Procedura : 2018/0005(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0279/2018

Teksty złożone :

A8-0279/2018

Debaty :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Głosowanie :

PV 03/10/2018 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0371

SPRAWOZDANIE     *
PDF 759kWORD 92k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Tibor Szanyi

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0020),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0023/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0279/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Przepisy dotyczące stawek podatku od wartości dodanej (VAT), określone obecnie w dyrektywie Rady 2006/112/WE27, mają na celu utrzymanie funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcie zakłócenia konkurencji. Przepisy te zostały opracowane ponad dwadzieścia lat temu w oparciu o zasadę opodatkowania w miejscu pochodzenia. W swoim planie działania w sprawie VAT28 i w ramach działań następczych29 Komisja ogłosiła swój zamiar dostosowania tych przepisów do potrzeb docelowego systemu VAT dla transgranicznego świadczenia usług między przedsiębiorcami handlu towarami między państwami członkowskimi, który miał być oparty na zasadzie opodatkowania w państwie członkowskim przeznaczenia.

(1)  Przepisy dotyczące stawek podatku od wartości dodanej (VAT), określone obecnie w dyrektywie Rady 2006/112/WE27, mają na celu utrzymanie funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcie zakłócenia konkurencji. Przepisy te zostały opracowane ponad dwadzieścia lat temu w oparciu o zasadę opodatkowania w miejscu pochodzenia i nie są już adekwatne do zakładanych celów. W swoim planie działania w sprawie VAT28 i w ramach działań następczych29 Komisja ogłosiła swój zamiar dostosowania tych przepisów do potrzeb docelowego systemu VAT dla transgranicznego świadczenia usług między przedsiębiorcami handlu towarami między państwami członkowskimi, który miał być oparty na zasadzie opodatkowania w państwie członkowskim przeznaczenia.

_________________

_________________

27 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

27 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

28 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje”(COM(2016) 148 final z dnia 7 kwietnia 2016).

28 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje”(COM(2016) 148 final z dnia 7 kwietnia 2016).

29 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2017) 566 final z dnia 4 października 2017 r.).

29 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący działań następczych w odniesieniu do planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2017) 566 final z dnia 4 października 2017 r.).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W ramach docelowego systemu, w którym dostawy towarów i świadczenie usług podlegałyby opodatkowaniu w państwie członkowskim przeznaczenia, usługodawcy nie czerpią znaczących korzyści z prowadzenia przedsiębiorstwa w państwie członkowskim o niższej stawce podatku. W systemie takim większe zróżnicowanie w zakresie stawek VAT nie prowadziłoby do zakłócenia funkcjonowania jednolitego rynku ani nie powodowałoby zakłócenia konkurencji. W związku z tym należałoby przyznać państwom członkowskim większą elastyczność w zakresie ustalania stawek.

(2)  W ramach docelowego systemu, w którym dostawy towarów i świadczenie usług podlegałyby opodatkowaniu w państwie członkowskim przeznaczenia, usługodawcy czerpią mniejsze korzyści z prowadzenia przedsiębiorstwa w państwie członkowskim o niższej stawce podatku. W systemie takim większe zróżnicowanie w zakresie stawek VAT powinno stanowić mniejsze zakłócenie funkcjonowania jednolitego rynku i powodowałoby mniej zakłóceń konkurencji. W związku z tym powinna istnieć możliwość przyznania państwom członkowskim większej elastyczności w zakresie ustalania stawek. Państwa członkowskie nie powinny jednak przy tym zapominać o celu, jakim jest zapewnienie większej zbieżności stawek VAT.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Usunięcie ograniczeń równolegle z wejściem w życie ostatecznych przepisów dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi powinno pozwolić państwom członkowskim na dalsze stosowanie obniżonych stawek podatku VAT, które są obecnie przyznane w drodze odstępstwa na mocy tytułu VIII rozdział 4 dyrektywy 2006/112/WE i załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE i które w przeciwnym wypadku straciłby ważność wraz z wejściem w życie przedmiotowych przepisów.

(3)  Usunięcie ograniczeń równolegle z wejściem w życie ostatecznych przepisów dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi powinno pozwolić państwom członkowskim na dalsze stosowanie obniżonych stawek podatku VAT zastępujących odstępstwa przyznane na mocy tytułu VIII rozdział 4 dyrektywy 2006/112/WE i załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE, które w przeciwnym wypadku straciłby ważność wraz z wejściem w życie przedmiotowych przepisów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W docelowym systemie VAT wszystkie państwa członkowskie powinny być traktowane równo i w związku z tym powinny je obowiązywać takie same ograniczenia w stosowaniu obniżonych stawek podatku VAT, przy czym stawki obniżone powinny pozostać wyjątkiem od stawki podstawowej. Takie równe traktowanie bez ograniczania obecnej elastyczności państw członkowskich w ustalaniu stawek VAT można osiągnąć dzięki umożliwieniu wszystkim tym państwom stosowania, obok maksymalnie dwóch stawek obniżonych wynoszących co najmniej 5 %, dodatkowej stawki obniżonej, do której wymóg minimalnej wartości nie ma zastosowania, a także zwolnienia z prawem do odliczenia naliczonego VAT.

(4)  W docelowym systemie VAT wszystkie państwa członkowskie powinny być traktowane równo i w związku z tym powinny je obowiązywać takie same ograniczenia w stosowaniu obniżonych stawek podatku VAT, przy czym stawki obniżone powinny pozostać wyjątkiem od stawki podstawowej, aby uniknąć niewspółmiernego rozdrobnienia systemu VAT na rynku wewnętrznym. Takie równe traktowanie – mając na względzie interes ogólny, na przykład pozytywne skutki różnych usług i towarów dla kultury, społeczeństwa i środowiska, i nie ograniczając obecnej elastyczności państw członkowskich w ustalaniu stawek VAT można osiągnąć dzięki umożliwieniu wszystkim tym państwom stosowania, obok maksymalnie dwóch stawek obniżonych wynoszących co najmniej 5 %, dodatkowej stawki obniżonej, do której wymóg minimalnej wartości nie ma zastosowania, a także zwolnienia z prawem do odliczenia naliczonego VAT. W granicach przewidzianych niniejszą dyrektywą państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania istniejących lub wprowadzenia nowych obniżonych stawek VAT. Niniejsza dyrektywa zwiększy pomocniczość w ramach systemu VAT, umożliwiając państwom członkowskim dostosowanie go do lokalnych warunków, preferencji i tradycji bądź wybór prostej i jednolitej stawki podatkowej. Jednakże państwa członkowskie powinny unikać stosowania obniżonych stawek VAT w przypadku produktów szkodliwych lub towarów luksusowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Zgodnie z realizowaną przez Komisję strategią jednolitego rynku cyfrowego1a oraz aby nadążyć za postępem technologicznym w gospodarce cyfrowej, pobudzić innowacje i zachęcić do tworzenia i produkowania nowych treści oraz do inwestowania w nie, a także aby ułatwić cyfrowe uczenie się, transfer wiedzy oraz dostęp do kultury w środowisku cyfrowym oraz jej promocję, należy umożliwić państwom członkowskim zrównanie stawek VAT na publikacje dostarczane drogą elektroniczną z niższymi stawkami VAT na publikacje dostarczane na nośnikach fizycznych.

 

_________________

 

1 a COM(2015) 0192 final

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Możliwość stosowania przez państwa członkowskie obniżonych stawek podatkowych, w tym obniżonych stawek bez minimalnego progu, w odniesieniu do publikacji drukowanych i publikacji elektronicznych powinna doprowadzić do transferu korzyści ekonomicznych na konsumentów (a tym samym promocji czytelnictwa) oraz na wydawców, co zachęci ich do inwestycji w nowe treści, a w przypadku gazet i czasopism powinno zmniejszyć zależność od reklamodawców.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Mając na uwadze znaczenie ułatwienia dostępu do książek, gazet i czasopism osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnością uniemożliwiającą zapoznawanie się z drukiem, książki, gazety i czasopisma w formie dostosowanej do potrzeb tych osób oraz w elektronicznej wersji audio należy uznawać za materiały, które nie składają się w całości lub w przeważającej mierze z treści muzycznych lub filmowych. W związku z tym powinno być możliwe stosowanie obniżonych stawek VAT do publikacji w tych formatach.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zakłócenia konkurencji mogą się pojawić, gdy mechanizm stosowany do celów podatkowych nie będzie opierać się na zasadzie opodatkowania w miejscu przeznaczenia. Jest tak zwłaszcza w przypadku usług turystycznych świadczonych jako pojedyncze usługi w ramach procedury marży dla biur podróży oraz w przypadku towarów dostarczanych na mocy uregulowań szczególnych dla towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, ale również w niektórych przypadkach dotyczących towarów lub usług, na przykład usług finansowych, które są zwolnione bez prawa do odliczenia a w odniesieniu do których może być przyznane prawo do opodatkowania. W celu złagodzenia wszelkich takich zakłóceń należy ustanowić wykaz dostaw towarów i usług objętych podstawową stawką VAT („wykaz negatywny”) w oparciu o klasyfikację statystyczną produktów według działalności. Wykaz ten powinien być poddawany przeglądowi co pięć lat.

(5)  Zakłócenia konkurencji mogą się pojawić, gdy mechanizm stosowany do celów podatkowych nie będzie opierać się na zasadzie opodatkowania w miejscu przeznaczenia. Jest tak zwłaszcza w przypadku usług turystycznych świadczonych jako pojedyncze usługi w ramach procedury marży dla biur podróży oraz w przypadku towarów dostarczanych na mocy uregulowań szczególnych dla towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, ale również w niektórych przypadkach dotyczących towarów lub usług, na przykład usług finansowych, które są zwolnione bez prawa do odliczenia a w odniesieniu do których może być przyznane prawo do opodatkowania. W celu złagodzenia wszelkich takich zakłóceń należy ustanowić wykaz dostaw towarów i usług objętych podstawową stawką VAT („wykaz negatywny”) w oparciu o klasyfikację statystyczną produktów według działalności. Wykaz ten powinien być poddawany przeglądowi co dwa lata w drodze aktu wykonawczego, w oparciu o dowody przedstawione przez Komisję.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W celu uniknięcia nadmiernej złożoności i w efekcie wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego, towary i usługi, które mogą być wykorzystane wyłącznie jako nakłady pośrednie w działalności gospodarczej, nie powinny kwalifikować się do stawek obniżonych w ramach docelowego systemu VAT. Takie stawki powinny być stosowane wyłącznie na korzyść konsumentów końcowych, a sposób ich ustalania powinien zapewniać równe traktowanie podobnych towarów i usług dostarczanych przez różnych podatników. Należy je zatem stosować dla konsekwentnej realizacji celu leżącego w interesie ogólnym.

(6)  Obecne rozdrobnienie systemu VAT w ramach rynku wewnętrznego stanowi przeszkodę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W celu uniknięcia dodatkowej nadmiernej złożoności i w efekcie wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego, towary i usługi, które mogą być wykorzystane wyłącznie jako nakłady pośrednie w działalności gospodarczej, nie powinny kwalifikować się do stawek obniżonych w ramach docelowego systemu VAT. Takie stawki powinny być stosowane na korzyść konsumentów końcowych, a sposób ich ustalania powinien zapewniać równe traktowanie podobnych towarów i usług dostarczanych przez różnych podatników. Należy je zatem stosować dla konsekwentnej realizacji celu leżącego w interesie ogólnym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aby skoncentrować się w szczególności na potrzebach MŚP, które prowadzą wewnątrzwspólnotową transgraniczną działalność gospodarczą, oraz aby ułatwić handel i zwiększyć pewność prawa w obrębie jednolitego rynku, Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna stworzyć kompleksowy i publicznie dostępny unijny internetowy portal informacyjny dla przedsiębiorstw dotyczący VAT. Ten wielojęzyczny portal powinien umożliwić szybki dostęp do dokładnych, aktualnych i istotnych informacji o funkcjonowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich, a w szczególności o prawidłowych stawkach VAT na różne produkty i usługi w poszczególnych państwach członkowskich, a także o warunkach stosowania stawki zerowej. Portal taki mógłby również pomóc w rozwiązaniu obecnego problemu luki w podatku VAT.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Niektóre sektory działalności gospodarczej w obrębie Unii postawiły w ramach swojego rozwoju na zrównoważony wzrost bazujący z jednej strony na bardziej ekologicznej gospodarce, a z drugiej na wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu. Sektory te odgrywają pierwszorzędną rolę w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych. Biorą one także udział w dynamizowaniu życia gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich. Szczególny charakter tych sektorów działalności odpowiada w pełni potrzebom opisanym w strategii „Europa 2020” oraz celom przyjętym przez Komisję z tego względu, że sektory te kładą nacisk na aspekty społeczne, zdrowotne, środowiskowe, żywnościowe i kulturowe oraz na kwestię równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Dlatego też z punktu widzenia wyżej wspomnianych sektorów działalności byłoby wskazane, by państwa członkowskie korzystały z możliwości oferowanych na mocy art. 98 ust. 1 i 2 niniejszej dyrektywy, pod warunkiem przestrzegania zasad, na których się ona opiera, a w szczególności przy uwzględnieniu ich wpływu na finanse publiczne i na budżet Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zachować finanse publiczne państw członkowskich w dobrej kondycji i zapobiec nadmiernym zaburzeniom równowagi makroekonomicznej, należy zapewnić odpowiedni poziom dochodów. Z uwagi na fakt, że VAT jest istotnym źródłem dochodów, kluczowe znaczenie ma – jako środek ochronny dla budżetów krajowych – ustalenie minimalnej wartości średniej ważonej stawek, której państwa członkowskie muszą zawsze przestrzegać.

(7)  Aby zachować finanse publiczne państw członkowskich w dobrej kondycji i zapobiec nadmiernym zaburzeniom równowagi makroekonomicznej, należy zapewnić odpowiedni poziom dochodów. Z uwagi na fakt, że VAT jest istotnym źródłem dochodów, kluczowe znaczenie ma – jako środek ochronny dla budżetów krajowych i budżetu Unii – ustalenie minimalnej wartości średniej ważonej stawek, której państwa członkowskie muszą zawsze przestrzegać.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Mimo że w dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie innych stawek w niektórych obszarach oddalonych, należy zapewnić, by stawka podstawowa wynosiła minimum 15 %.

(8)  Mimo że w dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie innych stawek w niektórych obszarach oddalonych, należy zapewnić, by stawka podstawowa wynosiła minimum 15 % i maksymalnie 25 %.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 97 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %..

Stawka podstawowa musi stale wynosić co najmniej 15 % i nie może przekraczać 25 %.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 98 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą, oprócz tych dwóch stawek obniżonych, stosować stawkę obniżoną niższą niż stawka minimalna w wysokości 5 % oraz zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą, oprócz tych dwóch stawek obniżonych, stosować stawkę niższą niż stawka minimalna w wysokości 5 % oraz zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 98 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stawki obniżone i zwolnienia stosowane na mocy ust. 1 i 2 muszą być korzystne wyłącznie dla konsumenta końcowego i stosowane są w celu konsekwentnej realizacji celu leżącego w interesie ogólnym.

Stawki obniżone i zwolnienia stosowane na mocy ust. 1 i 2 muszą być korzystne dla konsumenta końcowego i stosowane są w celu konsekwentnej realizacji celu leżącego w interesie ogólnym. Pierwszeństwo przyznaje się towarom lub usługom mającym pozytywny wpływ na interes ogólny, na przykład przynoszącym korzyści kulturowe, społeczne lub środowiskowe.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 100 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Komisja jest uprawniona do zmiany zakresu załącznika IIIa w drodze aktu wykonawczego w razie potrzeby i pod warunkiem, że istnieją dowody na zakłócanie konkurencji uzasadniające aktualizację wykazu dostaw towarów i usług.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 100 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2026 r., a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie zakresu załącznika IIIa oraz, w razie potrzeby, wszelkie wnioski dotyczące zmiany tego załącznika.

Do dnia 31 grudnia 2021 r., a następnie co dwa lata, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie zakresu załącznika IIIa oraz, w razie potrzeby, wszelkie wnioski dotyczące zmiany tego załącznika.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 100 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 100a

 

Komisja we współpracy z państwami członkowskimi uruchamia kompleksowy, wielojęzyczny i publicznie dostępny unijny internetowy portal informacyjny dotyczący VAT, umożliwiający przedsiębiorstwom i konsumentom końcowym uzyskanie w szybki i efektywny sposób szczegółowych informacji na temat stawek VAT – w tym na temat tego, które towary i usługi są objęte stawkami obniżonymi lub zwolnieniami – oraz wszelkich stosownych informacji na temat wdrożenia docelowego systemu VAT we wszystkich państwach członkowskich.”

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik

Dyrektywa 2006/112/WE

Załącznik III a – wiersz 5 – kolumna B

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik

Dyrektywa 2006/112/WE

Załącznik III a – wiersz 7 – kolumny C i D

 

Tekst proponowany przez Komisję

Dostawa, najem, konserwacja i naprawa rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów mechanicznych zaprojektowanych głównie do przewozu <10 osób, w tym samochodów osobowo-towarowych i wyścigowych, innych niż pojazdy wyłącznie z silnikami o zapłonie iskrowym lub wyłącznie z silnikami spalinowymi tłokowymi z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnymi lub średnioprężnymi)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Poprawka

 

Dostawa, najem, konserwacja i naprawa rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik

Dyrektywa 2006/112/WE

Załącznik III a – wiersz 10 – kolumny C i D

 

Tekst proponowany przez Komisję

Brak

Brak

Poprawka

 

Stymulatory serca; aparaty słuchowe

26.60.14


UZASADNIENIE

Rozdrobnienie systemu VAT stanowi znaczną przeszkodę dla sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku. Dlatego konieczne jest wprowadzenie unijnych uregulowań w sprawie VAT, które zastąpią bieżące rozwiązania przejściowe i zagwarantują równe traktowanie wszystkich państw członkowskich.

Zaproponowany przez Komisję Europejską docelowy system VAT w zakresie opodatkowania handlu między państwami członkowskimi opiera się na zasadzie opodatkowania w państwie członkowskim przeznaczenia. Takie podejście pomaga stworzyć solidniejszy jednolity europejski obszar VAT, gdyż gwarantuje, że państwa członkowskie będą traktowane jednakowo, także jeśli chodzi o stosowanie obniżonych stawek VAT.

Należy podkreślić, że przedstawiony wniosek nie ograniczałby w żaden sposób obecnej elastyczności państw członkowskich w ustalaniu VAT. Wręcz przeciwnie – ujednolicone, mniej restrykcyjne zasady umożliwiłyby wszystkim państwom członkowskim stosowanie dodatkowej stawki obniżonej, w wysokości od pięciu do zera procent, oprócz dopuszczonych obecnie dwóch stawek obniżonych w wysokości co najmniej pięć procent i zwolnienia z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie. Ponadto zamiast przedłużania i tak już długiego wykazu towarów i usług, do których można stosować stawki obniżone, załącznik III zostałby zastąpiony wykazem negatywnym towarów i usług, do których nie można stosować stawek obniżonych.

Zdaniem sprawozdawcy należy podkreślić, że stawki obniżone i zwolnienia powinny przynieść korzyści konsumentom końcowym i że mają one być stosowane z myślą o realizacji w sposób spójny celu zadbania o interes ogólny, w związku z czym priorytetowo powinno się traktować towary i usługi mające pozytywne skutki społeczne i środowiskowe.

Te same powody przyświecały sprawozdawcy przy wprowadzaniu poprawki wzywającej państwa członkowskie do tego, by unikały stosowania stawek obniżonych w odniesieniu do produktów szkodliwych i towarów luksusowych, oraz poprawki, zgodnie z którą stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %, ale nie może być również wyższa niż 25 %. VAT ma proporcjonalnie większe skutki dla obywateli o niskich dochodach, dlatego sprawozdawca uważa, że maksymalna stawka w wysokości 25 % jest rozsądna i że należy wykorzystywać również inne źródła dochodów, takie jak podatki od osób prawnych. Ponadto limit taki przyczyniłby się do uniknięcia przypadków takich jak ten, który miał miejsce na Węgrzech, gdzie rząd wprowadził stawkę VAT w wysokości 27 %, najwyższą spośród wszystkich państw UE.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej

Odsyłacze

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Data konsultacji z PE

5.2.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

8.2.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

8.2.2018

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

24.1.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Data złożenia

6.9.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Key to symbols:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności