Menettely : 2018/0005(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0279/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0279/2018

Keskustelut :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0371

MIETINTÖ     *
PDF 515kWORD 91k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Tibor Szanyi

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0023/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0279/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Arvonlisäverokantoja koskevilla säännöillä, sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä vahvistettuina neuvoston direktiivissä 2006/112/EY27, pyritään säilyttämään sisämarkkinoiden toimivuus ja välttämään kilpailun vääristyminen. Säännöt laadittiin yli kaksi vuosikymmentä sitten alkuperäperiaatteen pohjalta. Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan28 ja sen jatkotoimia koskevassa tiedonannossa29 aikeestaan muuttaa kyseisiä sääntöjä siten, että jäsenvaltioiden rajat ylittävää yritysten välistä tavaroiden kauppaa koskeva lopullinen alv-järjestelmä perustuisi verotukseen määräjäsenvaltiossa.

(1)  Arvonlisäverokantoja koskevilla säännöillä, sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä vahvistettuina neuvoston direktiivissä 2006/112/EY27, pyritään säilyttämään sisämarkkinoiden toimivuus ja välttämään kilpailun vääristyminen. Säännöt laadittiin yli kaksi vuosikymmentä sitten alkuperäperiaatteen pohjalta, eivätkä ne vastaa enää tarkoitustaan. Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan28 ja sen jatkotoimia koskevassa tiedonannossa29 aikeestaan muuttaa kyseisiä sääntöjä siten, että jäsenvaltioiden rajat ylittävää yritysten välistä tavaroiden kauppaa koskeva lopullinen alv-järjestelmä perustuisi verotukseen määräjäsenvaltiossa.

_________________

_________________

27 EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

27 EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

28 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU: n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

28 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU: n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

29 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle alv-toimintasuunnitelman jatkotoimista – Kohti yhtenäistä EU: n alv-aluetta – Tekojen aika (COM(2017) 566 final, 4.10.2017).

29 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle alv-toimintasuunnitelman jatkotoimista – Kohti yhtenäistä EU: n alv-aluetta – Tekojen aika (COM(2017) 566 final, 4.10.2017).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Sellaisessa lopullisessa järjestelmässä, jossa tavaroiden luovutuksia ja palvelujen suorituksia verotettaisiin määräjäsenvaltiossa, tavaroiden luovuttajilla ja palvelujen suorittajilla ei olisi merkittävää hyötyä sijoittautumisesta alemman verokannan jäsenvaltioon. Tällaisessa järjestelmässä arvonlisäverokantojen suurempi vaihtelu ei häiritsisi sisämarkkinoiden toimintaa eikä vääristäisi kilpailua. Tällaisissa olosuhteissa olisi aiheellista myöntää jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa verokantojen vahvistamisessa.

(2)  Sellaisessa lopullisessa järjestelmässä, jossa tavaroiden luovutuksia ja palvelujen suorituksia verotettaisiin määräjäsenvaltiossa, tavaroiden luovuttajilla ja palvelujen suorittajilla olisi vähemmän hyötyä sijoittautumisesta alemman verokannan jäsenvaltioon. Tällaisessa järjestelmässä arvonlisäverokantojen suuremman vaihtelun ei pitäisi häiritä sisämarkkinoiden toimintaa yhtä paljon eikä se vääristäisi kilpailua. Tällaisissa olosuhteissa jäsenvaltioille olisi voitava myöntää jäsenvaltioille tiettyä liikkumavaraa verokantojen vahvistamisessa. Jäsenvaltioiden ei kuitenkaan pitäisi jättää huomiotta tavoitetta, jonka mukaan olisi varmistettava arvonlisäverokantojen lähentäminen.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rajoitusten poistaminen samaan aikaan kun jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen lopullinen järjestelmä tulee voimaan antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa edelleen alennettuja arvonlisäverokantoja, joihin niillä on tällä hetkellä lupa direktiivin 2006/112/EY VIII osaston 4 luvussa ja liitteessä X tarkoitettuina poikkeuksina ja joiden voimassaolo muuten päättyisi kyseisen järjestelmän tullessa voimaan.

(3)  Rajoitusten poistaminen samaan aikaan kun jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen lopullinen järjestelmä tulee voimaan antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa edelleen alennettuja arvonlisäverokantoja, jotka korvaavat direktiivin 2006/112/EY VIII osaston 4 luvussa ja liitteessä X myönnetyt poikkeukset ja joiden voimassaolo muuten päättyisi kyseisen järjestelmän tullessa voimaan.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Kaikkia jäsenvaltioita olisi kohdeltava lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä tasapuolisesti, ja niillä olisi siksi oltava samat rajoitukset alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamiseen, jonka olisi pysyttävä poikkeuksena yleisen verokannan soveltamisesta. Tasapuoliseen kohteluun päästään rajoittamatta jäsenvaltioiden nykyistä liikkumavaraa arvonlisäverokantojen vahvistamisessa antamalla niille kaikille mahdollisuus soveltaa yhtä alennettua verokantaa, johon ei sovelleta vähimmäisvaatimusta, sekä yhtä vapautusta, jossa tuotantopanokseen sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen, enintään kahden, vähintään 5 prosentin suuruisen alennetun verokannan lisäksi.

(4)  Kaikkia jäsenvaltioita olisi kohdeltava lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä tasapuolisesti, ja niillä olisi siksi oltava samat rajoitukset alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamiseen, jonka olisi pysyttävä poikkeuksena yleisen verokannan soveltamisesta, jotta voidaan välttää arvonlisäverojärjestelmän suhteeton pirstoutuminen sisämarkkinoilla. Ottaen huomioon yleinen etu, kuten erilaisten palveluiden ja tavaroiden tuomat myönteiset kulttuuriin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät vaikutukset, ja rajoittamatta jäsenvaltioiden nykyistä liikkumavaraa arvonlisäverokantojen vahvistamisessa tasapuoliseen kohteluun päästään antamalla niille kaikille mahdollisuus soveltaa yhtä alennettua verokantaa, johon ei sovelleta vähimmäisvaatimusta, sekä yhtä vapautusta, jossa tuotantopanokseen sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen, enintään kahden, vähintään 5 prosentin suuruisen alennetun verokannan lisäksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava tässä direktiivissä säädetyissä rajoissa pitää voimassa nykyisiä tai ottaa käyttöön uusia alennettuja arvonlisäverokantoja. Tällä direktiivillä parannetaan arvonlisäverojärjestelmän toissijaisuutta niin, että jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, mieltymykset ja perinteet tai valita yksinkertaisen ja yhdenmukaisen verokannan. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin vältettävä alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamista haitallisiin tuotteisiin ja ylellisyystuotteisiin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategian1 a mukaisesti ja digitaalitalouden teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, innovoinnin, luovuuden, investointien ja uuden sisällön tuottamisen edistämiseksi, digitaalisen oppimisen ja tietämyksen siirron helpottamiseksi sekä kulttuurin saatavuuden ja edistämisen parantamiseksi digitaalisessa ympäristössä jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus yhdenmukaistaa sähköisesti tarjottavien julkaisujen arvonlisäverokannat kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla oleviin julkaisuihin sovellettavien alhaisempien arvonlisäverokantojen kanssa.

 

_________________

 

1 a COM(2015) 0192 final

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Jos jäsenvaltioille sallittaisiin alennettujen verokantojen soveltaminen ja myös alennettujen verokantojen soveltaminen ilman vähimmäisrajaa painettuihin ja sähköisiin julkaisuihin olisi varmistettava taloudellisen hyödyn siirtyminen kuluttajille, mikä edistäisi lukemista, ja kustantajille, mikä kannustaisi tekemään investointeja uusiin sisältöihin ja sanomalehtien ja aikakauslehtien kohdalla vähentäisi riippuvuutta mainonnasta.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien saannin edistäminen on sokeille, näkörajoitteisille ja muulla tavoin lukemisesteisille, olisi katsottava, etteivät mukautetut ja äänimuodossa olevat sähköiset kirjat, sanomalehdet ja aikakauslehdet koostu kokonaan tai pääasiallisesti musiikki- tai videosisällöstä. Siksi tällaisissa muodoissa oleviin julkaisuihin olisi voitava soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Kilpailu saattaisi vääristyä, jos verotusmekanismi ei perustuisi määräpaikkaperiaatteeseen. Tämä koskee erityisesti matkojen toteuttamista yhtenä matkatoimistojen voittomarginaalijärjestelmään kuuluvana palveluna ja tavaroiden luovutuksia käytettyihin tavaroihin sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sovellettavien erityisjärjestelmien mukaisesti mutta myös tiettyjä tapauksissa, joihin liittyy tavaroita tai palveluja, kuten rahoituspalveluja, jotka on vapautettu verosta ilman vähennysoikeutta mutta joiden verottamiseen voidaan myöntää oikeus. Tällaisten vääristymien pienentämiseksi olisi laadittava luettelo tavaroista ja palveluista, joihin sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa, jäljempänä ’negatiivinen luettelo’, ja sen perustana olisi käytettävä tilastollista toimialoittaista tuoteluokitusta. Luetteloa olisi tarkasteltava uudelleen viiden vuoden välein.

(5)  Kilpailu saattaisi vääristyä, jos verotusmekanismi ei perustuisi määräpaikkaperiaatteeseen. Tämä koskee erityisesti matkojen toteuttamista yhtenä matkatoimistojen voittomarginaalijärjestelmään kuuluvana palveluna ja tavaroiden luovutuksia käytettyihin tavaroihin sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sovellettavien erityisjärjestelmien mukaisesti mutta myös tiettyjä tapauksissa, joihin liittyy tavaroita tai palveluja, kuten rahoituspalveluja, jotka on vapautettu verosta ilman vähennysoikeutta mutta joiden verottamiseen voidaan myöntää oikeus. Tällaisten vääristymien pienentämiseksi olisi laadittava luettelo tavaroista ja palveluista, joihin sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa, jäljempänä ’negatiivinen luettelo’, ja sen perustana olisi käytettävä tilastollista toimialoittaista tuoteluokitusta. Luetteloa olisi tarkasteltava uudelleen täytäntöönpanosäädöksellä kahden vuoden välein komission toimittamien todisteiden perusteella.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tarpeettoman monimutkaisuuden ja siitä yrityksille, etenkin unionin sisäisessä kaupassa, aiheutuvien kulujen kasvun välttämiseksi alennettuja verokantoja ei saisi lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä soveltaa tavaroihin ja palveluihin, joita voidaan käyttää ainoastaan taloudellisen toiminnan välituotteina. Alennettuja verokantoja olisi sovellettava ainoastaan loppukuluttajien hyväksi, ja tällaisten verokantojen vahvistamisessa olisi varmistettava, että eri verovelvollisten tarjoamia samanlaisia tavaroita tai palveluja kohdellaan yhdenvertaisesti. Alennettujen verokantojen soveltamisessa olisi siis pyrittävä johdonmukaisesti yleisen edun tavoitteeseen.

(6)  Arvonlisäverojärjestelmän nykyinen hajanaisuus sisämarkkinoilla aiheuttaa esteitä pk-yritysten kehittämiselle. Tarpeettoman monimutkaisuuden jatkuvan lisääntymisen ja siitä yrityksille, etenkin unionin sisäisessä kaupassa, aiheutuvien kulujen kasvun välttämiseksi alennettuja verokantoja ei saisi lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä soveltaa tavaroihin ja palveluihin, joita voidaan käyttää ainoastaan taloudellisen toiminnan välituotteina. Alennettuja verokantoja olisi sovellettava loppukuluttajien hyväksi, ja tällaisten verokantojen vahvistamisessa olisi varmistettava, että eri verovelvollisten tarjoamia samanlaisia tavaroita tai palveluja kohdellaan yhdenvertaisesti. Alennettujen verokantojen soveltamisessa olisi siis pyrittävä johdonmukaisesti yleisen edun tavoitteeseen.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Komission olisi keskityttävä erityisesti yhteisön sisäistä rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittavien pk-yritysten tarpeisiin ja edistettävä sisämarkkinoilla käytävää kauppaa ja lisättävä oikeusvarmuutta perustamalla yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kattava ja julkisesti käytettävissä oleva verkkoportaali, jonka avulla yritykset saisivat tietoa arvonlisäverosta unionissa. Monikielisen verkkoportaalin olisi annettava nopeasti ajantasaisia ja tarkkoja tietoja arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa ja etenkin erilaisten tavaroiden ja palveluiden oikeista arvonlisäverokannoista eri jäsenvaltioissa sekä nollaverokannan ehdoista. Tällainen verkkoportaali voisi myös auttaa käsittelemään tämänhetkistä alv-vajetta.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Unionissa harjoitettavassa monenlaisessa taloudellisessa toiminnassa on keskitytty toisaalta entistä vihreämpään talouteen perustuvaan kestävään kehitykseen ja toisaalta osallistavaan kasvuun. Nämä alat ovat keskeisellä sijalla maaseudun ja syrjäisten alueiden kestävän kehityksen kannalta, ja ne edistävät maaseutualueiden taloudellista ja sosiaalista elvyttämistä. Koska ne liittyvät tiiviisti sosiaalisiin sekä terveyttä, ympäristöä, ravintoa, kulttuuria ja sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin, niiden nimenomaiset toimet vastaavat täysin vuoden 2020 strategian pyrkimyksiä ja komission tavoitteita. Siksi jäsenvaltioiden olisi tässä yhteydessä hyödynnettävä tämän direktiivin 98 artiklan 1 ja 2 kohdan tarjoamia mahdollisuuksia edellyttäen, että ne noudattavat artiklan periaatteita, ottaen erityisesti huomioon niiden julkiseen talouteen sekä unionin talousarvioon kohdistuvat vaikutukset.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta jäsenvaltioiden julkinen talous pysyisi vakaana ja vältettäisiin makrotalouden liiallinen epätasapaino, verotulojen asianmukainen taso olisi varmistettava. Koska arvonlisävero on merkittävä tulonlähde, on välttämätöntä suojella kansallisia talousarvioita vahvistamalla painotetun keskimääräisen verokannan vähimmäistaso, jota jäsenvaltioiden on aina noudatettava.

(7)  Jotta jäsenvaltioiden julkinen talous pysyisi vakaana ja vältettäisiin makrotalouden liiallinen epätasapaino, verotulojen asianmukainen taso olisi varmistettava. Koska arvonlisävero on merkittävä tulonlähde, on välttämätöntä suojella kansallisia talousarvioita ja unionin talousarviota vahvistamalla painotetun keskimääräisen verokannan vähimmäistaso, jota jäsenvaltioiden on aina noudatettava.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Vaikka eri verokantojen soveltaminen tietyillä syrjäisillä alueilla pysyy mahdollisena, on välttämätöntä varmistaa, että yleinen verokanta on vähintään 15 prosenttia.

(8)  Vaikka eri verokantojen soveltaminen tietyillä syrjäisillä alueilla pysyy mahdollisena, on välttämätöntä varmistaa, että yleinen verokanta on vähintään 15 prosenttia ja enintään 25 prosenttia.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

97 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 97 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Yleisen verokannan on oltava vähintään 15 prosenttia.

Yleisen verokannan on oltava pysyvästi vähintään 15 prosenttia ja enintään 25 prosenttia.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

98 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat mainittujen kahden alennetun verokannan lisäksi soveltaa yhtä alennettua verokantaa, joka on alempi kuin vähimmäismäärä 5 prosenttia, ja yhtä poikkeusta, johon liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat mainittujen kahden alennetun verokannan lisäksi soveltaa verokantaa, joka on alempi kuin vähimmäismäärä 5 prosenttia, ja yhtä poikkeusta, johon liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

98 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevien 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettavat alennetut verokannat ja vapautukset saavat hyödyttää ainoastaan lopullista kuluttajaa, ja niiden soveltamisessa on pyrittävä johdonmukaisesti yleisen edun tavoitteeseen.

Edellä olevien 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettavat alennetut verokannat ja vapautukset saavat hyödyttää lopullista kuluttajaa, ja niiden soveltamisessa on pyrittävä johdonmukaisesti yleisen edun tavoitteeseen. Etusijalle on asetettava tuotteet ja palvelut, joilla on myönteinen vaikutus yleiseen etuun, ja jotka tuovat esimerkiksi kulttuuriin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä etuja.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

100 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Siirretään komissiolle valta muuttaa III a liitteen soveltamisalaa tarvittaessa delegoidulla säädöksellä, jos kilpailun vääristymisestä on todisteita, jotka tekevät tavaroiden luovuttamista ja palveluiden suorittamista koskevan luettelon päivittämisestä perusteltua.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

100 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026 ja sen jälkeen viiden vuoden välein kertomuksen liitteen III a soveltamisalasta ja tarvittaessa ehdotukset kyseisen liitteen muuttamiseksi.”;

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen kahden vuoden välein kertomuksen liitteen III a soveltamisalasta ja tarvittaessa ehdotukset kyseisen liitteen muuttamiseksi.”;

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

100 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”100 a artikla

 

Komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kattavan, monikielisen ja julkisesti käytettävissä olevan unionin arvonlisäveroa koskevaa tietoa tarjoavan verkkoportaalin, joka tarjoaa yrityksille ja kuluttajille nopeasti ja tehokkaasti tarkkaa tietoa arvonlisäverokannoista ja siitä, mihin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan alennettuja arvonlisäverokantoja tai poikkeuksia, ja kaikki asiaan kuuluvat tiedot lopullisen alv-järjestelmän täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2006/112/EY

Liite III a – rivi 5 – sarake B

 

Komission teksti

Tarkistus

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2006/112/EY

Liite III a – rivi 7 – sarake C ja D

 

Komission teksti

Polkupyörien, lastenvaunujen ja liikuntarajoitteisten kulkuvälineiden luovutus, vuokraus, huolto ja korjaus

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Henkilöautojen ja muiden pääasiassa alle 10 henkilön kuljettamiseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen, mukaan lukien farmariautot ja kilpa-autot, lukuun ottamatta ainoastaan kipinäsytytteisellä moottorilla tai puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori) varustettuja ajoneuvoja, luovutus

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Tarkistus

 

Polkupyörien, lastenvaunujen ja liikuntarajoitteisten kulkuvälineiden luovutus, vuokraus, huolto ja korjaus

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2006/112/EY

Liite III a – rivi 10 – sarake C ja D

 

Komission teksti

Ei ole

Ei ole

Tarkistus

 

Tahdistimet; kuulolaitteet

26.60.14


PERUSTELUT

Arvonlisäverojärjestelmän hajanaisuus on aiheuttanut suuren esteen sisämarkkinoiden hyvälle toiminnalle. Siksi tarvitaan arvonlisäveroa koskevaa unionin tason sääntelyä, jolla korvataan kansalliset menettelyt ja varmistetaan yhtenäinen kohtelu kaikille jäsenvaltioille.

Lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, jota komissio ehdottaa jäsenvaltioiden välisen kaupan verottamiseen, perustuu verotukseen kohdejäsenvaltiossa. Tällaisen menettelyn avulla voidaan luoda toimiva ja yhtenäinen eurooppalainen arvonlisäveroalue varmistamalla, että jäsenvaltioita käsitellään yhtäläisellä tavalla – myös alennettujen arvonlisäverokantojen soveltamisen suhteen.

On tärkeää korostaa, että ehdotuksella ei lainkaan rajoiteta jäsenvaltioille tällä hetkellä myönnettyä joustavuutta arvonlisäveron määrittämisessä. Päinvastoin, yhdenmukaistettujen ja vähemmän rajoittavien sääntöjen avulla kaikki jäsenvaltiot voisivat soveltaa yhtä 0–5 prosenttiin alennettua verokantaa sen lisäksi, että ne voisivat soveltaa tällä hetkellä mahdollisia kahta vähintään viiden prosentin suuruista alennettua verokantaa sekä poikkeusta ja sen yhteydessä oikeutta vähentää edellisessä vaiheessa maksettu arvonlisävero. Lisäksi sen sijaan, että laajennettaisiin jo ennestään laajaa luetteloa tavaroista ja palveluista, joihin alennettuja kantoja voidaan soveltaa, liite III korvattaisiin negatiivisella luettelolla tavaroista ja palveluista, joihin alennettuja kantoja ei voida soveltaa.

Esittelijä pitää tärkeänä korostaa, että alennetut verokannat ja poikkeukset hyödyttävät lopullista kuluttajaa, ja etusijalle on asetettava tavarat ja palvelut, joilla on myönteisiä sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia.

Sama ajatus sai esittelijän ehdottamaan tarkistusta, jolla jäsenvaltioita kehotetaan välttämään alennettujen verokantojen soveltamista haitallisiin tuotteisiin ja ylellisyystuotteisiin, sekä tarkistusta, jonka mukaan yleisen verokannan on oltava vähintään 15 prosenttia mutta enintään 25 prosenttia. Arvonlisävero vaikuttaa suhteellisesti enemmän vähätuloisiin kansalaisiin. Esittelijä pitää 25 prosentin enimmäisverokantaa kohtuullisena ja katsoo, että olisi käytettävä myös muita tulonlähteitä, kuten yhteisöveroa. Lisäksi tällainen raja auttaisi välttämään Unkarin äskettäisen tapauksen kaltaisia tilanteita, jossa hallitus asetti kansalaisilleen EU:n korkeimman arvonlisäverokannan (27 prosenttia).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston direktiivi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

5.2.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

8.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

8.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

24.1.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.9.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö