Eljárás : 2018/0005(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0279/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0279/2018

Viták :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Szavazatok :

PV 03/10/2018 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0371

JELENTÉS     *
PDF 531kWORD 84k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottadó-mértékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Tibor Szanyi

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottadó-mértékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0023/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0279/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hozzáadottérték-adó (héa) mértékére vonatkozóan a 2006/112/EK tanácsi irányelvben27 jelenleg meghatározott szabályok célja a belső piac működésének fenntartása és a versenytorzulás elkerülése. A szabályokat több mint két évtizeddel ezelőtt dolgozták ki a származási ország elve alapján. A Bizottság a héára vonatkozó cselekvési tervében28 és az annak nyomon követéséről szóló közleményben29 bejelentette, hogy módosítani kívánja e szabályokat annak érdekében, hogy azok összeegyeztethetők legyenek egy olyan, a határokon átnyúló, vállalkozások közötti termékkereskedelem tagállamok közötti bonyolítására alkalmazandó, végleges héarendszerrel, amely a rendeltetési hely szerinti tagállamban történő adóztatáson alapulna.

(1)  A hozzáadottérték-adó (héa) mértékére vonatkozóan a 2006/112/EK tanácsi irányelvben27 jelenleg meghatározott szabályok célja a belső piac működésének fenntartása és a versenytorzulás elkerülése. A szabályokat több mint két évtizeddel ezelőtt dolgozták ki a származási ország elve alapján, és ma már elavultnak számítanak. A Bizottság a héára vonatkozó cselekvési tervében28 és az annak nyomon követéséről szóló közleményben29 bejelentette, hogy módosítani kívánja e szabályokat annak érdekében, hogy azok összeegyeztethetők legyenek egy olyan, a határokon átnyúló, vállalkozások közötti termékkereskedelem tagállamok közötti bonyolítására alkalmazandó, végleges héarendszerrel, amely a rendeltetési hely szerinti tagállamban történő adóztatáson alapulna.

_________________

_________________

27 HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

27 HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

28A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak egy, a héára vonatkozó cselekvési tervről – Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek (COM(2016) 148 final, 2016. április 7.).

28A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak egy, a héára vonatkozó cselekvési tervről – Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek (COM(2016) 148 final, 2016. április 7.).

29A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az „Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek” című, a héára vonatkozó cselekvési terv nyomon követéséről (COM(2017) 566 final, 2017. október 4.).

29A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az „Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek” című, a héára vonatkozó cselekvési terv nyomon követéséről (COM(2017) 566 final, 2017. október 4.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Egy olyan végleges rendszerben, amelyben a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás a rendeltetési hely szerinti tagállamban lenne adóköteles, az eladóknak és a szolgáltatóknak nem fog érdekük fűződni ahhoz, hogy alacsonyabb adókulcsot alkalmazó tagállamokban legyenek letelepedve. Ha egy ilyen rendszer keretében többféle héamérték létezne, az nem okozna zavart az egységes piac működésében, és nem vezetne a verseny torzulásához. E körülmények között helyénvaló lenne több rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára az adómértékek meghatározása tekintetében.

(2)  Egy olyan végleges rendszerben, amelyben a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás a rendeltetési hely szerinti tagállamban lenne adóköteles, az eladóknak és a szolgáltatóknak nem fog érdekük fűződni ahhoz, hogy alacsonyabb adókulcsot alkalmazó tagállamokban legyenek letelepedve. Ha egy ilyen rendszer keretében többféle héamérték létezne, az kevesebb zavart okozna az egységes piac működésében, és nem vezetne a verseny torzulásához. A fenti körülmények között lehetséges bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára az adómértékek meghatározása tekintetében. A tagállamok ugyanakkor nem hagyhatják figyelmen kívül a héamértékek nagyobb fokú konvergenciájának biztosítására vonatkozó célkitűzést.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A korlátozások megszüntetése és a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges szabályozás hatálybalépése együttesen várhatóan lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy továbbra is alkalmazzanak olyan kedvezményes héamértékeket, amelyeket jelenleg a 2006/112/EK irányelv VIII. címének 4. fejezete és a 2006/112/EK irányelv X. melléklete alapján eltérésként engedélyeztek, és amelyek egyébként az említett szabályozás hatálybalépésével hatályukat vesztenék.

(3)  A korlátozások megszüntetése és a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges szabályozás hatálybalépése együttesen várhatóan lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy továbbra is alkalmazzanak olyan kedvezményes héamértékeket, amelyek felváltják a jelenleg a 2006/112/EK irányelv VIII. címének 4. fejezete és a 2006/112/EK irányelv X. melléklete alapján eltérésként engedélyezetteket, és amelyek egyébként az említett szabályozás hatálybalépésével hatályukat vesztenék.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A végleges héarendszerben valamennyi tagállamot azonos módon kell kezelni, ezért a kedvezményes héamértékek alkalmazása tekintetében – amely mértékeknek továbbra is kivételt kell képezniük az általános adómérték alól – a tagállamokra ugyanazoknak a korlátozásoknak kell vonatkozniuk. A tagállamok által a héa meghatározása terén jelenleg élvezett rugalmasság korlátozása nélkül oly módon érhető el ez az egyenlő bánásmód, ha valamennyi tagállamnak lehetősége nyílik alkalmazni – a legfeljebb két, legalább 5 %-os kedvezményes adómérték mellett – egy olyan kedvezményes adómértéket, amelyre nem érvényes a minimális mértékre vonatkozó előírás, továbbá egy, az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet.

(4)  A végleges héarendszerben valamennyi tagállamot azonos módon kell kezelni, ezért a kedvezményes héamértékek alkalmazása tekintetében – amely mértékeknek továbbra is kivételt kell képezniük az általános adómérték alól – a tagállamokra ugyanazoknak a korlátozásoknak kell vonatkozniuk, a héarendszer aránytalan széttöredezettségének elkerülése érdekében a belső piacon. Tekintettel a közérdekre, így a különböző szolgáltatások és javak pozitív kulturális, társadalmi vagy környezeti hatására, és a tagállamok által a héa meghatározása terén jelenleg élvezett rugalmasság korlátozása nélkül oly módon érhető el ez az egyenlő bánásmód, ha valamennyi tagállamnak lehetősége nyílik alkalmazni – a legfeljebb két, legalább 5 %-os kedvezményes adómérték mellett – egy olyan kedvezményes adómértéket, amelyre nem érvényes a minimális mértékre vonatkozó előírás, továbbá egy, az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet. Az ezen irányelvben meghatározott korlátokon belül a tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek új, csökkentett héamértékeket. Ez az irányelv növelni fogja a szubszidiaritást a héa-rendszerben, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy azt a helyi feltételeket, preferenciák és hagyományok szerint alakítsák, vagy pedig egy egyszerű és egységes adókulcsot válasszanak. A tagállamoknak azonban kerülniük kell a kedvezményes héamértékek alkalmazását a káros termékek vagy luxustermékek esetében.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság digitális egységes piaci stratégiájával1a összhangban, valamint hogy lépést tarthassanak a digitális gazdaság terén megmutatkozó technológiai fejlődéssel, ösztönözzék az innovációt, az alkotókedvet, a beruházást és az új tartalmak előállítását, továbbá elősegítsék a digitális tanulást, a tudástranszfert és a kultúrához való hozzáférést és a kultúra előmozdítását a digitális környezetben, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az elektronikus kiadványok esetében alkalmazott héamértéket a fizikai adathordozón megjelenő kiadványokra alkalmazott, alacsonyabb mértékű héához igazítsák..

 

_________________

 

1a COM(2015) 0192 végleges.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamok azon lehetőségének, hogy a nyomtatott és elektronikus formátumú kiadványokra kedvezményes mértéket – beleértve a minimális értékhatár nélküli kedvezményes mértékeket – alkalmazzanak, biztosítania kell, hogy a gazdasági előnyök a fogyasztókhoz is eljussanak, ezáltal népszerűsítve az olvasást, illetve a kiadókhoz, ösztönözve az új tartalmakba való beruházást, illetve újságok és magazinok esetében a hirdetéstől való függés mérséklését.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Figyelembe véve a könyvekhez, újságokhoz és folyóiratokhoz való hozzáférés megkönnyítésének jelentőségét a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek számára, úgy kell tekinteni, hogy az adaptált e-könyvek, hangoskönyvek, újságok és folyóiratok nagyrészt vagy teljes egészében nem zenei vagy videotartalomból állnak. Ezért lehetővé kell tenni a kedvezményes héamértékek alkalmazását az ilyen formátumú kiadványok esetében.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha az adóztatásra alkalmazott mechanizmus nem a rendeltetési hely elvén alapul, torzulhat a verseny. Ez különösen igaz a különbözet szerinti szabályozás keretében az utazási irodák által az utazás lebonyolítása céljából végzett összes tevékenység egységes szolgáltatásként történő értékesítésére, valamint a használt cikkekre, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös rendszer keretébe tartozó értékesítésekre, de bizonyos esetekben az olyan árukra vagy szolgáltatásokra is, mint például a pénzügyi szolgáltatások, amelyek adólevonásra nem jogosító adómentes ügyletek, de amelyekre adóztatási jog adható. Az ilyen torzulások enyhítése érdekében a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozása alapján meg kell állapítani az általános héamérték alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások listáját (a továbbiakban: negatív lista). A jegyzéket ötévente felül kell vizsgálni.

(5)  Ha az adóztatásra alkalmazott mechanizmus nem a rendeltetési hely elvén alapul, torzulhat a verseny. Ez különösen igaz a különbözet szerinti szabályozás keretében az utazási irodák által az utazás lebonyolítása céljából végzett összes tevékenység egységes szolgáltatásként történő értékesítésére, valamint a használt cikkekre, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös rendszer keretébe tartozó értékesítésekre, de bizonyos esetekben az olyan árukra vagy szolgáltatásokra is, mint például a pénzügyi szolgáltatások, amelyek adólevonásra nem jogosító adómentes ügyletek, de amelyekre adóztatási jog adható. Az ilyen torzulások enyhítése érdekében a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozása alapján meg kell állapítani az általános héamérték alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások listáját (a továbbiakban: negatív lista). A jegyzéket végrehajtási jogi aktus révén kétévente felül kell vizsgálni a Bizottság által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A szabályok túlzott bonyolultságának és az üzleti költségek ebből származó növekedésének elkerülése érdekében – különösen a Közösségen belüli kereskedelem esetében – elő kell írni, hogy az olyan árukra és szolgáltatásokra, amelyeket csak egy gazdasági tevékenység közvetett inputjaként lehet felhasználni, a végleges héarendszerben nem alkalmazható kedvezményes adómérték. Ezeket az adómértékeket csak a végső fogyasztók javára lehet alkalmazni, és az adómértékek meghatározásakor biztosítani kell a különböző adóalanyok által nyújtott hasonló árukkal vagy szolgáltatásokkal szembeni egyenlő bánásmódot. Ezért ezeket az adómértékeket következetesen valamilyen általános érdekű cél elérése céljából kell alkalmazni.

(6)  A héarendszer belső piacon belüli jelenlegi széttagoltsága indokolatlan akadályokat támaszt a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlődésének útjában. A szabályok további bonyolításának és az üzleti költségek ebből származó növekedésének elkerülése érdekében – különösen a Közösségen belüli kereskedelem esetében – elő kell írni, hogy az olyan árukra és szolgáltatásokra, amelyeket csak egy gazdasági tevékenység közvetett inputjaként lehet felhasználni, a végleges héarendszerben nem alkalmazható kedvezményes adómérték. Ezeket az adómértékeket csak a végső fogyasztók javára lehet alkalmazni, és az adómértékek meghatározásakor biztosítani kell a különböző adóalanyok által nyújtott hasonló árukkal vagy szolgáltatásokkal szembeni egyenlő bánásmódot. Ezért ezeket az adómértékeket következetesen valamilyen általános érdekű cél elérése céljából kell alkalmazni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A Bizottság – különös tekintettel a Közösségen belül határon átnyúló kereskedést folytató kkv-k igényeire, illetve az egységes piacon a kereskedelem megkönnyítésére és a jogbiztonság növelésére – a tagállamokkal együttműködve létrehozza a vállalkozások számára az átfogó és nyilvánosan elérhető uniós online héa-tájékoztatási portált. A többnyelvű portálnak gyors, naprakész és pontos hozzáférést kell biztosítania a különböző tagállamokban a héarendszer végrehajtásával kapcsolatos releváns információkhoz, különös tekintettel az egyes tagállamokban a különböző áruk és szolgáltatások helyes héamértékére, valamint a nulla százalékos mérték feltételeire. Egy ilyen portál segíthet a jelenlegi héabevétel-kiesés kezelésében is.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az Unióban számos gazdasági tevékenység összpontosított egyrészt a környezetbarátabb gazdaságon, másrészt az inkluzív növekedésen alapuló fenntartható fejlődésre. Ezek a területek kulcsfontosságúak a vidéki vagy távoli fekvésű régiók fenntartható fejlődése szempontjából, és hozzájárulnak a vidéki térségek gazdasági és társadalmi megújulásához. Tekintettel szoros kapcsolatukra a társadalmi, egészségügyi, környezeti, táplálkozási, kulturális és nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos problémákkal, ezek a konkrét tevékenységek teljes mértékben összhangban vannak az „Európa 2020 stratégia” és a Bizottság célkitűzéseivel. Ezzel összefüggésben a tagállamoknak meg kell ragadniuk az ezen irányelv 98. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdése által biztosított lehetőségeket, feltéve, hogy tiszteletben tartják a benne foglalt elveket, különös tekintettel a saját államháztartásukra és az uniós költségvetésre gyakorolt következményekre.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok államháztartási stabilitásának biztosítása és a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése érdekében megfelelő bevételi szintet kell biztosítani. Mivel a héa jelentős bevételi forrást jelent, a nemzeti költségvetések védelme céljából mindenképpen meg kell határozni a héamérték azon súlyozott átlagát, amelyet a tagállamoknak minden esetben be kell tartaniuk.

(7)  A tagállamok államháztartási stabilitásának biztosítása és a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése érdekében megfelelő bevételi szintet kell biztosítani. Mivel a héa jelentős bevételi forrást jelent, a nemzeti költségvetések és az uniós költségvetés védelme céljából mindenképpen meg kell határozni a héamérték azon súlyozott átlagát, amelyet a tagállamoknak minden esetben be kell tartaniuk.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Noha bizonyos távoli területeken továbbra is lehetőség van eltérő adómértékek alkalmazására, biztosítani kell, hogy az általános adómérték meghatározásakor érvényesüljön a minimum 15 %-os érték.

(8)  Noha bizonyos távoli területeken továbbra is lehetőség van eltérő adómértékek alkalmazására, biztosítani kell, hogy az általános adómérték meghatározásakor érvényesüljön a minimum 15%-os és maximum 25%-os érték.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1a pont (új)

2006/112/EK irányelv

97 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 97. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %.

az általános adómérték tartósan legalább 15% marad, és nem haladja meg a 25%-ot.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2006/112/EK irányelv

98 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok a két kedvezményes adómérték mellett egy további olyan kedvezményes adómértéket is alkalmazhatnak, amely a minimális 5 %-os mértéknél alacsonyabb, továbbá biztosíthatnak egy, az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok a két kedvezményes adómérték mellett egy további olyan adómértéket is alkalmazhatnak, amely a minimális 5 %-os mértéknél alacsonyabb, továbbá biztosíthatnak egy, az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2006/112/EK irányelv

98 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) és (2) bekezdés alapján alkalmazott kedvezményes adómértékeket és adómentességeket csak a végső fogyasztók vehetik igénybe, és azok alkalmazásának következetesen valamilyen közérdekű célt kell szolgálnia.

Az (1) és (2) bekezdés alapján alkalmazott kedvezményes adómértékeket és adómentességeket a végső fogyasztók vehetik igénybe, és azok alkalmazásának következetesen valamilyen közérdekű célt kell szolgálnia. Prioritásként kell kezelni a közérdek szempontjából pozitív hatású – például kulturális, társadalmi és környezeti haszonnal járó – javakat és szolgáltatásokat.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2006/112/EK irányelv

100 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a IIIa. melléklet hatályát végrehajtási jogi aktus útján módosítsa, amennyiben szükséges, és amennyiben a verseny torzulásával kapcsolatos bizonyíték áll rendelkezésre, amely indokolja az áruk és szolgáltatások listájának frissítését.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2006/112/EK irányelv

100 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2026. december 31-ig, majd azt követően ötévente jelentést nyújt be a Tanácsnak a IIIa. melléklet hatályáról, és a jelentéshez szükség esetén a melléklet módosítására irányuló javaslatot csatol.”;

A Bizottság 2021. december 31-ig, majd azt követően kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a IIIa. melléklet hatályáról, és a jelentéshez szükség esetén a melléklet módosítására irányuló javaslatot csatol.”;

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

100 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„100a. cikk

 

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve létrehozza a vállalkozások és fogyasztók számára az átfogó, többnyelvű és nyilvánosan elérhető uniós online héa-tájékoztatási portált annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan pontos információhoz jussanak a héamértékekről, többek közt arról, hogy mely termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik kedvezményes adómérték vagy kivétel, továbbá a különböző tagállamok végleges héarendszerének végrehajtására vonatkozó lényeges információkról.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

2006/112/EK irányelv

IIIa melléklet – 5 sor – B oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11,01

11,01

11,02

11,02

11,03

11,03

 

11,04

11,05

11,05

47.00.25

47.00.25

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

2006/112/EK irányelv

IIIa melléklet – 7 sor – C és D oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Kerékpárok, babakocsik és mozgássérült-kocsik értékesítése, bérbeadása, karbantartása és javítása

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Gépkocsi és más, elsősorban 10-nél kevesebb személy szállítására tervezett gépjármű értékesítése, ideértve a kombi típusú gépkocsikat és a versenyautókat is, a kizárólag szikragyújtású motorral vagy kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő járművek kivételével

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Módosítás

 

Kerékpárok, babakocsik és mozgássérült-kocsik értékesítése, bérbeadása, karbantartása és javítása

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

2006/112/EK irányelv

IIIa melléklet – 10 sor – C és D oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Nincs

Nincs

Módosítás

 

Szívritmus-szabályozó készülékek (pacemakerek); hallókészülékek

26.60.14


INDOKOLÁS

A héarendszer széttagoltsága jelentős akadályt képez az egységes piac jó működése előtt. Ezért szükséges az uniós szintű héaszabályozás a jelenlegi átmeneti rendelkezések felváltása és az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében valamennyi tagállammal szemben.

A tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó, a Bizottság által javasolt végleges héarendszer alapja a rendeltetési hely szerinti tagállamban alkalmazott adóztatás elve. Ez a megközelítés elősegíti az egységes európai héatérség létrehozását azáltal, hogy biztosítja, hogy a tagállamok egyenlő bánásmódban részesüljenek – a kedvezményes héamértékek alkalmazása során is.

Fontos kiemelni, hogy a javaslat egyáltalán nem korlátozza a tagállamoknak a héa megállapítására vonatkozó jelenlegi mozgásterét. Az összehangolt és kevésbé korlátozó szabályok az összes tagállam számára lehetővé tennék, hogy a jelenleg engedélyezett két, legalább 5%-os kedvezményes adómértéken és az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességen túlmenően egy további, 0 és 5% közötti kedvezményes adómértéket alkalmazzanak. Ahelyett, hogy a kedvezményes adómérték alá vonható áruk és szolgáltatások már most is igen terjedelmes listája további bővítésre kerülne, a III. melléklet helyébe egy olyan lista lépne, amely azokat az árukat és szolgáltatásokat tartalmazza, amelyekre nem alkalmazható kedvezményes adómérték.

Az előadó fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a kedvezményes adómértékeknek és mentességeknek a végső fogyasztó javát kell szolgálniuk, és következetesen a közérdek szem előtt tartásával kell alkalmazni őket, prioritásként kezelve a pozitív társadalmi és környezeti hatással bíró árukat és szolgáltatásokat.

Ugyanez a megfontolás motiválta az előadót, amikor javaslatot tett arra a módosításra, hogy a tagállamok ne alkalmazzanak kedvezményes adómértéket a káros vagy luxustermékekre vonatkozóan, valamint arra a módosításra, hogy az általános adómérték nem lehet alacsonyabb 15%-nál, de nem lehet magasabb 25%-nál; A héa nagyobb mértékben hat az alacsony adóterhű jövedelemmel rendelkező polgárokra, ezért az előadó úgy véli, hogy a 25%-os maximális arány ésszerű, és más bevételi forrásokat, például társasági adókat is alkalmazni kell. Ezen túlmenően ez a korlát segítene elkerülni az olyan helyzeteket, mint a magyarországi, ahol a kormány az Unió legmagasabb héakulcsát (27%) vetette ki a polgárokra.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó mértéke tekintetében történő módosításáról

Hivatkozások

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

5.2.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

8.2.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

8.2.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

24.1.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Benyújtás dátuma

6.9.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat