Процедура : 2018/0005(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0279/2018

Внесени текстове :

A8-0279/2018

Разисквания :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Гласувания :

PV 03/10/2018 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0371

ДОКЛАД     *
PDF 778kWORD 93k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Тибор Сани

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0020),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0023/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0279/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Разпоредбите за ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС), съдържащи се понастоящем в Директива 2006/112/ЕО27 на Съвета, са предназначени за защита на работата на вътрешния пазар и предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. Тези разпоредби бяха изготвени преди повече от две десетилетия въз основа на принципа на произхода. В своя План за действие във връзка с ДДС28 и в съобщението за изпълнението му29, Комисията обяви намерението си да промени тези разпоредби с оглед на една окончателна система на ДДС за презграничната търговия със стоки между предприятия и между държави членки, която ще се основава на принципа на облагане в държавата членка на местоназначение.

(1)  Разпоредбите за ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС), съдържащи се понастоящем в Директива 2006/112/ЕО27 на Съвета, са предназначени за защита на работата на вътрешния пазар и предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. Тези разпоредби бяха изготвени преди повече от две десетилетия въз основа на принципа на произхода и вече не са пригодни за целта си. В своя План за действие във връзка с ДДС28 и в съобщението за изпълнението му29, Комисията обяви намерението си да промени тези разпоредби с оглед на една окончателна система на ДДС за презграничната търговия със стоки между предприятия и между държави членки, която ще се основава на принципа на облагане в държавата членка на местоназначение.

_________________

_________________

27 OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

27 OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

28 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС – Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – Време за избор (COM(2016) 148 final от 7 април 2016 г.)

28 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС – Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – Време за избор (COM(2016) 148 final от 7 април 2016 г.)

29 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС – към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – време за действие (COM(2017) 566 final от 4 октомври 2017 г.)

29 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС – към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – време за действие (COM(2017) 566 final от 4 октомври 2017 г.)

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  При една окончателна система, при която доставките на стоки и услуги биха били облагани в държавата членка на местоназначение, доставчиците не биха извличали съществена полза от установяването си в държава членка с по-ниска данъчна ставка. По-голямото разнообразие от ставки на ДДС при такава система не би пречело на работата на единния пазар и не би нарушавало конкуренцията. При тези обстоятелства би било целесъобразно на държавите членки да се предостави възможност за повече гъвкавост при определянето на ставките.

(2)  При една окончателна система, при която доставките на стоки и услуги биха били облагани в държавата членка на местоназначение, доставчиците не биха извличали по-малка полза от установяването си в държава членка с по-ниска данъчна ставка. По-голямото разнообразие от ставки на ДДС при такава система следва да представлява по-малка пречка за работата на единния пазар и не би водило до нарушаване на конкуренцията. При тези обстоятелства следва да бъде възможно на държавите членки да се предоставя определена гъвкавост при определянето на ставките. При все това, държавите членки следва да не пренебрегват целта за осигуряване на по-голяма съгласуваност при ставките на ДДС.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Премахването на ограниченията едновременно с влизането в сила на окончателния режим за облагане на търговията между държавите членки следва да позволи на държавите членки да продължат да прилагат намалените ставки на ДДС, за които сега се предоставят разрешения за дерогации по дял VІІІ, глава 4 от Директива 2006/112/ЕО и приложение Х към нея и чийто срок на действие в противен случай би изтекъл при влизането в сила на този режим.

(3)  Премахването на ограниченията успоредно с влизането в сила на окончателния режим за облагане на търговията между държавите членки следва да позволи на държавите членки да продължат да прилагат намалените ставки на ДДС вместо дерогациите, предоставяни по дял VІІІ, глава 4 от Директива 2006/112/ЕО и приложение Х към нея и чийто срок на действие в противен случай би изтекъл при влизането в сила на този режим.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  При една окончателна система на ДДС към всички държави членки следва да се прилага еднакво отношение и поради това за тях следва да има еднакви ограничения за прилагането на намалените ставки на ДДС, които следва да останат изключение от стандартната ставка. Такова еднакво отношение без ограничаване на сегашната възможност за гъвкавост за държавите членки да определят ДДС може да се постигне, като на всички тях се позволи да прилагат намалена ставка, за която не се прилага изискването за минимален размер, както и освобождаване с право на приспадане на ДДС върху входящите ресурси, като допълнение към най-много две намалени ставки с минимален размер 5%.

(4)  При една окончателна система на ДДС към всички държави членки следва да се прилага еднакво отношение и поради това за тях следва да има еднакви ограничения за прилагането на намалените ставки на ДДС, които следва да останат изключение от стандартната ставка, с цел избягване на несъразмерна фрагментация на системата за ДДС във вътрешния пазар. Като се взема под внимание общият интерес, като например положителните културни, социални или екологични въздействия на различните услуги и стоки, и без да се ограничава съществуващата понастоящем възможност за гъвкавост за държавите членки да определят ДДС, такова еднакво отношение може да се постигне, като на всички тях се позволи да прилагат намалена ставка, за която не се прилага изискването за минимален размер, както и освобождаване с право на приспадане на ДДС върху входящите ресурси, като допълнение към най-много две намалени ставки с минимален размер 5%. В рамките на ограниченията, предвидени в настоящата директива, следва да бъде възможно за държавите членки да съхраняват съществуващите или да въвеждат нови намалени ставки на ДДС. Настоящата директива ще повиши субсидиарността в системата за ДДС, правейки възможно държавите членки да включат местните изисквания, предпочитания и традиции или да изберат проста и уеднаквена данъчна ставка. При все това, държавите членки следва да избягват използването на намалени ставки на ДДС за вредните и луксозните продукти.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  В съответствие със стратегията на Комисията за цифровия единен пазар1a и за да бъдат в крак с технологичния напредък в цифровата икономика, за стимулиране на иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание, а така също и за улесняване на ученето с помощта на цифрови технологии, трансфера на знания и достъпа до култура в цифрова среда, както и нейното популяризиране, на държавите членки следва да се предостави възможността да хармонизират ставките на ДДС за публикациите, предоставяни по електронен път, с по-ниските ставки на ДДС за публикациите на физически носител.

 

_________________

 

1 a COM(2015) 0192 final

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Даването на възможност на държавите членки да прилагат към печатните публикации и публикациите, предоставяни по електронен път, намалени ставки, включително намалени ставки без минимален праг, следва да гарантира прехвърлянето на икономически ползи към потребителите, като по този начин се насърчава четенето, а така също и към издателите, като по този начин се стимулират инвестициите в ново съдържание, а по отношение на вестниците и списанията следва да се намалява зависимостта от реклама.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Като се има предвид колко е важно улесняването на достъпа до книги, вестници и периодични издания за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, адаптираните и аудио електронните книги, вестници и периодични издания не трябва да се възприемат като изцяло или основно съставени от музикално или видео съдържание. Поради това следва да е възможно да се прилагат намалени ставки на ДДС за публикациите в тези формати.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Нарушаване на конкуренцията би могло да възникне в случаите, когато механизмът за облагане не се основава на принципа на местоназначението. Такъв е случаят при туристическите услуги, доставяни като обща услуга съгласно режима за облагане на маржа на печалбата за туристическите агенти, и при стоките, доставяни съгласно специалния режим за стоките втора употреба, при произведенията на изкуството, колекционерските предмети и антикварните предмети, както и при някои стоки и услуги като финансовите услуги, които са освободени без право на приспадане, но за които може да се предостави право на облагане. За да бъдат ограничени всякакви подобни случаи на нарушаване, следва да се установи списък на доставките на стоки и услуги, за които ще се прилага стандартната ставка на ДДС (наричан „отрицателен списък“), въз основа на статистическата класификация на продуктите по дейности. Този списък следва да бъде преглеждан на всеки пет години.

(5)  Нарушаване на конкуренцията би могло да възникне в случаите, когато механизмът за облагане не се основава на принципа на местоназначението. Такъв е случаят при туристическите услуги, доставяни като обща услуга съгласно режима за облагане на маржа на печалбата за туристическите агенти, и при стоките, доставяни съгласно специалния режим за стоките втора употреба, при произведенията на изкуството, колекционерските предмети и антикварните предмети, както и при някои стоки и услуги като финансовите услуги, които са освободени без право на приспадане, но за които може да се предостави право на облагане. За да бъдат ограничени всякакви подобни случаи на нарушаване, следва да се установи списък на доставките на стоки и услуги, за които ще се прилага стандартната ставка на ДДС (наричан „отрицателен списък“), въз основа на статистическата класификация на продуктите по дейности. Този списък следва да бъде преразглеждан на всеки две години чрез акт за изпълнение, основан на доказателства, предоставени от Комисията.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С цел избягване на ненужните усложнения и свързаното с тях повишение на разходите на предприятията, особено при вътреобщностната търговия, за стоките и услугите, които може да се използват само като междинен ресурс в дадена стопанска дейност, следва да не е разрешено прилагане на намалени ставки при окончателната система на ДДС. Такива ставки следва да се прилагат само в полза на крайните потребители, а при определянето на тези ставки следва да се осигури еднакво отношение към сходните стоки и услуги, доставяни от различни данъчно задължени лица. Затова те следва да се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес.

(6)  Настоящото фрагментиране на системата на ДДС в рамките на вътрешния пазар поставя пречки пред начина на развитие на малките и средните предприятия (МСП). С цел избягване на по-нататъшни ненужни усложнения и свързаното с тях повишение на разходите на предприятията, особено при вътреобщностната търговия, за стоките и услугите, които може да се използват само като междинен ресурс в дадена стопанска дейност, следва да не е разрешено прилагане на намалени ставки при окончателната система на ДДС. Такива ставки следва да се прилагат в полза на крайните потребители, а при определянето на тези ставки следва да се осигури еднакво отношение към сходните стоки и услуги, доставяни от различни данъчно задължени лица. Затова те следва да се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С особено внимание към потребностите на МСП, извършващи вътреобщностна трансгранична дейност, и с цел да се улесни търговията и да се увеличи правната сигурност на единния пазар, Комисията, в сътрудничество с държавите членки, следва да установи всеобхватен и публично достъпен информационен интернет портал на Съюза за ДДС за предприятията. Този многоезичен портал следва да предоставя бърз, актуален и точен достъп до съответната информация относно прилагането на системата на ДДС в различните държави членки и в частност относно правилните ставки на ДДС за различни стоки и услуги в различните държави членки, както и условията за нулева ставка. Такъв портал би могъл също да спомогне за преодоляване на настоящата разлика между потенциалните и реално събираните приходи от ДДС.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Редица икономически дейности в Съюза са фокусирани върху устойчивото развитие, основано на екологосъобразна икономика, от една страна, и приобщаващ растеж, от друга. Тези области са от ключово значение за устойчивото развитие на селските и отдалечените райони, като допринасят за икономическото и социалното съживяване на селските райони. Предвид тяхната близка връзка със социалните, екологичните, хранителните, културните въпроси и въпросите, свързани с равенството между половете, техните специфични дейности са изцяло в съответствие с амбициите на стратегията „Европа 2020“ и целите на Комисията. Във връзка с това държавите членки следва да се възползват от възможностите, предоставени в член 98, параграфи 1 и 2 от настоящата Директива, при условие че спазват нейните принципи, като обръщат особено внимание на последиците за техните публични финанси и за бюджета на Съюза.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се запази стабилността на публичните финанси на държавите членки и за да бъдат предотвратени прекомерните макроикономически дисбаланси, следва да се осигури подходящо равнище на приходите. Като се има предвид, че ДДС е важен източник на приходи, от изключително значение е като предпазна мярка за националните бюджети да се определи минимален размер на среднопретеглената ставка, който да се спазва постоянно от държавите членки.

(7)  За да се запази стабилността на публичните финанси на държавите членки и за да бъдат предотвратени прекомерните макроикономически дисбаланси, следва да се осигури подходящо равнище на приходите. Като се има предвид, че ДДС е важен източник на приходи, от изключително значение е като предпазна мярка за националните бюджети и бюджета на Съюза да се определи минимален размер на среднопретеглената ставка, който да се спазва постоянно от държавите членки.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Въпреки че прилагането на различни ставки в отдалечените райони остава възможно, необходимо е да се гарантира, че стандартната ставка е съобразена с минималния размер от 15%.

(8)  Въпреки че прилагането на различни ставки в отдалечените райони остава възможно, необходимо е да се гарантира, че стандартната ставка е съобразена с минималния размер от 15% и максималния размер от 25%.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Директива 2006/112/ЕО

Член 97 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  В член 97 параграф 1 се заменя със следното:

Стандартната ставка обаче не може да бъде по-ниска от 15%.“.

„Стандартната данъчна ставка остава на постоянно равнище от най-малко 15% и не надхвърля 25%“

Изменение    15

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2006/112/ЕО

Член 98 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Независимо от параграф 1 освен двете намалени ставки държавите членки могат да прилагат също една намалена ставка под минималния размер от 5% и освобождаване с право на приспадане на ДДС, платен на предходния етап.

2.  Независимо от параграф 1 освен двете намалени ставки държавите членки могат да прилагат също една ставка под минималния размер от 5% и освобождаване с право на приспадане на ДДС, платен на предходния етап.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2006/112/ЕО

Член 98 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Намалените ставки и освобождаванията, прилагани по силата на параграфи 1 и 2, са в полза само на крайния потребител и се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес.

Намалените ставки и освобождаванията, прилагани по силата на параграфи 1 и 2, са в полза на крайния потребител и се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес. Приоритет се дава на стоки или услуги, които имат положително въздействие върху общия интерес, като например културни, социални или екологични ползи.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2006/112/ЕО

Член 100 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Комисията се оправомощава да изменя обхвата на приложение ІІІа посредством акт за изпълнение, когато това е необходимо и при условие че са налице доказателства, свързани с нарушаване на конкуренцията, които обосновават актуализирането на списъка на доставките на стоки и услуги.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2006/112/ЕО

Член 100 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок до 31 декември 2026 г. и след това веднъж на всеки пет години Комисията предава на Съвета доклад за обхвата на приложение ІІІа заедно с предложения за изменения на посоченото приложение, ако такива изменения са необходими.

В срок до 31 декември 2021 г. и след това веднъж на всеки две години Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета доклад за обхвата на приложение ІІІа заедно с предложения за изменения на посоченото приложение, ако такива изменения са необходими.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2006/112/ЕО

Член 100 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Вмъква се следният член:

 

„Член 100a

 

Комисията, в сътрудничество с държавите членки, установява цялостен, многоезичен и публично достъпен информационен интернет портал на Съюза за ДДС, на който предприятията и потребителите могат бързо и ефективно да получават точна информация относно ставките на ДДС, включително кои стоки и услуги извличат ползи от намалените ставки или освобождаванията, както и цялата съответна информация относно прилагането на окончателната система на ДДС в различните държави членки.“

Изменение    20

Предложение за директива

Приложение

Директива 2006/112/ЕО

Приложение III a – ред 5 – колона B

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Изменение    21

Предложение за директива

Приложение

Директива 2006/112/ЕО

Приложение III a – ред 7 – колона B и Г

 

Текст, предложен от Комисията

Доставка, отдаване под наем, поддръжка и ремонт на велосипеди, детски колички и инвалидни колички

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Доставка на леки автомобили и други моторни превозни средства, предназначени главно за превоз на по-малко от 10 лица, в т.ч. автомобили тип „комби“ и състезателни автомобили, различни от превозните средства само с двигател с искрово запалване или само с бутален двигател с вътрешно горене със запалване чрез сгъстяване (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Изменение

 

Доставка, отдаване под наем, поддръжка и ремонт на велосипеди, детски колички и инвалидни колички

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Изменение    22

Предложение за директива

Приложение

Директива 2006/112/ЕО

Приложение III a – ред 10 – колона B и Г

 

Текст, предложен от Комисията

Няма.

Няма.

Изменение

 

Пейсмейкъри; слухови апарати

26.60.14


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Фрагментирането на системата на ДДС създава огромно препятствие за доброто функциониране не единния пазар. Ето защо регулирането на ДДС на равнището на ЕС е нужно за замяната на сегашните транснационални спогодби и за гарантиране на еднакво отношение към всички държави членки.

Окончателната система на ДДС за облагането с данък на търговията между държавите членки, предложена от Комисията, е основана на принципа на облагане в държавата членка на местоназначение. Този подход помага за създаването на стабилно единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, като се осигурява, че държавите членки са третирани еднакво – също когато се прилагат намалени ставки на ДДС.

Важно е да се подчертае, че сегашната гъвкавост на държавите членки при прилагането на ДДС изобщо не се ограничава от предложението. Противно на това, с хармонизираните и не толкова ограничителни разпоредби на държавите членки би била осигурена възможност освен позволените понастоящем две намалени ставки с минимален размер пет на сто и освобождаването с право на приспадане на ДДС, платен на предходния етап, да прилагат още една намалена ставка с размер между пет и нула на сто. Още повече, вместо да се удължава големият вече списък на стоките и услугите, за които може да се прилагат намалени ставки, приложение ІІІ ще бъде заменено с отрицателен списък на стоките и услугите, за които не могат да се прилагат намалени ставки.

Докладчикът счита за важно да се отбележи, че намалените ставки и освобождаванията са в полза на крайния потребител и се прилагат за последователно преследване на цел от общ интерес, с приоритет към стоки и услуги, имащи положителни социални и екологични последици.

Същото съображение мотивира докладчика при предлагането на изменението, призоваващо държавите членки да избягват да използват намалени ставки за вредни и луксозни продукти, и изменението, с което се уточнява, че стандартната ставка не може да е по-ниска от 15%, но не може и да е по-висока от 25%. Тъй като ДДС има пропорционално по-голямо отражение върху гражданите с ниски доходи, които плащат ниски данъци, докладчикът счита, че максималната ставка от 25% е разумна и че следва да се използват и други източници на доход като корпоративните данъци. Нещо повече, това ограничение би помогнало да се избегнат случаи като този в Унгария, където правителството наложи най-високата ставка за ДДС в ЕС (27%) на гражданите си.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/EO по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

Позовавания

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Дата на консултация с ЕП

5.2.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

8.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

8.2.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

24.1.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Дата на внасяне

6.9.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност