vrlo je fragmentirano i raznoliko te će učinak PEPP-ova biti veoma različit u raznim državama članicama, a ciljana publika jednako je raznolika. U državama članicama u kojima su prvi i drugi stup nedovoljno razvijeni PEPP bi mogao ponuditi rješenje za osobe koje trenutno nemaju pristup odgovarajućoj mirovini. U državama članicama s visoko razvijenim mirovinskim tržištima PEPP bi mogao proširiti izbor potrošača ili ponuditi rješenja za mobilne građane. Međutim, svrha PEPP-a ne bi trebala biti da zamijeni postojeće nacionalne mirovinske sustave jer je riječ o dodatnom i dopunskom proizvodu, nego bi prioritet trebalo dati daljnjem razvoju, jačanju i reformi prvog i drugog stupa.

(4)  Unijom tržišta kapitala pomoći će se u mobilizaciji kapitala u Europi i njegovu usmjeravanju prema svim poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća, te prema infrastrukturnim i dugoročnim održivim projektima kojima je to potrebno za širenje i otvaranje radnih mjesta. Jedan od glavnih ciljeva unije tržišta kapitala jest povećanje ulaganja i izbora za male ulagače boljim iskorištavanjem europske štednje. U tu će svrhu PEPP biti korak naprijed prema povećanju integracije tržišta kapitala zbog svoje potpore dugoročnom financiranju realnoga gospodarstva.

(5)  Kako je najavljeno u Akcijskom planu Komisije o izgradnji unije tržišta kapitala[4] iz rujna 2015. „Komisija će procijeniti je li potreban okvir politike za uspostavu uspješnog europskog tržišta jednostavnih, učinkovitih i konkurentnih osobnih mirovina te će utvrditi jesu li za to potrebni propisi na razini EU-a.”

(6)  U svojoj Rezoluciji od 19. siječnja 2016.[5] Europski parlament naglasio je da se „mora poticati okruženje koje stimulira inovacije u području financijskih proizvoda, stvarajući pritom veću raznolikost i korist za realno gospodarstvo i omogućujući poboljšane poticaje za ulaganja i koje također može doprinijeti jamčenju primjerenih, sigurnih i održivih mirovina, kao što je primjerice razvoj paneuropskog mirovinskog proizvoda, s jednostavnim transparentnim dizajnom.”

(7)  U svojim zaključcima od 28. lipnja 2016.[6] Europsko Vijeće pozvalo je na „brz i odlučan napredak kako bi se planom o uniji tržišta kapitala osigurao lakši pristup financijama za poslovne subjekte i pružilo podršku ulaganjima u realno gospodarstvo.”

(8)  U svojoj komunikaciji od 14. rujna 2016. pod naslovom „Unija tržišta kapitala – ubrzavanje reforme”[7] Komisija je najavila da će „razmatrati prijedloge o jednostavnom, učinkovitom i konkurentnom osobnom mirovinskom proizvodu u EU-u[...] Mogućnosti koje se razmatraju uključuju mogući zakonodavni prijedlog koji bi mogao biti predstavljen 2017.”

(9)  U svojoj komunikaciji o preispitivanju akcijskog plana o uniji tržišta kapitala sredinom provedbenog razdoblja[8], Komisija je najavila „zakonodavni prijedlog o paneuropskom proizvodu osobnih mirovina (PEPP) do kraja lipnja 2017. To će biti osnova za sigurnije, troškovno učinkovitije i transparentnije tržište za pristupačne i dobrovoljne štednje za osobnu mirovinu kojima se može upravljati na paneuropskoj razini. Njime će se pridonijeti zadovoljavanju potreba osoba koje žele više štedjeti za mirovinu, praćenju demografskih promjena, dopunjavanju postojećih mirovinskih proizvoda i sustava te isplativosti osobnih mirovina jer će u prijedlogu biti navedene mogućnosti za dugoročno ulaganje u osobne mirovine.”

(10)  Razvojem PEPP-a u okviru osobnih mirovinskih proizvoda pridonijet će se većoj ponudi mirovinske štednje, osobito za mobilne radnike, i uspostavit će se tržište EU-a za pružatelje PEPP-a. Međutim, time se ne bi trebala dovesti u pitanje temeljna odgovornost država članica da svojim građanima zajamče dostojanstven minimalni životni standard u starijoj dobi i hitna potreba za jačanjem kapaciteta javnih mirovinskih sustava kako bi se pružila sigurna, znatna i djelotvorna socijalna zaštita za sve.

(10a)  Financijskim obrazovanjem kućanstvima se može pomoći da shvate mogućnosti štednje u području dobrovoljnih osobnih mirovinskih programa te da budu osviješteni o tim mogućnostima. Štediše također trebaju imati poštenu priliku da u cijelosti shvate rizike i značajke paneuropskog proizvoda.

(11)  Zakonodavnim okvirom za PEPP postavit će se temelji za uspješno tržište pristupačnih i dobrovoljnih mirovinskih ulaganja kojima se može upravljati na paneuropskoj razini. Dopunom postojećih zakonskih i strukovnih mirovinskih programa i proizvoda pridonijet će se zadovoljavanju potreba ljudi koji žele osigurati dostatnost svoje mirovinske štednje, odgovaranju na demografski izazov i pružanju snažnog novog izvora privatnog kapitala za dugoročna ulaganja. Ovim okvirom neće se zamijeniti ili uskladiti postojeći nacionalni sustavi osobnih mirovina, niti će on utjecati na postojeće nacionalne zakonske i strukovne mirovinske sustave i proizvode. PEPP neće ni izravno ni neizravno biti povezan sa strukom ili radnim statusom štediše PEPP-a.

(11a)  Zakonodavnim okvirom za PEPP-ove ne bi trebalo ograničiti odgovornost država članica da ispune svoje obveze u pogledu osiguravanja dostatnih državnih mirovina.

(12)  Uredbom se usklađuje skup osnovnih značajki za PEPP koje se odnose na ključne elemente poput distribucije, ugovora, politike ulaganja, prebacivanja između pružatelja ili prekogranično pružanje i prenosivost. Usklađivanjem tih osnovnih značajki pridonijet će se jednakosti uvjeta za pružatelje osobnog mirovinskog osiguranja općenito te će se pridonijeti dovršetku unije tržišta kapitala i integraciji unutarnjeg tržišta za osobne mirovine. To će dovesti do stvaranja paneuropskog proizvoda koji je uglavnom standardiziran i dostupan u svim državama članicama, kojim se potrošačima omogućuje da u potpunosti iskoriste unutarnje tržište prenošenjem svojih mirovinskih prava u inozemstvo i kojim se nudi veći izbor između različitih vrsta pružatelja, uključujući na prekograničnoj osnovi. Zahvaljujući manjem broju prepreka prekograničnom pružanju usluga mirovinskog osiguranja, paneuropskim osobnim mirovinskim proizvodom povećat će se tržišno natjecanje među pružateljima na paneuropskoj osnovi i stvorit će se ekonomije razmjera koje bi trebale koristiti štedišama.

(13)  Člankom 114. UFEU-a dopušteno je donošenje akata u obliku uredbi ili direktiva. Prednost se daje donošenju uredbe jer bi bila izravno primjenjiva u svim državama članicama. Stoga bi se uredbom omogućilo brže prihvaćanje PEPP-a i pridonijelo bi se bržem zadovoljavanju potrebe za većim izborom mogućnosti za mirovinsku štednju i većim ulaganjima u kontekstu unije tržišta kapitala. Budući da se ovom Uredbom usklađuju osnovne značajke PEPP-a, one ne moraju podlijegati posebnim nacionalnim pravilima, pa se stoga u ovom slučaju uredba čini primjerenijom od direktive. S druge strane, na značajke koje nisu obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe (npr. uvjeti faze uplaćivanja) primjenjuju se nacionalna pravila.

(14)  Pružatelji PEPP-a trebali bi imati pristup cijelom tržištu Unije na temelju jedinstvenog odobrenja za proizvod koji izdaje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), na temelju jedinstvenog skupa pravila i u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.

(16)  Kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluga i učinkovita zaštita potrošača, matična država članica i država članica domaćin trebale bi blisko surađivati u izvršenju obveza utvrđenih ovom Uredbom. Ako pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a posluju u različitim državama članicama na temelju slobode pružanja usluga, nadležno tijelo matične države članice trebalo bi biti odgovorno za osiguranje usklađenosti s obvezama utvrđenima u ovoj Uredbi zbog svojih bližih veza s pružateljem PEPP-a. Kako bi se osigurala pravična podjela odgovornosti između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina, ako nadležno tijelo države članice domaćina postane svjesno povreda obveza na njezinu državnom području, ono bi trebalo obavijestiti nadležno tijelo matične države članice koje bi tada trebalo poduzeti odgovarajuće mjere. Nadalje, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi imati pravo intervencije ako matična država članica ne poduzme odgovarajuće mjere ili ako su poduzete mjere nedostatne.

(17)  U slučaju poslovnog nastana podružnice ili trajnog boravka u drugoj državi članici, odgovornost za izvršenje treba podijeliti između matične države članice i države članice domaćina. Iako bi odgovornost za ispunjenje obveza koje utječu na poduzeće u cjelini – kao što su pravila o strukovnim zahtjevima – trebala zadržati matična država članica u okviru istog sustava kao u slučaju pružanja usluga, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi preuzeti odgovornost za provedbu pravila o zahtjevima za informacije i za obavljanje djelatnosti povezanih s pružanjem usluga na svojem državnom području. Međutim, ako nadležno tijelo države članice domaćina postane svjesno povreda obveza na svojem državnom području u pogledu kojih se ovom Direktivom državi članici domaćinu ne dodjeljuje odgovornost, u skladu s načelom bliske suradnje nadležno tijelo mora obavijestiti nadležno tijelo matične države članice kako bi ono poduzelo odgovarajuće mjere. To se primjenjuje posebno u pogledu povreda pravila o zahtjevima u pogledu dobrog ugleda, stručnog znanja i vještina. Nadalje, u cilju zaštite potrošača, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi imati pravo intervenirati ako matična država članica ne poduzme odgovarajuće mjere ili ako su poduzete mjere nedostatne.

(18)  Nadležna tijela država članica trebala bi imati na raspolaganju sva sredstva koja su potrebna za osiguravanje pravilnog obavljanja djelatnosti pružatelja PEPP-a i distributera u cijeloj Uniji na temelju prava poslovnog nastana ili slobode pružanja usluga. Kako bi se osigurala djelotvornost nadzora, sve aktivnosti nadležnih tijela trebaju biti razmjerne prirodi, opsegu i složenosti rizika prisutnih u poslovanju pružatelja ili distributera▐.

(19)  Paneuropska dimenzija PEPP-a može se razviti ne samo na razini pružatelja, na temelju mogućnosti prekograničnog pružanja usluga, već i na razini štediše PEPP-a – na temelju prenosivosti PEPP-a, čime se pridonosi zaštiti osobnih mirovinskih prava osoba koje ostvaruju svoje pravo na slobodu kretanja u skladu s člancima 21. i 45. UFEU-a. Prenosivost podrazumijeva da štediša PEPP-a mijenja boravište u drugu državu članicu bez promjene pružatelja PEPP-a, dok prebacivanje između pružatelja PEPP-a ne podrazumijeva nužno promjenu boravišta. U svakom slučaju, porezni sustav koji se primjenjuje na štedišu trebao bi se određivati prema boravištu štediše PEPP-a.

(20)  PEPP bi trebao biti sastavljen od nacionalnih odjeljaka od kojih svaki ima značajke osobnih mirovinskih proizvoda, čime se omogućuje to da se na doprinose PEPP-u primjenjuju poticaji. Na razini pojedinačnog štediše PEPP-a, prvi odjeljak trebalo bi stvoriti nakon otvaranja PEPP-a.

(21)  ▌Nakon pokretanja PEPP-a pružatelj bi trebao pružati informacije o tome koji su nacionalni odjeljci odmah dostupni u ugovoru. Ako pružatelj PEPP-a ne može ponuditi nacionalni odjeljak u određenoj državi članici, trebao bi štediši PEPP-a osigurati alternativne mogućnosti prenosivosti, kao što je nastavak štednje u okviru PEPP-a s pomoću sporazuma o partnerstvu. Ako takva partnerstva ne postoje, štediša PEPP-a trebao bi moći besplatno promijeniti pružatelja usluge.

(22)  Uzimajući u obzir prirodu uspostavljenog mirovinskog sustava i povezano administrativno opterećenje, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali ti potencijalnim štedišama i korisnicima PEPP-a pružati jasne, lako razumljive i primjerene informacije kako bi im pomogli pri donošenju odluke o mirovini. Iz istog bi razloga pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali osigurati visok stupanj transparentnosti u različitim fazama sustava, uključujući fazu prije upisa, članstvo (uključujući prije umirovljenja) i fazu nakon umirovljenja. Posebno bi trebalo pružati informacije o stečenim mirovinskim pravima, predviđenoj razini mirovinskih primanja, rizicima i jamstvima, uključujući rizike povezane s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima te o troškovima. Ako da se predviđene razine mirovina temelje na ekonomskim scenarijima, te bi informacije također trebale sadržavati nepovoljan scenarij koji bi trebao biti ekstreman, ali moguć.

(23)  Prije uključivanja u program PEPP-a, potencijalnim štedišama PEPP-a trebalo bi pružiti sve potrebne informacije savjetovanjem i procjenom njihovih zahtjeva i potreba u pogledu štednje kako bi mogli donijeti informiranu odluku.

(24)  Kako bi se osigurala optimalna transparentnost proizvoda, pružatelji PEPP-a trebali bi za PEPP-ove koje proizvedu izraditi dokument s ključnim informacijama o PEPP-u prije nego što se proizvod može distribuirati štedišama PEPP-a. Oni bi također trebali biti odgovorni za točnost dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u. ▌

(25)  Kako bi se osiguralo opsežno širenje i dostupnost dokumenata s ključnim informacijama o PEPP-u, ovom Uredbom trebalo bi se osigurati da pružatelj PEPP-a objavi dokumente s ključnim informacijama o PEPP-u na svojem web-mjestu.

(26)  Kalkulatori za mirovinske proizvode već se izrađuju na nacionalnoj razini. Međutim, kako bi ti kalkulatori bili što korisniji potrošačima, oni bi trebali obuhvaćati troškove i naknade različitih pružatelja PEPP-a, kao i sve dodatne troškove i naknade koje zaračunavaju posrednici ili druge strane u investicijskom lancu, a koje već nisu uključili pružatelji PEPP-a.

(26a)  Uz razvoj proizvoda kao što je PEPP, hitno bi trebalo razviti instrument Unije za praćenje mirovina kako bi se građanima omogućilo da izračunaju svoj akumulirani mirovinski kapital i stečena mirovinska prava i da imaju potpuni pregled.

(28)  Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u mora se jasno razlikovati i odvajati od bilo kakvih promidžbenih sadržaja.

(29)  Pružatelji PEPP-a trebali bi sastaviti izvještaj o mirovinskim primanjima za štediše PEPP-a kako bi im pružili ključne osobne i generičke podatke o programu PEPP-a i osigurali trajno informiranje o njima. Izvještaj o mirovinskim primanjima trebao bi biti jasan i sveobuhvatan i trebao bi sadržati relevantne i primjerene informacije u cilju olakšavanja razumijevanja prava na mirovinu tijekom vremena i u različitim sustavima te kako bi se olakšala mobilnost radne snage. Izvještaj o mirovinskim primanjima trebalo bi dostaviti štediši PEPP-a svake godine.

(30)  Pružatelji PEPP-a trebali bi obavijestiti štediše PEPP-a dovoljno unaprijed prije mirovine o njihovim mogućnostima za isplatu i najkasnije jednu godinu prije početka faze isplaćivanja. Ako se mirovina ne isplaćuje kao doživotna renta u skladu s opcijama koje se primjenjuju na osnovni PEPP ili neki alternativni PEPP, članovi koji se približavaju dobi za mirovinu trebali bi dobiti informacije o dostupnim proizvodima za mirovinska primanja kako bi se olakšalo financijsko planiranje za mirovinu.

(31)  Tijekom faze isplate mirovine korisnici PEPP-a trebali bi i dalje primati informacije o svojim primanjima i odgovarajućim mogućnostima isplate. To je osobito važno ako korisnici PEPP-a u fazi isplate snose znatnu razinu rizika ulaganja. Korisnike PEPP-a trebalo bi obavijestiti i o svakom smanjenju razine primanja koja im pripadaju nakon donošenja odluke o takvom smanjenju, a prije no što se provede bilo koje takvo smanjenje. ▌Pružateljima PEPP-a preporučuje se da se prije donošenja takve odluke unaprijed savjetuju s korisnicima PEPP-a.

(32)  U cilju primjerene zaštite prava štediša i korisnika PEPP-a, pružatelji PEPP-a trebali bi imati mogućnost odabira takve raspodjele imovine koja precizno odgovara vrsti i trajanju njihovih obveza, uključujući dugoročne obveze. Stoga je potreban učinkovit nadzor i pristup pravilima o ulaganjima kojima se pružateljima PEPP-a omogućuje dostatna fleksibilnost da mogu donijeti odluku o najsigurnijoj i najučinkovitijoj politici ulaganja, uz obvezu razboritog djelovanja i u skladu s potrebama i preferencijama štediše PEPP-a. U skladu s načelom razboritosti politika ulaganja mora biti u skladu sa strukturom klijenata pojedinačnog pružatelja PEPP-a.

(33)  Utvrđivanjem načela razboritosti kao temeljnog načela kapitalnih ulaganja te omogućavanjem prekograničnog poslovanja pružateljima PEPP-a potiče se preusmjeravanje štednje u sektor osobnog mirovinskog osiguranja, čime se pridonosi gospodarskom i socijalnom napretku. U okviru načela razboritosti potrebno je eksplicitno uzeti u obzir i ulogu koju u procesu ulaganja imaju okolišni, socijalni i upravljački čimbenici.

(34)  Ovom Uredbom trebala bi se pružateljima PEPP-a osigurati primjerena razina slobode ulaganja. Kao ulagatelji na vrlo dugi rok s niskim rizikom likvidnosti, pružatelji PEPP-a mogu u razumnoj mjeri pridonijeti razvoju unije tržišta kapitala ulaganjem u nelikvidnu imovinu kao što su dionice te u druge instrumente s dugoročnim ekonomskim profilom kojima se ne trguje na uređenim tržištima, multilateralnim trgovinskim platformama (MTP) ili organiziranim trgovinskim platformama (OTP). Također mogu koristiti prednosti međunarodne diversifikacije. Ulaganja u dionice u valutama različitima od valute njihovih obveza i u druge instrumente s dugoročnim ekonomskim profilom kojima se ne trguje na uređenim tržištima, MTP-ove ili OTP-ove stoga ne bi trebalo ograničavati, u skladu s načelom razboritosti kako bi se zaštitili interesi članova i korisnika, osim zbog bonitetnih razloga.

(35)  U kontekstu produbljivanja unije tržišta kapitala, poimanje instrumenata s dugoročnim ekonomskim profilom široko je. Takvi su instrumenti neprenosivi vrijednosni papiri te stoga nemaju pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često iziskuju obveze na određeno vrijeme, što ograničava njihovu utrživost te bi trebali podrazumijevati sudjelovanje i dužničke instrumente u neuvrštenim poduzećima i zajmove koji su im odobreni. Neuvrštena poduzeća uključuju infrastrukturne projekte, neuvrštena društva koja ulažu u rast, nekretnine ili drugu imovinu koja bi mogla biti prihvatljiva za dugoročna ulaganja. Infrastrukturni projekti koji imaju nizak udio ugljika i koji su otporni na klimatske promjene često su neuvrštena imovina i oslanjaju se na dugoročne kredite za financiranje projekta. Uzimajući u obzir dugoročnost njihovih obveza, pružatelje PEPP-a potiče se na to da dostatan dio svojeg imovinskog portfelja raspodijele na održiva ulaganja u realno gospodarstvo s dugoročnim ekonomskim koristima, osobito u infrastrukturne projekte i poduzeća.

(36)  Okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kako su navedeni u Načelima odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi, važni su za politiku ulaganja i sustave upravljanja rizicima pružatelja PEPP-a. Pružatelji PEPP-a trebali bi ▌pri donošenju odluka o ulaganjima uzeti u obzir te čimbenike i voditi računa o tome da su oni dio njihovih sustava za upravljanje rizicima kako bi se izbjegao problem bezvrijedne imovine. Informacije o okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima trebale bi biti dostupne EIOPA-i, nadležnim tijelima i štediši PEPP-a.

(36a)  Jedan od ciljeva reguliranja PEPP-ova jest stvaranje sigurnog, povoljnog i dugoročnog proizvoda za mirovinsku štednju. Budući da su ulaganja u mirovinske proizvode dugoročna, posebnu pozornost mora se posvetiti dugoročnim posljedicama raspodjele imovine. Osobito treba uzeti u obzir okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. Štednju iz PEPP-a trebalo bi ulagati u skladu s ciljevima Unije u pogledu klime i održivosti utvrđenima u Pariškom sporazumu, ciljevima održivog razvoja i vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima. Nadalje, pružatelji PEPP-a trebali bi prihvatiti ulagačku politiku isključivanja kako bi se zajamčilo da se štednja ne ulaže u najkontroverznije i štetne proizvode ili taktike izbjegavanja poreza.

(37)  Kako bi se osiguralo da se pružatelji PEPP-a pridržavaju obveze razvoja politike ulaganja u skladu s načelom razboritosti, trebalo bi ih spriječiti da ulažu u visokorizične i nekooperativne države koje je utvrdila Radna skupina za financijsko djelovanje, u zemlju s popisa Unije s nekooperativnim poreznim jurisdikcijama ili u zemlju s popisa Unije koji obuhvaća visokorizične treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim režimima za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma.

(38)  S obzirom na dugoročni cilj štednje za mirovinu u okviru PEPP-a, mogućnosti za ulaganja koje se pružaju štedišama PEPP-a trebalo bi uokviriti i time uključiti elemente kojima se ulagačima omogućuje donošenje odluke o ulaganju ▌.

(39)  Osnovni PEPP trebao bi biti jednostavan i siguran proizvod koji se može lako nabaviti u svakoj državi članici i trebao bi služiti kao standardna opcija. Trebao bi težiti zaštiti kapitala štediše PEPP-a primjenom tehnika smanjenja rizika životnog ciklusa ili kapitalnim jamstvom. Štediša PEPP-a trebao bi dobiti savjet i o rizicima i o koristima različitih tehnika.

(39a)  U opravdanim slučajevima, poput slučajeva dokazanog nemara, povrede zakona i izbjegavanja plaćanja poreza, ili u slučaju da je odobrenje za PEPP povučeno, štediše PEPP-a trebaju moći promijeniti pružatelja u bilo kojem trenutku bez naknade i bez obveze da pritom ostanu u postojećem ugovoru.

(40)  Glavni cilj nadležnog tijela pri izvršavanju njegovih ovlasti trebala bi biti zaštita prava štediša i korisnika PEPP-a i stabilnosti i dobrog funkcioniranja pružatelja PEPP-a.

(41)  Ako je pružatelj PEPP-a institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ili investicijsko društvo, ono bi trebalo imenovati depozitara za čuvanje njegove imovine. To je nužno za zaštitu potrošača jer u sektorskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na institucije za strukovno mirovinsko osiguranje i na investicijska društva nije predviđeno imenovanje depozitara.

(42)  Transparentnost i pravednost troškova i naknada od ključne su važnosti za razvoj povjerenja štediša PEPP-a te kako bi im se omogućilo donošenje informiranih odluka. U skladu s time trebalo bi zabraniti uporabu netransparentnih metoda utvrđivanja cijena.

(43)  Kako bi se ostvarili ciljevi ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu određivanja uvjeta za izvršavanje intervencijskih ovlasti EIOPA-e i nadležnih tijela. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(44)  Komisija bi trebala donijeti nacrt regulatornih tehničkih standarda koje su razvila europska nadzorna tijela, u okviru Zajedničkog odbora, u pogledu izgleda i sadržaja posebnih elemenata dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u koji nisu obuhvaćeni [dokumentima s ključnim informacijama o PRIPP-ovima] u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[9], Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[10] i Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća[11]. Komisija bi trebala dopuniti tehnički posao ESA-a tako da provede ispitivanje potrošača u pogledu prikaza dokumenta s ključnim informacijama kako su predložile ESA-a.

(45)  Ne dovodeći u pitanje pravo klijenata PEPP-a na pokretanje sudskog postupka, trebalo bi uspostaviti pristupačne, primjerene, neovisne, nepristrane, transparentne i učinkovite postupke alternativnog rješavanja sporova (ADR) između pružatelja PEPP-a ili distributera PEPP-a i klijenta PEPP-a za rješavanje sporova koji nastaju u pogledu prava i obveza iz ove Uredbe.

(46)  U cilju uspostave učinkovitog i djelotvornog postupka rješavanja sporova, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali bi uspostaviti učinkovit žalbeni postupak koji njihovi klijenti mogu upotrijebiti prije upućivanja spora u postupak alternativnog rješavanja sporova ili sudu. Taj žalbeni postupak trebao bi sadržavati kratke i jasno određene vremenske okvire unutar kojih bi pružatelj ili distributer PEPP-a trebao odgovoriti na pritužbu. Tijela za alternativno rješavanje sporova trebala bi imati dovoljno sposobnosti za primjerenu i učinkovitu prekograničnu suradnju u pogledu sporova koji se odnose na prava i obveze u skladu s ovom Uredbom.

(47)  Kako bi našli bolje uvjete za svoja ulaganja te u cilju poticanja tržišnog natjecanja među pružateljima PEPP-a, štediše PEPP-a trebali bi imati pravo mijenjati pružatelje tijekom faza uplaćivanja i isplaćivanja u jasnom, jeftinom, brzom i sigurnom postupku.

(48)  Postupak prebacivanja trebao bi biti jednostavan za štediše PEPP-a. Pružatelj PEPP-a koji je primatelj trebao bi biti odgovoran za pokretanje postupka u ime štediše PEPP-a i za vođenje tog postupka. Pružatelji PEPP-a trebali bi pri uspostavi usluge prebacivanja moći dobrovoljno upotrebljavati dodatna sredstva, na primjer tehnička rješenja. S obzirom na paneuropsku prirodu proizvoda, štediše PEPP-a trebale bi moći besplatno promijeniti pružatelja kada u državi članici u koju se štediša PEPP-a preseli nema nacionalnog odjeljka.

(49)  Prije davanja odobrenja za prebacivanje, štedišu PEPP-a trebalo bi obavijestiti o svim koracima i troškovima postupka koji su nužni za izvršenje prebacivanja kako bi se štediši PEPP-a omogućilo da na temelju tih informacija donese odluku o usluzi prebacivanja.

(50)  Za uspješno prebacivanje nužna je dobra suradnja sa starim pružateljem PEPP-a. Stoga bi polazni pružatelj PEPP-a trebao dostaviti pružatelju PEPP-a koji je primatelj sve informacije koje su potrebne za uspostavu plaćanja na drugom PEPP računu. Međutim, takve informacije ne bi trebale prelaziti ono što je nužno za obavljanje prebacivanja.

(51)  Kako bi se olakšalo prekogranično prebacivanje, štediši PEPP-a trebalo bi se dopustiti da od novog pružatelja PEPP-a traži da mu dostavi podatke o novom PEPP računu, po mogućnosti u okviru jednog sastanka s novim pružateljem PEPP-a.

(52)  Štediše PEPP-a ne bi trebali snositi financijske gubitke, uključujući naknade i kamate, nastale zbog pogrešaka pružatelja PEPP-a koji sudjeluju u postupku prebacivanja. Štediše PEPP-a posebno ne bi trebali snositi financijske gubitke zbog plaćanja dodatnih pristojbi, kamata ili drugih naknada, te novčane kazne ili druge financijske štete zbog kašnjenja u izvršenju prebacivanja.

(53)  Štediše PEPP-a trebali bi moći nakon upisa u PEPP odlučiti o načinu isplate (anuiteti, paušalni iznos ili nešto drugo) u fazi isplaćivanja i revidirati svoj izbor svake tri godine nakon toga, kako bi način isplate mogli najbolje prilagoditi svojim potrebama kada se približe mirovini.

(54)  Pružateljima PEPP-a trebalo bi dopustiti da svojim štedišama stave na raspolaganje širok raspon mogućnosti za isplaćivanje. Ovim pristupom ostvario bi se cilj pojačanog prihvaćanja PEPP-a zbog veće fleksibilnosti i izbora za štediše PEPP-a. Njime bi se pružateljima omogućilo da oblikuju svoje PEPP-ove na najekonomičniji način. On je u skladu s drugim politikama EU-a i politički je izvediv jer njime države članice zadržavaju dostatnu fleksibilnost da mogu odlučiti koje mogućnosti isplaćivanja žele poticati. Međutim, kod osnovnog PEPP-a sa zajamčenim kapitalom određeni udio (35 %) kapitala trebalo bi isplaćivati u obliku doživotnih renti kako bi se uvažilo činjenicu da se radi o mirovinskom proizvodu. Stoga bi trebalo ograničiti mogućnost isplate određenog postotka ukupnog iznosa na 30 %, koji bi se mogao isplatiti u prvoj godini. Kod osnovnog PEPP-a koji se temelji na životnom ciklusu trebalo bi uvesti obvezno isplaćivanje na temelju plana za povlačenje sredstava.

(55)  Trebalo bi zajamčiti potpunu transparentnost troškova i pristojbi povezanih s ulaganjem u PEPP. Uspostavili bi se jednaki uvjeti između pružatelja te bi se istodobno osigurala zaštita potrošača. Bile bi dostupne informacije za usporedbu različitih proizvoda, čime bi se poticale konkurentne cijene.

(56)  Iako će trajni nadzor nad pružateljima PEPP-a obavljati odgovarajuća nadležna tijela, EIOPA bi trebala koordinirati nadzor u pogledu PEPP-ova kako bi se zajamčila dosljedna primjena ujednačene metodologije nadzora i na taj način pridonijelo paneuropskoj prirodi mirovinskog proizvoda.

(56a)  Kako bi se ojačala potrošačka prava i olakšao pristup žalbenom postupku, štediše PEPP-a trebali bi moći, individualno ili kolektivno, podnijeti žalbu preko svojeg nacionalnog nadležnog tijela, putem ureda po načelu sve na jednom mjestu. Nadležno tijelo kod kojeg je žalba podnesena trebalo bi biti odgovorno za daljnje korake u žalbenom postupku.

(57)  EIOPA bi trebala surađivati s nacionalnim nadležnim tijelima i olakšati suradnju i dosljednost među njima. U tom pogledu, EIOPA bi trebala imati ulogu u ovlastima nadležnih nacionalnih tijela da primjenjuju mjere nadzora pružanjem dokaza o povredama povezanima s PEPP-om. EIOPA bi trebala osigurati i obvezujuće mirenje u slučaju neslaganja između nadležnih tijela u prekograničnim situacijama.

(58)  Kako bi se osigurala usklađenost financijskih društava koja stvaraju PEPP i financijskih društava i osoba koje posreduju u pružanju PEPP-a s odredbama ove Uredbe, te kako bi se osiguralo slično postupanje prema njima u cijeloj Uniji, trebalo bi predvidjeti administrativne sankcije i ostale mjere koje su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

(59)  U skladu s Komunikacijom Komisije od 8. prosinca 2010. naslovljenom „Jačanje sustava sankcioniranja u sektoru financijskih usluga”[12] i kako bi se osiguralo ispunjavanje zahtjeva iz ove Uredbe, važno je da države članice poduzmu potrebne korake kako bi se osiguralo da kršenja ove Uredbe podliježu odgovarajućim administrativnim sankcijama i mjerama.

(60)  Iako države članice mogu utvrditi pravila o administrativnim i kaznenim sankcijama za ista kršenja, od država članica ne bi trebalo zahtijevati da utvrde pravila o administrativnim sankcijama za kršenja ove Uredbe koja podliježu nacionalnom kaznenom pravu. Međutim, zadržavanjem kaznenih umjesto administrativnih sankcija za kršenja ove Uredbe ne bi se trebala umanjiti mogućnost nadležnih tijela za pravodobnu suradnju, pristup i razmjenu informacija s nadležnim tijelima drugih država članica za potrebe ove Uredbe, niti bi trebalo na neki drugi način na nju utjecati, uključujući i nakon upućivanja određenih kršenja pravosudnim tijelima nadležnima za kazneni progon.

(61)  Nadležna tijela trebala bi imati ovlasti odrediti novčane sankcije koje su dovoljno visoke za prebijanje stvarne ili moguće dobiti i koje su odvraćajuće čak i za veća financijska društva i njihovo rukovodstvo.

(62)  Kako bi se osigurala dosljedna primjena sankcija u cijeloj Uniji, pri utvrđivanju vrste administrativnih sankcija ili drugih mjera i razine administrativnih novčanih sankcija, nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir sve primjenjive okolnosti.

(63)  Kako bi se osiguralo da odluke o povredama i kaznama nadležnih tijela imaju odvraćajući učinak na čitavu javnost i kako bi se pojačala zaštita potrošača upozoravanjem o PEPP-ovima koji se distribuiraju protivno ovoj Uredbi, te bi odluke trebalo objavljivati, pod uvjetom da je istekao rok za podnošenje žalbe i da nijedna žalba nije podnesena, osim ako se takvom objavom ugrožava stabilnost financijskih tržišta ili tekuća istraga.

(64)  Kako bi nadležna tijela mogla otkriti moguće povrede, ona bi trebala imati nužne istražne ovlasti i trebala bi uspostaviti učinkovite mehanizme u cilju izvješćivanja o mogućim ili stvarnim povredama.

(64a)  S obzirom na paneuropsku prirodu PEPP-a i pružanje PEPP-a, trebali bi biti dostupni i prekogranični mehanizmi za kolektivnu naknadu štete potrošačima.

(65)  Ovom Uredbom ne bi se trebale dovoditi u pitanje odredbe u zakonima država članica u pogledu kaznenih djela.

(66)  Bilo kakva obrada osobnih podataka provedena u okviru ove Uredbe, kao što su razmjena ili prijenos osobnih podataka koje provode nadležna tijela, pohranjivanje osobnih podataka u središnjem registru kojim upravlja EIOPA, obrada osobnih podataka koju provode pružatelji PEPP-a ili distributeri PEPP-a, trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća[13], Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća[14] te Uredbom o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama). Bilo kakva razmjena ili prijenos informacija koje provodi ESA trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća[15].

(66a)  S obzirom na osjetljivost osobnih financijskih podataka iznimno je važna dobra zaštita podataka. Stoga se preporučuje da tijela za zaštitu podataka budu aktivno uključena u provedbu i nadzor ove Uredbe.

(67)  Porezni poticaji mogu biti različitih oblika i imati važnu ulogu u poticanju prihvaćanja osobnih mirovinskih proizvoda (PPP) u nizu država članica. U mnogim državama članicama doprinosi koji se plaćaju za PPP-ove ispunjavaju uvjete za neku vrstu poreznih olakšica, bilo eksplicitnu ili implicitnu.

(68)  Ovu Uredbu ne bi trebalo tumačiti kao obvezu država članica da na PEPP-ove primjenjuju ista porezna pravila koja bi primjenjivala na usporedive osobne mirovinske proizvode u skladu sa svojim nacionalnim propisima. Međutim, u skladu s primjenom načela nacionalnog tretmana koje proizlazi z članaka 21. i 45. UFEU-a i kako ga tumači Sud Europske unije, na PEPP koji je objektivno usporediv s osobnim mirovinskim proizvodom (PPP) koji se distribuira u određenoj državi članici trebale bi se primjenjivati iste porezne olakšice i ugovorne koristi, kao što dogovorene kamate, koje se odobravaju za PPP u toj državi članici▐. To se primjenjuje i ako PEPP pruža pružatelj iz druge države članice.

(69)  Potiču se države članice da nakon pokretanja PEPP-a uzmu u obzir Preporuku Komisije (EU) 2017/... i da prošire pogodnosti poreznih olakšica koje odobravaju nacionalnim PPP-ovima i na PEPP.

(70)  U evaluaciju ove Uredbe trebalo bi uključiti, među ostalim, analizu tržišnih kretanja, na primjer pojavu novih vrsta PEPP-ova, kao i kretanja u drugim područjima prava Unije te iskustva država članica. U takvoj evaluaciji treba uzeti u obzir različite ciljeve i svrhe uspostavljanja tržišta PEPP-a koje dobro funkcionira te bi osobito trebalo ocijeniti je li ova Uredba pridonijela razvoju mirovinskih sustava s višestrukim stupovima u državama članicama i je li dovela do povećanja broja europskih građana koji štede za održive i primjerene mirovine.

(70a)  S obzirom na dugoročne posljedice ove Uredbe, nužno je pomno pratiti razvoj događaja u početnoj fazi primjene. Prilikom provođenja evaluacije Komisija bi također trebala uzeti u obzir iskustva EIOPA-e, dionika i stručnjaka te izvijestiti Europski parlament i Vijeće o eventualnim opažanjima.

(71)  Ovom Uredbom trebalo bi se osigurati poštovanje temeljnih prava i načela priznatih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno prava starijih osoba na dostojan život i neovisnost te na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu, prava na zaštitu osobnih podataka, prava vlasništva, slobode poduzetništva i načela ravnopravnosti žena i muškaraca te načela visoke razine zaštite potrošača.

(72)  Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno poboljšanje zaštite štediša PEPP-a i povećanje povjerenja štediša u PEPP-ove, uključujući kada se ti proizvodi distribuiraju preko granice, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojih učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se jedinstvena pravila za odobrenje, pružanje, distribuciju i nadzor osobnih mirovinskih proizvoda koji se u Uniji distribuiraju pod nazivom „paneuropski osobni mirovinski proizvod”, odnosno „PEPP”.

Članak 2.Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)   „osobni mirovinski proizvod” znači proizvod

(a)   koji se temelji na ugovoru između pojedinačnog štediše i subjekta sklopljenom na dobrovoljnoj i komplementarnoj osnovi;

(c)   koji omogućuje dugoročnu akumulaciju kapitala uz jasan cilj osiguravanja prihoda nakon umirovljenja.

(2)   „paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)” znači osobni mirovinski proizvod u obliku dugoročne štednje koji u okviru programa PEPP-a nudi regulirano financijsko društvo s odobrenjem za rad u skladu s pravom Unije i koje ispunjava uvjete u skladu s člankom 5. stavkom 1. za upravljanje kolektivnim ili individualnim ulaganjima ili štednjama za koji se štediša PEPP-a prijavljuje na dobrovoljnoj osnovi ili posredstvom neovisnog udruženja štediša PEPP-a koje djeluje u ime svojih članova u svrhu osiguranja mirovine, uz strogo ograničenu mogućnost otkupa ili bez mogućnosti otkupa;

(3)   „štediša PEPP-a”znači svaka fizička osoba;

(4)  „program PEPP-a” znači ugovor, sporazum ili fiducijarna isprava štediše PEPP-a i pružatelja PEPP-a o ostvarivanju mirovine i uvjetima njezina ostvarivanja na osnovi individualne mirovinske štednje ugovorene s pružateljem PEPP-a;

(5)   „PEPP račun” znači mirovinski račun koji se održava u ime štediše PEPP-a ili korisnika PEPP-a te se koristi za izvršavanje transakcija koje štediši PEPP-a omogućuju uplatu periodičnih iznosa za mirovinsku štednju ili isplatu mirovine korisniku PEPP-a;

(6)  „pružanje PEPP-a” znači izdavanje i distribucija PEPP-a;

(6a)  „izdavatelj PEPP-a” znači pružatelj PEPP-a koji utvrđuje uvjete programa PEPP-a kako bi vodio PEPP račune u ime štediša i korisnika PEPP-a;

(7)   „korisnik PEPP-a” znači osoba koja ostvaruje mirovinu u okviru PEPP-a;

(8)   „distribucija PEPP-a” znači savjetovanje o ugovorima o pružanju PEPP-a, predlaganje tih ugovora ili druge pripremne radnje za njihovo sklapanje, sklapanje takvih ugovora ili pružanje pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, uključujući pružanje informacija o ugovoru za PEPP ili o više ugovora za PEPP u skladu s kriterijima koje klijenti PEPP-a odaberu s pomoću internetske stranice ili nekog drugog medija te sastavljanje rang-liste PEPP proizvoda, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu mirovinskog ugovora, ako klijent PEPP-a može izravno ili neizravno sklopiti mirovinski ugovor na internetskoj stranici ili drugom mediju;

(9)   „mirovina u okviru PEPP-a” znači sredstva koja se uplaćuju u cilju ostvarenja, odnosno u očekivanju ostvarenja mirovine. Ta se sredstva mogu isplaćivati doživotno, u ograničenom razdoblju, jednokratno ili u aranžmanu koji je kombinacija prethodno navedenih modaliteta;

(10)   „faza uplaćivanja” znači razdoblje akumulacije (uplate) sredstava na PEPP račun i u normalnom slučaju traje do trenutka kad korisnik PEPP-a dosegne dob za umirovljenje;

(11)   „faza isplaćivanja” znači razdoblje u kojemu se sredstva akumulirana na PEPP računu isplaćuju radi financiranja mirovine ili drugih potreba za prihodom;

(12)   „renta” znači iznos koji se isplaćuje u određenim intervalima tijekom utvrđenog razdoblja, primjerice dok je korisnik PEPP-a živ ili tijekom određenog broja godina, u zamjenu za ulaganje;

(13)   „slobodno povlačenje sredstava” znači mogućnost korisnika PEPP-a da podigne sredstva prema vlastitoj procjeni, do određenog iznosa i na periodičnoj osnovi;

(13a)  „ukupan iznos” znači čitav iznos akumuliranog mirovinskog kapitala;

(14)   „pružatelj PEPP-a” znači financijsko društvo koje ima odobrenje za izdavanje i distribuciju PEPP-a;

(15)   „distributer PEPP-a” znači financijsko društvo koje ima odobrenje za distribuciju PEPP-ova koje nije samo izdalo▐;

(16)   „trajni medij” znači svako sredstvo

(a)   koje omogućuje klijentu PEPP-a pohranjivanje informacija koje su mu osobno upućene tako da mu budu dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija i

(b)   koje omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija;

(17)   „nadležno tijelo” ▌znači nacionalno tijelo ili nacionalna tijela koja svaka država članica imenuje za nadzor u okviru ove Uredbe;

(18)   „matična država članica pružatelja PEPP-a” znači država članica u kojoj je pružatelju PEPP-a dodijeljeno odobrenje;

(19)   „država članica domaćin pružatelja PEPP-a” znači država članica koja nije matična država članica i u kojoj pružatelj PEPP-a izdaje ili distribuira PEPP-ove;

(20)   „odjeljak” znači dio unutar svakog pojedinačnog okvirnog ugovora o PEPP-u (PEPP račun) za iskorištavanje poticaja za ulaganje u PEPP koje država članica u kojoj štediša PEPP-a ima boravište utvrdi na nacionalnoj razini. U skladu s tim pojedinac može biti štediša PEPP-a ili korisnik PEPP-a u okviru svakog odjeljka, ovisno o pravnim zahtjevima koji vrijede u fazama uplaćivanja ili isplaćivanja;

(21)   „kapital” znači ukupni financijski doprinosi i povrat na ulaganje tih doprinosa izračunan na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje nakon odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagatelji;

(22)   „financijski instrument” znači instrument naveden u odjeljku C Priloga I. Direktivi 2014/65/EZ;

(23)   „depozitar” znači institucija zadužena za čuvanje imovine i nadzor usklađenosti s pravilima za fondove i važećim propisima;

(24)   „osnovni PEPP” znači ulagačka strategija definirana u članku 39. koja se primjenjuje ako štediša PEPP-a nije izdao upute o načinu ulaganja sredstava uplaćenih na njegov ili njezin PEPP račun;

(25)   „tehnike smanjenja rizika” znači tehnike sustavnog smanjenja izloženosti riziku i/ili vjerojatnosti njegove realizacije;

(26)   „prebacivanje između pružatelja” znači zamjena jednog pružatelja PEPP-a drugim koja se na zahtjev klijenta PEPP-a obavlja uz prijenos pozitivnog salda s jednog PEPP računa na drugi, pri čemu prethodni PEPP račun može ostati otvoren ili se zatvara;

(27)   „savjet” znači osobna preporuka štediši PEPP-a koja mu se daje na njegov ili njezin zahtjev ili na inicijativu pružatelja PEPP-a ili distributera PEPP-a u vezi s ugovorom ili ugovorima za prijavu u PEPP;

(28)   „klijent PEPP-a” znači štediša PEPP-a, potencijalni štediša PEPP-a i/ili korisnik PEPP-a;

(28a)  „partnerstva” znači suradnja između pružatelja PEPP-a kako bi ponudili odjeljke u raznim državama članicama, s obzirom na uslugu prenosivosti iz članka 12.;

(28b)  „biometrijski rizici” znači rizici povezani sa dugovječnošću, invalidnošću i smrću;

(28c)  „okolišni, socijalni i upravljački (ESG) čimbenici” znači ciljevi Unije u pogledu klime i održivosti utvrđeni u Pariškom sporazumu, ciljevima održivog razvoja i vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima te definicijama u okviru načela odgovornog ulaganja.

Članak 3.Primjenjiva pravila

Pružanje PEPP-a podliježe

(a)   ovoj Uredbi,

(b)   u slučaju kad je dopušteno ovom Uredbom, odredbama programa PEPP-a,

(c)   u slučajevima koji nisu uređeni ovom Uredbom ili su njome djelomično uređeni, u odnosu na aspekte koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom:

i.  propisima koje su države članice donijele u svrhu provođenja mjera EU-a koje se odnose na PEPP-ove;

ii.  propisima država članica koji bi se primjenjivali na usporediv osobni mirovinski proizvod koji se izdaje i distribuira u skladu s propisima države članice u kojoj izdavatelj ima registrirano sjedište.

POGLAVLJE II.ODOBRENJE

Članak 4.Odobrenje

1.  PEPP se može izdati i distribuirati u Uniji ako ima odobrenje EIOPA-e u skladu s ovom Uredbom.

2.  Odobrenje za PEPP vrijedi u svim državama članicama. Njime se, u skladu s odobrenjem EIOPA-e, nositelju odobrenja dopuštaju izdavanje i distribucija PEPP-a.

Članak 5.Podnošenje zahtjeva za odobrenje PEPP-a

1.  Zahtjev za odobrenje PEPP-a mogu podnijeti samo sljedeća financijska društva:

(a)   kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća[16];

(b)  društva za osiguranje koja imaju odobrenje u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[17] koja posluju u području izravnog životnog osiguranja u skladu s člankom 2. stavkom 3. Direktive 2009/138/EZ i Prilogom II. toj direktivi;

(c)  institucije za strukovno mirovinsko osiguranje koje su registrirane ili imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2016/2341/EU Europskog parlamenta i Vijeća[18] koje ne mogu same pokriti biometrijske rizike i ne jamče uspješnost ulaganja ili određenu razinu mirovinskih naknada. Sva imovina i obveze koji se odnosi na PEPP ostaju čvrsto vezani za namjenu i ne mogu se prenijeti na drugu djelatnost institucije u vezi s mirovinskim osiguranjem;

(d)  investicijska društva koja imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU koja posluju u području upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja;

(e)  društva za investicije ili društva za upravljanje koja imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[19];

(f)  upravitelji alternativnih investicijskih fondova koji imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća[20];

(fa)  ostali subjekti koji su u skladu s odredbama nacionalnog prava registrirani ili imaju odobrenje za pružanje osobnih mirovinskih proizvoda, kako je utvrđeno u članku 2. stavku 1. ove Uredbe, pod uvjetom da je EIOPA te odredbe ocijenila dostatnima u skladu s postupkom iz stavka 5.a.

2.  Financijska društva iz stavka 1. svoje zahtjeve za odobrenje PEPP-a podnose EIOPA-i. Zahtjev sadržava sljedeće:

(a)   informacije o općim uvjetima poslovanja koji će se predlagati štedišama PEPP-a;

(b)   informacije o identitetu podnositelja zahtjeva te njegovu trenutačnom i prethodnom financijskom iskustvu i povijesti;

(c)   identitet osoba koje su stvarno uključene u aktivnost izdavanja i/ili distribucije PEPP-a;

(d)  informacije o aranžmanima koji se odnose na upravljanje portfeljem i rizicima te administrativnim poslovima koji se odnose na PEPP, uključujući informaciju, gdje je to primjenjivo, kojom se potvrđuje da pružatelj PEPP-a ne ulaže u poduzeća za proizvodnju nuklearnog oružja;

(e)  informacije o ulagačkim strategijama, profilu rizika i drugim značajkama PEPP-a;

(f)   popis država članica u kojima podnositelj zahtjeva za PEPP namjerava plasirati PEPP;

(g)   informacije o identitetu depozitara, ako je primjenjivo;

(h)   opis informacija koje se stavljaju na raspolaganje štedišama PEPP-a, uključujući popis mehanizama za rješavanje pritužbi koje podnesu štediše PEPP-a;

(i)   dokaz o odobrenju ili registraciji podnositelja zahtjeva u skladu s važećim propisima Unije iz stavka 1. i informacije o identitetu nadležnog tijela koje je izdalo to odobrenje ili provelo registraciju.

3.  EIOPA može zatražiti objašnjenja ili dodatne informacije o dokumentaciji i informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1.

4.  EIOPA može od nadležnog tijela financijskog društva koje podnosi zahtjev zatražiti objašnjenja ili informacije o dokumentaciji iz stavka 2. Nadležno tijelo odgovara na zahtjev EIOPE u roku od deset radnih dana od datuma na koji je taj zahtjev zaprimljen.

5.  Sve naknadne promjene u dokumentaciji i informacijama iz stavaka 1. i 2. dojavljuju se EIOPA-i bez odgode.

5.a  Nacionalno tijelo nadležno za subjekte iz stavka 1. točke (fa) zahtijeva od EIOPA-e procjenu usklađenosti tih subjekata, kao i razloga zbog kojih je odobrenje opravdano. EIOPA donosi odluku u roku od dva mjeseca od primitka takvog zahtjeva. Ako se nadležno tijelo na slaže s odlukom EIOPA-e, navodi detaljne razloge i objašnjenje svakog znatnog odstupanja od te odluke.

Članak 6.Uvjeti za dodjelu odobrenja za PEPP-ove

1.  U roku od dva mjeseca od datuma podnošenja cjelovitog zahtjeva, koji je potvrdilo nacionalno nadležno tijelo, EIOPA dodjeljuje odobrenje za PEPP samo ako je sigurna da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)  podnositelj zahtjeva pridržava se ove Uredbe;

(b)  podnositelj zahtjeva ima odobrenje svojeg nadležnog tijela za izdavanje proizvoda koji su u skladu s vrstama ulagačkih strategija obuhvaćenima ovom Uredbom;

(c)  predloženi PEPP ispunjava sve zahtjeve iz ove Uredbe;

(d)  predloženi PEPP utemeljen je na ulagačkoj strategiji koja omogućuje mirovinu prema predloženim ugovornim pravilima.

2.  Prije nego što odluči o odobrenju, EIOPA se savjetuje s nadležnim tijelom podnositelja zahtjeva.

3.  U slučaju da odbije dodijeliti odobrenje, EIOPA podnositelju zahtjeva dostavlja obrazloženje svoje odluke.

4.  U slučaju da uvjeti za dodjelu odobrenja više nisu ispunjeni, EIOPA povlači odobrenje za PEPP.

5.  EIOPA tromjesečno obavješćuje nadležna tijela financijskih društava iz članka 5. stavka 1. o odlukama o dodjeli, odbijanju ili povlačenju odobrenja u skladu s ovom Uredbom.

6.  EIOPA osigurava koordinaciju s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo, uspostavljenim Uredbom (EU) br. 1093/2010, i Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, uspostavljenim Uredbom (EU) br. 1095/2010, te prijenos informacija tim tijelima kako bi ona mogla obavljati svoje zadaće.

Članak 7.Označivanje i preinaka

1.  Oznaka „PEPP” ili „paneuropski osobni mirovinski proizvod” može se koristiti samo za osobne mirovinske proizvode koji imaju odobrenje EIOPA-a za distribuciju pod oznakom „PEPP” u skladu s ovom Uredbom.

2.  Postojeći osobni mirovinski proizvodi mogu se preinačiti u PEPP uz odobrenje EIOPA-e.

3.  Pružatelji PEPP-a ne mogu preinačiti PEPP u osobne mirovinske proizvode koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom.

Članak 8.Distribucija PEPP-a

1.  Financijska društva iz članka 5. stavka 1. mogu distribuirati PEPP-ove koje nisu sama izdala pod uvjetom da je ta aktivnost obuhvaćena odobrenjem u skladu s relevantnim sektorskim zakonodavstvom.

2.  Posrednici u osiguranju registrirani u skladu s Direktivom 2016/97/EU Europskog parlamenta i Vijeća[21] imaju pravo distribuirati PEPP-ove koje nisu sami izdali.

Članak 9.Bonitetna pravila koja se primjenjuju na različite vrste pružatelja

Ne dovodeći u pitanje ovu Uredbu, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a ▌poštuju mjerodavna bonitetna pravila koja se na njih primjenjuju u skladu sa zakonodavnim aktima iz članka 5. stavka 1. i članka 8. stavka 2.

Članak 10.Središnja javna evidencija

EIOPA vodi središnju javnu evidenciju PEPP-ova odobrenih u skladu s ovom Uredbom, pružatelja tih PEPP-ova, datuma izdavanja odobrenja PEPP-u, dostupnih nacionalnih odjeljaka i nadležnih tijela pružatelja PEPP-a. Evidencija je javno dostupna u elektroničkom obliku i žurno se ažurira u slučaju promjena.

POGLAVLJE III.PREKOGRANIČNO PRUŽANJE I PRENOSIVOST PEPP-a

ODJELJAK I.SLOBODA PRUŽANJA USLUGA I SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Članak 11.Ostvarivanje slobode pružanja usluga i slobode poslovnog nastana za pružatelje PEPP-a i distributere PEPP-a

Pružatelji PEPP-a mogu pružati i distribuirati, a distributeri PEPP-a mogu distribuirati PEPP-ove na području države članice domaćina u okviru slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana, uz uvjet da to čine poštujući mjerodavne propise i postupke propisane zakonodavnim aktima Unije ili na temelju tih akata i u skladu s njihovom primjenom kako je navedeno u članku 5. stavku 1. ili članku 8. stavku 2.

ODJELJAK II.PRENOSIVOST

Članak 12.Usluga prenosivosti

1.  Za potrebe ovog odjeljka, usluga prenosivosti definira se kao pravo štediša PEPP-a da nastave uplaćivati sredstva u PEPP koji su već ugovorili sa svojim pružateljem ako promijene mjesto boravišta preseljenjem u drugu državu članicu.

2.  Ako iskoriste uslugu prenosivosti, štediše PEPP-a imaju pravo zadržati sve pogodnosti i poticaje koje im je odobrio pružatelj PEPP-a i koje su povezane s nastavkom ulaganja u isti PEPP te moraju imati pravo istovremeno štedjeti u više odjeljaka.

Članak 13.Pružanje usluge prenosivosti

1.  Pružatelji PEPP-a nude uslugu prenosivosti štedišama PEPP-a koji kod njih imaju otvoren PEPP račun i koji zatraže tu uslugu.

2.  Kada predlažu PEPP, pružatelji PEPP-a ili distributeri PEPP-a pružaju potencijalnim štedišama PEPP-a informacije o mogućnostima prenošenja i o tome koji su im nacionalni odjeljci ▌dostupni, bilo kod pružatelja PEPP-a, bilo kod registriranog partnera.

3.   Dostupni odjeljci navode se u programu PEPP-a. Pružatelj PEPP-a obvezan je ponuditi barem odjeljke navedene u tom programu. Ako štediša PEPP-a promijeni mjesto boravišta preseljenjem u drugu državu članicu i pružatelj PEPP-a ne može ponuditi odjeljak u toj državi članici sam ili putem partnerstva, štediši PEPP-a nudi se mogućnost besplatnog prebacivanja kod drugog pružatelja PEPP-a.

Članak 14.Odjeljci PEPP-a

Kada pružatelji PEPP-a pružaju štedišama PEPP-a uslugu prenosivosti u skladu s člankom 13., oni osiguravaju mogućnost otvaranja novog odjeljka u okviru svakog pojedinačnog PEPP računa, bilo prijenosom akumulirane imovine ili otvaranjem dodatnog odjeljka, u skladu s pravnim zahtjevima i uvjetima za iskorištavanje poticaja za PEPP koje je na nacionalnoj razini utvrdila država članica u koju se štediša PEPP-a seli i za koju je nacionalni odjeljak dostupan.

Članak 15.Otvaranje novog odjeljka

1.  ▌Neposredno nakon što primi zahtjev štediša PEPP-a za korištenje usluge prenosivosti, pružatelj PEPP-a pruža štediši PEPP-a informacije o opcijama koje su mu dostupne, uključujući mogućnost nastavka štednje u novom odjeljku.

Shodno tome, ako ni partnerstvo ni odjeljak nisu dostupni, pružatelj PEPP-a obavještava štedišu PEPP-a o pravu na besplatno prebacivanje kod drugog pružatelja.

2.  Ako štediša PEPP-a iskaže namjeru da se koristi odjeljkom u drugoj državi članici, što je opcija koju pružatelj PEPP-a nudi, pružatelj PEPP-a pribavlja sljedeće informacije:

(a)   državu članicu u kojoj je novo boravište štediše PEPP-a;

(b)   datum od kojega se doprinosi trebaju preusmjeriti u novi odjeljak;

(c)   sve bitne informacije o mogućim promjenama u prihvaćenoj ulagačkoj strategiji ili drugim elementima;

(ca)  je li mobilnost povezana s prijenosom ili dodavanjem.

3.  Najkasnije tri mjeseca nakon što zaprimi zahtjev iz stavka 2., pružatelj PEPP-a bez naknade pruža štediši PEPP-a cjelovite informacije i savjete, u skladu s poglavljem IV. odjeljcima II. i III., o uvjetima koji se primjenjuju na novi odjeljak.

4.  Novi odjeljak otvara se potpisivanjem novog ugovora ili izmjenom postojećeg ugovora između štediše PEPP-a i pružatelja PEPP-a u skladu s važećim ugovornim pravom. Datum otvaranja utvrđen je ugovorom, no u slučaju da ugovor ne sadržava takvu odredbu, datumom otvaranja odjeljka smatra se datum potpisivanja ugovora ili datum izmjene ugovora.

Članak 16.Prijenos uplaćenih sredstava između odjeljaka PEPP-a

1.  Pružatelj PEPP-a, na zahtjev štediše PEPP-a, predlaže da se organizira prijenos svih uplaćenih sredstava ili njihova dijela i, ako je to primjenjivo, otkupne vrijednosti u druge odjeljke istog PEPP računa.

1.a  Odmah nakon zaprimanja zahtjeva za prijenos uplaćenih depozita, pružatelj PEPP-a obavješćuje štedišu PEPP-a o svim posljedicama tog prijenosa imovine, o porezima, pristojbama i naknadama povezanima s prijenosom te o financijskim posljedicama zadržavanja postojećeg odjeljka.

2.  Prijenos imovine u skladu sa stavkom 1. obavlja se bez otkupa te imovine u naravi.

Članak 17.Pružanje informacija nacionalnim tijelima o prenosivosti

1.  Pružatelj PEPP-a obavješćuje EIOPA-u i po potrebi ESMA-u o svim ugovornim aranžmanima povezanima s pružanjem usluge prenosivosti te svim partnerskim aranžmanima definiranima ovom Uredbom.

2.  Informacije iz stavka 1. dostavljaju se elektronički u središnju bazu podataka koju vodi EIOPA u roku od mjesec dana od otvaranja novog odjeljka ili početka partnerstva. Baza podataka mora biti dostupna nacionalnim nadležnim tijelima, koja automatski primaju informacije o lokalnim odjeljcima u slučaju bilo kakve promjene te o pojedinostima svih postojećih ili novih sporazuma o partnerstvu između pružatelja, te uključuje barem sljedeće:

(a)   identifikaciju odjeljka (ime štediše PEPP-a, primjenjivo nacionalno zakonodavstvo, datum otvaranja odjeljka i uspostave partnerstva);

(b)   iznos prenesene imovine, ako je primjenjivo;

(c)   način prijenosa (uz otkup prenesene imovine u naravi ili bez njega).

POGLAVLJE IV.ZAHTJEVI U POGLEDU DISTRIBUCIJE I INFORMIRANJA

ODJELJAK I.Opće odredbe

Članak 18.Opće načelo

Kad obavljaju poslove distribucije za PEPP-ove, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a uvijek djeluju pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih klijenata PEPP-a.

Članak 19.Distribucijska pravila koja se primjenjuju na različite vrste pružatelja i distributera PEPP-a

Različite vrste pružatelja i distributera PEPP-a poštuju pri distribuciji PEPP-ova sve odredbe iz ovog poglavlja.

Članak 20.Poticaji

U pogledu davanja ili primanja naknada, provizija i nemonetarnih primanja▐ , pružatelji i distributeri PEPP-a▐ poštuju primjenjive nacionalne propise na temelju kojih se provode propisi o investicijskim društvima iz članka 24. stavka 7. točke (b) te stavaka 8. i 9. Direktive 2014/65/EU. Za potrebe ovog članka upućivanje u članku 24. stavku 9. Direktive 2014/65/EU na članak 23. te direktive tumači se kao upućivanje na članak 18. ove Uredbe.

Članak 21.Elektronička distribucija i drugi trajni mediji

Svi dokumenti i informacije obuhvaćeni ovim poglavljem pružaju se klijentima PEPP-a bez naknade ili u elektroničkom obliku ili na zahtjev na nekom drugom trajnom mediju, uz uvjet da ih klijent PEPP-a može pohraniti tako da mu budu dostupni za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija te da alat omogućuje reprodukciju informacija u neizmijenjenom obliku. Pružatelji i distributeri PEPP-a na zahtjev i bez naknade pružaju te dokumente i informacije na nekom drugom trajnom mediju.

Članak 22.Uvjeti za nadgledanje proizvoda i upravljanje

1.  Pružatelji PEPP-a održavaju, primjenjuju i provjeravaju postupak odobrenja svakog PEPP-a ili bitnih izmjena postojećeg PEPP-a prije nego što ih distribuiraju klijentima PEPP-a.

Postupak odobrenja proizvoda razmjeran je i prikladan u odnosu na svojstva PEPP-a.

Postupkom odobrenja proizvoda precizira se utvrđeno ciljano tržište za svaki PEPP, osigurava to da su ocijenjeni svi relevantni rizici za takvo utvrđeno ciljano tržište i da je predviđena strategija distribucije usklađena s utvrđenim ciljanim tržištem te se poduzimaju razumne mjere kako bi se zajamčila distribucija PEPP-a na utvrđenom ciljanom tržištu.

Pružatelj PEPP-a dužan je razumjeti i redovito provjeravati PEPP-ove koje pruža, uzimajući u obzir svaki događaj koji bi mogao bitno utjecati na potencijalni rizik za utvrđeno ciljano tržište kako bi se barem procijenilo je li PEPP i dalje prilagođen potrebama utvrđenog ciljanog tržišta i je li zamišljena strategija distribucije i dalje prikladna.

Pružatelji PEPP-a pružaju distributerima PEPP-a sve prikladne informacije o PEPP-u i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište za PEPP.

Distributeri PEPP-a raspolažu prikladnim mehanizmima za zaprimanje informacija iz petog podstavka i za razumijevanje svojstava svakog PEPP-a i njegova utvrđenog ciljanog tržišta.

2.  Politike, postupci i aranžmani iz ovog članka ne dovode u pitanje sve ostale uvjete iz ove Uredbe ili uvjete koji proizlaze iz njezine primjene, uključujući one koji se odnose na objavljivanje, primjerenost ili prikladnost, utvrđivanje i upravljanje sukobima interesa, ▌poticaje te okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike.

POGLAVLJE II.PREDUGOVORNE INFORMACIJE

Članak 23.Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u

1.  Prije nego što se PEPP predloži štedišama PEPP-a, pružatelj PEPP-a za taj PEPP sastavlja dokument s ključnim informacijama o PEPP-u u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja i objavljuje dokument na svojem web-mjestu.

2.  Dokument s ključnim informacijama predstavlja predugovornu informaciju. On mora biti točan, pošten, jasan i nedvosmislen. Mora pružati ključne informacije i biti usklađen sa svim obvezujućim ugovornim dokumentima, s odgovarajućim dijelovima dokumenata koji čine ponudu te s uvjetima PEPP-a.

3.  Dokument s ključnim informacijama samostalan je dokument, jasno odvojen od promidžbenih materijala. Ne smije sadržavati unakrsno upućivanje na promidžbene materijale. Može sadržavati unakrsna upućivanja na druge dokumente, uključujući prospekt, ako je to primjenjivo, i to samo ako je unakrsno upućivanje povezano s informacijama koje moraju biti uključene u dokument s ključnim informacijama.

3.a  Odstupajući od stavka 3.b, ako se PEPP-om štediši PEPP-a nudi niz mogućnosti ulaganja, na način da sve informacije o svakoj temeljnoj ulagačkoj opciji nije moguće prikazati u jednom, sažetom i samostalnom dokumentu, u dokumentu s ključnim informacijama daje se barem opći opis temeljnih ulagačkih opcija i navodi se gdje je i kako moguće pronaći detaljniju predugovornu informativnu dokumentaciju koja se odnosi na ulagačke proizvode koji podupiru temeljne ulagačke opcije.

3.b  Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u mora biti sažeto napisan na jasnom, jezgrovitom i razumljivom jeziku i treba sadržavati ključne informacije koje štediše PEPP-a zahtijevaju. Dokument s ključnim informacijama trebao bi biti predočen tako da je lako čitljiv i treba sadržavati najviše tri stranice papira veličine A4 pri ispisu.

3.c   Uz dokument s ključnim informacijama o PEPP-u, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a pružaju potencijalnim štedišama PEPP-a sažetak relevantnih izvješća o solventnosti i financijskom stanju pružatelja PEPP-a te upućivanja na njih i omogućuju im jednostavan pristup tim informacijama.

3.d  Potencijalni štediše PEPP-a primaju i informacije o prošlim rezultatima ulaganja povezanih s PEPP-om, koje obuhvaćaju godine tijekom kojih je PEPP djelovao.

3.f  Ako se u dokumentu s ključnim informacijama upotrebljavaju boje, one ne umanjuju razumljivost informacija ako je dokument s ključnim informacijama ispisan ili fotokopiran u crno-bijeloj tehnici.

3.g  Ako je u dokumentu s ključnim informacijama upotrijebljeno korporativno obilježje ili logotip izdavatelja PEPP-a ili grupe kojoj on pripada, to ne smije odvući pozornost štediše PEPP-a od informacija sadržanih u dokumentu ili učiniti tekst nejasnim.

4.  Uz dokument s ključnim informacijama o PEPP-u, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a upućuju potencijalne štediše PEPP-a na sva izvješća o solventnosti i financijskom stanju pružatelja PEPP-a i omogućuju jednostavan pristup tim informacijama.

6.  Da bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, europska nadzorna tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i EIOPA) preko Zajedničkog odbora nadzornih tijela razvijaju nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima se uređuju pojedinosti u pogledu prikaza i sadržaja svih informacija iz ovog članka, zajedno sa zahtjevima za prikaz informacija u standardiziranom formatu koji omogućuje usporedbu.

Prilikom izrade nacrta regulatornih tehničkih standarda, europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste PEPP-ova, razlike među njima i sposobnosti štediša PEPP-a, kao i obilježja PEPP-ova, kako bi se štediši PEPP-a omogućilo da odabere među različitim temeljnim ulaganjima ili drugim mogućnostima koje pruža proizvod, među ostalim i ako je taj odabir moguće izvršiti u različitim trenucima ili ga promijeniti u budućnosti.

ESA-e dostavljaju te nacrte regulatornih tehničkih standarda Komisiji do ... .

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 23.aInformacije u dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u

1.  Naslov „Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u” mora se nalaziti vidljivo na vrhu prve stranice dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u. Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u strukturira se prema redoslijedu navedenom u stavcima 2. i 3.

2.  Odmah ispod naslova dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u pojavljuje se obrazloženje. Ono glasi: „Ovaj dokument sadrži ključne informacije o ovom mirovinskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije su propisane zakonom kako bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitaka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.”

3.  Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u mora sadržavati barem sljedeće informacije:

(a)  na početku dokumenta, naziv PEPP-a i informaciju radi li se o osnovnom PEPP-u, ime i kontaktne podatke izdavatelja PEPP-a, informacije o nadležnom tijelu pružatelja PEPP-a i datum dokumenta;

(b)  prema potrebi, upozorenje o razumijevanju koje glasi: „Spremate se kupiti proizvod koji nije jednostavan i koji je možda teško razumjeti.”;

(c)  u odjeljku pod naslovom „Kakav je ovo proizvod?” prirodu i glavna obilježja PEPP-a, uključujući:

i.  opis mirovinskih primanja i opseg u kojem su ona zajamčena, kao i opseg u kojem donose rizike, metodu ulaganja i mogućnosti isplaćivanja te izjavu kojom se navodi da će se savjeti o isplatama pružiti jednu godinu prije umirovljenja;

ii.  pravne informacije o dobi za umirovljenje u državi članici, uključujući o tome postoji li mogućnost nastavljanja uplaćivanja doprinosa nakon umirovljenja;

iii.  informacije o stopama oporezivanja PEPP-a;

iv.  informacije o mogućnostima prenosivosti i usluzi prebacivanja;

v.  informacije o mogućnostima i posljedicama ranog povlačenja iz programa PEPP-a;

vi.  dostupne informacije povezane s rezultatima ulaganja PEPP-a u pogledu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika;

vii.  cilj PEPP-a, uključujući specifikaciju tržišta u koja ulaže PEPP;

viii.  opis vrste štediše za mirovinu kojemu se PEPP namjerava prodavati, osobito u pogledu sposobnosti podnošenja ulagateljskih gubitaka i vremenskog horizonta ulaganja;

ix.  ako PEPP nudi naknade iz osiguranja, pojedinosti o tim naknadama iz osiguranja, uključujući okolnosti u kojima se pružaju;

(d)  u odjeljku pod naslovom „Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?” kratak opis profila rizika i dobiti koji obuhvaća sljedeće elemente:

i.  zbirni pokazatelj rizika, dopunjen opisnim objašnjenjem tog pokazatelja, njegovih glavnih ograničenja i opisnim objašnjenjem rizika koji su materijalno relevantni za PEPP, a nisu na primjeren način obuhvaćeni zbirnim pokazateljem rizika;

ii.  moguće najveće gubitke uloženog kapitala, uključujući informacije o sljedećem:

  odgovarajućim scenarijima uspješnosti i pretpostavkama za njihovo ostvarivanje;

  kad je to primjenjivo, uvjetima povrata za štediše PEPP-a ili ugrađenim gornjim granicama;

(e)  u odjeljku pod naslovom „Što se događa ako [ime izdavatelja PEPP-a] nije u mogućnosti izvršiti isplatu?” kratak opis toga je li povezani gubitak pokriven nadoknadom za ulagatelja ili jamstvenim programom, a ako je to slučaj, koji je to program, naziv jamca i koji su rizici pokriveni tim programom, a koji nisu;

(f)  u odjeljku pod naslovom „Koji su troškovi?” troškove povezane s ulaganjem u PEPP koji obuhvaćaju izravne i neizravne troškove koje snosi štediša PEPP-a, uključujući jednokratne i ponavljajuće troškove, prikazane s pomoću zbirnih pokazatelja tih troškova te, kako bi se zajamčila usporedivost, ukupne agregirane troškove izražene u novčanim jedinicama i postocima, kako bi se pokazali skupni utjecaji ukupnih troškova na ulaganje;

dokument s ključnim informacijama uključuje jasnu naznaku da će savjetnici, distributeri ili bilo koje druge osobe koje daju savjete o PEPP-u ili ga prodaju pružiti informacije kojima se iscrpno prikazuju svi troškovi distribucije koji već nisu uključeni u prethodno specificirane troškove, kako bi se štedišama PEPP-a omogućilo razumijevanje ukupnog učinka tih agregiranih troškova na prinos od ulaganja;

(g)  u odjeljku pod naslovom „Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?”

i.  kad je to primjenjivo, postoji li rok za odustajanje ili otkazni rok za PEPP;

ii.  naznaku preporučenog i, ako je to primjenjivo, obveznog minimalnog razdoblja držanja;

iii.  mogućnost dezinvestiranja prije roka dospijeća i uvjete za to, uključujući sve primjenjive naknade i sankcije, uzimajući u obzir profil rizika i dobiti PEPP-a te ciljni razvoj tržišta;

iv.  informacije o mogućim posljedicama unovčavanja prije isteka roka ili preporučenog razdoblja držanja, kao što je gubitak kapitalne zaštite ili dodatne potencijalne naknade;

(h)  u odjeljku pod naslovom „Kako se mogu žaliti?” informacije o tome kako i kome štediša PEPP-a može uložiti pritužbu na proizvod ili ponašanje pružatelja PEPP-a ili osobu koja savjetuje o proizvodu ili ga prodaje;

(i)  u odjeljku pod naslovom „Druge relevantne informacije” kratku naznaku svih dodatnih informativnih dokumenata koje treba dostaviti štediši PEPP-a u predugovornoj i/ili postugovornoj fazi, isključujući eventualne promidžbene materijale.

4.  Informacije tražene u stavku 3. može se raščlanjivati, pri čemu se detaljni dijelovi informacija mogu predočiti u obliku skočnih prozora ili putem poveznica na prateće raščlanjene informacije kako bi se zajamčilo da dokument s ključnim informacijama može ispuniti obvezu iz članka 23. stavka 3.b u pogledu duljine dokumenta s ključnim informacijama.

Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, EIOPA, nakon savjetovanja s europskim nadzornim tijelima, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje:

(a)  pojedinosti prikaza i sadržaja svakog elementa informacija navedenih u članku 19. zajedno sa zahtjevima za prikaz tih informacija u standardiziranom i pristupačnom formatu koji omogućuje usporedbu;

(b)  metodologije izračuna potrebne za informacije iz stavka 3. točke (d) podtočaka i. i iii. te iz stavka 3. točke (f);

(c)  ako je raščlanjivanje informacija dozvoljeno, koje se informacije trebaju nalaziti u osnovnoj prezentaciji, a koje u dodatnim detaljnijim razinama.

Prilikom izrade nacrta provedbenih tehničkih standarda, europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste PEPP-ova, razlike među njima i sposobnosti štediša PEPP-a, kao i obilježja PEPP-ova, kako bi se štediši PEPP-a omogućilo da odabere među različitim temeljnim ulaganjima ili drugim mogućnostima koje pruža proizvod, uključujući i kad je taj odabir moguće izvršiti u različitim trenucima ili ga promijeniti u budućnosti.

Članak 23.bJezik dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u

1.  Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u mora biti napisan na službenim jezicima ili na barem jednom od službenih jezika koji se koriste u dijelu države članice u kojoj se PEPP distribuira, ili na nekom drugom jeziku koji su odobrila nadležna tijela te države članice ili, ako je napisan na drugom jeziku, mora se prevesti na jedan od tih jezika.

Prijevod mora vjerno i točno odražavati sadržaj izvornog dokumenta s ključnim informacijama.

2.  Ako se PEPP promiče u nekoj državi članici putem promidžbenih materijala napisanih na jednom ili više službenih jezika te države članice, dokument s ključnim informacijama mora biti napisan barem na odgovarajućim službenim jezicima.

3.  Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u stavlja se na raspolaganje, na zahtjev, u odgovarajućem formatu štedišama PEPP-a koji imaju oštećenje vida ili sluha te slabo pismenim ili nepismenim štedišama PEPP-a.

članak 23.c

Revizija dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u

1.  Izdavatelj PEPP-a redovito preispituje informacije sadržane u dokumentu s ključnim informacijama i revidira dokument kad pregled ukazuje da je potrebno izvršiti izmjene. Revidirana verzija stavlja se na raspolaganje bez odgađanja.

2.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESA-e putem Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda koji određuju:

(a)  uvjete za preispitivanje informacija sadržanih u dokumentu s ključnim informacijama;

(b)  uvjete pod kojima se dokument s ključnim informacijama mora revidirati;

(c)  posebne uvjete pod kojima je potrebno preispitati informacije sadržane u dokumentu s ključnim informacijama ili revidirati dokument s ključnim informacijama ako PEPP nije stalno dostupan štedišama PEPP-a;

(d)  okolnosti u kojima štediše PEPP-a trebaju biti obaviješteni o revidiranom dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u koji su kupili, kao i načine na koje štediše PEPP-a trebaju biti obaviješteni.

Europska nadzorna tijela dostavljaju Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 23.dPromidžbeni sadržaji

Promidžbeni sadržaji koji sadrže konkretne informacije o PEPP-ovima ne smiju uključivati nikakve izjave koje su u suprotnosti s informacijama sadržanima u dokumentu s ključnim informacijama ili koje umanjuju značaj dokumenta s ključnim informacijama. U promidžbenim sadržajima navodi se da je dokument s ključnim informacijama dostupan i pruža informacije o tome kako i otkuda ga je moguće dobiti, uključujući web-mjesto izdavatelja PEPP-a.

Članak 23.e

Građanskopravna odgovornost

1.  Pružatelj PEPP-a nema građanskopravnu odgovornost samo na temelju dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u, uključujući bilo koji njegov prijevod, osim ako je on dvosmislen, netočan ili neusklađen s relevantnim dijelovima pravno obvezujućih predugovornih i ugovornih dokumenata ili sa zahtjevima utvrđenima u članku 23.

2.  Štediša PEPP-a koji dokaže gubitak uzrokovan oslanjanjem na dokument s ključnim informacijama o PEPP-u pod uvjetima navedenima u stavku 1. prilikom ulaganja u PEPP za koji je taj dokument s ključnim informacijama izrađen, može tražiti nadoknadu štete od izdavatelja PEPP-a za taj gubitak u skladu s nacionalnim pravom.

3.  Elementi kao što su „šteta” ili „gubitak” iz stavka 2., koji nisu definirani, tumače se i primjenjuju u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom kako je utvrđeno relevantnim pravilima međunarodnog privatnog prava.

4.  Ovim se člankom ne isključuju daljnja potraživanja na temelju građanskopravne odgovornosti u skladu s nacionalnim pravom.

5.  Ugovornim klauzulama ne smiju se ograničiti obveze iz ovog članka niti se smije osloboditi od njih.

Članak 23.f

Elementi osiguranja

Ako se dokument s ključnim informacijama o PEPP-u odnosi na ugovor o osiguranju, obveze društava za osiguranje postoje samo prema vlasniku police ugovora o osiguranju, a ne prema korisniku ugovora o osiguranju.

Članak 23.g

Dostavljanje dokumenta s ključnim informacijama

1.  Osoba koja savjetuje o PEPP-u ili ga prodaje mora štedišama PEPP-a pravodobno dostaviti dokument s ključnim informacijama o PEPP-u prije nego što ti štediše PEPP-a budu obvezani ikakvim ugovorom ili ponudom koja se odnosi na taj PEPP.

2.  Osoba koja savjetuje o PEPP-u ili ga prodaje može ispuniti zahtjeve stavka 1. dostavljanjem dokumenta s ključnim informacijama osobi s pisanim ovlaštenjem da donosi odluke o ulaganju u ime štediša PEPP-a u vezi s transakcijama zaključenima u okviru tog pisanog ovlaštenja.

Članak 23.h

Objava informacija o distribuciji štedišama PEPP-a

1.  Pružatelji i distributeri PEPP-a jamče da pružatelji, posrednici ili distributeri PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe dovoljno unaprijed prije sklapanja ugovora o PEPP-u pruže štedišama PEPP-a ili potencijalnim štedišama PEPP-a barem sljedeće informacije:

(a)  imaju li udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u predmetnom pružatelju PEPP-a;

(b)  vrijedi li u vezi s ugovorom koji su predložili ili u vezi s kojim su dali savjet sljedeće:

i.  pružatelj PEPP-a ili matično društvo pružatelja PEPP-a ima udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u posredniku ili distributeru PEPP-a;

ii.  daju savjete na temelju poštene i personalizirane analize;

iii.  pod ugovornom su obvezom obavljanja poslova povezanih s distribucijom ekskluzivno s jednim ili više pružatelja PEPP-a, u kojem slučaju treba navesti imena tih pružatelja PEPP-a; ili

iv.  pod ugovornom su obvezom obavljanja poslova povezanih s distribucijom ekskluzivno s jednim ili više pružatelja PEPP-a i ne daju savjete na temelju poštene i personalizirane analize, u kojem slučaju treba navesti imena pružatelja PEPP-a s kojima mogu poslovati i s kojima posluju;

(c)  narav primljene naknade za rad u pogledu ugovora;

(d)  radi li u vezi s ugovorom na osnovi:

i.  honorara, odnosno u obliku naknade za rad koju izravno plaća štediša PEPP-a;

ii.  provizije bilo koje vrste, što znači da je naknada za rad uključena u troškove i pristojbe distribucije PEPP-a;

iii.  na osnovi bilo koje druge vrste naknade za rad, uključujući ekonomsku korist bilo kakve vrste koja se nudi ili daje u pogledu ugovora; ili

iv.  na osnovi kombinacije bilo koje vrste naknade za rad navedene u točkama i., ii. i iii.

2.  Ako honorar izravno plaća štediša PEPP-a, posrednik ili distributer PEPP-a obavješćuje štedišu PEPP-a o iznosu honorara ili, ako to nije moguće, načinu izračuna honorara.

3.  Ako štediša PEPP-a izvrši ikakve uplate, osim planiranih uplata, na temelju ugovora nakon njegova sklapanja, posrednik ili distributer PEPP-a mora objaviti i svaku takvu uplatu u skladu s ovim člankom.

4.  Države članice osiguravaju da pravodobno prije sklapanja ugovora pružatelj PEPP-a obavijesti štedišu PEPP-a o naravi naknade za rad koju primaju njegovi zaposlenici u vezi s ugovorom.

5.  Ako štediša PEPP-a izvrši ikakve uplate, osim planiranih uplata, na temelju ugovora nakon njegova sklapanja, pružatelj PEPP-a mora objaviti i svaku takvu uplatu u skladu s ovim člankom.

6.  Štedišama PEPP-a ili potencijalnim štedišama PEPP-a pravovremeno se pružaju prikladne informacije prije sklapanja ugovora u pogledu distribucije PEPP-a te u pogledu svih troškova i povezanih pristojbi. Te informacije sadrže barem podatke o sljedećem:

(a)  kada je riječ o savjetovanju, dobivaju li štediše PEPP-a od posrednika ili distributera PEPP-a periodičnu procjenu prikladnosti PEPP-a koji je preporučen tim štedišama PEPP-a;

(b)  u pogledu informacija o svim troškovima i povezanim pristojbama koji trebaju biti objavljeni, informacije koje se odnose na distribuciju PEPP-a, uključujući troškove savjetovanja, kada je to relevantno, trošak PEPP-a preporučenog ili prodanog štediši PEPP-a i kako ga štediša PEPP-a može platiti, što obuhvaća i sva plaćanja treće strane u skladu s člankom 28.

7.  Informacije iz stavka 3. pružaju se u standardiziranom formatu koji omogućuje usporedbu i u preglednom obliku koji štedišama PEPP-a omogućuje da u razumnoj mjeri shvate prirodu i rizike ponuđenog PEPP-a te da na temelju toga mogu donijeti informirane ulagačke odluke.

8.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 62. radi pobližeg određivanja:

(a)  uvjeta koje informacije moraju ispunjavati da bi bile poštene, jasne i nedvosmislene, uključujući kriterije na kojima se temelji standardizirani format iz stavka 2.;

(b)  pojedinosti o sadržaju i formatu informacija za štediše PEPP-a u vezi s pružateljima, posrednicima i distributerima PEPP-a te troškovima i pristojbama.

Odjeljak III.Savjeti ▌

Članak 25.Utvrđivanje zahtjeva i potreba te pružanje savjeta

1.  Prije zaključivanja ugovora o PEPP-u pružatelj ili distributer PEPP-a iz ove Uredbe utvrđuje, na temelju informacija koje je dobio od štediše PEPP-a, zahtjeve i potrebe tog štediše PEPP-a u pogledu njegove mirovine te mu pruža objektivne informacije o PEPP-u na razumljiv način koji će štediši PEPP-a omogućiti da na temelju tih informacija donese odluku.

Svaki predloženi ugovor u skladu je sa zahtjevima i potrebama štediše PEPP-a u pogledu njegove mirovine, uključujući njegova stečena mirovinska prava.

2.  Pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe pruža štediši PEPP-a individualizirane preporuke u kojima objašnjava kako bi određeni PEPP najbolje odgovarao zahtjevima i potrebama štediše PEPP-a.

3.   Ako obavijesti štedišu PEPP-a da pruža neovisne savjete, pružatelj ili distributer PEPP-a pruža te savjete na temelju analize dostatno velikog broja osobnih mirovinskih proizvoda dostupnih na tržištu, što mu omogućuje, u skladu s kriterijima profesionalnosti, formuliranje osobne preporuke o tome kakav bi ugovor o PEPP-u odgovarao potrebama štediše PEPP-a, a ta preporuka obuhvaća i faktore koji mogu predstavljati rizik za štedišu PEPP-a.

4.  Ako pruža savjetovanje u bilo kojoj fazi trajanja ugovora, pružatelj PEPP-a pribavlja potrebne informacije o znanju i iskustvu štediše PEPP-a u području ulaganja koje je relevantno za PEPP, financijskom stanju te osobe, uključujući njezinu sposobnost da podnese gubitke, te njezinim investicijskim ciljevima zajedno s njezinom tolerancijom rizika, kako bi pružatelj, posrednik ili distributer PEPP-a mogao štediši PEPP-a ili potencijalnom štediši PEPP-a preporučiti PEPP koji je za njega prikladan, a posebno koji je u skladu s njegovom tolerancijom rizika i sposobnosti da podnese gubitke.

4a.  U slučaju osnovnog PEPP-a, štedišu PEPP-a obavješćuje se o primjenjivoj ulagačkoj opciji.

4b.  Savjeti se mogu pružati preko digitalnih kanala, uz poštovanje svih pravila navedenih u ovoj Uredbi.

5.  Pružatelji, distributeri i posrednici PEPP-a ▌osiguravaju i na zahtjev dokazuju nadležnim tijelima da fizičke osobe koje pružaju savjete o PEPP-ovima raspolažu potrebnim znanjem i sposobnostima za ispunjivanje obveza iz ove Uredbe. Države članice objavljuju kriterije koji se trebaju primjenjivati pri ocjeni tog znanja i sposobnosti.

ODJELJAK IV.INFORMACIJE TIJEKOM TRAJANJA UGOVORA

Članak 27.Opće odredbe

1.  Pružatelji PEPP-a sastavljaju sažet individualizirani dokument koji sadržava ključne informacije za svakog štedišu PEPP-a, uzimajući u obzir specifičnosti nacionalnih mirovinskih sustava i mjerodavnog zakonodavstva, među ostalim nacionalnog socijalnog, radnog i poreznog prava („izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a”). Naslov tog dokumenta sadržava izraz „izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a”.

2.  Točan datum na koji se odnose informacije iz izvještaja o mirovini u okviru PEPP-a navodi se na jasno vidljivom mjestu.

3.  Osim toga štedišu PEPP-a obavješćuje se tijekom vremena trajanja ugovora o svim promjenama koje se odnose na sljedeće informacije:

(a)   uvjete police osiguranja, kako opće tako i posebne;

(b)   naziv društva pružatelja PEPP-a, njegov pravni oblik ili adresu njegova sjedišta i, prema potrebi, podružnice koja je sklopila ugovor;

(c)   sve informacije iz članka 23. stavaka 2. do 5. u slučaju promjene uvjeta PEPP-a ili izmjena u mjerodavnom pravu koje se primjenjuje na ugovor o PEPP-u;

(d)   informacije o tome kako se u okviru ulagačke politike u obzir uzimaju okolišni, socijalni i upravljački čimbenici.

3.a  Države članice zahtijevaju da informacije sadržane u izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a budu točne, ažurirane te da se besplatno dostavljaju svakom štediši PEPP-a elektroničkim putem, između ostalog na trajnom mediju ili preko web-mjesta, ili u papirnatom obliku, najmanje jednom godišnje. Papirnati primjerak pruža se štedišama PEPP-a na zahtjev, kao dodatak informacijama pruženima elektroničkim putem. Sve bitne promjene informacija sadržanih u izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a u odnosu na prethodnu godinu moraju biti jasno naznačene.

Članak 28.Izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a

1.  Izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a sadržava barem sljedeće ključne informacije za štediše PEPP-a:

(a)   osobne podatke štediše PEPP-a, naziv pružatelja PEPP-a, informacije o projekcijama mirovinskih primanja, informacije o stečenim pravima ili prikupljenom kapitalu, o doprinosima koje su štediša PEPP-a ili treća osoba uplatili te o financijskim sredstvima u okviru programa PEPP-a▐;

(b)   jasnu naznaku zakonske dobi za umirovljenje štediše PEPP-a, dobi za umirovljenje navedene u mirovinskom programu ili one koju je procijenio pružatelj PEPP-a, ili dobi za umirovljenje koju je odredio štediša PEPP-a, po potrebi, i, ako se razlikuje od dobi umirovljenja, početak faze isplaćivanja;

(c)    naziv pružatelja PEPP-a i njegovu adresu za kontakt te naznaku programa PEPP-a kojem pripada štediša PEPP-a;

(d)   informacije o projekcijama mirovinskih primanja temeljene na mirovinskoj dobi utvrđenoj u točki (b) i izjavu o odricanju od odgovornosti u kojoj se navodi da se te projekcije mogu razlikovati od konačnog iznosa ostvarenih primanja; ako se projekcije mirovinskih primanja temelje na ekonomskim scenarijima, te informacije također sadržavaju najbolji mogući scenarij i jedan nepovoljan scenarij, uzimajući u obzir specifičnost programa PEPP-a;

(e)   informacije o stečenim pravima ili prikupljenom kapitalu, uzimajući u obzir specifičnost programa PEPP-a;

(ea)  informacije o doprinosima koje su u program PEPP-a uplatili treća strana i štediša PEPP-a, barem tijekom posljednjih 12 mjeseci, uzimajući u obzir specifičnost programa PEPP-a;

(eb)  informacije o prošlim rezultatima programa PEPP-a u cjelini ili, ovisno o slučaju, ulagačkoj opciji štediše PEPP-a prikazano u grafikonu kojim su obuhvaćeni rezultati u svim dostupnim godinama;

(ec)  specifikaciju troškova koje je pružatelj PEPP-a oduzeo barem tijekom zadnjih dvanaest mjeseci, s naznakom administrativnih troškova, troškova čuvanja imovine, troškova povezanih s transakcijama u portfelju i drugih troškova te procjenom učinka troškova na konačna primanja;

(ed)  informacije o razinama pokrića programa PEPP-a kao cjeline;

(ef)  informacije o politici ulaganja u pogledu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika.

2.  U izvještaju o mirovinskim primanjima navodi se gdje se i na koji način mogu dobiti dodatne informacije, između ostalog: daljnje praktične informacije o opcijama štediše PEPP-a koje se nude u okviru programa PEPP-a.

3.  EIOPA u dogovoru s Europskom središnjom bankom i nacionalnim nadzornim tijelima izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojem utvrđuje pravila za određivanje pretpostavki za projekcije mirovinskih primanja iz točke (a), prikaz prošlih rezultata iz točke (eb) i prikaz troškova iz točke (ec) stavka 1. Pružatelji PEPP-a primjenjuju ta pravila kako bi, kad je to relevantno, utvrdili godišnju stopu nominalnog povrata ulaganja, godišnju stopu inflacije i trend budućih plaća.

EIOPA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do ... Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Članak 29.Dodatne informacije

1.  U izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a navodi se gdje se i kako mogu dobiti dodatne informacije, među ostalim:

(a)   dodatne praktične informacije o opcijama štediše PEPP-a koje se pružaju u okviru mirovinskog programa, uključujući opcije u pogledu prenosivosti;

(b)   informacije o godišnjim financijskim izvještajima i godišnjim izvještajima o poslovanju pružatelja PEPP-a, uzimajući u obzir svaki program PEPP-a koji taj pružatelj vodi te, ako je primjenjivo, godišnje financijske izvještaje i godišnje izvještaje o poslovanju za svaki program PEPP-a;

(d)   ako je primjenjivo, informacije o pretpostavkama korištenima za iznose izražene u rentama, posebno s obzirom na stopu rente, vrstu pružatelja PEPP-a i trajanje rente;

(e)   informacije o visini primanja u slučaju prijevremene isplate.

2.  Za programe PEPP-a u kojima štediše PEPP-a snose rizik ulaganja i u kojima im se posebnim pravilom određenim u programu PEPP-a nalaže ulagačka opcija, u izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a navodi se gdje su dostupne dodatne informacije.

2a.  Za programe PEPP-a u kojima štediše PEPP-a snose rizik ulaganja i u kojima im se posebnim pravilom određenim u programu PEPP-a nalaže ulagačka opcija, u izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a navodi se gdje su dostupne dodatne informacije.

2b.  Informacije moraju biti lako dostupne elektroničkim putem i besplatno.

2 c.  Pružatelj PEPP-a na zahtjev štediše ili korisnika PEPP-a odnosno njihova zastupnika pruža sljedeće dodatne informacije:

(a)  godišnje financijske izvještaje i godišnja izvješća iz stavka 1. točke (b) ili, u slučaju kada je pružatelj PEPP-a odgovoran za više od jednog programa PEPP-a, financijske izvještaje i izvješća koji se odnose na predmetni program PEPP-a;

(b)  izjavu o načelima politike ulaganja iz članka 28. stavka 1. točke (ef);

(c)  sve dodatne informacije o pretpostavkama korištenima za izradu projekcija iz članka 28. stavka 1. točke (a).

2d.  Informacije moraju biti lako dostupne elektroničkim putem i besplatno.

3.  EIOPA nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima i organizacijama potrošača izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojim utvrđuje pojedinosti u pogledu prikaza informacija iz članka 28. i iz ovog članka.

EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do … [u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu Uredbe].

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Članak 30.Informacije koje se pružaju štedišama PEPP-a tijekom faze prije umirovljenja i korisnicima PEPP-a tijekom faze isplaćivanja

1.  Osim izvještaja o mirovini u okviru PEPP-a, pružatelji PEPP-a svakom štediši PEPP-a, barem jedanput godišnje prije nego što navrše dob za umirovljenje, kako je navedeno u članku 30. ili na zahtjev štediše PEPP-a pružaju informacije o dostupnim opcijama isplate njihove mirovine.

2.  Jednu godinu prije početka faze umirovljenja štediši PEPP-a šalje se dopis kojim ga se obavješćuje o skorašnjem početku faze isplaćivanja i mogućim oblicima isplate.

ODJELJAK V.IZVJEŠĆIVANJE NACIONALNIM TIJELIMA

Članak 32.Opće odredbe

1.  Pružatelji PEPP-a nadležnom tijelu matične države članice i, po potrebi, nadležnom tijelu države članice domaćina dostavljaju informacije koje su potrebne za provedbu nadzora. Te informacije obuhvaćaju barem informacije potrebne za izvršavanje sljedećih aktivnosti u okviru postupka nadzornog pregleda:

(a)   procjenu sustava upravljanja koje primjenjuju pružatelji PEPP-a, djelatnosti koje obavljaju, načela vrednovanja koja se primjenjuju za potrebe solventnosti, rizika s kojima se suočavaju i sustava upravljanja rizicima te njihove strukture kapitala, potreba u pogledu kapitala i upravljanja kapitalom;

(b)   donošenje primjerenih odluka koje proizlaze iz provedbe njihovih nadzornih prava i dužnosti.

2.  Nadležna tijela imaju sljedeće ovlasti:

(a)   utvrditi vrstu, opseg i format informacija iz stavka 1. koje im pružatelji PEPP-a trebaju dostaviti u sljedećim rokovima:

i.   u unaprijed određenim razdobljima;

ii.   nakon što se dogode unaprijed utvrđeni događaji;

iii.   tijekom ispitivanja stanja pružatelja PEPP-a;

(b)   ishoditi od pružatelja PEPP-a sve informacije o ugovorima koje pružatelji PEPP-a drže ili o ugovorima koje su sklopili s trećim stranama; i

(c)   zahtijevati informacije od vanjskih stručnjaka, kao što su revizori i aktuari.

3.  Informacije iz stavaka 1. i 2. sadržavaju sljedeće:

(a)   kvalitativne i kvantitativne elemente, ili bilo koju primjerenu kombinaciju tih elemenata;

(b)   prošle, sadašnje i buduće elemente, ili bilo koju primjerenu kombinaciju tih elemenata;

(c)   informacije iz unutarnjih i vanjskih izvora, ili bilo koju primjerenu kombinaciju tih informacija.

4.  Informacije iz stavaka 1. i 2.:

(a)   odražavaju prirodu, opseg i složenost poslova predmetnog pružatelja PEPP-a, a posebno rizike svojstvene njegovu poslovanju;

(b)   dostupne su, potpune u svim važnim aspektima, usporedive i dosljedne tijekom vremena;

(c)   relevantne su, pouzdane i razumljive.

5.  Pružatelji PEPP-a uspostavili su odgovarajuće sustave i strukture za ispunjavanje zahtjeva iz stavaka 1. do 4. kao i pisanu politiku, koju je odobrio upravni, upravljački ili nadzorni organ pružatelja PEPP-a, a kojom se osigurava kontinuirana primjerenost dostavljenih informacija.

6.  EIOPA nakon zahtjeva upućenog nadležnim tijelima ima pristup informacijama koje su dostavili pružatelji PEPP-a.

7.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 62. kojima određuje informacije iz stavaka od 1. do 4. kako bi se u primjerenoj mjeri osigurala usklađenost nadzornog izvješćivanja.

EIOPA nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima i testiranja potrošača izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda o obliku nadzornog izvješćivanja.

EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do … [u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

POGLAVLJE V.FAZA UPLAĆIVANJA

ODJELJAK I.PRAVILA ULAGANJA ZA PRUŽATELJE PEPP-a

Članak 33.Pravila ulaganja

1.  Pružatelji PEPP-a ulažu u skladu s načelom razboritosti, a posebno u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)   imovina koja odgovara PEPP-u ulaže se u najboljem dugoročnom interesu štediša PEPP-a u cjelini; u slučaju mogućeg sukoba interesa, pružatelj PEPP-a ili subjekt koji upravlja njegovim portfeljem osigurava da se ulaže isključivo u interesu štediša PEPP-a;

(aa)  imovina koja odgovara PEPP-u ulaže se na način kojim se ublažavaju rizici povezani s okolišnim, socijalnim i ulagačkim čimbenicima i kojim se vodi računa o potencijalnom dugoročnom učinku ulagačkih odluka na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike;

(b)   imovina se ulaže na način kojim se osiguravaju sigurnost, kvaliteta, likvidnost i profitabilnost portfelja kao cjeline;

(c)   imovina se većinom ulaže na uređena tržišta; ulaganja u imovinu koja nije uvrštena za trgovanje na uređenom financijskom tržištu moraju se u svakom slučaju držati na razboritim razinama;

(d)   ulaganje u izvedene financijske instrumente moguće je u mjeri u kojoj takvi instrumenti pridonose smanjenju rizika ulaganja ili olakšavaju učinkovito upravljanje portfeljem; ti instrumenti vrednuju se po načelu opreznosti, uzimajući u obzir temeljnu imovinu, i uključuju se u vrednovanje imovine pružatelja PEPP-a; pružatelji PEPP-a moraju izbjegavati i prekomjernu izloženost riziku povezanu sa samo jednom drugom ugovornom strankom i s drugim poslovima s izvedenicama;

(e)  imovina se mora pravilno diversificirati tako da se izbjegne pretjerano oslanjanje na pojedinu imovinu, izdavatelja ili grupu poduzeća i akumuliranje rizika u portfelju kao cjelini; ulaganja u imovinu koju izdaje isti izdavatelj ili izdavatelji koji pripadaju istoj grupi ne smiju pružatelja PEPP-a izlagati prekomjernom koncentracijskom riziku;

(f)  imovina se ne ulaže u visokorizične i nekooperativne jurisdikcije koje su utvrđene u zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017. o EU-ovom popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe ili u jurisdikcije koje su Stručna skupina za financijsko djelovanje i Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 utvrdile kao visokorizične i nekooperativne;

(g)  Pružatelj PEPP-a ne izlaže se rizicima koji proizlaze iz prekomjerne financijske poluge i prekomjerne promjene dospijeća.

2.  Pravila iz točaka (a) do (g) stavka 1. primjenjuju se samo u mjeri u kojoj ne postoji stroža odredba u relevantnom sektorskom zakonodavstvu primjenjiva na pružatelja PEPP-a.

ODJELJAK II.PRAVILA ULAGANJA ZA ŠTEDIŠE PEPP-a

Članak 34.Opće odredbe

1.  Pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a nude štedišama PEPP-a osnovni PEPP i mogu ponuditi alternativne ulagačke opcije.

3.  Sve ulagačke opcije utvrđuju pružatelji PEPP-a na temelju provjerenih tehnika smanjenja rizika kojima se osigurava dovoljna zaštita štedišama PEPP-a.

Članak 35.Odabir ulagačke opcije štediše PEPP-a

Štediša PEPP-a nakon primitka relevantnih informacija, savjeta i instrumenta za potporu pri odlučivanju prilikom sklapanja ugovora o PEPP-u odabire jednu ulagačku opciju.

Članak 36.Uvjeti za izmjenu odabrane ulagačke opcije

1.  Uvjeti izmjene ulagačke opcije navode se u ugovoru o PEPP-u.

Članak 37.

Osnovni PEPP

1.  Osnovni PEPP siguran je i isplativ proizvod koji se može lako nabaviti, uključujući digitalnim kanalima u svakoj državi članici. Predstavlja standardnu ulagačku opciju.

1a.  Tehnika ublažavanja rizika koja se primjenjuje na osnovni PEPP mora biti u skladu s ciljem da se štediši PEPP-a omogući nadoknada kapitala.

2.  Ukupni troškovi i naknade za osnovni PEPP ne premašuju 1% akumuliranog kapitala godišnje.

Članak 39.Delegirani akt o ulagačkim opcijama

1.  Korištenjem tehnike smanjenja rizika osigurava se da strategija ulaganja PEPP-a bude tako osmišljena da stvara stabilan i prikladan individualni budući mirovinski prihod od PEPP-a i da se njome zajamči pravedno postupanje prema svim generacijama štediša PEPP-a. Primjenjive tehnike smanjenja rizika obuhvaćaju odredbe iz točaka (a) ili (b), ili njihovu kombinaciju, a mogu se dopuniti odredbama iz točke (c):

(a)  odredbe za postupno prilagođavanje raspodjele ulaganja radi ublažavanja financijskih rizika ulaganja za dobne skupine ulagača koje odgovaraju preostalom trajanju (životni ciklus);

(b)  odredbe o uspostavi pričuva iz doprinosa ili povrata na ulaganje, koje se na pošten i transparentan način dodjeljuju štedišama PEPP-a kako bi se smanjili gubici pri ulaganju (kapitalno jamstvo);

(c)  odredbe za upotrebu odgovarajućih financijskih jamstava za zaštitu od gubitaka pri ulaganju.

2.  Ako se PEPP iz članka 37. ove Direktive nudi bez odredbe iz točke (a) ili na osnovi kombinacije odredbi iz stavka 1. ovoga članka, pružatelj ili distributer PEPP-a trebao bi u pisanom obliku jasno objasniti postojanje PEPP-a temeljenog isključivo na kapitalnim jamstvima, razloge za preporuku PEPP-a temeljenog na odredbama iz točki (b) i (c) ili kombinaciji gore navedenih odredbi te jasno pokazati bilo kakve dodatne rizike koje bi oni mogli uključivati u usporedbi s PEPP-om temeljenom na kapitalnom jamstvu.

3.  Kako bi se odredili kriteriji za učinkovite tehnike smanjenja rizika koje se mogu dosljedno primjenjivati, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda s navedenim pojedinostima odredaba za tehnike smanjenja rizika. EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do ... [xxx nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

ODJELJAK III.OSTALI ASPEKTI FAZE UPLAĆIVANJA

Članak 40.Uvjeti povezani s fazom uplaćivanja

Ako nisu utvrđeni ovom Uredbom, uvjete ▐ povezane s fazom uplaćivanja utvrđuju države članice, a oni ne smiju biti manje povoljni od važećih nacionalnih pravila.

POGLAVLJE VI.ZAŠTITA ULAGATELJA

Članak 41.Depozitar

1.  Ako je pružatelj PEPP-a institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ili investicijsko društvo iz članka 5. stavka 1., on može imenovati jednog ili više depozitara za pohranu imovine i nadzorne dužnosti.

2.  Za imenovanje depozitara i izvršavanje njegovih zadaća primjenjuje se na odgovarajući način članak 33. stavci 5., 6. i 7. Direktive 2016/2341/EU.

3.  Za pohranu imovine i odgovornost depozitara primjenjuje se na odgovarajući način članak 34. stavci 1. i 2. Direktive 2016/2341/EU. Depozitar je odgovoran pružatelju PEPP-a i štedišama PEPP-a za sve gubitke koje pretrpe zbog neopravdanog neizvršavanja ili nepravilnog izvršavanja obveza depozitara. Na odgovornost depozitara ne utječe činjenica da je svu imovinu ili dio imovine koja mu je povjerena na pohranu povjerio trećoj strani.

4.  Za nadzorne dužnosti depozitara primjenjuje se na odgovarajući način članak 35. stavak 1. Direktive 2016/2341/EU.

Članak 42.Pokriće biometrijskih rizika

Ne dovodeći u pitanje članak 5. pružatelji PEPP-a mogu ponuditi PEPP-ove s dodatnom opcijom pokrića biometrijskih rizika. ▌

Članak 43.Pritužbe

1.  Pružatelji i distributeri PEPP-a uspostavljaju i primjenjuju odgovarajuće i učinkovite postupke rješavanja pritužbi za rješavanje pritužbi klijenata PEPP-a u pogledu njihovih prava i obveza na temelju ove Uredbe.

2.  Ti se postupci primjenjuju u svim državama članicama u kojima pružatelj ili distributer PEPP-a nudi svoje usluge, a dostupni su na jednom službenom jeziku predmetne države članice koji je odabrao klijent PEPP-a ili na drugom jeziku ako su se tako dogovorili pružatelj ili distributer PEPP-a i klijent PEPP-a.

3.  Pružatelji i distributeri PEPP-a ulažu sve moguće napore da bi odgovorili na pritužbe klijenata PEPP-a u papirnatom obliku ili, ako su se tako dogovorili pružatelj ili distributer PEPP-a i klijent PEPP-a, na drugom trajnom mediju. Odgovor se odnosi na sve navedene primjedbe te se pruža u odgovarajućem roku, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od primitka pritužbe. U iznimnim situacijama, ako se odgovor ne može dati u roku od 15 radnih dana iz razloga koji su izvan kontrole pružatelja ili distributera PEPP-a, zahtijeva se slanje privremenog odgovora u kojem se jasno navode razlozi kašnjenja odgovora na žalbu i rok do kojeg će klijent PEPP-a primiti konačan odgovor. U svakom slučaju, rok za primitak konačnog odgovora ne smije prijeći 35 radnih dana.

4.  Pružatelji i distributeri PEPP-a obavješćuju klijenta PEPP-a o najmanje jednom subjektu za alternativno rješavanje sporova (ARS) koji je nadležan za sporove o pravima i obvezama klijenata PEPP-a na temelju ove Uredbe.

5.  Informacije iz stavka 3. navode se na jasan, sveobuhvatan i lako dostupan način na web-mjestu pružatelja ili distributera PEPP-a, u podružnici i u općim uvjetima ugovora između pružatelja ili distributera PEPP-a i klijenta PEPP-a. Navodi se i način dobivanja dodatnih informacija o predmetnom subjektu za ARS i uvjetima njegova korištenja.

6.  Nadležna tijela uspostavljaju postupke koji klijentima PEPP-a i drugim zainteresiranim stranama, uključujući udruge potrošača, omogućuje podnošenje pritužbi nadležnim tijelima u vezi s navodnim povredama ove Uredbe od strane pružatelja i distributera PEPP-a. U svakom slučaju, podnositelji pritužbi moraju dobiti odgovor.

6a.   Nadležno tijelo glavnog poslovnog nastana ili jedinog poslovnog nastana pružatelja ili distributera nadležno je djelovati kao glavno nadležno tijelo za prekogranično pružanje PEPP-ova.

6b.   U slučajevima koji se odnose na više od jedne države članice podnositelj pritužbe može izabrati podnošenje pritužbe preko nadležnog tijela svoje države članice, bez obzira na to gdje je došlo do povrede. S tim ciljem i neovisno o stavku 6.a svako nadležno tijelo nadležno je za rješavanje pritužbe koja mu je podnesena ili mogućeg kršenja ove Uredbe, ako se predmet odnosi na poslovni nastan u njegovoj državi članici ili ako bitno utječe na štediše PEPP-a u njegovoj državi članici. U takvim slučajevima nadležno tijelo bez odlaganja obavješćuje glavno nadležno tijelo o tom pitanju.

6c.   Ako nema dogovora među dotičnim nadležnim tijelima, primjenjuje se postupak rješavanja sporova predviđen u članku 56.

POGLAVLJE VII.PREBACIVANJE IZMEĐU PRUŽATELJA PEPP-a

Članak 45.Pružanje usluge prebacivanja između pružatelja

1.  Pružatelji PEPP-a na zahtjev štediše PEPP-a omogućuju uslugu prebacivanja pozitivnog salda s PEPP računa kod zamijenjenog pružatelja PEPP-a na novi račun kod novog pružatelja te zatvaranje prijašnjeg PEPP računa.

Uslugu prebacivanja između pružatelja mogu davati pružatelji PEPP-a s poslovnim nastanom u istoj državi članici (domaća usluga prebacivanja) ili u drugoj državi članici (prekogranična usluga prebacivanja).

U slučaju domaće usluge prebacivanja, pružatelji PEPP-a moraju obavijestiti nacionalna nadležna tijela o svakoj usluzi prebacivanja koju pružaju štedišama PEPP-a. Nacionalna nadležna tijela redovito nadziru usklađenost pružatelja PEPP-a s ovim poglavljem.

U slučaju prekograničnog prebacivanja, pružatelji PEPP-a moraju obavijestiti EIOPA-u o svakoj usluzi prebacivanja koju pružaju štedišama PEPP-a. EIOPA redovito nadzire usklađenost pružatelja PEPP-a s ovim poglavljem.

2.  Uvjeti promjene pružatelja PEPP-a navode se u ugovoru o PEPP-u. U svakom slučaju štediša PEPP-a ima pravo promijeniti pružatelja u trenutku odlaska u mirovinu.

Članak 46.Usluga prebacivanja između pružatelja

1.  Novi pružatelj PEPP-a na zahtjev štediše PEPP-a pokreće uslugu prebacivanja. ▌

2.  Novi pružatelj PEPP-a pokreće uslugu prebacivanja računa nakon što zaprimi zahtjev štediše PEPP-a.

Zahtjev se sastavlja na službenom jeziku države članice u kojoj se inicira usluga prebacivanja između pružatelja ili na bilo kojem drugom jeziku koji su stranke dogovorile.

Zahtjev omogućuje štediši PEPP-a davanje izričitog pristanka zamijenjenom pružatelju PEPP-a za izvršavanje svih zadaća iz stavka 3. i davanje izričitog pristanka novom pružatelju PEPP-a za izvršavanje svih zadaća iz stavka 5.

Zahtjev omogućuje štediši PEPP-a da konkretno odredi portfelje imovine i/ili iznose koje treba prebaciti. Zahtjev omogućuje štedišama PEPP-a i da odrede datum od kojeg se plaćanja vrše na PEPP račun otvoren kod novog pružatelja PEPP-a. Taj je datum najmanje šest radnih dana nakon datuma na koji je novi pružatelj PEPP-a zaprimio dokumente koje je proslijedio zamijenjeni pružatelj PEPP-a u skladu sa stavkom 4. Države članice mogu tražiti da zahtjev štediše PEPP-a bude u pisanom obliku te da se primjerak zahtjeva dostavi štediši PEPP-a.

3.  Novi pružatelj PEPP-a zahtijeva od zamijenjenog pružatelja PEPP-a izvršavanje sljedećih zadaća u roku od dva dana nakon što je zaprimio zahtjev iz stavka 2., ako su predviđene zahtjevom štediše PEPP-a:

(a)   dostavljanje novom pružatelju PEPP-a i, ako je to štediša PEPP-a izričito naveo u zahtjevu, štediši PEPP-a popisa postojeće imovine koja se prebacuje;

(b)   prebacivanje preostalog pozitivnog salda na račun koji je otvoren ili postoji kod novog pružatelja PEPP-a na datum koji je odredio štediša PEPP-a i

(c)   zatvaranje PEPP računa kod zamijenjenog pružatelja PEPP-a na datum koji je odredio štediša PEPP-a.

4.  Nakon primitka zahtjeva novog pružatelja PEPP-a zamijenjeni pružatelj PEPP-a izvršava sljedeće zadaće, ako su predviđene odobrenjem štediše PEPP-a:

(a)   u roku od pet radnih dana šalje novom pružatelju PEPP-a informacije iz stavka 3. točke (a);

(b)   ako zamijenjeni pružatelj PEPP-a ne raspolaže automatskim sustavom za preusmjeravanje uplata na PEPP račun koji je štediša PEPP-a otvorio kod novog pružatelja PEPP-a, prestaje prihvaćati uplate na predmetni PEPP račun s učinkom od datuma navedenog u zahtjevu; države članice mogu zahtijevati od zamijenjenog pružatelja PEPP-a da obavijesti štedišu PEPP-a o razlozima za neprihvaćanje uplata;

(c)   prebacuje preostali pozitivni saldo s PEPP računa na novi račun koji je otvoren kod novog pružatelja PEPP-a na datum naveden u zahtjevu;

(d)   zatvara PEPP račun na datum naveden u zahtjevu ako štediša PEPP-a na tom računu nema nepodmirenih obveza i uz uvjet da su dovršene radnje navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka; pružatelj PEPP-a odmah obavješćuje štedišu PEPP-a kada zbog tih nepodmirenih obveza nije moguće zatvoriti račun štediše PEPP-a.

5.  Novi pružatelj PEPP-a u roku od pet radnih dana nakon što je od zamijenjenog pružatelja PEPP-a zaprimio informacije iz stavka 3. izvršava sljedeće zadaće, ako su predviđene u zahtjevu te u mjeri u kojoj informacije koje je dostavio zamijenjeni pružatelj PEPP-a ili štediša PEPP-a omogućuju novom pružatelju PEPP-a da te zadaće izvrši:

(a)   obavlja sve potrebne pripremne radnje za prihvaćanje uplata te ih prihvaća s učinkom od datuma navedenog u zahtjevu;

(b)   uplatiteljima navedenima u odobrenju dostavlja podatke o PEPP računu štediše PEPP-a kod novog pružatelja PEPP-a i primjerak zahtjeva štediše PEPP-a.

Ako ne raspolaže svim informacijama koje su mu potrebne za obavješćivanje uplatitelja iz točke (b) prvog podstavka, novi pružatelj PEPP-a informacije koje nedostaju traži od štediše PEPP-a ili od zamijenjenog pružatelja PEPP-a.

Ako štediša PEPP-a odluči uplatiteljima osobno dostaviti informacije iz točke (b) prvog podstavka umjesto da novom pružatelju PEPP-a izda posebnu suglasnost da to učini u skladu sa stavkom 2., novi pružatelj PEPP-a štediši PEPP-a dostavlja standardizirane dopise s detaljima PEPP računa i datumom početka iz zahtjeva u roku navedenom u prvom podstavku.

Članak 47.Olakšavanje domaćeg i prekograničnog prebacivanja štedišama PEPP-a

1.  Ako štediša PEPP-a svojeg pružatelja PEPP-a obavijesti da želi otvoriti PEPP račun kod pružatelja PEPP-a iz iste ili druge države članice, pružatelj PEPP-a kod kojeg štediša PEPP-a ima PEPP račun po primitku takvog zahtjeva štediši PEPP-a pruža sljedeću pomoć:

(a)   štediši PEPP-a besplatno dostavlja dostupne informacije o ponavljajućim uplatama na PEPP račun štediše PEPP-a tijekom proteklih 13 mjeseci;

(b)   prebacuje preostali pozitivni saldo na PEPP računu štediše PEPP-a na PEPP račun koji je štediša PEPP-a otvorio kod novog pružatelja PEPP-a, pod uvjetom da zahtjev sadržava sve detalje koji omogućuju identifikaciju novog pružatelja PEPP-a i PEPP računa štediše PEPP-a;

(c)   zatvara PEPP račun štediše PEPP-a.

2.  Ako štediša PEPP-a nema nepodmirenih obveza na računu PEPP-a, pružatelj PEPP-a kod kojeg štediša PEPP-a ima taj PEPP račun pruža pomoć iz točaka (a), (b) i (c) stavka 1. ovog članka na datum koji je odredio štediša PEPP-a, a najmanje šest radnih dana nakon što je pružatelj PEPP-a zaprimio zahtjev štediše PEPP-a, osim ako su se strane dogovorile drukčije. Pružatelj PEPP-a odmah obavješćuje štedišu PEPP-a kada zbog nepodmirenih obveza nije moguće zatvoriti njegov račun PEPP-a.

Članak 48.Naknade i pristojbe povezane s prebacivanjem između pružatelja

1.  Štedišama PEPP-a omogućen je besplatan pristup njihovim osobnim informacijama kojima raspolažu zamijenjeni pružatelj PEPP-a ili novi pružatelj PEPP-a.

2.  Zamijenjeni pružatelj PEPP-a dostavlja informacije koje je zatražio novi pružatelj PEPP-a u skladu s člankom 46. stavkom 4. točkom (a) bez naplate troškova štediši PEPP-a ili novom pružatelju PEPP-a.

3.  Ukupan iznos naknada i pristojbi koje zamijenjeni pružatelj PEPP-a može naplatiti štediši PEPP-a za zatvaranje PEPP računa kod tog pružatelja ograničen je na najviše 0,5 % pozitivnog salda koji se prenosi novom pružatelju PEPP-a.

4.  ▌Novi pružatelj PEPP-a može naplatiti samo stvarne troškove usluge prebacivanja.

Članak 49.Zaštita štediša PEPP-a od financijskog gubitka

1.  Pružatelj PEPP-a koji je uključen u postupak prebacivanja bez odgode nadoknađuje sve financijske gubitke, uključujući naknade, pristojbe i kamate, koje pretrpi štediša PEPP-a, a koji su izravna posljedica nepoštovanja obveza iz članka 46. od strane tog pružatelja PEPP-a.

2.  Odgovornost na temelju stavka 1. ne primjenjuje se u slučajevima iznimnih i nepredvidivih okolnosti na koje pružatelj PEPP-a koji se poziva na te okolnosti nije mogao utjecati, a čije se posljedice ne bi mogle izbjeći neovisno o uloženom trudu ili ako je pružatelj PEPP-a obvezan drugim pravnim obvezama koje određuju zakonodavni akti Unije ili nacionalni propisi.

3.  Odgovornost na temelju stavka 1. utvrđuje se u skladu s pravnim zahtjevima primjenjivima na nacionalnoj razini.

4.  Štediša PEPP-a snosi sve troškove i sav rizik financijskog gubitka povezane s otkupom imovine na PEPP računu u naravi za potrebe njezina prebacivanja od zamijenjenog pružatelja PEPP-a novom pružatelju PEPP-a.

5.  Štediša PEPP-a snosi sve troškove i sav rizik financijskog gubitka povezane s kapitalnom zaštitom koju osigurava zamijenjeni pružatelj PEPP-a. Ta kapitalna zaštita, koja štediši PEPP-a omogućuje povrat uloženog kapitala i pruža mehanizam indeksacije inflacije, prestaje u trenutku zamjene pružatelja.

5a.  Države članice brinu se za uspostavu prekograničnih mehanizama pritužbi i pravne zaštite kojima se omogućuje pojedinačna i kolektivna prekogranična nadoknada štete.

Članak 50.Informacije o usluzi prebacivanja

1.  Pružatelji PEPP-a štedišama PEPP-a pružaju sljedeće informacije o usluzi prebacivanja:

(a)   uloge zamijenjenog pružatelja PEPP-a i novog pružatelja PEPP-a u svakom koraku postupka prebacivanja računa, kako je naznačeno u članku 46.;

(b)   vremenski okvir za izvršenje pojedinačnih koraka;

(c)   naknade i pristojbe naplaćene za postupak prebacivanja;

(d)   sve informacije koje će štediša PEPP-a trebati dostaviti.

Pružatelji PEPP-a pružaju i druge informacije, uključujući prema potrebi informacije potrebne za identifikaciju sustava osiguranja depozita, sustava za zaštitu ulagača ili sustava za zaštitu mirovina u Uniji u kojima je pružatelj PEPP-a član. „Sustav za zaštitu mirovina” znači mehanizam za isplatu kompenzacije štedišama ili korisnicima PEPP-a u slučaju insolventnosti pružatelja PEPP-a.

2.  Informacije iz stavka 1 dostupne su u svakom trenutku u elektroničkom obliku na web-mjestu pružatelja PEPP-a, besplatno, u papirnatom obliku ili na drugom trajnom mediju u svim poslovnim prostorima pružatelja PEPP-a, a štedišama PEPP-a dostavljaju se na zahtjev.

POGLAVLJE VIII.FAZA ISPLAĆIVANJA

Članak 51.Uvjeti povezani s fazom isplaćivanja

1.  Ako nisu utvrđeni ovom Uredbom, uvjete ▐ povezane s fazom isplaćivanja utvrđuju države članice, a oni ne smiju biti manje povoljni od važećih nacionalnih pravila.

Članak 52.Oblici isplate

1.  Pružatelji PEPP-a mogu štedišama u okviru PEPP-a omogućiti jedan ili više sljedećih oblika isplate:

(a)   renta;

(b)   cjelokupan iznos;

(c)   slobodno povlačenje sredstava;

(d)   kombinacija navedenih oblika.

2.  Za osnovni PEPP, u prvoj je godini dozvoljen maksimum od 30 % ukupnog iznosa. Preostali kapital može biti u obliku slobodnog povlačenja sredstava, rente ili kombinacije tih oblika. U slučaju osnovnog PEPP-a s kapitalnim jamstvom kao ulagačkom opcijom, minimalno 35 % isplate bit će u obliku doživotne rente.

2a.  S obzirom na okolnosti pojedinačnog štediše PEPP-a i relativnu vrijednost akumuliranog kapitala u odnosu na tekuće vrijednosti rente, rente u osnovnom PEPP-u moguće je umjesto toga uzeti kao cjelokupni iznos ili u obliku slobodnog povlačenja sredstava. Kako bi se utvrdili dosljedni postupci i kriteriji za procjenu tih okolnosti i utvrđivanje odgovarajuće relativne vrijednosti akumuliranog kapitala, EIOPA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda.

EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do ...

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

2b.  Štediše PEPP-a odabiru oblik isplate pet godina prije početka faze isplaćivanja.

POGLAVLJE IX.NADZOR

Članak 53.Nadzor nadležnih tijela i praćenje EIOPA-e

1.  Nadležno tijelo pružatelja PEPP-a stalno nadzire usklađenost s ovom Uredbom. Odgovorno je i za nadzor usklađenosti s obvezama utvrđenima ovim pravilima ili s dokumentima o osnivanju pružatelja PEPP-a te primjerenosti njegovih postupaka i organizacije s obzirom na zadaće koje treba ispuniti pri pružanju PEPP-a.

2.  EIOPA osigurava da se naziv „PEPP” ne upotrebljava osim uz odobrenje u okviru ove Uredbe te u skladu s njom.

3.  EIOPA u koordinaciji s drugim europskim nadzornim tijelima pregledava godišnje planove nadzora pružatelja PEPP-a koje su donijela nadležna tijela.

Članak 54.Ovlasti nadležnih tijela

Svaka država članica osigurava da nadležno tijelo ima sve nadzorne i istražne ovlasti potrebne za obavljanje svojih funkcija u skladu s ovom Uredbom.

Članak 55.Suradnja

i dosljednost

1.  Svako nadležno tijelo doprinosi dosljednoj primjeni ove Uredbe u cijeloj Uniji. U tu svrhu nadležna tijela surađuju međusobno i s Komisijom.

2.  Nadležna tijela međusobno surađuju u skladu s Uredbom 575/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća[22], Direktivom 2009/138/EZ, Direktivom 2016/2341/EU, Direktivom 2014/65/EU, Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EU.

3.  Nadležna tijela i EIOPA međusobno surađuju u svrhu izvršavanja svojih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1094/2010.

4.  Nadležna tijela i EIOPA razmjenjuju sve informacije i dokumente potrebne za izvršavanje svojih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1094/2010, osobito kako bi se otkrile i uklonile povrede ove Uredbe.

5.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, EIOPA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju detalji mehanizma za dosljednost, suradnju i razmjenu informacija, zajedno sa zahtjevima potrebnima za prikaz navedenih informacija u standardiziranom formatu kojim se omogućuje usporedba.

EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do … [u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe].

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Članak 56.Rješavanje nesuglasica između nadležnih tijela u prekograničnim situacijama

1.  Ako se nadležno tijelo pružatelja ili distributera PEPP-a ne slaže s postupkom ili sadržajem djelovanja ili nepostupanjem nadležnog tijela druge države članice u pogledu primjene ove Uredbe, EIOPA, na zahtjev jednog ili više predmetnih nadležnih tijela, može pomoći tijelima u postizanju dogovora u skladu s postupkom iz stavaka 2. do 4.

U prekograničnim situacijama te, ako je na temelju objektivnih kriterija moguće utvrditi postojanje spora između nadležnih tijela različitih država članica, EIOPA može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), pomoći nadležnim tijelima u postizanju dogovora u skladu s postupkom iz stavaka 2. do 4.

2.  EIOPA određuje rok za mirenje između nadležnih tijela, vodeći računa o svim odgovarajućim rokovima te složenosti i hitnosti pitanja. U toj fazi EIOPA djeluje kao posrednik.

Ako predmetna nadležna tijela ne uspiju postići sporazum u sklopu faze mirenja iz stavka 2., EIOPA može u skladu s postupkom navedenim u članku 44. stavku 1. trećem i četvrtom podstavku Uredbe (EU) br. 1094/2010 donijeti odluku kojom se od njih zahtijeva da poduzmu određenu mjeru ili da se suzdrže od poduzimanja mjera radi rješavanja tog pitanja, uz obvezujuće učinke za dotična nadležna tijela kako bi se osigurala usklađenost s pravom Unije.

3.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije na temelju članka 258. UFEU-a, ako nadležno tijelo ne poštuje odluku EIOPA-e i time ne osigura da pružatelj PEPP-a ili distributer PEPP-a ispunjava zahtjeve koji se na njih izravno primjenjuju na temelju ove Uredbe, EIOPA može donijeti pojedinačnu odluku upućenu pružatelju PEPP-a ili distributeru PEPP-a kojom traži potrebno djelovanje za poštovanje obveza na temelju prava Unije, uključujući prekid bilo koje prakse.

4.  Odluke donesene na temelju stavka 4. imaju prednost pred bilo kojom odlukom koju je prethodno donijelo nadležno tijelo o istom pitanju. Sve mjere nadležnih tijela u vezi s činjenicama koje su predmet odluka na temelju stavaka 3. ili 4. moraju biti usklađene s tim odlukama.

5.  U izvješću iz članka 50. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 predsjednik EIOPA-e navodi prirodu i vrstu sporova među nadležnim tijelima, postignute sporazume i odluke donesene radi rješavanja takvih sporova.

POGLAVLJE X.SANKCIJE

Članak 57.Administrativne sankcije i korektivne mjere

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo država članica da propisuju i izriču kaznene sankcije, nadležna tijela mogu izricati administrativne sankcije i korektivne mjere u sljedećim slučajevima:

(a)  financijsko društvo iz članka 5. stavka 1. dobilo je odobrenje za PEPP na temelju lažnih ili zavaravajućih izjava ili na drugi protupropisni način kojim se povređuju odredbe članaka 5. i 6.;

(b)  financijsko društvo iz članka 5. stavka 1. bez potrebnog odobrenja pruža ili distribuira proizvode pod nazivom „paneuropski osobni mirovinski proizvod” odnosno „PEPP”;

(c)  pružatelj PEPP-a povrijedio je odredbe članka 7. stavka 3. ▌ili nije ispunio zahtjeve i obveze utvrđene u poglavlju IV., poglavlju V., članku 43. i poglavlju VII.;

(d)  depozitar nije ispunio svoje nadzorne dužnosti na temelju članka 42.

2.  Te mjere i sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće i obuhvaćaju barem sljedeće:

(a)  javno upozorenje u kojem se navodi identitet fizičke ili pravne osobe i vrstu povrede u skladu s člankom 59.;

(b)  nalog kojim se fizičkoj ili pravnoj osobi nalaže da prestane s takvim postupanjem i da takvo postupanje više ne ponovi;

(c)  privremenu zabranu obavljanja upravljačkih aktivnosti u predmetnim društvima bilo kojem članu upravljačkog tijela financijskog društva ili bilo kojoj fizičkoj osobi koje se smatra odgovornima;

(d)  najviše administrativne kazne u najmanjem iznosu od 5 000 000 EUR ili u državama člancima čija valuta nije euro, odgovarajući iznos u nacionalnoj valuti na [datum stupanja na snagu ove Uredbe];

(e)  ako je riječ o pravnoj osobi, najviše administrativne kazne iz točke (d) mogu iznositi do 10 % ukupnog godišnjeg prihoda na temelju posljednjih dostupnih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo; ako je pravna osoba matično poduzeće ili poduzeće kći matičnog društva koje mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća[23], odgovarajući ukupni godišnji prihod jest ukupni godišnji prihod ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu s relevantnim računovodstvenim zakonodavnim aktima, u skladu s posljednjim dostupnim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog poduzeća;

(f)  najviše administrativne kazne u iznosu koji je najmanje dvaput veći od iznosa koristi ostvarene povredom u slučajevima kada se ta korist može utvrditi, čak i kada prelazi najveće iznose iz točaka (d) i (e).

3.  Ako se odredbe iz prvog stavka odnose na pravne osobe, nadležna tijela članovima upravljačkog tijela te drugim osobama koje su prema nacionalnom pravu odgovorne za povredu izriču administrativne sankcije i korektivne mjere utvrđene u stavku 2.

4.  Sve odluke o izricanju administrativnih sankcija i korektivnih mjera utvrđenih u stavku 2. primjereno su obrazložene i podliježu pravu na žalbu pred sudom.

Članak 58.Izvršavanje ovlasti za izricanje administrativnih sankcija i korektivnih mjera

1.  Nadležna tijela imaju ovlasti izreći, u skladu sa svojim nacionalnim pravnim okvirom, administrativne sankcije i korektivne mjere iz članka 57.:

(a)  izravno;

(b)  u suradnji s drugim tijelima;

(c)  podnošenjem zahtjeva nadležnim pravosudnim tijelima.

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela pri utvrđivanju vrste i razine administrativnih sankcija ili korektivnih mjera izrečenih u skladu s člankom 57. uzimaju u obzir sve bitne okolnosti, uključujući po potrebi sljedeće:

(a)  važnost, težinu i trajanje povrede;

(b)  stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za povredu;

(c)  financijsku moć odgovorne fizičke ili pravne osobe, osobito izraženu kao ukupni prihod odgovorne pravne osobe ili godišnji prihod i neto imovina odgovorne fizičke osobe;

(d)  iznos ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka odgovorne fizičke ili pravne osobe, ako se mogu utvrditi;

(e)  gubitke koje su zbog kršenja imale treće osobe, ako ih je moguće utvrditi;

(f)  razinu suradnje odgovorne fizičke ili pravne osobe s nadležnim tijelom, ne dovodeći u pitanje potrebu da se osigura povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka te osobe;

(g)  prethodne povrede odgovorne fizičke ili pravne osobe.

Članak 59.Objava administrativnih sankcija i korektivnih mjera

1.  Nadležna tijela bez nepotrebnog odlaganja objavljuju na svojem službenom web-mjestu odluku kojom se izriče administrativna sankcija ili korektivna mjera za povrede ove Uredbe nakon što je osoba kojoj je izrečena sankcija ili mjera obaviještena o toj odluci.

2.  Objava iz stavka 1. uključuje informacije o vrsti i prirodi povrede te identitet odgovornih osoba i izrečene sankcije ili mjere.

3.  Ako nadležno tijelo smatra da je objava identiteta pravnih subjekata ili identiteta i osobnih podataka fizičkih osoba nerazmjerna, slijedeći procjenu svakog slučaja posebno, ili da bi takva objava ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, nadležna tijela:

(a)  odgađaju objavu odluke o izricanju administrativne sankcije ili korektivne mjere do trenutka kada razlozi za neobjavljivanje prestanu postojati ili

(b)  objavljuju odluku o izricanju administrativne sankcije ili korektivne mjere, ne navodeći pritom, tijekom razumnog razdoblja, identitet i osobne podatke primatelja odluke ako se predviđa da će u tom razdoblju razlozi za anonimnu objavu prestati postojati te uz uvjet da se takvom anonimnom objavom osigura djelotvorna zaštita predmetnih osobnih podataka ili

(c)  uopće ne objavljuju odluku o izricanju administrativne sankcije ili korektivne mjere ako smatraju da mogućnosti iz točaka (a) i (b) nisu dostatne kako bi se osiguralo sljedeće:

i.  neugrožavanje stabilnosti financijskih tržišta;

ii.  proporcionalnost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju blažima po svojoj prirodi.

4.  U slučaju odluke o objavi sankcije ili mjere na anonimnoj osnovi kako se navodi u stavku 3. točki (b), objava relevantnih podataka može se odgoditi. Ako postoji pravo na žalbu protiv odluke o izricanju administrativne sankcije ili korektivne mjere pred relevantnim pravosudnim tijelima, nadležna tijela na svojem službenom web-mjestu odmah objavljuju te informacije i sve naknadne informacije o ishodu takve žalbe. Objavljuju se i sve sudske odluke kojima se poništava administrativna sankcija ili korektivna mjera.

5.  Nadležna tijela osiguravaju da sav sadržaj objavljen u skladu sa stavcima 1. do 4. ostaje na njihovom službenom web-mjestu najmanje pet godina nakon objave. Osobni podatci u objavljenom sadržaju zadržavaju se na službenom web-mjestu nadležnog tijela tijekom razdoblja koje je potrebno u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Članak 60.Obveza podnošenja informacija EIOPA-i u vezi s administrativnim sankcijama i korektivnim mjerama

1.  Nadležna tijela obavješćuju EIOPA-u o svim izrečenim administrativnim sankcijama i mjerama koje nisu objavljene u skladu s člankom 59. stavkom 1.

2.  Nadležna tijela godišnje dostavljaju EIOPA-i zbirne podatke o svim administrativnim sankcijama i korektivnim mjerama izrečenima u skladu s člankom 57.

EIOPA te informacije objavljuje u svojem godišnjem izvješću.

3.  Ako nadležno tijelo objavi administrativne sankcije ili druge mjere, o tome istodobno obavješćuje EIOPA-u.

POGLAVLJE XI.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.Obrada osobnih podataka

U vezi s obradom osobnih podataka u okviru ove Uredbe, pružatelji PEPP-a i nadležna tijela obavljaju svoje zadaće za potrebe ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Uredbom o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama). U vezi s obradom osobnih podataka koju provodi EIOPA u okviru ove Uredbe, EIOPA poštuje Uredbu (EZ) br. 45/2001.

Članak 62.Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. stavka 3., članka 26. stavka 3., članka 28. stavka 2., članka 32. stavka 7. i članka 39. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. stavka 3., članka 26. stavka 3., članka 28. stavka 2., članka 32. stavka 7. i članka 39. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stavka 3., članka 26. stavka 3., članka 28. stavka 2., članka 32. stavka 7. i članka 39. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 63.Evaluacija i izvješćivanje

1.  Komisija će svakih pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe provesti njezinu evaluaciju te će, nakon savjetovanja s EIOPA-om, glavne zaključke dostaviti Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

2.  Izvješće obuhvaća sva pitanja u pogledu funkcioniranja ove Uredbe, a osobito sljedeća pitanja:

(a)  prenosivost;

(b)  razvoj odjeljaka i partnerstava;

(c)  mehanizam prebacivanja;

(d)  prihvaćanje osnovnog PEPP-a;

(e)  žalbeni postupak;

(f)  primjenu u cijeloj Uniji;

(g)  integraciju okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u ulagačku politiku PEPP-a.

(h)  gornju granicu od 1 % iz članka 37. stavka 2.;

3.  Komisija osniva skupinu s relevantnim dionicima kako bi stalno pratila razvoj i primjenu PEPP-a. Tom skupinom u najmanju ruku moraju biti obuhvaćeni EIOPA, nacionalna nadzorna tijela, predstavnici industrije i potrošača te neovisni stručnjaci.

EIOPA ima funkciju tajništva skupine.

Članak 64.Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba počine se primjenjivati 12 mjeseci nakon objave delegiranih akata koji se odnose na ovu Uredbu u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu  

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

 • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
 • [2] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.
 • [3]   SL C , , str. .
 • [4]   Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala, Europska komisija, 30. rujna 2015. (COM(2015) 468 final).
 • [5]   Rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2016. o pregledu stanja i izazovima u regulaciji financijskih usluga u EU-u: put prema učinkovitijem i djelotvornijem okviru EU-a za financijsku regulaciju i prema uniji tržišta kapitala te njihov utjecaj, 2015/2106(INI), točka 20.
 • [6]   Zaključci Europskog vijeća od 28. lipnja 2016., EUCO 26/16, točka 11.
 • [7]   COM(2016) 601 final, str. 4.
 • [8]   COM(2017) 292 final, str. 6.
 • [9]   Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ, SL L 331, 15.12.2010., str. 12.
 • [10]   Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ, SL L 331, 15.12.2010., str. 48.
 • [11]   Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ, SL L 331, 15.12.2010., str. 84.
 • [12]   Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Jačanje sustava sankcioniranja u sektoru financijskih usluga” od 8. prosinca 2010, COM(2010) 716 final.
 • [13]   Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.
 • [14]   Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP, SL L 119, 4.5.2016., str. 89.
 • [15]   Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, SL L 8, 12.1.2001., str. 1.
 • [16]   Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).
 • [17]   Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).
 • [18]   Direktiva 2016/2341/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinačeno) (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).
 • [19]   Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (preinačena) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
 • [20] 
 • [21]   Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).
 • [22]   Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).
 • [23]   Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (29.6.2018)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Heinz K. Becker

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kućanstva EU-a među najvećim su štedišama u svijetu, ali velik dio te štednje drži se na bankovnim računima s kratkim dospijećima. Većim ulaganjem u tržišta kapitala moglo bi se pridonijeti rješavanju izazova starenja stanovništva i niskih kamatnih stopa.

(1)  Kućanstva EU-a među najvećim su štedišama u svijetu, ali velik dio te štednje drži se na bankovnim računima s kratkim dospijećima i niskom stopom povrata. Međutim, stope štednje kućanstava znatno se razlikuju među državama EU-a, a stalne razlike među državama članicama mogu utjecati na ulaganja i rast jer je štednja kućanstava važan izvor financiranja za privatna i javna ulaganja. Većim ulaganjem u tržišta kapitala moglo bi se pridonijeti rješavanju izazova starenja stanovništva, niskih kamatnih stopa i, dugoročno, niskih razina ulaganja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Kako bi se osigurali zadovoljavajući životni standardi za postojeće i buduće umirovljenike, države članice trebale bi dati prednost daljnjem razvoju, jačanju i reformiranju prvog (javnog) i drugog (strukovnog) stupa nacionalnih mirovinskih sustava. Ta dva stupa i dalje su najvažnija za osiguravanje dohotka u starosti i za održivost nacionalnih programa. PEPP-ovi ne bi trebali zamijeniti ili ugroziti programe prvog i drugog stupa. Kako bi se financijska sredstva potrebna za te stupove konsolidirala, države članice moraju riješiti i problem nezaposlenosti te neprijavljenog i neosiguranog rada. Međutim, s obzirom na predstojeće smanjenje radno aktivnog stanovništva s omjera 1: 4 na 1: 2, od ključne je važnosti pristup usmjeren na mirovinske sustave s više stupova. Dobrovoljni i dugoročni paneuropski osobni mirovinski proizvod djelovat će kao dopuna i pojačanje postojećih mirovinskih štednji, povećat će njihovu adekvatnost i pokrivenost za kategorije osoba koje su prethodno bile suočene s nedostatkom ili djelomičnim nedostatkom odgovarajuće pokrivenosti kao što su žene, mladi, samozaposlene osobe i osobe s atipičnim ili novim oblicima zaposlenja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Tijekom 2015. godine 11,3 milijuna radno aktivnih građana iz država EU28 (od 20 do 64 godine) boravilo je u državi članici koja nije bila država članica čiji su državljani, dok je 1,3 milijuna građana iz država EU28 radilo u državi članici koja nije bila država njihova boravišta.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  Starosne mirovine ključan su izvor prihoda umirovljenika kojim se osigurava zadovoljavajući životni standard i bori protiv siromaštva u starosti, što je preduvjet za ostvarivanje temeljnih prava navedenih u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, među ostalim u članku 25. o pravima starijih osoba u kojemu stoji: „Unija priznaje i poštuje prava starijih osoba na dostojan život i neovisnost te na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu.”, kao i prava utvrđenih u Preporuci Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o promicanju ljudskih prava starijih osoba1a.

 

__________________

 

1a Preporuka CM/Rec(2014)2 Odbora ministara državama članicama o promicanju ljudskih prava starijih osoba

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1d)  PEPP će građanima Unije omogućiti dodatan dobrovoljan izbor za mirovinsku štednju te će poboljšati prenosivost prava građana. Također će biti dopuna nacionalnim mirovinskim sustavima i Direktivi 2014/50/EU.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1e)  Starenje društva i pad stopa nataliteta znatni su demografski izazovi za Uniju, što ugrožava i primjerenost i održivost mirovina te međugeneracijsku solidarnost. Osim toga, zbog digitalizacije i promjena na tržištu rada taj će se problem vjerojatno još više pogoršati te će se povećati pritisak na prvi i drugi mirovinski stup.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1f)  U Uniji su i dalje prisutne rodne razlike u mirovinama uzrokovane neredovitošću doprinosa u mirovinske sustave, koji je posljedica prekida u radu ili uplaćivanju doprinosa zbog majčinstva ili skrbi o djeci. Mirovina umirovljenica u dobi od 65 do 79 godina u Uniji je u prosjeku skoro 40 % niža od mirovina umirovljenika. PEPP-om se može povećati mogućnost da i umirovljenice ostvare primjerene mirovine.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1g)  Prema EIOPA-i, ugovor za financijske proizvode s ciljem dugoročne mirovine dobrovoljno je potpisalo samo 67 milijuna osoba, odnosno 27 % ukupnog stanovništva EU-a u dobi od 25 do 59 godina, pri čemu se najveći broj tih osoba nalazi u svega nekoliko država članica.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1h)  PEPP bi prvenstveno trebao biti instrument dugoročne potpore u svrhu osiguravanja dobrog životnog standarda nakon umirovljenja, namijenjen posebice mladim građanima Unije. PEPP-om se efektivno može poboljšati mogućnost pokrivanja troškova potrebnih da bi se zadržao određeni životni standard nakon umirovljenja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1i)  Unija se suočava sa sve većim demografskim izazovom, koji će u konačnici dovesti do smanjenja sadašnjeg omjera ekonomske ovisnosti starijih osoba s 1:4 na 1:2 do 2060. godine. Sada na svakog građanina u dobi od 65 godina i više dolaze četiri osobe u dobi od 15 do 64 godine, no do 2060. na svakog građanina starijeg od 65 godina bit će samo dvije osobe koje pripadaju toj dobnoj skupini.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.j (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1j)  Prenosivost PEPP-a povećat će njegovu privlačnost kao proizvoda, posebno među mladima, te će pomoći u daljnjem olakšavanju ostvarivanja prava građana na život i rad u cijeloj Uniji.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.k (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1k)  PEPP je kao europski okvir za osobne mirovine posebno potreban i koristan za one koji ne ispunjavaju uvjete za primjerenu mirovinu ili bi uz nacionalne programe željeli imati dodatan oblik štednje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Trenutačno funkcioniranje unutarnjeg tržišta osobnih mirovina otežava visoki stupanj rascjepkanosti između nacionalnih tržišta i ograničeni stupanj prenosivosti osobnih mirovinskih proizvoda. Time se pojedincima može otežati ostvarivanje njihovih osnovnih sloboda. Na primjer, možda neće moći prihvatiti posao ili se umiroviti u drugoj državi članici. Nadalje, mogućnost pružatelja da ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga sprječava nedovoljna standardizacija postojećih osobnih mirovinskih proizvoda.

(3)  Trenutačno funkcioniranje unutarnjeg tržišta osobnih mirovina otežava visoki stupanj rascjepkanosti između nacionalnih tržišta i ograničeni stupanj prenosivosti osobnih mirovinskih proizvoda. Time se pojedincima može otežati ostvarivanje njihovih osnovnih sloboda. Na primjer, možda neće moći tražiti ili prihvatiti posao ili se umiroviti u drugoj državi članici. Nadalje, mogućnost pružatelja da ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga sprječava nedovoljna standardizacija postojećih osobnih mirovinskih proizvoda.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 a)  S obzirom na ulogu koju će PEPP imati u izgradnji unije tržišta kapitala i usmjeravanju kapitala prema realnom gospodarstvu i dugoročnim održivim projektima, u postupak je potrebno uključiti štediše, što će doprinijeti njihovoj osviještenosti o financijskim i nefinancijskim interesima te međusobnom odnosu uspješnosti proizvoda i okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Djelotvornost tog postupka povezana je s visokom razinom transparentnosti i objavljivanja te odgovarajućom uključenošću štediša.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  Osobe s nižim prihodima i oni koji su proveli manje vremena na tržištu rada imaju manje financijskog prostora za ulaganje u osobne mirovinske proizvode, što dovodi do povećanja nejednakosti prihoda u starijoj dobi. To je posebno slučaj kod žena općenito, što je posljedica razlike u plaćama između spolova kojoj su izložene tijekom svoje poslovne karijere kao i činjenice da žene provedu više vremena izvan tržišta rada zbog odgovornosti povezanih sa skrbi, za što ne primaju nikakve ili tek vrlo niske prihode.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Razvojem PEPP-a u okviru osobnih mirovinskih proizvoda pridonijet će se većoj ponudi mirovinske štednje i uspostavit će se tržište EU-a za pružatelje PEPP-a. Kućanstvima će se ponuditi više mogućnosti za ostvarivanje njihovih ciljeva za mirovinu.

(10)  Razvojem PEPP-a u okviru osobnih mirovinskih proizvoda pridonijet će se većoj ponudi mirovinske štednje i uspostavit će se tržište EU-a za pružatelje PEPP-a. Kućanstvima bi se trebale ponuditi dobro regulirane, sigurne, društveno odgovorne i održive mogućnosti za ostvarivanje njihovih ciljeva za mirovinu, uzimajući u obzir njihove potrebe i preferencije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Ova Uredba o PEPP-u države članice ne sprječava u tome da i dalje organiziraju financirane programe za starosne mirovine na kolektivnoj osnovi.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Zakonodavnim okvirom za PEPP postavit će se temelji za uspješno tržište pristupačnih i dobrovoljnih mirovinskih ulaganja kojima se može upravljati na paneuropskoj razini. Dopunom postojećih mirovinskih proizvoda i sustava pridonijet će se zadovoljavanju potreba ljudi koji žele osigurati dostatnost svoje mirovinske štednje, uklanjanju demografskih izazova i pružanju snažnog novog izvora privatnog kapitala za dugoročna ulaganja. Ovim okvirom neće se zamijeniti ili uskladiti postojeći nacionalni sustav osobnih mirovina.

(11)  Zakonodavnim okvirom za PEPP postavit će se temelji za uspješno tržište pristupačnih i dobrovoljnih mirovinskih ulaganja kojima se može upravljati na paneuropskoj razini. PEPP-om će se doprinijeti zadovoljavanju potreba ljudi koji žele osigurati dostatnost svoje mirovinske štednje i pomoći pri uklanjanju demografskih izazova i postojećih razlika u mirovinama, pružanjem snažnog novog izvora privatnog kapitala za dugoročna i održiva ulaganja, uključujući i socijalna ulaganja. Ovim okvirom neće se zamijeniti ili uskladiti postojeći nacionalni sustav osobnih proizvoda ili strukovni mirovinski sustav.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Pružatelji PEPP-a trebali bi imati pristup cijelom tržištu Unije na temelju jedinstvenog odobrenja za proizvod koji izdaje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), na temelju jedinstvenog skupa pravila.

(14)  Pružatelji PEPP-a trebali bi imati pristup cijelom tržištu Unije na temelju jedinstvenog odobrenja za proizvod koji izdaje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), na temelju jedinstvenog skupa pravila i u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelima.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Način na koji su institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-ovi) organizirane i regulirane znatno se razlikuje među državama članicama. U nekim državama članicama te institucije smiju provoditi samo aktivnosti povezane sa strukovnim mirovinama, dok u drugim državama članicama mogu provoditi aktivnosti povezane sa strukovnim i osobnim mirovinama. To je dovelo do različitih organizacijskih struktura IORP-ova, ali i različitog nadzora na nacionalnoj razini. Točnije, bonitetni nadzor IORP-ova koji provode aktivnosti povezane sa strukovnim i osobnim mirovinama veći je nego nadzor IORP-ova koji provode samo aktivnosti povezane sa strukovnim mirovinama. Kako se ne bi ugrozila financijska stabilnost i kako bi se uzele u obzir različite organizacijske strukture i nadzor, PEPP-ove bi trebali pružati samo IORP-ovi koji, u skladu s nacionalnim pravom, imaju odobrenje i odgovarajući nadzor za pružanje osobnih mirovinskih proizvoda. Štoviše, kako bi se dodatno zaštitila financijska stabilnost, cjelokupna imovina i obveze koje se odnose na aktivnosti pružanja PEPP-a trebaju se odvojiti u posebnu obračunsku jedinicu, a upravljanje njima i njihova organizacija trebaju se odvijati odvojeno od pružanja strukovnog mirovinskog osiguranja, bez ikakve mogućnosti prijenosa.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15 a)  Porezni sustav koji će se primjenjivati na PEPP trebao bi se odrediti s obzirom na zakonodavstvo svake države članice u kojoj je štediša PEPP-a uplatio doprinos. Kao posljedica toga, proizvod PEPP oporezivat će se u svakoj državi članici u kojoj je njegov štediša izvršio uplatu razmjerno razini doprinosa u svakoj državi članici.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 a)  Cjeloživotne mirovine i dodatna financijska sigurnost u slučaju invaliditeta, smrti ili dugotrajne skrbi nužne su značajke sveobuhvatnog mirovinskog proizvoda. Mirovinski proizvodi klijentima bi nakon umirovljenja trebali pružiti dugoročan, siguran i stabilan dodatni izvor prihoda.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 b)  Planovi uplaćivanja doprinosa trebali bi biti popraćeni prognozama o vrijednosti fondova, povratu ulaganja, procijenjenoj inflaciji i gospodarskom rastu.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se omogućio nesmetani prijelaz za pružatelje PEPP-a, obveza pružanja PEPP-ova s odjeljcima za svaku državu članicu primjenjivat će se tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Međutim, nakon pokretanja PEPP-a pružatelj bi trebao pružati informacije o tome koji su nacionalni odjeljci odmah dostupni, kako bi se izbjeglo moguće zavaravanje potrošača.

(21)  Nakon pokretanja PEPP-a pružatelj bi trebao u ugovoru pružiti informacije o tome koji su nacionalni odjeljci odmah dostupni. Ako štediša PEPP-a promijeni stalno boravište preseljenjem u drugu državu članicu za koju pružatelj PEPP-a ne nudi odmah dostupan odjeljak, svi klijenti mogu bez naknade promijeniti pružatelja. Korisnici PEPP-a trebali bi moći primati isplate iz PEPP-a neovisno o državi članici u kojoj borave.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21 a)  Kako bi se olakšalo izvršavanje odredbi o otvaranju nacionalnih odjeljaka u svim državama članicama, pružatelji PEPP-a trebali bi moći sklapati partnerstva s drugim pružateljima PEPP-a.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Uzimajući u obzir prirodu uspostavljenog mirovinskog sustava i povezano administrativno opterećenje, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali ti potencijalnim štedišama i korisnicima PEPP-a pružati jasne i primjerene informacije kako bi im pomogli pri donošenju odluke o mirovini. Iz istog bi razloga pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali osigurati visok stupanj transparentnosti u različitim fazama sustava, uključujući fazu prije upisa, članstvo (uključujući prije umirovljenja) i fazu nakon umirovljenja. Posebno bi trebalo pružati informacije o stečenim mirovinskim pravima, predviđenoj razini mirovinskih primanja, rizicima i jamstvima te o troškovima. Ako da se predviđene razine mirovina temelje na ekonomskim scenarijima, te bi informacije također trebale sadržavati nepovoljan scenarij koji bi trebao biti ekstreman, ali moguć.

(22)  Uzimajući u obzir prirodu uspostavljenog mirovinskog sustava i povezano administrativno opterećenje, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali ti potencijalnim štedišama i korisnicima PEPP-a pružati jasne i primjerene informacije kako bi im pomogli pri donošenju odluke o mirovini. Iz istog bi razloga pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali osigurati visok stupanj transparentnosti u različitim fazama sustava, uključujući fazu prije upisa, članstvo (uključujući prije umirovljenja) i fazu nakon umirovljenja. Posebno bi trebalo pružati informacije o stečenim mirovinskim pravima, predviđenoj razini mirovinskih primanja, rizicima i jamstvima te o troškovima i integraciji okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Predviđene razine mirovina temelje se, među ostalim, na ekonomskim scenarijima, uključujući nepovoljan scenarij.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Prije uključivanja u program PEPP-a, potencijalnim štedišama PEPP-a trebalo bi pružiti sve potrebne informacije kako bi mogli donijeti informiranu odluku.

(23)  Prije uključivanja u program PEPP-a, potencijalnim štedišama PEPP-a trebalo bi pružiti sve potrebne informacije savjetovanjem i procjenom njihovih zahtjeva i potreba u pogledu štednje kako bi mogli donijeti informiranu odluku.

Obrazloženje

Savjeti mogu biti značajno sredstvo kojim se kod potrošača podiže razina osviještenosti o njihovim odlukama.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se osigurala optimalna transparentnost proizvoda, proizvođači PEPP-a trebali bi za PEPP-ove koje proizvedu izraditi dokument s ključnim informacijama o PEPP-u prije nego što se proizvod može distribuirati štedišama PEPP-a. Oni bi također trebali biti odgovorni za točnost dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u. Dokumentom s ključnim informacijama o PEPP-u trebao bi se zamijeniti i prilagoditi dokument s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode iz Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća33 koji se neće morati pružati za PEPP-ove.

(24)  Kako bi se osigurala optimalna transparentnost proizvoda, pružatelji PEPP-a trebali bi za PEPP-ove koje proizvedu izraditi dokument s ključnim informacijama o PEPP-u prije nego što se proizvod može distribuirati štedišama PEPP-a. Oni bi također trebali biti odgovorni za točnost dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u. Dokumentom s ključnim informacijama o PEPP-u trebao bi se zamijeniti i prilagoditi dokument s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode iz Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća33 koji se neće morati pružati za PEPP-ove.

__________________

__________________

33Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

33Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)   Kalkulatori za mirovinske proizvode već se izrađuju na nacionalnoj razini. Međutim, kako bi ti kalkulatori bili što korisniji potrošačima, oni bi trebali obuhvaćati troškove i naknade različitih izdavatelja PEPP-a, kao i sve dodatne troškove i naknade koje zaračunavaju posrednici ili druge strane u investicijskom lancu, a koje već nisu uključili izdavatelji PEPP-a.

(26)  Kalkulatori za mirovinske proizvode već se izrađuju na nacionalnoj razini. Međutim, kako bi ti kalkulatori bili što korisniji potrošačima, oni bi trebali obuhvaćati troškove i naknade različitih pružatelja PEPP-a, kao i sve dodatne troškove i naknade koje zaračunavaju posrednici ili druge strane u investicijskom lancu, a koje već nisu uključili pružatelji PEPP-a.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Ulagači bi trebali imati mogućnost putem posebnog uređaja izračunati razine pružanja usluge tijekom razdoblja isplaćivanja.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  U promidžbenim sadržajima trebale bi se naglašavati prilike koje nudi digitalizacija, a značajke PEPP-a predstavljati na jednostavan i razumljiv način koji će biti prilagođen korisnicima, uz potpuno poštovanje članka 9. Uredbe 1286/2014 (Uredba o PRIIP-ovima).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Pružatelji PEPP-a trebali bi sastaviti izvještaj o mirovinskim primanjima za štediše PEPP-a kako bi im pružili ključne osobne i generičke podatke o programu PEPP-a i osigurali trajno informiranje o njima. Izvještaj o mirovinskim primanjima trebao bi biti jasan i sveobuhvatan i trebao bi sadržati relevantne i primjerene informacije u cilju olakšavanja razumijevanja prava na mirovinu tijekom vremena i u različitim sustavima te kako bi se olakšala mobilnost radne snage.

(29)  Pružatelji PEPP-a trebali bi sastaviti izvještaj o mirovinskim primanjima za štediše PEPP-a kako bi im pružili ključne osobne i generičke podatke o programu PEPP-a i osigurali trajno informiranje o njima. Izvještaj o mirovinskim primanjima trebao bi se poslati i korisnicima PEPP-a ako se s time složi štediša PEPP-a. Izvještaj o mirovinskim primanjima trebao bi biti jasan, ažuriran, jednostavan i sveobuhvatan i trebao bi sadržati relevantne i primjerene informacije u cilju olakšavanja razumijevanja prava na dopunsku mirovinu tijekom vremena i u različitim sustavima te kako bi se olakšala mobilnost radne snage.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  U cilju primjerene zaštite prava štediša i korisnika PEPP-a, pružatelji PEPP-a trebali bi imati mogućnost odabira takve raspodjele imovine koja precizno odgovara vrsti i trajanju njihovih obveza. Stoga je potreban učinkovit nadzor i pristup pravilima o ulaganjima kojima se pružateljima PEPP-a omogućuje dostatna fleksibilnost da mogu donijeti odluku o najsigurnijoj i najučinkovitijoj politici ulaganja uz obvezu razboritog djelovanja. U skladu s načelom razboritosti politika ulaganja mora biti u skladu sa strukturom klijenta pojedinačnog pružatelja PEPP-a.

(32)  U cilju primjerene zaštite prava štediša i korisnika PEPP-a, pružatelji PEPP-a trebali bi imati mogućnost odabira takve raspodjele imovine koja precizno odgovara vrsti i trajanju njihovih obveza. Stoga je potreban učinkovit nadzor i pristup pravilima o ulaganjima kojima se pružateljima PEPP-a omogućuje dostatna fleksibilnost da mogu donijeti odluku o najsigurnijoj i najučinkovitijoj politici ulaganja uz obvezu razboritog djelovanja i u skladu s potrebama i preferencijama štediše PEPP-a. U skladu s načelom razboritosti politika ulaganja mora biti u skladu sa strukturom klijenta pojedinačnog pružatelja PEPP-a.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Utvrđivanjem načela razboritosti kao temeljnog načela kapitalnih ulaganja te omogućavanjem prekograničnog poslovanja pružateljima PEPP-a potiče se preusmjeravanje štednje u sektor osobnog mirovinskog osiguranja, čime se pridonosi gospodarskom i socijalnom napretku.

(33)  Utvrđivanjem načela razboritosti kao temeljnog načela kapitalnih ulaganja te omogućavanjem prekograničnog poslovanja pružateljima PEPP-a potiče se preusmjeravanje štednje u sektor osobnog mirovinskog osiguranja, čime se pridonosi gospodarskom, socijalnom i okolišnom napretku.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U kontekstu produbljivanja unije tržišta kapitala, poimanje instrumenata s dugoročnim ekonomskim profilom široko je. Takvi su instrumenti neprenosivi vrijednosni papiri te stoga nemaju pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često iziskuju obveze na određeno vrijeme, što ograničava njihovu utrživost te bi trebali podrazumijevati sudjelovanje i dužničke instrumente u neuvrštenim poduzećima i zajmove koji su im odobreni. Neuvrštena poduzeća uključuju infrastrukturne projekte, neuvrštena društva koja ulažu u rast, nekretnine ili drugu imovinu koja bi mogla biti prihvatljiva za dugoročna ulaganja. Infrastrukturni projekti kojim imaju nizak udio ugljika i koji su otporni na klimatske promjene često su neuvrštena imovina i oslanjaju se na dugoročne kredite za financiranje projekta.. Uzimajući u obzir dugoročnost njihovih obveza, pružatelje PEPP-a potiče se na to da dostatan dio svojeg imovinskog portfelja raspodijele na održiva ulaganja u realno gospodarstvo s dugoročnim ekonomskim koristima, osobito u infrastrukturne projekte i poduzeća.

(35)  U kontekstu produbljivanja unije tržišta kapitala, poimanje instrumenata s dugoročnim ekonomskim profilom široko je. Takvi su instrumenti neprenosivi vrijednosni papiri te stoga nemaju pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često iziskuju obveze na određeno vrijeme, što ograničava njihovu utrživost te bi trebali podrazumijevati sudjelovanje i dužničke instrumente u neuvrštenim poduzećima i zajmove koji su im odobreni. Neuvrštena poduzeća uključuju infrastrukturne projekte, neuvrštena društva koja ulažu u rast, nekretnine ili drugu imovinu koja bi mogla biti prihvatljiva za dugoročna ulaganja. Infrastrukturni projekti kojim imaju nizak udio ugljika i koji su otporni na klimatske promjene često su neuvrštena imovina i oslanjaju se na dugoročne kredite za financiranje projekta.. Uzimajući u obzir dugoročnost njihovih obveza, pružatelje PEPP-a potiče se na to da dostatan dio svojeg imovinskog portfelja raspodijele na održiva ulaganja u realno gospodarstvo s dugoročnim ekonomskim, okolišnim i socijalnim koristima, osobito u infrastrukturne projekte i poduzeća.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kako su navedeni u Načelima odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi, važni su za politiku ulaganja i sustave upravljanja rizicima pružatelja PEPP-a. Pružatelje PEPP-a trebalo bi poticati da pri donošenju odluka o ulaganjima uzmu u obzir te čimbenike i da vode računa o tome da su oni dio njihovih sustava za upravljanje rizicima.

(36)  Okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kako su navedeni u Načelima odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi, važni su za politiku ulaganja i sustave upravljanja rizicima pružatelja PEPP-a. Pružatelj PEPP-a stoga bi trebao voditi računa o mogućem utjecaju kapitalnih ulaganja na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. Ta bi procjena učinka također trebala biti dostupna EIOPA-i i nadležnim tijelima te štedišama PEPP-a. Pružatelji PEPP-a trebali bi pri donošenju odluka o ulaganjima uzeti u obzir te čimbenike i voditi računa o tome da su oni dio njihovih sustava za upravljanje rizicima.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36 a)  Jedan od ciljeva ove Uredbe jest usmjeravanje kapitala prema dugoročnim europskim ulaganjima u realno gospodarstvo. Pružatelji PEPP-a u svojim odlukama o ulaganjima trebali bi voditi računa o okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36 b)  Pružatelji PEPP-a trebali bi također redovito komunicirati sa svojim klijentima kako bi osigurali da se o predmetima njihove zabrinutosti i njihovim preferencijama, među ostalim u vezi s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima, ispravno vodi računa u odlukama o ulaganjima.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36 c)  Pružatelji PEPP-a trebali bi prihvatiti ulagačku politiku isključivanja kako bi se zajamčilo da se štednja ne ulaže u visoko kontroverzne i štetne proizvode kao što su energija temeljena na ugljenu, nuklearno oružje, kazetna streljiva, proizvodnja duhana ili za potporu štetnom ponašanju kao što su ozbiljna kršenja ljudskih prava i prava radnika, ozbiljna šteta za okoliš i klimu, korupcija i izbjegavanje plaćanja poreza.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Kako bi se osiguralo da se pružatelji PEPP-a pridržavaju obveze razvoja politike ulaganja u skladu s načelom razboritosti, trebalo bi ih spriječiti da ulažu u visokorizične i nekooperativne države koje je utvrdila Radna skupina za financijsko djelovanje.

(37)  Kako bi se osiguralo da se pružatelji PEPP-a pridržavaju obveze razvoja politike ulaganja u skladu s načelom razboritosti, trebalo bi ih spriječiti da sudjeluju u strategijama agresivnog izbjegavanja poreza i ulažu u visokorizične i nekooperativne države koje je utvrdila Radna skupina za financijsko djelovanje i koje su navedene u Delegiranoj uredbi Komisije o utvrđivanju visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima, kao i jurisdikcije koje se nalaze na Unijinom zajedničkom popisu jurisdikcija trećih zemalja u porezne svrhe.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  S obzirom na dugoročni cilj štednje za mirovinu u okviru PEPP-a, mogućnosti za ulaganja koje se pružaju štedišama PEPP-a trebalo bi uokviriti i uključiti elemente kojima se ulagačima omogućuje donošenje odluke o ulaganju te broj ulagačkih mogućnosti koje mogu odabrati. Nakon početne odluke donesene nakon upisa u PEPP, štediša PEPP-a trebao bi moći promijeniti svoj izbor u razumnim razmacima (svakih pet godina) kako bi se pružateljima osigurala dostatna stabilnost za dugoročnu strategiju ulaganja te istodobno osigurala zaštita ulagača.

(38)  S obzirom na dugoročni cilj štednje za mirovinu u okviru PEPP-a, mogućnosti za ulaganja koje se nude štedišama PEPP-a trebalo bi jasno definirati i uključiti elemente kojima se ulagačima omogućuje usklađivanje s preferencijama i dugoročnim potrebama njihovih klijenata kao i donošenje informirane odluke o ulaganju te broj ulagačkih mogućnosti koje mogu odabrati. Nakon početne odluke donesene nakon upisa u PEPP, štediša PEPP-a trebao bi moći promijeniti svoj izbor u razumnim razmacima (svakih pet godina) kako bi se pružateljima osigurala dostatna stabilnost za dugoročnu strategiju ulaganja te istodobno osigurala zaštita ulagača.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Standardna ulagačka opcija trebala bi omogućiti štediši PEPP-a povrat uloženog kapitala. Pružatelji PEPP-a mogli bi uključiti i mehanizam za indeksaciju inflacije kako bi se barem djelomično pokrio trošak inflacije.

(39)  Standardna ulagačka opcija, koju nudi svaki pružatelj PEPP-a, trebala bi štediši PEPP-a osigurati kapitalnu zaštitu putem kapitalnog jamstva. Pružatelji PEPP-a trebali bi na najbolji mogući način uključiti i mehanizam za indeksaciju inflacije kako bi se pokrio trošak inflacije.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Ne dovodeći u pitanje pravo klijenata PEPP-a na pokretanje sudskog postupka, trebalo bi uspostaviti pristupačne, primjerene, neovisne, nepristrane, transparentne i učinkovite postupke alternativnog rješavanja sporova (ADR) između pružatelja PEPP-a ili distributera PEPP-a i klijenta PEPP-a za rješavanje sporova koji nastaju u pogledu prava i obveza iz ove Uredbe.

(45)  Ne dovodeći u pitanje pravo klijenata PEPP-a na pokretanje sudskog postupka, trebalo bi uspostaviti pristupačne, primjerene, neovisne, nepristrane, transparentne i učinkovite postupke alternativnog rješavanja sporova (ADR) između pružatelja PEPP-a ili distributera PEPP-a i klijenta PEPP-a i, po potrebi, korisnika PEPP-a, za rješavanje sporova koji nastaju u pogledu prava i obveza iz ove Uredbe.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  U cilju uspostave učinkovitog i djelotvornog postupka rješavanja sporova, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali bi uspostaviti učinkovit žalbeni postupak koji njihovi klijenti mogu upotrijebiti prije upućivanja spora u postupak alternativnog rješavanja sporova ili sudu. Taj žalbeni postupak trebao bi sadržavati kratke i jasno određene vremenske okvire unutar kojih bi pružatelj ili distributer PEPP-a trebao odgovoriti na pritužbu. Tijela za alternativno rješavanje sporova trebala bi imati dovoljno sposobnosti za primjerenu i učinkovitu prekograničnu suradnju u pogledu sporova koji se odnose n prava i obveze u skladu s ovom Uredbom.

(46)  U cilju uspostave učinkovitog i djelotvornog postupka rješavanja sporova, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali bi uspostaviti učinkovit žalbeni postupak koji njihovi klijenti i korisnici PEPP-a mogu upotrijebiti prije upućivanja spora u postupak alternativnog rješavanja sporova ili sudu. Taj žalbeni postupak trebao bi sadržavati kratke i jasno određene vremenske okvire unutar kojih bi pružatelj ili distributer PEPP-a trebao odgovoriti na pritužbu. Tijela za alternativno rješavanje sporova trebala bi imati dovoljno sposobnosti za primjerenu i učinkovitu prekograničnu suradnju u pogledu sporova koji se odnose n prava i obveze u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Kako bi našli bolje uvjete za svoja ulaganja te u cilju poticanja tržišnog natjecanja među pružateljima PEPP-a, štediše PEPP-a trebali bi imati pravo prebacivati se između pružatelja tijekom faza uplaćivanja i isplaćivanja u jasnom, brzom i sigurnom postupku.

(47)  Kako bi našli bolje uvjete za svoja ulaganja te u cilju poticanja tržišnog natjecanja među pružateljima PEPP-a, štediše PEPP-a trebali bi imati pravo prebacivati se između pružatelja tijekom faza uplaćivanja i isplaćivanja u jasnom, brzom, sigurnom i transparentnom postupku.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Kako bi našli bolje uvjete za svoja ulaganja te u cilju poticanja tržišnog natjecanja među pružateljima PEPP-a, štediše PEPP-a trebali bi imati pravo prebacivati se između pružatelja tijekom faza uplaćivanja i isplaćivanja u jasnom, brzom i sigurnom postupku.

(47)  Kako bi našli bolje uvjete za svoja ulaganja te u cilju poticanja tržišnog natjecanja među pružateljima PEPP-a, štediše PEPP-a trebali bi imati pravo prebacivati se između pružatelja tijekom faza uplaćivanja i isplaćivanja u jasnom, brzom, jeftinom i sigurnom postupku.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Postupak prebacivanja trebao bi biti jednostavan za štediše PEPP-a. Pružatelj PEPP-a koji je primatelj trebao bi biti odgovoran za pokretanje postupka u ime štediše PEPP-a i za vođenje tog postupka. Pružatelji PEPP-a trebali bi pri uspostavi usluge prebacivanja moći dobrovoljno upotrebljavati dodatna sredstva, na primjer tehnička rješenja.

(48)  Postupak prebacivanja trebao bi biti jednostavan za štediše PEPP-a. Pružatelj PEPP-a koji je primatelj trebao bi biti odgovoran za pokretanje postupka u ime štediše PEPP-a i za vođenje tog postupka. Pružatelji PEPP-a trebali bi pri uspostavi usluge prebacivanja moći dobrovoljno upotrebljavati dodatna sredstva, na primjer tehnička rješenja. Prebacivanje se obavlja bez naknade u slučaju ograničene prenosivosti, povlačenja odobrenja ili na zahtjev štediše PEPP-a.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Trebalo bi zajamčiti potpunu transparentnost troškova i pristojbi povezanih s ulaganjem u PEPP. Uspostavili bi se jednaki uvjeti između pružatelja te bi se istodobno osigurala zaštita potrošača. Bile bi dostupne informacije za usporedbu različitih proizvoda, čime bi se poticale konkurentne cijene.

(55)  Trebalo bi zajamčiti potpunu transparentnost troškova i pristojbi povezanih s ulaganjem u PEPP. Uspostavili bi se jednaki uvjeti između pružatelja te bi se istodobno osigurala zaštita potrošača. Moraju biti dostupne informacije za usporedbu različitih proizvoda, čime bi se poticale konkurentne cijene.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  Iako će trajni nadzor nad pružateljima PEPP-a obavljati odgovarajuća nadležna tijela, EIOPA bi trebala koordinirati nadzor u pogledu PEPP-ova kako bi se zajamčila primjena ujednačene metodologije nadzora i na taj način pridonijelo paneuropskoj prirodi mirovinskog proizvoda.

(56)  Iako će trajni nadzor nad pružateljima PEPP-a obavljati odgovarajuća nadležna tijela, EIOPA bi trebala koordinirati nadzor u pogledu PEPP-ova kako bi se zajamčila dosljedna primjena ujednačene metodologije nadzora i na taj način pridonijelo paneuropskoj prirodi mirovinskog proizvoda.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(67 a)  U EU-u je 14,6 % osoba u dobi od 65 godina ili više izloženo riziku od siromaštva. Budući da je dohodak od kapitala uglavnom koncentriran u višim dohodovnim razredima, porezni poticaji za privatne mirovine mogu dovesti do negativnih i regresivnih efektivnih poreznih stopa. Ti neostvareni porezni prihodi mogu se bolje utrošiti na povećanje stabilnosti i primjerenosti sustava u okviru prvog stupa. Države članice trebale bi utvrditi gornju granicu poreznih poticaja za osobne mirovinske proizvode uključujući PEPP te ih usmjeravati na posebne skupine s ograničenim pristupom drugim oblicima dopunske mirovine, kao što su skupine s niskim dohotkom, samozaposleni radnici i osobe s velikim prazninama u razdobljima doprinosa.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 68.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(68 a)  PEPP je novi instrument i dopuna mirovinskim sustavima za sve građane Unije. U okviru nacionalnih poreznih sustava na PEPP bi se trebala primjenjivati najpovoljnija stopa oporezivanja primjenjiva na nacionalne mirovinske štedne proizvode.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Potiču se države članice da nakon pokretanja PEPP-a uzmu u obzir Preporuku Komisije (EU) 2017/... i da prošire pogodnosti poreznih olakšica koje odobravaju nacionalnim PPP-ovima i na PEPP.

(69)  Države članice snažno se potiču da nakon pokretanja PEPP-a uzmu u obzir Preporuku Komisije (EU) 2017/... i da prošire pogodnosti poreznih olakšica koje odobravaju nacionalnim PPP-ovima i na PEPP.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(69a)  Države članice potiču se da pruže odgovarajući okvir za PEPP.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70)  U evaluaciju ove Uredbe trebalo bi uključiti, među ostalim, analizu tržišnih kretanja, na primjer pojavu novih vrsta PEPP-ova, kao i kretanja u drugim područjima prava Unije te iskustva država članica.

(70)  U evaluaciju ove Uredbe trebalo bi uključiti, među ostalim, analizu tržišnih kretanja, na primjer pojavu novih vrsta PEPP-ova, kao i kretanja u drugim područjima prava Unije te iskustva država članica. U takvoj evaluaciji treba uzeti u obzir različite ciljeve i svrhe uspostavljanja funkcionalnog tržišta PEPP-a te bi osobito trebalo ocijeniti je li ova Uredba pridonijela razvoju mirovinskih sustava s višestrukim stupovima u državama članicama i je li dovela do većeg broja europskih građana koji štede za održive i primjerene mirovine.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo vlasništva, sloboda poduzetništva i načelo ravnopravnosti žena i muškaraca te načelo visoke razine zaštite potrošača.

(71)  Ovom Uredbom trebalo bi se osigurati poštovanje temeljnih prava i načela priznatih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno prava starijih osoba na dostojan život i neovisnost te na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu, prava na zaštitu osobnih podataka, prava vlasništva, slobode poduzetništva i načela ravnopravnosti žena i muškaraca te načela visoke razine zaštite potrošača.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  koji se temelji na ugovoru između pojedinačnog štediše i subjekta sklopljenom na dobrovoljnoj osnovi;

(a)  koji se temelji na ugovoru između pojedinačnog štediše i subjekta sklopljenom na dobrovoljnoj i komplementarnoj osnovi;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)” znači osobni mirovinski proizvod u obliku dugoročne štednje koji regulirano financijsko društvo s odobrenjem za rad u skladu s pravom Unije nudi u okviru programa PEPP-a u svrhu upravljanja kolektivnim ili individualnim ulaganjima ili štednjama za koji se štediša PEPP-a prijavljuje na dobrovoljnoj osnovi u svrhu osiguranja mirovine, uz strogo ograničenu mogućnost otkupa ili bez mogućnosti otkupa;

(2)  „paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)” znači osobni mirovinski proizvod u obliku dugoročne, održive i društveno odgovorne štednje koji regulirano financijsko društvo s odobrenjem za rad u skladu s pravom Unije nudi u okviru programa PEPP-a u svrhu upravljanja kolektivnim ili individualnim ulaganjima ili štednjama za koji se štediša PEPP-a prijavljuje na dobrovoljnoj osnovi ili posredstvom neovisnog udruženja štediša PEPP-a koje djeluje u ime svojih članova u svrhu osiguranja mirovine, uz strogo ograničenu mogućnost otkupa ili bez mogućnosti otkupa;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mali ulagatelj kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 11. Direktive 2014/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća41;

(a)  mali ulagatelj kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 11. Direktive 2014/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća41, što znači da klijent nije profesionalni klijent;

__________________

__________________

41Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

41Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  neovisno udruženje koje za svoje članove sklapa ugovore za proizvode PEPP;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a)  „paušalni iznos” znači potpuna isplata akumuliranog mirovinskog kapitala na kraju faze uplaćivanja;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 a)  „matična država članica distributera PEPP-a” znači država članica u kojoj distributer PEPP-a ima svoje registrirano sjedište;

Obrazloženje

Bitno je pružiti pravnu sigurnost u pogledu toga koje će nacionalno nadležno tijelo biti odgovorno za stalan nadzor pružatelja i distributera PEPP-a u prekograničnim situacijama, osobito u vezi s pravilima distribucije i obvezama informiranja.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 b)  „država članica domaćin distributera PEPP-a” znači država članica koja nije matična država članica i u kojoj distributer PEPP-a distribuira PEPP-ove;

Obrazloženje

Bitno je pružiti pravnu sigurnost u pogledu toga koje će nacionalno nadležno tijelo biti odgovorno za stalan nadzor pružatelja i distributera PEPP-a u prekograničnim situacijama, osobito u vezi s pravilima distribucije i obvezama informiranja.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „kapital” znači ukupni uloženi kapital i neopozivi neuplaćeni dio kapitala izračunan na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje nakon odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagatelji;

(21)  „kapital” znači ukupni uloženi kapital i neopozivi neuplaćeni dio kapitala izračunan na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje prije odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagatelji;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  „standardna ulagačka opcija” znači ulagačka strategija koja se primjenjuje ako štediša PEPP-a nije izdao upute o načinu ulaganja sredstava uplaćenih na njegovu PEPP računu;

(24)  „standardna ulagačka opcija” znači ulagačka strategija u kojoj štediša PEPP-a vraća barem uloženi kapital i koju je štediša PEPP-a odabrao ili koja se primjenjuje ako štediša PEPP-a nije izdao upute o načinu ulaganja sredstava uplaćenih na njegovu PEPP računu;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28 a)  „okolišni, socijalni i upravljački čimbenici” čine ciljeve Unije u pogledu klime i održivosti kako su utvrđeni u Pariškom sporazumu, ciljevima održivog razvoja, vodećim načelima Ujedinjenih naroda za poslovanje i ljudska prava te definicijama u okviru načela odgovornog ulaganja prema kojima okolišni čimbenici uključuju klimatske promjene, emisije stakleničkih plinova, iscrpljivanje resursa (uključujući rasipanje vode i onečišćenje) te krčenje šuma; socijalni čimbenici uključuju ljudska prava, uvjete rada (uključujući ropstvo i dječji rad), lokalne zajednice (uključujući autohtone zajednice), sukobe, zdravlje i sigurnost, odnos među zaposlenicima i raznolikost; upravljački čimbenici uključuju naknadu za osobe na rukovodećim položajima, podmićivanje i korupciju, političko lobiranje i donacije, raznolikost u odborima i strukturu odbora te poreznu strategiju.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28b)  „biometrijski rizici” znači rizici povezani sa dugovječnosti, invalidnosti, dugoročnom skrbi i smrti.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28c)  „partnerstvo među odjeljcima” znači suradnja između pružatelja PEPP-a kako bi ponudili odjeljke u različitim državama članicama, s obzirom na uslugu prenosivosti iz članka 12. U tim partnerstvima odgovornost u svim slučajevima snosi primarni pružatelj.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  PEPP se može izdati i distribuirati u Uniji ako ima odobrenje EIOPA-e u skladu s ovom Uredbom.

1.  PEPP se može generirati i distribuirati u Uniji samo ako ima odobrenje i certifikat nadležnog nadzornog tijela EIOPA.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacije o aranžmanima koji se odnose na upravljanje portfeljem i rizicima te administrativnim poslovima koji se odnose na PEPP;

(d)  informacije o aranžmanima koji se odnose na upravljanje portfeljem i rizicima te administrativnim poslovima koji se odnose na PEPP, uključujući ulogu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u procesu ulaganja te dugoročni utjecaj i vanjske učinke odluka o ulaganju;

Obrazloženje

Budući da se očekuje da će okolišni, socijalni i upravljački čimbenici utjecati na odluke o dugoročnom ulaganju, kao što su odluke o PEPP-u, primjereno je objaviti kako se oni uzimaju u obzir u pružateljevu sustavu upravljanja rizicima te ih smatrati dijelom informacija potrebnih za podnošenje zahtjeva za odobrenje pružanja tog proizvoda.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  informacije o ulagačkim strategijama, profilu rizika i drugim značajkama PEPP-a;

(e)  informacije o ulagačkim strategijama, profilu rizika i drugim značajkama PEPP-a, uključujući integraciju okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika, osobito informacije o tome kako je ulagačka strategija usklađena s ciljevima Unije u pogledu klime i održivosti utvrđenima u Pariškom sporazumu, ciljevima održivog razvoja i vodećim načelima Ujedinjenih naroda za poslovanje i ljudska prava;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  informacije o ulagačkoj politici isključivanja u pogledu ozbiljne štete za okoliš, ozbiljnih kršenja ljudskih prava uključujući prava radnika i u pogledu proizvodnje oružja;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  informacije o partnerstvima među pružateljima PEPP-a u svrhu pružanja odjeljaka u različitim državama članicama;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  opis informacija koje se stavljaju na raspolaganje štedišama PEPP-a, uključujući popis mehanizama za rješavanje pritužbi koje podnesu štediše PEPP-a;

(h)  opis informacija koje se stavljaju na raspolaganje štedišama i korisnicima PEPP-a, uključujući popis mehanizama za rješavanje pritužbi koje podnesu štediše i korisnici PEPP-a;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  podnositelj zahtjeva prihvatio je i objavio vjerodostojnu ulagačku politiku isključivanja u pogledu ozbiljne štete za okoliš, ozbiljnih kršenja ljudskih prava uključujući prava radnika i u pogledu proizvodnje oružja;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  u ulagačku strategiju i upravljanje rizicima predloženog PEPP-a učinkovito su uključeni okolišni, socijalni i upravljački čimbenici te je osigurana usklađenost upravljanja portfeljem s ciljevima Unije u pogledu klime i održivosti utvrđenima u Pariškom sporazumu, ciljevima održivog razvoja i vodećim načelima Ujedinjenih naroda za poslovanje i ljudska prava;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije nego što odluči o odobrenju, EIOPA se savjetuje s nadležnim tijelom podnositelja zahtjeva.

2.  Prije nego što odluči o odobrenju, EIOPA se savjetuje s nadležnim tijelom podnositelja zahtjeva tako što mu dostavlja kopiju zahtjeva i svih relevantnih informacija potrebnih za savjetovanje kako bi provjerila ima li prigovore na odobrenje zahtjeva.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju da se uvjeti za dodjelu odobrenja prestanu ispunjivati, EIOPA povlači odobrenje za PEPP.

4.  U slučaju da se uvjeti za dodjelu odobrenja prestanu ispunjivati, EIOPA povlači odobrenje za PEPP. Nadležna tijela mogu od EIOPA-e zatražiti da razmotri povlačenje odobrenja za PEPP nakon pružanja relevantnih informacija na kojima se temelji taj zahtjev. U slučaju povlačenja odobrenja o tome se jasno informiraju štediše PEPP-a koji imaju pravo promijeniti pružatelja PEPP-a bez naknade i neovisno o učestalosti prebacivanja predviđenoj u članku 45.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  U slučaju povlačenja odobrenja za PEPP, EIOPA koordinira aktivnosti za zaštitu štediša PEPP-a koji imaju ugovor s pružateljem PEPP-a čije je odobrenje povučeno.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EIOPA vodi središnju javnu evidenciju PEPP-ova odobrenih u skladu s ovom Uredbom, pružatelja tih PEPP-ova i nadležnih tijela pružatelja PEPP-a. Evidencija je javno dostupna u elektroničkom obliku.

EIOPA vodi središnju javnu evidenciju PEPP-ova odobrenih u skladu s ovom Uredbom, pružatelja tih PEPP-ova, nadležnih tijela pružatelja PEPP-a, datuma odobrenja PEPP-ova i broja dostupnih nacionalnih odjeljaka. Evidencija je javno dostupna u elektroničkom obliku i žurno se ažurira u slučaju promjena.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zahvaljujući usluzi prenosivosti štediše PEPP-a mogu nastaviti uplaćivati sredstva u PEPP koji su već ugovorili sa svojim pružateljem, ali promijeniti boravište preseljenjem u drugu državu članicu.

1.  Zahvaljujući usluzi prenosivosti štediše PEPP-a mogu nastaviti uplaćivati sredstva u PEPP koji su već ugovorili sa svojim pružateljem, ali promijeniti boravište preseljenjem u drugu državu članicu. Komisija bi kao poticaj trebala razmotriti mogućnost smanjenja naknade za promjenu pružatelja. U svakom slučaju, troškovi moraju biti razumni i uvijek priopćeni u trenutku sklapanja ugovora.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako iskoriste uslugu prenosivosti, štediše PEPP-a imaju pravo zadržati sve pogodnosti i poticaje koje im je odobrio pružatelj PEPP-a i koje su povezane s nastavkom ulaganja u isti PEPP.

2.  Ako iskoriste uslugu prenosivosti, štediše PEPP-a imaju pravo zadržati sve pogodnosti i poticaje koje im je odobrio pružatelj PEPP-a i koje su povezane s nastavkom ulaganja u isti PEPP. Trošak korištenja usluge prenosivosti mora biti razuman.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se štediša PEPP-a preseli u drugu državu članicu, a pružatelj PEPP-a u toj državi članici ne nudi niti jedan odjeljak, štediši PEPP-a mora se ponuditi mogućnost da se besplatno prebaci na drugog pružatelja.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Primatelji PEPP-a osiguravaju da korisnici mogu primiti isplate iz PEPP-a neovisno o državi članici u kojoj borave.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada predlažu PEPP, pružatelji PEPP-a ili distributeri PEPP-a pružaju potencijalnim štedišama PEPP-a informacije o tome koji su im nacionalni odjeljci odmah dostupni.

2.  Kada predlažu PEPP, pružatelji PEPP-a ili distributeri PEPP-a pružaju potencijalnim štedišama PEPP-a informacije o tome koji su im nacionalni odjeljci odmah dostupni, bilo od pružatelja PEPP-a, bilo od registriranog partnera.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Najkasnije tri godine nakon početka primjene ove Uredbe svaki PEPP sadržavat će, na zahtjev upućen pružatelju PEPP-a, mogućnost otvaranja nacionalnih odjeljaka za sve države članice.

3.  Štediša PEPP-a i pružatelj PEPP-a u svojem ugovoru pružaju popis dostupnih odjeljaka. Pružatelj PEPP-a mora ponuditi barem odjeljke navedene u ugovoru. Štediša PEPP-a koji želi promijeniti stalno boravište preseljenjem u drugu državu članicu može u svakom slučaju ostvariti svoje pravo mobilnosti promjenom pružatelja PEPP-a bez naknade kada ni pružatelj PEPP-a ni registrirani partner ne pružaju nacionalni odjeljak koji štediša PEPP-a želi otvoriti. U tim slučajevima naknade i pristojbe ne naplaćuju se nijednom klijentu.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje rok iz članka 13. stavka 3., pružatelji PEPP-a osiguravaju mogućnost otvaranja novog odjeljka u okviru svakog pojedinačnog PEPP računa u skladu s pravnim zahtjevima i uvjetima za iskorištavanje poticaja za PEPP koje je na nacionalnoj razini utvrdila država članica u koju se štediša PEPP-a seli.

Pružatelji PEPP-a osiguravaju mogućnost otvaranja novog odjeljka u okviru svakog pojedinačnog PEPP računa, prijenosom ili dodavanjem, u skladu s pravnim zahtjevima i uvjetima za iskorištavanje poticaja za PEPP koje je na nacionalnoj razini utvrdila država članica u kojoj se odjeljak otvara.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pružatelji PEPP-a mogu sklopiti partnerstvo među odjeljcima s drugim pružateljima PEPP-a kako bi olakšali donošenje odredbi o otvaranju odjeljaka u svim državama članicama.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje rok iz članka 13. stavka 3., pružatelj PEPP-a, neposredno nakon što bude obaviješten o namjeri štediše PEPP-a da iskoristi svoje pravo kretanja među državama članicama, pruža štediši PEPP-a informacije o mogućnosti otvaranja novog odjeljka u okviru pojedinačnog PEPP računa i o roku unutar kojega se taj odjeljak može otvoriti.

1.  Pružatelj PEPP-a, neposredno nakon što bude obaviješten o namjeri štediše PEPP-a da iskoristi svoje pravo kretanja među državama članicama, pruža štediši PEPP-a informacije o mogućnosti otvaranja novog odjeljka u okviru pojedinačnog PEPP računa i o roku unutar kojega se taj odjeljak može otvoriti.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sve bitne informacije o mogućim promjenama u prihvaćenoj ulagačkoj strategiji ili drugim elementima.

Briše se.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelj PEPP-a, na zahtjev štediše PEPP-a, predlaže da se prijenos uplaćenih sredstava s jednog na drugi odjeljak unutar istog PEPP računa organizira tako da sva imovina bude konsolidirana u jednom odjeljku.

1.  Pružatelj PEPP-a, na zahtjev štediše PEPP-a, predlaže da se prijenos uplaćenih sredstava s jednog na drugi odjeljak unutar istog PEPP računa organizira tako da sva imovina bude konsolidirana u jednom odjeljku. Troškovi povezani s ovim prijenosom moraju biti predviđeni u trenutku sklapanja ugovora.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružanje informacija nacionalnim tijelima o prenosivosti

Pružanje informacija o prenosivosti nadležnim tijelima

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelj PEPP-a obavješćuje nacionalno nadležno tijelo koje je zaduženo za bonitetni nadzor nad njim o svim ugovornim aranžmanima povezanima s pružanjem usluge prenosivosti.

1.  Pružatelj PEPP-a obavješćuje EIOPA-u o svim ugovornim aranžmanima povezanima s pružanjem usluge prenosivosti.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. dostavljaju se elektronički u središnju bazu podataka koju vodi nacionalno nadležno tijelo u roku od mjesec dana od otvaranja novog odjeljka te uključuju barem sljedeće:

2.  Informacije iz stavka 1. dostavljaju se elektronički u središnju bazu podataka koju vodi EIOPA u roku od mjesec dana od otvaranja novog odjeljka. EIOPA pristup bazi podataka omogućuje nacionalnim nadležnim tijelima koje se automatski obavještava i šalju im se informacije povezane s lokalnim odjeljcima u slučaju bilo kakve promjene. Baza podataka sadrži barem sljedeće:

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  podatke o registriranom partneru ako postoji;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svi dokumenti i informacije obuhvaćeni ovim poglavljem pružaju se klijentima PEPP-a u elektroničkom obliku, uz uvjet da ih klijent PEPP-a može pohraniti tako da mu budu dostupni za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija te da alat omogućuje reprodukciju informacija u neizmijenjenom obliku. Pružatelji i distributeri PEPP-a na zahtjev i bez naknade pružaju te dokumente i informacije na nekom drugom trajnom mediju.

Svi dokumenti i informacije obuhvaćeni ovim poglavljem pružaju se klijentima PEPP-a u elektroničkom obliku, uz uvjet da ih klijent PEPP-a može pohraniti tako da mu budu dostupni za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija te da alat omogućuje reprodukciju informacija u neizmijenjenom obliku. Pružatelji i distributeri PEPP-a na zahtjev i bez naknade pružaju te dokumente i informacije na nekom drugom trajnom mediju, uključujući i tiskani primjerak, i to u formatu kojemu mogu pristupiti štediše PEPP-a s invaliditetom, kao i lako razumljivu inačicu za štediše PEPP-a s niskom ili nikakvom financijskom pismenosti.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prije nego što se PEPP predloži štedišama PEPP-a, pružatelj PEPP-a za taj PEPP sastavlja dokument s ključnim informacijama o PEPP-u u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja i objavljuje dokument na svojem web-mjestu.

1.  Prije nego što se PEPP predloži štedišama PEPP-a, pružatelj PEPP-a za taj PEPP sastavlja dokument s ključnim informacijama o PEPP-u koje predstavljaju predugovorne informacije u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja i objavljuje dokument na svojem web-mjestu.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a poštuju članak 5. stavak 2. i članke 6. do 18. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

2.  Pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a pri sastavljanju dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u poštuju zahtjeve iz članka 5. stavka 2. i članaka od 6. do 18. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od članka 8. Uredbe (EU) br. 1286/2014 i s ciljem nadopune drugih prethodno navedenih odredbi, dokument s ključnim informacijama o PEPP-u:

 

(a)  mora biti sastavljen na način razumljiv klijentima i mora omogućivati poštenu usporedbu proizvoda. Nadalje, obilježja mirovinskog proizvoda moraju biti jasna;

 

(b)  mora biti prikazan i strukturiran tako da je jasan i jednostavan za čitanje te napisan slovima koja su odgovarajuće veličine za čitanje;

 

(c)  ne smije, u slučaju da je izvorna verzija bila u boji, biti u manjoj mjeri razumljiv kada je tiskan ili fotokopiran u crno-bijeloj verziji;

 

(d)  mora biti napisan na službenim jezicima ili na jednom od službenih jezika kojim se koristi u dijelu države članice u kojem se PEPP nudi ili, ako se tako dogovore štediša PEPP-a i distributer PEPP-a, na drugom jeziku;

 

(e)  mora biti besplatan;

 

(f)  ne smije biti netočan ili dovoditi u zabludu;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – točka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  dob za umirovljenje;

(iii)  informacije o (a) dobi za umirovljenje koja se predlaže u okviru programa PEPP-a i (b) standardnoj dobi za umirovljenje države članice čije se pravo primjenjuje;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – točka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  opće informacije o usluzi prenosivosti, uključujući informacije o odjeljcima;

(iv)  opće informacije o usluzi prenosivosti, uključujući informacije o odjeljcima, registriranim partnerima, ako ih ima, te o isplatama u drugim državama članicama;

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Odstupajući od članka 8. Uredbe (EU) br. 1286/2014 (Uredba o PRIIP-ovima) dokument s ključnim informacijama o PEPP-u mora biti sastavljen redoslijedom koji je utvrđen u sljedećim stavcima:

 

(a)  naslov „Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u” mora se nalaziti na vrhu prve stranice te odmah iza njega moraju biti navedeni:

 

(i)  vrsta PEPP-a;

 

(ii)  naziv PEPP-a;

 

(iii)  ime i kontaktni podaci pružatelja PEPP-a te, po potrebi, broj odobrenja koji mu je dodijelila NCA kao i certifikat EIOPA-e;

 

(iv)  ime i kontaktni podaci nadležnog tijela pružatelja PEPP-a;

 

(v)  datum dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u;

 

(vi)  detalji o odobrenju u skladu s člankom 4.;

 

(vii)   informacije o rezultatima ulagačke politike PEPP-a u kontekstu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika;

 

(viii)   informacije o tome kako vrijeme umirovljenja može utjecati na rizike i mirovinska primanja u vezi s PEPP-om;

 

(ix)   opis mogućnosti isplaćivanja te izjava da bi možda bilo razborito savjetovati se o tim mogućnostima prije umirovljenja;

 

(b)  odmah ispod podataka koji se nalaze ispod naslova dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u navodi se obrazloženje u kojemu stoji: „Ovaj dokument sadrži ključne informacije o ovom PEPP-u. Ovo nije o promidžbeni materijal. Informacije su propisane zakonom kako bi vam pomogle da razumijete prirodu, rizike, troškove kao i moguće dobitke i gubitke povezane s ovim proizvodom te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.”;

 

(c)  u odjeljku pod naslovom „O kakvom se proizvodu radi?”, uz informacije iz članka 23. stavka 3. ove Uredbe [o PEPP-u], navode se priroda i glavna obilježja PEPP-a, uključujući:

 

(i)   opće informacije o usluzi prenosivosti: „Usluga prenosivosti dostupna je u sljedećim državama članicama Europske unije:” i popis predmetnih država članica;

 

(ii)  opće informacije o usluzi prebacivanja: „Ulagačke opcije i pružatelje usluga možete promijeniti svakih pet godina, za što se plaća naknada u visini od [x] % kapitala koji je uplaćen do trenutka prebacivanja.”;

 

(iii)  ako PEPP nudi naknade iz osiguranja tijekom faze uplaćivanja, pojedinosti o tim naknadama, uključujući okolnosti koje ih aktiviraju;

 

(iv)  dostupne informacije o ulagačkoj strategiji u kontekstu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika;

 

(v)  pravo koje se primjenjuje na ugovor o PEPP-u u slučaju kada ugovorne strane to ne mogu samostalno odabrati ili, u slučaju da ugovorne strane mogu odabrati koje će pravo primjenjivati, pravo čiju primjenu predloži pružatelj PEPP-a;

 

(d)  u odjeljku pod nazivom „Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?” daje se kratak opis profila rizika i dobiti koji obuhvaća sljedeće elemente:

 

(i)  zbirni pokazatelj rizika;

 

(ii)  stupanj kapitalne zaštite od tržišnih rizika, izražen kao postotak uplaćenog kapitala na kraju faze uplaćivanja;

 

(iii)  prema potrebi, podatke o ukupnom isplaćenom iznosu do 80., 90. i 100. godine života štediše PEPP-a na temelju tri scenarija uspješnosti – 1 %, 2 % i 3 % – tijekom faze isplaćivanja, uključujući prosječnu godišnju stopu inflacije od 4 %;

 

(iv)  pojedinosti o minimalnoj mjesečnoj isplati koja se jamči tijekom čitavog životnog vijeka za svakih 10 000 EUR uplaćenog kapitala;

 

(v)  kratku izjavu da porezni propisi matične države članice štediše PEPP-a mogu utjecati na samu isplatu;

 

(e)  u odjeljku pod naslovom „Što se događa ako [ime pružatelja PEPP-a] nije u mogućnosti izvršiti isplatu?” daje se kratak opis toga je li povezani gubitak pokriven naknadom za ulagatelja ili jamstvenim programom te, ako je to slučaj, koji je to program i koji su rizici pokriveni tim programom, a koji nisu;

 

(f)  u odjeljku pod naslovom „Koji su troškovi?” navode se vjerojatni izravni i neizravni troškovi povezani s ulaganjem u PEPP, agregirani i izraženi kao postotak uloženie imovine kako bi se osigurala izravna usporedivost. Kad je riječ o projekciji troškova, trebalo bi pretpostaviti da se vrijednost uložene imovine stalno povećava stopom od 2 % godišnje;

 

(g)  u odjeljku pod naslovom „Koliko bih dugo trebao biti član PEPP-a i mogu li novac podići ranije?” treba navesti:

 

(i)  naznaku preporučenog razdoblja članstva na temelju dobi umirovljenja te obveznog minimalnog razdoblja članstva;

 

(ii)  mogućnost prijevremenog raskida ugovora o PEPP-u i uvjeti za to, uključujući sve primjenjive troškove i naknade;

 

(iii)  informacije o mogućim posljedicama raskida ugovora prije isteka faze uplaćivanja ili preporučenog razdoblja članstva, kao što su gubitak kapitalne zaštite ili dodatne potencijalne naknade;

 

(h)  u odjeljku pod naslovom „Kako se mogu žaliti?” navode se informacije o tome kako i kome štediša PEPP-a može uložiti pritužbu na proizvod ili ponašanje pružatelja PEPP-a ili osobe koja savjetuje o proizvodu ili ga prodaje;

 

(i)  u odjeljku pod naslovom „Druge relevantne informacije” daje se kratka naznaka svih dodatnih informativnih dokumenata poput izvješća o solventnosti i financijskom stanju pružatelja PEPP-a, isključujući sve promidžbene materijale;

 

(j)   dokument s ključnim informacijama o PEPP-u mora biti lako dostupan na internetskoj stranici pružatelja s mogućnošću preuzimanja;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Potencijalni štediše PEPP-a primaju i informacije o prošlim rezultatima ulaganja koja se odnose na program PEPP-a unatrag najmanje pet godina ili, u slučaju da je program aktivan manje od pet godina, unatrag onoliko godina koliko je program aktivan, kao i sve informacije o strukturi troškova koje snose štediše PEPP-a i korisnici PEPP-a.

5.  Potencijalni štediše PEPP-a primaju i informacije o prošlim rezultatima ulaganja koja se odnose na program PEPP-a unatrag najmanje 20 godina s iznosima za svaku pojedinačnu godinu, ili, u slučaju da je program aktivan manje od 20 godina, unatrag onoliko godina koliko je program aktivan, kao i jasne informacije o strukturi ukupnih troškova i naknada koje snose štediše PEPP-a i korisnici PEPP-a. U slučaju da se informacije ne mogu pružiti jer program PEPP-a postoji kraće od godinu dana, štediše PEPP-a trebale bi imati pristup barem rezultatima usporedivog sustava ulaganja.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a poštuju članke od 9. do 18. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 25. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Utvrđivanje zahtjeva i potreba te pružanje savjeta

Utvrđivanje zahtjeva, potreba i preferencija te pružanje savjeta

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije zaključivanja ugovora o PEPP-u pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe utvrđuje, na temelju informacija koje je dobio od štediše PEPP-a, zahtjeve i potrebe tog štediše PEPP-a u pogledu njegove mirovine te mu pruža objektivne informacije o PEPP-u na razumljiv način koji će štediši PEPP-a omogućiti da na temelju tih informacija donese odluku.

Prije zaključivanja ugovora o PEPP-u pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe utvrđuje, na temelju informacija koje je dobio od štediše PEPP-a, zahtjeve, potrebe i preferencije tog štediše PEPP-a, uključujući preferencije povezane s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima, u pogledu njegove mirovine te mu pruža objektivne informacije o PEPP-u na razumljiv način koji će štediši PEPP-a omogućiti da na temelju tih informacija donese odluku.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U okviru savjetovanja nastoje se ocijeniti nesklonost riziku i financijske vještine štediše PEPP-a te mu se nastoji omogućiti da odabere ulagačku opciju koja bolje odgovora njegovu profilu rizika.

Obrazloženje

Važno je odrediti koja je svrha savjetovanja, posebno s obzirom na procjenu profila rizika štediše PEPP-a.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U okviru pružanja savjeta štedišu PEPP-a obavješćuje se o glavnim značajkama proizvoda.

Obrazloženje

Kako bi se što bolje procijenio profil rizika štediše PEPP-a, trebalo bi pružiti informacije o glavnim značajkama PEPP-a.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se savjet pruža prije nego što se određeni ugovor zaključi, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe pruža štediši PEPP-a individualizirane preporuke u kojima objašnjava kako bi određeni PEPP najbolje odgovarao zahtjevima i potrebama štediše PEPP-a.

2.  Savjet se pruža prije nego što se određeni ugovor zaključi. Pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe pruža štediši PEPP-a individualizirane preporuke u kojima objašnjava kako bi određeni PEPP najbolje odgovarao zahtjevima, potrebama i preferencijama štediše PEPP-a. Štediša PEPP-a trebao bi dobiti informacije i o mogućim posljedicama te osobne preporuke u pogledu okoliša, socijalnih pitanja i upravljanja.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada pruža savjete o PEPP-u, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe poštuje važeće nacionalne propise na temelju kojih se provode propisi iz članka 25. stavka 2. Direktive 2014/65/EU i sve izravno primjenjive propise Unije u vezi s tim propisima donesene na temelju članka 25. stavka 8. te direktive.

3.  Ne dovodeći u pitanje obvezu utvrđenu u prethodnom stavku, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe poštuje važeće nacionalne propise na temelju kojih se provode propisi iz članka 25. stavka 2. Direktive 2014/65/EU i sve izravno primjenjive propise Unije u vezi s tim propisima donesene na temelju članka 25. stavka 8. te direktive.

Obrazloženje

U skladu s člankom 22. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/97 (Direktiva IDD), države članice na nacionalnoj razini mogu uvesti obvezu u skladu s kojom distributeri osiguranja prije sklapanja svakog ugovora o osiguranju moraju pružiti odgovarajuće savjete. Ako je distributer PEPP-a posrednik u osiguranju registriran na temelju Direktive IDD, člankom 19. točkom (a) Uredbe o PEPP-u predviđa se da se primjenjuju poglavlja V. i VI. Direktive IDD: stoga će se primjenjivati mogućnost da se na nacionalnoj razini uvede obveza pružanja savjeta (pokrivena poglavljem V.). U nekim državama članicama ugovori o PEPP-u koje distribuiraju posrednici u osiguranju stoga će se uvijek prodavati uz prethodno savjetovanje. To neće biti slučaj kada ugovore o PEPP-u distribuiraju investicijska društva koja imaju odobrenje u skladu s MiFID-om II ili druga financijska društva koja mogu biti pružatelj PEPP-a u skladu s člankom 5. stavak 1. Uredbe o PEPP-u. To je stoga jer ni MiFID II ni predložena Uredba o PEPP-u trenutačno ne sadrže nacionalnu opciju za uvođenje obveznog pružanja savjeta prije sklapanja ugovora o PEPP-u, što će rezultirati time da se prema štedišama PEPP-a postupa drugačije ovisno o pravnom statusu distributera PEPP-a s kojim će poslovati. Ovim amandmanom taj se problem rješava te se osigurava viši standard zaštite štediše PEPP-a.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 26.

Briše se.

Zaključivanje ugovora o PEPP-u bez savjetovanja

 

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 1., štediša PEPP-a može se odreći prava na savjetovanje o zaključivanju ugovora za standardnu ulagačku opciju.

 

Ako se štediša PEPP-a odrekne svojeg prava na savjetovanje, pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe traže pri obavljanju poslova povezanih s distribucijom PEPP-ova pitanja od štediše PEPP-a ili potencijalnog štediše PEPP-a informacije o njegovu znanju i iskustvu u području ulaganja koje je relevantno za ponuđeni ili zatraženi PEPP, što pružatelju ili distributeru PEPP-a omogućuje da procijeni je li određeni PEPP prikladan za tog štedišu PEPP-a.

 

Ako smatra, na temelju informacija koje je dobio u skladu s prvim podstavkom, da proizvod nije prikladan za štedišu PEPP-a ili potencijalnog štedišu PEPP-a, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe o tome ga upozorava. To se upozorenje može dostaviti u standardiziranom formatu.

 

U slučaju da štediša PEPP-a ili potencijalni štediša PEPP-a ne dostavi informacije navedene u prvom podstavku ili u slučaju da dostavi nedostatne informacije u vezi sa svojim znanjem i iskustvom, pružatelj ili distributer PEPP-a upozorava ga da ne može utvrditi je li predviđeni PEPP prikladan za njega ili nije. To se upozorenje može dostaviti u standardiziranom formatu.

 

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 1., ako se štediša PEPP-a odrekne svojeg prava na savjetovanje o standardnoj ulagačkoj opciji, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe može obaviti posao distribucije PEPP-a bez informacija potrebnih za utvrđivanje prikladnosti iz stavka 1. ovog članka ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 

(a)  poslovi se odnose na ugovore o PEPP-u sa standardnom ulagačkom opcijom koja stvara samo izloženost ulagača prema financijskim instrumentima koji se prema članku 25. stavku 4. točki (a) Direktive 2014/65/EU smatraju nekompleksnima i čija bi struktura otežala štediši PEPP-a razumijevanje rizika koji su povezani s tim instrumentima;

 

(b)  PEPP se distribuira na inicijativu štediše PEPP-a ili potencijalnog štediše PEPP-a;

 

(c)  štediša PEPP-a ili potencijalni štediša PEPP-a jasno je obaviješten o tome da pružatelj ili distributer PEPP-a pri obavljanju poslova distribucije PEPP-a nije dužan procijeniti prikladnost PEPP-a ili poslova distribucije PEPP-a te o tome da štediša PEPP-a ili potencijalni štediša PEPP-a ne uživa zaštitu koja proizlazi iz mjerodavnih pravila o poslovanju. Takvo se upozorenje može dati u standardiziranom obliku;

 

(d)  pružatelj ili distributer PEPP-a poštuje svoje obveze u okviru važećih propisa koji se, u skladu s ovim poglavljem, odnose na sukobe interesa povezane s poslovima distribucije PEPP-a.

 

3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 62. kako bi dodatno uredila na koji se način pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe trebaju pridržavati načela utvrđenih u ovom članku pri obavljanju poslova distribucije PEPP-a, među ostalim i u pogledu informacija koje su potrebne za ocjenu prikladnosti PEPP-a za klijente te kriterija za ocjenu ugovora o nekompleksnim PEPP-ovima za potrebe podtočke ii. u stavku 2. točki (a) ovog članka. U tim delegiranim aktima u obzir se uzima sljedeće:

 

(a)   narav usluga ponuđenih ili pruženih štediši PEPP-a ili potencijalnom štediši PEPP-a, uzimajući u obzir vrstu, predmet, veličinu i učestalost transakcija; and

 

(b)   narav ponuđenih ili razmatranih proizvoda, uključujući različite vrste financijskih instrumenata.

 

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji ukloniti mogućnost da se štediša PEPP-a odrekne svojeg prava na savjetovanje koje bi klijentima PEPP-a trebalo pružiti u svakom slučaju.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji PEPP-a sastavljaju sažet individualizirani dokument koji sadržava ključne informacije za svakog štedišu PEPP-a, uzimajući u obzir specifičnosti nacionalnih mirovinskih sustava i mjerodavnog nacionalnog socijalnog, radnog i poreznog prava („izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a”). Naslov tog dokumenta sadržava izraz „izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a”.

1.  Pružatelji PEPP-a sastavljaju sažet, jasan i detaljan individualizirani dokument koji sadržava ključne informacije za svakog štedišu PEPP-a i za korisnike PEPP-a ako se štediša PEPP-a složi s tim, uzimajući u obzir specifičnosti nacionalnih mirovinskih sustava i mjerodavnog nacionalnog socijalnog, radnog i poreznog prava („izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a”). Naslov tog dokumenta sadržava izraz „izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a”.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osim toga štedišu PEPP-a obavješćuje se tijekom vremena trajanja ugovora o svim promjenama koje se odnose na sljedeće informacije:

3.  Osim toga štedišu i korisnike PEPP-a obavješćuje se tijekom vremena trajanja ugovora o svim promjenama koje se odnose na sljedeće informacije:

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacije o tome kako se u okviru ulagačke politike u obzir uzimaju okolišni, socijalni i upravljački čimbenici.

(d)  informacije o tome kako se u okviru ulagačke politike u obzir uzimaju okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, uključujući informacije o njihovoj ulozi u postupku ulaganja te dugoročnim i vanjskim učincima odluka o ulaganju.

Obrazloženje

Štediše PEPP-a trebaju biti obaviješteni o vanjskim učincima njihovih odluka o ulaganju na društvo.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a sadržava barem sljedeće ključne informacije za štediše PEPP-a:

1.  Izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a daje se besplatno, jednom godišnje i sadržava barem sljedeće ključne informacije za štediše PEPP-a i korisnike PEPP-a, ako se štediša PEPP-a s time složio:

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osobne podatke štediše PEPP-a, naziv pružatelja PEPP-a, informacije o projekcijama mirovinskih primanja, informacije o stečenim pravima ili prikupljenom kapitalu, o doprinosima koje su štediša PEPP-a ili treća osoba uplatili te o financijskim sredstvima u okviru programa PEPP-a, što podliježe primjeni članka 39. stavka 1. točaka (a), (b), (d), (e), (f) i (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemu, za potrebe ove Uredbe, „član” znači štediša PEPP-a, „institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” znači pružatelj PEPP-a, „mirovinski program” znači program PEPP-a, a „pokroviteljsko poduzeće” znači treća osoba;

(a)  osobne podatke štediše PEPP-a, naziv i kontaktne podatke pružatelja PEPP-a, informacije o programu štediše PEPP-a, informacije o projekcijama mirovinskih primanja, informacije o stečenim pravima ili prikupljenom kapitalu, o doprinosima koje su štediša PEPP-a ili treća osoba uplatili te o financijskim sredstvima u okviru programa PEPP-a, što podliježe primjeni članka 39. stavka 1. točaka (a), (b), (d), (e), (f) i (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemu, za potrebe ove Uredbe, „član” znači štediša PEPP-a, „institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” znači pružatelj PEPP-a, „mirovinski program” znači program PEPP-a, a „pokroviteljsko poduzeće” znači treća osoba;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  sažetak informacija o načelima ulagačke politike pružatelja PEPP-a koja su detaljnije opisana u dodatnim informacijama u skladu s člankom 29. točkom (c) ove Uredbe.

Obrazloženje

U izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a potrebno je utvrditi najvažnije informacije o načelima ulagačke politike pružatelja PEPP-a, a detalje ostaviti za dodatne informacije opisane u članku 29.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  informacije o projekcijama mirovinskih primanja temeljene na dobi za umirovljenje utvrđenoj u točki (b) i izjavu o odricanju od odgovornosti u kojoj se navodi da se te projekcije mogu razlikovati od konačnog iznosa ostvarenih primanja. To se prikazuje na temelju ekonomskih scenarija, uključujući najbolji mogući scenarij i nepovoljan scenarij, pri čemu se vodi računa o specifičnosti programa PEPP-a.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  informacije o stečenim pravima na mirovinu ili akumuliranom mirovinskom kapitalu, pri čemu se vodi računa o specifičnosti programa PEPP-a;

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka ed (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ed)  informacije o tome što se događa u slučaju smrti štediše ili korisnika PEPP-a

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 30. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije koje se pružaju štedišama PEPP-a tijekom faze prije umirovljenja i korisnicima PEPP-a tijekom faze isplaćivanja

Informacije koje se pružaju štedišama i korisnicima PEPP-a tijekom faze prije umirovljenja i korisnicima PEPP-a tijekom faze isplaćivanja

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Štediše PEPP-a tijekom faze prije umirovljenja dobivaju informacije kako je utvrđeno člankom 42. Direktive 2016/2341/EU.

1.  Štediše PEPP-a i, na zahtjev štediša PEPP-a ili u skladu sa sudskom odlukom, korisnici PEPP-a tijekom faze prije umirovljenja dobivaju informacije kako je utvrđeno člankom 42. Direktive 2016/2341/EU. Te se informacije moraju dostaviti najkasnije godinu dana prije odlaska u mirovinu te uključivati informacije o nadolazećem početku faze isplaćivanja i mogućim oblicima isplate.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  procjenu sustava upravljanja koje primjenjuju pružatelji PEPP-a, djelatnosti koje obavljaju, načela vrednovanja koja se primjenjuju za potrebe solventnosti, rizika s kojima se suočavaju i sustava upravljanja rizicima, njihove strukture kapitala, potreba i upravljanja;

(a)  procjenu sustava upravljanja koje primjenjuju pružatelji PEPP-a, djelatnosti koje obavljaju, načela vrednovanja koja se primjenjuju za potrebe solventnosti, rizika s kojima se suočavaju i sustava upravljanja rizicima, uključujući integraciju okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika, njihove strukture kapitala, potreba i upravljanja;

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  ishoditi od pružatelja PEPP-a sve informacije o okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima u skladu s člankom 31.a;

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  u skladu s načelom razboritosti pružatelji PEPP-a uzimaju u obzir mogući dugoročni utjecaj odluka o ulaganju na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ulaganje u izvedene financijske instrumente moguće je u mjeri u kojoj takvi instrumenti pridonose smanjenju rizika ulaganja ili olakšavaju učinkovito upravljanje portfeljem. Ti instrumenti vrednuju se po načelu opreznosti, uzimajući u obzir temeljnu imovinu, i uključuju se u vrednovanje imovine pružatelja PEPP-a. Pružatelji PEPP-a moraju izbjegavati i prekomjernu izloženost riziku povezanu sa samo jednom drugom ugovornom strankom i drugim poslovima s izvedenicama;

Briše se.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  imovina se ne ulaže u područja nadležnosti koja je Stručna skupina za financijsko djelovanje uvrstila među područja nadležnosti koja su visokorizična i ne surađuju;

(f)  zabranjeno je ulagati u područja nadležnosti koja je Stručna skupina za financijsko djelovanje uvrstila među područja nadležnosti koja su visokorizična i ne surađuju;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji PEPP-a nude štedišama PEPP-a do pet ulagačkih opcija.

1.  Pružatelji PEPP-a nude štedišama PEPP-a barem standardni PEPP i/ili nekoliko ulagačkih opcija.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Štediša PEPP-a pri sklapanju ugovora o PEPP-u odabire jednu ulagačku opciju.

Štediša PEPP-a pri sklapanju ugovora o PEPP-u odabire jednu od nekoliko ulagačkih opcija.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Štediša PEPP-a može se odlučiti za drugu ulagačku opciju svakih pet godina tijekom uplaćivanja u PEPP.

1.  Uvjeti promjene ulagačke opcije navode se u ugovoru o PEPP-u. U svakom slučaju, štediša PEPP-a može se odlučiti za drugu ulagačku opciju svakih pet godina tijekom uplaćivanja u PEPP.

Obrazloženje

Štediše PEPP-a trebali bi moći mijenjati ulagačke opcije svakih pet godina ili čak i ranije, ako je to omogućeno u njihovom ugovoru o PEPP-u.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 37.

Članak 37.

Standardna ulagačka opcija

Standardna ulagačka opcija

1.  Standardna ulagačka opcija štediši PEPP-a osigurava kapitalnu zaštitu na temelju provjerene tehnike smanjenja rizika koja rezultira opreznom ulagačkom strategijom.

1.  U standardnoj opciji pružatelj PEPP-a jamči štediši PEPP-a da će kapital koji je akumuliran do početka faze isplate biti barem jednak uplaćenim doprinosima, uključujući sve troškove i naknade kao i naknadu za inflaciju u skladu s važećim indeksom, no ta naknada ne smije biti veća od prosječne godišnje stope inflacije od 4 %. Standardna ulagačka opcija mora biti jednostavan i siguran proizvod koji se može lako razumjeti i nabaviti, među ostalim digitalnim kanalima, u svakoj državi članici.

2.  Kapitalna zaštita štedišama PEPP-a omogućuje povrat uloženog kapitala.

2.  Kapitalna zaštita nudi kapitalno jamstvo koje štedišama PEPP-a omogućuje povrat uloženog kapitala, uključujući naknade, troškove i naknadu za inflaciju.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelji PEPP-a nude alternativne ulagačke opcije, barem jedna od njih štedišama PEPP-a nudi i troškovno učinkovitu mogućnost ulaganja.

1.  Ako pružatelji PEPP-a nude alternativne ulagačke opcije, sve one štedišama PEPP-a nude standardnu opciju.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji PEPP-a mogu ponuditi PEPP-ove s opcijom pokrića biometrijskih rizika. Za potrebe ove Uredbe „biometrijski rizici” znači rizici povezani s dugovječnošću, invalidnošću i smrti.

Pružatelji PEPP-a moraju u fazi uplaćivanja uključiti jamstvo za uloženi kapital u slučaju smrti i trajne invalidnosti štediše PEPP-a.

Obrazloženje

Definicija pojma premještena je u članak 2.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uslugu prebacivanja između pružatelja mogu davati pružatelji PEPP-a s poslovnim nastanom u istoj državi članici (domaća usluga prebacivanja) ili u drugoj državi članici (prekogranična usluga prebacivanja).

Uvjeti promjene pružatelja PEPP-a navode se u ugovoru o PEPP-u. U svakom slučaju štediša PEPP-a ima mogućnost promijeniti pružatelja PEPP-a jednom u pet godina uplaćivanja u PEPP.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Novi pružatelj PEPP-a zahtijeva od zamijenjenog pružatelja PEPP-a izvršavanje sljedećih zadaća dva dana nakon što je zaprimio odobrenje iz stavka 2., ako su predviđene odobrenjem štediše PEPP-a:

3.  Novi pružatelj PEPP-a zahtijeva od zamijenjenog pružatelja PEPP-a izvršavanje sljedećih zadaća u roku od pet dana nakon što je zaprimio zahtjev štediše PEPP-a iz stavka 2., ako su predviđene zahtjevom štediše PEPP-a:

a)  dostavu popisa postojećih iznosa koji se prebacuju novom pružatelju PEPP-a , a ako je to štediša PEPP-a izričito zahtijevao, štediši PEPP-a;

a)  dostavu popisa postojećih iznosa koji se prebacuju novom pružatelju PEPP-a i, na njegov izričiti zahtjev, štediši PEPP-a;

b)   prebacivanja preostalog pozitivnog salda na račun koji je otvoren ili postoji kod novog pružatelja PEPP na datum koji je odredio štediša PEPP-a i

(b)  prebacivanja preostalog pozitivnog salda na račun koji je otvoren ili postoji kod novog pružatelja PEPP od datuma koji je odredio štediša PEPP-a i

c)   zatvaranje PEPP računa kod zamijenjenog pružatelja PEPP na datum koji je odredio štediša PEPP-a.

(c)  zatvaranje PEPP računa kod zamijenjenog pružatelja PEPP od datuma koji je odredio štediša PEPP-a.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ukupan iznos naknada i pristojbi koje zamijenjeni pružatelj PEPP-a može naplatiti štediši PEPP-a za zatvaranje PEPP računa kod tog pružatelja ograničen je na najviše 1,5 % pozitivnog salda koji se prenosi novom pružatelju PEPP-a.

3.  Ukupan iznos naknada i pristojbi koje zamijenjeni pružatelj PEPP-a može naplatiti štediši PEPP-a za zatvaranje PEPP računa kod tog pružatelja ograničen je na najviše 0,5 % pozitivnog salda koji se prenosi novom pružatelju PEPP-a. Komisija razmatra mogućnost smanjenja naknade za promjenu pružatelja kao poticaj za promicanje proizvoda PEPP.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Naknade i pristojbe, ako ih bude, koje zamijenjeni pružatelj PEPP-a ili novi pružatelj PEPP-a naplaćuju štediši PEPP-a za bilo koju uslugu pruženu u skladu s člankom 46., osim onih iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, razumne su i u skladu sa stvarnim troškovima tog pružatelja PEPP-a.

4.  U kontekstu postupka prebacivanja između pružatelja, usluge koje pruža novi pružatelj PEPP-a besplatne su.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji PEPP-a štedišama PEPP-a pružaju sljedeće informacije o usluzi prebacivanja:

Novi pružatelji PEPP-a štedišama PEPP-a pružaju sljedeće informacije o usluzi prebacivanja:

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ti uvjeti mogu konkretno uključivati utvrđivanje dobi za umirovljenje, obveznu povezanost između navršene dobi za umirovljenje i početka faze isplaćivanja, najkraćeg razdoblja sudjelovanja u programu PEPP-a, najduljeg razdoblja prije navršene dobi za umirovljenje za pristupanje programu PEPP-a te uvjeta za otkupu slučaju osobitih teškoća.

2.  Ti uvjeti moraju konkretno uključivati utvrđivanje dobi za umirovljenje, obveznu povezanost između navršene dobi za umirovljenje i početka faze isplaćivanja, najkraćeg razdoblja sudjelovanja u programu PEPP-a, najduljeg razdoblja prije navršene dobi za umirovljenje za pristupanje programu PEPP-a te uvjeta za otkupu slučaju osobitih teškoća.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji PEPP-a mogu štedišama u okviru PEPP-a omogućiti jedan ili više sljedećih oblika isplate:

1.  Pružatelji PEPP-a moraju štedišama u okviru PEPP-a omogućiti jedan ili više sljedećih oblika isplate:

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Oblik isplate u fazi isplaćivanja štediše PEPP-a odabiru nakon sklapanja ugovora o PEPP-u, a nakon toga može se prema potrebi izmijeniti svakih pet godina tijekom faze uplaćivanja.

2.  Oblik isplate u fazi isplaćivanja štediše PEPP-a odabiru nakon sklapanja ugovora o PEPP-u, a nakon toga može se izmijeniti svakih pet godina i tijekom zadnje godine faze uplaćivanja. Mogućnost izmjene trebala bi biti besplatna.

Obrazloženje

Tijekom zadnje godine faze uplaćivanja korisnik bi trebao imati mogućnost promijeniti svoj odabir za fazu isplaćivanja.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Ako države članice nisu nametnule obveznu vezu između navršavanja dobi za odlazak u mirovinu i početka faze isplaćivanja, pružatelji PEPP-a daju mogućnost štedišama PEPP-a da odgode početak faze isplaćivanja do datuma nakon što navrše dob za odlazak u mirovinu.

Obrazloženje

Korisnici bi trebali moći koristiti svoj PEPP kasnije tijekom umirovljenja.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Kod standardne ulagačke opcije obvezan je minimum od 25% isplata u obliku anuiteta.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Ako na početku faze isplaćivanja ukupna vrijednost sredstava akumuliranih na PEPP računu ne prelazi iznos koji svaka država članica mora utvrditi i revidirati svake godine, štediša PEPP-a ima pravo likvidirati PEPP račun i primiti jednokratnu isplatu.

Obrazloženje

Odredba bi trebala omogućiti likvidaciju malih PEPP-ova jednokratnom isplatom nakon odlaska u mirovinu.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležno tijelo pružatelja PEPP-a stalno nadzire usklađenost s ovom Uredbom. Odgovorno je i za nadzor usklađenosti s obvezama utvrđenima ovim pravilima ili s dokumentima o osnivanju pružatelja PEPP-a te primjerenosti njegovih postupaka i organizacije s obzirom na zadaće koje treba ispuniti pri pružanju PEPP-a.

1.  Nadležno tijelo matične države članice pružatelja PEPP-a stalno nadzire usklađenost s ovom Uredbom. Odgovorno je i za nadzor usklađenosti s obvezama utvrđenima ovim pravilima ili s dokumentima o osnivanju pružatelja PEPP-a te primjerenosti njegovih postupaka i organizacije s obzirom na zadaće koje treba ispuniti pri pružanju PEPP-a.

 

Odstupajući od prvog podstavka, usklađenost pružatelja PEPP-a i distributera PEPP-a s poglavljem IV. ove Uredbe stalno nadzire nadležno tijelo države članice domaćina pružatelja PEPP-a i distributera PEPP-a.

Obrazloženje

Cilj je izmjene pružiti pravnu sigurnost u pogledu toga koje će nacionalno nadležno tijelo biti odgovorno za stalan nadzor pružatelja i distributera PEPP-a u prekograničnim situacijama, osobito u vezi s pravilima distribucije i obvezama informiranja iz poglavlja IV. Uredbe.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će po isteku pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe provesti njezinu evaluaciju te će, nakon savjetovanja s EIOPA-om, glavne zaključke dostaviti Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Komisija će po isteku svakih pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe provesti njezinu evaluaciju te će, nakon savjetovanja s EIOPA-om, glavne zaključke dostaviti Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Pri sastavljanju izvješća Komisija se savjetuje i s nacionalnim nadležnim tijelima.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija će po isteku pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe provesti njezinu evaluaciju te će, nakon savjetovanja s EIOPA-om, glavne zaključke u obliku izvješća dostaviti Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

 

U okviru ove konkretne evaluacije uzima se u obzir dodana vrijednost PEPP-a u premošćivanju jaza u području mirovina kao i dodana vrijednost dugoročnih ulaganja. Točnije, evaluacijom bi se trebali osigurati podaci na temelju kojih se može provjeriti je li stvaranje tržišta PEPP-a učinkovito pridonijelo tomu da veći broj europskih građana ima pristup odgovarajućim mirovinama.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija osniva skupinu s relevantnim dionicima kako bi stalno pratila razvoj i primjenu PEPP-a. Skupinu u najmanju ruku moraju činiti EIOPA, nacionalna nadzorna tijela, predstavnici industrije i potrošača te neovisni stručnjaci, uključujući najmanje jednog stručnjaka za okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. EIOPA će imati funkciju tajništva skupine.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Paneuropski proizvod osobnih mirovina (PEPP)

Referentni dokumenti

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.9.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.9.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Heinz K. Becker

3.10.2017

Razmatranje u odboru

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Datum usvajanja

28.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (6.7.2018)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Birgit Collin-Langen

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica pozdravlja inicijativu Komisije za uspostavu paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda i prijedlog da se potakne europske građane da poduzmu korake u pogledu svojih privatnih mirovina. U svačijem je interesu borba protiv učinka demografskih promjena na politiku u području mirovina u svakoj državi članici te uvođenje privatnih sustava štednje u ranoj fazi. To se osobito primjenjuje na mlade i na ljude s niskim dohotkom.

Trenutačno ne postoji jedinstveno tržište za privatne mirovine. U nekim državama članicama trenutno postoji vrlo malo privatnih mirovinskih proizvoda, ako ih uopće ima, a postojeća nacionalna tržišta su izrazito fragmentirana. Nije moguće prenijeti proizvod u drugu državu članicu ili ugovoriti mirovinski proizvod u drugoj državi članici radi dobivanja fiskalne koristi. Standardizirani paneuropski proizvod poboljšao bi tu situaciju. Prijedlogom se predlažu adekvatni i prikladni načini za uklanjanje prepreka prekograničnim mirovinskim aranžmanima i prekograničnom prijenosu mirovinskih proizvoda. Prijedlog je proporcionalan jer prepreke prenosivosti proizvoda u drugu državu članicu ne može ukloniti jedna država članica koja djeluje samostalno, iako su privatna mirovinska tržišta uređena nacionalnom jurisdikcijom.

Cilj je imati mirovinski proizvod koji je dobrovoljan, jednostavan, siguran, transparentan, prilagođen potrošačima i ima razumnu cijenu.

Samo je tada moguć uspjeh prenosivog paneuropskog mirovinskog proizvoda.

Ljudi kupuju PEPP-ove kako bi se pripremili za svoju starost. Stoga bi u pravilu ta sredstva trebala imati oblik rente koja se isplaćuje do smrti osobe.

Nužni uvjet za uspjeh PEPP-a jest podrška od država članica jer samo one mogu pružiti jednake fiskalne poticaje i koristi koji su dostupni s usporedivim nacionalnim proizvodima.

Predlažu se različite izmjene i pojašnjenja pomoću kojih će se zajamčiti visoka razina zaštite potrošača.

Obveze informiranja: Jedan od prijedloga je da odredbe o oglašavanju i predugovornim informacijama budu prisutne u samoj Uredbi te da se izbriše upućivanje na Uredbu (EU) br. 1286/2014 (Uredba o PRIIP-ovima). To bi dalo veću pravnu jasnoću i sigurnost.

Prenosivost: Izvjestiteljica pozdravlja ambiciozan cilj da PEPP-ovi budu dostupni u svim državama članicama. Međutim, rokovi se čine prekratkima. Potrebno je produljiti rok za uspostavu odjeljaka na pet godina. Također će se uvesti partnerstva u pogledu odjeljaka kako bi se pružateljima PEPP-ova omogućilo da stavljaju svoje proizvode na raspolaganje u svim državama članicama.

Ulagačke opcije: Izvjestiteljica se zalaže za jednostavan, siguran, transparentan proizvod koji je prilagođen potrošačima i ima razumnu cijenu. Standardna bi opcija trebala omogućiti ljudima da sklope ugovor bez potrebe za savjetovanjem. Mnogi potrošači nemaju dovoljno znanja o takvim dalekosežnim financijskim odlukama. Kako bi se zajamčilo da se odluke potrošača temelje na dobroj informiranosti, pružit će se shema odlučivanja. Nju će razviti EIOPA i neće davati preporuke, već će pomoći klijentima PEPP-ova da odluče hoće li im PEPP zaista pružiti vrstu mirovine koja im treba. Također će se predstaviti različiti oblici standardne opcije kako bi klijenti mogli vidjeti na koji se način razlikuju i donijeti informiranu odluku.

Oblik ulagačke opcije zajamčit će štediši da će kapital koji je akumuliran do početka faze isplate biti barem jednak uplaćenim doprinosima uključujući sve troškove i pristojbe.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Starosne mirovine ključan su dio prihoda umirovljenika i za mnoge osobe odgovarajuća mirovina čini razliku između ugodne starosti i siromaštva. To je preduvjet za ostvarivanje temeljnih prava navedenih u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, među ostalim u članku 25. o pravima starijih osoba u kojem se navodi: „Unija priznaje i poštuje prava starijih osoba na dostojan život i neovisnost te na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu”; kao i za ostvarivanje prava sadržanih u Preporuci Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o promicanju ljudskih prava starijih osoba1a.

 

_________________

 

1a Preporuka CM/Rec(2014)2 Odbora ministara državama članicama o promicanju ljudskih prava starijih osoba.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Znatan dio starosnih mirovina pruža se u okviru javnih sustava te stoga postoji izravna veza između nacionalnih mirovinskih sustava i održivosti javnih financija. Ne dovodeći u pitanje isključivu nacionalnu nadležnost nad organizacijom mirovinskih sustava koja je utvrđena Ugovorima, primjerenost prihoda i financijska održivost nacionalnih mirovinskih sustava ključni su za stabilnost cijele Unije. Usmjeravanjem veće količine štednji Europljana iz gotovine i bankovnih depozita na dugoročne investicijske proizvode, kao što su dobrovoljni mirovinski sustavi, došlo bi do korisnog učinka i za pojedince (koji bi imali koristi od većih povrata i poboljšane primjerenosti mirovina) i za opće gospodarstvo.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  Unija se suočava s nekoliko izazova, uključujući demografske izazove koji su rezultat činjenice da je Europa kontinent čije je stanovništvo sve starije. Osim toga, razvoj karijere, tržište rada i raspodjela bogatstva prolaze kroz radikalne promjene, među ostalim i kao rezultat digitalne revolucije. U isto je vrijeme sve jasnije da nacionalni sustavi socijalnog osiguranja nisu prilagođeni globaliziranom gospodarstvu znanja s otvorenim granicama, mobilnošću radne snage i migracijom. Previše osoba nije pokriveno ili nije dovoljno pokriveno tradicionalnim nacionalnim mirovinskim sustavima, među ostalima žene, mladi, migranti, niskokvalificirani radnici, samozaposleni radnici, radnici s nestandardnim ugovorima.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1d)  Očekuje se da će se smanjiti udio javnih mirovina prvog stupa temeljenih na generacijskoj solidarnosti kao dio stope zamjene. To bi se moglo djelomično nadoknaditi stečenim mirovinskim pravima iz financiranih programa drugog stupa. Međutim, dobro razvijen treći stup znatno doprinosi poboljšanju primjerenosti i održivosti postojećih nacionalnih mirovinskih sustava. Paneuropskim osobnim mirovinskim proizvodom (PEPP) stoga se dopunjuje i ojačava tržište za osobne mirovinske proizvode u cijeloj Uniji.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Produbljivanjem unutarnjeg tržišta mirovinskih proizvoda putem uklanjanja prekograničnih prepreka povećalo bi se tržišno natjecanje, čime bi potrošači mogli imati koristi od poboljšane kvalitete proizvoda i nižih cijena, a proizvođači bi mogli imati koristi od ekonomija razmjera. Čak bi i države članice s povoljnim demografskim trendovima i dobro financiranim mirovinskim sustavima imale koristi od učinkovitijeg unutarnjeg tržišta osobnih mirovinskih proizvoda.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Prijedlog uredbe omogućit će stvaranje mirovinskog proizvoda koji će u najvećoj mogućoj mjeri biti jednostavan, siguran, transparentan, prenosiv diljem EU-a, prilagođen potrošačima i imati razumnu cijenu te će dopunjavati postojeće sustave u državama članicama.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Trenutačno funkcioniranje unutarnjeg tržišta osobnih mirovina otežava visoki stupanj rascjepkanosti između nacionalnih tržišta i ograničeni stupanj prenosivosti osobnih mirovinskih proizvoda. Time se pojedincima može otežati ostvarivanje njihovih osnovnih sloboda. Na primjer, možda neće moći prihvatiti posao ili se umiroviti u drugoj državi članici. Nadalje, mogućnost pružatelja da ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga sprječava nedovoljna standardizacija postojećih osobnih mirovinskih proizvoda.

(3)  Unutarnje tržište osobnih mirovina trenutačno ne funkcionira neometano. U nekim državama članicama ni ne postoji tržište mirovinskih proizvoda. U drugim državama članicama su pak privatni mirovinski proizvodi dostupni, ali postoji visok stupanj fragmentacije među nacionalnim tržištima. Kao rezultat toga, osobni mirovinski proizvodi imaju samo ograničen stupanj prenosivosti. Time se pojedincima može otežati ostvarivanje njihovih osnovnih sloboda. Na primjer, možda neće moći prihvatiti posao ili se umiroviti u drugoj državi članici. Nadalje, mogućnost pružatelja da ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga sprječava nedovoljna standardizacija postojećih osobnih mirovinskih proizvoda.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako je najavljeno u Akcijskom planu Komisije o izgradnju unije tržišta kapitala28 iz rujna 2015. „Komisija će procijeniti je li potreban okvir politike za uspostavu uspješnog europskog tržišta jednostavnih, učinkovitih i konkurentnih osobnih mirovina te će utvrditi jesu li za to potrebni propisi na razini EU-a.”

Briše se.

__________________

 

28 Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala, Europska komisija, 30. rujna 2015. (COM(2015) 468 final).

 

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U svojim zaključcima od 28. lipnja 2016.30 Europsko Vijeće pozvalo je na „brz i odlučan napredak kako bi se planom o uniji tržišta kapitala osigurao lakši pristup financijama za poslovne subjekte i pružilo podršku ulaganjima u realno gospodarstvo.”

Briše se.

__________________

 

30 Zaključci Europskog vijeća od 28. lipnja 2016., EUCO 26/16, točka 11.

 

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U svojoj komunikaciji od 14. rujna 2016. pod naslovom „Unija tržišta kapitala – ubrzavanje reforme”31 Komisija je najavila da će „razmatrati prijedloge o jednostavnom, učinkovitom i konkurentnom osobnom mirovinskom proizvodu u EU-u[..] Mogućnosti koje se razmatraju uključuju mogući zakonodavni prijedlog koji bi mogao biti predstavljen 2017.”

Briše se.

__________________

 

31 COM(2016) 601 final, str. 4.

 

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U svojoj komunikaciji o preispitivanju akcijskog plana o uniji tržišta kapitala sredinom provedbenog razdoblja32, Komisija je najavila „zakonodavni prijedlog o paneuropskom proizvodu osobnih mirovina (PEPP) do kraja lipnja 2017. To će biti osnova za sigurnije, troškovno učinkovitije i transparentnije tržište za pristupačne i dobrovoljne štednje za osobnu mirovinu kojima se može upravljati na paneuropskoj razini. Njime će se pridonijeti zadovoljavanju potreba osoba koje žele više štedjeti za mirovinu, praćenju demografskih promjena, dopunjavanju postojećih mirovinskih proizvoda i sustava te isplativosti osobnih mirovina jer će u prijedlogu biti navedene mogućnosti za dugoročno ulaganje u osobne mirovine.”

Briše se.

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, str. 6.

 

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Razvojem PEPP-a u okviru osobnih mirovinskih proizvoda pridonijet će se većoj ponudi mirovinske štednje i uspostavit će se tržište EU-a za pružatelje PEPP-a. Kućanstvima će se ponuditi više mogućnosti za ostvarivanje njihovih ciljeva za mirovinu.

(10)  Razvojem PEPP-a u okviru osobnih mirovinskih proizvoda pridonijet će se većoj ponudi mirovinske štednje i uspostavit će se tržište EU-a za pružatelje PEPP-a. Kućanstvima će se ponuditi dodatne mogućnosti za ostvarivanje njihovih ciljeva za mirovinu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Zbog nesigurnih radnih odnosa i promjena zakona mirovinske stope se stalno smanjuju. Stoga je zaista važno da posebno mladi i osobe s niskim prihodima mogu osigurati svoj životni standard u starijoj dobi. To znači da PEPP-ovi moraju biti privlačni i pristupačni posebno tim skupinama.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Financijskim obrazovanjem mogu se poduprijeti razumijevanje odluka o štednji koje donose kućanstva u području dobrovoljnih programa osobnih mirovina te osviještenost o tim odlukama. Štedišama se također pruža prilika da u cijelosti shvate rizike i značajke paneuropskog proizvoda.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Zakonodavnim okvirom za PEPP postavit će se temelji za uspješno tržište pristupačnih i dobrovoljnih mirovinskih ulaganja kojima se može upravljati na paneuropskoj razini. Dopunom postojećih mirovinskih proizvoda i sustava pridonijet će se zadovoljavanju potreba ljudi koji žele osigurati dostatnost svoje mirovinske štednje, uklanjanju demografskih izazova i pružanju snažnog novog izvora privatnog kapitala za dugoročna ulaganja. Ovim okvirom neće se zamijeniti ili uskladiti postojeći nacionalni sustav osobnih mirovina.

(11)  Zakonodavnim okvirom za PEPP postavit će se temelji za uspješno tržište pristupačnih i dobrovoljnih mirovinskih ulaganja kojima se može upravljati na paneuropskoj razini. Dopunom postojećih zakonskih i strukovnih mirovinskih sustava i proizvoda pridonijet će se zadovoljavanju potreba ljudi koji žele osigurati dostatnost svoje mirovinske štednje, odgovaranju na demografski izazov i pružanju snažnog novog izvora privatnog kapitala za dugoročna ulaganja. Ovim okvirom neće se zamijeniti ili uskladiti postojeći nacionalni sustav osobnih mirovina, niti će on utjecati na postojeće nacionalne zakonske i strukovne mirovinske sustave i proizvode. PEPP neće ni izravno ni neizravno biti povezan sa strukovnim ili radnim statusom štediše PEPP-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Ovim zakonodavnim okvirom ne smije se ograničiti niti jedna odgovornost država članica da ispune svoje obveze u pogledu osiguravanja dostatnih državnih mirovina.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Uredbom se usklađuje skup osnovnih značajki za PEPP koje se odnose na ključne elemente poput distribucije, politike ulaganja, prebacivanja između pružatelja ili prekogranično pružanje i prenosivost. Usklađivanjem tih osnovnih značajki pridonijet će se jednakosti uvjeta za pružatelje osobnog mirovinskog osiguranja općenito te će se pridonijeti dovršetku unije tržišta kapitala i integraciji unutarnjeg tržišta za osobne mirovine. To će dovesti do stvaranja paneuropskog proizvoda koji je uglavnom standardiziran i dostupan u svim državama članicama, kojim se potrošačima omogućuje da u potpunosti iskoriste unutarnje tržište prenošenjem svojih mirovinskih prava u inozemstvo i kojim se nudi veći izbor između različitih vrsta pružatelja, uključujući na prekograničnoj osnovi. Zbog manje prepreka pružanju prekograničnom pružanju usluga mirovinskog osiguranja, paneuropskim osobnim mirovinskim proizvodom povećat će se tržišno natjecanje među pružateljima na paneuropskoj osnovi i stvorit će se ekonomije razmjera koje bi trebale koristiti štedišama.

(12)  Uredbom se usklađuje skup osnovnih značajki za PEPP koje se odnose na ključne elemente poput distribucije, ugovora, politike ulaganja, prebacivanja između pružatelja ili prekogranično pružanje i prenosivost. Usklađivanjem tih osnovnih značajki pridonijet će se jednakosti uvjeta za pružatelje osobnog mirovinskog osiguranja općenito te će se pridonijeti dovršetku unije tržišta kapitala i integraciji unutarnjeg tržišta za osobne mirovine. To će dovesti do stvaranja paneuropskog proizvoda koji je uglavnom standardiziran i dostupan u svim državama članicama, kojim se potrošačima omogućuje da u potpunosti iskoriste unutarnje tržište prenošenjem svojih mirovinskih prava u inozemstvo i kojim se nudi veći izbor između različitih vrsta pružatelja, uključujući na prekograničnoj osnovi. Zbog manje prepreka prekograničnom pružanju usluga mirovinskog osiguranja, paneuropskim osobnim mirovinskim proizvodom povećat će se tržišno natjecanje među pružateljima na paneuropskoj osnovi i stvorit će se ekonomije razmjera koje bi trebale koristiti štedišama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  EIOPA bi trebala dodijeliti odobrenje za PEPP u skladu s ovom Uredbom. Odobrenje ne bi nikad trebalo dodijeliti retroaktivno.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Pružatelji PEPP-a trebali bi imati pristup cijelom tržištu Unije na temelju jedinstvenog odobrenja za proizvod koji izdaje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), na temelju jedinstvenog skupa pravila.

(14)  Pružatelji PEPP-a trebali bi imati pristup cijelom tržištu Unije na temelju jedinstvenog odobrenja za proizvod koji izdaje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), na temelju jedinstvenog skupa pravila i u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima. Odobrenjem će se zajamčiti da se na tržištu mogu dobiti samo sigurni, provjereni investicijski proizvodi opisani kao PEPP-ovi. EIOPA provjerava ugovorne uvjete PEPP-ova kako bi zajamčila da se poštuju zahtjevi ove Uredbe.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluga i učinkovita zaštita potrošača, matična država članica i država članica domaćin trebale bi blisko surađivati u izvršenju obveza utvrđenih ovom Uredbom. Ako pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a posluju u različitim državama članicama na temelju slobode pružanja usluga, nadležno tijelo matične države članice trebalo bi biti odgovorno za osiguranje usklađenosti s obvezama utvrđenima u ovom Uredbi zbog svojih bližih veza s pružateljem PEPP-a. Kako bi se osigurala pravična podjela odgovornosti između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina, ako nadležno tijelo države članice domaćina postane svjesno povreda obveza na njezinu državnom području, ono bi trebalo obavijestiti nadležno tijelo matične države članice koje bi tada trebalo poduzeti odgovarajuće mjere. Nadalje, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi imati pravo intervencije ako matična država članica ne poduzme odgovarajuće mjere ili ako su poduzete mjere nedostatne.

(16)  Kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluga i učinkovita zaštita potrošača, matična država članica i država članica domaćin pružatelja i distributera PEPP-ova trebale bi blisko surađivati u izvršenju obveza utvrđenih ovom Uredbom. Ako pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a posluju u različitim državama članicama na temelju slobode pružanja usluga, nadležno tijelo matične države članice trebalo bi biti odgovorno za osiguranje usklađenosti s obvezama utvrđenima u ovom Uredbi zbog svojih bližih veza s pružateljem PEPP-a. Kako bi se osigurala pravična podjela odgovornosti između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina, ako nadležno tijelo države članice domaćina postane svjesno povreda obveza na njezinu državnom području, ono bi trebalo obavijestiti nadležno tijelo matične države članice koje bi tada trebalo poduzeti odgovarajuće mjere. Nadalje, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi imati pravo intervencije ako matična država članica ne poduzme odgovarajuće mjere ili ako su poduzete mjere nedostatne.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U slučaju poslovnog nastana podružnice ili trajnog boravka u drugoj državi članici, odgovornost za izvršenje treba podijeliti između matične države članice i države članice domaćina. Iako bi odgovornost za ispunjenje obveza koje utječu na poduzeće u cjelini – kao što su pravila o strukovnim zahtjevima – trebala zadržati matična država članica u okviru istog sustava kao u slučaju pružanja usluga, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi preuzeti odgovornost za provedbu pravila o zahtjevima za informacije i za obavljanje djelatnosti povezanih s pružanjem usluga na svojem državnom području. Međutim, ako nadležno tijelo države članice domaćina postane svjesno povreda obveza na svojem državnom području u pogledu kojih se ovom Direktivom državi članici domaćinu ne dodjeljuje odgovornost, u skladu s načelom bliske suradnje nadležno tijelo mora obavijestiti nadležno tijelo matične države članice kako bi ono moglo poduzeti odgovarajuće mjere. To se primjenjuje posebno u pogledu povreda pravila o zahtjevima u pogledu dobrog ugleda, stručnog znanja i vještina. Nadalje, u cilju zaštite potrošača, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi imati pravo intervenirati ako matična država članica ne poduzme odgovarajuće mjere ili ako su poduzete mjere nedostatne.

(17)  U slučaju uspostave podružnice ili trajne prisutnosti u drugoj državi članici, odgovornost za izvršenje treba podijeliti između matične države članice i države članice domaćina. Iako bi odgovornost za ispunjenje obveza koje utječu na poduzeće u cjelini – kao što su pravila o strukovnim zahtjevima – trebala zadržati matična država članica u okviru istog sustava kao u slučaju pružanja usluga, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi preuzeti odgovornost za provedbu pravila o zahtjevima za informacije, oglašavanju i obavljanju djelatnosti povezanih s pružanjem usluga na svojem državnom području. Međutim, ako nadležno tijelo države članice domaćina postane svjesno povreda obveza na svojem državnom području u pogledu kojih se ovom Uredbom državi članici domaćinu ne dodjeljuje odgovornost, u skladu s načelom bliske suradnje nadležno tijelo mora obavijestiti nadležno tijelo matične države članice kako bi ono moglo poduzeti odgovarajuće mjere. To se primjenjuje posebno u pogledu povreda pravila o zahtjevima u pogledu dobrog ugleda, stručnog znanja i vještina. Nadalje, u cilju zaštite potrošača, nadležno tijelo države članice domaćina trebalo bi imati pravo intervenirati ako matična država članica ne poduzme odgovarajuće mjere ili ako su poduzete mjere nedostatne.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Štediše PEPP-a trebali bi imati pravo nabaviti ili kupiti PEPP u drugoj državi članici koja nije država članica u kojoj imaju boravište te bi trebali imati pravo da istovremeno štede u više odjeljaka dok bi porezni poticaji primijenjeni na PEPP trebali biti oni iz države članice u kojoj štediša PEPP-a ima boravište, kako bi se spriječila zlouporaba poreza zbog različitih nacionalnih sustava oporezivanja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  EIOPA-ino povlačenje odobrenja za PEPP ne bi trebalo utjecati na obveze pružatelja PEPP-a prema štediši PEPP-a ili korisniku PEPP-a.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se omogućio nesmetani prijelaz za pružatelje PEPP-a, obveza pružanja PEPP-ova s odjeljcima za svaku državu članicu primjenjivat će se tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Međutim, nakon pokretanja PEPP-a pružatelj bi trebao pružati informacije o tome koji su nacionalni odjeljci odmah dostupni, kako bi se izbjeglo moguće zavaravanje potrošača.

(21)  Kako bi se omogućio nesmetani prijelaz za pružatelje PEPP-a, obveza pružanja PEPP-ova s odjeljcima za svaku državu članicu primjenjivat će se pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Kako bi se ispunio taj preduvjet, pružatelji PEPP-a trebaju imati mogućnost sklapanja partnerstava u pogledu odjeljaka. Međutim, nakon pokretanja PEPP-a pružatelj bi trebao u ugovoru pružiti informacije o tome koji su nacionalni odjeljci odmah dostupni, kako bi se izbjeglo moguće zavaravanje potrošača. Ako prenosivost još nije dostupna, štediši PEPP-a trebalo bi dozvoliti da promijeni pružatelja bez naknade kako bi se osigurala prenosivost.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Ako se štediša PEPP-a preseli u drugu državu članicu i koristi se uslugom prenosivosti kako bi otvorio novi odjeljak, trebao bi ostvariti korist od ekvivalentnih fiskalnih povlastica kao i lokalni štediše PEPP-a.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  Tijekom prijelaznog razdoblja od pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, ako štediša PEPP-a promijeni boravište preseljenjem u drugu državu članicu za koju pružatelj PEPP-a nije u mogućnosti pružiti odjeljak, štediša PEPP-a može promijeniti pružatelja PEPP-a bez naknade.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Uzimajući u obzir prirodu uspostavljenog mirovinskog sustava i povezano administrativno opterećenje, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali ti potencijalnim štedišama i korisnicima PEPP-a pružati jasne i primjerene informacije kako bi im pomogli pri donošenju odluke o mirovini. Iz istog bi razloga pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali osigurati visok stupanj transparentnosti u različitim fazama sustava, uključujući fazu prije upisa, članstvo (uključujući prije umirovljenja) i fazu nakon umirovljenja. Posebno bi trebalo pružati informacije o stečenim mirovinskim pravima, predviđenoj razini mirovinskih primanja, rizicima i jamstvima te o troškovima. Ako da se predviđene razine mirovina temelje na ekonomskim scenarijima, te bi informacije također trebale sadržavati nepovoljan scenarij koji bi trebao biti ekstreman, ali moguć.

(22)  Uzimajući u obzir prirodu uspostavljenog mirovinskog sustava i povezano administrativno opterećenje, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali ti potencijalnim štedišama i korisnicima PEPP-a pružati jasne, lako razumljive i primjerene informacije kako bi im pomogli pri donošenju odluke o mirovini. Iz istog bi razloga pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a trebali osigurati visok stupanj transparentnosti u različitim fazama sustava, uključujući fazu prije upisa, članstvo (uključujući prije umirovljenja) i fazu nakon umirovljenja. Posebno bi trebalo pružati informacije o stečenim mirovinskim pravima, predviđenoj razini mirovinskih primanja, rizicima i jamstvima, uključujući rizike povezane s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima te o troškovima. Ako se predviđene razine mirovina temelje na ekonomskim scenarijima, te bi informacije također trebale sadržavati nepovoljan scenarij koji bi trebao biti ekstreman, ali moguć.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Prije uključivanja u program PEPP-a, potencijalnim štedišama PEPP-a trebalo bi pružiti sve potrebne informacije kako bi mogli donijeti informiranu odluku.

(23)  Prije uključivanja u program PEPP-a, potencijalnim štedišama PEPP-a trebalo bi pružiti sve potrebne informacije kako bi mogli donijeti informiranu odluku. U slučaju standardne ulagačke opije, štediše PEPP-a trebali bi pogledati shemu odlučivanja kako bi donijeli odluku.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se osigurala optimalna transparentnost proizvoda, proizvođači PEPP-a trebali bi za PEPP-ove koje proizvedu izraditi dokument s ključnim informacijama o PEPP-u prije nego što se proizvod može distribuirati štedišama PEPP-a. Oni bi također trebali biti odgovorni za točnost dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u. Dokumentom s ključnim informacijama o PEPP-u trebao bi se zamijeniti i prilagoditi dokument s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode iz Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća33 koji se neće morati pružati za PEPP-ove.

(24)  Kako bi se osigurala optimalna transparentnost proizvoda, proizvođači PEPP-a trebali bi za PEPP-ove koje proizvedu izraditi dokument s ključnim informacijama o PEPP-u prije nego što se proizvod može distribuirati štedišama PEPP-a. Oni bi također trebali biti odgovorni za točnost dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u.

__________________

__________________

33 Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

33 Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Pojedinosti o informacijama koje treba uključiti u dokument s ključnim informacijama o PEPP-u povrh elemenata koji su već predviđeni za dokument s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode iz Uredbe (EU) br. 1286/2014 trebalo bi dodatno uskladiti s pomoću regulatornih tehničkih standarda kojima se dopunjuju regulatorni tehnički standardi utvrđeni Delegiranom uredbom Komisije od 8. ožujka 2017. uzimajući u obzir postojeće i tekuće istraživanje ponašanja potrošača, uključujući rezultate ispitivanja učinkovitosti različitih načina pružanja informacija potrošačima.

(27)  Pojedinosti o informacijama koje treba uključiti u dokument s ključnim informacijama o PEPP-u te predstavljanju tih informacija trebalo bi dodatno uskladiti s pomoću regulatornih tehničkih standarda uzimajući u obzir postojeće i tekuće istraživanje ponašanja potrošača, uključujući rezultate ispitivanja učinkovitosti različitih načina pružanja informacija potrošačima.

__________________

 

34 Delegirana uredba Komisije od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata

 

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Dokument s ključnim informacijama treba se sastojati od dva dijela. Prvi dio, opći, trebao bi ponuditi opće informacije o PEPP-u. Drugi dio, detaljniji, trebao bi opisati informacije koje se razlikuju među državama članicama, poput dobi za odlazak u mirovinu.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Pružatelji PEPP-a trebali bi sastaviti izvještaj o mirovinskim primanjima za štediše PEPP-a kako bi im pružili ključne osobne i generičke podatke o programu PEPP-a i osigurali trajno informiranje o njima. Izvještaj o mirovinskim primanjima trebao bi biti jasan i sveobuhvatan i trebao bi sadržati relevantne i primjerene informacije u cilju olakšavanja razumijevanja prava na mirovinu tijekom vremena i u različitim sustavima te kako bi se olakšala mobilnost radne snage.

(29)  Pružatelji PEPP-a trebali bi sastaviti izvještaj o mirovinskim primanjima za štediše PEPP-a kako bi im pružili ključne osobne i generičke podatke o programu PEPP-a i osigurali trajno informiranje o njima. Izvještaj o mirovinskim primanjima trebao bi biti jasan i sveobuhvatan i trebao bi sadržati relevantne i primjerene informacije u cilju olakšavanja razumijevanja prava na mirovinu tijekom vremena i u različitim sustavima te kako bi se olakšala mobilnost radne snage. Izvještaj o mirovinskim primanjima dostavlja se štediši PEPP-a svake godine.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Pružatelji PEPP-a trebali bi sastaviti planove uplaćivanja doprinosa i prognoze u pogledu toga namijenjene štedišama PEPP-a, fokusirajući se na vrijednost fondova, povrat ulaganja, procijenjenu inflaciju i gospodarski rast.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Pružatelji PEPP-a trebali bi obavijestiti štediše PEPP-a dovoljno unaprijed prije mirovine o njihovim mogućnostima za isplatu. Ako se mirovina ne isplaćuje kao doživotna renta, članovi koji se približavaju dobi za mirovinu trebali bi dobiti informacije o dostupnim proizvodima za mirovinska primanja kako bi se olakšalo financijsko planiranje za mirovinu.

(30)  Pružatelji PEPP-a trebali bi obavijestiti štediše PEPP-a dovoljno unaprijed prije mirovine o njihovim mogućnostima za isplatu. Pritom bi trebali podsjetiti štediše PEPP-a na mogućnost prebacivanja s jedne opcije isplate na drugu. U okviru standardne opcije potrebno je omogućiti isplatu paušalnog iznosa od najviše 30 %, a ostatak bi se trebao isplaćivati kao doživotna renta. Trebao bi postojati posljednji podsjetnik, jednu godinu prije umirovljenja. Ako se mirovina ne isplaćuje kao doživotna renta, članovi koji se približavaju dobi za mirovinu trebali bi dobiti informacije o dostupnim proizvodima za mirovinska primanja kako bi se olakšalo financijsko planiranje za mirovinu.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Tijekom faze isplate mirovine korisnici PEPP-a trebali bi i dalje primati informacije o svojim primanjima i odgovarajućim mogućnostima isplate. To je osobito važno ako korisnici PEPP-a u fazi isplate snose znatnu razinu rizika ulaganja. Korisnike PEPP-a trebalo bi obavijestiti i o svakom smanjenju razine primanja koja im pripadaju nakon donošenja odluke o takvom smanjenju, a prije no što se provede bilo koje takvo smanjenje. U skladu s najboljom praksom pružateljima PEPP-a preporučuje se da se prije donošenja takve odluke unaprijed savjetuju s korisnicima PEPP-a.

(31)  Tijekom faze isplate mirovine korisnici PEPP-a trebali bi i dalje primati informacije o svojim primanjima i odgovarajućim mogućnostima isplate. To je osobito važno ako korisnici PEPP-a u fazi isplate snose znatnu razinu rizika ulaganja. Korisnike PEPP-a trebalo bi obavijestiti i o svakom smanjenju razine primanja koja im pripadaju nakon donošenja odluke o takvom smanjenju, a prije no što se provede bilo koje takvo smanjenje. Pružateljima PEPP-a preporučuje se da se prije donošenja takve odluke unaprijed savjetuju s korisnicima PEPP-a.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  U cilju primjerene zaštite prava štediša i korisnika PEPP-a, pružatelji PEPP-a trebali bi imati mogućnost odabira takve raspodjele imovine koja precizno odgovara vrsti i trajanju njihovih obveza. Stoga je potreban učinkovit nadzor i pristup pravilima o ulaganjima kojima se pružateljima PEPP-a omogućuje dostatna fleksibilnost da mogu donijeti odluku o najsigurnijoj i najučinkovitijoj politici ulaganja uz obvezu razboritog djelovanja. U skladu s načelom razboritosti politika ulaganja mora biti u skladu sa strukturom klijenta pojedinačnog pružatelja PEPP-a.

(32)  U cilju primjerene zaštite prava štediša i korisnika PEPP-a, pružatelji PEPP-a trebali bi imati mogućnost odabira takve raspodjele imovine koja precizno odgovara vrsti i trajanju njihovih obveza, uključujući dugoročne obveze. Stoga je potreban učinkovit nadzor i pristup pravilima o ulaganjima kojima se pružateljima PEPP-a omogućuje dostatna fleksibilnost da mogu donijeti odluku o najsigurnijoj i najučinkovitijoj politici ulaganja uz obvezu razboritog djelovanja, čime se omogućuje usklađivanje s dugoročnim obvezama štediše PEPP-a. U skladu s načelom razboritosti politika ulaganja mora biti u skladu sa strukturom klijenta pojedinačnog pružatelja PEPP-a.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Utvrđivanjem načela razboritosti kao temeljnog načela kapitalnih ulaganja te omogućavanjem prekograničnog poslovanja pružateljima PEPP-a potiče se preusmjeravanje štednje u sektor osobnog mirovinskog osiguranja, čime se pridonosi gospodarskom i socijalnom napretku.

(33)  Utvrđivanjem načela razboritosti kao temeljnog načela kapitalnih ulaganja te omogućavanjem prekograničnog poslovanja pružateljima PEPP-a potiče se preusmjeravanje štednje u sektor osobnog mirovinskog osiguranja, čime se pridonosi gospodarskom i socijalnom napretku. U okviru načela razboritosti uzima se u obzir i uloga koju u procesu ulaganja imaju okolišni, socijalni i upravljački čimbenici.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kako su navedeni u Načelima odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi, važni su za politiku ulaganja i sustave upravljanja rizicima pružatelja PEPP-a. Pružatelje PEPP-a trebalo bi poticati da pri donošenju odluka o ulaganjima uzmu u obzir te čimbenike i da vode računa o tome da su oni dio njihovih sustava za upravljanje rizicima.

(36)  Okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, kako su navedeni u Načelima odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi, važni su za politiku ulaganja i sustave upravljanja rizicima pružatelja PEPP-a. Pružatelje PEPP-a trebalo bi poticati da pri donošenju odluka o ulaganjima uzmu u obzir te čimbenike i da vode računa o tome da su oni dio njihovih sustava za upravljanje rizicima. Ta bi procjena učinka također trebala biti dostupna EIOPA-i i nadležnim tijelima te štedišama PEPP-a.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38a)  Ako pružatelj ne može ponuditi određenu ulagačku opciju jer je ne može pružiti ili je ne može pružiti u samo jednoj državi članici, trebao bi moći ponuditi tu opciju u kontekstu partnerstva u pogledu proizvoda.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Standardna ulagačka opcija trebala bi omogućiti štediši PEPP-a povrat uloženog kapitala. Pružatelji PEPP-a mogli bi uključiti i mehanizam za indeksaciju inflacije kako bi se barem djelomično pokrio trošak inflacije.

(39)  Standardna ulagačka opcija trebala bi omogućiti štediši PEPP-a povrat stvarnog uloženog kapitala prije odbijanja ukupnih naknada i troškova i nakon obračunavanja inflacije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39a)  U slučaju opravdanih razloga, poput slučajeva dokazanog nemara, povrede zakona i izbjegavanja plaćanja poreza ili u slučaju da je odobrenje za PEPP povučeno, štediše PEPP-a trebaju moći promijeniti pružatelja u bilo kojem trenutku, bez naknade i da pritom ne ostanu zaglavljeni u postojećem ugovoru.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Transparentnost troškova i naknada od ključne je važnosti za razvoj povjerenja štediša PEPP-a te kako bi im se omogućilo donošenje informiranih odluka. U skladu s time trebalo bi zabraniti uporabu netransparentnih metoda utvrđivanja cijena.

(42)  Transparentnost i pravednost troškova i naknada od ključne su važnosti za razvoj povjerenja štediša PEPP-a te kako bi im se omogućilo donošenje informiranih odluka. U skladu s time trebalo bi zabraniti uporabu netransparentnih metoda utvrđivanja cijena.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Komisija bi trebala donijeti nacrt provedbenih tehničkih standarda koje su razvila europska nadzorna tijela, u okviru Zajedničkog odbora, u pogledu izgleda i sadržaja posebnih elemenata dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u koji nisu obuhvaćeni [dokumentima s ključnim informacijama o PRIPP-ovima] u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća35, Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća36 i Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća37. Komisija bi trebala dopuniti tehnički posao ESA-a tako da provede ispitivanje potrošača u pogledu prikaza dokumenta s ključnim informacijama kako su predložila ESA-a.

Briše se.

__________________

 

35 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ, SL L 331, 15.12.2010., str. 12.

 

36 Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ, SL L 331, 15.12.2010., str. 48.

 

37 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ, SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

 

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46a)  Kvalificirani subjekti trebali bi biti ovlašteni zatražiti zajedničke tužbe usmjerene na zaštitu kolektivnih interesa štediša PEPP-a i korisnika PEPP-a u skladu s pravom EU-a.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Kako bi našli bolje uvjete za svoja ulaganja te u cilju poticanja tržišnog natjecanja među pružateljima PEPP-a, štediše PEPP-a trebali bi imati pravo prebacivati se između pružatelja tijekom faza uplaćivanja i isplaćivanja u jasnom, brzom i sigurnom postupku.

(47)  Kako bi našli bolje uvjete za svoja ulaganja te u cilju poticanja tržišnog natjecanja među pružateljima PEPP-a, štediše PEPP-a trebali bi imati pravo prebacivati se između pružatelja tijekom faza uplaćivanja i isplaćivanja u jasnom, brzom i sigurnom postupku. To bi u pogledu standardne opcije trebalo biti moguće samo tijekom faze uplaćivanja jer je radi zaštite potrošača cilj zajamčiti pouzdane rente te bi prebacivanje moglo imati negativan financijski učinak.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Postupak prebacivanja trebao bi biti jednostavan za štediše PEPP-a. Pružatelj PEPP-a koji je primatelj trebao bi biti odgovoran za pokretanje postupka u ime štediše PEPP-a i za vođenje tog postupka. Pružatelji PEPP-a trebali bi pri uspostavi usluge prebacivanja moći dobrovoljno upotrebljavati dodatna sredstva, na primjer tehnička rješenja.

(48)  Postupak prebacivanja trebao bi biti jednostavan za štediše PEPP-a. Pružatelj PEPP-a koji je primatelj trebao bi biti odgovoran za pokretanje i za vođenje postupka u ime i na zahtjev štediše PEPP-a. Pružatelji PEPP-a trebali bi pri uspostavi usluge prebacivanja moći dobrovoljno upotrebljavati dodatna sredstva, na primjer tehnička rješenja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Prije davanja odobrenja za prebacivanje, štedišu PEPP-a trebalo bi obavijestiti o svim koracima u postupku koji su nužni za izvršenje prebacivanja.

(49)  Prije davanja odobrenja za prebacivanje, štedišu PEPP-a trebalo bi obavijestiti o svim koracima i troškovima postupka koji su nužni za izvršenje prebacivanja kako bi se štediši PEPP-a omogućilo da na temelju tih informacija donese informiranu odluku o usluzi prebacivanja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(51a)  Štediše PEPP-a bi trebali biti informirani o mogućem gubitku poreznih poticaja i drugim financijskim posljedicama u slučaju prebacivanja ili prijenosa imovine na pružatelja PEPP-a koji podliježe drugačijim režimima poreznih poticaja. Kao dio postupka olakšavanja prebacivanja i prijenosa imovine u slučaju povlačenja odobrenja za PEPP, nadležna tijela bi u takvim slučajevima trebala obavijestiti štediše PEPP-a o postojanju drugih pružatelja PEPP-a i drugih proizvoda PEPP-a za koje bi vrijedili slični ili usporedivi porezni poticaji, kako bi se financijski gubici sveli na minimum.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Štediše PEPP-a trebali bi moći nakon upisa u PEPP odlučiti o načinu isplate (anuiteti, paušalni iznos ili nešto drugo) u fazi isplaćivanja i revidirati svoj izbor svakih pet godina nakon toga, kako bi način isplate mogli najbolje prilagoditi potrebama kada se približe mirovini.

(53)  Štediše PEPP-a trebali bi moći nakon upisa u PEPP odlučiti o načinu isplate (periodične isplate mirovine, paušalni iznos ili nešto drugo) u fazi isplaćivanja i revidirati svoj izbor svakih pet godina nakon toga, kako bi način isplate mogli najbolje prilagoditi potrebama kada se približe mirovini.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54)  Trebalo bi dopustiti pružateljima PEPP-a da svojim štedišama stave na raspolaganje širok raspon mogućnosti za uplaćivanje. Ovim pristupom ostvario bi se cilj pojačanog prihvaćanja PEPP-a zbog veće fleksibilnosti i izbora za štediše PEPP-a. Njime bi se pružateljima omogućilo da oblikuju svoje PEPP-ove na najekonomičniji način. On je u skladu s drugim politikama EU-a i politički je izvediv jer njime države članice zadržavaju dostatnu fleksibilnost da mogu odlučiti koje mogućnosti isplaćivanja žele poticati.

(54)  Trebalo bi dopustiti pružateljima PEPP-a da svojim štedišama stave na raspolaganje dostatan raspon mogućnosti za isplaćivanje tijekom faze isplaćivanja. Ovim pristupom ostvario bi se cilj pojačanog prihvaćanja PEPP-a zbog veće fleksibilnosti i izbora za štediše PEPP-a. Njime bi se pružateljima omogućilo da oblikuju svoje PEPP-ove na najekonomičniji način. On je u skladu s drugim politikama EU-a i politički je izvediv jer njime države članice zadržavaju dostatnu fleksibilnost da mogu odlučiti koje mogućnosti isplaćivanja žele poticati.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(54a)  U standardnoj opciji trebao bi biti obvezan fiksni iznos od 70 % isplata u obliku rente.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 66.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(66)  Bilo kakva obrada osobnih podataka provedena u okviru ove Uredbe, kao što su razmjena ili prijenos osobnih podataka koje provode nadležna tijela, trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća39, a bilo kakva razmjena ili prijenos informacija koje provodi ESA trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća40.

(66)  Bilo kakva obrada osobnih podataka provedena u okviru ove Uredbe, kao što su razmjena ili prijenos osobnih podataka koje provode nadležna tijela, pohranjivanje osobnih podataka u središnjem registru kojim upravlja EIOPA, obrada osobnih podataka koju provode pružatelji PEPP-a ili distributeri PEPP-a, trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća39, Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća39a te Uredbom o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama). Bilo kakva razmjena ili prijenos informacija koje provodi ESA trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća40.

_________________

_________________

39 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

39 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

 

39a Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakate o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

40 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

40 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 66.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(66a)  S obzirom na osjetljivost osobnih financijskih podataka, iznimno je važna dobra zaštita podataka. Stoga se preporučuje da tijela za zaštitu podataka budu aktivno uključena u provedbu i nadzor ove Uredbe.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(70a)  S obzirom na dugoročne posljedice ove Uredbe, ključno je pomno pratiti razvoj događaja u početnoj fazi primjene. Prilikom provođenja evaluacije Komisija bi također trebala uzeti u obzir iskustva EIOPA-e, dionika i stručnjaka i izvijestiti Europski parlament i Vijeće o eventualnim opažanjima.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom utvrđuju se jedinstvena pravila za odobrenje, izdavanje, distribuciju i nadzor osobnih mirovinskih proizvoda koji se u Uniji distribuiraju pod nazivom „paneuropski osobni mirovinski proizvod”, odnosno „PEPP”.

Ovom Uredbom utvrđuju se jedinstvena pravila za odobrenje, povlačenje odobrenja, izdavanje, distribuciju i nadzor osobnih mirovinskih proizvoda koji se u Uniji distribuiraju pod nazivom „paneuropski osobni mirovinski proizvod”, odnosno „PEPP”.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  koji omogućuje akumulaciju kapitala do umirovljenja, uz ograničenu mogućnost prijevremene isplate prije umirovljenja;

(c)  koji omogućuje akumulaciju kapitala do umirovljenja;

Obrazloženje

Zbog onog što PEPP-ovi jesu, uplaćivanje do umirovljenja trebalo bi biti obvezno bez obzira na ulagačku opciju.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  koji služi kao izvor prihoda nakon umirovljenja;

(d)  koji služi kao mirovina nakon umirovljenja;

Obrazloženje

Usklađeno s točkom 9.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)” znači osobni mirovinski proizvod u obliku dugoročne štednje koji regulirano financijsko društvo s odobrenjem za rad u skladu s pravom Unije nudi u okviru programa PEPP-a u svrhu upravljanja kolektivnim ili individualnim ulaganjima ili štednjama za koji se štediša PEPP-a prijavljuje na dobrovoljnoj osnovi u svrhu osiguranja mirovine, uz strogo ograničenu mogućnost otkupa ili bez mogućnosti otkupa;

(2)  „paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)” znači osobni mirovinski proizvod u obliku dugoročne štednje koji financijsko društvo iz članka 5. s odobrenjem za rad u skladu s pravom Unije nudi u okviru programa PEPP-a u svrhu upravljanja kolektivnim ili individualnim ulaganjima ili štednjama za koji se štediša PEPP-a prijavljuje na dobrovoljnoj osnovi u svrhu osiguranja mirovine, uz strogo ograničenu mogućnost otkupa ili bez mogućnosti otkupa;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  „štediša PEPP-a” znači

3.  „štediša PEPP-a” znači fizička osoba koja ugovori PEPP s pružateljem ili distributerom PEPP-a;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mali ulagatelj kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 11. Direktive 2014/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća41;

Briše se.

__________________

 

41 Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

 

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  klijent, odnosno potrošač u smislu Direktive 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća42, ako se taj klijent ne bi mogao kategorizirati kao profesionalni ulagatelj definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 10. Direktive 2014/65/EU;

Briše se.

__________________

 

42 Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL L 009, 15.1.2003., str. 3.).

 

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „faza uplaćivanja” znači razdoblje akumulacije (uplate) sredstava na PEPP račun i u normalnom slučaju traje do trenutka kad korisnik PEPP-a dosegne dob za umirovljenje;

(10)  „faza uplaćivanja” znači razdoblje akumulacije (uplate) sredstava na PEPP račun i u normalnom slučaju traje do trenutka kad započne faza isplate PEPP-a;

Obrazloženje

Vidi obrazloženje u vezi s člankom 2. stavkom 1. točkom (c).

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „renta” znači iznos koji se isplaćuje u određenim intervalima tijekom utvrđenog razdoblja, primjerice dok je korisnik PEPP-a živ ili tijekom određenog broja godina, u zamjenu za ulaganje;

(12)  „renta” znači iznos koji se isplaćuje u određenim intervalima dok je korisnik PEPP-a živ u zamjenu za ulaganje;

Obrazloženje

Svrha je mirovine osigurati starosnu mirovinu i zaštititi od siromaštva u starijoj dobi. Stoga bi isplata trebala biti cjeloživotna.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  „paušalni iznos” znači potpuna isplata akumuliranog mirovinskog kapitala na kraju faze uplaćivanja;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  „odjeljak” znači dio unutar svakog pojedinačnog PEPP računa koji je usklađen s pravnim zahtjevima i uvjetima za iskorištavanje poticaja za ulaganje u PEPP koje država članica u kojoj štediša PEPP-a ima boravište utvrdi na nacionalnoj razini. U skladu s tim pojedinac može biti štediša PEPP-a ili korisnik PEPP-a u okviru svakog odjeljka, ovisno o pravnim zahtjevima koji vrijede u fazama uplaćivanja ili isplaćivanja;

(20)  „odjeljak” znači nacionalni dio unutar svakog pojedinačnog PEPP računa koji je usklađen s pravnim zahtjevima i uvjetima za iskorištavanje poticaja za ulaganje u PEPP koje država članica u kojoj štediša PEPP-a ima boravište utvrdi na nacionalnoj razini; u skladu s tim pojedinac može biti štediša PEPP-a ili korisnik PEPP-a u okviru svakog odjeljka, ovisno o pravnim zahtjevima koji vrijede u fazama uplaćivanja ili isplaćivanja;

Obrazloženje

Radi pojašnjenja.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  „kapital” znači ukupni uloženi kapital i neopozivi neuplaćeni dio kapitala izračunan na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje nakon odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagatelji;

(21)  „kapital” znači ukupni uloženi kapital i neopozivi neuplaćeni dio kapitala izračunan na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje prije odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagatelji;

Obrazloženje

Svrha izmjene je održavanje kapitala.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  „kapitalna zaštita” znači jamstvo za ukupan kapital uložen prije odbitaka naknada, troškova i izdataka i nakon obračunavanja inflacije;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  „standardna ulagačka opcija” znači ulagačka strategija koja se primjenjuje ako štediša PEPP-a nije izdao upute o načinu ulaganja sredstava uplaćenih na njegovu PEPP računu;

(24)  „standardna opcija” znači mirovinski proizvod koji svaki pružatelj mora ponuditi u skladu s ulagačkom strategijom iz članka 37.;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  „biometrijski rizici” znači rizici povezani sa dugovječnošću, invalidnošću i smrću;

Obrazloženje

S obzirom na to da PEPP-om mogu biti pokriveni i biometrijski rizici, potrebno je da postoji standardna definicija i za njih.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  „partnerstvo u pogledu odjeljaka” znači suradnja između više pružatelja PEPP-a kako bi se pružili odjeljci u svim državama članicama.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28b)  „partnerstvo u pogledu proizvoda” znači suradnja između više pružatelja PEPP-a koja je potrebna ako jedan pružatelj ne može pružati određenu ulagačku opciju ili je ne može pružati u određenoj državi članici;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  upravitelji alternativnih investicijskih fondova koji imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća47.

Briše se.

__________________

 

47 Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

 

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o identitetu podnositelja zahtjeva te njegovu trenutačnom i prethodnom financijskom iskustvu i povijesti;

(b)  informacije o identitetu podnositelja zahtjeva, uključujući puno ime i prezime, lokaciju, broj upisa u nacionalni trgovački registar i dionički kapital te o njegovu trenutačnom i prethodnom financijskom iskustvu i povijesti;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  identitet osoba koje su stvarno uključene u aktivnost izdavanja i/ili distribucije PEPP-a;

Briše se.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  informacije o ulagačkim strategijama, profilu rizika i drugim značajkama PEPP-a;

(e)  informacije o ulagačkim strategijama, profilu rizika i drugim značajkama PEPP-a, uključujući ulogu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u procesu ulaganja, kao i o dugoročnim i vanjskim učincima odluka o ulaganju;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  EIOPA može zatražiti objašnjenja ili dodatne informacije o dokumentaciji i informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1.

3.  EIOPA može od financijskih društava iz stavka 1. zatražiti objašnjenja ili dodatne informacije o dokumentaciji i informacijama dostavljenima u skladu sa stavkom 1.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  EIOPA može od nadležnog tijela financijskog društva koje podnosi zahtjev zatražiti objašnjenja ili informacije o dokumentaciji iz stavka 2. Nadležno tijelo odgovara na zahtjev EIOPE u roku od deset radnih dana od datuma na koji je taj zahtjev zaprimljen.

4.  EIOPA obavješćuje nadležno nacionalno tijelo o zahtjevu za odobrenje PEPP-a. EIOPA može od nadležnog tijela financijskog društva koje podnosi zahtjev zatražiti objašnjenja ili informacije o dokumentaciji iz stavka 2. Nadležno tijelo odgovara na zahtjev EIOPE u roku od deset radnih dana od datuma na koji je taj zahtjev zaprimljen.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Sve naknadne promjene u dokumentaciji i informacijama iz stavaka 1. i 2. dojavljuju se EIOPA-i bez odgode.

5.  Sve naknadne promjene u dokumentaciji i informacijama iz stavaka 1. i 2. EIOPA-i bez odgode dojavljuju financijska društva.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  predloženi PEPP temelji se na ulagačkoj strategiji u kojoj se navodi u kojoj su mjeri okolišni, socijalni i upravljački čimbenici uključeni u sustav upravljanja rizicima predloženog pružatelja.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije nego što odluči o odobrenju, EIOPA se savjetuje s nadležnim tijelom podnositelja zahtjeva.

2.  Prije nego što odluči o odobrenju, EIOPA se savjetuje s nacionalnim nadležnim tijelom podnositelja zahtjeva. Nadležno nacionalno tijelo može podnijeti prigovor u pogledu podnositelja zahtjeva i pritom navodi razloge, a EIOPA će to uzeti u obzir.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  U slučaju da EIOPA povuče odobrenje za PEPP, ona o tome odmah obavješćuje nadležno nacionalno tijelo, a zajedno s nadležnim nacionalnim tijelima država članica EIOPA koordinira i olakšava prebacivanje i prijenos imovine u skladu s poglavljem VII. ove Uredbe te nacionalna nadležna tijela odmah obavješćuju štediše PEPP-a o posljedicama povlačenja odobrenja. U slučaju povlačenja odobrenja za PEPP štediše PEPP-a imaju pravo promijeniti pružatelja bez naknade i neovisno o učestalosti prebacivanja kako je navedeno u članku 48.

 

Ako štediša PEPP-a ne iskoristi prednost usluge prebacivanja iz stavka 4.a, štediša PEPP-a će, u slučaju da EIOPA povuče odobrenje za PEPP, imati pravo bez naknade raskinuti ugovor o PEPP-u nedvojbenom izjavom u kojoj navodi svoju odluku o raskidu ugovora. Pružatelj PEPP-a bez nepotrebnog odlaganja nadoknađuje štediši PEPP-a sve primljene iznose i svu dodatnu akumuliranu imovinu.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  EIOPA tromjesečno obavješćuje nadležna tijela financijskih društava iz članka 5. stavka 1. o odlukama o dodjeli, odbijanju ili povlačenju odobrenja u skladu s ovom Uredbom.

5.  EIOPA bez odgode obavješćuje nadležna tijela financijskih društava iz članka 5. stavka 1. o odlukama o dodjeli, odbijanju ili povlačenju odobrenja u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Postojeći osobni mirovinski proizvodi mogu se preinačiti u PEPP uz odobrenje EIOPA-e.

2.  Postojeći osobni mirovinski proizvodi mogu se preinačiti u PEPP uz odobrenje EIOPA-e. U tom je slučaju potrebna suglasnost klijenta u pogledu preinake.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska društva iz članka 5 stavka 1. mogu distribuirati PEPP-ove koje nisu sama izdala ako za to dobiju odobrenje nadzornih tijela u svojim matičnim državama članicama.

1.  Financijska društva iz članka 5. stavka 1. mogu distribuirati PEPP-ove koje nisu sama izdala pod uvjetom da je ta aktivnost odobrena u okviru relevantnih sektorskih propisa. Nadležna tijela obavješćuju EIOPA-u o svim odobrenjima ili odbijanjima dodjele odobrenja.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EIOPA vodi središnju javnu evidenciju PEPP-ova odobrenih u skladu s ovom Uredbom, pružatelja tih PEPP-ova i nadležnih tijela pružatelja PEPP-a. Evidencija je javno dostupna u elektroničkom obliku.

EIOPA vodi središnju javnu evidenciju PEPP-ova odobrenih u skladu s ovom Uredbom, s informacijama koje se odnose na dostupne nacionalne odjeljke i partnerstva pojedinog PEPP-a u pogledu odjeljaka, pružatelja i distributera tih PEPP-ova i nadležnih tijela pružatelja ili distributera PEPP-ova. Evidencija je javno dostupna u elektroničkom obliku.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zahvaljujući usluzi prenosivosti štediše PEPP-a mogu nastaviti uplaćivati sredstva u PEPP koji su već ugovorili sa svojim pružateljem, ali promijeniti boravište preseljenjem u drugu državu članicu.

1.  Zahvaljujući usluzi prenosivosti štediše PEPP-a mogu nastaviti uplaćivati sredstva u PEPP koji su već ugovorili sa svojim pružateljem, ali promijeniti boravište preseljenjem u drugu državu članicu te imaju pravo istovremeno štedjeti u više odjeljaka, bilo otvaranjem novog dodatnog odjeljka uz zadržavanje postojećeg, bilo otvaranjem novog odjeljka uz zatvaranje postojećeg.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako iskoriste uslugu prenosivosti, štediše PEPP-a imaju pravo zadržati sve pogodnosti i poticaje koje im je odobrio pružatelj PEPP-a i koje su povezane s nastavkom ulaganja u isti PEPP.

2.  Ako iskoriste uslugu prenosivosti, štediše PEPP-a imaju pravo zadržati sve pogodnosti i poticaje koje im je odobrio pružatelj PEPP-a i koje su povezane s nastavkom ulaganja u taj PEPP.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prenosivost u druge odjeljke omogućuje pružatelj PEPP-a ili se ona omogućuje u okviru partnerstva u pogledu odjeljaka.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Najkasnije tri godine nakon početka primjene ove Uredbe svaki PEPP sadržavat će, na zahtjev upućen pružatelju PEPP-a, mogućnost otvaranja nacionalnih odjeljaka za sve države članice.

3.  Najkasnije pet godina nakon početka primjene ove Uredbe svaki PEPP sadržavat će, na zahtjev upućen pružatelju PEPP-a, mogućnost otvaranja nacionalnih odjeljaka za sve države članice.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 3. štediše PEPP-a mogu bez naknade promijeniti pružatelja PEPP-a ako se presele u državu članicu u kojoj još ne postoji odjeljak za njihov PEPP.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 14.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Partnerstva između odobrenih pružatelja PEPP-a radi pružanja nacionalnih odjeljaka

 

1.  Pružatelji PEPP-a iz članka 5. mogu uspostaviti partnerstva radi pružanja nacionalnih odjeljaka u svrhu ispunjavanja obveza utvrđenih u članku 13.

 

2.  EIOPA-u se obavješćuje o sporazumima o partnerstvu u pogledu odjeljaka između pružatelja PEPP-a.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje rok iz članka 13. stavka 3., pružatelj PEPP-a, neposredno nakon što bude obaviješten o namjeri štediše PEPP-a da iskoristi svoje pravo kretanja među državama članicama, pruža štediši PEPP-a informacije o mogućnosti otvaranja novog odjeljka u okviru pojedinačnog PEPP računa i o roku unutar kojega se taj odjeljak može otvoriti.

1.  Ne dovodeći u pitanje rok iz članka 13. stavka 3., pružatelj PEPP-a, neposredno nakon što bude obaviješten o namjeri štediše PEPP-a da iskoristi svoje pravo kretanja među državama članicama, pruža štediši PEPP-a informacije o mogućnosti otvaranja, bez naknade, novog dodatnog odjeljka u okviru PEPP računa štediše PEPP-a, zadržavajući pritom postojeći odjeljak, i o roku unutar kojega se taj odjeljak može otvoriti za dotičnog štedišu PEPP-a.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  datum od kojega se ulaganja trebaju preusmjeriti u novootvoreni odjeljak;

(b)  u slučaju prijenosa, datum od kojega se svi depoziti trebaju preusmjeriti u novootvoreni odjeljak;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Najkasnije tri mjeseca nakon što zaprimi zahtjev iz stavka 2., pružatelj PEPP-a bez naknade pruža štediši PEPP-a cjelovite informacije i savjete, u skladu s poglavljem IV. odjeljcima II. i III., o uvjetima koji se primjenjuju na novi odjeljak.

3.  Najkasnije mjesec dana nakon što zaprimi zahtjev iz stavka 2., pružatelj PEPP-a bez naknade pruža štediši PEPP-a cjelovite informacije i savjete, u skladu s poglavljem IV. odjeljcima II. i III., o uvjetima koji se primjenjuju na novi odjeljak.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Odmah nakon zaprimanja zahtjeva za prijenos izvršenih depozita, pružatelj PEPP-a obavješćuje štedišu PEPP-a o svim posljedicama tog prijenosa imovine, o porezima, pristojbama i naknadama povezanima s prijenosom te o financijskim posljedicama zadržavanja postojećeg odjeljka.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružanje informacija nacionalnim tijelima o prenosivosti

Pružanje informacija o prenosivosti nacionalnim nadležnim tijelima

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelj PEPP-a obavješćuje nacionalno nadležno tijelo koje je zaduženo za bonitetni nadzor nad njim o svim ugovornim aranžmanima povezanima s pružanjem usluge prenosivosti.

1.  Pružatelj PEPP-a obavješćuje EIOPA-u o svim ugovornim aranžmanima povezanima s pružanjem usluge prenosivosti.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. dostavljaju se elektronički u središnju bazu podataka koju vodi nacionalno nadležno tijelo u roku od mjesec dana od otvaranja novog odjeljka te uključuju barem sljedeće:

2.  Informacije iz stavka 1. dostavljaju se elektronički u središnji javni registar koji vodi EIOPA u roku od mjesec dana od otvaranja novog odjeljka. Središnji javni registar dostupan je nacionalnim nadležnim tijelima koja automatski primaju informacije o lokalnim odjeljcima u slučaju bilo kakve promjene te o pojedinostima svih postojećih ili novih sporazuma o partnerstvu u pogledu odjeljaka između pružatelja. Središnji javni registar sadrži barem sljedeće:

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Različite vrste pružatelja i distributera PEPP-a poštuju pri distribuciji PEPP-ova sljedeće propise:

Različite vrste pružatelja i distributera PEPP-a poštuju pri distribuciji PEPP-ova sljedeće propise iz ovog poglavlja:

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svi dokumenti i informacije obuhvaćeni ovim poglavljem pružaju se klijentima PEPP-a u elektroničkom obliku, uz uvjet da ih klijent PEPP-a može pohraniti tako da mu budu dostupni za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija te da alat omogućuje reprodukciju informacija u neizmijenjenom obliku. Pružatelji i distributeri PEPP-a na zahtjev i bez naknade pružaju te dokumente i informacije na nekom drugom trajnom mediju.

Svi dokumenti i informacije obuhvaćeni ovim poglavljem objavljuju se u lako dostupnom obliku na internetskim stranicama pružatelja PEPP-a i bez naknade se pružaju klijentima PEPP-a u formatu kojeg preferiraju, bilo u elektroničkom obliku, uz uvjet da ih klijent PEPP-a može pohraniti tako da mu budu dostupni za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija te da alat omogućuje reprodukciju informacija u neizmijenjenom obliku, bilo u pismenom obliku.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupkom odobrenja proizvoda precizira se utvrđeno ciljano tržište za svaki PEPP, osigurava to da su ocijenjeni svi relevantni rizici za takvo utvrđeno ciljano tržište i da je predviđena strategija distribucije usklađena s utvrđenim ciljanim tržištem te se poduzimaju razumne mjere kako bi se zajamčila distribucija PEPP-a na utvrđenom ciljanom tržištu.

Briše se.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelj PEPP-a dužan je razumjeti i redovito provjeravati PEPP-ove koje pruža, uzimajući u obzir svaki događaj koji bi mogao bitno utjecati na potencijalni rizik za utvrđeno ciljano tržište kako bi se barem procijenilo je li PEPP i dalje prilagođen potrebama utvrđenog ciljanog tržišta i je li zamišljena strategija distribucije i dalje prikladna.

Briše se.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji PEPP-a pružaju distributerima PEPP-a sve prikladne informacije o PEPP-u i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište za PEPP.

Pružatelji PEPP-a pružaju distributerima PEPP-a sve prikladne informacije o PEPP-u i postupku odobrenja proizvoda.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Distributeri PEPP-a raspolažu prikladnim mehanizmima za zaprimanje informacija iz petog podstavka i za razumijevanje svojstava svakog PEPP-a i njegova utvrđenog ciljanog tržišta.

Distributeri PEPP-a raspolažu prikladnim mehanizmima za zaprimanje informacija iz petog podstavka.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Poglavlje 4. – odjeljak 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PREDUGOVORNE INFORMACIJE

OGLAŠAVANJE I PREDUGOVORNE INFORMACIJE

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 23. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u

Opće odredbe o dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u

Obrazloženje

Zbog upućivanja, u članku 23. stavku 2., na članak 5. stavak 2. i članke 8. do 18. Uredbe (EU) br. 1286/2014 postoji pravna nesigurnost. Odredbe o oglašavanju i predugovornim informacijama bilo bi poželjnije utvrditi izravno u ovoj Uredbi.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a poštuju članak 5. stavak 2. i članke 6. do 18. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

Briše se.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Svaka država članica može zatražiti od pružatelja PEPP-a ili osobe koja nudi PEPP da nadležno tijelo za PEPP-ove koji se stavljaju na tržište u toj državi članici prethodno obavijeste o dokumentu s ključnim informacijama.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Dokument s ključnim informacijama predstavlja predugovorne informacije. On mora biti točan, pošten, jasan i nedvosmislen. Mora pružati ključne informacije i biti usklađen sa svim obvezujućim ugovornim dokumentima, s relevantnim dijelovima ponudbenih dokumenata te s uvjetima PEPP-a.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Dokument s ključnim informacijama bez naknade se pruža štedišama PEPP-a dovoljno vremena prije sklapanja ugovora o PEPP-u.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2d.  Dokument s ključnim informacijama samostalan je dokument, jasno odvojen od promidžbenih materijala. Ne smije sadržavati unakrsno upućivanje na promidžbene materijale. Može sadržavati unakrsna upućivanja na druge dokumente, uključujući prospekt, ovisno o slučaju, i to samo ako je unakrsno upućivanje povezano s informacijama za koje se ovom Uredbom zahtijeva da budu uključene u dokument s ključnim informacijama o PEPP-u.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2e.  Dokument s ključnim informacijama sadrži jednu ulagačku opciju.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2f.  Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u sastavlja se kao kratak dokument napisan sažeto i na najviše tri strane veličine papira A4 pri ispisu, čime se promiče usporedivost i koji, kad se dostavlja na trajnom mediju koji nije papir, može biti raščlanjen kako bi se vodilo računa o praktičnosti dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u. Dokument s ključnim informacijama:

 

(a)  prikazan je i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje;

 

(b)  usmjeren je na ključne informacije koje trebaju štedišama PEPP-a;

 

(c)  jasno je izražen i napisan jezikom i stilom koji informacije priopćuje na način koji olakšava njihovo razumijevanje, a posebno jezikom koji je jasan, jezgrovit i razumljiv.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.g (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2g.  Ako se u dokumentu s ključnim informacijama upotrebljavaju boje, one ne smiju umanjiti razumljivost informacija ako je dokument s ključnim informacijama ispisan ili fotokopiran u crno-bijeloj tehnici.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.h (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2h.  Ako je u dokumentu s ključnim informacijama upotrijebljeno korporativno obilježavanje ili logotip izdavatelja PEPP-a ili grupe kojoj on pripada, to ne smije odvući pozornost od informacija sadržanih u dokumentu ili učiniti tekst nejasnim.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz informacije navedene u članku 8. stavku 3. točki (c) Uredbe (EU) br. 1286/2014, odjeljak pod naslovom „Kakav je ovo proizvod?” sadržava sljedeće informacije:

Briše se.

(i)  opis mirovine i razmjera u kojem se za nju jamči;

 

(ii)  najkraća i najdulja razdoblja sudjelovanja u programu PEPP-a;

 

(iii)  dob za umirovljenje;

 

(iv)  opće informacije o usluzi prenosivosti, uključujući informacije o odjeljcima;

 

(v)  opće informacije o usluzi prebacivanja između pružatelja te uputu na posebne informacije o usluzi prebacivanja dostupnoj na temelju članka 50.;

 

(vi)  dostupne informacije o rezultatima ulagačke politike u kontekstu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika;

 

(vii)  pravo koje se primjenjuje na ugovor o PEPP-u u slučaju kada ugovorne strane to ne mogu samostalno odabrati ili, u slučaju da ugovorne strane mogu odabrati koje će pravo primjenjivati, pravo čiju primjenu predloži pružatelj PEPP-a.

 

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Uz dokument s ključnim informacijama o PEPP-u, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a upućuju potencijalne štediše PEPP-a na sva izvješća o solventnosti i financijskom stanju pružatelja PEPP-a i omogućuju jednostavan pristup tim informacijama.

4.  Uz dokument s ključnim informacijama o PEPP-u, pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a upućuju potencijalne štediše PEPP-a na sva izvješća o solventnosti i financijskom stanju pružatelja PEPP-a i omogućuju jednostavan pristup tim informacijama bez naknade.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Potencijalni štediše PEPP-a primaju i informacije o prošlim rezultatima ulaganja koja se odnose na program PEPP-a unatrag najmanje pet godina ili, u slučaju da je program aktivan manje od pet godina, unatrag onoliko godina koliko je program aktivan, kao i sve informacije o strukturi troškova koje snose štediše PEPP-a i korisnici PEPP-a.

5.  Potencijalni štediše PEPP-a primaju i informacije o prošlim rezultatima ulaganja koja se odnose na program PEPP-a unatrag najmanje deset godina ili, u slučaju da je program aktivan manje od deset godina, unatrag onoliko godina koliko je program aktivan, kao i sve informacije o strukturi troškova koje snose štediše PEPP-a i korisnici PEPP-a, i to bez naknade.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.a

 

Oglašavanje

 

Promidžbeni sadržaji moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi. Promidžbeni sadržaji koji sadrže konkretne informacije o PEPP-ovima ne smiju uključivati nikakve izjave koje su u suprotnosti s informacijama sadržanima u dokumentu s ključnim informacijama ili koje umanjuju značaj dokumenta s ključnim informacijama. U promidžbenim sadržajima navodi se da je dokument s ključnim informacijama dostupan i pružaju se informacije o tome kako i otkuda ga je moguće dobiti, uključujući internetsku stranicu pružatelja PEPP-a.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 23.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.b

 

Zahtjevi u pogledu jezika za dokument s ključnim informacijama

 

1.  Dokument s ključnim informacijama napisan je na jednom ili više službenih jezika države članice u kojoj se PEPP plasira na tržište.

 

2.  Ako se PEPP promiče u državi članici putem promidžbenih materijala sastavljenih na jednom ili više službenih jezika te države članice, dokument s ključnim informacijama napisan je barem na odgovarajućim službenim jezicima.

 

3.  Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u stavlja se na raspolaganje, na zahtjev, u odgovarajućem formatu štedišama PEPP-a koji imaju oštećenje vida ili sluha, te slabo pismenim ili nepismenim štedišama PEPP-a.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 23.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.c

 

Oblik i sadržaj dokumenta s ključnim informacijama

 

1.  Naslov „Dokument s ključnim informacijama” mora se nalaziti vidljivo na vrhu prve stranice dokumenta s ključnim informacijama. Dokument s ključnim informacijama strukturira se prema redoslijedu navedenom u stavcima 2. i 3.

 

2.  Odmah ispod naslova dokumenta s ključnim informacijama prisutno je obrazloženje. „Ovaj dokument sadrži ključne informacije o ovom mirovinskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije su propisane zakonom kako bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitaka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.”

 

3.  Dokument s ključnim informacijama sastoji se od dva dijela. U prvom, općem dijelu opisane su opće informacije o PEPP-u. U drugom, posebnom dijelu opisane su informacije koje se razlikuju među državama članicama.

 

4.  Dokument s ključnim informacijama sadržava sljedeće opće informacije:

 

(a)   na početku dokumenta, naziv PEPP-a i informaciju o tome radi li se o standardnoj opciji, ime i kontaktne podatke izdavatelja PEPP-a, informacije o nadležnom tijelu izdavatelja PEPP-a i datum dokumenta;

 

(b)   ako se ne radi o standardnom proizvodu, upozorenje koje glasi: „Spremate se kupiti proizvod koji nije jednostavan i koji je možda teško razumjeti.”;

 

(c)   u odjeljku pod naslovom „Kakav je ovo proizvod i što se događa kad odem u mirovinu?”, prirodu i glavna obilježja PEPP-a, uključujući:

 

i.  ulagačku opciju, uključujući standardnu opciju;

 

ii.  ako PEPP nudi naknade iz osiguranja, pojedinosti o tim naknadama, uključujući okolnosti koje ih aktiviraju;

 

iii.  opis mirovine i razmjera u kojem je ona zajamčena;

 

iv.  informacije o postojećim poreznim poticajima ili drugim povlasticama;

 

v.  ovisno o slučaju, postoji li rok za odustajanje ili otkazni rok za PEPP;

 

vi.  najkraća i najdulja razdoblja sudjelovanja u programu PEPP-a;

 

vii.  zakonska dob za umirovljenje u državi članici čije se pravo primjenjuje;

 

viii.  opis opcija isplaćivanja i pravo na promjenu odabrane vrste isplaćivanja sve do početka faze isplaćivanja;

 

ix.  informacije o usluzi prenosivosti, uključujući informacije o odjeljcima;

 

x.  informacije o usluzi prebacivanja između pružatelja te upućivanje na konkretne informacije o usluzi prebacivanja dostupnoj na temelju članka 50.;

 

xi.  informacije o rezultatima ulagačke politike u kontekstu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika;

 

xii.  u odjeljku pod naslovom „Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?” kratak opis profila rizika i dobiti koji obuhvaća sljedeće elemente:

 

-  zbirni pokazatelj rizika, dopunjen opisnim objašnjenjem tog pokazatelja, njegovih glavnih ograničenja i opisnim objašnjenjem rizika koji su značajni za PEPP, a nisu na primjeren način obuhvaćeni zbirnim pokazateljem rizika;

 

-  moguće najveće gubitke uloženog kapitala, uključujući informacije o sljedećem:

 

  može li štediša PEPP-a izgubiti cijeli uloženi kapital ili

 

  snosi li štediša PEPP-a rizik nastanka dodatnih financijskih zaduženja ili obveza, uključujući potencijalne obveze, osim kapitala uloženog u PEPP, i

 

  ovisno o slučaju, uključuje li PEPP kapitalnu zaštitu od tržišnog rizika te pojedinosti o njegovu pokriću i ograničenjima, posebno s obzirom na vrijeme kada se primjenjuje;

 

-  odgovarajuće scenarije uspješnosti i pretpostavke koje su korištene pri njihovoj izradi;

 

-  kad je to primjenjivo, informacije o uvjetima povrata za štediše PEPP-a ili ugrađene gornje granice;

 

-  izjavu da porezni propisi matične države članice štediše PEPP-a mogu imati utjecaj na samu isplatu;

 

xiii.  pod naslovom „Koji su troškovi?” troškove povezane s ulaganjem u PEPP, koji obuhvaćaju i izravne i neizravne troškove, uključujući jednokratne i ponavljajuće troškove, prikazane s pomoću zbirnih pokazatelja tih troškova te, kako bi se osigurala usporedivost, ukupne agregirane troškove izražene u novčanim jedinicama i postocima, kako bi se pokazali skupni utjecaji ukupnih troškova na ulaganje;

 

xiv.  jasnu naznaku da će savjetnici, distributeri ili bilo koje druge osobe koje savjetuju o PEPP-u ili ga prodaju pružiti informacije kojima se iscrpno prikazuju svi troškovi distribucije koji već nisu uključeni u prethodno specificirane troškove, kako bi se štediši PEPP-a omogućilo razumijevanje ukupnog učinka tih agregiranih troškova na povrat ulaganja;

 

xv.  pojedinosti o oblicima isplate i fazi isplaćivanja;

 

xvi.  napomenu da promjena oblika isplate može utjecati na porezne poticaje ili povlastice;

 

xvii.  u odjeljku pod naslovom „Kako se mogu žaliti?” informacije o tome kako i kome štediša PEPP-a može uložiti pritužbu na proizvod ili ponašanje pružatelja PEPP-a ili osobe koja savjetuje o proizvodu ili ga prodaje;

 

xviii.  u odjeljku pod naslovom „Druge relevantne informacije” kratku naznaku svih dodatnih informativnih dokumenata koje treba dostaviti štediši PEPP-a u predugovornoj i/ili postugovornoj fazi, isključujući sve promidžbene materijale.

 

5.   Izdavatelj PEPP-a redovito provjerava informacije sadržane u dokumentu s ključnim informacijama i revidira dokument kad provjeravanjem utvrdi da je potrebno izvršiti izmjene. Revidirana verzija stavlja se bez odgađanja na raspolaganje klijentima PEPP-a.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 23.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.d

 

Predugovorni zahtjevi u vezi s odgovornošću

 

1.   Izdavatelj PEPP-a ne može snositi građanskopravnu odgovornost samo na temelju dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u, uključujući bilo koji njegov prijevod, osim ako je on dvosmislen, netočan ili neusklađen s relevantnim dijelovima pravno obvezujućih predugovornih i ugovornih dokumenata ili sa zahtjevima utvrđenima u članku 23.

 

2.   Štediša PEPP-a može tražiti naknadu štete od izdavatelja PEPP-a u skladu s nacionalnim pravom ako je pretrpio gubitak koji je posljedica oslanjanja na dokument s ključnim informacijama u okolnostima iz stavka 1. pri ulaganju u PEPP za koji je taj dokument s ključnim informacijama izdan. Izdavatelj PEPP-a nema građanskopravnu odgovornost kada dokaže da informacije nisu dovodile u zabludu, da nisu bile netočne ili nedosljedne ili da gubitak štediše PEPP-a nije posljedica oslanjanja na dokument s ključnim informacijama.

 

3.   Elementi kao što su „šteta” ili „gubitak” iz stavka 2., koji nisu definirani, tumače se i primjenjuju u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom kako je utvrđeno relevantnim pravilima međunarodnog privatnog prava.

 

4.   Ovim se člankom ne isključuju daljnja potraživanja na temelju građanskopravne odgovornosti u skladu s nacionalnim pravom.

 

5.   Ugovornim klauzulama ne smiju se ograničiti obveze iz ovog članka niti se smije osloboditi od njih.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 23.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.e

 

Dostavljanje dokumenta s ključnim informacijama

 

1.   Osoba koja savjetuje o PEPP-u ili ga prodaje mora štedišama PEPP-a bez naknade dostaviti dokument s ključnim informacijama o PEPP-u dovoljno unaprijed prije nego ti štediše PEPP-a budu obvezani ikakvim ugovorom ili ponudom u vezi s tim PEPP-om.

 

Ako je dokument s ključnim informacijama revidiran u skladu s člankom 10., prethodne verzije također se dostavljaju na zahtjev štediše PEPP-a.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 23.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.f

 

Objava informacija o distribuciji štedišama PEPP-a

 

1.  Dovoljno unaprijed prije sklapanja ugovora o PEPP-u pružatelj i distributer PEPP-a pružaju štedišama PEPP-a ili potencijalnim štedišama PEPP-a barem sljedeće informacije:

 

(a)  ima li udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u predmetnom pružatelju PEPP-a;

 

(b)  u vezi s ugovorom koji je predložen ili u vezi s kojim su dani savjeti, vrijedi li sljedeće:

 

(i)  pružatelj PEPP-a ili matično društvo pružatelja PEPP-a ima udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u posredniku ili distributeru PEPP-a;

 

(ii)  daje savjete na temelju poštene i personalizirane analize;

 

(iii)  pod ugovornom je obvezom obavljanja poslova povezanih s distribucijom ekskluzivno s jednim ili više pružatelja PEPP-a, u kojem slučaju treba navesti imena tih pružatelja PEPP-a; ili

 

(iv)  nije pod ugovornom obvezom obavljanja poslova povezanih s distribucijom ekskluzivno s jednim ili više pružatelja PEPP-a i ne daje savjete na temelju poštene i personalizirane analize, u kojem slučaju, treba navesti imena pružatelja PEPP-a s kojima može poslovati i s kojima posluje;

 

(c)  narav primljene naknade u pogledu ugovora;

 

(d)  radi li u vezi s ugovorom:

 

(i)  na honorarnoj osnovi, odnosno u obliku naknade koju izravno plaća štediša PEPP-a;

 

(ii)  na osnovi provizije bilo koje vrste, što znači da je naknada uključena u troškove i naknade za distribuciju PEPP-a;

 

(iii)  na osnovi bilo koje druge vrste naknade, uključujući ekonomsku korist bilo kakve vrste koja se nudi ili daje u pogledu ugovora; ili

 

(iv)  na osnovi kombinacije bilo koje vrste naknade navedene u točkama i., ii. i iii.

 

2.  Ako honorar izravno plaća štediša PEPP-a, distributer PEPP-a obavješćuje štedišu PEPP-a o iznosu honorara ili, ako to nije moguće, načinu izračuna honorara.

 

3.  Ako štediša PEPP-a izvrši ikakve uplate, osim planiranih uplata, na temelju ugovora nakon njegova sklapanja, distributer PEPP-a mora objaviti i svaku takvu uplatu u skladu s ovim člankom.

 

4.  Države članice osiguravaju da pravodobno prije sklapanja ugovora pružatelj PEPP-a obavijesti štediše PEPP-a o naravi naknade koju primaju njegovi zaposlenici u vezi s ugovorom.

 

5.  Ako štediša PEPP-a izvrši ikakve uplate, osim planiranih uplata, na temelju ugovora nakon njegova sklapanja, pružatelj PEPP-a mora objaviti i svaku takvu uplatu u skladu s ovim člankom.

 

6.  Štedišama PEPP-a ili potencijalnim štedišama PEPP-a pravovremeno se pružaju prikladne informacije prije sklapanja ugovora u pogledu distribucije PEPP-a te u pogledu svih troškova i povezanih naknada. Te informacije sadrže barem podatke o sljedećem:

 

(a)  kada je riječ o savjetovanju, dobivaju li štediše PEPP-a od posrednika ili distributera PEPP-a periodičnu procjenu prikladnosti PEPP-a koji je preporučen štedišama tog PEPP-a;

 

(b)  u pogledu informacija o svim troškovima i povezanim naknadama koji trebaju biti objavljeni, informacije koje se odnose na distribuciju PEPP-a, uključujući troškove savjetovanja, kada je to relevantno, trošak PEPP-a preporučenog ili prodanog štediši PEPP-a i kako ga štediša PEPP-a može platiti, što obuhvaća i sva plaćanja treće strane u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii.

 

7.  Informacije iz stavka 1. pružaju se u standardiziranom formatu koji omogućuje usporedbu i u sveobuhvatnom obliku koji štedišama PEPP-a omogućuje da u razumnoj mjeri shvate prirodu i rizike ponuđenog PEPP-a te da na temelju toga mogu donijeti informirane ulagačke odluke.

 

8.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 62. radi pobližeg određivanja:

 

(a)  uvjeta koje informacije moraju ispunjavati da bi bile poštene, jasne i nedvosmislene, uključujući kriterije na kojima se temelji standardizirani format iz stavka 7.;

 

(b)  pojedinosti o sadržaju i formatu informacija za štediše PEPP-a u vezi s pružateljima PEPP-a, posrednicima i distributerima PEPP-a te troškovima i naknadama.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pravodobno prije zaključivanja ugovora o PEPP-u pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe pružaju štedišama PEPP-a ili potencijalnim štedišama PEPP-a barem informacije o ugovoru o PEPP-u i informacije o sebi iz članka 19. te informacije o ugovorima o osiguranju i posrednicima u osiguranju iz članka 29. stavka 1. prvog podstavka točaka (a) i (c) Direktive (EU) 2016/97.

1.  Pravodobno prije zaključivanja ugovora o PEPP-u pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe pružaju štedišama PEPP-a ili potencijalnim štedišama PEPP-a barem ključni dokument i informacije o ugovoru o PEPP-u i o sebi iz članka 19. te informacije o ugovorima o osiguranju i posrednicima u osiguranju iz članka 29. stavka 1. prvog podstavka točaka (a) i (c) Direktive (EU) 2016/97.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. pružaju se u standardiziranom formatu koji omogućuje usporedbu i u preglednom obliku koji štedišama PEPP-a omogućuje da razumiju svojstva i rizike ponuđenog PEPP-a te da na temelju tih informacija donesu ulagačke odluke.

2.  Informacije iz stavka 1. pružaju se u standardiziranom formatu koji omogućuje usporedbu i u preglednom obliku koji štedišama PEPP-a omogućuje da razumiju prirodu, rizike i troškove ponuđenog PEPP-a te da na temelju toga donesu informirane ulagačke odluke.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U okviru pružanja savjeta štedišu PEPP-a obavješćuje se o glavnim značajkama proizvoda.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Cilj je pružanja savjeta procijeniti nesklonost riziku i financijsko znanje štediše PEPP-a, njegovu sposobnost da podnosi gubitke, kao i olakšati štediši odabir ulagačke opcije koja najbolje odgovara njegovom profilu rizika.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije zaključivanja ugovora o PEPP-u pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe utvrđuje, na temelju informacija koje je dobio od štediše PEPP-a, zahtjeve i potrebe tog štediše PEPP-a u pogledu njegove mirovine te mu pruža objektivne informacije o PEPP-u na razumljiv način koji će štediši PEPP-a omogućiti da na temelju tih informacija donese odluku.

Prije zaključivanja ugovora o PEPP-u pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe utvrđuje, na temelju informacija koje je dobio od štediše PEPP-a, zahtjeve i potrebe tog štediše PEPP-a u pogledu njegove mirovine te mu pruža objektivne informacije o PEPP-u na razumljiv način koji će štediši PEPP-a omogućiti da donese informiranu odluku, kako bi pružatelj, posrednik ili distributer PEPP-a mogao štediši PEPP-a ili potencijalnom štediši PEPP-a preporučiti PEPP koji je prikladan za njega i koji je, osobito, u skladu s tolerancijom rizika i sposobnošću podnošenja gubitaka tog štediše.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se savjet pruža prije nego što se određeni ugovor zaključi, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe pruža štediši PEPP-a individualizirane preporuke u kojima objašnjava kako bi određeni PEPP najbolje odgovarao zahtjevima i potrebama štediše PEPP-a.

2.  Ako se savjet pruža prije nego što se određeni ugovor zaključi, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe pruža štediši PEPP-a individualizirane preporuke u kojima objašnjava kako bi određeni PEPP najbolje odgovarao zahtjevima i potrebama štediše PEPP-a.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada pruža savjete o PEPP-u, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe poštuje važeće nacionalne propise na temelju kojih se provode propisi iz članka 25. stavka 2. Direktive 2014/65/EU i sve izravno primjenjive propise Unije u vezi s tim propisima donesene na temelju članka 25. stavka 8. te direktive.

3.  Kada pruža savjete o PEPP-u, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe poštuje važeće nacionalne propise na temelju kojih se provode propisi iz članka 25. stavka 2. Direktive 2014/65/EU i sve izravno primjenjive propise Unije u vezi s tim propisima donesene na temelju članka 25. stavka 8. te direktive.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako obavijesti štedišu PEPP-a da mu pruža neovisne savjete, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe pruža te savjete na temelju analize dostatno velikog broja osobnih mirovinskih proizvoda dostupnih na tržištu, što mu omogućuje, u skladu s kriterijima profesionalnosti, formuliranje osobne preporuke o tome kakav bi ugovor o PEPP-u odgovarao potrebama štediši PEPP-a. Takav savjet ne smije biti ograničen na ugovore o PEPP-u koje pružaju taj pružatelj ili distributer PEPP-a, subjekti koji su blisko povezani s pružateljem ili distributerom PEPP-a ili drugi subjekti s kojima pružatelj ili distributer PEPP-a održava bliske pravne ili poslovne odnose, uključujući ugovorne odnose, čime bi se narušila neovisnost pruženog savjeta.

4.  Ako obavijesti štedišu PEPP-a da mu pruža neovisne savjete, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe pruža te savjete na temelju analize dostatno velikog broja osobnih mirovinskih proizvoda dostupnih na tržištu, što mu omogućuje, u skladu s kriterijima profesionalnosti, formuliranje osobne preporuke o tome kakav bi ugovor o PEPP-u odgovarao potrebama štediše PEPP-a. Takav savjet ne smije biti ograničen na ugovore o PEPP-u koje pružaju taj pružatelj ili distributer PEPP-a, subjekti koji su blisko povezani s pružateljem ili distributerom PEPP-a ili drugi subjekti s kojima pružatelj ili distributer PEPP-a održava bliske pravne ili poslovne odnose, uključujući ugovorne odnose, čime bi se narušila neovisnost pruženog savjeta.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe osiguravaju i na zahtjev dokazuju nadležnim tijelima da fizičke osobe koje pružaju savjete o PEPP-ovima raspolažu potrebnim znanjem i sposobnostima za ispunjivanje obveza iz ovog poglavlja. Države članice objavljuju kriterije koji se trebaju primjenjivati pri ocjeni tog znanja i sposobnosti.

5.  Pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe osiguravaju i na zahtjev dokazuju nadležnim tijelima da fizičke osobe koje pružaju savjete o PEPP-ovima raspolažu potrebnim znanjem i sposobnostima za ispunjivanje obveza iz ovog poglavlja. Države članice objavljuju kriterije koji se trebaju primjenjivati pri ocjeni tog znanja i sposobnosti.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 25.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 25.a

 

Shema odlučivanja

 

1.  Pružatelj ili distributer PEPP-a klijentu PEPP-a pruža standardiziranu shemu odlučivanja koju je pripremila EIOPA kako bi pomogla potencijalnim štedišama PEPP-a da u početnoj fazi interesa procijene koji im PEPP proizvod najbolje odgovara, standardna opcija ili bilo koja druga alternativna ulagačka opcija. Shema odlučivanja obuhvaća ključne značajke PEPP-a i ima kao cilj pojasniti da bi standardna opcija koju nudi pružatelj mogla biti drugačija u odnosu na standardne opcije koje pružaju drugi pružatelji kako bi klijent PEPP-a mogao uzeti u obzir tu informaciju prije sklapanja ugovore o PEPP-u.

 

2.  Shema odlučivanja stavlja se na raspolaganje na papiru ili na drugom trajnom mediju, a pružatelj ili distributer PEPP-a jamče da je klijent PEPP-a razmotrio shemu odlučivanja prije sklapanja ugovora.

 

3.  Shema odlučivanja ne predstavlja osobnu preporuku i ne zamjenjuje zahtjeve za savjet za ulagačke opcije koje nisu standardna opcija.

 

4.  Kako bi se zajamčila jedinstvena primjena standardizirane sheme odlučivanja iz stavka 1., EIOPA sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda pri čemu:

 

a)  pojašnjava sadržaj i izgled standardne sheme odlučivanja, uključujući definiciju glavnih značajki PEPP-a i vrsti standardnih opcija koje nude različiti pružatelji u skladu s regulatornim standardima koje treba uključiti u shemu odlučivanja;

 

b)  utvrđuje uvjete pod kojima se standardizirana shema odlučivanja može pružiti na trajnom mediju ili u papirnatom obliku i način na koji se shema odlučivanja može prilagoditi za te svrhe. Pri sastavljanju nacrta regulatornih tehničkih standarda EIOPA provodi ispitivanje potrošača i uzima u obzir sljedeće:

 

i.  različite vrste PEPP-ova;

 

ii.  razlike među PEPP-ovima;

 

iii.  kompetencije štediša PEPP-a i značajke PEPP-ova;

 

iv.  interaktivnu tehničku provedbu, uključujući upotrebu web-mjesta i aplikacija za mobilne uređaje ili upotrebu drugačijeg obrasca za pružanje i dopunu sheme odlučivanja; i

 

v.  potrebu da se osigura da je jasno da shema odlučivanja ne predstavlja osobnu preporuku.

 

EIOPA podnosi nacrt regulatornih tehničkih standarda Komisiji nakon njihove objave. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 1., štediša PEPP-a može se odreći prava na savjetovanje o zaključivanju ugovora za standardnu ulagačku opciju.

Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 1., štediša PEPP-a može se odreći prava na savjetovanje o zaključivanju ugovora za standardnu ulagačku opciju nakon što dovrši shemu odlučivanja te tako što potvrdi da mu je ponuđeno savjetovanje i da se on odrekao tog svojeg prava.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se štediša PEPP-a odrekne svojeg prava na savjetovanje, pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe traže pri obavljanju poslova povezanih s distribucijom PEPP-ova pitanja od štediše PEPP-a ili potencijalnog štediše PEPP-a informacije o njegovu znanju i iskustvu u području ulaganja koje je relevantno za ponuđeni ili zatraženi PEPP, što pružatelju ili distributeru PEPP-a omogućuje da procijeni je li određeni PEPP prikladan za tog štedišu PEPP-a.

Ako se štediša PEPP-a odrekne svojeg prava na savjetovanje, pružatelji ili distributeri PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe pri obavljanju poslova povezanih s distribucijom PEPP-ova traže od štediše PEPP-a ili potencijalnog štediše PEPP-a informacije o njegovu znanju i iskustvu u području ulaganja koje je relevantno za ponuđeni ili zatraženi PEPP, što pružatelju ili distributeru PEPP-a omogućuje da procijeni je li određeni PEPP prikladan za tog štedišu PEPP-a.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako smatra, na temelju informacija koje je dobio u skladu s prvim podstavkom, da proizvod nije prikladan za štedišu PEPP-a ili potencijalnog štedišu PEPP-a, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 19. točke (c) ove Uredbe o tome ga upozorava. To se upozorenje može dostaviti u standardiziranom formatu.

Ako smatra, na temelju informacija koje je dobio u skladu s prvim podstavkom, da proizvod nije prikladan za štedišu PEPP-a ili potencijalnog štedišu PEPP-a, pružatelj ili distributer PEPP-a iz članka 5. stavka 1. i članka 8. ove Uredbe o tome ga upozorava. To se upozorenje može dostaviti u standardiziranom formatu.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Poglavlje IV. – odjeljak III.a (novi) – članak 26.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ODJELJAK III.a

 

Ugovor o PEPP-u

 

Članak 26.a

 

Obvezne informacije koje moraju biti u ugovoru

 

Ugovor o PEPP-u sastoji se od dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u i sljedećih informacija:

 

a)  vrsta PEPP-a;

 

b)  osobne informacije o štediši PEPP-a, njegovo ime i adresa;

 

c)  informacije o isplatama koje nudi odabrana ulagačku opcija: u okviru standardne opcije se isplata vrši u obliku cjeloživotne rente počevši od datuma umirovljenja; u drugim opcijama moguće je odabrati kapitalnu isplatu od 30 % na datum prve isplate; ako se ostvari takva kapitalna isplata, ostatak kapitala koristi se za izračun iznosa renti;

 

d)  isplate u slučaju smrti prije početka mirovine u standardnoj ulagačkoj opciji: nasljednicima se bez naknade nadoknađuju svi uplaćeni doprinosi u slučaju da štediša PEPP-a umre prije dogovorenog datuma umirovljenja; tijekom života štediša PEPP-a može sklopiti ugovor u korist trećih osoba;

 

e)  visina i dospijeće uplate doprinosa te informacije o tome je li moguće obustaviti plaćanje doprinosa i na koji način te postoji li mogućnost dodatnih uplata;

 

f)  postupak koji treba slijediti prilikom ostvarivanja prava na otkazivanje ugovora;

 

g)  postoji li ili ne pravo na raskid ugovora;

 

h)  informacije o promjeni ulagačke opcije;

 

i)  informacija o tome na kojem jeziku pružatelj PEPP-a daje izvještaj o mirovini u okviru PEPP-a;

 

j)  informacije o alternativnim postupcima rješavanja sporova;

 

k)  posebne informacije koje se razlikuju po državama članicama, na primjer informacije o dobi za umirovljenje i poreznim povlasticama i poticajima;

 

l)  detaljne informacije o svim troškovima povezanim s proizvodom PEPP-a;

 

m)  informacije i postupci za otvaranje novog nacionalnog odjeljka;

 

n)  uvjeti za dodatne odredbe kao što je biometrijski rizik;

 

o)  uvjeti za promjenu pružatelja.

Obrazloženje

Radi pravne sigurnosti svi elementi obveznih informacija koje treba uključiti u ugovor o PEPP-u trebaju biti definirani u Uredbi.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Izvještaj o mirovini dostavlja se štediši PEPP-a bez naknade najmanje jedanput godišnje.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacije o tome kako se u okviru ulagačke politike u obzir uzimaju okolišni, socijalni i upravljački čimbenici.

(d)  informacije o načelima ulagačke politike pružatelja PEPP-a, a osobito o tome kako se u okviru ulagačke politike u obzir uzimaju okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, uključujući informacije o njihovoj ulozi u procesu ulaganja i dugoročnim i vanjskim učincima odluka o ulaganju.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osobne podatke štediše PEPP-a, naziv pružatelja PEPP-a, informacije o projekcijama mirovinskih primanja, informacije o stečenim pravima ili prikupljenom kapitalu, o doprinosima koje su štediša PEPP-a ili treća osoba uplatili te o financijskim sredstvima u okviru programa PEPP-a, što podliježe primjeni članka 39. stavka 1. točaka (a), (b), (d), (e), (f) i (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemu, za potrebe ove Uredbe, „član” znači štediša PEPP-a, „institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” znači pružatelj PEPP-a, „mirovinski program” znači program PEPP-a, a „pokroviteljsko poduzeće” znači treća osoba;

(a)  osobne podatke štediše PEPP-a, naziv, adresu i kontaktne podatke pružatelja PEPP-a i distributera PEPP-a, informacije o projekcijama mirovinskih primanja, informacije o stečenim pravima ili prikupljenom kapitalu po odjeljcima, o doprinosima koje su štediša PEPP-a ili treća osoba uplatili te o financijskim sredstvima u okviru programa PEPP-a, što podliježe primjeni članka 39. stavka 1. točaka (a), (b), (d), (e), (f) i (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemu, za potrebe ove Uredbe, „član” znači štediša PEPP-a, „institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” znači pružatelj PEPP-a, „mirovinski program” znači program PEPP-a, a „pokroviteljsko poduzeće” znači treća osoba; informacije o akumuliranom kapitalu ili uplaćenim doprinosima raščlanjuju se po odjeljcima;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  jasnu naznaku zakonske dobi za umirovljenje štediše PEPP-a, dob za umirovljenje navedenu u mirovinskom programu ili onu koju je procijenio pružatelj PEPP-a, ili dob za umirovljenje koju je odredio štediša PEPP-a, ovisno o tome što je primjenjivo;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  detaljne podatke portfelja mirovinskog plana, uključujući sastav i ponder imovine;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  izjavu o odricanju od odgovornosti u kojoj se navodi da se projekcije mogu razlikovati od konačnih stvarno primljenih iznosa;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  specifikaciju troškova koje je pružatelj PEPP-a oduzeo barem tijekom zadnjih dvanaest mjeseci, s naznakom administrativnih troškova, troškova čuvanja imovine, troškova povezanih s transakcijama u portfelju i drugih troškova te procjenom učinka troškova na konačna primanja.

(e)  ukupne troškove naplaćene malom ulagatelju u proteklih 12 mjeseci u obliku udjela ukupnih rashoda, specifikaciju troškova koje je pružatelj PEPP-a oduzeo tijekom zadnjih 12 mjeseci, s naznakom administrativnih troškova, troškova čuvanja imovine, troškova povezanih s transakcijama u portfelju i drugih troškova, te procjenom učinka troškova na konačna primanja.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  ulaganja u imovinu koja nije uvrštena za trgovanje na uređenom financijskom tržištu;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a navodi se gdje se i kako mogu dobiti dodatne informacije, među ostalim:

1.  U izvještaju o mirovini u okviru PEPP-a navodi se gdje se i kako mogu dobiti dodatne informacije. Informacije moraju biti lako dostupne elektroničkim putem i bez naknada, a uključuju sljedeće:

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pisanu izjavu o načelima ulagačke politike pružatelja PEPP-a koja sadržava barem elemente kao što su metode mjerenja rizika ulaganja, primijenjene procedure upravljanja rizicima te strateška raspodjela imovine s obzirom na vrstu i trajanje obveza u okviru PEPP-a, kao i način na koji se u ulagačkoj politici uzimaju u obzir okolišni, socijalni i upravljački čimbenici;

(c)  pisanu izjavu o načelima ulagačke politike pružatelja PEPP-a utvrđenim u članku 30. Direktive 2016/2341/EU koja sadržava barem elemente kao što su metode mjerenja rizika ulaganja, primijenjene procedure upravljanja rizicima te strateška raspodjela imovine s obzirom na vrstu i trajanje obveza u okviru PEPP-a, kao i način na koji se u ulagačkoj politici uzimaju u obzir okolišni, socijalni i upravljački čimbenici;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EIOPA nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima i testiranja potrošača izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojim utvrđuje pojedinosti u pogledu prikaza informacija iz članka 28. i iz ovog članka.

EIOPA nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima i organizacijama potrošača te na temelju testiranja potrošača izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojim utvrđuje pojedinosti u pogledu prikaza informacija iz članka 28. i iz ovog članka.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do …. [u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu Uredbe].

EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do …. [u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe].

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Štediše PEPP-a tijekom faze prije umirovljenja dobivaju informacije kako je utvrđeno člankom 42. Direktive 2016/2341/EU.

1.  Štediše PEPP-a tijekom faze prije umirovljenja dobivaju informacije kako je utvrđeno člankom 42. Direktive 2016/2341/EU. Jednu godinu prije faze umirovljenja obvezno je provesti savjetovanje.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Jednu godinu prije umirovljenja štedišu PEPP-a informira se o predstojećem početku faze isplaćivanja i o dostupnim opcijama isplate mirovine.

Obrazloženje

Štedišu PEPP-a treba jednu godinu prije umirovljenja informirati o opcijama isplate i on treba imati mogućnost potvrditi željene opcije isplate.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 62. kojima određuje informacije iz stavaka od 1. do 4. kako bi se u primjerenoj mjeri osigurala usklađenost nadzornog izvješćivanja.

Briše se.

EIOPA nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima i testiranja potrošača izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda o obliku nadzornog izvješćivanja.

 

EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do .... [u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu Uredbe].

 

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

 

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  imovina se većinom ulaže na uređena tržišta. Ulaganja u imovinu koja nije uvrštena za trgovanje na uređenom financijskom tržištu moraju se u svakom slučaju držati na razboritim razinama;

(c)  imovina se većinom ulaže na uređena tržišta; ulaganja u imovinu koja nije uvrštena za trgovanje na uređenom financijskom tržištu ne smiju prelaziti 20 %;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji PEPP-a nude štedišama PEPP-a do pet ulagačkih opcija.

1.  Pružatelji PEPP-a nude barem jednu standardnu opciju. Osim toga mogu ponuditi dodatne ulagačke opcije.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ulagačke opcije uključuju standardnu ulagačku opciju, a mogu uključivati i alternativne ulagačke opcije.

Briše se.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  PEPP mora biti troškovno učinkovit bez obzira na ulagačku opciju.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Štediša PEPP-a pri sklapanju ugovora o PEPP-u odabire jednu ulagačku opciju.

Štediša PEPP-a nakon primitka relevantnih informacija, savjeta i instrumenta za potporu pri odlučivanju prilikom sklapanja ugovora o PEPP-u odabire jednu ulagačku opciju.

Obrazloženje

Štediša PEPP-a treba moći donijeti informiranu odluku.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Štediša PEPP-a može se odlučiti za drugu ulagačku opciju svakih pet godina tijekom uplaćivanja u PEPP.

1.  Nakon sklapanja ugovora o PEPP-u, štediša PEPP-a može se odlučiti za drugu ulagačku opciju svakih pet godina tijekom uplaćivanja u PEPP, u okviru faze uplaćivanja. Dodatna prebacivanja dozvoljena su tek pet godina nakon posljednjeg prebacivanja. Pružatelj PEPP-a može dopustiti češće prebacivanje.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Pružatelj PEPP-a na zahtjev štediše PEPP-a priprema prebacivanje i štedišu informira o mogućem učinku prebacivanja, poput gubitka kapitalnih zahtjeva i biometrijskih rizika.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 37. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Standardna ulagačka opcija

Standardna opcija

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Standardna ulagačka opcija štediši PEPP-a osigurava kapitalnu zaštitu na temelju provjerene tehnike smanjenja rizika koja rezultira opreznom ulagačkom strategijom.

1.  U standardnoj opciji pružatelj PEPP-a na temelju tehnike smanjenja rizika jamči štediši PEPP-a da će kapital koji je akumuliran do početka faze isplate biti barem jednak uplaćenim doprinosima, uključujući sve troškove i naknade te nakon što se u obzir uzme inflacija, bez obzira na ulagačku strategiju koju pružatelj PEPP-a nudi za svoju standardnu opciju. Tehnike smanjenja rizika rezultiraju opreznom ulagačkom strategijom, u skladu s regulatornim tehničkim standardima EIOPA-e.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kapitalna zaštita štedišama PEPP-a omogućuje povrat uloženog kapitala.

Briše se.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Kako bi se poštovali svi uvjeti utvrđeni u stavku 1., pružatelj PEPP-a može ući u partnerstvo u pogledu proizvoda PEPP-a.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Ukupni troškovi i naknade ne smiju prekoračiti 0,75 % akumuliranog kapitala.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelji PEPP-a nude alternativne ulagačke opcije, barem jedna od njih štedišama PEPP-a nudi i troškovno učinkovitu mogućnost ulaganja.

1.  Ako pružatelji PEPP-a nude alternativne ulagačke opcije, sve one štedišama PEPP-a nude i troškovno učinkovitu mogućnost ulaganja.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Alternativne ulagačke opcije uključuju tehnike smanjenja rizika koje određuju pružatelji PEPP-a.

2.  Alternativne ulagačke opcije uključuju tehnike smanjenja rizika koje određuju pružatelji PEPP-a u skladu s regulatornim tehničkim standardima koje je uspostavila EIOPA.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  tehnika smanjenja rizika kojom se osigurava kapitalna zaštita u okviru standardne ulagačke opcije;

(a)  tehnika smanjenja rizika kojom se štiti kapital u okviru standardne ulagačke opcije;

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

EIOPA u suradnji s drugim europskim nadzornim tijelima Komisiji pruža tehničku pomoć u provedbi zadaća utvrđenih ovim člankom.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kako bi se odredili kriteriji za učinkovite tehnike smanjenja rizika koje se mogu dosljedno primjenjivati, EIOPA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda s navedenim pojedinostima odredaba za tehnike smanjenja rizika. EIOPA dostavlja Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do ... [xxx nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 3. točkom (b), uvjete PEPP-a povezane s fazom uplaćivanja utvrđuje država članica, osim ako su utvrđeni ovom Uredbom.

1.  Ako nisu utvrđeni ovom Uredbom, države članice utvrđuju uvjete povezane s fazom uplaćivanja PEPP-a, a oni ne smiju biti manje povoljni od važećih nacionalnih pravila;

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ti uvjeti mogu uključivati osobito dobna ograničenja za početak faze uplaćivanja, najkraće trajanje faze uplaćivanja, najveći i najmanji iznos uplata i njihov kontinuitet, kao i uvjeti za otkup prije dobi za umirovljenje u slučaju osobitih teškoća.

2.  Ti uvjeti mogu uključivati osobito dobna ograničenja za početak faze uplaćivanja, najkraće trajanje faze uplaćivanja, najveći i najmanji iznos uplata, njihov kontinuitet i minimalnu dob za umirovljenje, kao i uvjete za otkup prije dobi za umirovljenje u slučaju osobitih teškoća.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice primjenjuju iste uvjete povezane s fazom uplaćivanja za proizvode PEPP-a kao i za druge usporedive nacionalne proizvode.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji PEPP-a mogu ponuditi PEPP-ove s opcijom pokrića biometrijskih rizika. Za potrebe ove Uredbe „biometrijski rizici” znači rizici povezani s dugovječnošću, invalidnošću i smrti.

Pružatelji PEPP-a mogu ponuditi PEPP-ove s opcijom pokrića biometrijskih rizika. U tom cilju, pružatelji PEPP-a mogu ući u partnerstva u pogledu proizvoda PEPP-a.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji i distributeri PEPP-a ulažu sve moguće napore da bi odgovorili na pritužbe klijenata PEPP-a u papirnatom obliku ili, ako su se tako dogovorili pružatelj ili distributer PEPP-a, na drugom trajnom mediju. Odgovor se odnosi na sve navedene primjedbe te se pruža u odgovarajućem roku, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od primitka pritužbe. U iznimnim situacijama, ako se odgovor ne može dati u roku od 15 radnih dana iz razloga koji su izvan kontrole pružatelja ili distributera PEPP-a, zahtijeva se slanje privremenog odgovora u kojem se jasno navode razlozi kašnjenja odgovora na žalbu i rok do kojeg će klijent PEPP-a primiti konačan odgovor. U svakom slučaju, rok za primitak konačnog odgovora ne smije prijeći 35 radnih dana.

3.  Pružatelji i distributeri PEPP-a ulažu sve moguće napore da bi odgovorili na pritužbe klijenata PEPP-a u papirnatom obliku ili putem e-pošte ili, ako su se tako dogovorili pružatelj ili distributer PEPP-a, na drugom trajnom mediju. Odgovor se odnosi na sve navedene primjedbe te se pruža u odgovarajućem roku, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od primitka pritužbe. U iznimnim situacijama, ako se odgovor ne može dati u roku od 15 radnih dana iz razloga koji su izvan kontrole pružatelja ili distributera PEPP-a, zahtijeva se slanje privremenog odgovora u kojem se jasno navode razlozi kašnjenja odgovora na žalbu i rok do kojeg će klijent PEPP-a primiti konačan odgovor. U svakom slučaju, rok za primitak konačnog odgovora ne smije prijeći 35 radnih dana.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pružatelji i distributeri PEPP-a obavješćuju klijenta PEPP-a o najmanje jednom subjektu za alternativno rješavanje sporova (ARS) koji je nadležan za sporove o pravima i obvezama klijenata PEPP-a na temelju ove Uredbe.

Briše se.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Informacije iz stavka 3. navode se na jasan, sveobuhvatan i lako dostupan način na web-mjestu pružatelja ili distributera PEPP-a, u podružnici i u općim uvjetima ugovora između pružatelja ili distributera PEPP-a i klijenta PEPP-a. Navodi se i način dobivanja dodatnih informacija o predmetnom subjektu za ARS i uvjetima njegova korištenja.

Briše se.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uspostavlja se primjeren, neovisan, nepristran, transparentan i učinkovit postupak ARS-a za rješavanje sporova o pravima i obvezama na temelju ove Uredbe između klijenata PEPP-a i pružatelja i distributera PEPP-a u skladu s Direktivom 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća, a po potrebi koriste se postojeća nadležna tijela. Ti postupci ARS-a primjenjuju se na pružatelje i distributere PEPP-a protiv kojih su predmetni postupci pokrenuti, a na njih se učinkovito proširuje i nadležnost odgovarajućeg tijela za ARS.

1.  Uspostavlja se primjeren, neovisan, nepristran, transparentan i učinkovit postupak ARS-a za rješavanje sporova o pravima i obvezama na temelju ove Uredbe između klijenata PEPP-a i pružatelja i distributera PEPP-a u skladu s Direktivom 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća, a po potrebi koriste se postojeća nadležna tijela. Ti postupci ARS-a primjenjuju se na pružatelje i distributere PEPP-a protiv kojih su predmetni postupci pokrenuti, a na njih se učinkovito proširuje i nadležnost odgovarajućeg tijela za ARS. Pružatelji ili distributeri PEPP-a sudjeluju u postupcima ARS-a.

__________________

__________________

49 Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ, SL L 165, 18.6.2013., str. 63.

49 Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ, SL L 165, 18.6.2013., str. 63.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U skladu s Direktivom 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća, pružatelji i distributeri PEPP-a obavješćuju klijenta PEPP-a o najmanje jednom subjektu za alternativno rješavanje sporova (ARS) koji je nadležan za sporove o pravima i obvezama klijenata PEPP-a na temelju ove Uredbe.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Informacije iz prethodnog stavka navode se na jasan, sveobuhvatan i lako dostupan način na web-mjestu pružatelja ili distributera PEPP-a, u podružnici i u općim uvjetima ugovora između pružatelja ili distributera PEPP-a i klijenta PEPP-a. Navodi se i način dobivanja dodatnih informacija o predmetnom subjektu za ARS i uvjetima njegova korištenja.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.  Pružatelji i distributeri PEPP-a predviđaju izvansudske postupke rješavanja sporova.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2d.  Države članice jamče uspostavu prekograničnih mehanizama pritužbi i pravne zaštite kojima se omogućuje pojedinačna i kolektivna prekogranična naknada štete u skladu s pravom EU-a.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U sklopu standardne opcije, usluge prebacivanja mogu se upotrijebiti samo u fazi uplaćivanja.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Štediša PEPP-a nakon sklapanja ugovora o PEPP-u može promijeniti pružatelje PEPP-a najviše jednom u pet godina.

2.  Štediša PEPP-a nakon sklapanja ugovora o PEPP-u može bez naknade promijeniti pružatelje PEPP-a najviše jednom u pet godina. Pružatelji PEPP-a i štediše PEPP-a mogu dogovoriti češću promjenu. Uvjeti promjene navode se u ugovoru o PEPP-u.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Prebacivanje je dozvoljeno u bilo kojem trenutku i bez naknade ako pružatelj PEPP-a ili distributer prekrše opće načelo u skladu s člankom 18.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Novi pružatelj PEPP-a na zahtjev štediše PEPP-a pokreće uslugu prebacivanja. Usluga prebacivanja između pružatelja treba biti usklađena najmanje sa stavcima od 2. do 5.

1.  Novi pružatelj PEPP-a na zahtjev štediše PEPP-a priprema uslugu prebacivanja.

 

Zahtjev štediše PEPP-a sastavlja se na službenom jeziku države članice u kojoj je pokrenuta usluga prebacivanja računa ili na bilo kojem drugom jeziku koji su dogovorile stranke.

 

Ako štediša ima različite odjeljke, u zahtjevu se upućuje na to na koje se odjeljke odnosi tražena usluga prebacivanja računa.

 

U slučaju prekograničnog prebacivanja, štedišu PEPP-a obavješćuje se o svim posljedicama prebacivanja. Informacije u prvom redu obuhvaćaju promjene koje se, na primjer, tiču gubitka kapitalnog jamstva i biometrijskih rizika i informacije o gubitku poreznih poticaja ili drugih prednosti te o porezima koje će štediša morati platiti.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ukupan iznos naknada i pristojbi koje zamijenjeni pružatelj PEPP-a može naplatiti štediši PEPP-a za zatvaranje PEPP računa kod tog pružatelja ograničen je na najviše 1,5 % pozitivnog salda koji se prenosi novom pružatelju PEPP-a.

3.  Ne dovodeći u pitanje članak 45. stavak 2., ukupan iznos naknada i pristojbi koje zamijenjeni pružatelj PEPP-a može naplatiti štediši PEPP-a za zatvaranje PEPP računa kod tog pružatelja ograničen je na najviše 0,5 % pozitivnog salda koji se prenosi novom pružatelju PEPP-a. Ne primjenjuju se dodatne naknade, troškovi ili pristojbe.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Naknade i pristojbe, ako ih bude, koje zamijenjeni pružatelj PEPP-a ili novi pružatelj PEPP-a naplaćuju štediši PEPP-a za bilo koju uslugu pruženu u skladu s člankom 46., osim onih iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, razumne su i u skladu sa stvarnim troškovima tog pružatelja PEPP-a.

Briše se.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odgovornost na temelju stavka 1. ne primjenjuje se u slučajevima iznimnih i nepredvidivih okolnosti na koje pružatelj PEPP-a koji se poziva na te okolnosti nije mogao utjecati, a čije se posljedice ne bi mogle izbjeći neovisno o uloženom trudu ili ako je pružatelj PEPP-a obvezan drugim pravnim obvezama koje određuju zakonodavni akti Unije ili nacionalni propisi.

2.  Odgovornost na temelju stavka 1. ne primjenjuje se u slučajevima ako je pružatelj PEPP-a obvezan drugim pravnim obvezama koje određuju zakonodavni akti Unije ili nacionalni propisi.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju prekograničnog prebacivanja, štedišu PEPP-a obavješćuje se o svim posljedicama prebacivanja. Informacije u prvom redu obuhvaćaju promjene koje se, na primjer, tiču gubitka kapitalnog jamstva i biometrijskih rizika i informacije o porezima koje će štediša morati platiti.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Kad države članice utvrđuju uvjete u pogledu faze uplaćivanja, na PEPP-ove se primjenjuju isti uvjeti kao i kod usporedivih nacionalnih proizvoda.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U okviru standardne opcije, isplata će biti u obliku rente uz mogućnost paušalnog iznosa od najviše 30 % na početku faze isplaćivanja.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Oblik isplate u fazi isplaćivanja štediše PEPP-a odabiru nakon sklapanja ugovora o PEPP-u, a nakon toga može se prema potrebi izmijeniti svakih pet godina tijekom faze uplaćivanja.

2.  Oblik isplate u fazi isplaćivanja štediše PEPP-a odabiru nakon sklapanja ugovora o PEPP-u, a nakon toga može se prema potrebi izmijeniti svakih pet godina tijekom faze uplaćivanja i jednom godišnje prije početka faze isplaćivanja.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  EIOPA prati mirovinske programe koji su uspostavljeni ili se distribuiraju na području Unije kako bi osigurala da ne upotrebljavaju naziv „PEPP” ni da sugeriraju da su PEPP, osim ako za to imaju odobrenje i ako postupaju u skladu s ovom Uredbom.

2.  EIOPA prati mirovinske proizvode koji su uspostavljeni ili se distribuiraju na području Unije kako bi osigurala da ne upotrebljavaju naziv „PEPP” ni da sugeriraju da su PEPP, osim ako za to imaju odobrenje u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ako je riječ o pravnoj osobi, najviše administrativne kazne iz točke (d) mogu iznositi do 10 % ukupnog godišnjeg prihoda na temelju posljednjih dostupnih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo; ako je pravna osoba matično poduzeće ili poduzeće kći matičnog društva koje mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća, odgovarajući ukupni godišnji prihod jest ukupni godišnji prihod ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu s relevantnim računovodstvenim zakonodavnim aktima, u skladu s posljednjim dostupnim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog poduzeća;

(e)  ako je riječ o pravnoj osobi, najviše administrativne kazne iz točke (d) mogu iznositi do 5 % ukupnog godišnjeg prihoda na temelju posljednjih dostupnih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo; ako je pravna osoba matično poduzeće ili poduzeće kći matičnog društva koje mora sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća, odgovarajući ukupni godišnji prihod jest ukupni godišnji prihod ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu s relevantnim računovodstvenim zakonodavnim aktima, u skladu s posljednjim dostupnim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog poduzeća;

__________________

__________________

51 Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

51 Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U vezi s obradom osobnih podataka u okviru ove Uredbe, pružatelji PEPP-a i nadležna tijela obavljaju svoje zadaće za potrebe ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. U vezi s obradom osobnih podataka koju provodi EIOPA u okviru ove Uredbe, EIOPA poštuje Uredbu (EZ) br. 45/2001.

U vezi s obradom osobnih podataka u okviru ove Uredbe, pružatelji PEPP-a i nadležna tijela obavljaju svoje zadaće za potrebe ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 95/46/EZ te Uredbom o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama). U vezi s obradom osobnih podataka koju provodi EIOPA u okviru ove Uredbe, EIOPA poštuje Uredbu (EZ) br. 45/2001.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)

Referentni dokumenti

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.9.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

11.9.2017

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Birgit Collin-Langen

25.9.2017

Razmatranje u odboru

24.4.2018

4.6.2018

18.6.2018

 

Datum usvajanja

19.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

5

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ECR

Edward Czesak

EFDD

Marco Zullo

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)

Referentni dokumenti

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

11.9.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.9.2017

EMPL

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

JURI

11.9.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

11.7.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sophia in ‘t Veld

6.7.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.1.2018

19.3.2018

28.5.2018

 

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

10

17

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Amjad Bashir, Ana Gomes, Christophe Hansen, Peter Kouroumbashev, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Datum podnošenja

6.9.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Sander Loones, Helga Stevens, Kristina Winberg

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

10

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

17

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 20. rujna 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti