Procedūra : 2017/0143(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0278/2018

Pateikti tekstai :

A8-0278/2018

Debatai :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0347

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1879kWORD 224k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)

(COM(2017) 0343 – C8– 0219/2017 – 2017/0143(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Sophia in 't Veld

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)

(COM(2017) 0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0343),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0219/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0278/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

dėl Komisijos pasiūlymo

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Pasiūlymas dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  ES namų ūkiai yra vieni daugiausiai taupančių visame pasaulyje, tačiau didžioji tų santaupų dalis saugoma bankų trumpalaikių indėlių sąskaitose. Didesnės investicijos į kapitalo rinkas gali padėti spręsti problemas, kurios kyla dėl gyventojų senėjimo ir mažų palūkanų normų;

(1a)  senatvės pensijos yra pagrindinė pensininkų pajamų dalis, ir daugeliui žmonių adekvati pensija yra skiriamoji riba, arba užtikrinanti patogią senatvę, arba skurdą lemiantis veiksnys. Pensija yra būtina sąlyga siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant 25 straipsnį dėl pagyvenusių žmonių teisių, kuriame teigiama: „Sąjunga pripažįsta ir gerbia pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime“;

(1b)  Sąjunga susiduria su tam tikromis problemomis, įskaitant demografines problemas, nes Europa yra senėjantis žemynas. Be to, vyksta radikalūs karjeros modelių, darbo rinkos ir turto paskirstymo pokyčiai, be kita ko, nulemti skaitmeninės revoliucijos. Kartu vis labiau aiškėja, kad nacionalinės saugumo sistemos nėra pritaikytos prie globalizuotos žinių ekonomikos, kuriai būdingos atviros sienos, darbo jėgos judumas ir migracija. Pernelyg daug žmonių nedalyvauja tradicinėse nacionalinėse pensijų sistemose arba nepakankamai jose dalyvauja, įskaitant, be kita ko, moteris, jaunimą, migrantus, žemos kvalifikacijos darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, darbuotojus, dirbančius pagal netipines sutartis;

(1c)  dauguma senatvės pensijų skiriama pagal valstybines sistemas, todėl yra tiesioginis ryšys tarp nacionalinių pensijų sistemų ir viešųjų finansų tvarumo. Nepaisant išimtinės nacionalinės kompetencijos, susijusios su pensijų sistemų organizavimu, kaip nustatyta Sutartyse, nacionalinių pensijų sistemų pajamų adekvatumas ir finansinis tvarumas yra labai svarbūs visos Sąjungos stabilumui. Todėl nukreipus daugiau europiečių santaupų grynaisiais pinigais ir bankų indėliuose į ilgesnės trukmės investicinius produktus, pvz., savanoriško pensijų kaupimo sistemas, poveikis būtų naudingas tiek asmenims (jie gautų didesnes pajamas ir būtų užtikrintas geresnis pensijų adekvatumas), tiek visai ekonomikai;

(1d)  2015 m. 11,3 mln. darbingo amžiaus (20–64 metų) Sąjungos piliečių gyveno ne savo pilietybės valstybėje narėje, o 1,3 mln. Sąjungos piliečių dirbo ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

(1e)  perkeliamas visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) padidins jo patrauklumą, visų pirma jaunimui, ir padės dar paprasčiau įgyvendinti Sąjungos piliečių teisę gyventi ir dirbti bet kurioje Sąjungos vietoje;

(2)  asmeninės pensijos atlieka svarbų vaidmenį susiejant ilgalaikių santaupų turėtojus ir ilgalaikio investavimo galimybes. Didesnė Europos asmeninių pensijų rinka parems lėšų tiekimą instituciniams investuotojams ir investicijas į realiąją ekonomiką;

(2b)  šiuo reglamentu sudaromos sąlygos sukurti pensijų produktą, kuris, kiek tai įmanoma, bus paprastas, saugus, nebrangus, skaidrus, patrauklus vartotojams ir perkeliamas Sąjungos mastu ir papildys valstybėse narėse veikiančias sistemas;

(3)  šiuo metu asmeninių pensijų vidaus rinka neveikia sklandžiai. Kai kuriose valstybėse narėse dar nėra pensijų produktų rinkos. Kitose valstybėse narėse yra privačių pensijų produktų, tačiau nacionalinės rinkos labai suskaidytos. Dėl šios priežasties asmeninės pensijos produktų perkeliamumas yra ribotas. Todėl asmenims gali būti sunku pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis. Pavyzdžiui, jiems gali būti užkirstas kelias įsidarbinti ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje. Be to, teikėjams pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas kliudo tai, kad esami asmeninės pensijos produktai nėra standartizuoti;

(3a)  Europos pensijų rinka yra labai suskaidyta ir įvairi, todėl PEPP poveikis valstybėms narėms bus labai skirtingas, o tikslinė auditorija labai įvairi. Valstybėse narėse, kuriose pirmoji ir antroji pakopos yra nepakankamai išvystytos, PEPP gali pasiūlyti sprendimus žmonėms, kurie šiuo metu negali pasinaudoti tinkamomis nuostatomis. Valstybėse narėse, turinčiose labai išvystytas pensijų rinkas, PEPP galėtų išplėsti vartotojų pasirinkimą arba pasiūlyti sprendimų judiems piliečiams. Tačiau PEPP neturėtų būti siekiama pakeisti esamų nacionalinių pensijų sistemų – tai tik papildomas ir papildantis produktas, o pirmenybė ir toliau turėtų būti teikiama tolesniam pirmosios ir antrosios pakopų vystymui, stiprinimui ir reformavimui;

(4)  kapitalo rinkų sąjunga padės sutelkti kapitalą Europoje ir jį nukreipti visoms įmonėms, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, infrastruktūros ir ilgalaikiams tvariems projektams, kuriems jo reikia, kad galėtų plėstis ir kurti darbo vietas. Vienas iš daugelio kapitalo rinkų sąjungos tikslų – geriau panaudojant Europoje sutaupomas lėšas, didinti investicijas ir pasirinkimą neprofesionaliesiems investuotojams. Šiuo tikslu PEPP yra žingsnis į priekį stiprinant kapitalo rinkų integraciją, nes jie remia ilgalaikį realiosios ekonomikos finansavimą;

(5)  kaip paskelbta 2015 m. rugsėjo mėn. Komisijos kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plane(4), Komisija „įvertins galimybes parengti sėkmingai veikiančios Europos rinkos, skirtos paprastoms, veiksmingoms ir konkurencingoms asmeninėms pensijoms, sukūrimo strategiją ir nustatys, ar šiai rinkai paremti reikalingi ES teisės aktai“;

(6)  2016 m. sausio 19 d. rezoliucijoje(5) Europos Parlamentas pabrėžė, kad „būtina puoselėti aplinką, kuri skatina finansinių produktų inovacijas, suteikia daugiau įvairovės ir naudos realiajai ekonomikai bei stiprina paskatas investicijoms, o taip pat gali padėti sukurti adekvačias, saugias ir tvarias paprastos ir skaidrios struktūros pensijas, pavyzdžiui, sukuriant visos Europos pensijos produktą (PEPP)“;

(7)  2016 m. birželio 28 d. išvadose(6) Europos Vadovų Taryba paragino „sparčiai ir ryžtingai daryti pažangą siekiant įmonėms užtikrinti paprastesnes galimybes gauti finansavimą ir remti investicijas į realiąją ekonomiką toliau įgyvendinant kapitalo rinkų sąjungos darbotvarkę“;

(8)  2016 m. rugsėjo 14 d. komunikate „Kapitalo rinkų sąjunga. Spartesnė reforma“(7) Komisija paskelbė, kad „apsvarstys pasiūlymus sukurti paprastą, veiksmingą ir konkurencingą ES asmeninių pensijų produktą [...]. Svarstomos galimybės apima galimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris galėtų būti pateiktas 2017 m.“;

(9)  komunikate „Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra“(8) Komisija paskelbė „pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto iki 2017 m. birželio pabaigos. Jis taps pagrindu saugesnei, ekonomiškai efektyvesnei ir skaidresnei įperkamų savanoriškų asmeninės pensijos taupymo produktų rinkai, kuri gali būti valdoma tik Europos mastu. Pasiūlymas suteiks gerų galimybių ilgam investuoti pensijų santaupas ir taip padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografijos keliamus uždavinius, papildyti esamus pensijų kaupimo produktus ir sistemas, taip pat padidinti su asmeninėmis pensijomis susijusių išlaidų veiksmingumą“;

(10)  PEPP kūrimas tarp asmeninės pensijos produktų padės didinti taupymo pensijai pasirinkimą, visų pirma mobiliesiems darbuotojams, ir kurti PEPP teikėjų ES rinką. Tačiau jis neturėtų kelti abejonių dėl valstybių narių pagrindinės atsakomybės užtikrinti savo piliečiams pakankamą minimalų pragyvenimo lygį senatvėje ir kuo skubiau sustiprinti nacionalinių pensijų sistemų galimybę visiems suteikti deramą, esminę ir veiksmingą socialinę apsaugą;

(10a)  finansinis švietimas gali padėti žmonėms suprasti ir įgyti žinių apie tai, kokios yra taupymo galimybės naudojantis asmeninių pensijų sistemomis. Santaupų turėtojai taip pat turėtų turėti sąžiningą galimybę visapusiškai suvokti su visos Europos produktu susijusią riziką ir jo savybes;

(11)  PEPP skirta teisės aktų sistema padės pagrindą sėkmingai veikiančiai įperkamų, su savanoriška pensija susijusių investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma visos Europos mastu. Papildydama esamus įstatymais nustatytų pensijų ir profesinių pensijų produktus ir sistemas, ji padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografinį uždavinį ir suteiks naują galingą privataus kapitalo šaltinį ilgalaikiam investavimui. Ši sistema nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių asmeninių pensijų sistemų, ji taip pat neturės poveikio esamoms nacionalinėms įstatymais nustatytų pensijų ir profesinių pensijų sistemoms ir pensijų produktams. PEPP nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai susijęs su PEPP santaupų turėtojo profesija ar užimtumo statusu;

(11a)  PEPP teisinė sistema neturėtų riboti valstybių narių atsakomybės vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pakankamos valstybinės pensijos teikimu;

(12)  reglamentu suderinami PEPP pagrindiniai požymiai, susiję su tokiais svarbiausiais elementais, kaip platinimas, sutartys, investavimo politika, teikėjo pakeitimas ar tarpvalstybinis teikimas ir perkeliamumas. Derinant šiuos pagrindinius požymius apskritai bus geriau užtikrinamos vienodos sąlygos asmeninės pensijos teikėjams ir bus skatinama baigti kurti kapitalo rinkų sąjungą ir integruoti asmeninių pensijų vidaus rinką. Be to, bus sukurtas iš esmės standartizuotas visos Europos produktas, kurį bus galima įsigyti visose valstybėse narėse ir kuris sudarys sąlygas vartotojams visapusiškai naudotis vidaus rinka į užsienį perkeliant savo teises į pensiją ir užtikrins jiems daugiau galimybių pasirinkti įvairius teikėjus, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu. Likus mažiau kliūčių teikti tarpvalstybines pensijų paslaugas, visos Europos asmeninės pensijos produkto teikimas padidins konkurenciją tarp teikėjų visoje Europoje ir sukurs masto ekonomiją, kuri turėtų būti naudinga santaupų turėtojams;

(13)  SESV 114 straipsniu leidžiama priimti teisės aktus tiek reglamentų, tiek direktyvų forma. Pasirinkta priimti reglamentą, nes jis būtų tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Taigi, reglamentas sudarytų sąlygas greičiau pradėti naudoti PEPP ir greičiau padėtų patenkinti didesnių pensijų santaupų ir investicijų į kapitalo rinkų sąjungą poreikį. Kadangi šiuo reglamentu derinami pagrindiniai PEPP požymiai, jiems neturi būti taikomos konkrečios nacionalinės taisyklės, taigi, šiuo atveju reglamentas yra tinkamesnė priemonė nei direktyva. Kita vertus, požymiams, kurie nepatenka į reglamento taikymo sritį (pvz., kaupiamojo laikotarpio sąlygos), taikomos nacionalinės taisyklės;

(14)  PEPP teikėjai turėtų turėti prieigą prie visos Sąjungos rinkos su vienu produkto leidimu, išduotu Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) remiantis bendru taisyklių rinkiniu ir bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis;

(16)  siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir veiksmingą vartotojų apsaugą, buveinės ir priimančiosios valstybės narės turėtų glaudžiai bendradarbiauti užtikrindamos šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymą. Jeigu naudodamiesi laisve teikti paslaugas PEPP teikėjai ir platintojai vykdo veiklą įvairiose valstybėse narėse, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija dėl savo glaudesnių ryšių su PEPP teikėju turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų vykdomos šiame reglamente nurodytos pareigos. Siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų, jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie bet kokį pareigų nevykdymą jos teritorijoje, ji turėtų informuoti buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kuri tuomet privalėtų imtis tinkamų priemonių. Be to, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos;

(17)  tais atvejais, kai kitoje valstybėje narėje įsteigiamas filialas ar nuolatinė buvimo vieta, tikslinga atsakomybę už pareigų vykdymo užtikrinimą paskirstyti tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės. Nors atsakomybė už tai, kad būtų vykdomos pareigos, turinčios įtakos visam verslui, kaip antai taisyklės dėl profesinių reikalavimų, turėtų tekti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pagal tą pačią tvarką, kaip ir paslaugų teikimo atveju, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų prisiimti atsakomybę už taisyklių dėl informacijos teikimo reikalavimų laikymąsi ir veiklos vykdymą jos teritorijoje teikiamų paslaugų atžvilgiu. Vis dėlto, jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie pareigų nevykdymą jos teritorijoje, o pagal šią direktyvą priimančiajai valstybei narei nepriskiriama atsakomybė vykdyti tas pareigas, pagal glaudaus bendradarbiavimo taisyklę reikėtų, kad ta institucija praneštų buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kad pastaroji imtųsi tinkamų priemonių. Tai visų pirma turėtų būti daroma taisyklių dėl geros reputacijos, profesinių žinių ir kompetencijos reikalavimų pažeidimų atvejais. Be to, siekiant apsaugoti vartotojus, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos;

(18)  valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę naudoti visas reikiamas priemones, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai ir platintojai Sąjungoje tinkamai vykdytų įsisteigimo laisve ar laisve teikti paslaugas grindžiamą veiklą. Siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą, visi kompetentingų institucijų veiksmai turėtų atitikti konkretaus teikėjo arba platintojo veiklai būdingos rizikos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą▐;

(19)  europinį PEPP mastą galima plėtoti ne tik teikėjo lygmeniu, pasinaudojant jo tarpvalstybinės veiklos galimybėmis, bet ir PEPP santaupų turėtojo lygmeniu, pasinaudojant PEPP perkeliamumo galimybe, taip prisidedant prie asmenų, kurie naudojasi savo teise laisvai judėti pagal SESV 21 ir 45 straipsnius, asmeninės pensijos teisių apsaugos. Perkeliamumas yra susijęs su PEPP santaupų turėtojo išvykimu gyventi į kitą valstybę narę nepakeičiant PEPP teikėjų, o PEPP teikėjų pakeitimas nebūtinai yra susijęs su gyvenamosios vietos pakeitimu. Bet kuriuo atveju PEPP santaupų turėtojui taikytina apmokestinimo tvarka turėtų būti nustatoma pagal jo gyvenamąją vietą;

(20)  PEPP turėtų apimti nacionalines subsąskaitas, kurių kiekvienai turėtų būti būdingi tokie asmeninės pensijos produkto požymiai, pagal kuriuos PEPP įmokoms būtų galima taikyti paskatas. Atskiram PEPP santaupų turėtojui pirma subsąskaita turėtų būti sukurta pasirašius PEPP sutartį;

(21)  ▌ pradėjus naudoti PEPP, siekiant neklaidinti vartotojų, teikėjas turėtų pateikti informaciją apie tai, kurias nacionalines subsąskaitas pagal sutartį galima naudoti iš karto. Jei PEPP teikėjas negali pasiūlyti nacionalinės subsąskaitos tam tikroje valstybėje narėje, jis turėtų pateikti PEPP santaupų turėtojui alternatyvių perkėlimo galimybių, pavyzdžiui, galimybę toliau taupyti PEPP pagal partnerystės susitarimą. Jei partnerystės susitarimo nėra, PEPP santaupų turėtojams turėtų būti leidžiama nemokamai pakeisti teikėją;

(22)  atsižvelgiant į nustatytos pensijų sistemos pobūdį ir susijusią administracinę naštą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams ir PEPP gavėjams PEPP teikėjai ir platintojai turėtų pateikti aiškią, lengvai suprantamą ir tinkamą informaciją, kad jiems būtų lengviau priimti sprendimus dėl pensijos. Dėl tos pačios priežasties PEPP teikėjai ir platintojai taip pat turėtų užtikrinti aukštą skaidrumo lygį įvairiais sistemos etapais, apimančiais laiką iki įstojimo, narystę (įskaitant priešpensinį etapą) ir laiką išėjus į pensiją. Visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie sukauptas teises į pensiją, prognozuojamus pensijų išmokų dydžius, riziką ir garantijas, įskaitant su aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo veiksniais susijusią riziką, taip pat išlaidas. Jei prognozuojami pensijų išmokų dydžiai pagrįsti ekonominiais scenarijais, ta informacija turėtų apimti ir nepalankų scenarijų – jis turėtų būti tikrai blogas, bet tikėtinas;

(23)  prieš įstojant į PEPP sistemą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų būti pateikta visa būtina informacija, kad jie pasirinktų turėdami pakankamai informacijos, teikiant konsultacijas, kurių metu įvertinami jų taupymo reikalavimai ir poreikiai;

(24)  siekdami užtikrinti optimalų produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš galėdami platinti savo teikiamus PEPP jų santaupų turėtojams, turėtų parengti tiems PEPP skirtą pagrindinės informacijos dokumentą. Jie taip pat turėtų būti atsakingi už PEPP pagrindinės informacijos dokumento teisingumą; ▌

(25)  siekiant užtikrinti, kad PEPP pagrindinės informacijos dokumentai būtų plačiai išplatinti ir prieinami, šiuo reglamentu turėtų būti numatyta, kad PEPP teikėjas skelbia PEPP pagrindinės informacijos dokumentus savo interneto svetainėje;

(26)  nacionaliniu lygiu jau rengiamos pensijos produktų skaičiuoklės. Vis dėlto, kad šios skaičiuoklės būtų kuo naudingesnės vartotojams, į jas turėtų būti įtrauktos išlaidos ir mokesčiai, kuriuos ima įvairūs PEPP teikėjai, ir visos papildomos išlaidos ar mokesčiai, kuriuos ima tarpininkai arba kurie imami kitose investavimo grandinės dalyse, kurių PEPP teikėjai dar nėra įskaičiavę;

(26a)  sykiu su kuriamais produktais, pvz., PEPP, neatidėliotinai turėtų būti sukurta Sąjungos pensijų stebėjimo priemonė, suteikianti galimybę piliečiams apskaičiuoti savo sukauptą pensijos kapitalą ir sukauptas pensijų sumas, kad būtų galima susidaryti aiškų vaizdą;

(28)  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turėtų aiškiai skirtis nuo rinkodaros pranešimų ir būti nuo jų atskirtas;

(29)  PEPP teikėjai turėtų parengti PEPP santaupų turėtojams skirtą pensijų išmokų ataskaitą, kad pateiktų jiems pagrindinius asmeninius ir bendruosius duomenis, susijusius su PEPP sistema, ir užtikrintų nuolatinį informavimą apie ją. Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama, joje turėtų būti pateikiama aktuali ir tinkama informacija, kad būtų lengviau suprasti, kaip teisės į pensiją keičiasi laikui bėgant ir naudojantis skirtingomis pensijų sistemomis, ir kad būtų skatinamas darbo jėgos judumas. Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti kasmet pateikiama PEPP santaupų turėtojui;

(30)  PEPP teikėjai turėtų pakankamai anksti prieš išeinant į pensiją, bet ne vėliau kaip likus vieniems metams iki išmokėjimo laikotarpio, informuoti PEPP santaupų turėtojus apie jų išmokų mokėjimo galimybes. Jeigu pensijos išmoka nemokama pagal pagrindiniam PEPP arba alternatyviam PEPP taikomas pasirinkimo galimybes kaip anuitetas iki gyvos galvos, nariai, artėjantys prie pensinio amžiaus, turėtų gauti informaciją apie išmokų mokėjimo produktus, kuriuos galima pasirinkti, kad jiems būtų lengviau planuoti finansus pensijai;

(31)  tuo etapu, kai pensijų išmokos yra mokamos, PEPP gavėjai toliau turėtų gauti informaciją apie savo išmokas ir atitinkamas jų išmokėjimo galimybes. Tai yra ypač svarbu, kai išmokėjimo etapu reikšmingą investavimo riziką prisiima PEPP gavėjai. PEPP gavėjams taip pat turėtų būti pranešama apie bet kokį gautinų išmokų dydžio sumažinimą prieš pradedant jį taikyti, po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl sumažinimo. ▌PEPP teikėjams rekomenduojama prieš priimant tokį sprendimą pasikonsultuoti su PEPP gavėjais;

(32)  siekiant tinkamai apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų teises, PEPP teikėjams turėtų būti suteikta galimybė turtą paskirstyti tokiu būdu, kuris tiksliai atitinka jų įsipareigojimų, įskaitant ilgalaikius įsipareigojimus, pobūdį ir trukmę. Todėl reikalinga veiksminga priežiūra ir tokios investicijų taisyklės, kurios suteiktų PEPP teikėjams pakankamai lankstumo priimti sprendimus dėl saugiausios ir veiksmingiausios investavimo politikos, kartu įpareigodamos juos veikti ribojant riziką ir atsižvelgiant į PEPP santaupų turėtojų poreikius ir prioritetus. Todėl rizikos ribojimo principo laikymasis reikalauja, kad investavimo politika būtų pritaikyta prie atskiro PEPP teikėjo klientų struktūros;

(33)  nustačius rizikos ribojimo principą kaip pagrindinį kapitalo investicijų principą ir sudarius galimybę PEPP teikėjams veikti už savo šalies ribų, skatinamas santaupų nukreipimas į asmeninių pensijų teikimo sektorių, o tai prisideda prie ekonominės ir socialinės pažangos. Taikant rizikos ribojimo principą taip pat turėtų būti tiesiogiai atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinių ir valdymo veiksnių vaidmenį investavimo procese;

(34)  šiuo reglamentu PEPP teikėjams turėtų būti tinkamu lygmeniu užtikrinama investavimo laisvė. Būdami ypač ilgalaikiai investuotojai su maža likvidumo rizika, PEPP teikėjai gali prisidėti prie kapitalo rinkų sąjungos kūrimo apdairiai investuodami į nelikvidų turtą, pavyzdžiui, akcijas ir kitas priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio ir kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, daugiašalėse prekybos sistemose (DPS) ar organizuotos prekybos sistemose (OPS). Jie taip pat gali naudotis tarptautinės įvairovės teikiamais privalumais. Todėl neturėtų būti ribojamos apdairios investicijos į akcijas kitomis valiutomis nei tos, kuriomis išreikšti įsipareigojimai, ir į kitas priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio ir kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, DPS ar OPS, nebent tai pagrįsta rizikos ribojimu, siekiant apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų interesus;

(35)  kapitalo rinkų sąjungos stiprinimo kontekste plačiai suprantama, kas sudaro ilgalaikio ekonominio pobūdžio priemones. Tokios priemonės yra neperleidžiamieji vertybiniai popieriai, todėl jos neturi prieigos prie antrinių rinkų likvidumo. Joms dažnai reikia ribotos trukmės įsipareigojimų, dėl kurių ribojama galimybė jas platinti, ir turėtų būti suprantama, kad šios priemonės apima dalyvavimą valdant nebiržinių įmonių kapitalą ir tų įmonių skolos priemones bei toms įmonėms suteiktas paskolas. Nebiržinės įmonės apima infrastruktūros projektus, augti siekiančias nebiržines bendroves, nekilnojamąjį turtą arba kitą turtą, kuris galėtų tikti ilgalaikėms investicijoms. Mažo anglies dioksido kiekio ir klimato kaitos poveikiui atsparios infrastruktūros projektai dažnai yra nebiržinis turtas ir priklauso nuo ilgalaikių kreditų projekto finansavimui. Atsižvelgiant į ilgalaikį PEPP teikėjų įsipareigojimų pobūdį, jie skatinami skirti pakankamą savo turto portfelio dalį tvarioms investicijoms į realiąją ekonomiką su ilgalaike ekonomine nauda, ypač į infrastruktūros projektus ir įmones;

(36)  aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai, atitinkantys Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus, yra svarbūs PEPP teikėjų investavimo politikos ir rizikos valdymo sistemoms. PEPP teikėjai turėtų ▌svarstyti tokius veiksnius priimdami investicinius sprendimus ir atsižvelgti į tai, kaip jie įtraukiami į rizikos valdymo sistemą, kad būtų išvengta turto nuvertėjimo. Informacija apie aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius (ASV) turėtų būti prieinama EIOPA, kompetentingoms institucijoms ir PEPP santaupų turėtojui;

(36a)  vienas iš PEPP reglamentavimo tikslų – sukurti saugų, nebrangų ilgos trukmės pensijų taupymo produktą. Kadangi investicijos, susijusios su pensijų produktais, yra ilgalaikės, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ilgalaikėms turto paskirstymo pasekmėms. Ypač reikia atsižvelgti į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius. PEPP santaupos turėtų būti investuojamos laikantis Sąjungos klimato ir tvarumo tikslų, nustatytų Paryžiaus susitarime, darnaus vystymosi tikslų ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų. Be to, PEPP teikėjai turėtų taikyti draudimo investuoti politiką, kad būtų užtikrinta, jog sutaupytos lėšos nebūtų investuojamos į itin prieštaringus ir žalingus produktus ir joms nebūtų taikomos mokesčių vengimo schemos;

(37)  siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai vykdytų savo įsipareigojimą rengti investavimo politiką pagal rizikos ribojimo principą, jiems turėtų būti užkirstas kelias investuoti į Finansinių veiksmų darbo grupės nurodytas didelės rizikos ir nebendradarbiaujančias šalis ir teritorijas, Sąjungos sąraše nurodytas nebendradarbiaujančias jurisdikcijas ir Sąjungos sąraše esančias didelės rizikos trečiąsias šalis, turinčias strateginių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo trūkumų;

(38)  atsižvelgiant į PEPP ilgalaikį tikslą taupyti pensijai, reikėtų nustatyti PEPP santaupų turėtojams suteikiamas investavimo galimybes, apimančias elementus, kurie sudaro sąlygas investuotojams priimti investicinį sprendimą ▌;

(39)  pagrindinis PEPP turėtų būti paprastas ir saugus produktas, kurį būtų galima lengvai įsigyti kiekvienoje valstybėje narėje ir kuris veiktų kaip numatytoji galimybė. Jis turėtų apsaugoti PEPP santaupų turėtojo kapitalą arba taikant gyvavimo ciklo rizikos mažinimo priemones, arba kapitalo garantiją. PEPP santaupų turėtojui turėtų būti teikiama informacija tiek apie įvairių priemonių riziką, tiek apie jų naudą;

(39a)  pagrįstais atvejais, pvz., tuomet, kai įrodomi aplaidumo, įstatymų pažeidimo arba mokesčių vengimo faktai arba kai panaikinamas PEPP leidimas, PEPP santaupų turėtojai turėtų galėti nemokamai arba nesaistomi sutarties pakeisti teikėjus;

(40)  kompetentinga institucija vykdydama savo įgaliojimus turėtų siekti pagrindinių tikslų – apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų teises bei užtikrinti PEPP teikėjų stabilumą ir patikimumą;

(41)  kai PEPP teikėjas yra profesinių pensijų įstaiga arba investicinė įmonė, jis turėtų paskirti depozitoriumą savo turtui saugoti. Tai būtina, siekiant apsaugoti vartotojus, kadangi sektoriaus teisės aktais, taikomais profesinių pensijų įstaigoms arba investicinėms įmonėms, depozitoriumo paskyrimas nenumatomas;

(42)  siekiant didinti PEPP santaupų turėtojų pasitikėjimą ir sudaryti jiems galimybę pasirinkti turint pakankamai informacijos, labai svarbu, kad išlaidos ir mokesčiai būtų skaidrūs ir teisingi. Atitinkamai turėtų būti uždrausta taikyti neskaidrius kainodaros metodus;

(43)  siekiant šiame reglamente nustatytų tikslų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos EIOPA ir kompetentingų institucijų naudojimosi intervenciniais įgaliojimais sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(44)  Komisija turėtų priimti pasitelkus Jungtinį komitetą ir vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010(9), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010(10) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010(11) 10–14 straipsniais EPI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus dėl PEPP pagrindinės informacijos dokumento konkrečių elementų pateikimo ir turinio, kurių neapima [MIPP ir DIP pagrindinės informacijos dokumento techninis reguliavimo standartas]. Komisija turėtų papildyti EPI techninį darbą atlikdama vartotojų tyrimus dėl pagrindinės informacijos dokumento pateikimo, kaip pasiūlyta EPI;

(45)  nedarant poveikio PEPP klientų teisei kreiptis į teismus, turėtų būti nustatyta lengvai prieinama, adekvati, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP teikėjų arba platintojų ir PEPP klientų ginčų sprendimo (AGS) tvarka ginčams dėl šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų spręsti;

(46)  siekiant nustatyti veiksmingą ir efektyvią ginčų sprendimo tvarką, PEPP teikėjai ir platintojai turėtų parengti veiksmingą skundų nagrinėjimo procedūrą, kurią jų klientai galėtų taikyti iki tol, kol ginčas perduodamas spręsti pagal AGS tvarką arba teismui. Skundų nagrinėjimo procedūroje turėtų būti nustatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti laikotarpiai, per kuriuos PEPP teikėjas arba platintojas turėtų atsakyti į skundą. AGS subjektai turėtų turėti pakankamai pajėgumų tinkamai ir veiksmingai dalyvauti tarpvalstybiniame bendradarbiavime sprendžiant ginčus dėl teisių ir pareigų pagal šį reglamentą;

(47)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, nebrangios, greitos ir saugios procedūros;

(48)  sąskaitos perkėlimo procesas PEPP santaupų turėtojui turėtų būti nesudėtingas. Gaunantysis PEPP teikėjas atitinkamai turėtų būti atsakingas už proceso inicijavimą ir valdymą PEPP santaupų turėtojo vardu. PEPP teikėjai, nustatydami sąskaitos perkėlimo paslaugą, turėtų galėti savanoriškai naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, techninį sprendimą. Turint mintyje produkto europinį pobūdį PEPP santaupų turėtojams turėtų būti suteikta galimybė nemokamai pakeisti teikėją, jei valstybėje narėje, į kurią persikelia PEPP santaupų turėtojas, nėra subsąskaitų;

(49)  prieš suteikdamas leidimą perkelti sąskaitą, PEPP santaupų turėtojas turėtų būti informuotas apie visus procedūros etapus, kurie būtini norint užbaigti sąskaitos perkėlimą, ir susijusias išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos apie perkėlimo paslaugą;

(50)  kad sąskaita būtų sėkmingai perkelta, būtinas perduodančiojo PEPP teikėjo bendradarbiavimas. Todėl perduodantysis PEPP teikėjas turėtų pateikti gaunančiajam PEPP teikėjui visą informaciją, būtiną mokėjimams perkelti į kitą PEPP sąskaitą. Vis dėlto tokia informacija neturėtų viršyti to, kas būtina perkėlimui atlikti;

(51)  siekiant sudaryti palankesnes tarpvalstybinio sąskaitos perkėlimo sąlygas, PEPP santaupų turėtojui turėtų būti sudarytos sąlygos prašyti, kad naujasis PEPP teikėjas pateiktų PEPP santaupų turėtojui išsamią informaciją apie naująją PEPP sąskaitą, pageidautina, per vieną susitikimą su naujuoju PEPP teikėju;

(52)  PEPP santaupų turėtojai neturėtų patirti finansinių nuostolių, be kita ko, mokėti mokesčių ir palūkanų, dėl kurio nors iš sąskaitos perkėlimo procese dalyvaujančių PEPP teikėjų padarytų klaidų. Visų pirma PEPP santaupų turėtojai neturėtų padengti finansinių nuostolių, patirtų dėl papildomų mokesčių, palūkanų ar kitų rinkliavų, taip pat baudų, sankcijų ar kitos rūšies finansinės žalos, atsiradusios dėl vėlavimo perkelti sąskaitą;

(53)  PEPP santaupų turėtojams pasirašant PEPP turėtų būti leidžiama laisva valia pasirinkti išmokų rūšį (anuitetus, vienkartinę išmoką ar kt.) išmokėjimo laikotarpiu, tačiau su galimybe vėliau savo sprendimą peržiūrėti kartą per trejus metus, kad artėjant pensiniam amžiui jie galėtų savo išmokų pasirinkimą kuo geriau pritaikyti pagal poreikius;

(54)  PEPP teikėjams turėtų būti sudaryta galimybė PEPP santaupų turėtojams siūlyti įvairias išmokėjimo galimybes. Taikant šį metodą, užtikrinus PEPP santaupų turėtojams didesnio lankstumo ir pasirinkimo galimybę, būtų pasiektas tikslas padidinti PEPP naudojimą. Teikėjams būtų sudarytos sąlygos parengti PEPP ekonomiškiausiu būdu. Šis metodas dera su kitų sričių ES politika ir yra politiškai pagrįstas, kadangi valstybėms narėms paliekama galimybė pakankamai lanksčiai nuspręsti, kokias išmokėjimo galimybes jos nori skatinti. Tačiau kapitalo garantija užtikrinamo pagrindinio PEPP atveju tam tikra kapitalo dalis (35 proc.) turėtų būti mokama anuiteto pavidalu iki gyvos galvos, kad būtų galima pateisinti pensijos produkto pobūdį. Todėl galimybė gauti dalį bendros sumos turėtų būti apribota iki 30 proc. – šią sumą galima išmokėti pirmais metais. Gyvavimo ciklu paremto pagrindinio PEPP atveju turėtų būti privalomas periodinis mokėjimo planas;

(55)  turėtų būti garantuojamas visiškas išlaidų ir mokesčių, susijusių su investavimu į PEPP, skaidrumas. Teikėjams būtų nustatytos vienodos sąlygos, o vartotojams būtų užtikrinta apsauga. Būtų galima palyginti įvairių produktų informaciją, taip skatinant konkurencingą kainodarą;

(56)  nors nuolatinę PEPP teikėjų priežiūrą vykdys atitinkamos kompetentingos nacionalinės institucijos, EIOPA turėtų koordinuoti su PEPP susijusią priežiūrą, kad užtikrintų nuoseklų bendros priežiūros metodikos taikymą ir taip prisidėtų prie pensijos produkto europinio pobūdžio;

(56a)  siekiant sustiprinti vartotojų teises ir palengvinti galimybę naudotis skundų nagrinėjimo procedūra, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti galimybę individualiai arba kolektyviai teikti skundus per savo nacionalinę kompetentingą instituciją, vadovaudamiesi vieno langelio principu. Kompetentinga institucija, kuriai pateikiamas skundas, turėtų būti atsakinga už tolesnius skundų nagrinėjimo procedūros etapus;

(57)  EIOPA turėtų bendradarbiauti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir sudaryti palankesnes jų bendradarbiavimo ir nuoseklumo užtikrinimo sąlygas. Šiuo atžvilgiu, teikdama įrodymus dėl su PEPP susijusių pažeidimų, EIOPA turėtų atlikti tam tikrą vaidmenį, susijusį su kompetentingų nacionalinių institucijų įgaliojimu taikyti priežiūros priemones. EIOPA taip pat turėtų atlikti privalomo tarpininkavimo funkciją, jei tarpvalstybiniais atvejais tarp kompetentingų institucijų iškyla nesutarimų;

(58)  siekiant užtikrinti, kad finansų įmonės, teikiančios PEPP, taip pat finansų įmonės ir asmenys, platinantys PEPP, laikytųsi šio reglamento nuostatų ir kad jiems būtų taikomas panašus požiūris visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas ir kitas priemones;

(59)  remiantis 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatu „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“(12) ir siekiant užtikrinti, kad šio reglamento reikalavimai būtų vykdomi, svarbu, kad valstybės narės imtųsi reikiamų veiksmų ir užtikrintų, kad už šio reglamento pažeidimus būtų skiriamos tinkamos administracinės sankcijos ir priemonės;

(60)  nors valstybės narės gali nustatyti taisykles dėl administracinių ir baudžiamųjų sankcijų už tuos pačius pažeidimus, neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų taisykles dėl administracinių sankcijų už šio reglamento pažeidimus, kuriems taikoma nacionalinė baudžiamoji teisė. Tačiau tai, kad už šio reglamento pažeidimus paliekamos baudžiamosios, o ne administracinės sankcijos, neturėtų sumažinti arba kitaip paveikti kompetentingų institucijų galimybės bendradarbiauti pagal šį reglamentą, laiku susipažinti su informacija ir ja keistis su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, taip pat ir po to, kai dėl atitinkamų pažeidimų kreipiamasi į kompetentingas teismines institucijas dėl baudžiamojo persekiojimo;

(61)  kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai taikyti pinigines sankcijas, kurios būtų pakankamai didelės, kad atsvertų faktinę ar potencialią naudą ir turėtų atgrasantį poveikį net didesnėms finansų įmonėms ir jų vadovams;

(62)  siekiant užtikrinti nuoseklų sankcijų taikymą visoje Sąjungoje, kompetentingos institucijos, nustatydamos administracinių sankcijų ar kitų priemonių rūšį ir administracinių piniginių sankcijų dydį, turėtų atsižvelgti į visas susijusias aplinkybes;

(63)  siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų sprendimai dėl pažeidimų ir sankcijų turėtų atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei, ir stiprinti vartotojų apsaugą juos įspėjant apie PEPP, platinamus pažeidžiant šį reglamentą, tie sprendimai turėtų būti paskelbti su sąlyga, kad terminas skundui paduoti yra pasibaigęs ir tas sprendimas nebuvo apskųstas, nebent toks paskelbimas keltų pavojų finansų rinkų stabilumui ar vykstančiam tyrimui;

(64)  kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti galimus pažeidimus, joms turėtų būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai ir jos turėtų sukurti veiksmingus mechanizmus, kad būtų galima pranešti apie galimus arba padarytus pažeidimus;

(64a)  atsižvelgiant į europinį PEPP pobūdį ir PEPP teikimą, vartotojams lygiai taip pat turėtų būti prieinami tarpvalstybiniai kolektyvinių ieškinių dėl žalos atlyginimo teikimo mechanizmai;

(65)  šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio jokioms valstybių narių teisės nuostatoms, susijusioms su nusikalstama veika;

(66)  bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, pvz., kompetentingų institucijų keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, asmens duomenų saugojimas EIOPA tvarkomame centriniame registre, PEPP teikėjų arba PEPP platintojų atliekamas asmens duomenų tvarkymas turėtų būti vykdomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679(13), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680(14) ir Reglamentą dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių). Bet koks EPI keitimasis informacija arba jos perdavimas turėtų būti vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001(15);

(66a)  atsižvelgiant į finansinių asmens duomenų slaptumą, labai svarbu užtikrinti griežtą duomenų apsaugą. Todėl rekomenduojama, kad duomenų apsaugos institucijos aktyviai dalyvautų įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint jo vykdymą;

(67)  skatinant asmeninės pensijos produktų naudojimą keliose valstybėse narėse mokesčių paskatos gali būti įvairių formų ir atlikti svarbų vaidmenį. Daugelyje valstybių narių asmeninės pensijos produktų įmokoms yra taikomos kokios nors tiesioginės arba netiesioginės mokesčių lengvatos;

(68)  šio reglamento nereikėtų suprasti kaip įpareigojančio valstybes nares taikyti PEPP tokias pačias mokesčių taisykles, kokias jos taikytų panašiems asmeninės pensijos produktams pagal savo nacionalinę teisę. Vis dėlto taikant nacionalinio režimo principą, nustatytą pagal SESV 21 ir 45 straipsnius ir išaiškintą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, turėtų būti galimybė PEPP, kuris objektyviai panašus į asmeninės pensijos produktą, platinamą tam tikroje valstybėje narėje, taikyti tokią pačią mokesčių arba sutartinę lengvatą (pavyzdžiui, sutartas palūkanas), kuri toje valstybėje narėje taikoma tam asmeninės pensijos produktui, jeigu PEPP santaupų turėtojas joje yra apmokestinamas. Tai taikytina ir tuo atveju, jei PEPP teikia kitos valstybės narės teikėjas;

(69)  pradėjus teikti PEPP, valstybės narės skatinamos atsižvelgti į Komisijos rekomendaciją (ES) 2017/... ir mokestinę naudą, taikomą nacionaliniams asmeninės pensijos produktams, taikyti ir PEPP;

(70)  reikės atlikti šio reglamento vertinimą, be kita ko, įvertinant rinkos pokyčius, pavyzdžiui, naujų rūšių PEPP atsiradimą, taip pat pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių patirtį. Atliekant tokį vertinimą turi būti atsižvelgiama į skirtingus uždavinius ir tikslus, susijusius su gerai veikiančios PEPP rinkos sukūrimu, ir visų pirma turėtų būti įvertinta, ar šiuo reglamentu buvo prisidėta prie daugiapakopių pensijų sistemų vystymo valstybėse narėse ir ar dėl to daugiau ES piliečių taupo tvarioms ir adekvačioms pensijoms;

(70a)  atsižvelgiant į galimą ilgalaikį šio reglamento poveikį, labai svarbu atidžiai stebėti pokyčius pradiniu jo taikymo etapu. Atlikdama vertinimą Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į EIOPA, suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų patirtį ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikti visas turimas pastabas;

(71)  šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinamas pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, laikymasis, ypač pagyvenusių žmonių teisės gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į nuosavybę, laisvės užsiimti verslu, vyrų ir moterų lygybės principo ir aukšto lygio vartotojų apsaugos principo laikymasis;

(72)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. gerinti PEPP santaupų turėtojų apsaugą ir didinti PEPP santaupų turėtojų pasitikėjimą PEPP, įskaitant atvejus, kai tie produktai platinami tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnisDalykas

Šiame reglamente nustatomos vienodos asmeninės pensijos produktų, platinamų Sąjungoje naudojant nuorodą „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ arba „PEPP“, leidimo suteikimo, teikimo, platinimo ir priežiūros taisyklės.

2 straipsnisApibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   asmeninės pensijos produktas – produktas, kuris:

a)   sudarytas pagal savanorišką ir papildomą individualaus santaupų turėtojo ir subjekto sutartį;

c)   skirtas kapitalui kaupti ilgą laiką turint aiškų tikslą gauti pajamų išėjus į pensiją.

2)   visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) – ilgalaikio taupymo asmeninės pensijos produktas, kurį pagal sutartą PEPP sistemą teikia reguliuojama finansų įmonė, turinti leidimą pagal Sąjungos teisę ir atitinkanti 5 straipsnio 1 dalies kriterijus valdyti kolektyvines arba individualias investicijas ar santaupas, ir kurį pensijai savanoriškai pasirašo individualus PEPP santaupų turėtojas arba nepriklausoma PEPP santaupų turėtojų asociacija savo narių vardu ir kuris neturi išpirkimo galimybės arba ji yra griežtai ribota;

3)   PEPP santaupų turėtojas yra fizinis asmuo;

4)  PEPP sistema – sutartis, susitarimas arba patikos dokumentas tarp PEPP santaupų turėtojo ir PEPP teikėjo, kuriais nustatoma, kokios remiantis su PEPP teikėju sutartu individualiu pensijos taupymo planu pensijos išmokos ir kokiomis sąlygomis suteikiamos;

5)   PEPP sąskaita – asmeninės pensijos sąskaita, laikoma PEPP santaupų turėtojo arba PEPP gavėjo vardu, kuri naudojama sandoriams vykdyti ir kurią turėdamas PEPP santaupų turėtojas gali periodiškai įnešti sumas ▐ pensijai, o PEPP gavėjas gauti ▐ pensijos išmokas;

6)  PEPP teikimas – PEPP teikimas ir platinimas;

6a)  PEPP teikėjas – PEPP teikėjas, nustatantis PEPP sistemos sąlygas, kad galėtų tvarkyti PEPP sąskaitas PEPP santaupų turėtojų ir gavėjų vardu;

7)   PEPP gavėjas – asmuo, gaunantis PEPP pensijos išmokas;

8)   PEPP platinimas – konsultavimas dėl galimybės ar siūlymas sudaryti PEPP teikimo sutartis arba kitas su PEPP teikimo sutarčių sudarymu susijęs parengiamasis darbas, arba su tokių sutarčių administravimu bei vykdymu, įskaitant informacijos apie vienos ar daugiau pensijos sutarčių teikimą pagal kriterijus, kuriuos PEPP klientai pasirinko naudodamiesi interneto svetaine arba kitomis ryšių priemonėmis, ir su PEPP produktų eilės sąrašo sudarymu, įskaitant kainų ir produktų palyginimą, susijęs darbas, arba nuolaidos taikymas PEPP sutarties kainai, kai PEPP klientas pensijos sutartį gali tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti naudodamasis interneto svetaine arba kitomis ryšių priemonėmis;

9)   PEPP pensijos išmokos – išmokos, mokamos atsižvelgiant į sulauktą ar numatomą sulaukti pensinį amžių. Šios išmokos gali būti mokamos kaip išmokos iki gyvos galvos, laikinieji mokėjimai, vienkartinė išmoka ar bet kuris jų derinys;

10)   kaupiamasis laikotarpis – laikotarpis, per kurį turtas (įmokos) kaupiamas PEPP sąskaitoje ir kuris paprastai tęsiasi iki PEPP gavėjo pensinio amžiaus;

11)   išmokėjimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį turtas, sukauptas PEPP sąskaitoje, yra naudojamas pensijai arba kitiems pajamų poreikiams finansuoti;

12)   anuitetas – tam tikru dažnumu ir tam tikrą laikotarpį, pvz., PEPP gavėjo gyvenimą arba tam tikrą metų skaičių, už investavimą mokama suma;

13)   periodinės išmokos – galimybė PEPP gavėjams iki tam tikros ribos periodiškai gauti norimas sumas;

13a)  bendra suma – visa sukaupto pensijos kapitalo suma;

14)   PEPP teikėjas – finansų įmonė, turinti leidimą teikti ir platinti PEPP;

15)   PEPP platintojas – finansų įmonė, turinti leidimą platinti ne savo teikiamus PEPP▐;

16)   patvarioji laikmena – priemonė, kuri:

a)   suteikia PEPP klientui galimybę saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama ir tokią galimybę klientas turėtų tokį laikotarpį, kuris atitinka tos informacijos paskirtį, taip pat

b)   suteikia galimybę saugomą informaciją atgaminti nepakitusią;

17)   ▌kompetentinga institucija – nacionalinė institucija arba institucijos, kurias kiekviena valstybė narė paskiria priežiūrai vykdyti šio reglamento taikymo srityje;

18)   PEPP teikėjo buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje PEPP teikėjui buvo suteiktas leidimas;

19)   PEPP teikėjo priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje PEPP teikėjas teikia arba platina PEPP ir kuri nėra buveinės valstybė narė;

20)   subsąskaita – skyrius, atidaromas kiekvienoje atskiroje PEPP bendrojoje sutartyje (PEPP sąskaitoje), nacionaliniu lygmeniu nustatytų investavimo į PEPP paskatų naudojimui PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Priklausomai nuo atitinkamų teisinių reikalavimų, taikomų kaupiamajam ir išmokėjimo laikotarpiams, kiekvieną subsąskaitą turintis asmuo atitinkamai gali būti PEPP santaupų turėtojas arba PEPP gavėjas;

21)   kapitalas – visi finansiniai įnašai ir tų įnašų investicijų grąža, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos atskaičius visus mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai padengia investuotojai;

22)   finansinė priemonė – bet kuri Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnyje nurodyta priemonė;

23)   depozitoriumas – institucija, kuriai pavestas turto saugojimas ir fondo taisyklių bei taikomos teisės laikymosi priežiūra;

24)   pagrindinis PEPP – investavimo strategija, kaip apibrėžta 39 straipsnyje, kuri taikoma tuo atveju, kai PEPP santaupų turėtojas nepateikia nurodymų, kaip investuoti jo PEPP sąskaitoje kaupiamas lėšas;

25)   rizikos mažinimo metodai – sistemingo rizikos ir (arba) jos atsiradimo tikimybės mažinimo metodai;

26)   teikėjų pakeitimas – PEPP kliento prašymu atliekamas bet kokio teigiamo likučio perkėlimas iš vieno PEPP teikėjo sąskaitos į kito PEPP teikėjo sąskaitą ankstesnę PEPP sąskaitą uždarant arba jos neuždarant;

27)   konsultacija – PEPP santaupų turėtojui teikiama asmeninė rekomendacija dėl vienos ar daugiau PEPP pasirašymo sutarčių, suteikiama jo paties prašymu arba PEPP teikėjo ar platintojo iniciatyva;

28)   PEPP klientas – PEPP santaupų turėtojas, būsimas PEPP santaupų turėtojas ir (arba) PEPP gavėjas;

28a)  partnerystė – PEPP teikėjų bendradarbiavimas, siekiant pasiūlyti subsąskaitas skirtingose valstybėse narėse, kad būtų galima suteikti perkeliamumo paslaugą, kaip nurodyta 12 straipsnyje;

28b)  biometrinė rizika – rizika, susijusi su ilgaamžiškumu, negalia ir mirtimi;

28c)  aplinkos, socialiniai ir valdymo (ASV) veiksniai – veiksniai, kurie apima Sąjungos klimato ir tvarumo tikslus, nustatytus Paryžiaus susitarime, darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus ir JT atsakingo investavimo principų apibrėžtis;

3 straipsnisTaikomos taisyklės

PEPP teikimui taikoma:

a)   šis reglamentas;

b)   kai suteiktas leidimas pagal šį reglamentą, PEPP sistemos nuostatos;

c)   šiame reglamente nenumatytais ar iš dalies numatytais atvejais ar šiame reglamente nenumatytais aspektais:

i)  įgyvendinant ES priemones, susijusias konkrečiai su PEPP, valstybių narių priimtų teisės aktų nuostatos;

ii)  valstybių narių teisės nuostatos, kurios būtų taikomos panašiam asmeninės pensijos produktui, teikiamam ir platinamam pagal valstybės narės, kurioje įregistruota teikėjo buveinė, teisę.

II SKYRIUSLEIDIMO SUTEIKIMAS

4 straipsnisLeidimo suteikimas

1.  PEPP gali būti teikiamas ir platinamas Sąjungoje tik jei EIOPA tam suteikė leidimą pagal šį reglamentą.

2.  PEPP leidimas galioja visose valstybėse narėse. Juo leidimo turėtojui suteikiama teisė teikti ir platinti PEPP pagal EIOPA suteiktą leidimą.

5 straipsnisParaiška dėl PEPP leidimo

1.  Teikti paraišką dėl PEPP leidimo gali tik šios finansų įmonės:

a)   kredito įstaigos, gavusios veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES(16);

b)  draudimo įmonės, gavusios leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB(17) ir vykdančios tiesioginio gyvybės draudimo veiklą pagal Direktyvos 2009/138/EB 2 straipsnio 3 dalį ir II priedą;

c)  profesinių pensijų įstaigos, įregistruotos arba gavusios leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2016/2341/ES(18), kurios negali pačios drausti nuo biometrinės rizikos ir negarantuoja investicijų rezultatų arba tam tikro pensijų išmokų lygio. Visas PEPP turtas ir įsipareigojimai yra skirti tik PEPP, jų negalima perkelti į kitą įstaigos profesinių pensijų teikimo veiklos skyrių;

d)  investicinės įmonės, gavusios veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES ir teikiančios portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas dėl investicijų;

e)  investicinės įmonės arba valdymo įmonės, gavusios leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB(19);

f)  alternatyvaus investavimo fondų (AIF) valdytojai, gavę veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES(20).

fa)  kiti subjektai, įregistruoti arba įgalioti pagal nacionalinius teisės aktus teikti asmeninės pensijos produktus, kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje, jei tos nuostatos laikomos pakankamomis remiantis EIOPA vertinimu, laikantis šio reglamento 5a straipsnyje nustatytos procedūros;

2.  1 dalyje išvardytos finansų įmonės paraiškas dėl PEPP leidimo teikia EIOPA. Paraiškoje pateikiama ši informacija ir pridedami šie dokumentai:

a)   informacija apie standartines sutarties sąlygas, kurios bus siūlomos PEPP santaupų turėtojams;

b)   pareiškėjo tapatybės informacija ir informacija apie jo dabartinę ir ankstesnę finansinę patirtį bei istoriją;

c)   asmenų, faktiškai vykdančių PEPP teikimo ir (arba) platinimo veiklą, tapatybė;

d)  informacija apie susitarimus dėl PEPP portfelio ir rizikos valdymo ir administravimo, įskaitant, jei taikoma, informaciją, užtikrinančią, kad PEPP teikėjas neinvestuoja į branduolinių ginklų gamybą;

e)  informacija apie investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitus požymius, susijusius su PEPP;

f)   valstybių narių, kuriose pareiškėjas ketina prekiauti PEPP, sąrašas;

g)   jei taikoma, depozitoriumo identifikavimo informacija;

h)   PEPP santaupų turėtojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant PEPP santaupų turėtojų pateikiamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

i)   pareiškėjo leidimo arba registracijos pagal 1 dalyje nurodytą taikomą Sąjungos teisės aktą įrodymas ir jį suteikusios kompetentingos institucijos tapatybės informacija.

3.  EIOPA gali paprašyti pateikti paaiškinimą ir papildomos informacijos dėl dokumentų ir informacijos, pateiktų pagal 1 dalį.

4.  EIOPA gali paprašyti paraišką dėl leidimo teikiančios finansų įmonės kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimą ir informacijos dėl 2 dalyje nurodytų dokumentų. Kompetentinga institucija į prašymą atsako per 10 darbo dienų nuo EIOPA pateikto prašymo gavimo dienos.

5.  Apie bet kokius vėlesnius 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų ir informacijos pakeitimus reikia nedelsiant pranešti EIOPA.

5a.  1 dalies fa punkte nurodytų subjektų nacionalinė kompetentinga institucija prašo EIOPA įvertinti šio tipo subjektų atitiktį ir nurodyti priežastis, dėl kurių leidimas yra pagrįstas. EIOPA priima sprendimą per du mėnesius nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jei kompetentinga institucija nesutinka su EIOPA sprendimu, ji išsamiai išdėsto priežastis ir paaiškina bei pagrindžia visus svarbius nukrypimus nuo sprendimo.

6 straipsnisPEPP leidimo suteikimo sąlygos

1.  Per du mėnesius nuo išsamios nacionalinės kompetentingos institucijos patvirtintos paraiškos pateikimo dienos EIOPA suteikia PEPP leidimą tik tuomet, jei yra visiškai tikra, kad tenkinamos šios sąlygos:

a)  pareiškėjas laikosi šio reglamento;

b)  kompetentinga institucija suteikė pareiškėjui leidimą teikti produktus, kurie atitinka tokias investavimo strategijas, kurios aptariamos šiame reglamente;

c)  siūlomas PEPP atitinka visus šio reglamento reikalavimus;

d)  siūlomas PEPP grindžiamas investavimo strategija, pagal kurią sudaromos sąlygos tokiam pensijos rezultatui, kuris numatytas siūlomose sutarties taisyklėse.

2.  Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos EIOPA pasikonsultuoja su pareiškėjo kompetentinga institucija.

3.  EIOPA praneša pareiškėjui bet kokio atsisakymo suteikti PEPP leidimą priežastis.

4.  EIOPA panaikina PEPP leidimą, jeigu nebesilaikoma šio leidimo suteikimo sąlygų.

5.  EIOPA kas ketvirtį praneša 5 straipsnio 1 dalyje išvardytų finansų įmonių kompetentingoms institucijoms apie sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti ar panaikinti leidimus pagal šį reglamentą.

6.  EIOPA užtikrina koordinavimą su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, ir perduoda joms informaciją, kad jos galėtų vykdyti savo atitinkamas užduotis.

7 straipsnisNuoroda ir statuso pakeitimas

1.  Nuoroda „PEPP“ arba „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ asmeninės pensijos produkto atveju gali būti naudojama tik tuomet, jei EIOPA suteikė leidimą platinti tą asmeninės pensijos produktą su nuoroda „PEPP“ pagal šį reglamentą.

2.  Esami asmeninės pensijos produktai gali būti pakeisti į PEPP remiantis EIOPA suteiktu leidimu.

3.  PEPP teikėjai nepakeičia PEPP į asmeninės pensijos produktus, kuriems šis reglamentas netaikomas.

8 straipsnisPEPP platinimas

1.  5 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įmonės gali platinti ne savo teikiamus PEPP, jei ši veikla įtraukta į leidimo galiojimo sritį, kaip numatyta atitinkamuose sektorių teisės aktuose.

2.  Draudimo tarpininkai, įregistruoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2016/97/ES(21), turi teisę platinti ne savo teikiamus PEPP.

9 straipsnisĮvairiems teikėjams taikoma rizikos ribojimo tvarka

Nedarant poveikio šiam reglamentui, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai ▌laikosi ▌atitinkamos rizikos ribojimo tvarkos, kuri jiems taikoma pagal 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus.

10 straipsnisViešasis centrinis registras

EIOPA tvarko viešąjį centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas PEPP, kurio atžvilgiu pagal šį reglamentą suteiktas leidimas, PEPP leidimo suteikimo data, kokias nacionalines subsąskaitas siūlo šio PEPP teikėjas ir PEPP teikėjo kompetentinga institucija. Registru galima viešai naudotis elektronine forma ir jis nedelsiant atnaujinamas, jeigu įvyksta pokyčių.

III SKYRIUSTARPVALSTYBINIS PEPP TEIKIMAS IR PERKELIAMUMAS

I SKIRSNISLAISVĖ TEIKTI PASLAUGAS IR ĮSISTEIGIMO LAISVĖ

11 straipsnisPEPP teikėjų ir platintojų naudojimasis laisve teikti paslaugas ir įsisteigimo laisve

PEPP teikėjai gali teikti ir platinti, o PEPP platintojai platinti PEPP priimančiosios valstybės narės teritorijoje, naudodamiesi laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve, jei jie tai daro laikydamiesi atitinkamų taisyklių ir tvarkos, nustatytų pagal Sąjungos teisės aktus, kurie jiems taikomi, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje arba 8 straipsnio 2 dalyje.

II SKIRSNISPERKELIAMUMAS

12 straipsnisPerkeliamumo paslauga

1.  Šiame skirsnyje perkeliamumo paslauga apibrėžiama kaip PEPP santaupų turėtojų, kurie keičia gyvenamąją vietą persikeldami į kitą valstybę narę, teisė toliau mokėti įmokas, susijusias su PEPP, kurio sutartį jie jau pasirašė su jo teikėju.

2.  Jeigu pasinaudojama perkeliamumo paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę išlaikyti visus PEPP teikėjo suteiktus privalumus ir paskatas, susijusius su tolesnėmis investicijomis į tą patį PEPP, ir turi teisę vienu metu taupyti daugiau nei vienoje subsąskaitoje.

13 straipsnisPerkeliamumo paslaugos teikimas

1.  PEPP teikėjai teikia perkeliamumo paslaugą PEPP santaupų turėtojams, kurie pas juos turi PEPP sąskaitą ir prašo šios paslaugos.

2.  PEPP teikėjas arba PEPP platintojas, siūlydamas PEPP, pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams informaciją apie perkeliamumo alternatyvas ir apie tai, kurias nacionalines PEPP teikėjo arba registruoto partnerio subsąskaitas galima naudoti ▌.

3.   Galimos naudoti sąskaitos išvardijamos PEPP sistemoje. PEPP teikėjas privalo pasiūlyti bent toje sistemoje nurodytas subsąskaitas. Tais atvejais, kai PEPP santaupų turėtojas pakeičia gyvenamąją vietą persikeldamas į kitą valstybę narę, o PEPP teikėjas toje valstybėje narėje negali pasiūlyti savo arba partnerio subsąskaitos, PEPP santaupų turėtojui suteikiama galimybė nemokamai pasirinkti kitą PEPP teikėją.

14 straipsnisPEPP subsąskaitos

Kai PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams teikia perkeliamumo paslaugą pagal 13 straipsnį, jie užtikrina, kad kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje būtų galima atidaryti naują subsąskaitą arba perkeliant sukauptą turtą, arba atidarant naują subsąskaitą, atitinkančią teisinius reikalavimus ir sąlygas, taikomus nacionaliniu lygmeniu nustatytų PEPP paskatų naudojimui valstybėje narėje, į kurią persikelia PEPP santaupų turėtojas ir kurioje galima naudotis nacionaline subsąskaita.

15 straipsnisNaujos subsąskaitos atidarymas

1.  ▌Iš karto po to, kai gauna PEPP santaupų turėtojo prašymą pasinaudoti perkeliamumo paslauga, PEPP teikėjas praneša PEPP santaupų turėtojui apie galimybes, kuriomis jis gali pasinaudoti, įskaitant galimybę toliau taupyti naujoje subsąskaitoje.

Todėl PEPP teikėjas, jei jis nėra sudaręs partnerystės ir neturi subsąskaitos, informuoja PEPP santaupų turėtoją apie jo teisę nemokamai perkelti paslaugą.

2.  Kai PEPP santaupų turėtojas praneša apie ketinimą pasinaudoti PEPP teikėjo kitoje valstybėje narėje siūloma subsąskaita, PEPP teikėjui pateikiama ši informacija:

a)   PEPP santaupų turėtojo nauja gyvenamosios vietos valstybė narė;

b)   data, nuo kurios įmokos turėtų būti nukreiptos į naują subsąskaitą;

c)   bet kokia svarbi informacija apie galimus priimtos investavimo strategijos ar kitų elementų pakeitimus.

ca)  ar judumas yra susijęs su perkėlimu, ar su papildymu;

3.  Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo pagal 2 dalį gavimo PEPP teikėjas nemokamai pateikia PEPP santaupų turėtojui išsamią informaciją ir pagal IV skyriaus II ir III skirsnius suteikia konsultaciją dėl naujai subsąskaitai taikomų sąlygų.

4.  Nauja subsąskaita atidaroma PEPP santaupų turėtojui ir PEPP teikėjui pasirašant naują sutartį arba iš dalies pakeičiant esamą sutartį, laikantis taikomos sutarčių teisės. Atidarymo data nustatoma sutartyje arba, jeigu tokios nuostatos nėra, laikoma, kad nauja subsąskaita atidaryta sutarties arba jos pakeitimo pasirašymo dieną.

16 straipsnisSukauptų teisių perkėlimas iš vienos PEPP subsąskaitos į kitą

1.  PEPP santaupų turėtojo prašymu PEPP teikėjas pasisiūlo PEPP santaupų turėtojui imtis priemonių, kad visas sukauptas turtas arba jo dalis ir, kai taikytina, išperkamoji suma būtų perkelti į kitą subsąskaitą toje pačioje PEPP sąskaitoje.

1a.  Iš karto po to, kai gavo prašymą pervesti indėlius, PEPP teikėjas informuoja PEPP santaupų turėtoją apie visas šio turto perdavimo ir taikomų pervedimo mokesčių, išlaidų bei rinkliavų pasekmes ir apie tai, kokių finansinių pasekmių kiltų išlaikant turimą subsąskaitą.

2.  Perkelti turtą pagal 1 dalį turi būti galima be šito turto išpirkimo natūra.

17 straipsnisInformacijos apie perkeliamumą teikimas nacionalinėms institucijoms

1.  PEPP teikėjas praneša EIOPA ir atitinkamais atvejais ESMA apie visas perkeliamumo paslaugos sutartines sąlygas ir visas partnerystės sutartis, kaip nustatyta šiame reglamente.

2.  1 dalyje nurodyta informacija per vieną mėnesį nuo naujos subsąskaitos atidarymo arba partnerystės sudarymo elektroniniu būdu įkeliama į EIOPA esančią centrinę duomenų bazę. Duomenų bazė yra prieinama nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, kurios automatiškai gauna informaciją apie vietines subsąskaitas esant bet kokiems pakeitimams, ir išsamią informaciją apie esamas arba naujas teikėjų partnerystės sutartis. Joje nurodomi bent šie duomenys:

a)   subsąskaitos identifikavimo duomenys (PEPP santaupų turėtojo vardas, pavardė; taikomi nacionalinės teisės aktai; subsąskaitos atidarymo ir partnerystės sudarymo data);

b)   perkelto turto suma, jei taikoma;

c)   perkėlimo būdas (su perkelto turto išpirkimu natūra arba be jo).

IV SKYRIUSPLATINIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

I SKIRSNISBendrosios nuostatos

18 straipsnisBendrasis principas

Vykdydami PEPP platinimo veiklą, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai visada veikia sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, kuo labiau atsižvelgdami į savo PEPP klientų interesus.

19 straipsnisĮvairiems PEPP teikėjams ir platintojams taikoma platinimo tvarka

Vykdydami PEPP platinimo veiklą, įvairūs PEPP teikėjai ir platintojai laikosi visų šio skyriaus nuostatų.

20 straipsnisPaskatos

Jei mokami mokesčiai ar komisiniai atlyginimai arba teikiama nepiniginė nauda▐, PEPP teikėjai arba platintojai laikosi taikomų nacionalinės teisės aktų, kuriais remiantis įgyvendinamos Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 7 dalies b punkte, 8 ir 9 dalyse nustatytos taisyklės investicinėms įmonėms. Taikant šį straipsnį, Direktyvos 2014/65/EB 24 straipsnio 9 dalyje pateikiama nuoroda į tos direktyvos 23 straipsnį yra laikoma nuoroda į šio reglamento 18 straipsnį.

21 straipsnisElektroninis platinimas ir kitos patvariosios laikmenos

Visi šiame skyriuje nurodyti dokumentai ir informacija PEPP klientams teikiami nemokamai elektroniniu būdu arba, klientui paprašius, kitoje patvarioje laikmenoje, jei PEPP klientui sudarytos sąlygos saugoti tokią informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama tos informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį ir kad tokia priemone saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią. Paprašius PEPP teikėjai ir platintojai tuos dokumentus ir informaciją taip pat nemokamai pateikia kitoje patvariojoje laikmenoje.

22 straipsnisProduktų priežiūros ir valdymo reikalavimai

1.  PEPP teikėjai išlaiko, taiko ir peržiūri kiekvieno PEPP arba svarbių esamo PEPP pakeitimų patvirtinimo prieš jo platinimą PEPP klientams procesą.

Produkto patvirtinimo procesas yra proporcingas ir tinkamas PEPP pobūdžiui.

Produkto patvirtinimo proceso metu apibūdinama numatyta kiekvieno PEPP tikslinė rinka, užtikrinama, kad būtų atliktas visos tokiai numatytai tikslinei rinkai būdingos rizikos vertinimas ir parengta platinimo strategija tiktų numatytai tikslinei rinkai, ir būtų imamasi pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad PEPP būtų platinamas nustatytoje tikslinėje rinkoje.

PEPP teikėjas išmano PEPP, kuriuos teikia, ir reguliariai juos peržiūri, atsižvelgdamas į bet kokį įvykį, kuris galėtų daryti esminį poveikį galimai rizikai, kuri gali kilti numatytai tikslinei rinkai, siekdamas įvertinti bent tai, ar PEPP vis dar atitinka numatytos tikslinės rinkos poreikius ir ar parengta platinimo strategija vis dar tinka.

PEPP teikėjai PEPP platintojams pateikia visą tinkamą informaciją apie PEPP ir produkto patvirtinimo procesą, taip pat nurodo numatytą PEPP tikslinę rinką.

PEPP platintojai parengia tinkamas priemones, kad gautų penktoje pastraipoje nurodytą informaciją ir išmanytų kiekvieno PEPP ypatybes ir nustatytą tikslinę rinką.

2.  Šiame straipsnyje nurodyta politika, procesais ir priemonėmis nedaroma poveikio jokiems kitiems reikalavimams pagal šį reglamentą arba reikalavimams, taikomiems pagal šį reglamentą, įskaitant reikalavimus, susijusius su informacijos atskleidimu, tinkamumu ar priimtinumu, interesų konfliktų nustatymu▌, paskatomis ir AVS veiksniais.

II SKIRSNISIKISUTARTINĖ INFORMACIJA

23 straipsnisPEPP pagrindinės informacijos dokumentas

1.  Prieš siūlant PEPP PEPP santaupų turėtojams, laikydamasis šio skyriaus reikalavimų PEPP teikėjas parengia tam produktui skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą ir jį paskelbia savo interneto svetainėje.

2.  Pagrindinės informacijos dokumente pateikta informacija laikoma ikisutartine informacija. Pagrindinės informacijos dokumentas turi būti tikslus, teisingas, aiškus ir neklaidinantis. Jame pateikiama pagrindinė informacija ir jis turi atitikti visus privalomus sutartinius dokumentus, pasiūlymo dokumentų atitinkamose dalyse pateiktą informaciją ir PEPP nuostatas ir sąlygas.

3.  Pagrindinės informacijos dokumentas yra savarankiškas dokumentas, aiškiai atskirtas nuo rinkodaros medžiagos. Jame nėra kryžminių nuorodų į rinkodaros medžiagą. Jame gali būti kryžminių nuorodų į kitus dokumentus, įskaitant, atitinkamais atvejais, prospektą, ir tik tais atvejais, kai kryžminė nuoroda yra susijusi su informacija, kurią pagal šį reglamentą reikalaujama įtraukti į pagrindinės informacijos dokumentą.

3a.  Nukrypstant nuo 3b dalies, kai PEPP suteikia PEPP santaupų turėtojui įvairių investavimo galimybių ir todėl visos informacijos, susijusios su kiekviena pagrindine investavimo galimybe, neįmanoma pateikti viename glaustame savarankiškame dokumente, PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiamas bent bendras pagrindinių investavimo galimybių aprašymas ir nurodoma, kur ir kaip galima rasti išsamesnės ikisutartinės informacijos dokumentų, susijusių su investiciniais produktais, kuriais grindžiamos pagrindinės investavimo galimybės.

3b.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas surašomas glaustai, aiškia, tikslia bei suprantama kalba; jame pateikiama pagrindinė informacija, kurios reikia PEPP santaupų turėtojams. Pagrindinės informacijos dokumentas turėtų būti lengvai skaitomas ir atspausdintą dokumentą turėtų sudaryti ne daugiau kaip trys A4 formato puslapiai.

3c.   Be PEPP pagrindinės informacijos dokumento, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams santrauką ir nuorodas į aktualias PEPP teikėjo mokumo ir finansinės padėties ataskaitas, kad būtų galima lengvai gauti tą informaciją.

3d.  Potencialiems PEPP santaupų turėtojams taip pat pateikiama informacija apie ankstesnius investicijų rezultatus, susijusius su PEPP, apimančius PEPP sistemos veikimo metus.

3f.  Kai pagrindinės informacijos dokumente naudojamos spalvos, informacijos suprantamumas neturi sumažėti ir dokumentą atspausdinus arba padarius nespalvotą jo kopiją.

3g  Kai PEPP pagrindinės informacijos dokumente naudojamas teikėjo ar grupės, kuriai jis priklauso, įmonės prekės ženklas ar logotipas, jis neturi atitraukti PEPP santaupų turėtojo dėmesio nuo dokumente pateikiamos informacijos ir neturi paslėpti teksto.

4.  Be PEPP pagrindinės informacijos dokumento, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams nuorodas į PEPP teikėjo mokumo ir finansinės padėties ataskaitas, kad būtų galima lengvai gauti šią informaciją.

6.  Siekdamos užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą, Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir EIOPA) (EPI), pasitelkdamos EPI jungtinį komitetą, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo kiekvieno šiame straipsnyje nurodyto informacijos elemento pateikimo ir turinio išsamius duomenis, taip pat reikalavimus, kurių reikia norint teikti tą informaciją standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis.

Rengdamos techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairias PEPP rūšis, jų skirtumus ir PEPP santaupų turėtojų gebėjimus, taip pat į PEPP požymius, kad PEPP santaupų turėtojui būtų sudarytos sąlygos pasirinkti iš skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų produkto teikiamų galimybių, įskaitant atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba keistis ateityje.

EPI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ...

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.

23a straipsnisPEPP pagrindinės informacijos dokumente teikiama informacija

1.  PEPP pagrindinės informacijos dokumento pirmo puslapio viršuje aiškiai nurodomas pavadinimas – „PEPP pagrindinės informacijos dokumentas“. PEPP pagrindinės informacijos dokumentas išdėstomas 2 ir 3 dalyse nurodyta nustatyta eilės tvarka.

2.  Iš karto po PEPP pagrindinės informacijos dokumento pavadinimo pateikiama aiškinamoji dalis. Ji išdėstoma taip: „Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį pensijų produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti jums lengviau suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.“

3.  PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiama bent ši informacija:

a)  dokumento pradžioje – PEPP pavadinimas, ar tai yra pagrindinis PEPP, PEPP teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, informacija apie PEPP teikėjo kompetentingą instituciją ir dokumento data;

b)  atitinkamais atvejais – toks įspėjimas dėl supratimo: „Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.“;

c)  skirsnyje „Koks tai produktas?“ – PEPP pobūdis ir pagrindinės savybės, taip pat:

i)  pensijų išmokų aprašymas ir jų garantavimo mastas, taip pat prisiimamos rizikos mastas, investavimo metodas ir išmokėjimo alternatyvos ir teiginys, kad patarimai apie išmokėjimą bus pateikti metus prieš išeinant į pensiją;

ii)  teisinė informacija apie pensinį amžių valstybėje narėje, įskaitant tai, ar yra galimybė toliau mokėti įmokas į pensijų sistemą išėjus į pensiją;

iii)  informacija apie PEPP taikomą apmokestinimo tvarką;

iv)  informacija apie perkeliamumo alternatyvas ir perkėlimo paslaugą;

v)  informacija apie ankstyvo pasitraukimo iš PEPP sistemos galimybes ir pasekmes;

vi)  turima informacija apie PEPP investavimo rezultatus, susijusius su ASV veiksniais;

vii)  PEPP tikslai, įskaitant rinkų, kuriose investuojama PEPP, specifikaciją;

viii)  pensijai taupančio asmens, kuriam ketinama siūlyti PEPP, tipo aprašymas, visų pirma nurodant jo gebėjimą padengti investicijų nuostolius ir investavimo laikotarpį;

ix)  kai PEPP siūlomos draudimo išmokos, išsami informacija apie tas draudimo išmokas, įskaitant aplinkybes, kuriomis jos būtų mokamos;

d)  skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“ – trumpas rizikos ir grąžos pobūdžio aprašymas, kurį sudaro šie elementai:

i)  suminis rizikos rodiklis, tą rodiklį papildomai paaiškinant, nurodant pagrindinius jo apribojimus, aprašant ir paaiškinant su PEPP iš esmės susijusią riziką, kurios suminis rizikos rodiklis tinkamai neatspindi;

ii)  galimi maksimalūs investuoto kapitalo nuostoliai, įskaitant informaciją apie:

  atitinkamus veiklos rezultatų scenarijus ir prielaidas, kuriomis jie grindžiami;

  atitinkamais atvejais informaciją apie grąžos PEPP santaupų turėtojams sąlygas arba nustatytas veiklos rezultatų viršutines ribas;

e)  skirsnyje „Kas atsitinka, jei [PEPP teikėjo pavadinimas] negali sumokėti išmokų?“ trumpai aprašoma, ar susiję nuostoliai padengiami iš investuotojo kompensavimo arba garantijų sistemos, ir jei taip, kokia tai yra sistema, garanto pavadinimas ir kokią riziką sistema apima, o kokios neapima;

f)  skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ nurodomos išlaidos, susijusios su investicijomis į PEPP, kurios apima ir tiesiogines, ir netiesiogines PEPP santaupų turėtojui tenkančios išlaidas, įskaitant vienkartines ir pasikartojančias išlaidas, pateiktas kaip suminiai tų išlaidų rodikliai, ir, siekiant užtikrinti palyginamumą, visas bendras išlaidas, išreikštas pinigais ir procentais, kad būtų galima parodyti visų išlaidų sudėtinį poveikį.

Pagrindinės informacijos dokumente aiškiai nurodoma, kad konsultantai, platintojai ar kiti PEPP klausimais konsultuojantys ar šiais produktais prekiaujantys asmenys pateiks informaciją, kurioje išsamiai išdėstomos visos platinimo išlaidos, kurios dar neįtrauktos į pirmiau nurodytas išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų suprasti šių bendrų išlaidų sudėtinį poveikį investicijos grąžai;

g)  skirsnyje „Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?“,

i)  jei taikoma, nurodoma, ar tam PEPP nustatytas atsisakymo laikotarpis arba nutraukimo laikotarpis;

ii)  nurodomas rekomenduojamas ir, jei taikoma, reikalaujamas minimalus laikymo laikotarpis;

iii)  galimybė ir sąlygos atsiimti bet kokias investicijas prieš galutinį terminą, įskaitant visus taikomus mokesčius ir baudas, atsižvelgiant į PEPP rizikos ir grąžos pobūdį ir tikslinę rinkos raidą;

iv)  informacija apie galimus padarinius, jei atliekamas išgryninimas prieš pasibaigiant terminui ar rekomenduojamam laikymo laikotarpiui, pavyzdžiui, apie kapitalo apsaugos praradimą ar papildomus sąlyginius mokesčius;

h)  skirsnyje „Kaip galima pateikti skundą?“ pateikiama informacija apie tai, kaip ir kam PEPP santaupų turėtojas gali pateikti skundą dėl produkto arba PEPP teikėjo ar produkto klausimais konsultuojančio ar jį parduodančio asmens elgesio;

i)  skirsnyje „Kita svarbi informacija“ trumpai nurodoma, kokius papildomus informacijos dokumentus reikia pateikti PEPP santaupų turėtojui prieš sudarant sutartį ir (arba) ją sudarius, išskyrus rinkodaros medžiagą.

4.  Toks pagal 3 dalį reikalaujamos informacijos išdėstymas yra galimas, kai išsamios informacijos dalys gali būti pateikiamos iškylančiuosiuose languose arba pateikiant nuorodas į papildomus puslapius, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės informacijos dokumentas atitiktų 23 straipsnio 3b dalies reikalavimą dėl pagrindinės informacijos dokumento ilgio.

Kad būtų užtikrintas nuoseklus šio straipsnio taikymas, EIOPA, konsultuodamasi su EPI, parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame nurodoma:

a)  išsamūs kiekvieno 19 straipsnyje nurodyto informacijos elemento pateikimo ir turinio duomenys, taip pat reikalavimai, kurių reikia norint teikti tą informaciją standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis;

b)  apskaičiavimo metodika, reikalinga informacijai pagal 3 straipsnio d punkto i papunktį, 3 straipsnio d punkto iii papunktį ir 3 straipsnio f punktą pateikti;

c)  kaip puslapiuose leidžiama išdėstyti informaciją, kokia informacija turėtų būti pagrindiniame puslapyje ir kokia informacija pateikiama papildomuose išsamios informacijos puslapiuose.

Rengdamos techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairias PEPP rūšis, jų skirtumus ir PEPP santaupų turėtojų gebėjimus, taip pat į PEPP požymius, kad PEPP santaupų turėtojui būtų sudarytos sąlygos pasirinkti iš skirtingų pagrindinių investicijų arba kitų produkto teikiamų galimybių, įskaitant atvejus, kai šis pasirinkimas gali vykti skirtingu laiku arba keistis ateityje.

23b straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento kalba

1.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas rašomas valstybės narės dalies, kurioje platinamas PEPP, vartojamomis valstybinėmis kalbomis arba bent viena iš valstybinių kalbų, vartojamų jos dalyje, arba kita tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms priimtina kalba, o kai jis parašytas kita kalba – jis išverčiamas į vieną iš tų kalbų.

Vertime sąžiningai ir tiksliai perteikiamas originalaus pagrindinės informacijos dokumento turinys.

2.  Jei PEPP valstybėje narėje yra reklamuojamas pasitelkiant rinkodaros dokumentus, surašytus viena ar keliomis tos valstybės narės valstybinėmis kalbomis, pagrindinės informacijos dokumentas turi būti surašytas bent jau tomis pačiomis valstybinėmis kalbomis.

3.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas paprašius pateikiamas atitinkamu formatu PEPP santaupų turėtojams, turintiems regėjimo ar klausos sutrikimų, taip pat žemo raštingumo lygio ir neraštingiems PEPP santaupų turėtojams.

23c straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento peržiūra

1.  PEPP teikėjas reguliariai persvarsto pagrindinės informacijos dokumente pateiktą informaciją ir patikslina dokumentą, jei atlikus peržiūrą paaiškėja, kad reikia pakeitimų. Patikslinta redakcija turi būti prieinama nedelsiant.

2.  Kad būtų užtikrintas nuoseklus šio straipsnio taikymas, EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)  pagrindinės informacijos dokumente pateiktos informacijos persvarstymo sąlygos;

b)  sąlygos, kurioms esant turi būti patikslintas pagrindinės informacijos dokumentas;

c)  konkrečios sąlygos, kurioms esant pagrindinės informacijos dokumente pateikta informacija turi būti persvarstyta arba pagrindinės informacijos dokumentas turi būti patikslintas, kai PEPP santaupų turėtojams nėra teikiamas nuolat;

d)  aplinkybės, kuriomis PEPP santaupų turėtojai turi būti informuojami apie patikslintą jų įsigyto PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, ir priemonės, kuriomis PEPP santaupų turėtojai turi būti informuojami.

EPI tą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

23d straipsnisRinkodaros pranešimas

Rinkodaros pranešimuose, kuriuose pateikiama su PEPP susijusi specifinė informacija, nėra teiginių, prieštaraujančių pagrindinės informacijos dokumente pateiktai informacijai arba menkinančių pagrindinės informacijos dokumento svarbą. Rinkodaros pranešimuose nurodoma, kad pagrindinės informacijos dokumentas yra parengtas, ir pateikiama informacija, kaip ir kur jį gauti, įskaitant PEPP teikėjo interneto svetainę.

23e straipsnis

Civilinė atsakomybė

1.  PEPP teikėjui netaikoma civilinė atsakomybė, remiantis vien pagrindinės informacijos dokumentu, įskaitant bet kokį jo vertimą, nebent jis yra klaidinantis ar netikslus, arba neatitinka atitinkamų teisiškai privalomų ikisutartinių ir sutartinių dokumentų dalių ar 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

2.  PEPP santaupų turėtojas, kuris įrodo, kad patyrė žalą dėl to, kad rėmėsi PEPP pagrindinės informacijos dokumentu 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, investuodamas į PEPP, kurio atžvilgiu buvo parengtas tas PEPP pagrindinės informacijos dokumentas, gali reikalauti, kad PEPP teikėjas atlygintų tuos nuostolius pagal nacionalinę teisę.

3.  Tokie elementai, kaip „žala“ arba „nuostoliai“, kaip nurodyta 2 dalyje, kurie nėra apibrėžti, aiškinami ir taikomi vadovaujantis taikytina nacionaline teise, kaip nustatyta pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės taisykles.

4.  Šiuo straipsniu nedraudžiama pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės.

5.  Sutartinėmis nuostatomis neapribojamos pareigos pagal šį straipsnį ir jų neatsisakoma.

23f straipsnis

Draudimo elementai

Kai PEPP pagrindinės informacijos dokumentas yra susijęs su draudimo sutartimi, draudimo įmonių pareigas turi tik draudimo sutarties draudėjas, o ne draudimo sutarties naudos gavėjas.

23g straipsnis

Pagrindinės informacijos dokumento pateikimas

1.  Asmuo, kuris konsultuoja dėl PEPP arba parduoda PEPP, PEPP santaupų turėtojams pateikia pagrindinės informacijos dokumentą iš anksto prieš PEPP santaupų turėtojui pasirašant bet kokią su tuo PEPP susijusią sutartį ar pasiūlymą.

2.  PEPP klausimais konsultuojantis ar jį parduodantis asmuo gali patenkinti 1 dalyje nustatytus reikalavimus, pateikdamas pagrindinės informacijos dokumentą asmeniui, turinčiam išankstinį rašytinį įgaliojimą priimti investavimo sprendimus PEPP santaupų turėtojų vardu, susijusius su sandoriais, sudaromais pagal rašytinį įgaliojimą.

23h straipsnis

Su platinimu susijusios informacijos atskleidimas PEPP santaupų turėtojams

1.  PEPP teikėjai ir platintojai užtikrina, kad iš anksto prieš sudarant PEPP sutartį šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti PEPP teikėjai, tarpininkai arba platintojai pateiktų PEPP santaupų turėtojams arba potencialiems PEPP santaupų turėtojams bent šią informaciją:

a)  ar jie tiesiogiai arba netiesiogiai turi akcijų, kurios sudaro 10 proc. arba daugiau balsavimo teisių arba kapitalo tam tikroje PEPP teikėjo įmonėje;

b)  dėl siūlomų sutarčių arba sutarčių, dėl kurių buvo teikiamos konsultacijos, ar:

i)  PEPP teikėjas arba PEPP teikėjo patronuojančioji įmonė tiesiogiai arba netiesiogiai turi akcijų, kurios sudaro 10 proc. arba daugiau balsavimo teisių arba kapitalo PEPP tarpininko ar platintojo įmonėje;

ii)  konsultuoja remdamiesi sąžininga ir konkretaus asmens poreikius atitinkančia analize;

iii)  yra sutartimi įsipareigoję vykdyti platinimo veiklą išimtinai su vienu ar daugiau PEPP teikėjų; tokiu atveju jie turi nurodyti šių PEPP teikėjų pavadinimus; arba

iv)  ar jie nėra sutartimi įsipareigoję vykdyti platinimo veiklos bendradarbiaudami išimtinai su vienu ar daugiau PEPP teikėjų ir ar nekonsultuoja remdamiesi sąžininga ir konkretaus asmens poreikius atitinkančia analize; tokiu atveju jie turi pateikti tų PEPP teikėjų, su kuriais jie gali bendradarbiauti ir bendradarbiauja, pavadinimus;

c)  dėl sutarties gaunamo atlygio pobūdį;

d)  ar vykdydami sutartis jie dirba už

i)  mokestį, t. y. už atlygį, kurį tiesiogiai moka PEPP santaupų turėtojas;

ii)  bet kokios rūšies komisinius, t. y. už atlygį, įtrauktą į PEPP platinimo išlaidas ir mokesčius;

iii)  kitos rūšies atlygį, įskaitant bet kokios rūšies pasiūlytą ar suteiktą su sutartimi susijusią ekonominę naudą; arba

iv)  bet kokios rūšies atlygio, nustatyto i, ii ir iii punktuose, derinį.

2.  Kai PEPP santaupų turėtojas moka mokestį tiesiogiai, PEPP tarpininkas arba platintojas informuoja PEPP santaupų turėtoją apie mokesčio dydį arba, kai tai neįmanoma, mokesčio apskaičiavimo metodą.

3.  Jei bet kokius mokėjimus, išskyrus numatytus mokėjimus, PEPP santaupų turėtojas atlieka pagal sutartį po jo sudarymo, PEPP tarpininkas arba platintojas taip pat atskleidžia informaciją pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį mokėjimą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad PEPP teikėjas iš anksto prieš sudarant sutartį praneštų PEPP santaupų turėtojui apie atlygio, kurį jo darbuotojai gauna dėl sutarties, pobūdį.

5.  Jei bet kokius mokėjimus, išskyrus numatytus mokėjimus, PEPP santaupų turėtojas atlieka pagal sutartį po jo sudarymo, PEPP teikėjas taip pat atskleidžia informaciją pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį mokėjimą.

6.  Iš anksto prieš sudarant sutartį PEPP santaupų turėtojams arba potencialiems PEPP santaupų turėtojams pateikiama tinkama informacija, susijusi su PEPP platinimu, taip pat su visomis išlaidomis ir susijusiais mokesčiais. Ta informacija apima bent šiuos duomenis:

a)  kai teikiama konsultacija, ar PEPP tarpininkas ar platintojas PEPP santaupų turėtojams teiks periodinį PEPP, rekomenduojamos šiems PEPP santaupų turėtojams, tinkamumo vertinimą;

b)  kai tai susiję su informacija apie visas išlaidas ir susijusius mokesčius, kuri turi būti atskleidžiama, informacija, susijusi su PEPP platinimu, įskaitant konsultacijų išlaidas, kai tinkama, PEPP santaupų turėtojui rekomenduojamos arba parduodamos PEPP kaina ir kaip PEPP santaupų turėtojas gali ją sumokėti, taip pat visus trečiųjų šalių mokėjimus pagal 28 straipsnį apimanti informacija.

7.  3 dalyje nurodyta informacija teikiama standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis, ir suprantama forma taip, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų tinkamai suprasti siūlomo PEPP pobūdį ir riziką ir priimti investicinius sprendimus, remdamiesi turima informacija.

8.  Komisijai pagal 62 straipsnį suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a)  sąlygos, kurias informacija turi atitikti, kad ji būtų sąžininga, aiški ir neklaidinanti, įskaitant kriterijus, kuriais grindžiamas 2 dalyje nurodytas standartinis formatas;

b)  duomenys apie PEPP santaupų turėtojams teikiamos informacijos, susijusios su PEPP teikėjais, tarpininkais ir PEPP platintojais, taip pat išlaidomis ir mokesčiais, turinį ir formą.

III SkirsnisKonsultacijos ▌

25 straipsnisReikalavimų ir poreikių nustatymas ir konsultavimas

1.  Prieš sudarant su PEPP susijusią sutartį, šiame reglamente nurodytas ▌PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis iš PEPP santaupų turėtojo gauta informacija, tiksliai nustato to PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, susijusius su pensija, ir pateikia PEPP santaupų turėtojui objektyvią informaciją apie PEPP suprantama forma, kad tas PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos.

Bet kuri pasiūlyta sutartis atitinka PEPP santaupų turėtojo pensijos reikalavimus ir poreikius, įskaitant jo sukauptas teises į pensiją.

2.  Šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas PEPP santaupų turėtojui pateikia asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir paaiškina, kodėl konkretus PEPP geriausiai atitiktų PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius.

3.   Jeigu PEPP teikėjas arba PEPP platintojas informuoja PEPP santaupų turėtoją, kad jis konsultuoja nepriklausomai, jis teikia tą konsultaciją atlikęs pakankamai išsamią rinkoje siūlomų asmeninės pensijos produktų analizę, kad galėtų vadovaudamasis profesionaliais kriterijais PEPP santaupų turėtojui asmeniškai rekomenduoti sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią PEPP sutartį ir nurodyti veiksnius, kurie gali kelti riziką PEPP santaupų turėtojui.

4.  Teikdamas konsultacijas bet kuriuo sutarties etapu, PEPP teikėjas gauna reikiamą informaciją apie PEPP santaupų turėtojo žinias ir patirtį PEPP susijusioje investicijų srityje, šio asmens finansinę padėtį, įskaitant jo gebėjimą padengti nuostolius ir jo investavimo tikslus, įskaitant jam priimtinos rizikos lygį, kad PEPP teikėjas, tarpininkas ar platintojas galėtų rekomenduoti PEPP santaupų turėtojui ar potencialiam PEPP santaupų turėtojui tokį PEPP, kuris jam yra tinkamas ir visų pirma atitinka jam priimtinos rizikos lygį ir gebėjimą padengti nuostolius.

4a.  Pagrindinio PEPP atveju PEPP santaupų turėtojas informuojamas apie taikomą investavimo galimybę.

4b.  Konsultacijos gali būti teikiamos naudojantis skaitmeniniais kanalais, laikantis visų šiame reglamente nustatytų taisyklių.

5.  PEPP teikėjai, platintojai ir tarpininkai užtikrina ir kompetentingoms institucijoms paprašius įrodo, kad fiziniai asmenys, teikiantys konsultacijas dėl PEPP, turi reikiamų žinių ir kompetencijos savo pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti. Valstybės narės paskelbia kriterijus, kuriais remiantis vertinamos tokios žinios ir kompetencija.

IV SKIRSNISINFORMACIJA SUTARTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIU

27 straipsnisBendrosios nuostatos

1.  PEPP teikėjai parengia asmeniškai pritaikytą dokumentą, kuriame kiekvienam PEPP santaupų turėtojui būtų glaustai pateikta pagrindinė informacija, atsižvelgiant į konkrečius nacionalinių pensijų sistemų ir atitinkamų teisės aktų, įskaitant nacionalinius socialinių, darbo ir mokesčių teisės aktų ypatumus (toliau – PEPP išmokų ataskaita). Dokumento pavadinime yra žodžiai „PEPP išmokų ataskaita“.

2.  Aiškiai nurodoma tiksli PEPP išmokų ataskaitoje pateikiamos informacijos data.

3.  Be to, visu sutarties galiojimo laikotarpiu PEPP santaupų turėtojui pranešama apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su šia informacija:

a)   sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos;

b)   PEPP teikėjo ir prireikus filialo, kuris sudarė sutartį, pavadinimas, jo teisinis statusas arba pagrindinės buveinės adresas;

c)   visa 23 straipsnio 2–5 punktuose nurodyta informacija pasikeitus PEPP sąlygoms arba pasikeitus teisei, taikomai su PEPP susijusiai sutarčiai;

d)   informacija apie tai, kaip investavimo politika atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius.

3a.  PEPP išmokų ataskaitoje teikiama tiksli ir atnaujinta informacija, prieinama kiekvienam PEPP santaupų turėtojui nemokamai bent kartą per metus elektroninėmis priemonėmis, įskaitant patvariąsias laikmenas, arba interneto svetainėje, arba išduodama popierinė kopija. Popierinė kopija PEPP santaupų turėtojui paprašius išduodama papildomai prie visos elektroninėmis priemonėmis teikiamos informacijos. Aiškiai nurodomas bet koks reikšmingas PEPP išmokų ataskaitos informacijos pokytis, palyginti su ankstesniais metais.

28 straipsnisPEPP išmokų ataskaita

1.  PEPP išmokų ataskaitoje PEPP santaupų turėtojams nurodoma bent ši pagrindinė informacija:

a)   PEPP santaupų turėtojo asmens duomenys, PEPP teikėjo vardas ir pavardė, informacija apie pensijų išmokų prognozes, informacija apie sukauptas teises į pensiją arba sukauptą kapitalą, PEPP santaupų turėtojo arba bet kurios trečiosios šalies sumokėtos įmokos ir informacija apie PEPP sistemos finansavimo lygį▐;

b)   atitinkamai aiškiai nurodomas įstatymais nustatytas PEPP santaupų turėtojo pensinis amžius, pensijų sistemoje nurodytas arba PEPP teikėjo apskaičiuotas pensinis amžius arba PEPP santaupų turėtojo nustatytas pensinis amžius, ir, jei nesutampa su pensiniu amžiumi, išmokėjimo laikotarpio pradžia;

c)   PEPP teikėjo pavadinimas ir jo kontaktinis adresas bei PEPP santaupų teikėjo PEPP sistemos identifikavimas;

d)   informacija apie pensijos išmokų prognozes, atsižvelgiant į b punkte nurodytą pensinį amžių, ir atsakomybės ribojimo pareiškimas, kuriame paaiškinama, kad tos prognozės gali skirtis nuo gaunamų išmokų galutinės vertės. Jeigu pensijų išmokų prognozės grindžiamos ekonominiais scenarijais, ta informacija taip pat apima geriausią numatomą scenarijų ir nepalankų scenarijų, atsižvelgiant į konkrečios PEPP sistemos pobūdį;

e)   informacija apie sukauptas teises į pensiją ar sukauptą kapitalą, atsižvelgiant į konkrečios PEPP sistemos pobūdį;

ea)  informacija apie įmokas, kurias bet kuri trečioji šalis ir PEPP santaupų turėtojas įmokėjo į PEPP sistemą per paskutinius mažiausiai dvylika mėnesių, atsižvelgiant į konkretų PEPP sistemos pobūdį;

eb)  informacija apie visos PEPP sistemos arba, jei taikoma, PEPP santaupų turėtojo investavimo galimybės ankstesnės veiklos rezultatus, pateikiama diagramoje, kurioje parodomi bet kurių metų, kurių duomenys turimi, veiklos rezultatai;

ec)  PEPP teikėjo per ne mažiau kaip 12 paskutinių mėnesių išskaičiuotų išlaidų išskaidymas, nurodant administravimo išlaidas, turto saugojimo išlaidas, su portfelio sandoriais susijusias išlaidas ir kitas išlaidas, taip pat išlaidų poveikio galutinėms išmokoms įvertinimas;

ed)  informacija apie viso PEPP sistemos finansavimo lygį;

ef)  informacija apie investavimo politiką, susijusią su ASV veiksniais.

2.  Pensijų išmokų ataskaitoje nurodoma, kur ir kaip gauti papildomos informacijos, įskaitant: papildomą praktinę informaciją apie PEPP santaupų turėtojų pasirinkimo galimybes, suteikiamas pagal PEPP sistemą.

3.  EIOPA, pasikonsultavusi su Europos Centriniu Banku ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame išdėstomos 1 dalies a punkte nurodytų pensijų išmokų prognozių prielaidų nustatymo, eb punkte nurodytų ankstesnių veiklos rezultatų pateikimo ir ec punkte nurodytų išlaidų pateikimo taisyklės. PEPP teikėjai taiko tas taisykles, kad atitinkamais atvejais nustatytų metinį nominaliosios investicijų grąžos procentą, metinį infliacijos procentą ir būsimo darbo užmokesčio tendenciją.

EIOPA tų techninių įgyvendinimo standartų projektą pateikia Komisijai ne vėliau kaip…. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10 straipsnį.

29 straipsnisPapildoma informacija

1.  PEPP išmokų ataskaitoje nurodoma, kur ir kaip gauti papildomos informacijos, įskaitant:

a)   papildomą praktinę informaciją apie PEPP santaupų turėtojų pasirinkimo galimybes, suteikiamas pagal pensijų sistemą, įskaitant perkeliamumo galimybes;

b)   informaciją apie PEPP teikėjo metines finansines ataskaitas ir metinius pranešimus, atsižvelgiant į kiekvieną to teikėjo valdomą PEPP sistemą ir, kai taikoma, kiekvienos PEPP sistemos metines finansines ataskaitas ir metinius pranešimus;

d)   kai taikytina, informaciją apie prielaidas, naudotas anuitetu išreikštoms sumoms, visų pirma susijusią su anuiteto dydžiu, PEPP teikėjo tipu ir anuiteto trukme;

e)   informaciją apie išmokų dydį ankstyvo išpirkimo atveju.

2.  PEPP sistemų, kurių PEPP santaupų turėtojai prisiima investavimo riziką ir pagal kurias PEPP santaupų turėtojui investavimo galimybė priskiriama pagal specialią PEPP sistemoje nurodytą taisyklę, atveju PEPP išmokų ataskaitoje nurodoma, kur galima gauti papildomos informacijos.

2a.  PEPP sistemų, kurių PEPP santaupų turėtojai prisiima investavimo riziką ir pagal kurias PEPP santaupų turėtojui investavimo galimybė priskiriama pagal specialią PEPP sistemoje nurodytą taisyklę, atveju PEPP išmokų ataskaitoje nurodoma, kur galima gauti papildomos informacijos.

2b.  Informacija turi būti lengvai prieinama elektroninėmis priemonėmis ir turi būti nemokama.

2c.  PEPP santaupų turėtojo arba PEPP gavėjo ar jų atstovų prašymu PEPP teikėjas teikia šią papildomą informaciją:

a)  1 dalies b punkte nurodytas metines finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba, jeigu PEPP teikėjas yra atsakingas už daugiau kaip vieną PEPP sistemą, finansines ataskaitas ir pranešimus, susijusius su konkrečia jų PEPP sistema;

b)  investavimo politikos principų deklaraciją, nurodytą 28 straipsnio 1 dalies ef punkte;

c)  bet kokią papildomą informaciją apie prielaidas, naudotas 28 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoms prognozėms parengti.

2d.  Informacija turi būti lengvai prieinama elektroninėmis priemonėmis ir turi būti nemokama.

3.  EIOPA, pasikonsultavusi su nacionalinėmis institucijomis ir vartotojų organizacijomis, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslinami 28 straipsnyje ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos pateikimo duomenys.

EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [per 9 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnį.

30 straipsnisInformacija, teiktina PEPP santaupų turėtojams priešpensiniu laikotarpiu, o PEPP gavėjams – išmokėjimo laikotarpiu

1.  Be PEPP išmokų ataskaitos, PEPP teikėjai kiekvienam PEPP santaupų turėtojui bent prieš metus iki jam sukaks 30 straipsnyje nurodytas pensinis amžius arba PEPP santaupų turėtojo prašymu pateikia informaciją apie jam prieinamas išmokų išmokėjimo pasirinkimo galimybes, kaip jiems gauti savo pensijos išmokas.

2.  Likus metams iki pensinio laikotarpio, PEPP santaupų turėtojui siunčiamas pranešimas, jis informuojamas apie artėjančią išmokėjimo laikotarpio pradžią ir galimas išmokų formas.

V SKIRSNISATASKAITŲ TEIKIMAS NACIONALINĖMS INSTITUCIJOMS

32 straipsnisBendrosios nuostatos

1.  PEPP teikėjai pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir atitinkamais atvejais priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai informaciją, būtiną priežiūrai vykdyti. Tokia informacija apima bent informaciją, būtiną toliau nurodytai veiklai vykdyti įgyvendinant priežiūrinio tikrinimo procesą:

a)   įvertinti PEPP teikėjų taikomą valdymo sistemą, jų vykdomą veiklą, mokumo vertinimo principus, riziką, su kuria susiduriama, rizikos valdymo sistemas, taip pat jų kapitalo struktūrą, poreikius ir valdymą;

b)   priimti bet kokius tinkamus sprendimus, kurių reikia įgyvendinant priežiūros teises ir pareigas.

2.  Kompetentingos institucijos turi šiuos įgaliojimus:

a)   nustatyti 1 dalyje nurodytos informacijos, kurią jų reikalavimu turi pateikti PEPP teikėjai toliau nurodytais laikotarpiais, pobūdį, apimtį ir formą:

i)   iš anksto nustatytais laikotarpiais;

ii)   įvykus iš anksto apibrėžtiems įvykiams;

iii)   atliekant su PEPP teikėjo būkle susijusius tyrimus;

b)   gauti iš PEPP teikėjų bet kokią informaciją apie PEPP teikėjų sudarytas sutartis arba su trečiosiomis šalimis sudarytas sutartis ir

c)   reikalauti informacijos iš išorės ekspertų, pavyzdžiui, auditorių ir aktuarų.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją sudaro:

a)   kokybiniai ar kiekybiniai duomenys arba bet koks tinkamas jų derinys;

b)   praeities, dabarties ar ateities duomenys arba bet koks tinkamas jų derinys;

c)   vidaus arba išorės šaltinių duomenys arba bet koks tinkamas jų derinys.

4.  1 ir 2 dalyse nurodyta informacija:

a)   atspindi atitinkamo PEPP teikėjo veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir visų pirma tai veiklai būdingą riziką;

b)   yra prieinama, visais esminiais atžvilgiais išsami, palyginama ir laikui bėgant išlieka nuosekli;

c)   yra aktuali, patikima ir suprantama.

5.  PEPP teikėjai turi tinkamas sistemas ir struktūras, kad galėtų laikytis 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, taip pat rašytinę politiką, patvirtintą PEPP teikėjo administracinio, valdymo ar priežiūros organo, kurią taikant būtų nuolat užtikrinamas pateikiamos informacijos tinkamumas.

6.  Pateikusi kompetentingoms institucijoms prašymą, EIOPA gauna prieigą prie PEPP teikėjų pateiktos informacijos.

7.  Komisija pagal 62 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau nustatoma 1–4 dalyse nurodyta informacija, kad tinkamu mastu užtikrintų priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų konvergenciją.

EIOPA, pasikonsultavusi su nacionalinėmis institucijomis ir atlikusi vartotojų tyrimus, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų formato.

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [per 9 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnį.

V SKYRIUSKAUPIAMASIS LAIKOTARPIS

I SKIRSNISPEPP TEIKĖJAMS TAIKOMOS INVESTAVIMO TAISYKLĖS

33 straipsnisInvestavimo taisyklės

1.  PEPP teikėjai investuoja pagal rizikos ribojimo principą, visų pirma laikydamiesi šių taisyklių:

a)   PEPP atitinkantis turtas investuojamas atsižvelgiant į ilgalaikius bendrus visų PEPP santaupų turėtojų interesus. Galimo interesų konflikto atveju PEPP teikėjas arba jo portfelį valdantis subjektas užtikrina, kad būtų investuojama paisant tik PEPP santaupų turėtojų interesų;

aa)  PEPP atitinkantis turtas investuojamas taip, kad būtų švelninama su ASV veiksniais susijusi rizika ir atsižvelgiama į potencialų ilgalaikį investavimo sprendimų poveikį ASV veiksniams;

b)   turtas investuojamas taip, kad būtų užtikrintas portfelio kaip visumos saugumas, kokybė, likvidumas ir pelningumas;

c)   turtas daugiausia investuojamas reguliuojamose rinkose. Investicijos į turtą, kuris nėra įtrauktas į reguliuojamos finansų rinkos prekybos sąrašus, niekada negali viršyti riziką ribojančio lygio;

d)   investicijos į išvestines finansines priemones galimos tada, jeigu tokios priemonės padeda sumažinti investavimo riziką arba padeda veiksmingai valdyti portfelį. Tos priemonės įvertinamos remiantis rizikos ribojimo principu, atsižvelgiant į pagrindinį turtą, ir įtraukiamos į PEPP teikėjo turto vertinimą. PEPP teikėjai taip pat vengia pernelyg didelės rizikos vienos sandorio šalies ir kitų išvestinių priemonių sandorių atžvilgiu;

e)  turtas yra tinkamai diversifikuotas, kad būtų išvengta pernelyg didelės priklausomybės nuo vieno konkretaus turto, emitento ar įmonių grupės ir rizikos susikaupimo portfelyje. Dėl investicijų į turtą, kurį išleido tas pats emitentas ar tai pačiai grupei priklausantys emitentai, PEPP teikėjo atžvilgiu negali susidaryti pernelyg didelė rizikos koncentracija;

f)  draudžiama investuoti turtą didelės rizikos ir nebendradarbiaujančiose šalyse ir teritorijose, kurios nurodytos 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadose dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo arba didelės rizikos ir nebendradarbiaujančiose jurisdikcijose, kurias nustatė Finansinių veiksmų darbo grupė, ir kurios nurodytos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675;

g)  PEPP teikėjas neprisiima rizikos, kylančios dėl pernelyg didelio finansinio sverto ar per dažno įsipareigojimų įgyvendinimo terminų keitimo.

2.  1 dalies a–g punktuose nustatytos taisyklės taikomos tik tais atvejais, kai nėra griežtesnių PEPP teikėjui taikomų atitinkamo sektoriaus teisės aktų nuostatų.

II SKIRSNISPEPP SANTAUPŲ TURĖTOJAMS TAIKOMOS INVESTAVIMO TAISYKLĖS

34 straipsnisBendrosios nuostatos

1.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai pasiūlo pagrindinį PEPP ir gali pasiūlyti alternatyvių investavimo galimybių.

3.  PEPP teikėjai visas investavimo galimybes parengia remdamiesi patikrintais rizikos mažinimo metodais, kuriais užtikrinama pakankama PEPP santaupų turėtojų apsauga.

35 straipsnisPEPP santaupų turėtojo sprendimas, kurią investavimo galimybę rinktis

PEPP santaupų turėtojas, gavęs atitinkamos informacijos, konsultaciją ir pagalbinę sprendimų priėmimo priemonę, pasirenka investavimo galimybę pasirašydamas PEPP sutartį.

36 straipsnisPasirinktos investavimo galimybės keitimo sąlygos

1.  Investavimo galimybės keitimo sąlygos nurodomos PEPP sutartyje.

37 straipsnis

Pagrindinis PEPP

1.  Pagrindinis PEPP turi būti saugus ir ekonomiškai efektyvus produktas, kurį būtų galima lengvai įsigyti kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat naudojantis skaitmeniniais kanalais. Šis produktas yra numatytoji investavimo galimybė.

1a.  Pagrindiniam PEPP taikomas rizikos mažinimo metodas turi atitikti tikslą suteikti galimybę PEPP santaupų turėtojui atgauti investuotą kapitalą.

2.  Pagrindinio PEPP išlaidos ir mokesčiai neviršija 1 proc. sukaupto kapitalo per metus.

39 straipsnisDeleguotasis aktas dėl investavimo galimybių

1.  Naudojant rizikos mažinimo metodus užtikrinama, kad PEPP investavimo strategija būtų parengta taip, kad būtų sukurtos stabilios ir tinkamos individualios būsimų pensijų pajamos iš PEPP ir būtų užtikrintas teisingas elgesys su visomis PEPP santaupų turėtojų kartomis. Taikytini rizikos mažinimo metodai apima a arba b punktų nuostatas arba jų derinį ir gali būti papildyti c punkte išdėstytomis nuostatomis:

a)  nuostatos, skirtos laipsniškai pritaikyti investicijų paskirstymą, siekiant sušvelninti investicijų finansinę riziką kartoms pagal likusią trukmę (gyvavimo ciklas);

b)  nuostatos, kuriomis nustatomi rezervai iš įmokų arba investicijų grąžos, kurie sąžiningai ir skaidriai paskirstomi PEPP santaupų turėtojams, siekiant sumažinti investicijų nuostolius (kapitalo garantija);

c)  nuostatos, kaip naudoti tinkamas finansines garantijas, apsaugančias nuo investicijų nuostolių.

2.  Jei pagal šios direktyvos 37 straipsnį siūlomas PEPP netaikant a punkte nurodytos nuostatos arba taikant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą nuostatų derinį, PEPP teikėjas arba platintojas turi raštu tinkamai paaiškinti, kodėl esama PEPP, kuris grindžiamas tik kapitalo garantijomis, nurodyti priežastis, kodėl rekomenduojamas PEPP, kuris yra grindžiamas tik b ir c punktų nuostatomis arba jų deriniu, taip pat aiškiai parodyti bet kokią papildomą riziką, kurią tokie PEPP gali sukelti, palyginti su kapitalo garantijomis grindžiamu PEPP.

3.  Siekdama nustatyti veiksmingų rizikos mažinimo metodų kriterijus, kuriuos galima nuosekliai taikyti, EIOPA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai išdėsto rizikos mažinimo metodų nuostatas. EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [xxx po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius.

III SKIRSNISKITI KAUPIAMOJO LAIKOTARPIO ASPEKTAI

40 straipsnisSu kaupiamuoju laikotarpiu susijusios sąlygos

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, su kaupiamuoju laikotarpiu susijusias PEPP sąlygas nustato valstybės narės, ir jos turi būti ne mažiau palankios nei taikomos nacionalinės taisyklės.

VI SKYRIUSINVESTUOTOJŲ APSAUGA

41 straipsnisDepozitoriumas

1.  Kai PEPP teikėjas yra profesinių pensijų įstaiga arba investicinė įmonė, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje, jis gali paskirti vieną ar daugiau depozitoriumų turtui saugoti ir priežiūros pareigoms vykdyti.

2.  Skiriant depozitoriumą ir šiam vykdant savo užduotis atitinkamai taikomos Direktyvos 2016/2341/ES 33 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys.

3.  Depozitoriumo vykdomam turto saugojimui ir jo atsakomybei atitinkamai taikomos Direktyvos 2016/2341/ES 34 straipsnio 1 ir 2 dalys. Depozitoriumas yra atsakingas PEPP teikėjui ir PEPP santaupų turėtojams už bet kokius jų patirtus nuostolius dėl nepateisinamo savo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Depozitoriumo atsakomybei nedaro poveikio faktas, kad visą ar dalį saugomo turto jis patikėjo trečiajai šaliai.

4.  Depozitoriumo vykdomoms priežiūros pareigoms atitinkamai taikoma Direktyvos 2016/2341/ES 35 straipsnio 1 dalis.

42 straipsnisBiometrinės rizikos draudiminė apsauga

Nepažeidžiant 5 straipsnio, PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su papildoma galimybe, kuria užtikrinama biometrinės rizikos draudiminė apsauga. ▌

43 straipsnisSkundai

1.  PEPP teikėjai ir platintojai nustato ir taiko tinkamą ir veiksmingą skundų nagrinėjimo tvarką, taikomą nagrinėjant PEPP klientų pateiktus skundus dėl jų teisių ir pareigų pagal šį reglamentą.

2.  Ši tvarka taikoma kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje PEPP teikėjas arba platintojas siūlo savo paslaugas, ir pateikiama atitinkamos valstybės narės oficialiąja kalba, kurią pasirinko PEPP klientas, arba kita kalba, jei taip susitaria PEPP teikėjas arba platintojas ir PEPP klientas.

3.  PEPP teikėjai ir platintojai deda visas pastangas, kad atsakytų į PEPP klientų skundus raštu popieriuje arba, jei taip susitaria PEPP teikėjas ar platintojas ir PEPP klientas, kitoje patvariojoje laikmenoje. Atsakyme, kuris pateikiamas per tinkamą laiką ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo, išnagrinėjami visi iškelti klausimai. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių PEPP teikėjas ar platintojas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio PEPP klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo gavimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų.

4.  PEPP teikėjai ir platintojai informuoja PEPP klientą apie bent vieną alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjektą, kompetentingą nagrinėti ginčus, susijusius su PEPP klientų teisėmis ir pareigomis pagal šį reglamentą.

5.  3 dalyje nurodyta informacija pateikiama aiškiu, suprantamu ir lengvai prieinamu būdu PEPP teikėjo arba platintojo interneto svetainėje, filiale ir PEPP teikėjo arba platintojo ir PEPP kliento sutarties bendrosiose sąlygose. Joje nurodoma, kaip galima rasti daugiau informacijos apie atitinkamą AGS subjektą ir kreipimosi į jį sąlygas.

6.  Kompetentingos institucijos nustato tvarką, pagal kurią PEPP klientai ir kitos suinteresuotosios šalys, įskaitant vartotojų asociacijas, gali teikti skundus kompetentingoms institucijoms dėl įtariamų šio reglamento pažeidimų, kuriuos padarė PEPP teikėjai ir platintojai. Skundą pateikusiems asmenims atsakoma visais atvejais.

6a.   Pagrindinės buveinės ar vienos teikėjo ar platintojo buveinės kompetentinga institucija yra kompetentinga veikti kaip pagrindinė kompetentinga institucija tarpvalstybinių PEPP teikimo atvejais.

6b.   Daugiau kaip vienos valstybės narės atveju skundo pateikėjas gali nuspręsti pateikti skundą per savo valstybės narės kompetentingą instituciją, neatsižvelgdamas į tai, kur buvo padarytas pažeidimas. Šiuo tikslu ir nepaisant 6a dalies, kiekviena kompetentinga institucija yra kompetentinga nagrinėti jai pateiktą skundą arba galimą šio reglamento pažeidimą, jeigu dalykas yra susijęs su buveine jos valstybėje narėje arba jei jis daro didelį poveikį PEPP santaupų turėtojams jos valstybėje narėje. Tokiais atvejais kompetentinga institucija apie tai nedelsdama praneša pagrindinei kompetentingai institucijai.

6c.   Jei atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, taikoma 56 straipsnyje numatyta ginčų sprendimo procedūra.

VII SKYRIUSPEPP TEIKĖJŲ KEITIMAS

45 straipsnisSąskaitos perkėlimo paslaugos teikimas

1.  PEPP teikėjai teikia sąskaitos perkėlimo paslaugą, PEPP santaupų turėtojo prašymu perkeldami bet kokį teigiamą likutį iš PEPP sąskaitos, laikomos perduodančiojo teikėjo įmonėje, į naują PEPP sąskaitą, atidarytą gaunančiojo teikėjo įmonėje, ir uždarydami ankstesnę PEPP sąskaitą.

Sąskaitos perkėlimo paslaugą gali teikti tiek toje pačioje valstybėje narėje (perkėlimas šalies viduje), tiek skirtingose valstybėse narėse (tarpvalstybinis perkėlimas) įsisteigę PEPP teikėjai.

Perkėlimo šalies viduje atveju PEPP teikėjai privalo informuoti nacionalines kompetentingas institucijas apie visas perkėlimo paslaugas, kurias jie teikia PEPP santaupų turėtojams. Nacionalinės kompetentingos institucijos nuolat stebi, kaip PEPP teikėjai laikosi šio skyriaus.

Tarpvalstybinio perkėlimo atveju PEPP teikėjai privalo informuoti EIOPA apie visas perkėlimo paslaugas, kurias jie teikia PEPP santaupų turėtojams. EIOPA nuolat stebi, kaip PEPP teikėjai laikosi šio skyriaus.

2.  PEPP teikėjų keitimo sąlygos nurodomos PEPP sutartyje. Bet kuriuo atveju PEPP santaupų turėtojas turi teisę perkelti sąskaitą išėjimo į pensiją momentu.

46 straipsnis

Sąskaitos perkėlimo paslauga

1.  PEPP santaupų turėtojo prašymu sąskaitos perkėlimo paslaugos teikimą inicijuoja gaunantysis PEPP teikėjas. ▌

2.  Gaunantysis PEPP teikėjas sąskaitos perkėlimo paslaugos teikimą inicijuoja gavęs PEPP santaupų turėtojo prašymą.

Prašymas parengiamas valstybės narės, kurioje inicijuojama sąskaitos perkėlimo paslauga, oficialiąja kalba arba bet kuria kita šalių sutarta kalba.

Prašymas sudaro sąlygas PEPP santaupų turėtojui duoti konkretų sutikimą, kad perduodantysis PEPP teikėjas atliktų kiekvieną iš 3 dalyje nurodytų užduočių, ir duoti specialų sutikimą, kad gaunantysis PEPP teikėjas atliktų kiekvieną iš 5 dalyje nurodytų užduočių.

Prašyme PEPP santaupų turėtojas gali nurodyti konkrečius turto portfelius ir (arba) sumas, kurie turi būti perkelti. Be to, prašyme PEPP santaupų turėtojai taip pat turi galimybę nurodyti datą, nuo kurios mokėjimai turi būti atliekami į PEPP sąskaitą, atidarytą gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje. Ta data turėtų būti bent po šešių darbo dienų nuo datos, kurią gaunantysis PEPP teikėjas gauna perduodančiojo PEPP teikėjo perduotus dokumentus pagal 4 dalį. Valstybės narės gali reikalauti, kad PEPP santaupų turėtojo prašymas būtų pateiktas raštu, o PEPP santaupų turėtojui būtų pateikta prašymo kopija.

3.  Per penkias darbo dienas nuo 2 dalyje nurodyto prašymo gavimo gaunantysis PEPP teikėjas paprašo perduodančiojo PEPP teikėjo atlikti šias užduotis, jei jos numatytos PEPP santaupų turėtojo prašyme:

a)   perduoti gaunančiajam PEPP teikėjui ir, jei PEPP santaupų turėtojas prašyme konkrečiai prašo, PEPP santaupų turėtojui esamo turto, kuris perkeliamas, sąrašą;

b)   PEPP santaupų turėtojo nurodytą dieną perkelti bet kokį turimą teigiamą likutį į PEPP sąskaitą, atidarytą arba laikomą gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje; ir

c)   PEPP santaupų turėtojo nurodytą dieną uždaryti PEPP sąskaitą, laikomą perduodančiojo PEPP teikėjo įmonėje.

4.  Gavęs gaunančiojo PEPP teikėjo prašymą, perduodantysis PEPP teikėjas atlieka šias užduotis, jei jos numatytos PEPP santaupų turėtojo leidime:

a)   per penkias darbo dienas išsiunčia gaunančiajam PEPP teikėjui 3 dalies a punkte nurodytą informaciją;

b)   kai perduodantysis PEPP teikėjas neturi automatinio gaunamų mokėjimų peradresavimo į PEPP sąskaitą, kurią PEPP santaupų turėtojas atidarė gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje, sistemos, nuo prašyme nurodytos dienos nebepriima gaunamų mokėjimų į PEPP sąskaitą. Valstybės narės gali įpareigoti perduodantįjį PEPP teikėją informuoti PEPP santaupų turėtoją apie gaunamų mokėjimų nepriėmimo priežastį;

c)   prašyme nurodytą dieną perkelia bet kokį turimą teigiamą likutį iš PEPP sąskaitos į naują PEPP sąskaitą, atidarytą gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje;

d)   prašyme nurodytą dieną uždaro PEPP sąskaitą, jeigu PEPP santaupų turėtojas neturi neįvykdytų įsipareigojimų tos PEPP sąskaitos atžvilgiu ir jeigu yra užbaigti šios dalies a, b ir c punktuose nurodyti veiksmai. PEPP teikėjas nedelsdamas informuoja PEPP santaupų turėtoją, jei tokie neįvykdyti įsipareigojimai trukdo uždaryti PEPP santaupų turėtojo sąskaitą.

5.  Per penkias darbo dienas nuo 3 dalyje nurodytos prašytos informacijos gavimo iš perduodančiojo PEPP teikėjo, gaunantysis PEPP teikėjas, kaip ir jeigu nurodyta prašyme ir kiek įmanoma priklausomai nuo perduodančiojo PEPP teikėjo arba PEPP santaupų turėtojo pateiktos informacijos, atlieka šias užduotis:

a)   atlieka visus būtinus parengiamuosius veiksmus, kad nuo prašyme nurodytos dienos galėtų priimti gaunamus mokėjimus, ir juos priima;

b)   pateikia leidime nurodytiems mokėtojams PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitos, atidarytos gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje, duomenis ir persiunčia jiems PEPP santaupų turėtojo prašymo kopiją.

Jeigu gaunantysis PEPP teikėjas neturi visos informacijos, kurią reikia pateikti mokėtojams, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, jis paprašo PEPP santaupų turėtoją arba perduodantįjį PEPP teikėją pateikti trūkstamą informaciją.

Jei PEPP santaupų turėtojas nusprendžia pirmos pastraipos b punkte nurodytą informaciją pateikti mokėtojams asmeniškai, užuot pagal 2 dalį suteikęs gaunančiajam PEPP teikėjui specialų sutikimą tai atlikti, gaunantysis PEPP teikėjas per pirmoje pastraipoje nurodytą terminą PEPP santaupų turėtojui pateikia standartinius laiškus, kuriuose nurodomi PEPP sąskaitos duomenys ir prašyme nurodyta pradžios data.

47 straipsnisPEPP santaupų turėtojų sąskaitų perkėlimo šalies viduje ir tarpvalstybinio tų sąskaitų perkėlimo supaprastinimas

1.  Kai PEPP santaupų turėtojas savo PEPP teikėjui nurodo, kad nori atidaryti PEPP sąskaitą kito PEPP teikėjo įmonėje, įsikūrusioje toje pačioje arba kitoje valstybėje narėje, tokį prašymą gavęs PEPP teikėjas, kurio įmonėje PEPP santaupų turėtojas laiko PEPP sąskaitą, suteikia pastarajam tokią paramą:

a)   nemokamai PEPP santaupų turėtojui suteikia turimą informaciją apie reguliarius mokėjimus į PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitą per paskutinius 13 mėnesių;

b)   perkelia turimą teigiamą likutį iš PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitos į PEPP sąskaitą, kurią PEPP santaupų turėtojas atidarė gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje, jeigu prašyme pateikti visi duomenys, kurių reikia gaunančiajam PEPP teikėjui ir PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitai identifikuoti;

c)   uždaro PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitą.

2.  Jeigu PEPP santaupų turėtojas neturi neįvykdytų įsipareigojimų PEPP sąskaitos atžvilgiu, PEPP teikėjas, kurio įmonėje PEPP santaupų turėtojas tą PEPP sąskaitą laiko, PEPP santaupų turėtojo nurodytą dieną, kuri yra bent po šešių darbo dienų nuo dienos, kurią PEPP teikėjas gavo PEPP santaupų turėtojo prašymą, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip, suteikia šio straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytą paramą. PEPP teikėjas nedelsdamas informuoja PEPP santaupų turėtoją, jei neįvykdyti įsipareigojimai trukdo uždaryti pastarojo PEPP sąskaitą.

48 straipsnisSąskaitos perkėlimo paslaugos mokesčiai ir rinkliavos

1.  PEPP santaupų turėtojai gali nemokamai susipažinti su savo asmenine informacija, kurią turi perduodantysis arba gaunantysis PEPP teikėjas.

2.  Perduodantysis PEPP teikėjas suteikia gaunančiojo PEPP teikėjo prašomą informaciją pagal 46 straipsnio 4 dalies a punktą netaikydamas jokių mokesčių nei PEPP santaupų turėtojui, nei gaunančiajam PEPP teikėjui.

3.  Bendra mokesčių ir rinkliavų, kuriuos perduodantysis PEPP teikėjas taiko PEPP santaupų turėtojui už PEPP sąskaitos, laikomos jo įmonėje, uždarymą, suma neviršija 0,5 % teigiamo likučio, perkeliamo į gaunančiojo PEPP teikėjo įmonę, sumos.

4.  ▌ Gaunantysis teikėjas gali taikyti tik mokestį už faktines sąskaitos perkėlimo paslaugos išlaidas.

49 straipsnisPEPP santaupų turėtojų apsauga nuo finansinių nuostolių

1.  Visus finansinius nuostolius, įskaitant PEPP santaupų turėtojo mokėtinus mokesčius, rinkliavas ir palūkanas, kuriuos tiesiogiai lėmė tai, kad PEPP teikėjas, vykdydamas sąskaitos perkėlimo procesą, nesilaikė savo pareigų pagal 46 straipsnį, PEPP teikėjas nedelsdamas atlygina.

2.  Atsakomybė pagal 1 dalį netaikoma esant neįprastoms ir nenumatomoms aplinkybėms, kurių PEPP teikėjas, prašantis atsižvelgti į tas aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai PEPP teikėją saisto kitos teisinės pareigos, nustatytos Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose.

3.  Atsakomybė pagal 1 dalį nustatoma remiantis taikomais nacionalinio lygmens teisiniais reikalavimais.

4.  PEPP santaupų turėtojui tenka išlaidos ir visa finansinių nuostolių rizika, susijusi su PEPP sąskaitoje laikomo turto išpirkimu natūra siekiant jį perkelti iš perduodančiojo PEPP teikėjo gaunančiajam PEPP teikėjui.

5.  PEPP santaupų turėtojui tenka išlaidos ir visa finansinių nuostolių rizika, susijusi perduodančiojo PEPP teikėjo teikiama kapitalo apsauga. Ši kapitalo apsauga, kuri PEPP santaupų turėtojui sudaro sąlygas atgauti investuotą kapitalą ir naudotis infliacijos indeksavimo mechanizmu, keičiant teikėjus yra perimama.

5a.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyti tarpvalstybinių skundų ir žalos atlyginimo mechanizmai, suteikiantys galimybę individualiai ir kolektyviai kompensuoti žalos atlyginimą kitose valstybėse.

50 straipsnisInformacija apie sąskaitos perkėlimo paslaugą

1.  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams suteikia šią informaciją apie sąskaitos perkėlimo paslaugą:

a)   perduodančiojo ir gaunančiojo PEPP teikėjo funkcijas kiekvienu sąskaitos perkėlimo proceso etapu, kaip nurodyta 46 straipsnyje;

b)   atitinkamų veiksmų užbaigimo terminus;

c)   sąskaitos perkėlimo paslaugos mokesčius ir rinkliavas;

d)   visą informaciją, kurią PEPP santaupų turėtojo bus paprašyta pateikti.

PEPP teikėjai taip pat suteikia kitos informacijos, pavyzdžiui, atitinkamais atvejais informacijos, kuri būtina Sąjungoje galiojančiai indėlių garantijų sistemai, investuotojų kompensavimo sistemai ar pensijų apsaugos sistemai, kurios narys yra PEPP teikėjas, identifikuoti. Pensijų apsaugos sistema – susitarimas PEPP teikėjo nemokumo atveju išmokėti kompensaciją PEPP santaupų turėtojams arba PEPP gavėjams.

2.  1 dalyje nurodyta informacija yra visą laiką prieinama elektronine forma PEPP teikėjo interneto svetainėje, nemokamai pateikiama popierine forma arba kitoje patvariojoje laikmenoje visose PEPP teikėjo patalpose, prieinamose PEPP santaupų turėtojams, be to, pateikiama PEPP santaupų turėtojų prašymu.

VIII SKYRIUSIŠMOKĖJIMO LAIKOTARPIS

51 straipsnisSu išmokėjimo laikotarpiu susijusios sąlygos

1.  Jei šiame reglamente nurodyta kitaip, su išmokėjimo laikotarpiu susijusias sąlygas nustato valstybės narės, ir jos turi būti ne mažiau palankios nei taikomos nacionalinės taisyklės.

52 straipsnisIšmokų forma

1.  PEPP teikėjai gali PEPP santaupų turėtojams siūlyti vienos ar kelių formų išmokas:

a)   anuitetus;

b)   visą sumą;

c)   periodines išmokas;

d)   pirmiau minėtų formų išmokų derinį.

2.  Pagrindinio PEPP atveju pirmais metais leidžiama išmokėti ne daugiau kaip 30 proc. visos sumos. Likusi kapitalo dalis gali būti mokama periodinėmis išmokomis, anuitetais arba taikant šių išmokų derinį. Kapitalo garantija kaip investavimo galimybe užtikrinamo pagrindinio PEPP atveju mažiausiai 35 proc. išmokų mokamos anuiteto pavidalu iki gyvos galvos.

2a.  Atsižvelgiant į asmenines PEPP santaupų turėtojo aplinkybes ir santykinę sukaupto kapitalo vertę, palyginti su dabartinėmis anuiteto vertėmis, pagrindinio PEPP atveju anuitetai gali būti išmokami kaip visa suma arba periodinės išmokos. Kad būtų galima parengti nuoseklius procesus ir kriterijus tokioms aplinkybėms vertinti ir nustatyti atitinkamą santykinę sukaupto kapitalo vertę, EIOPA parengia techninių reguliavimo standartų projektus.

EOIPA šiuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ....

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10 straipsnį.

2b.  PEPP santaupų turėtojai pasirenka išmokos formą likus penkeriems metams iki išmokėjimo laikotarpio pradžios.

IX SKYRIUSPRIEŽIŪRA

53 straipsnisKompetentingų institucijų vykdoma priežiūra ir EIOPA vykdoma stebėsena

1.  PEPP teikėjo kompetentinga institucija nuolat prižiūri, ar laikomasi šio reglamento. Be to, ji atsakinga už PEPP teikėjo taisyklėse arba steigimo dokumentuose nurodytų įsipareigojimų laikymosi priežiūrą, taip pat PEPP teikėjo susitarimų ir struktūros tinkamumo užduotims, kurios turi būti atliekamos teikiant PEPP, priežiūrą.

2.  EIOPA patikrina, ar nuoroda „PEPP“ nėra naudojama kitaip nei leidžiama pagal šį reglamentą ir jo laikantis.

3.  Bendradarbiaudama su kitomis Europos priežiūros institucijomis, EIOPA tikrina kompetentingų institucijų patvirtintus PEPP teikėjų priežiūros metinius planus.

54 straipsnisKompetentingų institucijų įgaliojimai

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

55 straipsnisBendradarbiavimas

ir nuoseklumas

1.  Visos kompetentingos institucijos prisideda prie nuoseklaus šio reglamento taikymo visoje Sąjungoje. Siekdamos šio tikslo, kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija.

2.  Kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 575/2013/ES(22), Direktyvą 2009/138/EB, Direktyvą 2016/2341/ES, Direktyvą 2014/65/ES, Direktyvą 2009/65/EB bei Direktyvą 2011/61/ES.

3.  Kompetentingos institucijos ir EIOPA, vykdydamos atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą, bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010.

4.  Kompetentingos institucijos ir EIOPA pagal Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010 keičiasi visa informacija ir dokumentais, kurie reikalingi jų atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti ir visų pirma siekiant nustatyti ir šalinti šio reglamento pažeidimus.

5.  Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio laikymąsi, EIOPA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodo nuoseklumo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija mechanizmo duomenis, taip pat reikalavimus teikti nurodytą informaciją standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis.

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [per 6 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnį.

56 straipsnisKompetentingų institucijų nesutarimų tarpvalstybinių situacijų atvejais sprendimas

1.  Jeigu PEPP teikėjo arba platintojo kompetentinga institucija nesutinka su kitos valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu taikant šį reglamentą, EIOPA vienos ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu gali padėti toms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Tais tarpvalstybinių situacijų atvejais, kai remiantis objektyviais kriterijais galima nustatyti, kad skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria, EIOPA gali savo iniciatyva arba Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) prašymu padėti toms kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

2.  EIOPA nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus svarbius terminus ir į klausimo sudėtingumą bei skubumą. Tame etape EIOPA veikia kaip tarpininkė.

Jeigu pasibaigus 2 dalyje nurodytam taikinimo etapui atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, EIOPA gali Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 44 straipsnio 1 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose nustatyta tvarka priimti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms privalomą sprendimą, įpareigojantį jas imtis konkrečių veiksmų arba nuo jų susilaikyti, kad klausimas būtų išspręstas, siekiant užtikrinti Sąjungos teisės laikymąsi.

3.  Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo EIOPA sprendimo ir taip neužtikrina, kad PEPP teikėjas arba PEPP platintojas laikytųsi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi pagal šį reglamentą, EIOPA gali priimti PEPP teikėjui arba PEPP platintojui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo reikalaujama imtis veiksmų, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, būtinų, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.

4.  Pagal 4 dalį priimti sprendimai turi viršenybę bet kokio kompetentingų institucijų tuo pačiu klausimu priimto ankstesnio sprendimo atžvilgiu. Bet kokie kompetentingų institucijų veiksmai, kurių jos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 3 arba 4 dalį, atitinka tuos sprendimus.

5.  Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 50 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje EIOPA pirmininkas nurodo kompetentingų institucijų nesutarimų pobūdį ir rūšį, pasiektus susitarimus ir siekiant išspręsti tokius nesutarimus priimtus sprendimus.

X SKYRIUSSANKCIJOS

57 straipsnisAdministracinės sankcijos ir taisomosios priemonės

1.  Nedarant poveikio valstybių narių teisei numatyti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas, kompetentingos institucijos gali taikyti administracines sankcijas ir taisomąsias priemones tais atvejais, kai:

a)  5 straipsnio 1 dalyje nurodyta finansų įmonė gavo PEPP leidimą pateikusi neteisingą arba klaidinančią informaciją arba pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis, pažeisdama 5 ir 6 straipsnius;

b)  5 straipsnio 1 dalyje nurodyta finansų įmonė, neturėdama reikiamo leidimo, teikia ar platina produktus su nuoroda „PEPP“ arba „visos Europos asmeninės pensijos produktas“;

c)  PEPP teikėjas pažeidė 7 straipsnio 3 dalį ▌arba neįvykdė IV ir V skyriuose, 43 straipsnyje ir VII skyriuje nurodytų reikalavimų ir pareigų;

d)  depozitoriumas neįvykdė savo priežiūros pareigų pagal 42 straipsnį.

2.  Tos sankcijos ir priemonės yra veiksmingos, proporcingos bei atgrasomosios ir apima bent:

a)  viešą pareiškimą, kuriame nurodoma už pažeidimą atsakingo fizinio arba juridinio asmens tapatybė ir pažeidimo pobūdis pagal 59 straipsnį;

b)  įsakymą fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;

c)  laikiną draudimą bet kuriam finansų įmonės valdymo organo nariui ar kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu, vykdyti tokių įmonių valdymo funkcijas;

d)  maksimalias administracines baudas, kurių dydis yra bent 5 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta [šio reglamento įsigaliojimo data];

e)  juridinio asmens atveju – maksimalias administracines baudas, nurodytas d punkte, kurios gali siekti iki 10 % bendros metinės apyvartos pagal naujausias turimas ataskaitas, kurias patvirtino valdymo organas; jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES(23), atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos, apibrėžtos atitinkamuose apskaitos teisės aktuose ir nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės valdymo organo patvirtintose naujausiose turimose konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose;

f)  maksimalias administracines baudas, lygias bent dvigubai naudos, gautos dėl pažeidimo, sumai, kai tą naudą galima nustatyti, net jei ta suma viršija d ir e punktuose nurodytas didžiausias sumas.

3.  Kai pirmoje pastraipoje nurodytos nuostatos taikomos juridiniams asmenims, kompetentingos institucijos taiko 2 dalyje nurodytas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones valdymo organo nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už pažeidimą.

4.  Visi sprendimai, kuriais skiriamos 2 dalyje nurodytos administracinės sankcijos ar taisomosios priemonės, yra tinkamai pagrįsti ir juos galima apskųsti teisme.

58 straipsnisĮgaliojimo taikyti administracines sankcijas ir taisomąsias priemones panaudojimas

1.  Kompetentingos institucijos savo įgaliojimais taikyti 57 straipsnyje nurodytas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones naudojasi pagal savo nacionalinę teisinę sistemą:

a)  veikdamos tiesiogiai;

b)  bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;

c)  kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

2.  Priimdamos sprendimą dėl administracinių sankcijų ar taisomųjų priemonių, taikomų pagal 57 straipsnį, rūšies ir dydžio, kompetentingos institucijos atsižvelgia į visas susijusias aplinkybes, įskaitant atitinkamais atvejais į:

a)  pažeidimo reikšmingumą, sunkumą ir trukmę;

b)  už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

c)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris visų pirma nustatomas pagal bendrą atsakingo juridinio asmens apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

d)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

e)  trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

f)  atsakingo fizinio arba juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar sumokėtų išvengtiems nuostoliams lygią sumą;

g)  atsakingo fizinio ar juridinio asmens anksčiau padarytus pažeidimus.

59 straipsnisAdministracinių sankcijų ir taisomųjų priemonių paskelbimas

1.  Kompetentingos institucijos apie visus sprendimus, kuriais skiriamos administracinės sankcijos ar taisomosios priemonės už šio reglamento pažeidimą, paskelbia savo oficialioje interneto svetainėje nepagrįstai nedelsdamos po to, kai apie tą sprendimą informuojamas asmuo, kuriam taikyta ta sankcija ar priemonė.

2.  Skelbiant 1 dalyje nurodytą informaciją, nurodoma pažeidimo rūšis ir pobūdis, atsakingų asmenų tapatybė ir taikomos sankcijos ar priemonės.

3.  Jeigu kompetentinga institucija mano, kad juridinių asmenų tapatybės arba fizinių asmenų tapatybės ir asmens duomenų paskelbimas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus tokių duomenų paskelbimo proporcingumą, yra neproporcingas, arba jeigu, kompetentingos institucijos nuomone, paskelbimas kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui ar vykdomam tyrimui, kompetentingos institucijos:

a)  atideda sprendimo taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę paskelbimą tol, kol nelieka priežasčių jo neskelbti, arba

b)  paskelbia sprendimą taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę, pagrįstą laikotarpį, jei numatoma, kad per tą laikotarpį nebeliks priežasčių, dėl kurių reikėtų skelbti nuasmenintą sprendimą, nenurodydama adresato tapatybės ir asmens duomenų, jeigu tokiu nuasmenintu skelbimu būtų užtikrinta veiksminga susijusių asmens duomenų apsauga, arba

c)  apskritai neskelbia sprendimo taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę, jeigu manoma, jog taikant a ir b punktuose nurodytas galimybes būtų nepakankamai užtikrinta:

i)  kad finansų rinkų stabilumui nekils pavojus;

ii)  tokių sprendimų paskelbimo proporcingumas priemonių, kurios laikomos nesvarbiomis, atžvilgiu.

4.  Tuo atveju, kai pagal 3 dalies b punktą nusprendžiama paskelbti nuasmenintą sprendimą dėl sankcijos ar priemonės, atitinkamų duomenų paskelbimas gali būti atidėtas. Jeigu sprendimas taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę yra apskųstas atitinkamoms teisminėms institucijoms, kompetentingos institucijos nedelsdamos taip pat šią informaciją ir visą paskesnę informaciją apie tokio apeliacinio skundo rezultatą pateikia savo oficialioje interneto svetainėje. Taip pat paskelbiama apie visus teisminės institucijos sprendimus panaikinti sprendimą taikyti administracinę sankciją ar taisomąją priemonę.

5.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet kokia pagal 1–4 dalis paskelbta informacija jų oficialiose interneto svetainėse būtų laikoma bent penkerius metus po jos paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje laikomi tik tokiu laikotarpiu, kuris būtinas vadovaujantis taikytinomis duomenų apsaugos taisyklėmis.

60 straipsnisPareiga pateikti EIOPA informaciją, susijusią su administracinėmis sankcijomis arba taisomosiomis priemonėmis

1.  Kompetentingos institucijos praneša EIOPA apie visas taikytas, bet pagal 59 straipsnio 1 dalį viešai nepaskelbtas administracines sankcijas ir kitas priemones.

2.  Kompetentingos institucijos kasmet pateikia EIOPA apibendrintą informaciją apie visas administracines sankcijas ir taisomąsias priemones, taikytas pagal 57 straipsnį.

EIOPA tą informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

3.  Kai kompetentinga institucija viešai paskelbia apie administracinę sankciją ar kitą priemonę, ji tuo pačiu metu apie tai praneša EIOPA.

XI SKYRIUSBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61 straipsnisAsmens duomenų tvarkymas

Tvarkydami asmens duomenis pagal šį reglamentą, PEPP teikėjai ir kompetentingos institucijos šiame reglamente numatytas užduotis atlieka pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Reglamentą dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių). Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, EIOPA laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

62 straipsnisĮgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  24 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 28 straipsnio 2 dalyje, 32 straipsnio 7 dalyje ir 39 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnio 3 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje, 28 straipsnio 2 dalyje, 32 straipsnio 7 dalyje ir 39 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 24 straipsnio 3 dalį, 26 straipsnio 3 dalį, 28 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnio 7 dalį ir 39 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

63 straipsnisVertinimas ir ataskaita

1.  Kas penkerius metus po šio reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina šį reglamentą ir, pasikonsultavusi su EIOPA, ataskaitą su pagrindinėmis išvadomis pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

2.  ▌Ataskaitoje nurodomi visi klausimai, susiję su reglamento veikimu, visų pirma:

a)  perkeliamumas;

b)  subsąskaitų ir partnerysčių kūrimas;

c)  sąskaitų perkėlimo mechanizmas;

d)  pagrindinio PEPP įsisavinimas;

e)  skundų nagrinėjimo procedūra;

f)  taikymas visoje Sąjungoje;

g)  ASV veiksnių integravimas į PEPP investavimo politiką;

h)  37 straipsnio 2 dalyje punkte nustatyta 1 proc. riba.

3.  Komisija įsteigia grupę su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kuri nuolat stebėtų PEPP kūrimą ir įgyvendinimą. Šią grupę sudaro bent EIOPA, nacionalinės priežiūros institucijos, pramonės ir vartotojų atstovai bei nepriklausomi ekspertai.

Grupės sekretoriatas yra EIOPA.

64 straipsnisĮsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas praėjus 12 mėnesių nuo šiame reglamente numatytų deleguotųjų aktų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje  

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C , , p. .

(4)

  Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas, Europos Komisija, 2015 m. rugsėjo 30 d. (COM(2015) 468 final).

(5)

  2016 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucijos „ES finansinių paslaugų reguliavimo įvertinimas ir iššūkiai: poveikis ir veiksmai siekiant efektyvesnės ir veiksmingesnės ES finansų reguliavimo tvarkos ir kapitalo rinkų sąjungos“, 2015/2106(INI), 20 punktas.

(6)

  2016 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų, EUCO 26/16, 11 punktas.

(7)

  COM(2016) 601 final, p. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, p. 6.

(9)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(10)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(11)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(12)

  2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“, COM(2010) 716 final.

(13)

  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(14)

  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

(15)

  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(16)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(17)

  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(18)

  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2016/2341/ES dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (nauja redakcija) (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

(19)

  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(20)

(21)

  2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

(22)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(23)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (29.6.2018)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Nuomonės referentas: Heinz K. Becker

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  ES namų ūkiai yra vieni daugiausiai taupančių visame pasaulyje, tačiau didžioji tų santaupų dalis saugoma bankų trumpalaikių indėlių sąskaitose. Didesnės investicijos į kapitalo rinkas gali padėti spręsti problemas, kurios kyla dėl gyventojų senėjimo ir mažų palūkanų normų;

(1)  ES namų ūkiai yra vieni daugiausiai taupančių visame pasaulyje, tačiau didžioji tų santaupų dalis saugoma bankų trumpalaikių indėlių sąskaitose, kurių grąža yra maža. Nepaisant to, namų ūkių taupymo rodikliai labai skiriasi ES šalyse, o nuolatiniai ES valstybių narių skirtumai gali turėti įtakos investicijoms ir ekonomikos augimui, nes namų ūkių taupymas yra svarbus privačiojo ir viešojo sektorių investicijų finansavimo šaltinis. Didesnės investicijos į kapitalo rinkas gali padėti spręsti problemas, kurios kyla dėl gyventojų senėjimo, mažų palūkanų normų ir žemo investicijų lygio ilguoju laikotarpiu;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekdamos užtikrinti deramą esamų ir būsimų pensininkų gyvenimo lygį, valstybės narės pirmenybę turėtų teikti tolesniam nacionalinių pensijų sistemų pirmosios (valstybinės) ir antrosios (profesinės) pakopų vystymui, stiprinimui ir reformavimui. Šios dvi pakopos išliks svarbiausios senatvės pajamoms ir nacionalinių sistemų tvarumui užtikrinti. PEPP neturėtų pakeisti pirmosios ar antrosios pakopos sistemų ar joms pakenkti. Kad būtų galima konsoliduoti šioms pakopoms reikalingus finansinius išteklius, valstybės narės taip pat turi spręsti nedarbo bei nedeklaruojamo ir neapdrausto darbo problemą. Tačiau, atsižvelgiant į gresiantį darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus sumažėjimą nuo santykio 1:4 iki 1:2, labai svarbus daugiapakopis pensijų metodas. Savanoriškas, ilgalaikis visos Europos asmeninės pensijos produktas veiks kaip papildoma esamo pensijos kaupimo priemonė ir jį sustiprins, padidindamas jų pakankamumą, taip pat užtikrindamas platesnės kategorijos asmenų, kurie anksčiau nebuvo įtraukti arba buvo iš dalies įtraukti į adekvataus taupymo sistemą, pvz., moterų, jaunimo, savarankiškai dirbančių asmenų ir netipišką ar naujos formos darbą dirbančių asmenų, aprėptį;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  2015 m. 11,3 mln. darbingo amžiaus (20–64 metų) 28 ES valstybių narių piliečių gyveno ne savo pilietybės valstybėje narėje, o 1,3 mln. 28 ES valstybių narių piliečių dirbo ne savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  senatvės pensijos yra pagrindinė pensininkų pajamų dalis, kuria siekiama užtikrinti deramą gyvenimo lygį ir kovoti su skurdu senatvėje. Tai būtina sąlyga siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant 25 straipsnį dėl pagyvenusių žmonių teisių, kuriame teigiama: „Sąjunga pripažįsta ir gerbia pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime“, taip pat teisėmis, įtvirtintomis Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje valstybėms narėms dėl pagyvenusių asmenų žmogaus teisių skatinimo1a;

 

__________________

 

1a Ministrų Komiteto rekomendacija CM/Rec(2014)2 valstybėms narėms dėl pagyvenusių asmenų žmogaus teisių skatinimo.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d)  PEPP turi Sąjungos piliečiams teikti papildomų savanoriškų pensijų santaupų galimybę ir didinti piliečių teisių perkeliamumą. Jis taip pat papildys nacionalines pensijų sistemas ir Direktyvą 2014/50/ES;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1e)  senėjanti visuomenė ir mažėjantys gimstamumo rodikliai yra dideli Sąjungos demografiniai iššūkiai, kurie kelia grėsmę tiek pensijų adekvatumui ir tvarumui, tiek kartų solidarumui. Be to, dėl skaitmeninimo ir darbo rinkos pokyčių ši problema dar labiau pagilės, taip pat padidės spaudimas pirmosios ir antrosios pakopos pensijoms;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1f)  Sąjungoje išlieka vyrų ir moterų pensijų skirtumas, be kita ko, atsiradęs dėl darbo arba įmokų mokėjimo pertraukų, susijusių su motinyste ar vaikų priežiūra, nereguliariai mokant įnašus į pensijų sistemas. Nuo 65 iki 79 metų amžiaus moters pensininkės pensija Sąjungoje vidutiniškai yra beveik 40 proc. mažesnė nei vyro pensininko. PEPP gali suteikti moterims papildomą galimybę sukaupti adekvačias pensijų teises;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1g)  EIOPA duomenimis, tik 67 mln. žmonių, arba 27 proc. visų ES gyventojų nuo 25 iki 59 metų amžiaus šiuo metu savanoriškai naudoja finansinius produktus su ilgalaikiu pensijos taupymo tikslu, ir tai vyksta tik keliose valstybėse narėse;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1h)  PEPP pirmiausia turėtų būti ilgalaikės paramos priemonė, skirta geram gyvenimo lygiui išėjus į pensiją užtikrinti, ypač jauniems Sąjungos piliečiams. PEPP gali veiksmingai padidinti pajėgumą padengti sąnaudas, reikalingas išlaikyti asmens gyvenimo lygį išėjus į pensiją;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1i)  Sąjunga susiduria su didėjančiu demografiniu iššūkiu, dėl kurio dabartinis (1:4) senėjimo indeksas iki 2060 m. galiausiai sumažės iki 1:2. Kiekvienam 65 metų amžiaus ar vyresniam piliečiui tenka keturi 15–64 metų amžiaus asmenys, o ne vėliau kaip 2060 m. kiekvienam 65 metų amžiaus ar vyresniam piliečiui jų teks du;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1j)  PEPP perkeliamumas padidins jo patrauklumą, visų pirma jaunimui, ir padės toliau lengvinti piliečių teisę gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 k konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1k)  PEPP, kaip Europos asmeninių pensijų sistema, yra konkrečiai reikalingas ir naudingas tiems, kurie neatitinka reikalavimų gauti adekvačią pensiją arba norėtų, kad drauge su nacionalinėmis sistemomis būtų taikomas papildomas taupymo planas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šiuo metu asmeninių pensijų vidaus rinkos veikimui trukdo didelis nacionalinių rinkų susiskaidymas ir ribotas asmeninės pensijos produktų perkeliamumas. Todėl asmenims gali būti sunku pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis. Pavyzdžiui, jiems gali būti užkirstas kelias įsidarbinti ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje. Be to, teikėjams pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas kliudo tai, kad esami asmeninės pensijos produktai nėra standartizuoti;

(3)  šiuo metu asmeninių pensijų vidaus rinkos veikimui trukdo didelis nacionalinių rinkų susiskaidymas ir ribotas asmeninės pensijos produktų perkeliamumas. Todėl asmenims gali būti sunku pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis. Pavyzdžiui, jiems gali būti užkirstas kelias ieškoti darbo ar įsidarbinti ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje. Be to, teikėjams pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas kliudo tai, kad esami asmeninės pensijos produktai nėra standartizuoti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  atsižvelgiant į tikėtiną PEPP indėlį kuriant kapitalo rinkų sąjungą ir nukreipiant kapitalą į realiąją ekonomiką bei ilgalaikius tvarius projektus, santaupų turėtojams reikės taikyti procesą, kuris jiems padėtų suprasti savo finansinius ir nefinansinius interesus, taip pat produkto veiklos rezultatų ir aplinkos, socialinių bei valdymo veiksnių tarpusavio ryšius. Šio proceso veiksmingumas yra susijęs su aukštu skaidrumo ir informacijos atskleidimo lygiu, taip pat su tinkamu santaupų turėtojų dalyvavimu;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  mažesnes pajamas gaunantys asmenys ir tie, kurie darbo rinkoje praleido mažiau laiko, turi mažesnes finansines galimybes investuoti į asmeninės pensijos produktus, todėl pajamų nelygybė senatvėje didėja. Tai apskritai ypač aktualu moterims, atsižvelgiant į moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, kuris daro joms įtaką per visą jų profesinę karjerą ir dėl to, kad jos praleidžia daugiau laiko ne darbo rinkoje, kad galėtų atlikti priežiūros pareigas, negaudamos jokių pajamų arba gaudamos tik labai mažas pajamas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  PEPP kūrimas tarp asmeninės pensijos produktų padės didinti taupymo pensijai pasirinkimą ir kurti PEPP teikėjų ES rinką. Namų ūkiams tai suteiks geresnių galimybių pasiekti savo pensijų tikslus;

(10)  PEPP kūrimas tarp asmeninės pensijos produktų padės didinti taupymo pensijai pasirinkimą ir kurti PEPP teikėjų ES rinką. Namų ūkiams tai turėtų suteikti gerai reglamentuojamų, saugių, socialiai atsakingų ir tvarių geresnių galimybių pasiekti savo pensijų tikslus, tinkamai atsižvelgiant į jų poreikius ir prioritetus;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  šiuo PEPP reglamentu nesudaroma kliūčių valstybėms narėms toliau organizuoti kolektyvinę finansuojamą pensijų kaupimo sistemą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  PEPP skirta teisės aktų sistema padės pagrindą sėkmingai veikiančiai įperkamų, su savanoriška pensija susijusių investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma visos Europos mastu. Papildydama esamus pensijos kaupimo produktus ir sistemas, ji padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografinį uždavinį ir suteiks naują galingą privataus kapitalo šaltinį ilgalaikiam investavimui. Ši sistema nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių asmeninių pensijų sistemų;

(11)  PEPP skirta teisės aktų sistema padės pagrindą sėkmingai veikiančiai įperkamų, su savanoriška pensija susijusių investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma visos Europos mastu. PEPP padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius ir spręsti demografinį uždavinį ir esamus pensijų skirtumus, suteikiant naują galingą privataus kapitalo šaltinį ilgalaikiam ir tvariam investavimui, įskaitant ir socialiai atsakingą investavimą. Ši sistema nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių asmeninių produktų ar profesinių pensijų sistemų;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  PEPP teikėjai turėtų turėti prieigą prie visos Sąjungos rinkos su vienu produkto leidimu, išduotu Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) remiantis bendru taisyklių rinkiniu;

(14)  PEPP teikėjai turėtų turėti prieigą prie visos Sąjungos rinkos su vienu produkto leidimu, išduotu Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) remiantis bendru taisyklių rinkiniu ir bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  valstybėse narėse labai skiriasi profesinių pensijų įstaigų organizacija ir reguliavimas. Kai kuriose valstybėse narėse šioms įstaigoms leidžiama vykdyti tik su profesinėmis pensijomis susijusią veiklą, o kitose valstybėse narėse jos gali vykdyti su profesinėmis pensijomis ir su asmeninėmis pensijomis susijusią veiklą. Tai ne tik lemia skirtingas profesinių pensijų įstaigų organizacines struktūras, bet joms taip pat taikomą skirtingą nacionalinio lygmens priežiūrą. Visų pirma, profesinių pensijų įstaigoms, kurios vykdo su profesinėmis ir asmeninėmis pensijomis susijusią veiklą, prudencinė priežiūra yra platesnė nei įstaigų, kurios vykdo tik su profesinėmis pensijomis susijusią veiklą, priežiūra. Siekiant nepakenkti finansiniam stabilumui ir atsižvelgti į skirtingą organizacinę struktūrą ir priežiūrą, tik toms profesinių pensijų įstaigoms, kurios pagal nacionalinę teisę gali teikti asmeninės pensijos produktus ir yra tinkamai prižiūrimos, turėtų būti leidžiama teikti PEPP. Be to, siekiant toliau užtikrinti finansinį stabilumą, visas PEPP teikimo verslo turtas ir įsipareigojimai turėtų būti skirti tik PEPP, valdomi ir organizuojami atskirai nuo kitos profesinių pensijų teikimo veiklos ir jų negalima perkelti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  PEPP taikytina apmokestinimo tvarka turėtų būti apibrėžta kiekvienos valstybės narės, kurioje PEPP santaupų turėtojas įnešė sumas, teisės aktuose. Todėl PEPP produktas bus apmokestinamas kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje PEPP santaupų turėtojas įnešė sumas, proporcingai pagal įnašų dydį kiekvienoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  visą gyvenimą mokamos pensijos ir papildomos finansinės garantijos, kuriomis padengiama rizika, pavyzdžiui, negalios, mirties ar ilgalaikės priežiūros atvejais, yra esminės visapusiško pensijų teikimo produkto savybės. Pensijų produktai turėtų suteikti klientui ilgalaikes, saugias ir stabilias papildomas pajamas po išėjimo į pensiją;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  prie įmokų planų turėtų būti pridėtos prognozės, kuriose daugiausia dėmesio būtų skiriama fondų vertei, investicijų grąžai, numatomai infliacijai ir ekonomikos augimui;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant sudaryti PEPP teikėjams sklandaus perėjimo sąlygas, pareiga teikti PEPP su subsąskaitomis kiekvienai valstybei narei bus taikoma trejus metus po šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau pradėjus naudoti PEPP, siekiant neklaidinti vartotojų, teikėjas turėtų pateikti informaciją apie tai, kurias nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš karto;

(21)  pradėjus naudoti PEPP, teikėjas turėtų sutartyje pateikti informaciją apie tai, kurias nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš karto; Kai PEPP santaupų turėtojas pakeičia savo nuolatinę gyvenamąją vietą persikeldamas į valstybę narę, kurioje PEPP teikėjas nesiūlo lengvai prieinamos subsąskaitos, visi klientai gali nemokamai pakeisti teikėją. PEPP naudos gavėjai turėtų turėti galimybę gauti PEPP išmokas nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie gyvena;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant supaprastinti nuostatas, pagal kurias atidaromos nacionalinės subsąskaitos visose valstybėse narėse, PEPP teikėjai turėtų turėti galimybę sudaryti partnerystes su kitais PEPP teikėjais;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  atsižvelgiant į nustatytos pensijų sistemos pobūdį ir susijusią administracinę naštą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams ir PEPP gavėjams PEPP teikėjai ir platintojai turėtų pateikti aiškią ir tinkamą informaciją, kad jiems būtų lengviau priimti sprendimus dėl pensijos. Dėl tos pačios priežasties PEPP teikėjai ir platintojai taip pat turėtų užtikrinti aukštą skaidrumo lygį įvairiais sistemos etapais, apimančiais laiką iki įstojimo, narystę (įskaitant priešpensinį etapą) ir laiką išėjus į pensiją. Visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie sukauptas teises į pensiją, prognozuojamus pensijų išmokų dydžius, riziką ir garantijas, taip pat išlaidas. Jei prognozuojami pensijų išmokų dydžiai pagrįsti ekonominiais scenarijais, ta informacija turėtų apimti ir nepalankų scenarijų – jis turėtų būti tikrai blogas, bet tikėtinas;

(22)  atsižvelgiant į nustatytos pensijų sistemos pobūdį ir susijusią administracinę naštą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams ir PEPP gavėjams PEPP teikėjai ir platintojai turėtų pateikti aiškią ir tinkamą informaciją, kad jiems būtų lengviau priimti sprendimus dėl pensijos. Dėl tos pačios priežasties PEPP teikėjai ir platintojai taip pat turėtų užtikrinti aukštą skaidrumo lygį įvairiais sistemos etapais, apimančiais laiką iki įstojimo, narystę (įskaitant priešpensinį etapą) ir laiką išėjus į pensiją. Visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie sukauptas teises į pensiją, prognozuojamus pensijų išmokų dydžius, riziką ir garantijas, išlaidas ir aplinkos, socialinių ir valdymo veiksnių integravimą. Prognozuojami pensijų išmokų dydžiai grindžiami, be kita ko, ekonominiais scenarijais, įskaitant nepalankų scenarijų;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  prieš įstojant į PEPP sistemą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų būti pateikta visa būtina informacija, kad jie pasirinktų turėdami pakankamai informacijos;

(23)  prieš įstojant į PEPP sistemą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų būti pateikta visa būtina informacija, kad jie pasirinktų turėdami pakankamai informacijos, teikiant konsultacijas, kurių metu įvertinami jų taupymo reikalavimai ir poreikiai;

Pagrindimas

Konsultacijos gali būti prasminga priemonė, kad vartotojai suvoktų savo pasirinkimus.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekdami užtikrinti optimalų produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš galėdami platinti savo teikiamus PEPP santaupų turėtojams, turėtų parengti tiems PEPP skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą. Jie taip pat turėtų būti atsakingi už PEPP pagrindinės informacijos dokumento teisingumą. PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turėtų pakeisti ir pritaikyti mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1286/201433, kuris neturėtų būti teikiamas PEPP atveju;

(24)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

__________________

 

33 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, OL L 352, 2014 12 9, p. 1.

 

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  nacionaliniu lygiu jau rengiamos pensijos produktų skaičiuoklės. Vis dėlto, kad šios skaičiuoklės būtų kuo naudingesnės vartotojams, į jas turėtų būti įtrauktos išlaidos ir mokesčiai, kuriuos ima įvairūs PEPP teikėjai, ir visos papildomos išlaidos ar mokesčiai, kuriuos ima tarpininkai arba kurie imami kitose investavimo grandinės dalyse, kurių PEPP teikėjai dar nėra įskaičiavę;

(26)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  investuotojams turėtų būti suteikta galimybė, naudojant specialų įrenginį, apskaičiuoti išmokų dydį per išmokėjimo laikotarpį;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  teikiant rinkodaros pranešimus turėtų būti išnaudotos skaitmeninimo teikiamos galimybės ir paprastu, lengvai suprantamu ir vartotojui patogiu būdu nurodomi PEPP požymiai, visiškai laikantis Reglamento 1286/2014 (MIPP reglamentas) 9 straipsnio nuostatų;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  PEPP teikėjai turėtų parengti PEPP santaupų turėtojams skirtą pensijų išmokų ataskaitą, kad pateiktų jiems pagrindinius asmeninius ir bendruosius duomenis, susijusius su PEPP sistema, ir užtikrintų nuolatinį informavimą apie ją. Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama, joje turėtų būti pateikiama aktuali ir tinkama informacija, kad būtų lengviau suprasti, kaip teisės į pensiją keičiasi laikui bėgant ir naudojantis skirtingomis pensijų sistemomis, ir kad būtų skatinamas darbo jėgos judumas;

(29)  PEPP teikėjai turėtų parengti PEPP santaupų turėtojams skirtą pensijų išmokų ataskaitą, kad pateiktų jiems pagrindinius asmeninius ir bendruosius duomenis, susijusius su PEPP sistema, ir užtikrintų nuolatinį informavimą apie ją. Pensijų išmokų ataskaitą turėtų gauti ir PEPP gavėjai, jei tam pritaria PEPP santaupų turėtojas. Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti aiški, atnaujinta, paprasta ir suprantama, joje turėtų būti pateikiama aktuali ir tinkama informacija, kad būtų lengviau suprasti, kaip teisės į papildomą pensiją keičiasi laikui bėgant ir naudojantis skirtingomis pensijų sistemomis, ir kad būtų skatinamas darbo jėgos judumas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  siekiant tinkamai apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų teises, PEPP teikėjams turėtų būti suteikta galimybė turtą paskirstyti tokiu būdu, kuris tiksliai atitinka jų įsipareigojimų pobūdį ir trukmę. Todėl reikalinga veiksminga priežiūra ir tokios investicijų taisyklės, kurios suteiktų PEPP teikėjams pakankamai lankstumo priimti sprendimus dėl saugiausios ir veiksmingiausios investavimo politikos, kartu įpareigodamos juos veikti ribojant riziką. Todėl rizikos ribojimo principo laikymasis reikalauja, kad investavimo politika būtų pritaikyta prie atskiro PEPP teikėjo klientų struktūros;

(32)  siekiant tinkamai apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų teises, PEPP teikėjams turėtų būti suteikta galimybė turtą paskirstyti tokiu būdu, kuris tiksliai atitinka jų įsipareigojimų pobūdį ir trukmę. Todėl reikalinga veiksminga priežiūra ir tokios investicijų taisyklės, kurios suteiktų PEPP teikėjams pakankamai lankstumo priimti sprendimus dėl saugiausios ir veiksmingiausios investavimo politikos, kartu įpareigodamos juos veikti ribojant riziką ir atsižvelgiant į PEPP santaupų turėtojų poreikius ir prioritetus. Todėl rizikos ribojimo principo laikymasis reikalauja, kad investavimo politika būtų pritaikyta prie atskiro PEPP teikėjo klientų struktūros;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  nustačius rizikos ribojimo principą kaip pagrindinį kapitalo investicijų principą ir sudarius galimybę PEPP teikėjams veikti už savo šalies ribų, skatinamas santaupų nukreipimas į asmeninių pensijų teikimo sektorių, o tai prisideda prie ekonominės ir socialinės pažangos;

(33)  nustačius rizikos ribojimo principą kaip pagrindinį kapitalo investicijų principą ir sudarius galimybę PEPP teikėjams veikti už savo šalies ribų, skatinamas santaupų nukreipimas į asmeninių pensijų teikimo sektorių, o tai prisideda prie ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos pažangos;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  kiek tai susiję su kapitalo rinkų sąjungos stiprinimu, kas sudaro priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio, suprantama plačiai. Tokios priemonės yra neperleidžiamieji vertybiniai popieriai, todėl jos neturi prieigos prie antrinių rinkų likvidumo. Joms dažnai reikia ribotos trukmės įsipareigojimų, dėl kurių ribojama galimybė jas platinti, ir turėtų būti suprantama, kad šios priemonės apima dalyvavimą valdant nebiržinių įmonių kapitalą ir tų įmonių skolos priemones bei toms įmonėms suteiktas paskolas. Nebiržinės įmonės apima infrastruktūros projektus, augti siekiančias nebiržines bendroves, nekilnojamąjį turtą arba kitą turtą, kuris galėtų tikti ilgalaikėms investicijoms. Mažo anglies dioksido kiekio ir klimato kaitos poveikiui atsparios infrastruktūros projektai dažnai yra nebiržinis turtas ir priklauso nuo ilgalaikių kreditų projekto finansavimui. Atsižvelgiant į ilgalaikį PEPP teikėjų įsipareigojimų pobūdį, jie skatinami skirti pakankamą savo turto portfelio dalį tvarioms investicijoms į realiąją ekonomiką su ilgalaike ekonomine nauda, ypač į infrastruktūros projektus ir įmones;

(35)  kiek tai susiję su kapitalo rinkų sąjungos stiprinimu, kas sudaro priemones, kurios yra ilgalaikio ekonominio pobūdžio, suprantama plačiai. Tokios priemonės yra neperleidžiamieji vertybiniai popieriai, todėl jos neturi prieigos prie antrinių rinkų likvidumo. Joms dažnai reikia ribotos trukmės įsipareigojimų, dėl kurių ribojama galimybė jas platinti, ir turėtų būti suprantama, kad šios priemonės apima dalyvavimą valdant nebiržinių įmonių kapitalą ir tų įmonių skolos priemones bei toms įmonėms suteiktas paskolas. Nebiržinės įmonės apima infrastruktūros projektus, augti siekiančias nebiržines bendroves, nekilnojamąjį turtą arba kitą turtą, kuris galėtų tikti ilgalaikėms investicijoms. Mažo anglies dioksido kiekio ir klimato kaitos poveikiui atsparios infrastruktūros projektai dažnai yra nebiržinis turtas ir priklauso nuo ilgalaikių kreditų projekto finansavimui. Atsižvelgiant į ilgalaikį PEPP teikėjų įsipareigojimų pobūdį, jie skatinami skirti pakankamą savo turto portfelio dalį tvarioms investicijoms į realiąją ekonomiką su ilgalaike ekonomine, aplinkosaugos ir socialine nauda, ypač į infrastruktūros projektus ir įmones;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai, atitinkantys Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus, yra svarbūs PEPP teikėjų investavimo politikos ir rizikos valdymo sistemoms. PEPP teikėjai turėtų būti skatinami apsvarstyti tokius veiksnius priimant investicinius sprendimus ir atsižvelgti į tai, kaip jie įtraukiami į rizikos valdymo sistemą;

(36)  aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai, atitinkantys Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus, yra svarbūs PEPP teikėjų investavimo politikos ir rizikos valdymo sistemoms. Todėl PEPP teikėjai turėtų atsižvelgti į galimas kapitalo investicijų aplinkos, socialines ir valdymo srities pasekmes. Šis rizikos vertinimas taip pat turėtų būti pateiktas EIOPA ir kompetentingoms institucijoms, taip pat PEPP santaupų turėtojams. PEPP teikėjai turėtų apsvarstyti tokius veiksnius priimant investicinius sprendimus ir atsižvelgti į tai, kaip jie įtraukiami į rizikos valdymo sistemą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  vienas iš šio reglamento tikslų – nukreipti kapitalą į Europos ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką. PEPP teikėjai į savo investicinius sprendimus turėtų įtraukti aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

36 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36b)  PEPP teikėjai turėtų reguliariai bendradarbiauti su savo klientais, kad užtikrintų, jog jų problemos ir prioritetai, įskaitant aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius, būtų tinkamai įtraukti į investicinius sprendimus;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

36 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36c)  PEPP teikėjai turėtų priimti investicijų atskyrimo politiką, kad būtų užtikrinta, jog sutaupytos lėšos nebūtų investuojamos į labai prieštaringus ir žalingus produktus, tokius kaip iš anglies gaunama energija, branduoliniai ginklai, kasetiniai šaudmenys, tabako gamyba, arba nebūtų naudojami remti žalingiems veiksmams, susijusiems, pvz., su rimtais žmogaus teisių ir darbo teisių pažeidimais, didele žala aplinkai, klimato kaita, korupcija ir mokesčių vengimu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai vykdytų savo įsipareigojimą rengti investavimo politiką pagal rizikos ribojimo principą, jiems turėtų būti užkirstas kelias investuoti į Finansinių veiksmų darbo grupės nurodytas didelės rizikos ir nebendradarbiaujančias šalis ir teritorijas;

(37)  siekiant užtikrinti, kad PEPP teikėjai vykdytų savo įsipareigojimą rengti investavimo politiką pagal rizikos ribojimo principą, jiems turėtų būti užkirstas kelias dalyvauti agresyvaus mokesčių vengimo strategijose ir investuoti į Finansinių veiksmų darbo grupės nurodytas didelės rizikos ir nebendradarbiaujančias šalis ir teritorijas ir Komisijos deleguotajame reglamente nurodytas didelės rizikos trečiąsias šalis, turinčias strateginių trūkumų, bei jurisdikcijas, įtrauktas į bendrą ES trečiųjų šalių jurisdikcijų sąrašą mokesčių tikslais;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  atsižvelgiant į PEPP ilgalaikį tikslą taupyti pensijai, reikėtų nustatyti PEPP santaupų turėtojams suteikiamas investavimo galimybes, apimančias elementus, kurie sudaro sąlygas investuotojams priimti investicinį sprendimą, taip pat investavimo galimybių, iš kurių jie gali pasirinkti, skaičių. Po pradinio pasirinkimo, padaryto pasirašius PEPP, PEPP santaupų turėtojas turėtų turėti galimybę pakeisti šį pasirinkimą pagrįstais laiko tarpais (kas penkerius metus), kad teikėjams būtų užtikrintas pakankamas stabilumas už jų ilgalaikio investavimo strategiją ir kartu užtikrinta investuotojų apsauga;

(38)  atsižvelgiant į PEPP ilgalaikį tikslą taupyti pensijai, reikėtų aiškiai apibrėžti PEPP santaupų turėtojams siūlomas investavimo galimybes, apimančias elementus, kurie sudarys sąlygas investuotojams atsižvelgti į savo klientų prioritetus bei ilgalaikius poreikius ir priimti investicinį sprendimą, taip pat investavimo galimybių, iš kurių jie gali pasirinkti, skaičių. Po pradinio pasirinkimo, padaryto pasirašius PEPP, PEPP santaupų turėtojas turėtų turėti galimybę pakeisti šį pasirinkimą pagrįstais laiko tarpais (kas penkerius metus), kad teikėjams būtų užtikrintas pakankamas stabilumas už jų ilgalaikio investavimo strategiją ir kartu užtikrinta investuotojų apsauga;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  numatytoji investavimo galimybė turėtų sudaryti sąlygas PEPP santaupų turėtojui atgauti investuotą kapitalą. Be to, PEPP santaupų turėtojai galėtų įtraukti infliacijos indeksavimo mechanizmą, kad bent iš dalies padengtų infliaciją;

(39)  numatytoji investavimo galimybė, kurią siūlo kiekvienas PEPP tiekėjas, turėtų PEPP santaupų turėtojui užtikrinti kapitalo apsaugą teikiant kapitalo garantiją. Be to, PEPP santaupų turėtojai turėtų įtraukti infliacijos indeksavimo mechanizmą, kad kuo geriau padengtų infliaciją;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  nedarant poveikio PEPP klientų teisei kreiptis į teismus, turėtų būti nustatyta lengvai prieinama, adekvati, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP teikėjų arba platintojų ir PEPP klientų ginčų sprendimo (AGS) tvarka ginčams dėl šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų spręsti;

(45)  nedarant poveikio PEPP klientų teisei kreiptis į teismus, turėtų būti nustatyta lengvai prieinama, adekvati, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP teikėjų arba platintojų ir PEPP klientų ir, kai tinkama, gavėjų ginčų sprendimo (AGS) tvarka ginčams dėl šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų spręsti;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  siekiant nustatyti veiksmingą ir efektyvią ginčų sprendimo tvarką, PEPP teikėjai ir platintojai turėtų parengti veiksmingą skundų nagrinėjimo procedūrą, kurią jų klientai gali taikyti iki tol, kol ginčas perduodamas spręsti pagal AGS tvarką arba teismui. Skundų nagrinėjimo procedūroje turėtų būti nustatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti laikotarpiai, per kuriuos PEPP teikėjas arba platintojas turėtų atsakyti į skundą. AGS subjektai turėtų turėti pakankamai pajėgumų tinkamai ir veiksmingai dalyvauti tarpvalstybiniame bendradarbiavime sprendžiant ginčus dėl teisių ir pareigų pagal šį reglamentą;

(46)  siekiant nustatyti veiksmingą ir efektyvią ginčų sprendimo tvarką, PEPP teikėjai ir platintojai turėtų parengti veiksmingą skundų nagrinėjimo procedūrą, kurią jų klientai ir PEPP gavėjai gali taikyti iki tol, kol ginčas perduodamas spręsti pagal AGS tvarką arba teismui. Skundų nagrinėjimo procedūroje turėtų būti nustatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti laikotarpiai, per kuriuos PEPP teikėjas arba platintojas turėtų atsakyti į skundą. AGS subjektai turėtų turėti pakankamai pajėgumų tinkamai ir veiksmingai dalyvauti tarpvalstybiniame bendradarbiavime sprendžiant ginčus dėl teisių ir pareigų pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, greitos ir saugios procedūros;

(47)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, greitos, saugios ir skaidrios procedūros;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, greitos ir saugios procedūros;

(47)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, greitos, mažų sąnaudų ir saugios procedūros;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  sąskaitos perkėlimo procesas PEPP santaupų turėtojui turėtų būti nesudėtingas. Gaunantysis PEPP teikėjas atitinkamai turėtų būti atsakingas už proceso inicijavimą ir valdymą PEPP santaupų turėtojo vardu. PEPP teikėjai, nustatydami sąskaitos perkėlimo paslaugą, turėtų galėti savanoriškai naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, techninį sprendimą;

(48)  sąskaitos perkėlimo procesas PEPP santaupų turėtojui turėtų būti nesudėtingas. Gaunantysis PEPP teikėjas atitinkamai turėtų būti atsakingas už proceso inicijavimą ir valdymą PEPP santaupų turėtojo vardu. PEPP teikėjai, nustatydami sąskaitos perkėlimo paslaugą, turėtų galėti savanoriškai naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, techninį sprendimą. Sąskaitos perkėlimas atliekamas nemokamai riboto perkeliamumo, leidimo panaikinimo atveju ir PEPP santaupų turėtojui paprašius;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  turėtų būti garantuojamas visiškas išlaidų ir mokesčių, susijusių su investavimu į PEPP, skaidrumas. Teikėjams būtų nustatytos vienodos sąlygos, o vartotojams būtų užtikrinta apsauga. Būtų galima palyginti įvairių produktų informaciją, taip skatinant konkurencingą kainodarą;

(55)  turėtų būti garantuojamas visiškas išlaidų ir mokesčių, susijusių su investavimu į PEPP, skaidrumas. Teikėjams būtų nustatytos vienodos sąlygos, o vartotojams būtų užtikrinta apsauga. Galima palyginti įvairių produktų informaciją, taip skatinant konkurencingą kainodarą;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  nors nuolatinę PEPP teikėjų priežiūrą vykdys atitinkamos kompetentingos nacionalinės institucijos, EIOPA turėtų koordinuoti su PEPP susijusią priežiūrą, kad užtikrintų bendros priežiūros metodikos taikymą ir taip prisidėtų prie pensijos produkto europinio pobūdžio;

(56)  nors nuolatinę PEPP teikėjų priežiūrą vykdys atitinkamos kompetentingos nacionalinės institucijos, EIOPA turėtų koordinuoti su PEPP susijusią priežiūrą, kad užtikrintų nuoseklų bendros priežiūros metodikos taikymą ir taip prisidėtų prie pensijos produkto europinio pobūdžio;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

67 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(67a)  ES 14,6 proc. 65 metų ar vyresnių žmonių gresia skurdas. Kadangi kapitalo pajamos paprastai sutelkiamos didesnių nei vidutinės pajamų grupėse, mokesčių lengvatos privačioms pensijoms gali lemti neigiamus ir regresinius mokesčių tarifus. Šios iš anksto nustatytos mokestinės pajamos geriau panaudojamos didinant pirmosios pakopos sistemų tvarumą ir adekvatumą. Valstybės narės turėtų apriboti mokesčių lengvatas ir jas taikyti privatiems pensijų produktams, įskaitant PEPP, konkrečiose grupėse, turinčiose ribotą galimybę naudotis kitomis papildomo pensijos kaupimo nuostatomis, pvz., mažas pajamas gaunančioms grupėms, savarankiškai dirbantiems asmenims ir asmenimis, kurių įmokų laikotarpiai buvo ilgam pertraukti;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(68a)  PEPP – nauja, visiems Sąjungos piliečiams skirta priemonė, papildanti pensijų sistemas. Nacionalinėse mokesčių sistemose PEPP turėtų būti taikomas palankiausias mokesčių režimas, taikomas nacionaliniams pensijų taupymo produktams;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69)  pradėjus teikti PEPP, valstybės narės skatinamos atsižvelgti į Komisijos rekomendaciją (ES) 2017/... ir mokestinę naudą, taikomą nacionaliniams asmeninės pensijos produktams, taikyti ir PEPP;

(69)  pradėjus teikti PEPP, valstybės narės primygtinai skatinamos atsižvelgti į Komisijos rekomendaciją (ES) 2017/... ir mokestinę naudą, taikomą nacionaliniams asmeninės pensijos produktams, taikyti ir PEPP;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

69 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(69a)  valstybės narės skatinamos nustatyti atitinkamą PEPP sistemą;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70)  reikės atlikti šio reglamento vertinimą, be kita ko, įvertinant rinkos pokyčius, pavyzdžiui, naujų rūšių PEPP atsiradimą, taip pat pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių patirtį;

(70)  reikės atlikti šio reglamento vertinimą, be kita ko, įvertinant rinkos pokyčius, pavyzdžiui, naujų rūšių PEPP atsiradimą, taip pat pokyčius kitose Sąjungos teisės srityse ir valstybių narių patirtį. Atliekant tokį vertinimą turi būti atsižvelgiama į skirtingus uždavinius ir tikslus, susijusius su gerai veikiančios PEPP rinkos sukūrimu, ir visų pirma turėtų būti įvertinta, ar šiuo reglamentu buvo prisidėta prie daugiapakopių pensijų sistemų vystymo valstybėse narėse ir ar dėl to daugiau ES piliečių taupo tvarioms ir adekvačioms pensijoms;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į nuosavybę, laisvės užsiimti verslu, vyrų ir moterų lygybės principo ir aukšto lygio vartotojų apsaugos principo;

(71)  šis reglamentas turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač pagyvenusių žmonių teisės gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į nuosavybę, laisvės užsiimti verslu, vyrų ir moterų lygybės principo ir aukšto lygio vartotojų apsaugos principo;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sudarytas pagal savanorišką individualaus santaupų turėtojo ir subjekto sutartį;

a)  sudarytas pagal savanorišką ir papildomą individualaus santaupų turėtojo ir subjekto sutartį;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) – ilgalaikio taupymo asmeninės pensijos produktas, kurį pagal sutartą PEPP sistemą teikia reguliuojama finansų įmonė, turinti leidimą pagal Sąjungos teisę valdyti kolektyvines arba individualias investicijas ar santaupas, kurį pensijai savanoriškai pasirašo individualus PEPP santaupų turėtojas ir kuris neturi išpirkimo galimybės arba ji yra griežtai ribota;

2)  visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) – ilgalaikio, tvaraus ir socialiai atsakingo taupymo asmeninės pensijos produktas, kurį pagal sutartą PEPP sistemą teikia reguliuojama finansų įmonė, turinti leidimą pagal Sąjungos teisę valdyti kolektyvines arba individualias investicijas ar santaupas, kurį pensijai savanoriškai pasirašo individualus PEPP santaupų turėtojas arba nepriklausoma PEPP santaupų turėtojų asociacija savo narių vardu ir kuris neturi išpirkimo galimybės arba ji yra griežtai ribota;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mažmeninis klientas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte41;

a)  mažmeninis klientas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte41, kuris nėra profesionalus klientas;

__________________

__________________

41 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

41 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nepriklausoma asociacija, pasirašanti PEPP produktus savo nariams;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)  vienkartinė išmoka – visiškas sukaupto kapitalo išmokėjimas kaupimo etapo pabaigoje;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a)  PEPP platintojo buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje registruota PEPP platintojo buveinė;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, susijusį su tuo, kuri nacionalinė kompetentinga institucija bus atsakinga už nuolatinę PEPP teikėjų ir platintojų priežiūrą tarpvalstybinėse situacijose, visų pirma taikant platinimo ir informacijos teikimo reikalavimus.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 19 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19b)  PEPP platintojo priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje PEPP platintojas platina PEPP ir kuri nėra buveinės valstybė narė;

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, susijusį su tuo, kuri nacionalinė kompetentinga institucija bus atsakinga už nuolatinę PEPP teikėjų ir platintojų priežiūrą tarpvalstybinėse situacijose, visų pirma taikant platinimo ir informacijos teikimo reikalavimus.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  kapitalas – visi kapitalo įnašai ir nepareikalautasis numatytasis kapitalas, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos atskaičius visus mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia investuotojai;

21)  kapitalas – visi kapitalo įnašai ir nepareikalautasis numatytasis kapitalas, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos prieš atskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia investuotojai;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24)  numatytoji investavimo galimybė – investavimo strategija, kuri taikoma tuo atveju, kai PEPP santaupų turėtojas nepateikia nurodymų, kaip investuoti jo PEPP sąskaitoje kaupiamas lėšas;

24)  numatytoji investavimo galimybė – investavimo strategija, pagal kurią PEPP santaupų turėtojas atgauna bent investuotą kapitalą ir kurią pasirenka PEPP santaupų turėtojas arba kuri taikoma tuo atveju, kai PEPP santaupų turėtojas nepateikia nurodymų, kaip investuoti jo PEPP sąskaitoje kaupiamas lėšas;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a)  aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai – veiksniai, kurie apima Sąjungos klimato ir tvarumo tikslus, nustatytus Paryžiaus susitarime, darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus ir JT atsakingo investavimo principų apibrėžtis, pagal kuriuos aplinkosaugos veiksniai apima klimato kaitą, išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išteklių išeikvojimą (įskaitant vandens švaistymą ir taršą) ir miškų naikinimą; socialiniai veiksniai apima žmogaus teises, darbo sąlygas (įskaitant vergiją ir vaikų darbą), vietos bendruomenes (įskaitant čiabuvių bendruomenes), konfliktus, sveikatos apsaugą ir saugą, darbuotojų santykius ir įvairovę; valdymo veiksniai apima vadovų darbo užmokestį, kyšininkavimą ir korupciją, politinį lobizmą ir dovanojimą, valdybų įvairovę ir struktūrą bei mokesčių strategiją;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 28 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28b)  biometrinė rizika – su ilgaamžiškumu, negalia, ilgalaike priežiūra ir mirtimi susijusi rizika;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 28 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28c)  subsąskaitos partnerystė – PEPP teikėjų bendradarbiavimas siekiant pasiūlyti subsąskaitas skirtingose valstybėse narėse, atsižvelgiant į perkeliamumo paslaugą, kaip nurodyta 12 straipsnyje. Šiose partnerystėse atsakomybė visais atvejais tenka pagrindiniam teikėjui.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP gali būti teikiamas ir platinamas Sąjungoje tik jei EIOPA tam suteikė leidimą pagal šį reglamentą.

1.  PEPP gali būti sukurtas ir platinamas Sąjungoje tik jei kompetentinga priežiūros institucija EIOPA tam suteikė leidimą, jį patvirtino ir sertifikavo.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacija apie susitarimus dėl PEPP portfelio ir rizikos valdymo ir administravimo;

d)  informacija apie susitarimus dėl PEPP portfelio ir rizikos valdymo ir administravimo, įskaitant vaidmenį, kurį atlieka aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai investavimo procese, taip pat ilgalaikį poveikį ir išorės veiksnius, susijusius su investicijų sprendimais;

Pagrindimas

Kadangi manoma, jog aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai turės įtakos ilgalaikiams investicijų sprendimams, pvz., susijusiems su PEPP, atrodo, tikslinga parodyti, kaip į juos atsižvelgiama teikėjo rizikos valdymo sistemoje, ir laikyti juos informacijos, kurią reikia pateikti norint gauti leidimą teikti šį produktą, dalimi.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  informacija apie investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitus požymius, susijusius su PEPP;

e)  informacija apie investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitus požymius, susijusius su PEPP, įskaitant aplinkos, socialinių ir valdymo veiksnių integravimą ir visų pirma tai, kaip investavimo strategija derinama su Sąjungos klimato ir tvarumo tikslais, nustatytais Paryžiaus susitarime, darnaus vystymosi tikslais ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  informacija apie investicijų atskyrimo politiką, susijusią su didele žala aplinkai, rimtais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant darbo teises, ir ginklų gamyba;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  informacija apie bet kokias PEPP teikėjų partnerystes siekiant pasiūlyti subsąskaitas įvairiose valstybėse narėse;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  PEPP santaupų turėtojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant PEPP santaupų turėtojų pateikiamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

h)  PEPP santaupų turėtojams ir gavėjams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant PEPP santaupų turėtojų ir gavėjų pateikiamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pareiškėjas priėmė ir paskelbė patikimą investicijų atskyrimo politiką, susijusią su didele žala aplinkai, rimtais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant darbo teises, ir ginklų gamyba;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  siūlomu PEPP veiksmingai įtraukiami aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai į investavimo strategiją bei rizikos valdymą ir užtikrinama, kad jo portfelio valdymas atitiktų Sąjungos klimato ir tvarumo tikslus, nustatytus Paryžiaus susitarime, darnaus vystymosi tikslus ir Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos EIOPA pasikonsultuoja su pareiškėjo kompetentinga institucija.

2.  Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos EIOPA pasikonsultuoja su pareiškėjo kompetentinga institucija, pateikdama jai paraiškos kopiją ir visą svarbią informaciją, reikalingą konsultacijai siekiant patikrinti, ar yra prieštaravimų dėl paraiškos patenkinimo.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  EIOPA panaikina PEPP leidimą, jeigu nebesilaikoma šio leidimo suteikimo sąlygų.

4.  EIOPA panaikina PEPP leidimą, jeigu nebesilaikoma šio leidimo suteikimo sąlygų. Kompetentingos nacionalinės institucijos gali paprašyti EIOPA apsvarstyti PEPP leidimo panaikinimą, pateikdamos visą svarbią informaciją, kuria grindžiamas šis prašymas. Jei leidimas panaikinamas, PEPP santaupų turėtojai aiškiai informuojami ir turi teisę nemokamai pakeisti PEPP teikėją, neatsižvelgiant į keitimo dažnumą, nurodytą 45 straipsnyje.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kai PEPP leidimas panaikinamas, EIOPA koordinuoja veiksmus, kurių reikia PEPP santaupų turėtojams, sudariusiems sutartį su PEPP teikėju, kurio leidimas buvo panaikintas, apsaugoti.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIOPA tvarko viešąjį centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas PEPP, kurio atžvilgiu pagal šį reglamentą suteiktas leidimas, šio PEPP teikėjas ir PEPP teikėjo kompetentinga institucija. Registru galima viešai naudotis elektronine forma.

EIOPA tvarko viešąjį centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas PEPP, kurio atžvilgiu pagal šį reglamentą suteiktas leidimas, šio PEPP teikėjas, PEPP teikėjo kompetentinga institucija, PEPP leidimo išdavimo data ir galimų nacionalinių subsąskaitų skaičius. Registru galima viešai naudotis elektronine forma ir jis nedelsiant atnaujinamas, jeigu yra pasikeitimų.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perkeliamumo paslauga sudaro sąlygas PEPP santaupų turėtojams, kurie keičia gyvenamąją vietą persikeldami į kitą valstybę narę, toliau mokėti įmokas, susijusias su PEPP, kurio sutartį jie jau pasirašė su jo teikėju.

1.  Perkeliamumo paslauga sudaro sąlygas PEPP santaupų turėtojams, kurie keičia gyvenamąją vietą persikeldami į kitą valstybę narę, toliau mokėti įmokas, susijusias su PEPP, kurio sutartį jie jau pasirašė su jo teikėju. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę netaikyti mokesčio už teikėjų keitimą kaip paskatą. Bet kokiu atveju sąnaudos turi būti pagrįstos ir visada pateikiamos sutarties sudarymo metu.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu pasinaudojama perkeliamumo paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę išlaikyti visus PEPP teikėjo suteiktus privalumus ir paskatas, susijusius su tolesnėmis investicijomis į tą patį PEPP.

2.  Jeigu pasinaudojama perkeliamumo paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę išlaikyti visus PEPP teikėjo suteiktus privalumus ir paskatas, susijusius su tolesnėmis investicijomis į tą patį PEPP. Perkeliamumo paslaugos naudojimo sąnaudos turi būti pagrįstos.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tais atvejais, kai PEPP santaupų turėtojas pakeičia nuolatinę gyvenamąją vietą persikeldamas į kitą valstybę narę ir PEPP teikėjas toje valstybėje narėje nesiūlo subsąskaitų, PEPP santaupų turėtojui suteikiama galimybė nemokamai pasirinkti kitą paslaugų teikėją.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Gaunantieji PEPP užtikrina, kad gavėjai galėtų gauti PEPP išmokas nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje jie gyvena.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  PEPP teikėjas arba PEPP platintojas, siūlydamas PEPP, pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams informaciją apie tai, kurias nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš karto.

2.  PEPP teikėjas arba PEPP platintojas, siūlydamas PEPP, pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams informaciją apie tai, kurias nacionalines PEPP teikėjo arba registruoto partnerio subsąskaitas galima naudoti iš karto.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento taikymo pradžios kiekvienam PEPP turi būti numatyta galimybė, pateikus PEPP teikėjui skirtą prašymą, pasiūlyti nacionalines subsąskaitas visoms valstybėms narėms.

3.  PEPP santaupų turėtojas ir PEPP teikėjas savo sutartyje išvardija galimas subsąskaitas. PEPP teikėjas pasiūlo bent sutartyje nurodytas subsąskaitas. PEPP santaupų turėtojas, norintis pakeisti gyvenamąją vietą ir persikeliantis gyventi į kitą valstybę narę, bet kuriuo atveju gali pasinaudoti savo judumo teise, nemokamai pakeisdamas PEPP teikėją, jeigu nei PEPP teikėjas, nei registruotas partneris nepasiūlo nacionalinės subsąskaitos, kurią PEPP santaupų turėtojas nori atidaryti. Šiais atvejais visiems klientams netaikomi jokie mokesčiai ir jokios rinkliavos.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nekeičiant 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, PEPP teikėjai užtikrina, kad kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje būtų galima atidaryti naują subsąskaitą, atitinkančią teisinius reikalavimus ir sąlygas, taikomus nacionaliniu lygmeniu nustatytų PEPP paskatų naudojimui valstybėje narėje, į kurią persikelia PEPP santaupų turėtojas.

PEPP teikėjai užtikrina, kad kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje perkeliant arba papildant būtų galima atidaryti naują subsąskaitą, atitinkančią teisinius reikalavimus ir sąlygas, taikomus nacionaliniu lygmeniu nustatytų PEPP paskatų naudojimui valstybėje narėje, kurioje bus atidaryta subsąskaita.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PEPP teikėjai gali sudaryti subsąskaitų partnerystę su kitais PEPP teikėjais, kad būtų galima supaprastinti nuostatas, pagal kurias atidaromos subsąskaitos visose valstybėse narėse.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nekeičiant 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, iš karto po to, kai yra informuojamas apie PEPP santaupų turėtojo ketinimą pasinaudoti savo judumo valstybėse narėse teise, PEPP teikėjas praneša PEPP santaupų turėtojui apie galimybę atidaryti naują subsąskaitą atskiroje PEPP santaupų turėtojo sąskaitoje ir nurodo terminą, per kurį tokią subsąskaitą galima atidaryti.

1.   karto po to, kai yra informuojamas apie PEPP santaupų turėtojo ketinimą pasinaudoti savo judumo valstybėse narėse teise, PEPP teikėjas praneša PEPP santaupų turėtojui apie galimybę atidaryti naują subsąskaitą atskiroje PEPP santaupų turėtojo sąskaitoje ir nurodo terminą, per kurį tokią subsąskaitą galima atidaryti.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bet kokia svarbi informacija apie galimus priimtos investavimo strategijos ar kitų elementų pakeitimus.

Išbraukta.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP santaupų turėtojo prašymu PEPP teikėjas pasisiūlo PEPP santaupų turėtojui imtis priemonių, kad sukauptas turtas būtų perkeltas iš vienos subsąskaitos į kitą toje pačioje PEPP sąskaitoje, kad visą turtą būtų galima konsoliduoti vienoje subsąskaitoje.

1.  PEPP santaupų turėtojo prašymu PEPP teikėjas pasisiūlo PEPP santaupų turėtojui imtis priemonių, kad sukauptas turtas būtų perkeltas iš vienos subsąskaitos į kitą toje pačioje PEPP sąskaitoje, kad visą turtą būtų galima konsoliduoti vienoje subsąskaitoje. Su šiuo perkėlimu susijusios išlaidos turi būti aptartos sutarties sudarymo metu.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacijos apie perkeliamumą teikimas nacionalinėms institucijoms

Informacijos apie perkeliamumą teikimas kompetentingoms institucijoms

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP teikėjas praneša jo riziką ribojančią priežiūrą vykdančiai atitinkamai nacionalinei institucijai apie visas perkeliamumo paslaugos sutartines sąlygas.

1.  PEPP teikėjas praneša EIOPA apie visas perkeliamumo paslaugos sutartines sąlygas.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija per vieną mėnesį nuo naujos subsąskaitos atidarymo elektroniškai įkeliama į nacionalinėje priežiūros institucijoje esančią centrinę duomenų bazę; joje nurodomi bent šie duomenys:

2.  1 dalyje nurodyta informacija per vieną mėnesį nuo naujos subsąskaitos atidarymo elektroniškai įkeliama į EIOPA esančią centrinę duomenų bazę. EIOPA duomenų baze leidžia naudotis nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, kurioms taip pat automatiškai pranešama ir jos gauna informaciją apie vietines subsąskaitas esant bet kokiems pakeitimams. Duomenų bazėje nurodomi bent šie duomenys:

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  registruoto partnerio, jeigu toks yra, identifikavimas;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi šiame skyriuje nurodyti dokumentai ir informacija PEPP klientams teikiami elektroniškai su sąlyga, kad PEPP klientui sudarytos sąlygos saugoti tokią informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama tos informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį ir kad tokia priemone saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią. Paprašius PEPP teikėjai ir platintojai tuos dokumentus ir informaciją taip pat nemokamai pateikia kitoje patvariojoje laikmenoje.

Visi šiame skyriuje nurodyti dokumentai ir informacija PEPP klientams teikiami elektroniškai su sąlyga, kad PEPP klientui sudarytos sąlygos saugoti tokią informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama tos informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį ir kad tokia priemone saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią. Paprašius PEPP teikėjai ir platintojai tuos dokumentus ir informaciją taip pat nemokamai pateikia kitoje patvariojoje laikmenoje, įskaitant spausdintinę formą, ir prieinamu formatu neįgaliems PEPP santaupų turėtojams, taip pat lengvai suprantama forma žemo finansinio raštingumo lygio ar neraštingiems PEPP santaupų turėtojams.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieš siūlant PEPP PEPP santaupų turėtojams, laikydamasis šio skyriaus reikalavimų PEPP teikėjas parengia tam produktui skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą ir jį paskelbia savo interneto svetainėje.

1.  Prieš siūlant PEPP PEPP santaupų turėtojams, laikydamasis šio skyriaus reikalavimų PEPP teikėjas parengia tam produktui skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, kuriame pateikiama priešsutartinė informacija, ir jį paskelbia savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai laikosi Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 5 straipsnio 2 dalies ir 6–18 straipsnių.

2.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai, rengdami PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, taiko reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 5 straipsnio 2 dalyje ir 6–18 straipsniuose.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio ir siekiant papildyti kitas pirmiau minėtas nuostatas, PEPP pagrindinės informacijos dokumentas parengiamas taip:

 

a)  parengiamas suprantamai klientui ir sudaro sąlygas nešališkai palyginti produktus. Be to, turi būti aiškios pensijos produkto savybės;

 

b)  informacija jame turi būti pateikta ir išdėstyta taip, kad ji būtų aiški ir ją būtų lengva skaityti, rašmenys turi būti lengvai įskaitomo dydžio;

 

c)  jį turi būti ne mažiau lengva skaityti ir spalvoto originalo nespalvotą spausdintinę kopiją arba fotokopiją;

 

d)  jis turi būti parašytas oficialiosiomis kalbomis arba viena iš oficialiųjų kalbų, vartojamų toje valstybės narės dalyje, kurioje siūlomas PEPP, arba kita kalba, dėl kurios susitarė PEPP santaupų turėtojas ir PEPP platintojas;

 

e)  jis turi būti nemokamas;

 

f)  jis negali būti klaidinantis ir netikslus;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  pensinis amžius;

iii)  informacija apie (a) pensinį amžių, siūlomą pagal PEPP sistemą, ir (b) įprastas pensinis amžius toje valstybėje narėje, kurios teisė taikoma;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  bendra informacija apie perkeliamumo paslaugą, įskaitant informaciją apie subsąskaitas;

iv)  bendra informacija apie perkeliamumo paslaugą, įskaitant informaciją apie subsąskaitas, registruotus partnerius, jeigu tokių yra, ir išmokas kitose valstybėse narėse;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 (MIPP reglamentas) 8 straipsnio, informacija PEPP pagrindinės informacijos dokumente išdėstoma toliau pateiktose dalyse nurodyta eilės tvarka:

 

a)  pirmo puslapio viršuje iš karto po antrašte „PEPP pagrindinės informacijos dokumentas“ pateikiama ši informacija:

 

i)  PEPP rūšis;

 

ii)  PEPP pavadinimas;

 

iii)  PEPP teikėjo pavadinimas, kontaktiniai duomenys ir prireikus nacionalinės kompetentingos institucijos suteiktas leidimo numeris ir EIOPA sertifikatas;

 

iv)  PEPP teikėjo kompetentingos institucijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

 

v)  PEPP pagrindinės informacijos dokumento data;

 

vi)  pagal 4 straipsnį suteikto leidimo duomenys;

 

vii)   turima informacija apie PEPP investavimo politiką, susijusią su aplinkos, socialiniais ir valdymo veiksniais;

 

viii)   informacija apie bet kokį galimybių pasirinkti, kada išeiti į pensiją, poveikį PEPP rizikai ir pensijų išmokoms;

 

ix)   išmokėjimo galimybių aprašymas, taip pat teiginys, kad gali būti apdairu apsvarstyti patarimus apie šias galimybes prieš išeinant į pensiją;

 

b)  iš karto po PEPP pagrindinės informacijos dokumento pavadinimo nurodytos informacijos pateikiama aiškinamoji dalis. Ji išdėstoma taip: „Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį PEPP. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti jums lengviau suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.“;

 

c)  skirsnyje „Koks šis produktas?“ be informacijos, nurodytos šio [PEPP] reglamento 23 straipsnio 3 dalyje, apibūdinamas PEPP pobūdis ir pagrindinės savybės, taip pat pateikiama:

 

i)   bendra informacija apie perkeliamumo paslaugą, suformuluota taip: „Teikiame perkeliamumo paslaugą šiose Europos Sąjungos valstybėse narėse:“ ir pateikiamas susijusių valstybių narių sąrašas;

 

ii)  bendra informacija apie sąskaitos perkėlimo paslaugą, suformuluota taip: „Galite atitinkamai kas 5 metus pakeisti investavimo galimybę ir teikėjus. Už tai taikome [x] proc. iki pakeitimo sukaupto kapitalo dydžio mokestį.“;

 

iii)  jei PEPP siūlo draudimo išmokas kaupiamuoju laikotarpiu, išsami informacija apie šias draudimo išmokas, įskaitant aplinkybes, kuriomis jos būtų mokamos;

 

iv)  turima informacija apie investavimo strategiją, atsižvelgiant į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius;

 

v)  PEPP sutarčiai taikoma teisė, kai šalys negali laisvai pasirinkti teisės, arba, jeigu šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, teisė, kurią siūlo pasirinkti PEPP teikėjas;

 

d)  skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“ pateikiamas glaustas rizikos ir grąžos pobūdžio apibūdinimas, kurį sudaro šie elementai:

 

i)  suminis rizikos rodiklis;

 

ii)  kapitalo apsaugos nuo rinkos rizikos kaupiamojo laikotarpio pabaigoje apimtis, nurodyta įmokėto kapitalo procentais;

 

iii)  kai taikoma, informacija apie visą sumą, kuri bus išmokama iki PEPP santaupų turėtojui sukaks 80, 90 ir 100 metų, pagal tris skirtingus 1, 2 ir 3 proc. veiklos scenarijus išmokėjimo laikotarpiu, įskaitant 4 proc. vidutinės metinės infliacijos normą;

 

iv)  išsami informacija apie užtikrintas mėnesines minimalias išmokas iki gyvos galvos už kiekvienus 10 000 EUR įmokėto kapitalo;

 

v)  glaustas paaiškinimas, kad PEPP santaupų turėtojo buveinės valstybės narės mokesčių srities teisės aktai gali turėti įtakos faktinei išmokai;

 

e)  skirsnyje „Kas atsitinka, jei [PEPP teikėjo pavadinimas] negali sumokėti išmokų?“ glaustai aprašoma, ar nuostoliai padengiami iš investuotojo kompensavimo arba garantijų sistemos, ir, jei taip, kokia tai yra sistema ir kokią riziką sistema apima, o kokios neapima;

 

f)  skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ nurodomos su investicijomis į PEPP susijusios tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, apskaičiuotos pagal investuotą turtą kaip bendra suma ir nurodomos procentais, kad jas būtų galima tiesiogiai palyginti su kitomis išlaidomis. Apskaičiuojant išlaidas daroma prielaida, kad pastovus metinis investuoto turto pokytis sieks 2 proc.;

 

g)  skirsnyje „Kiek laiko turėčiau PEPP laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?“:

 

i)  nurodomas rekomenduojamas laikymo laikotarpis, atsižvelgiant į pensinį amžių, ir privalomas minimalus laikymo laikotarpis;

 

ii)  nurodoma išankstinio PEPP sutarties nutraukimo galimybė ir sąlygos, įskaitant visas su tuo susijusias išlaidas ir mokesčius;

 

iii)  pateikiama informacija apie galimas sutarties nutraukimo prieš pasibaigiant kaupiamajam laikotarpiui ar rekomenduojamam laikymo laikotarpiui pasekmes, kaip antai informacija apie kapitalo apsaugos praradimą ar papildomus sąlyginius mokesčius;

 

h)  skirsnyje „Kaip galima pateikti skundą?“ pateikiama informacija apie tai, kaip ir kam PEPP santaupų turėtojas gali pateikti skundą dėl produkto arba PEPP teikėjo ar produkto klausimais konsultuojančio ar jį parduodančio asmens elgesio;

 

i)  skirsnyje „Kita svarbi informacija“ pateikiama glausta nuoroda į galimus papildomus informacinius dokumentus, kaip antai PEPP teikėjo mokumo ir finansinės padėties ataskaitas, išskyrus bet kokią rinkodaros medžiagą;

 

j)   pagrindinės informacijos dokumentas turi būti lengvai prieinamas teikėjo interneto svetainėje su galimybe jį parsisiųsti;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Potencialiems PEPP santaupų turėtojams taip pat pateikiama informacija apie ankstesnius ne trumpesnio kaip penkerių metų laikotarpio arba visų PEPP sistemos veikimo metų, jeigu ji veikia trumpiau nei penkeri metai, su sistema susijusių investicijų rezultatus ir informacija apie išlaidų, kurias padengia PEPP santaupų turėtojai ir PEPP gavėjai, struktūrą.

5.  Potencialiems PEPP santaupų turėtojams taip pat pateikiama informacija apie ankstesnius ne trumpesnio kaip 20 metų laikotarpio pateikiant kiekvienų konkrečių metų duomenis arba visų PEPP sistemos veikimo metų, jeigu ji veikia trumpiau nei 20 metų, su sistema susijusių investicijų rezultatus ir aiški informacija apie visų išlaidų ir mokesčių, kuriuos padengia PEPP santaupų turėtojai ir PEPP gavėjai, struktūrą. Jei ši informacija negali būti teikiama dėl to, kad PEPP sistema gyvuoja trumpiau nei vienus metus, PEPP santaupų turėtojams turėtų būti suteikta bent galimybė susipažinti su panašios investicijų sistemos veiklos rezultatais.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai laikosi Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 9–18 straipsnių nuostatų.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reikalavimų ir poreikių nustatymas ir konsultavimas

Reikalavimų, poreikių ir prioritetų nustatymas ir konsultavimas

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš sudarant su PEPP susijusią sutartį, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis iš PEPP santaupų turėtojo gauta informacija, tiksliai nustato to PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, susijusius su pensija, ir pateikia PEPP santaupų turėtojui objektyvią informaciją apie PEPP suprantama forma, kad tas PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos.

Prieš sudarant su PEPP susijusią sutartį, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis iš PEPP santaupų turėtojo gauta informacija, tiksliai nustato su pensija susijusius to PEPP santaupų turėtojo reikalavimus, poreikius ir prioritetus, įskaitant prioritetus, susijusius su ASV aspektais, ir pateikia PEPP santaupų turėtojui objektyvią informaciją apie PEPP suprantama forma, kad tas PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Konsultuojant siekiama įvertinti PEPP santaupų turėtojo rizikos baimę ir finansinius įgūdžius, taip pat padėti jam, kad jis galėtų pasirinkti jo rizikos profilį geriausiai atitinkančią investavimo galimybę.

Pagrindimas

Svarbu nurodyti tikslą, kurio siekiama konsultuojant, ypatingą dėmesį skiriant PEPP santaupų turėtojo rizikos profilio nustatymui.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Konsultuojant PEPP santaupų turėtojas informuojamas apie pagrindinius produkto požymius.

Pagrindimas

Siekiant tinkamiau įvertinti PEPP santaupų turėtojo rizikos profilį, tinkama teikti informaciją apie pagrindinius PEPP požymius.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai prieš sudarant bet kurią konkrečią sutartį teikiama konsultacija, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas PEPP santaupų turėtojui pateikia asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir paaiškina, kodėl konkretus PEPP geriausiai atitiktų PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius.

2.  Prieš sudarant bet kurią konkrečią sutartį teikiama konsultacija. Šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas PEPP santaupų turėtojui pateikia asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir paaiškina, kodėl konkretus PEPP geriausiai atitiktų PEPP santaupų turėtojo reikalavimus, poreikius ir prioritetus. PEPP santaupų turėtojas taip pat turėtų gauti informaciją apie galimą tos asmeninės rekomendacijos su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusį poveikį.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Konsultuodamas dėl PEPP, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas laikosi taikomų nacionalinės teisės aktų, kuriais remiantis įgyvendinamos Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės, ir bet kokių pagal tos direktyvos 25 straipsnio 8 dalį priimtų tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų, susijusių su tomis taisyklėmis.

3.  Nedarydamas poveikio ankstesnėje dalyje nustatytai pareigai, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas laikosi taikomų nacionalinės teisės aktų, kuriais remiantis įgyvendinamos Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės, ir bet kokių pagal tos direktyvos 25 straipsnio 8 dalį priimtų tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų, susijusių su tomis taisyklėmis.

Pagrindimas

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis

Išbraukta.

PEPP sutarties sudarymas be konsultacijos

 

1.  Nedarant poveikio 25 straipsnio 1 daliai, PEPP santaupų turėtojas gali atsisakyti savo teisės gauti konsultaciją, susijusią su sutarties dėl numatytosios investavimo galimybės sudarymu.

 

Jeigu PEPP santaupų turėtojas atsisako savo teisės gauti konsultaciją, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai, vykdydami PEPP platinimo veiklą, paprašo PEPP santaupų turėtojo ar potencialaus PEPP santaupų turėtojo pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį su siūlomu ar reikalaujamu PEPP susijusioje investicijų srityje, kad PEPP teikėjas arba platintojas galėtų įvertinti, ar numatytas PEPP PEPP santaupų turėtojui yra tinkamas.

 

Jeigu šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis pagal pirmą pastraipą gauta informacija, mano, kad produktas nėra tinkamas PEPP santaupų turėtojui ar potencialiam PEPP santaupų turėtojui, PEPP teikėjas arba platintojas apie tai įspėja PEPP santaupų turėtoją ar potencialų PEPP santaupų turėtoją. Tas įspėjimas gali būti pateikiamas standartiniu formatu.

 

Jeigu PEPP santaupų turėtojai ar potencialūs PEPP santaupų turėtojai nepateikia pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos arba pateikia nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį, PEPP teikėjas arba platintojas juos įspėja, kad negali įvertinti, ar numatytas PEPP jiems tinka. Tas įspėjimas gali būti pateikiamas standartiniu formatu.

 

2.  Nedarant poveikio 25 straipsnio 1 dalies taikymui, jeigu PEPP santaupų turėtojas atsisakė savo teisės gauti konsultaciją dėl numatytosios investavimo galimybės, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas gali vykdyti PEPP platinimo veiklą negavęs informacijos ar neatlikęs šio straipsnio 1 dalyje numatyto įvertinimo, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

 

a)  veikla yra susijusi su PEPP sutartimis, susijusiomis su numatytąja investavimo galimybe, kuriomis teikiama tik investicinė pozicija finansinėms priemonėms, kurios laikomos nekompleksinėmis pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 4 dalies a punktą ir kurios neapima struktūros, dėl kurios PEPP santaupų turėtojui sunku suprasti su tuo susijusią riziką;

 

b)  PEPP platinimas vykdomas PEPP santaupų turėtojo arba potencialaus PEPP santaupų turėtojo iniciatyva;

 

c)  PEPP santaupų turėtojas arba potencialus PEPP santaupų turėtojas buvo aiškiai informuotas, kad PEPP teikėjas arba platintojas, vykdydamas PEPP platinimo veiklą, neprivalo įvertinti teikiamo ar siūlomo PEPP arba vykdomos PEPP platinimo veiklos tinkamumo ir kad PEPP santaupų turėtojas arba potencialus PEPP santaupų turėtojas negali pasinaudoti teise į apsaugą pagal atitinkamas verslo etikos taisykles. Toks įspėjimas gali būti pateikiamas standartiniu formatu;

 

d)  PEPP teikėjas arba platintojas vykdo savo pareigas pagal taisykles, taikomas jam pagal šį skyrių ir susijusias su interesų konfliktais dėl PEPP platinimo veiklos.

 

3.  Komisijai pagal 62 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau nustatoma, kaip šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai, vykdydami PEPP platinimo veiklą, turi laikytis šiame straipsnyje nustatytų principų, įskaitant principus, susijusius su informacija, kurią reikia gauti vertinant PEPP tinkamumą savo klientams, ir kriterijais, taikomais vertinant su nekompleksiniais PEPP susijusias sutartis, kai taikomas šio straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis. Tuose deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į:

 

a)   PEPP santaupų turėtojui arba potencialiam PEPP santaupų turėtojui siūlomų ar suteiktų paslaugų pobūdį, atsižvelgiant į sandorių rūšį, objektą, dydį ir dažnumą; ir

 

b)   siūlomų ar aptariamų produktų, įskaitant įvairių rūšių finansines priemones, pobūdį.

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti galimybę PEPP santaupų turėtojui atsisakyti teisės gauti konsultacijas, kurios bet kuriuo atveju turėtų būti teikiamos PEPP vartotojams

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP teikėjai parengia asmeniškai pritaikytą dokumentą, kuriame kiekvienam PEPP santaupų turėtojui būtų glaustai pateikta pagrindinė informacija, atsižvelgiant į konkrečius nacionalinių pensijų sistemų ir atitinkamos nacionalinės socialinės, darbo ir mokesčių teisės ypatumus (toliau – PEPP išmokų ataskaita). Dokumento pavadinime yra žodžiai „PEPP išmokų ataskaita“.

1.  PEPP teikėjai parengia asmeniškai pritaikytą dokumentą, kuriame kiekvienam PEPP santaupų turėtojui ir PEPP gavėjams, jei tam pritaria PEPP santaupų turėtojas, būtų glaustai, aiškiai ir suprantamai pateikta pagrindinė informacija, atsižvelgiant į konkrečius nacionalinių pensijų sistemų ir atitinkamos nacionalinės socialinės, darbo ir mokesčių teisės ypatumus (toliau – PEPP išmokų ataskaita). Dokumento pavadinime yra žodžiai „PEPP išmokų ataskaita“.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be to, visu sutarties galiojimo laikotarpiu PEPP santaupų turėtojui pranešama apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su šia informacija:

3.  Be to, visu sutarties galiojimo laikotarpiu PEPP santaupų turėtojui ir gavėjams pranešama apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su šia informacija:

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacija apie tai, kaip investavimo politika atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius.

d)  informacija apie tai, kaip investavimo politika atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius, įskaitant jų atliekamą vaidmenį investavimo procese ir investicinių sprendimų ilgalaikį poveikį bei išorinius padarinius.

Pagrindimas

PEPP santaupų turėtojai turi būti informuojami apie išorinius jų investicinių sprendimų padarinius visuomenei.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP išmokų ataskaitoje PEPP santaupų turėtojams nurodoma bent ši pagrindinė informacija:

1.  PEPP išmokų ataskaita nemokamai pateikiama kartą per metus ir joje PEPP santaupų turėtojams ir gavėjams, jei tam pritaria PEPP santaupų turėtojas, nurodoma bent ši pagrindinė informacija:

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  PEPP santaupų turėtojo asmens duomenys, PEPP santaupų turėtojo vardas ir pavardė, informacija apie pensijų išmokų prognozes, informacija apie sukauptas teises į pensiją arba sukauptą kapitalą, PEPP santaupų turėtojo arba bet kurios trečiosios šalies sumokėtos įmokos ir informacija apie PEPP sistemos finansavimo lygį, kurių atžvilgiu taikomi Direktyvos 2016/2341/ES 39 straipsnio 1 dalies a, b, d, e, f ir h punktai, jeigu šiame reglamente ,,narys“ reiškia PEPP santaupų turėtoją, ,,PPĮ“ reiškia PEPP teikėją, ,,pensijų sistema“ reiškia PEPP sistemą, o ,,finansuojantysis subjektas“ reiškia bet kurią trečiąją šalį;

a)  PEPP santaupų turėtojo asmens duomenys, PEPP teikėjo vardas ir pavardė ir kontaktinė informacija, PEPP santaupų turėtojo sistemos identifikavimo duomenys, informacija apie pensijų išmokų prognozes, informacija apie sukauptas teises į pensiją arba sukauptą kapitalą, PEPP santaupų turėtojo arba bet kurios trečiosios šalies sumokėtos įmokos ir informacija apie PEPP sistemos finansavimo lygį, kurių atžvilgiu taikomi Direktyvos 2016/2341/ES 39 straipsnio 1 dalies a, b, d, e, f ir h punktai, jeigu šiame reglamente ,,narys“ reiškia PEPP santaupų turėtoją, ,,PPĮ“ reiškia PEPP teikėją, ,,pensijų sistema“ reiškia PEPP sistemą, o ,,finansuojantysis subjektas“ reiškia bet kurią trečiąją šalį;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  PEPP teikėjo investavimo politikos principų santrauka, išsamiau juos išdėstant pagal šio reglamento 29 straipsnio c punktą pateikiamoje papildomoje informacijoje;

Pagrindimas

Svarbiausia informacija apie PEPP teikėjų investavimo politikos principus turi būti pateikiama PEPP išmokų ataskaitoje, išsamesnį jų aprašymą pateikiant 29 straipsnyje nurodomoje papildomoje informacijoje.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  informacija apie pensijos išmokų prognozes, atsižvelgiant į b punkte nurodytą pensinį amžių, ir atsakomybės ribojimo pareiškimas, kuriame paaiškinama, kad tos prognozės gali skirtis nuo gaunamų išmokų galutinės vertės. Pensijų išmokų prognozės grindžiamos ekonominiais scenarijais, taip pat apimančiais geriausią numatomą scenarijų ir nepalankų scenarijų, atsižvelgiant į konkrečios PEPP sistemos pobūdį;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  informacija apie sukauptas teises į pensiją arba sukauptą pensijų kapitalą, atsižvelgiant į PEPP sistemos konkretų pobūdį;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed)  informacija apie tai, kas bus PEPP santaupų turėtojo arba gavėjo mirties atveju.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija, teiktina PEPP santaupų turėtojams priešpensiniu laikotarpiu, o PEPP gavėjams – išmokėjimo laikotarpiu

Informacija, priešpensiniu laikotarpiu teiktina PEPP santaupų turėtojams ir gavėjams, o išmokėjimo laikotarpiu – PEPP gavėjams.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP santaupų turėtojai gauna informaciją priešpensiniu etapu, kaip nustatyta Direktyvos 2016/2341/ES 42 straipsnyje.

1.  PEPP santaupų turėtojai ir gavėjai PEPP santaupų turėtojams paprašius arba teismo nurodymu gauna informaciją priešpensiniu etapu, kaip nustatyta Direktyvos 2016/2341/ES 42 straipsnyje. Ši informacija turi būti pateikta vėliausiai likus vieniems metams iki pensinio laikotarpio ir apima informaciją apie artėjančią išmokėjimo laikotarpio pradžią ir galimas išmokų formas.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  įvertinti PEPP teikėjų taikomą valdymo sistemą, jų vykdomą veiklą, mokumo vertinimo principus, riziką, su kuria susiduriama, rizikos valdymo sistemas, taip pat jų kapitalo struktūrą, poreikius ir valdymą;

a)  įvertinti PEPP teikėjų taikomą valdymo sistemą, jų vykdomą veiklą, mokumo vertinimo principus, riziką, su kuria susiduriama, rizikos valdymo sistemas, įskaitant su ASV aspektais susijusios rizikos įtraukimą, taip pat jų kapitalo struktūrą, poreikius ir valdymą;

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  gauti iš PEPP teikėjų bet kokią informaciją apie aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius pagal 31a straipsnį;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  laikydamiesi rizikos ribojimo principo, PEPP teikėjai atsižvelgia į galimą ilgalaikį sprendimų dėl investicijų poveikį aplinkos, socialiniams ir valdymo veiksniams.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  investicijos į išvestines finansines priemones galimos tada, jeigu tokios priemonės padeda sumažinti investavimo riziką arba padeda veiksmingai valdyti portfelį. Tos priemonės įvertinamos remiantis rizikos ribojimo principu, atsižvelgiant į pagrindinį turtą, ir įtraukiamos į PEPP teikėjo turto vertinimą. PEPP teikėjai taip pat vengia pernelyg didelės rizikos vienos sandorio šalies ir kitų išvestinių priemonių sandorių atžvilgiu;

Išbraukta.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  turtą investuoti didelės rizikos ir nebendradarbiaujančiose šalyse ir teritorijose, kurias nustatė Finansinių veiksmų darbo grupė, draudžiama;

f)  investuoti didelės rizikos ir nebendradarbiaujančiose šalyse ir teritorijose, kurias nustatė Finansinių veiksmų darbo grupė, draudžiama;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams pasiūlo iki penkių investavimo galimybių.

1.  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams siūlo bent numatytąjį PEPP ir (arba) keletą investavimo galimybių.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP santaupų turėtojas pasirenka investavimo galimybę pasirašydamas PEPP sutartį.

PEPP santaupų turėtojas pasirenka vieną iš keleto investavimo galimybių pasirašydamas PEPP sutartį.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP santaupų turėtojas gali pasirinkti kitą investavimo galimybę kas penkerius PEPP kaupimo metus.

1.  Investavimo galimybės keitimo sąlygos nurodomos PEPP sutartyje. Bet kuriuo atveju PEPP santaupų turėtojas gali pasirinkti kitą investavimo galimybę kas penkerius PEPP kaupimo metus.

Pagrindimas

PEPP santaupų turėtojams turėtų būti suteikta galimybė keisti investavimo galimybes kartą per penkerius metus ar net anksčiau, jei tai leidžiama pagal PEPP sutartį.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37 straipsnis

37 straipsnis

Numatytoji investavimo galimybė

Numatytoji investavimo galimybė

1.  Numatytoji investavimo galimybė užtikrina PEPP santaupų turėtojo kapitalo apsaugą pagal rizikos mažinimo metodus, kuriais užtikrinama saugaus investavimo strategija.

1.  Pagal numatytąją galimybę PEPP teikėjas užtikrina PEPP santaupų turėtojui, kad prasidedant išmokėjimo laikotarpiui sukauptas kapitalas būtų ne mažesnis kaip sumokėtos įmokos, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius ir atsižvelgus į infliacijos kompensaciją pagal taikomą indeksą, bet neviršijant vidutinio metinio 4 proc. infliacijos lygio. Numatytoji investavimo galimybė yra paprastas ir saugus produktas, kurį galima lengvai suprasti ir įsigyti kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat naudojantis skaitmeniniais kanalais.

2.  Kapitalo apsauga sudaro sąlygas PEPP santaupų turėtojui atgauti investuotą kapitalą.

2.  Kapitalo apsauga siūlo kapitalo garantiją, suteikiančią galimybę PEPP santaupų turėtojui atgauti investuotą kapitalą, įskaitant mokesčius, išlaidas ir kompensaciją už infliaciją.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei PEPP teikėjai siūlo alternatyvias investavimo galimybes, bent viena iš turi būti PEPP santaupų turėtojams skirta ekonomiškai efektyvi investavimo galimybė.

1.  Jei PEPP teikėjai siūlo alternatyvias investavimo galimybes, visos jos turi būti PEPP santaupų turėtojams skirta numatytoji galimybė.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su galimybe, kuria užtikrinama biometrinės rizikos draudiminė apsauga. Šiame reglamente biometrinė rizika – su ilgaamžiškumu, negalia ir mirtimi susijusi rizika.

PEPP teikėjai įtraukia garantiją dėl kapitalo investicijų PEPP santaupų turėtojo mirties ir nuolatinio nedarbingumo atveju kaupiamuoju laikotarpiu.

Pagrindimas

Sąvokos apibrėžtis perkelta į 2 straipsnį.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąskaitos perkėlimo paslaugą gali teikti tiek toje pačioje valstybėje narėje (perkėlimas šalies viduje), tiek skirtingose valstybėse narėse (tarpvalstybinis perkėlimas) įsisteigę PEPP teikėjai.

PEPP teikėjų keitimo sąlygos nurodomos PEPP sutartyje. Bet kuriuo atveju PEPP santaupų turėtojas gali pakeisti PEPP teikėją kas penkerius PEPP santaupų kaupiamojo laikotarpio metus.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Per dvi darbo dienas nuo 2 dalyje nurodyto leidimo gavimo gaunantysis PEPP teikėjas paprašo perduodančiojo PEPP teikėjo atlikti šias užduotis, jei jos numatytos PEPP santaupų turėtojo leidime:

3.  Per penkias darbo dienas nuo 2 dalyje nurodyto PEPP santaupų turėtojo prašymo gavimo gaunantysis PEPP teikėjas paprašo perduodančiojo PEPP teikėjo atlikti šias užduotis, jei jos numatytos PEPP santaupų turėtojo prašyme:

a)  perduoti gaunančiajam PEPP teikėjui ir, jei PEPP santaupų turėtojas konkrečiai prašo, PEPP santaupų turėtojui esamų sumų, kurios perkeliamos, sąrašą;

a)  perduoti gaunančiajam PEPP teikėjui ir taip pat PEPP santaupų turėtojui, jei jis konkrečiai prašo, esamų sumų, kurios perkeliamos, sąrašą;

b)   PEPP santaupų turėtojo nurodytą dieną perkelti bet kokį turimą teigiamą likutį į PEPP sąskaitą, atidarytą arba laikomą gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje; ir

b)  PEPP santaupų turėtojo nurodytą dieną perkelti bet kokį turimą teigiamą likutį į PEPP sąskaitą, laikomą gaunančiojo PEPP teikėjo įmonėje; ir

c)   PEPP santaupų turėtojo nurodytą dieną uždaryti PEPP sąskaitą, laikomą perduodančiojo PEPP teikėjo įmonėje.

c)  PEPP santaupų turėtojo nurodytą dieną uždaryti PEPP sąskaitą, laikomą perduodančiojo PEPP teikėjo įmonėje.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bendra mokesčių ir rinkliavų, kuriuos perduodantysis PEPP teikėjas taiko PEPP santaupų turėtojui už PEPP sąskaitos, laikomos jo įmonėje, uždarymą, suma neviršija 1,5 % teigiamo likučio, perkeliamo į gaunančiojo PEPP teikėjo įmonę, sumos.

3.  Bendra mokesčių ir rinkliavų, kuriuos perduodantysis PEPP teikėjas taiko PEPP santaupų turėtojui už PEPP sąskaitos, laikomos jo įmonėje, uždarymą, suma neviršija 0,5 proc. teigiamo likučio, perkeliamo į gaunančiojo PEPP teikėjo įmonę, sumos. Komisija apsvarsto galimybę panaikinti mokesčius už teikėjų keitimą kaip paskatą skatinti PEPP.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Perduodančiojo arba gaunančiojo PEPP teikėjo už bet kokią pagal 46 straipsnį suteiktą paslaugą, išskyrus už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas paslaugas, taikomi mokesčiai ir rinkliavos (jei jų yra) PEPP santaupų turėtojui yra pagrįsti ir atitinka faktines to PEPP teikėjo išlaidas.

4.  Vykstant sąskaitos perkėlimo procesui, gaunančiojo PEPP teikėjo paslaugos teikiamos nemokamai.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams suteikia šią informaciją apie sąskaitos perkėlimo paslaugą:

Gaunantieji PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams suteikia šią informaciją apie sąskaitos perkėlimo paslaugą:

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tokios sąlygos gali apimti, visų pirma, pensinio amžiaus nustatymą, privalomą pensinio amžiaus pradžios ir išmokėjimo laikotarpio pradžios susiejimą, trumpiausią dalyvavimo PEPP sistemoje laikotarpį, ilgiausią laikotarpį iki pensinio amžiaus pradžios norint pradėti dalyvauti PEPP sistemoje ir išpirkimo sąlygas ypatingų sunkumų atveju.

2.  Tokios sąlygos apima, visų pirma, pensinio amžiaus nustatymą, privalomą pensinio amžiaus pradžios ir išmokėjimo laikotarpio pradžios susiejimą, trumpiausią dalyvavimo PEPP sistemoje laikotarpį, ilgiausią laikotarpį iki pensinio amžiaus pradžios norint pradėti dalyvauti PEPP sistemoje ir išpirkimo sąlygas ypatingų sunkumų atveju.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP teikėjai gali PEPP santaupų turėtojams siūlyti vienos ar kelių formų išmokas:

1.  PEPP teikėjai siūlo PEPP santaupų turėtojams vienos ar kelių formų išmokas:

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  PEPP santaupų turėtojai išmokėjimo laikotarpio išmokų formą pasirenka sudarydami PEPP sutartį ir paskui kaupiamuoju laikotarpiu prireikus savo pasirinkimą gali keisti kas penkerius metus.

2.  PEPP santaupų turėtojai išmokėjimo laikotarpio išmokų formą pasirenka sudarydami PEPP sutartį ir paskui kaupiamuoju laikotarpiu savo pasirinkimą gali keisti kas penkerius metus ir paskutiniais kaupiamojo laikotarpio metais. Ši galimybė keisti turėtų būti nemokama.

Pagrindimas

Klientui turėtų būti suteikta galimybė paskutiniais kaupiamojo laikotarpio metais pakeisti savo pasirinkimą dėl išmokėjimo laikotarpio.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei valstybės narės netaiko reikalavimo dėl privalomo ryšio tarp pensinio amžiaus ir išmokėjimo laikotarpio pradžios, PEPP teikėjai suteikia PEPP santaupų turėtojams galimybę atidėti išmokėjimo laikotarpio pradžią vėlesnei datai po pensinio amžiaus sukakties.

Pagrindimas

Klientams turėtų būti suteikta galimybė naudoti savo PEPP vėliau, kai jie jau bus sulaukę pensinio amžiaus.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Numatytosios investavimo galimybės atveju mažiausiai 25 proc. išmokų privaloma išmokėti anuiteto forma.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Jei prasidėjus išmokėjimo laikotarpiui bendra PEPP sąskaitoje sukaupto turto vertė neviršija sumos, kurią kiekviena valstybė narė turi nustatyti ir kasmet peržiūrėti, PEPP santaupų turėtojas turi teisę panaikinti PEPP sąskaitą ir gauti vienkartinę išmoką.

Pagrindimas

Reglamentu turėtų būti suteikta galimybė panaikinti nedidelius PEPP, išėjimo į pensiją metu išmokant vienkartinę išmoką.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP teikėjo kompetentinga institucija nuolat prižiūri, ar laikomasi šio reglamento. Be to, ji atsakinga už PEPP teikėjo taisyklėse arba steigimo dokumentuose nurodytų įsipareigojimų laikymosi priežiūrą, taip pat PEPP teikėjo susitarimų ir struktūros tinkamumo užduotims, kurios turi būti atliekamos teikiant PEPP, priežiūrą.

1.  PEPP teikėjo kompetentinga institucija buveinės valstybėje narėje nuolat prižiūri, ar laikomasi šio reglamento. Be to, ji atsakinga už PEPP teikėjo taisyklėse arba steigimo dokumentuose nurodytų įsipareigojimų laikymosi priežiūrą, taip pat PEPP teikėjo susitarimų ir struktūros tinkamumo užduotims, kurios turi būti atliekamos teikiant PEPP, priežiūrą.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, PEPP teikėjo ir PEPP platintojo kompetentinga institucija priimančiojoje valstybėje narėje nuolat prižiūri, ar PEPP teikėjas ir PEPP platintojas laikosi šio reglamento IV skyriaus nuostatų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį tikrumą dėl to, kuri nacionalinė kompetentinga institucija yra atsakinga už nuolatinę PEPP teikėjų ir platintojų priežiūrą tarpvalstybiniais atvejais, visų pirma susijusią su reglamento IV skyriuje nustatytomis platinimo taisyklėmis ir informacijos teikimo reikalavimais.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina šį reglamentą ir ataskaitą su pagrindinėmis išvadomis, pasikonsultavusi su EIOPA, pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Kas penkerius metus po šio reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina šį reglamentą ir ataskaitą su pagrindinėmis išvadomis, pasikonsultavusi su EIOPA, pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Rengdama ataskaitą, Komisija taip pat konsultuojasi su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina šį reglamentą ir, pasikonsultavusi su EIOPA, ataskaitą su pagrindinėmis išvadomis pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

 

Atliekant šį konkretų vertinimą, visų pirma atsižvelgiama į PEPP pridėtinę vertę panaikinant pensijų skirtumus ir pridėtinę vertę ilgalaikėms investicijoms. Kalbant konkrečiau, atlikus vertinimą turėtų būti gauta duomenų, kurie suteiktų galimybę patikrinti, ar PEPP rinkos sukūrimu veiksmingai prisidėta prie to, kad daugiau Europos piliečių turėtų galimybę gauti adekvačias pensijas.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais įsteigia grupę, kuri nuolat stebėtų PEPP plėtrą ir įgyvendinimą. Tą grupę sudaro bent EIOPA, nacionalinės priežiūros institucijos, pramonės ir vartotojų atstovai bei nepriklausomi ekspertai, įskaitant bent vieną ekspertą su ASV aspektais susijusiais klausimais. Grupės sekretoriatas yra EIOPA.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Visos Europos asmeninių pensijų produktas (PEPP)

Nuorodos

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.9.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.9.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Heinz K. Becker

3.10.2017

Svarstymas komitete

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Priėmimo data

28.6.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (6.7.2018)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Nuomonės referentė: Birgit Collin-Langen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos iniciatyvą sukurti visos Europos pensijos produktą ir pasiūlymą paskatinti Europos Sąjungos piliečius imtis priemonių asmeninei pensijai užsitikrinti. Visų bendras interesas – sumažinti demografinių pokyčių poveikį pensijų politikai valstybėse narėse ir ankstyvame etape pradėti taikyti privačias kaupimo sistemas. Visų pirma tai aktualu jaunajai kartai ir mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms.

Šiuo metu asmeninių pensijų vidaus rinkos nėra. Kai kuriose valstybėse narėse siūloma labai nedaug asmeninės pensijos produktų arba nesiūloma visai jokių. Jau veikiančios nacionalinės rinkos labai susiskaidžiusios. Neįmanoma produkto perkelti į kitą valstybę narę arba sudaryti tarpvalstybinės pensijos produkto sutarties kitoje valstybėje narėje ir gauti mokesčių lengvatų. Padėtis galėtų pagerėti, jei būtų sukurtas standartizuotas visos Europos pensijos produktas. Pasiūlyme dėl reglamento siūlomi tinkami ir proporcingi būdai, kaip panaikinti esamas kliūtis, trukdančias sudaryti tarpvalstybinę pensijos produkto sutartį ir jį perkelti į kitą valstybę narę. Pasiūlymas yra proporcingas, nes, nors asmeninių pensijų rinkoms taikomi nacionalinės teisės aktai, viena valstybė narė negali panaikinti produkto perkeliamumo į kitą valstybę narę kliūčių.

Tikslas – savanoriškas, paprastas, saugus, skaidrus, vartotojui palankus pensijos produktas už prieinamą kainą.

Tik jei bus užtikrintos šios savybės, europinio perkeliamo pensijos produkto idėja bus sėkminga.

Visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) bus perkamas siekiant užsitikrinti senatvėje pensiją. Todėl iš esmės tokia pensija turi būti mokama kaip anuitetas iki gyvos galvos.

Būtina PEPP sėkmės sąlyga yra valstybių narių parama. Mat tik jos PEPP gali numatyti tokias pačias mokesčių paskatas ir lengvatas, kokias taiko panašiems nacionaliniams produktams.

Siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, siūloma įvairių toliau nurodytų pakeitimų, o kai kurios nuostatos sukonkretinamos.

Informacijos pateikimo reikalavimai: siūloma nuostatas dėl reklamos ir ikisutartinės informacijos (PEPP pagrindinės informacijos dokumentas) pateikti pačiame reglamente ir išbraukti nuorodą į Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 (MIPP reglamentas). Taip būtų užtikrinamas didesnis teisinis aiškumas ir tikrumas.

Perkeliamumas: nuomonės referentė palankiai vertina plataus užmojo tikslą, kad PEPP būtų teikiami visose valstybėse narėse. Vis dėlto, panašu, kad numatytas laikotarpis per trumpas, todėl subsąskaitų atidarymo terminas turėtų būti pratęstas iki penkerių metų. Taip pat numatoma subsąskaitų partnerystės galimybė, kad PEPP teikėjams būtų lengviau PEPP teikti visose valstybėse narėse.

Investavimo galimybės: nuomonės referentė pritaria paprasto, saugaus, skaidraus, vartotojui palankaus ir už prieinamą kainą įgyjamo pensijos produkto sukūrimui. Pasirinkus standartinę galimybę turėtų būti įmanoma sutartį sudaryti be konsultacijos. Didelė dalis vartotojų neturi pakankamai žinių, kad galėtų priimti tokį svarbų finansinį sprendimą. Kad vartotojo sprendimas visada būtų pagrįstas tikslia informacija, numatoma taikyti sprendimų medžio schemą. Ją turėtų sukurti EIOPA ir joje neturėtų būti teikiamos rekomendacijos. Ši schema turėtų padėti PEPP klientams apsvarstyti, ar PEPP įsigijimas apskritai yra teisingas sprendimas dėl pensijos. Joje taip pat turėtų būti paaiškintos skirtingos standartinės galimybės formos, kad klientas suprastų jų skirtumus ir galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą.

PEPP santaupų turėtojui turėtų būti sudaryta tokia investavimo galimybė, kad būtų užtikrinta, kad prasidedant išmokėjimo laikotarpiui jo sukauptas kapitalas būtų bet jau ne mažesnis kaip sumokėtos įmokos, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

<

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  senatvės pensijos yra pagrindinė pensininkų pajamų dalis, ir daugeliui žmonių adekvati pensija – tai patogią senatvę arba skurdą lemiantis veiksnys. Pensija yra būtina sąlyga siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje numatytomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant 25 straipsnyje dėl pagyvenusių žmonių teisių, kuriame teigiama: „Sąjunga pripažįsta ir gerbia pagyvenusių žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime“, numatytas teises, taip pat teisėmis, nurodytomis Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje valstybėms narėms dėl pagyvenusių asmenų žmogaus teisių skatinimo1a;

 

_________________

 

1a Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. CM/Rec(2014)2 valstybėms narėms dėl pagyvenusių asmenų žmogaus teisių skatinimo.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  dauguma senatvės pensijų skiriama pagal valstybines sistemas, todėl yra tiesioginis ryšys tarp nacionalinių pensijų sistemų ir viešųjų finansų tvarumo. Nepaisant išimtinės nacionalinės kompetencijos, susijusios su pensijų sistemų organizavimu, kaip nustatyta Sutartyse, nacionalinių pensijų sistemų pajamų adekvatumas ir finansinis tvarumas yra labai svarbūs visos Sąjungos stabilumui. Todėl nukreipus daugiau europiečių santaupų grynaisiais pinigais ir bankų indėliuose į ilgesnės trukmės investicinius produktus, pvz., savanoriško pensijų kaupimo sistemas, poveikis būtų naudingas tiek asmenims (jie gautų didesnes pajamas ir būtų užtikrintas geresnis pensijų adekvatumas), tiek visai ekonomikai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  Sąjungoje susiduriama su įvairiomis problemomis, įskaitant demografines problemas dėl to, kad Europa yra senėjantis žemynas. Taip pat vyksta radikalūs karjeros modelių, darbo rinkos ir turto paskirstymo pokyčiai, be kita ko, dėl skaitmeninės revoliucijos. Kartu vis labiau aišku, kad nacionalinės saugumo sistemos nėra pritaikytos prie globalizuotos žinių ekonomikos, kuriai būdinga atviros sienos, darbo jėgos judumas ir migracija. Pernelyg daug žmonių, įskaitant, be kita ko, moteris, jaunimą, migrantus, žemos kvalifikacijos darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis, netipines sutartis sudariusius darbuotojus, nedalyvauja arba nepakankamai dalyvauja tradicinėse nacionalinėse pensijų sistemose;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d)  tikimasi, kad pirmosios pakopos einamojo finansavimo valstybinių pensijų kaip pajamų pakeitimo normos dalis sumažės. Tai galėtų būti iš dalies kompensuojama sukauptomis pensijų sumomis iš antrosios pakopos finansuojamų sistemų. Tačiau gerai išplėtota trečioji pakopa gerokai prisidės prie esamų nacionalinių pensijų sistemų adekvatumo ir tvarumo gerinimo. Todėl visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) papildo ir sustiprina asmeninių pensijų produktų rinką visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  sustiprinus pensijų produktų vidaus rinką ir pašalinus tarpvalstybines kliūtis padidėtų konkurencija, vartotojai turėtų galimybę gauti geresnės kokybės produktus ir naudotis mažesnėmis kainomis, o gamintojai galėtų pasinaudoti masto ekonomija. Taigi netgi valstybėms narėms, kuriose demografinės tendencijos yra palankios ir kurių pensijų sistemos yra gerai finansuojamos, būtų naudinga veiksmingesnė asmeninių pensijų produktų vidaus rinka;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  siūlomu reglamentu bus sudarytos sąlygos sukurti pensijų produktą, kuris, kiek įmanoma, bus paprastas, saugus, įgyjamas už prieinamą kainą, skaidrus, vartotojams patrauklus ir perkeliamas ES mastu ir papildys valstybėse narėse veikiančias sistemas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šiuo metu asmeninių pensijų vidaus rinkos veikimui trukdo didelis nacionalinių rinkų susiskaidymas ir ribotas asmeninės pensijos produktų perkeliamumas. Todėl asmenims gali būti sunku pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis. Pavyzdžiui, jiems gali būti užkirstas kelias įsidarbinti ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje. Be to, teikėjams pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas kliudo tai, kad esami asmeninės pensijos produktai nėra standartizuoti;

(3)  šiuo metu asmeninių pensijų vidaus rinka neveikia sklandžiai. Kai kuriose valstybėse narėse dar nėra pensijų produktų rinkos. Kitose valstybėse narėse yra privačių pensijų produktų, tačiau nacionalinės rinkos labai suskaidytos. Dėl šios priežasties asmeninės pensijos produktų perkeliamumas yra ribotas. Todėl asmenims gali būti sunku pasinaudoti savo pagrindinėmis laisvėmis. Pavyzdžiui, jiems gali būti užkirstas kelias įsidarbinti ar išeiti į pensiją kitoje valstybėje narėje. Be to, teikėjams pasinaudoti įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas kliudo tai, kad esami asmeninės pensijos produktai nėra standartizuoti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kaip paskelbta 2015 m. rugsėjo mėn. Komisijos kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų plane28, Komisija „įvertins galimybes parengti sėkmingai veikiančios Europos rinkos, skirtos paprastoms, veiksmingoms ir konkurencingoms asmeninėms pensijoms, sukūrimo strategiją ir nustatys, ar šiai rinkai paremti reikalingi ES teisės aktai“;

Išbraukta.

__________________

 

28Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas, Europos Komisija, 2015 m. rugsėjo 30 d. (COM(2015) 468 final).

 

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  2016 m. birželio 28 d.30 išvadose Europos Vadovų Taryba paragino „sparčiai ir ryžtingai daryti pažangą siekiant įmonėms užtikrinti paprastesnes galimybes gauti finansavimą ir remti investicijas į realiąją ekonomiką toliau įgyvendinant kapitalo rinkų sąjungos darbotvarkę“;

Išbraukta.

__________________

 

302016 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų, EUCO 26/16, 11 punktas.

 

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  2016 m. rugsėjo 14 d. komunikate „Kapitalo rinkų sąjunga. Spartesnė reforma“31 Komisija paskelbė, kad „apsvarstys pasiūlymus sukurti paprastą, veiksmingą ir konkurencingą ES asmeninių pensijų produktą [...]. Svarstomos galimybės apima galimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris galėtų būti pateiktas 2017 m.“;

Išbraukta.

__________________

 

31COM(2016) 601 final, p. 5.

 

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  komunikate „Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūra“ 32 Komisija paskelbė „pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto iki 2017 m. birželio pabaigos. Jis taps pagrindu saugesnei, ekonomiškai efektyvesnei ir skaidresnei įperkamų savanoriškų asmeninės pensijos taupymo produktų rinkai, kuri gali būti valdoma tik Europos mastu. Pasiūlymas suteiks gerų galimybių ilgam investuoti pensines santaupas ir taip padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografijos keliamus uždavinius, papildyti esamus pensijų kaupimo produktus ir sistemas, taip pat padidinti su asmeninėmis pensijomis susijusių išlaidų veiksmingumą“.

Išbraukta.

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, p. 7.

 

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  PEPP kūrimas tarp asmeninės pensijos produktų padės didinti taupymo pensijai pasirinkimą ir kurti PEPP teikėjų ES rinką. Namų ūkiams tai suteiks geresnių galimybių pasiekti savo pensijų tikslus;

(10)  PEPP kūrimas tarp asmeninės pensijos produktų padės didinti taupymo pensijai pasirinkimą ir kurti PEPP teikėjų ES rinką. Namų ūkiams tai suteiks papildomų galimybių pasiekti savo pensijų tikslus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  dėl nesaugios užimtumo tvarkos ir įstatymų pakeitimų pensijos nuolat mažėja. Todėl ypač svarbu jaunajai kartai ir visų pirma mažas pajamas gaunantiems žmonėms užsitikrini pragyvenimą senatvėje. Tai reiškia, kad PEPP, visų pirma, turi būti patrauklus ir prieinamas šių grupių asmenims;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  finansinis švietimas gali padėti žmonėms suprasti ir įgyti žinių apie tai, kokios yra taupymo galimybės naudojantis asmeninių pensijų sistemomis. Santaupų turėtojai taip pat turi turėti sąžiningą galimybę visapusiškai pamatyti su visos Europos produktu susijusią riziką ir jo savybes;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  PEPP skirta teisės aktų sistema padės pagrindą sėkmingai veikiančiai įperkamų, su savanoriška pensija susijusių investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma visos Europos mastu. Papildydama esamus pensijos kaupimo produktus ir sistemas, ji padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografinį uždavinį ir suteiks naują galingą privataus kapitalo šaltinį ilgalaikiam investavimui. Ši sistema nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių asmeninių pensijų sistemų;

(11)  PEPP skirta teisės aktų sistema padės pagrindą sėkmingai veikiančiai įperkamų, su savanoriška pensija susijusių investicijų rinkai, kuri gali būti valdoma visos Europos mastu. Papildydama esamas įstatymais nustatytų pensijų ir profesinių pensijų sistemas ir esamus pensijos produktus, ji padės patenkinti žmonių, kurie nori padidinti pensijai susitaupytų lėšų adekvatumą, poreikius, spręsti demografinį uždavinį ir suteiks naują galingą privataus kapitalo šaltinį ilgalaikiam investavimui. Ši sistema nepakeis ir nesuderins esamų nacionalinių asmeninių pensijų sistemų, taip pat ji neturės poveikio esamoms nacionalinėms įstatymais nustatytų pensijų ir profesinių pensijų sistemoms ir pensijų produktams. PEPP nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai susijęs su PEPP santaupų turėtojo profesija ar užimtumo statusu;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  ši teisinė sistema neturi riboti valstybių narių atsakomybės vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pakankamos valstybinės pensijos teikimu;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  reglamentu suderinami PEPP pagrindiniai požymiai, susiję su tokiais svarbiausiais elementais, kaip platinimas, investavimo politika, teikėjo pakeitimas ar tarpvalstybinis teikimas ir perkeliamumas. Derinant šiuos pagrindinius požymius apskritai bus geriau užtikrinamos vienodos sąlygos asmeninės pensijos teikėjams ir bus skatinama baigti kurti kapitalo rinkų sąjungą ir integruoti asmeninių pensijų vidaus rinką. Be to, bus sukurtas iš esmės standartizuotas visos Europos produktas, kurį bus galima įsigyti visose valstybėse narėse ir kuris sudarys sąlygas vartotojams visapusiškai naudotis vidaus rinka į užsienį perkeliant savo teises į pensiją ir užtikrins jiems daugiau galimybių pasirinkti įvairius teikėjus, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu. Likus mažiau kliūčių teikti tarpvalstybines pensijų paslaugas, visos Europos asmeninės pensijos produkto teikimas padidins konkurenciją tarp teikėjų visoje Europoje ir sukurs masto ekonomiją, kuri turėtų būti naudinga santaupų turėtojams;

(12)  reglamentu suderinami PEPP pagrindiniai požymiai, susiję su tokiais svarbiausiais elementais, kaip platinimas, sutartys, investavimo politika, teikėjo pakeitimas ar tarpvalstybinis teikimas ir perkeliamumas. Derinant šiuos pagrindinius požymius apskritai bus geriau užtikrinamos vienodos sąlygos asmeninės pensijos teikėjams ir bus skatinama baigti kurti kapitalo rinkų sąjungą ir integruoti asmeninių pensijų vidaus rinką. Be to, bus sukurtas iš esmės standartizuotas visos Europos produktas, kurį bus galima įsigyti visose valstybėse narėse ir kuris sudarys sąlygas vartotojams visapusiškai naudotis vidaus rinka į užsienį perkeliant savo teises į pensiją ir užtikrins jiems daugiau galimybių pasirinkti įvairius teikėjus, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu. Likus mažiau kliūčių teikti tarpvalstybines pensijų paslaugas, visos Europos asmeninės pensijos produkto teikimas padidins konkurenciją tarp teikėjų visoje Europoje ir sukurs masto ekonomiją, kuri turėtų būti naudinga santaupų turėtojams;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  EIOPA turėtų suteikti PEPP leidimą pagal šio reglamento nuostatas. Leidimas niekada neturėtų būti suteikiamas atgaline data;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  PEPP teikėjai turėtų turėti prieigą prie visos Sąjungos rinkos su vienu produkto leidimu, išduotu Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) remiantis bendru taisyklių rinkiniu;

(14)  PEPP teikėjai turėtų turėti prieigą prie visos Sąjungos rinkos su vienu produkto leidimu, išduotu Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) remiantis bendru taisyklių rinkiniu ir bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Leidimu bus užtikrinta, kad rinkoje bus galima gauti tik saugius ir išbandytus investicinius produktus, kurie apibūdinami kaip PEPP. EIOPA patikrina PEPP sutartines sąlygas siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir veiksmingą vartotojų apsaugą, buveinės ir priimančiosios valstybės narės turėtų glaudžiai bendradarbiauti užtikrindamos šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymą. Jeigu naudodamiesi laisve teikti paslaugas PEPP teikėjai ir platintojai vykdo veiklą įvairiose valstybėse narėse, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija dėl savo glaudesnių ryšių su PEPP teikėju turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų vykdomos šiame reglamente nurodytos pareigos. Siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų, jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie bet kokį pareigų nevykdymą jos teritorijoje, ji turėtų informuoti buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kuri tuomet privalėtų imtis tinkamų priemonių. Be to, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos;

(16)  siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir veiksmingą vartotojų apsaugą, PEPP teikėjo ir platintojų buveinės ir priimančiosios valstybės narės turėtų glaudžiai bendradarbiauti užtikrindamos šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymą. Jeigu naudodamiesi laisve teikti paslaugas PEPP teikėjai ir platintojai vykdo veiklą įvairiose valstybėse narėse, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija dėl savo glaudesnių ryšių su PEPP teikėju turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų vykdomos šiame reglamente nurodytos pareigos. Siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų, jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie bet kokį pareigų nevykdymą jos teritorijoje, ji turėtų informuoti buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kuri tuomet privalėtų imtis tinkamų priemonių. Be to, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  tais atvejais, kai kitoje valstybėje narėje įsteigiamas filialas ar nuolatinė buvimo vieta, tikslinga atsakomybę už pareigų vykdymo užtikrinimą paskirstyti tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės. Nors atsakomybė už tai, kad būtų vykdomos pareigos, turinčios įtakos visam verslui, kaip antai taisyklės dėl profesinių reikalavimų, turėtų tekti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pagal tą pačią tvarką, kaip ir paslaugų teikimo atveju, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų prisiimti atsakomybę už taisyklių dėl informacijos teikimo reikalavimų laikymąsi ir veiklos vykdymą jos teritorijoje teikiamų paslaugų atžvilgiu. Vis dėlto, jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie pareigų nevykdymą jos teritorijoje, kurių atžvilgiu pagal šią direktyvą priimančiajai valstybei narei nepriskiriama atsakomybė, atsižvelgiant į glaudų bendradarbiavimą reikėtų, kad ta institucija praneštų buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kad pastaroji imtųsi tinkamų priemonių. Toks atvejis yra visų pirma susijęs su taisyklių dėl geros reputacijos, profesinių žinių ir kompetencijos reikalavimų pažeidimais. Be to, siekiant apsaugoti vartotojus, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos;

(17)  tais atvejais, kai kitoje valstybėje narėje įsteigiamas filialas ar nuolatinė buvimo vieta, tikslinga atsakomybę už pareigų vykdymo užtikrinimą paskirstyti tarp buveinės valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės. Nors atsakomybė už tai, kad būtų vykdomos pareigos, turinčios įtakos visam verslui, kaip antai taisyklės dėl profesinių reikalavimų, turėtų tekti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pagal tą pačią tvarką, kaip ir paslaugų teikimo atveju, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų prisiimti atsakomybę už taisyklių dėl informacijos teikimo reikalavimų ir reklamos laikymąsi ir veiklos vykdymą jos teritorijoje teikiamų paslaugų atžvilgiu. Vis dėlto, jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija sužino apie pareigų nevykdymą jos teritorijoje, kurių atžvilgiu pagal šį reglamentą priimančiajai valstybei narei nepriskiriama atsakomybė, atsižvelgiant į glaudų bendradarbiavimą reikėtų, kad ta institucija praneštų buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kad pastaroji imtųsi tinkamų priemonių. Toks atvejis yra visų pirma susijęs su taisyklių dėl geros reputacijos, profesinių žinių ir kompetencijos reikalavimų pažeidimais. Be to, siekiant apsaugoti vartotojus, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę įsikišti, jei buveinės valstybė narė nesiima tinkamų priemonių arba jei priemonės, kurių imtasi, yra nepakankamos;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę įsigyti ar pirkti PEPP kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje yra jų gyvenamoji vieta, ir teisę tuo pat metu taupyti keliose subsąskaitose, o PEPP produktams turėtų būti taikomos valstybės narės, kurioje gyvena PEPP santaupų turėtojas, mokesčių paskatos, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui mokesčiais dėl skirtingų nacionalinių mokesčių sistemų;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  jei EIOPA panaikina PEPP leidimą, tai toks leidimo panaikinimas neturėtų turėti įtakos PEPP teikėjo įsipareigojimams PEPP santaupų turėtojo arba PEPP naudos gavėjo atžvilgiu;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant sudaryti PEPP teikėjams sklandaus perėjimo sąlygas, pareiga teikti PEPP su subsąskaitomis kiekvienai valstybei narei bus taikoma trejus metus po šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau pradėjus naudoti PEPP, siekiant neklaidinti vartotojų, teikėjas turėtų pateikti informaciją apie tai, kurias nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš karto;

(21)  siekiant sudaryti PEPP teikėjams sklandaus perėjimo sąlygas, pareiga teikti PEPP su subsąskaitomis kiekvienai valstybei narei bus taikoma penkerius metus po šio reglamento įsigaliojimo. Kad galėtų įvykdyti šią sąlygą, PEPP teikėjai turėtų galėti sudaryti subsąskaitos partnerystę. Tačiau pradėjus naudoti PEPP, siekiant neklaidinti vartotojų, teikėjas turėtų sutartyje pateikti informaciją apie tai, kurias nacionalines subsąskaitas galima naudoti iš karto. Tuo atveju, jei PEPP perkeliamumo galimybe pasinaudoti dar negalima, PEPP santaupų turėtojui turėtų būti leidžiama nemokamai pakeisti teikėjus, kad būtų užtikrintas perkeliamumas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  kai PEPP santaupų turėtojas persikelia į kitą valstybę narę ir pasinaudoja perkeliamumo paslauga, kad atidarytų naują subsąskaitą, jam taikomos lygiavertės mokestinės lengvatos kaip ir vietiniams PEPP santaupų turėtojams;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  pereinamuoju penkerių metų laikotarpiu po šio reglamento įsigaliojimo tuo atveju, kai PEPP santaupų turėtojas pakeičia savo nuolatinę gyvenamąją vietą persikeldamas į valstybę narę, kurioje PEPP teikėjas negali pasiūlyti subsąskaitos, PEPP santaupų turėtojas gali nemokamai pakeisti PEPP teikėją;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  atsižvelgiant į nustatytos pensijų sistemos pobūdį ir susijusią administracinę naštą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams ir PEPP gavėjams PEPP teikėjai ir platintojai turėtų pateikti aiškią ir tinkamą informaciją, kad jiems būtų lengviau priimti sprendimus dėl pensijos. Dėl tos pačios priežasties PEPP teikėjai ir platintojai taip pat turėtų užtikrinti aukštą skaidrumo lygį įvairiais sistemos etapais, apimančiais laiką iki įstojimo, narystę (įskaitant priešpensinį etapą) ir laiką išėjus į pensiją. Visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie sukauptas teises į pensiją, prognozuojamus pensijų išmokų dydžius, riziką ir garantijas, taip pat išlaidas. Jei prognozuojami pensijų išmokų dydžiai pagrįsti ekonominiais scenarijais, ta informacija turėtų apimti ir nepalankų scenarijų – jis turėtų būti tikrai blogas, bet tikėtinas;

(22)  atsižvelgiant į nustatytos pensijų sistemos pobūdį ir susijusią administracinę naštą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams ir PEPP gavėjams PEPP teikėjai ir platintojai turėtų pateikti aiškią, lengvai suprantamą ir tinkamą informaciją, kad jiems būtų lengviau priimti sprendimus dėl pensijos. Dėl tos pačios priežasties PEPP teikėjai ir platintojai taip pat turėtų užtikrinti aukštą skaidrumo lygį įvairiais sistemos etapais, apimančiais laiką iki įstojimo, narystę (įskaitant priešpensinį etapą) ir laiką išėjus į pensiją. Visų pirma turėtų būti pateikiama informacija apie sukauptas teises į pensiją, prognozuojamus pensijų išmokų dydžius, riziką ir garantijas, įskaitant su aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo veiksniais susijusią riziką, taip pat išlaidas. Jei prognozuojami pensijų išmokų dydžiai pagrįsti ekonominiais scenarijais, ta informacija turėtų apimti ir nepalankų scenarijų – jis turėtų būti tikrai blogas, bet tikėtinas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  prieš įstojant į PEPP sistemą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų būti pateikta visa būtina informacija, kad jie pasirinktų turėdami pakankamai informacijos;

(23)  prieš įstojant į PEPP sistemą, potencialiems PEPP santaupų turėtojams turėtų būti pateikta visa būtina informacija, kad jie pasirinktų turėdami pakankamai informacijos. Svarstydami numatytąją galimybę PEPP santaupų turėtojai turėtų susipažinti su informacija sprendimų medžio schemoje, kad jiems būtų lengviau priimti tokį sprendimą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekdami užtikrinti optimalų produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš galėdami platinti savo teikiamus PEPP PEPP santaupų turėtojams, turėtų parengti tiems PEPP skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą. Jie taip pat turėtų būti atsakingi už PEPP pagrindinės informacijos dokumento teisingumą. PEPP pagrindinės informacijos dokumentas turėtų pakeisti ir pritaikyti mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1286/201433, kuris neturėtų būti teikiamas PEPP atveju;

(24)  siekdami užtikrinti optimalų produkto skaidrumą, PEPP teikėjai, prieš galėdami platinti savo teikiamus PEPP PEPP santaupų turėtojams, turėtų parengti tiems PEPP skirtą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą. Jie taip pat turėtų būti atsakingi už PEPP pagrindinės informacijos dokumento teisingumą;

__________________

__________________

33 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, OL L 352, 2014 12 9, p. 1.

33 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų, OL L 352, 2014 12 9, p. 1.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  be elementų, kurie jau numatyti mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumente pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014, į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą įtrauktina išsami informacija ir šios informacijos pateikimas turėtų būti papildomai suderinti techniniais reguliavimo standartais, kurie papildo 2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotajame reglamente34 nustatytus techninius reguliavimo standartus, atsižvelgiant į atliktus ir atliekamus vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, įskaitant įvairių informacijos pateikimo vartotojams būdų veiksmingumo bandymų rezultatus;

(27)  į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą įtrauktina išsami informacija ir šios informacijos pateikimas turėtų būti papildomai suderintas techniniais reguliavimo standartais, kuriuose atsižvelgiama į atliktus ir atliekamus vartotojų elgesio mokslinius tyrimus, įskaitant įvairių informacijos pateikimo vartotojams būdų veiksmingumo bandymų rezultatus;

__________________

 

34 2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis.

 

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  pagrindinės informacijos dokumentas turėtų būti sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoje, t. y. bendrojoje dalyje turėtų būti pateikiama bendro pobūdžio informacija apie PEPP. Antroje, t.  y. specialiojoje dalyje turėtų būti pateikta informacija apie skirtumus valstybėse narėse, pvz., pensinį apie amžių;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  PEPP teikėjai turėtų parengti PEPP santaupų turėtojams skirtą pensijų išmokų ataskaitą, kad pateiktų jiems pagrindinius asmeninius ir bendruosius duomenis, susijusius su PEPP sistema, ir užtikrintų nuolatinį informavimą apie ją. Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama, joje turėtų būti pateikiama aktuali ir tinkama informacija, kad būtų lengviau suprasti, kaip teisės į pensiją keičiasi laikui bėgant ir naudojantis skirtingomis pensijų sistemomis, ir kad būtų skatinamas darbo jėgos judumas;

(29)  PEPP teikėjai turėtų parengti PEPP santaupų turėtojams skirtą pensijų išmokų ataskaitą, kad pateiktų jiems pagrindinius asmeninius ir bendruosius duomenis, susijusius su PEPP sistema, ir užtikrintų nuolatinį informavimą apie ją. Pensijų išmokų ataskaita turėtų būti aiški ir suprantama, joje turėtų būti pateikiama aktuali ir tinkama informacija, kad būtų lengviau suprasti, kaip teisės į pensiją keičiasi laikui bėgant ir naudojantis skirtingomis pensijų sistemomis, ir kad būtų skatinamas darbo jėgos judumas. Pensijų išmokų ataskaita kasmet pateikiama PEPP santaupų turėtojui;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams turėtų parengti įmokų planus ir fondų vertės, investicijų grąžos, numatomos infliacijos ir ekonomikos augimo prognozes;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  PEPP teikėjai turėtų pakankamai anksti prieš išeinant į pensiją informuoti PEPP santaupų turėtojus apie jų išmokų mokėjimo galimybes. Jeigu pensijos išmoka nemokama kaip anuitetas iki gyvos galvos, nariai, artėjantys prie pensinio amžiaus, turėtų gauti informaciją apie išmokų mokėjimo produktus, kuriuos galima pasirinkti, kad jiems būtų lengviau planuoti finansus pensijai;

(30)  PEPP teikėjai turėtų pakankamai anksti prieš išeinant į pensiją informuoti PEPP santaupų turėtojus apie jų išmokų mokėjimo galimybes. Tuo pat metu jie PEPP santaupų turėtojams taip pat turėtų priminti, kad jie gali pakeisti išmokų mokėjimo galimybę. Pagal numatytąją galimybę turėtų būti galima ne didesnė kaip 30 proc. vienkartinė išmoka, o likusi dalis turėtų būti mokama kaip anuitetas iki gyvos galvos. Likus metams iki pensinio laikotarpio, turėtų būti išsiunčiamas paskutinis priminimas. Jeigu pensijos išmoka nemokama kaip anuitetas iki gyvos galvos, nariai, artėjantys prie pensinio amžiaus, turėtų gauti informaciją apie išmokų mokėjimo produktus, kuriuos galima pasirinkti, kad jiems būtų lengviau planuoti finansus pensijai;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  tuo etapu, kai pensijų išmokos yra mokamos, PEPP gavėjai toliau turėtų gauti informaciją apie savo išmokas ir atitinkamas jų išmokėjimo galimybes. Tai yra ypač svarbu, kai išmokėjimo etapu reikšmingą investavimo riziką prisiima PEPP gavėjai. PEPP gavėjams taip pat turėtų būti pranešama apie bet kokį gautinų išmokų dydžio sumažinimą prieš pradedant jį taikyti, po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl sumažinimo. Remiantis geriausia praktika, PEPP teikėjams rekomenduojama prieš priimant tokį sprendimą pasikonsultuoti su PEPP gavėjais;

(31)  tuo etapu, kai pensijų išmokos yra mokamos, PEPP gavėjai toliau turėtų gauti informaciją apie savo išmokas ir atitinkamas jų išmokėjimo galimybes. Tai yra ypač svarbu, kai išmokėjimo etapu reikšmingą investavimo riziką prisiima PEPP gavėjai. PEPP gavėjams taip pat turėtų būti pranešama apie bet kokį gautinų išmokų dydžio sumažinimą prieš pradedant jį taikyti, po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl sumažinimo. PEPP teikėjams rekomenduojama prieš priimant tokį sprendimą pasikonsultuoti su PEPP gavėjais;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  siekiant tinkamai apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų teises, PEPP teikėjams turėtų būti suteikta galimybė turtą paskirstyti tokiu būdu, kuris tiksliai atitinka jų įsipareigojimų pobūdį ir trukmę. Todėl reikalinga veiksminga priežiūra ir tokios investicijų taisyklės, kurios suteiktų PEPP teikėjams pakankamai lankstumo priimti sprendimus dėl saugiausios ir veiksmingiausios investavimo politikos, kartu įpareigodamos juos veikti ribojant riziką. Todėl rizikos ribojimo principo laikymasis reikalauja, kad investavimo politika būtų pritaikyta prie atskiro PEPP teikėjo klientų struktūros;

(32)  siekiant tinkamai apsaugoti PEPP santaupų turėtojų ir PEPP gavėjų teises, PEPP teikėjams turėtų būti suteikta galimybė turtą paskirstyti tokiu būdu, kuris tiksliai atitinka jų įsipareigojimų, įskaitant ilgalaikius įsipareigojimus, pobūdį ir trukmę. Todėl reikalinga veiksminga priežiūra ir tokios investicijų taisyklės, kurios suteiktų PEPP teikėjams pakankamai lankstumo priimti sprendimus dėl saugiausios ir veiksmingiausios investavimo politikos, kartu įpareigodamos juos veikti ribojant riziką, suteikiant galimybę tokius sprendimus derinti su PEPP santaupų turėtojo ilgalaikiais įsipareigojimais. Todėl rizikos ribojimo principo laikymasis reikalauja, kad investavimo politika būtų pritaikyta prie atskiro PEPP teikėjo klientų struktūros;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  nustačius rizikos ribojimo principą kaip pagrindinį kapitalo investicijų principą ir sudarius galimybę PEPP teikėjams veikti už savo šalies ribų, skatinamas santaupų nukreipimas į asmeninių pensijų teikimo sektorių, o tai prisideda prie ekonominės ir socialinės pažangos;

(33)  nustačius rizikos ribojimo principą kaip pagrindinį kapitalo investicijų principą ir sudarius galimybę PEPP teikėjams veikti už savo šalies ribų, skatinamas santaupų nukreipimas į asmeninių pensijų teikimo sektorių, o tai prisideda prie ekonominės ir socialinės pažangos. Taikant rizikos ribojimo principą taip pat atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinių ir valdymo veiksnių vaidmenį investavimo procese;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai, atitinkantys Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus, yra svarbūs PEPP teikėjų investavimo politikos ir rizikos valdymo sistemoms. PEPP teikėjai turėtų būti skatinami apsvarstyti tokius veiksnius priimant investicinius sprendimus ir atsižvelgti į tai, kaip jie įtraukiami į rizikos valdymo sistemą;

(36)  aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai, atitinkantys Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus, yra svarbūs PEPP teikėjų investavimo politikos ir rizikos valdymo sistemoms. PEPP teikėjai turėtų būti skatinami apsvarstyti tokius veiksnius priimant investicinius sprendimus ir atsižvelgti į tai, kaip jie įtraukiami į rizikos valdymo sistemą. Šis rizikos vertinimas taip pat turėtų būti pateiktas EIOPA, kompetentingoms institucijoms ir PEPP santaupų turėtojams.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  jei paslaugų teikėjas negali pasiūlyti tam tikros investavimo galimybės, nes jis negali suteikti šios galimybės arba negali jos suteikti tik vienoje valstybėje narėje, turėtų būti įmanoma pasiūlyti tokią galimybę pagal produktų partnerystę;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  numatytoji investavimo galimybė turėtų sudaryti sąlygas PEPP santaupų turėtojui atgauti investuotą kapitalą. Be to, PEPP santaupų turėtojai galėtų įtraukti infliacijos indeksavimo mechanizmą, kad bent iš dalies padengtų infliaciją;

(39)  numatytoji investavimo galimybė turėtų sudaryti sąlygas PEPP santaupų turėtojui atgauti realų investuotą kapitalą prieš atskaitant renkamus mokesčius bei išlaidas ir atsižvelgiant į infliaciją;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  pagrįstais atvejais, pvz., tuomet, kai įrodomi aplaidumo, įstatymų pažeidimo arba mokesčių vengimo faktai arba kai panaikinamas PEPP leidimas, PEPP santaupų turėtojai turėtų galėti nemokamai arba nesaistomi sutarties pakeisti teikėjus;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  siekiant didinti PEPP santaupų turėtojų pasitikėjimą ir sudaryti jiems galimybę pasirinkti turint pakankamai informacijos, labai svarbu, kad išlaidos ir mokesčiai būtų skaidrūs. Atitinkamai turėtų būti uždrausta taikyti neskaidrius kainodaros metodus;

(42)  siekiant didinti PEPP santaupų turėtojų pasitikėjimą ir sudaryti jiems galimybę pasirinkti turint pakankamai informacijos, labai svarbu, kad išlaidos ir mokesčiai būtų skaidrūs ir teisingi. Atitinkamai turėtų būti uždrausta taikyti neskaidrius kainodaros metodus;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  Komisija turėtų priimti pasitelkus Jungtinį komitetą ir vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/201035, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/201036 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/201037 10–14 straipsniais EPI parengtus techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl PEPP pagrindinės informacijos dokumento konkrečių elementų pateikimo ir turinio, kurių neapima [MIPP ir DIP pagrindinės informacijos dokumento techninis reguliavimo standartas]. Komisija turėtų papildyti EPI techninį darbą atlikdama vartotojų tyrimus dėl pagrindinės informacijos dokumento pateikimo, kaip pasiūlyta EPI;

Išbraukta.

__________________

 

352010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

 

36 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

 

37 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

 

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  reikalavimus atitinkantiems subjektams turėtų būti suteikta teisė pateikti atstovaujamuosius ieškinius, kuriais siekiama apsaugoti kolektyvinius PEPP santaupų turėtojų ir PEPP naudos gavėjų interesus pagal ES teisę;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, greitos ir saugios procedūros;

(47)  kad rastų geresnes sąlygas investicijoms ir kartu skatintų PEPP teikėjų konkurenciją, PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti teisę pakeisti teikėjus kaupiamuoju ir išmokėjimo laikotarpiais, laikydamiesi aiškios, greitos ir saugios procedūros. Kalbant apie numatytąją galimybę, pasakytina, kad tai turėtų būti įmanoma tik per kaupiamąjį laikotarpį, nes siekiama apsaugoti vartotojus, todėl tikslas yra užtikrinti patikimus anuitetus, o teikėjo pakeitimas gali turėti neigiamą finansinį poveikį;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  sąskaitos perkėlimo procesas PEPP santaupų turėtojui turėtų būti nesudėtingas. Gaunantysis PEPP teikėjas atitinkamai turėtų būti atsakingas už proceso inicijavimą ir valdymą PEPP santaupų turėtojo vardu. PEPP teikėjai, nustatydami sąskaitos perkėlimo paslaugą, turėtų galėti savanoriškai naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, techninį sprendimą;

(48)  sąskaitos perkėlimo procesas PEPP santaupų turėtojui turėtų būti nesudėtingas. Gaunantysis PEPP teikėjas atitinkamai turėtų būti atsakingas už proceso inicijavimą ir valdymą PEPP santaupų turėtojo vardu pastarajam pateikus prašymą. PEPP teikėjai, nustatydami sąskaitos perkėlimo paslaugą, turėtų galėti savanoriškai naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, techninį sprendimą;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  prieš suteikdamas leidimą perkelti sąskaitą, PEPP santaupų turėtojas turėtų būti informuotas apie visus procedūros etapus, kurie būtini norint užbaigti sąskaitos perkėlimą;

(49)  prieš suteikdamas leidimą perkelti sąskaitą, PEPP santaupų turėtojas turėtų būti informuotas apie visus procedūros etapus, kurie būtini norint užbaigti sąskaitos perkėlimą, ir susijusias išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos apie perkėlimo paslaugą;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(51a)  teikėjo keitimo atveju PEPP santaupų turėtojai turėtų būti informuojami apie galimą mokesčių paskatų praradimą ir kitas finansines pasekmes pakeitus teikėją ir turtą perdavus PEPP teikėjui, kuriam taikomos kitos mokesčių lengvatų sistemos. Kai PEPP panaikinamas, kompetentingos institucijos tam, kad palengvintų teikėjo pakeitimo ir turto perkėlimo procesą ir kad būtų galima kuo labiau sumažinti finansinius nuostolius, turėtų informuoti PEPP santaupų turėtojus apie galimybę naudotis alternatyvių PEPP teikėjų paslaugomis ir alternatyviais PEPP produktais, kuriems būtų taikomos panašios ar palyginamos mokesčių paskatos;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  PEPP santaupų turėtojams pasirašant PEPP turėtų būti leidžiama laisva valia pasirinkti išmokų rūšį (anuitetus, vienkartinę išmoką ar kt.) išmokėjimo laikotarpiu, tačiau su galimybe vėliau savo sprendimą peržiūrėti kartą per penkerius metus, kad artėjant pensiniam amžiui jie galėtų savo išmokų pasirinkimą kuo geriau pritaikyti pagal poreikius;

(53)  PEPP santaupų turėtojams pasirašant PEPP turėtų būti leidžiama laisva valia pasirinkti išmokų rūšį (periodines pensijų išmokas, vienkartinę išmoką ar kt.) išmokėjimo laikotarpiu, tačiau su galimybe vėliau savo sprendimą peržiūrėti kartą per penkerius metus, kad artėjant pensiniam amžiui jie galėtų savo išmokų pasirinkimą kuo geriau pritaikyti pagal poreikius;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54)  PEPP teikėjams turėtų būti sudaryta galimybė PEPP santaupų turėtojams siūlyti įvairias išmokėjimo galimybes. Taikant šį metodą, užtikrinus PEPP santaupų turėtojams didesnio lankstumo ir pasirinkimo galimybę, būtų pasiektas tikslas padidinti PEPP naudojimą. Teikėjams būtų sudarytos sąlygos parengti PEPP ekonomiškiausiu būdu. Šis metodas dera su kitų sričių ES politika ir yra politiškai pagrįstas, kadangi valstybėms narėms paliekama galimybė pakankamai lanksčiai nuspręsti, kokias išmokėjimo galimybes jos nori skatinti;

(54)  PEPP teikėjams turėtų būti sudaryta galimybė PEPP santaupų turėtojams siūlyti pakankamai įvairias išmokėjimo galimybes išmokėjimo laikotarpiu. Taikant šį metodą, užtikrinus PEPP santaupų turėtojams didesnio lankstumo ir pasirinkimo galimybę, būtų pasiektas tikslas padidinti PEPP naudojimą. Teikėjams būtų sudarytos sąlygos parengti PEPP ekonomiškiausiu būdu. Šis metodas dera su kitų sričių ES politika ir yra politiškai pagrįstas, kadangi valstybėms narėms paliekama galimybė pakankamai lanksčiai nuspręsti, kokias išmokėjimo galimybes jos nori skatinti;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(54a)  jei pasirenkama numatytoji galimybė, fiksuotą 70 proc. išmokų sumą turėtų būti privaloma išmokėti anuiteto forma;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(66)  bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, pvz., kompetentingų institucijų keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, turėtų būti vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67939, o bet koks EPI keitimasis informacija arba jos perdavimas turėtų būti vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200140;

(66)  bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, pvz., kompetentingų institucijų keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, asmens duomenų saugojimas EIOPA tvarkomame centriniame registre, PEPP teikėjų arba PEPP platintojų atliekamas asmens duomenų tvarkymas turėtų būti vykdomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67939, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/68039a ir Reglamentą dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių). Bet koks EPI keitimasis informacija arba jos perdavimas turėtų būti vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200140;

_________________

_________________

39 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

39 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

39a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

40 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

40 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

66 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(66a)  atsižvelgiant į finansinių asmens duomenų slaptumą, labai svarbu užtikrinti griežtą duomenų apsaugą. Todėl rekomenduojama, kad duomenų apsaugos institucijos aktyviai dalyvautų įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint jo vykdymą;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

70 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(70a)  atsižvelgiant į galimą ilgalaikį šio reglamento poveikį, labai svarbu atidžiai stebėti pokyčius pradiniu jo taikymo etapu. Komisija, atlikdama vertinimą, turėtų taip pat atsižvelgti į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), suinteresuotųjų subjektų ir ekspertų patirtį ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikti visas galimas savo pastabas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos vienodos asmeninės pensijos produktų, platinamų Sąjungoje naudojant nuorodą „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ arba „PEPP“, leidimo suteikimo, teikimo, platinimo ir priežiūros taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos vienodos asmeninės pensijos produktų, platinamų Sąjungoje naudojant nuorodą „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ arba „PEPP“, leidimo suteikimo, panaikinimo, teikimo, platinimo ir priežiūros taisyklės.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skirtas kapitalui kaupti iki pensijos ir suteikiantis tik ribotas galimybes gauti išankstines išmokas iki pensijos;

c)  skirtas kapitalui kaupti iki pensijos;

Pagrindimas

PEPP yra pensijos produktas, todėl turėtų būti privaloma kapitalą kaupti iki pensijos neatsižvelgiant į investavimo galimybę.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  suteikia pajamų išėjus į pensiją;

d)  suteikia pensijos išmoką išėjus į pensiją;

Pagrindimas

Pakoreguota pagal 9 punktą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) – ilgalaikio taupymo asmeninės pensijos produktas, kurį pagal sutartą PEPP sistemą teikia reguliuojama finansų įmonė, turinti leidimą pagal Sąjungos teisę valdyti kolektyvines arba individualias investicijas ar santaupas, kurį pensijai savanoriškai pasirašo individualus PEPP santaupų turėtojas ir kuris neturi išpirkimo galimybės arba ji yra griežtai ribota;

(2)  visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) – ilgalaikio taupymo asmeninės pensijos produktas, kurį pagal sutartą PEPP sistemą teikia 5 straipsnyje nurodyta finansų įmonė, turinti leidimą pagal Sąjungos teisę valdyti kolektyvines arba individualias investicijas ar santaupas, kurį pensijai savanoriškai pasirašo individualus PEPP santaupų turėtojas ir kuris neturi išpirkimo galimybės arba ji yra griežtai ribota;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  PEPP santaupų turėtojas:

3.  PEPP santaupų turėtojas – fizinis asmuo, su PEPP teikėju arba platintoju sudarantis sutartį dėl PEPP pensijos produkto;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mažmeninis klientas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES41 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte;

Išbraukta.

__________________

 

41 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

 

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  klientas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/92/EB42, kai tas klientas nėra profesionalus klientas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte;

Išbraukta.

__________________

 

42 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (OL L 9, 2003 1 15, p. 3).

 

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kaupiamasis laikotarpis – laikotarpis, per kurį turtas (įmokos) kaupiamas PEPP sąskaitoje ir kuris paprastai tęsiasi iki PEPP gavėjo pensinio amžiaus;

(10)  kaupiamasis laikotarpis – laikotarpis, per kurį turtas (įmokos) kaupiamas PEPP sąskaitoje ir kuris paprastai tęsiasi iki prasideda PEPP išmokėjimo laikotarpis;

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  anuitetas – tam tikru dažnumu ir tam tikrą laikotarpį, pvz., PEPP gavėjo gyvenimą arba tam tikrą metų skaičių, už investavimą mokama suma;

(12)  anuitetas – tam tikru dažnumu per PEPP gavėjo gyvenimą už investavimą mokama suma;

Pagrindimas

Pensija yra skirta senatvės išmokai mokėti ir apsaugoti nuo skurdo senatvėje Todėl turėtų būti mokama visą gyvenimą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)  vienkartinė išmoka – sukaupto kapitalo išmokėjimas kaupimo etapo pabaigoje;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  subsąskaita – skyrius, atidaromas kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje, kuris atitinka teisinius reikalavimus ir sąlygas, taikomus nacionaliniu lygmeniu nustatytų investavimo į PEPP paskatų naudojimui PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Priklausomai nuo atitinkamų teisinių reikalavimų, taikomų kaupiamajam ir išmokėjimo laikotarpiams, kiekvieną subsąskaitą turintis asmuo atitinkamai gali būti PEPP santaupų turėtojas arba PEPP gavėjas;

(20)  subsąskaita – nacionalinis skyrius, atidaromas kiekvienoje atskiroje PEPP sąskaitoje, kuris atitinka teisinius reikalavimus ir sąlygas, taikomus nacionaliniu lygmeniu nustatytų investavimo į PEPP paskatų naudojimui PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Priklausomai nuo atitinkamų teisinių reikalavimų, taikomų kaupiamajam ir išmokėjimo laikotarpiams, kiekvieną subsąskaitą turintis asmuo atitinkamai gali būti PEPP santaupų turėtojas arba PEPP gavėjas;

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kapitalas – visi kapitalo įnašai ir nepareikalautasis numatytasis kapitalas, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos atskaičius visus mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia investuotojai;

(21)  kapitalas – visi kapitalo įnašai ir nepareikalautasis numatytasis kapitalas, apskaičiuoti remiantis sumomis, kurios gali būti investuojamos prieš atskaičius visus mokesčius, rinkliavas ir išlaidas, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia investuotojai;

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – išsaugoti kapitalą.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a)  kapitalo apsauga – sukaupto kapitalo, investuoto prieš atskaitant mokesčius, rinkliavas ir išlaidas ir atsižvelgiant į infliaciją, garantija;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  numatytoji investavimo galimybė – investavimo strategija, kuri taikoma tuo atveju, kai PEPP santaupų turėtojas nepateikia nurodymų, kaip investuoti jo PEPP sąskaitoje kaupiamas lėšas;

(24)  „numatytoji parinktis“ — pensijų produktas, kurį paslaugų teikėjas privalo pasiūlyti pagal 37 straipsnyje nustatytą investavimo strategiją;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

25a)  biometrinė rizika – rizika, susijusi su ilgaamžiškumu, negalia ar mirtimi;

Pagrindimas

Kadangi PEPP gali būti užtikrinama ir biometrinės rizikos draudžiamoji apsauga, ji turėtų būti aiškiai apibrėžta.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a)  „subsąskaitų partnerystė“ – kelių PEPP teikėjų bendradarbiavimas, siekiant teikti subsąskaitas visose valstybėse narėse;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 28 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28b)  „produktų partnerystė“ – PEPP teikėjų bendradarbiavimas, kuris yra būtinas, jei paslaugų teikėjas negali suteikti investavimo galimybės arba negali jos suteikti konkrečioje valstybėje narėje;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  alternatyvaus investavimo fondų (AIF) valdytojai, gavę veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES47.

Išbraukta.

__________________

 

47 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

 

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pareiškėjo tapatybės informacija ir informacija apie jo dabartinę ir ankstesnę finansinę patirtį bei istoriją;

b)  pareiškėjo tapatybės informacija, įskaitant pilną pavadinimą, buveinės vietą, įrašo nacionaliniame komerciniame registre numerį, jo akcinį kapitalą, ir informacija apie jo dabartinę ir ankstesnę finansinę patirtį bei istoriją;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  asmenų, faktiškai vykdančių PEPP teikimo ir (arba) platinimo veiklą, tapatybė;

Išbraukta.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  informacija apie investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitus požymius, susijusius su PEPP;

e)  informacija apie investavimo strategijas, rizikos profilį ir kitus požymius, susijusius su PEPP, įskaitant vaidmenį, kurį atlieka aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai investavimo procese, taip pat ilgalaikį poveikį ir išorės veiksnius, susijusius su investicijų sprendimais;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EIOPA gali paprašyti pateikti paaiškinimą ir papildomos informacijos dėl dokumentų ir informacijos, pateiktų pagal 1 dalį.

3.  EIOPA iš 1 dalyje paminėtų finansų įmonių gali paprašyti pateikti subjektų sąrašo paaiškinimą ir papildomos informacijos dėl dokumentų ir informacijos, pateiktų pagal 1 dalį.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  EIOPA gali paprašyti paraišką dėl leidimo teikiančios finansų įmonės kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimą ir informacijos dėl 2 dalyje nurodytų dokumentų. Kompetentinga institucija į prašymą atsako per 10 darbo dienų nuo EIOPA pateikto prašymo gavimo dienos.

4.  EIOPA informuoja nacionaline kompetentinga instituciją, kai gauna paraišką dėl PEPP leidimo. EIOPA gali paprašyti paraišką dėl leidimo teikiančios finansų įmonės kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimą ir informacijos dėl 2 dalyje nurodytų dokumentų. Kompetentinga institucija į prašymą atsako per 10 darbo dienų nuo EIOPA pateikto prašymo gavimo dienos.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apie bet kokius vėlesnius 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų ir informacijos pakeitimus reikia nedelsiant pranešti EIOPA.

5.  Apie bet kokius vėlesnius 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų ir informacijos pakeitimus finansų bendrovės nedelsiant praneša EIOPA.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  siūlomas PEPP grindžiamas investavimo strategija, kurioje nurodoma, kokia apimtimi aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai yra įtraukti į siūlomo teikėjo rizikos valdymo sistemą.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos EIOPA pasikonsultuoja su pareiškėjo kompetentinga institucija.

2.  Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos EIOPA pasikonsultuoja su pareiškėjo nacionaline kompetentinga institucija. Kompetentinga nacionalinė institucija gali pateikti prieštaravimą dėl pareiškėjo, tokiu atveju kompetentinga institucija nurodo prieštaravimo priežastis, į kurias EIOPA atsižvelgia.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  jeigu EIOPA atšaukia PEPP leidimą, EIOPA nedelsdama apie tai praneša kompetentingai nacionalinei institucijai; EIOPA kartu su valstybių narių kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis koordinuoja ir palengvina turto keitimą bei turto perdavimą pagal šio reglamento VII skyrių, o nacionalinės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša PEPP santaupų turėtojams apie pasitraukimo padarinius; Jei leidimas panaikinamas, PEPP santaupų turėtojai turi teisę nemokamai pakeisti PEPP teikėją, neatsižvelgiant į sąskaitos perkėlimo dažnumą, nurodytą 48 straipsnyje.

 

Jeigu PEPP santaupų turėtojas nepasinaudoja galimybe pakeisti paslaugų teikėją, kaip minima 4 a dalyje, jis turi teisę nemokamai nutraukti PEPP sutartį, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išreiškia savo sprendimą nutraukti sutartį, jei EIOPA panaikina PEPP leidimą. PEPP teikėjas nedelsdamas grąžina PEPP santaupų turėtojui visas gautas sumas ir visą papildomą sukauptą turtą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  EIOPA kas ketvirtį praneša 5 straipsnio 1 dalyje išvardytų finansų įmonių kompetentingoms institucijoms apie sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti ar panaikinti leidimus pagal šį reglamentą.

5.  EIOPA nedelsiant praneša 5 straipsnio 1 dalyje išvardytų finansų įmonių kompetentingoms institucijoms apie sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti ar panaikinti leidimus pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Esami asmeninės pensijos produktai gali būti pakeisti į PEPP remiantis EIOPA suteiktu leidimu.

2.  Esami asmeninės pensijos produktai gali būti pakeisti į PEPP remiantis EIOPA suteiktu leidimu. Tokiais atvejais reikalingas vartotojų sutikimas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  5 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įmonės gali platinti ne savo teikiamus PEPP, gavusios platinimo leidimą iš savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų.

1.  5 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įmonės gali platinti ne savo teikiamus PEPP, jei ši veikla patvirtinta pagal sektoriuje taikomas taisykles. Kompetentingos institucijos informuoja EIOPA apie visus leidimus arba bet kokį atsisakymą suteikti leidimą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIOPA tvarko viešąjį centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas PEPP, kurio atžvilgiu pagal šį reglamentą suteiktas leidimas, šio PEPP teikėjas ir PEPP teikėjo kompetentinga institucija. Registru galima viešai naudotis elektronine forma.

EIOPA tvarko viešąjį centrinį registrą, kuriame nurodomas kiekvienas PEPP, kurio atžvilgiu pagal šį reglamentą suteiktas leidimas, informacija, susijusi su galimomis nacionalinėmis subsąskaitomis ir kiekvieno PEPP subsąskaitos partnerystėmis, šio PEPP teikėjas ir platintojas bei PEPP teikėjo arba platintojo kompetentinga institucija. Registru galima viešai naudotis elektronine forma.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perkeliamumo paslauga sudaro sąlygas PEPP santaupų turėtojams, kurie keičia gyvenamąją vietą persikeldami į kitą valstybę narę, toliau mokėti įmokas, susijusias su PEPP, kurio sutartį jie jau pasirašė su jo teikėju.

1.  perkeliamumo paslauga suteikia PEPP santaupų turėtojams galimybę toliau prisidėti prie PEPP, su kuriuo jie jau yra sudarę sutartį su savo paslaugų teikėju, ir pakeisti savo nuolatinę gyvenamąją vietą persikeliant į kitą valstybę narę, ir turi teisę tuo pat metu išsaugoti daugiau nei vieną subsąskaitą, arba atidaryti naują papildomą subsąskaitą ir išlaikyti esamą, arba atidaryti naują subsąskaitą, tuo pat metu uždarydamas esamą.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu pasinaudojama perkeliamumo paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę išlaikyti visus PEPP teikėjo suteiktus privalumus ir paskatas, susijusius su tolesnėmis investicijomis į tą patį PEPP.

2.  Jeigu pasinaudojama perkeliamumo paslauga, PEPP santaupų turėtojai turi teisę išlaikyti visus PEPP teikėjo suteiktus privalumus ir paskatas, susijusius su tolesnėmis investicijomis į savo PEPP.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Galimybė perkelti į kitas subsąskaitas teikiama arba PEPP, arba subsąskaitų partnerystės pagrindu.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento taikymo pradžios kiekvienam PEPP turi būti numatyta galimybė, pateikus PEPP teikėjui skirtą prašymą, pasiūlyti nacionalines subsąskaitas visoms valstybėms narėms.

3.  Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento taikymo pradžios kiekvienam PEPP turi būti numatyta galimybė, pateikus PEPP teikėjui skirtą prašymą, pasiūlyti nacionalines subsąskaitas visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pereinamuoju laikotarpiu, kaip nurodyta 3 dalyje, PEPP santaupų turėtojai gali nemokamai pakeisti PEPP teikėją, jeigu jie persikelia į valstybę narę, kurioje dar nėra jų PEPP subsąskaitų.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Įgaliotų PEPP teikėjų subsąskaitų partnerystės teikiant nacionalines subsąskaitas

 

1.  5 straipsnyje išvardyti PEPP teikėjai gali sudaryti subsąskaitų partnerystes teikiant nacionalines subsąskaitas, kad įvykdytų 13 straipsnyje numatytus įpareigojimus.

 

2.  EIOPA pranešama apie PEPP teikėjų tarpvalstybinius susitarimus dėl subsąskaitų partnerystės.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nekeičiant 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, iš karto po to, kai yra informuojamas apie PEPP santaupų turėtojo ketinimą pasinaudoti savo judumo valstybėse narėse teise, PEPP teikėjas praneša PEPP santaupų turėtojui apie galimybę atidaryti naują subsąskaitą atskiroje PEPP santaupų turėtojo sąskaitoje ir nurodo terminą, per kurį tokią subsąskaitą galima atidaryti.

1.  Nekeičiant 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, iš karto po to, kai yra informuojamas apie PEPP santaupų turėtojo ketinimą pasinaudoti savo judumo valstybėse narėse teise, PEPP teikėjas praneša PEPP santaupų turėtojui apie galimybę nemokamai atidaryti naują papildomą subsąskaitą atskiroje PEPP santaupų turėtojo PEPP sąskaitoje, išlaikant turimą subsąskaitą ir nurodo terminą, per kurį tokią subsąskaitą PEPP santaupų turėtojui galima atidaryti.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  data, nuo kurios investicijos turėtų būti nukreiptos į naujai atidarytą subsąskaitą;

b)  perkėlimo atveju, data, nuo kurios visi atlikti įnašai turėtų būti nukreipti į naujai atidarytą subsąskaitą;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo pagal 2 dalį gavimo PEPP teikėjas nemokamai pateikia PEPP santaupų turėtojui išsamią informaciją ir pagal IV skyriaus II ir III skirsnius suteikia konsultaciją dėl naujai subsąskaitai taikomų sąlygų.

3.  Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pagal 2 dalį gavimo PEPP teikėjas nemokamai pateikia PEPP santaupų turėtojui išsamią informaciją bei konsultaciją ir pagal IV skyriaus II ir III skirsnius suteikia nemokamą konsultaciją dėl naujai subsąskaitai taikomų sąlygų.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  iš karto po to, kai gavo prašymą pervesti indėlius, PEPP teikėjas nedelsdamas informuoja PEPP santaupų turėtoją apie visas šio turto perdavimo ir taikomų pervedimo mokesčių, mokesčių bei rinkliavų pasekmes ir apie tai, kokių finansinių pasekmių turi išlaikoma subsąskaita.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacijos apie perkeliamumą teikimas nacionalinėms institucijoms

Informacijos apie perkeliamumą teikimas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP teikėjas praneša jo riziką ribojančią priežiūrą vykdančiai atitinkamai nacionalinei institucijai apie visas perkeliamumo paslaugos sutartines sąlygas.

1.  PEPP teikėjas praneša EIOPA apie visas perkeliamumo paslaugos sutartines sąlygas.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija per vieną mėnesį nuo naujos subsąskaitos atidarymo elektroniškai įkeliama į nacionalinėje priežiūros institucijoje esančią centrinę duomenų bazę; joje nurodomi bent šie duomenys:

2.  1 dalyje nurodyta informacija per vieną mėnesį nuo naujos subsąskaitos atidarymo elektroniškai įkeliama į EIOPA esantį viešąjį registrą. Viešasis centrinis registras turi būti prieinama nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, kurios automatiškai gauna informaciją apie vietines subsąskaitas esant bet kokiems pakeitimams, taip pat išsamią informaciją apie teikėjų sudarytus esamus ar naujus subsąskaitų partnerystės susitarimus. Viešajame centriniame registre nurodomi bent šie duomenys:

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdydami PEPP platinimo veiklą, įvairūs PEPP teikėjai ir platintojai laikosi šių taisyklių:

Vykdydami PEPP platinimo veiklą, įvairūs PEPP teikėjai ir platintojai laikosi šių skyriuje nurodytų taisyklių:

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi šiame skyriuje nurodyti dokumentai ir informacija PEPP klientams teikiami elektroniškai su sąlyga, kad PEPP klientui sudarytos sąlygos saugoti tokią informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama tos informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį ir kad tokia priemone saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią. Paprašius PEPP teikėjai ir platintojai tuos dokumentus ir informaciją taip pat nemokamai pateikia kitoje patvariojoje laikmenoje.

Visi šiame skyriuje nurodyti dokumentai ir informacija PEPP klientams skelbiama lengvai prieinama forma PEPP teikėjo interneto svetainėje ir teikiama nemokamai jų pasirinkta forma, arba elektroniškai su sąlyga, kad PEPP klientui sudarytos sąlygos saugoti tokią informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama tos informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį ir kad tokia priemone saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią, arba popieriuje.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Produkto patvirtinimo proceso metu apibūdinama numatyta kiekvieno PEPP tikslinė rinka, užtikrinama, kad būtų atliktas visos tokiai numatytai tikslinei rinkai būdingos rizikos vertinimas ir parengta platinimo strategija tiktų numatytai tikslinei rinkai, bei imamasi pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad PEPP būtų platinamas nustatytoje tikslinėje rinkoje.

Išbraukta.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP teikėjas išmano PEPP, kuriuos teikia, ir reguliariai juos peržiūri, atsižvelgdamas į bet kokį įvykį, kuris galėtų daryti esminį poveikį galimai rizikai, kuri gali kilti numatytai tikslinei rinkai, siekdamas įvertinti bent tai, ar PEPP vis dar atitinka numatytos tikslinės rinkos poreikius ir ar parengta platinimo strategija vis dar tinka.

Išbraukta.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP teikėjai PEPP platintojams pateikia visą tinkamą informaciją apie PEPP ir produkto patvirtinimo procesą, taip pat nurodo numatytą PEPP tikslinę rinką.

PEPP teikėjai PEPP platintojams pateikia visą tinkamą informaciją apie PEPP ir produkto patvirtinimo procesą.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP platintojai parengia tinkamas priemones, kad gautų penktoje pastraipoje nurodytą informaciją ir išmanytų kiekvieno PEPP ypatybes ir nustatytą tikslinę rinką.

PEPP platintojai parengia tinkamas priemones, kad gautų penktoje pastraipoje nurodytą informaciją.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

4 skyriaus II skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IKISUTARTINĖ INFORMACIJA

REKLAMA IR IKISUTARTINĖ INFORMACIJA

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP pagrindinės informacijos dokumentas

Bendrieji nurodymai dėl PEPP pagrindinės informacijos dokumento

Pagrindimas

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 23 straipsnio 2 dalies – 5 straipsnio 2 dalies ir 8–18 straipsniais, esama teisinio netikrumo. Pageidautina, kad nuostatos dėl informacijos skelbimo ir informacijos prieš sudarant sutartį būtų tiesiogiai išdėstytos reglamente.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  PEPP teikėjai ir PEPP platintojai laikosi Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 5 straipsnio 2 dalies ir 6–18 straipsnių.

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Bet kuri valstybė narė gali reikalauti, kad PEPP teikėjas arba PEPP parduodantis asmuo pateiktų tos valstybės narės, kurioje prekiaujama PEPP, kompetentingai institucijai ex ante pranešimą apie PEPP pagrindinės informacijos dokumentą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Pagrindinės informacijos dokumente pateikta informacija laikoma ikisutartine informacija. Pagrindinės informacijos dokumentas turi būti tikslus, teisingas, aiškus ir neklaidinantis. Jame turi būti pateikiama pagrindinė informacija ir jis turi atitikti visus privalomus sutartinius dokumentus, pasiūlymo dokumentų atitinkamose dalyse pateiktą informaciją ir PEPP nuostatas ir sąlygas.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  Jis nemokamai pateikiamas PEPP santaupų turėtojams likus pakankamai laiko iki sudarant PEPP sutartį.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Pagrindinės informacijos dokumentas yra savarankiškas dokumentas, aiškiai atskirtas nuo rinkodaros medžiagos. Jame nėra kryžminių nuorodų į rinkodaros medžiagą. Jame gali būti kryžminių nuorodų į kitus dokumentus, įskaitant, atitinkamais atvejais, prospektą, ir tik tais atvejais, kai kryžminė nuoroda yra susijusi su informacija, kurią pagal šį reglamentą reikalaujama įtraukti į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2e.  Pagrindinės informacijos dokumente nurodyta atitinkama investavimo galimybė.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2f.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas parengiamas kaip trumpas glaustas dokumentas, kurį sudaro ne daugiau kaip trys atspausdintos A4 formato popieriaus pusės, siekiant skatinti palyginamumą, ir kuris, jei pristatomas patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, gali būti daugiasluoksnis, kad būtų atsižvelgta į PEPP pagrindinės informacijos dokumento praktiškumą. Jame:

 

a)  Informacija turi būti pateikiama ir išdėstoma taip, kad būtų lengva skaityti, o rašmenys turi būti įskaitomo dydžio;

 

b)  dėmesys skiriamas PEPP santaupų turėtojams reikalingai pagrindinei informacijai;

 

c)  informacija turi būti aiškiai suformuluota ir rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad ją būtų galima lengviau suprasti. Visų pirma turi būti rašoma aiškiai, glaustai ir suprantamai.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2g.  Kai pagrindinės informacijos dokumente naudojamos spalvos, dėl to neturi sumažėti informacijos suprantamumas, jei būtų spausdinama ar daroma nespalvota pagrindinės informacijos dokumento kopija.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2h.  Jei pagrindinės informacijos dokumente naudojamas PEPP teikėjo ar grupės, kuriai jis priklauso, įmonės prekės ženklas ar logotipas, jis neatitraukia dėmesio nuo dokumente pateikiamos informacijos ir nepaslepia teksto.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Be Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytos informacijos, skirsnyje „Koks šis produktas?“ pateikiama ši informacija:

Išbraukta.

i)  pensijos išmokų aprašymas ir jų garantavimo mastas;

 

ii)  trumpiausias arba ilgiausias dalyvavimo PEPP sistemoje laikotarpis;

 

iii)  pensinis amžius;

 

iv)  bendra informacija apie perkeliamumo paslaugą, įskaitant informaciją apie subsąskaitas;

 

v)  bendra informacija apie sąskaitos perkėlimo paslaugą ir nuoroda į konkrečią informaciją apie sąskaitos perkėlimo paslaugą pagal 50 straipsnį;

 

vi)  turima informacija apie investavimo politikos rezultatus, susijusius su aplinkos, socialiniais ir valdymo veiksniais;

 

vii)  PEPP sutarčiai taikoma teisė, kai šalys negali laisvai pasirinkti teisės, arba, jeigu šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, teisė, kurią siūlo pasirinkti PEPP teikėjas.

 

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Be PEPP pagrindinės informacijos dokumento, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams nuorodas į PEPP teikėjo mokumo ir finansinės padėties ataskaitas, kad būtų galima lengvai gauti šią informaciją.

4.  Be PEPP pagrindinės informacijos dokumento, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai pateikia potencialiems PEPP santaupų turėtojams nuorodas į PEPP teikėjo mokumo ir finansinės padėties ataskaitas, kad būtų galima lengvai ir nemokamai gauti šią informaciją.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Potencialiems PEPP santaupų turėtojams taip pat pateikiama informacija apie ankstesnius ne trumpesnio kaip penkerių metų laikotarpio arba visų PEPP sistemos veikimo metų, jeigu ji veikia trumpiau nei penkeri metai, su sistema susijusių investicijų rezultatus ir informacija apie išlaidų, kurias padengia PEPP santaupų turėtojai ir PEPP gavėjai, struktūrą.

5.  Potencialiems PEPP santaupų turėtojams taip pat nemokamai pateikiama informacija apie ankstesnius ne trumpesnio kaip dešimt metų laikotarpio arba visų PEPP sistemos veikimo metų, jeigu ji veikia trumpiau nei dešimt metų, su sistema susijusių investicijų rezultatus ir informacija apie išlaidų, kurias padengia PEPP santaupų turėtojai ir PEPP gavėjai, struktūrą.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a straipsnis

 

Reklama

 

Rinkodaros pranešimai kaip tokie yra aiškiai atpažįstami. Rinkodaros pranešimuose, kuriuose pateikiama su PEPP susijusi specifinė informacija, nepateikiama teiginių, prieštaraujančių pagrindinės informacijos dokumente pateiktai informacijai arba menkinančių pagrindinės informacijos dokumento svarbą. Rinkodaros pranešimuose nurodoma, kad PEPP pagrindinės informacijos dokumentas yra parengtas ir pateikiama informacija, kaip ir kur jį gauti, įskaitant PEPP teikėjo interneto svetainę.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23b straipsnis

 

Pagrindinės informacijos dokumentui keliami kalbos reikalavimai

 

1.  Pagrindinės informacijos dokumentas surašomas viena ar daugiau tos valstybės narės, kurioje platinamas PEPP, valstybinių kalbų.

 

2.  Jei PEPP valstybėje narėje yra reklamuojamas pasitelkiant rinkodaros dokumentus, surašytus viena ar daugiau tos valstybės narės valstybinių kalbų, pagrindinės informacijos dokumentas surašomas bent atitinkančiomis valstybinėmis kalbomis.

 

3.  PEPP pagrindinės informacijos dokumentas paprašius pateikiamas atitinkamu formatu PEPP santaupų turėtojams, turintiems regėjimo ar klausos sutrikimų, taip pat žemo raštingumo lygio ir neraštingiems PEPP santaupų turėtojams.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23c straipsnis

 

Pagrindinės informacijos dokumento forma ir turinys

 

1.  Pagrindinės informacijos dokumento pirmo puslapio viršuje aiškiai nurodomas pavadinimas – „Pagrindinės informacijos dokumentas“. Informacija pagrindinės informacijos dokumente išdėstoma 2 ir 3 dalyse nustatyta eilės tvarka.

 

2.  Iš karto po pagrindinės informacijos dokumento pavadinimo pateikiama aiškinamoji dalis. „Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį pensijos produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama įstatymu, siekiant padėti jums lengviau suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais“.

 

3.  Pagrindinės informacijos dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoje bendrojoje dalyje pateikta bendro pobūdžio informacija apie PEPP. Antroje specialiojoje dalyje pateikta informacija, kuri valstybėse narėse skiriasi.

 

4.  Pagrindinės informacijos dokumente pateikiama ši bendroji informacija:

 

a)   dokumento pradžioje – PEPP pavadinimas ir ar tai yra numatytoji galimybė, PEPP teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, informacija apie PEPP teikėjo kompetentingą instituciją ir dokumento data;

 

b)   jei tai ne standartinis produktas, toks įspėjimas dėl supratimo: „Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.“;

 

c)   skirsnyje „Koks šis produktas ir kas nutiks, kai išeisiu į pensiją?“ – PEPP pobūdis ir pagrindinės savybės, taip pat:

 

i)  investavimo galimybė, įskaitant numatytąją galimybę;

 

ii)  kai PEPP siūlomos draudimo išmokos, išsami informacija apie tas draudimo išmokas, įskaitant aplinkybes, kuriomis jos būtų mokamos;

 

iii)  pensijos išmokų aprašymas ir jų garantavimo mastas;

 

iv)  informacija apie taikomas mokesčių paskatas ar kitas lengvatas;

 

v)  atitinkamais atvejais – ar tam PEPP nustatytas atsisakymo arba nutraukimo laikotarpis;

 

vi)  trumpiausias arba ilgiausias dalyvavimo PEPP sistemoje laikotarpis;

 

vii)  valstybėje narėje, kurios teisė yra taikoma, nustatytas pensinis amžius;

 

viii)  išmokėjimo sumažinimo galimybių ir teisės keisti pasirinktą mokėjimo formą aprašymas iki išmokėjimo laikotarpio pradžios;

 

ix)  bendra informacija apie perkeliamumo paslaugą, įskaitant informaciją apie subsąskaitas;

 

x)  informacija apie sąskaitos perkėlimo paslaugą ir nuoroda į konkrečią informaciją apie sąskaitos perkėlimo paslaugą pagal 50 straipsnį;

 

xi)  informacija apie investavimo politikos rezultatus, susijusius su aplinkos, socialiniais ir valdymo veiksniais;

 

xii)  skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“ – trumpas rizikos ir grąžos pobūdžio aprašymas, kurį sudaro šie elementai:

 

  suminis rizikos rodiklis, tą rodiklį papildomai paaiškinant, nurodant pagrindinius jo apribojimus, aprašant ir paaiškinant su PEPP iš esmės susijusią riziką, kurios suminis rizikos rodiklis tinkamai neatspindi;

 

  galimi didžiausi investuoto kapitalo nuostoliai, įskaitant informaciją apie tai:

 

•  ar PEPP santaupų turėtojas gali prarasti visą investuotą kapitalą, arba

 

•  ar PEPP santaupų turėtojas prisiima ne tik į PEPP investuoto kapitalo išlaidas, bet ir papildomų finansinių įsipareigojimų ar pareigų, be kita ko, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, riziką, ir

 

•  atitinkamais atvejais – ar PEPP apima kapitalo apsaugą nuo rinkos rizikos ir išsamiai nurodoma, kam taikoma apsauga ir kokie jos apribojimai, visų pirma jos taikymo terminai;

 

  atitinkami veiklos rezultatų scenarijai ir prielaidos, kuriomis jie grindžiami;

 

  atitinkamais atvejais informacija apie grąžos PEPP santaupų turėtojams sąlygas arba nustatytas veiklos rezultatų viršutines ribas;

 

  pareiškimas, kad PEPP santaupų turėtojo buveinės valstybės narės mokesčių teisės aktai gali turėti poveikio faktinei išmokai;

 

xiii)  skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ – išlaidos, susijusios su investicijomis į PEPP, į kurias įeina ir tiesioginės, ir netiesioginės išlaidos, įskaitant vienkartines ir pasikartojančias išlaidas, pateiktas kaip suminiai šių išlaidų rodikliai ir, siekiant užtikrinti palyginamumą, visas bendras išlaidas, išreikštas pinigais ir procentais, kad būtų galima parodyti visų išlaidų sudėtinį poveikį investicijoms;

 

xiv)  aiškus nurodymas, kad konsultantai, platintojai ar kiti PEPP klausimais konsultuojantys ar jais prekiaujantys asmenys pateiks informaciją, kurioje išsamiai išdėstomos visos platinimo išlaidos, kurios dar neįtrauktos į pirmiau nurodytas išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojas galėtų suprasti šių bendrų išlaidų sudėtinį poveikį investicijos grąžai;

 

xv)  informacija apie išmokėjimo formas ir išmokėjimo laikotarpį;

 

xvi)  nurodymas, kad išmokėjimo formos pakeitimas gali turėti poveikį mokesčių paskatoms arba lengvatoms;

 

(xvii)  skirsnyje „Kaip galima pateikti skundą?“ – informacija apie tai, kaip ir kam PEPP santaupų turėtojas gali pateikti skundą dėl produkto arba PEPP teikėjo ar produkto klausimais konsultuojančio ar jį parduodančio asmens elgesio;

 

(xviii)  skirsnyje „Kita svarbi informacija“ – trumpai nurodomi, kokius papildomus informacijos dokumentus reikia pateikti PEPP santaupų turėtojui ikisutartiniame ir (arba) posutartiniame etape, išskyrus rinkodaros medžiagą.

 

5.   PEPP teikėjas reguliariai peržiūri pagrindinės informacijos dokumente pateiktą informaciją ir patikslina dokumentą, kai atlikus peržiūrą matyti, kad reikia pakeitimų. Patikslinta redakcija PEPP klientui turi būti prieinama nedelsiant.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

23 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23d straipsnis

 

Ikisutartiniai reikalavimai atlyginti žalą

 

1.   PEPP teikėjui nekyla civilinė atsakomybė, remiantis vien pagrindinės informacijos dokumentu, įskaitant bet kokį jo vertimą, nebent jis yra klaidinantis ar netikslus, arba neatitinka atitinkamų teisiškai privalomų ikisutartinių ir sutartinių dokumentų dalių ar 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

 

2.   PEPP santaupų turėtojas gali reikalauti, kad PEPP teikėjas atlygintų nuostolius pagal nacionalinę teisę, kai nuostolių patiriama dėl rėmimosi pagrindinės informacijos dokumentu 1 dalyje nurodytomis aplinkybėmis investuojant į PEPP, kurio atžvilgiu buvo parengtas tas pagrindinės informacijos dokumentas. PEPP teikėjui civilinė atsakomybė netaikoma, jei įrodoma, kad informacija nėra klaidinanti ar netiksli ir kad ji atitinka nustatytus reikalavimus arba kad PEPP santaupų turėtojo patirti nuostoliai neatsirado dėl rėmimosi pagrindinės informacijos dokumentu.

 

3.   Elementai, kaip antai „žala“ ar „nuostoliai“, kaip nurodyta 2 dalyje, kurie nėra apibrėžti, aiškinami ir taikomi vadovaujantis taikytina nacionaline teise, kaip nustatyta pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės taisykles.

 

4.   Šiuo straipsniu nedraudžiama pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės.

 

5.   Sutartinėmis nuostatomis neapribojamos pareigos pagal šį straipsnį ir jų neatsisakoma.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

23 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23e straipsnis

 

Pagrindinės informacijos dokumento pateikimas

 

1.   Asmuo, kuris konsultuoja dėl PEPP arba parduoda PEPP, PEPP klientui nemokamai pateikia pagrindinės informacijos dokumentą pakankamai laiko prieš PEPP klientui pasirašant bet kurią sutartį ar priimant pasiūlymą, susijusį su PEPP.

 

Pagrindinės informacijos dokumentą patikslinus pagal 10 straipsnį, PEPP kliento prašymu pateikiamos ir ankstesnės redakcijos.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

23 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23f straipsnis

 

Su platinimu susijusios informacijos atskleidimas PEPP santaupų turėtojams

 

1.  Likus pakankamai laiko prieš sudarant PEPP sutartį, PEPP teikėjai ir PEPP platintojai pateikia PEPP santaupų turėtojams arba potencialiems PEPP santaupų turėtojams bent šią informaciją:

 

a)  ar turi tiesiogiai ar netiesiogiai akcijų, sudarančių 10 % arba daugiau balsavimo teisių arba kapitalo tam tikroje PEPP teikėjo įmonėje;

 

b)  dėl siūlomų sutarčių arba sutarčių, dėl kurių buvo teikiamos konsultacijos, ar:

 

i)  PEPP teikėjas arba PEPP teikėjo patronuojančioji įmonė turi tiesiogiai ar netiesiogiai akcijų, sudarančių 10 % arba daugiau balsavimo teisių arba kapitalo PEPP tarpininko ar platintojo įmonėje;

 

ii)  konsultuoja remdamasis sąžininga ir konkretaus asmens poreikius atitinkančia analize;

 

iii)  yra sutartimi įsipareigojęs vykdyti platinimo veiklą išimtinai su vienu ar daugiau PEPP teikėjų; tokiu atveju jis turi nurodyti šių PEPP teikėjų pavadinimus;

 

iv)  nėra sutartimi įsipareigojęs vykdyti platinimo veiklos, t. y. bendradarbiauja išimtinai su vienu ar daugiau PEPP teikėjų ir nekonsultuoja remdamasis sąžininga ir konkretaus asmens poreikius atitinkančia analize; tokiu atveju jis turi pateikti tų PEPP teikėjų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir bendradarbiauja, pavadinimus;

 

c)  dėl sutarties gaunamo atlygio pobūdį;

 

d)  dėl sutarčių, ar dirba:

 

i)  už mokestį, t. y. už atlygį, kurį tiesiogiai moka PEPP santaupų turėtojas;

 

ii)  už bet kokios rūšies komisinius, t. y. už atlygį, įtrauktą į PEPP platinimo išlaidas ir mokesčius;

 

iii)  už kitos rūšies atlygį, įskaitant bet kokios rūšies pasiūlytą ar suteiktą su sutartimi susijusią ekonominę naudą;

 

iv)  už bet kokios rūšies atlygio, nustatyto i, ii ir iii punktuose, derinį.

 

2.  Kai PEPP santaupų turėtojas moka mokestį tiesiogiai, PEPP platintojas informuoja PEPP santaupų turėtoją apie mokesčio dydį arba, kai tai neįmanoma, mokesčio apskaičiavimo metodą.

 

3.  Jei bet kokius mokėjimus, išskyrus numatytus mokėjimus, PEPP santaupų turėtojas atlieka pagal sutartį ją sudarius, PEPP platintojas taip pat atskleidžia informaciją pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį mokėjimą.

 

4.  Valstybės narės užtikrina, kad PEPP teikėjas tinkamu laiku iki sudarant sutartį praneštų PEPP santaupų turėtojui apie atlygio, kurį jo darbuotojai gauna dėl sutarties, pobūdį.

 

5.  Jei bet kokius mokėjimus, išskyrus numatytus mokėjimus, PEPP santaupų turėtojas atlieka pagal sutartį ją sudarius, PEPP teikėjas taip pat atskleidžia informaciją pagal šį straipsnį apie kiekvieną tokį mokėjimą.

 

6.  Likus pakankamai laiko iki sudarant sutartį, PEPP santaupų turėtojams arba potencialiems PEPP santaupų turėtojams pateikiama tinkama informacija, susijusi su PEPP platinimu, taip pat su visomis išlaidomis ir susijusiais mokesčiais. Ta informacija apima bent šiuos duomenis:

 

a)  kai teikiama konsultacija, ar PEPP tarpininkas ar platintojas PEPP santaupų turėtojams teiks periodinį PEPP, rekomenduojamos šiems PEPP santaupų turėtojams, tinkamumo vertinimą;

 

b)  dėl informacijos, kuri turi būti atskleidžiama apie visas išlaidas ir susijusius mokesčius, informacija, susijusi su PEPP platinimu, įskaitant konsultacijų išlaidas, kai tinkama, PEPP santaupų turėtojui rekomenduojamos arba parduodamos PEPP kaina ir kaip PEPP santaupų turėtojas gali ją sumokėti, taip pat apimanti visus trečiųjų šalių mokėjimus pagal 32 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį.

 

7.  1 dalyje nurodyta informacija teikiama standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis, ir suprantama forma taip, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų tinkamai suprasti siūlomo PEPP pobūdį ir riziką ir priimti investicinius sprendimus, remdamiesi turima informacija.

 

8.  Komisija pagal 62 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustato:

 

a)  sąlygas, kurias informacija turi atitikti, kad ji būtų sąžininga, aiški ir neklaidinanti, įskaitant kriterijus, kuriais grindžiamas 7 dalyje nurodytas standartinis formatas;

 

b)  išsamią informaciją apie PEPP santaupų turėtojams teikiamos informacijos, susijusios su PEPP teikėjais, tarpininkais ir PEPP platintojais, taip pat išlaidomis ir mokesčiais, turinį ir formą.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Likus pakankamai laiko iki su PEPP susijusios sutarties sudarymo, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai pateikia PEPP santaupų turėtojams arba potencialiems PEPP santaupų turėtojams bent Direktyvos (ES) 2016/97 19 straipsnyje nurodytą informaciją apie PEPP sutartį ir PEPP teikėjus ir platintojus ir tos direktyvos 29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir c punktuose nurodytą informaciją apie draudimo sutartis ir draudimo tarpininkus.

1.  Likus pakankamai laiko iki su PEPP susijusios sutarties sudarymo, šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai pateikia PEPP santaupų turėtojams arba potencialiems PEPP santaupų turėtojams bent pagrindinį dokumentą ir Direktyvos (ES) 2016/97 19 straipsnyje nurodytą informaciją apie PEPP sutartį ir PEPP teikėjus ir platintojus ir tos direktyvos 29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir c punktuose nurodytą informaciją apie draudimo sutartis ir draudimo tarpininkus.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija teikiama standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis, ir suprantama forma taip, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų tinkamai suprasti siūlomo PEPP pobūdį ir riziką ir priimti investicinius sprendimus, remdamiesi turima informacija.

2.  1 dalyje nurodyta informacija teikiama standartiniu formatu, padedančiu palyginti duomenis, ir suprantama forma taip, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų tinkamai suprasti siūlomo PEPP pobūdį, išlaidas ir riziką ir priimti investicinius sprendimus, remdamiesi turima informacija.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pasitelkiant konsultacijas PEPP santaupų turėtojas informuojamas apie pagrindinius produkto ypatumus.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies -1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Konsultuojant siekiama įvertinti PEPP santaupų turėtojo nenorą rizikuoti, finansines žinias ir gebėjimą padengti nuostolius, taip pat padėti jam pasirinkti geriausiai jo rizikos profilį atitinkančią investavimo galimybę.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš sudarant su PEPP susijusią sutartį, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis iš PEPP santaupų turėtojo gauta informacija, tiksliai nustato to PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, susijusius su pensija, ir pateikia PEPP santaupų turėtojui objektyvią informaciją apie PEPP suprantama forma, kad tas PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos.

Prieš sudarant su PEPP susijusią sutartį, šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis iš PEPP santaupų turėtojo gauta informacija, tiksliai nustato to PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius, susijusius su pensija, ir pateikia PEPP santaupų turėtojui objektyvią informaciją apie PEPP suprantama forma, kad tas PEPP santaupų turėtojas galėtų priimti sprendimą, turėdamas pakankamai informacijos, kad PEPP teikėjas, tarpininkas ar platintojas galėtų rekomenduoti PEPP santaupų turėtojui ar potencialiam PEPP santaupų turėtojui tokį PEPP, kuris jam yra tinkamas ir, visų pirma, atitinka jam priimtinos rizikos lygį ir gebėjimą padengti nuostolius.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai prieš sudarant bet kurią konkrečią sutartį teikiama konsultacija, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas PEPP santaupų turėtojui pateikia asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir paaiškina, kodėl konkretus PEPP geriausiai atitiktų PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius.

2.  Kai prieš sudarant bet kurią konkrečią sutartį teikiama konsultacija, šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas PEPP santaupų turėtojui pateikia asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir paaiškina, kodėl konkretus PEPP geriausiai atitiktų PEPP santaupų turėtojo reikalavimus ir poreikius.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Konsultuodamas dėl PEPP, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas laikosi taikomų nacionalinės teisės aktų, kuriais remiantis įgyvendinamos Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės, ir bet kokių pagal tos direktyvos 25 straipsnio 8 dalį priimtų tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų, susijusių su tomis taisyklėmis.

3.  Konsultuodamas dėl PEPP, šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas laikosi taikomų nacionalinės teisės aktų, kuriais remiantis įgyvendinamos Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės, ir bet kokių pagal tos direktyvos 25 straipsnio 8 dalį priimtų tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų, susijusių su tomis taisyklėmis.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas informuoja PEPP santaupų turėtoją, kad jis konsultuoja nepriklausomai, jis teikia tą konsultaciją atlikęs pakankamai išsamią rinkoje siūlomų asmeninės pensijos produktų analizę, kad galėtų vadovaudamasis profesionaliais kriterijais PEPP santaupų turėtojui asmeniškai rekomenduoti sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią PEPP sutartį. Toks konsultavimas neturi apsiriboti su PEPP susijusiomis sutartimis, kurias teikia pats PEPP teikėjas arba platintojas, subjektai, palaikantys glaudžius ryšius su PEPP teikėju arba platintoju, arba kiti subjektai, su kuriais PEPP teikėjas arba platintojas palaiko glaudžius teisinius arba ekonominius ryšius, įskaitant sutartinius ryšius, taip, kad tai galėtų kelti riziką, jog teikiama konsultacija nebebus nepriklausoma.

4.  Jeigu šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas informuoja PEPP santaupų turėtoją, kad jis konsultuoja nepriklausomai, jis teikia tą konsultaciją atlikęs pakankamai išsamią rinkoje siūlomų asmeninės pensijos produktų analizę, kad galėtų vadovaudamasis profesionaliais kriterijais PEPP santaupų turėtojui asmeniškai rekomenduoti sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią PEPP sutartį. Toks konsultavimas neturi apsiriboti su PEPP susijusiomis sutartimis, kurias teikia pats PEPP teikėjas arba platintojas, subjektai, palaikantys glaudžius ryšius su PEPP teikėju arba platintoju, arba kiti subjektai, su kuriais PEPP teikėjas arba platintojas palaiko glaudžius teisinius arba ekonominius ryšius, įskaitant sutartinius ryšius, taip, kad tai galėtų kelti riziką, jog teikiama konsultacija nebebus nepriklausoma.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai užtikrina ir kompetentingoms institucijoms paprašius įrodo, kad fiziniai asmenys, teikiantys konsultacijas dėl PEPP, turi reikiamų žinių ir kompetencijos savo pareigoms pagal šį skyrių vykdyti. Valstybės narės paskelbia kriterijus, kuriais remiantis vertinamos tokios žinios ir kompetencija.

5.  Šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai užtikrina ir kompetentingoms institucijoms paprašius įrodo, kad fiziniai asmenys, teikiantys konsultacijas dėl PEPP, turi reikiamų žinių ir kompetencijos savo pareigoms pagal šį skyrių vykdyti. Valstybės narės paskelbia kriterijus, kuriais remiantis vertinamos tokios žinios ir kompetencija.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

25a straipsnis

 

Sprendimo priėmimo schema

 

1.  PEPP teikėjas ar platintojas PEPP klientui pateikia standartizuotą sprendimo priėmimo schemą, kurią turi parengti EIOPA, kad potencialiems PEPP santaupų turėtojams, tik išreiškusiems susidomėjimą, būtų lengviau įvertinti, kuris PEPP produktas, numatytoji galimybė ar bet kuri kita alternatyvi investavimo galimybė būtų jiems tinkami. Sprendimų priėmimo schemoje turi būti nurodyti svarbiausi PEPP požymiai, o jos tikslas – išaiškinti, kad teikėjo siūloma numatytoji galimybė gali skirtis nuo kitų PEPP teikėjų siūlomų numatytųjų galimybių, siekiant, kad PEPP klientas prieš sudarydamas PEPP sutartį galėtų atsižvelgti į šią informaciją.

 

2.  Sprendimo priėmimo schema turi būti pateikiama atspausdinta arba patvariojoje laikmenoje ir PEPP teikėjas arba platintojas turi užtikrinti, kad PEPP klientas prieš sudarydamas PEPP sutartį peržiūrėtų sprendimo priėmimo schemą.

 

3.  Ši priemonė nėra laikoma asmenine rekomendacija ir ja nepakeičiami jokie konsultavimo dėl kokios nors kitos, o ne numatytosios investavimo galimybės, reikalavimai.

 

4.  Siekdama užtikrinti vienodą standartizuotos sprendimo priėmimo schemos taikymą pagal 1 dalį, EIOPA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose:

 

a)  nurodo standartizuotos sprendimo priėmimo schemos turinį ir pateikimo formą, įskaitant pagrindinius PEPP požymius ir įvairių teikėjų pagal reguliavimo standartus siūlomas numatytųjų galimybių rūšis, kurios turi būti aptariamos sprendimo priėmimo schemoje;

 

b)  nustato sąlygas, kuriomis standartizuota sprendimo priėmimo schema pateikiama patvariojoje laikmenoje arba atspausdinta ir šiuo tikslu gali būti koreguojama. Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus EIOPA atlieka vartotojų tyrimus ir atsižvelgia į šiuos aspektus:

 

i)  įvairias PEPP rūšis,

 

ii)  PEPP skirtumus,

 

iii)  PEPP santaupų turėtojų galimybes ir PEPP savybes,

 

iv)  interaktyvų techninį įgyvendinimą, įskaitant interneto svetainių ir mobiliesiems įrenginiams skirtą programinę įrangą ar kitokios formos naudojimą sprendimo priėmimo schemai pateikti ir papildyti;

 

v)  būtinybę užtikrinti, kad sprendimo priėmimo schema nebūtų asmeninė rekomendacija.

 

EIOPA techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai po jų paskelbimo. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnį.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 25 straipsnio 1 daliai, PEPP santaupų turėtojas gali atsisakyti savo teisės gauti konsultaciją, susijusią su sutarties dėl numatytosios investavimo galimybės sudarymu.

Nedarant poveikio 25 straipsnio 1 daliai, PEPP santaupų turėtojas gali atsisakyti savo teisės gauti konsultaciją, susijusią su sutarties dėl numatytosios investavimo galimybės sudarymu, užpildęs sprendimų priėmimo schemą ir patvirtindamas, kad konsultacija jam buvo pasiūlyta ir kad jis atsisakė teisės ją gauti.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu PEPP santaupų turėtojas atsisako savo teisės gauti konsultaciją, šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai, vykdydami PEPP platinimo veiklą, paprašo PEPP santaupų turėtojo ar potencialaus PEPP santaupų turėtojo pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį su siūlomu ar reikalaujamu PEPP susijusioje investicijų srityje, kad PEPP teikėjas arba platintojas galėtų įvertinti, ar numatytas PEPP PEPP santaupų turėtojui yra tinkamas.

Jeigu PEPP santaupų turėtojas atsisako savo teisės gauti konsultaciją, šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti PEPP teikėjai arba platintojai, vykdydami PEPP platinimo veiklą, paprašo PEPP santaupų turėtojo ar potencialaus PEPP santaupų turėtojo pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį su siūlomu ar reikalaujamu PEPP susijusioje investicijų srityje, kad PEPP teikėjas arba platintojas galėtų įvertinti, ar numatytas PEPP PEPP santaupų turėtojui yra tinkamas.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu šio reglamento 19 straipsnio c punkte nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis pagal pirmą pastraipą gauta informacija, mano, kad produktas nėra tinkamas PEPP santaupų turėtojui ar potencialiam PEPP santaupų turėtojui, PEPP teikėjas arba platintojas apie tai įspėja PEPP santaupų turėtoją ar potencialų PEPP santaupų turėtoją. Tas įspėjimas gali būti pateikiamas standartiniu formatu.

Jeigu šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytas PEPP teikėjas arba platintojas, remdamasis pagal pirmą pastraipą gauta informacija, mano, kad produktas nėra tinkamas PEPP santaupų turėtojui ar potencialiam PEPP santaupų turėtojui, PEPP teikėjas arba platintojas apie tai įspėja PEPP santaupų turėtoją ar potencialų PEPP santaupų turėtoją. Tas įspėjimas gali būti pateikiamas standartiniu formatu.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

IV skyriaus III a skirsnio (naujo) 26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IIIa skirsnis

 

PEPP sutartis

 

26a straipsnis

 

Sutartyje privaloma pateikti informacija

 

PEPP sutartį sudaro PEPP pagrindinės informacijos dokumentas ir ši informacija:

 

a)  PEPP rūšis;

 

b)  PEPP santaupų turėtojo asmens duomenys, vardas, pavardė, adresas;

 

c)  išmokos pagal pasirinktą investavimo galimybę: pagal numatytąją galimybę nuo išėjimo į pensiją dienos išmokos mokamos anuiteto pavidalu iki gyvos galvos; kaip alternatyva, pirmos išmokos mokėjimo dieną gali būti sumokama 30 proc. vienkartinė išmoka. Tokiu atveju anuitetas apskaičiuojamas iš likusio kapitalo;

 

d)  išmokos pagal numatytąją galimybę asmeniui mirus prieš išeinant į pensiją: jei prieš sutartą išėjimo į pensiją datą PEPP santaupų turėtojas miršta, visos sumokėtos įmokos nemokamai grąžinamos paveldėtojams. Kol yra gyvas, PEPP santaupų turėtojas gali sudaryti sutartį trečiųjų asmenų naudai;

 

e)  įmokų dydis ir mokėjimo terminai, įmokų mokėjimo sustabdymo galimybė ir būdas, taip pat papildomų įmokų mokėjimo galimybė;

 

f)  naudojimosi teise nutraukti sutartį tvarka;

 

g)  tai, ar suteikiama teisė nutraukti sutartį;

 

h)  informacija apie investavimo galimybių keitimą;

 

i)  nurodoma kalba, kuria PEPP teikėjas turi pateikti PEPP išmokų ataskaitą;

 

j)  informacija apie alternatyvaus ginčų sprendimo procedūras;

 

k)  konkreti informacija, kuri skiriasi pagal valstybę narę, tokia kaip informacija apie pensinį amžių ir mokesčių lengvatas bei paskatas;

 

l)  išsami informacija apie visas su PEPP produktu susijusias išlaidas;

 

m)  naujos nacionalinės subsąskaitos atidarymo procedūra ir informacija apie ją;

 

n)  papildomų nuostatų, pavyzdžiui, susijusių su biometrine rizika, sąlygos;

 

o)  teikėjo keitimo sąlygos.

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, visa PEPP sutartyje privalomai pateikiama informacija turėtų būti nurodyta reglamente.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Išmokų ataskaita PEPP santaupų turėtojui teikiama nemokamai ir bent kartą per metus.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacija apie tai, kaip investavimo politika atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius.

d)  informacija apie PEPP teikėjo investicijų politikos principus ir apie tai, kaip investavimo politika atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius, įskaitant vaidmenį, kuris jiems tenka vykdant investavimo procesą ir investicinių sprendimų ilgalaikį bei išorės poveikį.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  PEPP santaupų turėtojo asmens duomenys, PEPP santaupų turėtojo vardas ir pavardė, informacija apie pensijų išmokų prognozes, informacija apie sukauptas teises į pensiją arba sukauptą kapitalą, PEPP santaupų turėtojo arba bet kurios trečiosios šalies sumokėtos įmokos ir informacija apie PEPP sistemos finansavimo lygį, kurių atžvilgiu taikomi Direktyvos 2016/2341/ES 39 straipsnio 1 dalies a, b, d, e, f ir h punktai, jeigu šiame reglamente ,,narys“ reiškia PEPP santaupų turėtoją, ,,PPĮ“ reiškia PEPP teikėją, ,,pensijų sistema“ reiškia PEPP sistemą, o ,,finansuojantysis subjektas“ reiškia bet kurią trečiąją šalį;

a)  PEPP santaupų turėtojo asmens duomenys, PEPP santaupų turėtojo ir PEPP platintojų vardai ir pavardės, adresai ir kontaktiniai duomenys, informacija apie pensijų išmokų prognozes, informacija apie sukauptas teises į pensiją arba subsąskaitose sukauptą kapitalą, PEPP santaupų turėtojo arba bet kurios trečiosios šalies sumokėtos įmokos ir informacija apie PEPP sistemos finansavimo lygį, kurių atžvilgiu taikomi Direktyvos (ES) 2016/2341 39 straipsnio 1 dalies a, b, d, e, f ir h punktai, jeigu šiame reglamente ,,narys“ reiškia PEPP santaupų turėtoją, ,,PPĮ“ reiškia PEPP teikėją, ,,pensijų sistema“ reiškia PEPP sistemą, o ,,finansuojantysis subjektas“ reiškia bet kurią trečiąją šalį; informacija apie sukauptą kapitalą arba sumokėtas įmokas turi būti skiriama pagal subsąskaitas;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  atitinkamai aiškiai nurodomas PEPP santaupų turėtojo įstatymais nustatytas pensinis amžius, pensijų sistemoje nurodytas arba PEPP teikėjo apskaičiuotas pensinis amžius arba PEPP santaupų turėtojo nustatytas pensinis amžius;

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  išsamūs pensijų plano portfelio duomenys, įskaitant sudėtį ir įvertintą turtą;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pastaba, kad tos prognozės gali skirtis nuo gaunamų išmokų galutinės vertės;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  PEPP teikėjo per ne mažiau kaip 12 paskutinių mėnesių išskaičiuotų išlaidų suskirstymas, nurodant administravimo išlaidas, turto saugojimo išlaidas, su portfelio sandoriais susijusias išlaidas ir kitas išlaidas, taip pat išlaidų poveikio galutinėms išmokoms įvertinimą.

e)  visos neprofesionaliojo investuotojo per 12 paskutinių mėnesių patirtos išlaidos pagal visų išlaidų santykį, PEPP teikėjo per 12 paskutinių mėnesių išskaičiuotų išlaidų suskirstymas, nurodant administravimo išlaidas, turto saugojimo išlaidas, su portfelio sandoriais susijusias išlaidas ir kitas išlaidas, taip pat išlaidų poveikio galutinėms išmokoms įvertinimą;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  investicijos į turtą, kuriuo negalima prekiauti reguliuojamoje finansų rinkoje.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP išmokų ataskaitoje nurodoma, kur ir kaip gauti papildomos informacijos, įskaitant:

1.  PEPP išmokų ataskaitoje nurodoma, kur ir kaip gauti papildomos informacijos. Informacija turi būti lengvai prieinama elektroninėmis priemonėmis ir nemokamai, įskaitant:

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  PEPP teikėjo investavimo politikos principų rašytinę deklaraciją, kurioje turi būti išdėstomi bent jau tokie klausimai, kaip investicijų rizikos įvertinimo metodai, įgyvendinami rizikos valdymo procesai ir strateginis turto paskirstymas, priklausomai nuo PEPP įsipareigojimų pobūdžio ir trukmės, taip pat tai, kaip pagal investavimo politiką atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius;

c)  PEPP teikėjo investavimo politikos principų, išdėstytų Direktyvos (ES) 2016/2341 30 straipsnyje, rašytinę deklaraciją, kurioje turi būti išdėstomi bent jau tokie klausimai, kaip investicijų rizikos įvertinimo metodai, įgyvendinami rizikos valdymo procesai ir strateginis turto paskirstymas, priklausomai nuo PEPP įsipareigojimų pobūdžio ir trukmės, taip pat tai, kaip pagal investavimo politiką atsižvelgiama į aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIOPA, pasikonsultavusi su nacionalinėmis institucijomis ir atlikusi vartotojų tyrimus, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose patikslinami 28 straipsnyje ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos pateikimo duomenys.

EIOPA, pasikonsultavusi su nacionalinėmis institucijomis ir vartotojų organizacijomis, taip pat remdamasi vartotojų tyrimais, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose patikslinami 28 straipsnyje ir šiame straipsnyje nurodytos informacijos pateikimo duomenys.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [per 9 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo].

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [per 6 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP santaupų turėtojai gauna informaciją priešpensiniu etapu, kaip nustatyta Direktyvos 2016/2341/ES 42 straipsnyje.

1.  PEPP santaupų turėtojai gauna informaciją priešpensiniu etapu, kaip nustatyta Direktyvos 2016/2341/ES 42 straipsnyje. Konsultacija vienus metus iki išėjimo į pensiją etapo yra privaloma.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Likus metams iki išėjimo į pensiją PEPP santaupų turėtojui pranešama apie artėjančią išmokėjimo laikotarpio pradžią ir esamas išmokų išmokėjimo galimybes.

Pagrindimas

Likus metams iki išėjimo į pensiją PEPP santaupų turėtojui turėtų būti pranešama apie išmokėjimo galimybes ir jis turėtų galėti patvirtinti norimą išmokėjimo galimybę (-es).

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija pagal 62 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau nustatoma 1–4 dalyse nurodyta informacija, kad tinkamu mastu užtikrintų priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų konvergenciją.

Išbraukta.

EIOPA, pasikonsultavusi su nacionalinėmis institucijomis ir atlikusi vartotojų tyrimus, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų formato.

 

EIOPA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [per 9 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo].

 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsnį.

 

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turtas daugiausia investuojamas reguliuojamose rinkose. Investicijos į turtą, kuris nėra įtrauktas į reguliuojamos finansų rinkos prekybos sąrašus, niekada negali viršyti riziką ribojančio lygio;

c)  turtas daugiausia investuojamas reguliuojamose rinkose. Investicijos į turtą, kuris nėra įtrauktas į reguliuojamos finansų rinkos prekybos sąrašus, negali viršyti 20 proc.;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams pasiūlo iki penkių investavimo galimybių.

1.  PEPP teikėjai PEPP santaupų turėtojams pasiūlo bent vieną numatytąją galimybę. Papildomai jie gali pasiūlyti daugiau investavimo galimybių.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarp investavimo galimybių yra numatytoji investavimo galimybė ir gali būti alternatyvaus investavimo galimybių.

Išbraukta.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Neatsižvelgiant į investavimo galimybę, PEPP turi būti ekonomiškai efektyvus.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP santaupų turėtojas pasirenka investavimo galimybę pasirašydamas PEPP sutartį.

PEPP santaupų turėtojas, gavęs reikiamos informacijos, konsultaciją ir pagalbinę sprendimų priėmimo priemonę, pasirenka investavimo galimybę pasirašydamas PEPP sutartį.

Pagrindimas

PEPP santaupų turėtojai turėtų galėti priimti informacija pagrįstą sprendimą.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP santaupų turėtojas gali pasirinkti kitą investavimo galimybę kas penkerius PEPP kaupimo metus.

1.  Kaupiamuoju laikotarpiu PEPP santaupų turėtojas gali pasirinkti kitą investavimo galimybę po penkerių PEPP kaupimo metų nuo PEPP sutarties sudarymo. Kiti investavimo galimybės pakeitimai galimi tik po penkerių metų nuo paskutinio pakeitimo. PEPP teikėjas gali leisti investavimo galimybę keisti dažniau.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  PEPP santaupų turėtojo prašymu PEPP teikėjas paruošia pakeitimą ir PEPP santaupų turėtoją informuoja apie galimas pakeitimo pasekmes, pvz., kapitalo garantijos netekimą ir biometrinę riziką.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Numatytoji investavimo galimybė

Numatytoji galimybė

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Numatytoji investavimo galimybė užtikrina PEPP santaupų turėtojo kapitalo apsaugą pagal rizikos mažinimo metodus, kuriais užtikrinama saugaus investavimo strategija.

1.  Pagal numatytąją galimybę PEPP teikėjas pagal rizikos mažinimo metodus užtikrina PEPP santaupų turėtojui, kad prasidedant išmokėjimo laikotarpiui sukauptas kapitalas būtų ne mažesnis kaip sumokėtos įmokos, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius ir atsižvelgus į infliaciją, nepaisant investavimo strategijos, kurią PEPP teikėjas siūlo pagal savo numatytąją galimybę. Rizikos mažinimo metodais užtikrinama saugaus investavimo strategija, laikantis EIOPA parengtų techninių reguliavimo standartų.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kapitalo apsauga sudaro sąlygas PEPP santaupų turėtojui atgauti investuotą kapitalą.

Išbraukta.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdamas įvykdyti sąlygas pagal 1 dalį, PEPP teikėjas gali vystyti PEPP produkto partnerystę.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Visos išlaidos ir mokesčiai negali viršyti 0,75 proc. sukaupto kapitalo.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei PEPP teikėjai siūlo alternatyvias investavimo galimybes, bent viena iš jų turi būti PEPP santaupų turėtojams skirta ekonomiškai efektyvi investavimo galimybė.

1.  Jei PEPP teikėjai siūlo alternatyvias investavimo galimybes, visos jos turi būti PEPP santaupų turėtojams skirtomis ekonomiškai efektyviomis investavimo galimybėmis.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Alternatyvios investavimo galimybės parengiamos pagal PEPP teikėjų nustatytus rizikos mažinimo metodus.

2.  Alternatyvios investavimo galimybės parengiamos pagal PEPP teikėjų nustatytus rizikos mažinimo metodus, atsižvelgiant į EIOPA parengtus techninius reguliavimo standartus.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  rizikos mažinimo metodas, kuriuo užtikrinama kapitalo apsauga pasirinkus numatytąją investavimo galimybę;

a)  rizikos mažinimo metodas, kuriuo apsaugomas turimas kapitalas pasirinkus numatytąją investavimo galimybę;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EIOPA, bendradarbiaudama su kitomis Europos priežiūros institucijomis, Komisijai teikia techninę pagalbą, kad būtų įvykdytos šiame straipsnyje nurodytos užduotys.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekdama nustatyti veiksmingų rizikos mažinimo metodų kriterijus, kuriuos būtų galima nuosekliai taikyti, EIOPA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai išdėstomos rizikos mažinimo metodų nuostatos. EIOPA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki... [xxx po šio reglamento įsigaliojimo datos]. Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 3 straipsnio b punktą, jei su kaupiamuoju laikotarpiu susijusios PEPP sąlygos šiame reglamente nenustatytos, jas nustato valstybės narės.

1.  Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nurodyta kitaip, su kaupiamuoju laikotarpiu susijusias PEPP sąlygas nustato valstybės narės, ir jos turi būti ne mažiau palankios nei taikomos nacionalinės taisyklės;

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tokios sąlygos, visų pirma, gali apimti konkrečias amžiaus ribas prasidedant kaupiamajam laikotarpiui, trumpiausią kaupiamąjį laikotarpį, didžiausią ir mažiausią įmokų sumą ir jų tęstinumą, taip pat išpirkimo iki pensinio amžiaus pradžios (ypatingų sunkumų atveju) sąlygas.

2.  Tokios sąlygos, visų pirma, gali apimti konkrečias amžiaus ribas prasidedant kaupiamajam laikotarpiui, trumpiausią kaupiamąjį laikotarpį, didžiausią ir mažiausią įmokų sumą, jų tęstinumą ir mažiausią pensinį amžių, taip pat išpirkimo iki pensinio amžiaus pradžios (ypatingų sunkumų atveju) sąlygas.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės taiko tas pačias su kaupiamuoju laikotarpiu susijusias PEPP produktų sąlygas, kaip ir kitiems panašiems nacionaliniams produktams.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su galimybe, kuria užtikrinama biometrinės rizikos draudiminė apsauga. Šiame reglamente biometrinė rizika – su ilgaamžiškumu, negalia ir mirtimi susijusi rizika.

PEPP teikėjai gali siūlyti PEPP su galimybe, kuria užtikrinama biometrinės rizikos draudiminė apsauga. Šiuo tikslu PEPP teikėjai gali vystyti PEPP produkto partnerystę.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  PEPP teikėjai ir platintojai deda visas pastangas, kad atsakytų į PEPP klientų skundus raštu popieriuje arba, jei taip susitaria PEPP teikėjas ar platintojas ir PEPP klientas, kitoje patvariojoje laikmenoje. Atsakyme, kuris pateikiamas per tinkamą laiką ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo, išnagrinėjami visi iškelti klausimai. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių PEPP teikėjas ar platintojas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio PEPP klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo gavimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų.

3.  PEPP teikėjai ir platintojai deda visas pastangas, kad atsakytų į PEPP klientų skundus raštu popieriuje, el. paštu arba, jei taip susitaria PEPP teikėjas ar platintojas ir PEPP klientas, kitoje patvariojoje laikmenoje. Atsakyme, kuris pateikiamas per tinkamą laiką ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo, išnagrinėjami visi iškelti klausimai. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių PEPP teikėjas ar platintojas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio PEPP klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo gavimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  PEPP teikėjai ir platintojai informuoja PEPP klientą apie bent vieną alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjektą, kompetentingą nagrinėti ginčus, susijusius su PEPP klientų teisėmis ir pareigomis pagal šį reglamentą.

Išbraukta.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  3 dalyje nurodyta informacija pateikiama aiškiu, suprantamu ir lengvai prieinamu būdu PEPP teikėjo arba platintojo interneto svetainėje, filiale ir PEPP teikėjo arba platintojo ir PEPP kliento sutarties bendrosiose sąlygose. Joje nurodoma, kaip galima rasti daugiau informacijos apie atitinkamą AGS subjektą ir kreipimosi į jį sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atitinkamais atvejais pasitelkus egzistuojančias kompetentingas įstaigas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES49 nustatoma tinkama, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP klientų ir PEPP teikėjų arba platintojų ginčų, susijusių su teisėmis ir pareigomis pagal šį reglamentą, sprendimo tvarka. Tokia alternatyvaus ginčų sprendimo tvarka galioja ir atitinkamos AGS įstaigos kompetencija faktiška taikoma PEPP teikėjams arba platintojams, kurių atžvilgiu pradėtas nagrinėjimas.

1.  Atitinkamais atvejais pasitelkus egzistuojančias kompetentingas įstaigas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES49 nustatoma tinkama, nepriklausoma, nešališka, skaidri ir veiksminga alternatyvaus PEPP klientų ir PEPP teikėjų arba platintojų ginčų, susijusių su teisėmis ir pareigomis pagal šį reglamentą, sprendimo tvarka. Tokia alternatyvaus ginčų sprendimo tvarka galioja ir atitinkamos AGS įstaigos kompetencija faktiška taikoma PEPP teikėjams arba platintojams, kurių atžvilgiu pradėtas nagrinėjimas. PEPP tiekėjai arba platintojai dalyvauja AGS procedūrose.

__________________

__________________

49 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, OL L 165, 2013 6 18, p. 63.

49 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, OL L 165, 2013 6 18, p. 63.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  PEPP teikėjai ir platintojai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES informuoja PEPP klientą apie bent vieną AGS subjektą, kompetentingą nagrinėti ginčus, susijusius su PEPP klientų teisėmis ir pareigomis pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Ankstesnėje dalyje nurodyta informacija pateikiama aiškiu, išsamiu ir lengvai prieinamu būdu PEPP teikėjo arba platintojo interneto svetainėje, filiale ir PEPP teikėjo arba platintojo ir PEPP kliento sutarties bendrosiose sąlygose. Joje nurodoma, kaip galima rasti daugiau informacijos apie atitinkamą AGS subjektą ir kreipimosi į jį sąlygas.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  PEPP teikėjai ir platintojai numato neteisminio ginčų sprendimo procedūras.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyti tarpvalstybinių skundų ir žalos atlyginimo mechanizmai, kuriais suteikiama galimybė individualiai ir kolektyviai kompensuoti žalos atlyginimą kitose valstybėse laikantis ES teisės.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal numatytąją galimybę sąskaitos perkėlimo paslauga galima pasinaudoti tik kaupiamuoju laikotarpiu.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  PEPP santaupų turėtojas gali keisti PEPP teikėjus ne dažniau kaip kartą per penkerius metus po PEPP sutarties sudarymo.

2.  PEPP santaupų turėtojas gali nemokamai keisti PEPP teikėjus ne dažniau kaip kartą per penkerius metus po PEPP sutarties sudarymo. PEPP teikėjai ir PEPP santaupų turėtojai gali susitarti dėl galimybės dažniau keisti PEPP teikėjus. PEPP teikėjų keitimo sąlygos išdėstytos PEPP sutartyje.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  PEPP teikėją galima keisti bet kuriuo metu ir nemokamai, jei PEPP teikėjas arba platintojas pažeidžia bendrąjį principą pagal 18 straipsnį.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  PEPP santaupų turėtojo prašymu sąskaitos perkėlimo paslaugos teikimą inicijuoja gaunantysis PEPP teikėjas. Sąskaitos perkėlimo paslauga atitinka bent 2–5 dalis.

1.  PEPP santaupų turėtojo prašymu gaunantysis PEPP teikėjas paruošia sąskaitos perkėlimo paslaugą.

 

PEPP santaupų turėtojo prašymas parengiamas oficialiąja valstybės narės, kurioje inicijuojama perkėlimo paslauga, kalba arba bet kuria kita šalių sutarta kalba.

 

Jeigu santaupų turėtojas turi skirtingų subsąskaitų, prašyme nurodoma, dėl kurių subsąskaitų prašoma sąskaitos perkėlimo paslauga.

 

Tarpvalstybinio perkėlimo atveju PEPP santaupų turėtojas informuojamas apie visas galimas perkėlimo pasekmes. Informacija visų pirma apima pasikeitimus, susijusius su, pvz., kapitalo garantijos netekimu ir biometrine rizika, ir informaciją apie mokesčių paskatų ar kitų nuolaidų netekimą ir tikėtinus mokesčius.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bendra mokesčių ir rinkliavų, kuriuos perduodantysis PEPP teikėjas taiko PEPP santaupų turėtojui už PEPP sąskaitos, laikomos jo įmonėje, uždarymą, suma neviršija 1,5 % teigiamo likučio, perkeliamo į gaunančiojo PEPP teikėjo įmonę, sumos.

3.  Nepažeidžiant 45 straipsnio 2 dalies, bendra mokesčių ir rinkliavų, kuriuos perduodantysis PEPP teikėjas taiko PEPP santaupų turėtojui už PEPP sąskaitos, laikomos jo įmonėje, uždarymą, suma neviršija 0,5 % teigiamo likučio, perkeliamo į gaunančiojo PEPP teikėjo įmonę, sumos. Jokių kitų mokesčių, išlaidų ir rinkliavų nepriskaičiuojama.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Perduodančiojo arba gaunančiojo PEPP teikėjo už bet kokią pagal 46 straipsnį suteiktą paslaugą, išskyrus už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas paslaugas, taikomi mokesčiai ir rinkliavos (jei jų yra) PEPP santaupų turėtojui yra pagrįsti ir atitinka faktines to PEPP teikėjo išlaidas.

Išbraukta.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsakomybė pagal 1 dalį netaikoma esant neįprastoms ir nenumatomoms aplinkybėms, kurių PEPP teikėjas, prašantis atsižvelgti į tas aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai PEPP teikėją saisto kitos teisinės pareigos, nustatytos Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose.

2.  Atsakomybė pagal 1 dalį netaikoma, kai PEPP teikėją saisto kitos teisinės pareigos, nustatytos Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tarpvalstybinio perkėlimo atveju PEPP santaupų turėtojas informuojamas apie visas galimas perkėlimo pasekmes. Informacija visų pirma apima pasikeitimus, susijusius su, pvz., kapitalo garantijos netekimu ir biometrine rizika, ir informaciją apie tikėtinus mokesčius.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nustatydamos kaupiamojo laikotarpio sąlygas valstybės narės PEPP taiko tokias pačias sąlygas kaip panašiam nacionaliniam produktui.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pagal numatytąją galimybę išmokų forma bus anuitetai, suteikiant galimybę gauti vienkartinę ne didesnę kaip 30 % išmoką išmokėjimo laikotarpio pradžioje.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis