JELENTÉS a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

6.9.2018 - (COM(2017)0343 – C8– 0219/2017 – 2017/0143(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Sophia in 't Veld


Eljárás : 2017/0143(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0278/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0278/2018
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0343),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0219/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 19-én véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0278/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[2]*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[3],

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az uniós háztartások megtakarítási rátája a világon a legmagasabbak között van, de e megtakarítások zömét rövid lejárattal, bankszámlákon tartják. A tőkepiaci befektetések fokozása segíthet leküzdeni az idősödő népesség és az alacsony kamatok jelentette kihívásokat.

(1a)  Az öregségi nyugdíj a nyugdíjba vonuló személy jövedelmének alapvető részét képezi, és sok ember esetében a megfelelő nyugdíjellátástól függ, hogy idős korában kényelemben vagy szegénységben él-e; az öregségi nyugdíj előfeltétele az Európai Unió Alapjogi Chartájában – többek között az idősek jogairól szóló 25. cikkben – meghatározott alapvető jogok gyakorlásának, amely kimondja: „Az Unió elismeri, és tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó és önálló élethez, a társadalmi és kulturális életben való részvételhez”.

(1b)  Az Unió számos kihívással néz szembe, többek között a demográfia vonatkozásában, mivel Európa öregedő kontinens. Emellett a karrierlehetőségek, a munkaerőpiac és a javak elosztása radikális változáson megy keresztül, nem utolsósorban a digitális forradalom következtében. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy a nemzeti szociális biztonsági rendszerek nem igazodnak a nyitott határok, a munkaerő-mobilitás és a migráció jellemezte globalizált, tudásalapú gazdasághoz. A hagyományos nemzeti nyugdíjrendszerek igen sok embert – többek között a nőket, a fiatalokat, a migránsokat, az alacsony képzettségű munkavállalókat, az önálló vállalkozókat, az atipikus szerződéssel rendelkező munkavállalókat – nem vagy nem megfelelően fednek le.

(1c)  Az öregségi nyugdíjak jelentős részét az állami rendszerek biztosítják, így közvetlen kapcsolat áll fenn a nemzeti nyugdíjrendszerek és az államháztartás fenntarthatósága között. A Szerződések által meghatározott nyugdíjrendszerek megszervezésére vonatkozó kizárólagos nemzeti hatáskör ellenére a nemzeti nyugdíjrendszerek jövedelemmegfelelősége és pénzügyi fenntarthatósága alapvetően fontos az Unió egészének stabilitásához. Ezért ha több európai megtakarítást irányítanánk a készpénz és a bankbetétek helyett a hosszabb távú befektetési termékek, például az önkéntes nyugdíjrendszerek felé, a hatás mind az egyének (akik magasabb megtérülést és megfelelőbb nyugdíjat élveznének), mind a tágabb értelemben vett gazdaság számára kedvező lenne.

(1d)  2015-ben 11,3 millió munkaképes korú (20–64 éves) uniós polgár tartózkodott az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, és 1,3 millió uniós állampolgár dolgozott a tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban.

(1e)  A hordozható páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP) különösen a fiatalok szemében növeli majd a termék vonzerejét, és még inkább meg fogja könnyíteni az uniós állampolgárok számára az ahhoz fűződő joguk gyakorlását, hogy az egész Unióban bárhol élhessenek és dolgozhassanak.

(2)  A magánnyugdíjak fontos szerepet játszanak a hosszú távú megtakarítók és a hosszú távú befektetési lehetőségek összekapcsolásában. A magánnyugdíjak nagyobb, európai piaca több forrást biztosíthat az intézményi befektetők számára, és elősegítheti a reálgazdaságba való befektetések növelését.

(2b)  A rendelet célja egy lehetőleg egyszerű, biztonságos, kedvező árú, átlátható, felhasználóbarát és Európa-szerte hordozható nyugdíjtermék létrehozása, kiegészítve a tagállamokban működő rendszereket.

(3)  A magánnyugdíjak belső piaca jelenleg korlátozottan működik. Egyes tagállamokban még egyáltalán nincs piaca a magánnyugdíjtermékeknek. Más tagállamokban már kínálnak magánnyugdíjtermékeket, a nemzeti piacok azonban nagymértékben szétaprózottak. Emiatt a magánnyugdíjtermékek csak korlátozott mértékben hordozhatók. Ez megnehezítheti, hogy a polgárok éljenek alapvető szabadságaikkal. Megakadályozhatja például, hogy valaki egy másik tagállamban vállaljon munkát, vagy másik tagállamban menjen nyugdíjba. Emellett a meglévő magánnyugdíjtermékek szabványosításának hiánya akadályozza, hogy a szolgáltatók éljenek a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogával.

(3a)  Az európai nyugdíjpiac rendkívül szétaprózott és sokrétű, így a PEPP-termék hatása és a célközönség is nagyon eltérő lesz a tagállamokban. Azokban a tagállamokban, ahol az első és a második pillér nem eléggé fejlett, a PEPP-termék megoldást kínálhat azok számára, akik jelenleg nem férnek hozzá megfelelő szolgáltatásokhoz. A rendkívül fejlett nyugdíjpiaccal rendelkező tagállamokban a PEPP-termék szélesítheti a fogyasztók választási lehetőségeit, vagy megoldást kínálhat a határt átlépő polgárok számára. A PEPP-termék céljának azonban nem a meglévő nyugdíjrendszerek felváltásának kellene lennie, mivel ez egy kiegészítő jellegű termék, és továbbra is elsőbbséget kellene biztosítani az első és második pillér továbbfejlesztésének, megerősítésének és reformjának.

(4)  A tőkepiaci unió elő fogja segíteni Európában a tőke mobilizálását, és azon vállalkozásokhoz, kkv-khoz, infrastrukturális projektekhez és egyéb hosszú távú, fenntartható projektekhez történő eljuttatását, amelyeknek tőkeforrásokra van szükségük a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. A tőkepiaci unió egyik fő célja, hogy a megtakarítások jobb felhasználásával növelje a lakossági befektetők befektetéseit és a rendelkezésükre álló befektetési lehetőségeket. E célból a PEPP-termék előrelépést jelent a tőkepiaci integráció erősítése terén, mivel támogatja a reálgazdaság hosszú távú finanszírozását.

(5)  2015 szeptemberében a Bizottság a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervben[4] bejelentette: „értékelni fogja, hogy létrehozható-e szakpolitikai keret az egyszerű, hatékony és versenyképes magánnyugdíj-szolgáltatások sikeres európai piacának létrehozásához, és el fogja dönteni, hogy szükséges-e uniós jogszabály ennek a piacnak a támogatásához”.

(6)  2016. január 19-i állásfoglalásában[5] az Európai Parlament kiemelte, hogy „elő kell segíteni egy olyan környezet kialakulását, amely ösztönzi az innovációt a pénzügyi termékek terén, nagyobb sokféleséget és több előnyt teremtve a reálgazdaság számára, és ösztönzőket biztosítva a befektetésekhez, és amely hozzájárulhat a megfelelő, biztonságos és fenntartható nyugdíjak biztosításához az uniós polgárok számára, mint például egy egyszerű, átlátható kialakítású páneurópai nyugdíjtermék kidolgozása”.

(7)  2016. június 28-i következtetéseiben[6] az Európai Tanács megállapította, hogy „gondoskodni kell arról, hogy a vállalkozások könnyebben juthassanak finanszírozáshoz, és támogatni kell a reálgazdaságba történő beruházásokat a tőkepiaci unió létrehozására vonatkozó terv előmozdítása révén”.

(8)  2016. szeptember 14-i „Tőkepiaci unió – A reform felgyorsítása” című közleményében[7] a Bizottság bejelentette, hogy „megvizsgálja egy egyszerű, hatékony és versenyképes uniós egyéni nyugdíjbiztosítási termékre vonatkozó javaslat lehetőségét [...]

(9)  „A tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálata” című közleményében[8] a Bizottság bejelentette, hogy „2017. június végéig jogalkotási javaslatot terjeszt elő egy páneurópai magánnyugdíjtermékről. Ez megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes magánnyugdíj-megtakarítások biztonságosabb, költséghatékonyabb és átlátható piacának alapjait. Segít majd kielégíteni a nyugdíj-megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, kezelni a demográfiai kihívást, kiegészíteni a meglévő nyugdíjtermékeket és -rendszereket, valamint támogatni a magánnyugdíjak költséghatékonyságát azáltal, hogy jó lehetőségeket kínál a magánnyugdíjak hosszú távú befektetésére.”

(10)  A magánnyugdíjtermékek körében a PEPP kialakítása hozzá fog járulni a nyugdíjcélú megtakarítások választékának bővítéséhez, különösen az utazó munkavállalók számára, és uniós piacot hoz létre a PEPP-szolgáltatók számára. Azonban nem kérdőjelezheti meg a tagállamok azon alapvető feladatát, hogy tisztességes minimális életszínvonalat garantáljanak polgáraik számára az időskorban, továbbá azt, hogy sürgősen meg kell erősíteni az állami nyugdíjrendszerek kapacitását, hogy biztos, érdemi és hatékony szociális védelmet nyújtsanak mindenki számára.

(10a)  A pénzügyi képzés elősegítheti az önkéntes magánnyugdíjrendszerekkel kapcsolatos lakossági megtakarítási döntések megértését és megismerését. A megtakarítók számára is egyenlő esélyt kell biztosítani ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessék a páneurópai termékhez kapcsolódó kockázatokat és azok jellegzetességeit.

(11)  A PEPP-re vonatkozó jogszabályi keret megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes nyugdíjcélú befektetések sikeres piacának alapjait. A meglévő kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és -termékek kiegészítésével segít majd kielégíteni a nyugdíjcélú megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, hozzájárul a demográfiai kihívások kezeléséhez, és számottevő új magántőkeforrást biztosít a hosszú távú beruházások céljára. Ez a keret nem helyettesíti, és nem is harmonizálja a meglévő nemzeti magánnyugdíjrendszereket, és nem lesz hatással a meglévő nemzeti kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre és -termékekre sem. A PEPP-termék sem közvetlen, sem közvetett módon nem fog kapcsolódni a PEPP-megtakarító foglalkoztatásához vagy munkavállalói státuszához.

(11a)  A PEPP-termékekre vonatkozó jogalkotási keret nem korlátozhatja a tagállamok azzal kapcsolatos felelősségét, hogy eleget tegyenek a megfelelő állami nyugellátást érintő kötelezettségeiknek.

(12)  A rendelet harmonizálja a PEPP egyes alapvető elemeit, amelyek olyan kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatosak, mint a forgalmazás, a szerződés, a befektetési politika, a szolgáltatóváltás vagy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és hordozhatóság. Ezen alapvető jellemzők harmonizálása elősegíti a magánnyugdíj-szolgáltatók egyenlő versenyfeltételeinek kialakítását, hozzájárul a tőkepiaci unió megvalósításához és a magánnyugdíjak belső piacának integrációjához. Mindez egy nagymértékben szabványosított páneurópai termék létrehozásához vezet, amely minden tagállamban rendelkezésre áll, és azáltal, hogy megengedi a nyugdíjjogosultságok külföldre történő áthelyezését, továbbá szélesebb választási lehetőséget kínál a különböző típusú szolgáltatók között, egyebek mellett határokon átnyúlóan is, lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy maradéktalanul kihasználják a belső piac biztosította előnyöket. A nyugdíjszolgáltatások határokon átnyúló nyújtása előtt álló kevesebb akadály miatt a páneurópai magánnyugdíjtermék összeurópai alapon növeli majd a szolgáltatók közötti versenyt, és olyan méretgazdaságossági előnyöket jelentene, amelynek eredményeként csökkenhetnek a megtakarítók költségei.

(13)  Az EUMSZ 114. cikke rendeletek és irányelvek formájában egyaránt lehetővé teszi jogi aktusok elfogadását. A jogalkotó rendelet elfogadását részesítette előnyben, mivel az valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó. Rendelet elfogadása ezért lehetővé teszi a PEPP késedelem nélküli bevezetését, és elősegíti a nyugdíjcélú megtakarítások és a befektetések szintjének növelésére irányuló igények gyorsabb teljesítését a tőkepiaci unió keretei között. Mivel ez a rendelet a PEPP-termékek alapvető elemeinek harmonizálására irányul, külön nemzeti szabályokat nem kell alkalmazni, ezért ez esetben a rendelet a célnak megfelelőbb eszköz, mint az irányelv. Ezzel szemben a rendelet hatályán kívül eső elemek (pl. a felhalmozási szakaszra vonatkozó feltételek) nemzeti szabályok hatálya alá tartoznak.

(14)  Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott együttműködés keretében kiadott egyetlen termékengedélynek egységes szabályrendszer alapján biztosítania kell a PEPP-szolgáltatók hozzáférését a teljes uniós piachoz.

(16)  A magas színvonalú szolgáltatás és a hatékony fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a fogadó és a székhely szerinti tagállamnak szorosan együtt kell működnie az ezen rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtása terén. Amennyiben a PEPP-szolgáltatók és a forgalmazók a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján különböző tagállamokban folytatnak üzleti tevékenységet, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának kell felelnie az e rendeletben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés biztosításáért, mivel őt szorosabb kapcsolat fűzi a PEPP-szolgáltatóhoz. A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti méltányos felelősségmegosztás biztosítása érdekében, amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut, hogy a területén kötelezettségszegés történt, tájékoztatnia kell erről a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, amelynek ezt követően meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket. Ezenkívül a fogadó tagállam illetékes hatósága számára biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek.

(17)  Fióktelep vagy állandó jelenlét másik tagállamban való létrehozása esetén helyénvaló a székhely szerinti és a fogadó tagállam között megosztani a végrehajtási felelősséget. Míg az üzlet egészére vonatkozó kötelezettségek – például a szakmai követelményekkel kapcsolatos szabályok – teljesítéséért a szolgáltatásnyújtás esetével megegyező rendszer keretében továbbra is a székhely szerinti tagállamnak kell felelősnek lennie, addig a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell érvényesítenie a területén nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a tájékoztatási követelményekkel és az üzletvitellel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben azonban a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut bármely olyan, a területén elkövetett kötelezettségszegés, amellyel kapcsolatban ez a rendelet a fogadó tagállamot nem ruházza fel hatáskörrel, a szoros együttműködés megköveteli, hogy értesítse a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, amely ezt követően köteles meghozni a megfelelő intézkedéseket. Ilyen esetnek minősül különösen a jó hírnévvel kapcsolatos szabályok, valamint a szakmai ismeretekkel és kompetenciával kapcsolatos követelmények megszegése. A fogadó tagállam illetékes hatósága számára ezenfelül a fogyasztók védelme érdekében biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek.

(18)  A tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezniük kell minden olyan eszközzel, amely szükséges annak biztosításához, hogy a PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók az Unió egész területén szabályszerűen folytathassák üzleti tevékenységüket, függetlenül attól, hogy e tevékenységet a letelepedés szabadsága vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján végzik-e. A felügyelet eredményessége érdekében az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek arányban kell állniuk az adott szolgáltató vagy forgalmazó üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével▐.

(19)  A PEPP páneurópai dimenziója nemcsak a szolgáltatók szintjén, azok határokon átnyúló tevékenységének lehetőségei révén biztosítható, hanem a PEPP-megtakarítók szintjén is, éspedig a PEPP hordozhatósága révén, hozzájárulva ezáltal az EUMSZ 21. és 45. cikke szerinti szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló személyek magánnyugdíj-jogosultságainak védelméhez. A hordozhatóság azt jelenti, hogy egy másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítónak nem kell PEPP-szolgáltatót váltania; új PEPP-szolgáltató mindamellett akkor is választható, ha a megtakarító nem változtat lakóhelyet. Mindenesetre a PEPP-megtakarító tartózkodási helye határozza meg a megtakarítóra alkalmazandó adórendszert.

(20)  A PEPP-nek nemzeti részalapokból kell állnia, amelyek mindegyike rendelkezik azokkal a magánnyugdíjtermék-jellemzőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a hozzájárulásokra ösztönzőket lehessen alkalmazni. Az egyes PEPP-megtakarítók szintjén az első részalapot a PEPP megnyitásakor kell létrehozni.

(21)  ▐ A PEPP bevezetésekor a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a szerződésben arról, mely nemzeti részalapok állnak azonnal rendelkezésre. Ha egy PEPP-szolgáltató nem tud nemzeti részalapokat kínálni egy adott tagállamban, alternatív hordozhatósági lehetőségeket kell biztosítania a PEPP-megtakarító számára, például azt, hogy egy partnerségi megállapodáson keresztül folytathassa a PEPP-megtakarítást. Ha ilyen partnerség nem áll rendelkezésre, akkor a PEPP-megtakarító számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy díjmentesen szolgáltatót váltson.

(22)  Figyelembe véve a létrehozott nyugdíjrendszer jellegét és a kapcsolódó adminisztratív terheket, a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak egyértelmű, könnyen érthető és megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a potenciális PEPP-megtakarítók és -kedvezményezettek számára a nyugdíjba vonulással kapcsolatos döntéshozatal megkönnyítése érdekében. Ugyanebből az okból a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók magas szintű átláthatóságot kötelesek biztosítani a rendszer különböző szakaszaiban, így a belépést megelőző szakaszban, a tagság során (beleértve a nyugdíjazást megelőző szakaszt) és a nyugdíjazást követően. Tájékoztatást kell nyújtani különösen a felhalmozott nyugdíjjogosultságokról, a nyugellátás előrevetített szintjeiről, a kockázatokról és garanciákról, ezen belül is a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos kockázatokról, valamint a költségekről. Amennyiben a nyugellátás előrevetített szintjei gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az ilyen információknak tartalmazniuk kell egy kedvezőtlen forgatókönyvet is, amely szélsőséges, de valószerű.

(23)  A PEPP-rendszerhez való csatlakozást megelőzően a potenciális PEPP-megtakarítók számára a megtakarítási elvárásaikat és szükségleteiket értékelő tanácsadáson keresztül biztosítani kell minden szükséges információt ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak.

(24)  Az optimális termékátláthatóság biztosításához a PEPP-termék szolgáltatóinak el kell készíteniük az általuk előállított PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt megkezdhetik a termék PEPP-megtakarítók számára történő forgalmazását. Nekik kell felelősséget vállalniuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum pontosságáért is. ▌

(25)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok széles körű terjesztésének és elérhetőségének biztosítása érdekében e rendeletben elő kell írni a PEPP-termék szolgáltatója számára, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat a honlapján tegye közzé.

(26)  Nemzeti szinten már folyamatban van nyugdíjtermék-kalkulátorok kialakítása. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ezek a kalkulátorok a lehető leghasznosabbak legyenek a fogyasztók számára, tartalmazniuk kell a különböző PEPP-szolgáltatók által felszámított költségeket és díjakat, valamint a közvetítők vagy a befektetési lánc más szereplői által felszámított egyéb költségeket és díjakat is, amelyeket a PEPP-szolgáltatók nem szerepeltetnek az áraikban.

(26a)  A PEPP-hez hasonló termékek mellett az uniós nyugdíjkövetőt is sürgősen ki kell dolgozni, amely a teljes körű áttekintés érdekében lehetővé teszi a polgárok számára, hogy felhalmozott nyugdíjtőkéjüket és felhalmozott nyugdíjjogosultságaikat kiszámítsák.

(28)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak egyértelműen megkülönböztethetőnek és különállónak kell lennie bármely marketingkommunikációs anyagtól.

(29)  A PEPP-szolgáltatóknak számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót kell összeállítaniuk a PEPP-megtakarítók számára, amelyben ismertetik a PEPP-konstrukcióval kapcsolatos alapvető személyes és generikus adatokat és biztosítják a konstrukcióra vonatkozó folyamatos tájékoztatást. A számlaértesítőnek és intézményi tájékoztatónak világosnak és átfogónak kell lennie, továbbá olyan releváns és megfelelő információkat kell tartalmaznia, amelyek elősegítik a nyugdíjjogosultságok mindenkori és konstrukciók közötti áttekintését, valamint a munkavállalói mobilitást. A számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót évente a PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátani.

(30)  A PEPP-szolgáltatóknak kellő időben, a PEPP-megtakarítók nyugdíjba vonulása előtt, és a kifizetési szakasz kezdete előtt legalább egy évvel tájékoztatást kell adniuk a folyósítási lehetőségeikről. Amennyiben a nyugellátást nem a PEPP alaptermékre vagy egy alternatív PEPP-termékre alkalmazható opcióknak megfelelően életjáradék formájában nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő tagokat nyugdíjba vonulásuk pénzügyi megtervezésének megkönnyítése érdekében tájékoztatni kell a rendelkezésre álló ellátáskifizetési termékekről.

(31)  A nyugellátások kifizetési szakasza során a PEPP-kedvezményezetteket továbbra is tájékoztatni kell ellátásaikról, valamint a kapcsolódó folyósítási lehetőségekről. Ez különösen fontos, amikor a folyósítási szakaszban a PEPP-kedvezményezettek jelentős szintű befektetési kockázatot viselnek. A PEPP-kedvezményezetteket tájékoztatni kell a nekik járó ellátások szintjében bekövetkező bármely csökkenésről is, már az ilyen csökkentés végrehajtása előtt, a csökkentést eredményező döntést követően. ▌Bármilyen ilyen jellegű döntés meghozatalát megelőzően a PEPP-szolgáltatóknak ajánlott egyeztetést folytatni a PEPP-kedvezményezettekkel.

(32)  A PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek jogainak megfelelő védelme érdekében a PEPP-szolgáltatóknak képesnek kell lenniük olyan eszközallokációs döntések meghozatalára, amelyek megfelelnek kötelezettségeik pontos jellegének és lejárati szerkezetének, beleértve a hosszú lejárattal rendelkezőket is. Ezért hatékony felügyeletre, továbbá a befektetési szabályokkal kapcsolatos olyan megközelítésre van szükség, amely elegendő rugalmasságot biztosít a PEPP-szolgáltatóknak ahhoz, hogy a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb befektetési politika mellett döntsenek, ugyanakkor a PEPP-megtakarítók szükségleteivel és preferenciáival összhangban teljesítsék a körültekintő fellépésre vonatkozó kötelezettségüket. Az óvatosság elvének való megfelelés ezért megköveteli azt, hogy a befektetési politikát a PEPP-szolgáltatók ügyfélstruktúrájához igazítsák.

(33)  Azáltal, hogy a rendelet az óvatosság elvét teszi a tőkebefektetések elvi alapjává, valamint hogy a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé teszi a határokon átnyúló működést, ösztönzi a megtakarítások magánnyugdíj-ágazatba történő terelését, és ezáltal hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Az óvatosság elve keretében kifejezetten figyelembe kell venni a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők befektetési folyamatban játszott szerepét is.

(34)  E rendeletnek megfelelő szintű befektetési szabadságot kell biztosítania a PEPP-szolgáltatók számára. A PEPP-szolgáltatók, mint alacsony likviditási kockázatokkal rendelkező, nagyon hosszú távú befektetők, helyzetükből kifolyólag hozzájárulhatnak a tőkepiaci unió fejlesztéséhez azáltal, hogy – prudens keretek között – befektetnek olyan nem likvid eszközökbe, mint például a részvények, valamint olyan egyéb hosszú távú gazdasági profilú eszközökbe, amelyeket nem szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszerben (MTF) vagy szervezett kereskedési rendszerben (OTF) értékesítenek. Élvezhetik továbbá a nemzetközi diverzifikáció előnyeit is. A kötelezettségek devizanemétől eltérő devizanemben kibocsátott részvényekbe, valamint a hosszú távú gazdasági profilú, nem szabályozott piacokon, multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben értékesített egyéb eszközökbe való befektetéseket tehát a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek érdekeinek védelme céljából az óvatosság elvével összhangban nem szabad korlátozni, kivéve, ha ez prudenciális alapon indokolt.

(35)  A tőkepiaci unió elmélyítésével összefüggésben széles körű annak értelmezése, hogy mi minősül hosszú távú gazdasági profilú eszköznek. Az ilyen eszközök nem átruházható értékpapírok, ezért esetükben nem érvényesül a másodlagos piacok likviditása. Gyakran meghatározott időtartamú kötelezettségvállalást igényelnek, amelyek korlátozzák piacképességüket, és ide értendők a tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokban fennálló részesedések és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, valamint az ilyen vállalkozásoknak nyújtott hitelek. A tőzsdén nem jegyzett vállalkozások közé tartoznak az infrastruktúra-projektek, a tőzsdén nem jegyzett, növekedésre törekvő társaságokba történő befektetések, valamint az ingatlanba és egyéb, hosszú távú befektetés céljára alkalmas eszközbe történő befektetések. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes infrastruktúra-projektek gyakran nem jegyzett eszközök, és a projektfinanszírozáshoz hosszú lejáratú hitelekre támaszkodnak. Kötelezettségeik hosszú távú jellegére tekintettel a PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy eszközportfóliójuk megfelelő részét a reálgazdaságba irányuló, hosszú távú gazdasági előnyökkel járó fenntartható befektetésekre, mindenekelőtt infrastukturális projektekre és vállalkozásokra fordítsák.

(36)  Az Egyesült Nemzetek által támogatott Felelős Befektetési Elvek között szereplő környezeti, társadalmi és irányítási tényezők fontosak a PEPP-szolgáltatók befektetési politikája és kockázatkezelési rendszerei számára. A PEPP-szolgáltatóknak ▌befektetési döntéseik során meg kell vizsgálniuk ezeket a tényezőket, és figyelembe kell venniük, hogy azok miként képezik kockázatkezelési rendszerük részét, hogy kiküszöbölhetőek legyenek a meg nem térülő eszközök. A környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos információkat az EIOPA, az illetékes hatóságok és a PEPP-megtakarítók rendelkezésére kell bocsátani.

(36a)  A PEPP-termékek szabályozásának egyik célkitűzése egy biztonságos, költségkímélő és hosszú távú nyugdíj-előtakarékossági termék létrehozása. Mivel a nyugdíjtermékekre vonatkozó befektetések hosszú távra szólnak, különös figyelmet kell fordítani az eszközallokáció hosszú távú következményeire. Különösen a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket kell figyelembe venni. A PEPP-megtakarításokat a Párizsi Megállapodásban, a fenntartható fejlesztési célokban és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben meghatározott uniós éghajlati és fenntarthatósági célkitűzésekkel összhangban kell befektetni. A PEPP-szolgáltatóknak továbbá befektetéskizárási politikát kell elfogadniuk annak biztosítása érdekében, hogy a megtakarításokat ne a legvitatottabb és legkárosabb termékekbe vagy adókikerülési taktikákba fektessék.

(37)  Arra vonatkozó kötelezettségük teljesítésének biztosítása érdekében, hogy befektetési politikájukat az óvatosság elvével összhangban alakítsák ki, meg kell akadályozni, hogy a PEPP-szolgáltatók a Pénzügyi Akció Munkacsoport által azonosított, kiemelt kockázatot jelentő, illetve nem együttműködő joghatóságokban fektessenek be, illetve olyan országokba, amelyek szerepelnek a nem együttműködő adójogrendszerek uniós listáján vagy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok uniós listáján.

(38)  Tekintettel arra, hogy a PEPP célkitűzése a hosszú távú nyugellátás, úgy kell meghatározni a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátott befektetési opciók keretét, hogy magában foglalja azon elemeket, amelyek alapján a befektetők befektetési döntést tudnak hozni▌.

(39)  A PEPP alapterméknek olyan egyszerű és biztonságos terméknek kell lennie, amelyik minden tagállamban könnyen beszerezhető és alapértelmezett opcióként működik. Tőkevédelmet kell biztosítania a PEPP-megtakarító számára, akár életciklus kockázatcsökkentő technikák alkalmazásával, akár tőkegarancia révén. A PEPP-megtakarítót a különböző technikák kockázataival és előnyeivel kapcsolatosan tanácsokkal kell ellátni.

(39a)  Indokolt esetben, például bizonyított gondatlanság, jogsértés vagy adóelkerülés, illetve a PEPP-termékre vonatkozó engedély visszavonása esetén a PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni, hogy bármikor, ingyenesen szolgáltatót váltsanak anélkül, hogy díjat számítanának fel feléjük vagy benne ragadnának egy szerződésben.

(40)  Az illetékes hatóságnak a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek jogainak védelmére és a PEPP-szolgáltatók stabilitására és megbízhatóságára vonatkozó elsődleges célkitűzéseit szem előtt tartva kell gyakorolnia hatásköreit.

(41)  Amennyiben a PEPP-szolgáltató foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény vagy befektetési vállalkozás, letétkezelőt kell kijelölnie az eszközei letéti őrzéséhez. Erre a fogyasztók védelme érdekében van szükség, mivel a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre alkalmazandó ágazati szabályozás nem írja elő letétkezelő kijelölését.

(42)  A költségek és díjak átláthatóságának és méltányosságának biztosítása elengedhetetlen a PEPP-megtakarítók bizalmának megszerzéséhez és annak lehetővé tételéhez, hogy megalapozott döntést hozhassanak. Ennek megfelelően meg kell tiltani a nem átlátható árazási módszerek használatát.

(43)  Az e rendeletben meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az EIOPA és az illetékes hatóságok beavatkozási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó feltételek részletes meghatározásáról. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról,

(44)  Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[9], az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[10] és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[11] 10–14. cikkének megfelelően a Bizottságnak az európai felügyeleti hatóságok által a vegyes bizottság közreműködésével kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezeteket kell elfogadnia a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum megjelenítésére és azon egyedi elemeinek tartalmára vonatkozóan, amelyeket nem szabályoznak a [lakossági befektetési csomagtermékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot meghatározó szabályozástechnikai standardok]. A Bizottságnak ki kell egészítenie az európai felügyeleti hatóságok technikai munkáját a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum európai felügyeleti hatóságok által javasolt megjelenítésére vonatkozó fogyasztói tesztek végzésével.

(45)  A PEPP-ügyfelek bíróság előtti jogorvoslatra vonatkozó jogának sérelme nélkül könnyen igénybe vehető, megfelelő, független, pártatlan, átlátható és hatékony alternatív vitarendezési eljárásokat kell biztosítani a PEPP-szolgáltatók vagy -forgalmazók és a PEPP-ügyfelek közötti olyan viták rendezéséhez, amelyek tárgyát az e rendeletből fakadó jogok és kötelezettségek képezik.

(46)  A hatékony és eredményes vitarendezési eljárások kialakítása céljából a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak olyan hatékony panasztételi eljárással kell rendelkezniük, amelyet ügyfeleik igénybe vehetnek, mielőtt a vita alternatív vitarendezési eljárásban történő rendezésre vagy bíróság elé kerülne. A panasztételi eljárás keretében rövid és egyértelműen meghatározott határidőket kell megszabni, amelyeken belül a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak reagálnia kell a panaszra. Az alternatív vitarendezési testületeknek elegendő kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelő és hatékony módon vegyenek részt az e rendelet szerinti jogokat és kötelezettségeket érintő viták ügyében a határokon átnyúló együttműködésben.

(47)  Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni, ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási és a kifizetési szakaszban – egyértelmű, alacsony költségű, gyors és biztonságos eljárás keretében – szolgáltatót váltsanak.

(48)  A szolgáltatóváltási eljárásnak a PEPP-megtakarító számára könnyen lebonyolíthatónak kell lennie. Ennek megfelelően az eljárás PEPP-megtakarító nevében történő kezdeményezéséért és lebonyolításáért a fogadó PEPP-szolgáltatónak kell felelősnek lennie. A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatóváltási eljárás kialakításakor önkéntes alapon további eszközöket, például technikai megoldásokat vegyenek igénybe. Figyelembe véve a termék páneurópai jellegét, a PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni, hogy ha a tagállamban nem áll rendelkezésre részalap, akkor a PEPP-megtakarítók ingyenesen szolgáltatót váltsanak.

(49)  A váltásra vonatkozó meghatalmazást megelőzően a PEPP-megtakarítót tájékoztatni kell a szolgáltatóváltás lebonyolításához szükséges valamennyi lépésről és költségről annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarító megalapozott döntést hozhasson a szolgáltatóváltásról.

(50)  A sikeres váltáshoz az átadó PEPP-szolgáltató együttműködésére is szükség van. Ezért az átadó PEPP-szolgáltatónak meg kell adnia az átvevő PEPP-szolgáltató számára az ahhoz szükséges információkat, hogy a fizetések áthelyezhetők legyenek az új PEPP-számlára. Az átadott információnak azonban a szolgáltatóváltáshoz szükséges mértékre kell korlátozódnia.

(51)  A határokon átnyúló szolgáltatóváltás megkönnyítése érdekében a PEPP-megtakarító számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy részletes információt kérjen az új PEPP-szolgáltatótól az új PEPP-számlára vonatkozóan, lehetőség szerint az új PEPP-szolgáltatóval lebonyolított egyetlen megbeszélés keretében.

(52)  A PEPP-megtakarítót nem érheti a szolgáltatóváltásban részt vevő PEPP-szolgáltatók valamelyikének hibájából eredő pénzügyi veszteség, beleértve a díj- vagy kamatfizetési kötelezettséget. Mindenekelőtt a PEPP-megtakarítóra nem háríthatók át azok a pénzügyi veszteségek, amelyek pótlólagos díjak, kamatok és egyéb költségek megfizetéséből, valamint a fizetések késedelmes teljesítése miatt felszámított bírságokból, kötbérekből és bármilyen más pénzügyi hátrányból erednek.

(53)  A PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell, hogy egy PEPP-szerződés megkötésekor szabadon dönthessenek arról, hogy a kifizetési szakaszban milyen kifizetési módot választanak (járadék, egyösszegű kifizetés vagy egyéb), de lehetőséget kell adni arra is, hogy ezt követően háromévente egyszer módosíthassák választásukat, hogy a nyugdíjba vonuláshoz közeledve a kifizetés módját jobban összehangolhassák igényeikkel.

(54)  A PEPP-szolgáltatók számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy kifizetési opciók széles körét bocsássák a PEPP-megtakarítók rendelkezésére. E megközelítés révén – a PEPP-megtakarítók számára biztosított nagyobb rugalmasságnak és szélesebb választási lehetőségeknek köszönhetően – megvalósulhat a PEPP-termékek széles körű elterjedésére irányuló cél. E megközelítés lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy PEPP-termékeiket a leginkább költséghatékony módon alakítsák ki. Összhangban van más uniós politikákkal és politikai szempontból megvalósítható, mivel kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak annak eldöntéséhez, hogy mely kifizetési lehetőségeket ösztönözzék. Ugyanakkor a tőkegarantált PEPP-alaptermék esetében a tőke bizonyos összegét (35%) életjáradék formájában kell kivenni a termék nyugdíjellátó jellegének való megfelelés érdekében. Ezért a teljes összeg egy bizonyos százalékának kivételi lehetőségét az első évben 30%-ra kell korlátozni. Az életciklus szerinti PEPP-alaptermék esetében kötelező a forráslehívási terv útján történő kifizetés.

(55)  Garantálni kell a PEPP-termékbe való befektetéshez kapcsolódó költségek és díjak teljes átláthatóságát. A fogyasztóvédelem biztosításával párhuzamosan egyenlő feltételeket kell teremteni a szolgáltatók számára. A különböző termékek kapcsán összehasonlítható információ állna rendelkezésre, ami hozzájárul a versenyképes árképzéshez.

(56)  Bár a PEPP-szolgáltatók folyamatos felügyelete a megfelelő illetékes nemzeti hatóságok feladata, az EIOPA-nak össze kell hangolnia a felügyeletet a PEPP-termékek tekintetében, hogy biztosítsa egy egységes felügyeleti módszertan következetes alkalmazását, és így hozzájáruljon a nyugdíjtermék páneurópai jellegéhez.

(56a)  A fogyasztói jogok megerősítése és a panasztételi eljáráshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a PEPP-megtakarítók számára akár egyénileg, akár együttesen lehetővé kell tenni, hogy panaszukat saját nemzeti illetékes hatóságaikon keresztül, „egyablakos ügyintézés” útján nyújtsák be. Az az illetékes hatóság felelős a panasztételi eljárás további lépéseiért, ahol a panaszt benyújtották.

(57)  Az EIOPA-nak együtt kell működnie a tagállami illetékes hatóságokkal, és meg kell könnyítenie a hatóságok közötti együttműködést és összhangot. Ezzel összefüggésben az EIOPA-nak együtt kell működnie az illetékes nemzeti hatóságokkal a felügyeleti intézkedések alkalmazására irányuló feladatuk végrehajtása során azáltal, hogy bizonyítékokat bocsát rendelkezésükre a PEPP-termékekhez kapcsolódó jogsértésekről. Az EIOPA-nak továbbá a határokon átnyúló esetekben kötelező erejű közvetítést kell folytatnia az illetékes hatóságok közötti nézeteltérések rendezéséhez.

(58)  Annak biztosítása érdekében, hogy a PEPP-terméket előállító pénzügyi vállalkozások, valamint a PEPP-terméket forgalmazó pénzügyi vállalkozások és személyek teljesítsék e rendelet rendelkezéseit, és az Unió egészében hasonló elbánásban részesüljenek, hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókat és egyéb intézkedéseket kell előírni.

(59)  A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről szóló, 2010. december 8-i bizottsági közleménnyel[12] összhangban, valamint e rendelet követelményei teljesítésének biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak arról, hogy e rendelet megsértése megfelelő közigazgatási szankciókat és intézkedéseket vonjon maga után.

(60)  Jóllehet a tagállamok szabadon állapíthatnak meg közigazgatási és büntetőjogi szankciókat előíró szabályokat ugyanazon jogsértésekre vonatkozóan, nem írható elő a számukra, hogy közigazgatási szankciókat előíró szabályokat állapítsanak meg e rendelet megsértésének azon eseteire, amelyek nemzeti büntetőjoguk hatálya alá tartoznak. Ha azonban a tagállamok e rendelet megsértésének esetére közigazgatási szankciók helyett büntetőjogi szankciókat tartanak fenn, az nem csökkentheti, illetve egyéb módon sem befolyásolhatja az illetékes hatóságok lehetőségét arra, hogy e rendelet alkalmazásában kellő időben együttműködjenek más tagállamok illetékes hatóságaival, illetve tőlük kellő időben információkhoz jussanak vagy velük kellő időben információcserét folytassanak, akár azt követően is, hogy az adott jogsértést büntetőeljárás lefolytatása céljából az illetékes igazságügyi hatósághoz utalták.

(61)  Az illetékes hatóságokat fel kell hatalmazni olyan pénzbírságok megállapítására, amelyek kellően magasak a tényleges vagy lehetséges haszon ellensúlyozásához és még a nagyobb pénzügyi vállalkozások és azok vezetői számára is visszatartó erővel bírnak.

(62)  Ahhoz, hogy a szankciók alkalmazása az Unióban következetes legyen, az illetékes hatóságoknak a közigazgatási szankciók vagy egyéb intézkedések típusának és a közigazgatási pénzbírságok szintjének meghatározása során az összes lényeges körülményt figyelembe kell venniük.

(63)  Annak biztosításához, hogy az illetékes hatóságok jogsértésekről és szankciókról hozott határozatai nagyobb visszatartó erővel bírjanak, továbbá a fogyasztóvédelem megerősítése keretében – annak érdekében, hogy a fogyasztók figyelmét felhívják valamely PEPP-termék e rendeletet megsértő módon történő forgalmazására – az említett határozatokat közzé kell tenni, feltéve, hogy a fellebbezésre rendelkezésre álló idő letelt és nem nyújtottak be fellebbezést, kivéve, ha az említett közzététel veszélyezteti a pénzügyi piacok stabilitását, vagy veszélynek tesz ki egy folyamatban lévő nyomozást.

(64)  A potenciális jogsértések feltárása céljából az illetékes hatóságoknak rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati hatáskörökkel, és hatékony mechanizmusokat kell létrehozniuk, amelyekkel lehetővé teszik a lehetséges vagy tényleges jogsértések bejelentését.

(64a)  Tekintettel a PEPP páneurópai jellegére és a PEPP biztosítására, határokon átívelő kollektív kártérítési jogorvoslati mechanizmusoknak is kell a fogyasztók rendelkezésére állniuk.

(65)  Ez a rendelet nem érinti a bűncselekményekre vonatkozó tagállami jogszabályok rendelkezéseit.

(66)  A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő bármely feldolgozásának, így például a személyes adatok illetékes hatóságok közötti cseréjének vagy továbbításának, a személyes adatok EIOPA-nál vezetett központi nyilvántartásban való tárolásának, valamint a személyes adatok PEPP-szolgáltatók vagy PEPP-forgalmazók általi kezelésének összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel[13], az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel[14], valamint az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet). Az információk európai felügyeleti hatóságok közötti bármely cseréjének vagy továbbításának összhangban kell lennie a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel[15].

(66a)  A személyes pénzügyi adatok érzékenysége szempontjából rendkívül fontos a szigorú adatvédelem. Ezért ajánlatos, hogy az adatvédelmi hatóságok szorosan részt vegyenek e rendelet végrehajtásában és felügyeletében.

(67)  Az adóösztönzők különböző formát ölthetnek, és számos tagállamban fontos szerepet játszanak a magánnyugdíjtermékek igénybevételének támogatásában. Sok tagállamban a magánnyugdíj-konstrukciókba befizetett hozzájárulások explicit vagy implicit adókedvezményben részesülhetnek.

(68)  Ez a rendelet nem értelmezhető úgy, hogy kötelezi a tagállamokat arra, hogy a PEPP-termékekre ugyanazokat az adózási szabályokat alkalmazzák, mint amelyeket a nemzeti joguk alapján az összehasonlítható magánnyugdíjtermékek esetében alkalmaznának. Mindazonáltal a nemzeti elbánásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. és 45. cikkéből következő és az Európai Unió Bírósága által értelmezett elvét alkalmazva lehetővé kell tenni, hogy egy olyan PEPP-termék, amely objektív módon összehasonlítható egy adott tagállamban forgalmazott magánnyugdíjtermékkel, ugyanabban az adókedvezményben és szerződés szerinti előnyökben, például megígért kamatokban részesüljön, mint amelyet az adott tagállam a magánnyugdíjtermékre biztosít▐. Ez akkor is alkalmazandó, ha a PEPP-terméket másik tagállambeli szolgáltató biztosítja.

(69)  A tagállamok törekedjenek arra, hogy a PEPP bevezetését követően vegyék figyelembe az (EU) 2017/... bizottsági ajánlást, és a nemzeti magánnyugdíjtermékekre nyújtott adókedvezményeket terjesszék ki a PEPP-termékekre is.

(70)  El kell végezni e rendelet felülvizsgálatát többek között a piaci fejleményeknek, például új típusú PEPP-termékek megjelenésének, valamint az uniós jog egyéb területein bekövetkezett fejleményeknek az értékelésével. Ennek az értékelésnek figyelembe kell vennie a jól működő PEPP-piac létrehozásának különböző szándékait és céljait, és értékelnie kell különösen, hogy e rendelet hozzájárult-e a több pilléren alapuló nyugdíjrendszerek fejlődéséhez a tagállamokban, és azt eredményezte-e, hogy több európai polgár takarít meg a fenntartható és megfelelő nyugdíj érdekében.

(70a)  E rendelet lehetséges hosszú távú hatásai miatt elengedhetetlen a rendelet alkalmazásának kezdeti szakaszában szorosan nyomon követni az eseményeket. Az értékelés során a Bizottságnak tükröznie kell az EIOPA, az érdekelt felek és a szakértők észrevételeit is, és ezekről adott esetben jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(71)  Ez a rendelet biztosítja az alapvető jogok tiszteletben tartását, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen az időseknek a méltó és önálló élethez és a társadalmi és kulturális életben való részvételhez való jogát, a személyes adatok védelméhez, a tulajdonhoz, a vállalkozások szabadságához, a férfiak és nők közötti egyenlőséghez való jogot, valamint a magas szintű fogyasztóvédelem elvét.

(72)  Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a PEPP-megtakarítók védelmének fokozását és a PEPP-termékekbe vetett bizalmuk erősítését – többek között e termékek határokon átnyúló forgalmazása esetén is – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, azonban e cél az intézkedés hatásai miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések teljesítéséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikkTárgy

Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg az Unióban „páneurópai magánnyugdíjtermék” vagy „PEPP” megnevezéssel forgalmazott magánnyugdíjtermékek engedélyezése, biztosítása, forgalmazása és felügyelete tekintetében.

2. cikkFogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)   „magánnyugdíjtermék”: olyan termék, amely:

a)   egyéni megtakarító és gazdálkodó szervezet közötti, önkéntes és kiegészítő alapon kötött szerződésen alapul;

c)   hosszú távú tőkefelhalmozást ír elő azzal a kifejezett céllal, hogy nyugdíjazáskor jövedelmet biztosítson.

(2)   „páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)”: kollektív vagy egyéni befektetések vagy megtakarítások kezelése céljából az uniós jog alapján engedélyezett és az 5. cikk (1) bekezdése szerint támogatható szabályozott pénzügyi vállalkozás által, jóváhagyott PEPP-rendszer keretében szolgáltatott, a nyugdíjba vonulásra tekintettel a PEPP-megtakarító vagy a tagjai nevében a PEPP-megtakarítók független egyesülete által önkéntesen jegyzett, nem vagy szigorú korlátok között visszaváltható, hosszú távú megtakarítási magánnyugdíjtermék;

(3)   „PEPP-megtakarító”: bármely természetes személy;

(4)  „PEPP-konstrukció”: olyan szerződés, megállapodás, vagy egy PEPP-megtakarító és PEPP-szolgáltató között létrejött vagyonkezelési meghatalmazás, amely meghatározza, hogy milyen nyugellátás milyen feltételek mellett biztosítható a PEPP-szolgáltatóval egyeztetett egyéni nyugdíjcélú megtakarítási terv alapján;

(5)   „PEPP-számla”: PEPP-megtakarító vagy PEPP-kedvezményezett nevén lévő magánnyugdíjszámla, amelyet olyan ügyletek végrehajtására használnak, amelyek lehetővé teszik a PEPP-megtakarító számára a nyugdíjcélú megtakarítások rendszeres befizetését, valamint a nyugellátásnak a PEPP-kedvezményezett számára történő kifizetését;

(6)  „PEPP-szolgáltatás”: PEPP előállítása és forgalmazása;

(6a)  „PEPP-előállító”: olyan PEPP-szolgáltató, amely a PEPP-számláknak a PEPP-megtakarítók és a kedvezményezettek nevében történő működtetése érdekében meghatározza a PEPP-konstrukció feltételeit;

(7)   „PEPP-kedvezményezett”: a PEPP szerinti nyugellátásban részesülő személy;

(8)   „PEPP-forgalmazás”: PEPP-szolgáltatásra vonatkozó szerződések megkötésével kapcsolatos tanácsadással, ajánlattétellel vagy ilyen szerződések megkötésének előkészítésével kapcsolatos egyéb tevékenységek, az ilyen szerződések megkötésével, illetve az ilyen szerződések kezelésében és teljesítésében való közreműködéssel kapcsolatos tevékenységek, ideértve az információk rendelkezésre bocsátását egy vagy több PEPP-szerződésről olyan kritériumoknak megfelelően, amelyeket az ügyfél egy weboldalon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül választ ki, valamint a PEPP-termékek rangsorának összeállítását, ideértve az árak és a termékek összehasonlítását, vagy a PEPP-szerződés árára vonatkozó kedvezményt, amennyiben az ügyfélnek lehetősége van a weboldalon vagy más tájékoztatási eszközön keresztül közvetve vagy közvetlenül PEPP-szerződést kötni;

(9)   „PEPP-nyugellátás”: olyan ellátás, amelyet a nyugdíjba vonulás elérésére vagy annak várható elérésére való hivatkozással fizetnek. Az ellátás élethossziglani kifizetések, időszakos kifizetés, egyösszegű kifizetés vagy ezek bármilyen kombinációja formájában biztosítható;

(10)   „felhalmozási szakasz”: rendszerint a PEPP-kedvezményezett nyugdíjba vonulásáig tartó azon időszak, amelynek során az eszközök (befizetések) a PEPP-számlán halmozódnak;

(11)   „kifizetési szakasz”: az az időszak, amelynek során a PEPP-számlán felhalmozott eszközöket a nyugellátás vagy más jövedelmi igények finanszírozása érdekében felhasználják;

(12)   „járadék”: egy adott időszak, például a PEPP-kedvezményezett élettartama, vagy meghatározott számú év során meghatározott időközönként a befektetés ellenében fizetendő összeg;

(13)   „lehívási kifizetés”: annak lehetősége, hogy a PEPP-kedvezményezett meghatározott mértékig, rendszeres időközönként tetszés szerinti összeget vegyen fel;

(13a)  „teljes összeg”: a felhalmozott nyugdíjtőke teljes összege;

(14)   „PEPP-szolgáltató”: PEPP előállítására és forgalmazására engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozás;

(15)   „PEPP-forgalmazó”: olyan pénzügyi vállalkozás, amely engedéllyel rendelkezik más által előállított PEPP-termékek forgalmazására▐;

(16)   „tartós adathordozó”: bármely olyan eszköz, amely:

a)   lehetővé teszi a PEPP-ügyfél számára a személyesen neki címzett információknak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását; valamint

b)   lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását;

(17)   „illetékes hatóság”▌: az egyes tagállamok által az e rendelet keretében felügyeleti célra kijelölt nemzeti hatóság vagy hatóságok;

(18)   „a PEPP-szolgáltató székhely szerinti tagállama”: az a tagállam, amelyben a PEPP-szolgáltatót engedélyezték;

(19)   „a PEPP-szolgáltató fogadó tagállama”: a PEPP-szolgáltató székhely szerinti tagállamától eltérő olyan tagállam, amelyben a PEPP-szolgáltató PEPP-termékeket állít elő vagy forgalmaz;

(20)   „részalap”: az egyes egyéni PEPP-keretszerződés keretén belül nyitott olyan szakasz (PEPP-számla), amely lehetővé teszi a PEPP-megtakarító tartózkodási helye szerinti tagállam által nemzeti szinten rögzített, a PEPP-befektetések tekintetében igénybe vehető ösztönzők alkalmazását . Ennek megfelelően egy személy az egyes részalapok tekintetében PEPP-megtakarító vagy PEPP-kedvezményezett lehet, a felhalmozási és a kifizetési szakaszokra vonatkozó jogi követelményektől függően;

(21)   „tőke”: összesített pénzügyi hozzájárulások és e hozzájárulások befektetési hozama, amelyek a közvetlenül vagy közvetve a befektetők által viselt díjak, költségek és kiadások levonása után befektethető összegek alapján kerülnek kiszámításra;

(22)   „pénzügyi eszköz”: a 2014/65/EU irányelv I. mellékletének C. szakaszában meghatározott instrumentum;

(23)   „letétkezelő”: eszközök letéti őrzésével és az alap szabályainak és az alkalmazandó jognak való megfelelés felügyeletével megbízott intézmény;

(24)   „PEPP-alaptermék”: a 39. cikkben meghatározott olyan befektetési stratégia, amelyet akkor alkalmaznak, ha a PEPP-megtakarító nem adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy miként fektessék be a PEPP-számláján felhalmozott forrásokat;

(25)   „kockázatcsökkentési technikák”: a kockázati kitettség mértékének és/vagy a kockázat bekövetkezése valószínűségének szisztematikus csökkentésére szolgáló módszerek;

(26)   „szolgáltatóváltás”: pozitív számlaegyenlegnek a PEPP-ügyfél kérésére történő áthelyezése az egyik PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számláról egy másik PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számlára, a korábbi PEPP-számla lezárásával vagy anélkül;

(27)   „tanácsadás”: egy vagy több PEPP-szerződésre vonatkozóan a PEPP-megtakarítónak annak kérésére vagy a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó kezdeményezésére adott személyes ajánlás;

(28)   „PEPP-ügyfél”: PEPP-megtakarító, leendő PEPP-megtakarító és/vagy PEPP-kedvezményezett;

(28a)  „partnerségek”: a PEPP-szolgáltatók között a különböző tagállamokban részalapok nyújtása érdekében folytatott együttműködés, tekintettel a 12. cikkben említett hordozhatósági szolgáltatásra;

(28b)  „biometrikus kockázatok”: a magas életkor eléréséhez, a fogyatékossághoz és a halálhoz kapcsolódó kockázatok;

(28c)  „környezeti, társadalmi és irányítási tényezők”: a Párizsi Megállapodásban, a fenntartható fejlesztési célokban és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben meghatározott uniós éghajlat-politikai és fenntarthatósági célkitűzések.

3. cikkAlkalmazandó szabályok

A PEPP-szolgáltatásra a következő szabályok alkalmazandók:

a)   e rendelet rendelkezései;

b)   amennyiben e rendelet lehetővé teszi, a PEPP-konstrukció szabályai;

c)   az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben vagy – amennyiben egyes kérdéseket e rendelet csak részben szabályoz – a rendelet hatálya alá nem tartozó kérdésekben:

i.  kifejezetten a PEPP-re vonatkozó uniós intézkedések végrehajtása keretében a tagállamok által elfogadott törvényi rendelkezések;

ii.  a tagállamok azon törvényi rendelkezései, amelyeket az előállító székhelye szerinti tagállam jogával összhangban előállított és forgalmazott, a PEPP-pel összehasonlítható magánnyugdíjtermékekre kell alkalmazni.

II. FEJEZETENGEDÉLYEZÉS

4. cikkEngedélyezés

(1)  Az Unió területén PEPP csak akkor állítható elő és forgalmazható, ha azt az EIOPA e rendelettel összhangban engedélyezte.

(2)  A PEPP-re vonatkozóan kiadott engedély valamennyi tagállamban érvényes. Az engedély feljogosítja birtokosát az EIOPA által engedélyezett PEPP előállítására és forgalmazására.

5. cikkA PEPP engedélyezése iránti kérelem

(1)  PEPP engedélyezését csak a következő pénzügyi vállalkozások kérhetik:

a)   a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[16] megfelelően engedélyezett hitelintézetek;

b)  a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[17] megfelelően engedélyezett, a 2009/138/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdése és II. melléklete szerinti közvetlen életbiztosítással foglalkozó biztosítók;

c)  az (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[18] megfelelően nyilvántartásba vett vagy engedélyezett foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, amelyek saját maguk nem tudják fedezni a biometrikus kockázatokat, és nem garantálják a befektetési teljesítményt vagy a nyugellátás bizonyos szintjét. Egy PEPP-terméknek megfelelő valamennyi eszközt és kötelezettséget el kell különíteni anélkül, hogy azokat az intézmény más nyugdíjszolgáltatásához helyeznék át;

d)  a 2014/65/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett azon befektetési vállalkozások, amelyek portfóliókezelést vagy befektetési tanácsadást végeznek;

e)  a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[19] megfelelően engedélyezett befektetési társaságok vagy alapkezelő társaságok;

f)  a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[20] megfelelően engedélyezett alternatívbefektetésialap-kezelők.

fa)  a nemzeti jog rendelkezéseivel összhangban az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott magánnyugdíjtermékek szolgáltatására nyilvántartásba vett vagy engedélyezett egyéb szervezetek, feltéve, hogy ezeket a rendelkezéseket az EIOPA által az (5a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint elvégzett értékelést követően elégségesnek tekintették.

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt pénzügyi vállalkozások a PEPP engedélyezésére irányuló kérelmeiket az EIOPA-hoz nyújtják be. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)   a PEPP-megtakarítók számára javasolt szabványos szerződési feltételekre vonatkozó információk;

b)   a kérelmező azonosítására, valamint aktuális és korábbi pénzügyi tapasztalataira és történetére vonatkozó információk;

c)   azon személyek azonosítása, akik ténylegesen irányítják a PEPP előállítását és/vagy forgalmazását;

d)  a PEPP-pel kapcsolatos portfólió- és kockázatkezelési, valamint igazgatási eljárásokra vonatkozó információk, ideértve adott esetben az azt garantáló információkat is, hogy nukleáris fegyvergyártókba nem fektet be a PEPP-szolgáltató;

e)  a PEPP-pel kapcsolatos befektetési stratégiákra, kockázati profilra és egyéb jellemzőkre vonatkozó információk;

f)   azon tagállamok jegyzéke, amelyekben a kérelmező forgalmazni kívánja a PEPP-et;

g)   adott esetben a letétkezelő azonosítására vonatkozó információk;

h)   a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátandó információk ismertetése, többek között a PEPP-megtakarítók által benyújtott panaszok kezelését célzó eljárások ismertetése;

i)   a kérelmező az (1) bekezdésben említett, alkalmazandó uniós jogalkotási aktusnak megfelelő engedélyének vagy nyilvántartásba vételének igazolása, valamint az engedélyt megadó vagy a nyilvántartásba vételt elrendelő illetékes hatóság azonosító adatai.

(3)  Az EIOPA az (1) bekezdés alapján benyújtott dokumentáció és információk tekintetében magyarázatot és kiegészítő információkat kérhet.

(4)  Az EIOPA felkérheti az engedélyért folyamodó pénzügyi vállalkozás illetékes hatóságát arra, hogy adjon magyarázatot és tájékoztatást a (2) bekezdésben említett dokumentáció tekintetében. Az illetékes hatóságnak az EIOPA által benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül válaszolnia kell a megkeresésre.

(5)  Az (1) és (2) bekezdésben említett dokumentáció és információk későbbi módosításairól haladéktalanul értesíteni kell az EIOPA-t.

(5a)  Az (1) bekezdés fa) pontjában említett szervezetek nemzeti illetékes hatósága felkéri az EIOPA-t e szervezetek megfelelőségének értékelésére, valamint az engedélyezés indokainak megadására. Az EIOPA a kérés kézhezvételét követően két hónapon belül határozatot hoz. Amennyiben az illetékes hatóság nem ért egyet az EIOPA határozatával, akkor megfelelően előadja indokait, továbbá kifejti és megindokolja az attól való lényeges eltéréseket.

6. cikkA PEPP engedélyezésének feltételei

(1)  Az EIOPA az illetékes nemzeti hatóság által hitelesített hiánytalan kérelem benyújtásának időpontjától számított két hónapon belül engedélyezi a PEPP-et, de csak abban az esetben, ha maradéktalanul meggyőződött arról, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a)  a kérelmező megfelel e rendeletnek;

b)  a kérelmező számára az illetékes hatóság engedélyezi olyan termékek előállítását, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó típusú befektetési stratégiákat követik;

c)  a javasolt PEPP megfelel e rendelet valamennyi követelményének;

d)  a javasolt PEPP olyan befektetési stratégián alapul, amely lehetővé teszi a javasolt szerződéses szabályokban szereplő nyugellátás biztosítását.

(2)  A kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt az EIOPA konzultál a kérelmező illetékes hatóságával.

(3)  Az EIOPA tájékoztatja a kérelmezőt a PEPP engedélyezésének esetleges elutasítását megalapozó okokról.

(4)  Amennyiben az engedély megadásának feltételei már nem teljesülnek, az EIOPA visszavonja a PEPP engedélyét.

(5)  Az EIOPA negyedévente tájékoztatja az 5. cikk (1) bekezdésében felsorolt pénzügyi vállalkozások illetékes hatóságait az engedélyek e rendelet szerinti megadásáról, elutasításáról vagy visszavonásáról.

(6)  Az EIOPA biztosítja az 1093/2010/EU rendelettel létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Bankhatóság) és az 1095/2010/EU rendelettel létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) való koordinációt, és továbbítja e hatóságok számára a feladataik gyakorlásához szükséges információkat.

7. cikkMegjelölés és átalakítás

(1)  A „PEPP” vagy „páneurópai magánnyugdíjtermék” megjelölés csak akkor használható valamely magánnyugdíjtermék vonatkozásában, ha az EIOPA e rendelettel összhangban engedélyezte, hogy a magánnyugdíjterméket „PEPP” megjelölés alatt forgalmazzák.

(2)  Meglévő magánnyugdíjtermék az EIOPA engedélyét követően átalakítható „PEPP” termékké.

(3)  A PEPP-szolgáltatók nem alakíthatnak át „PEPP” terméket olyan magánnyugdíjtermékké, amely nem tartozik e rendelet hatálya alá.

8. cikkA PEPP forgalmazása

(1)  Az 5. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozások azzal a feltétellel forgalmazhatnak más által előállított PEPP-termékeket, hogy ez a tevékenység az alkalmazandó ágazati jogszabályok értelmében az engedély hatálya alá tartozik.

(2)  Az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek[21] megfelelően nyilvántartásba vett biztosításközvetítők jogosultak más által előállított PEPP forgalmazására.

9. cikkA különböző típusú szolgáltatókra alkalmazandó prudenciális szabályok

E rendelet sérelme nélkül a PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók ▌kötelesek megfelelni az 5. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusokkal összhangban rájuk vonatkozó prudenciális szabályoknak.

10. cikkNyilvános központi nyilvántartás

Az EIOPA nyilvános központi nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az e rendelet alapján engedélyezett valamennyi PEPP-terméket, az egyes termékek szolgáltatóját, a PEPP-termék engedélyezését, az általa kínált, rendelkezésre álló nemzeti részalapokat és a PEPP-szolgáltatók illetékes hatóságát. A nyilvántartást elektronikus formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, és haladéktalanul aktualizálni kell, ha változások következnek be.

III. FEJEZETHATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉS A PEPP HORDOZHATÓSÁGA

I. SZAKASZA SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉS A LETELEPEDÉS SZABADSÁGA

11. cikkA szolgáltatásnyújtás szabadságának és a letelepedés szabadságának a PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók általi gyakorlása

A szolgáltatások nyújtásának szabadsága vagy a letelepedés szabadsága alapján a PEPP-szolgáltatók PEPP-termékeket nyújthatnak és forgalmazhatnak, a PEPP-forgalmazók pedig PEPP-termékeket forgalmazhatnak valamely fogadó tagállam területén, amennyiben ezt az 5. cikk (1) bekezdésében vagy a 8. cikk (2) bekezdésében említett uniós jogalkotási aktusok által vagy azok alapján megállapított vonatkozó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően teszik.

II. SZAKASZHORDOZHATÓSÁG

12. cikkA hordozhatósági szolgáltatás nyújtása

(1)  E szakasz alkalmazásában a hordozhatósági szolgáltatás a PEPP-megtakarítók azon jogát jelenti, hogy egy másik tagállamba való költözést követően továbbra is hozzájárulásokat halmozhassanak fel a szolgáltatótól a költözést megelőzően vásárolt PEPP-hez tartozó számlán.

(2)  A hordozhatósági szolgáltatás igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók jogosultak megőrizni a PEPP-szolgáltató által nyújtott, az adott PEPP-termékbe való folyamatos befektetéshez kapcsoló valamennyi előnyt és ösztönzőt, és joguk van egyszerre egynél több részalapba megtakarításokat tenni.

13. cikkA hordozhatósági szolgáltatás nyújtása

(1)  A PEPP-szolgáltatók biztosítják, hogy a hordozhatósági szolgáltatás a náluk PEPP-számlát vezető, a szolgáltatás igénybevételét kérő PEPP-megtakarítók rendelkezésére álljon.

(2)  A PEPP-re vonatkozó ajánlattételkor a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó tájékoztatja a potenciális PEPP-megtakarítót a hordozhatósági lehetőségekről, és arról, hogy mely nemzeti részalapok állnak a ▌szolgáltatótól vagy valamely bejegyzett partnertől rendelkezésre.

(3)   A rendelkezésre álló részalapokat a PEPP-konstrukcióban kell felsorolni. A PEPP-szolgáltató köteles legalább a konstrukcióban felsorolt részalapokat biztosítani. Ha valamely PEPP-megtakarító a lakóhelyét másik tagállamba helyezi át, és a PEPP-szolgáltató az adott tagállamban vagy partnerség útján nem tud részalapot felkínálni, a PEPP-megtakarítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ingyenesen egy másik PEPP-szolgáltatóra váltson.

14. cikkA PEPP részalapjai

Ha a PEPP-szolgáltatók hordozhatósági szolgáltatást nyújtanak a PEPP-megtakarítók számára, biztosítaniuk kell, hogy minden egyedi PEPP-számlán belül olyan új részalap legyen nyitható – akár a felhalmozott eszközök áthelyezésével, vagy egy újabb részalap megnyitásával –, amely megfelel a PEPP-megtakarító új lakóhelye szerinti tagállam, valamint azon tagállam által nemzeti szinten rögzített, a PEPP tekintetében igénybe vehető ösztönzők alkalmazását lehetővé tevő jogi követelményeknek és feltételeknek, amely vonatkozásában nemzeti részalap rendelkezésre áll.

15. cikkÚj részalap megnyitása

(1)  ▌Közvetlenül azt követően, hogy kézhez vette a PEPP-megtakarító hordozhatósági szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmét, a PEPP-szolgáltató tájékoztatja a PEPP-megtakarítót a számára rendelkezésre álló lehetőségekről, többek között arról a lehetőségről, hogy a megtakarítást új részalapban folytathatja.

Következésképpen, ha nem áll rendelkezésre partnerség vagy részalap, a PEPP-szolgáltató tájékoztatja a PEPP-megtakarítót a költségmentes szolgáltatóváltás jogáról.

(2)  Ha a PEPP-megtakarító jelzi azon szándékát, hogy igénybe veszi a PEPP-szolgáltató által másik tagállamban biztosított részalapot, a PEPP-szolgáltató a következő információkat szerzi be:

a)   a PEPP-megtakarító új lakóhelye szerinti tagállam;

b)   az az időpont, amelytől a hozzájárulásokat az új részalapba kell irányítani;

c)   az elfogadott befektetési stratégia vagy egyéb elemek esetleges módosítására vonatkozó lényeges információk.

ca)  a mobilitás áthelyezésre vagy hozzáadásra vonatkozik-e.

(3)  Legkésőbb a (2) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a PEPP-szolgáltató a IV. fejezet II. és III. szakasza szerinti, az új részalapra vonatkozó feltételekről szóló teljes körű ingyenes tájékoztatást és tanácsadást biztosít a PEPP-megtakarító számára.

(4)  Az új részalapot az alkalmazandó kötelmi joggal összhangban, a PEPP-megtakarító és a PEPP-szolgáltató közötti új szerződés aláírásával vagy a meglévő szerződés módosításával kell megnyitni. A megnyitás napját a szerződésben kell meghatározni, vagy ilyen kikötés hiányában az új részalapot a szerződés vagy annak módosítása aláírásának napjától kell megnyitottnak tekinteni.

16. cikkA felhalmozott

eszközök áthelyezése a PEPP részalapjai között

(1)  A PEPP-megtakarító kérésére a PEPP-szolgáltató javaslatot tesz a PEPP-megtakarítónak arra, hogy felhalmozott eszközeit és adott esetben a visszavásárlási értéket részben vagy teljes egészében áthelyezi a PEPP-számla más részalapjaiba.

(1a)  A teljesített befizetések áthelyezésére irányuló kérelem kézhezvételét követően a PEPP-szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a PEPP-megtakarítót az áthelyezéshez kapcsolódóan felmerülő adókról, költségekről és díjakról, valamint a meglévő részalap megtartásának pénzügyi következményeiről.

(2)  Az eszközök (1) bekezdés szerinti áthelyezését az eszközök természetbeni visszaváltása nélkül kell lehetővé tenni.

17. cikkA hordozhatóságra vonatkozó információk nemzeti hatóságok számára való rendelkezésre bocsátása

(1)  A PEPP-szolgáltató a hordozhatósági szolgáltatás nyújtására vonatkozó valamennyi szerződéses megállapodásról, valamint az e rendeletben meghatározott partnerségi megállapodásokról tájékoztatja az EIOPA-t, és adott esetben az ESMA-t.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az új részalap megnyitását vagy partnerség létrejöttét követő egy hónapon belül elektronikus úton kell eljuttatni az EIOPA-nál vezetett központi adatbázisba. Az adatbázist az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni, amelyek bármely változás esetén automatikusan tájékoztatást kapnak a helyi részalapokról, valamint a szolgáltatók között meglévő vagy újonnan létrejött partnerségi megállapodások részleteiről, és a tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)   a részalap azonosítása (a PEPP-megtakarító neve; az alkalmazandó nemzeti szabályozás; a részalap megnyitásának vagy a partnerség létrejöttének napja);

b)   adott esetben az áthelyezett eszközök összege;

c)   az áthelyezés módja (az áthelyezett eszközök természetbeni visszaváltásával vagy anélkül).

IV. FEJEZETA FORGALMAZÁSRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

I. SZAKASZÁltalános rendelkezések

18. cikkÁltalános elv

Forgalmazási tevékenysége során a PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó minden esetben a PEPP-ügyfél érdekeinek megfelelően, becsületes, tisztességes és szakszerű módon jár el.

19. cikkA különböző típusú PEPP-szolgáltatókra és -forgalmazókra alkalmazandó forgalmazási szabályok

A PEPP forgalmazása tekintetében a különböző típusú PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók kötelesek megfelelni az e fejezetben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

20. cikkEngedélyezés

A PEPP-termékek forgalmazásával kapcsolatos díjak és jutalékok▐ kifizetése vagy ▐ átvétele, illetve nem pénzbeli juttatások▐ nyújtása vagy▐, elfogadása tekintetében a▐ PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó betartja a 2014/65/EU irányelv 24. cikke (7) bekezdésének b) pontjában és (9) bekezdésében a befektetési vállalkozásokra vonatkozóan meghatározott szabályokat átültető, alkalmazandó nemzeti jogszabályokat. E cikk alkalmazásában a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (9) bekezdésében az említett irányelv 23. cikkére való hivatkozást e rendelet 18. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni.

21. cikkElektronikus forgalmazás és egyéb tartós adathordozók

Az e fejezet szerinti valamennyi dokumentumot és információt elektronikus úton▐, vagy kérésre bármely más tartós adathordozón ingyenesen kell eljuttatni a PEPP-ügyfélnek, feltéve, hogy lehetővé teszik számára ezen információknak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint hogy az eszköz lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását. A PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó kérésre díjmentesen biztosítja ezeket a dokumentumokat és információkat más tartós adathordozón is.

22. cikkTermékfelügyeleti és irányítási követelmények

(1)  A PEPP-szolgáltatók eljárásokat tartanak fenn, működtetnek és vizsgálnak felül az egyes PEPP-termékek forgalmazás előtti jóváhagyására és a meglévő PEPP-termékek jelentős kiigazítására vonatkozóan.

A termék jóváhagyási folyamatának a PEPP jellegéhez mérten arányosnak és megfelelőnek kell lennie.

A termék jóváhagyási folyamata során meg kell határozni minden egyes PEPP azonosított célpiacát, biztosítani kell, hogy az adott azonosított célpiac valamennyi releváns kockázatának értékelése megtörténjen, és hogy a tervezett értékesítési stratégia az azonosított célpiacnak megfelelő legyen, valamint észszerű lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a PEPP az azonosított célpiacon kerüljön értékesítésre.

A PEPP-szolgáltatónak ismernie kell az általa kínált PEPP-termékeket, és rendszeresen felül kell vizsgálnia azokat, figyelembe véve minden olyan eseményt, amely lényegesen befolyásolhatja az azonosított célpiac potenciális kockázatát, legalább annak felmérése érdekében, hogy a termék továbbra is megfelel-e az azonosított célpiac igényeinek, és hogy a tervezett értékesítési stratégia továbbra is megfelelő-e.

A PEPP-szolgáltatók a PEPP-forgalmazók rendelkezésére bocsátanak a PEPP-re és a termék jóváhagyási folyamatára vonatkozó minden releváns információt, beleértve a PEPP célpiacának meghatározását is.

A PEPP-forgalmazóknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk az ötödik albekezdésben említett információk megszerzésére, valamint az egyes PEPP-termékek jellemzőinek és azonosított célpiacainak megértésére.

(2)  Az e cikkben említett szabályok, folyamatok és intézkedések nem sérthetik az ezen rendelet szerinti vagy az ezen rendelet értelmében alkalmazandó összes egyéb követelményt, beleértve a közzétételre, az alkalmasságra vagy megfelelőségre, az összeférhetetlenség azonosítására és kezelésére, ▌az ösztönzőkre és a társadalmi és irányítási tényezőkre is.

II. SZAKASZSZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

23. cikkA kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

(1)  A PEPP-szolgáltató – azt megelőzően, hogy a PEPP-terméket a PEPP-megtakarítóknak kínálná – az e fejezetben meghatározott követelményekkel összhangban elkészíti az adott termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, és azt közzéteszi a honlapján.

(2)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum szerződéskötést megelőző tájékoztatást jelent. A dokumentumnak pontosnak, helytállónak és egyértelműnek kell lennie, és nem lehet megtévesztő. Tartalmaznia kell a kiemelt információkat, és összhangban kell állnia valamennyi kötelező erejű szerződéses dokumentummal, az ajánlati dokumentumok vonatkozó részeivel és a PEPP-termékre vonatkozó feltételekkel.

(3)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak önálló, a marketinganyagoktól egyértelműen elkülöníthető dokumentumnak kell lennie. Nem tartalmazhat marketinganyagokra való kereszthivatkozásokat. Tartalmazhat kereszthivatkozásokat más dokumentumokra, például adott esetben a tájékoztatóra, de csak akkor, ha a hivatkozás olyan információkra vonatkozik, amelyeknek szerepelniük kell a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban.

(3a)  A (3b) bekezdéstől eltérve, ha a PEPP-termék többféle befektetési opciót kínál a PEPP-megtakarító számára, és ezért az információk minden egyes mögöttes befektetési opcióra vonatkozóan nem foglalhatók bele egyetlen, tömör, önálló dokumentumba, akkor a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak legalább általános leírást kell tartalmaznia a mögöttes befektetési opciókról, és ismertetnie kell, hogy hol és hogyan lehet megtalálni a mögöttes befektetési opciók alapjául szolgáló befektetési termékekre vonatkozó részletesebb, szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

(3b)  A PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot lényegre törően, világos, tömör és érthető nyelvezetet használva kell megfogalmazni, és tartalmaznia kell a PEPP-megtakarítók által igényelt kiemelt információkat. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak könnyen olvasható megjelenítéssel kell készülnie, és kinyomtatva legfeljebb három A4-es oldal terjedelmű lehet.

(3c)   A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum mellett a PEPP-szolgáltatók és PEPP-forgalmazók megadják a potenciális PEPP-megtakarítóknak a PEPP-szolgáltató fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló jelentésekre vonatkozó hivatkozásokat és az ezekről szóló összefoglalót, és lehetővé teszik a szóban forgó információkhoz való könnyű hozzáférést.

(3d)  A potenciális PEPP-megtakarítóknak is tájékoztatást kell nyújtani a PEPP-termékhez kapcsolódó befektetések múltbeli teljesítményéről, amely kiterjed a PEPP-termék működése alatti évekre is.

(3f)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum csak akkor készülhet színesben, ha az információk érthetősége fekete-fehér nyomtatásban vagy fénymásolva sem csökken.

(3g)  A PEPP-előállítónak vagy csoportjának vállalati márkajelzése vagy logója csak akkor szerepelhet a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban, ha nem vonja el a PEPP-megtakarító figyelmét a dokumentumban foglalt információktól, és nem takarja el a szöveget.

(4)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum mellett a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók megadják a potenciális PEPP-megtakarítóknak a PEPP-szolgáltató fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló jelentésekre vonatkozó hivatkozásokat, és lehetővé teszik a szóban forgó információkhoz való könnyű hozzáférést.

(6)  E cikk következetes alkalmazása érdekében az európai felügyeleti hatóságok (az Európai Bankhatóság, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az EIOPA) az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságán keresztül szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoznak ki, amelyekben meghatározzák az e cikkben említett egyes információelemek bemutatásának részleteit és tartalmát, valamint az említett információk összehasonlítást lehetővé tevő, egységesített formátumban történő bemutatásához szükséges követelményeket.

A szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az európai felügyeleti hatóságoknak figyelembe kell venniük a PEPP-termékek különböző típusait és a közöttük lévő különbségeket és a PEPP-megtakarítók kompetenciáit, továbbá a PEPP-termékek jellemzőit annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók választhassanak a különböző alapul szolgáló befektetések vagy a termék által kínált egyéb választási lehetőségek közül, ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a választást különböző időpontokban is meg lehet tenni, vagy a választás a későbbiekben módosítható.

Az európai felügyeleti hatóságok ...-ig benyújtják a Bizottságnak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

23a. cikkA PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tartalma

(1)  A „PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum” címet szembetűnően, a PEPP-termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum első oldalának tetején kell feltüntetni. A PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a (2) és (3) bekezdésben meghatározott sorrendben kell összeállítani.

(2)  Közvetlenül a PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum címe alatt indokolásnak kell szerepelnie. Az indokolás szövege a következő: „Ez a dokumentum az erre a nyugdíjtermékre vonatkozó kiemelt információkról nyújt tájékoztatást. A dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában”.

(3)  A PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a)  a dokumentum elején szerepel a PEPP-termék neve és az, hogy PEPP alaptermékről van-e szó, a PEPP-szolgáltató megnevezése és elérhetőségei, a PEPP-szolgáltató illetékes hatóságával kapcsolatos információk és a dokumentum kelte;

b)  adott esetben a következő figyelmeztetés: „Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.”;

c)  a „Milyen termékről van szó?” című szakaszban a PEPP-termék jellege és fő jellemzői, ideértve a következőket:

i.  a nyugellátás, annak garantálásának, továbbá a kockázat mértékének, a befektetési módszer és a kifizetési opciók leírása, és egy nyilatkozat, amely azt tanácsolja, hogy a nyugdíjazás előtt egy évvel érdemes a kifizetést biztosítani;

ii.  a tagállamban érvényes nyugdíjkorhatárra vonatkozó jogi információk, beleértve azt is, hogy van-e lehetőség a járulékfizetés folytatására a nyugdíjba vonulás után;

iii.  a PEPP-termék adóügyi kezelésére vonatkozó információk;

iv.  a hordozhatósági lehetőségekre és a szolgáltatóváltásra vonatkozó információk;

v.  a PEPP-konstrukcióból való korai visszavonás lehetőségeire és következményeire vonatkozó információk;

vi.  a PEPP-termék környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel összefüggő befektetési teljesítményével kapcsolatosan rendelkezésre álló információk;

vii.  a PEPP-termék célkitűzése, beleértve a PEPP-termék által befektetett piacok specifikációját is;

viii.  azon nyugdíj-előtakarékosságot folytató személy típusának ismertetése, akinek a részére a PEPP-terméket forgalomba kívánják hozni, különös tekintettel a veszteségviselési képességre és a befektetési horizontra;

ix.  amennyiben a PEPP-termék biztosítási szolgáltatást is kínál, e biztosítási szolgáltatás részletei, ideértve azt is, hogy milyen feltételek esetén jár a biztosítási szolgáltatás;

d)  a „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?” című szakaszban a kockázat/nyereség profil rövid leírása, beleértve a következő elemeket:

i.  összesített kockázati mutató, kiegészítve e mutató magyarázó leírásával, annak főbb korlátai, valamint azoknak a kockázatoknak a magyarázó leírása, amelyek lényegesek a PEPP-termék szempontjából, de amelyeket az összesített kockázati mutató nem vesz kellően figyelembe;

ii.  a befektetett tőkén elszenvedhető maximális veszteség, többek között az alábbiakra vonatkozó információk:

  a teljesítménnyel kapcsolatos megfelelő forgatókönyvek, és hogy azok milyen feltevéseken alapulnak;

  adott esetben a PEPP-megtakarítók által elérhető hozam feltételeire, illetve a kifizetés szerződésbe foglalt korlátaira vonatkozó információk;

e)  a „Mi történik, ha a [PEPP-előállító neve] nem tud fizetni?” című szakaszban rövid tájékoztatás arról, hogy az ebből eredő veszteséget fedezi-e valamilyen befektetőkártalanítási vagy garanciarendszer, és ha igen, akkor melyik ez a rendszer, mi a garanciavállaló neve, és mely kockázatok tekintetében nyújt garanciát a rendszer, és mely kockázatok tekintetében nem;

f)  a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban tájékoztatás a PEPP-termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a PEPP-megtakarítónál felmerülő közvetlen és közvetett, egyszeri és ismétlődő költségekről, e költségek összesített mutatóin keresztül bemutatva, továbbá, az összehasonlíthatóság érdekében, az összegszerű példákkal és százalékosan is kifejezett összes költség, ismertetve ezzel az összes költségnek a befektetésre gyakorolt összesített hatását;

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban egyértelműen jelezni kell, hogy a tanácsadók, forgalmazók vagy bármely más, a PEPP-termékkel kapcsolatos tanácsadást végző személyek, vagy az azt értékesítő személyek részletes tájékoztatást fognak adni minden olyan forgalmazási költségről, amelyet az előbbiek szerint részletezett költségek még nem tartalmaznak, hogy a PEPP-megtakarító átláthassa ezen összesített költségeknek a befektetés hozamára gyakorolt kumulatív hatását.

g)  a „Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?” című szakaszban:

i.  esettől függően az, hogy fennáll-e gondolkodási vagy elállási időszak a PEPP-termékkel kapcsolatban;

ii.  az ajánlott, valamint adott esetben a kötelező minimális tartási időre vonatkozó tájékoztatás;

iii.  a befektetés lejárat előtti megszüntetésének lehetősége és ennek feltételei, ideértve minden alkalmazandó díjat és szankciót, figyelembe véve a PEPP-termék kockázat/nyereség profilját és a termék által elérni kívánt piaci fejleményt;

iv.  tájékoztatás a termék lejárat előtti vagy adott esetben az ajánlott tartási idő vége előtti visszaváltásának lehetséges következményeiről, például a tőkevédelem elveszítéséről vagy a további függő költségekről;

h)  a „Hogyan tehetek panaszt?” című szakaszban tájékoztatás arról, hogy a PEPP-megtakarító hogyan és kinél tehet panaszt a termékkel vagy a PEPP-szolgáltató, a termékkel kapcsolatos tanácsadást nyújtó személy vagy a terméket értékesítő személy magatartásával kapcsolatban;

(i)  a „További fontos információk” című szakaszban rövid ismertető bármely további tájékoztató dokumentumról (a marketinganyagok kivételével), amelyet a szerződéskötést megelőző és/vagy a szerződéskötést követő szakaszban a PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátani.

(4)  Annak biztosítása érdekében, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum megfeleljen a 23. cikk (3b) bekezdésében a terjedelmére vonatkozóan megállapított kötelezettségnek, lehetséges a (3) bekezdésben előírt információk rétegekbe rendezése, aminek eredményeként a tájékoztatás részleteket tartalmazó elemeit előugró ablakok vagy a kísérő rétegekhez vezető linkek segítségével lehet bemutatni.

E cikk következetes alkalmazása érdekében az EIOPA az európai felügyeleti hatóságokkal konzultálva szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek:

a)  meghatározzák a 19. cikkben említett információk egyes elemeinek bemutatását és tartalmát, valamint az információknak az összehasonlítást lehetővé tevő, szabványosított formátumú megjelenítésére vonatkozó előírásokat;

b)  meghatározzák a (3) bekezdés d) pontjának i. és iii. alpontjában, valamint a (3) bekezdés f) pontjában foglalt információkhoz szükséges számítási módszereket;

c)  amennyiben a tájékoztatás rétegezése engedélyezett, meghatározzák, hogy az információk közül melyeket kell a központi ismertetésben feltüntetni, és melyeket kell a további részleteket közlő rétegekben megadni.

A szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az európai felügyeleti hatóságoknak figyelembe kell venniük a PEPP-termékek különböző típusait és a közöttük lévő különbségeket és a PEPP-megtakarítók kompetenciáit, továbbá a PEPP-termékek jellemzőit annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók választhassanak a különböző alapul szolgáló befektetések vagy a termék által kínált egyéb választási lehetőségek közül, ideértve azokat az eseteket is, amikor ezt a választást különböző időpontokban is meg lehet tenni, vagy a választás a későbbiekben módosítható.

23b. cikkA PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nyelve

(1)  A PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a tagállamnak a PEPP-termék forgalmazásának helye szerinti részében használt hivatalos nyelveken vagy azok egyikén vagy pedig az e tagállam illetékes hatóságai által elfogadott egyéb nyelven kell megfogalmazni, illetve – amennyiben ettől eltérő nyelven készült – le kell fordítani e nyelvek egyikére.

A fordításnak hűen és pontosan vissza kell adnia a kiemelt információkat tartalmazó eredeti dokumentum tartalmát.

(2)  Ha valamely tagállamban a PEPP-termék reklámozása az említett tagállam egy vagy több hivatalos nyelvén megfogalmazott marketinganyagok révén történik, akkor a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot legalább az említett hivatalos nyelveken el kell készíteni.

(3)  A PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot kérésre megfelelő formátumban hozzáférhetővé kell tenni a látás- vagy halláskárosult PEPP-megtakarítók, valamint az alacsony képzettségű és írástudatlan PEPP-megtakarítók számára.

23c. cikkA PEPP-termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum felülvizsgálata

(1)  A PEPP -termék előállítójának rendszeresen felül kell vizsgálnia a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információkat, és a felülvizsgálat alapján szükségesnek mutatkozó pontokon módosítania kell a dokumentumot. A felülvizsgált változatot haladéktalanul közzé kell tenni.

(2)  E cikk egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az európai felügyeleti hatóságok a vegyes bizottságon keresztül szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoznak ki, amelyekben meghatározzák a következőket:

a)  a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálatának feltételei;

b)  azok a feltételek, amelyek fennállása esetén a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot kötelező felülvizsgálni;

c)  a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálatát vagy a dokumentum módosítását szükségessé tevő egyedi feltételek azokban az esetekben, amikor a PEPP-termék nem érhető el folyamatosan a PEPP-megtakarítók számára;

d)  azok a körülmények, amelyek között a PEPP-megtakarítókat tájékoztatni kell az általuk vásárolt PEPP-termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum módosításáról, továbbá azon eszközök, amelyeken keresztül a PEPP-megtakarítókat tájékoztatni kell.

Az európai felügyeleti hatóságok az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket e rendelet hatálybalépése után 12 hónappal benyújtják a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet és az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

23d. cikkMarketingcélú kommunikáció

A PEPP-termékekre vonatkozó egyedi információt tartalmazó, marketingcélú kommunikációs anyag nem tartalmazhat olyan állítást, amely ellentmond a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információknak, vagy csökkenti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jelentőségét. A marketingcélú kommunikációs anyagban jelezni kell, hogy rendelkezésre áll a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, és meg kell adni, hogy az miként és hol szerezhető be, ideértve a PEPP-termék előállítójának honlapját is.

23e. cikk Polgári jogi felelősség

(1)  A PEPP-termék előállítója pusztán a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum alapján – ideértve annak esetleges fordításait is – nem tartozik polgári jogi felelősséggel, kivéve, ha az megtévesztő, nem pontos, vagy nem áll összhangban a kötelező erejű, szerződéskötést megelőző és szerződéses dokumentumok vonatkozó részeivel vagy a 23. cikkben meghatározott követelményekkel.

(2)  Amennyiben egy PEPP-megtakarító bizonyítja, hogy abból fakadóan, hogy az (1) bekezdésben említett körülmények között valamely kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban bízott, veszteséget szenvedett el, amikor olyan PEPP-termékbe fektetett be, amelyhez az említett kiemelt információkat tartalmazó dokumentum készült, akkor a nemzeti joggal összhangban kártérítést követelhet az elszenvedett veszteség miatt a PEPP-termék előállítójától.

(3)  A (2) bekezdésben említett, de meg nem határozott fogalmakat – mint például a „veszteség” vagy a „kártérítés” fogalmát – a nemzetközi magánjog vonatkozó szabályai által megállapított alkalmazandó nemzeti joggal összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

(4)  Ez a cikk nem zárja ki további polgári jogi kártérítési igényeknek a nemzeti joggal összhangban történő érvényesítését.

(5)  Az e cikk szerinti kötelezettségek nem korlátozhatók és nem szüntethetők meg szerződéses kikötésekkel.

23f. cikk Biztosítási elemek

Amennyiben a PEPP-termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum biztosítási szerződésre vonatkozik, a biztosító kötelezettségei kizárólag a biztosításikötvény-tulajdonossal, és nem a biztosítási szerződés kedvezményezettjével szemben állnak fenn.

23g. cikkA kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása

(1)  A PEPP-termékkel kapcsolatos tanácsadást végző vagy az e terméket értékesítő személy kellő időben, mielőtt az adott PEPP-megtakarítót a PEPP-termékre vonatkozó bármely szerződés vagy ajánlat kötelezné, a PEPP-megtakarító rendelkezésére bocsátja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot..

(2)  A PEPP-termékkel kapcsolatos tanácsadást végző vagy az e terméket értékesítő személy úgy is eleget tehet az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot olyan személy rendelkezésére bocsátja, aki vagy amely írásbeli felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a PEPP-megtakarító nevében befektetési döntéseket hozzon az adott írásbeli felhatalmazás értelmében megkötött ügyletekre vonatkozóan.

23h. cikkA forgalmazáshoz kapcsolódó információk közlése a PEPP-megtakarítók számára

(1)  A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók biztosítják, hogy a PEPP-termékre vonatkozó szerződés megkötését megelőzően kellő időben az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltatók, közvetítők vagy forgalmazók a PEPP-megtakarítók vagy a potenciális PEPP-megtakarítók tudomására hozzák legalább a következő információkat:

a)  a szavazati jogok vagy a tőke legalább 10%-át birtokló, közvetett vagy közvetlen résztulajdonosok-e valamely PEPP-szolgáltatóban;

b)  azzal a szerződéssel kapcsolatban, amelyet ajánlanak, vagy amellyel kapcsolatban tanácsot adnak,

i.  rendelkezik-e a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-szolgáltató anyavállalata a szavazati jogok vagy a tőke legalább 10%-át birtokló, közvetett vagy közvetlen részesedéssel a PEPP-közvetítőben vagy -forgalmazóban;

ii.  tisztességes és személyre szabott elemzés alapján adnak-e tanácsot;

iii.  kötelezi-e őket szerződés, hogy kizárólag egy vagy több PEPP-szolgáltatóval bonyolítsanak le forgalmazási tevékenységet, amely esetben meg kell adni az említett PEPP-szolgáltatók nevét; vagy

iv.  kötelezi-e őket szerződés, hogy kizárólag egy vagy több PEPP-szolgáltatóval bonyolítsanak le forgalmazási tevékenységet, és nem tisztességes és személyre szabott elemzés alapján nyújtanak tanácsot, amely esetben meg kell adni azon PEPP-szolgáltatók nevét, amelyekkel üzleteket köthetnek és kötnek;

c)  a szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellege;

d)  a szerződéssel kapcsolatban:

i.  díjazás alapján dolgozik-e, vagyis a javadalmazást közvetlenül a PEPP-megtakarítótól kapja-e;

ii.  bármilyen jutalék alapján dolgozik-e, azaz a javadalmazást magában foglalják a PEPP-termék forgalmazásának költségei és díjai;

iii.  valamely más típusú javadalmazás alapján dolgozik-e, ideértve a szerződéssel összefüggésben kínált vagy juttatott bármely jellegű gazdasági előnyt is; vagy

iv.  az i., a ii. és a iii. pontban meghatározott bármely típusú javadalmazás kombinációja alapján dolgozik-e.

(2)  Amennyiben a díj közvetlenül a PEPP-megtakarító által fizetendő, a PEPP-közvetítőnek vagy forgalmazónak tájékoztatnia kell PEPP-megtakarítót a díj összegéről, vagy ha az nem lehetséges, a díj kiszámításának módjáról.

(3)  Amennyiben a PEPP-megtakarító a szerződés alapján annak megkötését követően az ütemezett fizetésektől eltérő fizetéseket teljesít, a PEPP-közvetítő vagy forgalmazó minden ilyen fizetésre vonatkozóan teljesíti az e cikk szerinti tájékoztatást.

(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a PEPP-szolgáltató a szerződés megkötése előtt kellő időben tájékoztassa a PEPP-megtakarítót az alkalmazottai által a szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellegéről.

(5)  Amennyiben a PEPP-megtakarító a szerződés alapján annak megkötését követően az ütemezett fizetésektől eltérő fizetéseket teljesít, a PEPP-szolgáltató is minden ilyen fizetésre vonatkozóan teljesíti az e cikk szerinti tájékoztatást.

(6)  A PEPP-megtakarítók vagy a potenciális PEPP-megtakarítók számára a szerződés megkötése előtt kellő időben megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a PEPP-termék forgalmazásáról, valamint az összes költségről és a kapcsolódó díjakról. A tájékoztatásnak legalább az alábbi információkra ki kell terjednie:

a)  ha tanácsadásra kerül sor, a PEPP-közvetítő vagy -forgalmazó rendszeres értékelést nyújt-e a PEPP-megtakarítóknak a számukra javasolt PEPP-termék alkalmasságáról;

b)  az összes költséggel és kapcsolódó díjjal kapcsolatban közlendő információk tekintetében a PEPP-termék forgalmazására vonatkozó információk, beleértve a tanácsadási díjat, adott esetben a PEPP-megtakarítónak ajánlott vagy forgalmazott PEPP-termék költségét, valamint a PEPP-megtakarító általi fizetés módját, beleértve az esetlegesen harmadik féltől származó fizetéseket is a 28. cikknek megfelelően.

(7)  A (3) bekezdés szerinti információkat az összehasonlítást lehetővé tevő egységesített formátumban, továbbá érthető formában oly módon kell megadni, hogy észszerűen feltételezhető legyen, hogy azok alapján a PEPP-megtakarítók képesek átlátni a kínált PEPP-termék jellegét és kockázatait, és ezáltal megalapozott befektetési döntéseket tudnak hozni.

(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 62. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők részletes meghatározása céljából:

a)  azon feltételek, amelyeket az információnak teljesítenie kell annak érdekében, hogy tisztességes és egyértelmű legyen, és ne legyen félrevezető, beleértve azokat a kritériumokat is, amelyeken a (2) bekezdésben említett szabványosított formátum alapul;

b)  a PEPP-megtakarítók számára a PEPP-szolgáltatókról, -közvetítőkről és PEPP-forgalmazókról, a költségekről és a díjakról nyújtott tájékoztatás tartalmára és formájára vonatkozó részletek.

III. szakasz Tanácsadás ▌

25. CikkAz igények és szükségletek meghatározása és tanácsadás

(1)  A PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó – a PEPP-megtakarítótól kapott információk alapján – pontosan meghatározza a szóban forgó PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő igényeit és szükségleteit, és érthető módon, objektív információkkal látja el a PEPP-megtakarítót, hogy az megalapozott döntést tudjon hozni.

A javasolt szerződésnek összhangban kell lennie a PEPP-megtakarítók nyugdíjra vonatkozó igényeivel és szükségleteivel, ideértve felhalmozott nyugdíjjogosultságukat.

(2)  Az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó személyre szabott ajánlatot ad a PEPP-megtakarító részére, elmagyarázva, hogy egy bizonyos PEPP-termék miért felel meg leginkább a PEPP-megtakarító igényeinek és szükségleteinek.

(3)   Amennyiben a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó arról tájékoztatja a PEPP-megtakarítót, hogy független alapon biztosít tanácsadást, azt a piacon rendelkezésre álló magánnyugdíjtermékek kellően nagy számának elemzése alapján kell megtennie, hogy szakmai kritériumoknak megfelelően személyre szabott ajánlatot tudjon adni arra vonatkozóan, hogy mely PEPP-szerződés felelne meg a PEPP-megtakarító szükségleteinek és tartalmazna a PEPP-megtakarító számára kockázatot jelentő tényezőket is.

(4)  A PEPP-szolgáltatónak a szerződés bármely szakaszában végzett tanácsadás során meg kell szereznie a szükséges információkat a PEPP-megtakarítónak a PEPP-termék szempontjából releváns befektetési területen szerzett ismereteiről és tapasztalatairól, az adott személy pénzügyi helyzetét is beleértve, így a veszteségviselési képességéről és befektetési céljairól, ezen belül kockázattűréséről is, annak érdekében, hogy a PEPP-szolgáltató, -közvetítő vagy -forgalmazó a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító számára alkalmas és különösen kockázattűrésével és veszteségviselési képességeivel összhangban álló PEPP-terméket ajánlhasson.

(4a)  A PEPP alaptermék esetében tájékoztatni kell a PEPP -megtakarítót az alkalmazandó befektetési lehetőségről.

(4b)  A tanácsadásra sor kerülhet digitális csatornákon keresztül az e rendeletben meghatározott valamennyi szabály tiszteletben tartása mellett.

(5)  A PEPP-szolgáltató, -forgalmazó és -közvetítő biztosítja és az illetékes hatóságok kérésére igazolja, hogy a PEPP-termékre vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személyek birtokában vannak az e rendelet szerinti kötelezettségük teljesítéséhez szükséges ismereteknek és szakértelemnek. A tagállamok közzéteszik az ismeretek és a szakértelem értékeléséhez használt kritériumokat.

IV. SZAKASZA SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ALATT NYÚJTOTT TÁJÉKOZTATÁS

27. cikkÁltalános rendelkezések

(1)  A PEPP-szolgáltatók a kiemelt információkat tartalmazó tömör, személyre szabott dokumentumot állítanak össze valamennyi PEPP-megtakarító számára, figyelembe véve a nemzeti nyugdíjrendszerek és a vonatkozó jogszabályok, többek között a nemzeti szociális, munka- és adójog egyedi sajátosságait (a továbbiakban: PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató). A dokumentum címének tartalmaznia kell a „PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató” szavakat.

(2)  Jól láthatóan kell feltüntetni, hogy a PEPP számlaértesítőben és intézményi tájékoztatóban szereplő információk pontosan milyen dátumra vonatkoznak.

(3)  Emellett a PEPP-megtakarítót a szerződés teljes időtartama alatt tájékoztatni kell a következő információkat érintő minden változásról:

a)   az általános és különös szerződési feltételek;

b)   a PEPP-szolgáltató neve, társasági formája, központi irodájának és adott esetben a szerződést megkötő fióktelepének címe;

c)   a 23. cikk (2)–(5) bekezdésében említett valamennyi információ a PEPP-termékre vonatkozó feltételek változása vagy a PEPP-hez kapcsolódó szerződésre alkalmazandó jog módosítása esetén;

d)   arra vonatkozó információ, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseket.

(3a)  A PEPP számlaértesítőn és intézményi tájékoztatón szereplő információknak pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, továbbá azokat legalább évente elektronikus formátumban – többek között tartós adathordozón vagy honlapon keresztül –, illetve papír formátumban díjmentesen valamennyi PEPP-megtakarító számára rendelkezésre kell bocsátani. Az elektronikus úton küldött információkon kívül kérésre a PEPP-megtakarítók számára papíralapú másolatot kell küldeni. A PEPP számlaértesítőben és intézményi tájékoztatóban szereplő információkban az előző évhez képest bekövetkezett valamennyi jelentős változást egyértelműen jelezni kell.

28. cikkA PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató

(1)  A PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató legalább az alábbi kiemelt információkat tartalmazza:

a)   a PEPP-megtakarító személyes adatai, a PEPP-szolgáltató neve, a nyugdíjprognózisra vonatkozó információk, a felhalmozott nyugdíjjogosultságokra vagy a felhalmozott tőkére vonatkozó információk, a PEPP-megtakarító vagy bármely harmadik fél által fizetett hozzájárulások és a PEPP-konstrukció finanszírozási szintjére vonatkozó információ▐ ;

b)   az adott esettől függően a PEPP-megtakarító törvényes nyugdíjkorhatárának, a nyugdíjkonstrukcióban meghatározott, illetve a PEPP-szolgáltató által becsült nyugdíjkorhatár, vagy a PEPP-megtakarító által meghatározott nyugdíjkorhatár egyértelmű feltüntetése, és a kifizetési szakasz várható kezdete, amennyiben eltér a nyugdíjkorhatártól;

c)    a PEPP-szolgáltató neve és elérhetősége, valamint a PEPP-megtakarító PEPP-konstrukciójának azonosítása;

d)   a b) pontban megállapított nyugdíjkorhatáron alapuló nyugdíjprognózisra vonatkozó információk, valamint egy felelősségkizáró nyilatkozat arról, hogy e prognózisok eltérhetnek a folyósítandó ellátás végső összegétől. Amennyiben a nyugdíjprognózisok gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az információknak tartalmazniuk kell egy legjobb becsült forgatókönyvet és egy kedvezőtlen forgatókönyvet, figyelembe véve a PEPP-konstrukció sajátos jellegét;

e)   a felhalmozott jogosultságokra vagy felhalmozott tőkére vonatkozó információk, figyelembe véve a PEPP-konstrukció sajátos jellegét;

ea)  a bármely harmadik fél és a PEPP-megtakarító által a PEPP-konstrukcióba legalább az elmúlt 12 hónapban befizetett járulékokkal kapcsolatos tájékoztatás, figyelembe véve a PEPP-konstrukció sajátos jellegét;

eb)  a PEPP-konstrukció egészének múltbeli teljesítményére vagy adott esetben a PEPP-megtakarító által választott befektetési opció teljesítményére vonatkozó, diagram formájában megadott információ a rendelkezésre álló évek tekintetében;

ec)  a PEPP-szolgáltató által legalább az elmúlt 12 hónapban levont költségek lebontása, megjelölve az adminisztrációs költségeket, az eszközök letéti őrzésének költségeit, a portfólióügyletekhez kapcsolódó költségeket és egyéb költségeket, valamint a költségek végső nyugellátásra gyakorolt hatásának becslését;

ed)  a PEPP-konstrukció egészének finanszírozási szintjére vonatkozó tájékoztatás;

ef)  tájékoztatás a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos befektetési politikáról.

(2)  A számlaértesítő és intézményi tájékoztató pontosítja, hogy hol és hogyan lehet hozzájutni a kiegészítő információkhoz, beleértve az alábbiakat: további gyakorlati információk a PEPP-konstrukció keretében a PEPP-megtakarítóknak kínált opciókról.

(3)  Az EIOPA az Európai Központi Bankkal és a nemzeti felügyeletekkel konzultálva szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek szabályokat állapítanak meg az (1) bekezdés a) pontjában említett nyugdíjprognózisokra vonatkozó feltételezések, az eb) pontjában említett múltbeli teljesítmény bemutatása és az ec) pontjában említett költségek bemutatása tekintetében. Ezeket a szabályokat kötelesek alkalmazni a PEPP-szolgáltatók adott esetben a nominális befektetési hozam éves rátájának, az infláció éves rátájának és a bérek jövőbeli alakulásának megállapítása során.

Az EIOPA ...-ig benyújtja a Bizottság részére az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket. A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10. cikke szerinti elfogadására.

29. cikkKiegészítő információk

(1)  A PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató pontosítja, hogy hol és hogyan lehet hozzájutni a kiegészítő információkhoz, beleértve az alábbiakat:

a)   további gyakorlati információk a PEPP-konstrukció keretében a PEPP-megtakarítóknak kínált opciókról, beleértve a hordozhatósági lehetőségeket is;

b)   a PEPP-szolgáltató éves beszámolójára és éves jelentéseire vonatkozó információk, figyelembe véve az adott szolgáltató által működtetett minden egyes PEPP-konstrukciót, valamint adott esetben az egyes PEPP-konstrukciókra vonatkozó éves beszámolók és éves jelentések;

d)   adott esetben információk arról, hogy a járadék formájában kifejezett összegekhez milyen feltételezéseket használtak fel a járadék rátáját, a PEPP-szolgáltató típusát és a járadék időtartamát illetően;

e)   információk az ellátások szintjéről korai visszaváltás esetén.

(2)  Azon PEPP-konstrukciók esetében, amelyeknél a PEPP-megtakarítók befektetési kockázatot viselnek, és a PEPP-konstrukcióban meghatározott külön szabály a PEPP-megtakarító számára kötelező befektetési opciót szab meg, a PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató megadja, hogy hol található kiegészítő információ.

(2a)  Azon PEPP-konstrukciók esetében, amelyeknél a PEPP-megtakarítók befektetési kockázatot viselnek, és a PEPP-konstrukcióban meghatározott külön szabály a PEPP-megtakarító számára kötelező befektetési opciót szab meg, a PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató megadja, hogy hol található kiegészítő információ.

(2b)  Az információkat elektronikus úton és díjmentesen könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

(2c)  A PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek vagy képviselőik kérésére a PEPP-szolgáltató a következő kiegészítő információkat bocsátja rendelkezésre:

a)  az (1) bekezdés b) pontjában említett éves beszámolók és éves jelentések, vagy – amennyiben a PEPP-szolgáltató felelősségi körébe egynél több PEPP-konstrukció tartozik – a konkrét PEPP-konstrukcióhoz kapcsolódó beszámolók és jelentések;

b)  a 28. cikk (1) bekezdésének ef) pontjában említett, a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozat;

c)  a 28. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett prognózis előállításához használt feltételezésekkel kapcsolatos további információk.

(2d)  Az információkat elektronikus úton és díjmentesen könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

(3)  Az EIOPA a nemzeti hatóságokkal és fogyasztói szervezetekkel folytatott konzultációt követően szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben pontosan meghatározza a 28. cikkben és az e cikkben említett információk bemutatásának részleteit.

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését követő 9 hónapon belül]-ig benyújtja a Bizottságnak az említett szabályozástechnikai standardok tervezetét.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

30. cikkA nyugdíjba vonulást megelőzően a PEPP-megtakarítóknak és a kifizetési szakaszban a PEPP-kedvezményezetteknek nyújtandó információk

(1)  A PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató mellett a PEPP-szolgáltatók a 30. cikkben meghatározott nyugdíjkorhatár előtt legalább egy évvel, vagy a PEPP-megtakarító kérésére minden PEPP-megtakarítót tájékoztatnak az ellátás folyósításának a nyugellátás felvétele tekintetében lehetséges formáiról.

(2)  Egy évvel a nyugdíjazás előtt tájékoztatást kell küldeni a PEPP-megtakarítónak annak érdekében, hogy tájékoztassák a kifizetési szakasz közeledő kezdetéről és a kifizetések lehetséges formáiról.

V. SZAKASZADATSZOLGÁLTATÁS A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK

32. cikkÁltalános rendelkezések

(1)  A PEPP-szolgáltatók benyújtják a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának, és adott esetben a fogadó tagállam illetékes hatóságának a felügyelet céljából szükséges információkat. Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell legalább azokat az információkat, amelyek a felügyeleti felülvizsgálati eljárás során elvégzendő következő tevékenységekhez szükségesek:

a)   a PEPP-szolgáltatók által alkalmazott irányítási rendszer, az általuk folytatott üzleti tevékenység, a fizetőképességgel kapcsolatban alkalmazott értékelési elvek, a vállalt kockázatok és a kockázatkezelési rendszerek, valamint a tőkestruktúra, tőkeigény és tőkekezelés értékelése;

b)   a felügyeleti jogok gyakorlásából és a felügyeleti kötelezettségek teljesítéséből eredő megfelelő döntések meghozatala.

(2)  Az illetékes hatóságok az alábbi hatáskörökkel rendelkeznek:

a)   az (1) bekezdésben említett azon információk jellegének, körének és formátumának meghatározása, amelyeket a PEPP-szolgáltatóknak a következő időpontokban kell benyújtaniuk:

i.   előre meghatározott időszakonként,

ii.   előre meghatározott események bekövetkeztekor,

iii.   a PEPP-szolgáltató helyzetére vonatkozó vizsgálatok során;

b)   a PEPP-szolgáltatók által kötött szerződésekre vagy harmadik felekkel kötött szerződésekre vonatkozó információk megszerzése a PEPP-szolgáltatóktól; valamint

c)   információkérés külső szakértőktől, például könyvvizsgálóktól és biztosítási matematikusoktól.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett információk a következőket tartalmazzák:

a)   minőségi vagy mennyiségi elemek, illetve ezek megfelelő kombinációja;

b)   múltbeli, aktuális vagy jövőbeli elemek, illetve ezek megfelelő kombinációja;

c)   belső vagy külső forrásokból származó információk, illetve ezek megfelelő kombinációja.

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben említett információk megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a)   összhangban vannak az érintett PEPP-szolgáltató üzleti tevékenységének jellegével, nagyságrendjével és összetettségével, valamint különösen az abban rejlő kockázatokkal;

b)   hozzáférhetőek, minden lényeges szempont tekintetében hiánytalanok, összehasonlíthatóak és tartósan következetesek;

c)   relevánsak, megbízhatók és érthetőek.

(5)  A PEPP-szolgáltatóknak megfelelő rendszerekkel és struktúrákkal kell rendelkezniük az (1)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítéséhez, valamint a PEPP-szolgáltató igazgatási, irányító vagy felügyelő testülete által jóváhagyott írásban rögzített politikával a benyújtott információ folyamatos megfelelőségének biztosításához.

(6)  Az EIOPA kérésére az illetékes hatóságok hozzáférést biztosítanak a PEPP-szolgáltatók által megadott információkhoz.

(7)  A Bizottság a 62. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az (1)–(4) bekezdésben említett információkat a felügyeleti jelentések megfelelő mértékű konvergenciájának biztosítása érdekében.

Az EIOPA a nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációt és fogyasztói vizsgálatot követően végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki a felügyeleti adatszolgáltatás formátumának meghatározására.

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését követő 9 hónapon belül]-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

A Bizottság felhatalmazást kap a második albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

V. FEJEZETFELHALMOZÁSI SZAKASZ

I.SZAKASZA PEPP-SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK

33. cikkBefektetési szabályok

(1)  A PEPP-szolgáltatók befektetéseiket az óvatosság elvével összhangban és különösen az alábbi szabályoknak megfelelően hajtják végre:

a)   a PEPP-hez hasonló eszközöket összességében a PEPP-megtakarítók hosszú távú érdekeinek legmegfelelőbb módon kell befektetni. Esetleges összeférhetetlenség esetén a PEPP-szolgáltatónak, illetve a portfólióját kezelő szervezetnek kell gondoskodnia arról, hogy a befektetéseket kizárólag a PEPP-megtakarítók érdekében valósítsák meg;

aa)  a PEPP-hez hasonló eszközöket olyan módon kell befektetni, amely csökkenti a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos kockázatokat, és figyelembe veszi a beruházási döntések környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre gyakorolt lehetséges hosszú távú hatását.

b)   a vagyont olyan módon kell befektetni, hogy biztosítva legyen a portfólió egészének biztonsága, minősége, likviditása és nyereségessége;

c)   a vagyont túlnyomórészt szabályozott piacokon kell befektetni. Az olyan eszközökbe való befektetést, amelyek nem forgalmazhatók szabályozott piacokon, mindenképpen prudens szinten kell tartani;

d)   származtatott eszközökbe való befektetésre csak akkor van lehetőség, ha ezek az eszközök hozzájárulnak a befektetési kockázat csökkenéséhez, vagy megkönnyítik a hatékony portfóliókezelést. Ezeket az eszközöket prudens alapon kell értékelni, a mögöttes eszköz figyelembevételével, és be kell vonni a PEPP-szolgáltató eszközeinek értékelésébe. A PEPP-szolgáltatónak továbbá kerülnie kell az egyetlen ellenérdekű félnél vállalt túlzott kockázatnak és egyéb származtatott műveletek nagy fokú kockázatának való kitettséget;

e)  az eszközöket megfelelően diverzifikálni kell oly módon, hogy elkerülhető legyen a valamely eszközbe, kibocsátóba, vagy üzleti csoportba történő túlzott befektetés révén kialakuló egyoldalú kitettség, illetve a kockázat felhalmozódása a portfólió egészében. Azonos kibocsátó vagy ugyanahhoz a csoporthoz tartozó kibocsátók által kibocsátott eszközökbe való befektetés nem teheti ki a PEPP-szolgáltatót túlzott kockázati koncentrációnak;

f)  az eszközök nem fektethetők az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékéről szóló, 2017. december 5-i tanácsi következtetésekben meghatározott, kiemelt kockázatot jelentő és nem együttműködő joghatóságokban, valamint a Pénzügyi Akció Munkacsoport által és az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott nagy kockázatú és nem együttműködő joghatóságokban.

g)  a PEPP-szolgáltató nem vállalhat túlzott tőkeáttételből és túlzott lejárati transzformációból eredő kockázatokat.

(2)  Az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott szabályok csak olyan mértékben alkalmazandók, amennyiben a PEPP-szolgáltatókra vonatkozó megfelelő ágazati jogszabályok nem írnak elő szigorúbb rendelkezéseket.

II. SZAKASZA PEPP-MEGTAKARÍTÓKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK

34. cikkÁltalános rendelkezések

(1)  A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók PEPP-alapterméket kínálnak, valamint kínálhatnak alternatív befektetési opciókat.

(3)  A PEPP-szolgáltatóknak valamennyi befektetési opciót igazolt – a PEPP-megtakarítók számára megfelelő védelmet biztosító – kockázatcsökkentési technikák alapján kell kialakítaniuk.

35. cikkA befektetési opció PEPP-megtakarító általi kiválasztása

A PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés megkötésekor a befektetési opciók közül egyet választ, miután megkapta a vonatkozó tájékoztatást, tanácsot és a döntéstámogató eszközt.

36. cikkA kiválasztott befektetési opció módosításának feltételei

(1)  A PEPP-szerződésben fel kell sorolni a befektetési opció módosításának feltételeit.

37. cikk

A PEPP-alaptermék

(1)  A PEPP-alaptermék olyan egyszerű és költséghatékony termék, amely minden tagállamban könnyen megszerezhető többek között digitális csatornákon keresztül. Ez jelenti az alapértelmezett befektetési opciót.

(1a)  A PEPP-alaptermék esetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikának meg kell felelnie annak a célnak, hogy a PEPP-megtakarító megőrizze tőkeapportját.

(2)  A PEPP-alaptermékhez kapcsolódó összes költség és díj nem haladhatja meg az évente felhalmozott tőke 1%-át.

39. cikkA befektetési opciókra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus

(1)  A kockázatcsökkentési technikák alkalmazása biztosítja, hogy a PEPP-termékre vonatkozó befektetési stratégiát úgy alakítsák ki, hogy a PEPP-termékből stabil és megfelelő egyéni jövőbeli nyugdíjjövedelmet halmozzanak fel, és biztosítsák a PEPP-megtakarítók valamennyi generációjával szembeni méltányos bánásmódot. Az alkalmazandó kockázatcsökkentési technikák magukban foglalják az a) vagy b) rendelkezéseket vagy azok kombinációját, és kiegészíthetők a c) pontban meghatározott rendelkezésekkel:

a)  a befektetési keret fokozatos kiigazítására vonatkozó rendelkezések, amelyek a fennmaradó időtartamnak megfelelően csökkentik a befektetések pénzügyi kockázatait a csoportok számára (életciklus-stratégia);

b)  a hozzájárulásokból vagy befektetési megtérülésekből származó tartalékokat megállapító rendelkezések, amelyeket a PEPP-megtakarítók számára tisztességes és átlátható módon kell elkülöníteni a befektetési veszteségek csökkentése érdekében (tőkegarancia);

c)  a befektetési veszteségek elleni védelemmel kapcsolatos megfelelő pénzügyi garanciák alkalmazására vonatkozó rendelkezések.

(2)  Ha az a) pontban foglalt rendelkezések nélkül vagy az e cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések ötvözésével kínálják az ezen irányelv 37. cikke szerinti PEPP-terméket, a PEPP-szolgáltatónak vagy -forgalmazónak írásban egyértelműen felvilágosítást kell adnia a kizárólag tőkegarancián alapuló PEPP meglétéről, a b) és c) pont rendelkezésein vagy a fenti rendelkezések ötvözésén alapuló PEPP-termék ajánlásának indokairól, valamint minden olyan további kockázatról, amely a tőkegarancián alapuló PEPP-termékhez képest ez utóbbi PEPP-termékekkel járhat.

(3)  Az egységes módon alkalmazható hatékony kockázatcsökkentési technikák kritériumainak megállapítása érdekében az EIOPA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a kockázatcsökkentési technikákra vonatkozó rendelkezések részleteinek meghatározása céljából. Az EIOPA [az e rendelet hatályba lépésétől számított] xxx-ig benyújtja a Bizottság részére az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket. A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

III. SZAKASZA FELHALMOZÁSI SZAKASZ EGYÉB SZEMPONTJAI

40. cikkA felhalmozási szakaszhoz kapcsolódó feltételek

Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, ▐a PEPP-termék felhalmozási szakaszára vonatkozó feltételeket a tagállamok határozzák meg, és azok nem lehetnek kedvezőtlenebbek, mint az alkalmazandó nemzeti szabályok.

VI. FEJEZETBEFEKTETŐVÉDELEM

41. cikkLetétkezelő

(1)  Amennyiben a PEPP-szolgáltató az 5. cikk (1) bekezdésében említett foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény vagy befektetési vállalkozás, kinevezhet egy vagy több letétkezelőt az eszközök letéti őrzésére és a felügyeleti feladatokra.

(2)  A letétkezelő kinevezése és feladatainak végrehajtása tekintetében az (EU) 2016/2341 irányelv 33. cikkének (5), (6) és (7) bekezdése alkalmazandó.

(3)  Az eszközök letéti őrzése és a letétkezelő felelőssége tekintetében az (EU) 2016/2341 irányelv 34. cikkének (1) és (2) bekezdése alkalmazandó. A letétkezelő felelősséggel tartozik a PEPP-szolgáltató és a PEPP-megtakarítók felé az utóbbiak azon veszteségeiért, amelyek a letétkezelő kötelezettségeinek indokolatlan elmulasztásából vagy azok nem megfelelő végrehajtásából fakadnak. A letétkezelő felelősségét nem érinti, hogy az általa letétben őrzött eszközök összességét vagy egy részét harmadik félre bízza.

(4)  A letétkezelő felügyeleti feladatai tekintetében az (EU) 2016/2341 irányelv 35. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

42. cikkBiometrikus kockázatok fedezése

Az 5. cikk sérelme nélkül a PEPP-szolgáltatók kínálhatnak olyan PEPP-terméket, amely kiegészítő opcióval biztosítja a biometrikus kockázatok fedezését is. ▌

43. cikkPanaszkezelés

(1)  A PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók megfelelő és hatékony eljárásokat vezetnek be és alkalmaznak a PEPP-ügyfelek által az e rendelet szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel összefüggően benyújtott panaszok rendezésére.

(2)  Ezeket az eljárásokat minden olyan tagállamban alkalmazni kell, amelyben a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó szolgáltatásokat nyújt, és azoknak elérhetőnek kell lenniük az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy több hivatalos nyelv esetén a PEPP-ügyfél által választott hivatalos nyelven, illetve egy másik nyelven, amennyiben arról a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó és a PEPP-ügyfél megállapodott.

(3)  A PEPP-szolgáltatónak vagy -forgalmazónak meg kell tennie minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy – papíralapú formátumban, vagy amennyiben arról a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó és a PEPP-ügyfél megállapodott, más tartós médium felhasználásával – választ adjanak a PEPP-ügyfél által benyújtott panaszra. A válaszban ki kell térni a panaszban foglalt valamennyi pontra, és azt megfelelő időkereten belül, de legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül meg kell küldeni. Kivételes helyzetekben, amennyiben a panasz a PEPP-szolgáltatón vagy -forgalmazón kívül álló okokból nem válaszolható meg 15 munkanapon belül, a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó köteles ideiglenes választ küldeni, világosan feltüntetve az érdemi válasz késedelmének okait és a PEPP-ügyfélnek adandó végső válasz határidejét. A végső válasz kézhezvételének határideje semmilyen esetben sem haladhatja meg a 35 munkanapot.

(4)  A PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó tájékoztatja a PEPP-ügyfelet legalább egy olyan alternatív vitarendezési szervről, amely az ügyfél e rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit érintő jogviták kezelése tekintetében illetékes.

(5)  A (3) bekezdésben említett információt világos és érthető módon, valamint könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó weboldalán, a fióktelep helyiségeiben, valamint bele kell foglalni a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó és a PEPP-ügyfél között létrejött szerződésre alkalmazandó általános szerződési feltételekbe. A tájékoztatásban fel kell tüntetni, hogyan érhetők el további információk az érintett, alternatív vitarendezési szervről és annak igénybevételéről.

(6)  Az illetékes hatóságok olyan eljárásokat alakítanak ki, amelyek révén a PEPP-ügyfelek és más érdekelt felek – beleértve a fogyasztói szervezeteket is – panaszt nyújthatnak be az illetékes hatóságokhoz a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó e rendelet rendelkezéseit állítólagosan sértő magatartása miatt. A panaszt minden esetben meg kell válaszolni.

(6a)   A szolgáltató vagy a forgalmazó székhelye vagy kizárólagos tevékenységi helye szerinti illetékes hatóság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy vezető hatáskörrel rendelkező hatóságként járjon el a határokon átnyúló PEPP-termékek esetében.

(6b)   Több tagállamot érintő esetekben a panaszos dönthet úgy, hogy panaszát saját tagállamának illetékes hatóságán keresztül nyújtja be, függetlenül attól, hogy a jogsértés hol történt. E célból és a (6a) bekezdésben foglaltak ellenére minden illetékes hatóság jogosult a hozzá benyújtott panaszok kezelésére, illetve jogosult e rendelet esetleges megsértése esetén eljárni, ha az ügy tárgya a tagállamában található tevékenységi helyet érint, vagy ha a tagállamában lévő PEPP-megtakarítókat jelentős mértékben érinti. Ezekben az esetekben az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a vezető illetékes hatóságot az ügyről.

(6c)   Amennyiben az érintett illetékes hatóságok között nincs megállapodás, a 56. cikkben foglalt vitarendezési eljárást kell alkalmazni.

VII. FEJEZETPEPP-SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI VÁLTÁS

45. cikkA szolgáltatóváltás lehetőségének biztosítása

(1)  A PEPP-szolgáltatók biztosítják a szolgáltatóváltás lehetőségét, amely során a PEPP-ügyfél kérésére a pozitív számlaegyenleget áthelyezik az átadó PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számláról az átvevő szolgáltatónál nyitott új PEPP-számlára, és a korábbi PEPP-számlát lezárják.

A szolgáltatók közötti váltás biztosítható azonos tagállamban székhellyel rendelkező PEPP-szolgáltatók között (belföldi szolgáltatóváltás) vagy eltérő tagállamban székhellyel rendelkező szolgáltatók között (határokon átnyúló szolgáltatóváltás).

Belföldi szolgáltatóváltás esetén a PEPP-szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell az illetékes nemzeti hatóságokat a PEPP-megtakarítók számára biztosított szolgáltatóváltási lehetőségekről. Az illetékes nemzeti hatóságok rendszeresen ellenőrzik, hogy a PEPP-szolgáltatók eleget tesznek-e az e fejezetben foglaltaknak.

Határon átnyúló szolgáltatóváltás esetén a PEPP-szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell az EIOPA-t a PEPP-megtakarítók számára biztosított szolgáltatóváltási lehetőségekről. Az EIOPA rendszeresen ellenőrzi, hogy a PEPP-szolgáltatók eleget tesznek-e az e fejezetben foglaltaknak.

(2)  A PEPP-szerződésben fel kell sorolni a PEPP-szolgáltató váltására vonatkozó feltételeket. A PEPP-megtakarítónak mindazonáltal joga van a nyugdíjba vonulás időpontjában szolgáltatót váltani.

46. cikkA szolgáltatóváltás

(1)  A szolgáltatóváltást a PEPP-megtakarító kérésére az átvevő PEPP-szolgáltatónak kell kezdeményeznie. ▌

(2)  Az átvevő PEPP-szolgáltató a PEPP-megtakarító kérelmének kézhezvételekor kezdeményezi a szolgáltatóváltást.

A kérelmet a szolgáltatóváltás kezdeményezésének helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy a felek megállapodása szerinti bármely más nyelven kell kiállítani.

A kérelem lehetővé teszi, hogy a PEPP-megtakarító külön hozzájárulást adjon az átadó PEPP-szolgáltatónak a (3) bekezdésben említett egyes feladatok elvégzéséhez, az átvevő PEPP-szolgáltatónak pedig az (5) bekezdésben említett egyes feladatok elvégzéséhez.

A kérelem lehetővé teszi, hogy a PEPP-megtakarító konkrétan azonosítsa a váltás által érintett eszközportfóliókat és/vagy összegeket. A kérelem lehetővé teszi, hogy a PEPP-megtakarítók pontosan meghatározzák azt az időpontot, amikortól a befizetést az átvevő PEPP-szolgáltatónál nyitott PEPP-számlára kell teljesíteni. Ez az időpont nem lehet korábbi, mint a (4) bekezdés értelmében az átadó PEPP-szolgáltató által továbbított dokumentumok az átvevő PEPP-szolgáltató általi kézhezvételét követő hatodik munkanap. A tagállamok előírhatják, hogy a PEPP-megtakarító a kérelmét írásban adja meg, valamint hogy a kérelemből egy példányt át kell adni a PEPP-megtakarítónak.

(3)  A (2) bekezdésben említett kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az átvevő PEPP-szolgáltató felkéri az átadó PEPP-szolgáltatót a következő feladatok végrehajtására, amennyiben a PEPP-megtakarító kérelme ezeket előírja:

a)   a meglévő átadandó eszközök listájának továbbítása az átvevő PEPP-szolgáltató és – amennyiben az utóbbi ezt a kérelemben kifejezetten kéri – a PEPP-megtakarító számára;

b)   a PEPP-megtakarító által meghatározott időpontban a fennmaradó pozitív egyenleg áthelyezése az átvevő PEPP-szolgáltatónál nyitott vagy vezetett PEPP-számlára; valamint

c)   a PEPP-megtakarító által meghatározott időpontban az átadó PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számla lezárása.

(4)  Az átvevő PEPP-szolgáltató kérelmének kézhezvételét követően az átadó PEPP-szolgáltató végrehajtja a következő műveleteket, amennyiben a PEPP-megtakarító meghatalmazása azokat tartalmazza:

a)   öt munkanapon belül megküldi a (3) bekezdés a) pontjában említett információkat az átvevő PEPP-szolgáltatónak;

b)   amennyiben az átadó PEPP-szolgáltató nem rendelkezik olyan rendszerrel, amely a beérkező összegeket automatikusan átirányítja a PEPP-megtakarító által az átvevő PEPP-szolgáltatónál nyitott számlára, a kérelemben meghatározott időponttól leállítja a PEPP-számlára beérkező összegek elfogadását. A tagállamok előírhatják az átadó PEPP-szolgáltató számára, hogy adjon indokolást a PEPP-megtakarítónak, ha nem fogadja el a beérkező befizetéseket;

c)   a fennmaradó pozitív egyenleget a kérelemben meghatározott időpontban áthelyezi a PEPP-számláról az átvevő PEPP-szolgáltatónál nyitott új PEPP-számlára;

d)   a PEPP-számlát a kérelemben megjelölt időpontban lezárja, amennyiben a PEPP-megtakarítónak nincs további fennálló kötelezettsége az adott PEPP-számla tekintetében, és feltéve, hogy az e bekezdés a), b) és c) pontjában előírt műveleteket végrehajtották. A PEPP-szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a PEPP-megtakarítót, amennyiben a PEPP-megtakarító számlájának lezárását fennálló kötelezettségek akadályozzák.

(5)  Az átadó PEPP-szolgáltatótól kért, (3) bekezdés szerinti információk kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az átvevő PEPP-szolgáltató, ha és ahogyan a kérelem előírja, illetve abban a mértékben, amelyben az átadó PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-megtakarító által megadott információk számára ezt lehetővé teszik, elvégzi az alábbi műveleteket:

a)   megteszi a szükséges előkészületeket a beérkező befizetések befogadásához, és a kérelemben megjelölt időponttól befogadja a befizetéseket;

b)   tájékoztatja a kérelemben megadott fizető feleket a PEPP-megtakarító átvevő PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számlájának adatairól, és megküldi a PEPP-megtakarító elfogadott kérelmének egy példányát a fizető felek részére.

Amennyiben az átvevő PEPP-szolgáltató nem rendelkezik a fizető felek első albekezdés b) pontja szerinti tájékoztatásához szükséges minden információval, fel kell kérnie a PEPP-megtakarítót vagy az átadó PEPP-szolgáltatót a hiányzó információk megadására.

Ha a PEPP-megtakarító maga kívánja megadni a fizető feleknek az ezen bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett információkat, nem pedig az átvevő PEPP-szolgáltató részére kíván a (2) bekezdéssel összhangban külön hozzájárulást adni ahhoz, hogy ezt megtegye, akkor az átvevő PEPP-szolgáltatónak az első albekezdésben említett határidőn belül levélmintát kell a PEPP-megtakarító rendelkezésére bocsátania, amely tartalmazza a PEPP-számla adatait és a kérelemben megjelölt kezdő időpontot.

47. cikkA belföldi és határokon átnyúló szolgáltatóváltás megkönnyítése a PEPP-megtakarítók számára

(1)  Amennyiben a PEPP-megtakarító jelzi PEPP-szolgáltatójának, hogy azonos vagy másik tagállamban található PEPP-szolgáltatónál kíván PEPP-számlát nyitni, akkor az a PEPP-szolgáltató, amelynél a PEPP-megtakarító PEPP-számlát vezet, e kérelem kézhezvételét követően köteles az alábbiakban felsoroltak szerint segítséget nyújtani a PEPP-megtakarítónak:

a)   a megelőző 13 hónapban a PEPP-megtakarító PEPP-számláján jóváírt ismétlődő beérkező befizetésekkel kapcsolatban rendelkezésre álló információ térítésmentes átadása a PEPP-megtakarítónak;

b)   a PEPP-megtakarító PEPP-számláján fennmaradó pozitív egyenleg átutalása a PEPP-megtakarító által az átvevő PEPP-szolgáltatónál nyitott PEPP-számlára, feltéve, hogy a fogyasztó a kérésében minden olyan adatot megadott, amely lehetővé teszi az átvevő PEPP-szolgáltató azonosítását, valamint a PEPP-megtakarító PEPP-számlájának az azonosítását;

c)   a PEPP-megtakarító PEPP-számlájának lezárása.

(2)  Amennyiben a PEPP-megtakarítónak nincs további fennálló kötelezettsége a PEPP-számla tekintetében, akkor azon PEPP-szolgáltató, amelynél a PEPP-megtakarító PEPP-számlát vezet, az e cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említettek szerinti segítséget a PEPP-megtakarító által megjelölt időpontban köteles biztosítani, mely időpont a felek eltérő megállapodásának hiányában nem lehet korábbi, mint a PEPP-megtakarító kérelmének a PEPP-szolgáltató általi kézhezvételét követő hatodik munkanap. A PEPP-szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a PEPP-megtakarítót, amennyiben PEPP-számlájának lezárását fennálló kötelezettségek akadályozzák.

48. cikkA szolgáltatóváltáshoz kapcsolódó díjak és költségek

(1)  A PEPP-megtakarító számára díjmentesen hozzáférést kell biztosítani az átadó vagy az átvevő PEPP-szolgáltatók által tárolt személyes adataihoz.

(2)  Az átadó PEPP-szolgáltató a 46. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti, az átvevő PEPP-szolgáltató által kért információkat úgy bocsátja rendelkezésre, hogy azokért nem számít fel díjat a PEPP-megtakarítónak vagy az átvevő PEPP-szolgáltatónak.

(3)  Az átadó PEPP-szolgáltató által a nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a PEPP-megtakarító felé felszámított díj és költség összege az átadó PEPP-szolgáltatónak átutalandó pozitív egyenleg legfeljebb 0,5 %-a lehet.

(4)  ▌Az átvevő PEPP-szolgáltató csak a szolgáltatóváltás tényleges költségeit számíthatja fel.

49. cikkA PEPP-megtakarítók pénzügyi veszteségekkel szembeni védelme

(1)  Az érintett PEPP-szolgáltató haladéktalanul megtéríti a PEPP-megtakarító azon pénzügyi veszteségét – ideértve a díjakat, költségeket és kamatokat is –, amely közvetlenül amiatt merült fel, hogy a szolgáltatóváltási eljárásban részt vevő PEPP-szolgáltató nem teljesítette a 46. cikk szerinti kötelezettségeit.

(2)  Olyan rendkívüli és előre nem látható körülmények fennállása esetén, amelyek az ezen körülményekre hivatkozó PEPP-szolgáltatón kívül állnak, és amelyeknek a következményei minden ellenkező irányú erőfeszítés ellenére is elkerülhetetlenek lettek volna, vagy abban az esetben, ha a PEPP-szolgáltatót uniós vagy nemzeti jogi aktusokban meghatározott egyéb jogi kötelezettségek terhelik, az (1) bekezdés szerinti felelősség nem alkalmazandó.

(3)  Az (1) bekezdés szerinti felelősséget a nemzeti szinten alkalmazandó jogszabályi követelményekkel összhangban kell megállapítani.

(4)  A PEPP-megtakarító viseli a PEPP-számlán tartott eszközöknek az átadó PEPP-szolgáltatótól az átvevő PEPP-szolgáltatóhoz való áthelyezése céljából történő természetbeni visszaváltásához kapcsolódó költségeket és a pénzügyi veszteség kockázatát.

(5)  A PEPP-megtakarító viseli az átadó PEPP-szolgáltató által biztosított tőkevédelemhez kapcsolódó költségeket és pénzügyi veszteség kockázatát. Ez a tőkevédelem, amely lehetővé teszi a PEPP-megtakarító számára, hogy a befektetett tőkét visszakapja, és inflációs indexálási mechanizmust biztosít, a szolgáltatóváltás időpontjában megszűnik.

(5a)  A tagállamok biztosítják, hogy határokon átnyúló panaszok és jogorvoslati mechanizmusok jöjjenek létre, amelyek lehetővé teszik a határokon átnyúló egyéni és kollektív kártérítési jogorvoslatot.

50. cikkA szolgáltatóváltásra vonatkozó információk

(1)  A PEPP-szolgáltatók a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátják a szolgáltatóváltásra vonatkozó következő információkat:

a)   az átadó és az átvevő PEPP-szolgáltató szerepe a szolgáltatóváltási eljárás egyes lépéseiben, a 46. cikkben meghatározottak szerint;

b)   az egyes lépések végrehajtására rendelkezésre álló határidő;

c)   a szolgáltatóváltási eljárásért felszámított díjak;

d)   mindazon információk, amelyeket a PEPP-megtakarítónak kell megadnia.

A PEPP-szolgáltatók egyéb információkat is elérhetővé tesznek, többek között – adott esetben – az annak az uniós betétbiztosítási rendszernek, befektetőkártalanítási rendszernek vagy nyugdíjvédelmi rendszernek az azonosításához szükséges információkat, amelynek az adott PEPP-szolgáltató a tagja. E pont alkalmazásában a „nyugdíjvédelmi rendszer” a PEPP-megtakarítóknak vagy a PEPP-kedvezményezetteknek a PEPP-szolgáltató fizetésképtelensége esetén fizetendő kártérítésre vonatkozó megállapodás.

(2)  Az (1) bekezdésben említett információkat elektronikus formában mindenkor elérhetővé kell tenni a PEPP-szolgáltató honlapján, továbbá papíron vagy egyéb tartós adathordozón díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni a PEPP-szolgáltatók minden olyan helyiségében, amelybe a PEPP-megtakarítók beléphetnek, és kérésre a PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátani.

VIII. FEJEZETKIFIZETÉSI SZAKASZ

51. cikkA kifizetési szakaszhoz kapcsolódó feltételek

(1)  Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik,▐ a PEPP-termék kifizetési szakaszára vonatkozó feltételeket a tagállamok határozzák meg, és azok nem lehetnek kedvezőtlenebbek, mint az alkalmazandó nemzeti szabályok.

52. cikkA kifizetések módja

(1)  A PEPP-szolgáltatók a következő egy vagy több kifizetési módot biztosíthatják a PEPP-megtakarítóknak:

a)   életjáradék;

b)   teljes összeg;

c)   lehívási kifizetés;

d)   a fenti módozatok kombinációi.

(2)  A PEPP-alaptermék esetében az első évben a teljes összeg legfeljebb 30%-a engedélyezett. A fennmaradó tőke lehet lehívási fizetés, járadék vagy ezek kombinációja. A befektetési opcióként tőkegaranciával rendelkező PEPP-alaptermék esetében a kifizetés legalább 35%-át élethosszig tartó járadék formájában kell teljesíteni.

(2a)  Figyelembe véve az egyéni PEPP-megtakarító helyzetét és a felhalmozott tőkének az aktuális járadékértékekhez viszonyított relatív értékét, a PEPP-alaptermék járadékait ehelyett ki lehet venni teljes összegben vagy lehívásként. Az ilyen körülmények értékelésére és a felhalmozott tőke megfelelő relatív értékének meghatározására szolgáló következetes eljárások és kritériumok megállapítása érdekében az EIOPA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki.

Az EIOPA az említett szabályozási technikaistandard-tervezeteket [..]-ig* benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban történő elfogadására.

(2b)  A PEPP-megtakarítók a kifizetési szakasz kezdete előtt öt évvel választják ki a kifizetések módját.

IX. FEJEZETFELÜGYELET

53. cikkAz illetékes hatóságok általi felügyelet és az EIOPA általi nyomon követés

(1)  A PEPP-szolgáltató illetékes hatósága folyamatosan felügyeli az e rendeletnek való megfelelést. A hatáskörébe tartozik továbbá a PEPP-szolgáltató alapszabályában vagy létesítő okiratában meghatározott kötelezettségek teljesítésének, valamint a PEPP-szolgáltató intézkedései és szervezete PEPP-termék nyújtása során végrehajtandó feladatok szempontjából való megfelelőségének felügyelete.

(2)  Az EIOPA ▌ellenőrzi, hogy csak akkor használják a PEPP-megjelölést, ha azt az e rendeletnek megfelelően és azzal összhangban ▌engedélyezték.

(3)  Az EIOPA a többi európai felügyeleti hatósággal együttműködve felülvizsgálja a PEPP-szolgáltatók illetékes hatóságok által elfogadott éves felügyeleti terveit.

54. cikkAz illetékes hatóságok hatásköre

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az e rendelet szerinti feladataik ellátásához szükséges valamennyi felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel.

55. cikk Együttműködés

és egységesség

(1)  Minden illetékes hatóság elősegíti e rendeletnek az Unió egész területén történő egységes alkalmazását. E célból az illetékes hatóságok együttműködnek egymással és a Bizottsággal.

(2)  Az illetékes hatóságok az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek[22], a 2009/138/EK irányelvnek, az (EU) 2016/2341 irányelvnek, a 2014/65/EU irányelvnek, a 2009/65/EK irányelvnek és a 2011/61/EU irányelvnek megfelelően működnek együtt.

(3)  Az illetékes hatóságok és az EIOPA az 1094/2010/EU rendelettel összhangban együttműködnek egymással az e rendelet szerinti feladataik teljesítése érdekében.

(4)  Az illetékes hatóságok és az EIOPA az 1094/2010/EU rendelettel összhangban minden olyan információt és dokumentációt közölnek egymással, amely az e rendelet szerinti feladataik teljesítéséhez szükséges, különös tekintettel az e rendelet megsértése eseteinek azonosítására és orvoslására.

(5)  E cikk következetes alkalmazása érdekében az EIOPA végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben pontosan meghatározza az egységesség, az együttműködés és az információcsere eljárását, valamint az említett információk összehasonlítást lehetővé tevő, egységesített formátumban történő bemutatásához szükséges követelményeket.

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül]-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

56. cikkAz illetékes hatóságok közötti, a határokon átnyúló eseteket érintő nézeteltérések rendezése

(1)  Ha valamely PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó illetékes hatósága e rendelet alkalmazásával összefüggésben nem ért egyet egy másik tagállam illetékes hatóságának eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy az eljárásának hiányával, az EIOPA egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére az e cikk (2)–(4) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban segítheti a hatóságokat a megállapodás elérésében.

Több országot érintő esetekben és amennyiben objektív kritériumok alapján megállapítható a tagállamok illetékes hatóságai közötti nézetkülönbség, az EIOPA saját kezdeményezésére vagy valamelyik európai felügyeleti hatóság (az Európai Bankhatóság vagy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság) kérésére a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

(2)  Az EIOPA a releváns időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét. Ebben a szakaszban az EIOPA közvetítői szerepet tölt be.

Ha a (2) bekezdésben említett egyeztető szakasz végén az érintett illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, az EIOPA – az 1094/2010/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdésében meghatározott eljárással összhangban – az érintett illetékes hatóságokra nézve kötelező erejű határozatot hozhat, amelyben felszólítja őket egyedi intézkedések meghozatalára vagy valamely intézkedés mellőzésére az ügy rendezése és az uniós jognak való megfelelés biztosítása érdekében.

(3)  Az EUMSZ 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg az EIOPA határozatának, és így nem biztosítja, hogy a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó teljesítse az e rendelet értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, az EIOPA a PEPP-szolgáltatónak vagy -forgalmazónak címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve a tevékenység megszüntetését is.

(4)  A (4) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben. A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

(5)  Az 1094/2010/EU rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében említett jelentésben az EIOPA elnöke rögzíti az illetékes hatóságok közötti nézeteltérés típusát és jellegét, a létrejött megállapodásokat és az ilyen nézeteltérések rendezése érdekében elfogadott határozatokat.

X. FEJEZETSZANKCIÓK

57. cikkKözigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések

(1)  A tagállamok büntetőjogi szankciók előírására és kiszabására vonatkozó jogának sérelme nélkül az illetékes hatóságok a következő esetekben alkalmazandó közigazgatási szankciókat és korrekciós intézkedéseket szabhatnak ki:

a)  az 5. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozás az 5. és a 6. cikket megsértve valótlan vagy félrevezető nyilatkozatok révén, vagy más szabálytalan módon szerezte meg a PEPP-re vonatkozó engedélyt;

b)  az 5. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozás az előírt engedély nélkül kínál vagy forgalmaz „PEPP” vagy „páneurópai magánnyugdíjtermék” megjelölést viselő termékeket;

c)  a PEPP-szolgáltató megsértette a 7. cikk (3) bekezdését, ▌vagy nem teljesítette a IV. fejezetben, az V. fejezetben, a 43. cikkben és a VII. fejezetben meghatározott követelményeket és kötelezettségeket;

d)  a letétkezelő nem teljesítette a 42. cikk szerinti felügyeleti feladatait.

(2)  A szankcióknak és intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, és legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

a)  nyilvános nyilatkozat, amely az 59. cikknek megfelelően azonosítja a természetes vagy jogi személyt és a jogsértés természetét;

b)  végzés, amely előírja a természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással és tartózkodjon a magatartás megismétlésétől;

c)  a pénzügyi vállalkozás vezető testülete bármely felelősnek tartott tagjának vagy más felelősnek tartott természetes személynek az átmeneti eltiltása ilyen vállalkozásokban vezetői feladatok gyakorlásától;

d)  legalább 5 000 000 EUR összegű maximális közigazgatási bírság, vagy azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme nem az euró, [e rendelet hatálybalépésének napján] a nemzeti valutában ennek megfelelő érték;

e)  jogi személy esetében, a d) pontban említett maximális közigazgatási bírság nem haladhatja meg a jogi személy vezető testülete által jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló beszámolóban meghatározott teljes éves árbevétel 10 %-át; amennyiben a jogi személy anyavállalat, vagy olyan anyavállalat leányvállalata, amelynek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv[23] értelmében összevont pénzügyi beszámolót kell készítenie, a figyelembe veendő teljes éves árbevétel a legutolsó rendelkezésre álló, a végső anyavállalat ügyvezető szerve által jóváhagyott összevont beszámoló szerinti teljes éves árbevétel, vagy a vonatkozó számviteli jogi aktusok szerinti, annak megfelelő típusú bevétel;

f)  a jogsértésből származó haszon összegének legalább kétszeresét kitevő maximális közigazgatási bírság, ha ez a haszon meghatározható, akkor is, ha ez az összeg meghaladja a d) és e) pont szerinti maximális összegeket.

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett rendelkezések jogi személyekre alkalmazandók, az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási szankciókat és korrekciós intézkedéseket a vezető testület azon tagjaira, és más olyan egyénekre is alkalmazzák, akik a nemzeti jog szerint felelősek a jogsértésért.

(4)  A (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási szankciót vagy korrekciós intézkedést előíró határozatot megfelelően indokolni kell, és a határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani.

58. cikkA közigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések előírására vonatkozó hatáskörök gyakorlása

(1)  Az illetékes hatóságok az 57. cikkben említett közigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések előírására vonatkozó hatásköreiket a nemzeti jogi kereteikkel összhangban gyakorolják:

a)  közvetlenül;

b)  más hatóságokkal együttműködésben;

c)  az illetékes igazságügyi szerv megkeresése útján.

(2)  Az illetékes hatóságok az 57. cikk értelmében előírt közigazgatási szankciók vagy korrekciós intézkedések típusának és szintjének meghatározása során figyelembe vesznek minden lényeges körülményt, beleértve adott esetben a következőket:

a)  a jogsértés lényegessége, súlyossága és időtartama;

b)  a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személy felelősségének mértéke;

c)  a felelős természetes vagy jogi személynek mindenekelőtt a felelős jogi személy teljes árbevételében vagy a felelős természetes személy éves jövedelmében és nettó vagyonában kifejezett pénzügyi ereje;

d)  a felelős természetes vagy jogi személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség jelentősége, amennyiben ezek meghatározhatók;

e)  a jogsértés által harmadik feleknek okozott veszteség, amennyiben meghatározható;

f)  a felelős természetes vagy jogi személy illetékes hatósággal való együttműködésének szintje, az adott személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség visszatérítése szükségességének sérelme nélkül;

g)  a felelős természetes vagy jogi személy általi korábbi jogsértések.

59. cikkKözigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések közzététele

(1)  Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül közzéteszik hivatalos honlapjukon az e rendelet megsértéséért kiszabott közigazgatási szankciót vagy intézkedést tartalmazó határozatot azt követően, hogy a szankcióval vagy intézkedéssel sújtott személy értesítést kapott az említett határozatról.

(2)  Az (1) bekezdésben említett közzététel kiterjed a jogsértés típusára és jellegére vonatkozó információkra, valamint a felelős személyek személyazonosságára és az előírt szankciókra vagy intézkedésekre.

(3)  Amennyiben az illetékes hatóság esetenként elvégzett értékelés alapján úgy ítéli meg, hogy a jogi személyek kilétének vagy a természetes személyek kilétének és személyes adatainak a közzététele aránytalan, vagy ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a közzététel veszélyezteti a pénzügyi piacok stabilitását vagy egy folyamatban lévő vizsgálatot, az illetékes hatóságok:

a)  elhalasztják a közigazgatási szankciót vagy a korrekciós intézkedést előíró határozat közzétételét mindaddig, amíg a közzététel ellen szóló okok meg nem szűnnek; vagy

b)  közzéteszik a közigazgatási szankciót vagy korrekciós intézkedést előíró határozatot, észszerű ideig kihagyva belőle a címzett személyazonosságát és személyes adatait, ha ezen időszakon belül az anonim közzététel indokai várhatóan megszűnnek, és feltéve, hogy az ilyen anonim közzététel biztosítja az érintett személyes adatok hatékony védelmét; vagy

c)  eltekintenek a közigazgatási szankciót vagy a korrekciós intézkedést elrendelő határozat közzétételétől, amennyiben az a) és b) pontban meghatározott opciókat nem tekintik elégségesnek annak biztosításához, hogy:

i.  a pénzügyi piacok stabilitása ne kerüljön veszélybe;

ii.  a kisebb jelentőségűnek tartott intézkedésekről szóló határozatok közzététele arányos legyen.

(4)  A szankció vagy intézkedés név nélküli közzétételéről szóló, (3) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetében az érintett adatok közzététele elhalasztható. Amennyiben a közigazgatási szankciót vagy korrekciós intézkedést előíró határozat ellen az illetékes igazságügyi hatósághoz fellebbezést nyújtanak be, az illetékes hatóságok hivatalos honlapjukon haladéktalanul közzéteszik ezt az információt és a fellebbezés eredményével kapcsolatos későbbi információkat. A közigazgatási szankciót vagy korrekciós intézkedést előíró határozatot megsemmisítő bírósági határozatokat ugyancsak közzé kell tenni.

(5)  Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az e cikk (1)–(4) bekezdésében említett, nyilvánosságra hozott információk a közzétételt követően legalább öt évig elérhetők legyenek a hivatalos honlapjukon. A közzétett személyes adatok csak annyi ideig maradhatnak fenn az illetékes hatóság hivatalos honlapján, ameddig ez az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal összhangban szükséges.

60. cikkAz EIOPA közigazgatási szankciókkal és korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatására vonatkozó kötelezettség

(1)  Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EIOPA-t az általuk megállapított, de az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban közzé nem tett valamennyi közigazgatási szankcióról és egyéb intézkedésről.

(2)  Az illetékes hatóságok minden évben összesített tájékoztatást bocsátanak az EIOPA rendelkezésére az 57. cikkel összhangban megállapított valamennyi közigazgatási szankcióról és korrekciós intézkedésről.

Az EIOPA a kapott információkat éves jelentésben teszi közzé.

(3)  Ha az illetékes hatóság nyilvánosságra hozott egy közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést, erről egyidejűleg az EIOPA-t is értesíti.

XI. FEJEZETZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61. cikkSzemélyes adatok feldolgozása

A személyes adatok e rendelet keretében történő feldolgozása tekintetében a PEPP-szolgáltatók és az illetékes hatóságok e rendelet alkalmazásában végzett feladataikat az (EU) 2016/679 rendelettel és az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) összhangban látják el. Az EIOPA által e rendelet keretében végzett személyesadat-feldolgozás tekintetében az EIOPA eleget tesz a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek.

62. cikkA felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésének napjától határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 24. cikk (3) bekezdésében, a 26. cikk (3) bekezdésében, a 28. cikk (2) bekezdésében, a 32. cikk (7) bekezdésében, valamint a 39. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikk (3) bekezdésében, a 26. cikk (3) bekezdésében, a 28. cikk (2) bekezdésében, a 32. cikk (7) bekezdésében és a 39. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A 24. cikk (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése, a 28. cikk (2) bekezdése, a 32. cikk (7) bekezdése, valamint a 39. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

63. cikkÉrtékelés és jelentéstétel

(1)  E rendelet hatálybalépése után a Bizottság ötévente elvégzi a rendelet értékelését, és az EIOPA-val való konzultációt követően fő megállapításairól jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(2)  ▌A jelentés kiterjed a rendelet működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre, különösen a következőkre:

a)  hordozhatóság;

b)  részalapok és partnerségek fejlesztése;

c)  szolgáltatóváltási mechanizmus;

d)  a PEPP-alaptermék igénybevétele;

e)  a panasztételi eljárás;

f)  az Unió egészére kiterjedő alkalmazás;

g)  a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők beépítése a PEPP-termékekkel kapcsolatos befektetési politikába;

h)  a 37. cikk (2) bekezdésében említett 1%-os felső értéket;

(3)  A Bizottság testületet hoz létre az érintett érdekelt felekkel, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a PEPP alakulását és végrehajtását. A testület legalább az EIOPA-t, a nemzeti felügyeleteket, az ágazati és fogyasztói képviselőket, valamint független szakértőket foglal magában.

A testület titkársága az EIOPA.

64. cikkHatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az e rendeletben előírt felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított 12 hónap elteltével alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,  

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

 • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
 • [2] *Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
 • [3]   HL C , , o.
 • [4]   Cselekvési terv a tőkepiaci unió megteremtésére, Európai Bizottság, 2015. szeptember 30. (COM(2015) 468 final).
 • [5]   Az Európai Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út (2015/2106(INI)), 20. pont.
 • [6]   Az Európai Tanács 2016. június 28-i következtetései, EUCO 26/16, 11. pont.
 • [7]   COM(2016) 601 végleges, 4. o.
 • [8]   COM(2017) 292 végleges, 6. o.
 • [9]   Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
 • [10]   Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).
 • [11]   Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).
 • [12]   A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről, 2010. december 8., (COM(2010) 716 végleges).
 • [13]   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
 • [14]   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).
 • [15]   Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
 • [16]   Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).
 • [17]   Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).
 • [18]   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről (átdolgozás) (HL L 354., 2016.12.23., 37. o.).
 • [19]   Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás) (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).
 • [20] 
 • [21]   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről (HL L 26., 2016.2.2., 19. o.).
 • [22]   Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).
 • [23]   Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (29.6.2018)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

A vélemény előadója: Heinz K. Becker

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós háztartások megtakarítási rátája a világon a legmagasabbak között van, de e megtakarítások zömét rövid lejárattal, bankszámlákon tartják. A tőkepiaci befektetések fokozása segíthet leküzdeni az idősödő népesség és az alacsony kamatok jelentette kihívásokat.

(1)  Az uniós háztartások megtakarítási rátája a világon a legmagasabbak között van, de e megtakarítások zömét rövid lejárattal, bankszámlákon tartják, hozamuk pedig alacsony. A háztartások megtakarítási rátái mindazonáltal uniós országonként jelentősen eltérőek, és az uniós tagállamok között fennálló tartós eltérések hatással lehetnek a beruházásokra és a növekedésre, mivel a háztartások megtakarításai a magán- és közberuházások fontos pénzügyi forrásai. A tőkepiaci befektetések fokozása hosszú távon segíthet leküzdeni az idősödő népesség, az alacsony kamatok és az alacsony beruházási szint jelentette kihívásokat.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjasok tisztességes életszínvonalának biztosítása érdekében a tagállamoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk a nemzeti nyugdíjrendszerek első (állami) és második (foglalkoztatói) pillérének továbbfejlesztése, megerősítése és reformja számára. E két pillér továbbra is kiemelkedő szerepet játszik az időskori jövedelem és a nemzeti rendszerek fenntarthatósága szempontjából. A PEPP-termékek nem helyettesíthetik vagy veszélyeztethetik az első és második pillérbe tartozó rendszereket. Az e pillérekhez szükséges pénzügyi források megszilárdítása érdekében a tagállamoknak a munkanélküliséget, valamint a bejelentés nélküli és biztosítás nélküli munkavégzést is le kell küzdeniük. Tekintve azonban a dolgozó népesség arányának 1:4-ről 1:2-re való, küszöbön álló csökkenését, rendkívül fontos a nyugdíjak több pilléren alapuló megközelítése. Az önkéntes, hosszú távú páneurópai magánnyugdíjtermék ki fogja egészíteni és megerősíti a meglévő nyugdíjmegtakarításokat, javítva azok megfelelőségét és növelve a lakosság azon kategóriái – például a nők, a fiatalok, az önálló vállalkozók és az atipikus vagy új foglalkoztatási formákban dolgozó személyek – lefedettségét, amelyek korábban nem vagy csak részlegesen rendelkeztek nyugdíjjogosultsággal.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  2015-ben az EU-28 11,3 millió munkaképes korú (20–64 éves) polgára tartózkodott az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, és az EU-28 1,3 millió polgára dolgozott a tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az öregségi nyugdíj a nyugdíjba vonuló személy jövedelmének alapvető részét képezi, és célja, hogy biztosítsa a tisztességes életszínvonalat és az időskori szegénység leküzdését. Az öregségi nyugdíj előfeltétele az Európai Unió Alapjogi Chartájában – többek között az idősek jogairól szóló 25. cikkben – meghatározott alapvető jogok gyakorlásának, amely kimondja: „az Unió elismeri, és tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó és önálló élethez, a társadalmi és kulturális életben való részvételhez”, valamint a Miniszterek Tanácsának az idősebb személyek emberi jogainak előmozdításáról szóló ajánlásában1a rögzített jogok gyakorlásának.

 

__________________

 

1a Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2014)2 ajánlása a tagállamok számára az idősek emberi jogainak előmozdításáról

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  A PEPP célja, hogy az uniós polgárok számára további önkéntesen választható nyugdíj-megtakarítási lehetőséget biztosítson, és megerősíti a polgárok jogosultságainak hordozhatóságát. Emellett kiegészíti a nemzeti nyugdíjrendszereket és a 2014/50/EU irányelvet.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e)  A társadalom öregedése és a csökkenő születési ráták jelentős demográfiai kihívásokat jelentenek az Unió számára, amelyek mind a nyugdíjak megfelelőségét és fenntarthatóságát, mind pedig a generációk közötti szolidaritást veszélyeztetik. Ezen túlmenően a digitalizáció és a munkaerőpiaci változások várhatóan még tovább mélyítik majd a problémát, és növekvő nyomás alá helyezik az első és második pillérbe tartozó nyugdíjakat.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1f)  A nemek közötti nyugdíjkülönbség az Unióban továbbra is fennáll a nyugdíjrendszerekbe való rendszertelen befizetések miatt, ami annak tudható be, hogy az anyaság vagy a gyermekgondozás miatt megszakad a munkavégzés vagy a járulékfizetés. Az Unióban a 65 és 79 év közötti nyugdíjas nők nyugdíja átlagosan majdnem 40%-kal alacsonyabb, mint az azonos korú férfiaké. A PEPP további lehetőséget biztosíthat számukra, hogy megfelelő nyugdíjban részesüljenek.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1g)  Az EIOPA szerint mindössze 67 millió fő, azaz az EU 25 és 59 év közötti népességének 27%-a rendelkezik jelenleg olyan önkéntesen jegyzett pénzügyi termékkel, amely hosszú távú nyugdíj-célkitűzést is magában foglal, és ez is csupán néhány tagállamra koncentrálódik.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1h)  A PEPP-nek elsősorban hosszú távú támogatási eszköznek kell lennie annak érdekében, hogy a nyugdíjba vonulást követően jó életszínvonalat biztosítson, különösen a fiatal uniós polgárok számára. A PEPP eredményesen javíthatja a nyugdíjba vonulás utáni egyéni életszínvonal fenntartásához szükséges költségek fedezésének képességét.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1i)  Az Unió egyre növekvő demográfiai kihívással néz szembe, amely végül 2060-ra a jelenlegi 1:4 arányú időskori függőségi ráta 1:2 arányra csökkenését eredményezi. Minden 65 éves vagy annál idősebb polgárra jelenleg 4 fő jut a 15 és 64 év közötti korosztályból, 2060-ra pedig minden 65 évnél idősebb polgárra 2 fő jut majd az említett korosztályból.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 j preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1j)  A PEPP hordozhatósága különösen a fiatalok szemében növeli majd a PEPP mint termék vonzerejét, és még inkább meg fogja könnyíteni a polgárok számára az ahhoz fűződő joguk gyakorlását, hogy az egész Unióban bárhol élhessenek és dolgozhassanak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 k preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1k)  A PEPP az egyéni nyugdíjak európai kereteként különösen azon személyek számára szükséges és hasznos, akik nem jogosultak megfelelő nyugdíjra, illetve azok számára, akik a nemzeti rendszerek mellett kiegészítő megtakarítási rendszerrel szeretnének rendelkezni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A magánnyugdíjak belső piacának működését jelenleg akadályozza a nemzeti piacok nagy fokú szétaprózottsága és a magánnyugdíjtermékek korlátozott mértékű hordozhatósága. Ez megnehezítheti, hogy a polgárok éljenek alapvető szabadságaikkal. Megakadályozhatja például, hogy valaki egy másik tagállamban vállaljon munkát, vagy másik tagállamban menjen nyugdíjba. Emellett a meglévő magánnyugdíjtermékek szabványosításának hiánya akadályozza, hogy a szolgáltatók éljenek a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogával.

(3)  A magánnyugdíjak belső piacának működését jelenleg akadályozza a nemzeti piacok nagy fokú szétaprózottsága és a magánnyugdíjtermékek korlátozott mértékű hordozhatósága. Ez megnehezítheti, hogy a polgárok éljenek alapvető szabadságaikkal. Megakadályozhatja például, hogy valaki egy másik tagállamban keressen vagy vállaljon munkát, vagy másik tagállamban menjen nyugdíjba. Emellett a meglévő magánnyugdíjtermékek szabványosításának hiánya akadályozza, hogy a szolgáltatók éljenek a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogával.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Tekintettel arra, hogy a PEPP várhatóan hozzá fog járulni a tőkepiaci unió kiépítéséhez és a tőkének a reálgazdaság és a hosszú távon fenntartható projektek felé történő átirányításához, a megtakarítókat be kell vonni a folyamatba, ami tudatosítja bennük pénzügyi és nem pénzügyi érdekeiket, valamint a termék teljesítménye és a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők közötti kölcsönös kapcsolatot. E folyamat eredményessége összefügg a magas szintű átláthatósággal és tájékoztatással, valamint a megtakarítók megfelelő szerepvállalásával.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az alacsonyabb jövedelműeknek és azoknak, akik rövidebb időt töltöttek a munkaerőpiacon, kevesebb pénzügyi mozgásterük van ahhoz, hogy magánnyugdíjtermékekbe fektessenek be, ami idős korban a jövedelmi egyenlőtlenség növekedéséhez vezet. Különösen igaz ez a nőkre a nemek közötti bérkülönbség következtében, amely a nőket egész szakmai életpályájuk során sújtja, és mivel több időt töltenek jövedelem nélkül vagy csupán nagyon alacsony jövedelem mellett a munkaerőpiacon kívül, hogy gondozási feladatokat lássanak el.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A magánnyugdíjtermékek körében a PEPP kialakítása hozzá fog járulni a nyugdíjcélú megtakarítások választékának bővítéséhez, és uniós piacot hoz létre a PEPP-szolgáltatók számára. Javítja a háztartások nyugdíj-előtakarékossági lehetőségeit.

(10)  A magánnyugdíjtermékek körében a PEPP kialakítása hozzá fog járulni a nyugdíjcélú megtakarítások választékának bővítéséhez, és uniós piacot hoz létre a PEPP-szolgáltatók számára. Jól szabályozott, biztonságos, társadalmilag felelős és fenntartható, jobb lehetőségeket kell biztosítani a háztartások számára a nyugdíj-előtakarékosságra, kellőképpen figyelembe véve szükségleteiket és preferenciáikat.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Ez a PEPP-rendelet nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy folytassák a tőkefedezeti öregségi nyugdíjrendszerek kollektív alapon történő szervezését.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A PEPP-re vonatkozó jogszabályi keret megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes nyugdíjcélú befektetések sikeres piacának alapjait. A meglévő nyugdíjtermékek és -rendszerek kiegészítésével segít majd kielégíteni a nyugdíjcélú megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, hozzájárul a demográfiai kihívások kezeléséhez, és számottevő új magántőkeforrást biztosít a hosszú távú beruházások céljára. Ez a keret nem helyettesíti, és nem is harmonizálja a meglévő nemzeti magánnyugdíjrendszereket.

(11)  A PEPP-re vonatkozó jogszabályi keret megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes nyugdíjcélú befektetések sikeres piacának alapjait. A PEPP segít majd kielégíteni a nyugdíjcélú megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, segítséget nyújt a demográfiai kihívások és a nyugdíjak terén fennálló egyenlőtlenségek kezeléséhez azáltal, hogy számottevő új magántőkeforrást biztosít a hosszú távú és fenntartható beruházások, ezen belül a szociális beruházások céljára. Ez a keret nem helyettesíti, és nem is harmonizálja a meglévő nemzeti nyugdíjtermékeket vagy foglalkoztatói magánnyugdíjrendszereket.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által kiadott egyetlen termékengedélynek egységes szabályrendszer alapján biztosítania kell a PEPP-szolgáltatók hozzáférését a teljes uniós piachoz.

(14)  Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott együttműködés keretében kiadott egyetlen termékengedélynek egységes szabályrendszer alapján biztosítania kell a PEPP-szolgáltatók hozzáférését a teljes uniós piachoz.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények szervezeti felépítésének és szabályozásának módja tagállamonként jelentős mértékben eltérő. Egyes tagállamokban ezek az intézmények kizárólag foglalkoztatói nyugdíjakkal kapcsolatos tevékenységeket folytathatnak, míg más tagállamokban foglalkoztatói és magánnyugdíjakkal kapcsolatos tevékenységeket is folytathatnak. Ez nemcsak a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények eltérő szervezeti felépítéséhez vezetett, hanem eltérő nemzeti szintű felügyelethez is. A foglalkoztatói és magánnyugdíjakkal kapcsolatos tevékenységeket egyaránt folytató foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények prudenciális felügyelete szélesebb körű a csupán foglalkoztatói nyugdíjakkal kapcsolatos tevékenységeket folytató intézmények felügyeleténél. A pénzügyi stabilitás veszélyeztetésének elkerülése és az eltérő szervezeti felépítés és felügyelet figyelembevétele érdekében csak azon foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények számára helyénvaló megengedni, hogy PEPP-termékeket kínáljanak, amelyek számára a nemzeti jogszabályok megengedik, hogy magánnyugdíjtermékeket is nyújtsanak, és amelyeket e célból megfelelően felügyelnek. Ezenfelül és a pénzügyi stabilitás további védelme érdekében a PEPP-szolgáltatással kapcsolatos üzletághoz kapcsolódó minden kötelezettséget és az azok fedezetéül szolgáló valamennyi eszközt el kell különíteni a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató vállalkozás egyéb tevékenységeitől, azokat elkülönítetten kell kezelni és szervezni, az átruházás bármilyen lehetősége nélkül.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A PEPP-re alkalmazandó adózási szabályokat azon tagállam jogalkotásának kell meghatároznia, amelyben a PEPP-megtakarító járulékot fizetett. Ebből következően a PEPP-termék után minden egyes tagállamban, amelyben a PEPP-megtakarító hozzájárulást fizetett, az adott tagállamban fizetett hozzájárulások mértékével arányosan adóznak.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Az élethosszig fizetett nyugdíjak és a kiegészítő pénzügyi biztosítékok – amelyek az olyan kockázatok fedezésére szolgálnak, mint a fogyatékosság, a halál vagy a tartós ápolás-gondozás – alapvető jellemzői az átfogó nyugellátási termékeknek. A nyugdíjtermékeknek a nyugdíjba vonulás után hosszú távú, biztonságos és stabil kiegészítő jövedelmet kell biztosítaniuk az ügyfelek számára.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b)  A járulékfizetési tervekhez előrejelzéseket kell csatolni, amelyek a pénzeszközök értékére, a befektetések hozamára, a becsült inflációra és a gazdasági növekedésre összpontosítanak.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Annak érdekében, hogy a PEPP-szolgáltatók számára zökkenőmentes legyen az átmenet, e rendelet hatálybalépésétől számított három év elteltével kötelezni kell a szolgáltatókat arra, hogy olyan PEPP-termékeket biztosítsanak, amelyek minden egyes tagállam tekintetében részalapokat tartalmaznak. Mindamellett a fogyasztók esetleges megtévesztésének elkerülése érdekében a PEPP bevezetésekor a szolgáltató köteles tájékoztatást adni arról, mely nemzeti részalapok állnak azonnal rendelkezésre.

(21)  A PEPP bevezetésekor a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a szerződésben arról, mely nemzeti részalapok állnak azonnal rendelkezésre. Ha a PEPP-megtakarító olyan tagállamba költözik, ahol a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó nem kínál közvetlenül rendelkezésre álló részalapot, a szolgáltatóváltásnak díjtalannak kell lennie minden fogyasztó számára. A PEPP-kedvezményezettek számára lehetővé kell tenni, hogy megkaphassák a PEPP-kifizetéseket függetlenül attól, hogy mely tagállamban laknak.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A nemzeti részalapok valamennyi tagállamban való megnyitásának megkönnyítése érdekében a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy partnerségeket alakítsanak ki más PEPP-szolgáltatókkal.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Figyelembe véve a létrehozott nyugdíjrendszer jellegét és a kapcsolódó adminisztratív terheket, a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak egyértelmű és megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a potenciális PEPP-megtakarítók és -kedvezményezettek számára a nyugdíjba vonulással kapcsolatos döntéshozatal megkönnyítése érdekében. Ugyanebből az okból a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók magas szintű átláthatóságot kötelesek biztosítani a rendszer különböző szakaszaiban, így a belépést megelőző szakaszban, a tagság során (beleértve a nyugdíjazást megelőző szakaszt) és a nyugdíjazást követően. Tájékoztatást kell nyújtani különösen a felhalmozott nyugdíjjogosultságokról, a nyugellátás előrevetített szintjeiről, a kockázatokról és garanciákról, valamint a költségekről. Amennyiben a nyugellátás előrevetített szintjei gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az ilyen információknak tartalmazniuk kell egy kedvezőtlen forgatókönyvet is, amely szélsőséges, de valószerű.

(22)  Figyelembe véve a létrehozott nyugdíjrendszer jellegét és a kapcsolódó adminisztratív terheket, a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak egyértelmű és megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a potenciális PEPP-megtakarítók és -kedvezményezettek számára a nyugdíjba vonulással kapcsolatos döntéshozatal megkönnyítése érdekében. Ugyanebből az okból a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók magas szintű átláthatóságot kötelesek biztosítani a rendszer különböző szakaszaiban, így a belépést megelőző szakaszban, a tagság során (beleértve a nyugdíjazást megelőző szakaszt) és a nyugdíjazást követően. Tájékoztatást kell nyújtani különösen a felhalmozott nyugdíjjogosultságokról, a nyugellátás előrevetített szintjeiről, a kockázatokról és garanciákról, a költségekről, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők integrálásáról. A nyugellátás előrevetített szintjei többek között gazdasági forgatókönyveken alapulnak, amelyek egy kedvezőtlen forgatókönyvet is tartalmaznak.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A PEPP-rendszerhez való csatlakozást megelőzően a potenciális PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell minden szükséges információt ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak.

(23)  A PEPP-rendszerhez való csatlakozást megelőzően a potenciális PEPP-megtakarítók számára a megtakarítási elvárásaikat és szükségleteiket értékelő tanácsadáson keresztül biztosítani kell minden szükséges információt ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak.

Indokolás

A tanácsadás érdemi eszköz lehet, amellyel a fogyasztók felvilágosíthatók választási lehetőségeikről.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az optimális termékátláthatóság biztosításához a PEPP előállítóinak el kell készíteniük az általuk előállított PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt megkezdhetik a termék PEPP-megtakarítók számára történő forgalmazását. Nekik kell felelősséget vállalniuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum pontosságáért is. A PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a PEPP-re vonatkozó módosításokkal megfelel az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet33 szerinti, lakossági befektetési csomagtermékekre és a biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak.

(24)  Az optimális termékátláthatóság biztosításához a PEPP-szolgáltatóknak el kell készíteniük az általuk előállított PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt megkezdhetik a termék PEPP-megtakarítók számára történő forgalmazását. Nekik kell felelősséget vállalniuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum pontosságáért is. A PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a PEPP-re vonatkozó módosításokkal megfelel az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet33 szerinti, lakossági befektetési csomagtermékekre és a biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak.

__________________

__________________

33 Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)   Nemzeti szinten már folyamatban van nyugdíjtermék-kalkulátorok kialakítása. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ezek a kalkulátorok a lehető leghasznosabbak legyenek a fogyasztók számára, tartalmazniuk kell a PEPP különböző előállítói által felszámított költségeket és díjakat, valamint a közvetítők vagy a befektetési lánc más szereplői által felszámított egyéb költségeket és díjakat is, amelyeket a PEPP előállítói nem szerepeltetnek az áraikban.

(26)  Nemzeti szinten már folyamatban van nyugdíjtermék-kalkulátorok kialakítása. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ezek a kalkulátorok a lehető leghasznosabbak legyenek a fogyasztók számára, tartalmazniuk kell a különböző PEPP-szolgáltatók által felszámított költségeket és díjakat, valamint a közvetítők vagy a befektetési lánc más szereplői által felszámított egyéb költségeket és díjakat is, amelyeket a PEPP-szolgáltatók nem szerepeltetnek az áraikban.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A befektetők számára lehetővé kell tenni, hogy egy külön eszköz segítségével kiszámítsák a kifizetési szakaszban elérhető járadék szintjét.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A marketingkommunikációnak ki kell használnia a digitalizáció kínálta lehetőségeket, és a PEPP előnyeit egyszerű, könnyen érthető és felhasználóbarát módon kell bemutatnia, maradéktalanul eleget téve az 1286/2014 rendelet (PRIIP-rendelet) 9. cikkének.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A PEPP-szolgáltatóknak számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót kell összeállítaniuk a PEPP-megtakarítók számára, amelyben ismertetik a PEPP-konstrukcióval kapcsolatos alapvető személyes és generikus adatokat és biztosítják a konstrukcióra vonatkozó folyamatos tájékoztatást. A számlaértesítőnek és intézményi tájékoztatónak világosnak és átfogónak kell lennie, továbbá olyan releváns és megfelelő információkat kell tartalmaznia, amelyek elősegítik a nyugdíjjogosultságok mindenkori és konstrukciók közötti áttekintését, valamint a munkavállalói mobilitást.

(29)  A PEPP-szolgáltatóknak számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót kell összeállítaniuk a PEPP-megtakarítók számára, amelyben ismertetik a PEPP-konstrukcióval kapcsolatos alapvető személyes és generikus adatokat és biztosítják a konstrukcióra vonatkozó folyamatos tájékoztatást. A számlaértesítőt a PEPP-megtakarító beleegyezése esetén a PEPP-kedvezményezetteknek is meg kell küldeni. A számlaértesítőnek és intézményi tájékoztatónak világosnak, naprakésznek, egyszerűnek és átfogónak kell lennie, továbbá olyan releváns és megfelelő információkat kell tartalmaznia, amelyek elősegítik a kiegészítő nyugdíjjogosultságok mindenkori és konstrukciók közötti áttekintését, valamint a munkavállalói mobilitást.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek jogainak megfelelő védelme érdekében a PEPP-szolgáltatóknak képesnek kell lenniük olyan eszközallokációs döntések meghozatalára, amelyek megfelelnek kötelezettségeik pontos jellegének és lejárati szerkezetének. Ezért hatékony felügyeletre, továbbá a befektetési szabályokkal kapcsolatos olyan megközelítésre van szükség, amely elegendő rugalmasságot biztosít a PEPP-szolgáltatóknak ahhoz, hogy a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb befektetési politika mellett döntsenek, ugyanakkor teljesítsék a körültekintő fellépésre vonatkozó kötelezettségüket. Az óvatosság elvének való megfelelés ezért megköveteli azt, hogy a befektetési politikát a PEPP-szolgáltatók ügyfélstruktúrájához igazítsák.

(32)  A PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek jogainak megfelelő védelme érdekében a PEPP-szolgáltatóknak képesnek kell lenniük olyan eszközallokációs döntések meghozatalára, amelyek megfelelnek kötelezettségeik pontos jellegének és lejárati szerkezetének. Ezért hatékony felügyeletre, továbbá a befektetési szabályokkal kapcsolatos olyan megközelítésre van szükség, amely elegendő rugalmasságot biztosít a PEPP-szolgáltatóknak ahhoz, hogy a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb befektetési politika mellett döntsenek, ugyanakkor a PEPP-megtakarítók szükségleteivel és preferenciáival összhangban teljesítsék a körültekintő fellépésre vonatkozó kötelezettségüket. Az óvatosság elvének való megfelelés ezért megköveteli azt, hogy a befektetési politikát a PEPP-szolgáltatók ügyfélstruktúrájához igazítsák.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Azáltal, hogy a rendelet az óvatosság elvét teszi a tőkebefektetések elvi alapjává, valamint hogy a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé teszi a határokon átnyúló működést, ösztönzi a megtakarítások magánnyugdíj-ágazatba történő terelését, és ezáltal hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez.

(33)  Azáltal, hogy a rendelet az óvatosság elvét teszi a tőkebefektetések elvi alapjává, valamint hogy a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé teszi a határokon átnyúló működést, ösztönzi a megtakarítások magánnyugdíj-ágazatba történő terelését, és ezáltal hozzájárul a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődéshez.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A tőkepiaci unió elmélyítésével összefüggésben széles körű annak értelmezése, hogy mi minősül hosszú távú gazdasági profilú eszköznek. Az ilyen eszközök nem átruházható értékpapírok, ezért esetükben nem érvényesül a másodlagos piacok likviditása. Gyakran meghatározott időtartamú kötelezettségvállalást igényelnek, amelyek korlátozzák piacképességüket, és ide értendők a tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokban fennálló részesedések és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, valamint az ilyen vállalkozásoknak nyújtott hitelek. A tőzsdén nem jegyzett vállalkozások közé tartoznak az infrastruktúra-projektek, a tőzsdén nem jegyzett, növekedésre törekvő társaságokba történő befektetések, valamint az ingatlanba és egyéb, hosszú távú befektetés céljára alkalmas eszközbe történő befektetések. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes infrastruktúra-projektek gyakran nem jegyzett eszközök, és a projektfinanszírozáshoz hosszú lejáratú hitelekre támaszkodnak. Kötelezettségeik hosszú távú jellegére tekintettel a PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy eszközportfóliójuk megfelelő részét a reálgazdaságba irányuló, hosszú távú gazdasági előnyökkel járó fenntartható befektetésekre, mindenekelőtt infrastukturális projektekre és vállalkozásokra fordítsák.

(35)  A tőkepiaci unió elmélyítésével összefüggésben széles körű annak értelmezése, hogy mi minősül hosszú távú gazdasági profilú eszköznek. Az ilyen eszközök nem átruházható értékpapírok, ezért esetükben nem érvényesül a másodlagos piacok likviditása. Gyakran meghatározott időtartamú kötelezettségvállalást igényelnek, amelyek korlátozzák piacképességüket, és ide értendők a tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokban fennálló részesedések és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, valamint az ilyen vállalkozásoknak nyújtott hitelek. A tőzsdén nem jegyzett vállalkozások közé tartoznak az infrastruktúra-projektek, a tőzsdén nem jegyzett, növekedésre törekvő társaságokba történő befektetések, valamint az ingatlanba és egyéb, hosszú távú befektetés céljára alkalmas eszközbe történő befektetések. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes infrastruktúra-projektek gyakran nem jegyzett eszközök, és a projektfinanszírozáshoz hosszú lejáratú hitelekre támaszkodnak. Kötelezettségeik hosszú távú jellegére tekintettel a PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy eszközportfóliójuk megfelelő részét a reálgazdaságba irányuló, hosszú távú gazdasági, környezeti és társadalmi előnyökkel járó fenntartható befektetésekre, mindenekelőtt infrastrukturális projektekre és vállalkozásokra fordítsák.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az Egyesült Nemzetek által támogatott Felelős Befektetési Elvek között szereplő környezeti, társadalmi és irányítási tényezők fontosak a PEPP-szolgáltatók befektetési politikája és kockázatkezelési rendszerei számára. A PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy befektetési döntéseik során vizsgálják meg ezeket a tényezőket, és vegyék figyelembe, hogy azok miként képezik kockázatkezelési rendszerük részét.

(36)  Az Egyesült Nemzetek által támogatott Felelős Befektetési Elvek között szereplő környezeti, társadalmi és irányítási tényezők fontosak a PEPP-szolgáltatók befektetési politikája és kockázatkezelési rendszerei számára. A PEPP-szolgáltatóknak ezért figyelembe kell venniük tőkebefektetéseik lehetséges környezeti, társadalmi és irányítási következményeit. E kockázatértékelést az EIOPA és az illetékes hatóságok, valamint a PEPP-megtakarítók számára is hozzáférhetővé kell tenni. A PEPP-szolgáltatóknak befektetési döntéseik során meg kell vizsgálniuk ezeket a tényezőket, és figyelembe kell venniük, hogy azok miként képezik kockázatkezelési rendszerük részét.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)  E rendelet egyik célkitűzése, hogy a tőkét a reálgazdaságba irányuló hosszú távú európai beruházások felé terelje. A PEPP-szolgáltatóknak környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket kell beépíteniük befektetési döntéseikbe.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

36 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36b)  A PEPP-szolgáltatóknak rendszeres kapcsolatot kell tartaniuk az ügyfeleikkel annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek aggályait és preferenciáit – többek között a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatban – megfelelően beépítsék befektetési döntéseikbe.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

36 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36c)  A PEPP-szolgáltatóknak befektetéskizárási politikát kell elfogadniuk annak biztosítása érdekében, hogy a megtakarításokat ne fektessék be olyan rendkívül vitatott és káros termékekbe, mint a szénalapú energia, a nukleáris fegyverek, a kazettás lőszerek, a dohánygyártás, és ne használják fel olyan káros gyakorlatok támogatására, mint például az emberi jogok és a munkajogok súlyos megsértése, a súlyos környezeti és éghajlati károkozás, a korrupció és az adókikerülés.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Arra vonatkozó kötelezettségük teljesítésének biztosítása érdekében, hogy befektetési politikájukat az óvatosság elvével összhangban alakítsák ki, meg kell akadályozni, hogy a PEPP-szolgáltatók a Pénzügyi Akció Munkacsoport által azonosított, kiemelt kockázatot jelentő, illetve nem együttműködő joghatóságokban fektessenek be.

(37)  Arra vonatkozó kötelezettségük teljesítésének biztosítása érdekében, hogy befektetési politikájukat az óvatosság elvével összhangban alakítsák ki, meg kell akadályozni, hogy a PEPP-szolgáltatók agresszív adókikerülési stratégiát folytassanak és a Pénzügyi Akció Munkacsoport által azonosított, valamint a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokat megállapító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben és az adózás terén nem együttműködő harmadik országok és területek közös uniós listáján szereplő, kiemelt kockázatot jelentő, illetve nem együttműködő országokban és területeken fektessenek be.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Tekintettel arra, hogy a PEPP célkitűzése a hosszú távú nyugellátás, úgy kell meghatározni a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátott befektetési opciók keretét, hogy magában foglalja azon elemeket, amelyek alapján a befektetők befektetési döntést tudnak hozni, ideértve a számukra választhatóként kínált befektetési opciók számát. Miután a PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés megkötésekor meghozta a befektetési opcióra vonatkozó első döntést, lehetővé kell tenni számára, hogy azt észszerű időközönként (ötévente) módosíthassa, de a szolgáltatók számára biztosított legyen a kellően stabil környezet hosszú távú befektetési stratégiájukhoz, és ezzel párhuzamosan érvényesüljön a befektetővédelem.

(38)  Tekintettel arra, hogy a PEPP célkitűzése a hosszú távú nyugellátás, egyértelműen kell körvonalazni a PEPP-megtakarítók számára kínált befektetési opciókat, hogy magukban foglalják azon elemeket, amelyek alapján a befektetők igazodni tudnak ügyfeleik preferenciáihoz és hosszú távú szükségleteihez, és megalapozott befektetési döntést tudnak hozni, ideértve a számukra választhatóként kínált befektetési opciók számát. Miután a PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés megkötésekor meghozta a befektetési opcióra vonatkozó első döntést, lehetővé kell tenni számára, hogy azt észszerű időközönként (ötévente) módosíthassa, de a szolgáltatók számára biztosított legyen a kellően stabil környezet hosszú távú befektetési stratégiájukhoz, és ezzel párhuzamosan érvényesüljön a befektetővédelem.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az alapértelmezett befektetési opciónak biztosítania kell a PEPP-megtakarítók számára a befektetett tőke megtérülését. A PEPP-szolgáltatók emellett inflációs indexálási mechanizmust alkalmazhatnak az infláció legalább részbeni fedezése céljából.

(39)  A valamennyi PEPP-szolgáltató által kínált alapértelmezett befektetési opciónak tőkegarancia révén tőkevédelmet kell biztosítania a PEPP-megtakarítók számára. A PEPP-szolgáltatóknak emellett inflációs indexálási mechanizmust kell alkalmazniuk az infláció a lehető legjobb módon történő fedezése céljából.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  A PEPP-ügyfelek bíróság előtti jogorvoslatra vonatkozó jogának sérelme nélkül könnyen igénybe vehető, megfelelő, független, pártatlan, átlátható és hatékony alternatív vitarendezési eljárásokat kell biztosítani a PEPP-szolgáltatók vagy -forgalmazók és a PEPP-ügyfelek közötti olyan viták rendezéséhez, amelyek tárgyát az e rendeletből fakadó jogok és kötelezettségek képezik.

(45)  A PEPP-ügyfelek bíróság előtti jogorvoslatra vonatkozó jogának sérelme nélkül könnyen igénybe vehető, megfelelő, független, pártatlan, átlátható és hatékony alternatív vitarendezési eljárásokat kell biztosítani a PEPP-szolgáltatók vagy -forgalmazók és a PEPP-ügyfelek és adott esetben -kedvezményezettek közötti olyan viták rendezéséhez, amelyek tárgyát az e rendeletből fakadó jogok és kötelezettségek képezik.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A hatékony és eredményes vitarendezési eljárások kialakítása céljából a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak olyan hatékony panasztételi eljárással kell rendelkezniük, amelyet ügyfeleik igénybe vehetnek, mielőtt a vita alternatív vitarendezési eljárásban történő rendezésre vagy bíróság elé kerülne. A panasztételi eljárás keretében rövid és egyértelműen meghatározott határidőket kell megszabni, amelyeken belül a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak reagálnia kell a panaszra. Az alternatív vitarendezési testületeknek elegendő kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelő és hatékony módon vegyenek részt az e rendelet szerinti jogokat és kötelezettségeket érintő viták ügyében a határokon átnyúló együttműködésben.

(46)  A hatékony és eredményes vitarendezési eljárások kialakítása céljából a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak olyan hatékony panasztételi eljárással kell rendelkezniük, amelyet ügyfeleik és a PEPP-kedvezményezettek igénybe vehetnek, mielőtt a vita alternatív vitarendezési eljárásban történő rendezésre vagy bíróság elé kerülne. A panasztételi eljárás keretében rövid és egyértelműen meghatározott határidőket kell megszabni, amelyeken belül a PEPP-szolgáltatónak vagy a PEPP-forgalmazónak reagálnia kell a panaszra. Az alternatív vitarendezési testületeknek elegendő kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy megfelelő és hatékony módon vegyenek részt az e rendelet szerinti jogokat és kötelezettségeket érintő viták ügyében a határokon átnyúló együttműködésben.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni, ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási és a kifizetési szakaszban – egyértelmű, gyors és biztonságos eljárás keretében – szolgáltatót váltsanak.

(47)  Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni, ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási és a kifizetési szakaszban – egyértelmű, gyors, biztonságos és átlátható eljárás keretében – szolgáltatót váltsanak.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni, ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási és a kifizetési szakaszban – egyértelmű, gyors és biztonságos eljárás keretében – szolgáltatót váltsanak.

(47)  Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni, ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási és a kifizetési szakaszban – egyértelmű, gyors, biztonságos és alacsony költségű eljárás keretében – szolgáltatót váltsanak.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A szolgáltatóváltási eljárásnak a PEPP-megtakarító számára könnyen lebonyolíthatónak kell lennie. Ennek megfelelően az eljárás PEPP-megtakarító nevében történő kezdeményezéséért és lebonyolításáért a fogadó PEPP-szolgáltatónak kell felelősnek lennie. A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatóváltási eljárás kialakításakor önkéntes alapon további eszközöket, például technikai megoldásokat vegyenek igénybe.

(48)  A szolgáltatóváltási eljárásnak a PEPP-megtakarító számára könnyen lebonyolíthatónak kell lennie. Ennek megfelelően az eljárás PEPP-megtakarító nevében történő kezdeményezéséért és lebonyolításáért a fogadó PEPP-szolgáltatónak kell felelősnek lennie. A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatóváltási eljárás kialakításakor önkéntes alapon további eszközöket, például technikai megoldásokat vegyenek igénybe. Korlátozott hordozhatóság, valamint a szolgáltató engedélyének visszavonása esetén és a PEPP-megtakarító kérésére a szolgáltatóváltást ingyenesen kell biztosítani.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Garantálni kell a PEPP-termékbe való befektetéshez kapcsolódó költségek és díjak teljes átláthatóságát. A fogyasztóvédelem biztosításával párhuzamosan egyenlő feltételeket kell teremteni a szolgáltatók számára. A különböző termékek kapcsán összehasonlítható információ állna rendelkezésre, ami hozzájárul a versenyképes árképzéshez.

(55)  Garantálni kell a PEPP-termékbe való befektetéshez kapcsolódó költségek és díjak teljes átláthatóságát. A fogyasztóvédelem biztosításával párhuzamosan egyenlő feltételeket kell teremteni a szolgáltatók számára. A különböző termékek kapcsán összehasonlítható információt kell rendelkezésre bocsátani, ami hozzájárul a versenyképes árképzéshez.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  Bár a PEPP-szolgáltatók folyamatos felügyelete a megfelelő illetékes nemzeti hatóságok feladata, az EIOPA-nak össze kell hangolnia a felügyeletet a PEPP-termékek tekintetében, hogy biztosítsa egy egységes felügyeleti módszertan alkalmazását, és így hozzájáruljon a nyugdíjtermék páneurópai jellegéhez.

(56)  Bár a PEPP-szolgáltatók folyamatos felügyelete a megfelelő illetékes nemzeti hatóságok feladata, az EIOPA-nak össze kell hangolnia a felügyeletet a PEPP-termékek tekintetében, hogy biztosítsa egy egységes felügyeleti módszertan következetes alkalmazását, és így hozzájáruljon a nyugdíjtermék páneurópai jellegéhez.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

67 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(67a)  Az EU-ban a 65 éves vagy idősebb emberek 14,6%-át fenyegeti a szegénység kockázata. Mivel a tőkejövedelem jellemzően a felső jövedelmi sávokban koncentrálódik, a magánnyugdíjakat előmozdító adókedvezmények negatív és regresszív tényleges adókulcsokat eredményezhetnek. Helyénvalóbb lenne, ha e kieső adóbevételeket az első pillérbe tartozó rendszerek fenntarthatóságának és megfelelőségének növelésére fordítanák. A tagállamoknak meg kell határozniuk a magánnyugdíjtermékekre, ezen belül a PEPP-re nyújtott adókedvezmények felső határát, és azokkal olyan meghatározott csoportokat – például az alacsony jövedelmű csoportokat, az önálló vállalkozókat és a járulékfizetési időszakukat hosszabb időre megszakító személyeket – kell megcélozniuk, akik korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek más kiegészítő nyugdíjellátásokhoz.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(68a)  A PEPP a nyugdíjrendszerek mellett új, kiegészítő eszköz az Unió valamennyi polgára számára. A nemzeti adórendszerekben a PEPP számára biztosítani kell a nemzeti nyugdíj-megtakarítási termékekre vonatkozó legkedvezőbb adózási feltételeket.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(69)  A tagállamok törekedjenek arra, hogy a PEPP bevezetését követően vegyék figyelembe az (EU) 2017/... bizottsági ajánlást, és a nemzeti magánnyugdíjtermékekre nyújtott adókedvezményeket terjesszék ki a PEPP-termékekre is.

(69)  A tagállamok határozottan törekedjenek arra, hogy a PEPP bevezetését követően vegyék figyelembe az (EU) 2017/... bizottsági ajánlást, és a nemzeti magánnyugdíjtermékekre nyújtott adókedvezményeket terjesszék ki a PEPP-termékekre is.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

69 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(69a)  A tagállamok törekedjenek a PEPP megfelelő keretrendszerének kialakítására.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(70)  El kell végezni e rendelet felülvizsgálatát többek között a piaci fejleményeknek, például új típusú PEPP-termékek megjelenésének, valamint az uniós jog egyéb területein bekövetkezett fejleményeknek az értékelésével.

(70)  El kell végezni e rendelet felülvizsgálatát többek között a piaci fejleményeknek, például új típusú PEPP-termékek megjelenésének, valamint az uniós jog egyéb területein bekövetkezett fejleményeknek az értékelésével. Ennek az értékelésnek figyelembe kell vennie a jól működő PEPP-piac létrehozásának különböző szándékait és céljait, és értékelnie kell különösen, hogy e rendelet hozzájárult-e a több pilléren alapuló nyugdíjrendszerek fejlődéséhez a tagállamokban, és azt eredményezte-e, hogy több európai polgár takarít meg a fenntartható és megfelelő nyugdíj érdekében.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen a személyes adatok védelméhez, a tulajdonhoz, a vállalkozások szabadságához, a férfiak és nők közötti egyenlőséghez való jogot, valamint a magas szintű fogyasztóvédelem elvét.

(71)  Ez a rendelet biztosítja az alapvető jogok tiszteletben tartását, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen az időseknek a méltó és önálló élethez és a társadalmi és kulturális életben való részvételhez való jogát, a személyes adatok védelméhez, a tulajdonhoz, a vállalkozások szabadságához, a férfiak és nők közötti egyenlőséghez való jogot, valamint a magas szintű fogyasztóvédelem elvét.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egyéni megtakarító és gazdálkodó szervezet közötti, önkéntes alapon kötött szerződésen alapul;

a)  egyéni megtakarító és gazdálkodó szervezet közötti, önkéntes és kiegészítő alapon kötött szerződésen alapul;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)”: kollektív vagy egyéni befektetések vagy megtakarítások kezelése céljából az uniós jog alapján engedélyezett, szabályozott pénzügyi vállalkozás által, jóváhagyott PEPP-rendszer keretében szolgáltatott, a nyugdíjba vonulásra tekintettel a PEPP-megtakarító által önkéntesen jegyzett, nem vagy szigorú korlátok között visszaváltható, hosszú távú megtakarítási magánnyugdíjtermék;

2.  „páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)”: kollektív vagy egyéni befektetések vagy megtakarítások kezelése céljából az uniós jog alapján engedélyezett, szabályozott pénzügyi vállalkozás által, jóváhagyott PEPP-rendszer keretében szolgáltatott, a nyugdíjba vonulásra tekintettel a PEPP-megtakarító vagy a tagjai nevében a PEPP-megtakarítók független egyesülete által önkéntesen jegyzett, nem vagy szigorú korlátok között visszaváltható, hosszú távú, fenntartható és társadalmi szempontból felelős megtakarítási magánnyugdíjtermék;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv41 4. cikke (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott lakossági ügyfél;

a)  a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv41 4. cikke (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott lakossági ügyfél, azaz olyan ügyfél, aki nem minősül szakmai ügyfélnek;

__________________

__________________

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a tagjai számára PEPP-termékeket jegyző független egyesület;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.  „egyösszegű kifizetés”: a felhalmozott tőke teljes összegének kifizetése a felhalmozási szakasz végén;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a.  „a PEPP-forgalmazó székhely szerinti tagállama”: az a tagállam, amelyben a PEPP-forgalmazó létesítő okirat szerinti székhelye található;

Indokolás

Fontos a jogbiztonság biztosítása azzal kapcsolatban, hogy határokon átnyúló helyzetekben mely illetékes nemzeti hatóság lesz a felelős a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók folyamatos felügyeletéért, különösen a forgalmazásra és a tájékoztatásra vonatkozó követelményeket illetően.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19b.  „a PEPP-forgalmazó fogadó tagállama”: a PEPP-forgalmazó székhely szerinti tagállamától eltérő olyan tagállam, amelyben a PEPP-forgalmazó PEPP-termékeket forgalmaz;

Indokolás

Fontos a jogbiztonság biztosítása azzal kapcsolatban, hogy határokon átnyúló helyzetekben mely illetékes nemzeti hatóság lesz a felelős a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók folyamatos felügyeletéért, különösen a forgalmazásra és a tájékoztatásra vonatkozó követelményeket illetően.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „tőke”: összesített tőke-hozzájárulások és le nem hívott tőke, amelyek a közvetlenül vagy közvetve a befektetők által viselt díjak, költségek és kiadások levonása után befektethető összegek alapján kerülnek kiszámításra;

21.  „tőke”: összesített tőke-hozzájárulások és le nem hívott tőke, amelyek a közvetlenül vagy közvetve a befektetők által viselt díjak, költségek és kiadások levonása előtt befektethető összegek alapján kerülnek kiszámításra;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24.  „alapértelmezett befektetési opció”: olyan befektetési stratégia, amelyet akkor alkalmaznak, ha a PEPP-megtakarító nem adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy miként fektessék be a PEPP-számláján felhalmozott forrásokat;

24.  „alapértelmezett befektetési opció”: olyan befektetési stratégia, amely legalább a PEPP-megtakarító befektetett tőkéjének megtérülését biztosítja, és amelyet vagy a PEPP-megtakarító választ ki, vagy akkor alkalmaznak, ha a PEPP-megtakarító nem adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy miként fektessék be a PEPP-számláján felhalmozott forrásokat;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

28a.  „környezeti, társadalmi és irányítási tényezők”: a Párizsi Megállapodásban, a fenntartható fejlesztési célokban, az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben, valamint a Felelős Befektetési Elvek (UNPRI) fogalommeghatározásaiban meghatározott uniós éghajlat-politikai és fenntarthatósági célkitűzések, amelyekben a környezeti tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, a természeti erőforrások kimerülése (ezen belül a vízpazarlást és a szennyezés) és az erdőirtás; a társadalmi tényezők között szerepelnek az emberi jogok, a munkafeltételek (ezen belül a rabszolgaság és a gyermekmunka), a helyi közösségek (ezen belül az őslakos közösségek), a konfliktusok, az egészség és a biztonság, a munkavállalói kapcsolatok és a sokszínűség; az irányítási tényezők pedig többek között a vezetői fizetéseket, a vesztegetést és a korrupciót, a politikai lobbitevékenységet és adományokat, az igazgatóságok sokszínűségét és felépítését, valamint az adózási stratégiát foglalják magukban;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 28 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

28b.  „biometrikus kockázat”: a magas életkor eléréséhez, a fogyatékossághoz és a halálhoz kapcsolódó kockázat;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 28 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

28c.  „részalappartnerség”: a PEPP-szolgáltatók közötti együttműködés azzal a céllal, hogy a különböző tagállamokban részalapokat kínáljanak, tekintettel a 12. cikkben említett hordozhatósági szolgáltatásra. E partnerségekben a felelősség minden esetben az elsődleges szolgáltatónál marad.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió területén PEPP csak akkor állítható elő és forgalmazható, ha azt az EIOPA e rendelettel összhangban engedélyezte.

(1)  Az Unió területén PEPP csak akkor hozható létre és forgalmazható, ha azt az illetékes felügyeleti hatóság, az EIOPA engedélyezte, jóváhagyta és tanúsította.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a PEPP-pel kapcsolatos portfólió- és kockázatkezelési, valamint igazgatási eljárásokra vonatkozó információk;

d)  a PEPP-pel kapcsolatos portfólió- és kockázatkezelési, valamint igazgatási eljárásokra vonatkozó információk, a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők befektetési folyamatban betöltött szerepét, valamint a befektetési döntések hosszú távú hatását és externáliáit is beleértve.

Indokolás

Mivel a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők várhatóan hatással lesznek a hosszú távú – például a PEPP-et érintő – befektetési döntésekre, helyénvalónak tűnik annak közzététele, hogy ezeket hogyan veszik figyelembe a szolgáltató kockázatkezelési rendszerében, valamint helyénvalónak tűnik ezeket azon információk részének tekinteni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az e termék biztosítására vonatkozó engedélyért lehessen folyamodni.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a PEPP-pel kapcsolatos befektetési stratégiákra, kockázati profilra és egyéb jellemzőkre vonatkozó információk;

e)  a PEPP-pel kapcsolatos befektetési stratégiákra, kockázati profilra és egyéb jellemzőkre vonatkozó információk, beleértve a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők beépítését és különösen azt, hogy a befektetési stratégia hogyan igazodik a Párizsi Megállapodásban, a fenntartható fejlesztési célokban és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben meghatározott uniós éghajlati és fenntarthatósági célkitűzésekhez;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a súlyos környezeti károkkal, az emberi jogok, ezen belül a munkavállalói jogok súlyos megsértésével és a fegyvergyártással kapcsolatos befektetéskizárási politikára vonatkozó információk;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a PEPP-szolgáltatók között a részalapok különböző tagállamokban történő biztosítása céljából létrejött partnerségekre vonatkozó információk;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátandó információk ismertetése, többek között a PEPP-megtakarítók által benyújtott panaszok kezelését célzó eljárások ismertetése;

h)  a PEPP-megtakarítók és -kedvezményezettek rendelkezésére bocsátandó információk ismertetése, többek között a PEPP-megtakarítók és -kedvezményezettek által benyújtott panaszok kezelését célzó eljárások ismertetése;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a kérelmező a súlyos környezeti károkra, az emberi jogok, ezen belül a munkavállalói jogok súlyos megsértésére és a fegyvergyártásra vonatkozó hiteles befektetéskizárási politikát fogadott el és tett közzé;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a javasolt PEPP ténylegesen beépíti befektetési stratégiájába és kockázatkezelésébe a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, és biztosítja, hogy portfóliókezelése igazodjon a Párizsi Megállapodásban, a fenntartható fejlesztési célokban és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben meghatározott uniós éghajlati és fenntarthatósági célkitűzésekhez;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt az EIOPA konzultál a kérelmező illetékes hatóságával.

(2)  A kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt az EIOPA konzultál a kérelmező illetékes hatóságával oly módon, hogy átadja a kérelem egy példányát és a konzultációhoz szükséges összes vonatkozó információt annak ellenőrzésére, hogy van-e bármilyen kifogás azzal szemben, hogy helyt adjanak a kérelemnek.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az engedély megadásának feltételei már nem teljesülnek, az EIOPA visszavonja a PEPP engedélyét.

(4)  Amennyiben az engedély megadásának feltételei már nem teljesülnek, az EIOPA visszavonja a PEPP engedélyét. Az illetékes nemzeti hatóságok kérhetik az EIOPA-t, hogy mérlegelje valamely PEPP-engedély visszavonását, miután megadták az e kérést indokoló lényeges információkat. Az engedély visszavonása esetén a PEPP-megtakarítók egyértelmű tájékoztatást kapnak, és jogosultak arra, hogy a szolgáltatóváltás 45. cikkben rögzített gyakoriságára tekintet nélkül díjmentesen szolgáltatót váltsanak.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ha a PEPP engedélyét visszavonják, az EIOPA összehangolja a visszavont engedélyű PEPP-szolgáltatóval szerződést kötött PEPP-megtakarítók védelméhez szükséges intézkedéseket.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIOPA nyilvános központi nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az e rendelet alapján engedélyezett valamennyi PEPP-terméket, az egyes termékek szolgáltatóját és a PEPP-szolgáltatók illetékes hatóságát. A nyilvántartást elektronikus formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Az EIOPA nyilvános központi nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az e rendelet alapján engedélyezett valamennyi PEPP-terméket, az egyes termékek szolgáltatóját, a PEPP-szolgáltatók illetékes hatóságát, a PEPP engedélyezésének dátumát és a rendelkezésre álló nemzeti részalapok számát. A nyilvántartást elektronikus formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, és változás bekövetkezésekor mielőbb frissíteni kell.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hordozhatósági szolgáltatás lehetővé teszi a PEPP-megtakarítók számára, hogy egy másik tagállamba való költözést követően továbbra is hozzájárulásokat halmozzanak fel a szolgáltatótól a költözést megelőzően vásárolt PEPP-hez tartozó számlán.

(1)  A hordozhatósági szolgáltatás lehetővé teszi a PEPP-megtakarítók számára, hogy egy másik tagállamba való költözést követően továbbra is hozzájárulásokat halmozzanak fel a szolgáltatótól a költözést megelőzően vásárolt PEPP-hez tartozó számlán. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia azt a lehetőséget, hogy ösztönzőként elengedik a szolgáltatóváltás díját. A költségeknek minden esetben észszerűnek kell lenniük, és ezeket a szerződéskötéskor mindig közölni kell.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hordozhatósági szolgáltatás igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók jogosultak megőrizni a PEPP-szolgáltató által nyújtott, az adott PEPP-termékbe való folyamatos befektetéshez kapcsoló valamennyi előnyt és ösztönzőt.

(2)  A hordozhatósági szolgáltatás igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók jogosultak megőrizni a PEPP-szolgáltató által nyújtott, az adott PEPP-termékbe való folyamatos befektetéshez kapcsoló valamennyi előnyt és ösztönzőt. A hordozhatósági szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségeknek észszerűeknek kell lenniük.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azokban az esetekben, amikor egy PEPP-megtakarító valamely másik tagállamba költözik, és az adott tagállamban a PEPP-szolgáltató nem kínál fel részalapot, a PEPP-megtakarítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ingyenesen szolgáltatót váltson.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A PEPP-et átvevő szolgáltatók biztosítják, hogy a kedvezményezettek attól függetlenül megkaphassák a PEPP-kifizetéseket, hogy mely tagállamban rendelkeznek lakóhellyel.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A PEPP-re vonatkozó ajánlattételkor a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó tájékoztatja a potenciális PEPP-megtakarítót arról, hogy mely nemzeti részalapok állnak azonnal rendelkezésre.

(2)  A PEPP-re vonatkozó ajánlattételkor a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-forgalmazó tájékoztatja a potenciális PEPP-megtakarítót arról, hogy mely nemzeti részalapok állnak azonnal rendelkezésre akár a PEPP-szolgáltatón, akár egy bejegyzett partneren keresztül.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet alkalmazásának megkezdését követően legkésőbb három évvel minden egyes PEPP-termék tekintetében valamennyi tagállam vonatkozásában nemzeti részalapokat kell biztosítani a PEPP-szolgáltatóhoz intézett kérésre.

(3)  A PEPP-megtakarító és a PEPP-szolgáltató közötti szerződésben fel kell sorolni a rendelkezésre álló részalapokat. A PEPP-szolgáltató köteles legalább a szerződésben felsorolt részalapokat biztosítani. A másik tagállamba költözés miatt a lakóhelyét megváltoztatni szándékozó PEPP-megtakarító minden esetben gyakorolhatja a mobilitáshoz való jogát oly módon, hogy díjmentesen PEPP-szolgáltatót vált, ha azt a nemzeti részalapot, amelyet a PEPP-megtakarító meg kíván nyitni, sem a PEPP-szolgáltató, sem valamely bejegyzett partnere nem bocsátja rendelkezésre. Ilyen esetekben semmilyen díj vagy költség nem alkalmazható az ügyfelekkel szemben.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 13. cikk (3) bekezdése szerinti határidő sérelme nélkül a PEPP-szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy minden egyedi PEPP-számlán belül olyan új részalap legyen nyitható, amely megfelel a PEPP-megtakarító új lakóhelye szerinti tagállam által nemzeti szinten rögzített, a PEPP tekintetében igénybe vehető ösztönzők alkalmazását lehetővé tevő jogi követelményeknek és feltételeknek.

A PEPP-szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy áthelyezéssel vagy hozzáadással minden egyedi PEPP-számlán belül olyan új részalapot lehessen nyitni, amely megfelel a részalap megnyitása szerinti tagállam által nemzeti szinten rögzített, a PEPP tekintetében igénybe vehető ösztönzők alkalmazását lehetővé tevő jogi követelményeknek és feltételeknek.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A PEPP-szolgáltatók a részalapok megnyitására vonatkozó rendelkezéseknek valamennyi tagállamban való megfelelés megkönnyítése érdekében részalappartnerségre léphetnek más PEPP-szolgáltatókkal.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 13. cikk (3) bekezdése szerinti határidő sérelme nélkül, közvetlenül azt követően, hogy tájékoztatást kapott a PEPP-megtakarító azon szándékáról, hogy gyakorolja a tagállamok közötti mozgáshoz való jogát, a PEPP-szolgáltató tájékoztatja a PEPP-megtakarítót arról, hogy PEPP-számláján új részalapot nyithat, valamint közli vele a részalap megnyitására rendelkezésre álló határidőt.

(1)  Közvetlenül azt követően, hogy tájékoztatást kapott a PEPP-megtakarító azon szándékáról, hogy gyakorolja a tagállamok közötti mozgáshoz való jogát, a PEPP-szolgáltató tájékoztatja a PEPP-megtakarítót arról, hogy PEPP-számláján új részalapot nyithat, valamint közli vele a részalap megnyitására rendelkezésre álló határidőt.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az elfogadott befektetési stratégia vagy egyéb elemek esetleges módosítására vonatkozó lényeges információk.

törölve

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-megtakarító kérésére a PEPP-szolgáltató javaslatot tesz a PEPP-megtakarítónak arra, hogy felhalmozott eszközeit áthelyezi a PEPP-számla különböző részalapjai között annak érdekében, hogy minden eszközt egyetlen részalapban vonjon össze.

(1)  A PEPP-megtakarító kérésére a PEPP-szolgáltató javaslatot tesz a PEPP-megtakarítónak arra, hogy felhalmozott eszközeit áthelyezi a PEPP-számla különböző részalapjai között annak érdekében, hogy minden eszközt egyetlen részalapban vonjon össze. Az ezen áthelyezéshez kapcsolódó költségeket a szerződés megkötésének időpontjában kell kikötni.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hordozhatóságra vonatkozó információk nemzeti hatóságok számára való rendelkezésre bocsátása

A hordozhatóságra vonatkozó információk illetékes hatóságok számára való rendelkezésre bocsátása

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltató a hordozhatósági szolgáltatás nyújtására vonatkozó valamennyi szerződéses megállapodásról tájékoztatja a rá vonatkozóan prudenciális felügyelet gyakorló nemzeti hatóságot.

(1)  A PEPP-szolgáltató a hordozhatósági szolgáltatás nyújtására vonatkozó valamennyi szerződéses megállapodásról tájékoztatja az EIOPA-t.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az új részalap megnyitását követő egy hónapon belül elektronikus úton kell eljuttatni a nemzeti felügyeleti hatóságnál vezetett központi adatbázisba, és a tájékoztatásnak legalább a következőket tartalmaznia kell:

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az új részalap megnyitását követő egy hónapon belül elektronikus úton kell eljuttatni az EIOPA-nál vezetett központi adatbázisba. Az EIOPA az adatbázist hozzáférhetővé teszi az illetékes nemzeti hatóságok számára, amelyek egyúttal bármely változás esetén automatikusan értesítést és tájékoztatást kapnak a helyi részalapokról. Az adatbázisnak legalább a következőket tartalmaznia kell:

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a bejegyzett partner megjelölése, amennyiben van ilyen;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e fejezet szerinti valamennyi dokumentumot és információt elektronikus úton kell eljuttatni a PEPP-ügyfélnek, feltéve, hogy lehetővé teszik számára ezen információknak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint hogy az eszköz lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását. A PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó kérésre díjmentesen biztosítja ezeket a dokumentumokat és információkat más tartós adathordozón is.

Az e fejezet szerinti valamennyi dokumentumot és információt elektronikus úton kell eljuttatni a PEPP-ügyfélnek, feltéve, hogy lehetővé teszik számára ezen információknak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint hogy az eszköz lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását. A PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó kérésre díjmentesen biztosítja ezeket a dokumentumokat és információkat más tartós adathordozón is, többek között nyomtatott formában, valamint a fogyatékossággal élő PEPP-megtakarítók számára hozzáférhető formátumban, továbbá a pénzügyi jártassággal egyáltalán nem vagy alig rendelkező PEPP-megtakarítók számára könnyen érthető változatban.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltató – azt megelőzően, hogy a PEPP-terméket a PEPP-megtakarítóknak kínálná – az e fejezetben meghatározott követelményekkel összhangban elkészíti az adott termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, és azt közzéteszi a honlapján.

(1)  A PEPP-szolgáltató – azt megelőzően, hogy a PEPP-terméket a PEPP-megtakarítóknak kínálná – az e fejezetben meghatározott követelményekkel összhangban elkészíti az adott termékre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, amely szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak minősül, és azt közzéteszi a honlapján.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók megfelelnek az 1286/2014/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének, valamint 6–18. cikkének.

(2)  A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésekor az 1286/2014/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésében, valamint 6–18. cikkében foglalt követelményeket alkalmazzák.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 1286/2014/EU rendelet 8. cikkétől eltérve és az előbb említett rendelkezések kiegészítése céljából a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra a következők irányadók:

 

a)  az ügyfelek számára érthető módon kell kialakítani, és a dokumentumnak lehetővé kell tennie a termékek tisztességes összehasonlítását. Ezenkívül a nyugdíjtermékek termékjellemzőinek egyértelműeknek kell lenniük.

 

b)  könnyen olvasható, egyértelmű megjelenítéssel és elrendezéssel, továbbá olvasható méretű karakterekkel kell készülnie;

 

c)  ha eredetileg színesben készült, ugyanolyan olvashatónak kell maradnia fekete-fehérben nyomtatott vagy fénymásolt formában is;

 

d)  d) azt a tagállamnak a PEPP-termék felkínálásának helye szerinti részén használt hivatalos nyelvein vagy azok egyikén, vagy pedig a PEPP-megtakarító és a PEPP-forgalmazó erre vonatkozó megállapodása esetén egyéb nyelven kell megfogalmazni;

 

e)  díjmentesnek kell lennie;

 

f)  f) nem lehet félrevezető vagy pontatlan.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  nyugdíjbavonulási életkor;

iii.  tájékoztatás a) a PEPP-konstrukció által javasolt nyugdíjbavonulási életkoról és b) a rendes nyugdíjkorhatárról abban a tagállamban, amelynek joga alkalmazandó;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  a hordozhatósági szolgáltatásra vonatkozó általános információk, beleértve a részalapokra vonatkozó információkat is;

iv.  a hordozhatósági szolgáltatásra vonatkozó általános információk, beleértve a részalapokra, a bejegyzett partnerekre és a más tagállamokban történő kifizetésekre vonatkozó információkat is;

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A 1286/2014/EU rendelet (PRIIP rendelet) 8. cikkétől eltérve a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a következő bekezdésekben meghatározottat szerint kell megjeleníteni:

 

a)  Az oldal tetején, közvetlenül a „Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum” címet követően fel kell tüntetni a következőket:

 

i.  a PEPP típusa;

 

ii.  a PEPP neve;

 

iii.  a PEPP-szolgáltató neve és elérhetősége, valamint adott esetben az illetékes nemzeti hatóság által megadott engedélyezés száma és az EIOPA által kiadott tanúsítás;

 

iv.  a PEPP-szolgáltató illetékes hatóságának neve és elérhetősége;

 

v.  a PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum keltezése;

 

vi.  a 4. cikk szerinti engedélyezéssel kapcsolatos részletes információk;

 

vii.   a PEPP befektetési politikájának környezeti, társadalmi és irányítási tényezőivel kapcsolatos információk;

 

viii.   a nyugdíjba vonulás időpontjának a PEPP kockázataira és nyugdíjellátására gyakorolt valamennyi lehetséges hatása;

 

ix.   a kifizetési opciók leírása és egy nyilatkozat arról, hogy megfontolandó lehet a nyugdíjazás előtti opciókkal kapcsolatos tanácsadás.

 

b)  A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum címe alatt közvetlenül magyarázó nyilatkozatot kell megjeleníteni. A nyilatkozat szövege a következő: „Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt Önnek az erre a páneurópai magánnyugdíjtermékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. A tájékoztatást jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában”.

 

c)  A „Milyen termékről van szó?” című szakaszban az ennek a [PEPP-kről szóló] rendeletnek a 23. cikke (3) bekezdésében említett információkon felül a PEPP jellege és fő jellemzői szerepelnek, beleértve a következőket:

 

i.   a hordozhatósági szolgáltatásra vonatkozó általános információk a következő szöveggel: „Az Európai Unió következő tagállamaiban nyújtunk hordozhatósági szolgáltatást:”, valamint a tagállamok megnevezése;

 

ii.  a szolgáltatás módosítására vonatkozó általános információk a következő szöveggel: „5 évente másik befektetési opciót választhat, illetve szolgáltatót válthat. Ez esetben a váltásig felhalmozott tőke [x] százalékának megfelelő díjat számítunk fel.”;

 

iii.   amennyiben a PEPP biztosítási szolgáltatást nyújt a felhalmozási szakaszban, az ily módon nyújtott biztosítási szolgáltatás részletei, ideértve azt is, hogy milyen feltételek esetén jár a biztosítási szolgáltatás;

 

iv.  a befektetési politikával kapcsolatosan rendelkezésre álló információk a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők fényében;

 

v.  a PEPP-szerződésre alkalmazandó jog, amennyiben a felek nem választhatják meg szabadon az alkalmazandó jogot, vagy amennyiben a felek azt szabadon választják meg, az a jog, amelynek választását a PEPP-szolgáltató javasolja;

 

d)  a „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?” című szakaszban a kockázat/nyereség profil rövid leírása, beleértve a következő elemeket:

 

i.  összesített kockázati mutató;

 

ii.  a piaci kockázatokkal szembeni tőkevédelem terjedelme a felhalmozási szakasz végén, a befizetett tőke százalékában kifejezve;

 

iii.  adott esetben a PEPP-megtakarító 80, 90 és 100 éves koráig kifizetendő teljes összegre vonatkozó információk a kifizetési szakaszban a teljesítménnyel kapcsolatos három különböző, 1, 2 és 3%-kal számolt forgatókönyv esetében, 4%-os éves átlagos inflációs rátát is beleértve;

 

iv.  az élethosszig garantált minimális, a befizetett tőke minden 10 000 eurójára eső havi kifizetésre vonatkozó információk;

 

v.  arra vonatkozó rövid nyilatkozat, hogy a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállam adózási jogszabályai befolyásolhatják a tényleges kifizetést;

 

e)  a „Mi történik, ha a [PEPP-szolgáltató neve] nem tud fizetni?” című szakaszban rövid tájékoztatás arról, hogy az ebből eredő veszteséget fedezi-e valamilyen befektetővédelmi vagy garanciarendszer, és ha igen, akkor melyik ez a rendszer, és mely kockázatokra terjed ki, illetve melyekre nem;

 

f)  a „Milyen költségek merülnek fel?” című szakaszban a PEPP-befektetéshez kapcsolódó közvetlen és közvetett aggregát költségek, a közvetlen összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a befektetett eszközök százalékában kifejezve. A várható költségek kiszámításához a befektetett eszközök 2%-os állandó éves növekedését kell feltételezni;

 

g)  a „Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?” című szakaszban:

 

i.  a javasolt tartási idő feltüntetése annak alapján, hogy a nyugdíjat hány éves kortól veszik igénybe, valamint adott esetben az előírt minimális tartási időre vonatkozó tájékoztatás;

 

ii.  a PEPP-szerződés idő előtti megszüntetésének lehetősége, valamint ennek feltételei, beleértve valamennyi vonatkozó költséget és díjat;

 

iii.  tájékoztatás a szerződés felhalmozási szakasz előtti vagy adott esetben az ajánlott tartási idő vége előtti megszűnésének lehetséges következményeiről, például a tőkevédelem elveszítéséről vagy a további függő költségekről;

 

h)  a „Hogyan tehetek panaszt?” című szakaszban tájékoztatás arról, hogy a PEPP-megtakarító hogyan és kinél tehet panaszt a termékkel vagy a PEPP-szolgáltató, a termékkel kapcsolatos tanácsadást nyújtó személy vagy a terméket értékesítő személy magatartásával kapcsolatban;

 

i)  a „További fontos információk” című szakaszban rövid utalás a további esetleges tájékoztató dokumentumokra (a marketinganyagok kivételével), mint például a PEPP-szolgáltató fizetőképességére és pénzügyi helyzetére vonatkozó jelentések.

 

j)   a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak könnyen hozzáférhetőnek és letölthetőnek kell lennie a szolgáltató honlapján.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A potenciális PEPP-megtakarítók rendelkezésére kell bocsátani továbbá a PEPP-konstrukcióhoz kapcsolódó befektetések teljesítményére, valamint a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek által viselt költségek szerkezetére vonatkozó, legalább öt évre – vagy amennyiben a konstrukció öt évnél rövidebb ideje működik, a működési időszakára – visszatekintő információkat.

(5)  A potenciális PEPP-megtakarítók rendelkezésére kell bocsátani továbbá a PEPP-konstrukcióhoz kapcsolódó befektetések teljesítményére vonatkozó információkat legalább 20 évre – illetve amennyiben a konstrukció 20 évnél rövidebb ideje működik, a működési időszakára – visszamenőleg, minden egyes év adatait megadva, valamint a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek által viselt összesített költségek és díjak szerkezetére vonatkozó egyértelmű információkat. Amennyiben az információkat nem lehet rendelkezésre bocsátani, mert a PEPP-rendszer egy évnél rövidebb ideje létezik, a PEPP-megtakarítóknak legalább hozzáférést kell biztosítani egy hasonló befektetési konstrukció teljesítményéhez.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A PEPP-szolgáltatóknak és a PEPP-forgalmazóknak meg kell felelniük az 1286/2014/EU rendelet 9–18. cikkének.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igények és szükségletek meghatározása és tanácsadás

Az igények , szükségletek és preferenciák meghatározása és tanácsadás

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó – a PEPP-megtakarítótól kapott információk alapján – pontosan meghatározza a szóban forgó PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő igényeit és szükségleteit, és érthető módon, objektív információkkal látja el a PEPP-megtakarítót, hogy az megalapozott döntést tudjon hozni.

A PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó – a PEPP-megtakarítótól kapott információk alapján – pontosan meghatározza a szóban forgó PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő igényeit és szükségleteit, valamint preferenciáit, beleértve a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos preferenciáit, és érthető módon, objektív információkkal látja el a PEPP-megtakarítót, hogy az megalapozott döntést tudjon hozni.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tanácsadásnak a PEPP-megtakarító kockázatkerülésének és pénzügyi ismereteinek értékelésére, valamint arra kell irányulnia, hogy a PEPP-megtakarító képes legyen kiválasztani azt a befektetési opciót, amely jobban megfelel a kockázati profiljának.

Indokolás

Fontos meghatározni, hogy mi a tanácsadás célja, különös tekintettel a PEPP-megtakarító kockázati profiljának értékelésére.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tanácsadás révén a PEPP-megtakarítót tájékoztatni kell a termék fő jellemzőiről.

Indokolás

A PEPP-megtakarító kockázati profiljának jobb értékeléséhez megfelelő a PEPP fő jellemzőire vonatkozó tájékoztatás.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha bármely konkrét szerződés megkötése előtt tanácsadásra kerül sor, az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó személyre szabott ajánlatot ad a PEPP-megtakarító részére, elmagyarázva, hogy egy bizonyos PEPP-termék miért felel meg leginkább a PEPP-megtakarító igényeinek és szükségleteinek.

(2)  Bármely konkrét szerződés megkötése előtt tanácsadásra kerül sor. Az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó személyre szabott ajánlatot ad a PEPP-megtakarító részére, elmagyarázva, hogy egy bizonyos PEPP-termék miért felel meg leginkább a PEPP-megtakarító igényeinek, szükségleteinek és preferenciáinak. A PEPP-megtakarítónak e személyre szabott ajánlás lehetséges környezeti, társadalmi és irányítási szempontokkal kapcsolatos lehetséges hatásairól is tájékoztatást kell kapnia.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-termékre vonatkozó tanácsadás során betartja a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályokat átültető, alkalmazandó nemzeti jogszabályokat, továbbá az e szabályokra vonatkozóan az említett irányelv 25. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában elfogadott, közvetlenül alkalmazandó uniós rendelkezéseket.

(3)  Az előző bekezdésben meghatározott kötelezettség sérelme nélkül az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó betartja a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályokat átültető, alkalmazandó nemzeti jogszabályokat, továbbá az e szabályokra vonatkozóan az említett irányelv 25. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában elfogadott, közvetlenül alkalmazandó uniós rendelkezéseket.

Indokolás

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26. cikk

törölve

PEPP-szerződés megkötése tanácsadás nélkül

 

(1)  A 25. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a PEPP-megtakarító az alapértelmezett befektetési opcióra vonatkozó szerződés megkötésekor lemondhat arról a jogáról, hogy tanácsadásban részesüljön.

 

Amennyiben a PEPP-megtakarító lemond a tanácsadáshoz való jogáról, az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-forgalmazási tevékenység során tájékoztatást kér a PEPP-megtakarítótól vagy potenciális PEPP-megtakarítótól annak a felkínált vagy kért PEPP-termék szempontjából releváns befektetési területen szerzett ismereteiről és tapasztalatáról, hogy értékelni tudja, hogy a felkínált vagy kért PEPP-termék megfelelő-e a PEPP-megtakarító számára.

 

Amennyiben az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó az első albekezdésnek megfelelően kapott tájékoztatás alapján úgy ítéli meg, hogy a termék nem megfelelő a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító számára, figyelmezteti erre a PEPP-megtakarítót vagy potenciális PEPP-megtakarítót. Ez a figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható.

 

Ha a PEPP-megtakarítók vagy potenciális PEPP-megtakarítók nem adják meg az első albekezdésben említett tájékoztatást, vagy elégtelen tájékoztatást adnak ismereteikről és tapasztalatukról, akkor a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó figyelmezteti őket, hogy nem tudja megállapítani, hogy a szóban forgó termék megfelelő-e számukra. Ez a figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható.

 

(2)  A 25. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a PEPP-megtakarító az alapértelmezett befektetési opcióval összefüggésben lemondott a tanácsadáshoz való jogáról, az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó az e cikk (1) bekezdésében előírt információk beszerzése vagy megállapítások megtétele nélkül folytathat PEPP-forgalmazói tevékenységet, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 

a)  a tevékenység az alapértelmezett befektetési opciót érintő olyan PEPP-szerződésekhez kapcsolódik, amelyek a 2014/65/EU irányelv 25. cikke (4) bekezdésének a) pontja értelmében csak nem összetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatban jelentenek befektetési kitettséget, és szerkezetükből adódóan nem nehezítik meg a PEPP-megtakarító számára a kapcsolódó kockázatok megértését;

 

b)  a PEPP forgalmazása a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító kezdeményezésére történik;

 

c)  a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító egyértelmű tájékoztatást kapott arról, hogy a PEPP-termék forgalmazása során a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó nem köteles értékelni a nyújtott vagy kínált PEPP vagy PEPP-forgalmazási tevékenység megfelelőségét, és hogy a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító nem részesül a vonatkozó üzletviteli szabályok által biztosított megfelelő védelemben. Az ilyen figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható;

 

d)  a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó teljesíti az e fejezetnek megfelelő, rá alkalmazandó szabályok szerinti kötelezettségeket a PEPP-forgalmazási tevékenységgel kapcsolatos összeférhetetlenség tekintetében.

 

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 62. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak pontos meghatározása érdekében, hogy az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltatóknak vagy -forgalmazóknak a PEPP-forgalmazási tevékenységek végrehajtása során hogyan kell megfelelniük az e cikkben meghatározott elveknek, ideértve az annak értékeléséhez beszerzendő információt, hogy a PEPP-termék megfelelő-e ügyfeleik számára, és a PEPP-hez kapcsolódó nem összetett szerződések értékelésének kritériumait e cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja alkalmazásában. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok figyelembe veszik a következőket:

 

a)   a PEPP-megtakarítónak vagy potenciális PEPP-megtakarítónak kínált vagy nyújtott szolgáltatások jellege, tekintettel a tranzakciók típusára, tárgyára, méretére és gyakoriságára; és

 

b)   a kínált vagy figyelembe vett termékek jellege, ideértve a különböző típusú pénzügyi eszközöket.

 

Indokolás

A módosítás célja, hogy törölje a PEPP-megtakarító lehetőségét arra, hogy lemondjon a tanácsadáshoz való jogáról, amely tanácsadást minden esetben biztosítani kell a PEPP-fogyasztóknak.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltatók a kiemelt információkat tartalmazó tömör, személyre szabott dokumentumot állítanak össze valamennyi PEPP-megtakarító számára, figyelembe véve a nemzeti nyugdíjrendszerek egyedi sajátosságait, valamint a nemzeti szociális, munka- és adójogot (a továbbiakban: PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató). A dokumentum címének tartalmaznia kell a „PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató” szavakat.

(1)  A PEPP-szolgáltatók a kiemelt információkat tartalmazó tömör, egyértelmű és érthető, személyre szabott dokumentumot állítanak össze valamennyi PEPP-megtakarító és a PEPP-megtakarító beleegyezése esetén a PEPP-kedvezményezettek számára, figyelembe véve a nemzeti nyugdíjrendszerek egyedi sajátosságait, valamint a nemzeti szociális, munka- és adójogot (a továbbiakban: PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató). A dokumentum címének tartalmaznia kell a „PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató” szavakat.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Emellett a PEPP-megtakarítót a szerződés teljes időtartama alatt tájékoztatni kell a következő információkat érintő minden változásról:

(3)  Emellett a PEPP-megtakarítót és -kedvezményezetteket a szerződés teljes időtartama alatt tájékoztatni kell a következő információkat érintő minden változásról:

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  arra vonatkozó információ, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseket.

d)  arra vonatkozó információ, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, ideértve azt, hogy ezek milyen szerepet játszanak a befektetési folyamatban, valamint a befektetési döntések hosszú távú hatásait és externáliáit.

Indokolás

A PEPP-megtakarítóknak tájékoztatást kell kapniuk a befektetési döntéseik társadalmi externáliáiról.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató legalább az alábbi kiemelt információkat tartalmazza:

(1)  A PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató ingyenes, évente ismétlődő és legalább az alábbi kiemelt információkat tartalmazza a PEPP-megtakarító és a PEPP-megtakarító beleegyezése esetén a kedvezményezettek számára:

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a PEPP-megtakarító személyes adatai, a PEPP-szolgáltató neve, a nyugdíjprognózisra vonatkozó információk, a felhalmozott nyugdíjjogosultságokra vagy a felhalmozott tőkére vonatkozó információk, a PEPP-megtakarító vagy bármely harmadik fél által fizetett hozzájárulások és a PEPP-konstrukció finanszírozási szintjére vonatkozó információ az (EU) 2016/2341 irányelv 39. cikke (1) bekezdése a), b), d), e), f) és h) pontjának megfelelően azzal, hogy a „tag” a PEPP-megtakarítót, a „foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény” a PEPP-szolgáltatót, a „nyugdíjkonstrukció” a PEPP-konstrukciót és a „támogató vállalkozás” bármely harmadik felet jelenti;

a)  a PEPP-megtakarító személyes adatai, a PEPP-szolgáltató neve és elérhetősége, a PEPP-megtakarító által igénybe vett konstrukció azonosítása, a nyugdíjprognózisra vonatkozó információk, a felhalmozott nyugdíjjogosultságokra vagy a felhalmozott tőkére vonatkozó információk, a PEPP-megtakarító vagy bármely harmadik fél által fizetett hozzájárulások és a PEPP-konstrukció finanszírozási szintjére vonatkozó információ az (EU) 2016/2341 irányelv 39. cikke (1) bekezdése a), b), d), e), f) és h) pontjának megfelelően azzal, hogy a „tag” a PEPP-megtakarítót, a „foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény” a PEPP-szolgáltatót, a „nyugdíjkonstrukció” a PEPP-konstrukciót és a „támogató vállalkozás” bármely harmadik felet jelenti;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a PEPP-szolgáltató befektetéspolitikai elveinek összefoglalása, amelyek részletesebb leírását a kiegészítő információk tartalmazzák e rendelet 29. cikke c) pontjának megfelelően.

Indokolás

A PEPP-szolgáltatók befektetéspolitikai alapelveire vonatkozó legfontosabb információkat a PEPP számlaértesítőnek és intézményi tájékoztatónak, a további részleteket pedig a 29. cikkben foglalt kiegészítő információk közt kell szerepeltetni.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  a b) pontban meghatározott nyugdíjkorhatár alapján számított nyugdíjprognózisra vonatkozó információk, valamint egy felelősségkizáró nyilatkozat arról, hogy e prognózisok eltérhetnek a folyósítandó ellátás végső összegétől.A prognózisokat gazdasági forgatókönyvek alapján kell illusztrálni, beleértve egy legjobb becsült forgatókönyvet és egy kedvezőtlen forgatókönyvet, figyelembe véve a PEPP-konstrukció sajátos jellegét.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec)  a felhalmozott nyugdíjjogosultságokra vagy felhalmozott nyugdíjtőkére vonatkozó információk, figyelembe véve a PEPP-konstrukció sajátos jellegét;

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ed)  tájékoztatás arról, hogy mi történik a PEPP-megtakarító vagy -kedvezményezett halála esetén

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyugdíjba vonulást megelőzően a PEPP-megtakarítóknak és a kifizetési szakaszban a PEPP-kedvezményezetteknek nyújtandó információk

A nyugdíjba vonulást megelőzően a PEPP-megtakarítóknak és -kedvezményezetteknek és a kifizetési szakaszban a PEPP-kedvezményezetteknek nyújtandó információk

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-megtakarítóknak a nyugdíjazást megelőző szakaszban meg kell kapniuk az (EU) 2016/2341 irányelv 42. cikkében meghatározottaknak megfelelő tájékoztatást.

(1)  A PEPP-megtakarítóknak és -kedvezményezetteknek a PEPP-megtakarító kérésére vagy bírósági határozat alapján a nyugdíjazást megelőző szakaszban az (EU) 2016/2341 irányelv 42. cikkében meghatározottak szerint tájékoztatást kell kapniuk. Ezt a tájékoztatást legkésőbb a nyugdíjkorhatár elérése előtt egy évvel biztosítani kell, és annak információt kell nyújtania a kifizetési szakasz soron következő megkezdődéséről és a kifizetések lehetséges formáiról.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a PEPP-szolgáltatók által alkalmazott irányítási rendszer, az általuk folytatott üzleti tevékenység, a fizetőképességgel kapcsolatban alkalmazott értékelési elvek, a vállalt kockázatok és a kockázatkezelési rendszerek, valamint a tőkestruktúra, tőkeigény és tőkekezelés értékelése;

a)  a PEPP-szolgáltatók által alkalmazott irányítási rendszer, az általuk folytatott üzleti tevékenység, a fizetőképességgel kapcsolatban alkalmazott értékelési elvek, a vállalt kockázatok és a kockázatkezelési rendszerek, beleértve a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok integrálását is, valamint a tőkestruktúra, tőkeigény és tőkekezelés értékelése;

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a 31a. cikknek megfelelően a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre vonatkozó információk megszerzése a PEPP-szolgáltatóktól;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az óvatosság elve keretében a PEPP-szolgáltatóknak figyelembe kell venniük a befektetési döntések környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre gyakorolt lehetséges hosszú távú hatását.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  származtatott eszközökbe való befektetésre csak akkor van lehetőség, ha ezek az eszközök hozzájárulnak a befektetési kockázat csökkenéséhez, vagy megkönnyítik a hatékony portfóliókezelést. Ezeket az eszközöket prudens alapon kell értékelni, a mögöttes eszköz figyelembevételével, és be kell vonni a PEPP-szolgáltató eszközeinek értékelésébe. A PEPP-szolgáltatónak továbbá kerülnie kell az egyetlen ellenérdekű félnél vállalt túlzott kockázatnak és egyéb származtatott műveletek nagy fokú kockázatának való kitettséget;

törölve

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az eszközök nem fektethetők be a Pénzügyi Akció Munkacsoport által azonosított, kiemelt kockázatot jelentő, illetve nem együttműködő joghatóságokban;

f)  Tilos befektetni a Pénzügyi Akció Munkacsoport által azonosított, kiemelt kockázatot jelentő, illetve nem együttműködő országokban és területeken.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltató legfeljebb öt befektetési opciót kínálhat a PEPP-megtakarítónak.

(1)  A PEPP-szolgáltató legalább a PEPP alapértelmezett befektetési opcióját és/vagy több befektetési opciót kínálhat a PEPP-megtakarítónak.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés megkötésekor a befektetési opciók közül egyet választ.

A PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés megkötésekor a több befektetési opció közül egyet választ.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-megtakarítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a PEPP felhalmozási szakaszában ötévente egyszer másik befektetési opciót válasszon.

(1)  A PEPP-szerződésben fel kell sorolni a befektetési opció módosításának feltételeit. A PEPP-megtakarítónak minden esetben lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a PEPP felhalmozási szakaszában ötévente egyszer másik befektetési opciót válasszon.

Indokolás

A PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni, hogy ötévente egyszer vagy akár korábban módosíthassák a befektetési opcióikat, ha ezt a PEPP-szerződésük megengedi.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

37. cikk

37. cikk

Alapértelmezett befektetési opció

Alapértelmezett befektetési opció

(1)  Az alapértelmezett befektetési opció tőkevédelmet biztosít a PEPP-megtakarító számára, mivel kockázatcsökkentési technikán alapul, ami biztonságos befektetési stratégiát jelent.

(1)  A PEPP-szolgáltató az alapértelmezett opció keretében garantálja a PEPP-megtakarító számára, hogy a kifizetési szakaszig felhalmozódott tőke legalább egyenlő lesz a befizetett hozzájárulásokkal, beleértve minden költséget és díjat, valamint az infláció ellentételezését az alkalmazandó indexnek megfelelően, amely azonban nem haladhatja meg a 4%-os átlagos éves inflációs rátát. Az alapértelmezett befektetési opció olyan egyszerű és biztonságos termék, amely minden tagállamban könnyen érthető és beszerezhető többek között digitális csatornákon keresztül.

(2)  A tőkevédelem lehetővé teszi a PEPP-megtakarító számára, hogy a befektetett tőkét visszakapja.

(2)  A tőkevédelem olyan tőkegaranciát nyújt a PEPP-megtakarító számára, amely garantálja a befektetett tőke megtérítését, beleértve a díjakat, a költségeket és az infláció ellentételezését is.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a PEPP-szolgáltatók alternatív befektetési opciókat kínálnak, ezek legalább egyikének költséghatékony befektetési lehetőséget kell biztosítania a PEPP-megtakarítók számára.

(1)  Amennyiben a PEPP-szolgáltatók alternatív befektetési opciókat kínálnak, ezek mindegyikének kell alapértelmezett opciót biztosítania a PEPP-megtakarítók számára.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-szolgáltatók kínálhatnak olyan PEPP-terméket, amely biztosítja a biometrikus kockázatok fedezését is. E rendelet alkalmazásában „biometrikus kockázat” a magas életkor eléréséhez, a fogyatékossághoz és a halálhoz kapcsolódó kockázat.

A PEPP-szolgáltatók a felhalmozási szakasz alatt a PEPP-megtakarító halála vagy tartós fogyatékossága esetére garanciát nyújtanak a befektetett tőkére.

Indokolás

A fogalommeghatározás átkerült a 2. cikkbe.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szolgáltatók közötti váltás biztosítható azonos tagállamban székhellyel rendelkező PEPP-szolgáltatók között (belföldi szolgáltatóváltás) vagy eltérő tagállamban székhellyel rendelkező szolgáltatók között (határokon átnyúló szolgáltatóváltás).

A PEPP-szolgáltatók közötti váltás feltételeit fel kell sorolni a PEPP-szerződésben. A PEPP-megtakarító számára minden esetben lehetővé kell tenni, hogy a PEPP felhalmozási szakaszában ötévente egyszer PEPP-szolgáltatót váltson.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett meghatalmazás kézhezvételétől számított két munkanapon belül az átvevő PEPP-szolgáltató felkéri az átadó PEPP-szolgáltatót a következő feladatok végrehajtására, amennyiben a PEPP-megtakarító meghatalmazása ezeket előírja:

(3)  A PEPP-megtakarító (2) bekezdésben említett kérelmének kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az átvevő PEPP-szolgáltató felkéri az átadó PEPP-szolgáltatót a következő feladatok végrehajtására, amennyiben a PEPP-megtakarító kérelme ezeket előírja:

a)  a meglévő átadandó eszközök listájának továbbítása az átvevő PEPP-szolgáltató és – amennyiben az utóbbi ezt a meghatalmazásban kifejezetten kéri – a PEPP-megtakarító számára;

a)  a meglévő átadandó összegek listájának továbbítása az átvevő PEPP-szolgáltató és – amennyiben a PEPP-megtakarító ezt kifejezetten kéri – a PEPP-megtakarító számára;

b)   a PEPP-megtakarító által meghatározott időpontban a fennmaradó pozitív egyenleg áthelyezése az átvevő PEPP-szolgáltatónál nyitott vagy vezetett PEPP-számlára; valamint

b)  a PEPP-megtakarító által meghatározott időponttól a fennmaradó pozitív egyenleg áthelyezése az átvevő PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számlára; valamint

c)   a PEPP-megtakarító által meghatározott időpontban az átadó PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számla lezárása.

c)  a PEPP-megtakarító által meghatározott időponttól az átadó PEPP-szolgáltatónál vezetett PEPP-számla lezárása.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átadó PEPP-szolgáltató által a nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a PEPP-megtakarító felé felszámított díj és költség összege az átadó PEPP-szolgáltatónak átutalandó pozitív egyenleg legfeljebb 1,5 %-a lehet.

(3)  Az átadó PEPP-szolgáltató által a nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a PEPP-megtakarító felé felszámított díj és költség összege az átadó PEPP-szolgáltatónak átutalandó pozitív egyenleg legfeljebb 0,5%-a lehet. A Bizottság a PEPP-termékek népszerűsítésének előmozdítására megvizsgálja a szolgáltatóváltás díja elengedésének lehetőségét.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az átadó vagy az átvevő PEPP-szolgáltató a 46. cikk szerint nyújtott – az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említettektől eltérő – bármely szolgáltatás után díjat számít fel a PEPP-megtakarítónak, a díj mértékének észszerűnek kell lennie, és összhangban kell lennie az adott PEPP-szolgáltató tényleges költségeivel.

(4)  A szolgáltatóváltási folyamattal összefüggésben az átvevő PEPP-szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díjmentesek.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-szolgáltatók a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátják a szolgáltatóváltásra vonatkozó következő információkat:

Az átvevő PEPP-szolgáltatók a PEPP-megtakarítók rendelkezésére bocsátják a szolgáltatóváltásra vonatkozó következő információkat:

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E feltételek közé tartozhat mindenekelőtt a következők megállapítása: a nyugdíjkorhatár, a nyugdíjkorhatár és a kifizetési szakasz kezdetének kötelező összekapcsolása, a PEPP-konstrukcióban való részvétel minimális időtartama, a nyugdíjkorhatár és a PEPP-konstrukcióhoz való csatlakozás közötti maximális időtartam, valamint rendkívüli nehézségek esetén a visszaváltásra vonatkozó feltételek.

(2)  E feltételek közé tartozik mindenekelőtt a következők megállapítása: a nyugdíjkorhatár, a nyugdíjkorhatár és a kifizetési szakasz kezdetének kötelező összekapcsolása, a PEPP-konstrukcióban való részvétel minimális időtartama, a nyugdíjkorhatár és a PEPP-konstrukcióhoz való csatlakozás közötti maximális időtartam, valamint rendkívüli nehézségek esetén a visszaváltásra vonatkozó feltételek.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltatók a következő egy vagy több kifizetési módot biztosíthatják a PEPP-megtakarítóknak:

(1)  A PEPP-szolgáltatók a következő egy vagy több kifizetési módot biztosítják a PEPP-megtakarítóknak:

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A PEPP-megtakarítónak a PEPP-szerződés megkötésekor ki kell választania a kifizetési szakaszban teljesítendő kifizetés módját, amelyet adott esetben később a felhalmozási szakaszban ötévente egyszer megváltoztathat.

(2)  A PEPP-megtakarítónak a PEPP-szerződés megkötésekor ki kell választania a kifizetési szakaszban teljesítendő kifizetés módját, amelyet később ötévente egyszer és a felhalmozási szakasz utolsó évében megváltoztathat. E változtatási lehetőségnek díjmentesnek kell lennie.

Indokolás

A felhalmozási szakasz utolsó évében az ügyfélnek lehetőséget kell teremteni arra, hogy módosítsa a kifizetési szakaszra vonatkozó választását.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben a tagállamok nem írták elő a nyugdíjkorhatár elérésének és a kifizetési szakasz kezdetének kötelező összekapcsolását, a PEPP-szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a PEPP-megtakarítók számára, hogy a nyugdíjkorhatár elérésénél későbbi időpontra halasszák a kifizetési szakasz kezdetét.

Indokolás

Az ügyfelek számára lehetővé kell tenni, hogy a PEPP-t a nyugdíjas éveik során később használják fel.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az alapértelmezett befektetési opció esetében a kifizetések legalább 25%-át életjáradék formájában kötelező teljesíteni.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Amennyiben a kifizetési szakasz kezdetekor a PEPP-számlán felhalmozott eszközök összértéke nem halad meg egy, az egyes tagállamok által meghatározandó és évente felülvizsgálandó összeget, a PEPP-megtakarítónak jogot kell biztosítani arra, hogy megszüntesse a PEPP-számlát, és a kifizetést egy összegben kapja meg.

Indokolás

A rendeletnek lehetővé kell tennie a kis összegű PEPP-k felszámolását a nyugdíjazáskor, egy összegben történő kifizetéssel.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltató illetékes hatósága folyamatosan felügyeli az e rendeletnek való megfelelést. A hatáskörébe tartozik továbbá a PEPP-szolgáltató alapszabályában vagy létesítő okiratában meghatározott kötelezettségek teljesítésének, valamint a PEPP-szolgáltató intézkedései és szervezete PEPP-termék nyújtása során végrehajtandó feladatok szempontjából való megfelelőségének felügyelete.

(1)  A PEPP-szolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága folyamatosan felügyeli az e rendeletnek való megfelelést. A hatáskörébe tartozik továbbá a PEPP-szolgáltató alapszabályában vagy létesítő okiratában meghatározott kötelezettségek teljesítésének, valamint a PEPP-szolgáltató intézkedései és szervezete PEPP-termék nyújtása során végrehajtandó feladatok szempontjából való megfelelőségének felügyelete.

 

Az első albekezdéstől eltérően a PEPP-szolgáltatónak és a PEPP-forgalmazónak az e rendelet IV. fejezetének való megfelelését a PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó fogadó tagállama folyamatosan felügyeli.

Indokolás

A módosítás célja, hogy jogbiztonságot biztosítson a tekintetben, hogy mely nemzeti illetékes hatóság felelős a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók folyamatos felügyeletéért a határon átnyúló helyzetekben, különös tekintettel az e rendelet IV. fejezetében meghatározott forgalmazási szabályokra és tájékoztatási követelményekre.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Öt évvel e rendelet hatálybalépése után a Bizottság elvégzi a rendelet értékelését, és az EIOPA-val való konzultációt követően fő megállapításairól jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

E rendelet hatálybalépése után a Bizottság ötévente elvégzi a rendelet értékelését, és az EIOPA-val való konzultációt követően fő megállapításairól jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentés készítése során a Bizottság konzultál az illetékes nemzeti hatóságokkal is.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Öt évvel e rendelet hatálybalépése után a Bizottság elvégzi a rendelet értékelését, és az EIOPA-val való konzultációt követően fő megállapításairól jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

 

Az értékelés figyelembe veszi különösen a PEPP hozzáadott értékét a nyugdíjszakadék megszüntetése és a hosszú távú befektetésekhez hozzáadott érték terén. Az értékelés ezen belül adatokat bocsát rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy a PEPP-piac létrehozása valóban hozzájárult-e ahhoz, hogy több európai polgár jusson megfelelő nyugdíjhoz.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság testületet hoz létre az érintett érdekelt felekkel, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a PEPP alakulását és végrehajtását. A testület legalább az EIOPA-t, a nemzeti felügyeleteket, az ágazati és fogyasztói képviselőket, valamint független szakértőket foglal magában, beleértve legalább egy környezeti, társadalmi és irányítási szakértőt is. A testület titkárságát az EIOPA biztosítja.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)

Hivatkozások

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.9.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

11.9.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Heinz K. Becker

3.10.2017

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

28.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (25.6.2018)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

A vélemény előadója: Birgit Collin-Langen

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság páneurópai nyugdíjtermékre irányuló kezdeményezését és a javaslatot, hogy ösztönözze az európai polgárokat a magánnyugdíjról való gondoskodásra. A demográfiai változásra tekintettel általános érdek a tagállami nyugdíjpolitikákra gyakorolt következmények ellensúlyozása és a magántakarékoskodás kellő időben történő megkezdése. Különösen igaz ez a fiatalabb generációra és az alacsony jövedelműekre.

Jelenleg a magánnyugdíjak területén nem létezik belső piac. Néhány tagállamban pillanatnyilag alig vagy egyáltalán nem kínálnak magánnyugdíjtermékeket. A már meglévő nemzeti piacok pedig nagymértékben szétaprózottak. Nincs mód valamely termék más tagállamba történő átvitelére vagy egy nyugdíjtermék határokon átnyúlóan, egy másik tagállamban történő igénybevételére és ennek során adóügyi előnyök elérésére. Ezen a helyzeten segíthetne egy szabványosított páneurópai termék. A rendeletre irányuló javaslat alkalmas és megfelelő eszközt irányoz elő annak érdekében, hogy fel lehessen számolni a nyugdíjtermékek határokon átnyúló megkötése és hordozhatósága előtt álló akadályokat. A javaslat arányos, mivel a termékek más tagállamba való hordozhatóságát akadályozó tényezőket nem tudja egy tagállam egyedül megszüntetni, még akkor se, ha a magánnyugdíjtermékek piacait nemzeti előírások szabályozzák.

A cél egy önkéntességen alapuló, egyszerű, biztonságos, átlátható, felhasználóbarát és kedvező árú nyugdíjtermék kialakítása.

A páneurópai szinten hordozható nyugdíjtermék elképzelése csak akkor fog sikeresen megvalósulni, ha ezek a jellemzők adottak.

Páneurópai nyugdíjterméket (PEPP) azért vásárolnak az emberek, hogy idős korukról gondoskodjanak. Ennek a szempontnak csak akkor lehet megfelelni, ha a kifizetési szakaszban főszabályként biztosított a halálig tartó járadék formájában nyújtott ellátás.

A PEPP sikerének elengedhetetlen előfeltétele, hogy élvezze a tagállamok támogatását. Csak a tagállamok tudják ugyanis a PEPP vonatkozásában ugyanazokat az adóügyi ösztönzőket és kedvezményeket biztosítani, amelyek a hasonló nemzeti termékek esetében is érvényesek.

A fogyasztók magas szintű védelmének szavatolása érdekében több módosítás és pontosítás javasolt:

Tájékoztatási követelmények: Javasoljuk, hogy a reklámozásra és a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó előírásokat (PEPP-KID) közvetlenül a rendelet szabályozza, és kerüljön törlésre az 1286/2014/EU (PRIIPs) rendeletre való hivatkozás. Ez növeli a jogi egyértelműséget és a jogbiztonságot.

Hordozhatóság: Az előadó üdvözli azt az ambiciózus célt, hogy a PEPP valamennyi tagállamban álljon rendelkezésre. Ugyanakkor az időkeret túlságosan szűknek tűnik, ezért a részalapok biztosítására szabott határidőt öt évre kell meghosszabbítani. Emellett részalappartnerségek kerülnek bevezetésre, amelyek segítik a PEPP-szolgáltatókat abban, hogy valamennyi tagállamban kínálni tudjanak PEPP-termékeket.

Befektetési opciók: Az előadó egyszerű, biztonságos, átlátható, felhasználóbarát és kedvező nyugdíjterméket szorgalmaz. Az alapértelmezett opció esetében lehetővé kell tenni a szerződés tanácsadás nélküli megkötését. Ugyanakkor számos fogyasztó nem rendelkezik kellő ismeretekkel ahhoz, hogy ilyen messze ható pénzügyi döntést hozzon. Annak érdekében, hogy a fogyasztó mégis mindig a kellő információk birtokában dönthessen, erre az esetre döntési fa kerül bevezetésre. Ez az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által kidolgozandó döntési fa nem minősülne ajánlásnak. Annak megvizsgálását hivatott segíteni, hogy általában véve egy PEPP-szerződés megkötése helyes döntés lenne-e a PEPP-ügyfél nyugdíja szempontjából. Ezenkívül be kell mutatni az alapértelmezett opció különböző formáit, hogy az ügyfél tisztában legyen a különbségekkel, és tájékozottan tudjon dönteni.

A befektetési opció kialakítása során szavatolni kell a megtakarító számára, hogy a kifizetési szakasz kezdetén a felhalmozott tőke legalább az általa befizetett összegeket kitegye, beleértve valamennyi költséget és díjat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az öregségi nyugdíj a nyugdíjba vonuló személy jövedelmének alapvető részét képezi, és sok ember esetében a megfelelő nyugdíjellátástól függ, hogy idős korban kényelemben vagy szegénységben él-e; az öregségi nyugdíj előfeltétele az Európai Unió Alapjogi Chartájában – többek között az idősek jogairól szóló 25. cikkben – meghatározott alapvető jogok gyakorlásának, amely kimondja: „Az Unió elismeri, és tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó és önálló élethez, a társadalmi és kulturális életben való részvételhez”; valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a tagállamok számára az idősek emberi jogainak előmozdításáról szóló ajánlásában1a szereplő jogok gyakorlásának.

 

_________________

 

1a Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2014)2 ajánlása a tagállamok számára az idősek emberi jogainak előmozdításáról.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az öregségi nyugdíjak jelentős részét az állami rendszerek biztosítják, így közvetlen kapcsolat áll fenn a nemzeti nyugdíjrendszerek és az államháztartás fenntarthatósága között. A Szerződések által meghatározott nyugdíjrendszerek megszervezésére vonatkozó kizárólagos nemzeti hatáskör ellenére a nemzeti nyugdíjrendszerek jövedelemmegfelelősége és pénzügyi fenntarthatósága alapvetően fontos az Unió egészének stabilitásához. Ezért ha több európai megtakarítást irányítanánk a készpénz és a bankbetétek helyett a hosszabb távú befektetési termékek, például az önkéntes nyugdíjrendszerek felé, a hatás mind az egyének (akik magasabb megtérülést és megfelelőbb nyugdíjat élveznének), mind a tágabb értelemben vett gazdaság számára kedvező lenne.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az Unió számos kihívással néz szembe, többek között a demográfia vonatkozásában, mivel Európa öregedő kontinens. Emellett a karrierlehetőségek, a munkaerőpiac és a javak elosztása radikális változáson megy keresztül, nem utolsósorban a digitális forradalom következtében. Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy a nemzeti szociális biztonsági rendszerek nem igazodnak a nyitott határok, a munkaerő-mobilitás és a migráció jellemezte globalizált, tudásalapú gazdasághoz. A hagyományos nemzeti nyugdíjrendszerek igen sok embert – többek között a nőket, a fiatalokat, a migránsokat, az alacsony képzettségű munkavállalókat, az önálló vállalkozókat, az atipikus szerződéssel rendelkező munkavállalókat – nem vagy nem megfelelően fednek le.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Várhatóan csökkenni fog az első pillér, azaz a felosztó-kirovó állami nyugdíjrendszer részesedése a bérpótlási arányok részeként. Ezt részben ellensúlyozhatják a második pillérből felhalmozott nyugdíjjogosultságok. Egy jól kialakított harmadik pillér azonban jelentősen hozzájárul a meglévő nemzeti nyugdíjrendszerek megfelelőségének és fenntarthatóságának javításához. A páneurópai magánnyugdíjterméknek (PEPP) ezért ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az egyéni nyugdíj-előtakarékossági termékek piacát az Unióban.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A nyugdíjtermékek belső piacának a határon átnyúló akadályok lebontásával történő elmélyítése növelné a versenyt, valamint lehetővé tenné, hogy a fogyasztók a jobb minőségű és olcsóbb termékek kínálta előnyöket, az előállítók pedig a méretgazdaságosság előnyeit élvezzék. A magánnyugdíjtermékek hatékonyabb belső piaca még azon tagállamok számára is előnyös lenne, ahol kedvezőek a demográfiai tendenciák, és amelyek jól finanszírozott nyugdíjrendszerrel rendelkeznek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A rendeletre irányuló javaslat célja egy lehetőleg egyszerű, biztonságos, kedvező árú, átlátható, felhasználóbarát és Európa-szerte hordozható nyugdíjtermék létrehozása, kiegészítve a tagállamokban működő rendszereket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A magánnyugdíjak belső piacának működését jelenleg akadályozza a nemzeti piacok nagy fokú szétaprózottsága és a magánnyugdíjtermékek korlátozott mértékű hordozhatósága. Ez megnehezítheti, hogy a polgárok éljenek alapvető szabadságaikkal. Megakadályozhatja például, hogy valaki egy másik tagállamban vállaljon munkát, vagy másik tagállamban menjen nyugdíjba. Emellett a meglévő magánnyugdíjtermékek szabványosításának hiánya akadályozza, hogy a szolgáltatók éljenek a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogával.

(3)  A magánnyugdíjak belső piaca jelenleg korlátozottan működik. Egyes tagállamokban még egyáltalán nincs piaca a magánnyugdíjtermékeknek. Más tagállamokban már kínálnak magánnyugdíjtermékeket, a nemzeti piacok azonban nagymértékben szétaprózottak. Emiatt a magánnyugdíjtermékek csak korlátozott mértékben hordozhatók. Ez megnehezítheti, hogy a polgárok éljenek alapvető szabadságaikkal. Megakadályozhatja például, hogy valaki egy másik tagállamban vállaljon munkát, vagy másik tagállamban menjen nyugdíjba. Emellett a meglévő magánnyugdíjtermékek szabványosításának hiánya akadályozza, hogy a szolgáltatók éljenek a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogával.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  2015 szeptemberében a Bizottság a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervben28 bejelentette: „értékelni fogja, hogy létrehozható-e szakpolitikai keret az egyszerű, hatékony és versenyképes magánnyugdíj-szolgáltatások sikeres európai piacának létrehozásához, és el fogja dönteni, hogy szükséges-e uniós jogszabály ennek a piacnak a támogatásához”.

törölve

__________________

 

28Cselekvési terv a tőkepiaci unió megteremtésére, Európai Bizottság, 2015. szeptember 30. (COM(2015) 468 final).

 

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  2016. június 28-i következtetéseiben30 az Európai Tanács megállapította, hogy „gondoskodni kell arról, hogy a vállalkozások könnyebben juthassanak finanszírozáshoz, és támogatni kell a reálgazdaságba történő beruházásokat a tőkepiaci unió létrehozására vonatkozó terv előmozdítása révén”.

törölve

__________________

 

30Az Európai Tanács 2016. június 28-i következtetései, EUCO 26/16, 11. pont.

 

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  2016. szeptember 14-i „Tőkepiaci unió – A reform felgyorsítása” című közleményében a Bizottság bejelentette, hogy „megvizsgálja egy egyszerű, hatékony és versenyképes uniós egyéni nyugdíjbiztosítási termékre vonatkozó javaslat lehetőségét [...] A vizsgált lehetőségek egyike egy 2017-ben beterjesztendő jogalkotási javaslat.”

törölve

__________________

 

31COM(2016) 601 final, 5. o.

 

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  „A tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálata” című közleményében32 a Bizottság bejelentette, hogy „2017. június végéig jogalkotási javaslatot terjeszt elő egy páneurópai magánnyugdíjtermékről. Ez megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes magánnyugdíj-megtakarítások biztonságosabb, költséghatékonyabb és átlátható piacának alapjait. Segít majd kielégíteni a nyugdíj-megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, kezelni a demográfiai kihívást, kiegészíteni a meglévő nyugdíjtermékeket és -rendszereket, valamint támogatni a magánnyugdíjak költséghatékonyságát azáltal, hogy jó lehetőségeket kínál a magánnyugdíjak hosszú távú befektetésére.”

törölve

__________________

 

32COM(2017) 292 final, 7. o.

 

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A magánnyugdíjtermékek körében a PEPP kialakítása hozzá fog járulni a nyugdíjcélú megtakarítások választékának bővítéséhez, és uniós piacot hoz létre a PEPP-szolgáltatók számára. Javítja a háztartások nyugdíj-előtakarékossági lehetőségeit.

(10)  A magánnyugdíjtermékek körében a PEPP kialakítása hozzá fog járulni a nyugdíjcélú megtakarítások választékának bővítéséhez, és uniós piacot hoz létre a PEPP-szolgáltatók számára. A háztartások számára további nyugdíj-előtakarékossági lehetőségeket fog kínálni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A bizonytalan foglalkoztatási feltételek és a jogszabályi változások miatt a nyugdíjak szintje folyamatosan csökken. Ezért különösen fontos, hogy mindenekelőtt a fiatalabb generáció és az alacsony jövedelműek számára lehetőség nyíljon az időskori életszínvonaluk bebiztosítására. Ezért fontos, hogy a PEPP-termékek e személyek számára is vonzóak és elérhetőek legyenek.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  A pénzügyi képzés elősegítheti az önkéntes magánnyugdíj-konstrukciókkal kapcsolatos lakossági megtakarítási döntések megértését és megismerését. A megtakarítók számára is egyenlő esélyt kell biztosítani ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessék a páneurópai termékhez kapcsolódó kockázatokat és azok jellegzetességeit.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A PEPP-re vonatkozó jogszabályi keret megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes nyugdíjcélú befektetések sikeres piacának alapjait. A meglévő nyugdíjtermékek és -rendszerek kiegészítésével segít majd kielégíteni a nyugdíjcélú megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, hozzájárul a demográfiai kihívások kezeléséhez, és számottevő új magántőkeforrást biztosít a hosszú távú beruházások céljára. Ez a keret nem helyettesíti, és nem is harmonizálja a meglévő nemzeti magánnyugdíjrendszereket.

(11)  A PEPP-re vonatkozó jogszabályi keret megteremti a páneurópai szinten kezelhető, megfizethető és önkéntes nyugdíjcélú befektetések sikeres piacának alapjait. A meglévő kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és -termékek kiegészítésével segít majd kielégíteni a nyugdíjcélú megtakarításaik megfelelőségét javítani kívánó személyek igényeit, hozzájárul a demográfiai kihívások kezeléséhez, és számottevő új magántőkeforrást biztosít a hosszú távú beruházások céljára. Ez a keret nem helyettesíti, és nem is harmonizálja a meglévő nemzeti magánnyugdíjrendszereket, és nem lesz hatással a meglévő nemzeti kötelező és foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre és -termékekre sem. A PEPP sem közvetlen, sem közvetett módon nem fog kapcsolódni a PEPP-megtakarító foglalkoztatásához vagy munkavállalói státuszához.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  E jogalkotási keret nem korlátozhatja a tagállamok azzal kapcsolatos felelősségét, hogy eleget tegyenek a megfelelő állami nyugellátást érintő kötelezettségeiknek.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A rendelet harmonizálja a PEPP egyes alapvető elemeit, amelyek olyan kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatosak, mint a forgalmazás, a befektetési politika, a szolgáltatóváltás vagy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és hordozhatóság. Ezen alapvető jellemzők harmonizálása elősegíti a magánnyugdíj-szolgáltatók egyenlő versenyfeltételeinek kialakítását, hozzájárul a tőkepiaci unió megvalósításához és a magánnyugdíjak belső piacának integrációjához. Mindez egy nagymértékben szabványosított páneurópai termék létrehozásához vezet, amely minden tagállamban rendelkezésre áll, és azáltal, hogy megengedi a nyugdíjjogosultságok külföldre történő áthelyezését, továbbá szélesebb választási lehetőséget kínál a különböző típusú szolgáltatók között, egyebek mellett határokon átnyúlóan is, lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy maradéktalanul kihasználják a belső piac biztosította előnyöket. A nyugdíjszolgáltatások határokon átnyúló nyújtása előtt álló kevesebb akadály miatt a páneurópai magánnyugdíjtermék összeurópai alapon növeli majd a szolgáltatók közötti versenyt, és olyan méretgazdaságossági előnyöket jelentene, amelynek eredményeként csökkenhetnek a megtakarítók költségei.

(12)  A rendelet harmonizálja a PEPP egyes alapvető elemeit, amelyek olyan kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatosak, mint a forgalmazás, a szerződés, a befektetési politika, a szolgáltatóváltás vagy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és hordozhatóság. Ezen alapvető jellemzők harmonizálása elősegíti a magánnyugdíj-szolgáltatók egyenlő versenyfeltételeinek kialakítását, hozzájárul a tőkepiaci unió megvalósításához és a magánnyugdíjak belső piacának integrációjához. Mindez egy nagymértékben szabványosított páneurópai termék létrehozásához vezet, amely minden tagállamban rendelkezésre áll, és azáltal, hogy megengedi a nyugdíjjogosultságok külföldre történő áthelyezését, továbbá szélesebb választási lehetőséget kínál a különböző típusú szolgáltatók között, egyebek mellett határokon átnyúlóan is, lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy maradéktalanul kihasználják a belső piac biztosította előnyöket. A nyugdíjszolgáltatások határokon átnyúló nyújtása előtt álló kevesebb akadály miatt a páneurópai magánnyugdíjtermék összeurópai alapon növeli majd a szolgáltatók közötti versenyt, és olyan méretgazdaságossági előnyöket jelentene, amelynek eredményeként csökkenhetnek a megtakarítók költségei.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az EIOPA-nak e rendelettel összhangban kell engedélyeznie a PEPP-et. Az engedély soha nem adható meg visszamenőleges hatállyal.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által kiadott egyetlen termékengedélynek egységes szabályrendszer alapján biztosítania kell a PEPP-szolgáltatók hozzáférését a teljes uniós piachoz.

(14)  Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott együttműködés keretében kiadott egyetlen termékengedélynek egységes szabályrendszer alapján biztosítania kell a PEPP-szolgáltatók hozzáférését a teljes uniós piachoz. Az engedély biztosítja, hogy csak biztonságos és ellenőrzött befektetési termékeket lehessen PEPP néven beszerezni a piacon. Az EIOPA ellenőrzi a PEPP-ek szerződéses feltételeit annak biztosítása céljából, hogy e rendelet követelményei teljesüljenek.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A magas színvonalú szolgáltatás és a hatékony fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a fogadó és a székhely szerinti tagállamnak szorosan együtt kell működnie az ezen rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtása terén. Amennyiben a PEPP-szolgáltatók és a forgalmazók a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján különböző tagállamokban folytatnak üzleti tevékenységet, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának kell felelnie az e rendeletben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés biztosításáért, mivel őt szorosabb kapcsolat fűzi a PEPP-szolgáltatóhoz. A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti méltányos felelősségmegosztás biztosítása érdekében, amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut, hogy a területén kötelezettségszegés történt, tájékoztatnia kell erről a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, amelynek ezt követően meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket. Ezenkívül a fogadó tagállam illetékes hatósága számára biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek.

(16)  A magas színvonalú szolgáltatás és a hatékony fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók fogadó és székhely szerinti tagállamának szorosan együtt kell működnie az ezen rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtása terén. Amennyiben a PEPP-szolgáltatók és a forgalmazók a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján különböző tagállamokban folytatnak üzleti tevékenységet, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának kell felelnie az e rendeletben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés biztosításáért, mivel őt szorosabb kapcsolat fűzi a PEPP-szolgáltatóhoz. A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti méltányos felelősségmegosztás biztosítása érdekében, amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut, hogy a területén kötelezettségszegés történt, tájékoztatnia kell erről a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, amelynek ezt követően meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket. Ezenkívül a fogadó tagállam illetékes hatósága számára biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Fióktelep vagy állandó jelenlét másik tagállamban való létrehozása esetén helyénvaló a székhely szerinti és a fogadó tagállam között megosztani a végrehajtási felelősséget. Míg az üzlet egészére vonatkozó kötelezettségek – például a szakmai követelményekkel kapcsolatos szabályok – teljesítéséért a szolgáltatásnyújtás esetével megegyező rendszer keretében továbbra is a székhely szerinti tagállamnak kell felelősnek lennie, addig a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell érvényesítenie a területén nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a tájékoztatási követelményekkel és az üzletvitellel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben azonban a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut bármely olyan, a területén elkövetett kötelezettségszegés, amellyel kapcsolatban ez a rendelet a fogadó tagállamot nem ruházza fel hatáskörrel, a szoros együttműködés megköveteli, hogy értesítse a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, amely ezt követően köteles meghozni a megfelelő intézkedéseket. Ilyen esetnek minősül különösen a jó hírnévvel kapcsolatos szabályok, valamint a szakmai ismeretekkel és kompetenciával kapcsolatos követelmények megszegése. A fogadó tagállam illetékes hatósága számára ezenfelül a fogyasztók védelme érdekében biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek.

(17)  Fióktelep vagy állandó jelenlét másik tagállamban való létrehozása esetén helyénvaló a székhely szerinti és a fogadó tagállam között megosztani a végrehajtási felelősséget. Míg az üzlet egészére vonatkozó kötelezettségek – például a szakmai követelményekkel kapcsolatos szabályok – teljesítéséért a szolgáltatásnyújtás esetével megegyező rendszer keretében továbbra is a székhely szerinti tagállamnak kell felelősnek lennie, addig a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell érvényesítenie a területén nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a tájékoztatási követelményekkel, a hirdetésekkel és az üzletvitellel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben azonban a fogadó tagállam illetékes hatóságának tudomására jut bármely olyan, a területén elkövetett kötelezettségszegés, amellyel kapcsolatban ez a rendelet a fogadó tagállamot nem ruházza fel hatáskörrel, a szoros együttműködés megköveteli, hogy értesítse a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, amely ezt követően köteles meghozni a megfelelő intézkedéseket. Ilyen esetnek minősül különösen a jó hírnévvel kapcsolatos szabályok, valamint a szakmai ismeretekkel és kompetenciával kapcsolatos követelmények megszegése. A fogadó tagállam illetékes hatósága számára ezenfelül a fogyasztók védelme érdekében biztosítani kell a jogot a beavatkozásra akkor, ha a székhely szerinti tagállam nem hozza meg a megfelelő intézkedéseket, vagy ha a meghozott intézkedések nem elégségesek.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A PEPP-megtakarítók jogosultak arra, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban is szerezzenek vagy vásároljanak PEPP-termékeket, és jogosultak egyszerre egynél több területi részalapba megtakarításokat tenni, ugyanakkor az eltérő nemzeti adórendszerekből fakadó esetleges adózási visszaélések elkerülése érdekében a PEPP-termékre annak a tagállamnak az adószabályai vonatkoznak, ahol a PEPP-megtakarító lakóhellyel rendelkezik.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A PEPP-engedély EIOPA általi visszavonása nem érinti a PEPP-szolgáltató PEPP-megtakarítóval vagy PEPP-kedvezményezettel szembeni kötelezettségeit.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Annak érdekében, hogy a PEPP-szolgáltatók számára zökkenőmentes legyen az átmenet, e rendelet hatálybalépésétől számított három év elteltével kötelezni kell a szolgáltatókat arra, hogy olyan PEPP-termékeket biztosítsanak, amelyek minden egyes tagállam tekintetében részalapokat tartalmaznak. Mindamellett a fogyasztók esetleges megtévesztésének elkerülése érdekében a PEPP bevezetésekor a szolgáltató köteles tájékoztatást adni arról, mely nemzeti részalapok állnak azonnal rendelkezésre.

(21)  Annak érdekében, hogy a PEPP-szolgáltatók számára zökkenőmentes legyen az átmenet, e rendelet hatálybalépésétől számított öt év elteltével kötelezni kell a szolgáltatókat arra, hogy olyan PEPP-termékeket biztosítsanak, amelyek minden egyes tagállam tekintetében részalapokat tartalmaznak. E feltétel teljesítése érdekében a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy részalappartnerségeket alakíthassanak ki. Mindamellett a fogyasztók esetleges megtévesztésének elkerülése érdekében a PEPP bevezetésekor a szolgáltató köteles a szerződésben tájékoztatást adni arról, mely nemzeti részalapok állnak azonnal rendelkezésre. Ahol a hordozhatóság még nem biztosított, a PEPP-megtakarító számára a hordozhatóság biztosítása érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy díjmentesen szolgáltatót váltson.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Amennyiben valamely PEPP-megtakarító másik tagállamba költözik és igénybe veszi a hordozhatósági szolgáltatást, hogy új részalapot nyisson, ugyanazok az adókedvezmények illetik meg, mint a helyi PEPP-megtakarítókat.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  Amennyiben a PEPP-megtakarító a rendelet hatálybalépését követő öt éves átmeneti időszak alatt lakóhelyet változtat, és olyan tagállamba költözik, amely tekintetében a PEPP-szolgáltató nem tud részalapot kínálni, a PEPP-megtakarító számára lehetőséget kell biztosítani, hogy díjmentesen PEPP-szolgáltatót váltson.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Figyelembe véve a létrehozott nyugdíjrendszer jellegét és a kapcsolódó adminisztratív terheket, a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak egyértelmű és megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a potenciális PEPP-megtakarítók és -kedvezményezettek számára a nyugdíjba vonulással kapcsolatos döntéshozatal megkönnyítése érdekében. Ugyanebből az okból a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók magas szintű átláthatóságot kötelesek biztosítani a rendszer különböző szakaszaiban, így a belépést megelőző szakaszban, a tagság során (beleértve a nyugdíjazást megelőző szakaszt) és a nyugdíjazást követően. Tájékoztatást kell nyújtani különösen a felhalmozott nyugdíjjogosultságokról, a nyugellátás előrevetített szintjeiről, a kockázatokról és garanciákról, valamint a költségekről. Amennyiben a nyugellátás előrevetített szintjei gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az ilyen információknak tartalmazniuk kell egy kedvezőtlen forgatókönyvet is, amely szélsőséges, de valószerű.

(22)  Figyelembe véve a létrehozott nyugdíjrendszer jellegét és a kapcsolódó adminisztratív terheket, a PEPP-szolgáltatóknak és -forgalmazóknak egyértelmű, könnyen érthető és megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a potenciális PEPP-megtakarítók és -kedvezményezettek számára a nyugdíjba vonulással kapcsolatos döntéshozatal megkönnyítése érdekében. Ugyanebből az okból a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók magas szintű átláthatóságot kötelesek biztosítani a rendszer különböző szakaszaiban, így a belépést megelőző szakaszban, a tagság során (beleértve a nyugdíjazást megelőző szakaszt) és a nyugdíjazást követően. Tájékoztatást kell nyújtani különösen a felhalmozott nyugdíjjogosultságokról, a nyugellátás előrevetített szintjeiről, a kockázatokról és garanciákról, ezen belül is a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos kockázatokról, valamint a költségekről. Amennyiben a nyugellátás előrevetített szintjei gazdasági forgatókönyveken alapulnak, az ilyen információknak tartalmazniuk kell egy kedvezőtlen forgatókönyvet is, amely szélsőséges, de valószerű.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A PEPP-rendszerhez való csatlakozást megelőzően a potenciális PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell minden szükséges információt ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak.

(23)  A PEPP-rendszerhez való csatlakozást megelőzően a potenciális PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell minden szükséges információt ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak. Az alapértelmezett opció esetében a PEPP-megtakarítónak döntési fán kell végigmennie, amely segít neki a döntés meghozatalában.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az optimális termékátláthatóság biztosításához a PEPP előállítóinak el kell készíteniük az általuk előállított PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt megkezdhetik a termék PEPP-megtakarítók számára történő forgalmazását. Nekik kell felelősséget vállalniuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum pontosságáért is. A PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a PEPP-re vonatkozó módosításokkal megfelel az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet33 szerinti, lakossági befektetési csomagtermékekre és a biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak.

(24)  Az optimális termékátláthatóság biztosításához a PEPP előállítóinak el kell készíteniük az általuk előállított PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt megkezdhetik a termék PEPP-megtakarítók számára történő forgalmazását. Nekik kell felelősséget vállalniuk a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum pontosságáért is.

__________________

__________________

33Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

33Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a lakossági befektetési csomagtermékekre és a biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szereplő elemek mellett a PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szerepeltetendő részletes információknak, valamint az információk megjelenítésének további harmonizációját olyan szabályozástechnikai standardok révén kell megvalósítani, amelyek kiegészítik a 2017. március 8-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben34 meghatározott szabályozástechnikai standardokat, és figyelembe veszik a fogyasztói magatartással kapcsolatban rendelkezésre álló kutatási eredményeket és a folyamatban lévő kutatásokat, ideértve a fogyasztók felé irányuló információközlés különböző módjainak hatékonyságával kapcsolatos tesztelés eredményeit is.

(27)  A PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumában szerepeltetendő részletes információknak, valamint az információk megjelenítésének további harmonizációját olyan szabályozástechnikai standardok révén kell megvalósítani, amelyek figyelembe veszik a fogyasztói magatartással kapcsolatban rendelkezésre álló kutatási eredményeket és a folyamatban lévő kutatásokat, ideértve a fogyasztók felé irányuló információközlés különböző módjainak hatékonyságával kapcsolatos tesztelés eredményeit is.

__________________

 

34A Bizottság (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 8.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről.

 

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak két részből kell állnia. Az első, általános részben a PEPP-termékre vonatkozó általános információkat kell megadni. A második, egyedi részben a tagállamonként eltérő információkat, így például a nyugdíjkorhatárt kell rögzíteni.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A PEPP-szolgáltatóknak számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót kell összeállítaniuk a PEPP-megtakarítók számára, amelyben ismertetik a PEPP-konstrukcióval kapcsolatos alapvető személyes és generikus adatokat és biztosítják a konstrukcióra vonatkozó folyamatos tájékoztatást. A számlaértesítőnek és intézményi tájékoztatónak világosnak és átfogónak kell lennie, továbbá olyan releváns és megfelelő információkat kell tartalmaznia, amelyek elősegítik a nyugdíjjogosultságok mindenkori és konstrukciók közötti áttekintését, valamint a munkavállalói mobilitást.

(29)  A PEPP-szolgáltatóknak számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót kell összeállítaniuk a PEPP-megtakarítók számára, amelyben ismertetik a PEPP-konstrukcióval kapcsolatos alapvető személyes és generikus adatokat és biztosítják a konstrukcióra vonatkozó folyamatos tájékoztatást. A számlaértesítőnek és intézményi tájékoztatónak világosnak és átfogónak kell lennie, továbbá olyan releváns és megfelelő információkat kell tartalmaznia, amelyek elősegítik a nyugdíjjogosultságok mindenkori és konstrukciók közötti áttekintését, valamint a munkavállalói mobilitást. A számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót évente a PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  A PEPP-szolgáltatóknak járulékfizetési terveket és előrejelzéseket kell összeállítaniuk a PEPP-megtakarítók részére a források értékére, a beruházások megtérülésére, a becsült inflációra és a gazdasági növekedésre vonatkozóan.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A PEPP-szolgáltatóknak kellő időben, a PEPP-megtakarítók nyugdíjba vonulása előtt tájékoztatást kell adniuk a folyósítási lehetőségeikről. Amennyiben a nyugellátást nem életjáradék formájában nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő tagokat nyugdíjba vonulásuk pénzügyi megtervezésének megkönnyítése érdekében tájékoztatni kell a rendelkezésre álló ellátáskifizetési termékekről.

(30)  A PEPP-szolgáltatóknak kellő időben, a PEPP-megtakarítók nyugdíjba vonulása előtt tájékoztatást kell adniuk a folyósítási lehetőségeikről. Ennek során a PEPP-megtakarítókat emlékeztetni kell a folyósítási lehetőség közötti váltás lehetőségére is. Az alapértelmezett opció esetében lehetővé kell tenni egy legfeljebb 30%-os egyösszegű kifizetést, míg a fennmaradó összeget életjáradék formájában kell folyósítani. A nyugdíjba vonulás előtt egy évvel egy utolsó emlékeztetőt kell küldeni. Amennyiben a nyugellátást nem életjáradék formájában nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő tagokat nyugdíjba vonulásuk pénzügyi megtervezésének megkönnyítése érdekében tájékoztatni kell a rendelkezésre álló ellátáskifizetési termékekről.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A nyugellátások kifizetési szakasza során a PEPP-kedvezményezetteket továbbra is tájékoztatni kell ellátásaikról, valamint a kapcsolódó folyósítási lehetőségekről. Ez különösen fontos, amikor a folyósítási szakaszban a PEPP-kedvezményezettek jelentős szintű befektetési kockázatot viselnek. A PEPP-kedvezményezetteket tájékoztatni kell a nekik járó ellátások szintjében bekövetkező bármely csökkenésről is, már az ilyen csökkentés végrehajtása előtt, a csökkentést eredményező döntést követően. Bevált gyakorlatként, bármilyen ilyen jellegű döntés meghozatalát megelőzően a PEPP-szolgáltatóknak ajánlott egyeztetést folytatni a PEPP-kedvezményezettekkel.

(31)  A nyugellátások kifizetési szakasza során a PEPP-kedvezményezetteket továbbra is tájékoztatni kell ellátásaikról, valamint a kapcsolódó folyósítási lehetőségekről. Ez különösen fontos, amikor a folyósítási szakaszban a PEPP-kedvezményezettek jelentős szintű befektetési kockázatot viselnek. A PEPP-kedvezményezetteket tájékoztatni kell a nekik járó ellátások szintjében bekövetkező bármely csökkenésről is, már az ilyen csökkentés végrehajtása előtt, a csökkentést eredményező döntést követően. Bármilyen ilyen jellegű döntés meghozatalát megelőzően a PEPP-szolgáltatóknak ajánlott egyeztetést folytatni a PEPP-kedvezményezettekkel.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek jogainak megfelelő védelme érdekében a PEPP-szolgáltatóknak képesnek kell lenniük olyan eszközallokációs döntések meghozatalára, amelyek megfelelnek kötelezettségeik pontos jellegének és lejárati szerkezetének. Ezért hatékony felügyeletre, továbbá a befektetési szabályokkal kapcsolatos olyan megközelítésre van szükség, amely elegendő rugalmasságot biztosít a PEPP-szolgáltatóknak ahhoz, hogy a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb befektetési politika mellett döntsenek, ugyanakkor teljesítsék a körültekintő fellépésre vonatkozó kötelezettségüket. Az óvatosság elvének való megfelelés ezért megköveteli azt, hogy a befektetési politikát a PEPP-szolgáltatók ügyfélstruktúrájához igazítsák.

(32)  A PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek jogainak megfelelő védelme érdekében a PEPP-szolgáltatóknak képesnek kell lenniük olyan eszközallokációs döntések meghozatalára, amelyek megfelelnek kötelezettségeik, többek között hosszú távú kötelezettségeik pontos jellegének és lejárati szerkezetének. Ezért hatékony felügyeletre, továbbá a befektetési szabályokkal kapcsolatos olyan megközelítésre van szükség, amely elegendő rugalmasságot biztosít a PEPP-szolgáltatóknak ahhoz, hogy a legbiztonságosabb és a leghatékonyabb befektetési politika mellett döntsenek, ugyanakkor teljesítsék a körültekintő fellépésre vonatkozó kötelezettségüket, lehetővé téve a PEPP-megtakarító hosszú távú kötelezettségeivel való összhang megteremtését. Az óvatosság elvének való megfelelés ezért megköveteli azt, hogy a befektetési politikát a PEPP-szolgáltatók ügyfélstruktúrájához igazítsák.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Azáltal, hogy a rendelet az óvatosság elvét teszi a tőkebefektetések elvi alapjává, valamint hogy a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé teszi a határokon átnyúló működést, ösztönzi a megtakarítások magánnyugdíj-ágazatba történő terelését, és ezáltal hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez.

(33)  Azáltal, hogy a rendelet az óvatosság elvét teszi a tőkebefektetések elvi alapjává, valamint hogy a PEPP-szolgáltatók számára lehetővé teszi a határokon átnyúló működést, ösztönzi a megtakarítások magánnyugdíj-ágazatba történő terelését, és ezáltal hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Az óvatosság elve keretében figyelembe kell venni a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők befektetési folyamatban játszott szerepét is.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az Egyesült Nemzetek által támogatott Felelős Befektetési Elvek között szereplő környezeti, társadalmi és irányítási tényezők fontosak a PEPP-szolgáltatók befektetési politikája és kockázatkezelési rendszerei számára. A PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy befektetési döntéseik során vizsgálják meg ezeket a tényezőket, és vegyék figyelembe, hogy azok miként képezik kockázatkezelési rendszerük részét.

(36)  Az Egyesült Nemzetek által támogatott Felelős Befektetési Elvek között szereplő környezeti, társadalmi és irányítási tényezők fontosak a PEPP-szolgáltatók befektetési politikája és kockázatkezelési rendszerei számára. A PEPP-szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy befektetési döntéseik során vizsgálják meg ezeket a tényezőket, és vegyék figyelembe, hogy azok miként képezik kockázatkezelési rendszerük részét. E kockázatértékelést az EIOPA és az illetékes hatóságok, valamint a PEPP-megtakarítók számára is hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  Amennyiben egy szolgáltató saját maga egy bizonyos befektetési opciót nem tud felkínálni, mert az adott opciót nem tudja kialakítani vagy egy bizonyos tagállamban nem tudja kínálni, lehetővé kell tenni számára, hogy ezt a befektetési opciót termékpartnerség keretében kínálja.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az alapértelmezett befektetési opciónak biztosítania kell a PEPP-megtakarítók számára a befektetett tőke megtérülését. A PEPP-szolgáltatók emellett inflációs indexálási mechanizmust alkalmazhatnak az infláció legalább részbeni fedezése céljából.

(39)  Az alapértelmezett befektetési opciónak a díjak és költségek levonása előtt és az infláció figyelembe vétele után biztosítania kell a PEPP-megtakarítók számára a valóban befektetett tőke megtérülését.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a)  Indokolt esetben, például bizonyított gondatlanság, jogsértés vagy adóelkerülés, illetve a PEPP-termékre vonatkozó engedély visszavonása esetén a PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni, hogy bármikor, ingyenesen szolgáltatót váltsanak anélkül, hogy díjat számítanának fel feléjük vagy benne ragadnának egy szerződésben.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  A költségek és díjak átláthatóságának biztosítása elengedhetetlen a PEPP-megtakarítók bizalmának megszerzéséhez és annak lehetővé tételéhez, hogy megalapozott döntést hozhassanak. Ennek megfelelően meg kell tiltani a nem átlátható árazási módszerek használatát.

(42)  A költségek és díjak átláthatóságának és méltányosságának biztosítása elengedhetetlen a PEPP-megtakarítók bizalmának megszerzéséhez és annak lehetővé tételéhez, hogy megalapozott döntést hozhassanak. Ennek megfelelően meg kell tiltani a nem átlátható árazási módszerek használatát.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet35, az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet37 10–14. cikkének megfelelően a Bizottságnak az európai felügyeleti hatóságok által a vegyes bizottság közreműködésével kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezeteket kell elfogadnia a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum megjelenítésére és azon egyedi elemeinek tartalmára vonatkozóan, amelyeket nem szabályoznak a [lakossági befektetési csomagtermékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot meghatározó szabályozástechnikai standardok]. A Bizottságnak ki kell egészítenie az európai felügyeleti hatóságok technikai munkáját a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum európai felügyeleti hatóságok által javasolt megjelenítésére vonatkozó fogyasztói tesztek végzésével.

törölve

__________________

 

35Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

 

36Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

 

37Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

 

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(46a)  A minősített szervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy a PEPP-megtakarítók és PEPP-kedvezményezettek kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetet indítsanak az uniós joggal összhangban.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni, ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási és a kifizetési szakaszban – egyértelmű, gyors és biztonságos eljárás keretében – szolgáltatót váltsanak.

(47)  Annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarítók jobb feltételekkel tudjanak befektetni, ugyanakkor ösztönzést kapjon a PEPP-szolgáltatók közötti verseny, a PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell azt a jogot, hogy a felhalmozási és a kifizetési szakaszban – egyértelmű, gyors és biztonságos eljárás keretében – szolgáltatót váltsanak. Az alapértelmezett opció esetében ez csak a felhalmozási szakaszban tehető lehetővé, mert fogyasztóvédelmi okokból gondoskodni kell a megbízható járadékfolyósításról, és a váltás kedvezőtlen pénzügyi hatásokkal járhat.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A szolgáltatóváltási eljárásnak a PEPP-megtakarító számára könnyen lebonyolíthatónak kell lennie. Ennek megfelelően az eljárás PEPP-megtakarító nevében történő kezdeményezéséért és lebonyolításáért a fogadó PEPP-szolgáltatónak kell felelősnek lennie. A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatóváltási eljárás kialakításakor önkéntes alapon további eszközöket, például technikai megoldásokat vegyenek igénybe.

(48)  A szolgáltatóváltási eljárásnak a PEPP-megtakarító számára könnyen lebonyolíthatónak kell lennie. Ennek megfelelően az eljárás PEPP-megtakarító nevében és kérésére történő kezdeményezéséért és lebonyolításáért a fogadó PEPP-szolgáltatónak kell felelősnek lennie. A PEPP-szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatóváltási eljárás kialakításakor önkéntes alapon további eszközöket, például technikai megoldásokat vegyenek igénybe.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  A váltásra vonatkozó meghatalmazást megelőzően a PEPP-megtakarítót tájékoztatni kell a szolgáltatóváltás lebonyolításához szükséges valamennyi lépésről.

(49)  A váltásra vonatkozó meghatalmazást megelőzően a PEPP-megtakarítót tájékoztatni kell a szolgáltatóváltás lebonyolításához szükséges valamennyi lépésről és költségről annak érdekében, hogy a PEPP-megtakarító megalapozott döntést hozhasson a szolgáltatóváltásról.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(51a)  A PEPP-megtakarítókat szolgáltatóváltás esetén tájékoztatni kell az adóügyi ösztönzők potenciális elvesztéséről és egyéb pénzügyi következményeiről, és arról, hogy az eszközök egy PEPP-szolgáltatóhoz való áthelyezése esetén eltérőek lehetnek a vonatkozó adórendszerek; egy PEPP visszavonása esetén az illetékes hatóságok a váltást és az eszközök áthelyezését elősegítendő, tájékoztatják a PEPP-megtakarítókat az alternatív PEPP-szolgáltatókrendelkezésre állásáról és a pénzügyi veszteségek minimálisra csökkentése érdekében azokról a PEPP-termékekről, melyek hasonló vagy összevethető adóügyi ösztönzőkkel rendelkeznek.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  A PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell, hogy egy PEPP-szerződés megkötésekor szabadon dönthessenek arról, hogy a kifizetési szakaszban milyen kifizetési módot választanak (járadék, egyösszegű kifizetés vagy egyéb), de lehetőséget kell adni arra is, hogy ezt követően ötévente egyszer módosíthassák választásukat, hogy a nyugdíjba vonuláshoz közeledve a kifizetés módját jobban összehangolhassák igényeikkel.

(53)  A PEPP-megtakarítók számára biztosítani kell, hogy egy PEPP-szerződés megkötésekor szabadon dönthessenek arról, hogy a kifizetési szakaszban milyen kifizetési módot választanak (nyugdíjjáradék, egyösszegű kifizetés vagy egyéb), de lehetőséget kell adni arra is, hogy ezt követően ötévente egyszer módosíthassák választásukat, hogy a nyugdíjba vonuláshoz közeledve a kifizetés módját jobban összehangolhassák igényeikkel.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(54)  A PEPP-szolgáltatók számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy kifizetési opciók széles körét bocsássák a PEPP-megtakarítók rendelkezésére. E megközelítés révén – a PEPP-megtakarítók számára biztosított nagyobb rugalmasságnak és szélesebb választási lehetőségeknek köszönhetően – megvalósulhat a PEPP-termékek széles körű elterjedésére irányuló cél. E megközelítés lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy PEPP-termékeiket a leginkább költséghatékony módon alakítsák ki. Összhangban van más uniós politikákkal és politikai szempontból megvalósítható, mivel kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak annak eldöntéséhez, hogy mely kifizetési lehetőségeket ösztönözzék.

(54)  A PEPP-szolgáltatók számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a kifizetési szakaszban kifizetési opciók kellő körét bocsássák a PEPP-megtakarítók rendelkezésére. E megközelítés révén – a PEPP-megtakarítók számára biztosított nagyobb rugalmasságnak és szélesebb választási lehetőségeknek köszönhetően – megvalósulhat a PEPP-termékek széles körű elterjedésére irányuló cél. E megközelítés lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy PEPP-termékeiket a leginkább költséghatékony módon alakítsák ki. Összhangban van más uniós politikákkal és politikai szempontból megvalósítható, mivel kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak annak eldöntéséhez, hogy mely kifizetési lehetőségeket ösztönözzék.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(54a)  Az alapértelmezett opció keretében a kifizetések 70%-ban meghatározott részét járadék formájában kötelező teljesíteni.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(66)  A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő bármely feldolgozásának, így például a személyes adatok illetékes hatóságok közötti cseréjének vagy továbbításának összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel39, az információk európai felügyeleti hatóságok közötti bármely cseréjének vagy továbbításának pedig összhangban kell lennie a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel40.

(66)  A személyes adatok e rendelet alkalmazásában történő bármely feldolgozásának, így például a személyes adatok illetékes hatóságok közötti cseréjének vagy továbbításának, a személyes adatok EIOPA-nál vezetett központi nyilvántartásban való tárolásának, valamint a személyes adatok PEPP-szolgáltatók vagy PEPP-forgalmazók általi kezelésének összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel39, az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel39a, valamint az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet). Az információk európai felügyeleti hatóságok közötti bármely cseréjének vagy továbbításának összhangban kell lennie a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel40.

_________________

_________________

39Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

39Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

39a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

40Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

40Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

66 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(66a)  A személyes pénzügyi adatok érzékenysége szempontjából rendkívül fontos az erőteljes adatvédelem. Ezért ajánlatos, hogy az adatvédelmi hatóságok szorosan részt vegyenek e rendelet végrehajtásában és felügyeletében.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(70a)  E rendelet lehetséges hosszú távú hatásai miatt elengedhetetlen a rendelet alkalmazásának kezdeti szakaszában szorosan nyomon követni az eseményeket. Az értékelés során a Bizottságnak tükröznie kell az EIOPA, az érdekelt felek és a szakértők észrevételeit is, és ezekről adott esetben jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg az Unióban „páneurópai magánnyugdíjtermék” vagy „PEPP” megnevezéssel forgalmazott magánnyugdíjtermékek engedélyezése, előállítása, forgalmazása és felügyelete tekintetében.

Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg az Unióban „páneurópai magánnyugdíjtermék” vagy „PEPP” megnevezéssel forgalmazott magánnyugdíjtermékek engedélyezése, visszavonása, előállítása, forgalmazása és felügyelete tekintetében.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a nyugdíjazásig a tőke felhalmozását írja elő, és csak korlátozott lehetőséget biztosít a nyugdíjazás előtti, korai visszavonásra;

c)  c) a nyugdíjazásig a tőke felhalmozását írja elő;

Indokolás

A PEPP egy nyugdíjtermék, ezért a nyugdíjazásig történő felhalmozást befektetési opciótól függetlenül kötelezővé kell tenni.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  nyugdíjazáskor jövedelmet biztosít;

d)  nyugdíjazáskor nyugellátást biztosít;

Indokolás

A (9) ponthoz való hozzáigazítás.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)”: kollektív vagy egyéni befektetések vagy megtakarítások kezelése céljából az uniós jog alapján engedélyezett, szabályozott pénzügyi vállalkozás által, jóváhagyott PEPP-rendszer keretében szolgáltatott, a nyugdíjba vonulásra tekintettel a PEPP-megtakarító által önkéntesen jegyzett, nem vagy szigorú korlátok között visszaváltható, hosszú távú megtakarítási magánnyugdíjtermék;

2.  „páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)”: kollektív vagy egyéni befektetések vagy megtakarítások kezelése céljából az uniós jog alapján engedélyezett, az 5. cikkben felsorolt pénzügyi vállalkozás által, jóváhagyott PEPP-rendszer keretében szolgáltatott, a nyugdíjba vonulásra tekintettel a PEPP-megtakarító által önkéntesen jegyzett, nem vagy szigorú korlátok között visszaváltható, hosszú távú megtakarítási magánnyugdíjtermék;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „PEPP-megtakarító”:

3.  „PEPP-megtakarító”: valamely PEPP-szolgáltatóval vagy -forgalmazóval PEPP-nyugdíjtermékre vonatkozó szerződést kötő természetes személy;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont –a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv41 4. cikke (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott lakossági ügyfél;

törölve

__________________

 

41Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

 

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv42 értelmében vett olyan ügyfél, aki nem minősül a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott szakmai ügyfélnek;

törölve

__________________

 

42Az Európai Parlament és a Tanács 2002/92/EK irányelve (2002. december 9.) a biztosítási közvetítésről (HL L 9., 2003.1.15., 3. o.).

 

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „felhalmozási szakasz”: rendszerint a PEPP-kedvezményezett nyugdíjba vonulásáig tartó azon időszak, amelynek során az eszközök (befizetések) a PEPP-számlán halmozódnak;

10.  „felhalmozási szakasz”: rendszerint a PEPP kifizetési szakaszának kezdetéig tartó azon időszak, amelynek során az eszközök (befizetések) a PEPP-számlán halmozódnak;

Indokolás

Lásd a 2. cikk 1. pontjának c) alpontjához tartozó indokolást.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „járadék”: egy adott időszak, például a PEPP-kedvezményezett élettartama, vagy meghatározott számú év során meghatározott időközönként a befektetés ellenében fizetendő összeg;

12.  „járadék”: a PEPP-kedvezményezett élettartama során meghatározott időközönként a befektetés ellenében fizetendő összeg;

Indokolás

A nyugdíj az időskori ellátást és az időskori szegénységgel szembeni védelmet szolgálja. Ezért a járadékot az egész élettartam alatt biztosítani kell.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.  „egyösszegű kifizetés”: a felhalmozott tőkének a felhalmozási szakasz végén történő kifizetése;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  „részalap”: az egyes egyéni PEPP-számlákon belül nyitott olyan szakasz, amely megfelel a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállam által nemzeti szinten rögzített, a PEPP-befektetések tekintetében igénybe vehető ösztönzők alkalmazását lehetővé tevő jogi követelményeknek és feltételeknek. Ennek megfelelően egy személy az egyes részalapok tekintetében PEPP-megtakarító vagy PEPP-kedvezményezett lehet, a felhalmozási és a kifizetési szakaszokra vonatkozó jogi követelményektől függően;

20.  „részalap”: az egyes egyéni PEPP-számlákon belül nyitott olyan nemzeti szakasz, amely megfelel a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállam által nemzeti szinten rögzített, a PEPP-befektetések tekintetében igénybe vehető ösztönzők alkalmazását lehetővé tevő jogi követelményeknek és feltételeknek. Ennek megfelelően egy személy az egyes részalapok tekintetében PEPP-megtakarító vagy PEPP-kedvezményezett lehet, a felhalmozási és a kifizetési szakaszokra vonatkozó jogi követelményektől függően;

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  „tőke”: összesített tőke-hozzájárulások és le nem hívott tőke, amelyek a közvetlenül vagy közvetve a befektetők által viselt díjak, költségek és kiadások levonása után befektethető összegek alapján kerülnek kiszámításra;

21.  „tőke”: összesített tőke-hozzájárulások és le nem hívott tőke, amelyek a közvetlenül vagy közvetve a befektetők által viselt díjak, költségek és kiadások levonása előtt befektethető összegek alapján kerülnek kiszámításra;

Indokolás

A módosítás a tőke megőrzését szolgálja.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a.  „tőkevédelem”: a befektetett felhalmozott tőkére vonatkozó garancia a díjak, költségek és kiadások levonása előtt és az infláció beszámítása után;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24.  „alapértelmezett befektetési opció”: olyan befektetési stratégia, amelyet akkor alkalmaznak, ha a PEPP-megtakarító nem adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy miként fektessék be a PEPP-számláján felhalmozott forrásokat;

24.  „alapértelmezett opció”: olyan nyugdíjtermék, amelyet minden szolgáltatónak fel kell ajánlania a 37. cikkben meghatározott befektetési stratégiának megfelelően;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a.  „biometrikus kockázat”: a magas életkor eléréséhez, a fogyatékossághoz és a halálhoz kapcsolódó kockázat;

Indokolás

Mivel a PEPP-termékkel biometrikus kockázatok is fedezhetők, ezeket egységesen meg kell határozni.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

28a.  „részalappartnerség”: több PEPP-szolgáltató közötti, a részalapok valamennyi tagállamban történő biztosítását célzó együttműködés;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 28 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

28b.  „termékpartnerség”: PEPP-szolgáltatók közötti, abban az esetben szükséges együttműködés, ha egy szolgáltató valamely befektetési opciót egyáltalán nem vagy valamely tagállamban nem tud felkínálni;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek47 megfelelően engedélyezett alternatívbefektetésialap-kezelők.

törölve

__________________

 

47Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

 

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kérelmező azonosítására, valamint aktuális és korábbi pénzügyi tapasztalataira és történetére vonatkozó információk;

b)  a kérelmező azonosítására vonatkozó információk, köztük a kérelmező teljes neve, székhelye, a nemzeti cégnyilvántartásban szereplő bejegyzési száma, a kérelmező részvénytőkéje, valamint aktuális és korábbi pénzügyi tapasztalataira és történetére vonatkozó információk;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  azon személyek azonosítása, akik ténylegesen irányítják a PEPP előállítását és/vagy forgalmazását;

törölve

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a PEPP-pel kapcsolatos befektetési stratégiákra, kockázati profilra és egyéb jellemzőkre vonatkozó információk;

e)  a PEPP-pel kapcsolatos befektetési stratégiákra, kockázati profilra és egyéb jellemzőkre vonatkozó információk, beleértve a környezeti, társadalmi és kormányzati tényezők által a befektetési folyamatban betöltött szerepet, valamint a befektetési döntések hosszú távú hatását és externáliáit is;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az EIOPA az (1) bekezdés alapján benyújtott dokumentáció és információk tekintetében magyarázatot és kiegészítő információkat kérhet.

(3)  Az EIOPA az (1) bekezdés alapján benyújtott dokumentáció és információk tekintetében magyarázatot és kiegészítő információkat kérhet az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti pénzügyi vállalkozásoktól.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az EIOPA felkérheti az engedélyért folyamodó pénzügyi vállalkozás illetékes hatóságát arra, hogy adjon magyarázatot és tájékoztatást a (2) bekezdésben említett dokumentáció tekintetében. Az illetékes hatóságnak az EIOPA által benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül válaszolnia kell a megkeresésre.

(4)  Az EIOPA tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságot a PEPP-engedélyre irányuló kérelemről. Az EIOPA felkérheti az engedélyért folyamodó pénzügyi vállalkozás illetékes hatóságát arra, hogy adjon magyarázatot és tájékoztatást a (2) bekezdésben említett dokumentáció tekintetében. Az illetékes hatóságnak az EIOPA által benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül válaszolnia kell a megkeresésre.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) és (2) bekezdésben említett dokumentáció és információk későbbi módosításairól haladéktalanul értesíteni kell az EIOPA-t.

(5)  Az (1) és (2) bekezdésben említett dokumentáció és információk későbbi módosításairól a pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul értesítenie kell az EIOPA-t.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a javasolt PEPP olyan befektetési stratégián alapul, amely ismerteti, hogy milyen mértékben veszik figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket a javasolt szolgáltató kockázatkezelési rendszerén belül.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt az EIOPA konzultál a kérelmező illetékes hatóságával.

(2)  A kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt az EIOPA konzultál a kérelmező illetékes nemzeti hatóságával. Az illetékes nemzeti hatóság kifogást emelhet a kérelmezővel kapcsolatban, ilyen esetben a nemzeti hatóság megindokolja a kifogást, melyet az EIOPA figyelembe vesz.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben az EIOPA visszavon egy PEPP-engedélyt, az EIOPA erről haladéktalanul értesíti az illetékes nemzeti hatóságot; és az EIOPA a tagállamok illetékes nemzeti hatóságaival közösen koordinálja és elősegíti a szolgáltatóváltást és a fennálló eszközök e rendelet VII. fejezete szerinti átadását, és az illetékes nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják a PEPP-megtakarítókat a visszavonás következményeiről; a PEPP-engedély visszavonása esetén a PEPP-megtakarítók jogosultak ingyenesen PEPP-szolgáltatót váltani, függetlenül a 48. cikkben meghatározott váltási gyakoriságtól.

 

Ha a PEPP-megtakarító nem használja ki a 4a. bekezdésben említett váltási szolgáltatást, a PEPP-megtakarítónak a PEPP-engedély EIOPA általi visszavonása esetén jogában áll a szerződés felmondására irányuló döntését ismertető egyértelmű nyilatkozat útján díjmentesen felmondani a PEPP-szerződést. A PEPP-szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül visszafizeti a PEPP-megtakarító számára az általa kapott teljes összeget és az ezen felül felhalmozott eszközöket.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az EIOPA negyedévente tájékoztatja az 5. cikk (1) bekezdésében felsorolt pénzügyi vállalkozások illetékes hatóságait az engedélyek e rendelet szerinti megadásáról, elutasításáról vagy visszavonásáról.

(5)  Az EIOPA haladéktalanul tájékoztatja az 5. cikk (1) bekezdésében felsorolt pénzügyi vállalkozások illetékes hatóságait az engedélyek e rendelet szerinti megadásáról, elutasításáról vagy visszavonásáról.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Meglévő magánnyugdíjtermék az EIOPA engedélyét követően átalakítható „PEPP” termékké.

(2)  Meglévő magánnyugdíjtermék az EIOPA engedélyét követően átalakítható „PEPP” termékké. Ebben az esetben az ügyfélnek jóvá kell hagynia az átalakítást.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 5. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozások a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiadott, forgalmazásra jogosító engedély birtokában forgalmazhatnak más által előállított PEPP-termékeket.

(1)  Az 5. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi vállalkozások azzal a feltétellel forgalmazhatnak más által előállított PEPP-termékeket, hogy ez a tevékenység az alkalmazandó ágazati előírások értelmében engedélyezett. Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EIOPA-t az engedélyezés jóváhagyásáról vagy elutasításáról.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIOPA nyilvános központi nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az e rendelet alapján engedélyezett valamennyi PEPP-terméket, az egyes termékek szolgáltatóját és a PEPP-szolgáltatók illetékes hatóságát. A nyilvántartást elektronikus formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Az EIOPA nyilvános központi nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az e rendelet alapján engedélyezett valamennyi PEPP-terméket, az egyes PEPP-termékek esetében rendelkezésre álló nemzeti részalapokkal és részalappartnerségekkel kapcsolatos információkat, az egyes termékek szolgáltatóját és forgalmazóját, és a PEPP-szolgáltatók vagy -forgalmazók illetékes hatóságát. A nyilvántartást elektronikus formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hordozhatósági szolgáltatás lehetővé teszi a PEPP-megtakarítók számára, hogy egy másik tagállamba való költözést követően továbbra is hozzájárulásokat halmozzanak fel a szolgáltatótól a költözést megelőzően vásárolt PEPP-hez tartozó számlán.

(1)  A hordozhatósági szolgáltatás lehetővé teszi a PEPP-megtakarítók számára, hogy egy másik tagállamba való költözést követően továbbra is hozzájárulásokat halmozzanak fel a szolgáltatótól a költözést megelőzően vásárolt PEPP-hez tartozó számlá, és jogosultak egyszerre egynél több területi részalapba megtakarításokat tenni, vagy új, további részalapot nyitva és megtartva a meglévőt, vagy új részalapot nyitva és lezárva a meglévőt.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hordozhatósági szolgáltatás igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók jogosultak megőrizni a PEPP-szolgáltató által nyújtott, az adott PEPP-termékbe való folyamatos befektetéshez kapcsoló valamennyi előnyt és ösztönzőt.

(2)  A hordozhatósági szolgáltatás igénybevétele esetén a PEPP-megtakarítók jogosultak megőrizni a PEPP-szolgáltató által nyújtott, a PEPP-termékébe való folyamatos befektetéshez kapcsoló valamennyi előnyt és ösztönzőt.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A másik részalapba való hordozhatóság biztosítására a PEPP-szolgáltatón keresztül vagy részalappartnerség keretében kerül sor.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet alkalmazásának megkezdését követően legkésőbb három évvel minden egyes PEPP-termék tekintetében valamennyi tagállam vonatkozásában nemzeti részalapokat kell biztosítani a PEPP-szolgáltatóhoz intézett kérésre.

(3)  E rendelet alkalmazásának megkezdését követően legkésőbb öt évvel minden egyes PEPP-termék tekintetében valamennyi tagállam vonatkozásában nemzeti részalapokat kell biztosítani a PEPP-szolgáltatóhoz intézett kérésre.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A (3) bekezdésben említett átmeneti időszak során a PEPP-megtakarítók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy díjmentesen PEPP-szolgáltatót váltsanak abban az esetben, ha olyan tagállamba költöznek, ahol a PEPP-termékeik tekintetében még nem áll rendelkezésre részalap.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Az engedélyezett PEPP-szolgáltatók között nemzeti részalapok biztosítása céljából létrejött részalappartnerségek

 

(1)  Az 5. cikkben felsorolt PEPP-szolgáltatók részalappartnerségeket hozhatnak létre nemzeti részalapok biztosítsa céljából annak érdekében, hogy eleget tegyenek a 13. cikkben megállapított kötelezettségeknek.

 

(2)  Az EIOPA-t tájékoztatják a PEPP-szolgáltatók közötti részalappartnerségi megállapodásokról.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 13. cikk (3) bekezdése szerinti határidő sérelme nélkül, közvetlenül azt követően, hogy tájékoztatást kapott a PEPP-megtakarító azon szándékáról, hogy gyakorolja a tagállamok közötti mozgáshoz való jogát, a PEPP-szolgáltató tájékoztatja a PEPP-megtakarítót arról, hogy PEPP-számláján új részalapot nyithat, valamint közli vele a részalap megnyitására rendelkezésre álló határidőt.

(1)  A 13. cikk (3) bekezdése szerinti határidő sérelme nélkül, közvetlenül azt követően, hogy tájékoztatást kapott a PEPP-megtakarító azon szándékáról, hogy gyakorolja a tagállamok közötti mozgáshoz való jogát, a PEPP-szolgáltató tájékoztatja a PEPP-megtakarítót arról, hogy PEPP-számláján ingyenesen új, további részalapot nyithat a jelenlegi részalapja megtartása mellett, valamint közli vele a részalap megnyitására a PEPP-megtakarító számára rendelkezésre álló határidőt.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az az időpont, amelytől a befektetéseket az újonnan megnyitott részalapba kell irányítani;

b)  áthelyezés esetén az az időpont, amelytől valamennyi teljesített befizetést az újonnan megnyitott részalapba kell irányítani;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Legkésőbb a (2) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a PEPP-szolgáltató a IV. fejezet II. és III. szakasza szerinti, az új részalapra vonatkozó feltételekről szóló teljes körű ingyenes tájékoztatást és tanácsadást biztosít a PEPP-megtakarító számára.

(3)  Legkésőbb a (2) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül a PEPP-szolgáltató a IV. fejezet II. és III. szakasza szerinti, az új részalapra vonatkozó feltételekről szóló teljes körű ingyenes tájékoztatást és ingyenes tanácsadást biztosít a PEPP-megtakarító számára.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A teljesített befizetések áthelyezésére irányuló kérelem kézhezvételét követően a PEPP-szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a PEPP-megtakarítót az áthelyezéshez kapcsolódóan felmerülő adókról, költségekről és díjakról, valamint a meglévőrészalap megtartásának pénzügyi következményeiről.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hordozhatóságra vonatkozó információk nemzeti hatóságok számára való rendelkezésre bocsátása

A hordozhatóságra vonatkozó információk illetékes nemzeti hatóságok számára való rendelkezésre bocsátása

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltató a hordozhatósági szolgáltatás nyújtására vonatkozó valamennyi szerződéses megállapodásról tájékoztatja a rá vonatkozóan prudenciális felügyelet gyakorló nemzeti hatóságot.

(1)  A PEPP-szolgáltató a hordozhatósági szolgáltatás nyújtására vonatkozó valamennyi szerződéses megállapodásról tájékoztatja az EIOPA-t.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az új részalap megnyitását követő egy hónapon belül elektronikus úton kell eljuttatni a nemzeti felügyeleti hatóságnál vezetett központi adatbázisba, és a tájékoztatásnak legalább a következőket tartalmaznia kell:

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az új részalap megnyitását követő egy hónapon belül elektronikus úton kell eljuttatni az EIOPA-nál vezetett nyilvános központi nyilvántartásba. A nyilvános központi nyilvántartást az illetékes nemzeti hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni, amelyek bármely változás esetén automatikusan tájékoztatást kapnak a helyi részalapokról, valamint a részalapokra vonatkozóan a szolgáltatók között meglévő vagy újonnan létrejött partnerségi megállapodások részleteiről. A nyilvános központi nyilvántartásnak legalább a következőket tartalmaznia kell:

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP forgalmazása tekintetében a különböző típusú PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók kötelesek megfelelni a következő szabályoknak:

A PEPP forgalmazása tekintetében a különböző típusú PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók kötelesek megfelelni az ebben a fejezetben foglalt szabályoknak:

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e fejezet szerinti valamennyi dokumentumot és információt elektronikus úton kell eljuttatni a PEPP-ügyfélnek, feltéve, hogy lehetővé teszik számára ezen információknak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint hogy az eszköz lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását. A PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó kérésre díjmentesen biztosítja ezeket a dokumentumokat és információkat más tartós adathordozón is.

Az e fejezet szerinti valamennyi dokumentumot és információt a PEPP-szolgáltató honlapján könnyen hozzáférhetővé kell tenni és díjmentesen, a választásuk szerint formátumban – vagy elektronikus úton, vagy írásban –, el kell juttatni a PEPP-ügyfélnek, feltéve, hogy lehetővé teszik számára ezen információknak a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint hogy az eszköz lehetővé teszi a tárolt információ változatlan formában történő reprodukálását.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A termék jóváhagyási folyamata során meg kell határozni minden egyes PEPP azonosított célpiacát, biztosítani kell, hogy az adott azonosított célpiac valamennyi releváns kockázatának értékelése megtörténjen, és hogy a tervezett értékesítési stratégia az azonosított célpiacnak megfelelő legyen, valamint észszerű lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a PEPP az azonosított célpiacon kerüljön értékesítésre.

törölve

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-szolgáltatónak ismernie kell az általa kínált PEPP-termékeket, és rendszeresen felül kell vizsgálnia azokat, figyelembe véve minden olyan eseményt, amely lényegesen befolyásolhatja az azonosított célpiac potenciális kockázatát, legalább annak felmérése érdekében, hogy a termék továbbra is megfelel-e az azonosított célpiac igényeinek, és hogy a tervezett értékesítési stratégia továbbra is megfelelő-e.

törölve

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-szolgáltatók a PEPP-forgalmazók rendelkezésére bocsátanak a PEPP-re és a termék jóváhagyási folyamatára vonatkozó minden releváns információt, beleértve a PEPP célpiacának meghatározását is.

A PEPP-szolgáltatók a PEPP-forgalmazók rendelkezésére bocsátanak a PEPP-re és a termék jóváhagyási folyamatára vonatkozó minden releváns információt.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-forgalmazóknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk az ötödik albekezdésben említett információk megszerzésére, valamint az egyes PEPP-termékek jellemzőinek és azonosított célpiacainak megértésére.

A PEPP-forgalmazóknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk az ötödik albekezdésben említett információk megszerzésére.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

4 fejezet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

REKLÁMOZÁS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó általános előírások

Indokolás

A 23. cikk (2) bekezdésében az 1286/2014/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésére, valamint 8–18. cikkére való hivatkozás jogbizonytalansághoz vezet. Célszerűbb közvetlenül a rendeletben rendelkezni a reklámra és a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó előírásokról.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók megfelelnek az 1286/2014/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének, valamint 6–18. cikkének.

törölve

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)   Bármely tagállam előírhatja, hogy a PEPP-szolgáltató vagy a PEPP-terméket kínáló személy előzetesen megküldje az illetékes hatóságnak az adott tagállamban forgalomba hozott PEPP-termékekre vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak minősül. A dokumentumnak pontosnak, helytállónak és egyértelműnek kell lennie, és nem lehet megtévesztő. Tartalmaznia kell a kiemelt információkat, és összhangban kell állnia valamennyi kötelező erejű szerződéses dokumentummal, az ajánlati dokumentumok vonatkozó részeivel és a PEPP-re vonatkozó feltételekkel.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A dokumentumot a PEPP-szerződés megkötése előtt kellő időben ingyenesen a PEPP-megtakarítók rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak önálló, a marketinganyagoktól egyértelműen elkülöníthető dokumentumnak kell lennie. Nem tartalmazhat marketinganyagokra való kereszthivatkozásokat. Tartalmazhat kereszthivatkozásokat más dokumentumokra, például adott esetben a tájékoztatóra, de csak akkor, ha a hivatkozás olyan információkra vonatkozik, amelyeknek e rendelet értelmében szerepelniük kell a PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2e)  Minden egyes, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban egy befektetési opció szerepel.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2f)  A PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot rövid, tömören megfogalmazott dokumentumként kell elkészíteni, és az az összehasonlíthatóság érdekében kinyomtatva legfeljebb három A4-es oldal terjedelmű lehet, továbbá a papírtól eltérő, tartós adathordozón történő átadásakor több rétegre tagolódhat a PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentum egyszerűsítésének megfontolásából. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum:

 

a)  könnyen olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, jól olvasható méretű karakterek használatával készül;

 

b)  azokra a kiemelt információkra összpontosít, amelyekre a PEPP-megtakarítóknak szükségük van;

 

c)  egyértelmű megfogalmazással, valamint olyan nyelvezettel és stílusban készül, amely megkönnyíti a közölt információk megértését; ez mindenekelőtt világos, tömör és érthető nyelvezetet jelent.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2g)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum csak akkor készülhet színesben, ha az információk érthetősége fekete-fehér nyomtatásban vagy fénymásolva sem csökken.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 h bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2h)  A PEPP előállítójának vagy csoportjának vállalati márkajelzése vagy logója csak akkor szerepelhet a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban, ha nem vonja el a figyelmet a dokumentumban foglalt információktól, és nem takarja el a szöveget.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az 1286/2014/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott információkon kívül a „Milyen termékről van szó?” című szakasz a következő információkat tartalmazza:

törölve

i.  a nyugellátás és az arra vonatkozó garancia mértékének ismertetése;

 

ii.  a PEPP-konstrukcióban való részvétel minimális vagy maximális időtartama;

 

iii.  nyugdíjbavonulási életkor;

 

iv.  a hordozhatósági szolgáltatásra vonatkozó általános információk, beleértve a részalapokra vonatkozó információkat is;

 

v.  a szolgáltatóváltásra vonatkozó általános információk és hivatkozás a szolgáltatóváltásra vonatkozóan az 50. cikk szerint rendelkezésre álló konkrét információkra;

 

vi.  a befektetési politika környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel összefüggő teljesítményével kapcsolatosan rendelkezésre álló információk;

 

vii.  a PEPP-szerződésre alkalmazandó jog, amennyiben a felek nem választhatják meg szabadon az alkalmazandó jogot, vagy amennyiben a felek azt szabadon választják meg, az a jog, amelynek választását a PEPP-szolgáltató javasolja.

 

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum mellett a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók megadják a potenciális PEPP-megtakarítóknak a PEPP-szolgáltató fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló jelentésekre vonatkozó hivatkozásokat, és lehetővé teszik a szóban forgó információkhoz való könnyű hozzáférést.

(4)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum mellett a PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók ingyenesen megadják a potenciális PEPP-megtakarítóknak a PEPP-szolgáltató fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló jelentésekre vonatkozó hivatkozásokat, és lehetővé teszik a szóban forgó információkhoz való könnyű hozzáférést.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A potenciális PEPP-megtakarítók rendelkezésére kell bocsátani továbbá a PEPP-konstrukcióhoz kapcsolódó befektetések teljesítményére, valamint a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek által viselt költségek szerkezetére vonatkozó, legalább öt évre – vagy amennyiben a konstrukció öt évnél rövidebb ideje működik, a működési időszakára – visszatekintő információkat.

(5)  A potenciális PEPP-megtakarítók rendelkezésére kell bocsátani továbbá ingyenesen a PEPP-konstrukcióhoz kapcsolódó befektetések teljesítményére, valamint a PEPP-megtakarítók és a PEPP-kedvezményezettek által viselt költségek szerkezetére vonatkozó, legalább tíz évre – vagy amennyiben a konstrukció tíz évnél rövidebb ideje működik, a működési időszakára – visszatekintő információkat.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

Reklámozás

 

A marketingközlemények marketingjellegének világosan felismerhetőnek kell lennie. A PEPP-termékekre vonatkozó egyedi információt tartalmazó marketingkommunikációs anyag nem tartalmazhat olyan állítást, amely ellentmond a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információknak, vagy csökkenti a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum jelentőségét. A marketingcélú közleményekben fel kell tüntetni, hogy rendelkezésre áll egy kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, és tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy e dokumentum hogyan és hol szerezhető be, beleértve a PEPP-szolgáltató honlapjának megjelölését.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

23 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23b. cikk

 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó nyelvi követelmények

 

(1)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a PEPP forgalmazásának helye szerinti tagállam egy vagy több hivatalos nyelvén kell megszövegezni.

 

(2)  Ha valamely tagállamban a PEPP-termék reklámozása az említett tagállam egy vagy több hivatalos nyelvén megfogalmazott marketinganyagok révén történik, akkor a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot legalább az említett hivatalos nyelveken el kell készíteni.

 

(3)  A PEPP-re vonatkozó, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot kérésre megfelelő formátumban hozzáférhetővé kell tenni a látás- vagy halláskárosult PEPP-megtakarítók, valamint az alacsony képzettségű és írástudatlan PEPP-megtakarítók számára.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23c. cikk

 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum formája és tartalma

 

(1)  A „Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum” címet szembetűnően, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum első oldalának tetején kell feltüntetni. A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a (2) és (3) bekezdésben meghatározott sorrendben kell összeállítani.

 

(2)  Magyarázó nyilatkozatot kell megjeleníteni közvetlenül a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum címe alatt. A nyilatkozat szövege a következő: „Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a nyugdíjtermékre vonatkozó kiemelt információkról. Nem marketinganyag. Az információkat jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában”.

 

(3)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok két részből állnak. Az első, általános részben a PEPP-termékre vonatkozó általános információk szerepelnek. A második, egyedi rész a tagállamonként eltérő információkat tartalmazza.

 

(4)  A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az alábbi általános információkat foglalja magában:

 

a)   a dokumentum elején szerepel a PEPP-termék neve és az, hogy alapértelmezett opcióról van-e szó, a PEPP előállítójának megnevezése és elérhetőségei, a PEPP előállítójának illetékes hatóságával kapcsolatos információk és a dokumentum kelte;

 

b)   nem alapértelmezett termék esetén az alábbi szövegű figyelmeztetés: „Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.”;

 

c)   a „Milyen termékről van szó, és mi történik a nyugdíjba vonuláskor?” című részben a PEPP jellege és fő jellemzői szerepelnek, beleértve a következőket:

 

i.  a befektetési opció, beleértve az alapértelmezett opciót;

 

ii.  amennyiben a PEPP biztosítási szolgáltatást is kínál, e biztosítási szolgáltatás részletei, ideértve azt is, hogy milyen feltételek esetén jár a biztosítási szolgáltatás;

 

iii.  a nyugellátás és az arra vonatkozó garancia mértékének ismertetése;

 

iv.  a fennálló adóügyi ösztönzőkre vagy egyéb kedvezményekre vonatkozó információk;

 

v.  adott esetben az, hogy fennáll-e gondolkodási vagy elállási időszak a PEPP-termékkel kapcsolatban;

 

vi.  a PEPP-konstrukcióban való részvétel minimális vagy maximális időtartama;

 

vii.  az azon tagállamban érvényes nyugdíjkorhatár, amelynek joga alkalmazandó;

 

viii.  a kifizetési opciók leírása és a választott kifizetési mód megváltoztatásához való jog a kifizetési szakasz kezdetéig;

 

ix.  a hordozhatósági szolgáltatásra vonatkozó információk, beleértve a részalapokra vonatkozó információkat is;

 

x.  a szolgáltatóváltásra vonatkozó információk és hivatkozás a szolgáltatóváltásra vonatkozóan az 50. cikk szerint rendelkezésre álló konkrét információkra;

 

xi.  a befektetési politika környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel összefüggő teljesítményével kapcsolatos információk;

 

xii.  a „Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?” című szakaszban a kockázat/nyereség profil rövid leírása, beleértve a következő elemeket:

 

-  összesített kockázati mutató, kiegészítve e mutató magyarázó leírásával, annak főbb korlátai, valamint azoknak a kockázatoknak a magyarázó leírása, amelyek lényegesek a PEPP szempontjából, de amelyeket az összesített kockázati mutató nem vesz kellően figyelembe;

 

-  a befektetett tőkén elszenvedhető maximális veszteség, többek között az alábbiakra vonatkozó információk:

 

•  a PEPP-megtakarító elveszítheti-e az összes befektetett tőkét, vagy

 

•  a PEPP-megtakarító viseli-e a további pénzügyi kötelezettségvállalások vagy kötelezettségek, többek között függő kötelezettségek felmerülésének kockázatát a PEPP-be befektetett tőkén túl, és

 

•  esettől függően az, hogy a PEPP tartalmaz-e a piaci kockázattal szembeni tőkevédelmet, és a tőkevédelem fedezetének és korlátozásainak részletei, különös tekintettel az igénybe vehetőségének idejére;

 

-  a megfelelő, teljesítménnyel kapcsolatos forgatókönyvek, és hogy azok milyen feltevéseken alapulnak;

 

-  adott esetben a PEPP-megtakarítók által elérhető hozam feltételeire, illetve a kifizetés szerződésbe foglalt korlátjaira vonatkozó információk;

 

-  arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállam adózási jogszabályai befolyásolhatják a tényleges kifizetést;

 

xiii.  „Milyen költségek merülnek fel?” címmel tájékoztatás a PEPP-termékbe történő befektetéshez kapcsolódó költségekről, azaz a felmerülő közvetlen és közvetett, egyszeri és ismétlődő költségekről, e költségek összesített mutatóin keresztül bemutatva, továbbá – az összehasonlíthatóság érdekében – az összegszerű példákkal és százalékosan is kifejezett összes költség, ismertetve ezzel az összes költségnek a befektetésre gyakorolt összesített hatását;

 

xiv.  egyértelmű utalás arra, hogy a tanácsadók, forgalmazók vagy bármely más, a PEPP-termékkel kapcsolatos tanácsadást végző vagy azt értékesítő személyek részletes tájékoztatást adnak minden olyan forgalmazási költségről, amelyet az előbbiek szerint részletezett költségek még nem tartalmaznak, hogy a PEPP-megtakarító átláthassa ezen összesített költségeknek a befektetés hozamára gyakorolt kumulatív hatását;

 

xv.  a folyósítás formáival és a kifizetési szakasszal kapcsolatos információk;

 

xvi  utalás arra, hogy a folyósítás formájának módosítása hatással lehet az adóügyi ösztönzőkre, illetve kedvezményekre;

 

xvii.  a „Hogyan tehetek panaszt?” című szakaszban tájékoztatás arról, hogy a PEPP-megtakarító hogyan és kinél tehet panaszt a termékkel vagy a PEPP-szolgáltatónak, a termékkel kapcsolatos tanácsadást nyújtó személynek vagy a terméket értékesítő személynek a magatartásával kapcsolatban;

 

xviii.  a „További fontos információk” című szakaszban rövid ismertető bármely további tájékoztató dokumentumról (a marketinganyagok kivételével), amelyet a szerződéskötést megelőző és a szerződéskötést követő szakaszban a PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátani.

 

(5)   A PEPP előállítójának rendszeresen felül kell vizsgálnia a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban közölt információkat, és a felülvizsgálat alapján szükségesnek mutatkozó pontokon módosítania kell a dokumentumot. A felülvizsgált változatot haladéktalanul a PEPP-ügyfél rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

23 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23d. cikk

 

A szerződéskötést megelőző kártérítési igények

 

(1)   A PEPP előállítója pusztán a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum alapján – ideértve annak esetleges fordításait is – nem tartozik polgári jogi felelősséggel, kivéve, ha az megtévesztő, nem pontos, vagy nem áll összhangban a kötelező erejű, szerződéskötést megelőző és szerződéses dokumentumok vonatkozó részeivel vagy a 23. cikkben meghatározott követelményekkel.

 

(2)   A PEPP-megtakarító a nemzeti joggal összhangban kártérítést követelhet a PEPP előállítójától azon veszteségre vonatkozóan, amelyet azért szenvedett el, mert az (1) bekezdésben említett körülmények között valamely kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban bízott, amikor olyan PEPP-termékbe fektetett be, amelyhez az említett kiemelt információkat tartalmazó dokumentum készült. A PEPP előállítója nem tartozik polgári jogi felelősséggel, ha bizonyítható, hogy a tájékoztatás nem volt megtévesztő, pontatlan vagy következetlen, illetve a PEPP-megtakarító által elszenvedett veszteség nem abból fakad, hogy bízott a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban.

 

(3)   A (2) bekezdésben említett, de meg nem határozott fogalmakat – mint például a „veszteség” vagy a „kártérítés” fogalmát – a nemzetközi magánjog vonatkozó szabályai által megállapított alkalmazandó nemzeti joggal összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

 

(4)   Ez a cikk nem zárja ki további polgári jogi kártérítési igényeknek a nemzeti joggal összhangban történő érvényesítését.

 

(5)   Az e cikk szerinti kötelezettségek nem korlátozhatók és nem szüntethetők meg szerződéses kikötésekkel.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

23 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23e. cikk

 

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum rendelkezésre bocsátása

 

(1)   A PEPP-termékkel kapcsolatos tanácsadást végző vagy a terméket értékesítő személy kellő időben és ingyenesen a PEPP-ügyfél rendelkezésére bocsátja a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, mielőtt az adott PEPP-ügyfelet a PEPP-termékre vonatkozó bármely szerződés vagy ajánlat kötelezné.

 

Amennyiben a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot a 10. cikknek megfelelően módosították, a PEPP-ügyfél kérésére a korábbi változatokat is a rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

23 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23f. cikk

 

A forgalmazáshoz kapcsolódó információk közlése a PEPP-megtakarítók számára

 

(1)  A PEPP-szolgáltatók és a PEPP-forgalmazók a PEPP-termékre vonatkozó szerződés megkötését megelőzően kellő időben a PEPP-megtakarítók vagy a potenciális PEPP-megtakarítók tudomására hozzák legalább a következő információkat:

 

a)  közvetlenül vagy közvetve résztulajdonos-e, aki vagy amely a szavazati jogok vagy a tőke legalább 10%-át birtokolja valamely adott PEPP-szolgáltatóban;

 

b)  azzal a szerződéssel kapcsolatban, amelyet ajánl, vagy amellyel kapcsolatban tanácsot ad, a következőkről:

 

i.  a PEPP-szolgáltató vagy egy PEPP-szolgáltató anyavállalata a PEPP-közvetítőben vagy -forgalmazóban rendelkezik-e olyan közvetlen vagy közvetett részesedéssel, amely a szavazati jogok vagy a tőke legalább 10%-át képviseli;

 

ii.  tisztességes és személyre szabott elemzés alapján ad-e tanácsot;

 

iii.  szerződés kötelezi-e, hogy kizárólag egy vagy több PEPP-szolgáltatóval bonyolítson le forgalmazási tevékenységet, amely esetben meg kell adni az említett PEPP-szolgáltatók nevét; vagy

 

iv.  nincs szerződésből eredő kötelezettsége arra, hogy kizárólag egy vagy több PEPP-szolgáltatóval bonyolítson le forgalmazási tevékenységet, és nem tisztességes és személyre szabott elemzés alapján nyújt tanácsot, amely esetben meg kell adnia azon PEPP-szolgáltatók nevét, amelyekkel üzleteket köthet és köt;

 

c)  a szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellege;

 

d)  a szerződéssel kapcsolatban:

 

i.  közvetítői díj alapján dolgozik-e, vagyis a javadalmazást közvetlenül a PEPP-megtakarítótól kapja-e;

 

ii.  bármilyen jutalék alapján dolgozik-e, azaz a javadalmazást magában foglalják a PEPP-termék forgalmazásának költségei és díjai;

 

iii.  valamely más típusú javadalmazás alapján dolgozik-e, ideértve a szerződéssel összefüggésben kínált vagy juttatott bármely jellegű gazdasági előnyt is; vagy

 

iv.  az i., az ii. és az iii. pontban meghatározott bármely típusú javadalmazás kombinációja alapján dolgozik-e.

 

(2)  Amennyiben a közvetítői díj közvetlenül a PEPP-megtakarító által fizetendő, a PEPP-forgalmazónak tájékoztatnia kell PEPP-megtakarítót a közvetítői díj összegéről, vagy ha az nem lehetséges, a közvetítői díj kiszámításának módjáról.

 

(3)  Amennyiben a PEPP-megtakarító a szerződés alapján annak megkötését követően az ütemezett fizetésektől eltérő fizetéseket teljesít, a PEPP-forgalmazó minden ilyen fizetésre vonatkozóan teljesíti az e cikk szerinti tájékoztatást.

 

(4)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a PEPP-szolgáltató a szerződés megkötése előtt kellő időben tájékoztassa a PEPP-megtakarítót az alkalmazottai által a szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellegéről.

 

(5)  Amennyiben a PEPP-megtakarító a szerződés alapján annak megkötését követően az ütemezett fizetésektől eltérő fizetéseket teljesít, a PEPP-szolgáltató is minden ilyen fizetésre vonatkozóan teljesíti az e cikk szerinti tájékoztatást.

 

(6)  A PEPP-megtakarítók vagy a potenciális PEPP-megtakarítók számára a szerződés megkötése előtt kellő időben megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a PEPP-termék forgalmazásáról, valamint az összes költségről és a kapcsolódó díjakról. A tájékoztatásnak legalább az alábbi információkra ki kell terjednie:

 

a)  ha tanácsadásra kerül sor, a PEPP-közvetítő vagy -forgalmazó rendszeres értékelést nyújt-e a PEPP-megtakarítóknak a számukra javasolt PEPP-termék alkalmasságáról;

 

b)  az összes költséggel és kapcsolódó díjjal kapcsolatban közlendő információk tekintetében a PEPP-termék forgalmazására vonatkozó információk, beleértve a tanácsadási díjat, adott esetben a PEPP-megtakarítónak ajánlott vagy forgalmazott PEPP-termék költségét, valamint a PEPP-megtakarító általi fizetés módját, beleértve az esetlegesen harmadik féltől származó fizetéseket is a 32. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjával összhangban.

 

(7)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az összehasonlítást lehetővé tevő egységesített formátumban, továbbá érthető formában oly módon kell megadni, hogy észszerűen feltételezhető legyen, hogy azok alapján a PEPP-megtakarítók képesek átlátni a kínált PEPP-termék jellegét és kockázatait, és ezáltal megalapozott befektetési döntéseket tudnak hozni.

 

(8)  A Bizottság a 62. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a következők meghatározására:

 

a)  azon feltételek, amelyeket az információnak teljesítenie kell annak érdekében, hogy tisztességes és egyértelmű legyen, és ne legyen félrevezető, beleértve azokat a kritériumokat is, amelyeken a (7) bekezdésben említett szabványosított formátum alapul;

 

b)  a PEPP-megtakarítók számára a PEPP-szolgáltatókról, -közvetítőkről és PEPP-forgalmazókról, a költségekről és a díjakról nyújtott tájékoztatás tartalmára és formájára vonatkozó részletek.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően kellő időben megadja a PEPP-megtakarítóknak vagy a potenciális PEPP-megtakarítóknak a PEPP-szerződésre és a szolgáltatóra vagy forgalmazóra vonatkozóan legalább azon információkat, amelyeket a biztosítási szerződésekre és biztosításközvetítőkre vonatkozóan az (EU) 2016/97 irányelv 19. cikke, továbbá 29. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) és c) pontja határoz meg.

(1)  Az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően kellő időben megadja a PEPP-megtakarítóknak vagy a potenciális PEPP-megtakarítóknak a PEPP-szerződésre és a szolgáltatóra vagy forgalmazóra vonatkozóan legalább a legfontosabb dokumentumokat és azon információkat, amelyeket a biztosítási szerződésekre és biztosításközvetítőkre vonatkozóan az (EU) 2016/97 irányelv 19. cikke, továbbá 29. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) és c) pontja határoz meg.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az összehasonlítást lehetővé tevő egységesített formátumban, továbbá érthető formában oly módon kell megadni, hogy észszerűen feltételezhető legyen, hogy azok alapján a PEPP-megtakarítók képesek átlátni a kínált PEPP-termék jellegét és kockázatait, és ezáltal megalapozott befektetési döntéseket tudnak hozni.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti információkat az összehasonlítást lehetővé tevő egységesített formátumban, továbbá érthető formában oly módon kell megadni, hogy észszerűen feltételezhető legyen, hogy azok alapján a PEPP-megtakarítók képesek átlátni a kínált PEPP-termék jellegét és kockázatait, valamint költségeit, és ezáltal megalapozott befektetési döntéseket tudnak hozni.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A PEPP-megtakarítót a tanácsadás révén tájékoztatni kell a termék fő jellemzőiről.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – -1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tanácsadás célja a PEPP-megtakarító kockázatkerülésének, pénzügyi ismereteinek és veszteségviselési képességének értékelése, valamint annak megkönnyítse, hogy a PEPP-megtakarító képes legyen kiválasztani azt a befektetési opciót, amely a leginkább megfelel a kockázati profiljának.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó – a PEPP-megtakarítótól kapott információk alapján – pontosan meghatározza a szóban forgó PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő igényeit és szükségleteit, és érthető módon, objektív információkkal látja el a PEPP-megtakarítót, hogy az megalapozott döntést tudjon hozni.

A PEPP-termékhez kapcsolódó szerződés megkötését megelőzően az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó – a PEPP-megtakarítótól kapott információk alapján – pontosan meghatározza a szóban forgó PEPP-megtakarító nyugdíjjal összefüggő igényeit és szükségleteit, és érthető módon, objektív információkkal látja el a PEPP-megtakarítót, hogy az megalapozott döntést tudjon hozni annak érdekében, hogy a PEPP-szolgáltató, -közvetítő vagy -forgalmazó a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító számára alkalmas és különösen kockázattűrésével és veszteségviselési képességeivel összhangban álló PEPP-terméket ajánlhasson.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha bármely konkrét szerződés megkötése előtt tanácsadásra kerül sor, az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó személyre szabott ajánlatot ad a PEPP-megtakarító részére, elmagyarázva, hogy egy bizonyos PEPP-termék miért felel meg leginkább a PEPP-megtakarító igényeinek és szükségleteinek.

(2)  Ha bármely konkrét szerződés megkötése előtt tanácsadásra kerül sor, az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó személyre szabott ajánlatot ad a PEPP-megtakarító részére, elmagyarázva, hogy egy bizonyos PEPP-termék miért felel meg leginkább a PEPP-megtakarító igényeinek és szükségleteinek.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-termékre vonatkozó tanácsadás során betartja a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályokat átültető, alkalmazandó nemzeti jogszabályokat, továbbá az e szabályokra vonatkozóan az említett irányelv 25. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában elfogadott, közvetlenül alkalmazandó uniós rendelkezéseket.

(3)  Az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-termékre vonatkozó tanácsadás során betartja a 2014/65/EU irányelv 25. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályokat átültető, alkalmazandó nemzeti jogszabályokat, továbbá az e szabályokra vonatkozóan az említett irányelv 25. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában elfogadott, közvetlenül alkalmazandó uniós rendelkezéseket.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó arról tájékoztatja a PEPP-megtakarítót, hogy független alapon biztosít tanácsadást, azt a piacon rendelkezésre álló magánnyugdíjtermékek kellően nagy számának elemzése alapján kell megtennie, hogy szakmai kritériumoknak megfelelően személyre szabott ajánlatot tudjon adni arra vonatkozóan, hogy mely PEPP-szerződés felelne meg a PEPP-megtakarító szükségleteinek. Ez a tanácsadás nem korlátozható csupán azokra a PEPP-szerződésekre, amelyeket a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó, a vele szoros kapcsolatban álló szervezet vagy a PEPP-szolgáltatóval vagy -forgalmazóval szoros jogi vagy gazdasági kapcsolatban – többek között szerződéses kapcsolatban – álló más szervezet biztosít, mert ez a tanácsadás függetlenségét veszélyeztető kockázatot jelent.

(4)  Amennyiben az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó arról tájékoztatja a PEPP-megtakarítót, hogy független alapon biztosít tanácsadást, azt a piacon rendelkezésre álló magánnyugdíjtermékek kellően nagy számának elemzése alapján kell megtennie, hogy szakmai kritériumoknak megfelelően személyre szabott ajánlatot tudjon adni arra vonatkozóan, hogy mely PEPP-szerződés felelne meg a PEPP-megtakarító szükségleteinek. Ez a tanácsadás nem korlátozható csupán azokra a PEPP-szerződésekre, amelyeket a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó, a vele szoros kapcsolatban álló szervezet vagy a PEPP-szolgáltatóval vagy -forgalmazóval szoros jogi vagy gazdasági kapcsolatban – többek között szerződéses kapcsolatban – álló más szervezet biztosít, mert ez a tanácsadás függetlenségét veszélyeztető kockázatot jelent.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó biztosítja és az illetékes hatóságok kérésére igazolja, hogy a PEPP-termékre vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személyek birtokában vannak az e fejezet szerinti kötelezettségük teljesítéséhez szükséges ismereteknek és szakértelemnek. A tagállamok közzéteszik az ismeretek és a szakértelem értékeléséhez használt kritériumokat.

(5)  Az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó biztosítja és az illetékes hatóságok kérésére igazolja, hogy a PEPP-termékre vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személyek birtokában vannak az e fejezet szerinti kötelezettségük teljesítéséhez szükséges ismereteknek és szakértelemnek. A tagállamok közzéteszik az ismeretek és a szakértelem értékeléséhez használt kritériumokat.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a. cikk

 

Döntési fa

 

(1)  A PEPP-szolgáltató az EIOPA által létrehozott szabványosított döntési fát bocsát a PEPP-ügyfél rendelkezésére, hogy az érdeklődés kezdeti szakaszában segítséget nyújtson a potenciális PEPP-megtakarítóknak annak felmérésében, hogy mely PEPP termék, az alapértelmezett opció vagy valamely más alternatív befektetési opció lenne-e alkalmas számukra. A döntési fa bemutatja a PEPP-termék főbb jellemzőit és a tisztázni kívánja, hogy a különböző PEPP-szolgáltatók által kínált különféle alapértelmezett opciók eltérhetnek egymástól, annak érdekében, hogy a PEPP-ügyfél a PEPP-szerződés megkötése előtt figyelembe tudja venni ezeket az információkat.

 

(2)  A döntési fát papíron vagy más tartós adathordozón kell rendelkezésre bocsátani, és a PEPP-szolgáltatónak vagy -forgalmazónak biztosítania kell, hogy a PEPP-ügyfél a szerződés megkötése előtt végighaladjon a döntési fán.

 

(3)  A döntési fa nem minősül személyre szóló ajánlásnak, és nem helyettesíti az alapértelmezett opciótól eltérő bármely más befektetési opcióval kapcsolatos tanácsadásra vonatkozó követelményeket.

 

(4)  Az (1) bekezdés szerinti szabványosított döntési fa egységes alkalmazásának szavatolása érdekében az EIOPA tervezeteket dolgoz ki a szabályozástechnikai standardokhoz:

 

a)  a szabványosított döntési fa tartalmának és megjelenítésének meghatározása, beleértve a PEPP-termékek azon fő jellemzőinek és a különböző szolgáltatók által a szabályozási előírásoknak megfelelően kínált alapértelmezett opciók azon fajtáinak rögzítését, amelyeket fel kell tüntetni a döntési fán;

 

b)  azon körülmények meghatározása, amelyek esetén a szabványosított döntési fát tartós adathordozón vagy papíron rendelkezésre kell bocsátani és e célból ki lehet igazítani. A szabályozástechnikai standardok tervezeteinek kidolgozásakor az EIOPA fogyasztói vizsgálatokat végez, és szem előtt tartja az alábbiakat:

 

i.  a PEPP-termékek különböző fajtái;

 

ii.  a PEPP-termékek közötti különbségek;

 

iii.  a PEPP-megtakarítók képességei és a PEPP-termékek jellemzői;

 

iv.  interaktív technikai kivitelezési módok, többek között honlapok és mobilalkalmazások felhasználásával, vagy más formanyomtatvány felhasználásával a döntési fa rendelkezésre bocsátásához és kiegészítéséhez; valamint

 

v.  annak feltétlen szavatolása, hogy a döntési fa nem minősül személyes ajánlásnak.

 

Az EIOPA a közzétételt követően benyújtja a Bizottságnak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket. A Bizottság felhatalmazást kap az e bekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 25. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a PEPP-megtakarító az alapértelmezett befektetési opcióra vonatkozó szerződés megkötésekor lemondhat arról a jogáról, hogy tanácsadásban részesüljön.

A 25. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a PEPP-megtakarító az alapértelmezett befektetési opcióra vonatkozó szerződés megkötésekor lemondhat arról a jogáról, hogy tanácsadásban részesüljön a döntési fa kitöltését követően és annak megerősítésével, hogy a tanácsadást felajánlották számára, és hogy lemondott arról a jogáról, hogy tanácsadásban részesüljön.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a PEPP-megtakarító lemond a tanácsadáshoz való jogáról, az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-forgalmazási tevékenység során tájékoztatást kér a PEPP-megtakarítótól vagy potenciális PEPP-megtakarítótól annak a felkínált vagy kért PEPP-termék szempontjából releváns befektetési területen szerzett ismereteiről és tapasztalatáról, hogy értékelni tudja, hogy a felkínált vagy kért PEPP-termék megfelelő-e a PEPP-megtakarító számára.

Amennyiben a PEPP-megtakarító lemond a tanácsadáshoz való jogáról, az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a PEPP-forgalmazási tevékenység során tájékoztatást kér a PEPP-megtakarítótól vagy potenciális PEPP-megtakarítótól annak a felkínált vagy kért PEPP-termék szempontjából releváns befektetési területen szerzett ismereteiről és tapasztalatáról, hogy értékelni tudja, hogy a felkínált vagy kért PEPP-termék megfelelő-e a PEPP-megtakarító számára.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az e rendelet 19. cikkének c) pontjában említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó az első albekezdésnek megfelelően kapott tájékoztatás alapján úgy ítéli meg, hogy a termék nem megfelelő a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító számára, figyelmezteti erre a PEPP-megtakarítót vagy potenciális PEPP-megtakarítót. Ez a figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható.

Amennyiben az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében említett PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó az első albekezdésnek megfelelően kapott tájékoztatás alapján úgy ítéli meg, hogy a termék nem megfelelő a PEPP-megtakarító vagy potenciális PEPP-megtakarító számára, figyelmezteti erre a PEPP-megtakarítót vagy potenciális PEPP-megtakarítót. Ez a figyelmeztetés szabványosított formátumban is kiadható.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – III szakasz – 26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIIa. szakasz

 

A PEPP-szerződés

 

26a. cikk

 

A szerződés kötelező elemei

 

A PEPP-szerződés a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból és az alábbi információkból áll:

 

a)  a PEPP típusa;

 

b)  a PEPP-megtakarító személyes adatai, neve, címe;

 

c)  a választott befektetési opció esetében biztosított járadékra vonatkozó információk: az alapértelmezett opció esetében a járadék a nyugdíjba vonulás időpontjától kezdve életjáradék formájában kerül kifizetésre; az első kifizetés esedékességének napjára választható egy 30%-os egyösszegű kifizetés is. Ennek kifizetése esetén a fennmaradó tőkéből számítják ki a nyugdíjjáradék összegét.

 

d)  teljesítés nyugdíjba vonulás előtti elhalálozás esetén az alapértelmezett opció esetében: Amennyiben a PEPP-megtakarító a nyugdíjba vonulás megállapított időpontja előtt elhalálozik, valamennyi teljesített befizetést ingyenesen visszatérítenek az örökösöknek. A PEPP-megtakarító számára biztosított a lehetőség, hogy életében szerződést kössön harmadik személyek javára;

 

e)  a járadékfolyósítás összege és esedékessége, valamint információk arról, hogy van-e lehetőség a járadékfolyósítás felfüggesztésére, és ha igen, milyen módon, valamint hogy lehetséges-e további befizetések teljesítése;

 

f)  az elálláshoz való jog gyakorlása esetén alkalmazandó eljárás;

 

g)  az elállási jog megléte vagy hiánya;

 

h)  a befektetési opció módosításával kapcsolatos információk;

 

i)  információk arról, hogy milyen nyelven kell kiadnia a PEPP-szolgáltatónak a PEPP számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót;

 

j)  tájékoztatás az alternatív vitarendezésről;

 

k)  a tagállamonként eltérő egyedi információk, így például a nyugdíjkorhatárra, valamint az adókedvezményekre és az adóügyi ösztönzőkre vonatkozó információk;

 

l)  a PEPP-termékkel kapcsolatos valamennyi költségre vonatkozó részletes információk;

 

m)  az új nemzeti részalap megnyitására vonatkozó információk és az arra irányuló eljárás;

 

n)  a kiegészítő rendelkezésekre, például a biometrikus kockázatra vonatkozó feltételek;

 

o)  a szolgáltatóváltás feltételei.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében a rendeletben szabályozni kell, milyen kötelező információkat kell tartalmaznia egy PEPP-szerződésnek.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A számlaértesítőt és intézményi tájékoztatót legalább évente díjmentesen a PEPP-megtakarító rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  arra vonatkozó információ, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseket.

d)  a PEPP-szolgáltató befektetéspolitikai elveire, különösen pedig az arra vonatkozó információ, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseket, beleértve a befektetési folyamatban játszott szerepüket, valamint a befektetési döntések hosszú távú hatását és külső hatásait is.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a PEPP-megtakarító személyes adatai, a PEPP-szolgáltató neve, a nyugdíjprognózisra vonatkozó információk, a felhalmozott nyugdíjjogosultságokra vagy a felhalmozott tőkére vonatkozó információk, a PEPP-megtakarító vagy bármely harmadik fél által fizetett hozzájárulások és a PEPP-konstrukció finanszírozási szintjére vonatkozó információ az (EU) 2016/2341 irányelv 39. cikke (1) bekezdése a), b), d), e), f) és h) pontjának megfelelően azzal, hogy a „tag” a PEPP-megtakarítót, a „foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény” a PEPP-szolgáltatót, a „nyugdíjkonstrukció” a PEPP-konstrukciót és a „támogató vállalkozás” bármely harmadik felet jelenti;

a)  a PEPP-megtakarító személyes adatai, a PEPP-szolgáltató és a PEPP- forgalmazók neve, címe és elérhetőségei, a nyugdíjprognózisra vonatkozó információk, a felhalmozott nyugdíjjogosultságokra vagy a felhalmozott tőkére vonatkozó információk részalaponként, a PEPP-megtakarító vagy bármely harmadik fél által fizetett hozzájárulások és a PEPP-konstrukció finanszírozási szintjére vonatkozó információ az (EU) 2016/2341 irányelv 39. cikke (1) bekezdése a), b), d), e), f) és h) pontjának megfelelően azzal, hogy a „tag” a PEPP-megtakarítót, a „foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény” a PEPP-szolgáltatót, a „nyugdíjkonstrukció” a PEPP-konstrukciót és a „támogató vállalkozás” bármely harmadik felet jelenti; a felhalmozott tőkére vagy a teljesített hozzájárulásokra vonatkozó információknál különbséget kell tenni az egyes részalapok között;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az adott esettől függően a PEPP-megtakarító törvényes nyugdíjkorhatárának, a nyugdíjkonstrukcióban meghatározott, illetve a PEPP-szolgáltató által becsült nyugdíjkorhatár, vagy a PEPP-megtakarító által meghatározott nyugdíjkorhatár egyértelmű feltüntetése;

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a nyugdíjkonstrukció portfoliójának részletes adatai, beleértve az eszközök összetételét és súlyát;

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  felelősségkizáró nyilatkozat arról, hogy e prognózisok eltérhetnek a folyósítandó ellátás végső összegétől;

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a PEPP-szolgáltató által legalább az elmúlt 12 hónapban levont költségek lebontása, megjelölve az igazgatási költségeket, az eszközök letéti őrzésének költségeit, a portfólióügyletekhez kapcsolódó költségeket és egyéb költségeket, valamint a költségek végső nyugellátásra gyakorolt hatásának becslését.

e)  a lakossági befektetőnek a teljes költséghányadon keresztül az elmúlt 12 hónapban felszámított összes költség, a PEPP-szolgáltató által legalább az elmúlt 12 hónapban levont költségek lebontása, megjelölve az igazgatási költségeket, az eszközök letéti őrzésének költségeit, a portfólióügyletekhez kapcsolódó költségeket és egyéb költségeket, valamint a költségek végső nyugellátásra gyakorolt hatásának becslését.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az olyan eszközökbe való befektetés, amelyek nem forgalmazhatók szabályozott pénzügyi piacokon.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató pontosítja, hogy hol és hogyan lehet hozzájutni a kiegészítő információkhoz, beleértve az alábbiakat:

(1)  A PEPP számlaértesítő és intézményi tájékoztató pontosítja, hogy hol és hogyan lehet hozzájutni a kiegészítő információkhoz. Az információkat elektronikus úton és díjmentesen könnyen hozzáférhetővé kell tenni, beleértve az alábbiakat:

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a PEPP-szolgáltató befektetési politikájának elveire vonatkozó írásban rögzített nyilatkozat, amely tartalmazza legalább a befektetési kockázat mérésére vonatkozó módszereket, az alkalmazott kockázatkezelési eljárásokat, a PEPP-kötelezettségek jellegét és futamidejét tekintetbe vevő stratégiai eszközallokációt, továbbá azt, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseket;

c)  a PEPP-szolgáltató befektetési politikájának elveire vonatkozó, az (EU) 2016/2341 irányelv 30. cikkében meghatározott, írásban rögzített nyilatkozat, amely tartalmazza legalább a befektetési kockázat mérésére vonatkozó módszereket, az alkalmazott kockázatkezelési eljárásokat, a PEPP-kötelezettségek jellegét és futamidejét tekintetbe vevő stratégiai eszközallokációt, továbbá azt, hogy a befektetési politika miként veszi figyelembe a környezeti, társadalmi és irányítási kérdéseket;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIOPA a nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációt és a fogyasztói vizsgálatot követően végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben pontosan meghatározza a 28. cikkben és az e cikkben említett információk bemutatásának részleteit.

Az EIOPA a nemzeti hatóságokkal és a fogyasztói szervezetekkel folytatott konzultációt követően és a fogyasztói vizsgálat alapján végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben pontosan meghatározza a 28. cikkben és az e cikkben említett információk bemutatásának részleteit.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését követő 9 hónapon belül]-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül]-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-megtakarítóknak a nyugdíjazást megelőző szakaszban meg kell kapniuk az (EU) 2016/2341 irányelv 42. cikkében meghatározottaknak megfelelő tájékoztatást.

(1)  A PEPP-megtakarítóknak a nyugdíjazást megelőző szakaszban meg kell kapniuk az (EU) 2016/2341 irányelv 42. cikkében meghatározottaknak megfelelő tájékoztatást. Kötelező tanácsadást végezni egy évvel a nyugdíjazás előtt.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Egy évvel a nyugdíjazás előtt a PEPP-megtakarítót tájékoztatni kell a kifizetési szakasz közeledő kezdetéről és az ellátás folyósításának rendelkezésre álló lehetőségeiről.

Indokolás

A PEPP-megtakarítót egy évvel a nyugdíjazás előtt tájékoztatni kell a folyósítási lehetőségekről, és lehetővé kell tenni számára, hogy megerősítse a kívánt folyósítási lehetőség(ek)et.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság a 62. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az (1)–(4) bekezdésben említett információkat a felügyeleti jelentések megfelelő mértékű konvergenciájának biztosítása érdekében.

törölve

Az EIOPA a nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációt és fogyasztói vizsgálatot követően végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki a felügyeleti adatszolgáltatás formátumának meghatározására.

 

Az EIOPA [a rendelet hatálybalépését követő 9 hónapon belül]-ig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardok tervezetét.

 

A Bizottság felhatalmazást kap a második albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

 

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a vagyont túlnyomórészt szabályozott piacokon kell befektetni. Az olyan eszközökbe való befektetést, amelyek nem forgalmazhatók szabályozott piacokon, mindenképpen prudens szinten kell tartani;

c)  a vagyont túlnyomórészt szabályozott piacokon kell befektetni. Az olyan eszközökbe való befektetések, amelyek nem forgalmazhatók szabályozott piacokon, nem haladhatják meg a 20%-ot;

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-szolgáltató legfeljebb öt befektetési opciót kínálhat a PEPP-megtakarítónak.

(1)  A PEPP-szolgáltató legalább egy alapértelmezett befektetési opciót kínál. Emellett további választható befektetési opciók is felkínálhatók.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A befektetési opcióknak tartalmazniuk kell egy alapértelmezett befektetési opciót, és tartalmazhatnak alternatív befektetési opciókat.

törölve

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A befektetési opciótól függetlenül a PEPP-terméknek költséghatékonynak kell lennie.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés megkötésekor a befektetési opciók közül egyet választ.

A PEPP-megtakarító a PEPP-szerződés megkötésekor a befektetési opciók közül egyet választ, miután megkapta a vonatkozó tájékoztatást, tanácsot és a döntéstámogató eszközt.

Indokolás

A PEPP-megtakarítók számára lehetővé kell tenni, hogy megalapozott döntést hozzanak.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-megtakarítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a PEPP felhalmozási szakaszában ötévente egyszer másik befektetési opciót válasszon.

(1)  A felhalmozási szakaszban a PEPP-megtakarítónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a PEPP-szerződés megkötése után a PEPP felhalmozási szakaszában ötévente egyszer másik befektetési opciót válasszon. További módosítások minden esetben csak öt évvel az előző váltást követően engedélyezettek. A PEPP-szolgáltató azonban a szerződésben lehetővé tehet ennél gyakoribb módosítást.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A PEPP-megtakarító kérésére a PEPP-szolgáltató előkészíti a módosítást, és tájékoztatja a PEPP-megtakarítót a módosítással együtt járó lehetséges következményekről, így például a tőkegarancia elvesztéséről vagy a biometrikus kockázatokról.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Alapértelmezett befektetési opció

alapértelmezett opció

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alapértelmezett befektetési opció tőkevédelmet biztosít a PEPP-megtakarító számára, mivel kockázatcsökkentési technikán alapul, ami biztonságos befektetési stratégiát jelent.

(1)  Az alapértelmezett opcióban a PEPP-szolgáltató a kockázatcsökkentési technika alapján biztosítja a PEPP-megtakarító számára, hogy a kifizetési szakasz kezdetéig felhalmozott tőke – az infláció beszámítása után – legalább az általa befizetett összegeket kitegye, beleértve valamennyi költséget és díjat, a PEPP-szolgáltató által alapértelmezett opcióként kínált befektetési stratégiától függetlenül. A kockázatcsökkentési technikák biztonságos befektetési stratégiát eredményeznek, az EIOPA által kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezeteknek megfelelően.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tőkevédelem lehetővé teszi a PEPP-megtakarító számára, hogy a befektetett tőkét visszakapja.

törölve

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1) bekezdés feltételeinek teljesítése érdekében a PEPP-szolgáltató PEPP-termékpartnerségeket hozhat létre.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A költségek és díjak összességében nem haladhatják meg a felhalmozott tőke 0,75%-át.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a PEPP-szolgáltatók alternatív befektetési opciókat kínálnak, ezek legalább egyikének költséghatékony befektetési lehetőséget kell biztosítania a PEPP-megtakarítók számára.

(1)  Amennyiben a PEPP-szolgáltatók alternatív befektetési opciókat kínálnak, ezek mindegyikének költséghatékony befektetési lehetőséget kell biztosítania a PEPP-megtakarítók számára.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az alternatív befektetési opciók keretében alkalmazandó kockázatcsökkentési technikákat a PEPP-szolgáltatók határozzák meg.

(2)  Az alternatív befektetési opciók keretében alkalmazandó kockázatcsökkentési technikákat a PEPP-szolgáltatók határozzák meg az EIOPA által kidolgozott szabályozástechnikai standardtervezeteknek megfelelően.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az alapértelmezett befektetési opció keretében tőkevédelmet biztosító kockázatcsökkentési technika;

a)  az alapértelmezett befektetési opció keretében a tőkeállományt biztosító kockázatcsökkentési technika;

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EIOPA más európai felügyeleti hatóságokkal együttműködve technikailag támogatja a Bizottságot az e cikkben említett feladatok teljesítésében.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az egységes módon alkalmazható hatékony kockázatcsökkentési technikák kritériumainak megállapítása érdekében az EIOPA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a kockázatcsökkentési technikákra vonatkozó rendelkezések részleteinek meghatározása céljából. Az EIOPA [az e rendelet hatályba lépésétől számított xxx]-ig benyújtja a Bizottság részére az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket. A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1094/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha e rendelet nem rendelkezik másként, a 3. cikk b) pontjának megfelelően a PEPP-termékek felhalmozási szakaszához kapcsolódó feltételeket a tagállamoknak kell meghatározniuk.

(1)  Ha e rendelet nem írja elő a PEPP-termékek felhalmozási szakaszához kapcsolódó feltételeket, akkor azokat a tagállamoknak kell meghatározniuk, és nem lehetnek kedvezőtlenebbek, mint az alkalmazandó nemzeti szabályok.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E feltételek magukban foglalhatják mindenekelőtt a felhalmozási szakasz kezdetére vonatkozó korhatárokat, a felhalmozási szakasz minimális időtartamát, a befizetések maximális és minimális összegét és folyamatosságát, valamint a különös nehézségek miatti, nyugdíjba vonulást megelőző visszaváltásra vonatkozó feltételeket.

(2)  E feltételek magukban foglalhatják mindenekelőtt a felhalmozási szakasz kezdetére vonatkozó korhatárokat, a felhalmozási szakasz minimális időtartamát, a befizetések maximális és minimális összegét és folyamatosságát, a nyugdíjba vonulás alsó korhatárát, valamint a különös nehézségek miatti, nyugdíjba vonulást megelőző visszaváltásra vonatkozó feltételeket.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok ugyanazokat a feltételeket alkalmazzák a PEPP-termékek felhalmozási szakaszára vonatkozóan, mint más hasonló nemzeti termékek esetében.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A PEPP-szolgáltatók kínálhatnak olyan PEPP-terméket, amely biztosítja a biometrikus kockázatok fedezését is. E rendelet alkalmazásában „biometrikus kockázat” a magas életkor eléréséhez, a fogyatékossághoz és a halálhoz kapcsolódó kockázat.

A PEPP-szolgáltatók kínálhatnak olyan PEPP-terméket, amely biztosítja a biometrikus kockázatok fedezését is. E célból a PEPP-szolgáltatók PEPP-termékpartnerségeket hozhatnak létre.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A PEPP-szolgáltatónak vagy -forgalmazónak meg kell tennie minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy – papíralapú formátumban, vagy amennyiben arról a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó és a PEPP-ügyfél megállapodott, más tartós médium felhasználásával – választ adjanak a PEPP-ügyfél által benyújtott panaszra. A válaszban ki kell térni a panaszban foglalt valamennyi pontra, és azt megfelelő időkereten belül, de legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül meg kell küldeni. Kivételes helyzetekben, amennyiben a panasz a PEPP-szolgáltatón vagy -forgalmazón kívül álló okokból nem válaszolható meg 15 munkanapon belül, a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó köteles ideiglenes választ küldeni, világosan feltüntetve az érdemi válasz késedelmének okait és a PEPP-ügyfélnek adandó végső válasz határidejét. A végső válasz kézhezvételének határideje semmilyen esetben sem haladhatja meg a 35 munkanapot.

(3)  A PEPP-szolgáltatónak vagy -forgalmazónak meg kell tennie minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy – papíralapú formátumban vagy e-mailben, vagy amennyiben arról a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó és a PEPP-ügyfél megállapodott, más tartós médium felhasználásával – választ adjanak a PEPP-ügyfél által benyújtott panaszra. A válaszban ki kell térni a panaszban foglalt valamennyi pontra, és azt megfelelő időkereten belül, de legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül meg kell küldeni. Kivételes helyzetekben, amennyiben a panasz a PEPP-szolgáltatón vagy -forgalmazón kívül álló okokból nem válaszolható meg 15 munkanapon belül, a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó köteles ideiglenes választ küldeni, világosan feltüntetve az érdemi válasz késedelmének okait és a PEPP-ügyfélnek adandó végső válasz határidejét. A végső válasz kézhezvételének határideje semmilyen esetben sem haladhatja meg a 35 munkanapot.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó tájékoztatja a PEPP-ügyfelet legalább egy olyan alternatív vitarendezési szervről, amely az ügyfél e rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit érintő jogviták kezelése tekintetében illetékes.

törölve

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (3) bekezdésben említett információt világos és érthető módon, valamint könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó weboldalán, a fióktelep helyiségeiben, valamint bele kell foglalni a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó és a PEPP-ügyfél között létrejött szerződésre alkalmazandó általános szerződési feltételekbe. A tájékoztatásban fel kell tüntetni, hogyan érhetők el további információk az érintett, alternatív vitarendezési szervről és annak igénybevételéről.

törölve

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A PEPP-ügyfél és a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó közötti, az e rendeletből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő jogviták rendezéséhez a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv49 szerinti megfelelő, független, pártatlan, átlátható és hatékony alternatív vitarendezési eljárásokat kell kialakítani, és adott esetben igénybe kell venni a meglévő illetékes testületeket. Ezek az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazandók azokra a PEPP-szolgáltatókra vagy -forgalmazókra, akikkel szemben az eljárást megindították, és a megfelelő vitarendezési testület hatáskörének ki kell terjednie ezekre a PEPP-szolgáltatókra vagy -forgalmazókra.

(1)  A PEPP-ügyfél és a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó közötti, az e rendeletből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő jogviták rendezéséhez a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv49 szerinti megfelelő, független, pártatlan, átlátható és hatékony alternatív vitarendezési eljárásokat kell kialakítani, és adott esetben igénybe kell venni a meglévő illetékes testületeket. Ezek az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazandók azokra a PEPP-szolgáltatókra vagy -forgalmazókra, akikkel szemben az eljárást megindították, és a megfelelő vitarendezési testület hatáskörének ki kell terjednie ezekre a PEPP-szolgáltatókra vagy -forgalmazókra. A PEPP-szolgáltatók vagy -forgalmazók részt vesznek az alternatív vitarendezési eljárásokban.

__________________

__________________

49Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).

49Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban tájékoztatja a PEPP-ügyfelet legalább egy olyan alternatív vitarendezési szervről, amely az ügyfél e rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit érintő jogviták kezelése tekintetében megfelelően illetékes.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az előző bekezdésben említett eljárást világos és érthető módon, valamint könnyen hozzáférhető helyen kell feltüntetni a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó weboldalán, a fióktelep helyiségeiben, valamint bele kell foglalni a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó és a PEPP-ügyfél között létrejött szerződésre alkalmazandó általános szerződési feltételekbe. A tájékoztatásban fel kell tüntetni, hogyan érhetők el további információk az érintett, alternatív vitarendezési szervről és annak igénybevételéről.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A PEPP-szolgáltatók és -forgalmazók gondoskodnak a bíróságon kívüli jogorvoslati eljárásokról.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  A tagállamok biztosítják, hogy az uniós joggal összhangban határokon átnyúló panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmusok jöjjenek létre, amelyek lehetővé teszik a határokon átnyúló egyéni és kollektív kártérítési jogorvoslatot.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az alapértelmezett opció esetében a szolgáltatóváltás csak a felhalmozási szakaszban vehető igénybe.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A PEPP-szerződés megkötését követően a PEPP-megtakarító legfeljebb ötévente válthat PEPP-szolgáltatót.

(2)  A PEPP-szerződés megkötését követően a PEPP-megtakarító legfeljebb ötévente ingyenesen válthat PEPP-szolgáltatót. A PEPP-szolgáltató és a PEPP-megtakarító gyakoribb szolgáltatóváltásban is megállapodhatnak. A PEPP-szerződésben meg kell határozni a szolgáltatóváltás feltételeit.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 18. cikkel összhangban bármikor és ingyenesen engedélyezett a szolgáltatóváltás, amennyiben a PEPP-szolgáltató vagy -forgalmazó megsérti az általános elvet.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A szolgáltatóváltást a PEPP-megtakarító kérésére az átvevő PEPP-szolgáltatónak kell kezdeményeznie. A szolgáltatóváltás során legalább a (2)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket be kell tartani.

(1)  A PEPP-megtakarító kérésére az átvevő PEPP-szolgáltató előkészíti a szolgáltatóváltást.

 

A PEPP-megtakarító kérelmét a szolgáltatóváltás kezdeményezésének helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy a felek megállapodása szerinti bármely más nyelven kell kiállítani.

 

Ha a megtakarító különböző részalapokat tart, akkor a kérelemben fel kell tüntetni, hogy a szolgáltatóváltást mely részalapok tekintetében kéri.

 

Határokon átnyúló szolgáltatóváltás esetén a PEPP-megtakarító tájékoztatást kap a szolgáltatóváltással összefüggésben felmerülő valamennyi következményről. Ide tartoznak különösen a tőkegarancia elvesztésével és a biometrikus kockázatokkal kapcsolatos változások, valamint az adóügyi ösztönzők vagy egyéb kedvezmények elvesztésével, illetve a felmerülő adókkal kapcsolatos információk.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az átadó PEPP-szolgáltató által a nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a PEPP-megtakarító felé felszámított díj és költség összege az átvevő PEPP-szolgáltatónak átutalandó pozitív egyenleg legfeljebb 1,5%-a lehet.

(3)  A 45. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, az átadó PEPP-szolgáltató által a nála vezetett PEPP-számla lezárásáért a PEPP-megtakarító felé felszámított díj és költség összege az átvevő PEPP-szolgáltatónak átutalandó pozitív egyenleg legfeljebb 0,5%-a lehet. További díjak, költségek és jutalékok nem számíthatók fel.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az átadó vagy az átvevő PEPP-szolgáltató a 46. cikk szerint nyújtott – az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említettektől eltérő – bármely szolgáltatás után díjat számít fel a PEPP-megtakarítónak, a díj mértékének észszerűnek kell lennie, és összhangban kell lennie az adott PEPP-szolgáltató tényleges költségeivel.

törölve

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Olyan rendkívüli és előre nem látható körülmények fennállása esetén, amelyek az ezen körülményekre hivatkozó PEPP-szolgáltatón kívül állnak, és amelyeknek a következményei minden ellenkező irányú erőfeszítés ellenére is elkerülhetetlenek lettek volna, vagy abban az esetben, ha a PEPP-szolgáltatót uniós vagy nemzeti jogi aktusokban meghatározott egyéb jogi kötelezettségek terhelik, az (1) bekezdés szerinti felelősség nem alkalmazandó.

(2)  Ha a PEPP-szolgáltatót uniós vagy nemzeti jogi aktusokban meghatározott egyéb jogi kötelezettségek terhelik, az (1) bekezdés szerinti felelősség nem alkalmazandó.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Határokon átnyúló szolgáltatóváltás esetén a PEPP-megtakarító tájékoztatást kap a szolgáltatóváltással összefüggésben felmerülő valamennyi következményről. Ide tartoznak különösen a tőkegarancia elvesztésével és a biometrikus kockázatokkal kapcsolatos változások, valamint a felmerülő adókkal kapcsolatos információk.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A felhalmozási szakasz feltételeinek tagállamok általi meghatározásakor a PEPP-termékre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a hasonló nemzeti termékekre.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az alapértelmezett opció esetében a kifizetési mód járadék lesz, a kifizetési szakasz kezdetén egy legfeljebb 30%-os egyösszegű kifizetés lehetősége mellett.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A PEPP-megtakarítónak a PEPP-szerződés megkötésekor ki kell választania a kifizetési szakaszban teljesítendő kifizetés módját, amelyet adott esetben később a felhalmozási szakaszban ötévente egyszer megváltoztathat.

(2)  A PEPP-megtakarítónak a PEPP-szerződés megkötésekor ki kell választania a kifizetési szakaszban teljesítendő kifizetés módját, amelyet adott esetben később a felhalmozási szakaszban ötévente egyszer, és a kifizetési szakasz kezdete előtt egy évvel megváltoztathat.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az EIOPA nyomon követi az Unió területén létrehozott vagy forgalmazott nyugdíjrendszereket annak ellenőrzéséhez, hogy csak akkor használják a PEPP-megjelölést vagy sugallják azt, hogy páneurópai konstrukciót tartanak fenn, ha rendelkeznek az e rendelet szerinti engedéllyel és megfelelnek e rendeletnek.

(2)  Az EIOPA nyomon követi az Unió területén létrehozott vagy forgalmazott nyugdíjtermékeket annak ellenőrzéséhez, hogy csak akkor használják a PEPP-megjelölést vagy sugallják azt, hogy páneurópai konstrukciót tartanak fenn, ha rendelkeznek az e rendelet szerinti engedéllyel.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  jogi személy esetében, a d) pontban említett maximális közigazgatási bírság nem haladhatja meg a jogi személy vezető testülete által jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló beszámolóban meghatározott teljes éves árbevétel 10 %-át; amennyiben a jogi személy anyavállalat, vagy olyan anyavállalat leányvállalata, amelynek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében összevont pénzügyi beszámolót kell készítenie, a figyelembe veendő teljes éves árbevétel a legutolsó rendelkezésre álló, a végső anyavállalat ügyvezető szerve által jóváhagyott összevont beszámoló szerinti teljes éves árbevétel, vagy a vonatkozó számviteli jogi aktusok szerinti, annak megfelelő típusú bevétel;

e)  jogi személy esetében, a d) pontban említett maximális közigazgatási bírság nem haladhatja meg a jogi személy vezető testülete által jóváhagyott legutolsó rendelkezésre álló beszámolóban meghatározott teljes éves árbevétel 5%-át; amennyiben a jogi személy anyavállalat, vagy olyan anyavállalat leányvállalata, amelynek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében összevont pénzügyi beszámolót kell készítenie, a figyelembe veendő teljes éves árbevétel a legutolsó rendelkezésre álló, a végső anyavállalat ügyvezető szerve által jóváhagyott összevont beszámoló szerinti teljes éves árbevétel, vagy a vonatkozó számviteli jogi aktusok szerinti, annak megfelelő típusú bevétel;

__________________

__________________

51Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

51Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen rendelet keretében történő személyesadat-feldolgozás tekintetében a PEPP-szolgáltatók és az illetékes hatóságok e rendelet alkalmazásában végzett feladataikat az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban látják el. Az EIOPA által e rendelet keretében végzett személyesadat-feldolgozás tekintetében az EIOPA eleget tesz a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek.

A személyes adatok e rendelet keretében történő feldolgozása tekintetében a PEPP-szolgáltatók és az illetékes hatóságok e rendelet alkalmazásában végzett feladataikat az (EU) 2016/679 rendelettel, a 95/46/EK irányelvvel és az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) összhangban látják el. Az EIOPA által e rendelet keretében végzett személyesadat-feldolgozás tekintetében az EIOPA eleget tesz a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)

Hivatkozások

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.9.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

11.9.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Birgit Collin-Langen

25.9.2017

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2018

4.6.2018

18.6.2018

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

5

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

5

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ECR

Edward Czesak

EFDD

Marco Zullo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP)

Hivatkozások

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.9.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.9.2017

EMPL

11.9.2017

ITRE

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

JURI

11.9.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

11.7.2017

ITRE

11.10.2017

JURI

12.7.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sophia in ‘t Veld

6.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.1.2018

19.3.2018

28.5.2018

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

10

17

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Amjad Bashir, Ana Gomes, Christophe Hansen, Peter Kouroumbashev, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Benyújtás dátuma

6.9.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Sander Loones, Helga Stevens, Kristina Winberg

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

10

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot

ENF