Postup : 2018/0005(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0279/2018

Predkladané texty :

A8-0279/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0371

SPRÁVA     *
PDF 697kWORD 91k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Tibor Szanyi

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0020),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0023/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0279/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom pravidiel týkajúcich sa sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) v súčasnosti stanovených v smernici Rady 2006/112/ES je chrániť fungovanie vnútorného trhu a brániť narušeniam hospodárskej súťaže. Tieto pravidlá boli skoncipované pred viac ako dvoma desaťročiami na základe zásady miesta pôvodu. Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH a opatreniach nadväzujúcich naň Komisia oznámila svoj zámer upraviť tieto pravidlá pre potreby konečného systému DPH pre cezhraničný obchod s tovarom medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi, ktorý by bol založený na zdanení v členskom štáte určenia.

(1)  Cieľom pravidiel týkajúcich sa sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) v súčasnosti stanovených v smernici Rady 2006/112/ES je chrániť fungovanie vnútorného trhu a brániť narušeniam hospodárskej súťaže. Tieto pravidlá boli skoncipované pred viac ako dvoma desaťročiami na základe zásady miesta pôvodu a svoj účel už nespĺňajú. Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH a opatreniach nadväzujúcich naň Komisia oznámila svoj zámer upraviť tieto pravidlá pre potreby konečného systému DPH pre cezhraničný obchod s tovarom medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi, ktorý by bol založený na zdanení v členskom štáte určenia.

_________________

_________________

27 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

27 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa [COM(2016) 148 final zo 7. apríla 2016].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa [COM(2016) 148 final zo 7. apríla 2016].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať [COM(2017) 566 final zo 4. októbra 2017]. Ú. v.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať [COM(2017) 566 final zo 4. októbra 2017]. Ú. v.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V konečnom systéme, v ktorom by dodania tovaru a poskytnutia služieb boli zdanené v členskom štáte určenia, nezískavajú dodávatelia, resp. poskytovatelia žiadne výrazné výhody zo skutočnosti, že sú usadení v členskom štáte s nižšou sadzbou dane. Rôznorodejšie sadzby DPH by v takomto systéme nenarúšali fungovanie jednotného trhu ani by neviedli k narušeniam hospodárskej súťaže. Za takýchto okolností by bolo vhodné poskytnúť členským štátom väčšiu voľnosť pri stanovovaní sadzieb.

(2)  V konečnom systéme, v ktorom by dodania tovaru a poskytnutia služieb boli zdanené v členskom štáte určenia, získavajú dodávatelia, resp. poskytovatelia menšie výhody zo skutočnosti, že sú usadení v členskom štáte s nižšou sadzbou dane. Rôznorodejšie sadzby DPH by v takomto systéme mali predstavovať menšie bremeno pre fungovanie jednotného trhu a neviedli by k narušeniam hospodárskej súťaže. Za takýchto okolností by malo byť možné poskytnúť členským štátom určitú voľnosť pri stanovovaní sadzieb. Členské štáty by však nemali ignorovať cieľ zabezpečenia väčšej konvergencie sadzieb DPH.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Odstránenie obmedzení súbežne s nadobudnutím účinnosti konečnej úpravy zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi by malo členským štátom umožniť naďalej uplatňovať znížené sadzby DPH, ktoré im v súčasnosti poskytnuté v podobe výnimiek podľa hlavy VIII kapitoly 4 smernice 2006/112/ES a prílohy X k smernici 2006/112/ES a ktorých platnosť by inak nadobudnutím účinnosti uvedenej úpravy uplynula.

(3)  Odstránenie obmedzení súbežne s nadobudnutím účinnosti konečnej úpravy zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi by malo členským štátom umožniť naďalej uplatňovať znížené sadzby DPH namiesto výnimiek, ktoré sa im v súčasnosti poskytujú podľa hlavy VIII kapitoly 4 smernice 2006/112/ES a prílohy X k smernici 2006/112/ES a ktorých platnosť by inak nadobudnutím účinnosti uvedenej úpravy uplynula.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V konečnom systéme DPH by sa so všetkými členskými štátmi malo zaobchádzať rovnako, a všetky by teda mali podliehať rovnakým obmedzeniam pri uplatňovaní znížených sadzieb DPH, ktoré by mali zostať výnimkou zo štandardnej sadzby. Takéto rovnaké zaobchádzanie možno bez obmedzenia súčasnej voľnosti členských štátov pri stanovovaní DPH dosiahnuť tak, že sa im všetkým umožní uplatňovať zníženú sadzbu, na ktorú sa nevzťahuje požiadavka na minimum, ako aj oslobodenie od dane s právom na odpočítanie DPH na vstupe, a to popri najviac dvoch znížených sadzbách vo výške minimálne 5 %.

(4)  V konečnom systéme DPH by sa so všetkými členskými štátmi malo zaobchádzať rovnako, a všetky by teda mali podliehať rovnakým obmedzeniam pri uplatňovaní znížených sadzieb DPH, ktoré by mali zostať výnimkou zo štandardnej sadzby s cieľom vyhnúť sa nerovnomernej fragmentácii systému DPH v rámci vnútorného trhu. Zohľadňujúc všeobecný záujem, ako sú pozitívne kultúrne, sociálne a environmentálne vplyvy rôznych služieb a tovarov a bez obmedzenia súčasnej voľnosti členských štátov pri stanovovaní sadzieb DPH, je takéto rovnaké zaobchádzanie možné dosiahnuť tak, že sa im všetkým umožní uplatňovať zníženú sadzbu, na ktorú sa nevzťahuje požiadavka na minimum, ako aj oslobodenie od dane s právom na odpočítanie DPH na vstupe, a to popri najviac dvoch znížených sadzbách vo výške minimálne 5 %. V rámci obmedzení stanovených v tejto smernici by členské štáty mali mať možnosť ponechať si existujúce alebo zaviesť nové znížené sadzby DPH. Touto smernicou sa zvýši subsidiarita v systéme DPH tým, že sa členským štátom umožní zohľadniť miestne podmienky, preferencie a tradície alebo si zvoliť jednoduchú a jednotnú sadzbu dane. Členské štáty by sa však mali vyhnúť používaniu znížených sadzieb DPH na škodlivé alebo luxusné výrobky.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V súlade so stratégiou Komisie pre jednotný digitálny trh1a a s cieľom udržať krok s technologickým pokrokom v digitálnom hospodárstve, s cieľom stimulovať inovácie, vytváranie, výrobu nového obsahu a investície doň, a s cieľom uľahčiť digitálne vzdelávanie, prenos znalostí a prístup ku kultúre v digitálnom prostredí, ako aj jej podporu, by členské štáty mali mať možnosť zosúladiť sadzby DPH pre elektronicky dodávané publikácie s nižšími sadzbami DPH pre publikácie na fyzických nosičoch.

 

_________________

 

1 a COM(2015) 0192 final.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Možnosť členských štátov uplatňovať znížené sadzby vrátane znížených sadzieb bez minimálnej hranice na tlačené publikácie a elektronické publikácie by mala zabezpečiť ekonomické výhody pre spotrebiteľov, a tým podporiť čítanie, a pre vydavateľov, čím sa podporia investície do nového obsahu a v prípade novín a časopisov a mala by sa znížiť závislosť od reklamy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  Vzhľadom na dôležitosť uľahčenia prístupu ku knihám, novinám a periodikám pre osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania tlačeného textu, sa musia prispôsobené a audio elektronické knihy, noviny a periodiká chápať tak, že nepozostávajú výlučne alebo prevažne z hudobného obsahu alebo videoobsahu. Preto by malo byť možné uplatňovať znížené sadzby DPH na publikácie v týchto formátoch.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Keby sa mechanizmus používaný na zdaňovanie nezakladal na zásade krajiny určenia, mohlo by dochádzať k narušeniam hospodárskej súťaže. Platí to najmä v prípade cestovných služieb poskytovaných ako jedna služba v rámci úpravy zdaňovania prirážky pre cestovné kancelárie a tovar dodávaný v rámci osobitnej úpravy pre použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, ale aj v určitých prípadoch týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ako napr. finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez práva na odpočítanie, ale pri ktorých môže byť priznané právo na zdanenie. Aby sa zmiernili akékoľvek takéto narušenia, mal by sa na základe štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti vypracovať zoznam dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré podliehajú štandardnej sadzbe DPH (ďalej len „negatívny zoznam“). Zoznam by sa mal každých päť rokov preskúmavať.

(5)  Keby sa mechanizmus používaný na zdaňovanie nezakladal na zásade krajiny určenia, mohlo by dochádzať k narušeniam hospodárskej súťaže. Platí to najmä v prípade cestovných služieb poskytovaných ako jedna služba v rámci úpravy zdaňovania prirážky pre cestovné kancelárie a tovar dodávaný v rámci osobitnej úpravy pre použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, ale aj v určitých prípadoch týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ako napr. finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez práva na odpočítanie, ale pri ktorých môže byť priznané právo na zdanenie. Aby sa zmiernili akékoľvek takéto narušenia, mal by sa na základe štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti vypracovať zoznam dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré podliehajú štandardnej sadzbe DPH (ďalej len „negatívny zoznam“). Zoznam by sa mal každé dva roky preskúmať prostredníctvom vykonávacieho aktu na základe dôkazov poskytnutých Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V snahe vyhnúť sa zbytočnej zložitosti a následnému zvyšovaniu nákladov pre podniky, predovšetkým pri obchode v rámci Spoločenstva, by tovar a služby, ktoré možno používať len ako medzivstup pri ekonomickej činnosti, nemali byť v konečnom systéme DPH oprávnené podliehať zníženým sadzbám. Takéto sadzby by sa mali uplatňovať len v prospech konečných spotrebiteľov a pri ich stanovovaní by sa malo zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s podobným tovarom alebo službami, ktoré dodávajú, resp. poskytujú rôzne zdaniteľné osoby. Mali by sa preto uplatňovať tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu.

(6)  Súčasná fragmentácia systému DPH v rámci vnútorného trhu predstavuje prekážku rozvoja malých a stredných podnikov (MSP). V snahe vyhnúť sa ďalšej zbytočnej zložitosti a následnému zvyšovaniu nákladov pre podniky, predovšetkým pri obchode v rámci Spoločenstva, by tovar a služby, ktoré možno používať len ako medzivstup pri ekonomickej činnosti, nemali byť v konečnom systéme DPH oprávnené podliehať zníženým sadzbám. Takéto sadzby by sa mali uplatňovať len v prospech konečných spotrebiteľov a pri ich stanovovaní by sa malo zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s podobným tovarom alebo službami, ktoré dodávajú, resp. poskytujú rôzne zdaniteľné osoby. Mali by sa preto uplatňovať tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S osobitným dôrazom na potreby MSP, so zapojením cezhraničných podnikov v rámci Spoločenstva a s cieľom uľahčiť obchodovanie a zvýšiť právnu istotu na jednotnom trhu by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť komplexný a verejne prístupný webový informačný portál Únie o DPH pre podniky. Tento viacjazyčný portál by mal poskytovať rýchly, aktuálny a presný prístup k relevantným informáciám o zavádzaní systému DPH v rôznych členských štátoch, a najmä o správnych sadzbách DPH pre rôzne tovary a služby v rôznych členských štátoch, ako aj o podmienkach nulovej sadzby. Takýto portál by mohol pomôcť riešiť súčasný výpadok príjmov z DPH.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Niekoľko hospodárskych činností v rámci Únie sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj založený na ekologickejšom hospodárstve na jednej strane a inkluzívnom raste na strane druhej. Tieto oblasti majú zásadný význam pre udržateľný rozvoj vidieckych a odľahlých oblastí a prispievajú k hospodárskej a sociálnej revitalizácii vidieckych oblastí. Vzhľadom na svoju úzku prepojenosť s otázkami rodovej rovnosti, sociálnymi, zdravotnými, environmentálnymi, nutričnými a kultúrnymi otázkami, sú ich osobitné činnosti plne v súlade s ambíciami stratégie 2020 a cieľmi Komisie. V tejto súvislosti by členské štáty mali využiť príležitosti, ktoré im ponúka článok 98 ods. 1 a 2 tejto smernice, za predpokladu, že budú rešpektovať jej zásady, pričom zohľadnia najmä dôsledky na svoje verejné financie a rozpočet Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Aby verejné financie členských štátov zostali zdravé a aby sa zabránilo nadmernej makroekonomickej nerovnováhe, mala by sa zabezpečiť primeraná úroveň príjmov. Keďže DPH je dôležitým zdrojom príjmov, je teda rozhodujúce stanoviť pre váženú priemernú sadzbu minimum, ktoré majú členské štáty vždy dodržiavať a ktoré bude slúžiť ako ochranné opatrenie pre vnútroštátne rozpočty.

(7)  Aby verejné financie členských štátov zostali zdravé a aby sa zabránilo nadmernej makroekonomickej nerovnováhe, mala by sa zabezpečiť primeraná úroveň príjmov. Keďže DPH je dôležitým zdrojom príjmov, pre váženú priemernú sadzbu je rozhodujúce stanoviť minimum, ktoré musia členské štáty vždy dodržiavať a ktoré bude slúžiť ako ochranné opatrenie pre vnútroštátne rozpočty a rozpočet Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Hoci v určitých vzdialených regiónoch je naďalej možné uplatňovať rozdielne sadzby, treba zabezpečiť, že štandardná sadzba bude minimálne vo výške 15 %.

(8)  Hoci v určitých vzdialených regiónoch je naďalej možné uplatňovať rozdielne sadzby, treba zabezpečiť, že štandardná sadzba bude minimálne vo výške 15 % a maximálne vo výške 25 %.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Smernica 2006/112/ES

Článok 97 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 97 sa odsek 1 nahrádza takto:

Štandardná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 %.

„Štandardná sadzba musí trvalo zostať aspoň 15 % a nesmie presiahnuť 25 %.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2006/112/ES

Článok 98 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu okrem daných dvoch znížených sadzieb uplatňovať zníženú sadzbu nižšiu ako 5 % minimum a oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.

2.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu okrem daných dvoch znížených sadzieb uplatňovať sadzbu nižšiu ako 5 % minimum a oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 2006/112/ES

Článok 98 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Znížené sadzby a oslobodenia od dane uplatňované podľa odsekov 1 a 2 sú len v prospech konečného spotrebiteľa a uplatňujú sa tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu.

Znížené sadzby a oslobodenia od dane uplatňované podľa odsekov 1 a 2 musia byť v prospech konečného spotrebiteľa a uplatňujú sa tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu. Uprednostnia sa tovary alebo služby, ktoré majú pozitívny vplyv na všeobecný záujem, ako napríklad kultúrne, sociálne alebo environmentálne prínosy.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2006/112/ES

Článok 100 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia je splnomocnená meniť rozsah pôsobnosti prílohy IIIa vykonávacím aktom, ak je to potrebné a za predpokladu, že existujú dôkazy o narušení hospodárskej súťaže, ktoré odôvodňujú aktualizáciu zoznamu dodaní tovaru a poskytnutí služieb.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 2006/112/ES

Článok 100 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Rade do 31. decembra 2026 a následne každých päť rokov správu o rozsahu pôsobnosti prílohy IIIa, v prípade potreby so sprievodnými návrhmi na zmenu uvedenej prílohy.“

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2021 a následne každé dva roky správu o rozsahu pôsobnosti prílohy IIIa, v prípade potreby so sprievodnými návrhmi na zmenu uvedenej prílohy.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 2006/112/ES

Článok 100 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 100a

 

Komisia v spolupráci s členskými štátmi vytvorí komplexný, viacjazyčný a verejne prístupný webový informačný portál Únie o DPH, na ktorom môžu podniky a spotrebitelia rýchlo a účinne získať presné informácie o sadzbách DPH vrátane toho, na ktorý tovar alebo služby sa vzťahujú znížené sadzby alebo oslobodenia, a všetky relevantné informácie o uplatňovaní konečného systému DPH v jednotlivých členských štátoch.“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Príloha

Smernica 2006/112/ES

Príloha IIIa – riadok 5 – stĺpec B

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Príloha

Smernica 2006/112/ES

Príloha IIIa – riadok 7 – stĺpce C a D

 

Text predložený Komisiou

Dodanie, nájom, údržba a oprava bicyklov, detských kočíkov a vozíkov pre invalidov

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Dodanie osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu menej než 10 osôb vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov iných ako vozidiel iba so zážihovým motorom alebo iba s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Pozmeňujúci návrh

 

Dodanie, nájom, údržba a oprava bicyklov, detských kočíkov a vozíkov pre invalidov

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Príloha

Smernica 2006/112/ES

Príloha IIIa – riadok 10 – stĺpce C a D

 

Text predložený Komisiou

žiadne

žiadne

Pozmeňujúci návrh

 

kardiostimulátory; načúvacie pomôcky

26.60.14


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Fragmentácia systému DPH vytvára veľké prekážky pre dobré fungovanie jednotného trhu. Preto je potrebné nariadenie o DPH na úrovni EÚ, aby nahradilo súčasné prechodné opatrenia a zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi.

Konečný systém DPH pre zdanenie obchodu medzi členskými štátmi, ktorý navrhuje Komisia, je založený na zásade zdaňovania v členskom štáte určenia. Tento prístup umožňuje vytvorenie spoľahlivého jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH tým, že zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi – aj pokiaľ ide o uplatňovanie znížených sadzieb DPH.

Je dôležité zdôrazniť, že súčasná flexibilita členských štátov pri stanovovaní DPH nie je týmto návrhom nijako obmedzená. Naopak, harmonizované a menej obmedzujúce pravidlá by všetkým členským štátom umožňovali uplatňovať okrem dvoch znížených sadzieb vo výške minimálne 5 % a oslobodenia od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na prechádzajúcom stupni, ktoré sú povolené v súčasnosti, aj ďalšiu zníženú sadzbu v rozpätí 5 % až 0 %. Namiesto toho, aby sa rozširoval už aj tak rozsiahly zoznam tovaru a služieb, na ktoré možno uplatňovať znížené sadzby, sa príloha III nahradí ich negatívnym zoznamom, na ktorý sa znížené sadzby uplatňovať nemôžu.

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité zdôrazniť, že znížené sadzby a oslobodenia musia byť v prospech konečného spotrebiteľa a musia sa uplatňovať tak, aby konzistentným spôsobom sledovali cieľ všeobecného záujmu, pričom sa uprednostňujú výrobky alebo služby, ktoré majú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv.

Rovnaká úvaha motivovala spravodajcu pri navrhovaní pozmeňujúceho návrhu, ktorý vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali využívaniu znížených sadzieb na škodlivé alebo luxusné výrobky, a pozmeňujúceho návrhu, ktorý spresňuje, že štandardná sadzba nemôže byť nižšia ako 15 %, ale ani vyššia ako 25 %. Keďže DPH má pomerne väčší vplyv na občanov s nízkym zdaniteľným príjmom, spravodajca je presvedčený, že maximálna sadzba vo výške 25 % je primeraná a že by sa mali použiť aj iné zdroje príjmov, napríklad dane z príjmov právnických osôb. Okrem toho by toto obmedzenie malo pomôcť vyhnúť sa prípadom, ako napríklad v Maďarsku, kde vláda pre svojich občanov stanovila najvyššiu sadzbu DPH (27 %) v rámci EÚ.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Smernica Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty

Referenčné čísla

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Dátum konzultácie s EP

5.2.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

8.2.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

8.2.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

24.1.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Dátum predloženia

6.9.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia