Menetlus : 2018/0005(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0279/2018

Esitatud tekstid :

A8-0279/2018

Arutelud :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hääletused :

PV 03/10/2018 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0371

RAPORT     *
PDF 589kWORD 90k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Tibor Szanyi

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0023/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0279/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1)  Praegu nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ27 kehtestatud käibemaksumäärasid käsitlevate sätete eesmärk on säilitada siseturu toimimine ja hoida ära konkurentsimoonutusi. Need sätted töötati välja üle kahekümne aasta tagasi päritoluriigi põhimõttel. Käibemaksu tegevuskavas28 ja selle järelmeetmetes29 teatas komisjon oma kavatsusest kohandada neid sätteid vastavalt liikmesriikidevahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõplikule käibemaksusüsteemile, mis põhineb sihtliikmesriigis maksustamise põhimõttel.

1)  Praegu nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ27 kehtestatud käibemaksumäärasid käsitlevate sätete eesmärk on säilitada siseturu toimimine ja hoida ära konkurentsimoonutusi. Need sätted töötati välja üle kahekümne aasta tagasi päritoluriigi põhimõttel ja need ei täida enam oma eesmärki. Käibemaksu tegevuskavas28 ja selle järelmeetmetes29 teatas komisjon oma kavatsusest kohandada neid sätteid vastavalt liikmesriikidevahelise piiriülese ettevõtjatevahelise kaubanduse lõplikule käibemaksusüsteemile, mis põhineb sihtliikmesriigis maksustamise põhimõttel.

_________________

_________________

27 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

27 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

28 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

28 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

29 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017) 566 final, 4.10.2017).

29 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017) 566 final, 4.10.2017).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2)  Lõplikus süsteemis, mille kohaselt kaupu ja teenuseid maksustatakse sihtliikmesriigis, ei saa tarnijad ja teenuste osutajad märkimisväärset kasu sellest, kui nad on registreeritud madalama maksumääraga liikmesriigis. Selles süsteemi kohaselt ei häiriks suurem käibemaksumäärade erisus ühtse turu toimimist ega põhjustaks konkurentsimoonutusi. Seetõttu on asjakohane võimaldada liikmesriikidele maksumäärade kehtestamisel suuremat paindlikkust.

2)  Lõplikus süsteemis, mille kohaselt kaupu ja teenuseid maksustatakse sihtliikmesriigis, saavad tarnijad ja teenuste osutajad vähem kasu sellest, kui nad on registreeritud madalama maksumääraga liikmesriigis. Selle süsteemi kohaselt häiriks suurem käibemaksumäärade erisus ühtse turu toimimist vähem ega moonutaks konkurentsi. Seetõttu peaks olema võimalik tagada liikmesriikidele maksumäärade kehtestamisel teatav paindlikkus. Samas ei tohiks liikmesriigid ignoreerida eesmärki tagada käibemaksumäärade suurem ühtsus.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3)  Piirangute kaotamine paralleelselt liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku korra jõustumisega peaks andma liikmesriikidele võimaluse jätkata selliste vähendatud maksumäärade kohaldamist, mis on praegu lubatud eranditena direktiivi 2006/112/EÜ VIII jaotise 4. peatüki ja direktiivi 2006/112/EÜ lisa X alusel ning mis muidu kaotaks selle korra jõustumisel kehtivuse.

3)  Piirangute kaotamine paralleelselt liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõpliku korra jõustumisega peaks andma liikmesriikidele võimaluse jätkata vähendatud maksumäärade kohaldamist erandite asemel, mis on antud direktiivi 2006/112/EÜ VIII jaotise 4. peatüki ja direktiivi 2006/112/EÜ lisa X alusel ning mis muidu kaotaks selle korra jõustumisel kehtivuse.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  Lõpliku käibemaksukorra alusel koheldakse kõiki liikmesriike võrdselt ja nende suhtes peaksid vähendatud maksumäärade kehtestamisel kehtima samad piirangud, mis peaksid jääma erandiks harilikust maksumäärast. Niisugust võrdset kohtlemist, ilma et piirataks liikmesriikide praegust paindlikkust käibemaksumäärade kehtestamisel, on võimalik saavutada selliselt, et liikmesriikidel võimaldatakse kohaldada kahele vähemalt 5-protsendilisele vähendatud maksumäärale lisaks vähendatud maksumäära, mille suhtes ei kehti miinimummäära nõuet, ja maksuvabastust koos sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega.

4)  Lõpliku käibemaksukorra alusel koheldakse kõiki liikmesriike võrdselt ja nende suhtes peaksid vähendatud maksumäärade kehtestamisel kehtima samad piirangud, mis peaksid jääma erandiks harilikust maksumäärast, et vältida käibemaksusüsteemi ebaproportsionaalset killustumist siseturul. Võttes arvesse üldist huvi, näiteks mitmesuguste teenuste ja kaupade positiivne kultuuriline, sotsiaalne või keskkonnamõju, ning piiramata liikmesriikide praegust paindlikkust käibemaksumäärade kehtestamisel, on niisugust võrdset kohtlemist võimalik saavutada selliselt, et liikmesriikidel võimaldatakse kohaldada kahele vähemalt 5-protsendilisele vähendatud maksumäärale lisaks vähendatud maksumäära, mille suhtes ei kehti miinimummäära nõuet, ja maksuvabastust koos sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega. Käesolevas direktiivis sätestatud piirides peaks liikmesriikidel olema võimalik säilitada olemasolevad või kehtestada uued vähendatud käibemaksumäärad. Käesoleva direktiiviga suurendatakse käibemaksusüsteemi subsidiaarsust, võimaldades liikmesriikidel võtta arvesse kohalikke tingimusi, eelistusi ja traditsioone või valida lihtsa ja ühtse maksumäära. Liikmesriigid peaksid siiski hoiduma vähendatud käibemaksumäärade kasutamisest kahjulike või luksustoodete puhul.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a)  Kooskõlas komisjoni digitaalse ühtse turu strateegiaga1a ja selleks, et pidada sammu tehnoloogia arenguga digitaalmajanduses, soodustada innovatsiooni, loomingulisust, investeeringuid ja uue sisu tootmist, hõlbustada e-õpet, teadmussiiret ning juurdepääsu kultuurile ja selle edendamist digitaalses keskkonnas, peaks liikmesriikidel olema võimalik ühtlustada e-väljaannete käibemaksumäärad füüsilisel kandjal väljaannete madalamate käibemaksumääradega.

 

_________________

 

1 a COM(2015)0192 final

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b)  Liikmesriikide võimalus kohaldada trükistele ja elektroonilistele väljaannetele vähendatud maksumäära, sealhulgas vähendatud maksumäära, mille suhtes ei kehti miinimummäära nõuet, peaks tagama majandusliku kasu ülekandumise tarbijatele, edendades seeläbi lugemist, ja ka kirjastajatele, soodustades seeläbi investeeringuid uue sisu tootmisse ning vähendades ajalehtede ja ajakirjade puhul tuginemist reklaamile.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c)  Arvestades, kui oluline on hõlbustada pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute juurdepääsu raamatutele, ajalehtedele ja perioodikaväljaannetele, ei tohiks kohandatud e-raamatuid ja heliraamatuid, -ajalehti ning -perioodikaväljaandeid käsitada täielikult või peamiselt muusika- või videosisust koosnevatena. Seetõttu peaks sellises vormis väljaannete puhul olema võimalik kohaldada vähendatud käibemaksumäärasid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5)  Olukorras, kus maksustamiskord ei põhine sihtkohariigis maksustamise põhimõttel, võivad tekkida konkurentsimoonutused. Niisuguse olukorraga on tegemist eelkõige siis, kui reisivõimalusi pakutakse ühe teenusena reisibüroode erikorra alusel ja kaupu tarnitakse kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsiooni- ja antiikesemete suhtes kohaldatav erikorra alusel, kuid ka teatavatel juhtudel seoses selliste kaupade või teenustega, nagu finantsteenused, mis on maksuvabad ilma mahaarvamisõiguseta, kuid mille suhtes võib anda maksustamisõiguse. Selliste moonutuste vähendamiseks tuleks koostada loetelu kaupadest ja teenustest, mille suhtes kohaldatakse harilikku käibemaksumäära („negatiivne loetelu“), mis põhineb tegevusaladel põhineval toodete statistilisel klassifikaatoril. Loetelu tuleks iga viie aasta järel läbi vaadata.

5)  Olukorras, kus maksustamiskord ei põhine sihtkohariigis maksustamise põhimõttel, võivad tekkida konkurentsimoonutused. Niisuguse olukorraga on tegemist eelkõige siis, kui reisivõimalusi pakutakse ühe teenusena reisibüroode erikorra alusel ja kaupu tarnitakse kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsiooni- ja antiikesemete suhtes kohaldatav erikorra alusel, kuid ka teatavatel juhtudel seoses selliste kaupade või teenustega, nagu finantsteenused, mis on maksuvabad ilma mahaarvamisõiguseta, kuid mille suhtes võib anda maksustamisõiguse. Selliste moonutuste vähendamiseks tuleks koostada loetelu kaupadest ja teenustest, mille suhtes kohaldatakse harilikku käibemaksumäära („negatiivne loetelu“), mis põhineb tegevusaladel põhineval toodete statistilisel klassifikaatoril. Iga kahe aasta järel tuleks loetelu rakendusakti abil läbi vaadata, tuginedes komisjoni esitatud tõendusmaterjalile.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6)  Selleks et vältida põhjendamatut keerukust ja sellega kaasnevat ettevõtluskulude suurenemist, eelkõige ühendusesiseses kaubanduses, ei tuleks lõplikus käibemaksusüsteemis lubada vähendatud maksumäärade kohaldamist selliste kaupade ja teenuste suhtes, mida saab kasutada majandustegevuse vahesisendina. Selliseid maksumäärasid tuleks kohaldada üksnes lõpptarbijate huvides ja nende kehtestamine peaks tagama erinevate maksukohustuslaste poolt tarnitud sarnaste kaupade ja osutatud teenuste võrdse kohtlemise. Neid tuleks seega kohaldada üldise huvi eesmärgi järjekindlaks saavutamiseks.

6)  Käibemaksusüsteemi praegune killustatus siseturul takistab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) arengut. Selleks et vältida veelgi suuremat põhjendamatut keerukust ja sellega kaasnevat ettevõtluskulude suurenemist, eelkõige ühendusesiseses kaubanduses, ei tuleks lõplikus käibemaksusüsteemis lubada vähendatud maksumäärade kohaldamist selliste kaupade ja teenuste suhtes, mida saab kasutada majandustegevuse vahesisendina. Selliseid maksumäärasid tuleks kohaldada lõpptarbijate huvides ja nende kehtestamine peaks tagama erinevate maksukohustuslaste poolt tarnitud sarnaste kaupade ja osutatud teenuste võrdse kohtlemise. Neid tuleks seega kohaldada üldise huvi eesmärgi järjekindlaks saavutamiseks.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a)  Komisjon peaks looma koostöös liikmesriikidega tervikliku ja üldsusele kättesaadava liidu käibemaksuteabe veebiportaali ettevõtjatele, pöörates erilist tähelepanu liidusisese piiriülese ettevõtlusega tegelevate VKEde vajadustele ning kaubavahetuse hõlbustamisele ja õiguskindluse suurendamisele ühtsel turul. See mitmekeelne portaal peaks võimaldama kiiret, ajakohast ja täpset juurdepääsu asjaomasele teabele käibemaksusüsteemi rakendamise kohta eri liikmesriikides ning eelkõige mitmesuguste kaupade ja teenuste õigete käibemaksumäärade kohta eri liikmesriikides ja nullmäära kohaldamise tingimuste kohta. Selline portaal võib aidata vähendada ka praegusi suuri lahknevusi käibemaksu osas.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b)  Mitmete liidu piires tegutsevate majandusharude keskmes on kestlik areng, mille aluseks on ühelt poolt keskkonnasäästlikum majandus ja teiselt poolt kaasav majanduskasv. Sellised valdkonnad on maapiirkondade ja ääremaade kestliku arengu seisukohast väga olulised, aidates kaasa nende majanduslikule ja sotsiaalsele taaselustamisele. Arvestades nende tihedat seotust sotsiaalsete, tervise-, keskkonna-, toitumis-, kultuuri- ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, on nende konkreetsed tegevused täielikus kooskõlas strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide ja komisjoni eesmärkidega. Seetõttu peaksid liikmesriigid kasutama käesoleva direktiivi artikli 98 lõigetes 1 ja 2 pakutavaid võimalusi, tingimusel et nad järgivad selle põhimõtteid, võttes eelkõige arvesse mõju riigi rahandusele ja liidu eelarvele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7)  Selleks et säiliks liikmesriikide rahanduse usaldusväärsus ja et hoida ära makromajanduslikku tasakaalustamatust, tuleb tagada otstarbekas tulude tase. Kuna käibemaks on oluline tuluallikas, on riigieelarvete kaitsmiseks oluline kehtestada minimaalne kaalutud keskmise käibemaksumäär, mida liikmesriigid peavad alati järgima.

7)  Selleks et säiliks liikmesriikide rahanduse usaldusväärsus ja et hoida ära makromajanduslikku tasakaalustamatust, tuleb tagada otstarbekas tulude tase. Kuna käibemaks on oluline tuluallikas, on riigieelarvete ja liidu eelarve kaitsmiseks oluline kehtestada minimaalne kaalutud keskmise käibemaksumäär, mida liikmesriigid peavad alati järgima.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  Kuigi teatavates äärepoolseimates piirkondades on endiselt võimalik kohaldada erinevaid maksumäärasid, tuleb tagada, et harilik maksumäär on vähemalt 15 %.

8)  Kuigi teatavates äärepoolseimates piirkondades on endiselt võimalik kohaldada erinevaid maksumäärasid, tuleb tagada, et harilik maksumäär on vähemalt 15 % ja kõige rohkem 25 %.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 97 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a)  Artikli 97 lõige 1 asendatakse järgmisega:

Harilik maksumäär ei või olla madalam kui 15 %.

„Harilik maksumäär peab püsivalt olema vähemalt 15 % ning mitte rohkem kui 25 %.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 98 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid kahele vähendatud maksumäärale lisaks kohaldada vähendatud maksumäära, mis on madalam kui 5-protsendiline miinimummäär, ja maksuvabastust koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega.

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid kahele vähendatud maksumäärale lisaks kohaldada maksumäära, mis on madalam kui 5-protsendiline miinimummäär, ja maksuvabastust koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 98 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõigete 1 ja 2 alusel kohaldatud vähendatud maksumääradest võivad kasu saada üksnes lõpptarbijad ja nende kohaldamine peab järjepidevalt teenima üldist huvi pakkuvat eesmärki.

Lõigete 1 ja 2 alusel kohaldatud vähendatud maksumääradest võivad kasu saada lõpptarbijad ja nende kohaldamine peab järjepidevalt teenima üldist huvi pakkuvat eesmärki. Eelistada tuleb kaupu või teenuseid, mis toetavad üldist huvi, avaldades näiteks positiivset kultuurilist, sotsiaalset või keskkonnamõju.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 100 – lõik -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Komisjon on volitatud muutma vajaduse korral IIIa lisa reguleerimisala rakendusaktiga, kui on tõendeid konkurentsimoonutuste kohta ning need õigustavad kaupade ja teenuste loetelu ajakohastamist.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 100 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab 31. detsembriks 2026 ning edaspidi iga viie aasta järel nõukogule aruande IIIa lisa kohaldamisala kohta, millele lisatakse vajadusel ettepanekud kõnealuse lisa muutmiseks.

Komisjon esitab 31. detsembriks 2021 ning edaspidi iga kahe aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande IIIa lisa kohaldamisala kohta, millele lisatakse vajadusel ettepanekud kõnealuse lisa muutmiseks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 100a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 100 a

 

Komisjon loob koostöös liikmesriikidega tervikliku, mitmekeelse ja üldsusele kättesaadava liidu käibemaksuteabe veebiportaali, kus ettevõtjatel ja tarbijatel on võimalik kiiresti ja tulemuslikult saada täpset teavet käibemaksumäärade kohta, sealhulgas kaupade või teenuste vähendatud määrade ja maksuvabastuste kohta, ning kogu asjakohast teavet lõpliku käibemaksusüsteemi rakendamise kohta eri liikmesriikides.“

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa

Direktiiv 2006/112/EÜ

IIIa lisa – rida 5 – veerg B

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa

Direktiiv 2006/112/EÜ

IIIa lisa – rida 7 – veerud C ja D

 

Komisjoni ettepanek

Jalgrataste, lapsevankrite ja invasõidukite tarnimine, rentimine, hooldus ja remont

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Sõiduautode ja muude peamiselt vähem kui 10 reisija veoks ette nähtud mootorsõidukite (sh universaalid ja võidusõiduautod) tarnimine, välja arvatud sädesüütemootoriga sõidukid või survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) sõidukid

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Muudatusettepanek

 

Jalgrataste, lapsevankrite ja invasõidukite tarnimine, rentimine, hooldus ja remont

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa

Direktiiv 2006/112/EÜ

IIIa lisa – rida 10 – veerud C ja D

 

Komisjoni ettepanek

puudub

puudub

Muudatusettepanek

 

Südamerütmiaparaadid; kuuldeaparaadid

26.60.14


SELETUSKIRI

Käibemaksusüsteemi killustatus takistab suuresti ühtse turu head toimimist. Seetõttu on vaja ELi tasandi käibemaksu määrust, mis vahetaks välja senise üleminekukorra ja tagaks kõigi liikmesriikide võrdse kohtlemise.

Komisjoni esildatud lõplik käibemaksusüsteem liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamiseks tugineb põhimõttele, et maksustamine peab toimuma sihtliikmesriigis. Selline lähenemisviis aitab luua tugeva ühtse Euroopa käibemaksuala, tagades liikmesriikide võrdse kohtlemise – ka vähendatud käibemaksumäärade kohaldamisel.

On oluline rõhutada, et ettepanekuga ei piirata sugugi liikmesriikide senist paindlikkust käibemaksumäära kehtestamisel. Otse vastupidi – ühtlustatud ja vähem piiravad eeskirjad annaksid kõigile liikmesriikidele võimaluse kohaldada lisaks kahele vähemalt 5-protsendilisele vähendatud maksumäärale ja maksuvabastusele koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega veel viie- kuni nullprotsendilist vähendatud maksumäära. Ning selle asemel, et täiendada juba niigi pikka loetelu kaupadest ja teenustest, mille suhtes võib kohaldada vähendatud käibemaksumäära, asendatakse III lisa negatiivse loeteluga kaupadest ja teenustest, mille suhtes vähendatud käibemaksumäära kohaldada ei või.

Raportööri arvates on oluline rõhutada, et vähendatud määrad ja vabastused on kasulikud lõpptarbijale ning neid kohaldatakse, et järjepidevalt järgida üldist huvi pakkuvat eesmärki, eelistades selliseid kaupu või teenuseid, millel on positiivne sotsiaalne ja/või keskkonnamõju.

Samadest kaalutlustest lähtudes esitas raportöör ka muudatusettepaneku, milles ta kutsus liikmesriike üles hoiduma vähendatud määrade kasutamisest kahjulike või luksustoodete puhul, ja muudatusettepaneku, milles täpsustatakse, et kui harilik maksumäär ei või olla madalam kui 15 %, ei või see ka olla kõrgem kui 25 %. Käibemaks mõjutab väikese tuluga kodanikke proportsionaalselt rohkem ning raportöör seisukohal, et maksimaalselt 25 %-line maksumäär on mõistlik ja kasutada tuleks ka muid tuluallikaid, nt äriühingu tulumaksu. Ühtlasi aitaks see hoida ära selliseid olukordi nagu Ungaris, kus valitsus kehtestas oma kodanikele ELi kõrgeima käibemaksumäära (27 %).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksumääradega

Viited

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

5.2.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

8.2.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

8.2.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

24.1.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Esitamise kuupäev

6.9.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika