Procedūra : 2017/0143(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0278/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0278/2018

Debates :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0347

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1878kWORD 301k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8– 0219/2017 – 2017/0143(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Sophia in 't Veld

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS
 IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)

(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM (2017)0343),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0219/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 19. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A8-0278/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  ES mājsaimniecības ir vienas no lielākajām līdzekļu krājējām pasaulē, taču lielākā daļa šo ietaupījumu atrodas bankas kontos ar īsiem termiņiem. Ja kapitāla tirgos tiks veikts vairāk ieguldījumu, tas var palīdzēt risināt problēmas, ko rada sabiedrības novecošana un zemās procentu likmes.

(1a)  Vecuma pensijas veido būtisku pensionāra ienākumu daļu, un daudziem cilvēkiem pienācīgs pensijas nodrošinājums nozīmē komfortablas vecumdienas, nevis nabadzību. Tas ir priekšnoteikums, lai īstenotu pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tās 25. pantā par vecu cilvēku tiesībām, kurā noteikts, ka: “Savienība atzīst un ievēro vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē”.

(1b)  Savienība saskaras ar vairākām problēmām, tostarp demogrāfiskām problēmām, jo Eiropa ir kontinents, kas noveco. Turklāt karjeras modeļos, darba tirgū un bagātības sadalījumā notiek būtiskas pārmaiņas, tostarp saistībā ar digitālo revolūciju. Vienlaikus kļūst aizvien skaidrāks, ka valsts nodrošinājuma sistēmas nav pielāgotas globalizētai zināšanu ekonomikai, kurai raksturīgas atvērtas robežas, darbaspēka mobilitāte un migrācija. Pārāk daudzām personām, tostarp sievietēm, jauniešiem, migrantiem, mazkvalificētiem darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem, ar kuriem noslēgti nestandarta darba līgumi, nepiemēro tradicionālās valsts pensiju sistēmas.

(1c)  Ievērojami lielu vecuma pensiju daļu nodrošina saskaņā ar valsts plāniem, tādējādi valstu pensiju sistēmām ir tieša saikne ar valsts finanšu sistēmas ilgtspēju. Neatkarīgi no dalībvalstu ekskluzīvās kompetences attiecībā uz pensiju sistēmas organizēšanu, kā noteikts Līgumos, ienākumu pietiekamība un valsts pensiju sistēmas finanšu stabilitāte ir ārkārtīgi svarīga visas Savienības stabilitātei. Panākot, ka vairāk Eiropas iedzīvotāju skaidras naudas ietaupījumus un noguldījumus bankās novirza uz ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, piemēram, brīvprātīgiem pensiju plāniem, labumu gūtu gan personas (no lielākas peļņas un uzlabotas pensiju atbilstības), gan ekonomika kopumā.

(1d)  2015. gadā 11,3 miljoni Savienības darbspējīga vecuma pilsoņu (20–64 gadu vecumā) pastāvīgi dzīvoja citā, nevis savas pilsonības dalībvalstī, un 1,3 miljoni Savienības pilsoņu strādāja citā, nevis pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

(1e)  Viseiropas privāto pensiju produkta (PEPP) pārnesamība palielinās PEPP kā produkta pievilcību, jo īpaši jauniešu acīs, un palīdzēs vēl vairāk veicināt Savienības pilsoņu tiesības dzīvot un strādāt visā Savienībā.

(2)  Privātajām pensijām ir liela nozīme, ilgtermiņa uzkrājumu veidotājiem sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu iespējas. Lielāks privāto pensiju Eiropas tirgus atbalstīs fondu piedāvājumu institucionālajiem ieguldītājiem un ieguldījumus reālajā ekonomikā.

(2b)  Ar šo regulu tiek izveidots pensiju produkts, kas būs pēc iespējas vienkāršs, drošs, pieņemams cenas ziņā, pārredzams, patērētājiem ērti lietojams un visā Savienībā pārnesams un papildinās dalībvalstīs esošās sistēmas.

(3)  Pašlaik privāto pensiju iekšējais tirgus darbojas ne visai labi. Dažās dalībvalstīs vēl nav izveidots privāto pensiju produktu tirgus. Citās dalībvalstīs ir pieejami privāto pensiju produkti, taču valstu tirgi ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Tāpēc privāto pensiju produktu pārnesamība ir ierobežota. Tā rezultātā privātpersonām var būt sarežģīti izmantot savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var būt liegts sākt strādāt vai doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti esošie privāto pensiju produkti.

(3a)  Eiropas pensiju tirgus ir ārkārtīgi sadrumstalots un daudzveidīgs, tāpēc PEPP ietekme dalībvalstīs būs ļoti atšķirīga, un tikpat atšķirīga ir arī mērķauditorija. Dalībvalstīs, kurās nav pietiekami attīstīts pirmais un otrais pīlārs, PEPP varētu būt risinājums personām, kurām pašlaik nav pieejams atbilstīgs nodrošinājums. Dalībvalstīs, kurās ir augsti attīstīts pensiju tirgus, PEPP varētu nodrošināt plašāku izvēli patērētājiem vai sniegt risinājumus mobiliem iedzīvotājiem. Tomēr par PEPP mērķi nebūtu jāizvirza esošo valsts pensiju sistēmu aizvietošana, jo PEPP ir papildinošs un komplementārs produkts, un lielāka prioritāte būtu jāpiešķir turpmākai pirmā un otrā pīlāra attīstībai, uzlabošanai un reformēšanai.

(4)  Kapitāla tirgu savienība (KTS) palīdzēs piesaistīt kapitālu Eiropā un novirzīt to uz visām sabiedrībām, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, infrastruktūrai un ilgtermiņa ilgtspējīgiem projektiem, kuriem tas ir nepieciešams, lai paplašinātu darbību un radītu jaunas darbvietas. Viens no KTS galvenajiem mērķiem ir palielināt ieguldījumus un izvēles iespējas privātajiem ieguldītājiem, radot iespējas labāk izmantot Eiropas uzkrājumus. Šajā ziņā PEPP būs solis virzībā uz padziļinātu kapitāla tirgu integrāciju, jo tas atbalsta reālās ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu.

(5)  Kā tas tika norādīts Komisijas 2015. gada septembra Rīcības plānā kapitāla tirgu savienības izveidei(4), “Komisija izvērtēs politikas iespējas izveidot sekmīgu Eiropas mēroga tirgu vienkāršām, efektīvām un konkurētspējīgām privātajām pensijām un konstatēs, vai, lai atbalstītu šo tirgu, ir nepieciešamas ES mēroga likumdošanas darbības.”

(6)  Savā 2016. gada 19. janvāra rezolūcijā(5) Eiropas Parlaments uzsvēra, ka “ir jāveicina tāda vide, kas veicina finanšu produktu inovāciju, radot lielāku dažādību un labumu reālajai ekonomikai un sniedzot pastiprinātus stimulus investīcijām, un kas var arī veicināt atbilstīgas, drošas un noturīgas pensijas, piemēram, izveidojot Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP) ar vienkāršu un pārredzamu uzbūvi”.

(7)  Eiropadome savos 2016. gada 28. jūnija secinājumos(6) aicināja “panākt ātru un pārliecinošu progresu, lai uzņēmumiem nodrošinātu vieglāku piekļuvi finansējumam un atbalstītu investīcijas reālajā ekonomikā, virzot uz priekšu kapitāla tirgu savienības programmu”.

(8)  2016. gada 14. septembra paziņojumā Kapitāla tirgu savienība – reformu paātrināšana(7), Komisija norādīja, ka tā “apsvērs iespēju nākt klajā ar priekšlikumiem par privāto pensiju ES produktu, kas būtu vienkāršs, efektīvs un konkurētspējīgs [..] Apsvērtie risinājumi ietver iespēju sagatavot tiesību akta priekšlikumu, ar kuru varētu nākt klajā 2017. gadā.”

(9)  Paziņojumā par kapitāla tirgu savienības rīcības plāna vidusposma pārskatīšanu(8) Komisija paziņoja tiesību akta priekšlikumu “par Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP) — līdz 2017. gada jūnija beigām. Tas veidos pamatu drošākam, rentablākam un pārredzamākam pieejamu un brīvprātīgu privātās pensijas uzkrājumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Tas apmierinās to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu adekvātumu, risinās demogrāfiskās problēmas, papildinās esošos pensiju produktus un plānus un atbalstīs privāto pensiju izmaksu efektivitāti, piedāvājot labas iespējas saistībā ar pensiju uzkrājumu ilgtermiņa ieguldījumiem”.

(10)  PEPP kā viena no privāto pensiju produktiem izstrāde palīdzēs palielināt izvēli pensiju uzkrājumiem, jo sevišķi mobiliem darba ņēmējiem, un izveidot ES tirgu PEPP sniedzējiem. Tomēr nevajadzētu apšaubīt to, ka par pienācīga dzīves līmeņa nodrošināšanu saviem iedzīvotājiem vecumdienās lielākā atbildība ir dalībvalstīm un ka steidzami ir jāuzlabo valsts pensiju sistēmu spēja sniegt drošu, pietiekamu un efektīvu sociālo aizsardzību visiem iedzīvotājiem.

(10a)  Finanšu izglītība var uzlabot izpratni par mājsaimniecību noguldījumu izvēli brīvprātīgo privāto pensiju plānu jomā. Turklāt noguldītājiem vajadzētu būt taisnīgām iespējām pilnībā apzināt ar Viseiropas produktu saistītos riskus un tā īpatnības.

(11)  Tiesiskais regulējums attiecībā uz PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Papildinot esošos valsts pensiju un arodpensiju plānus un produktus, tas palīdzēs apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, risinot demogrāfisko problēmu un nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma neaizstās un nesaskaņos esošos valsts privāto pensiju plānus un arī neietekmēs esošos valsts pensiju un arodpensiju plānus un produktus. PEPP nebūs ne tieši, ne netieši saistīts ar PEPP noguldītāja profesionālo vai nodarbinātības statusu.

(11a)  Šim PEPP tiesiskajam regulējumam nekādā veidā nebūtu jāierobežo dalībvalstu pienākums izpildīt savas saistības attiecībā uz pietiekamas valsts pensijas nodrošināšanu.

(12)  Ar regulu saskaņo PEPP pamatiezīmju kopumu attiecībā uz tādiem pamatelementiem kā izplatīšana, līgumi, ieguldījumu politika, pakalpojumu sniedzēju maiņa, pārrobežu pakalpojumu sniegšana un pārnesamība. Šo pamatiezīmju saskaņošana uzlabos vienlīdzīgus konkurences apstākļus privāto pensiju sniedzējiem kopumā un sekmēs KTS izveidi un privāto pensiju iekšējā tirgus integrāciju. Tā rezultātā tiks izveidots lielā mērā standartizēts un visās dalībvalstīs pieejams Viseiropas produkts, kas dod patērētājiem iespēju pilnībā izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, pārvedot savas pensiju tiesības uz ārvalstīm, un piedāvā plašāku izvēli starp dažādiem pakalpojumu sniedzēju veidiem, tostarp pārrobežu kontekstā. Tā kā būs mazāk šķēršļu pensiju pakalpojumu sniegšanai pāri robežām, Viseiropas privāto pensiju produkts palielinās konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem visas Eiropas mērogā un radīs apjomradītus ietaupījumus, kam būtu jānāk par labu pensiju saņēmējiem.

(13)  LESD 114. pants ļauj pieņemt tiesību aktus gan regulu, gan direktīvu veidā. Priekšroka tika dota regulas pieņemšanai, jo tā būs tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Tāpēc regula ļautu ātrāk ieviest PEPP un palīdzētu ātrāk risināt vajadzību pēc lielākiem pensiju uzkrājumiem un ieguldījumiem KTS kontekstā. Tā kā ar šo regulu saskaņo PEPP pamatiezīmes, tām nav jāpiemēro konkrēti valstu noteikumi, tāpēc regula šajā gadījumā šķiet piemērotāka nekā direktīva. No otras puses, iezīmēm, kuras ir ārpus regulas piemērošanas jomas (piemēram, uzkrāšanas posma nosacījumi) piemēro valstu noteikumus.

(14)  PEPP sniedzējiem vajadzētu būt piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu vienotu produkta atļauju, ko izdevusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu un sadarbībā ar valsts kompetentajām iestādēm.

(16)  Lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitātes un patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, piederības dalībvalstij un uzņēmējai dalībvalstij būtu cieši jāsadarbojas šajā regulā noteikto pienākumu izpildē. Ja PEPP sniedzēji un izplatītāji veic darījumdarbību dažādās dalībvalstīs saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt atbildīgai par to, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, jo tai ir ciešāka saikne ar PEPP sniedzēju. Lai nodrošinātu pienākumu taisnīgu sadali starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par tās teritorijā notikušiem pienākumu pārkāpumiem, tai būtu jāinformē piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai tad vajadzētu būt pienākumam veikt attiecīgos pasākumus. Turklāt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav pietiekami.

(17)  Ja citā dalībvalstī ir izveidota filiāle vai pastāvīga klātbūtne, ir atbilstīgi, ka pienākumu izpildes atbildība tiek dalīta starp piederības dalībvalsti un uzņēmēju dalībvalsti. Par tādu pienākumu izpildes ievērošanu, kuri skar darījumdarbību kopumā un kuri ir, piemēram, noteikumi par profesionālām prasībām, vajadzētu būt atbildīgai piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar tādu pašu režīmu kā pakalpojumu sniegšanas gadījumā, savukārt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt atbildīgai par informācijas sniegšanas un darījumdarbības veikšanas noteikumu īstenošanu attiecībā uz tās teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem. Tomēr, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par tādu pienākumu izpildes pārkāpumiem tās teritorijā, par kuriem šajā direktīvā tai nav paredzēta atbildība, cieša sadarbība paredz, ka minētā iestāde informē piederības dalībvalsts kompetento iestādi, lai tā veiktu attiecīgos pasākumus. Šādi gadījumi jo īpaši ietver nevainojamas reputācijas, profesionālo zināšanu un kompetences prasību noteikumu pārkāpumus. Turklāt, ņemot vērā patērētāju tiesību aizsardzību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav pietiekami.

(18)  Dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā vajadzētu būt visiem līdzekļiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka visā Savienībā PEPP sniedzēji un izplatītāji darījumdarbību veic kārtīgi, neatkarīgi no tā, vai tie izmanto brīvību veikt uzņēmējdarbību vai pakalpojumu sniegšanas brīvību. Lai nodrošinātu uzraudzības efektivitāti, visām kompetento iestāžu veiktajām darbībām vajadzētu būt samērīgām ar konkrētā pakalpojumu sniedzēja vai izplatītāja darījumdarbībai piemītošā riska veidu, pakāpi un sarežģītību▐.

(19)  PEPP Viseiropas dimensiju var izveidot ne tikai pakalpojumu sniedzēja līmenī, izmantojot pārrobežu darbības iespējas, bet arī PEPP noguldītāja līmenī — izmantojot PEPP pārnesamību, un tādējādi tiek veicināta privāto pensiju tiesību aizsardzība tām personām, kas īsteno savas tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar LESD 21. un 45. punktu. Pārnesamība ietver PEPP noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas maiņu uz citu dalībvalsti, nemainot PEPP sniedzēju, savukārt PEPP sniedzēju maiņa ne vienmēr ir saistīta ar pastāvīgās dzīvesvietas maiņu. Jebkurā gadījumā noguldītājam piemērojamo nodokļu režīms būtu jānosaka pēc PEPP noguldītāja pastāvīgās dzīvesvietas.

(20)  PEPP būtu jāietver valstu nodalījumi, katru no tiem pielāgojot privāto pensiju produkta iezīmēm, kas ļauj iemaksām PEPP pretendēt uz stimuliem. Individuālā PEPP noguldītāja līmenī pirmais nodalījums būtu jāizveido PEPP atvēršanas brīdī.

(21)  ▌Ieviešot PEPP, tā sniedzējam līgumā būtu jānorāda informācija par to, kuri valstu nodalījumi ir nekavējoties pieejami ▌. Ja PEPP sniedzējs nevar piedāvāt valsts nodalījumu kādā konkrētā dalībvalstī, tā pienākums būtu nodrošināt PEPP noguldītājam alternatīvas pārnesamības iespējas, piemēram, iespēju turpināt noguldījumus PEPP, izmantojot partnerības nolīgumu. Ja šāda partnerība nepastāv, PEPP noguldītājam vajadzētu būt iespējai bez maksas pāriet pie cita PEPP sniedzēja.

(22)  Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna būtību un ar to saistīto administratīvo slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra, viegli saprotama un atbilstīga informācija, kas viņiem palīdzētu pieņemt lēmumus par savu pensiju. Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta līmeņa pārredzamība dažādos plāna posmos, kas ietver iepriekšēju pieteikšanos, dalību (tostarp pirms aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz informācija par uzkrātajām pensijas tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu aplēstajiem līmeņiem, riskiem un garantijām, tostarp riskiem, kas saistīti ar vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem, kā arī izmaksām. Ja pensijas kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā ir ekonomiski scenāriji, minētajai informācijai būtu jāietver arī nelabvēlīgs scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet ticamam.

(23)  Pirms pievienošanās PEPP plānam potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izdarīt informētu izvēli, saņemot ieteikumus, kas sniegti, novērtējot viņu noguldījumu prasības un vajadzības.

(24)  Lai nodrošinātu optimālu produkta pārredzamību, PEPP sniedzējiem būtu jāsagatavo PEPP pamatinformācijas dokuments par viņu veidotajiem PEPP, pirms šo produktu var izplatīt PEPP noguldītājiem. Viņiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas dokumenta pareizību. ▌

(25)  Lai nodrošinātu PEPP pamatinformācijas dokumentu plašu izplatīšanu un pieejamību, šajā regulā būtu jāparedz, ka PEPP sniedzējs PEPP pamatinformācijas dokumentus publicē savā tīmekļa vietnē.

(26)  Valstu līmenī jau tiek izstrādāti pensiju produktu kalkulatori. Tomēr, lai minētie kalkulatori būtu pēc iespējas noderīgāki patērētājiem, tiem būtu jāaptver izmaksas un maksas, ko iekasē dažādi PEPP sniedzēji, kā arī visas papildu izmaksas vai maksas, kuras iekasē starpnieki vai citas personas ieguldījumu ķēdē un kuras PEPP sniedzēji vēl nav iekļāvuši.

(26a)  Līdztekus tādu produktu izstrādei kā PEPP steidzami būtu jāizstrādā Savienības pensiju izsekošanas mehānisms, kas iedzīvotājiem ļautu aprēķināt uzkrāto pensijas kapitālu un uzkrātās pensijas tiesības, un līdz ar to viņi gūtu pilnīgu pārskatu.

(28)  PEPP pamatinformācijas dokumentam vajadzētu būt skaidri atšķiramam un nošķiramam no jebkādiem reklāmas materiāliem.

(29)  PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem un vispārējiem datiem un nodrošinātu regulāru informēšanu. Pensijas kapitāla pārskatam vajadzētu būt skaidram un saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu informāciju, lai atvieglotu izpratni par pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos plānos, kā arī jāveicina darbaspēka mobilitāte. PEPP noguldītājam katru gadu būtu jāsaņem pensijas kapitāla pārskats.

(30)  PEPP sniedzējiem pietiekamu laiku pirms PEPP noguldītāju aiziešanas pensijā un vismaz vienu gadu pirms izmaksu posma sākuma būtu jāinformē viņi par viņu pensijas izmaksu iespējām. Ja saskaņā ar pamata PEPP vai alternatīvajam PEPP produktam piemērojamajām iespējām pensijas pabalstu neizmaksā kā mūža renti, dalībniekiem, kas tuvojas pensijas vecumam, būtu jāsaņem informācija par pieejamajiem pabalstu maksājumu produktiem, lai atvieglotu finanšu plānošanu aiziešanai pensijā.

(31)  Posmā, kad tiek izmaksāti pensiju pabalsti, PEPP saņēmējiem būtu jāturpina saņemt informācija par saviem pensiju pabalstiem un attiecīgajām izmaksas iespējām. Tas ir jo sevišķi svarīgi, ja PEPP saņēmēji izmaksāšanas posmā sedz būtisku ieguldījumu risku. PEPP saņēmēji būtu arī jāinformē par visiem izmaksājamo pabalstu līmeņa samazinājumiem pirms jebkādu šādu samazinājumu piemērošanas pēc tam, kad lēmums par samazinājumu ir pieņemts. ▌PEPP sniedzējiem ir ieteicams apspriesties ar PEPP saņēmējiem pirms jebkādu šādu lēmumu pieņemšanas.

(32)  Lai pienācīgi aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi atbilst to saistību veidam un termiņam, tostarp ilgtermiņa saistībām. Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem nodrošina pietiekamu elastīgumu, pieņemot lēmumu par visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu politiku, un vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi un saskaņā ar PEPP noguldītāja vajadzībām un izvēli. Piesardzības principa ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai.

(33)  Nosakot, ka kapitālieguldījumu pamatā ir piesardzības princips, un dodot PEPP sniedzējiem iespēju darboties pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot ekonomikas un sociālo attīstību. Sekojot piesardzības principam, būtu stingri jāņem vērā arī vides, sociālo un pārvaldības faktoru loma ieguldījumu procesā.

(34)  Šai regulai būtu jānodrošina PEPP sniedzējiem pienācīga līmeņa ieguldījumu brīvība. Kā ļoti ilga termiņa ieguldītāji ar zemu likviditātes risku PEPP sniedzēji spēj palīdzēt izveidot KTS, piesardzīgās robežās ieguldot līdzekļus nelikvīdos aktīvos, piemēram, akcijās un citos instrumentos, kuriem ir ilgtermiņa ekonomikas profils un kuri netiek tirgoti regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās (DTS) vai organizētās tirdzniecības sistēmās (OTS). Tie var izmantot arī starptautiskās diversifikācijas priekšrocības. Ja vien tas nav vajadzīgs prudenciālu iemeslu dēļ un saskaņā ar piesardzības principu, lai aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju intereses, nebūtu jāierobežo ieguldījumi akcijās valūtās, kas nav saistību valūta, un citos instrumentos, kuriem ir ilgtermiņa ekonomikas profils un kuri netiek tirgoti regulētos tirgos, DTS vai OTS.

(35)  Saistībā ar KTS padziļināšanu izpratne par to, kas ir instrumenti ar ilgtermiņa ekonomikas profilu, ir plaša. Šādi instrumenti nav pārvedami vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama sekundāro tirgu likviditāte. Tiem bieži vien ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas ierobežo to pārdošanas iespējas, un ar šiem instrumentiem būtu jāsaprot, ka tie ietver kapitāla līdzdalību un parādu instrumentus biržā nekotētos uzņēmumos, kā arī tiem sniegtos aizdevumus. Biržā nekotēti aizņēmumi ietver infrastruktūras projektus, nekotētus uzņēmumus, kas meklē izaugsmes iespējas, nekustamā īpašuma vai citus aktīvus, kas varētu būt piemēroti ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Zemas oglekļa emisijas un pret klimata pārmaiņām noturīgas infrastruktūras projekti bieži vien ir biržā nekotēti aktīvi un izmanto ilgtermiņa kredītus projekta finansēšanai. Ņemot vērā to saistību ilgtermiņa raksturu, PEPP sniedzēji tiek mudināti pietiekami būtisku to aktīvu portfeļa daļu novirzīt uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem reālajā ekonomikā, lai nodrošinātu ilgtermiņa ekonomikas ieguvumus, jo īpaši infrastruktūras projektos un uzņēmumos.

(36)  Vides, sociālie un vadības faktori, kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu politikai un PEPP sniedzēju riska pārvaldības sistēmām. PEPP sniedzējiem šādi faktori būtu jāapsver ieguldījumu lēmumos un jāņem vērā ▌, kāda ir to vieta riska pārvaldības sistēmā, lai varētu izvairīties no balasta aktīviem. Informācijai par vides, sociālajiem un pārvaldības (VSP) faktoriem vajadzētu būt pieejamai EAAPI, kompetentajām iestādēm un PEPP noguldītājam.

(36a)  Viens no PEPP regulējuma mērķiem ir radīt drošu, izmaksoptimālu ilgtermiņa pensiju uzkrāšanas produktu. Tā kā ar pensiju produktu saistītie ieguldījumi ir ilgtermiņa, īpaša uzmanība ir jāpievērš aktīvu izvietojuma ilgtermiņa sekām. Jo īpaši vērā ir jāņem vides, sociālie un pārvaldības faktori. PEPP noguldījumi būtu jāiegulda saskaņā ar Parīzes nolīgumā izvirzītajiem Savienības mērķiem klimata un ilgtspējas jomā, ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem. Turklāt PEPP sniedzējiem būtu jāpieņem ieguldījumu izslēgšanas politika, lai noguldījumi netiktu ieguldīti ļoti pretrunīgos un kaitīgos produktos vai nodokļu apiešanas shēmās.

(37)  Nodrošinot, ka tiek izpildītas to saistības izstrādāt ieguldījumu politiku saskaņā ar piesardzības principu, PEPP sniedzējiem būtu jāliedz ieguldīt augsta riska un sadarboties nevēlošās jurisdikcijās, kuras identificējusi Finanšu darījumu darba grupa, nedz arī valstīs, kas nav ietvertas Savienības sarakstā, kurā uzskaitītas nodokļu iestādes, kas nesadarbojas, kā arī valstīs, kas nav ietvertas Savienības sarakstā, kurā uzskaitītas augsta riska trešās valstis, kuru finanšu sistēmā ir stratēģiskas nepilnības saistībā ar cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

(38)  Ņemot vērā PEPP ilgtermiņa pensiju mērķi, PEPP noguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas būtu jāierobežo, ietverot elementus, kas ļautu ieguldītājiem pieņemt ieguldījumu lēmumu ▌.

(39)  Pamata PEPP vajadzētu būt vienkāršam un drošam produktam, kuru viegli var iegūt katrā dalībvalstī, un tam vajadzētu būt standartiespējai. Ar to būtu jācenšas nodrošināt kapitāla aizsardzību PEPP noguldītājam, vai nu piemērojot dzīves cikla riska mazināšanas metodes, vai kapitāla garantijas veidā. PEPP noguldītajam būtu jāsaņem konsultācija gan par dažādo metožu riskiem, gan priekšrocībām.

(39a)  Gadījumos, kad pastāv pamatoti iemesli, piemēram, pierādīta nolaidība, tiesību aktu pārkāpumi vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, vai gadījumos, kad PEPP atļauja atsaukta, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai jebkurā laikā un bez maksas mainīt sniedzēju, neturpinot līguma izpildi.

(40)  Kompetentajai iestādei būtu jāizmanto savas pilnvaras, par galvenajiem mērķiem nosakot PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesību aizsardzību, kā arī PEPP sniedzēju stabilitāti un drošumu.

(41)  Ja PEPP sniedzējs ir arodpensijas kapitāla uzkrāšanas iestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, tai būtu jāieceļ depozitārs saistībā ar aktīvu drošu glabāšanu. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu patērētāju tiesības, jo nozaru tiesību aktos, kas piemērojami arodpensijas kapitāla uzkrāšanas iestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, nav paredzēta iespēja iecelt depozitāru.

(42)  Izmaksu un maksu pārredzamībai un taisnīgumam ir būtiska nozīme, lai vairotu PEPP noguldītāju uzticēšanos un ļautu tiem izdarīt informētu izvēli. Tādēļ nepārredzamu cenu noteikšanas metožu izmantošana būtu jāaizliedz.

(43)  Lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz EAAPI un kompetento iestāžu intervences pilnvaru nosacījumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija sagatavošanās laikā veiktu attiecīgas apspriedes. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(44)  Komisijai būtu jāpieņem EUI apvienotajā komitejā izstrādātais regulatīvo tehnisko standartu projekts attiecībā uz tādu PEPP pamatinformācijas dokumenta konkrētu elementu izklāstu un saturu, kas nav iekļauti [PRIIP pamatinformācijas dokumenta regulatīvajos tehniskajos standartos] saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010(9) 10.–14. pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010(10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010(11). Komisijai būtu jāpapildina EUI tehniskais darbs, veicot pārbaudi par to, kā patērētājiem tiek izsniegts pamatinformācijas dokuments, kā to ierosinājušas EUI.

(45)  Neskarot PEPP klientu tiesības vērsties tiesā, būtu jānodrošina viegli pieejamas, atbilstīgas, neatkarīgas, objektīvas, pārredzamas un efektīvas strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūras starp PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem un PEPP klientiem, lai risinātu strīdus, kas radušies saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

(46)  Lai izveidotu efektīvu un lietderīgu strīdu izšķiršanas procedūru, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu jāievieš efektīva sūdzību izskatīšanas procedūra, kuru to klienti var izmantot, pirms strīds tiek nodots izšķiršanai strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūrā vai tiesā. Sūdzību izskatīšanas procedūrā būtu jāiekļauj īsi un skaidri noteikti termiņi, kuros PEPP sniedzējam vai izplatītajam uz sūdzību būtu jāatbild. Strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādēm vajadzētu būt pietiekamām spējām atbilstošā un efektīvā veidā iesaistīties pārrobežu sadarbībā attiecībā uz strīdiem saistībā ar tiesībām un pienākumiem atbilstīgi šai regulai.

(47)  Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām mainīt PEPP sniedzējus uzkrāšanas un izmaksu posmos, īstenojot skaidru, zemu izmaksu, ātru un drošu procedūru.

(48)  PEPP noguldītājam vajadzētu būt vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā. PEPP sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu. Ņemot vērā Viseiropas privāto pensiju produkta raksturu, PEPP noguldītājam vajadzētu būt iespējai bez maksas mainīt pakalpojumu sniedzēju, ja neviens nodalījums nav pieejams dalībvalstī, uz kuru attiecīgais PEPP noguldītājs pārceļas.

(49)  Pirms dod atļauju veikt maiņu, PEPP noguldītājs būtu jāinformē par visiem procedūras posmiem un izmaksām, kas nepieciešamas, lai pabeigtu maiņu, tā nodrošinot PEPP noguldītājam iespēju pieņemt pamatotu lēmumu par maiņas pakalpojumu.

(50)  Veiksmīgai maiņas veikšanai ir nepieciešama sadarbība ar nododošo PEPP sniedzēju. Tāpēc nododošajam PEPP sniedzējam būtu jāsniedz saņemošajam PEPP sniedzējam visa informācija, kas vajadzīga, lai varētu atjaunot maksājumus otrā PEPP kontā. Tomēr šādai informācijai nevajadzētu būt plašākai nekā nepieciešams, lai veiktu maiņu.

(51)  Lai atvieglotu pārrobežu maiņu, PEPP noguldītājam vajadzētu būt iespējai lūgt jauno PEPP sniedzēju sniegt PEPP noguldītājam sīkāku informāciju par jauno PEPP kontu, vēlams vienā tikšanās reizē ar jauno PEPP sniedzēju.

(52)  Uz PEPP noguldītajiem nebūtu jāattiecina finansiālie zaudējumi, tostarp tarifi un procenti, kurus izraisa jebkādas kļūdas, ko pieļāvis kāds no maiņas procesā iesaistītajiem PEPP sniedzējiem. Konkrētāk, PEPP noguldītajiem nebūtu jāsedz nekādi finansiāli zaudējumi, kas radušies, maksājot papildu tarifus, procentus vai citas maksas, kā arī soda naudas, līgumsodus vai jebkāda cita veida finansiālus zaudējumus saistībā ar kavētu maiņas izpildi.

(53)  PEPP noguldītājiem būtu jāatļauj, piesakoties konkrētam PEPP, brīvi lemt par viņu pensijas saņemšanu (gadskārtējs pabalsts, vienreizējs maksājums vai cits veids) izmaksu posmā, pastāvot iespējai pārskatīt savu izvēli reizi trijos gados, lai, tuvojoties pensijas vecumam, viņi varētu labāk pielāgot savu pensijas saņemšanas izvēli savām vajadzībām.

(54)  PEPP sniedzējiem būtu jāatļauj piedāvāt PEPP noguldītājiem plašs izmaksu iespēju klāsts. Šāda pieeja ļautu sasniegt mērķi — uzlabot PEPP apguvi, nodrošinot PEPP noguldītājiem lielāku elastību un izvēli. Tas ļautu pakalpojumu sniedzējiem savus PEPP izstrādāt visrentablākajā veidā. Tas saskan ar citām ES politikas jomām un ir politiski īstenojami, jo nodrošina pietiekami lielu elastību dalībvalstīm pieņemt lēmumu par izmaksu iespējām, ko tās vēlas iedrošināt. Tomēr ar kapitālu garantētā pamata PEPP gadījumā zināma summa (35 %) no kapitāla būtu jāizņem kā mūža rente, lai varētu saglabāt produkta pensijas raksturu. Tādēļ iespēja izņemt procentus no kopējās summas būtu jāierobežo līdz 30 %, kurus drīkst izņemt pirmajā gadā. Uz dzīves ciklu balstīta pamata PEPP gadījumā par obligātu būtu jānosaka izmaksa saskaņā ar pensijas izņemšanas plānu.

(55)  Būtu jāgarantē pilnīga pārredzamība par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumu PEPP. Būtu jānosaka vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību. Tiktu sniegta salīdzinošā informācija par dažādiem produktiem, tādējādi stimulējot konkurētspējīgas cenas.

(56)  Lai gan PEPP sniedzēju pastāvīga uzraudzība ir jāīsteno attiecīgajām valstu kompetentajām iestādēm, EAAPI būtu jākoordinē uzraudzība saistībā ar PEPP, lai garantētu vienotu uzraudzības metožu konsekventu piemērošanu, tādējādi sekmējot pensiju produkta Viseiropas būtību.

(56a)  Lai stiprinātu patērētāju tiesības un sekmētu piekļuvi sūdzību izskatīšanas procedūrai, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai privāti vai kolektīvi iesniegt sūdzības savas valsts kompetentajā iestādē, izmantojot vienas pieturas aģentūru. Kompetentajai iestādei, kurā iesniegta sūdzība, vajadzētu būt atbildīgai par turpmākajiem pasākumiem sūdzību izskatīšanas procedūrā.

(57)  EAAPI būtu jāsadarbojas ar valstu kompetentajām iestādēm un jāveicina sadarbība un konsekvence starp tām. Šajā saistībā EAAPI būtu jāsekmē valstu kompetento iestāžu pilnvaras piemērot uzraudzības pasākumus, sniedzot pierādījumus par PEPP jomā notikušiem pārkāpumiem. EAAPI būtu arī jāīsteno saistoša starpniecība, ja starp kompetentajām iestādēm pārrobežu situācijās rodas domstarpības.

(58)  Lai nodrošinātu, ka šīs regulas noteikumus ievēro finanšu sabiedrības, kas izveido PEPP, kā arī finanšu sabiedrības un personas, kas izplata PEPP, un lai nodrošinātu, ka tām piemēro līdzīgu režīmu visā Savienībā, būtu jāparedz administratīvas sankcijas un citi iedarbīgi, samērīgi un preventīvi pasākumi.

(59)  Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 8. decembra paziņojumu “Par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē”(12) un lai nodrošinātu šajā regulā noteikto prasību izpildi, ir svarīgi, ka dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu administratīvo sodu un pasākumu noteikšanu par šīs regulas pārkāpumiem.

(60)  Lai gan dalībvalstis var paredzēt noteikumus par administratīviem sodiem un kriminālsodiem attiecībā uz vieniem un tiem pašiem pārkāpumiem, nebūtu jāizvirza prasība dalībvalstīm paredzēt noteikumus par administratīviem sodiem attiecībā uz tādiem šīs regulas pārkāpumiem, kuriem piemēro valsts krimināltiesības. Tomēr kriminālsodu saglabāšanai tā vietā, lai piemērotu administratīvus sodus par šīs regulas pārkāpumiem, nebūtu jāmazina vai citādi jāietekmē kompetento iestāžu spēja sadarboties, piekļūt informācijai un laikus apmainīties ar informāciju ar kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs šīs regulas piemērošanas nolūkos, tostarp pēc ikviena attiecīga pārkāpuma nodošanas kompetentajām tiesu iestādēm kriminālvajāšanai.

(61)  Kompetentajām iestādēm jo īpaši vajadzētu būt pilnvarotām piemērot pietiekami augstas finansiālās sankcijas, lai tās pārsniegtu faktisko vai iespējamo peļņu un lai tās atturētu pat lielākas finanšu sabiedrības un to vadītājus izdarīt pārkāpumus.

(62)  Lai nodrošinātu sankciju konsekventu piemērošanu visā Savienībā, kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā visi attiecīgie apstākļi, nosakot administratīvo sankciju vai citu pasākumu veidu un administratīvo finansiālo sankciju līmeni.

(63)  Lai nodrošinātu, ka kompetento iestāžu lēmumiem par pārkāpumiem un sodiem ir atturoša ietekme uz plašu sabiedrību un lai stiprinātu patērētāju tiesību aizsardzību, brīdinot viņus par PEPP, kas tiek izplatīti, pārkāpjot šīs regulas noteikumus, minētie lēmumi būtu jāpublicē ar noteikumu, ka ir beidzies sūdzības iesniegšanas laikposms un ka neviena sūdzība šajā laikā nav iesniegta, — ja vien šāda atklāšana neapdraud finanšu tirgu stabilitāti vai notiekošu izmeklēšanu.

(64)  Lai atklātu iespējamos pārkāpumus, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām un būtu jāizveido efektīvi mehānismi, lai ļautu ziņot par iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem.

(64a)  Ņemot vērā PEPP Viseiropas būtību un PEPP sniegšanu, patērētājiem tāpat arī vajadzētu būt iespējai piekļūt pārrobežu kolektīvām prasībām par kompensācijas saņemšanu.

(65)  Šai regulai nebūtu jāskar nekādi dalībvalstu tiesību aktu noteikumi saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem.

(66)  Jebkurai personas datu apstrādei, kas tiek veikta saskaņā ar šo regulu, piemēram, apmaiņai ar personas datiem vai šo datu nodošanai, ko veic kompetentās iestādes, personas datu glabāšanai EAAPI uzturētajā centrālajā reģistrā un PEPP sniedzēju vai PEPP izplatītāju veiktajai personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679(13), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/680(14) un Regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula). Jebkurai informācijas apmaiņai vai nodošanai, ko veic EUI, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001(15).

(66a)  Ņemot vērā personas finanšu datu jutīgumu, stingrai datu aizsardzībai ir ļoti liela nozīme. Tāpēc ir ieteicams šīs regulas īstenošanā un uzraudzībā cieši iesaistīt datu aizsardzības iestādes.

(67)  Nodokļu atvieglojumi var izpausties dažādos veidos, un tiem var būt liela nozīme, mudinot apgūt privāto pensiju produktus (PPP) vairākās dalībvalstīs. Daudzās dalībvalstīs PPP veiktās iemaksas atbilst tam, lai tiešā vai netiešām veida saņemtu kādu no nodokļu atvieglojumiem.

(68)  Šī regula nebūtu jāsaprot kā tāda, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu piemērot PEPP tādu pašu nodokļu režīmu, kādu tās saskaņā ar saviem tiesību aktiem piemērotu salīdzināmiem privātu pensiju produktiem. Tomēr, piemērojot valsts režīma principu, kas izriet no LESD 21. un 45. panta un ko interpretējusi Eiropas Savienības Tiesa, būtu jāparedz iespēja, ka PEPP, kas ir objektīvi salīdzināms ar privāto pensiju produktu (PPP), ko izplata attiecīgajā dalībvalstī, piemēro tādu pašu nodokļu atvieglojumu un līgumā noteiktos ieguvumus, piemēram, solītos procentus, kādi minētajā dalībvalstī ir piešķirti PPP▐. Šis noteikums ir spēkā arī tad, ja PEPP piedāvā pakalpojumu sniedzējs no citas dalībvalsts.

(69)  Pēc PEPP ieviešanas dalībvalstis tiek mudinātas ņemt vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2017/... un arī uz PEPP attiecināt nodokļu priekšrocības, ko tās piešķir valstu PPP.

(70)  Šīs regulas novērtējums būtu jāveic, cita starpa izvērtējot tirgus attīstību, piemēram, jaunu PEPP veidu rašanos, kā arī izmaiņas citās Savienības tiesību jomās un dalībvalstu gūto pieredzi. Šajā novērtējumā jāņem vērā labi funkcionējoša PEPP tirgus izveides dažādie mērķi un nolūki un īpaši būtu jānovērtē, vai šī regula ir veicinājusi vairākpīlāru pensiju sistēmu attīstību dalībvalstīs un vai tās ietekmē vairāk Eiropas iedzīvotāju veido uzkrājumus ilgtspējīgai un pienācīgai pensijai.

(70a)  Ņemot vērā šīs regulas iespējamās ilgtermiņa sekas, ir svarīgi rūpīgi uzraudzīt tendences sākotnējā piemērošanas posmā. Veicot novērtējumu, Komisijai būtu arī jāatspoguļo EAAPI, ieinteresēto personu un ekspertu pieredze un par visiem konstatējumiem būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

(71)  Šajā regulā būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrētāk — vecu cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē, tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz īpašumu, darījumdarbības brīvība, vīriešu un sieviešu līdztiesības princips un augsta patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa princips.

(72)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus — proti, PEPP noguldītāju aizsardzības uzlabošanu un PEPP noguldītāju uzticēšanās palielināšanu PEPP, tostarp gadījumos, kad minētie produkti tiek izplatīti pāri valsts robežām, — nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, bet, ņemot vērā to ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi par atļauju piešķiršanu tādiem privāto pensiju produktiem un to sniegšanu, izplatīšanu un uzraudzību, kas tiek izplatīti Savienībā ar apzīmējumu “Viseiropas privāto pensiju produkts” jeb “PEPP”.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)  “privāto pensiju produkts” ir produkts:

a)  kura pamatā ir līgums, kas brīvprātīgi un papildinoši noslēgts starp individuālu noguldītāju un sabiedrību;

c)   kas paredz kapitāla uzkrāšanu ilgtermiņā ar skaidru mērķi nodrošināt pensijas ienākumus;

2)   “Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa noguldījuma privāto pensiju produkts, ko saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz regulēta finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi Savienības tiesībām un saskaņā ar 5. panta 1. punktu piešķirta atļauja pārvaldīt kolektīvus vai individuālus ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies individuāls PEPP noguldītājs vai neatkarīga PEPP noguldītāju apvienība tās dalībnieku vārdā un kam nav atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir ierobežota;

3)   “PEPP noguldītājs” ir jebkura fiziska persona;

4)  “PEPP plāns” ir līgums, vienošanās vai trasta līgums, kas noslēgts starp PEPP noguldītāju un PEPP sniedzēju, pamatojoties uz individuālu pensiju noguldījuma plānu, un kas nosaka, kādi pensijas pabalsti tiek piešķirti un saskaņā ar kādiem nosacījumiem tie tiek piešķirti;

5)   “PEPP konts” ir privāto pensiju konts, kas turēts PEPP noguldītāja vai PEPP saņēmēja vārdā un ko izmanto darījumu veikšanai, ļaujot PEPP noguldītājam periodiski iemaksāt summas, kas paredzētas pensijai, un PEPP saņēmējam saņemt pensijas pabalstus;

6)  “PEPP sniegšana” ir PEPP izveidošana un izplatīšana;

6a)  “PEPP izveidotājs” ir PEPP sniedzējs, kas nosaka PEPP plāna nosacījumus, lai rīkotos ar PEPP kontiem PEPP noguldītāju un saņēmēju vārdā;

7)   “PEPP saņēmējs” ir persona, kas saņem PEPP pensijas pabalstus;

8)   “PEPP izplatīšana” ir darbības, ar kurām sniedz konsultācijas, piedāvā vai veic citus priekšdarbus PEPP sniegšanas līgumu noslēgšanai, šādu līgumu noslēgšana vai darbības, ar kurām palīdz šādu līgumu pārvaldībā un izpildē, tostarp informācijas sniegšana par vienu vai vairākiem PEPP līgumiem, pamatojoties uz kritērijiem, kurus PEPP klients izvēlas ar tīmekļa vietnes vai citu līdzekļu starpniecību, un PEPP produktu kategoriju saraksta sagatavošana, ietverot cenu un produktu salīdzinājumu, vai PEPP līgumā noteiktās cenas atlaides noteikšana, ja PEPP klients spēj tieši vai netieši noslēgt pensijas līgumu, izmantojot tīmekļa vietni vai citu līdzekli;

9)   “PEPP pensijas pabalsti” ir pabalsti, ko maksā, ņemot vērā sasniegto vai sagaidāmo pensionēšanās vecumu. Šie pabalsti var būt maksājami mūža garumā, maksājami noteiktu laikposmu, vienreizēji maksājumi vai arī jebkāda minēto veidu kombinācija;

10)   “uzkrāšanas posms” ir laikposms, kurā aktīvi (iemaksas) tiek uzkrāti PEPP kontā un kurš parasti ilgst līdz PEPP saņēmēja pensionēšanās vecumam;

11)   “izmaksu posms” ir laikposms, kurā PEPP kontā uzkrātie aktīvi tiek izmantoti, lai finansētu pensiju vai citas ienākumu prasības;

12)   “gadskārtējs pabalsts” ir summa, kas noteiktos laika intervālos apmaiņā pret ieguldījumiem ir maksājama konkrētu laikposmu, piemēram, PEPP saņēmēja dzīves laikā vai konkrētu gadu skaitu;

13)   “pensijas izņemšanas maksājumi” ir iespēja PEPP saņēmējiem periodiski un noteiktās robežās izņemt diskrecionāras summas;

13a)  “kopsumma” ir visa uzkrātā pensijas kapitāla summa;

14)   “PEPP sniedzējs” ir finanšu sabiedrība, kurai ir piešķirta atļauja izveidot un izplatīt PEPP;

15)   “PEPP izplatītājs” ir finanšu struktūra, kurai ir piešķirta atļauja izplatīt PEPP, ko tā nav pati izveidojusi▐;

16)   “pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kas:

a)   PEPP klientam sniedz iespēju uzglabāt viņam personīgi adresētu informāciju tā, lai šī informācija minētajam klientam būtu pieejama turpmākai izmantošanai, un tādā laikposmā, kas ir atbilstošs informācijas nolūkam; kā arī:

b)   ļauj nemainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

17)   “▌kompetentā iestāde” ir valsts iestāde vai valsts iestādes, ko katra dalībvalsts izraudzījusies, lai veiktu uzraudzību saskaņā ar šo regulu;

18)   “PEPP sniedzēja piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā PEPP sniedzējam ir piešķirta atļauja;

19)   “PEPP sniedzēja uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura nav piederības dalībvalsts un kurā PEPP sniedzējs izveido vai izplata PEPP;

20)   “nodalījums” ir iedaļa, kas tiek atvērta saskaņā ar katru individuālo PEPP pamatlīgumu (PEPP konts), lai izmantotu stimulus, ko ieguldīšanai PEPP valsts līmenī noteikusi dalībvalsts, kurā atrodas PEPP noguldītāja pastāvīgā dzīvesvieta. Tādējādi privātpersona var būt PEPP noguldītājs vai PEPP saņēmējs katrā nodalījumā atkarībā no attiecīgajām juridiskajām prasībām, kas noteiktas uzkrāšanas un izmaksu posmos;

21)   “kapitāls” ir kopējās finanšu iemaksas un peļņa no šīm iemaksām, ko aprēķina, pamatojoties uz summām, kuras var ieguldīt pēc visu to maksājumu, atlīdzību un izdevumu atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

22)   “finanšu instruments” ir Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā norādītie instrumenti;

23)   “depozitārs” ir iestāde, kurai uzticēta aktīvu glabāšana un pārraudzība par to, vai tiek ievērota atbilstība fondu noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem;

24)   “pamata PEPP” ir ieguldījumu stratēģija, kā noteikts 39. pantā, kura tiek piemērota, ja PEPP noguldītājs nav sniedzis norādījumus par to, kā ieguldīt līdzekļus, kas uzkrājas viņa PEPP kontā;

25)   “riska mazināšanas metodes” ir metodes, ar kurām sistemātiski tiek samazināta pakļautība riskam un/vai tā rašanās varbūtība;

26)   “pakalpojumu sniedzēju maiņa” ir pēc PEPP klienta pieprasījuma veikts pozitīva PEPP konta atlikuma pārvedums no viena PEPP sniedzēja uz citu PEPP sniedzēju, slēdzot vai neslēdzot bijušo PEPP kontu;

27)   “konsultācija” ir personīga ieteikuma sniegšana PEPP noguldītājam vai nu pēc viņa pieprasījuma, vai arī pēc PEPP sniedzēja vai izplatītāja iniciatīvas attiecībā uz vienu vai vairākiem PEPP parakstīšanās līgumiem;

28)   “PEPP klients” ir PEPP noguldītājs, potenciāls PEPP noguldītājs un/vai PEPP saņēmējs;

28a)  “partnerības” ir sadarbība starp PEPP sniedzējiem, lai piedāvātu nodalījumus dažādās dalībvalstīs, ņemot vērā 12. pantā minēto pārnesamības pakalpojumu;

28b)  “biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar ilgdzīvošanu, invaliditāti un nāvi;

28c)  “vides, sociālie un pārvaldības (VSP) faktori” ir Parīzes nolīgumā izvirzītie Savienības mērķi klimata un ilgtspējas jomā, ilgtspējīgas attīstības mērķi, Apvienoto Nāciju Organizācijas uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi un atbildīgu investīciju principu definīcijas.

3. pants

Piemērojamie noteikumi

Uz PEPP sniegšanu attiecas:

a)   šī regula;

b)   ja to atļauj šī regula — PEPP plāna noteikumi;

c)   jautājumos, kurus šī regula neaptver, vai — ja jautājumi ir aptverti daļēji — regulas neaptvertajos aspektos:

i)  tiesību aktu noteikumi, ko dalībvalstis pieņēmušas, īstenojot ES pasākumus, kuri attiecas tieši uz PEPP;

ii)  dalībvalstu tiesību aktu noteikumi, kurus piemērotu salīdzināmam privāto pensiju produktam, ko izveido un izplata saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā produkta izveidotājam ir juridiskā adrese.

II NODAĻA

ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANA

4. pants

Atļaujas piešķiršana

1.  PEPP var izveidot un izplatīt Savienībā tikai tad, ja EAAPI tam piešķīrusi atļauju saskaņā ar šo regulu.

2.  PEPP atļauja ir derīga visās dalībvalstīs. Tā dod tiesības atļaujas turētājam izveidot un izplatīt PEPP saskaņā ar EAAPI atļauju.

5. pants

Pieteikums PEPP atļaujas saņemšanai

1.  Tikai šādas finanšu sabiedrības var pieteikties PEPP atļaujas saņemšanai:

a)   kredītiestādes, kurām izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES(16);

b)  apdrošināšanas sabiedrības, kurām atļauja izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK(17) un kuras darbojas tiešās dzīvības apdrošināšanas jomā saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 2. panta 3. punktu un II pielikumu;

c)  arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas, kuras reģistrētas vai kurām izsniegta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2016/2341/ES(18) un kuras pašas nevar segt biometriskos riskus un negarantē ieguldījumu efektivitāti vai konkrētu pensijas pabalstu līmeni. Visus ar PEPP saistītos aktīvus un saistības nodala, neparedzot iespēju tos pārnest uz citām institūcijas darījumdarbībām, kas attiecas uz pensiju nodrošināšanu;

d)  ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un kuras darbojas portfeļa pārvaldības vai ieguldījumu konsultāciju jomā;

e)  ieguldījumu brokeru sabiedrības vai pārvaldības sabiedrības, kurām piešķirta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK(19);

f)  alternatīvo ieguldījumu fondu (“AIF”) pārvaldnieki, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES;

fa)  citas struktūras, kas saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem reģistrētas vai pilnvarotas sniegt privāto pensiju produktus, kā noteikts šīs regulas 2. panta 1. punktā, ja šie noteikumi ir uzskatāmi par pietiekamiem pēc EAAPI veiktā novērtējuma saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 5.a punktā.

2.  Finanšu sabiedrības, kas minētas 1. punktā, iesniedz EAAPI savus pieteikumus atļaujas saņemšanai attiecībā uz PEPP. Pieteikumā iekļauj:

a)   informāciju par standarta līguma noteikumiem, kas tiks piedāvāti PEPP noguldītājiem;

b)   informāciju par pieteikuma iesniedzēja identitāti un tā pašreizējo un iepriekšējo finanšu pieredzi un vēsturi;

c)   to personu identitāti, kas faktiski nodarbojas ar PEPP izveidi un/vai izplata to;

d)  informāciju par kārtību attiecībā uz portfeļa un riska pārvaldību, kā arī PEPP administratīvo pārvaldību, tostarp attiecīgā gadījumā informāciju, kas apstiprina, ka PEPP sniedzējs neiegulda kodolieroču ražotājos;

e)  informāciju par ieguldījumu stratēģijām, riska profilu un citām PEPP īpašībām;

f)   to dalībvalstu sarakstu, kurās PEPP pieteikuma iesniedzējs plāno tirgot PEPP;

g)   vajadzības gadījumā — informāciju par depozitāra identitāti;

h)   tās informācijas aprakstu, kas sniedzama PEPP noguldītājiem, tostarp PEPP noguldītāju iesniegtu sūdzību izskatīšanas kārtības aprakstu;

i)   pierādījumu par atļaujas piešķiršanu pieteikuma iesniedzējam vai tā reģistrāciju saskaņā ar piemērojamu Savienības tiesību aktu, kas minēts 1. punktā, un informāciju par atauju piešķīrušās kompetentās iestādes identitāti.

3.  EAAPI var lūgt skaidrojumus un papildu informāciju par dokumentiem un informāciju, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu.

4.  EAAPI var lūgt finanšu sabiedrības, kura iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai, kompetentajai iestādei sniegt skaidrojumu un informāciju par 2. punktā minētajiem dokumentiem. Kompetentā iestāde atbild uz pieprasījumu 10 darba dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi EAAPI iesniegto pieprasījumu.

5.  Par jebkurām turpmākām izmaiņām dokumentos un informācijā, kas minēta 1. un 2. punktā, nekavējoties paziņo EAAPI.

5.a  Valsts kompetentā iestāde pieprasa EAAPI, lai tā sniegtu 1. punkta fa) apakšpunktā minēto struktūru novērtējumu par šo struktūru atbilstību, kā arī pamatojumu tam, kāpēc ir jāpiešķir atļauja. EAAPI pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas. Ja kompetentā iestāde EAAPI lēmumam nepiekrīt, tā pienācīgi norāda iemeslus un paskaidro un pamato visas būtiskās atkāpes no lēmuma.

6. pants

Atļaujas piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz PEPP

1.  Divu mēnešu laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas dienas, ko apstiprinājusi valsts kompetentā iestāde, EAAPI piešķir atļauju PEPP tikai tādā gadījumā, ja EAAPI ir pilnībā pārliecinājusies, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)  pieteikuma iesniedzējs ievēro šīs regulas noteikumus;

b)  pieteikuma iesniedzējs no savas kompetentās iestādes ir saņēmis atļauju izveidot produktus, kas atbilst ieguldījumu stratēģiju veidam, uz kuru attiecas šī regula;

c)  piedāvātais PEPP atbilst visām šīs regulas prasībām;

d)  piedāvātā PEPP pamatā ir ieguldījumu stratēģija, kas ļauj iegūt pensionēšanās iznākumu, kāds ir minēts ierosinātajos līguma noteikumos.

2.  Pirms lēmuma pieņemšanas par pieteikumu EAAPI apspriežas ar pieteikuma iesniedzēja kompetento iestādi.

3.  EAAPI paziņo pieteikuma iesniedzējam, kādi ir iemesli atteikumam piešķirt PEPP atļauju.

4.  EAAPI atsauc PEPP atļauju gadījumā, ja šīs atļaujas piešķiršanas nosacījumi vairs netiek izpildīti.

5.  EAAPI reizi ceturksnī informē 5. panta 1. punktā uzskaitīto finanšu sabiedrību kompetentās iestādes par lēmumiem piešķirt, atteikt vai atsaukt atļaujas saskaņā ar šo regulu.

6.  EAAPI nodrošina koordināciju un informācijas nosūtīšanu, lai savus attiecīgos uzdevumus varētu veikt Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, un Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde), kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.

7. pants

Apzīmējums un pārveide

1.  Apzīmējumu “PEPP” jeb “Viseiropas privāto pensiju produkts” attiecībā uz privāto pensiju produktu var izmantot tikai tad, ja EAAPI saskaņā ar šo regulu ir piešķīrusi atļauju privāto pensiju produktu izplatīt ar apzīmējumu “PEPP”.

2.  Esošos privāto pensiju produktus var pārveidot par “PEPP”, ja to atļauj EAAPI.

3.  PEPP sniedzēji nepārveido “PEPP” par privāto pensiju produktiem, uz kuriem neattiecas šī regula.

8. pants

PEPP izplatīšana

1.  Finanšu sabiedrības, kas minētas 5. panta 1. punktā, var izplatīt PEPP, kurus tās nav izveidojušas, ar nosacījumu, ka šāda darbība ir atļauta saskaņā ar attiecīgajiem nozares tiesību aktiem.

2.  Apdrošināšanas starpniekiem, kas reģistrēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2016/97/ES(20), ir tiesības izplatīt PEPP, kurus tie nav izveidojuši.

9. pants

Dažāda veida pakalpojumu sniedzējiem piemērojamais prudenciālās uzraudzības režīms

Nekarot šo regulu, PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ▌ievēro ▌attiecīgo prudenciālās uzraudzības režīmu, ko tiem piemēro saskaņā ar 5. panta 1. punktā un 8. panta 2. punktā minētajiem tiesību aktiem.

10. pants

Centrāls publiskais reģistrs

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu, attiecīgā PEPP sniedzēju, datumu, kad piešķirta PEPP atļauja, pieejamos valsts nodalījumus, ko tas piedāvā, un PEPP sniedzēja kompetento iestādi. Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā formātā, un izmaiņu gadījumā to nekavējoties atjaunina.

III NODAĻA

PEPP PĀRROBEŽU SNIEGŠANA UN PĀRNESAMĪBA

I IEDAĻA

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS BRĪVĪBA UN BRĪVĪBA VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU

11. pants

PEPP sniedzēju un izplatītāju izmantotā brīvība sniegt pakalpojumus un brīvība veikt uzņēmējdarbību

PEPP sniedzēji var sniegt un izplatīt un PEPP izplatītāji var izplatīt PEPP uzņemošās dalībvalsts teritorijā saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību vai brīvību veikt uzņēmējdarbību, ja tas tiek darīts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un procedūrām, kas izveidotas atbilstoši Savienības tiesību aktiem, ko tiem piemēro saskaņā ar 5. panta 1. punktu vai 8. panta 2. punktu.

II IEDAĻA

PĀRNESAMĪBA

12. pants

Pārnesamības pakalpojums

1.  Šajā iedaļā pārnesamības pakalpojums ir PEPP noguldītāju tiesības arī turpmāk veikt iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie maina savu pastāvīgo dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

2.  Pārnesamības pakalpojuma izmantošanas gadījumā PEPP noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas priekšrocības un stimulus, ko piešķīris PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar ilgstošiem ieguldījumiem tajā pašā PEPP, un PEPP noguldītājiem ir tiesības vienlaikus veikt noguldījumus vairāk nekā vienā nodalījumā.

13. pants

Pārnesamības pakalpojuma nodrošināšana

1.  PEPP sniedzēji nodrošina pārnesamības pakalpojumu PEPP noguldītājiem, kuriem pie viņiem ir PEPP konts un kuri pieprasa šo pakalpojumu.

2.  Piedāvājot PEPP, PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz informāciju par pārnesamības iespējām un par to, kuri valsts nodalījumi ir ▌pieejami — vai nu no PEPP sniedzēja vai reģistrēta partnera.

3.   Pieejamos nodalījumus norāda PEPP plānā. PEPP sniedzēja pienākums ir piedāvāt vismaz PEPP plānā norādītos nodalījumus. Ja PEPP noguldītājs maina pastāvīgo dzīvesvietu un pārceļas uz citu dalībvalsti, kurā PEPP sniedzējs vai nu pats, vai ar partnerības starpniecību nespēj piedāvāt nodalījumu, PEPP noguldītājam piedāvā iespēju bez maksas pāriet pie cita PEPP sniedzēja.

14. pants

PEPP nodalījumi

Ja PEPP sniedzēji saskaņā ar 13. pantu PEPP noguldītajiem sniedz pārnesamības pakalpojumu, tie nodrošina, ka katrā individuālā PEPP kontā var, vai nu pārvedot uzkrātos aktīvus, vai atverot papildu nodalījumu, atvērt jaunu nodalījumu, kas atbilst juridiskajām prasībām un nosacījumiem attiecībā uz stimuliem, kas PEPP gadījumā noteikti tās dalībvalsts līmenī, uz kuru pārceļas PEPP noguldītājs un kurā ir pieejams valsts nodalījums.

15. pants

Jauna nodalījuma atvēršana

1.  ▌Tikko saņemts PEPP noguldītāja pieprasījums izmantot pārnesamības pakalpojumu, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par pieejamajām iespējām, tostarp iespēju turpināt uzkrāšanu jaunā nodalījumā.

Gadījumā, ja nedz partnerība, nedz nodalījums nav pieejami, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par tiesībām bez maksas mainīt PEPP sniedzēju.

2.  Ja PEPP noguldītājs izsaka nodomu atvērt nodalījumu citā dalībvalstī, kā to piedāvā PEPP sniedzējs, PEPP sniedzējs saņem šādu informāciju:

a)   PEPP noguldītāja jauno pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsti;

b)   datumu, no kura iemaksas būtu jānovirza uz jauno nodalījumu;

c)   visu attiecīgo informāciju par iespējamiem grozījumiem pieņemtajā ieguldījumu stratēģijā vai citos elementos.

ca)  to, vai mobilitāte attiecas uz pārvedumu vai papildinājumu.

3.  Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 2. punktu PEPP sniedzējs nodrošina PEPP noguldītājam pilnīgu bezmaksas informāciju un konsultācijas saskaņā ar IV nodaļas II un III iedaļu attiecībā uz nosacījumiem, kas piemērojami jaunajam nodalījumam.

4.  Jaunais nodalījums tiek atvērts, parakstot jaunu līgumu vai grozot spēkā esošo līgumu starp PEPP noguldītāju un PEPP sniedzēju, ievērojot piemērojamās līgumtiesības. Atvēršanas dienu nosaka līgumā vai, ja šāda noteikuma nav, uzskata, ka jauns nodalījums tiek atvērts līguma parakstīšanas vai grozīšanas dienā.

16. pants

Uzkrāto aktīvu pārvešana starp PEPP nodalījumiem

1.  Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma PEPP sniedzējs piedāvā PEPP noguldītājam veikt uzkrāto aktīvu pilnīgu vai daļēju pārvešanu uz citiem PEPP konta nodalījumiem un attiecīgā gadījumā piedāvā līguma izbeigšanas gadījumā izmaksājamo summu.

1.a  Tikko saņemts pieprasījums par noguldījumu pārvešanu, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par visām šādas aktīvu pārvešanas sekām un par piemērojamiem pārvešanas nodokļiem, maksām un atlīdzībām, kā arī par esošā nodalījuma saglabāšanas izmaksām.

2.  Aktīvu pārvešanu saskaņā ar 1. punktu veic bez šo aktīvu atpakaļpirkšanas natūrā.

17. pants

Informācijas par pārnesamību sniegšana valstu iestādēm

1.  PEPP sniedzējs EAAPI un attiecīgā gadījumā EVTI dara zināmas visas līgumiskās vienošanās par pārnesamības pakalpojuma sniegšanu, kā arī jebkādas partnerības, kā definēts šajā regulā.

2.  Informāciju, kas paredzēta 1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā datu bāzē, ko uztur EAAPI, viena mēneša laikā pēc jauna nodalījuma atvēršanas vai partnerības noslēgšanas. Datu bāze ir pieejama valsts kompetentajām iestādēm, kuras jebkādu izmaiņu gadījumā automātiski saņem informāciju par vietējiem nodalījumiem, kā arī informāciju par visām esošajām vai jaunajām partnerībām starp sniedzējiem, un šī informācija ietver vismaz:

a)   nodalījuma identifikāciju (PEPP noguldītāja vārdu, uzvārdu; piemērojamos valsts tiesību aktus; nodalījuma atvēršanas datumu un partnerību);

b)   pārvesto aktīvu apjomu, ja tādi ir;

c)   pārveduma veidu (ar pārvesto aktīvu atpakaļpirkšanu natūrā vai bez tās).

IV NODAĻA

IZPLATĪŠANAS UN INFORMĀCIJAS PRASĪBAS

I IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi

18. pants

Vispārīgs princips

Veicot PEPP izplatīšanas darbības, PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji vienmēr rīkojas godīgi, taisnīgi un profesionāli saskaņā ar savu PEPP klientu labākajām interesēm.

19. pants

Dažādu veidu PEPP sniedzējiem un izplatītājiem piemērojamais izplatīšanas režīms

Lai izplatītu PEPP, dažādu veidu PEPP sniedzēji un izplatītāji ievēro visus šīs nodaļas noteikumus.

20. pants

Pamudinājumi

Kas attiecas uz maksu vai komisijas naudas maksāšanu vai saņemšanu vai nemonetāru labumu sniegšanu vai saņemšanu▐, PEPP sniedzēji vai izplatītāji ievēro piemērojamos valstu tiesību aktus, ar kuriem stājas spēkā Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 7. punkta b) apakšpunkta, 8. un 9. punkta noteikumi attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Šā panta nolūkos Direktīvas 2014/65/EK 24. panta 9. punkta atsauci uz minētās direktīvas 23. pantu lasa kā atsauci uz šīs regulas 18. pantu.

21. pants

Izplatīšana elektroniskā veidā un ar citiem pastāvīgiem informācijas nesējiem

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un informāciju PEPP klientiem bez maksas sniedz vai nu elektroniskā veidā, vai pēc pieprasījuma ar kāda cita pastāvīga informācijas nesēja starpniecību ar noteikumu, ka PEPP klients šādu informāciju var uzglabāt tādā veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir piemērots informācijas nolūkos, un ka izraudzītais informācijas sniegšanas veids ļauj uzglabāto informāciju nemainīgā veidā pavairot. PEPP sniedzēji un izplatītāji minētos dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma un bez maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu informācijas nesēju.

22. pants

Produktu pārraudzības un pārvaldības prasības

1.  PEPP sniedzēji uztur, izmanto un pārskata katra PEPP apstiprināšanas procedūru vai esoša PEPP būtiskus pielāgojumus pirms tas tiek izplatīts PEPP klientiem.

Produkta apstiprināšanas procedūra ir samērīga un atbilstīga PEPP būtībai.

Produkta apstiprināšanas procedūrā precizē identificētu mērķtirgu katram PEPP, nodrošina, ka visi būtiskie riski šādam identificētam mērķtirgum ir novērtēti un ka iecerētā izplatīšanas stratēģija atbilst identificētajam mērķtirgum, un veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka PEPP tiek izplatīts identificētajā mērķtirgū.

PEPP sniedzējs saprot un regulāri pārskata sevis piedāvātos PEPP, ņemot vērā visus notikumus, kuri varētu būtiski ietekmēt potenciālo risku identificētajam mērķtirgum, lai novērtētu vismaz to, vai PEPP joprojām atbilst identificētā mērķtirgus vajadzībām un vai iecerētā izplatīšanas stratēģija joprojām ir atbilstīga.

PEPP sniedzējs dara PEPP izplatītājiem pieejamu visu atbilstīgo informāciju par PEPP un produkta apstiprināšanas procedūru, tostarp identificēto PEPP mērķtirgu.

PEPP izplatītājiem ir atbilstīgi mehānismi, lai iegūtu piektajā daļā minēto informāciju un saprastu katra PEPP iezīmes un identificēto mērķtirgu.

2.  Šajā pantā minētā politika, procedūras un pasākumi neskar visas citas šajā regulā vai atbilstīgi tai noteiktās prasības, tostarp tās, kuras attiecas uz informācijas atklāšanu, piemērotību vai atbilstību, interešu konfliktu identificēšanu un pārvaldību, ▌stimuliem un VSP faktoriem.

II IEDAĻA

PIRMSLĪGUMA INFORMĀCIJA

23. pants

PEPP pamatinformācijas dokuments

1.  Pirms PEPP tiek piedāvāts PEPP noguldītājiem, PEPP sniedzējs izstrādā attiecīgajam produktam PEPP pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar šīs nodaļas prasībām un publicē dokumentu savā tīmekļa vietnē.

2.  Pamatinformācijas dokuments ir uzskatāms par pirmslīguma informāciju. Tas ir precīzs, taisnīgs, skaidrs un nav maldinošs. Tajā sniegta pamatinformācija, un tas atbilst visiem saistošajiem līgumiskajiem dokumentiem, attiecīgajām piedāvājuma dokumentu daļām un PEPP noteikumiem un nosacījumiem.

3.  Pamatinformācijas dokuments ir atsevišķs dokuments, kas ir skaidri nošķirams no reklāmas materiāliem. Tajā neiekļauj atsauces uz reklāmas materiāliem. Tajā var iekļaut atsauces uz citiem dokumentiem, tostarp attiecīgā gadījumā uz prospektu, bet tikai tad, ja atsauce attiecas uz informāciju, kas jāiekļauj pamatinformācijas dokumentā.

3.a  Atkāpjoties no 3.b punkta, ja PEPP piedāvā PEPP ieguldītājam vairākas ieguldījumu iespējas un ja visu informāciju par katru pamatā esošo ieguldījumu iespēju nevar sniegt vienā atsevišķā, kodolīgā dokumentā, pamatinformācijas dokumentā sniedz vismaz pamatā esošo ieguldījumu iespēju vispārīgu aprakstu un norāda, kur un kā var atrast sīkākus pirmslīguma informācijas dokumentus par ieguldījumu produktiem, kas attiecas uz pamatā esošo ieguldījumu iespējām.

3.b  PEPP pamatinformācijas dokuments ir sarakstīts konspektīvi, izmantojot skaidru, kodolīgu un saprotamu valodu, un satur PEPP noguldītāju prasīto pamatinformāciju. Pamatinformācijas dokumentam ir jābūt viegli lasāmam, un tā garums nepārsniedz trīs drukātas A4 formāta lappuses.

3.c  Papildus PEPP pamatinformācijas dokumentam PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji sniedz potenciālajiem PEPP noguldītājiem kopsavilkumu par visiem ziņojumiem saistībā ar PEPP sniedzēja maksātspēju un finanšu stāvokli un atsauces uz attiecīgajiem ziņojumiem, ļaujot PEPP noguldītājiem viegli piekļūt šai informācijai.

3.d  Potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz arī informāciju par līdzšinējo ar PEPP saistīto ieguldījumu darbības rādītājiem, aptverot PEPP darbības gadus.

3.f  Ja pamatinformācijas dokumentā izmanto krāsas, tās nemazina informācijas saprotamību gadījumā, ja pamatinformācijas dokumentu izdrukā vai pārkopē melnbaltā formātā.

3.g  Ja pamatinformācijas dokumentā izmanto PEPP izveidotāja vai grupas, kurai tas pieder, korporatīvo zīmolu vai logotipu, tas nedrīkst novērst PEPP noguldītāja uzmanību no dokumentā iekļautās informācijas vai aizklāt tekstu.

4.  Papildus PEPP pamatinformācijas dokumentam PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji sniedz potenciālajiem PEPP noguldītājiem atsauces uz visiem ziņojumiem par PEPP sniedzēja maksātspēju un finanšu stāvokli, ļaujot tiem viegli piekļūt šai informācijai.

6.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, Eiropas uzraudzības iestādes (“EUI”), proti, Eiropas Banku iestāde, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde, izmantojot EUI Apvienoto komiteju, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīki precizē katra šajā pantā minētā informācijas elementa izklāstu un saturu, kā arī prasības, kas nepieciešamas, lai minēto informāciju izklāstītu standartizētā formātā, kas ļauj veikt salīdzināšanu.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādos PEPP veidus, atšķirības starp tiem un PEPP noguldītāju spējas, kā arī PEPP iezīmes, lai ļautu PEPP noguldītājam izvēlēties starp dažādiem pamatā esošajiem ieguldījumiem vai citām iespējām, ko sniedz produkts, tostarp — ja šo izvēli var izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

EUI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ... .

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

23.a pants

PEPP pamatinformācijas dokumentā ietvertā informācija

1.  Pamatinformācijas dokumenta pirmās lapas augšpusē izvieto labi pamanāmu nosaukumu “PEPP pamatinformācijas dokuments”. PEPP pamatinformācijas dokumentā iekļauto informāciju izklāsta tādā secībā, kā noteikts 2. un 3. punktā.

2.  Tieši zem PEPP pamatinformācijas dokumenta nosaukuma sniedz skaidrojošu paziņojumu. Tā teksts ir šāds: “Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo pensijas produktu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast šā produkta veidu, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un lai palīdzētu to salīdzināt ar citiem produktiem.”

3.  PEPP pamatinformācijas dokumentā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a)  dokumenta sākumā norāda PEPP nosaukumu, to, vai tas ir pamata PEPP, PEPP sniedzēja identitāti un kontaktinformāciju, informāciju par PEPP sniedzēja kompetento iestādi un dokumenta datumu;

b)  attiecīgā gadījumā iekļauj šādu izpratnes brīdinājumu: “Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti izprotams.”;

c)  iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” izklāsta PEPP specifiku un galvenās iezīmes, tostarp:

i)  aprakstu par pensijas pabalstiem un apmēru, kādā tos garantē, kā arī to, kāds ir pensijas pabalstu risku apmērs, ieguldīšanas metodi un izmaksas iespējas, un norādi, ka vienu gadu pirms pensionēšanās tiks sniegta konsultācija par izmaksāšanu;

ii)  juridisku informāciju par pensionēšanās vecumu attiecīgajā dalībvalstī, tostarp to, vai ir iespēja iemaksas pensiju plānā turpināt pēc pensionēšanās;

iii)  informāciju par PEPP piemērojamo nodokļu režīmu;

iv)  informāciju par pārnesamības iespējām un pakalpojuma sniedzēja maiņu;

v)  informāciju par iespējām priekšlaicīgi pārtraukt iemaksas PEPP plānā un šādas rīcības sekām;

vi)  pieejamo informāciju, kas saistīta ar PEPP ieguldījumu darbības rezultātiem VSP faktoru ziņā,

vii)  PEPP mērķi, tostarp norāda tirgus, kuros PEPP iegulda;

viii)  tāda pensijas noguldītāja aprakstu, kuram paredzēts tirgot PEPP, jo īpaši saistībā ar spēju uzņemties ieguldījumu zaudējumus un saistībā ar ieguldījumu termiņu;

ix)  ja PEPP piedāvā apdrošināšanas pabalstu, sīki izklāstītu informāciju par šādu apdrošināšanas pabalstu, tostarp apstākļiem, kad to varētu piemērot;

d)  iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?” izklāsta īsu riska un ienesīguma profila aprakstu, kas ietver šādus elementus:

i)  riska kopsavilkuma rādītāju, kas papildināts ar aprakstošu paskaidrojumu par šo rādītāju, tā galvenajiem ierobežojumiem un to risku skaidrojošu izklāstu, kuri ir būtiski svarīgi PEPP un kurus riska kopsavilkuma rādītājs pienācīgi neatspoguļo;

ii)  iespējamos maksimālos ieguldītā kapitāla zaudējumus, tostarp šādu informāciju:

  pienācīgas darbības rezultātu prognozes un pieņēmumus, kas izdarīti to sasniegšanai;

  attiecīgā gadījumā informāciju par nosacījumiem attiecībā uz atlīdzību PEPP noguldītājiem vai ietvertajām rezultātu maksimālajām robežvērtībām;

e)  iedaļā “Kas notiek, ja [PEPP izveidotāja nosaukums] nespēj veikt izmaksas?” ietver īsu aprakstu par to, vai radušos zaudējumus sedz ieguldītāju kompensācijas vai garantiju shēma un, ja sedz, tad kura shēma tā ir, kā arī garantijas sniedzēja nosaukumu un to, kādus riskus shēma sedz un kādus nesedz;

f)  iedaļā “Kādas ir izmaksas?” norāda ar ieguldījumu PEPP saistītās izmaksas, ietverot gan tiešās, gan netiešās izmaksas, kas varētu rasties PEPP noguldītājam, tostarp vienreizējās un regulārās izmaksas, ko attēlo kā šo izmaksu summāros rādītājus, un nolūkā nodrošināt salīdzināmību norāda agregēto izmaksu kopsummu, kas izteikta naudas un procentuālā izteiksmē, lai parādītu kopējo izmaksu kumulatīvo ietekmi uz ieguldījumu.

PEPP pamatinformācijas dokumentā iekļauj skaidru norādi, ka konsultanti, izplatītāji vai jebkuras citas personas, kas sniedz konsultācijas par PEPP vai pārdod tos, sniegs sīku informāciju par jebkādām izplatīšanas izmaksām, kas jau nav iekļautas iepriekš minētajās izmaksās, tā, lai PEPP noguldītāji varētu izprast šo agregēto izmaksu kumulatīvo ietekmi uz peļņu no ieguldījuma;

g)  iedaļā “Cik ilgi man PEPP vajadzētu glabāt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?” ietver:

i)  attiecīgā gadījumā to, vai attiecībā uz PEPP ir paredzēts nogaidīšanas vai anulēšanas termiņš;

ii)  norādi par ieteicamo un (attiecīgā gadījumā) obligāto minimālo glabāšanas termiņu;

iii)  iespēju izņemt ieguldījumus pirms termiņa un šādā gadījumā piemērojamos nosacījumus, tostarp visas piemērojamās maksas un sodanaudas, ņemot vērā PEPP riska un ienesīguma profilu un tendences PEPP mērķtirgū;

iv)  informāciju par iespējamām sekām, kas izriet no naudas izņemšanas pirms ieteicamā glabāšanas termiņa beigām, piemēram, par kapitāla aizsardzības zaudēšanu vai iespējamām papildu maksām;

h)  iedaļā “Kā iesniegt sūdzību?” norāda informāciju par to, kā un kam PEPP noguldītājs var iesniegt sūdzību par produktu vai par to, kā rīkojies PEPP izveidotājs vai persona, kura sniedz konsultācijas par produktu vai pārdod to;

i)  iedaļā “Cita svarīga informācija” sniedz īsu norādi par jebkuriem citiem papildu informatīviem dokumentiem, kas sniedzami PEPP noguldītājam pirms vai pēc līguma noslēgšanas, izņemot jebkādus reklāmas materiālus.

4.  Panta 3. punktā prasīto informāciju ir atļauts izkārtot pakāpeniski, un sīkākus datus var norādīt, izmantojot uznirstošos logus vai saites uz papildinformācijas daļām, lai nodrošinātu, ka PEPP pamatinformācijas dokuments atbilst 23. panta 3.b punktā noteiktajām prasībām par pamatinformācijas dokumenta garumu.

Lai nodrošinātu saskaņotu šā panta piemērošanu, EVTI pēc apspriešanās ar EUI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu:

a)  sniedzot katra 19. pantā minētās informācijas elementa sīku izklāstu un saturu, kā arī prasības attiecībā uz šīs informācijas sniegšanu standartizētā formātā, kas ļauj veikt salīdzināšanu;

b)  izklāstot aprēķina metodes, kas nepieciešas 3. punkta d) apakšpunkta i) un iii) punktā un 3. punkta f) apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai;

c)  gadījumā, ja ir atļauts informāciju izkārtot pakāpeniski, norādot to, kāda informācija ir jāsniedz galvenajā daļā un kāda jāsniedz sīkākā papildinformācijas izklāstā.

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādos PEPP veidus, atšķirības starp tiem un PEPP noguldītāju spējas, kā arī PEPP īpatnības, lai PEPP noguldītājs varētu izvēlēties starp dažādiem pamatā esošajiem ieguldījumiem vai citām iespējām, ko sniedz produkts, tostarp gadījumā, kad šo izvēli var izdarīt dažādos laikos vai mainīt nākotnē.

23.b pants

PEPP pamatinformācijas dokumenta valoda

1.  PEPP pamatinformācijas dokumentu sagatavo oficiālajās valodās vai vismaz vienā no oficiālajām valodām, kuras lieto dalībvalsts teritorijā, kurā PEPP tiek izplatīts, vai citā valodā, kuru apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes, un gadījumā, ja šis dokuments ir sagatavots kādā citā valodā, to tulko vienā no minētajām valodām.

Tulkojumā patiesi un precīzi atspoguļo oriģinālā pamatinformācijas dokumenta saturu.

2.  Ja PEPP tiek tirgots dalībvalstī, izmantojot reklāmas materiālus, kas sagatavoti vienā vai vairākās attiecīgās dalībvalsts oficiālajās valodās, pamatinformācijas dokumentu sagatavo vismaz atbilstīgajās oficiālajās valodās.

3.  PEPP pamatinformācijas dokumentu pēc pieprasījuma atbilstīgā formātā dara pieejamu PEPP noguldītājiem, kuriem ir redzes vai dzirdes traucējumi, kā arī PEPP noguldītājiem, kuriem ir vāja rakstpratība vai kuri neprot lasīt un rakstīt.

23.c pants

PEPP pamatinformācijas dokumenta pārskatīšana

1.  PEPP izveidotājs regulāri pārskata pamatinformācijas dokumentā iekļauto informāciju un labo dokumentu, ja pārskatīšanā konstatē, ka jāveic izmaiņas. Pārskatīto dokumenta versiju dara pieejamu nekavējoties.

2.  Lai nodrošinātu saskaņotu šā panta piemērošanu, EUI sadarbībā ar apvienoto komiteju izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā norāda:

a)  nosacījumus, saskaņā ar kuriem pamatinformācijas dokumentā iekļautā informācija ir jāpārskata;

b)  nosacījumus, saskaņā ar kuriem pamatinformācijas dokuments ir jāpārskata;

c)  īpašus nosacījumus, saskaņā ar kuriem pamatinformācijas dokumentā iekļautā informācija ir jāpārskata vai PEPP pamatinformācijas dokuments ir jāpārskata, ja PEPP noguldītājiem ir darīts pieejams ar pārtraukumiem;

d)  apstākļus, kādos PEPP noguldītāji ir jāinformē par to, ka viņu nopirktā PEPP pamatinformācijas dokuments ir pārskatīts, kā arī veidus, kādos ir jāinformē PEPP noguldītāji.

EUI 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā šo regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

23.d pants

Reklāmas materiāli

Reklāmas materiālos, kas satur konkrētu informāciju saistībā ar PEPP, neietver apgalvojumus, kas ir pretrunā pamatinformācijas dokumentā iekļautajai informācijai vai kas mazina pamatinformācijas dokumenta nozīmi. Reklāmas materiālos norāda, ka ir pieejams pamatinformācijas dokuments, un sniedz informāciju par to, kā un kur to iegūt, tostarp norādot PEPP izveidotāja tīmekļa vietni.

23.e pants

Civiltiesiskā atbildība

1.  PEPP izveidotājam civiltiesiskā atbildība neiestājas, pamatojoties tikai uz PEPP pamatinformācijas dokumentu, tostarp jebkuru tā tulkojumu, ja vien tas nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām juridiski saistošu pirmslīguma un līguma dokumentu daļām vai 23. pantā izklāstītajām prasībām.

2.  PEPP ieguldītājs, kuram dēļ paļaušanās uz pamatinformācijas dokumentu 1. punktā minētajos apstākļos ir radušies zaudējumi, veicot ieguldījumu PEPP, par kuru ticis sagatavots attiecīgais pamatinformācijas dokuments, var saskaņā ar valsts tiesību aktiem prasīt PEPP izveidotājam atlīdzināt radušos zaudējumus.

3.  Tādus elementus kā “zaudējumi” vai “zaudējumu atlīdzība”, kas minēti 2. punktā, bet nav definēti, interpretē un piemēro saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kā noteikts attiecīgajos starptautisko privāttiesību noteikumos.

4.  Šis pants neizslēdz turpmākas civiltiesiskās atbildības prasības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

5.  Šajā pantā minētos pienākumus neierobežo vai no tiem neatkāpjas ar līgumā iekļautām klauzulām.

23.f pants

Apdrošināšanas elementi

Ja PEPP pamatinformācijas dokuments attiecas uz apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas sabiedrību pienākumi attiecas tikai uz apdrošināšanas līguma apdrošinājuma ņēmēju, nevis uz apdrošināšanas līguma labumguvēju.

23.g pants

Pamatinformācijas dokumenta nodrošināšana

1.  Persona, kas sniedz konsultācijas par PEPP vai to pārdod, nodrošina, ka PEPP noguldītāji saņem pamatinformācijas dokumentu, un to dara pietiekami savlaicīgi, pirms šiem PEPP noguldītajiem kļūst saistošs jebkāds līgums vai piedāvājums, kas saistīts ar attiecīgo PEPP.

2.  Persona, kas sniedz konsultācijas par PEPP vai to pārdod, var izpildīt 1. punktā minētās prasības, nodrošinot pamatinformācijas dokumentu personai, kurai ir rakstiska pilnvara pieņemt lēmumus par ieguldījumiem PEPP noguldītāju vārdā, attiecībā uz darījumiem, kas noslēgti saskaņā ar minēto rakstisko pilnvaru.

23.h pants

Ar izplatīšanu saistītas informācijas sniegšana PEPP noguldītājiem

1.  PEPP sniedzēji un izplatītāji nodrošina, ka pietiekami savlaicīgi, pirms tiek noslēgts ar PEPP saistīts līgums, PEPP sniedzēji, starpnieki vai izplatītāji, kas minēti šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā, sniedz PEPP noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP noguldītājiem vismaz šādu informāciju:

a)  vai tiem ir tieša vai netieša līdzdalība 10 % vai vairāk balsstiesību vai kapitāla apmērā attiecīgā PEPP sniedzēja sabiedrībā;

b)  attiecībā uz līgumiem, kas tiek piedāvāti vai par kuriem sniegta konsultācija, vai:

i)  PEPP sniedzējam vai PEPP sniedzēja mātesuzņēmumam ir tieša vai netieša līdzdalība 10 % vai vairāk balsstiesību vai kapitāla apmērā PEPP starpnieka vai izplatītāja sabiedrībā;

ii)  tie sniedz konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu un individuālu analīzi;

iii)  tiem ir līgumsaistības veikt izplatīšanu tikai ar vienu vai vairākiem PEPP sniedzējiem — tādā gadījumā norāda šo PEPP sniedzēju nosaukumus; vai arī

iv)  tiem nav līgumsaistību veikt izplatīšanu tikai ar vienu vai vairākiem PEPP sniedzējiem un tie nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu un individuālu analīzi, — tādā gadījumā tiem jānorāda to PEPP sniedzēju nosaukumi, ar kuriem tie var veikt un veic darījumdarbību;

c)  saistībā ar līgumu saņemtās atlīdzības veidu;

d)  vai attiecībā uz līgumu tie darbojas:

i)  pamatojoties uz maksu, proti, atlīdzību, ko tieši maksā PEPP noguldītājs;

ii)  pamatojoties uz jebkādu komisijas maksu, proti, atlīdzību, kas ietverta PEPP izplatīšanas izmaksās un maksās;

iii)  pamatojoties uz jebkāda cita veida atlīdzību, tostarp visu veidu ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā vai izmaksā saistībā ar līgumu; vai

iv)  pamatojoties uz jebkādu to atlīdzības veidu kombināciju, kuri noteikti i), ii) un iii) punktā.

2.  Ja PEPP noguldītājs maksā attiecīgo maksu tieši, PEPP starpnieks vai izplatītājs informē PEPP noguldītāju par maksas summu vai, ja tas nav iespējams, par metodi maksas aprēķināšanai.

3.  Ja PEPP noguldītājs saskaņā ar līgumu pēc tā noslēgšanas ir veicis jebkādus maksājumus, kas nav plānotie maksājumi, PEPP starpnieks vai izplatītājs saskaņā ar šo pantu sniedz arī informāciju par ikvienu šādu maksājumu.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka pietiekami savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas PEPP sniedzējs paziņo PEPP noguldītājam atlīdzības veidu, kādu saistībā ar līgumu saņem tā darbinieki.

5.  Ja PEPP noguldītājs saskaņā ar līgumu pēc līguma noslēgšanas ir veicis jebkādus maksājumus, kas nav plānotie maksājumi, PEPP sniedzējs saskaņā ar šo pantu sniedz arī informāciju par ikvienu šādu maksājumu.

6.  PEPP noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP noguldītājiem pietiekami savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas sniedz atbilstīgu informāciju par PEPP izplatīšanu, kā arī par visām izmaksām un saistītajām maksām. Šajā informācijā ietver vismaz šādus elementus:

a)  ja tiek sniegta konsultācija — vai PEPP starpnieks vai izplatītājs sniegs PEPP noguldītājiem periodisku novērtējumu par attiecīgajiem PEPP noguldītājiem ieteiktā PEPP piemērotību;

b)  attiecībā uz sniedzamo informāciju par visām izmaksām un saistītajām maksām — informāciju par PEPP izplatīšanu, tostarp attiecīgā gadījumā konsultāciju izmaksām, PEPP noguldītājam ieteiktā vai pārdotā PEPP izmaksām un to, kā PEPP noguldītājs var par to samaksāt, ietverot arī jebkādus trešo personu maksājumus saskaņā ar 28. pantu.

7.  Šā panta 3. punktā minēto informāciju sniedz standartizētā formātā, lai varētu veikt salīdzināšanu, un tādā saprotamā veidā, lai PEPP noguldītāji spētu izprast piedāvātā PEPP būtību un riskus un līdz ar to pieņemt uz informāciju balstītus ieguldījumu lēmumus.

8.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 62. pantu, lai precizētu:

a)  nosacījumus, kuriem informācijai jāatbilst, lai tā būtu patiesa, skaidri saprotama un nemaldinoša, tostarp kritērijus, kas ir 2. punktā minētā standartizētā formāta pamatā;

b)  sīku informāciju par tās PEPP noguldītājiem sniedzamās informācijas saturu un formātu, kas saistīta ar PEPP sniedzējiem, starpniekiem un izplatītājiem, kā arī izmaksām un maksām.

III iedaļa

Konsultēšana ▌

25. pants

Prasību un vajadzību specifikācija un konsultāciju sniegšana

1.  Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas šajā regulā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no PEPP noguldītāja, nosaka attiecīgā PEPP noguldītāja prasības un vajadzības saistībā ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam objektīvu informāciju par PEPP saprotamā formātā, lai PEPP noguldītājs varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.

Jebkurš ierosinātais līgums atbilst PEPP noguldītāju pensijas prasībām un vajadzībām, tostarp uzkrātajām pensijas tiesībām.

2.  Šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP noguldītājam personalizētu ieteikumu, izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un vajadzībām.

3.   Ja PEPP sniedzējs vai izplatītājs informē PEPP noguldītāju, ka konsultācijas tiek sniegtas neatkarīgi, tas šādas konsultācijas sniedz, pamatojoties uz pietiekami liela skaita tirgū pieejamo privāto pensiju produktu analīzi, lai saskaņā ar profesionālajiem kritērijiem varētu sniegt personalizētu ieteikumu par to, kurš ar PEPP saistītais līgums būtu piemērotākais, lai apmierinātu PEPP noguldītāja vajadzības, un ietver arī faktorus, kas PEPP noguldītājam var radīt risku.

4.  Sniedzot konsultācijas jebkurā līguma darbības posmā, PEPP sniedzējs saņem nepieciešamo informāciju par PEPP noguldītāja zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, kas saistīta ar PEPP, šīs personas finansiālo stāvokli, tostarp spēju uzņemties zaudējumus, un ieguldījumu mērķus, kā arī riska toleranci, lai PEPP sniedzējs, starpnieks vai izplatītājs varētu ieteikt PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam, kāds PEPP viņam ir piemērots un īpaši atbilstīgs viņa riska tolerancei un spējai uzņemties zaudējumus.

4.a  Pamata PEPP gadījumā PEPP noguldītāju informē par piemērojamo ieguldījumu iespēju.

4.b  Konsultācijas var sniegt elektroniski, ievērojot visus šajā regulā izklāstītos noteikumus.

5.  ▌PEPP sniedzēji, izplatītāji un starpnieki nodrošina un pēc pieprasījuma pierāda kompetentajām iestādēm, ka fiziskajām personām, kas sniedz konsultācijas par PEPP, ir vajadzīgās zināšanas un kompetence, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis publisko kritērijus, kurus izmanto, lai novērtētu šādas zināšanas un kompetenci.

IV IEDAĻA

INFORMĀCIJA LĪGUMA DARBĪBAS LAIKĀ

27. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  PEPP sniedzēji izstrādā kodolīgu, personalizētu dokumentu, kas ietver pamatinformāciju par katru PEPP noguldītāju, ņemot vērā valsts pensiju sistēmas un attiecīgos tiesību aktus, tostarp valsts sociālo, darba un nodokļu tiesību īpatnības (“PEPP kapitāla pārskats”). Dokumenta virsrakstā iekļauj vārdus “PEPP kapitāla pārskats”.

2.  Uzskatāmi norāda precīzu datumu, uz kuru attiecas PEPP kapitāla pārskatā minētā informācija.

3.  Papildus tam PEPP noguldītāju līguma darbības laikā informē par pārmaiņām, kas saistītas ar šādu informāciju:

a)   gan vispārīgie, gan īpašie līguma nosacījumi;

b)   PEPP sniedzēja sabiedrības nosaukums, juridiskā forma vai galvenā biroja adrese un vajadzības gadījumā tās filiāles adrese, kura noslēgusi līgumu;

c)   visa 23. panta 2. līdz 5. punktā minētā informācija, ja notiek izmaiņas PEPP nosacījumos vai tiek grozīti ar PEPP saistītajam līgumam piemērojamie tiesību akti;

d)  informācija par to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori.

3.a  PEPP kapitāla pārskatā ietvertā informācija ir precīza, vismaz reizi gadā tiek atjaunināta un bez maksas tiek darīta pieejama visiem PEPP noguldītājiem, izmantojot elektroniskus līdzekļus, tostarp pastāvīgu informācijas nesēju vai tīmekļa vietni, vai arī papīra formātā. Papildus jebkādai informācijai, kas tiek sniegta, izmantojot elektroniskus līdzekļus, PEPP noguldītāji pēc pieprasījuma saņem kopiju papīra formātā. Skaidri norāda jebkādas būtiskas PEPP kapitāla pārskatā ietvertās informācijas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

28. pants

PEPP kapitāla pārskats

1.  PEPP kapitāla pārskatā iekļauj vismaz šādu PEPP noguldītājiem paredzētu pamatinformāciju:

a)   PEPP noguldītāja personas datus, PEPP sniedzēja nosaukumu, informāciju par pensiju pabalstu prognozēm, informāciju par uzkrātajām tiesībām vai uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai jebkuras trešās personas veiktajām iemaksām un informāciju par PEPP plāna finansējuma līmeni▐;

b)   skaidru norādi par tiesību aktos noteikto PEPP noguldītāja pensionēšanās vecumu, to pensionēšanās vecumu, kas noteikts pensiju plānā vai ko aprēķinājis PEPP sniedzējs, vai attiecīgā gadījumā PEPP noguldītāja paša noteikto pensionēšanās vecumu, ja tas atšķiras no pensionēšanās vecuma, kā arī paredzamo izmaksu posma sākumu;

c)    PEPP sniedzēja nosaukumu un kontaktadresi un PEPP noguldītāja PEPP plāna identifikāciju;

d)   informāciju par pensijas izmaksu prognozēm, balstoties uz b) apakšpunktā minēto pensionēšanās vecumu, un atrunu par to, ka šīs prognozes var atšķirties no saņemto pabalstu galīgās vērtības; ja pensijas izmaksu prognozes ir balstītas uz ekonomiskiem scenārijiem, sniegtajā informācijā iekļauj vislabāko aplēsto scenāriju un nelabvēlīgu scenāriju, ņemot vērā PEPP plāna īpatnības;

e)   informāciju par uzkrātajām tiesībām vai uzkrāto kapitālu, ņemot vērā PEPP plāna īpatnības;

ea)  informāciju par iemaksām, ko PEPP plānā vismaz iepriekšējos divpadsmit mēnešos iemaksājusi jebkura trešā persona un PEPP noguldītājs, ņemot vērā PEPP plāna īpatnības;

eb)  informāciju par PEPP plāna iepriekšējiem darbības rādītājiem kopumā vai — attiecīgā gadījumā — par PEPP noguldītāja ieguldījuma iespēju, kas norādīta tabulā, kurā aptverti darbības rādītāji par visiem gadiem, par kuriem pieejama informācija;

ec)  PEPP sniedzēja atskaitīto izmaksu sadalījumu vismaz par pēdējiem 12 mēnešiem, norādot administratīvās izmaksas, aktīvu drošas glabāšanas izmaksas, ar portfeļa darījumiem saistītās izmaksas un citas izmaksas, kā arī aplēsi par izmaksu ietekmi uz galīgajām kapitāla izmaksām;

ed)  informāciju par PEPP plāna finansējuma apmēru kopumā;

ef)  informāciju par ieguldījumu politiku saistībā ar VSP faktoriem.

2.  Pensijas kapitāla pārskatā norāda, kur un kā var iegūt papildinformāciju, tostarp turpmāku praktisku informāciju par PEPP noguldītāja iespējām, ko paredz PEPP plāns.

3.  EAAPI, apspriežoties ar Eiropas Centrālo banku un valstu uzraudzības iestādēm, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā izklāsta noteikumus, kā izdarīt pieņēmumus par pensiju pabalstu prognozēm, kas minētas 1. punkta a) apakšpunktā, informēt par iepriekšējiem darbības rādītājiem, kuri minēti 1. punkta eb) apakšpunktā, un par izmaksām, kas minētas 1. punkta ec) apakšpunktā. PEPP sniedzēji minētos noteikumus piemēro, lai attiecīgā gadījumā noteiktu nominālās ieguldījumu peļņas gada likmi, inflācijas gada līmeni un turpmāko algu tendences.

EAAPI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... . Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

29. pants

Papildinformācija

1.  PEPP kapitāla pārskatā norāda, kur un kā var iegūt papildinformāciju, tostarp:

a)   turpmāku praktisku informāciju par PEPP noguldītāja iespējām, ko paredz pensijas plāns, tostarp par pārnesamības iespējām;

b)   informāciju par PEPP sniedzēja gada pārskatiem un gada ziņojumiem, ņemot vērā katru minētā pakalpojumu sniedzēja PEPP plānu, un vajadzības gadījumā gada pārskatus un gada ziņojumus par katru PEPP plānu;

d)   attiecīgā gadījumā informāciju par pieņēmumiem, kurus izmanto attiecībā uz summām, kas izteiktas kā gadskārtējie pabalsti, jo īpaši attiecībā uz šāda gadskārtējā pabalsta likmi, PEPP sniedzēja veidu un gadskārtējās izmaksas maksāšanas ilgumu;

e)   informāciju par kapitāla apjomu pirmstermiņa atmaksas gadījumā.

2.  Attiecībā uz PEPP plāniem, kuros PEPP noguldītāji uzņemas ieguldījumu risku un kuros ieguldījumu izvēles iespēju PEPP noguldītājam nosaka ar konkrētu noteikumu, kas precizēts PEPP plānā, PEPP kapitāla pārskatā norāda to, kur ir pieejama papildinformācija.

2.a  Attiecībā uz PEPP plāniem, kuros PEPP noguldītāji uzņemas ieguldījumu risku un kuros ieguldījumu izvēles iespēju PEPP noguldītājam nosaka ar konkrētu noteikumu, kas precizēts PEPP plānā, PEPP kapitāla pārskatā norāda to, kur ir pieejama papildinformācija.

2.b  Informācija ir viegli pieejama, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un tā ir bezmaksas.

2.c  Pēc PEPP noguldītāja vai PEPP saņēmēja, vai tā pārstāvju pieprasījuma PEPP sniedzējs sniedz šādu papildinformāciju:

a)  gada pārskatus un gada ziņojumus, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, vai — ja PEPP sniedzējs atbild par vairāk nekā vienu PEPP plānu — pārskatus un ziņojumus, kas attiecas uz konkrēto PEPP plānu;

b)  ieguldījumu politikas principu izklāstu, kas minēti 28. panta 1. punkta ef) apakšpunktā;

c)  visu turpmāko informāciju par pieņēmumiem, kas izmantoti 28. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto prognožu veikšanai.

2.d  Informācija ir viegli pieejama, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un tā ir bezmaksas.

3.  EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm un patērētāju organizācijām, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kuros precizē 28. pantā un šajā pantā minētās informācijas izklāstu.

EAAPI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai ... [deviņu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantā izklāstīto procedūru pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

30. pants

PEPP noguldītājiem pirmspensijas posmā un PEPP saņēmējiem izmaksu posmā sniedzamā informācija

1.  Papildus PEPP kapitāla pārskatam PEPP sniedzēji katram PEPP noguldītājam vismaz vienu gadu pirms 30. pantā minētā pensionēšanās vecuma sasniegšanas vai pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma sniedz informāciju par izmaksāšanas iespējām, kādas ir pieejamas, lai viņi saņemtu savus pensiju pabalstus.

2.  Vienu gadu pirms pensionēšanās posma sākuma PEPP noguldītājam nosūta paziņojumu, lai viņu informētu par izmaksu posma gaidāmo sākumu un iespējamajiem izmaksāšanas veidiem.

V IEDAĻA

ZIŅOŠANA VALSTU IESTĀDĒM

32. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  PEPP sniedzēji piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei un attiecīgā gadījumā uzņēmējvalsts kompetentajai iestādei iesniedz informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanas nolūkā. Šī informācija ietver vismaz to informāciju, kas vajadzīga, lai, veicot uzraudzības pārbaudes, veiktu šādas darbības:

a)   novērtētu PEPP sniedzēju izmantoto pārvaldības sistēmu, to veikto darījumdarbību, maksātspējas vajadzībām izmantotos novērtēšanas principus, faktiskos riskus un riska pārvaldības sistēmas, kā arī to kapitāla struktūru, vajadzības un vadību;

b)   pieņemtu atbilstīgus lēmumus saistībā ar to uzraudzības tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi.

2.  Kompetentajām iestādēm ir šādas pilnvaras:

a)   noteikt veidu, apmēru un formātu 1. punktā minētajai informācijai, kuru tie PEPP sniedzējiem pieprasa iesniegt šādos laikos:

i)   iepriekš noteiktos laikposmos;

ii)   iestājoties iepriekš noteiktiem gadījumiem;

iii)   ar PEPP sniedzēja situāciju saistītās izmeklēšanas laikā;

b)   iegūt no PEPP sniedzējam informāciju par līgumiem, kas atrodas pie PEPP sniedzējiem, vai par līgumiem, kuri noslēgti ar trešajām personām; kā arī:

c)   pieprasīt informāciju no neatkarīgiem ekspertiem, piemēram, revidentiem un aktuāriem.

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētā informācija ietver šādus datus:

a)   kvalitatīvie un kvantitatīvie elementi vai jebkura to piemērota kombinācija;

b)   vēsturiskie, pašreizējie vai paredzamie elementi vai jebkura to piemērota kombinācija;

c)   iekšējo vai ārējo avotu dati vai jebkura to piemērota kombinācija.

4.  Šā panta 1. un 2. punktā minētā informācija:

a)   atspoguļo attiecīgā PEPP sniedzēja darījumdarbības veidu, apjomu un sarežģītību un jo īpaši šai darījumdarbībai raksturīgos riskus;

b)   ir pieejama, pilnīga visos būtiskajos aspektos, salīdzināma un ilgākā laikposmā konsekventa;

c)   būtiska, uzticama un saprotama.

5.  PEPP sniedzējiem ir atbilstīgas sistēmas un struktūras, ar ko izpildīt 1. līdz 4. punktā noteiktās prasības, kā arī rakstiska nostādne, ko apstiprinājusi PEPP sniedzēja administratīvā, pārvaldības vai uzraudzības struktūra, lai nodrošinātu iesniegtās informācijas pastāvīgu atbilstību.

6.  Pamatojoties uz kompetentajām iestādēm adresētu pieprasījumu, EAAPI var piekļūt PEPP sniedzēju iesniegtajai informācijai.

7.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 62. pantu, norādot 1. līdz 4. punktā minēto informāciju, lai nodrošinātu, ka uzraudzības ziņošana notiek piemērotā apmērā.

EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm un pēc testēšanas patērētāju vidū, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu par uzraudzības ziņojumu formātu.

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ... [deviņu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt otrajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

V NODAĻA

UZKRĀŠANAS POSMS

I IEDAĻA

IEGULDĪJUMU NOTEIKUMI PEPP SNIEDZĒJIEM

33. pants

Ieguldījumu noteikumi

1.  PEPP sniedzēji veic ieguldījumus saskaņā ar piesardzības principu un jo īpaši saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)   aktīvus, kas ir saistīti ar PEPP, iegulda PEPP noguldītāju labākajās ilgtermiņa interesēs kopumā. Potenciāla interešu konflikta gadījumā PEPP sniedzējs vai vienība, kas pārvalda tā portfeli, nodrošina, ka ieguldījumus veic vienīgi PEPP noguldītāju interesēs;

aa)  Aktīvus, kas ir saistīti ar PEPP, iegulda tādā veidā, lai mazinātu ar VSP faktoriem saistītos riskus, un ņem vērā ieguldījumu lēmumu iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz VSP faktoriem.

b)   aktīvus iegulda tādā veidā, lai nodrošinātu visa portfeļa drošību, kvalitāti, likviditāti un rentabilitāti kopumā;

c)   aktīvus galvenokārt iegulda regulētos tirgos. Jebkurā gadījumā ieguldījumu apmērs aktīvos, kas netiek tirgoti regulētā finanšu tirgū, ir jāuztur piesardzīgā līmenī;

d)   ieguldījumi atvasinātos instrumentos tiek pieļauti, ciktāl šādi instrumenti veicina ieguldījumu riska mazināšanu vai atvieglo efektīvu portfeļa pārvaldīšanu. Minētos instrumentus vērtē piesardzīgi, ņemot vērā pamatā esošo aktīvu, un tos iekļauj PEPP sniedzēja aktīvu novērtējumā. PEPP sniedzēji arī izvairās no pārmērīgas tāda riska uzņemšanās, kurš saistīts ar gadījumiem, kad ir tikai viens darījuma partneris, un ar citiem darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem;

e)  aktīvi tiek pienācīgi dažādoti, lai nepieļautu pārmērīgu paļaušanos uz vienu konkrētu aktīvu veidu, emitentu vai sabiedrību grupu un riska uzkrāšanu portfelī kopumā. Ieguldījumi aktīvos, ko emitējis tas pats emitents vai tai pašai grupai piederoši emitenti, nepakļauj PEPP sniedzēju pārmērīgai riska koncentrācijai;

f)  aktīvus neiegulda augsta riska jurisdikcijā un tādā jurisdikcijā, kas nesadarbojas un kas identificēta Padomes 2017. gada 5. decembra secinājumus par ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, vai Finanšu darbību darba grupas un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 identificētajās augsta riska jurisdikcijās un tādās jurisdikcijās, kas nesadarbojas;

g)  PEPP sniedzējs nedrīkst pakļaut sevi riskam, kas izriet no pārmērīga sviras efekta un pārmērīgas termiņu pārveidošanas.

2.  Noteikumus, kas izklāstīti 1. punkta a) līdz g) apakšpunktā, piemēro tikai tiktāl, ciktāl attiecīgajos nozares tiesību aktos, kas piemērojami PEPP sniedzējiem, nav vēl stingrāku noteikumu.

II IEDAĻA

IEGULDĪJUMU NOTEIKUMI PEPP NOGULDĪTĀJIEM

34. pants

Vispārīgi noteikumi

1.  PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji piedāvā pamata PEPP un var piedāvāt alternatīvas ieguldījumu iespējas.

3.  PEPP sniedzēji visas ieguldījumu iespējas izstrādā, pamatojoties uz pierādītām riska mazināšanas metodēm, ar ko nodrošina pietiekamu aizsardzību PEPP noguldītājiem.

35. pants

PEPP noguldītāja ieguldījuma iespējas izvēle

Pēc attiecīgās informācijas, konsultāciju un lēmumpieņemšanas atbalsta rīka saņemšanas PEPP noguldītājs, noslēdzot PEPP līgumu, izvēlas ieguldījuma iespēju.

36. pants

Izvēlētās ieguldījuma iespējas modifikāciju nosacījumi

1.  Ieguldījuma iespējas modifikāciju nosacījumus izklāsta PEPP līgumā.

37. pants

Pamata PEPP

1.  Pamata PEPP ir drošs un izmaksefektīvs produkts, kuru var viegli saņemt katrā dalībvalstī, tostarp izmantojot digitālus kanālus. Šis produkts ir ieguldījuma standartiespēja.

1.a  Pamata PEPP piemērojamā riska mazināšanas metode ir saskanīga ar mērķi ļaut PEPP noguldītājam atgūt kapitālu.

2.  Pamata PEPP kopējās izmaksas un maksas gadā nepārsniedz 1 % no uzkrātā kapitāla.

39. pants

Deleģētais akts par ieguldījumu iespējām

1.  Riska mazināšanas metožu izmantošana nodrošina, ka PEPP ieguldījumu stratēģija ir izstrādāta tā, lai veidotu stabilus un atbilstīgus individuālus turpmākos pensijas ienākumus no PEPP un nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret visu paaudžu PEPP noguldītājiem. Piemērojamās riska mazināšanas metodes ietver a) vai b) apakšpunkta vai abu šo apakšpunktu noteikumu kombināciju, un tās var papildināt ar c) apakšpunkta noteikumiem:

a)  noteikumi, ar ko pakāpeniski pielāgo ieguldījumu novirzīšanu nolūkā mazināt ieguldījumu finanšu riskus attiecībā uz grupām, kas atbilst atlikušajam termiņam (dzīves cikls);

b)  noteikumi, ar ko izveido rezerves no iemaksām vai ieguldījumu peļņas, ko taisnīgi un pārredzami piešķir PEPP noguldītājiem, lai mazinātu ieguldījumu zaudējumus (kapitāla garantija);

c)  noteikumi, ar ko nosaka, kā izmantot atbilstīgas finanšu garantijas nolūkā nodrošināties pret ieguldījumu zaudējumiem.

2.  Ja PEPP saskaņā ar šīs direktīvas 37. pantu tiek piedāvāts, nepiemērojot a) apakšpunktā izklāstītos noteikumus vai balstoties uz šā panta 1. punktā izklāstīto noteikumu kombināciju, PEPP sniedzējam vai izplatītājam rakstveidā nepārprotami ir jāpaskaidro, ka ir izveidots PEPP, kas balstīts vienīgi uz kapitāla garantijām, jāsniedz pamatojums, kāpēc tiek ieteikts PEPP, kas balstīts uz b) un c) apakšpunktā izklāstītajiem noteikumiem vai to kombināciju, un uzskatāmi ir jānorāda uz jebkādiem papildu riskiem, ko šāds PEPP varētu ietvert salīdzinājumā ar PEPP, kas balstīts uz kapitāla garantiju.

3.  Lai noteiktu kritērijus efektīvām riska mazināšanas metodēm, ko var konsekventi piemērot, EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīki izklāsta noteikumus par riska mazināšanas metodēm. EAAPI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ... [XXX pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10.–14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

III IEDAĻA

CITI UZKRĀŠANAS POSMA ASPEKTI

40. pants

Ar uzkrāšanas posmu saistītie nosacījumi

▌Dalībvalstis nosaka ▌nosacījumus, ja vien tie nav noteikti šajā regulā, kas saistīti ar uzkrāšanas posmu un kas nav mazāk labvēlīgi kā piemērojamie valsts noteikumi.

VI NODAĻA

IEGULDĪTĀJU AIZSARDZĪBA

41. pants

Depozitārs

1.  Ja PEPP sniedzējs ir arodpensijas kapitāla uzkrāšanas iestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā minēts 5. panta 1. punktā, tā var iecelt vienu vai vairākus depozitārus, lai pildītu aktīvu drošas glabāšanas un uzraudzības pienākumus.

2.  Attiecībā uz depozitāra iecelšanu un tā uzdevumu izpildi attiecīgi piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 33. panta 5., 6. un 7. punktu.

3.  Attiecībā uz depozitāra aktīvu drošu glabāšanu un tā atbildību attiecīgi piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 34. panta 1. un 2. punktu. Depozitārs ir atbildīgs PEPP sniedzēja un PEPP noguldītāju priekšā par jebkādiem zaudējumiem, kas tiem radušies dēļ depozitāra nepamatotas nespējas veikt tā pienākumus vai dēļ nepareizas to veikšanas. Noguldītāja atbildību neietekmē fakts, kas tas visus vai daļu tā aktīvu ir uzticējis trešai personai drošai glabāšanai.

4.  Attiecībā uz depozitāra pārraudzības pienākumiem attiecīgi piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 35. panta 1. punktu.

42. pants

Biometrisko risku segums

Neskarot 5. pantu, PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP papildu iespēju, kas nodrošina biometrisko risku apdrošināšanu. ▌

43. pants

Sūdzības

1.  PEPP sniedzēji un izplatītāji ievieš un piemēro atbilstošas un efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras, lai izskatītu PEPP klientu iesniegtās sūdzības par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

2.  Minētās procedūras piemēro katrā dalībvalstī, kurā PEPP sniedzējs vai izplatītājs piedāvā savus pakalpojumus, un tās ir pieejamas attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā, ko izvēlējies PEPP klients, vai citā valodā, ja par to ir vienojušies PEPP sniedzējs vai izplatītājs un PEPP klients.

3.  PEPP sniedzēji un izplatītāji dara visu iespējamo, lai uz PEPP klientu sūdzībām sniegtu atbildi papīra formātā vai, ja par to ir vienojušies PEPP sniedzējs vai izplatītājs un PEPP klients, izmantojot kādu citu pastāvīgu informācijas nesēju. Atbildi sniedz atbilstīgā laikposmā, bet ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, iztirzājot visus izvirzītos jautājumus. Izņēmuma gadījumos, ja atbildi nav iespējams sniegt 15 darbdienu laikā tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no PEPP sniedzēja vai izplatītāja, tad tam ir jānosūta pagaidu atbilde, skaidri izklāstot atbildes uz sūdzību kavēšanās iemeslus un norādot termiņu, līdz kuram PEPP klients saņems galīgo atbildi. Katrā ziņā termiņš galīgās atbildes saņemšanai nepārsniedz 35 darbdienas.

4.  PEPP sniedzēji un izplatītāji informē PEPP klientu par vismaz vienu strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) vienību, kas ir kompetenta izskatīt strīdus par PEPP klientu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

5.  Informāciju, kas minēta 3. punktā, sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli pieejamā veidā PEPP sniedzēja vai izplatītāja tīmekļa vietnē, filiālē un vispārīgo noteikumu sadaļā līgumā, kas noslēgts starp PEPP sniedzēju vai izplatītāju un PEPP klientu. Tajā norāda, kā var piekļūt papildu informācijai par attiecīgo SAI vienību un tās izmantošanas nosacījumiem.

6.  Kompetentās iestādes izstrādā procedūras, kuras ļauj PEPP klientiem un citām ieinteresētām personām, tostarp patērētāju apvienībām, iesniegt kompetentajām iestādēm sūdzības attiecībā uz PEPP sniedzēju un izplatītāju iespējamajiem šīs regulas pārkāpumiem. Visos gadījumos sūdzību iesniedzēji saņem atbildes.

6.a  PEPP sniedzēja vai izplatītāja galvenās uzņēmējdarbības vietas vai vienīgās uzņēmējdarbības vietas kompetentā iestāde ir pilnvarota rīkoties kā vadošā kompetentā iestāde attiecībā uz PEPP pārrobežu sniegšanu.

6.b  Gadījumos, kas skar vairāk nekā vienu dalībvalsti, sūdzības iesniedzējs var izvēlēties iesniegt sūdzību, izmantojot savas dalībvalsts kompetento iestādi, neatkarīgi no tā, kur izdarīts pārkāpums. Šajā saistībā un neatkarīgi no 6.a punkta, ikviena kompetentā iestāde ir pilnvarota izskatīt tai iesniegto sūdzību vai iespējamu šīs regulas pārkāpumu, ja lieta attiecas uz uzņēmējdarbību tās dalībvalstī vai būtiski ietekmē PEPP noguldītājus tās dalībvalstī. Šādos gadījumos kompetentā iestāde par šo lietu nekavējoties informē vadošo kompetento iestādi.

6.c  Ja attiecīgās kompetentās iestādes nav panākušas vienošanos, piemēro 56. pantā paredzēto strīdu izšķiršanas procedūru.

VII NODAĻA

PEPP SNIEDZĒJU MAIŅA

45. pants

Maiņas pakalpojuma nodrošināšana

1.  PEPP sniedzēji nodrošina maiņas pakalpojumu, pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma pārnesot jebkādu pozitīvu atlikumu no PEPP konta, kas tiek turēts pie nododošā PEPP sniedzēja, uz jaunu PEPP kontu, kurš atvērts pie saņemošā PEPP sniedzēja, slēdzot bijušo PEPP kontu.

Maiņas pakalpojumu var nodrošināt PEPP sniedzēji, kas dibināti tajā pašā dalībvalstī (iekšzemes maiņa) vai citā dalībvalstī (pārrobežu maiņa).

Iekšzemes maiņas gadījumā PEPP sniedzējiem ir jāinformē valsts kompetentās iestādes par visiem maiņas pakalpojumiem, ko tie sniedz PEPP noguldītājiem. Valsts kompetentās iestādes regulāri uzrauga, vai PEPP sniedzēji ievēro šīs nodaļas noteikumus.

Pārrobežu maiņas gadījumā PEPP sniedzējiem ir jāinformē EAAPI par visiem maiņas pakalpojumiem, ko tie sniedz PEPP noguldītājiem. EAAPI regulāri uzrauga, vai PEPP sniedzēji ievēro šīs nodaļas noteikumus.

2.  PEPP sniedzēju maiņas nosacījumus izklāsta PEPP līgumā. Jebkurā gadījumā PEPP noguldītājam ir tiesības mainīt PEPP sniedzēju pensionēšanās brīdī.

46. pants

Maiņas pakalpojums

1.  Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma saņemošais PEPP sniedzējs uzsāk maiņas pakalpojumu. ▌

2.  Saņemošais PEPP sniedzējs uzsāk maiņas pakalpojumu pēc pieprasījuma saņemšanas no PEPP noguldītāja.

Pieprasījumu sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā uzsāk maiņas pakalpojumu, vai citā valodā, par kuru puses ir vienojušās.

Pieprasījums dod iespēju PEPP noguldītājam sniegt nododošajam PEPP sniedzējam īpašu piekrišanu katra 3. punktā minētā uzdevuma izpildei un sniegt saņemošajam PEPP sniedzējam īpašu piekrišanu katra 5. punktā minētā uzdevuma izpildei.

Pieprasījums dod iespēju PEPP noguldītājam konkrēti noteikt aktīvu portfeļus un/vai summas, uz kurām tiek attiecināta nomaiņa. Pieprasījums dod arī iespēju PEPP noguldītājiem norādīt datumu, no kura maksājumi ir jāveic PEPP kontā, kas atvērts pie saņemošā PEPP sniedzēja. Minētais datums ir vismaz sešas darba dienas pēc datuma, kurā saņemošais PEPP sniedzējs saskaņā ar 4. punktu saņem dokumentus no nododošā PEPP sniedzēja. Dalībvalstis var pieprasīt, lai PEPP noguldītāja pieprasījums būtu rakstisks un PEPP noguldītājam tiktu sniegta pieprasījuma kopija.

3.  Piecu darba dienu laikā no 2. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas saņemošais PEPP sniedzējs lūdz nododošajam PEPP sniedzējam veikt šādus uzdevumus, ja tas paredzēts PEPP noguldītāja pieprasījumā:

a)   nodot saņemošajam PEPP sniedzējam un — ja PEPP noguldītājs to pieprasījumā īpaši pieprasījis — PEPP noguldītājam sarakstu ar esošajiem aktīviem, uz kuriem tiek attiecināta nomaiņa;

b)   PEPP noguldītāja noteiktajā datumā pārnest visu atlikušo pozitīvo atlikumu uz PEPP kontu, kas atvērts vai turēts pie saņemošā PEPP sniedzēja; kā arī:

c)   PEPP noguldītāja noteiktajā datumā aizvērt PEPP kontu, kas turēts pie nododošā PEPP sniedzēja;

4.  Pēc saņemošā PEPP sniedzēja pieprasījuma saņemšanas nododošais PEPP sniedzējs veic šādus uzdevumus, ja tas paredzēts PEPP noguldītāja atļaujā:

a)   piecu darba dienu laikā nosūta saņemošajam PEPP sniedzējam informāciju, kas minēta 3. punkta a) apakšpunktā;

b)   ja nododošais PEPP sniedzējs nenodrošina sistēmu, ar ko ienākošie maksājumi tiktu automātiski pārvirzīti uz PEPP kontu, kuru PEPP noguldītājs atvēris pie saņemošā PEPP sniedzēja, pārtraukt pieņemt PEPP kontā ienākošos maksājumus, sākot no pieprasījumā norādītā datuma. Dalībvalstis var pieprasīt, lai nododošais PEPP sniedzējs informētu PEPP noguldītāju par iemeslu, kāpēc ienākošie maksājumi netiek pieņemti;

c)   pieprasījumā noteiktajā datumā pārnest atlikušo pozitīvo atlikumu no PEPP konta uz jauno PEPP kontu, kas atvērts vai turēts pie saņemošā PEPP sniedzēja;

d)   pieprasījumā noteiktajā datumā slēgt PEPP kontu, ja PEPP noguldītājam nav nekādu nenokārtotu saistību minētajā PEPP kontā un ja a), b) un c) apakšpunktā uzskaitītās darbības ir pabeigtas. PEPP sniedzējs nekavējoties informē PEPP noguldītāju, ka šādas nenokārtotas saistības liedz slēgt PEPP noguldītāja kontu.

5.  Piecu darba dienu laikā no brīža, kad no nododošā PEPP ir saņemta informācija, kā minēts 3. punktā, saņemošais PEPP sniedzējs — kā un ja paredzēts pieprasījumā, un ciktāl nododošā PEPP sniedzēja vai PEPP noguldītāja nodrošinātā informācija ļauj saņemošajam PEPP sniedzējam tā rīkoties — veic šādus uzdevumus:

a)   veic visus vajadzīgos sagatavošanas darbus, lai pieņemtu ienākošos maksājumus, un pieņem tos no pieprasījumā norādītā datuma;

b)   pieprasījumā norādītajiem maksātājiem sniedz sīku informāciju par PEPP noguldītāja PEPP kontu pie saņemošā PEPP sniedzēja un pārsūta maksātājiem PEPP apstiprināta noguldītāja pieprasījuma kopiju.

Ja saņemošajam PEPP sniedzējam nav visa nepieciešamā informācija, lai informētu maksātājus saskaņā ar pirmās daļas b) apakšpunktu, tas lūdz PEPP noguldītājam vai nododošajam PEPP sniedzējam nodrošināt trūkstošo informāciju.

Ja PEPP noguldītāji pirmās daļas b) apakšpunktā minēto informāciju izvēlas personīgi sniegt maksātājiem, nevis saskaņā ar 2. punktu dot īpašu piekrišanu saņemošajam PEPP sniedzējam to darīt, saņemošais PEPP sniedzējs pirmajā daļā minētajā termiņā PEPP noguldītājam sniedz standarta vēstules, kurās norādīta sīka informācija par PEPP kontu un pieprasījumā noteiktais sākuma datums.

47. pants

Iekšzemes un pārrobežu līmeņa maiņas atvieglošana PEPP noguldītājiem

1.  Ja PEPP noguldītājs norāda savam PEPP sniedzējam, ka viņš vēlas atvērt PEPP kontu pie PEPP sniedzēja, kas atrodas tajā pašā vai citā dalībvalstī, PEPP sniedzējs, pie kura PEPP noguldītājam ir PEPP konts, pēc šāda pieprasījuma saņemšanas sniedz PEPP noguldītājam šādu palīdzību:

a)   sniedz PEPP noguldītājam bezmaksas informāciju, kas pieejama par iepriekšējos 13 mēnešos PEPP noguldītāja PEPP kontā veiktiem periodiskiem ienākošajiem maksājumiem;

b)   pārnes pozitīvo atlikumu no PEPP noguldītāja PEPP konta uz to PEPP kontu, ko PEPP noguldītājs ir atvēris pie saņemošā PEPP sniedzēja, ja minētais pieprasījums ietver visu detalizēto informāciju, kas ļauj identificēt saņemošo PEPP sniedzēju un PEPP noguldītāja PEPP kontu;

c)   slēdz PEPP noguldītāja turēto PEPP kontu.

2.  Ja PEPP noguldītājam nav nekādu nenokārtotu saistību PEPP kontā, PEPP sniedzējs, pie kura PEPP noguldītājam ir minētais PEPP konts, PEPP noguldītāja norādītajā datumā, kas ir vismaz sešas darbadienas pēc tam, kad minētais PEPP sniedzējs ir saņēmis PEPP noguldītāja pieprasījumu (ja vien puses nav vienojušās citādi), sniedz šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto palīdzību. PEPP sniedzējs nekavējoties informē PEPP noguldītāju, ja nenokārtotas saistības liedz slēgt tā PEPP kontu.

48. pants

Maksas un atlīdzība saistībā ar maiņas pakalpojumu

1.  PEPP noguldītājiem ir bezmaksas piekļuve to personīgajai informācijai, kuru tur nododošais vai saņemošais PEPP sniedzējs.

2.  Nododošais PEPP sniedzējs sniedz saņemošā PEPP sniedzēja pieprasīto informāciju saskaņā ar 46. panta 4. punkta a) apakšpunktu, nepieprasot par to atlīdzību no PEPP noguldītāja vai saņemošā PEPP sniedzēja.

3.  Kopējās maksas un atlīdzība, ko nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP noguldītājam par pie tā turēta PEPP konta slēgšanu, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no pozitīvā atlikuma, kas jānodod saņemošajam PEPP sniedzējam.

4.  ▌ Saņemošais PEPP sniedzējs drīkst iekasēt tikai faktisko maksu par maiņas pakalpojumu.

49. pants

PEPP noguldītāju aizsardzība pret finansiāliem zaudējumiem

1.  PEPP sniedzējs nekavējoties atlīdzina visus finansiālos zaudējumus, tostarp maksas, atlīdzību un procentus, kas radušies PEPP noguldītājam un izriet tieši no maiņas procesā iesaistītā PEPP sniedzēja neatbilstības 46. pantā minētajiem pienākumiem.

2.  Šā panta 1. punktā minētā atbildība neiestājas gadījumos, ja rodas ārkārtas un neparedzēti apstākļi, ko nevar kontrolēt PEPP sniedzējs, kas prasa ņemt vērā minētos apstākļus, no kuru sekām nevarētu izvairīties, neraugoties uz visām pūlēm panākt pretējo, vai, ja PEPP sniedzējam ar Savienības vai valsts leģislatīvajiem aktiem ir uzliktas citas juridiskas saistības.

3.  Atbildību saskaņā ar 1. punktu nosaka atbilstīgi valsts līmenī piemērojamām juridiskajām prasībām.

4.  PEPP noguldītājs sedz izmaksas un visu finansiālo zaudējumu risku, kas saistīts ar PEPP kontā turēto aktīvu atpakaļpirkšanu natūrā, lai tos no nododošā PEPP sniedzēja pārnestu uz saņemošo PEPP sniedzēju.

5.  PEPP noguldītājs sedz izmaksas un visu finansiālo zaudējumu risku saistībā ar nododošā PEPP sniedzēja nodrošināto kapitāla aizsardzību. Šī kapitāla aizsardzība, kas ļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu un nodrošina inflācijas indeksācijas mehānismu, tiek izmantota pakalpojumu sniedzēju maiņas brīdī.

5.a  Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidoti pārrobežu sūdzību izskatīšanas un tiesiskās aizsardzības mehānismi, lai varētu izskatīt gan individuālās, gan kolektīvās pārrobežu prasības par kompensācijas saņemšanu.

50. pants

Informācija par maiņas pakalpojumu

1.  PEPP sniedzēji nodrošina PEPP noguldītājiem šādu informāciju par maiņas pakalpojumu:

a)   nododošā un saņemošā PEPP sniedzēja uzdevumi katrā maiņas procesa posmā, kā norādīts 46. pantā;

b)   katra posma pabeigšanai paredzētais laiks;

c)   maksas un atlīdzība, ko iekasē par maiņas procesu;

d)   visa informācija, kuras sniegšana tiks pieprasīta no PEPP noguldītāja.

PEPP sniedzēji nodrošina arī citu informāciju, tostarp attiecīgos gadījumos informāciju, kas nepieciešama, lai Savienībā identificētu noguldījumu garantiju sistēmu, ieguldītāju kompensācijas sistēmu vai pensiju aizsardzības sistēmu, kurā PEPP sniedzējs ir biedrs. “Pensiju aizsardzības sistēma” ir mehānisms, ar ko PEPP noguldītājiem vai PEPP saņēmējiem izmaksā kompensāciju PEPP sniedzēja maksātnespējas gadījumā.

2.  Šā panta 1. punktā minētā informācija jebkurā laikā ir elektroniskā veidā pieejama PEPP sniedzēja tīmekļa vietnē, to dara pieejamu bez maksas papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju visās PEPP sniedzēja telpās, kas pieejamas PEPP noguldītājiem, un to PEPP noguldītājiem sniedz pēc pieprasījuma.

VIII NODAĻA

IZMAKSU POSMS

51. pants

Ar izmaksu posmu saistītie nosacījumi

1.  ▌Dalībvalstis nosaka nosacījumus, ja vien tie nav noteikti šajā regulā, kas saistīti ar uzkrāšanas posmu un kas nav mazāk labvēlīgi kā piemērojamie valsts noteikumi.

52. pants

Izmaksāšanas veidi

1.  PEPP sniedzēji var PEPP nodrošinātājiem darīt pieejamu vienu vai vairākus šādus izmaksāšanas veidus:

a)   gadskārtējs pabalsts;

b)   kopsumma;

c)   pensijas izņemšanas maksājumi;

d)   minēto veidu kombinācijas.

2.  Ja noslēgts pamata PEPP, pirmajā gadā var izmaksāt ne vairāk kā 30 % no kopsummas. Atlikušo kapitālu var izmaksāt kā pensijas izņemšanas maksājumus, gadskārtējus pabalstus vai šo veidu kombināciju. Ja noslēgts pamata PEPP ar kapitāla garantiju kā ieguldījumu iespēju, vismaz 35 % no maksājumiem izmaksā kā mūža renti.

2.a  Ņemot vērā konkrētā PEPP noguldītāja apstākļus un uzkrātā kapitāla relatīvo vērtību salīdzinājumā ar pašreizējo gadskārtējo pabalstu vērtību, pamata PEPP gadskārtējos pabalstus var izņemt kā kopsummu vai pensijas izņemšanas maksājumus. Lai iedibinātu saskaņotus procesus un kritērijus šādu apstākļu novērtēšanai un pareizi noteiktu uzkrātā kapitāla relatīvo vērtību, EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu.

EAAPI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... .

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

2.b  PEPP noguldītāji izmaksāšanas veidu izvēlas piecus gadus pirms izmaksu posma sākuma.

IX NODAĻA

UZRAUDZĪBA

53. pants

Kompetento iestāžu veikta uzraudzība un EAAPI veikta pārraudzība

1.  PEPP sniedzēja kompetentā iestāde pastāvīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām. Tā arī atbild par to, lai tiktu uzraudzīta atbilstība pienākumiem, kas izklāstīti PEPP sniedzēja darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos, un tā veikto pasākumu un strukturālās organizācijas atbilstība uzdevumiem, kas jāizpilda, sniedzot PEPP.

2.  EAAPI ▌pārliecinās, ka netiek izmantots apzīmējums “PEPP”, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts saskaņā ar šo regulu.

3.  EAAPI sadarbībā ar citām Eiropas uzraudzības iestādēm pārskata PEPP sniedzēju uzraudzības gada plānus, ko pieņēmušas kompetentās iestādes.

54. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

Katra dalībvalsts nodrošina, ka kompetentajai iestādei ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas nepieciešamas to funkciju veikšanai saskaņā ar šo regulu.

55. pants

Sadarbība un konsekvence

1.  Katra kompetentā iestāde palīdz nodrošināt šīs regulas konsekventu piemērošanu visā Savienībā. Šajā nolūkā kompetentās iestādes sadarbojas cita ar citu un ar Komisiju.

2.  Kompetentās iestādes savstarpēji sadarbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 575/2013/ES(21), Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2016/2341/ES, Direktīvu 2014/65/ES, Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES.

3.  Kompetentās iestādes un EAAPI savstarpēji sadarbojas, lai pildītu savus attiecīgos šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1094/2010.

4.  Kompetentās iestādes un EAAPI apmainās ar visu informāciju un dokumentiem, kas vajadzīgi, lai pildītu savus attiecīgos šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1094/2010, jo īpaši lai identificētu un novērstu šīs regulas pārkāpumus.

5.  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EAAPI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizē informāciju par konsekvences, sadarbības un informācijas apmaiņas mehānismu, kā arī prasības, kas nepieciešamas, lai iepriekš minēto informāciju salīdzināšanas nolūkos atspoguļotu standartizētā formātā.

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ... [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantā izklāstīto procedūru pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

56. pants

Domstarpību izšķiršana starp kompetentajām iestādēm pārrobežu gadījumos

1.  Ja PEPP sniedzēja vai izplatītāja kompetentā iestāde nepiekrīt citas dalībvalsts kompetentās iestādes darbības vai bezdarbības procedūrai vai saturam attiecībā uz šīs regulas piemērošanu, EAAPI pēc vienas vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar šā panta 2. līdz 4. punktā noteikto procedūru.

Gadījumos, kuros iesaistītas pārrobežu situācijas, un ja, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, var konstatēt, ka pastāv domstarpības starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, EAAPI pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Uzraudzības iestādes — Eiropas Banku iestādes vai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes —pieprasījuma var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 2. līdz 4. punktā noteikto procedūru.

2.  EAAPI nosaka kompetento iestāžu samierināšanas termiņu, ņemot vērā attiecīgos laikposmus, kā arī jautājuma sarežģītību un steidzamību. Šajā posmā EAAPI darbojas kā vidutājs.

Ja 2. punktā minētā samierināšanas posma laikā attiecīgās kompetentās iestādes nav panākušas vienošanos, EAAPI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 44. panta 1. punkta trešajā un ceturtajā daļā izklāstīto procedūru var pieņemt attiecīgajām kompetentajām iestādēm saistošu lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus pasākumus vai atturēties no pasākumiem, lai izšķirtu domstarpības ar mērķi nodrošināt Savienības tiesību aktu ievērošanu.

3.  Neskarot LESD 258. pantā noteiktās Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde nepilda EAAPI lēmumu un tādējādi nenodrošina PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja atbilstību prasībām, kas tam ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz šo regulu, EAAPI var pieņemt atsevišķu PEPP sniedzējam vai izplatītājam adresētu lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

4.  Saskaņā ar 4. punktu pieņemtie lēmumi ir noteicošie attiecībā uz kompetento iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem par to pašu jautājumu. Kompetento iestāžu veiktie pasākumi saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar 3. vai 4. punktu pieņemtie lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

5.  Regulas (ES) Nr. 1094/2010 50. panta 2. punktā minētajā ziņojumā EAAPI priekšsēdētājs norāda uz kompetento iestāžu domstarpību būtību un veidu, uz panāktiem izlīgumiem un lēmumiem, kas pieņemti, lai šīs domstarpības novērstu.

X NODAĻA

SODI

57. pants

Administratīvie sodi un korektīvi pasākumi

1.  Neskarot dalībvalstu tiesības paredzēt un piemērot kriminālsodus, kompetentās iestādes administratīvos sodus un korektīvus pasākumus var piemērot šādos gadījumos:

a)  finanšu sabiedrība, kā minēts 5. panta 1. punktā, ir ieguvusi PEPP atļauju, sniedzot nepatiesas vai maldinošas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus, tādējādi pārkāpjot 5. un 6. pantu;

b)  finanšu sabiedrība, kā minēts 5. panta 1. punktā, bez nepieciešamās atļaujas sniedz vai attiecīgi izplata produktus ar apzīmējumu “PEPP” vai “Viseiropas privāto pensiju produkts”;

c)  PEPP sniedzējs ir pārkāpis 7. panta 3. punktu ▌vai ▌nav spējis izpildīt IV nodaļā, V nodaļā, 43. pantā un VII nodaļā noteiktās prasības un pienākumus;

d)  depozitārs nav izpildījis savus uzraudzības pienākumus saskaņā ar 42. pantu.

2.  Šādi sodi un pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un preventīvi, un tie ietver vismaz:

a)  publisku paziņojumu, kurā saskaņā ar 59. pantu norādīta fiziskās vai juridiskās personas identitāte un pārkāpuma būtība;

b)  rīkojumu fiziskai vai juridiskai personai pārtraukt attiecīgo rīcību un atturēties no tās atkārtošanas;

c)  pagaidu aizliegumu jebkurai finanšu sabiedrības pārvaldības struktūras loceklim vai jebkurai citai fiziskai personai, kas tiek saukta pie atbildības, veikt pārvaldības funkcijas šādās sabiedrībās;

d)  maksimālo administratīvo naudas sodu, kas ir vismaz EUR 5 000 000, bet dalībvalstī, kuras valūta nav euro, atbilstošo summu attiecīgajā valūtā [diena, kad šī regula stājas spēkā];

e)  attiecībā uz juridisku personu — maksimālo administratīvo naudas sodu, kas minēts d) apakšpunktā, vai līdz 10 % no gada apgrozījuma kopsummas, kas norādīta jaunākajā pieejamā finanšu pārskatā, ko apstiprinājusi tās izpildinstitūcija; ja juridiskā persona ir mātessabiedrība vai mātessabiedrības meitassabiedrība, kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES(22) jāsagatavo konsolidēts finanšu pārskats, izmantojamā gada apgrozījuma kopsumma ir gada apgrozījuma kopsumma vai attiecīgais ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem grāmatvedības tiesību aktiem, kas norādīta jaunākajā pieejamā konsolidētajā finanšu pārskatā, kuru apstiprinājusi galvenās mātessabiedrības izpildinstitūcija;

f)  maksimālo administratīvo naudas sodu, kas vismaz divreiz pārsniedz no pārkāpuma gūto ieguvumu summu (ja šādu ieguvumu var konstatēt), pat ja tas pārsniedz d) un e) apakšpunktā minēto maksimālo summu.

3.  Ja 1. punktā minētie noteikumi attiecas uz juridiskām personām, kompetentās iestādes 2. punktā minētos administratīvos sodus un korektīvos pasākumus piemēro attiecībā uz izpildinstitūcijas amatpersonām un citām personām, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir saucamas pie atbildības par pārkāpumu.

4.  Jebkurš lēmums, ar kuru piemēro 2. punktā noteiktos administratīvos sodus vai korektīvos pasākumus, ir pienācīgi pamatots un to ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

58. pants

Administratīvo sodu un korektīvu pasākumu piemērošanas pilnvaru izmantošana

1.  Kompetentās iestādes savas pilnvaras piemērot 57. pantā minētos administratīvos sodus un korektīvos pasākumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesisko regulējumu izmanto:

a)  tieši;

b)  sadarbībā ar citām iestādēm;

c)  vēršoties kompetentajā tiesu iestādē.

2.  Kompetentās iestādes, nosakot saskaņā ar šīs regulas 57. pantu piemērota administratīva soda vai korektīva pasākuma veidu un apmēru, ņem vērā visus nozīmīgos apstākļus, tostarp attiecīgā gadījumā:

a)  pārkāpuma būtiskumu, smagumu un ilgumu;

b)  fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, atbildības pakāpi;

c)  fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, finansiālo stāvokli, par ko liecina atbildīgās juridiskās personas apgrozījuma kopsumma vai atbildīgās fiziskās personas gada ienākumi un neto aktīvu vērtība;

d)  fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, gūto peļņu vai novērstos zaudējumus, ja tos var konstatēt, un to nozīmīgums;

e)  pārkāpuma radītos zaudējumus trešām personām, ciktāl tos var noteikt;

f)  fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, gatavību sadarboties ar kompetento iestādi, neskarot nepieciešamību nodrošināt minētās personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atdošanu;

g)  fiziskās vai juridiskās personas, kas ir atbildīga par pārkāpumu, iepriekš izdarītos pārkāpumus.

59. pants

Administratīvo sodu un korektīvu pasākumu publicēšana

1.  Kompetentās iestādes savās oficiālajās tīmekļa vietnēs nekavējoties publicē lēmumu, ar kuru tiek piemēroti administratīvi sodi vai korektīvi pasākumi par šīs regulas pārkāpumiem, pēc tam, kad soda vai pasākuma adresāts ir ticis informēts par minēto lēmumu.

2.  Publikācijā, kas minēta 1. punktā, ietver informāciju par pārkāpuma veidu un būtību, par pārkāpumu atbildīgās personas identitāti un piemēroto sodu vai pasākumu.

3.  Ja kompetentā iestāde, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, uzskata, ka juridisko personu identitātes vai fizisko personu identitātes un personas datu publicēšana ir nesamērīga, vai, ja kompetentā iestāde uzskata, ka šāda publicēšana apdraud finanšu tirgu stabilitāti vai izmeklēšanas gaitu, tā:

a)  atliek lēmuma, ar ko piemēro sodu vai pasākumu, publicēšanu līdz brīdim, kad šādas nepublicēšanas iemesli vairs nepastāv; vai

b)  publicē lēmumu, ar ko piemēro administratīvo sodu vai korektīvu pasākumu, saprātīgu laikposmu neizpaužot lēmuma adresāta identitāti un personas datus, ja ir sagaidāms, ka šajā laikposmā beigs pastāvēt šādas anonīmas publikācijas iemesli, ja vien šāda anonīma publikācija nodrošina attiecīgo personas datu iedarbīgu aizsardzību; vai

c)  lēmumu par administratīvā soda vai korektīva pasākuma piemērošanu nepublicē vispār, ja a) un b) apakšpunktā izklāstītie risinājuma varianti tiek uzskatīti par nepietiekamiem, lai nodrošinātu:

i)  to, ka netiek apdraudēta finanšu tirgu stabilitāte;

ii)  šādu lēmumu publicēšanas samērīgumu attiecībā uz pasākumiem, kuri tiek uzskatīti par maznozīmīgiem.

4.  Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums publicēt sodu vai pasākumu anonīmi, kā minēts 3. punkta b) apakšpunktā, attiecīgo datu publicēšanu var atlikt. Ja lēmums par administratīva soda vai korektīva pasākuma piemērošanu tiek pārsūdzēts attiecīgajās tiesu iestādēs, kompetentās iestādes arī šo informāciju un visu turpmāko informāciju par šādas pārsūdzības iznākumu nekavējoties pievieno savā oficiālajā tīmekļa vietnē. Tā publicē arī jebkuru tiesas nolēmumu, ar ko atceļ lēmumu par soda vai pasākuma piemērošanu.

5.  Kompetentā iestāde nodrošina, ka jebkura publikācija, kas minēta 1.–4. punktā, tās oficiālajā tīmekļa vietnē ir pieejama vismaz piecus gadus pēc tās publicēšanas. Publikācijā iekļautos personas datus kompetentā iestāde savā oficiālajā tīmekļa vietnē glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.

60. pants

Pienākums iesniegt EAAPI informāciju saistībā ar administratīvajiem sodiem un korektīviem pasākumiem

1.  Kompetentās iestādes informē EAAPI par visiem administratīvajiem sodiem un citiem pasākumiem, kas piemēroti, bet nav publicēti atbilstīgi 59. panta 1. punktam.

2.  Kompetentās iestādes reizi gadā sniedz EAAPI apkopotu informāciju par visiem administratīvajiem sodiem un korektīviem pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 57. pantu.

EAAPI minēto informāciju publicē gada ziņojumā.

3.  Ja kompetentā iestāde sabiedrībai ir darījusi zināmu informāciju par administratīvu sodu vai citu pasākumu, tā vienlaikus par šo faktu ziņo EAAPI.

XI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

61. pants

Personas datu apstrāde

Attiecībā uz personas datu apstrādi šīs regulas ietvaros PEPP sniedzēji un kompetentās iestādes savus uzdevumus šīs regulas nolūkos veic saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Regulu par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula). Attiecībā uz personas datu apstrādi, ko EAAPI veic šīs regulas ietvaros, EAAPI ievēro Regulu (EK) Nr. 45/2001.

62. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 24. panta 3. punktā, 26. panta 3. punktā, 28. panta 2. punktā, 32. panta 7. punktā un 39. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 24. panta 3. punktā, 26. panta 3. punktā, 28. panta 2. punktā, 32. panta 7. punktā un 39. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā 24. panta 3. punktu, 26. panta 3. punktu, 28. panta 2. punktu, 32. panta 7. punktu un 39. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

63. pants

Novērtēšana un ziņošana

1.  Reizi piecos gados pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija veic šīs regulas novērtējumu un, apspriedusies ar EAAPI, ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

2.  Ziņojums attiecas uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar Regulas darbību, jo īpaši:

a)  pārnesamību;

b)  nodalījumu un partnerību izveidi;

c)  maiņas mehānismu;

d)  pamata PEPP ieviešanu;

e)  sūdzību izskatīšanas procedūru;

f)  piemērošanu visā Savienībā;

g)  VSP faktoru integrāciju PEPP ieguldījumu politikā;

h)  robežvērtību 1 % apmērā, kā noteikts 37. panta 2. punktā.

3.  Komisija izveido attiecīgo ieinteresēto personu grupu, lai pastāvīgi uzraudzītu PEPP izstrādi un īstenošanu. Šajā grupā ietver vismaz EAAPI, valstu uzraudzības iestādes, nozaru un patērētāju pārstāvjus un neatkarīgus ekspertus.

Šīs grupas sekretariāts ir EAAPI.

64. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu sāk piemērot 12 mēnešus pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēti regulā paredzētie deleģētie akti.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,  

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

OV C , , lpp.

(4)

“Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības izveidei”, Eiropas Komisija, 2015. gada 30. septembris (COM(2015) 468 final).

(5)

Eiropas Parlamenta 2016. gada 19. janvāra rezolūcija par ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšanu un jauniem uzdevumiem – efektīvāka un lietderīgāka ES finanšu nozares regulējuma un kapitāla tirgu savienības satvara ietekme un virzība uz šī satvara izveidi (2015/2106(INI)), 20. punkts.

(6)

Eiropadomes 2015. gada 28. jūnija secinājumi EUCO 26/16, 11. punkts.

(7)

COM(2016) 601 final, 4. lpp.

(8)

COM(2017) 292 final, 6. lpp.

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(12)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē”, 2010. gada 8. decembris, COM (2010) 716 final.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

(15)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(16)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(17)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(18)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/2341/ES (2016. gada 14. decembris) par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, (pārstrādāta versija) (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.).

(19)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta versija) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(20)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.).

(21)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(22)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).


NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS (29.6.2018)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Heinz K. Becker

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  ES mājsaimniecības ir vienas no lielākajām līdzekļu krājējām pasaulē, taču lielākā daļa šo ietaupījumu atrodas bankas kontos ar īsiem termiņiem. Ja kapitāla tirgos tiks veikts vairāk ieguldījumu, tas var palīdzēt risināt problēmas, ko rada sabiedrības novecošana un zemās procentu likmes.

(1)  ES mājsaimniecības ir vienas no lielākajām līdzekļu krājējām pasaulē, taču lielākā daļa šo ietaupījumu atrodas bankas kontos ar īsiem termiņiem un mazu peļņu. Taču mājsaimniecību uzkrājumu līmenis dažādās ES valstīs ievērojami atšķiras, pastāvīgās atšķirības ES dalībvalstu starpā var ietekmēt investīcijas, turklāt izaugsme mājsaimniecību uzkrājumu veidā ir svarīgs privāto un valsts investīciju finansēšanas avots. Ja kapitāla tirgos tiks veikts vairāk ieguldījumu, tas var palīdzēt risināt problēmas, ko rada sabiedrības novecošana, zemās procentu likmes un zemais investīciju līmenis ilgtermiņā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Lai tagadējiem un nākotnes pensionāriem nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni, prioritāte būtu jāpiešķir valsts pensiju plānu pirmā (valsts) un otrā (aroda) pīlāra pilnveidei, stiprināšanai un reformēšanai. Šiem abiem pīlāriem joprojām ir liela nozīme valsts pensiju plānu ilgtspējas nodrošināšanā. PEPP nebūtu jāaizstāj vai jāapdraud pirmā un otrā pīlāra shēmas. Lai konsolidētu šiem pīlāriem vajadzīgos finanšu resursus, dalībvalstīm ir jārisina arī tādas problēmas kā bezdarbs un nedeklarēts un nestabils darbs. Taču, ņemot vērā strādājošo iedzīvotāju skaita paredzamo samazināšanos no attiecības 1:4 uz 1:2, izšķirīga nozīme ir vairāku pīlāru pensiju pieejai. Brīvprātīgs, ilgtermiņa Viseiropas privāto pensiju produkts darbosies kā elements, kas papildinās un stiprinās pašreizējos pensiju uzkrājumus, veicinās to atbilstību, kā arī palielinās segumu to iedzīvotāju grupām, kuras iepriekš saskārās ar seguma trūkumu, daļēju segumu vai neatbilstīgu segumu, piemēram, sievietes, jaunieši, pašnodarbinātās personas un personas ar nestandarta vai jauna veida nodarbinātību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  2015. gadā 28 ES dalībvalstīs 11,3 miljoni darbspējīga vecuma pilsoņu (20–64 gadu vecumā) pastāvīgi dzīvoja citā, nevis savas pilsonības dalībvalstī, un 1,3 miljoni pilsoņu strādāja citā, nevis savas dzīvesvietas dalībvalstī.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c)  Vecuma pensijas veido būtisku pensionāra ienākumu daļu, lai nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni un izskaustu vecuma nabadzību. Tas ir priekšnoteikums Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteikto pamattiesību īstenošanai, tostarp tās 25. pantā par vecāka gadagājuma cilvēku tiesību īstenošanai, kurā noteikts, ka: “Savienība atzīst un ievēro vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē”, kā arī to tiesību īstenošanai, kas noteiktas Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumā dalībvalstīm par vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesību veicināšanu.

 

__________________

 

1a Ministru komitejas Ieteikums CM/Rec(2014)2 dalībvalstīm par vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesību veicināšanu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1d)  Ar PEPP Savienības pilsoņiem tiek piedāvāta papildu iespēja brīvprātīgi veidot pensijas uzkrājumus un tiks stiprināta pilsoņu tiesību pārnešana. PEPP arī papildinās valsts pensiju sistēmas un Direktīvu 2014/50/ES.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1e)  Sabiedrības novecošana un dzimstības līmeņa samazināšanās ir lielas demogrāfiskas problēmas Savienībai, kuras apdraud gan pensiju atbilstību, gan ilgtspēju, kā arī solidaritāti starp paaudzēm. Turklāt digitalizācija un darba tirgus izmaiņas droši vien vēl vairāk saasinās šīs problēmas un radīs aizvien lielāku spiedienu uz pirmā un otrā pīlāra pensijām.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1f)  Savienībā vēl aizvien pastāv sieviešu un vīriešu pensiju atšķirība, ko rada arī neregulāras iemaksas pensiju shēmās, kam iemesls ir darba vai iemaksu pārtraukšana maternitātes vai bērnu aprūpes dēļ. Savienībā 65–79 gadus vecas pensionējušās sievietes pensija vidēji ir gandrīz par 40 % zemāka nekā tāda paša vecuma vīrietim. PEPP šīm sievietēm var sniegt papildu iespēju uzkrāt pietiekami lielu pensiju.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1g)  Saskaņā ar EAAPI tikai 67 miljoni cilvēku jeb 27 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita 25–59 gadu vecumā pašreiz ir brīvprātīgi parakstījušies uz finanšu produktiem ar ilgtermiņa pensijas mērķi, un šis rādītājs aptver tikai dažas dalībvalstis.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1h)  PEPP galvenokārt vajadzētu būt ilgtermiņa atbalsta instrumentam, ar ko jo īpaši Savienības gados jaunajiem pilsoņiem nodrošinātu labu dzīves līmeni pēc pensionēšanās. Ar PEPP var efektīvi uzlabot spēju segt izmaksas, kas vajadzīgas konkrētas personas dzīves līmeņa saglabāšanai pēc pensionēšanās.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1i)  Savienībā aizvien saasinās demogrāfiskās problēmas, kā rezultātā pašreizējā vecumatkarības attiecība 1:4 līdz 2060. gadam varētu būt 1:2. Uz ikvienu 65 gadus vecu vai vecāku cilvēku pašlaik ir 4 cilvēki vecumā no 15 līdz 64 gadiem, un līdz 2060. gadam uz ikvienu par 65 gadiem vecāku cilvēku būs 2 minētās vecuma grupas cilvēki.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1.j apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1j)  PEPP pārnesamība palielinās tā kā produkta pievilcību jo īpaši jauniešu acīs un palīdzēs turpmāk veicināt iedzīvotāju tiesības dzīvot un strādāt visā Savienībā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1.k apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1k)  PEPP kā Eiropas privāto pensiju sistēma jo īpaši vajadzīga un lietderīga ir personām, kuras nesaņems pietiekami lielu pensiju vai kuras paralēli valsts pensiju shēmām gribētu iesaistīties papildu uzkrājumu veidošanas plānā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pašlaik privāto pensiju iekšējā tirgus darbību kavē lielā sadrumstalotība starp valstu tirgiem un ierobežota privāto pensiju produktu pārnesamība. Tā rezultātā privātpersonām var būt sarežģīti izmantot savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var būt liegts sākt strādāt vai doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti esošie privāto pensiju produkti.

(3)  Pašlaik privāto pensiju iekšējā tirgus darbību kavē lielā sadrumstalotība starp valstu tirgiem un ierobežota privāto pensiju produktu pārnesamība. Tā rezultātā privātpersonām var būt sarežģīti izmantot savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var būt liegts meklēt darbu vai sākt strādāt, vai doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti esošie privāto pensiju produkti.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4 a)  Ņemot vērā ieguldījumu, kāds no PEPP sagaidāms KTS veidošanā un kapitāla novirzīšanā uz reālo ekonomiku un ilgtermiņa ilgtspējīgiem projektiem, noguldītāji ir jāiesaista procesā, kas liek tiem apzināties savas finansiālās un nefinansiālās intereses un savstarpējās attiecības starp produkta veiktspēju un vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem. Šā procesa efektivitāte ir saistīta ar augsta līmeņa pārredzamību un izpaušanu, kā arī ar noguldītāju pienācīgu iesaisti.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9 a)  Cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem un tiem, kas ir pavadījuši mazāku laiku darba tirgū, ir mazākas finansiālās iespējas ieguldīt privātās pensijas produktos, kādēļ palielinās ienākumu nevienlīdzība vecumā. Tas jo īpaši attiecas uz sievietēm vispār, ņemot vērā sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību, kas tās skar visas profesionālās karjeras laikā, kā arī to, ka sievietes pavada vairāk laika ārpus darba tirgus, veicot pienākumus bez jebkādiem ienākumiem vai ar ļoti maziem ienākumiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  PEPP kā viena no privāto pensiju produktiem izstrāde palīdzēs palielināt izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES tirgu PEPP sniedzējiem. Tas nodrošinās mājsaimniecībām labākas iespējas to pensijas mērķu īstenošanai.

(10)  PEPP kā viena no privāto pensiju produktiem izstrāde palīdzēs palielināt izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES tirgu PEPP sniedzējiem. Tam būtu jānodrošina mājsaimniecībām labi regulētas, drošas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas labākas iespējas to pensijas mērķu īstenošanai, pienācīgi ņemot vērā to vajadzības un izvēles.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Ar šo ierosināto PEPP regulu dalībvalstīm netiek radīti šķēršļi turpmākai pensijas kapitāla kolektīvai uzkrāšanai.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Tiesiskais regulējums attiecībā uz PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Papildinot esošos pensiju produktus un plānus, tas palīdzēs apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, risinot demogrāfisko problēmu un nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma neaizstās un nesaskaņos esošos valsts privāto pensiju plānus.

(11)  Tiesiskais regulējums attiecībā uz PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. PEPP palīdzēs apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, un palīdzēs risināt demogrāfisko problēmu un tagadējās pensiju atšķirības, nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu ilgtermiņa un ilgtspējīgiem ieguldījumiem, ietverot sociālos ieguldījumus. Šī sistēma neaizstās un nesaskaņos esošos valsts privātos pensiju produktus vai arodpensiju plānus.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  PEPP sniedzējiem vajadzētu būt piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu vienotu produkta atļauju, ko izdevusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu.

(14)  PEPP sniedzējiem vajadzētu būt piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu vienotu produkta atļauju, ko izdevusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu un sadarbībā ar valsts kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14 a)  Veids, kādā tiek organizētas un regulētas arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas (AKUI), dalībvalstīs būtiski atšķiras. Dažās dalībvalstīs šīm iestādēm ir atļauts veikt tikai arodpensiju darbības, savukārt citās dalībvalstīs tām ir atļauts veikt arodpensiju un privāto pensiju darbības. Tas ne tikai ir izraisījis atšķirīgas PKUI organizatoriskās struktūras, bet no tā izriet arī atšķirīga uzraudzība valsts līmenī. Jo īpaši to PKUI, kas veic arodpensijas un privātās pensijas darbības, prudenciālā uzraudzība ir plašāka par to PKUI uzraudzību, kas veic tikai arodpensijas darbības. Lai neapdraudētu finanšu stabilitāti un lai ņemtu vērā atšķirīgo organizatorisko struktūru un uzraudzību, PEPP sniegšana būtu jāatļauj tikai tām PKUI, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas un atbilstīgi uzraudzītas sniegt privātās pensijas produktus. Turklāt un nolūkā turpmāk aizsargāt finanšu stabilitāti, visus aktīvus un saistības, kas atbilst PEPP sniegšanas darījumdarbībai, būtu jānodala, jāpārvalda un jāorganizē atsevišķi no pārējās arodpensijas kapitāla uzkrāšanas darījumdarbības, neparedzot iespēju pārnest.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15 a)  Piemērojamais PEPP nodokļu režīms būtu jānosaka, pieņemot tiesību aktus katrā dalībvalstī, kurā PEPP noguldītājs līdzekļus iegulda. Tādējādi PEPP produkts tiks aplikts ar nodokļiem katrā dalībvalstī, kurā PEPP noguldītājs līdzekļus iegulda, proporcionāli ieguldījuma līmenim katrā attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20 a)  Mūža pensijas un papildu finansiālā drošība tādu risku segšanai kā invaliditāte, nāve vai ilgtermiņa aprūpe ir būtiski faktori, kas raksturīgi visaptverošam pensiju produktam. Ar pensiju produktiem vajadzētu nodrošināt klientiem ilgtermiņa, drošus un stabilus papildu ienākumus pēc pensionēšanās.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20 b)  Papildus iemaksu plāniem būtu jāprognozē fondu vērtība, ieguldījumu peļņa, inflācijas aplēses un ekonomikas izaugsme.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju PEPP sniedzējiem, pienākumu sniegt PEPP, kas ietver nodalījumus katrai dalībvalstij, piemēros trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Tomēr, ieviešot PEPP, tā sniedzējam būtu jānodrošina informācija par to, kuri valstu nodalījumi ir nekavējoties pieejami, lai izvairītos no iespējamas patērētāju maldināšanas.

(21)  Ieviešot PEPP, tā sniedzējam līgumā būtu jānodrošina informācija par to, kuri valstu nodalījumi ir nekavējoties pieejami. Ja PEPP noguldītājs maina dzīvesvietu un pārceļas uz dalībvalsti, kurā PEPP pakalpojuma sniedzējs nepiedāvā jau pieejamu nodalījumu, visiem klientiem pāriešana pie cita pakalpojumu sniedzēja ir bez maksas. PEPP saņēmējiem vajadzētu būt iespējai saņemt PEPP izmaksas neatkarīgi no dalībvalsts, kurā tie dzīvo.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21 a)  Lai ātrāk ieviestu noteikumus par valstu nodalījumu atvēršanu visās dalībvalstīs, PEPP sniedzējiem vajadzētu būt iespējai noslēgt partnerības ar citiem PEPP sniedzējiem.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna būtību un ar to saistīto administratīvo slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra un atbilstīga informācija, lai palīdzētu viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta līmeņa pārredzamība dažādos plāna posmos, kas ietver iepriekšēju pieteikšanos, dalību (tostarp pirms aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz informācija par uzkrātajām pensijas tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu aplēstajiem līmeņiem, riskiem un garantijām, kā arī izmaksām. Ja pensijas kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā ir ekonomiski scenāriji, minētajai informācijai būtu jāietver arī nelabvēlīgs scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet ticamam.

(22)  Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna būtību un ar to saistīto administratīvo slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra un atbilstīga informācija, lai palīdzētu viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta līmeņa pārredzamība dažādos plāna posmos, kas ietver iepriekšēju pieteikšanos, dalību (tostarp pirms aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz informācija par uzkrātajām pensijas tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu aplēstajiem līmeņiem, riskiem un garantijām, izmaksām un vides, sociālo un pārvaldības faktoru iekļaušanu. Pensijas kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā inter aliavajadzētu būt ekonomiskiem scenārijiem, ietverot nelabvēlīgu scenāriju.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Pirms pievienošanās PEPP plānam, potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izdarīt informētu izvēli.

(23)  Pirms pievienošanās PEPP plānam, potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izdarīt informētu izvēli, sniedzot viņiem konsultāciju, kurā tiek novērtētas viņu krāšanas prasības un vajadzības.

Pamatojums

Konsultācija var būt lietderīgs instruments, kas liek patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai nodrošinātu optimālu produkta pārredzamību, PEPP izveidotājiem būtu jāsagatavo PEPP pamatinformācijas dokuments par viņu veidotajiem PEPP, pirms šo produktu var izplatīt PEPP noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas dokumenta pareizību. Ar PEPP pamatinformācijas dokumentu būtu jāaizstāj un jāpielāgo komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokuments saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/201433, kas nebūtu jāiesniedz par PEPP.

(24)  Lai nodrošinātu optimālu produkta pārredzamību, PEPP sniedzējiem būtu jāsagatavo PEPP pamatinformācijas dokuments par viņu veidotajiem PEPP, pirms šo produktu var izplatīt PEPP noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas dokumenta pareizību. Ar PEPP pamatinformācijas dokumentu būtu jāaizstāj un jāpielāgo komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokuments saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/201433, kas nebūtu jāiesniedz par PEPP.

__________________

__________________

33Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

33Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)   Valstu līmenī jau tiek izstrādāti pensiju produktu kalkulatori. Tomēr, lai minētie kalkulatori būtu pēc iespējas noderīgāki patērētājiem, tiem būtu jāaptver izmaksas un maksas, ko iekasē dažādi PEPP izveidotāji, kā arī visas papildu izmaksas vai maksas, kuras iekasē starpnieki vai citas personas ieguldījumu ķēdē un kuras PEPP izveidotāji vēl nav iekļāvuši.

(26)  Valstu līmenī jau tiek izstrādāti pensiju produktu kalkulatori. Tomēr, lai minētie kalkulatori būtu pēc iespējas noderīgāki patērētājiem, tiem būtu jāaptver izmaksas un maksas, ko iekasē dažādi PEPP sniedzēji, kā arī visas papildu izmaksas vai maksas, kuras iekasē starpnieki vai citas personas ieguldījumu ķēdē un kuras PEPP sniedzēji vēl nav iekļāvuši.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a)  Ieguldītājam būtu jāsniedz iespēja — izmantojot specifisku tehnisko palīglīdzekli — aprēķināt nodrošinājuma līmeni izmaksu posmā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Tirgvedības informācijā vienkāršā, viegli saprotamā un lietotājam draudzīgā veidā būtu jāuzsver digitalizācijas sniegtās iespējas un jāizklāsta PEPP raksturiezīmes, pilnībā ievērojot Regulas 1286/2014 (PRIIP regulas) 9. pantu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem un vispārējiem datiem un nodrošinātu regulāru informēšanu. Pensijas kapitāla pārskatam vajadzētu būt skaidram un saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu informāciju, lai atvieglotu izpratni par pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos plānos, kā arī jāveicina darbaspēka mobilitāte.

(29)  PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem un vispārējiem datiem un nodrošinātu regulāru informēšanu. PEPP saņēmējiem būtu jāsaņem arī Pensijas kapitāla pārskats, ja ir attiecīga vienošanās ar PEPP noguldītāju. Pensijas kapitāla pārskatam vajadzētu būt skaidram, atjauninātam, vienkāršam un saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu informāciju, lai atvieglotu izpratni par papildu pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos plānos, kā arī jāveicina darbaspēka mobilitāte.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Lai pienācīgi aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi atbilst to saistību veidam un termiņam. Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem nodrošina pietiekamu elastīgumu, pieņemot lēmumu par visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu politiku, un vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi. Piesardzības principa ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai.

(32)  Lai pienācīgi aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi atbilst to saistību veidam un termiņam. Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem nodrošina pietiekamu elastīgumu, pieņemot lēmumu par visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu politiku, un vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi un saskaņā ar PEPP noguldītāja vajadzībām un izvēli. Piesardzības principa ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Nosakot, ka kapitālieguldījumu pamatā ir piesardzības princips, un dodot PEPP sniedzējiem iespēju darboties pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot ekonomikas un sociālo attīstību.

(33)  Nosakot, ka kapitālieguldījumu pamatā ir piesardzības princips, un dodot PEPP sniedzējiem iespēju darboties pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot ekonomikas, sociālo un vidisko attīstību.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Saistībā ar KTS padziļināšanu izpratne par to, kas ir instrumenti ar ilgtermiņa ekonomikas profilu, ir plaša. Šādi instrumenti nav pārvedami vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama sekundāro tirgu likviditāte. Tiem bieži vien ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas ierobežo to pārdošanas iespējas, un ar šiem instrumentiem būtu jāsaprot, ka tie ietver kapitāla līdzdalību un parāda instrumentus, un tiem sniegtos aizdevumus biržā nekotētos uzņēmumos. Biržā nekotēti aizņēmumi ietver infrastruktūras projektus, nekotētus uzņēmumus, kas meklē izaugsmes iespējas, nekustamā īpašuma vai citus aktīvus, kas varētu būt piemēroti ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Zemas oglekļa emisijas un pret klimata pārmaiņām noturīgas infrastruktūras projekti bieži vien ir biržā nekotēti aktīvi un izmanto ilgtermiņa kredītus projekta finansēšanai. Ņemot vērā to saistību ilgtermiņa raksturu, PEPP sniedzēji tiek mudināti pietiekami būtisku to aktīvu portfeļa daļu novirzīt uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem reālajā ekonomikā, lai nodrošinātu ilgtermiņa ekonomikas ieguvumus, jo īpaši infrastruktūras projektos un uzņēmumos.

(35)  Saistībā ar KTS padziļināšanu izpratne par to, kas ir instrumenti ar ilgtermiņa ekonomikas profilu, ir plaša. Šādi instrumenti nav pārvedami vērtspapīri, un tāpēc tiem nav pieejama sekundāro tirgu likviditāte. Tiem bieži vien ir vajadzīgas noteikta termiņa saistības, kas ierobežo to pārdošanas iespējas, un ar šiem instrumentiem būtu jāsaprot, ka tie ietver kapitāla līdzdalību un parāda instrumentus, un tiem sniegtos aizdevumus biržā nekotētos uzņēmumos. Biržā nekotēti aizņēmumi ietver infrastruktūras projektus, nekotētus uzņēmumus, kas meklē izaugsmes iespējas, nekustamā īpašuma vai citus aktīvus, kas varētu būt piemēroti ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Zemas oglekļa emisijas un pret klimata pārmaiņām noturīgas infrastruktūras projekti bieži vien ir biržā nekotēti aktīvi un izmanto ilgtermiņa kredītus projekta finansēšanai. Ņemot vērā to saistību ilgtermiņa raksturu, PEPP sniedzēji tiek mudināti pietiekami būtisku to aktīvu portfeļa daļu novirzīt uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem reālajā ekonomikā, lai nodrošinātu ilgtermiņa ekonomikas, vides un sociālos ieguvumus, jo īpaši infrastruktūras projektos un uzņēmumos.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Vides, sociālie un vadības faktori, kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu politikai un PEPP sniedzēju riska pārvaldības sistēmām. PEPP sniedzējus būtu jāmudina apsvērt šādus faktorus, pieņemot ieguldījumu lēmumus, un ņemt vērā to, ka tie ir daļa no to riska pārvaldības sistēmas.

(36)  Vides, sociālie un vadības faktori, kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu politikai un PEPP sniedzēju riska pārvaldības sistēmām. Tādēļ PEPP sniedzējam būtu jāņem vērā iespējamā kapitāla izmaksu ietekme uz vidi, sociālo jomu un pārvaldību. Minētais riska novērtējums būtu jāiesniedz arī EAAPI un kompetentajām iestādēm, kā arī PEPP noguldītājiem. PEPP sniedzējiem būtu jāapsver šādi faktori, pieņemot ieguldījumu lēmumus, un jāņem vērā tas, ka tie ir daļa no to riska pārvaldības sistēmas.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36 a)  Viens no šīs regulas mērķiem ir kapitāla novirzīšana uz Eiropas ilgtermiņa ieguldījumiem reālajā ekonomikā. PEPP sniedzējiem savos ieguldījumu lēmumos vajadzētu iekļaut vides, sociālos un pārvaldības faktorus.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

36.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36 b)  PEPP sniedzējiem regulāri būtu jāsazinās ar saviem klientiem, lai nodrošinātu, ka to bažas un izvēles, tostarp attiecībā uz vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem, ir pienācīgi integrētas ieguldījumu lēmumos.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

36.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36 c)  PEPP sniedzējiem būtu jāpieņem ieguldījumu izslēgšanas politika, lai nodrošinātu, ka iekrājumi netiek ieguldīti ļoti pretrunīgos un kaitīgos produktos, piemēram, no oglēm iegūtā enerģijā, kodolieročos, šķembu munīcijā, tabakas ražošanā, vai izmantoti, lai atbalstītu kaitīgu rīcību, piemēram, nopietnus cilvēktiesību un darba tiesību pārkāpumus, nopietnu kaitējumu videi un klimatam, korupciju un nodokļu apiešanu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Nodrošinot, ka tiek izpildītas to saistības izstrādāt ieguldījumu politiku saskaņā ar piesardzības principu, PEPP sniedzējiem būtu jāliedz ieguldīt augsta riskanta un sadarboties nevēlošās jurisdikcijās, kuras identificējusi Finanšu darījumu darba grupa.

(37)  Nodrošinot, ka tiek izpildītas to saistības izstrādāt ieguldījumu politiku saskaņā ar piesardzības principu, PEPP sniedzējiem būtu jāliedz iesaistīties agresīvās nodokļu apiešanas stratēģijās un ieguldīt augsta riskanta un sadarboties nevēlošās jurisdikcijās, kuras identificējusi Finanšu darījumu darba grupa un Komisijas deleģētā regula, ar ko augsta riska trešās valstis ar stratēģiskām nepilnībām un jurisdikcijas iekļauj kopējā ES trešo valstu jurisdikciju sarakstā nodokļu mērķiem.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ņemot vērā PEPP ilgtermiņa pensiju mērķi, PEPP noguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas būtu jāierobežo, ietverot elementus, kas ļautu ieguldītājiem pieņemt ieguldījumu lēmumu, tostarp to ieguldījumu iespēju skaitu, starp kurām tie var izdarīt savu izvēli. Pēc sākotnējās izvēles, piesakoties konkrētam PEPP, PEPP noguldītājam vajadzētu būt iespējai grozīt šo izvēli saprātīgos intervālos (reizi piecos gados), lai sniedzējiem tiktu piedāvāta pietiekama stabilitāte viņu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai, vienlaikus nodrošinot ieguldītāju aizsardzību.

(38)  Ņemot vērā PEPP ilgtermiņa pensiju mērķi, PEPP noguldītājiem sniegtās ieguldījumu iespējas būtu skaidri jāizklāsta, ietverot elementus, kas ļautu ieguldītājiem pielāgoties savu klientu izvēlēm un ilgtermiņa vajadzībām un pieņemt informētu ieguldījumu lēmumu, tostarp norādot ieguldījumu iespēju skaitu, starp kurām tie var izdarīt savu izvēli. Pēc sākotnējās izvēles, piesakoties konkrētam PEPP, PEPP noguldītājam vajadzētu būt iespējai grozīt šo izvēli saprātīgos intervālos (reizi piecos gados), lai sniedzējiem tiktu piedāvāta pietiekama stabilitāte viņu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai, vienlaikus nodrošinot ieguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ieguldījumu standartiespējai būtu jāļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu. PEPP sniedzēji varētu ietvert arī inflācijas indeksācijas mehānismu, lai vismaz daļēji segtu inflāciju.

(39)  Ar ieguldījumu standartiespēju, kuru piedāvā ikviens PEPP sniedzējs, PEPP noguldītājam būtu jāsaņem kapitāla aizsardzība kapitāla garantijas veidā. PEPP sniedzējiem vajadzētu ietvert arī inflācijas indeksācijas mehānismu, lai iespējami labāk segtu inflāciju.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45)  Neskarot PEPP klientu tiesības vērsties tiesā, būtu jānodrošina viegli pieejamas, atbilstīgas, neatkarīgas, objektīvas, pārredzamas un efektīvas strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūras starp PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem un PEPP klientiem, lai risinātu strīdus, kas radušies saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

(45)  Neskarot PEPP klientu tiesības vērsties tiesā, būtu jānodrošina viegli pieejamas, atbilstīgas, neatkarīgas, objektīvas, pārredzamas un efektīvas strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūras starp PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem un PEPP klientiem, un vajadzības gadījumā — saņēmējiem, lai risinātu strīdus, kas radušies saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas noteikti šajā regulā.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Lai izveidotu efektīvu un lietderīgu strīdu izšķiršanas procedūru, un PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu jāievieš efektīva sūdzību izskatīšanas procedūra, kuru to klienti var izmantot, pirms strīds tiek nodots izšķiršanai strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūrā vai tiesā. Sūdzību izskatīšanas procedūrā būtu jāiekļauj īsi un skaidri noteikti termiņi, kuros PEPP sniedzējam vai izplatītajam uz sūdzību būtu jāatbild. Strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādēm vajadzētu būt pietiekamām spējām atbilstošā un efektīvā veidā iesaistīties pārrobežu sadarbībā attiecībā uz strīdiem saistībā ar tiesībām un pienākumiem atbilstīgi šai regulai.

(46)  Lai izveidotu efektīvu un lietderīgu strīdu izšķiršanas procedūru, un PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu jāievieš efektīva sūdzību izskatīšanas procedūra, kuru to klienti un PEPP saņēmēji var izmantot, pirms strīds tiek nodots izšķiršanai strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūrā vai tiesā. Sūdzību izskatīšanas procedūrā būtu jāiekļauj īsi un skaidri noteikti termiņi, kuros PEPP sniedzējam vai izplatītajam uz sūdzību būtu jāatbild. Strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādēm vajadzētu būt pietiekamām spējām atbilstošā un efektīvā veidā iesaistīties pārrobežu sadarbībā attiecībā uz strīdiem saistībā ar tiesībām un pienākumiem atbilstīgi šai regulai.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām mainīt PEPP sniedzējus akumulācijas un dekumulācijas posmos, īstenojot skaidru, ātru un drošu procedūru.

(47)  Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām mainīt PEPP sniedzējus uzkrāšanas un izmaksu posmos, īstenojot skaidru, ātru, drošu un pārredzamu procedūru.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām mainīt PEPP sniedzējus akumulācijas un dekumulācijas posmos, īstenojot skaidru, ātru un drošu procedūru.

(47)  Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām mainīt PEPP sniedzējus uzkrāšanas un izmaksu posmos, īstenojot skaidru, ātru, lētu un drošu procedūru.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  PEPP noguldītājam vajadzētu būt vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā. PEPP sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu.

(48)  PEPP noguldītājam vajadzētu būt vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā. PEPP sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu. Pāriešana tiek nodrošināta bez maksas ierobežotas pārnesamības un atļaujas atsaukšanas gadījumā, kā arī pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Būtu jāgarantē pilnīga pārredzamība par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumu PEPP. Būtu jānosaka vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību. Būtu pieejama salīdzinošā informācija par dažādiem produktiem, tādējādi stimulējot konkurētspējīgas cenas.

(55)  Būtu jāgarantē pilnīga pārredzamība par izmaksām un maksām, kas saistītas ar ieguldījumu PEPP. Būtu jānosaka vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus nodrošinot patērētāju tiesību aizsardzību. Dara pieejamu salīdzinošo informāciju par dažādiem produktiem, tādējādi stimulējot konkurētspējīgas cenas.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56)  Lai gan PEPP sniedzēju pastāvīga uzraudzība ir jāīsteno attiecīgajām valstu kompetentajām iestādēm, EAAPI būtu jākoordinē uzraudzība saistībā ar PEPP, lai garantētu vienotu uzraudzības metožu piemērošanu, tādējādi sekmējot pensiju produkta Viseiropas būtību.

(56)  Lai gan PEPP sniedzēju pastāvīga uzraudzība ir jāīsteno attiecīgajām valstu kompetentajām iestādēm, EAAPI būtu jākoordinē uzraudzība saistībā ar PEPP, lai garantētu vienotu uzraudzības metožu konsekventu piemērošanu, tādējādi sekmējot pensiju produkta Viseiropas būtību.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

67.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(67 a)  ES 14,6% cilvēku 65 un vairāk gadu vecumā ir pakļauti nabadzības riskam. Tā kā ienākumi no kapitāla pārsvarā ir koncentrēti augstāko ienākumu grupās, privāto pensiju nodokļu stimulu rezultāts var būt spēkā esošas nodokļu likmes, kas ir negatīvas un regresīvas. Labāk šos nesaņemtos nodokļu ieņēmumus izlietot, palielinot ilgtspēju un pirmā pīlāra sistēmu atbilstību. Dalībvalstīm būtu jāierobežo un mērķtiecīgi jāvirza privāto pensiju produktu, tostarp PEPP, nodokļu stimuli uz konkrētām grupām, kam ir ierobežota piekļuve citam papildu pensiju nodrošinājumam, piemēram, zemu ienākumu grupām, pašnodarbinātām personām un cilvēkiem ar ilgiem pārtraukumiem viņu iemaksu periodos.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

68.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(68 a)  PEPP ir jauns, visiem Savienības pilsoņiem paredzēts instruments, ar ko papildina pensiju shēmas. Valsts nodokļu sistēmās PEPP būtu jāpiemēro vislabvēlīgākais nodokļu režīms, kādu piemēro valsts pensiju uzkrāšanas produktiem.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(69)  Pēc PEPP ieviešanas dalībvalstis tiek mudinātas ņemt vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2017/... un arī uz PEPP attiecināt nodokļu priekšrocības, ko tās piešķir valstu PPP.

(69)  Pēc PEPP ieviešanas dalībvalstis stingri tiek mudinātas ņemt vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2017/... un arī uz PEPP attiecināt nodokļu priekšrocības, ko tās piešķir valstu PPP.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

69.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(69a)  Dalībvalstis tiek mudinātas piedāvāt piemērotu PEPP valsts sistēmu.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70)  Šīs regulas novērtējums būtu jāveic, cita starpa izvērtējot tirgus attīstību, piemēram, jaunu PEPP veidu rašanos, kā arī izmaiņas citās Savienības tiesību jomās un dalībvalstu gūto pieredzi.

(70)  Šīs regulas novērtējums būtu jāveic, cita starpa izvērtējot tirgus attīstību, piemēram, jaunu PEPP veidu rašanos, kā arī izmaiņas citās Savienības tiesību jomās un dalībvalstu gūto pieredzi. Šajā novērtējumā jāņem vērā labi funkcionējoša PEPP tirgus izveides dažādie mērķi un nolūki un īpaši būtu jānovērtē, vai šī regula ir veicinājusi vairākpīlāru pensiju sistēmu attīstību dalībvalstīs un vai tās ietekmē vairāk Eiropas iedzīvotāju veido uzkrājumus ilgtspējīgai un pienācīgai pensijai.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(71)  Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrētāk  tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz īpašumu, darījumdarbības brīvība, vīriešu un sieviešu līdztiesības princips un augsta patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa princips.

(71)  Šajā regulā būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrētāk — vecu cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē, tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz īpašumu, darījumdarbības brīvība, vīriešu un sieviešu līdztiesības princips un augsta patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa princips.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  kura pamatā ir līgums, kas brīvprātīgi noslēgts starp individuālu noguldītāju un sabiedrību;

(a)  kura pamatā ir līgums, kas brīvprātīgi un papildinošā kārtā noslēgts starp individuālu noguldītāju un sabiedrību;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa noguldījuma privāto pensiju produkts, ko saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz regulēta finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi Savienības tiesībām piešķirta atļauja pārvaldīt kolektīvus vai individuālus ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies individuāls PEPP noguldītājs un kam nav atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir ierobežota;

(2)  “Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa, ilgtspējīga un sociāli atbildīga noguldījuma privāto pensiju produkts, ko saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz regulēta finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi Savienības tiesībām piešķirta atļauja pārvaldīt kolektīvus vai individuālus ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies individuāls PEPP noguldītājs vai neatkarīga PEPP noguldītāju apvienība tās dalībnieku vārdā un kam nav atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir ierobežota;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  privāts klients atbilstoši definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES41 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā;

(a)  privāts klients atbilstoši definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES41 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, kas nozīmē klientu, kurš nav profesionāls klients;

__________________

__________________

41Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

41Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  neatkarīga apvienība, kas parakstās uz PEPP produktiem savu dalībnieku vārdā;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12 a)  “vienreizējs maksājums” ir uzkrātā kapitāla pilnīga izmaksa uzkrāšanas posma beigās;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19 a)  “PEPP izplatītāja piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā PEPP izplatītājam ir reģistrēta juridiskā adrese;

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz to, kura valsts kompetentā iestāde būs atbildīga par PEPP sniedzēju un izplatītāju nepārtrauktu uzraudzību pārrobežu situācijās, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par izplatīšanas un informācijas prasībām.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 19.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19 b)  “PEPP izplatītāja uzņēmēja dalībvalsts” iir dalībvalsts, kura nav piederības dalībvalsts un kurā PEPP izplatītājs izplata PEPP;

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz to, kura valsts kompetentā iestāde būs atbildīga par PEPP sniedzēju un izplatītāju nepārtrauktu uzraudzību pārrobežu situācijās, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par izplatīšanas un informācijas prasībām.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  “kapitāls” ir kopējās kapitāla iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz summām, kuras var ieguldīt pēc visu to maksājumu, atlīdzību un izdevumu atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

(21)  “kapitāls” ir kopējās kapitāla iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz summām, kuras var ieguldīt pirms visu to maksājumu, atlīdzību un izdevumu atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  “ieguldījumu standartiespēja” ir ieguldījumu stratēģija, kuru piemēro, ja PEPP noguldītājs nav sniedzis norādījumus par to, kā ieguldīt līdzekļus, kas uzkrājas viņa PEPP kontā;

(24)  “ieguldījumu standartiespēja” ir ieguldījumu stratēģija, saskaņā ar kuru PEPP noguldītājs atgūst vismaz ieguldīto kapitālu un kuru vai nu izvēlas PEPP noguldītājs vai kuru piemēro, ja PEPP noguldītājs nav sniedzis norādījumus par to, kā ieguldīt līdzekļus, kas uzkrājas viņa PEPP kontā;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28 a)  “vides, sociālie un pārvaldības faktori” ietver Savienības klimata un ilgtspējas mērķus, kā noteikts Parīzes nolīgumā, ilgtspējīgas attīstības mērķos, ANO Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un atbildīgu investīciju principu definīcijās, ar kurām saskaņā vides faktori ir klimata pārmaiņas, siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, resursu izsīkšana (tostarp ūdens izšķērdēšana un piesārņojums) un atmežošana; sociālie faktori ir cilvēktiesības, darba apstākļi (tostarp verdzība un bērnu darbs), vietējās kopienas (tostarp pamatiedzīvotāji), konflikti, veselības aizsardzība un drošība, darba attiecības un daudzveidība; un pārvaldības faktori ir vadošo darbinieku atalgojums, kukuļdošana un korupcija, politiskā lobēšana un ziedojumi, valdes sastāva daudzveidība un struktūra un nodokļu stratēģija;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28b)  “biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar ilgdzīvošanu, invaliditāti, ilgtermiņa aprūpi un nāvi.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28c)  “nodalījumu partnerība” ir sadarbība starp PEPP sniedzējiem, lai piedāvātu nodalījumus dažādās dalībvalstīs, ņemot vērā 12. pantā minēto pārnesamības pakalpojumu; Atbildība šajās partnerībās vienmēr gulstas uz galveno sniedzēju.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP var izveidot un izplatīt Savienībā tikai tad, ja EAAPI tam piešķīrusi atļauju saskaņā ar šo regulu.

1.  PEPP var radīt un izplatīt Savienībā tikai tad, ja kompetentā iestāde EAAPI tam piešķīrusi atļauju un izdevusi sertifikātu saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  informāciju par kārtību attiecībā uz portfeļa un riska pārvaldību, kā arī PEPP administratīvo pārvaldību;

(d)  informāciju par kārtību attiecībā uz portfeļa un riska pārvaldību, kā arī PEPP administratīvo pārvaldību, tostarp vides, sociālo un pārvaldības faktoru nozīmi ieguldījumu procesā, kā arī ieguldījumu lēmumu ilgtermiņa ietekmi un ārējās sekas;

Pamatojums

Tā kā ir paredzams, ka vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem būs ietekme uz ilgtermiņa ieguldījumu lēmumiem, piemēram, tiem, kas attiecas uz PEPP, šķiet atbilstīgi atklāt, kā tie tiek apsvērti sniedzēja riska pārvaldības sistēmā, un uzskatīt tos par daļu no informācijas, kas nepieciešama, lai pieteiktos atļaujas sniegt šo produktu saņemšanai.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  informāciju par ieguldījumu stratēģijām, riska profilu un citām PEPP īpašībām;

(e)  informāciju par ieguldījumu stratēģijām, riska profilu un citām PEPP īpašībām, tostarp vides, sociālo un pārvaldības faktoru integrāciju un jo īpaši to, kā ieguldījumu stratēģija ir saskaņota ar Savienības klimata un ilgtspējas mērķiem, kā noteikts Parīzes nolīgumā, ilgtspējīgas attīstības mērķos, Apvienoto Nāciju Organizācijas vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  informāciju par ieguldījumu izslēgšanas politiku saistībā ar nopietnu kaitējumu videi, nopietniem cilvēktiesību, tostarp darba tiesību, pārkāpumiem un ieroču ražošanu;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(f a)  informāciju par jebkādām partnerībām starp PEPP pakalpojumu sniedzējiem, lai piedāvātu nodalījumus dažādās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  tās informācijas aprakstu, kas sniedzama PEPP noguldītājiem, tostarp PEPP noguldītāju iesniegtu sūdzību izskatīšanas kārtības aprakstu;

(h)  tās informācijas aprakstu, kas sniedzama PEPP noguldītājiem un saņēmējiem, tostarp PEPP noguldītāju un saņēmēju iesniegtu sūdzību izskatīšanas kārtības aprakstu;

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  pieteikuma iesniedzējs ir pieņēmis un publicējis uzticamu ieguldījumu izslēgšanas politiku saistībā ar nopietnu kaitējumu videi, nopietniem cilvēktiesību, tostarp darba tiesību, pārkāpumiem un ieroču ražošanu;

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(d a)  ierosinātais PEPP efektīvi integrē vides, sociālos un pārvaldības faktorus savā ieguldījumu stratēģijā un riska pārvaldībā un nodrošina, ka tā portfeļa pārvaldība ir saskaņota ar Savienības klimata un ilgtspējas mērķiem, kā noteikts Parīzes nolīgumā, ilgtspējīgas attīstības mērķos un Apvienoto Nāciju Organizācijas vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām;

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms lēmuma pieņemšanas par pieteikumu EAAPI apspriežas ar pieteikuma iesniedzēja kompetento iestādi.

2.  Pirms lēmuma pieņemšanas par pieteikumu EAAPI apspriežas ar pieteikuma iesniedzēja kompetento iestādi, iesniedzot tai pieteikuma kopiju un visu atbilstīgo informāciju, kas nepieciešama apspriešanai, lai pārbaudītu, vai pastāv kādi šķēršļi pieteikuma pieņemšanai.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  EAAPI atsauc PEPP atļauju gadījumā, ja šīs atļaujas piešķiršanas nosacījumi vairs netiek izpildīti.

4.  EAAPI atsauc PEPP atļauju gadījumā, ja šīs atļaujas piešķiršanas nosacījumi vairs netiek izpildīti. Valsts kompetentās iestādes var prasīt EAAPI apsvērt PEPP atļaujas atsaukšanu, iesniedzot atbilstīgu informāciju, kas pamato šo prasību. Atļaujas atsaukšanas gadījumā PEPP noguldītājiem sniedz skaidru informāciju un viņiem ir tiesības pāriet pie cita PEPP sniedzēja bez maksas neatkarīgi no 45. pantā minētā pāriešanas biežuma.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Kad PEPP atļauja ir atsaukta, EAAPI koordinē darbības, kas nepieciešamas, lai aizsargātu tos PEPP noguldītājus, kuriem ir noslēgts līgums ar PEPP sniedzēju, kura atļauja ir atsaukta.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu, attiecīgā PEPP sniedzēju un PEPP kompetento iestādi. Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā formātā.

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu, attiecīgā PEPP sniedzēju, PEPP kompetento iestādi, PEPP atļaujas izsniegšanas datumu un pieejamo valstu nodalījumu skaitu. Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā formātā un tiek nekavējoties atjaunināts, ja rodas izmaiņas.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pārnesamības pakalpojums ļauj PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

1.  Pārnesamības pakalpojums ļauj PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti. Komisijai kā stimuls būtu jāizpēta maksas par sniedzēju maiņu atcelšana. Jebkurā gadījumā izmaksām jābūt saprātīgām un par tām vienmēr jāpaziņo līguma slēgšanas laikā.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārnesamības pakalpojuma izmantošanas gadījumā PEPP noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas priekšrocības un stimulus, ko piešķīris PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar ilgstošiem ieguldījumiem tajā pašā PEPP.

2.  Pārnesamības pakalpojuma izmantošanas gadījumā PEPP noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas priekšrocības un stimulus, ko piešķīris PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar ilgstošiem ieguldījumiem tajā pašā PEPP. Izmaksām par pārnesamības pakalpojuma izmantošanu ir jābūt pieņemamām.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja PEPP noguldītājs maina dzīvesvietu un pārceļas uz citu dalībvalsti un jaunās dzīvesvietas dalībvalstī PEPP pakalpojuma sniedzējs nepiedāvā tieši tādu produktu, kādu noguldītājs līdz šim izmantojis, PEPP noguldītājam tiek piedāvāta iespēja bez maksas pāriet pie cita pakalpojumu sniedzēja.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2 a.  PEPP saņēmējiem tiek nodrošināts, ka tie var saņemt PEPP izmaksas neatkarīgi no dalībvalsts, kurā tie dzīvo.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piedāvājot PEPP, PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz informāciju par to, kuri valsts nodalījumi ir nekavējoties pieejami.

2.  Piedāvājot PEPP, PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz informāciju par to, kuri valsts nodalījumi ir nekavējoties pieejami pie PEPP sniedzēja vai reģistrētā partnerības uzņēmuma.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kad šo regulu sāk piemērot, katrs PEPP pēc pieprasījuma, kas adresēts PEPP sniedzējam, piedāvā valstu nodalījumus visām dalībvalstīm.

3.  Pieejamos nodalījumus PEPP noguldītājs un PEPP sniedzējs uzskaita līgumā. PEPP sniedzējs piedāvā vismaz līgumā uzskaitītos nodalījumus. PEPP noguldītājs, kas vēlas mainīt dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti, jebkurā gadījumā var īstenot savas mobilitātes tiesības, pārejot pie cita PEPP sniedzēja, ja valsts nodalījumu, ko PEPP noguldītājs vēlas atvērt, nepiedāvā nedz PEPP sniedzējs, nedz reģistrētais partnerības uzņēmums. Šādos gadījumos nevienam klientam nepiemēro maksas un atlīdzību.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot termiņu, kas noteikts 13. panta 3. punktā, PEPP sniedzēji nodrošina, ka katrā individuālā PEPP kontā var atvērt jaunu nodalījumu, kas atbilst juridiskajām prasībām un nosacījumiem attiecībā uz stimuliem, kas PEPP gadījumā noteikti tās dalībvalsts līmenī, uz kuru pārceļas PEPP noguldītājs.

PEPP sniedzēji nodrošina, ka katrā individuālā PEPP kontā var atvērt jaunu nodalījumu, izmantojot pārvešanu vai papildinājumu, kas atbilst juridiskajām prasībām un nosacījumiem attiecībā uz stimuliem, kas PEPP gadījumā noteikti tās dalībvalsts līmenī, kurā tiek atvērts nodalījums.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

14. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

PEPP sniedzēji var noslēgt nodalījumu partnerību ar citiem PEPP sniedzējiem, lai sekmētu nodalījumu atvēršanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot termiņu, kas noteikts 13. panta 3. punktā, nekavējoties pēc tam, kad saņemta informācija par PEPP noguldītāja ieceri īstenot savas tiesības uz mobilitāti starp dalībvalstīm, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par iespēju atvērt jaunu nodalījumu PEPP noguldītāja individuālajā kontā un par termiņu, kādā šādu nodalījumu varētu atvērt.

1.  Nekavējoties pēc tam, kad saņemta informācija par PEPP noguldītāja ieceri īstenot savas tiesības uz mobilitāti starp dalībvalstīm, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par iespēju atvērt jaunu nodalījumu PEPP noguldītāja individuālajā kontā un par termiņu, kādā šādu nodalījumu varētu atvērt.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  visu attiecīgo informāciju par iespējamiem grozījumiem pieņemtajā ieguldījumu stratēģijā vai citos elementos.

svītrots

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma PEPP sniedzējs piedāvā PEPP noguldītājam veikt akumulēto aktīvu pārvešanu starp dažādiem privātā PEPP konta nodalījumiem, lai visus aktīvus varētu apvienot vienā nodalījumā.

1.  Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma PEPP sniedzējs piedāvā PEPP noguldītājam veikt akumulēto aktīvu pārvešanu starp dažādiem privātā PEPP konta nodalījumiem, lai visus aktīvus varētu apvienot vienā nodalījumā. Izmaksām, kas saistītas ar pārvešanu, jābūt noteiktām līguma noslēgšanas brīdī.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācijas par pārnesamību sniegšana valstu iestādēm

Informācijas par pārnesamību sniegšana kompetentajām iestādēm

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP sniedzējs attiecīgajai valsts iestādei, kas īsteno prudenciālo uzraudzību pār to, dara zināmas visas līgumiskās vienošanās par pārnesamības pakalpojuma sniegšanu.

1.  PEPP sniedzējs EAAPI dara zināmas visas līgumiskās vienošanās par pārnesamības pakalpojuma sniegšanu.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informāciju, kas paredzēta 1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā datu bāzē, kas glabājas valsts uzraudzības iestādē, viena mēneša laikā pēc jauna nodalījuma atvēršanas, norādot vismaz:

2.  Informāciju, kas paredzēta 1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā datu bāzē, kas glabājas EAAPI, viena mēneša laikā pēc jauna nodalījuma atvēršanas. EAAPI šo datubāzi dara pieejamu valsts kompetentajām iestādēm, kuras turklāt jebkādu izmaiņu gadījumā automātiski tiek informētas un saņem informāciju par vietējiem nodalījumiem. Datu bāzē ir norādīta vismaz:

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  informācija par reģistrēto partnerības uzņēmumu, ja tāds ir;

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un informāciju PEPP klientiem sniedz elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP klients šādu informāciju var uzglabāt tādā veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir piemērots informācijas nolūkos, un ka uzglabāto informāciju ar instrumentu var nemainīgā veidā pavairot. PEPP sniedzēji un izplatītāji minētos dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma un bez maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu informācijas nesēju.

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un informāciju PEPP klientiem sniedz elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP klients šādu informāciju var uzglabāt tādā veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir piemērots informācijas nolūkos, un ka uzglabāto informāciju ar instrumentu var nemainīgā veidā pavairot. PEPP sniedzēji un izplatītāji minētos dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma un bez maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu informācijas nesēju, tostarp papīra formātā un formātā, kas ir pieejams PEPP noguldītājiem, kā arī viegli lasāmā veidā tiem PEPP noguldītājiem, kuru zināšanas par finansēm ir niecīgas vai tādu nav vispār.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pirms PEPP tiek piedāvāts PEPP noguldītājiem, PEPP sniedzējs izstrādā attiecīgajam produktam PEPP pamatinformācijas dokumentu saskaņā ar šīs nodaļas prasībām un publicē dokumentu savā tīmekļa vietnē.

1.  Pirms PEPP tiek piedāvāts PEPP noguldītājiem, PEPP sniedzējs izstrādā attiecīgajam produktam PEPP pamatinformācijas dokumentu, kas ir pirms līguma slēgšanas sniedzamā informācija, saskaņā ar šīs nodaļas prasībām un publicē dokumentu savā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievēro Regulas (ES) Nr. 1286/2014 5. panta 2. punktu un 6. līdz 18. pantu.

2.  Izstrādājot PEPP pamatinformācijas dokumentu, PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji piemēro prasības, kas ietvertas Regulas (ES) Nr. 1286/2014 5. panta 2. punktā un 6. līdz 18. pantā.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta un nolūkā papildināt pārējos iepriekš minētos noteikumus, PEPP pamatinformācijas dokuments:

 

(a)  ir sagatavots tā, lai būtu klientam saprotams un ļautu produktus godīgi salīdzināt. Turklāt pensiju produkta īpašībām ir jābūt skaidrām;

 

(b)  ir noformēts un maketēts tā, lai būtu saprotams un viegli lasāms, izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes;

 

(c)  nav grūtāk uztverams gadījumā, ja tas sākotnēji izstrādāts krāsains, bet ir izdrukāts vai pārkopēts melnbaltā versijā;

 

(d)  ir sarakstīts oficiālajās valodās vai vienā no oficiālajām valodām, ko izmanto dalībvalsts daļā, kurā PEPP tiek piedāvāts, vai citā valodā, ja par to vienojies PEPP noguldītājs un PEPP izplatītājs;

 

(e)  ir bezmaksas;

 

(f)  nedrīkst būt maldinošs vai neprecīzs;

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii)  pensijas vecums;

(iii)  informācija par a) PEPP shēmā piedāvāto pensijas vecumu un b) standarta pensijas vecumu dalībvalstī, kuras tiesību akti ir piemērojami;

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iv)  vispārīga informācija par pārnesamības pakalpojumu, tostarp informācija par nodalījumiem;

(iv)  vispārīga informācija par pārnesamības pakalpojumu, tostarp informācija par nodalījumiem, reģistrētajiem partnerības uzņēmumiem, ja tādi ir, un izmaksām citās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

23. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1286/2014 (PRIIP regulas) 8. panta, PEPP pamatinformācijas dokumentā informācija ir izkārtota šādā secībā:

 

(a)  tūlīt pēc nosaukuma “PEPP pamatinformācijas dokuments” pirmās lappuses augšdaļā ir norādīts:

 

(i)  PEPP veids;

 

(ii)  PEPP nosaukums;

 

(iii)  PEPP sniedzēja nosaukums, kontaktinformācija un attiecīgā gadījumā valsts kompetentās iestādes PEPP sniedzējam izdotās atļaujas numurs un EAAPI sertifikāta numurs;

 

(iv)  PEPP sniedzēja kompetentās iestādes nosaukums un kontaktinformācija;

 

(v)  PEPP pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas datums;

 

(vi)  informācija par EAAPI izsniegto atļauju saskaņā ar 4. pantu;

 

(vii)   informācija par PEPP ieguldījumu politiku attiecībā uz vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem;

 

(viii)   informācija par to, kā pensionēšanās vecums var ietekmēt PEPP riskus un pensijas pabalstus;

 

(ix)   apraksts par izmaksu posma iespējām un norāde, ka būtu vēlams pirms pensionēšanās saņemt konsultācijas par iespējām;

 

(b)  tūlīt aiz PEPP pamatinformācijas dokumenta nosaukuma iekļauj paskaidrojumu. Tā teksts ir šāds: “Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo PEPP. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.”;

 

(c)  iedaļā “Kas ir šis produkts?” papildus šīs [PEPP] regulas 23. panta 3. punktā minētajai informācijai ir izklāstīta PEPP specifika un galvenās iezīmes, tostarp šāda informācija:

 

(i)   vispārīga informācija par pārnesamības pakalpojumu — “Mēs piedāvājam pārnesamības pakalpojumu uz šādām Eiropas Savienības dalībvalstīm:” – un attiecīgo dalībvalstu saraksts;

 

(ii)  vispārīga informācija par maiņas pakalpojumu: “Ik pēc 5 gadiem Jūs varat mainīt ieguldījumu iespēju un PEPP sniedzējus. Šādā gadījumā mēs ieskaitām Jums [x] procentus no kapitāla, kas uzkrāts līdz maiņas brīdim.”;

 

(iii)  ja uzkrāšanas posmā PEPP piedāvā apdrošināšanas atlīdzību, sīki izklāstīta informācija par apdrošināšanas atlīdzību, tostarp apstākļiem, kas to varētu izraisīt;

 

(iv)  pieejamā informācija par ieguldījumu politiku saistībā ar vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem;

 

(v)  uz PEPP līgumu attiecināmie tiesību akti, ja pusēm nav tiesību aktu izvēles brīvības, vai, ja puses drīkst brīvi izvēlēties piemērojamos tiesību aktus — tiesību akti, ko PEPP sniedzējs piedāvā izvēlēties;

 

(d)  iedaļā “Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?” — īss riska un ienesīguma profila apraksts, tostarp šādi elementi:

 

(i)  riska kopsavilkuma rādītājs;

 

(ii)  apmērs kapitāla aizsardzībai pret tirgus riskiem uzkrāšanas posma beigās, izteikts procentos no iemaksātā kapitāla;

 

(iii)  attiecīgā gadījumā informācija par kopējo izmaksājamo summu līdz PEPP noguldītāja 80, 90 un 100 gadu vecuma sasniegšanai, ņemot vērā trīs dažādus izmaksu posma scenārijus — 1 %, 2 % un 3 %, ietverot vidējo gada inflācijas likmi 4 % apmērā;

 

(iv)  informācija par dzīves laikā garantēto minimālo izmaksājamo summu mēnesī uz EUR 10 000 no uzkrātā kapitāla;

 

(v)  īss paziņojums par to, ka PEPP noguldītāja piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var ietekmēt faktiskās izmaksas;

 

(e)  iedaļā “Kas notiek, ja [PEPP sniedzēja nosaukums] nespēj veikt izmaksas?” — īss apraksts par to, vai radušos zaudējumus sedz ieguldītāja kompensācijas vai garantiju sistēma un, ja sedz, tad kura sistēma, un tas, kādus riskus sistēma sedz un kādus nesedz;

 

(f)  iedaļā “Kādas ir izmaksas?” — ar ieguldījumu PEPP saistītās tiešās un netiešās izmaksas, norādot noguldītā kapitāla izmaksu kopsummu, kas izteikta procentuālā izteiksmē, lai nodrošinātu tiešu salīdzināmību. Attiecībā uz izmaksām pieņem nemainīgu noguldītā kapitāla gada pieaugumu 2 % apmērā;

 

(g)  iedaļā “Cik ilgi man PEPP vajadzētu glabāt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?”:

 

(i)  norāde par ieteicamo glabāšanas termiņu, balstoties uz vecumu, kurā izmaksā pensiju, un norāde, vai ir kāds obligātais minimālais glabāšanas termiņš;

 

(ii)  iespēja priekšlaikus pārtraukt līguma darbību, kā arī ar to saistītie nosacījumi, tostarp visas piemērojamās izmaksas un maksas;

 

(iii)  informācija par iespējamām sekām, kas rodas, ja līguma darbību pārtrauc pirms uzkrāšanas posma beigām, piemēram, par kapitāla aizsardzības zaudēšanu vai iespējamām papildu maksām;

 

(h)  iedaļā “Kā iesniegt sūdzību?” — informācija par to, kā un kam PEPP noguldītājs var iesniegt sūdzību par produktu vai par to, kā rīkojies PEPP sniedzējs vai persona, kas sniedz konsultācijas par produktu vai pārdod to;

 

(i)  iedaļā “Cita svarīga informācija” — īsa norāde par jebkuriem citiem papildu informatīviem dokumentiem, piemēram, iespējamiem ziņojumiem par PEPP sniedzēja maksātspēju un finanšu stāvokli, izņemot reklāmas materiālus;

 

(j)   pamatinformācijas dokuments ir viegli pieejams PEPP sniedzēja tīmekļa vietnē, un to var lejupielādēt;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz arī informāciju par līdzšinējo ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP plānu, darbības rādītājiem, aptverot vismaz piecus gadus, vai, ja plāns darbojas mazāk nekā piecus gadus, aptverot visus plāna darbības gadus, kā arī ar informāciju par PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju izmaksu struktūru.

5.  Potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz arī informāciju par līdzšinējo ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP plānu, darbības rādītājiem, aptverot vismaz 20 gadus un ietverot rādītājus par katru gadu atsevišķi, vai, ja plāns darbojas mazāk nekā 20 gadus, aptverot visus plāna darbības gadus, kā arī ar skaidru informāciju par PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju kopējo izmaksu un atlīdzības struktūru. Ja šādu informāciju nevar sniegt, jo PEPP plāns pastāv mazāk nekā vienu gadu, PEPP noguldītājiem vismaz būtu jāsaņem rādītāji par pielīdzināma ieguldījumu plāna darbību.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

23. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievēro Regulas (ES) Nr. 1286/2014 9.–18. pantu.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Prasību un vajadzību specifikācija un konsultāciju sniegšana

Prasību, vajadzību un preferenču specifikācija un konsultāciju sniegšana

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no PEPP noguldītāja, nosaka minētā PEPP noguldītāja prasības un vajadzības saistībā ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam objektīvu informāciju par PEPP saprotamā formātā, lai PEPP noguldītājs varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no PEPP noguldītāja, nosaka minētā PEPP noguldītāja prasības, vajadzības un preferences, tostarp attiecībā uz vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem, saistībā ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam objektīvu informāciju par PEPP saprotamā formātā, lai PEPP noguldītājs varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konsultāciju mērķis ir novērtēt PEPP noguldītāja izpratni par risku un finanšu prasmes, kā arī palīdzēt viņam izvēlēties ieguldījuma iespēju, kas labāk atbilst viņa riska profilam.

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt, kāds ir konsultāciju mērķis, īpaši uzsverot PEPP noguldītāja riska profila novērtēšanu.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Sniedzot konsultācijas, PEPP noguldītāju informē par produkta galvenajām iezīmēm.

Pamatojums

Lai labāk novērtētu PEPP noguldītāja riska profilu, informācija par PEPP galvenajām iezīmēm ir lietderīga.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms konkrēta līguma noslēgšanas, šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP noguldītājam personalizētu ieteikumu, izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un vajadzībām.

2.  Konsultācijas sniedz pirms konkrēta līguma noslēgšanas. Šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP noguldītājam personalizētu ieteikumu, izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk atbilstu PEPP noguldītāja prasībām, vajadzībām un preferencēm. PEPP noguldītājām ir jāsaņem arī informācija par personalizētā ieteikuma iespējamo ietekmi uz vidi, sociālo jomu un pārvaldību.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Sniedzot konsultācijas par PEPP, šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus, ar ko īsteno Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. punktā paredzētos noteikumus, un visus tieši piemērojamos Savienības tiesību aktus, kuri saistībā ar minētajiem noteiktumiem pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 25. panta 8. punktu.

3.  Neskarot iepriekšējā punktā noteikto pienākumu, šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus, ar ko īsteno Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. punktā paredzētos noteikumus, un visus tieši piemērojamos Savienības tiesību aktus, kuri saistībā ar minētajiem noteiktumiem pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 25. panta 8. punktu.

Pamatojums

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These Grozījumss solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

26. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

26. pants

svītrots

PEPP līguma noslēgšana bez konsultācijas

 

1.  Neskarot 25. panta 1. punktu, PEPP noguldītājs var atteikties no tiesībām saņemt konsultāciju saistībā ar līguma slēgšanu par ieguldījuma standartiespēju.

 

Ja PEPP noguldītājs atsakās no savām tiesībām saņemt konsultāciju, šīs regulas 19. panta c) punktā minētie PEPP sniedzēji vai izplatītāji, veicot PEPP izplatīšanas darbības, lūdz PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam sniegt informāciju par minētās personas zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, kas ir saistīta ar PEPP piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu jomu, lai PEPP sniedzējs vai izplatītājs varētu izvērtēt, vai paredzētais PEPP ir lietderīgs PEPP noguldītājam.

 

Ja šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas gūta saskaņā ar pirmo daļu, uzskata, ka produkts nav atbilstīgs PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam, PEPP sniedzējs vai izplatītājs brīdina par to PEPP noguldītāju vai potenciālo PEPP noguldītāju. Minēto brīdinājumu var sniegt standarta formātā.

 

Ja PEPP noguldītāji vai potenciālie PEPP noguldītāji nesniedz pirmajā daļā minēto informāciju vai ja tie sniedz nepietiekamu informāciju par savām zināšanām un pieredzi, PEPP sniedzējs vai izplatītājs tos brīdina, ka nespēj noteikt, vai paredzētais PEPP ir tiem atbilstīgs. Minēto brīdinājumu var sniegt standarta formātā.

 

2.  Neskarot 25. panta 1. punktu, ja PEPP noguldītājs ir atteicies no savām tiesībām saņemt konsultāciju saistībā ar ieguldījuma standartiespēju, šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs PEPP izplatīšanas darbības var veikt bez vajadzības iegūt šā panta 1. punktā minēto informāciju vai veikt novērtēšanu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

 

(a)  darbības attiecas uz PEPP līgumiem saistībā ar ieguldījuma standartiespēju, kura paredz tikai ieguldījumu riska darījumus ar finanšu instrumentiem, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 4. punkta a) apakšpunktu ir uzskatāmi par vienkāršiem, un neietver tādu struktūru, kuras dēļ PEPP noguldītājam ir grūti izprast saistītos riskus;

 

(b)  PEPP izplatīšana notiek pēc PEPP noguldītāja vai potenciālā PEPP noguldītāja iniciatīvas;

 

(c)  PEPP noguldītājs vai potenciālais PEPP noguldītājs ir skaidri informēts par to, ka, veicot PEPP izplatīšanas darbību, PEPP sniedzējam vai izplatītājam nav jānovērtē sniegtā vai piedāvātā PEPP vai PEPP izplatīšanas darbības atbilstība un ka PEPP noguldītājs vai potenciālais PEPP noguldītājs negūst labumu no attiecīgo profesionālās ētikas normu aizsardzības. Šādu brīdinājumu var sniegt standartizētā formātā;

 

(d)  PEPP sniedzējs vai izplatītājs attiecībā uz interešu konfliktiem, kas saistīti ar PEPP izplatīšanas darbībām, pilda savus pienākumus saskaņā ar normām, kuras tam piemērojamas atbilstīgi šai nodaļai.

 

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 62. pantu, lai sīkāk precizētu to, kā šīs regulas 19. panta c) punktā minētajiem PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem ir jāievēro šajā pantā noteiktie principi, veicot PEPP izplatīšanas darbības, tostarp attiecībā uz informāciju, kas ir jāiegūst, novērtējot PEPP atbilstību to klientiem, un kritērijiem, ar kuriem novērtē ar vienkāršiem PEPP saistītus līgumus šā panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta nolūkos. Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā:

 

(a)   PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam piedāvāto vai sniegto pakalpojumu raksturu, ņemot vērā darījumu veidu, priekšmetu, apjomu un biežumu; un

 

(b)   piedāvāto vai izskatīto produktu, tostarp dažāda veida finanšu instrumentu, būtību.

 

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir svītrot PEPP noguldītāja iespēju atteikties no tiesībām saņemt konsultāciju, jo PEPP klientiem konsultācija būtu jāsaņem jebkurā gadījumā.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP sniedzēji izstrādā kodolīgu, personalizētu dokumentu, kas ietver pamatinformāciju par katru PEPP noguldītāju, ņemot vērā valsts pensiju sistēmas un attiecīgo valsts sociālo, darba un nodokļu tiesību īpatnības (“PEPP kapitāla pārskats”). Dokumenta virsrakstā iekļauj vārdus “PEPP kapitāla pārskats”.

1.  PEPP sniedzēji izstrādā kodolīgu, skaidru un saprotamu personalizētu dokumentu, kas ietver pamatinformāciju par katru PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju, ja ir tāda vienošanās ar PEPP noguldītāju, ņemot vērā valsts pensiju sistēmas un attiecīgo valsts sociālo, darba un nodokļu tiesību īpatnības (“PEPP kapitāla pārskats”). Dokumenta virsrakstā iekļauj vārdus “PEPP kapitāla pārskats”.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Papildus tam PEPP noguldītāju līguma darbības laikā informē par pārmaiņām, kas saistītas ar šādu informāciju:

3.  Papildus tam PEPP noguldītāju un saņēmēju līguma darbības laikā informē par pārmaiņām, kas saistītas ar šādu informāciju:

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  informācija par to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori.

(d)  informācija par to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori, tostarp to nozīme ieguldījumu procesā un ilgtermiņa ietekme, kā arī ieguldījumu lēmumu radītās ārējās izmaksas.

Pamatojums

PEPP noguldītāji ir jāinformē par to, kādas ārējās izmaksassabiedrībai rada viņu ieguldījumu lēmumi.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP kapitāla pārskatā iekļauj vismaz šādu PEPP noguldītājiem paredzētu pamatinformāciju:

1.  PEPP kapitāla pārskatu bez maksas sniedz katru gadu un tajā iekļauj vismaz šādu PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem, ja ir tāda vienošanās ar PEPP noguldītāju, paredzētu pamatinformāciju:

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  PEPP noguldītāja personas datus, PEPP sniedzēja nosaukumu, informāciju par pensiju pabalstu prognozēm, informāciju par uzkrātajām tiesībām vai uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai jebkuras trešās personas veiktajām iemaksām un informāciju par PEPP plāna finansējuma līmeni, attiecībā uz ko piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 39. panta 1. punkta a), b), d), e), f) un h) apakšpunktu gadījumos, kad šīs regulas nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP noguldītājs”, “AKUI” ir “PEPP sniedzējs”, “pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un “iemaksas veicošais uzņēmums” ir “jebkura trešā puse”;

(a)  PEPP noguldītāja personas datus, PEPP sniedzēja nosaukumu un kontaktinformāciju, PEPP noguldītāja plāna identifikāciju, informāciju par pensiju pabalstu prognozēm, informāciju par uzkrātajām tiesībām vai uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai jebkuras trešās personas veiktajām iemaksām un informāciju par PEPP plāna finansējuma līmeni, attiecībā uz ko piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 39. panta 1. punkta a), b), d), e), f) un h) apakšpunktu gadījumos, kad šīs regulas nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP noguldītājs”, “AKUI” ir “PEPP sniedzējs”, “pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un “iemaksas veicošais uzņēmums” ir “jebkura trešā puse”;

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(e a)  PEPP sniedzēja ieguldījumu politikas principu kopsavilkumu, kuri sīkāk izklāstīti papildinformācijā saskaņā ar šīs regulas 29. panta c) apakšpunktu.

Pamatojums

Svarīgākā informācija par PEPP sniedzēja ieguldījumu politikas principiem ir jāiekļauj PEPP kapitāla pārskatā, bet sīkāka informācija par šiem principiem ir jāsniedz 29. pantā minētajā papildinformācijā.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  informāciju par pensijas pabalstu prognozēm, pamatojoties uz b) apakšpunktā minēto pensionēšanās vecumu, un atrunu par to, ka šīs prognozes var atšķirties no saņemto pabalstu galīgās vērtības.Šīs prognozes atspoguļo, pamatojoties uz ekonomiskiem scenārijiem, un šajā informācijā iekļauj labāko prognozēto scenāriju un vienu nelabvēlīgu scenāriju, ņemot vērā PEPP plāna īpatnības;

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ec)  informāciju par uzkrātajām pensijas tiesībām vai uzkrāto pensijas kapitālu, ņemot vērā PEPP plāna īpatnības;

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ed)  informāciju par to, kas notiek PEPP noguldītāja vai saņēmēja nāves gadījumā.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

30. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP noguldītājiem pirmspensijas posmā un PEPP saņēmējiem dekumulācijas posmā sniedzamā informācija

PEPP noguldītājiem un saņēmējiem pirmspensijas posmā un PEPP saņēmējiem izmaksu posmā sniedzamā informācija

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP noguldītāji saņem informāciju pirmspensijas posmā, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 42. pantā.

1.  PEPP noguldītāji un saņēmēji pēc PEPP noguldītāju pieprasījuma vai saskaņā ar tiesas rīkojumu saņem informāciju pirmspensijas posmā, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 42. pantā. Šo informāciju sniedz ne vēlāk kā vienu gadu pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas un tajā ietver informāciju par paredzamo izmaksu posma sākumu un iespējamiem izmaksāšanas veidiem.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  novērtētu PEPP sniedzēju izmantoto pārvaldības sistēmu, to veikto darījumdarbību, maksātspējas vajadzībām izmantotos novērtēšanas principus, faktiskos riskus un riska pārvaldības sistēmas, kā arī to kapitāla struktūru, vajadzības un vadību;

(a)  novērtētu PEPP sniedzēju izmantoto pārvaldības sistēmu, to veikto darījumdarbību, maksātspējas vajadzībām izmantotos novērtēšanas principus, faktiskos riskus un riska pārvaldības sistēmas, tostarp vides, sociālo un pārvaldības risku iekļaušanu, kā arī to kapitāla struktūru, vajadzības un vadību;

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b a)  iegūt no PEPP sniedzējiem jebkādu informāciju par vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem saskaņā ar 31.a pantu;

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b a)  PEPP sniedzēji, ievērojot piesardzības principu, ņem vērā ieguldījumu lēmumu potenciālo ilgtermiņa ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem;

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ieguldījumi atvasinātos instrumentos tiek pieļauti, ciktāl šādi instrumenti veicina ieguldījumu riska mazināšanu vai atvieglo efektīvu portfeļa pārvaldīšanu. Minētos instrumentus vērtē piesardzīgi, ņemot vērā pamatā esošo aktīvu, un tos iekļauj PEPP sniedzēja aktīvu novērtējumā. PEPP sniedzēji arī izvairās no pārmērīgas tāda riska uzņemšanās, kurš saistīts ar gadījumiem, kad ir tikai viens darījuma partneris, un ar citiem darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem;

svītrots

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  aktīvus neiegulda Finanšu darbību darba grupas identificētā augsta riska jurisdikcijā un tādā jurisdikcijā, kas nesadarbojas;

(f)  ieguldīšana Finanšu darbību darba grupas identificētā augsta riska jurisdikcijā un tādā jurisdikcijā, kas nesadarbojas, ir aizliegta;

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP sniedzēji piedāvā PEPP noguldītājiem maksimāli piecas ieguldījumu iespējas.

1.  PEPP sniedzēji piedāvā PEPP noguldītājiem vismaz PEPP standarta un/vai vairākas ieguldījumu iespējas.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP noguldītājs pēc PEPP līguma noslēgšanas izvēlas ieguldījuma iespēju.

PEPP noguldītājs pēc PEPP līguma noslēgšanas izvēlas vienu no vairākām ieguldījuma iespējām.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP noguldītājs vienreiz piecos PEPP akumulācijas gados var izvēlēties atšķirīgas ieguldījumu iespējas.

1.  Ieguldījuma iespējas modifikāciju nosacījumus izklāsta PEPP līgumā. Jebkurā gadījumā PEPP noguldītājs vienreiz piecos PEPP akumulācijas gados var izvēlēties atšķirīgas ieguldījumu iespējas.

Pamatojums

PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai nomainīt ieguldījuma iespēju vienreiz piecos gados vai pat biežāk, ja to atļauj PEPP līgums.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

37. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

37. pants

37. pants

Ieguldījuma standartiespēja

Ieguldījuma standartiespēja

1.  Ar ieguldījuma standartiespēju PEPP noguldītājam nodrošina kapitāla aizsardzību, kas balstīta uz riska mazināšanas metodi, kuras rezultāts ir droša ieguldījumu stratēģija.

1.  Standartiespējas gadījumā PEPP sniedzējs garantē PEPP noguldītājam, ka kapitāls, kas uzkrāts līdz izmaksu posma sākumam, būs vismaz vienāds ar veiktajām iemaksām, ieskaitot visas izmaksas un maksas un kompensāciju par inflāciju saskaņā ar piemērojamo indeksu, taču nepārsniedzot vidējo gada inflācijas likmi 4 % apmērā. Ieguldījuma standartiespēja ir vienkāršs un drošs produkts, kuru var viegli izprast un iegūt katrā dalībvalstī, tostarp izmantojot digitālos kanālus.

2.  Kapitāla aizsardzība ļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu.

2.  Kapitāla aizsardzība nodrošina kapitāla garantiju, kas ļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu, tostarp maksas, izmaksas un kompensāciju par inflāciju.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja PEPP sniedzēji piedāvā alternatīvas ieguldījumu iespējas, vismaz vienam no tām PEPP noguldītājiem ļauj veikt izmaksu ziņā efektīvu ieguldījumu.

1.  Ja PEPP sniedzēji piedāvā alternatīvas ieguldījumu iespējas, visi attiecīgie pakalpojumu sniedzēji PEPP noguldītājiem piedāvā standartiespēju.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP iespēju, kas nodrošina biometrisko risku apdrošināšanu. Šīs regulas nolūkos “biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar ilgdzīvošanu, invaliditāti un nāvi.

PEPP sniedzēji iekļauj garantiju par ieguldīto kapitālu, ko piemēro gadījumā, ja uzkrāšanas posmā iestājas PEPP noguldītāja nāve vai neatgriezeniska invaliditāte.

Pamatojums

Termina definīcija ir pārvietota uz 2. pantu.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Maiņas pakalpojumu var nodrošināt PEPP sniedzēji, kas dibināti tajā pašā dalībvalstī (iekšzemes maiņa) vai citā dalībvalstī (pārrobežu maiņa).

PEPP sniedzēju maiņas nosacījumus izklāsta PEPP līgumā. Jebkurā gadījumā PEPP noguldītājs var nomainīt PEPP sniedzēju vienreiz piecos PEPP uzkrāšanas posma gados.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Divu darba dienu laikā no 2. punktā minētās atļaujas saņemšanas saņemošais PEPP sniedzējs lūdz nododošajam PEPP sniedzējam veikt šādus uzdevumus, ja tas paredzēts PEPP noguldītāja atļaujā:

3.  Piecu darba dienu laikā no 2. punktā minētā PEPP noguldītāja pieprasījuma saņemšanas saņemošais PEPP sniedzējs lūdz nododošajam PEPP sniedzējam veikt šādus uzdevumus, ja tas paredzēts PEPP noguldītāja pieprasījumā:

a)  nodot saņemošajam PEPP sniedzējam un — ja PEPP noguldītājs to īpaši pieprasījis atļaujā — PEPP noguldītājam sarakstu ar esošajiem aktīviem, uz kuriem tiek attiecināta nomaiņa;

a)  nodot saņemošajam PEPP sniedzējam un arī PEPP noguldītājam, ja tas īpaši pieprasīts atļaujā, sarakstu ar esošajiem aktīviem, uz kuriem tiek attiecināta nomaiņa;

b)   PEPP noguldītāja noteiktajā datumā pārnest visu atlikušo pozitīvo atlikumu uz PEPP kontu, kas atvērts vai turēts pie saņemošā PEPP sniedzēja; un

(b)  no PEPP noguldītāja noteiktā datuma pārnest visu atlikušo pozitīvo atlikumu uz PEPP kontu, kas turēts pie saņemošā PEPP sniedzēja; un

c)   PEPP noguldītāja noteiktajā datumā aizvērt PEPP kontu, kas turēts pie nododošā PEPP sniedzēja;

(c)  no PEPP noguldītāja noteiktā datuma aizvērt PEPP kontu, kas turēts pie nododošā PEPP sniedzēja;

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kopējās maksas un atlīdzība, ko nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP noguldītājam par pie tā turēta PEPP konta slēgšanu, nedrīkst pārsniegt 1,5 % no pozitīvā atlikuma, kas jānodod saņemošajam PEPP sniedzējam.

3.  Kopējās maksas un atlīdzība, ko nododošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP noguldītājam par pie tā turēta PEPP konta slēgšanu, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no pozitīvā atlikuma, kas jānodod saņemošajam PEPP sniedzējam. Komisija izskata iespēju atteikties no maksas par sniedzēju maiņu, lai veicinātu PEPP produkta izmantošanu.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Maksas un atlīdzība, ja tāda ir, ko nododošais vai saņemošais PEPP sniedzējs piemēro PEPP noguldītājam par jebkādiem pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar 46. pantu, izņemot tos pakalpojumus, kas minēti šā panta 1., 2. un 3. punktā, ir samērīga un atbilst minētā PEPP sniedzēja faktiskajām izmaksām.

4.  Saņemošais PEPP sniedzējs bez maksas sniedz pakalpojumus, kas ir saistīti ar maiņas procesu.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP sniedzēji nodrošina PEPP noguldītājiem šādu informāciju par maiņas pakalpojumu:

Saņemošie PEPP sniedzēji nodrošina PEPP noguldītājiem šādu informāciju par maiņas pakalpojumu:

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši pensionēšanās vecuma noteikšanu, obligātu saikni starp pensionēšanās vecuma sasniegšanu un dekumulācijas posma sākšanu, minimālo laikposmu piederībai pie PEPP plāna, maksimālo laikposmu pirms pensijas vecuma sasniegšanas, lai pievienotos PEPP plānam, kā arī nosacījumus par atpakaļpirkšanu īpašu grūtību gadījumā.

2.  Šādi nosacījumi ietver jo īpaši pensionēšanās vecuma noteikšanu, obligātu saikni starp pensionēšanās vecuma sasniegšanu un izmaksu posma sākšanu, minimālo laikposmu piederībai pie PEPP plāna, maksimālo laikposmu pirms pensijas vecuma sasniegšanas, lai pievienotos PEPP plānam, kā arī nosacījumus par atpakaļpirkšanu īpašu grūtību gadījumā.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP sniedzēji var PEPP nodrošinātājiem darīt pieejamu vienu vai vairākus šādus izmaksāšanas veidus:

1.  PEPP sniedzēji PEPP nodrošinātājiem dara pieejamu vienu vai vairākus šādus izmaksāšanas veidus:

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  PEPP noguldītāji pēc PEPP līguma noslēgšanas veic izmaksāšanas veida izvēli dekumulācijas posmam, un pēc tam akumulācijas posmā izvēli var mainīt reizi piecos gados, ja piemērojams.

2.  PEPP noguldītāji pēc PEPP līguma noslēgšanas veic izmaksāšanas veida izvēli izmaksu posmam, un pēc tam izvēli var mainīt reizi piecos gados un uzkrāšanas posma pēdējā gadā. Šai maiņas iespējai vajadzētu būt bezmaksas.

Pamatojums

Uzkrāšanas posma pēdējā gadā klientam vajadzētu būt iespējai mainīt savu izvēli izmaksu posmam.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

52. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja dalībvalstis nav noteikušas obligātu saikni starp pensionēšanās vecuma sasniegšanu un izmaksu posma sākumu, PEPP sniedzēji dod PEPP noguldītājiem iespēju atlikt izmaksu posma sākumu uz datumu, pēc kura viņi ir sasnieguši pensionēšanās vecumu.

Pamatojums

Klientiem vajadzētu būt iespējai izmantot savu PEPP vēlāk pensionēšanās posma laikā.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

52. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Ieguldījuma standartiespējas gadījumā vismaz 25 % no summas izmaksā kā gadskārtēju pabalstu.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

52. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Ja izmaksu posma sākumā PEPP kontā uzkrāto aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz summu, kuru katru gadu nosaka un pārskata katra dalībvalsts, PEPP noguldītājam ir tiesības slēgt PEPP kontu un saņemt vienreizēju maksājumu.

Pamatojums

Ar šo regulai vajadzētu atļaut mazu PEPP kontus slēgt tā, lai pensionējoties noguldītājs saņemtu vienreizēju maksājumu.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP sniedzēja kompetentā iestāde pastāvīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām. Tā arī atbild par to, lai tiktu uzraudzīta atbilstība pienākumiem, kas izklāstīti PEPP sniedzēja darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos, un tā veikto pasākumu un strukturālās organizācijas atbilstība uzdevumiem, kas jāizpilda, sniedzot PEPP.

1.  PEPP sniedzēja piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pastāvīgi uzrauga atbilstību šīs regulas prasībām. Tā arī atbild par to, lai tiktu uzraudzīta atbilstība pienākumiem, kas izklāstīti PEPP sniedzēja darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos, un tā veikto pasākumu un strukturālās organizācijas atbilstība uzdevumiem, kas jāizpilda, sniedzot PEPP.

 

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja atbilstību šīs regulas IV nodaļai pastāvīgi uzrauga PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību par to, kuras valsts kompetentā iestāde ir atbildīga par PEPP sniedzēju un izplatītāju pastāvīgu uzraudzību pārrobežu situācijās, jo īpaši attiecībā uz izplatīšanas noteikumiem un informācijas prasībām, kas ir izklāstītas regulas IV nodaļā.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

63. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija veic šīs regulas novērtējumu un, apspriedusies ar EAAPI, ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija veic šīs regulas novērtējumu un, apspriedusies ar EAAPI, ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Izstrādājot šo ziņojumu, Komisija apspriežas arī ar valstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

63. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija veic šīs regulas novērtējumu un, apspriedusies ar EAAPI, ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

 

Šajā novērtējumā īpaši izklāstīts, kādu pievienoto vērtību PEPP sniedz pensiju atšķirību likvidēšanā un ilgtermiņa ieguldījumos. Konkrētāk, novērtējumā ir jāietver dati, kas ļauj pārbaudīt, vai PEPP tirgus izveide ir efektīvi veicinājusi to, ka lielākam skaitam Eiropas iedzīvotāju ir piekļuve pienācīgām pensijām.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

63. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija izveido attiecīgo ieinteresēto personu grupu, lai pastāvīgi uzraudzītu PEPP izstrādi un īstenošanu. Šajā grupā ietver vismaz EAAPI, valstu uzraudzības iestādes, nozaru un patērētāju pārstāvjus un neatkarīgos ekspertus, tostarp vismaz vienu vides, sociālo un pārvaldības faktoru ekspertu. Ekspertu grupas sekretariāts ir EAAPI.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP)

Atsauces

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.9.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.9.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Heinz K. Becker

3.10.2017

Izskatīšana komitejā

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Pieņemšanas datums

28.6.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (6.7.2018)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Birgit Collin-Langen

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot Viseiropas privāto pensiju produktu un mudināt Eiropas iedzīvotājus rūpēties par privātās pensijas uzkrāšanu. Visas sabiedrības interesēs ir novērst demogrāfisko pārmaiņu ietekmi uz dalībvalstu pensiju politiku un laikus sākt privātu pensijas uzkrājumu veidošanu. Jo īpaši svarīgi tas ir jaunākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar niecīgiem ienākumiem.

Patlaban privāto pensiju iekšējais tirgus vēl nav izveidots. Atsevišķās dalībvalstīs ir pieejami daži privāto pensiju produkti, vai arī tādi netiek piedāvāti nemaz, turklāt pašreizējie valstu tirgi ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Pensiju produktu nav iespējams pārvest uz citu dalībvalsti vai līgumu par pensiju produkta sniegšanu noslēgt citā dalībvalstī, lai iegūtu nodokļu priekšrocības. Šādu situāciju varētu atrisināt ar standartizētu Viseiropas produktu. Regulas priekšlikumā ir ierosināti piemēroti un samērīgi līdzekļi, lai novērstu pašreizējos šķēršļus attiecībā uz līgumu noslēgšanu par pensiju produkta sniegšanu pārrobežu līmenī un to pārnesamību. Priekšlikums ir samērīgs, jo, lai gan privāto pensiju tirgus regulē valstu tiesību akti, dalībvalsts viena pati nevar likvidēt šķēršļus produkta pārnesamībai uz citu dalībvalsti.

Priekšlikuma mērķis ir brīvprātīgs, vienkāršs, drošs, pārredzams, patērētājiem ērti lietojams pensiju produkts par pieņemamu cenu.

Tikai tad, ja tiks nodrošināti minētie faktori, pārnesama Viseiropas pensiju produkta koncepcija būs sekmīga.

PEPP ir vecuma pensijas produkts. Šo nosacījumu var izpildīt tikai tad, ja izmaksu posmā pensiju izmaksās kā pabalstu līdz dzīves beigām.

PEPP sekmīgas ieviešanas obligāts priekšnosacījums ir dalībvalstu atbalsts, jo tikai dalībvalstis var PEPP paredzēt tādus pašus stimulus un priekšrocības, kādus piedāvā līdzvērtīgi valstu produkti.

Lai nodrošinātu patērētāju aizsardzības augstu līmeni, tiek ierosināti dažādi grozījumi un precizējumi.

Informēšanas prasības: tiek ierosināts noteikumus attiecībā uz reklāmu un pirmslīguma informāciju (PEPP pamatinformācijas dokuments) iekļaut regulas tekstā un svītrot atsauci uz Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (PRIIP regula). Tādējādi tiks panākta lielāka juridiskā skaidrība un noteiktība.

Pārnesamība: atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē vērienīgo mērķi panākt, ka PEPP ir pieejams visās dalībvalstīs. Tomēr paredzētais termiņš šķiet pārāk īss, tāpēc nodalījumu nodrošināšanas termiņš jāpagarina līdz 5 gadiem. Turklāt tiek ieviestas nodalījumu partnerības, kas PEPP sniedzējiem palīdzēs piedāvāt PEPP visās dalībvalstīs.

Ieguldījumu iespējas: atzinuma sagatavotāja atbalsta ierosinājumu izveidot vienkāršu, drošu, pārredzamu, patērētājiem ērti lietojamu un izdevīgu pensiju produktu. Izvēloties standartiespēju, būs iespējams noslēgt līgumu bez iepriekšējas konsultācijas. Daudziem patērētājiem nav pietiekamu zināšanu, lai spētu pieņemt tik nozīmīgus finansiālus lēmumus. Tomēr, lai nodrošinātu, ka patērētāji lēmumus pieņem, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, šādam nolūkam tiek ieviesta lēmuma pieņemšanas shēma. Šajā shēmā, ko izstrādās EAAPI, netiks sniegti ieteikumi; izmantojot šo shēmu, būs jāizvērtē, vai PEPP līguma noslēgšana kopumā ir pareizais lēmums attiecībā uz PEPP klienta vecuma pensiju. Notiks iepazīstināšana ar standarta produkta dažādiem modeļiem, lai klients varētu izprast to atšķirības un pieņemt pamatotu lēmumu.

Ieguldījumu iespējas izstrāde nodrošinās, ka izmaksu posmā noguldītāja uzkrātais kapitāls ir vismaz vienāds ar iemaksātajām summām, ieskaitot visas izmaksas un maksas.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Vecuma pensijas veido būtisku pensionāra ienākumu daļu, un daudziem cilvēkiem pienācīgs pensijas nodrošinājums nozīmē komfortablas vecumdienas, nevis nabadzību. Tas ir priekšnoteikums, lai īstenotu pamattiesības, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tās 25. pantā par vecu cilvēku tiesībām, kurā noteikts, ka “Savienība atzīst un ievēro vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cienīgu un neatkarīgu dzīvi un piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē”, kā arī lai īstenotu tiesības, kas ir nostiprinātas Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumā dalībvalstīm par vecāka gadagājuma cilvēku tiesību veicināšanu1a.

 

_________________

 

1a Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums CM/Rec(2014)2 dalībvalstīm par vecāka gadagājuma cilvēku tiesību veicināšanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  Ievērojami lielu vecuma pensiju daļu nodrošina saskaņā ar publiskām sistēmām, tādējādi valstu pensiju sistēmām ir tieša saikne ar valstu finanšu sistēmas ilgtspēju. Neatkarīgi no dalībvalstu ekskluzīvās kompetences attiecībā uz pensiju sistēmas organizēšanu, kā noteikts Līgumos, ienākumu pietiekamība un valsts pensiju sistēmas finanšu stabilitāte ir ārkārtīgi svarīga visas Savienības stabilitātei. Panākot, ka vairāk Eiropas iedzīvotāju skaidras naudas ietaupījumus un noguldījumus bankās novirza uz ilgtermiņa ieguldījumu produktiem, piemēram, brīvprātīgiem pensiju plāniem, labumu gūtu gan personas (no lielākas peļņas un uzlabotas pensiju atbilstības), gan ekonomika kopumā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c)  Savienība saskaras ar vairākām problēmām, tostarp demogrāfiskām problēmām, jo Eiropa ir kontinents, kas noveco. Turklāt karjeras modeļos, darba tirgū un bagātības sadalījumā notiek būtiskas pārmaiņas ne tikai saistībā ar digitālo revolūciju. Vienlaikus kļūst aizvien skaidrāks, ka valsts nodrošinājuma sistēmas nav pielāgotas globalizētai zināšanu ekonomikai, kurai raksturīgas atvērtas robežas, darbaspēka mobilitāte un migrācija. Tradicionālās valsts pensiju sistēmas nepiemēro pārāk daudzām personām, tostarp sievietēm, jauniešiem, migrantiem, mazkvalificētiem darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem, ar kuriem noslēgti nestandarta darba līgumi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1d)  Ir paredzams, ka pirmā pīlāra paaudžu solidaritātes publisko pensiju īpatsvars ar laiku samazināsies. To varētu daļēji kompensēt ar uzkrātajām pensiju tiesībām otrā pīlāra finansētajās shēmās. Tomēr pareizi izveidots trešais pīlārs ievērojami uzlabos pašreizējo valsts pensiju shēmu atbilstību un ilgtspēju. Tādēļ Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP) papildinās un stiprinās privāto pensiju produktu tirgu visā Savienībā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Pensiju produktu iekšējā tirgus padziļināšana, novēršot pārrobežu šķēršļus, palielinātu konkurenci, ļaujot patērētājiem saņemt kvalitatīvākus produktus par zemākām cenām, savukārt to piedāvātāji varētu gūt labumu no apjomradītiem ietaupījumiem. Pat dalībvalstis, kurās demogrāfiskās tendences ir labvēlīgas un kuru pensiju sistēmas ir labi finansētas, iegūtu no efektīvāka pensiju produktu iekšējā tirgus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Ar regulas priekšlikumu paredzēts izveidot maksimāli vienkāršu, drošu, pārredzamu, patērētājiem ērti lietojamu un visā Eiropā pārnesamu pensiju produktu par pieņemamu cenu, lai papildinātu dalībvalstīs pastāvošās sistēmas.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pašlaik privāto pensiju iekšējā tirgus darbību kavē lielā sadrumstalotība starp valstu tirgiem un ierobežota privāto pensiju produktu pārnesamība. Tā rezultātā privātpersonām var būt sarežģīti izmantot savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var būt liegts sākt strādāt vai doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti esošie privāto pensiju produkti.

(3)  Pašlaik privāto pensiju iekšējais tirgus nedarbojas labi. Dažās dalībvalstīs vēl nav izveidots privāto pensiju produktu tirgus. Citās dalībvalstīs ir pieejami privāto pensiju produkti, taču valstu tirgi ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Tāpēc privāto pensiju produktu pārnesamība ir ierobežota. Tā rezultātā privātpersonām var būt sarežģīti izmantot savas pamatbrīvības. Piemēram, tām var būt liegts sākt strādāt vai doties pensijā citā dalībvalstī. Turklāt iespēja pakalpojumu sniedzējiem izmantot brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus kavē tas, ka nav standartizēti esošie privāto pensiju produkti.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Kā tas tika norādīts Komisijas 2015. gada septembra Rīcības plānā kapitāla tirgu savienības28 izveidei, “Komisija izvērtēs politikas iespējas izveidot sekmīgu Eiropas mēroga tirgu vienkāršām, efektīvām un konkurētspējīgām privātajām pensijām un konstatēs, vai, lai atbalstītu šo tirgu, ir nepieciešamas ES mēroga likumdošanas darbības.”

svītrots

__________________

 

28“Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības izveidei”, Eiropas Komisija, 2015. gada 30. septembris (COM(2015) 468 final).

 

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Eiropadome savos 2016. gada 28. jūnija30 secinājumos aicināja “panākt ātru un pārliecinošu progresu, lai uzņēmumiem nodrošinātu vieglāku piekļuvi finansējumam un atbalstītu investīcijas reālajā ekonomikā, virzot uz priekšu kapitāla tirgu savienības programmu”.

svītrots

__________________

 

30Eiropadomes 2015. gada 28. jūnija secinājumi EUCO 26/16, 11. punkts.

 

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  2016. gada 14. septembra paziņojumā Kapitāla tirgu savienība – reformu paātrināšana31, Komisija norādīja, ka tā “apsvērs iespēju nākt klajā ar priekšlikumiem par privāto pensiju ES produktu, kas būtu vienkāršs, efektīvs un konkurētspējīgs [..] Apsvērtie risinājumi ietver iespēju sagatavot tiesību akta priekšlikumu, ar kuru varētu nākt klajā 2017. gadā.”

svītrots

__________________

 

31COM(2016) 601 final, 2. lpp.

 

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Paziņojumā par kapitāla tirgu savienības rīcības plāna32 vidusposma pārskatīšanu Komisija paziņoja tiesību akta priekšlikumu “par Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP) – līdz 2017. gada jūnija beigām. Tas veidos pamatu drošākam, rentablākam un pārredzamākam pieejamu un brīvprātīgu privātās pensijas uzkrājumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Tas apmierinās to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu adekvātumu, risinās demogrāfiskās problēmas, papildinās esošos pensiju produktus un plānus un atbalstīs privāto pensiju izmaksu efektivitāti, piedāvājot labas iespējas saistībā ar pensiju uzkrājumu ilgtermiņa ieguldījumiem”.

svītrots

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, 7. lpp.

 

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  PEPP kā viena no privāto pensiju produktiem izstrāde palīdzēs palielināt izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES tirgu PEPP sniedzējiem. Tas nodrošinās mājsaimniecībām labākas iespējas to pensijas mērķu īstenošanai.

(10)  PEPP kā viena no privāto pensiju produktiem izstrāde palīdzēs palielināt izvēli pensiju uzkrājumiem un izveidot ES tirgu PEPP sniedzējiem. Tas nodrošinās mājsaimniecībām papildu iespējas to pensijas mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Nedrošu darba attiecību un tiesību aktu izmaiņu dēļ pensiju līmenis pastāvīgi samazinās. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir, lai tieši jaunākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar zemiem ienākumiem tiktu radīta iespēja nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni vecumdienās. Tādēļ PEPP jābūt pievilcīgam un pieejamam jo īpaši minētajām grupām.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

10.b apsvērums(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Finanšu izglītība var uzlabot izpratni par mājsaimniecību noguldījumu izvēli brīvprātīgo privāto pensiju plānu jomā. Noguldītājiem jābūt arī atbilstīgām iespējām pilnībā apzināt ar Viseiropas produktu saistītos riskus un tā īpatnības.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Tiesiskais regulējums attiecībā uz PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Papildinot esošos pensiju produktus un plānus, tas palīdzēs apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, risinot demogrāfisko problēmu un nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma neaizstās un nesaskaņos esošos valsts privāto pensiju plānus.

(11)  Tiesiskais regulējums attiecībā uz PEPP būs pamats veiksmīgam cenas ziņā pieejamu un brīvprātīgu, ar pensiju saistītu ieguldījumu tirgum, ko var pārvaldīt visas Eiropas mērogā. Papildinot esošos valsts pensiju un arodpensiju plānus un produktus, tas palīdzēs apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri vēlas uzlabot savu pensiju uzkrājumu atbilstību, risinot demogrāfisko problēmu un nodrošinot spēcīgu, jaunu privātā kapitāla avotu ilgtermiņa ieguldījumiem. Šī sistēma neaizstās un nesaskaņos esošos valsts privāto pensiju plānus un arī neietekmēs pašreizējos valsts pensiju un arodpensiju plānus un produktus. PEPP nebūs ne tieši, ne netieši saistīts ar PEPP noguldītāja profesionālo vai nodarbinātības statusu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Šis tiesiskais regulējums nekādā veidā nedrīkst ierobežot dalībvalstu pienākumu izpildīt savas saistības attiecībā uz pietiekamas valsts pensijas nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ar regulu saskaņo PEPP pamatiezīmju kopumu attiecībā uz tādiem pamatelementiem kā izplatīšana, ieguldījumu politika, pakalpojumu sniedzēju maiņa, pārrobežu pakalpojumu sniegšana un pārnesamība. Šo pamatiezīmju saskaņošana uzlabos vienlīdzīgus konkurences apstākļus privāto pensiju sniedzējiem kopumā un sekmēs KTS izveidi un privāto pensiju iekšējā tirgus integrāciju. Tā rezultāta tiks izveidots lielā mērā standartizēts un visās dalībvalstīs pieejams Viseiropas produkts, kas dod patērētājiem iespēju pilnībā izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, pārvedot savas pensiju tiesības uz ārvalstīm, un piedāvā plašāku izvēli starp dažādiem pakalpojumu sniedzēju veidiem, tostarp pārrobežu kontekstā. Tā kā būs mazāk šķēršļu pensiju pakalpojumu sniegšanai pāri robežām, Viseiropas privāto pensiju produkts palielinās konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem visas Eiropas mērogā un radīs apjomradītus ietaupījumus, kam būtu jānāk par labu pensiju saņēmējiem.

(12)  Ar regulu saskaņo PEPP pamatiezīmju kopumu attiecībā uz tādiem pamatelementiem kā izplatīšana, līgumi, ieguldījumu politika, pakalpojumu sniedzēju maiņa, pārrobežu pakalpojumu sniegšana un pārnesamība. Šo pamatiezīmju saskaņošana uzlabos vienlīdzīgus konkurences apstākļus privāto pensiju sniedzējiem kopumā un sekmēs KTS izveidi un privāto pensiju iekšējā tirgus integrāciju. Tā rezultāta tiks izveidots lielā mērā standartizēts un visās dalībvalstīs pieejams Viseiropas produkts, kas dod patērētājiem iespēju pilnībā izmantot iekšējā tirgus sniegtās iespējas, pārvedot savas pensiju tiesības uz ārvalstīm, un piedāvā plašāku izvēli starp dažādiem pakalpojumu sniedzēju veidiem, tostarp pārrobežu kontekstā. Tā kā būs mazāk šķēršļu pensiju pakalpojumu sniegšanai pāri robežām, Viseiropas privāto pensiju produkts palielinās konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem visas Eiropas mērogā un radīs apjomradītus ietaupījumus, kam būtu jānāk par labu pensiju saņēmējiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  EAAPI būtu jāpiešķir PEPP atļauja saskaņā ar šo regulu. Atļauju nekādā gadījumā nedrīkst piešķirt ar atpakaļejošu spēku.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  PEPP sniedzējiem vajadzētu būt piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu vienotu produkta atļauju, ko izdevusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu.

(14)  PEPP sniedzējiem vajadzētu būt piekļuvei visam Savienības tirgum ar vienu vienotu produkta atļauju, ko izdevusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (“EAAPI”), pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu un sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm. Atļaujas piešķiršana nodrošinās, ka produkti, ko tirgū piedāvā kā PEPP, ir tikai droši un pārbaudīti ieguldījumu produkti. EAAPI attiecīgi pārbauda PEPP līgumu nosacījumus, lai nodrošinātu šīs regulas prasību ievērošanu.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitātes un patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, piederības dalībvalstij un uzņēmējai dalībvalstij būtu cieši jāsadarbojas šajā regulā noteikto pienākumu izpildē. Ja PEPP sniedzēji un izplatītāji veic darījumdarbību dažādās dalībvalstīs saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt atbildīgai par to, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, jo tai ir ciešāka saikne ar PEPP sniedzēju. Lai nodrošinātu pienākumu taisnīgu sadali starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par tās teritorijā notikušiem pienākumu pārkāpumiem, tai būtu jāinformē piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai tad vajadzētu būt pienākumam veikt attiecīgos pasākumus. Turklāt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav pietiekami.

(16)  Lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitātes un patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, PEPP sniedzēja un izplatītāju piederības dalībvalstij un uzņēmējai dalībvalstij būtu cieši jāsadarbojas šajā regulā noteikto pienākumu izpildē. Ja PEPP sniedzēji un izplatītāji veic darījumdarbību dažādās dalībvalstīs saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību, piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt atbildīgai par to, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajiem pienākumiem, jo tai ir ciešāka saikne ar PEPP sniedzēju. Lai nodrošinātu pienākumu taisnīgu sadali starp piederības un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par tās teritorijā notikušiem pienākumu pārkāpumiem, tai būtu jāinformē piederības dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai tad vajadzētu būt pienākumam veikt attiecīgos pasākumus. Turklāt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav pietiekami.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ja citā dalībvalstī ir izveidota filiāle vai pastāvīga klātbūtne, ir atbilstīgi, ka pienākumu izpildes atbildība tiek dalīta starp piederības dalībvalsti un uzņēmēju dalībvalsti. Par tādu pienākumu izpildes ievērošanu, kuri skar darījumdarbību kopumā un kuri ir, piemēram, noteikumi par profesionālām prasībām, vajadzētu būt atbildīgai piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar tādu pašu režīmu kā pakalpojumu sniegšanas gadījumā, savukārt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt atbildīgai par informācijas sniegšanas un darījumdarbības veikšanas noteikumu īstenošanu attiecībā uz tās teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem. Tomēr, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par tādu pienākumu izpildes pārkāpumiem tās teritorijā, par kuriem šajā direktīvā tai nav paredzēta atbildība, cieša sadarbība paredz, ka minētajai iestādei informē piederības dalībvalsts kompetentā iestādi, lai tā veiktu attiecīgos pasākumus. Šādi gadījumi jo īpaši ietver nevainojamas reputācijas, profesionālo zināšanu un kompetences prasību noteikumu pārkāpumus. Turklāt, ņemot vērā patērētāju tiesību aizsardzību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav pietiekami.

(17)  Ja citā dalībvalstī ir izveidota filiāle vai pastāvīga klātbūtne, ir atbilstīgi, ka pienākumu izpildes atbildība tiek dalīta starp piederības dalībvalsti un uzņēmēju dalībvalsti. Par tādu pienākumu izpildes ievērošanu, kuri skar darījumdarbību kopumā un kuri ir, piemēram, noteikumi par profesionālām prasībām, vajadzētu būt atbildīgai piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar tādu pašu režīmu kā pakalpojumu sniegšanas gadījumā, savukārt uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt atbildīgai par informācijas sniegšanas, reklāmas un darījumdarbības veikšanas noteikumu īstenošanu attiecībā uz tās teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem. Tomēr, ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde uzzina par tādu pienākumu izpildes pārkāpumiem tās teritorijā, par kuriem šajā regulā tai nav paredzēta atbildība, cieša sadarbība paredz, ka minētajai iestādei informē piederības dalībvalsts kompetentā iestādi, lai tā veiktu attiecīgos pasākumus. Šādi gadījumi jo īpaši ietver nevainojamas reputācijas, profesionālo zināšanu un kompetences prasību noteikumu pārkāpumus. Turklāt, ņemot vērā patērētāju tiesību aizsardzību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt tiesībām iejaukties, ja piederības dalībvalsts neīsteno piemērotus pasākumus vai ja īstenotie pasākumi nav pietiekami.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām iegūt vai iegādāties PEPP citā dalībvalstī nekā savas dzīvesvietas dalībvalsts un tiesībām vienlaikus saglabāt vairāk nekā vienu nodalījumu, savukārt PEPP produktam piemērotajiem nodokļu atvieglojumiem vajadzētu būt tās dalībvalsts nodokļu atvieglojumiem, kurā PEPP noguldītājs dzīvo, lai novērstu jebkādu nodokļu ļaunprātīgu izmantošanu atšķirīgu valstu nodokļu sistēmu dēļ.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Ja EAAPI atsauc PEPP piešķirto atļauju, tas neietekmē PEPP sniedzēja saistības pret PEPP noguldītāju vai PEPP saņēmēju.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju PEPP sniedzējiem, pienākumu sniegt PEPP, kas ietver nodalījumus katrai dalībvalstij, piemēros trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Tomēr, ieviešot PEPP, tā sniedzējam būtu jānodrošina informācija par to, kuri valstu nodalījumi ir nekavējoties pieejami, lai izvairītos no iespējamas patērētāju maldināšanas.

(21)  Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju PEPP sniedzējiem, pienākumu sniegt PEPP, kas ietver nodalījumus katrai dalībvalstij, piemēros piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Lai šo prasību izpildītu, PEPP sniedzējiem vajadzētu spēt veidot nodalījumu partnerības. Tomēr, ieviešot PEPP, tā sniedzējam līgumā būtu jānodrošina informācija par to, kuri valstu nodalījumi ir nekavējoties pieejami, lai izvairītos no iespējamas patērētāju maldināšanas. Ja PEPP vēl nav iespējams pārnest, PEPP noguldītājam vajadzētu būt iespējai bez maksas mainīt sniedzēju, lai nodrošinātu pārnesamību.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Ja PEPP noguldītājs pārceļas uz citu dalībvalsti un izmanto pārnesamības pakalpojumu jauna nodalījuma atvēršanai, viņam būtu jāsaņem fiskālās priekšrocības, kas ir līdzvērtīgas vietējiem PEPP noguldītājiem piemērotajām priekšrocībām.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21b)  Ja pārejas periodā, kas ilgst piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, PEPP noguldītājs maina dzīvesvietu un pārceļas uz citu dalībvalsti, kurā PEPP sniedzējs nevar piedāvāt nodalījumu, PEPP noguldītājs var bez maksas mainīt PEPP sniedzēju.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna būtību un ar to saistīto administratīvo slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra un atbilstīga informācija, lai palīdzētu viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta līmeņa pārredzamība dažādos plāna posmos, kas ietver iepriekšēju pieteikšanos, dalību (tostarp pirms aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz informācija par uzkrātajām pensijas tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu aplēstajiem līmeņiem, riskiem un garantijām, kā arī izmaksām. Ja pensijas kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā ir ekonomiski scenāriji, minētajai informācijai būtu jāietver arī nelabvēlīgs scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet ticamam.

(22)  Ņemot vērā izveidotā pensiju plāna būtību un ar to saistīto administratīvo slogu, PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu potenciālajiem PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem jānodrošina skaidra, viegli saprotama un atbilstīga informācija, lai palīdzētu viņiem pieņemt lēmumus par viņu pensiju. Šā paša iemesla dēļ PEPP sniedzējiem un izplatītājiem būtu arī jānodrošina augsta līmeņa pārredzamība dažādos plāna posmos, kas ietver iepriekšēju pieteikšanos, dalību (tostarp pirms aiziešanas pensijā) un laiku pēc aiziešanas pensijā. Jo sevišķi būtu jāsniedz informācija par uzkrātajām pensijas tiesībām, pensijas kapitāla izmaksu aplēstajiem līmeņiem, riskiem un garantijām, tostarp riskiem, kas saistīti ar vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem, kā arī izmaksām. Ja pensijas kapitāla izmaksu aplēsto līmeņu pamatā ir ekonomiski scenāriji, minētajai informācijai būtu jāietver arī nelabvēlīgs scenārijs, kam vajadzētu būt galējam, bet ticamam.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Pirms pievienošanās PEPP plānam, potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izdarīt informētu izvēli.

(23)  Pirms pievienošanās PEPP plānam, potenciālajiem PEPP noguldītājiem būtu jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai viņi varētu izdarīt informētu izvēli. Izvēloties standartiespēju, PEPP noguldītājiem būtu jāizmanto lēmumu pieņemšanas shēma, kas palīdz izdarīt šādu izvēli.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai nodrošinātu optimālu produkta pārredzamību, PEPP izveidotājiem būtu jāsagatavo PEPP pamatinformācijas dokuments par viņu veidotajiem PEPP, pirms šo produktu var izplatīt PEPP noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas dokumenta pareizību. Ar PEPP pamatinformācijas dokumentu būtu jāaizstāj un jāpielāgo komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokuments saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/201433, kas nebūtu jāiesniedz par PEPP.

(24)  Lai nodrošinātu optimālu produkta pārredzamību, PEPP izveidotājiem būtu jāsagatavo PEPP pamatinformācijas dokuments par viņu veidotajiem PEPP, pirms šo produktu var izplatīt PEPP noguldītājiem. Tiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par PEPP pamatinformācijas dokumenta pareizību.

__________________

__________________

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Sīkākas norādes par informāciju, kas jāiekļauj PEPP pamatinformācijas dokumentā papildus tiem elementiem, kas jau paredzēti komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014, un šīs informācijas izklāsts būtu sīkāk jāsaskaņo ar regulatīviem tehniskiem standartiem, kuri papildina regulatīvos tehniskos standartus, kas noteikti ar Komisijas 2017. gada 8. marta Deleģēto regulu, ņemot vērā esošos un turpmākos patērētāju uzvedības pētījumus, tostarp rezultātus, kas gūti, pārbaudot patērētāju dažādu informēšanas veidu efektivitāti.

(27)  Sīkākas norādes par informāciju, kas jāiekļauj PEPP pamatinformācijas dokumentā, un šīs informācijas izklāsts būtu sīkāk jāsaskaņo ar regulatīviem tehniskiem standartiem, ņemot vērā esošos un turpmākos patērētāju uzvedības pētījumus, tostarp rezultātus, kas gūti, pārbaudot patērētāju dažādu informēšanas veidu efektivitāti.

__________________

 

34 Komisijas 2017. gada 8. marta Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem.

 

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Pamatinformācijas dokuments būtu jāveido ar divām daļām. Pirmajā, vispārīgajā daļā būtu jāizklāsta vispārīga informācija par PEPP. Otrajā, speciālajā daļā būtu jāizklāsta konkrēta, katrai dalībvalstij raksturīga informācija, piemēram, pensionēšanās vecums.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem un vispārējiem datiem un nodrošinātu regulāru informēšanu. Pensijas kapitāla pārskatam vajadzētu būt skaidram un saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu informāciju, lai atvieglotu izpratni par pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos plānos, kā arī jāveicina darbaspēka mobilitāte.

(29)  PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā pensijas kapitāla pārskats, kas adresēts PEPP noguldītājiem, lai tos iepazīstinātu ar būtiskākajiem PEPP plāna individuālajiem un vispārējiem datiem un nodrošinātu regulāru informēšanu. Pensijas kapitāla pārskatam vajadzētu būt skaidram un saprotamam un saturēt būtisku un atbilstīgu informāciju, lai atvieglotu izpratni par pensijas tiesībām laika gaitā un dažādos plānos, kā arī jāveicina darbaspēka mobilitāte. PEPP noguldītājam katru gadu sniedz pensijas kapitāla pārskatu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  PEPP sniedzējiem būtu jāizstrādā PEPP ieguldītāju informēšanai paredzēti iemaksu plāni un prognozes, vēršot uzmanību uz fondu vērtību, peļņu no ieguldījumiem, inflācijas aplēsēm un ekonomikas izaugsmi.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  PEPP sniedzējiem būtu pietiekami laicīgi pirms PEPP noguldītāju aiziešanas pensijā jāinformē viņus par viņu pensijas izmaksu iespējām. Ja pensijas pabalstu neizmaksā kā mūža renti, dalībniekiem, kas tuvojas pensijas vecumam, būtu jāsaņem informācija par pieejamajiem pabalstu maksājumu produktiem, lai atvieglotu finanšu plānošanu aiziešanai pensijā.

(30)  PEPP sniedzējiem būtu pietiekami laicīgi pirms PEPP noguldītāju aiziešanas pensijā jāinformē viņus par viņu pensijas izmaksu iespējām. PEPP noguldītājiem arī būtu jāsaņem atgādinājums par iespēju nomainīt izmaksu iespēju. Standartiespējas gadījumā vienreizējs maksājums nedrīkstētu būt lielāks par 30 %, atlikušo summu izmaksājot kā pabalstu līdz dzīves beigām. Pēdējais atgādinājums būtu jāsaņem vienu gadu pirms pensionēšanās. Ja pensijas pabalstu neizmaksā kā mūža renti, dalībniekiem, kas tuvojas pensijas vecumam, būtu jāsaņem informācija par pieejamajiem pabalstu maksājumu produktiem, lai atvieglotu finanšu plānošanu aiziešanai pensijā.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Posmā, kad tiek izmaksāti pensiju pabalsti, PEPP saņēmējiem būtu jāturpina saņemt informācija par saviem pensiju pabalstiem un attiecīgajām izmaksas iespējām. Tas ir jo sevišķi svarīgi, ja PEPP saņēmēji izmaksāšanas posmā sedz būtisku ieguldījumu risku. PEPP saņēmēji būtu arī jāinformē par visiem izmaksājamo pabalstu līmeņa samazinājumiem pirms jebkādu šādu samazinājumu piemērošanas pēc tam, kad lēmums par samazinājumu ir pieņemts. Paraugprakse paredz ieteikumu PEPP sniedzējiem apspriesties ar PEPP saņēmējiem pirms jebkādu šādu lēmumu pieņemšanas.

(31)  Posmā, kad tiek izmaksāti pensiju pabalsti, PEPP saņēmējiem būtu jāturpina saņemt informācija par saviem pensiju pabalstiem un attiecīgajām izmaksas iespējām. Tas ir jo sevišķi svarīgi, ja PEPP saņēmēji izmaksāšanas posmā sedz būtisku ieguldījumu risku. PEPP saņēmēji būtu arī jāinformē par visiem izmaksājamo pabalstu līmeņa samazinājumiem pirms jebkādu šādu samazinājumu piemērošanas pēc tam, kad lēmums par samazinājumu ir pieņemts. PEPP sniedzējiem ir ieteicams apspriesties ar PEPP saņēmējiem pirms jebkādu šādu lēmumu pieņemšanas.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Lai pienācīgi aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi atbilst to saistību veidam un termiņam. Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem nodrošina pietiekamu elastīgumu, pieņemot lēmumu par visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu politiku, un vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi. Piesardzības principa ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai.

(32)  Lai pienācīgi aizsargātu PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju tiesības, PEPP sniedzējiem būtu jādod iespēja izvietot aktīvus tādā veidā, kas precīzi atbilst to saistību, tostarp ilgtermiņa saistību, veidam un termiņam. Tādēļ ir vajadzīga efektīva uzraudzība, kā arī pieeja attiecībā uz ieguldījumu noteikumiem, kas PEPP sniedzējiem nodrošina pietiekamu elastīgumu, pieņemot lēmumu par visdrošāko un efektīvāko ieguldījumu politiku, un vienlaikus tiem liekot rīkoties piesardzīgi, ļaujot pielāgoties PEPP noguldītāja ilgtermiņa saistībām. Piesardzības principa ievērošana tālab prasa, lai ieguldījumu politika atbilstu konkrētā PEPP sniedzēja klientu struktūrai.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Nosakot, ka kapitālieguldījumu pamatā ir piesardzības princips, un dodot PEPP sniedzējiem iespēju darboties pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot ekonomikas un sociālo attīstību.

(33)  Nosakot, ka kapitālieguldījumu pamatā ir piesardzības princips, un dodot PEPP sniedzējiem iespēju darboties pārrobežu līmenī, tiek veicināta uzkrājumu novirzīšana uz privātās pensijas kapitāla uzkrāšanas sektoru, tādējādi veicinot ekonomikas un sociālo attīstību. Piesardzības principa īstenošanā ņem vērā arī nozīmi, kāda ieguldījumu procesā ir vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Vides, sociālie un vadības faktori, kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu politikai un PEPP sniedzēju riska pārvaldības sistēmām. PEPP sniedzējus būtu jāmudina apsvērt šādus faktorus, pieņemot ieguldījumu lēmumus, un ņemt vērā to, ka tie ir daļa no to riska pārvaldības sistēmas.

(36)  Vides, sociālie un vadības faktori, kā norādīts atbildīgas ieguldīšanas principos, kurus atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācija, ir svarīgi ieguldījumu politikai un PEPP sniedzēju riska pārvaldības sistēmām. PEPP sniedzējus būtu jāmudina apsvērt šādus faktorus, pieņemot ieguldījumu lēmumus, un ņemt vērā to, ka tie ir daļa no to riska pārvaldības sistēmas. Minētais riska novērtējums būtu arī jādara pieejams EAAPI un kompetentajām iestādēm, kā arī PEPP noguldītājiem.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a)  Ja pakalpojuma sniedzējs pats nevar piedāvāt ieguldījumu iespēju, jo viņš šādu iespēju nevar nodrošināt vai nevar to piedāvāt tikai vienā dalībvalstī, viņam būtu jāspēj šo iespēju piedāvāt, izmantojot produktu partnerību.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(39)  Ieguldījumu standartiespējai būtu jāļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu. PEPP sniedzēji varētu ietvert arī inflācijas indeksācijas mehānismu, lai vismaz daļēji segtu inflāciju.

(39)  Ieguldījumu standartiespējai būtu jāļauj PEPP noguldītājam atgūt faktisko ieguldīto kapitālu pirms uzkrāto maksu un izmaksu atskaitīšanas un pēc inflācijas ņemšanas vērā.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39a)  Gadījumos, kad pastāv pamatoti iemesli, piemēram, pierādīta nolaidība, tiesību aktu pārkāpumi vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, vai gadījumos, kad PEPP atļauja atsaukta, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt iespējai jebkurā laikā un bez maksas mainīt sniedzēju, neturpinot līguma izpildi.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Izmaksu un maksu pārredzamībai ir būtiska nozīme, lai vairotu PEPP noguldītāju uzticēšanos un ļautu tiem izdarīt informētu izvēli. Tādēļ nepārredzamu cenu noteikšanas metožu izmantošana būtu jāaizliedz.

(42)  Izmaksu un maksu pārredzamībai un taisnīgumam ir būtiska nozīme, lai vairotu PEPP noguldītāju uzticēšanos un ļautu tiem izdarīt informētu izvēli. Tādēļ nepārredzamu cenu noteikšanas metožu izmantošana būtu jāaizliedz.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44)  Komisijai būtu jāpieņem EUI apvienotajā komitejā izstrādātais īstenošanas tehnisko standartu projekts attiecībā uz tādu PEPP pamatinformācijas dokumenta konkrētu elementu izklāstu un saturu, kas nav iekļauti [PRIIP pamatinformācijas dokumenta regulatīvajos tehniskajos standartos] saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/201035 10.–14. pantu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/201036 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/201037. Komisijai būtu jāpapildina EUI tehniskais darbs, veicot pārbaudi par to, kā patērētājiem tiek izsniegts pamatinformācijas dokuments, kā to ierosinājušas EUI.

svītrots

__________________

 

35Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

 

37 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

 

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(46a)  Profesionālajām struktūrām vajadzētu būt tiesībām celt pārstāvības prasības, kuru mērķis ir aizsargāt PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju kolektīvās intereses saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47)  Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām mainīt PEPP sniedzējus akumulācijas un dekumulācijas posmos, īstenojot skaidru, ātru un drošu procedūru.

(47)  Lai rastu labākus apstākļus ieguldījumiem, tādējādi arī veicinot konkurenci starp PEPP sniedzējiem, PEPP noguldītājiem vajadzētu būt tiesībām mainīt PEPP sniedzējus uzkrāšanas un izmaksu posmos, īstenojot skaidru, ātru un drošu procedūru. Standartiespējas gadījumā tam vajadzētu būt iespējamam tikai uzkrāšanas posmā, jo patērētāju aizsardzības nolūkā ir jāpanāk droša pabalsta izmaksa, un šāda maiņa var radīt negatīvas finansiālas sekas.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  PEPP noguldītājam vajadzētu būt vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā. PEPP sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu.

(48)  PEPP noguldītājam vajadzētu būt vienkārši veikt maiņas procesu. Tādējādi saņemošajam PEPP sniedzējam vajadzētu būt atbildīgam par procesa uzsākšanu un vadīšanu PEPP noguldītāja vārdā un pēc viņa pieprasījuma. PEPP sniedzējiem, ieviešot maiņas pakalpojumu, būtu jāspēj brīvprātīgi izmantot papildu līdzekļus, piemēram, tehnisku risinājumu.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49)  Pirms atļaujas došanas veikt maiņu PEPP noguldītājs būtu jāinformē par visiem procedūras posmiem, kas nepieciešami, lai pabeigtu maiņu.

(49)  Pirms dod atļauju veikt maiņu, PEPP noguldītājs būtu jāinformē par visiem procedūras posmiem un izmaksām, kas nepieciešamas, lai pabeigtu maiņu, tā nodrošinot PEPP noguldītājam iespēju pieņemt pamatotu lēmumu par maiņas pakalpojumu.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(51a)  Maiņas gadījumā PEPP noguldītāji būtu jāinformē par iespējamiem nodokļu atvieglojumu zaudējumiem un citām finansiālajām sekām, kas rodas, ja veic maiņu un nodod aktīvus PEPP sniedzējam, uz kuru attiecas atšķirīgi nodokļu atvieglojumu režīmi; lai mazinātu finanšu zaudējumus, kompetentajām iestādēm, veicinot maiņu un aktīvu pārvešanu PEPP atsaukšanas gadījumā, vajadzētu informēt PEPP noguldītājus par tādu alternatīvu PEPP sniedzēju un alternatīvu PEPP produktu pieejamību, kas piedāvā līdzīgus vai salīdzināmus nodokļu atvieglojumus.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53)  PEPP noguldītājiem būtu jāatļauj, piesakoties konkrētam PEPP, brīvi lemt par viņu pensijas izmaksu (gadskārtējs pabalsts, vienreizējs maksājums vai cits veids) dekumulācijas posmā, pastāvot iespējai pārskatīt savu izvēli reizi piecos gados, lai, tuvojoties pensijas vecumam, viņi varētu labāk pielāgot savu pensijas izmaksu izvēli savām vajadzībām.

(53)  PEPP noguldītājiem būtu jāatļauj, piesakoties konkrētam PEPP, brīvi lemt par viņu pensijas izmaksu (periodiski pensijas maksājumi, vienreizējs maksājums vai cits veids) izmaksu posmā, pastāvot iespējai pārskatīt savu izvēli reizi piecos gados, lai, tuvojoties pensijas vecumam, viņi varētu labāk pielāgot savu pensijas izmaksu izvēli savām vajadzībām.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54)  PEPP sniedzējiem būtu jāatļauj piedāvāt PEPP noguldītājiem plašs dekumulācijas iespēju klāsts. Šāda pieeja ļautu sasniegt mērķi – uzlabot PEPP apguvi, nodrošinot PEPP noguldītājiem lielāku elastību un izvēli. Tas ļautu pakalpojumu sniedzējiem savus PEPP izstrādāt visrentablākajā veidā. Tas saskan ar citām ES politikas jomām un ir politiski īstenojami, jo nodrošina pietiekami lielu elastību dalībvalstīm pieņemt lēmumu par dekumulācijas iespējām, ko tās vēlas iedrošināt.

(54)  PEPP sniedzējiem būtu jāatļauj izmaksu posmā piedāvāt PEPP noguldītājiem pietiekami plašu izmaksu iespēju klāstu. Šāda pieeja ļautu sasniegt mērķi – uzlabot PEPP apguvi, nodrošinot PEPP noguldītājiem lielāku elastību un izvēli. Tas ļautu pakalpojumu sniedzējiem savus PEPP izstrādāt visrentablākajā veidā. Tas saskan ar citām ES politikas jomām un ir politiski īstenojami, jo nodrošina pietiekami lielu elastību dalībvalstīm pieņemt lēmumu par izmaksu iespējām, ko tās vēlas iedrošināt.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(54a)  Saskaņā ar standartiespēju fiksēta summa 70 % apmērā no izmaksājamās summas būtu obligāti jāizmaksā kā gadskārtējs pabalsts.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(66)  Jebkurai personas datu apstrādei, kas tiek veikta saskaņā ar šo regulu, piemēram, apmaiņai ar personas datiem vai šo datu nodošanai, ko veic kompetentās iestādes, būtu jānotiek atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67939, un jebkurai informācijas apmaiņai vai nodošanai, ko veic EUI, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/200140.

(66)  Jebkurai personas datu apstrādei, kas tiek veikta saskaņā ar šo regulu, piemēram, apmaiņai ar personas datiem vai šo datu nodošanai, ko veic kompetentās iestādes, personas datu glabāšanai EAAPI uzturētajā centrālajā reģistrā un PEPP sniedzēju vai PEPP izplatītāju veiktajai personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67939, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/68039a un Regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula). Jebkurai informācijas apmaiņai vai nodošanai, ko veic EUI, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/200140.

_________________

_________________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

39a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

66.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(66a)  Ņemot vērā to, ka personas finanšu dati ir sensitīvi dati, stingrai datu aizsardzībai ir ļoti liela nozīme. Tāpēc ir ieteicams šīs regulas īstenošanā un uzraudzībā cieši iesaistīt datu aizsardzības iestādes.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

70.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(70a)  Ņemot vērā šīs regulas iespējamās ilgtermiņa sekas, ir svarīgi rūpīgi uzraudzīt norises sākotnējā piemērošanas posmā. Veicot novērtējumu, Komisijai būtu arī jāņem vērā viedoklis, ko sniegusi EAAPI, ieinteresēto personu un ekspertu komisija, kura būtu jāizveido, lai pastāvīgi uzraudzītu visus attiecīgos PEPP aspektus un ziņotu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai par visiem novērojumiem.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi par atļauju piešķiršanu tādiem privāto pensiju produktiem un to izveidošanu, izplatīšanu un uzraudzību, kas tiek izplatīti Savienībā ar apzīmējumu “Viseiropas privāto pensiju produkts” jeb “PEPP”.

Šajā regulā ir paredzēti vienoti noteikumi par atļauju piešķiršanu un atsaukšanu tādiem privāto pensiju produktiem un to izveidošanu, izplatīšanu un uzraudzību, kas tiek izplatīti Savienībā ar apzīmējumu “Viseiropas privāto pensiju produkts” jeb “PEPP”.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  kas paredz kapitāla akumulēšanu līdz pensijai, paredzot tikai ierobežotas iespējas to priekšlaicīgi izņemt pirms aiziešanas pensijā;

(c)  kas paredz kapitāla uzkrāšanu līdz pensijai;

Pamatojums

Tā kā PEPP ir vecuma pensijas produkts, neatkarīgi no izvēlētās ieguldījumu iespējas kapitāla uzkrāšanai vajadzētu būt obligātai līdz pensionēšanās vecumam.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  kas sniedz ienākumus pensijā;

(d)  kas, iestājoties pensijas vecumam, nodrošina vecuma pensijas pabalstu;

Pamatojums

Saskaņots ar 9. punktu.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  “Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa noguldījuma privāto pensiju produkts, ko saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz regulēta finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi Savienības tiesībām piešķirta atļauja pārvaldīt kolektīvus vai individuālus ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies individuāls PEPP noguldītājs un kam nav atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir ierobežota;

(2)  “Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP)” ir ilgtermiņa noguldījuma privāto pensiju produkts, ko saskaņā ar apstiprinātu PEPP plānu sniedz 5. pantā minētā finanšu sabiedrība, kurai atbilstīgi Savienības tiesībām piešķirta atļauja pārvaldīt kolektīvus vai individuālus ieguldījumus vai noguldījumus, uz ko pensionēšanās nolūkā brīvprātīgi pieteicies individuāls PEPP noguldītājs un kam nav atpirkšanas iespējamības vai kam tā ir ierobežota;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  “PEPP noguldītājs” ir:

3.  “PEPP noguldītājs” ir fiziska persona, kas noslēdz līgumu ar PEPP sniedzēju vai izplatītāju par PEPP pensijas produktu;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  privāts klients atbilstoši definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES41 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā;

svītrots

__________________

 

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

 

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  klients Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/92/EK nozīmē, ja minēto klientu nevarētu uzskatīt par profesionālu klientu, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10. apakšpunktā;

svītrots

__________________

 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/92/EK (2002. gada 9. decembris) par apdrošināšanas starpniecību (OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.).

 

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  “akumulācijas posms” ir laikposms, kurā aktīvi (iemaksas) tiek uzkrāti PEPP kontā un kurš parasti ilgst līdz PEPP saņēmēja pensionēšanās vecumam;

(10)  “uzkrāšanas posms” ir laikposms, kurā aktīvi (iemaksas) tiek uzkrāti PEPP kontā un kurš parasti ilgst līdz PEPP uzkrāšanas posma sākumam;

Pamatojums

Sk. pamatojumu attiecībā uz grozījumiem 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  “gadskārtējs pabalsts” ir summa, kas noteiktos laika intervālos apmaiņā pret ieguldījumiem ir maksājama konkrētu laikposmu, piemēram, PEPP saņēmēja dzīves laikā vai konkrētu gadu skaitu;

(12)  “gadskārtējs pabalsts” ir summa, kas apmaiņā pret ieguldījumiem ir maksājama noteiktos laika intervālos PEPP saņēmēja dzīves laikā;

Pamatojums

Pensijas mērķis ir nodrošināt vecuma pensiju un aizsardzību pret nabadzību vecumdienās. Tādēļ pensijas pabalsts būtu jāizmaksā līdz dzīves beigām.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  “vienreizējs maksājums” ir uzkrātā kapitāla izmaksa uzkrāšanas posma beigās;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  “nodalījums” ir iedaļa, kas tiek atvērta katrā individuālā PEPP kontā un kas atbilst juridiskajām prasībām un nosacījumiem attiecībā uz stimuliem, kas saistībā ar ieguldījumiem PEPP noteikti PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts līmenī. Tādējādi privātpersona var būt PEPP noguldītājs vai PEPP saņēmējs katrā nodalījumā atkarībā no attiecīgajām juridiskajām prasībām, kas noteiktas akumulācijas un dekumulācijas posmos;

(20)  “nodalījums” ir valsts iedaļa, kas tiek atvērta katrā individuālā PEPP kontā un kas atbilst juridiskajām prasībām un nosacījumiem attiecībā uz stimuliem, kas saistībā ar ieguldījumiem PEPP noteikti PEPP noguldītāja dzīvesvietas dalībvalsts līmenī. Tādējādi privātpersona var būt PEPP noguldītājs vai PEPP saņēmējs katrā nodalījumā atkarībā no attiecīgajām juridiskajām prasībām, kas noteiktas uzkrāšanas un izmaksu posmos;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizējums.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  “kapitāls” ir kopējās kapitāla iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz summām, kuras var ieguldīt pēc visu to maksājumu, atlīdzību un izdevumu atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

(21)  “kapitāls” ir kopējās kapitāla iemaksas un nepieprasītais iemaksājamais kapitāls, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz summām, kuras var ieguldīt pirms visu to maksājumu, atlīdzību un izdevumu atskaitīšanas, kas tieši vai netieši jāsedz ieguldītājiem;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saglabāt kapitālu.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  “kapitāla aizsardzība” ir garantija attiecībā uz ieguldīto uzkrāto kapitālu pirms maksu, atlīdzību un izdevumu atskaitīšanas un pēc inflācijas ņemšanas vērā;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  “ieguldījumu standartiespēja” ir ieguldījumu stratēģija, kuru piemēro, ja PEPP noguldītājs nav sniedzis norādījumus par to, kā ieguldīt līdzekļus, kas uzkrājas viņa PEPP kontā;

(24)  “standartiespēja” ir pensiju produkts, kas ir jāpiedāvā ikvienam pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar 37. pantā izklāstīto ieguldījumu stratēģiju;

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  “biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar ilgdzīvošanu, invaliditāti vai nāvi;

Pamatojums

Tā kā PEPP var ietvert arī biometriskus riskus, tiem būtu vajadzīga vienota definīcija.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  “nodalījumu partnerība” ir vairāku PEPP sniedzēju sadarbība nolūkā piedāvāt nodalījumus visās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 28.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28b)  “produktu partnerība” ir PEPP sniedzēju sadarbība, kas vajadzīga gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējs nevar piedāvāt ieguldījumu iespēju vai nevar to piedāvāt konkrētā dalībvalstī;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  alternatīvo ieguldījumu fondu (“AIF”) pārvaldnieki, kuriem piešķirta atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES47.

svītrots

__________________

 

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  informāciju par pieteikuma iesniedzēja identitāti un tā pašreizējo un iepriekšējo finanšu pieredzi un vēsturi;

(b)  informāciju par pieteikuma iesniedzēja identitāti, tostarp pilnu nosaukumu, atrašanās vietu, ieraksta numuru valsts komercreģistrā, akciju kapitālu un pašreizējo un iepriekšējo finanšu pieredzi un vēsturi;

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  to personu identitāti, kas faktiski nodarbojas ar PEPP izveidi un/vai izplata to;

svītrots

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  informāciju par ieguldījumu stratēģijām, riska profilu un citām PEPP īpašībām;

(e)  informāciju par ieguldījumu stratēģijām, riska profilu un citām PEPP īpašībām, tostarp vides, sociālo un pārvaldības faktoru nozīmi ieguldījumu procesā, kā arī ieguldījumu lēmumu ilgtermiņa ietekmi un papildu ietekmi;

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  EAAPI var lūgt skaidrojumus un papildu informāciju par dokumentiem un informāciju, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu.

3.  EAAPI var no 1. punktā noteiktajām finanšu sabiedrībām lūgt skaidrojumus un papildu informāciju par dokumentiem un informāciju, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  EAAPI var lūgt finanšu sabiedrības, kura iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai, kompetentajai iestādei sniegt skaidrojumu un informāciju par 2. punktā minētajiem dokumentiem. Kompetentā iestāde atbild uz pieprasījumu 10 darba dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi EAAPI iesniegto pieprasījumu.

4.  EAAPI informē valsts kompetento iestādi par pieteikumu PEPP atļaujas saņemšanai. EAAPI var lūgt finanšu sabiedrības, kura iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai, kompetentajai iestādei sniegt skaidrojumu un informāciju par 2. punktā minētajiem dokumentiem. Kompetentā iestāde atbild uz pieprasījumu 10 darba dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi EAAPI iesniegto pieprasījumu.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Par jebkurām turpmākām izmaiņām dokumentos un informācijā, kas minēta 1. un 2. punktā, nekavējoties paziņo EAAPI.

5.  Par jebkurām turpmākām izmaiņām dokumentos un informācijā, kas minēta 1. un 2. punktā, finanšu sabiedrība nekavējoties paziņo EAAPI.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  piedāvātā PEPP pamatā ir ieguldījumu stratēģija, kurā noteikts, kādā mērā attiecīgā pakalpojumu sniedzēja riska pārvaldības sistēmā ir iekļauti vides, sociālie un pārvaldības faktori;

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms lēmuma pieņemšanas par pieteikumu EAAPI apspriežas ar pieteikuma iesniedzēja kompetento iestādi.

2.  Pirms lēmuma pieņemšanas par pieteikumu EAAPI apspriežas ar pieteikuma iesniedzēja kompetento valsts iestādi. Kompetentā valsts iestāde var celt iebildumus pret pieteikuma iesniedzēju; šādā gadījumā kompetentā iestāde norāda iebildumu iemeslus, kurus EAFPI ņem vērā.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja EAAPI atsauc PEPP atļauju, EAAPI nekavējoties par to informē kompetento valsts iestādi; turklāt EAAPI kopā ar dalībvalstu kompetentajām valsts iestādēm koordinē un veicina pakalpojumu sniedzēja maiņu un aktīvu nodošanu saskaņā ar šīs regulas VII nodaļu, un valstu kompetentās iestādes nekavējoties informē PEPP noguldītājus par šāda atteikuma sekām; ja PEPP atļauja tiek atsaukta, PEPP noguldītājiem ir tiesības bez maksas mainīt PEPP sniedzēju neatkarīgi no 48. pantā noteiktā maiņas biežuma.

 

Ja PEPP noguldītājs neizmanto 4.a punktā minēto maiņas pakalpojumu, PEPP noguldītājam ir tiesības bez maksas izbeigt PEPP līguma darbību, iesniedzot nepārprotamu paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums izbeigt līguma darbību sakarā ar EAAPI veikto PEPP atļaujas atsaukšanu. PEPP sniedzējs PEPP noguldītājam nekavējoties atlīdzina visas saņemtās summas un visus papildu uzkrātos aktīvus.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  EAAPI reizi ceturksnī informē 5. panta 1. punktā uzskaitīto finanšu sabiedrību kompetentās iestādes par lēmumiem piešķirt, atteikt vai atsaukt atļaujas saskaņā ar šo regulu.

5.  EAAPI nekavējoties informē 5. panta 1. punktā uzskaitīto finanšu sabiedrību kompetentās iestādes par lēmumiem piešķirt, atteikt vai atsaukt atļaujas saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Esošos privāto pensiju produktus var pārveidot par “PEPP”, ja to atļauj EAAPI.

2.  Esošos privāto pensiju produktus var pārveidot par “PEPP”, ja to atļauj EAAPI. Šādā gadījumā ir jāsaņem klienta piekrišana pārveidei.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Finanšu sabiedrības, kas minētas 5. panta 1. punktā, var izplatīt PEPP, kurus tās nav izveidojušas, ja no piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir saņemta atļauja to izplatīšanai.

1.  Finanšu sabiedrības, kas minētas 5. panta 1. punktā, var izplatīt PEPP, kurus tās nav izveidojušas, ar nosacījumu, ka šāda darbība ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem nozares noteikumiem. Kompetentās iestādes informē EAAPI par visām piešķirtajām atļaujām un atteikumiem piešķirt atļauju.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu, attiecīgā PEPP sniedzēju un PEPP kompetento iestādi. Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā formātā.

EAAPI uztur centrālu publisko reģistru, kurā norāda ikvienu PEPP, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu, informāciju par katra PEPP pieejamajiem valstu nodalījumiem un nodalījumu partnerībām, attiecīgā PEPP sniedzēju un izplatītāju un PEPP sniedzēja vai izplatītāja kompetento iestādi. Reģistrs ir publiski pieejams elektroniskā formātā.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pārnesamības pakalpojums ļauj PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

1.  Pārnesamības pakalpojums ļauj PEPP noguldītājiem arī turpmāk veikt iemaksas PEPP, par ko tie jau ir noslēguši līgumu ar tā sniedzēju, gadījumos, kad tie maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citu dalībvalsti, un viņiem ir tiesības vienlaikus saglabāt vairāk nekā vienu nodalījumu, vai nu atverot jaunu papildu nodalījumu un saglabājot esošo nodalījumu, vai arī atverot jaunu nodalījumu un vienlaikus slēdzot esošo nodalījumu.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pārnesamības pakalpojuma izmantošanas gadījumā PEPP noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas priekšrocības un stimulus, ko piešķīris PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar ilgstošiem ieguldījumiem tajā pašā PEPP.

2.  Pārnesamības pakalpojuma izmantošanas gadījumā PEPP noguldītājiem ir tiesības saglabāt visas priekšrocības un stimulus, ko piešķīris PEPP sniedzējs un kas ir saistīti ar ilgstošiem ieguldījumiem PEPP.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pārnesamību citos nodalījumos nodrošina vai nu PEPP sniedzējs, vai arī saskaņā ar nodalījumu partnerību.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ne vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kad šo regulu sāk piemērot, katrs PEPP pēc pieprasījuma, kas adresēts PEPP sniedzējam, piedāvā valstu nodalījumus visām dalībvalstīm.

3.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad šo regulu sāk piemērot, katrs PEPP pēc pieprasījuma, kas adresēts PEPP sniedzējam, piedāvā valstu nodalījumus visām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Šā panta 3. punktā minētajā pārejas periodā PEPP noguldītāji var bez maksas mainīt PEPP sniedzēju, ja viņi pārceļas uz dalībvalsti, kurā attiecīgajam PEPP vēl nav nodalījuma.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Nodalījumu partnerības starp PEPP sniedzējiem, kuriem ir piešķirta atļauja, nolūkā nodrošināt valstu nodalījumus

 

1.  PEPP sniedzēji, kas uzskaitīti 5. pantā, var izveidot nodalījumu partnerības nolūkā nodrošināt valstu nodalījumus, lai izpildītu 13. pantā paredzētās saistības.

 

2.  EAAPI tiek informēta par nodalījumu partnerību līgumiem, kas noslēgti starp PEPP sniedzējiem.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot termiņu, kas noteikts 13. panta 3. punktā, nekavējoties pēc tam, kad saņemta informācija par PEPP noguldītāja ieceri īstenot savas tiesības uz mobilitāti starp dalībvalstīm, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par iespēju atvērt jaunu nodalījumu PEPP noguldītāja individuālajā kontā un par termiņu, kādā šādu nodalījumu varētu atvērt.

1.  Neskarot termiņu, kas noteikts 13. panta 3. punktā, nekavējoties pēc tam, kad saņemta informācija par PEPP noguldītāja ieceri īstenot savas tiesības uz mobilitāti starp dalībvalstīm, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par iespēju bez maksas atvērt jaunu papildu nodalījumu PEPP noguldītāja PEPP kontā, vienlaikus saglabājot esošo nodalījumu, un par termiņu, kādā šādu nodalījumu PEPP noguldītājam varētu atvērt.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  datumu, no kura ieguldījumi būtu jānovirza uz nesen atvērto nodalījumu;

(b)  tiesību pārvešanas gadījumā datumu, no kura visi veiktie noguldījumi būtu jānovirza uz nesen atvērto nodalījumu;

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 2. punktu PEPP sniedzējs nodrošina PEPP noguldītājam pilnīgu bezmaksas informāciju un konsultācijas saskaņā ar IV nodaļas II un III iedaļu attiecībā uz nosacījumiem, kas piemērojami jaunajam nodalījumam.

3.  Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 2. punktu PEPP sniedzējs nodrošina PEPP noguldītājam pilnīgu bezmaksas informāciju un bezmaksas konsultācijas saskaņā ar IV nodaļas II un III iedaļu attiecībā uz nosacījumiem, kas piemērojami jaunajam nodalījumam.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tūlīt pēc tam, kad saņemts pieprasījums par noguldījumu pārvešanu, PEPP sniedzējs informē PEPP noguldītāju par visām šīs aktīvu pārvešanas sekām un par piemērojamiem pārvešanas nodokļiem, maksām un atlīdzībām, kā arī par esošā nodalījuma saglabāšanas izmaksām.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācijas par pārnesamību sniegšana valstu iestādēm

Informācijas par pārnesamību sniegšana valstu kompetentajām iestādēm

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP sniedzējs attiecīgajai valsts iestādei, kas īsteno prudenciālo uzraudzību pār to, dara zināmas visas līgumiskās vienošanās par pārnesamības pakalpojuma sniegšanu.

1.  PEPP sniedzējs EAAPI dara zināmas visas līgumiskās vienošanās par pārnesamības pakalpojuma sniegšanu.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informāciju, kas paredzēta 1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā datu bāzē, kas glabājas valsts uzraudzības iestādē, viena mēneša laikā pēc jauna nodalījuma atvēršanas, norādot vismaz:

2.  Informāciju, kas paredzēta 1. punktā, iesniedz elektroniski centrālā publiskā reģistrā, ko pārvalda EAAPI, viena mēneša laikā pēc jauna nodalījuma atvēršanas. Centrālais publiskais reģistrs ir pieejams valstu kompetentajām iestādēm, kuras jebkādu izmaiņu gadījumā automātiski saņem informāciju par vietējiem nodalījumiem, kā arī informāciju par visiem pašreizējiem vai jaunajiem nodalījumu partnerību līgumiem starp PEPP sniedzējiem. Šajā centrālajā publiskajā reģistrā ietver vismaz:

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izplatītu PEPP, dažādu veidu PEPP sniedzēji un izplatītāji ievēro šādus noteikumus:

Lai izplatītu PEPP, dažādu veidu PEPP sniedzēji un izplatītāji ievēro šādus šajā nodaļā paredzētus noteikumus:

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un informāciju PEPP klientiem sniedz elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP klients šādu informāciju var uzglabāt tādā veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir piemērots informācijas nolūkos, un ka uzglabāto informāciju ar instrumentu var nemainīgā veidā pavairot. PEPP sniedzēji un izplatītāji minētos dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma un bez maksas sniedz arī ar citu pastāvīgu informācijas nesēju.

Visus šajā nodaļā minētos dokumentus un informāciju vienkārši pieejamā veidā publicē PEPP sniedzēja tīmekļa vietnē un bez maksas sniedz PEPP klientiem viņu izvēlētā formātā, vai nu elektroniskā veidā ar noteikumu, ka PEPP klients šādu informāciju var uzglabāt tādā veidā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei, un tādu laikposmu, kas ir piemērots informācijas nolūkos, un ka uzglabāto informāciju ar instrumentu var nemainīgā veidā pavairot, vai arī rakstiskā formātā.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Produkta apstiprināšanas procedūrā precizē identificētu mērķtirgu katram PEPP, nodrošina, ka visi būtiskie riski šādam identificētam mērķtirgum ir novērtēti un ka iecerētā izplatīšanas stratēģija atbilst identificētajam mērķtirgum, un veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka PEPP tiek izplatīts identificētajā mērķtirgū.

svītrots

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP sniedzējs saprot un regulāri pārskata sevis piedāvātos PEPP, ņemot vērā visus notikumus, kuri varētu būtiski ietekmēt potenciālo risku identificētajam mērķtirgum, lai novērtētu vismaz to, vai PEPP joprojām atbilst identificētā mērķtirgus vajadzībām un vai iecerētā izplatīšanas stratēģija joprojām ir atbilstīga.

svītrots

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP sniedzējs dara PEPP izplatītājiem pieejamu visu atbilstīgo informāciju par PEPP un produkta apstiprināšanas procedūru, tostarp identificēto PEPP mērķtirgu.

PEPP sniedzējs dara PEPP izplatītājiem pieejamu visu atbilstīgo informāciju par PEPP un produkta apstiprināšanas procedūru.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP izplatītājiem ir atbilstīgi mehānismi, lai iegūtu piektajā daļā minēto informāciju un saprastu katra PEPP iezīmes un identificēto mērķtirgu.

PEPP izplatītājiem ir atbilstīgi mehānismi, lai iegūtu piektajā daļā minēto informāciju.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

4. nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PIRMSLĪGUMA INFORMĀCIJA

REKLĀMA UN PIRMSLĪGUMA INFORMĀCIJA

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

23. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP pamatinformācijas dokuments

Vispārīgi noteikumi par PEPP pamatinformācijas dokumentu

Pamatojums

Norāde 23. panta 2. punktā uz Regulas (ES) Nr. 1286/2014 5. panta 2. punktu un 8. līdz 18. pantu rada juridisku nenoteiktību. Noteikumus par reklāmu un pirmslīguma informāciju vēlams iekļaut tieši regulā.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievēro Regulas (ES) Nr. 1286/2014 5. panta 2. punktu un 6. līdz 18. pantu.

svītrots

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Jebkura dalībvalsts var pieprasīt, lai PEPP sniedzējs vai persona, kas sniedz PEPP, kompetentajai iestādei sniedz iepriekšēju paziņojumu par pamatinformācijas dokumentu attiecībā uz šajā dalībvalstī tirgotiem PEPP.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Pamatinformācijas dokuments ir uzskatāms par pirmslīguma informāciju. Tas ir precīzs, patiess, skaidrs un nav maldinošs. Tajā sniegta pamatinformācija, un tas atbilst visiem saistošajiem līgumiskajiem dokumentiem, attiecīgajām piedāvājuma dokumentu daļām un PEPP noteikumiem.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Šo informāciju pietiekami laicīgi pirms PEPP līguma noslēgšanas bez maksas sniedz PEPP noguldītājiem.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d  Pamatinformācijas dokuments ir atsevišķs dokuments, kas ir skaidri nošķirams no reklāmas materiāliem. Tajā neiekļauj atsauces uz reklāmas materiāliem. Tajā var iekļaut atsauci uz citiem dokumentiem, tostarp attiecīgā gadījumā uz prospektu, bet tikai tad, ja atsauce attiecas uz informāciju, kas saskaņā ar šo regulu ir jāiekļauj PEPP pamatinformācijas dokumentā.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.e  Vienā pamatinformācijas dokumentā ietver vienu ieguldījumu iespēju.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.f  PEPP pamatinformācijas dokumentu sagatavo kā īsu konspektīvu dokumentu, kuru veido ne vairāk kā trīs drukātas A4 lappuses un kurā ir veicināta salīdzināmība, un, ja to izplata, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav papīrs, to var veidot vairākas daļas, lai ņemtu vērā PEPP pamatinformācijas dokumenta praktisko izmantošanu. Pamatinformācijas dokuments atbilst šādiem nosacījumiem:

 

a)  ir noformēts un maketēts tā, lai tas būtu viegli lasāms, izmantojot salasāma lieluma rakstzīmes;

 

b)  galvenā uzmanība ir veltīta pamatinformācijai, kas vajadzīga PEPP ieguldītājiem;

 

c)  ir formulēts skaidri un rakstīts tādā valodā un stilā, kas informāciju sniedz veidā, kurš atvieglo tās izpratni, jo īpaši skaidrā, precīzā un saprotamā valodā.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.g  Ja pamatinformācijas dokumentā izmanto krāsas, tās nemazina informācijas saprotamību gadījumā, ja pamatinformācijas dokumentu izdrukā vai pārkopē melnbaltā formātā.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

23. pants – 2.h punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.h  Ja pamatinformācijas dokumentā izmanto PEPP izveidotāja vai grupas, kurai tas pieder, korporatīvo zīmolu vai logotipu, tas nedrīkst novērst lasītāja uzmanību no dokumentā iekļautās informācijas vai aizklāt tekstu.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Papildus Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteiktajai informācijai iedaļā “Kas ir šis ieguldījumu produkts?” iekļauj šādu informāciju:

svītrots

(i)  aprasts par pensijas pabalstiem un apmēru, kādā tos garantē;

 

(ii)  minimālais vai maksimālais laikposms piederībai pie PEPP plāna;

 

(iii)  pensijas vecums;

 

(iv)  vispārīga informācija par pārnesamības pakalpojumu, tostarp informācija par nodalījumiem;

 

(v)  vispārīga informācija par maiņas pakalpojumiem un atsauce uz konkrēto informāciju par maiņas pakalpojumiem, kas pieejami saskaņā ar 50. pantu;

 

(vi)  pieejamā informācija saistībā ar ieguldījumu politikas darbības rādītājiem vides, sociālo un pārvaldības faktoru ziņā;

 

(vii)  uz PEPP līgumu attiecināmie tiesību akti, ja pusēm nav tiesību aktu izvēles brīvības, vai, ja puses drīkst brīvi izvēlēties piemērojamos tiesību aktus — tiesību akti, ko PEPP sniedzējs piedāvā izvēlēties.

 

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Papildus PEPP pamatinformācijas dokumentam PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji sniedz potenciālajiem PEPP noguldītājiem atsauces uz visiem ziņojumiem par PEPP sniedzēja maksātspēju un finanšu stāvokli, ļaujot tiem viegli piekļūt šai informācijai.

4.  Papildus PEPP pamatinformācijas dokumentam PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji sniedz potenciālajiem PEPP noguldītājiem atsauces uz visiem ziņojumiem par PEPP sniedzēja maksātspēju un finanšu stāvokli, ļaujot tiem viegli bez maksas piekļūt šai informācijai.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Potenciālajiem PEPP noguldītājiem sniedz arī informāciju par līdzšinējo ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP plānu, darbības rādītājiem, aptverot vismaz piecus gadus, vai, ja plāns darbojas mazāk nekā piecus gadus, aptverot visus plāna darbības gadus, kā arī ar informāciju par PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju izmaksu struktūru.

5.  Potenciālajiem PEPP noguldītājiem bez maksas sniedz arī informāciju par līdzšinējo ieguldījumu, kas saistīti ar PEPP plānu, darbības rādītājiem, aptverot vismaz desmit gadus, vai, ja plāns darbojas mazāk nekā desmit gadus, aptverot visus plāna darbības gadus, kā arī ar informāciju par PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju izmaksu struktūru.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.a pants

 

Reklāma

 

Tirgvedības paziņojumi vai reklāmas materiāli ir skaidri atpazīstami kā tādi. Reklāmas materiālos, kas satur konkrētu informāciju saistībā ar PEPP, neietver apgalvojumus, kas ir pretrunā pamatinformācijas dokumentā iekļautajai informācijai vai kas mazina pamatinformācijas dokumenta nozīmi. Reklāmas materiālos norāda, ka ir pieejams pamatinformācijas dokuments, un sniedz informāciju par to, kā un kur to iegūt, tostarp norādot PEPP sniedzēja tīmekļa vietni.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

23.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.b pants

 

Prasības attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta valodu

 

1.  Pamatinformācijas dokumentu sagatavo vienā vai vairākās tās dalībvalsts valodās, kurā PEPP tiek tirgots.

 

2.  Ja PEPP tiek tirgots dalībvalstī, izmantojot reklāmas materiālus, kas sagatavoti vienā vai vairākās minētās dalībvalsts valodās, pamatinformācijas dokumentu sagatavo vismaz atbilstīgajās oficiālajās valodās.

 

3.  PEPP pamatinformācijas dokumentu pēc pieprasījuma atbilstīgā formātā dara pieejamu PEPP noguldītājiem, kuriem ir redzes vai dzirdes traucējumi, kā arī PEPP noguldītājiem, kuriem ir vāja lasītprasme un rakstītprasme un kuri neprot lasīt un rakstīt.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.c pants

 

Pamatinformācijas dokumenta forma un saturs

 

1.  Pamatinformācijas dokumenta pirmās lapas augšā izvieto labi pamanāmu nosaukumu “Pamatinformācijas dokuments”. Pamatinformācijas dokumentā iekļauto informāciju izklāsta tādā secībā, kā noteikts 2. un 3. punktā.

 

2.  Tieši zem pamatinformācijas dokumenta nosaukuma sniedz skaidrojošu paziņojumu: “Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo pensijas produktu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast šā produkta veidu, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un lai palīdzētu to salīdzināt ar citiem produktiem.”

 

3.  Pamatinformācijas dokumentam ir divas daļas. Pirmajā vispārīgajā daļā izklāsta vispārīgu informāciju par PEPP. Otrajā speciālajā daļā izklāsta konkrētu, katrai dalībvalstij raksturīgu informāciju.

 

4.  Pamatinformācijas dokumentā iekļauj šādu vispārīgu informāciju:

 

a)   dokumenta sākumā norāda PEPP nosaukumu un to, vai tā ir standartiespēja, PEPP izveidotāja identitāti un kontaktinformāciju, informāciju par PEPP izveidotāja kompetento iestādi un dokumenta datumu;

 

b)   ja tas nav standartprodukts, iekļauj šādi formulētu brīdinājumu: “Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti izprotams.”;

 

c)   iedaļā “Kas ir šis produkts un kas notiks, kad došos pensijā?”  norāda PEPP veidu un galvenās iezīmes, tostarp:

 

i)  ieguldījumu iespējas, tostarp standartiespēju;

 

ii)  ja PEPP piedāvā apdrošināšanas pabalstu, sīki izklāstītu informāciju par šādu apdrošināšanas pabalstu, tostarp apstākļiem, kad to varētu piemērot;

 

iii)  aprakstu par pensijas pabalstiem un apmēru, kādā tos garantē;

 

iv)  informāciju par piemērojamiem nodokļu atvieglojumiem vai citām priekšrocībām;

 

v)  attiecīgā gadījumā to, vai attiecībā uz PEPP ir paredzēts nogaidīšanas vai anulēšanas termiņš;

 

vi)  jebkādu minimālo vai maksimālo laikposmu piederībai pie PEPP plāna;

 

vii)  likumā noteikto pensionēšanās vecumu dalībvalstī, kuras tiesību aktus piemēro;

 

viii)  izmaksu iespēju aprakstu un tiesības mainīt izvēlēto izmaksu veidu līdz izmaksu posma sākumam;

 

ix)  informāciju par pārnesamības pakalpojumu, tostarp informāciju par nodalījumiem;

 

x)  informāciju par maiņas pakalpojumu un atsauci uz konkrēto informāciju par maiņas pakalpojumu, kas pieejama saskaņā ar 50. pantu;

 

xi)  informāciju saistībā ar ieguldījumu politikas darbības rādītājiem, ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības faktorus;

 

xii)  iedaļā “Kādi ir riski un ko es varētu iegūt?” ietver īsu riska un ienesīguma profila aprakstu, kas ietver šādus elementus:

 

-  riska kopsavilkuma rādītāju, kas papildināts ar aprakstošu paskaidrojumu par šo rādītāju, tā galvenajiem ierobežojumiem un to risku skaidrojošu izklāstu, kuri ir būtiski svarīgi PEPP un kurus riska kopsavilkuma rādītājs pienācīgi neatspoguļo;

 

-  iespējamos maksimālos ieguldītā kapitāla zaudējumus, tostarp šādu informāciju:

 

•  vai PEPP noguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu, vai arī

 

•  PEPP noguldītājam ir risks iegūt papildu finanšu saistības vai pienākumus, tostarp iespējamās saistības papildus kapitālam, kas ieguldīts PEPP, un

 

•  attiecīgā gadījumā — vai PEPP ir ietverta kapitāla aizsardzība pret tirgus risku un informāciju par tās segumu un ierobežojumiem, jo īpaši attiecībā uz laikposmu, kurā to piemēro;

 

-  pienācīgas darbības rezultātu prognozes un pieņēmumus, kas izdarīti to sasniegšanai;

 

-  attiecīgā gadījumā informāciju par nosacījumiem attiecībā uz atlīdzību PEPP noguldītājiem vai ietvertajām rezultātu maksimālajām robežvērtībām;

 

-  paziņojumu par to, ka PEPP noguldītāja piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var ietekmēt faktiski izmaksājamo summu;

 

xiii)  iedaļā “Kādas ir izmaksas?” — ar ieguldījumu PEPP saistītās izmaksas, aptverot gan tiešas, gan netiešas izmaksas, tostarp vienreizējas un regulāras izmaksas, ko norāda ar šo izmaksu summāro rādītāju, un — lai nodrošinātu salīdzināmību — izmaksu kopsummu, kas izteikta naudas un procentuālā izteiksmē, lai parādītu kopējo izmaksu kumulatīvo ietekmi uz ieguldījumu;

 

xiv)  skaidru norādi, ka konsultanti, izplatītāji vai jebkuras citas personas, kas sniedz konsultācijas par PEPP vai pārdod tos, sniegs detalizētu informāciju par jebkādām izplatīšanas izmaksām, kas jau nav iekļautas iepriekš minētajās izmaksās, tā, lai PEPP noguldītājs varētu izprast šo izmaksu kopsummas kumulatīvo ietekmi uz ieguldījumu atdevi;

 

xv)  informāciju par izmaksu veidiem un izmaksu posmu;

 

xvi)  norādi, ka izmaksu veida maiņa var ietekmēt nodokļu atvieglojumus vai pabalstus;

 

xvii)  iedaļā “Kā iesniegt sūdzību?” — informāciju par to, kā un kam PEPP noguldītājs var iesniegt sūdzību par produktu vai par to, kā rīkojies PEPP sniedzējs vai persona, kas sniedz konsultācijas par produktu vai pārdod to;

 

xviii)  iedaļā “Cita svarīga informācija” — īsu norādi par jebkuriem citiem papildu informatīviem dokumentiem, kas sniedzami PEPP noguldītājam pirms vai pēc līguma noslēgšanas, izņemot jebkādus reklāmas materiālus.

 

5.   PEPP izveidotājs regulāri pārskata pamatinformācijas dokumentā iekļauto informāciju un labo dokumentu, ja pārskatīšanā konstatē, ka jāveic izmaiņas. Pārskatīto dokumenta versiju nekavējoties dara pieejamu PEPP klientam.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

23.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.d pants

 

Atbildības prasības pirms līguma noslēgšanas

 

1.   PEPP izveidotājam civiltiesiskā atbildība neiestājas tikai, pamatojoties uz PEPP pamatinformācijas dokumentu, tostarp jebkuru tā tulkojumu, ja vien tas nav maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām juridiski saistošu pirmslīguma un līguma dokumentu daļām vai 23. pantā izklāstītajām prasībām.

 

2.   PEPP noguldītājs var prasīt, lai PEPP izveidotājs atlīdzina zaudējumus saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem, ja zaudējumi radušies, uzticoties pamatinformācijas dokumentā sniegtajai informācijai apstākļos, kas minēti 1. punktā, veicot ieguldījumu PEPP, par kuru sagatavots attiecīgais pamatinformācijas dokuments. PEPP izveidotājam civiltiesiskā atbildība neiestājas, ja viņš pierāda, ka informācija nav bijusi maldīga, neprecīza vai neatbilstīga un ka PEPP noguldītāja zaudējumi nav radušies no paļāvības uz pamatinformācijas dokumentā sniegto informāciju.

 

3.   Tādus elementus kā “zaudējumi” vai “zaudējumu atlīdzība”, kas minēti 2. punktā, bet kuri nav definēti, interpretē un piemēro saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kā noteikts attiecīgajos starptautisko privāttiesību noteikumos.

 

4.   Šis pants neizslēdz turpmākas civiltiesiskās atbildības prasības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

 

5.   Šajā pantā minētos pienākumus neierobežo un neatceļ ar līgumā iekļautām klauzulām.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

23.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.e pants

 

Pamatinformācijas dokumenta nodrošināšana

 

1.   Persona, kas sniedz konsultācijas par PEPP vai to pārdod, bez maksas PEPP noguldītājiem sniedz pamatinformācijas dokumentu un to dara pietiekami savlaicīgi, pirms šiem PEPP noguldītajiem kļūst saistošs jebkāds līgums vai piedāvājums, kas saistīts ar attiecīgo PEPP.

 

Ja pamatinformācijas dokuments ir labots saskaņā ar 10. pantu, PEPP noguldītājam pēc pieprasījuma sniedz arī iepriekšējās versijas.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

23.f pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.f pants

 

Ar izplatīšanu saistītas informācijas atklāšana PEPP noguldītājiem

 

1.  Pietiekami savlaicīgi, pirms tiek noslēgts ar PEPP saistīts līgums, PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji sniedz PEPP noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP noguldītājiem vismaz šādu informāciju:

 

a)  vai tiem ir tieša vai netieša līdzdalība 10 % vai vairāk balsstiesību vai kapitāla apmērā attiecīgā PEPP sniedzēja sabiedrībā;

 

b)  attiecībā uz līgumiem, kas tiek piedāvāti vai par kuriem sniegta konsultācija, vai:

 

i)  PEPP sniedzējam vai PEPP sniedzēja mātesuzņēmumam ir tieša vai netieša līdzdalība 10 % vai vairāk balsstiesību vai kapitāla apmērā PEPP starpnieka vai izplatītāja sabiedrībā;

 

ii)  tas sniedz konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu un individuālu analīzi;

 

iii)  tam ir līgumsaistības veikt izplatīšanu tikai ar vienu vai vairākiem PEPP sniedzējiem — tādā gadījumā norāda šo PEPP sniedzēju nosaukumus; vai arī

 

iv)  tam nav līgumsaistību veikt izplatīšanu tikai ar vienu vai vairākiem PEPP sniedzējiem un tas nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz taisnīgu un individuālu analīzi, — tādā gadījumā tam jānorāda to PEPP sniedzēju nosaukumi, ar kuriem tas var veikt un veic darījumdarbību;

 

c)  saistībā ar līgumu saņemtās atlīdzības veidu;

 

d)  vai attiecībā uz līgumu tas darbojas:

 

i)  pamatojoties uz maksu, proti, atlīdzību, ko tieši maksā PEPP noguldītājs;

 

ii)  pamatojoties uz jebkādu komisijas maksu, proti, atlīdzību, kas ietverta PEPP izplatīšanas izmaksās un maksās;

 

iii)  pamatojoties uz jebkāda cita veida atlīdzību, tostarp visu veidu ekonomisko ieguvumu, ko piedāvā vai izmaksā saistībā ar līgumu; vai arī

 

iv)  pamatojoties uz jebkādu to atlīdzības veidu kombināciju, kuri noteikti i), ii) un iii) punktā.

 

2.  Ja PEPP noguldītājs maksā attiecīgo maksu tieši, PEPP izplatītājs informē PEPP noguldītāju par maksas summu vai, ja tas nav iespējams, par metodi maksas aprēķināšanai.

 

3.  Ja PEPP noguldītājs saskaņā ar līgumu ir veicis jebkādus maksājumus, kas nav plānotie maksājumi, pēc līguma noslēgšanas, PEPP izplatītājs dara zināmu informāciju par katru šādu maksājumu saskaņā ar šo pantu.

 

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka pietiekami savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas PEPP sniedzējs paziņo PEPP noguldītājam par tā darbinieku saistībā ar līgumu saņemtās atlīdzības veidu.

 

5.  Ja PEPP noguldītājs saskaņā ar līgumu ir veicis jebkādus maksājumus, kas nav plānotie maksājumi, pēc līguma noslēgšanas, PEPP sniedzējs dara zināmu informāciju par katru šādu maksājumu saskaņā ar šo pantu.

 

6.  PEPP noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP noguldītājiem pietiekami savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas sniedz atbilstīgu informāciju par PEPP izplatīšanu, kā arī par visām izmaksām un saistītajām maksām. Šajā informācijā ietver vismaz šādus elementus:

 

a)  ja tiek sniegta konsultācija — vai PEPP starpnieks vai izplatītājs sniegs PEPP noguldītājiem periodisku novērtējumu par attiecīgajiem PEPP noguldītājiem ieteiktā PEPP piemērotību;

 

b)  attiecībā uz sniedzamo informāciju par visām izmaksām un saistītajām maksām — informāciju par PEPP izplatīšanu, tostarp attiecīgā gadījumā konsultāciju izmaksām, PEPP noguldītājam ieteiktā vai pārdotā PEPP izmaksām un to, kā PEPP noguldītājs var par to samaksāt, ietverot arī jebkādus trešo personu maksājumus saskaņā ar 32. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu.

 

7.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju sniedz standartizētā formātā, lai varētu veikt salīdzināšanu, un tādā saprotamā veidā, lai PEPP noguldītāji spētu izprast piedāvātā PEPP būtību un riskus un līdz ar to pieņemt uz informāciju balstītus ieguldījumu lēmumus.

 

8.  Komisija pieņem deleģētus aktus saskaņā ar 62. pantu, lai precizētu:

 

a)  nosacījumus, kuriem informācijai jāatbilst, lai tā būtu patiesa, skaidri saprotama un nemaldinoša, tostarp kritērijus, kas ir 7. punktā minētā standartizētā formāta pamatā;

 

b)  sīku informāciju par tās PEPP noguldītājiem sniedzamās informācijas saturu un formātu, kas saistīta ar PEPP sniedzējiem, starpniekiem un izplatītājiem, kā arī izmaksām un maksām.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savlaicīgi pirms tiek noslēgts ar PEPP saistīts līgums, šīs regulas 19. panta c) punktā minētie PEPP sniedzēji vai izplatītāji nodrošina PEPP noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP noguldītājiem vismaz to informāciju, kas ir saistīta ar PEPP līgumu un viņiem pašiem un Direktīvas (ES) 2016/97 19. pantā un 29. panta 1. punkta pirmās daļas a) un c) apakšpunktā noteikta saistībā ar apdrošināšanas līgumiem un apdrošināšanas starpniekiem.

1.  Savlaicīgi, pirms tiek noslēgts ar PEPP saistīts līgums, šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētie PEPP sniedzēji vai izplatītāji nodrošina PEPP noguldītājiem vai potenciālajiem PEPP noguldītājiem vismaz to pamatdokumentu un informāciju, kas ir saistīta ar PEPP līgumu un viņiem pašiem un Direktīvas (ES) 2016/97 19. pantā un 29. panta 1. punkta pirmās daļas a) un c) apakšpunktā noteikta saistībā ar apdrošināšanas līgumiem un apdrošināšanas starpniekiem.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju sniedz standartizētā formātā, lai varētu veikt salīdzināšanu, un saprotamā formā tādā veidā, lai PEPP noguldītāji varētu saprātīgi izprast piedāvātā PEPP būtību un riskus un tādējādi pieņemt uz informāciju balstītus ieguldījumu lēmumus.

2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju sniedz standartizētā formātā, lai varētu veikt salīdzināšanu, un saprotamā formā tādā veidā, lai PEPP noguldītāji varētu saprātīgi izprast piedāvātā PEPP būtību, riskus un izmaksas un tādējādi pieņemt uz informāciju balstītus ieguldījumu lēmumus.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konsultācijās PEPP noguldītāju informē par produkta galvenajām iezīmēm.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – -1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konsultāciju mērķis ir novērtēt PEPP noguldītāja attieksmi pret risku un zināšanas finanšu jomā, spēju segt zaudējumus, kā arī atvieglot noguldītāja spēju izdarīt savam riska profilam vislabāk atbilstošās ieguldījumu iespējas izvēli.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no PEPP noguldītāja, nosaka minētā PEPP noguldītāja prasības un vajadzības saistībā ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam objektīvu informāciju par PEPP saprotamā formātā, lai PEPP noguldītājs varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.

Pirms ar PEPP saistīta līguma noslēgšanas šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no PEPP noguldītāja, nosaka minētā PEPP noguldītāja prasības un vajadzības saistībā ar pensiju un sniedz PEPP noguldītājam objektīvu informāciju par PEPP saprotamā formātā, lai PEPP noguldītājs varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu un lai PEPP sniedzējs, starpnieks vai izplatītājs varētu ieteikt PEPP noguldītājam vai potenciālam PEPP noguldītājam tādu PEPP produktu, kas ir viņam piemērots un jo īpaši ir saskaņā ar viņa riska toleranci un spēju segt zaudējumus.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms konkrēta līguma noslēgšanas, šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP noguldītājam personalizētu ieteikumu, izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un vajadzībām.

2.  Ja konsultācijas tiek sniegtas pirms konkrēta līguma noslēgšanas, šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs sniedz PEPP noguldītājam personalizētu ieteikumu, izskaidrojot, kāpēc konkrēts PEPP vislabāk atbilstu PEPP noguldītāja prasībām un vajadzībām.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Sniedzot konsultācijas par PEPP, šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus, ar ko īsteno Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. punktā paredzētos noteikumus, un visus tieši piemērojamos Savienības tiesību aktus, kuri saistībā ar minētajiem noteiktumiem pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 25. panta 8. punktu.

3.  Sniedzot konsultācijas par PEPP, šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus, ar ko īsteno Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. punktā paredzētos noteikumus, un visus tieši piemērojamos Savienības tiesību aktus, kuri saistībā ar minētajiem noteiktumiem pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 25. panta 8. punktu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs informē PEPP noguldītāju, ka tas savas konsultācijas sniedz neatkarīgi, tas minētās konsultācijas sniedz, pamatojoties uz pietiekami liela skaita tirgū pieejamu privāto pensiju produktu analīzi, lai saskaņā ar profesionālajiem kritērijiem varētu sniegt personīgu ieteikumu par to, kurš ar PEPP saistītais līgums būtu piemērotākais, lai apmierinātu PEPP noguldītāju vajadzības. Šādas konsultācijas nedrīkst attiecināt tikai uz tiem ar PEPP saistītajiem līgumiem, ko piedāvā pats PEPP sniedzējs vai izplatītājs, vienības, kurām ir cieša saikne ar PEPP sniedzēju vai izplatītāju vai citām vienībām, ar kurām PEPP sniedzējam vai izplatītājam ir cieša juridiska vai ekonomiska saikne (tostarp līgumattiecības), tādejādi apdraudot sniegto konsultāciju neatkarību.

4.  Ja šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs informē PEPP noguldītāju, ka tas savas konsultācijas sniedz neatkarīgi, tas minētās konsultācijas sniedz, pamatojoties uz pietiekami liela skaita tirgū pieejamu privāto pensiju produktu analīzi, lai saskaņā ar profesionālajiem kritērijiem varētu sniegt personīgu ieteikumu par to, kurš ar PEPP saistītais līgums būtu piemērotākais, lai apmierinātu PEPP noguldītāju vajadzības. Šādas konsultācijas nedrīkst attiecināt tikai uz tiem ar PEPP saistītajiem līgumiem, ko piedāvā pats PEPP sniedzējs vai izplatītājs, vienības, kurām ir cieša saikne ar PEPP sniedzēju vai izplatītāju vai citām vienībām, ar kurām PEPP sniedzējam vai izplatītājam ir cieša juridiska vai ekonomiska saikne (tostarp līgumattiecības), tādejādi apdraudot sniegto konsultāciju neatkarību.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šīs regulas 19. panta c) punktā minētie PEPP sniedzēji un izplatītāji nodrošina un pēc pieprasījuma pierāda kompetentajām iestādēm, ka fiziskajām personām, kas sniedz konsultācijas par PEPP, ir vajadzīgās zināšanas un kompetence, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo nodaļu. Dalībvalstis publisko kritērijus, kurus izmanto, lai novērtētu šādas zināšanas un kompetenci.

5.  Šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētie PEPP sniedzēji un izplatītāji nodrošina un pēc pieprasījuma pierāda kompetentajām iestādēm, ka fiziskajām personām, kas sniedz konsultācijas par PEPP, ir vajadzīgās zināšanas un kompetence, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo nodaļu. Dalībvalstis publisko kritērijus, kurus izmanto, lai novērtētu šādas zināšanas un kompetenci.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

25.a pants

 

Lēmumu pieņemšanas shēma

 

1.  PEPP sniedzējs vai izplatītājs nodrošina PEPP klientam standartizētu lēmumu pieņemšanas shēmu, ko izveidojusi EAAPI, lai potenciālajiem PEPP noguldītājiem ieinteresētības sākuma posmā palīdzētu novērtēt, kurš PEPP produkts — standartiespēja vai jebkura cita alternatīva ieguldījumu iespēja — būtu viņiem piemērots. Šī lēmumu pieņemšanas shēma attiecas uz būtiskākajām PEPP iezīmēm, un tās mērķis ir paskaidrot, ka PEPP sniedzēja piedāvātā standartiespēja atšķiras no citu PEPP sniedzēju piedāvātajām standartiespējām, lai PEPP klients šo informāciju varētu ņemt vērā pirms PEPP līguma noslēgšanas.

 

2.  Lēmumu pieņemšanas shēmu dara pieejamu papīra formātā vai, izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, un PEPP sniedzējs vai izplatītājs nodrošina, ka PEPP klients pirms līguma noslēgšanas ir izskatījis lēmumu pieņemšanas shēmu.

 

3.  Lēmumu pieņemšanas shēma nav uzskatāma par personisku ieteikumu un neaizstāj nekādas prasības saņemt konsultāciju par citām ieguldījumu iespējām, kas nav standartiespēja.

 

4.  Lai nodrošinātu 1. punktā minētās lēmumu pieņemšanas shēmas vienotu izmantošanu, EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā:

 

a)  norāda standartizētās lēmumu pieņemšanas shēmas saturu un izklāsta veidu, tostarp nosaka PEPP produktu galvenās iezīmes un standartiespēju veidus, ko saskaņā ar regulatīvajiem standartiem piedāvā dažādi PEPP sniedzēji un kas jāiekļauj lēmumu pieņemšanas shēmā;

 

b)  paredz nosacījumus, ar kuriem saskaņā standartizēto lēmumu pieņemšanas shēmu var nodrošināt, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai papīra formātā, un kā to šim nolūkam var pielāgot. Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EAAPI veic testēšanu patērētāju vidū un ņem vērā šādus elementus:

 

i)  dažādi PEPP veidi;

 

ii)  PEPP atšķirības;

 

iii)  PEPP noguldītāju kompetence un PEPP iezīmes;

 

iv)  interaktīva tehniskā īstenošana, tostarp izmantojot tīmekļa vietnes un mobilo ierīču lietotnes, kā arī citus veidus, kā nodrošināt un papildināt lēmumu pieņemšanas shēmu; un

 

v)  nepieciešamība nodrošināt, ka ir skaidrs, ka lēmumu pieņemšanas shēma nav uzskatāma par individuālu ieteikumu.

 

Pēc regulatīvo tehnisko standartu projekta publicēšanas EAAPI to iesniedz Komisijai. Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 25. panta 1. punktu, PEPP noguldītājs var atteikties no tiesībām saņemt konsultāciju saistībā ar līguma slēgšanu par ieguldījuma standartiespēju.

Neskarot 25. panta 1. punktu, PEPP noguldītājs var atteikties no tiesībām saņemt konsultāciju saistībā ar līguma slēgšanu par ieguldījuma standartiespēju pēc tam, kad ir izskatījis lēmumu pieņemšanas shēmu un apliecinājis, ka viņam ir piedāvāta konsultācija, bet viņš ir atteicies no tiesībām to saņemt.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja PEPP noguldītājs atsakās no savām tiesībām saņemt konsultāciju, šīs regulas 19. panta c) punktā minētie PEPP sniedzēji vai izplatītāji, veicot PEPP izplatīšanas darbības, lūdz PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam sniegt informāciju par minētās personas zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, kas ir saistīta ar PEPP piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu jomu, lai PEPP sniedzējs vai izplatītājs varētu izvērtēt, vai paredzētais PEPP ir lietderīgs PEPP noguldītājam.

Ja PEPP noguldītājs atsakās no savām tiesībām saņemt konsultāciju, šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētie PEPP sniedzēji vai izplatītāji, veicot PEPP izplatīšanas darbības, lūdz PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam sniegt informāciju par minētās personas zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, kas ir saistīta ar PEPP piedāvāto vai pieprasīto ieguldījumu jomu, lai PEPP sniedzējs vai izplatītājs varētu izvērtēt, vai paredzētais PEPP ir lietderīgs PEPP noguldītājam.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja šīs regulas 19. panta c) punktā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas gūta saskaņā ar pirmo daļu, uzskata, ka produkts nav atbilstīgs PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam, PEPP sniedzējs vai izplatītājs brīdina par to PEPP noguldītāju vai potenciālo PEPP noguldītāju. Minēto brīdinājumu var sniegt standarta formātā.

Ja šīs regulas 5. panta 1. punktā un 8. pantā minētais PEPP sniedzējs vai izplatītājs, pamatojoties uz informāciju, kas gūta saskaņā ar pirmo daļu, uzskata, ka produkts nav atbilstīgs PEPP noguldītājam vai potenciālajam PEPP noguldītājam, PEPP sniedzējs vai izplatītājs brīdina par to PEPP noguldītāju vai potenciālo PEPP noguldītāju. Minēto brīdinājumu var sniegt standarta formātā.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

IV nodaļa – III a iedaļa (jauna) – 26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IIIa iedaļa

 

PEPP līgums

 

26.a pants

 

Obligātā informācija, kas jāiekļauj līgumā

 

PEPP līgumu veido PEPP pamatinformācijas dokuments un turpmāk norādītā informācija:

 

a)  PEPP veids;

 

b)  PEPP noguldītāja personas dati, vārds, uzvārds un adrese;

 

c)  sīkāka informācija par pensijas pabalstiem, ko piedāvā izvēlētā ieguldījumu iespēja: standartiespējas gadījumā pabalstus maksā, sākot no pensionēšanās datuma un līdz dzīves beigām; kā alternatīvu var izvelēties 30 % kapitāla izmaksu pirmā maksājuma termiņā. Ja veic šādu izmaksu, no atlikušā kapitāla tiek aprēķināta gadskārtējā pabalsta summa;

 

d)  standartiespējas gadījumā pabalsta izmaksa, ja nāve iestājas pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas: ja PEPP noguldītājs mirst pirms saskaņotā pensijas vecuma sasniegšanas, visas veiktās iemaksas bez maksas atmaksā mantiniekiem; PEPP noguldītājs dzīves laikā var noslēgt līgumu trešo personu labā;

 

e)  iemaksu apmērs un maksāšanas termiņi, kā arī informācija par to, vai ir iespējams un kādā veidā var pārtraukt iemaksu veikšanu un vai ir iespējams veikt papildu iemaksas;

 

f)  kārtība, kas jāievēro, izmantojot tiesības izbeigt līguma darbību;

 

g)  vai ir paredzētas tiesības izbeigt līguma darbību vai nav;

 

h)  informācija par ieguldījumu iespēju maiņu;

 

i)  norāde par valodu, kurā PEPP sniedzējam jāsniedz PEPP kapitāla pārskats;

 

j)  informācija par alternatīvu strīdu izšķiršanas kārtību;

 

k)  īpaša informācija, kas attiecas uz katru valsti, piemēram, informācija par pensionēšanās vecumu, nodokļu priekšrocībām un atvieglojumiem;

 

l)  precīza informācija par visām izmaksām saistībā ar PEPP produktu;

 

m)  informācija un kārtība jauna valsts nodalījuma atvēršanai;

 

n)  nosacījumi attiecībā uz papildu noteikumiem, piemēram, biometrisko risku;

 

o)  nosacījumi attiecībā uz PEPP sniedzēja maiņu.

Pamatojums

Juridiskās noteiktības labad regulā būtu jānosaka visi obligātās informācijas elementi, kas jāiekļauj PEPP līgumā.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

27. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Kapitāla pārskatu PEPP noguldītājam bez maksas sniedz vismaz reizi gadā.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  informācija par to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori.

(d)  informācija par PEPP sniedzēja ieguldījumu politikas principiem un jo īpaši par to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori, tostarp to nozīme ieguldījumu procesā un ilgtermiņa ietekme, kā arī ieguldījumu lēmumu radītās ārējās izmaksas.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  PEPP noguldītāja personas datus, PEPP sniedzēja nosaukumu, informāciju par pensiju pabalstu prognozēm, informāciju par uzkrātajām tiesībām vai uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai jebkuras trešās personas veiktajām iemaksām un informāciju par PEPP plāna finansējuma līmeni, attiecībā uz ko piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 39. panta 1. punkta a), b), d), e), f) un h) apakšpunktu gadījumos, kad šīs regulas nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP noguldītājs”, “AKUI” ir “PEPP sniedzējs”, “pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un “iemaksas veicošais uzņēmums” ir “jebkura trešā puse”;

(a)  PEPP noguldītāja personas datus, PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāju nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju, informāciju par pensiju pabalstu prognozēm, informāciju par katrā nodalījumā uzkrātajām tiesībām vai uzkrāto kapitālu, PEPP noguldītāja vai jebkuras trešās personas veiktajām iemaksām un informāciju par PEPP plāna finansējuma līmeni, attiecībā uz ko piemēro Direktīvas 2016/2341/ES 39. panta 1. punkta a), b), d), e), f) un h) apakšpunktu gadījumos, kad šīs regulas nolūkos “dalībnieks” ir “PEPP noguldītājs”, “AKUI” ir “PEPP sniedzējs”, “pensiju plāns” ir “PEPP plāns” un “iemaksas veicošais uzņēmums” ir “jebkura trešā puse”; informāciju par uzkrāto kapitālu vai veiktajām iemaksām norāda atsevišķi katram nodalījumam;

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  skaidru norādi par tiesību aktos noteikto PEPP noguldītāja pensionēšanās vecumu, pensionēšanās vecumu, kas noteikts pensiju plānā vai ko aprēķinājis PEPP sniedzējs, vai attiecīgā gadījumā PEPP noguldītāja paša noteikto pensionēšanās vecumu;

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  precīzus datus par pensiju plāna portfeli, tostarp tā sastāvu un aktīvu svērumu;

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  atrunu, ka šīs prognozes var atšķirties no saņemto pabalstu galīgās vērtības;

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  PEPP sniedzēja atskaitīto izmaksu sadalījumu par vismaz pēdējiem 12 mēnešiem, norādot administratīvās izmaksas, aktīvu drošas glabāšanas izmaksas, ar portfeļa darījumiem saistītās izmaksas un citas izmaksas, kā arī aplēsi par izmaksu ietekmi uz galīgajām kapitāla izmaksām.

(e)  privātajiem ieguldītājiem piemērotās kopējās izmaksas pēdējos 12 mēnešos, izteiktas kā izdevumu attiecība, PEPP sniedzēja atskaitīto izmaksu sadalījumu par pēdējiem 12 mēnešiem, norādot administratīvās izmaksas, aktīvu drošas glabāšanas izmaksas, ar portfeļa darījumiem saistītās izmaksas un citas izmaksas, kā arī aplēsi par izmaksu ietekmi uz galīgajām kapitāla izmaksām;

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  ieguldījumu apmēru aktīvos, ko nav atļauts tirgot regulētā finanšu tirgū;

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP kapitāla pārskatā norāda, kur un kā var iegūt papildinformāciju, tostarp:

1.  PEPP kapitāla pārskatā norāda, kur un kā var iegūt papildinformāciju. Šo informāciju bez maksas dara viegli pieejamu, izmantojot elektroniskus līdzekļus, un tā ietver:

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  PEPP sniedzēja ieguldījumu politikas rakstisku paziņojumu, kurā iekļauj vismaz tādus jautājumus kā ieguldījumu riska mērīšanas metodes, īstenotās riska pārvaldības procedūras un stratēģiskais aktīvu izvietojums attiecībā uz PEPP saistību veidu un ilgumu, kā arī to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori;

c)  PEPP sniedzēja ieguldījumu politikas rakstisku paziņojumu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2341 30. pantu, kurā iekļauj vismaz tādus jautājumus kā ieguldījumu riska mērīšanas metodes, īstenotās riska pārvaldības procedūras un stratēģiskais aktīvu izvietojums attiecībā uz PEPP saistību veidu un ilgumu, kā arī to, kā ieguldījumu politikas izstrādē ir ņemti vērā vides, sociālie un pārvaldības faktori;

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm un pēc testēšanas patērētāju vidū, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kuros precizē 28. pantā un šajā pantā minētās informācijas izklāstu.

EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm un patērētāju organizācijām un ņemot vērā testēšanu patērētāju vidū, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kuros precizē 28. pantā un šajā pantā minētās informācijas izklāstu.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ... [deviņu mēnešu laikā pēc šās regulas spēkā stāšanās dienas].

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ... [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP noguldītāji saņem informāciju pirmspensijas posmā, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 42. pantā.

1.  PEPP noguldītāji saņem informāciju pirmspensijas posmā, kā noteikts Direktīvas (ES) 2016/2341 42. pantā. Konsultācija vienu gadu pirms pensionēšanās posma ir obligāta.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Vienu gadu pirms pensionēšanās PEPP noguldītājs saņem informāciju par plānoto izmaksu posma sākumu un par pieejamajām pabalsta izmaksas iespējām.

Pamatojums

PEPP noguldītājs vienu gadu pirms pensionēšanās ir jāinformē par izmaksas iespējām, un viņam vajadzētu būt iespējai apstiprināt vēlamās izmaksas iespējas.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

32. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 62. pantu, norādot 1. līdz 4. punktā minēto informāciju, lai nodrošinātu, ka uzraudzības ziņošana notiek piemērotā apmērā.

svītrots

EAAPI, apspriedusies ar valstu iestādēm un pēc testēšanas patērētāju vidū, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu par uzraudzības ziņojumu formātu.

 

EAAPI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ... [deviņu mēnešu laikā pēc šās regulas spēkā stāšanās dienas].

 

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt otrajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 15. pantu.

 

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  aktīvus galvenokārt iegulda regulētos tirgos. Jebkurā gadījumā ieguldījumu apmērs aktīvos, kas netiek tirgoti regulētā finanšu tirgū, ir jāuztur piesardzīgā līmenī;

(c)  aktīvus galvenokārt iegulda regulētos tirgos. Ieguldījumu apmērs aktīvos, kas netiek tirgoti regulētā finanšu tirgū, nedrīkst būt lielāks par 20 %;

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP sniedzēji piedāvā PEPP noguldītājiem maksimāli piecas ieguldījumu iespējas.

1.  PEPP sniedzēji piedāvā vismaz vienu standartiespēju. Papildus viņi var piedāvāt vēl citas ieguldījumu iespējas.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ieguldījumu iespējas ietver ieguldījuma standartiespēju un var ietvert alternatīvas ieguldījumu iespējas.

svītrots

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Neatkarīgi no ieguldījumu iespējas PEPP jābūt rentablam.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP noguldītājs pēc PEPP līguma noslēgšanas izvēlas ieguldījuma iespēju.

Pēc attiecīgās informācijas, konsultāciju un lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka saņemšanas PEPP noguldītājs, noslēdzot PEPP līgumu, izvēlas ieguldījuma iespēju.

Pamatojums

PEPP noguldītājam jāspēj pieņemt pamatotu lēmumu.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  PEPP noguldītājs vienreiz piecos PEPP akumulācijas gados var izvēlēties atšķirīgas ieguldījumu iespējas.

1.  Uzkrāšanas posmā pēc PEPP līguma noslēgšanas PEPP noguldītājs vienreiz piecos PEPP uzkrāšanas gados var izvēlēties citu ieguldījumu iespēju. Nākamo ieguldījumu iespējas maiņu drīkst veikt tikai piecus gadus pēc pēdējās maiņas. PEPP sniedzējs līgumā var atļaut biežāku maiņu.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

36. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma PEPP sniedzējs sagatavo maiņu un informē PEPP noguldītāju par šādas maiņas iespējamām sekām, piemēram, par garantētā kapitāla zaudēšanu un biometriskiem riskiem.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

37. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ieguldījuma standartiespēja

Standartiespēja

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar ieguldījuma standartiespēju PEPP noguldītājam nodrošina kapitāla aizsardzību, kas balstīta uz riska mazināšanas metodi, kuras rezultāts ir droša ieguldījumu stratēģija.

1.  Standartiespējas gadījumā PEPP sniedzējs, pamatojoties uz riska mazināšanas metodi, garantē PEPP noguldītājam, ka kapitāls, kas uzkrāts līdz izmaksu posma sākumam, būs vismaz vienāds ar veiktajām iemaksām, ieskaitot visas izmaksas un maksas un ņemot vērā inflāciju, neatkarīgi no ieguldījumu stratēģijas, ko PEPP sniedzējs piedāvā savā standartiespējā. Izmantojot riska mazināšanas metodes, tiek nodrošināta droša ieguldījumu stratēģija, kas atbilst EAAPI noteiktajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kapitāla aizsardzība ļauj PEPP noguldītājam atgūt ieguldīto kapitālu.

svītrots

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

37. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Lai ievērotu 1. punktā minētos nosacījumus, PEPP sniedzējs var iesaistīties PEPP produktu partnerībā.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

37. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Visas izmaksas un maksas nedrīkst būt lielākas par 0,75 % no uzkrātā kapitāla.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja PEPP sniedzēji piedāvā alternatīvas ieguldījumu iespējas, vismaz vienam no tām PEPP noguldītājiem ļauj veikt izmaksu ziņā efektīvu ieguldījumu.

1.  Ja PEPP sniedzēji piedāvā alternatīvas ieguldījumu iespējas, tās visas PEPP noguldītājiem piedāvā rentablu ieguldījumu.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Alternatīvās ieguldījumu iespējas ietver riska mazināšanas metodes, ko nosaka PEPP sniedzēji.

2.  Alternatīvās ieguldījumu iespējas ietver riska mazināšanas metodes, ko nosaka PEPP sniedzēji atbilstīgi EAAPI izstrādātajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  riska mazināšanas metodi, lai nodrošinātu kapitāla aizsardzību saskaņā ar ieguldījuma standartiespēju;

(a)  riska mazināšanas metodi, lai aizsargātu kapitālu saskaņā ar ieguldījuma standartiespēju;

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

EAAPI, sadarbojoties ar citām Eiropas Uzraudzības iestādēm, sniedz Komisijai tehnisku atbalstu šajā pantā noteikto uzdevumu izpildē.

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

39. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai noteiktu kritērijus efektīvām riska mazināšanas metodēm, ko var konsekventi piemērot, EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā sīki izklāsta noteikumus par riska mazināšanas metodēm. EAAPI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ... [XXX pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar 3. panta b) punktu dalībvalstis nosaka PEPP nosacījumus, kas saistīti ar akumulācijas posmu, ja vien tie nav noteikti šajā regulā.

1.  Dalībvalstis nosaka nosacījumus, ja vien tie nav noteikti šajā regulā, saistībā ar PEPP uzkrāšanas posmu, un tie nav mazāk labvēlīgi kā piemērojamie valsts noteikumi;

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši vecuma ierobežojumus akumulācijas posma sākšanai, akumulācijas posma minimālo ilgumu, iemaksu maksimālo un minimālo summu un šo iemaksu nepārtrauktību, kā arī nosacījumus par atpakaļpirkšanu pirms pensionēšanās vecuma īpašu grūtību gadījumā.

2.  Šādi nosacījumi var ietvert jo īpaši vecuma ierobežojumus uzkrāšanas posma sākšanai, akumulācijas posma minimālo ilgumu, iemaksu maksimālo un minimālo summu, šo iemaksu nepārtrauktību un minimālo pensionēšanās vecumu, kā arī nosacījumus par atpakaļpirkšanu pirms pensionēšanās vecuma īpašu grūtību gadījumā.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

40. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis attiecībā uz PEPP produktu uzkrāšanas posmu piemēro tādus pašus noteikumus, kādus piemēro līdzvērtīgiem valsts produktiem.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP iespēju, kas nodrošina biometrisko risku apdrošināšanu. Šīs regulas nolūkos “biometriskie riski” ir riski, kas saistīti ar ilgdzīvošanu, invaliditāti un nāvi.

PEPP sniedzēji var piedāvāt PEPP iespēju, kas nodrošina biometrisko risku apdrošināšanu. Šajā nolūkā PEPP sniedzēji var iesaistīties PEPP produktu partnerībā.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  PEPP sniedzēji un izplatītāji dara visu iespējamo, lai uz PEPP klientu sūdzībām sniegtu atbildi papīra formātā vai, ja par to ir vienojušies PEPP sniedzējs vai izplatītājs un PEPP klients, izmantojot kādu citu pastāvīgu informācijas nesēju. Atbildi sniedz atbilstīgā laikposmā, bet ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, iztirzājot visus izvirzītos jautājumus. Izņēmuma gadījumos, ja atbildi nav iespējams sniegt 15 darbdienu laikā tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no PEPP sniedzēja vai izplatītāja, tad tam ir jānosūta pagaidu atbilde, skaidri izklāstot atbildes uz sūdzību kavēšanās iemeslus un norādot termiņu, līdz kuram PEPP klients saņems galīgo atbildi. Katrā ziņā termiņš galīgās atbildes saņemšanai nepārsniedz 35 darbdienas.

3.  PEPP sniedzēji un izplatītāji dara visu iespējamo, lai uz PEPP klientu sūdzībām sniegtu atbildi papīra formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, ja par to ir vienojušies PEPP sniedzējs vai izplatītājs un PEPP klients, izmantojot kādu citu pastāvīgu informācijas nesēju. Atbildi sniedz atbilstīgā laikposmā, bet ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, iztirzājot visus izvirzītos jautājumus. Izņēmuma gadījumos, ja atbildi nav iespējams sniegt 15 darbdienu laikā tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no PEPP sniedzēja vai izplatītāja, tad tam ir jānosūta pagaidu atbilde, skaidri izklāstot atbildes uz sūdzību kavēšanās iemeslus un norādot termiņu, līdz kuram PEPP klients saņems galīgo atbildi. Katrā ziņā termiņš galīgās atbildes saņemšanai nepārsniedz 35 darbdienas.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  PEPP sniedzēji un izplatītāji informē PEPP klientu par vismaz vienu strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) vienību, kas ir kompetenta izskatīt strīdus par PEPP klientu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

svītrots

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

43. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Informāciju, kas minēta 3. punktā, sniedz skaidrā, vispusīgā un viegli pieejamā veidā PEPP sniedzēja vai izplatītāja tīmekļa vietnē, filiālē un vispārīgo noteikumu sadaļā līgumā, kas noslēgts starp PEPP sniedzēju vai izplatītāju un PEPP klientu. Tajā norāda, kā var piekļūt papildu informācijai par attiecīgo SAI vienību un tās izmantošanas nosacījumiem.

svītrots

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES49, attiecīgā gadījumā izmantojot esošās kompetentās iestādes, izveido pienācīgas, neatkarīgas, objektīvas, pārredzamas un efektīvas SAI procedūras, lai izšķirtu strīdus starp PEPP klientiem un PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šīs regulas. PEPP nodrošinātājiem vai izplatītājiem, pret kuriem ir uzsāktas procedūras, piemēro šādas SAI procedūras un efektīvi paplašina attiecīgās SAI struktūras kompetences.

1.  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES49, attiecīgā gadījumā izmantojot esošās kompetentās iestādes, izveido pienācīgas, neatkarīgas, objektīvas, pārredzamas un efektīvas SAI procedūras, lai izšķirtu strīdus starp PEPP klientiem un PEPP sniedzējiem vai izplatītājiem attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šīs regulas. PEPP nodrošinātājiem vai izplatītājiem, pret kuriem ir uzsāktas procedūras, piemēro šādas SAI procedūras un efektīvi paplašina attiecīgās SAI struktūras kompetences. PEPP sniedzēji vai izplatītāji iesaistās SAI procedūrās.

__________________

__________________

49 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.).

49 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.).

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

44. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  PEPP sniedzēji un izplatītāji saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES informē PEPP klientu par vismaz vienu strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) vienību, kas ir kompetenta izskatīt strīdus saistībā ar PEPP klientu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

44. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Informāciju, kas minēta iepriekšējā punktā, sniedz skaidrā, visaptverošā un viegli pieejamā veidā PEPP sniedzēja vai izplatītāja tīmekļa vietnē, filiālē un vispārīgo noteikumu sadaļā līgumā, kas noslēgts starp PEPP sniedzēju vai izplatītāju un PEPP klientu. Tajā norāda, kā var piekļūt papildu informācijai par attiecīgo SAI vienību un tās izmantošanas nosacījumiem.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

44. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  PEPP sniedzēji un izplatītāji paredz ārpustiesas strīdu izskatīšanas procedūras.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

44. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d  Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidoti pārrobežu sūdzību izskatīšanas un pārsūdzības mehānismi, kas ļauj veikt individuālo un kolektīvo prasību par atlīdzību pārrobežu izskatīšanu saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Standartiespējas gadījumā maiņas pakalpojumu drīkst izmantot tikai uzkrāšanas posmā.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  PEPP noguldītājs var nomainīt PEPP sniedzēju ne biežāk kā vienreiz piecos gados pēc PEPP līguma noslēgšanas.

2.  PEPP noguldītājs var bez maksas nomainīt PEPP sniedzēju ne biežāk kā vienreiz piecos gados pēc PEPP līguma noslēgšanas. PEPP sniedzēji un PEPP noguldītāji var vienoties par biežāku maiņu. Maiņas nosacījumus rakstiski izklāsta PEPP līgumā.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

45. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Maiņa ir atļauta jebkurā laikā un bez maksas, ja PEPP sniedzējs vai izplatītājs pārkāpj vispārīgo principu saskaņā ar 18. pantu.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma saņemošais PEPP sniedzējs uzsāk maiņas pakalpojumu. Maiņas pakalpojums atbilst vismaz 2. līdz 5. punktam.

1.  Pēc PEPP noguldītāja pieprasījuma saņemošais PEPP sniedzējs sagatavo maiņas pakalpojumu.

 

PEPP noguldītāja pieprasījumu sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā uzsāk maiņas pakalpojumu, vai jebkurā citā valodā, par kuru abas puses ir vienojušās.