Postupak : 2018/0005(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0279/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0279/2018

Rasprave :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0371

IZVJEŠĆE     *
PDF 674kWORD 83k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Tibor Szanyi

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0020),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0023/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0279/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pravila o stopama poreza na dodanu vrijednost (PDV), kako su trenutačno utvrđena u Direktivi Vijeća 2006/112/EZ27, imaju za cilj očuvati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i spriječiti narušavanja tržišnog natjecanja. Osmišljena su prije više od dva desetljeća na načelu podrijetla. Komisija je u svojem akcijskom planu za PDV28 i u dokumentu o provedbi tog plana29 najavila da namjerava prilagoditi ta pravila za konačni sustav PDV-a za prekograničnu trgovinu između poduzeća među državama članicama, kako bi se ta pravila temeljila na oporezivanju u državi članici odredišta.

(1)  Pravila o stopama poreza na dodanu vrijednost (PDV), kako su trenutačno utvrđena u Direktivi Vijeća 2006/112/EZ27, imaju za cilj očuvati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i spriječiti narušavanja tržišnog natjecanja. Osmišljena su prije više od dva desetljeća na načelu podrijetla i više ne služe svojoj svrsi. Komisija je u svojem akcijskom planu za PDV28 i u dokumentu o provedbi tog plana29 najavila da namjerava prilagoditi ta pravila za konačni sustav PDV-a za prekograničnu trgovinu između poduzeća među državama članicama, kako bi se ta pravila temeljila na oporezivanju u državi članici odredišta.

_________________

_________________

27 SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

27 SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

28 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u: Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7. travnja 2016.)

28 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u: Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7. travnja 2016.)

29 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u: Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje (COM(2017) 566 final od 4. listopada 2017.).

29 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u: Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje (COM(2017) 566 final od 4. listopada 2017.).

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U okviru konačnog sustava na temelju kojeg bi se isporuka robe i usluga oporezivala u državi članici odredišta dobavljači ne bi imali znatnu korist od poslovnog nastana u državi članici s nižom stopom. Veća raznolikost stopa PDV-a u okviru takvog sustava ne bi narušila funkcioniranje jedinstvenog tržišta ni dovela do narušavanja tržišnog natjecanja. U tim okolnostima bilo bi primjereno dopustiti državama članicama veću fleksibilnost pri utvrđivanju stopa.

(2)  U okviru konačnog sustava na temelju kojeg bi se isporuka robe i usluga oporezivala u državi članici odredišta dobavljači bi imali manju korist od poslovnog nastana u državi članici s nižom stopom. Veća raznolikost stopa PDV-a trebala bi u okviru takvog sustava manje narušavati funkcioniranje jedinstvenog tržišta ili dovela do narušavanja tržišnog natjecanja. U tim okolnostima trebalo bi biti moguće dopustiti državama članicama određenu fleksibilnost pri utvrđivanju stopa. Međutim, države članice ne bi smjele izgubiti iz vida da je cilj jača konvergencija stopa PDV-a.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Uklanjanje ograničenja zajedno sa stupanjem na snagu konačnih odredaba za oporezivanje trgovine među državama članicama trebalo bi državama članicama dopustiti nastavak primjene sniženih stopa PDV-a koje su trenutačno odobrene odstupanjima na temelju poglavlja 4. glave VIII. Direktive 2006/112/EZ i Priloga X. Direktivi 2006/112/EZ, a koja bi u protivnom prestala važiti stupanjem na snagu tih odredaba.

(3)  Uklanjanje ograničenja zajedno sa stupanjem na snagu konačnih odredaba za oporezivanje trgovine među državama članicama trebalo bi državama članicama dopustiti nastavak primjene sniženih stopa PDV-a koje zamjenjuju odstupanja odobrena na temelju poglavlja 4. glave VIII. Direktive 2006/112/EZ i Priloga X. Direktivi 2006/112/EZ, a koja bi u protivnom prestala važiti stupanjem na snagu tih odredaba.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Na temelju konačnog sustava PDV-a sa svim bi državama članicama trebalo jednako postupati pa bi stoga trebale imati ista ograničenja u primjeni sniženih stopa PDV-a, a koje bi trebale ostati iznimka od standardne stope. Takvo jednako postupanje bez ograničavanja postojeće fleksibilnosti za države članice ostvarivo je omogućivanjem svim državama članicama da primjenjuju sniženu stopu na koju se ne primjenjuje odredba o najnižoj dopuštenoj stopi, kao i izuzeće s pravom na odbitak ulaznog PDV-a, zajedno s najviše dvije snižene stope od najmanje 5 %.

(4)  Na temelju konačnog sustava PDV-a sa svim bi državama članicama trebalo jednako postupati pa bi stoga trebale imati ista ograničenja u primjeni sniženih stopa PDV-a, a koje bi trebale ostati iznimka od standardne stope kako bi se izbjegla nerazmjerna rascjepkanost sustava PDV-a na unutarnjem tržištu. Uzimajući u obzir opći interes poput pozitivnih kulturnih, socijalnih ili ekoloških učinaka različitih usluga i roba i bez ograničavanja postojeće fleksibilnosti za države članice, takvo jednako postupanje ostvarivo je omogućivanjem svim državama članicama da primjenjuju sniženu stopu na koju se ne primjenjuje odredba o najnižoj dopuštenoj stopi, kao i izuzeće s pravom na odbitak ulaznog PDV-a, zajedno s najviše dvije snižene stope od najmanje 5 %. Države članice trebale bi moći unutar granica utvrđenih u ovoj Direktivi zadržati postojeće ili uvesti nove snižene stope PDV-a. Ovom Direktivom povećat će se supsidijarnost u sustavu PDV-a, čime će se državama članicama omogućiti da se prilagode lokalnim uvjetima, preferencijama i tradicijama ili odaberu jednostavnu i jedinstvenu poreznu stopu. Međutim, države članice trebale bi izbjegavati primjenu sniženih stopa PDV-a na štetne ili luksuzne proizvode.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U skladu s Komisijinom Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta1a i kako bi se zadržao korak s tehnološkim napretkom u digitalnom gospodarstvu, potaknule inovacije, stvaranje, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja te kako bi se olakšalo digitalno učenje, prijenos znanja kao i pristup kulturi te njezino promicanje u digitalnom okruženju, države članice trebale bi moći uskladiti stope PDV-a za publikacije u elektroničkom obliku sa sniženim stopama PDV-a za publikacije u fizičkim obliku.

 

_________________

 

1 a COM(2015) 0192 final

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Omogućavanje državama članicama da primjenjuju snižene stope, uključujući sniženu stopu bez minimalnog praga, za tiskane i elektroničke publikacije trebalo bi rezultirati ekonomskim koristima za potrošače, čime bi se potaknulo čitanje, te za izdavače, čime bi se potakla ulaganja u nove sadržaje i, kada je riječ o novinama i časopisima, smanjila ovisnost o oglašavanju.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c)  Vodeći računa o važnosti toga da se osobama koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima olakša pristup knjigama, novinama i časopisima, prikladno je ne smatrati da se elektroničke knjige, novine ili časopisi koji su u prilagođenom ili audio formatu sastoje samo ili uglavnom od muzičkog ili video sadržaja. Stoga bi trebalo biti moguće primijeniti smanjenje stope PDV-a na publikacije u tim formatima.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Narušavanja tržišnog natjecanja moguća su u slučaju da se mehanizam oporezivanja ne bi temeljio na načelu odredišta. To je posebno slučaj s putničkim uslugama koje se pružaju kao jedinstvena usluga u okviru maržnog sustava za putničke agencije i robu koja se isporučuje u okviru posebnih odredaba za rabljenu robu, umjetnine, kolekcionarske predmete i antikvitete, ali i u određenim slučajevima koji uključuju robu ili usluge poput financijskih usluga, u kojima postoji pravo na izuzeće bez prava na odbitak, ali za koje se može odobriti pravo oporezivanja. Kako bi se ublažila takva narušavanja potrebno je utvrditi popis robe i usluga na koje se primjenjuje standardna stopa PDV-a („negativni popis”) na temelju statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti. Popis bi trebalo preispitati svakih pet godina.

(5)  Narušavanja tržišnog natjecanja moguća su u slučaju da se mehanizam oporezivanja ne bi temeljio na načelu odredišta. To je posebno slučaj s putničkim uslugama koje se pružaju kao jedinstvena usluga u okviru maržnog sustava za putničke agencije i robu koja se isporučuje u okviru posebnih odredaba za rabljenu robu, umjetnine, kolekcionarske predmete i antikvitete, ali i u određenim slučajevima koji uključuju robu ili usluge poput financijskih usluga, u kojima postoji pravo na izuzeće bez prava na odbitak, ali za koje se može odobriti pravo oporezivanja. Kako bi se ublažila takva narušavanja potrebno je utvrditi popis robe i usluga na koje se primjenjuje standardna stopa PDV-a („negativni popis”) na temelju statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti. Popis bi trebalo preispitivati putem provedbenog akta svake dvije godine, na temelju dokaza koje dostavi Komisija.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se izbjegla nepotrebna složenost i posljedični rast troškova poslovanja, a posebno za trgovinu unutar Zajednice, roba i usluge koji se mogu upotrebljavati samo kao element u proizvodnji u okviru gospodarske djelatnosti ne bi trebali biti prihvatljivi za snižene stope u konačnom sustavu PDV-a. Takve stope trebale bi se primjenjivati samo u korist krajnjih potrošača i utvrđivanjem takvih stopa trebalo bi se osigurati jednako postupanje sa sličnom robom ili uslugama koje pružaju različiti porezni obveznici. Stoga bi se takve stope trebale primjenjivati radi ostvarivanja cilja od općeg interesa i na dosljedan način.

(6)  Sadašnja fragmentacija sustava PDV-a na unutarnjem tržištu rezultira preprekama razvoju malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Kako bi se izbjegla daljnja nepotrebna složenost i posljedični rast troškova poslovanja, a posebno za trgovinu unutar Zajednice, roba i usluge koji se mogu upotrebljavati samo kao element u proizvodnji u okviru gospodarske djelatnosti ne bi trebali biti prihvatljivi za snižene stope u konačnom sustavu PDV-a. Takve stope trebale bi se primjenjivati u korist krajnjih potrošača i utvrđivanjem takvih stopa trebalo bi se osigurati jednako postupanje sa sličnom robom ili uslugama koje pružaju različiti porezni obveznici. Stoga bi se takve stope trebale primjenjivati radi ostvarivanja cilja od općeg interesa i na dosljedan način.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala uspostaviti sveobuhvatan i javno dostupan internetski informacijski portal Unije o PDV-u za poduzeća, s posebnim naglaskom na potrebama malih i srednjih poduzeća koja prekogranično posluju unutar Zajednice te kako bi se pojednostavila trgovina i povećala pravna sigurnost na jedinstvenom tržištu. Taj višejezični portal trebao bi omogućavati brz, ažuriran i točan pristup relevantnim informacijama o primjeni sustava PDV-a u raznim državama članicama i posebno o točnim stopama PDV-a za različitu robu i usluge u raznim državama članicama, kao i uvjetima za nultu stopu. Takav portal mogao bi pomoći i u rješavanju postojećih propusta u vezi s PDV-om.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b)  Određene ekonomske aktivnosti unutar Unije usmjerile su svoj razvoj na održiv rast temeljen s jedne strane na zelenijem gospodarstvu, a s druge strane na uključivom rastu. Ti sektori imaju odlučujuću ulogu u održivom razvoju ruralnih i perifernih područja te doprinose oživljavanju gospodarskog i društvenog života ruralnih područja. S obzirom na svoju usku povezanost sa socijalnim, zdravstvenim, okolišnim, prehrambenim i kulturnim aspektima te pitanjima ravnopravnosti muškaraca i žena, posebnost njihovih aktivnosti potpuno je u skladu s očekivanjima „Strategije 2020.” i ciljevima Komisije. Stoga bi države članice trebale, kada je riječ o spomenutim aktivnostima, iskoristiti mogućnosti koje pružaju članak 98. stavci 1. i 2. ove Direktive, pod uvjetom da poštuju njezina načela, posebno vodeći računa o proračunskim posljedicama za svoje javne financije i za Uniju.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Potrebno je osigurati odgovarajuću razinu prihoda kako bi se zadržala stabilnost javnih financija država članica i spriječile prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Budući da je PDV važan izvor prihoda, ključno je kao zaštitnu mjeru za nacionalne proračune utvrditi najmanju dopuštenu vrijednost ponderirane prosječne stope koje se države članice moraju svakom trenutku pridržavati.

(7)  Potrebno je osigurati odgovarajuću razinu prihoda kako bi se zadržala stabilnost javnih financija država članica i spriječile prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Budući da je PDV važan izvor prihoda, ključno je kao zaštitnu mjeru za nacionalne proračune i proračun Unije utvrditi najmanju dopuštenu vrijednost ponderirane prosječne stope koje se države članice moraju svakom trenutku pridržavati.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Iako bi primjena različitih stopa u određenim udaljenim područjima i dalje bila moguća, nužno je osigurati primjenu odredbe o najnižoj dopuštenoj stopi od 15 %.

(8)  Iako bi primjena različitih stopa u određenim udaljenim područjima i dalje bila moguća, nužno je osigurati primjenu odredbe o najnižoj dopuštenoj stopi od 15 % i najvišoj dopuštenoj stopi od 25 %.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 97. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)  U članku 97. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Međutim, standardna stopa ne smije biti niža od 15 %.”;

Standardna stopa mora trajno iznositi najmanje 15 % i ne prelaziti 25 %.”

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 98. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice smiju uz dvije snižene stope primijeniti sniženu stopu koja je niža od najmanje dopuštene stope od 5 % i izuzeće s pravom na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnoj fazi.

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice smiju uz dvije snižene stope primijeniti stopu koja je niža od najmanje dopuštene stope od 5 % i izuzeće s pravom na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnoj fazi.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 98. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sniženim stopama i izuzećima na temelju stavaka 1. i 2. smije se pogodovati isključivo krajnjim potrošačima te se primjenjuju radi ostvarivanja cilja od općeg interesa i na dosljedan način.

Sniženim stopama i izuzećima na temelju stavaka 1. i 2. smije se pogodovati krajnjim potrošačima te se primjenjuju radi ostvarivanja cilja od općeg interesa i na dosljedan način. Daje se prednosti robi i uslugama koje imaju pozitivan učinak na opći interes, poput kulturne, socijalne ili ekološke koristi.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 100. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija je ovlaštena provedbenim aktom izmijeniti područje primjene Priloga III.a kad je to nužno i kad postoje dokazi vezani uz narušavanje tržišnog natjecanja koji opravdavaju ažuriranje popisa isporuka robe i usluga.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 100. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do 31. prosinca 2026. i svakih pet godina nakon toga, Komisija podnosi Vijeću izvješće o području primjene Priloga III.a popraćeno prijedlozima za izmjenu tog Priloga, prema potrebi.”;

Do 31. prosinca 2021. i svake dvije godine nakon toga, Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o području primjene Priloga III.a popraćeno prijedlozima za izmjenu tog Priloga, prema potrebi.”;

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 2006/112/EZ

Članak 100.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 100.a

 

Komisija u suradnji s državama članicama uspostavlja opsežan, višejezičan i javno dostupan internetski informacijski portal Unije o PDV-u na kojem poduzeća i krajnji potrošači mogu brzo i učinkovito dobiti točne informacije o stopama PDV-a, uključujući o tome na koje se usluge i robu primjenjuju smanjene stope ili iznimke, i dobiti sve relevantne informacije o primjeni konačnih sustava PDV-a u različitim državama članicama.”

Amandman    20

Prijedlog direktive

Prilog

Direktiva 2006/112/EZ

Prilog III.a – redak 5. – stupac B

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Amandman    21

Prijedlog direktive

Prilog

Direktiva 2006/112/EZ

Prilog III.a – redak 7. – stupci C i D

 

Tekst koji je predložila Komisija

Isporuka, najam, održavanje i popravci bicikala, dječjih kolica i invalidskih kolica

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Isporuka automobila i ostalih motornih vozila prvenstveno projektiranih za prijevoz manje od deset osoba, uključujući karavane i trkaće automobile, osim vozila isključivo s motorom na paljenje s pomoću svjećica ili vozila isključivo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Izmjena

 

Isporuka, najam, održavanje i popravci bicikala, dječjih kolica i invalidskih kolica

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Amandman    22

Prijedlog direktive

Prilog

Direktiva 2006/112/EZ

Prilog III.a – redak 10. – stupci C i D

 

Tekst koji je predložila Komisija

Ne postoji

Ne postoji

Izmjena

 

Elektronički srčani stimulatori (pejsmejkeri); slušni aparati

26.60.14


OBRAZLOŽENJE

Fragmentacija sustava PDV-a stvara veliku prepreku dobrom funkcioniranju jedinstvenog tržišta. Stoga je na razini EU-a potrebno donijeti propise o PDV-u koji će zamijeniti postojeće prijelazne odredbe i zajamčiti jednako postupanje prema svim državama članicama.

Konačni sustav PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica, koji je predložila Komisija, temelji se na načelu oporezivanja u državi članici odredišta. Takav pristup pomaže u stvaranju otpornog jedinstvenog europskog područja PDV-a jer se osigurava da se prema državama članicama postupa na jednak način, među ostalim i kod primjene sniženih stopa PDV-a.

Važno je naglasiti da se postojeća fleksibilnost država članica u pogledu utvrđivanja PDV-a u prijedlogu ni na koji način ne ograničava. Naprotiv, usklađena i manje restriktivna pravila omogućila bi svim državama članicama primjenu dodatne snižene stope od nula do pet posto, zajedno s trenutačno dopuštene dvije snižene stope od najmanje pet posto i izuzećem s pravom na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnoj fazi. Umjesto produljenja već opsežnog popisa robe i usluga na koje se snižene stope mogu primijeniti, Prilogom III. trebalo bi zamijeniti negativni popis na koji se snižene stope ne mogu primijeniti.

Izvjestitelj smatra da je važno naglasiti da snižene stope i izuzeća pogoduju krajnjem potrošaču te se primjenjuju kako bi se na dosljedan način slijedio cilj općeg interesa, pri čemu se prednost daje robi i uslugama koje imaju pozitivne socijalne i ekološke učinke.

Izvjestitelj je zbog toga predložio izmjenu u kojoj se države članice poziva da izbjegavaju primjenu sniženih stopa na štetne ili luksuzne proizvod te izmjenu u kojoj se navodi da standardna stopa ne smije biti niža od 15 %, ali i da isto tako ne smije biti viša od 25 %. Učinak PDV-a proporcionalno se povećava kada je riječ o građanima s niskim prihodima i izvjestitelj smatra da je najviša stopa od 25 % razumna te da bi se isto tako trebali koristiti drugi izvori prihoda, poput poreza na dobit. Štoviše, ta bi granica doprinijela da se izbjegnu slučajevi poput onog u Mađarskoj, u kojoj je vlada svojim građanima nametnula najvišu stopu PDV-a u čitavom EU-u (27 %).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Direktiva Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost

Referentni dokumenti

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

5.2.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

8.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

8.2.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

24.1.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Datum podnošenja

6.9.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti