ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

6.9.2018 - (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Tibor Szanyi


Postup : 2018/0005(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0279/2018
Předložené texty :
A8-0279/2018
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0020),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0023/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0279/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Cílem pravidel pro sazby daně z přidané hodnoty (DPH), jak jsou v současnosti stanovena ve směrnici Rady 2006/112/ES27, je chránit fungování vnitřního trhu a bránit narušování hospodářské soutěže. Tato pravidla byla navržena před více než dvěma desetiletími na základě zásady původu. Ve svém akčním plánu v oblasti DPH28 a v návaznosti na něj29 Komise oznámila svůj záměr přizpůsobit tato pravidla pro konečný systém DPH pro přeshraniční mezipodnikový (B2B) obchod se zbožím mezi členskými státy, který by byl založen na zásadě zdanění v členském státě určení.

(1)  Cílem pravidel pro sazby daně z přidané hodnoty (DPH), jak jsou v současnosti stanovena ve směrnici Rady 2006/112/ES27, je chránit fungování vnitřního trhu a bránit narušování hospodářské soutěže. Tato pravidla byla navržena před více než dvěma desetiletími na základě zásady původu a nejsou již pro daný účel vhodná. Ve svém akčním plánu v oblasti DPH28 a v návaznosti na něj29 Komise oznámila svůj záměr přizpůsobit tato pravidla pro konečný systém DPH pro přeshraniční mezipodnikový (B2B) obchod se zbožím mezi členskými státy, který by byl založen na zásadě zdanění v členském státě určení.

_________________

_________________

27 Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

27 Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

28 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016) 148 final ze dne 7. dubna 2016).

28 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016) 148 final ze dne 7. dubna 2016).

29 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2017) 566 final ze dne 4. října 2017).

29 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2017) 566 final ze dne 4. října 2017).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V konečném systému, kdy by se dodání zboží a poskytnutí služeb zdaňovalo v členském státě určení, neplyne dodavatelům žádná významná výhoda z toho, když jsou usazeni v členském státě s nižšími sazbami. Větší rozmanitost sazeb DPH by v takovém systému nenarušila fungování jednotného trhu ani hospodářskou soutěž. Za daných okolností by bylo vhodné poskytnout členským státům větší flexibilitu při stanovování sazeb.

(2)  V konečném systému, kdy by se dodání zboží a poskytnutí služeb zdaňovalo v členském státě určení, plynou dodavatelům menší výhody z toho, když jsou usazeni v členském státě s nižšími sazbami. Větší rozmanitost sazeb DPH by v takovém systému měla fungování jednotného trhu narušit méně a hospodářskou soutěž by nenarušovala. Za daných okolností by mělo být možné poskytnout členským státům při stanovování sazeb určitou flexibilitu. Členské státy by však neměly přehlížet cíl, jímž je zajistit větší konvergenci sazeb DPH.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Při odstranění omezení paralelně se vstupem konečného režimu zdanění obchodu mezi členskými státy v platnost by měly mít členské státy možnost i nadále uplatňovat snížené sazby DPH, které v současnosti používají jako odchylky udělené podle hlavy VIII kapitoly 4 směrnice 2006/112/ES a přílohy X směrnice 2006/112/ESjejichž platnost by jinak po vstupu tohoto režimu v platnost skončila.

(3)  Při odstranění omezení souběžně se vstupem konečného režimu zdanění obchodu mezi členskými státy v platnost by měly mít členské státy možnost i nadále uplatňovat snížené sazby DPH namísto odchylek udělených podle hlavy VIII kapitoly 4 směrnice 2006/112/ES a přílohy X směrnice 2006/112/ES, jejichž platnost by jinak po vstupu tohoto režimu v platnost skončila.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V konečném systému DPH by měly mít všechny členské státy rovné podmínky, tedy i stejná omezení při uplatňování snížených sazeb DPH, které by měly zůstat výjimkou ze základní sazby DPH. Rovného zacházení bez omezení stávající flexibility členských států při stanovování DPH lze dosáhnout tak, že všechny členské státy budou moci uplatňovat sníženou sazbu, na niž se nevztahuje minimální požadavek, jakož i osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH na vstupu a vedle toho maximálně dvě snížené sazby ve výši nejméně 5 %.

(4)  V konečném systému DPH by měly mít všechny členské státy rovné podmínky, tedy i stejná omezení při uplatňování snížených sazeb DPH, které by měly zůstat výjimkou ze základní sazby DPH, neboť je třeba zabránit nepřiměřené roztříštěnosti systému DPH v rámci jednotného trhu. S ohledem na obecný zájem – mj. zájem na pozitivních kulturních, sociálních a environmentálních účincích jednotlivých služeb a zboží – a bez omezení stávající flexibility členských států při stanovování DPH lze takového rovného zacházení dosáhnout tak, že všechny členské státy budou moci uplatňovat sníženou sazbu, na niž se nevztahuje minimální požadavek, jakož i osvobození od daně s nárokem na odpočet DPH na vstupu a vedle toho maximálně dvě snížené sazby ve výši nejméně 5 %. V mezích stanovených touto směrnicí by mělo být možné, aby si členské státy ponechaly stávající sazby DPH nebo zavedly nové snížené sazby. Tato směrnice zvýší subsidiaritu v systému DPH, což umožní členským státům zohlednit místní podmínky, preference a tradice nebo se rozhodnout pro jednoduchou a jednotnou daňovou sazbu. Členské státy by však neměly využívat snížených sazeb DPH pro škodlivé či luxusní výrobky.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  V souladu se strategií Komise týkající se jednotného digitálního trhu1a a v zájmu udržení kroku s technologickým pokrokem v digitální ekonomice, podpory inovací, tvorby, investic a produkce nového obsahu a usnadnění digitálního učení, předávání znalostí a přístupu ke kultuře v digitálním prostředí a její propagace by měly mít členské státy možnost sladit sazby DPH pro elektronicky poskytované publikace s nižšími sazbami DPH pro publikace na fyzických nosičích.

 

_________________

 

1a COM(2015)0192.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Pokud se členským státům umožní uplatňovat snížené sazby, včetně snížených sazeb bez minimální prahové hodnoty, na tištěné publikace a elektronické publikace, mělo by to vést k přenosu ekonomických přínosů na spotřebitele, čímž se podpoří čtení, a na vydavatele, čímž se podpoří investice do nového obsahu, a v případě novin a časopisů by se měla snížit závislost na reklamě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  S ohledem na význam usnadnění přístupu ke knihám, novinám a časopisům pro osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené či mají jinou poruchu čtení tištěného textu, je třeba adaptované a elektronické audioknihy, noviny a časopisy chápat tak, že nesestávají výhradně nebo převážně z hudebního obsahu nebo video obsahu. Mělo by být proto možné uplatňovat na publikace v těchto formátech snížené sazby DPH.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Pokud by mechanismus používaný pro zdanění nebyl založen na zásadě místa určení, mohlo by dojít k narušení hospodářské soutěže. Týká se to zejména cestovních služeb poskytnutých jako jedna služba v rámci zvláštního režimu pro cestovní kanceláře a zboží dodaného podle zvláštního režimu pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, avšak v některých případech jde i o zboží nebo služby, např. finanční služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet, ale u nichž může být právo na zdanění přiznáno. K potlačení takových případů narušení by měl být na základě statistické klasifikace produkce podle činností sestaven seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, na něž se vztahuje základní sazba DPH (dále jen „negativní seznam“). Seznam by měl být každých pět let přezkoumán.

(5)  Pokud by mechanismus používaný pro zdanění nebyl založen na zásadě místa určení, mohlo by dojít k narušení hospodářské soutěže. Týká se to zejména cestovních služeb poskytnutých jako jedna služba v rámci zvláštního režimu pro cestovní kanceláře a zboží dodaného podle zvláštního režimu pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, avšak v některých případech jde i o zboží nebo služby, např. finanční služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet, ale u nichž může být právo na zdanění přiznáno. K potlačení takových případů narušení by měl být na základě statistické klasifikace produkce podle činností sestaven seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, na něž se vztahuje základní sazba DPH (dále jen „negativní seznam“). Seznam by měl být každé dva roky přezkoumán prostřednictvím prováděcího aktu na základě důkazů, které poskytne Komise.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Aby se zamezilo zbytečným komplikacím a následnému zvýšení nákladů pro podniky, zejména pro obchod uvnitř Společenství, neměly by být zboží a služby, které lze použít jen jako meziprodukt pro ekonomickou činnost, v konečném systému DPH způsobilé pro snížené sazby. Uvedené sazby by se měly uplatňovat pouze ve prospěch konečných spotřebitelů a při jejich stanovení by se mělo zajistit, aby se s podobným zbožím nebo službami, které dodaly, resp. poskytly různé osoby povinné k dani, zacházelo stejně. Měly by se proto uplatňovat tak, aby soudržným způsobem sledovaly cíl obecného zájmu.

(6)  Současná roztříštěnost systému DPH na vnitřním trhu vytváří překážky pro rozvoj malých a středních podniků. Aby se zamezilo dalším zbytečným komplikacím a následnému zvýšení nákladů pro podniky, zejména pro obchod uvnitř Společenství, neměly by být zboží a služby, které lze použít jen jako meziprodukt pro ekonomickou činnost, v konečném systému DPH způsobilé pro snížené sazby. Uvedené sazby by se měly uplatňovat ve prospěch konečných spotřebitelů a při jejich stanovení by se mělo zajistit, aby se s podobným zbožím nebo službami, které dodaly, resp. poskytly různé osoby povinné k dani, zacházelo stejně. Měly by se proto uplatňovat tak, aby soudržným způsobem sledovaly cíl obecného zájmu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Se zvláštním zaměřením na potřeby malých a středních podniků zapojených do přeshraničního podnikání uvnitř Společenství a s cílem usnadnit obchodování a zvýšit právní jistotu na jednotném trhu by měla Komise ve spolupráci s členskými státy zřídit komplexní a veřejně dostupný unijní internetový portál s informacemi o DPH pro podniky. Tento mnohojazyčný portál by měl poskytovat rychlý, aktuální a cílený přístup k relevantním informacím o uplatňování systému DPH v jednotlivých členských státech, a zejména o správných sazbách DPH pro různé výrobky a služby v různých členských státech, jakož i o podmínkách nulové sazby. Tento portál by mohl rovněž přispět k řešení současné mezery v oblasti DPH.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b)  Řada hospodářských činností v Unii se zaměřuje na udržitelný rozvoj založený na ekologičtějším hospodářství na straně jedné a na růst podporující začlenění na straně druhé. Tyto oblasti mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj venkovských a odlehlých oblastí a přispívají k hospodářskému a sociálnímu oživení venkovských oblastí. S ohledem na jejich úzké vazby na sociální, zdravotní, environmentální, nutriční a kulturní otázky a na otázky rovnosti pohlaví jsou jejich konkrétní činnosti plně v souladu s ambicemi strategie 2020 a cíli Komise. V této souvislosti by proto měly členské státy využít příležitostí, které nabízí čl. 98 odst. 1 a 2 této směrnice, za předpokladu, že budou respektovat její zásady a že budou zvláště přihlížet k důsledkům, které z toho poplynou pro jejich veřejné finance a pro rozpočet Unie.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby veřejné finance členských států zůstaly zdravé a zabránilo se nadměrným makroekonomickým nerovnováhám, měla by být zajištěna přiměřená úroveň příjmů. Vzhledem k tomu, že DPH je důležitým zdrojem příjmů, je tedy nezbytné stanovit za účelem zajištění vnitrostátních rozpočtů minimální váženou průměrnou sazbu, kterou budou muset členské státy vždy dodržovat.

(7)  Aby veřejné finance členských států zůstaly zdravé a zabránilo se nadměrným makroekonomickým nerovnováhám, měla by být zajištěna přiměřená úroveň příjmů. Vzhledem k tomu, že DPH je důležitým zdrojem příjmů, je tedy nezbytné stanovit za účelem zajištění vnitrostátních rozpočtů a rozpočtu Unie minimální váženou průměrnou sazbu, kterou budou muset členské státy vždy dodržovat.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Přestože je nadále možné uplatňovat v některých odlehlých oblastech rozdílné sazby, je nezbytné zajistit, aby výše základní sazby činila nejméně 15 %.

(8)  Přestože je nadále možné uplatňovat v některých odlehlých oblastech rozdílné sazby, je nezbytné zajistit, aby výše základní sazby činila nejméně 15 % a nejvýše 25 %.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 97 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V článku 97 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Základní sazba není nižší než 15 %.

„Základní sazba zůstane trvale na nejméně 15 % a nepřesáhne 25 %.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 98 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy kromě dvou snížených sazeb uplatňovat sníženou sazbu nižší než minimum ve výši 5 % a osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy kromě dvou snížených sazeb uplatňovat sazbu nižší než minimum ve výši 5 % a osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 98 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Snížené sazby a osvobození od daně uplatňované podle odstavců 1 a 2 slouží pouze ve prospěch konečných spotřebitelů a používají se za účelem sledování cíle obecného zájmu soudržným způsobem.

Snížené sazby a osvobození od daně uplatňované podle odstavců 1 a 2 slouží ve prospěch konečných spotřebitelů a používají se za účelem sledování cíle obecného zájmu soudržným způsobem. Přednost mají zboží nebo služby, které mají pozitivní dopady z hlediska veřejného zájmu, např. kulturní, sociální či environmentální přínosy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 100 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Komisi je svěřena pravomoc měnit oblast působnosti přílohy IIIa prostřednictvím prováděcího aktu, pokud je to nezbytné a pokud existují důkazy týkající se narušení hospodářské soutěže odůvodňující aktualizaci seznamu dodání zboží a poskytnutí služeb.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 100 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2026 a poté každých pět let předloží Komise Radě zprávu o oblasti působnosti přílohy IIIa spolu s případnými návrhy na změnu této přílohy, je-li to nezbytné.

Do 31. prosince 2021 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o oblasti působnosti přílohy IIIa spolu s případnými návrhy na změnu této přílohy, je-li to nezbytné.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Článek 100 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 100a

 

Komise ve spolupráci s členskými státy zřídí komplexní, mnohojazyčný a veřejně přístupný internetový portál s informacemi o DPH, na němž budou moci podniky a spotřebitelé získat rychle a účinně přesné informace o sazbách DPH – včetně toho, na které zboží nebo služby se uplatňují snížené sazby či výjimky – a veškeré relevantní informace o uplatňování definitivního systému DPH v jednotlivých členských státech.“

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2006/112/ES

Příloha IIIa – řádek 5 – sloupec B

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2006/112/ES

Příloha IIIa – řádek 7 – sloupce C a D

 

Znění navržené Komisí

Dodání, nájem, údržba a oprava jízdních kol, dětských kočárků a vozíků pro invalidy

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Dodání osobních automobilů a jiných motorových vozidel konstruovaných především pro přepravu méně než 10 osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů, jiných než vozidel pouze se zážehovým spalovacím motorem či pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Pozměňovací návrh

 

Dodání, nájem, údržba a oprava jízdních kol, dětských kočárků a vozíků pro invalidy

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2006/112/ES

Příloha IIIa – řádek 10 – sloupce C a D

 

Znění navržené Komisí

žádné

žádné

Pozměňovací návrh

 

Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky

26.60.14

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Roztříštěnost systému DPH vytvořila značnou překážku pro dobré fungování jednotného trhu. Proto je zapotřebí nařízení o DPH na úrovni EU, které nahradí současný přechodný režim a zaručí rovné zacházení všem členským státům.

Definitivní systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy navrhovaný Komisí je založen na zásadě zdanění v členském státu určení. Tento přístup pomáhá vytvořit spolehlivý jednotný evropský prostor DPH zajištěním toho, aby se všem členským státům dostalo stejného zacházení – a to rovněž pokud jde o uplatňování snížených sazeb DPH.

Je důležité upozornit na to, že současné možnosti členských států flexibilně stanovovat výši sazeb DPH nejsou tímto návrhem vůbec nijak omezeny. Právě naopak, kromě současně povolených dvou snížených sazeb ve výši nejméně pěti procent a osvobození od daně s nárokem na odpočet daně odvedené na předchozím stupni by harmonizovaná a méně omezující pravidla umožnila všem členským státům uplatňovat další sníženou sazbu v rozmezí pěti až nula procent. Dále by namísto rozšiřování již tak dlouhého seznamu zboží a služeb, u nichž lze uplatnit sníženou sazbu, byla příloha III nahrazena negativním seznamem položek, na které snížené sazby uplatnit nelze.

Zpravodaj pokládá za důležité zdůraznit, že ze snížených sazeb a osvobození od daně má mít prospěch konečný spotřebitel a mají být uplatňovány ve snaze důsledně sledovat cíl obecného zájmu, přičemž přednostně mají být tyto výhody uplatňovány u zboží a služeb, které mají pozitivní sociální a environmentální účinky.

Toutéž úvahou byl zpravodaj veden při předkládání pozměňovacího návrhu požadujícího, aby členské státy nevyužívaly snížené sazby pro škodlivé nebo luxusní výrobky, a pozměňovacího návrhu upřesňujícího, že standardní sazba nesmí být nižší než 15 %, ale také nesmí být vyšší než 25 %. DPH má proporčně větší dopad na občany s nízkými příjmy, zpravodaj je proto přesvědčen, že maximální sazba ve výši 25 % je rozumným návrhem a že by také měly být využívány jiné zdroje příjmů, například daně z příjmů právnických osob. Tento limit by navíc pomohl zabránit tomu, aby docházelo k případům podobným tomu v Maďarsku, kde vláda stanovila svým občanům nejvyšší sazbu DPH (27 %) v celé EU.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

Referenční údaje

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Datum konzultace s EP

5.2.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

8.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

8.2.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

24.1.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Datum předložení

6.9.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 19. září 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí