Förfarande : 2018/0005(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0279/2018

Ingivna texter :

A8-0279/2018

Debatter :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0371

BETÄNKANDE     *
PDF 520kWORD 90k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Tibor Szanyi

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0020),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0023/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0279/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De regler för mervärdesskattesatser som för närvarande anges i rådets direktiv 2006/112/EG27 syftar till att bevara en fungerande inre marknad och undvika snedvridningar av konkurrensen. Reglerna utformades för över två årtionden sedan på grundval av den ursprungliga principen. I sin handlingsplan för mervärdesskatt28 och uppföljningen av denna29 tillkännagav kommissionen sin avsikt att anpassa dessa regler till ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel av varor mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning i destinationsmedlemsstaten.

(1)  De regler för mervärdesskattesatser som för närvarande anges i rådets direktiv 2006/112/EG27 syftar till att bevara en fungerande inre marknad och undvika snedvridningar av konkurrensen. Reglerna utformades för över två årtionden sedan på grundval av den ursprungliga principen och är inte längre ändamålsenliga. I sin handlingsplan för mervärdesskatt28 och uppföljningen av denna29 tillkännagav kommissionen sin avsikt att anpassa dessa regler till ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel av varor mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning i destinationsmedlemsstaten.

_________________

_________________

27 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

27 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

28 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2016)148 final, 7.4.2016).

28 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2016)148 final, 7.4.2016).

29 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2017)566 final, 4.10.2017).

29 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2017)566 final, 4.10.2017).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I ett slutgiltigt system där leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster beskattas i destinationsmedlemsstaten gynnas inte leverantörer i någon högre grad av att vara etablerade i en medlemsstat med lägre skattesatser. Enligt detta system skulle större skillnader mellan mervärdesskattesatser varken störa den inre marknadens funktion eller skapa snedvridningar av konkurrensen. Under dessa omständigheter vore det lämpligt att bevilja medlemsstaterna mer flexibilitet i fastställandet av skattesatserna.

(2)  I ett slutgiltigt system där leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster beskattas i destinationsmedlemsstaten gynnas leverantörer i mindre grad av att vara etablerade i en medlemsstat med lägre skattesatser. Enligt detta system bör större skillnader mellan mervärdesskattesatser störa den inre marknadens funktion mindre och inte skapa snedvridningar av konkurrensen. Under dessa omständigheter bör det vara möjligt att bevilja medlemsstaterna en viss flexibilitet i fastställandet av skattesatserna. Medlemsstaterna bör emellertid inte bortse från målet att säkerställa en större konvergens i mervärdesskattesatserna.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Undanröjandet av restriktioner samtidigt som en slutgiltig ordning för beskattning av handel mellan medlemsstaterna träder i kraft bör göra det möjligt för medlemsstaterna att fortsätta att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser, som för närvarande beviljas som avvikelser enligt avdelning VIII kapitel 4 i direktiv 2006/112/EG och bilaga X till direktiv 2006/112/EG. I annat fall skulle dessa avvikelser upphöra att gälla i och med att denna ordning träder i kraft.

(3)  Undanröjandet av restriktioner samtidigt som en slutgiltig ordning för beskattning av handel mellan medlemsstaterna träder i kraft bör göra det möjligt för medlemsstaterna att fortsätta att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser, i stället för de avvikelser som beviljas enligt avdelning VIII kapitel 4 i direktiv 2006/112/EG och bilaga X till direktiv 2006/112/EG. I annat fall skulle dessa avvikelser upphöra att gälla i och med att denna ordning träder i kraft.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I ett slutgiltigt mervärdesskattesystem bör alla medlemsstater behandlas lika och bör därför ha samma restriktioner vid tillämpningen av reducerade mervärdesskattesatser, vilka bör fortsätta att utgöra en avvikelse från normalskattesatsen. Lika behandling utan att begränsa medlemsstaternas nuvarande flexibilitet vid fastställandet av mervärdesskatt kan uppnås. Detta kan uppnås genom att göra det möjligt för dem att tillämpa en reducerad skattesats på vilken minimikravet inte tillämpas, samt ett undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, utöver högst två reducerade skattesatser på minst 5 %.

(4)  I ett slutgiltigt mervärdesskattesystem bör alla medlemsstater behandlas lika och bör därför ha samma restriktioner vid tillämpningen av reducerade mervärdesskattesatser, vilka bör fortsätta att utgöra en avvikelse från normalskattesatsen, för att undvika en oproportionerlig fragmentering av mervärdesskattesystemet på den inre marknaden. I syfte att ta hänsyn till allmänintresset såsom positiva sociala och miljömässiga effekter av olika tjänster och varor och utan att begränsa medlemsstaternas nuvarande flexibilitet vid fastställandet av mervärdesskatt kan sådan likabehandling uppnås genom att göra det möjligt för dem att tillämpa en reducerad skattesats på vilken minimikravet inte tillämpas, samt ett undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, utöver högst två reducerade skattesatser på minst 5 %. Inom de gränser som föreskrivs i detta direktiv bör det vara möjligt för medlemsstaterna att bibehålla befintliga eller införa nya reducerade mervärdesskattesatser. Detta direktiv syftar till att öka subsidiariteten i mervärdesskattesystemet och därmed göra det möjligt för medlemsstaterna att ta hänsyn till lokala förhållanden, preferenser och traditioner eller göra det möjligt att välja en enkel och enhetlig skattesats. Medlemsstaterna bör dock undvika att använda reducerade mervärdesskattesatser för skadliga produkter eller lyxprodukter.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I linje med kommissionens strategi för den digitala inre marknaden1a och för att hålla sig à jour med de tekniska framstegen i den digitala ekonomin, för att främja innovation, skapande, investeringar och produktion av nytt innehåll och för att underlätta digitalt lärande, kunskapsöverföring och tillgång till och främjande av kultur i den digitala miljön, bör medlemsstaterna ges möjlighet att anpassa mervärdesskattesatserna för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg till lägre mervärdesskattesatser för publikationer på en fysisk bärare.

 

_________________

 

1a COM(2015)0192.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  När medlemsstaterna tillåts att tillämpa reducerade skattesatser, även kraftigt reducerade skattesatser utan något minimigränsvärde, på tryckta publikationer och elektroniska publikationer bör det säkerställas att de ekonomiska fördelarna kommer konsumenterna till godo, och att läsandet därmed främjas, och förläggarna, så att investeringar i nytt innehåll uppmuntras och, i fråga om tidningar och tidskrifter, bör beroendet av reklam minska.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Med hänsyn till vikten av att underlätta tillgången till böcker, tidningar och tidskrifter för personer som är blinda, synskadade eller har något annat läshandikapp, bör anpassade och ljudbaserade elektroniska böcker, tidningar och tidskrifter anses som inte helt eller inte huvudsakligen bestående av musik- eller filminnehåll. Därför bör det vara möjligt att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser för publikationer i dessa format.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Snedvridningar av konkurrensen kan uppkomma när den mekanism som används för beskattning inte baseras på destinationsprincipen. Det gäller särskilt reseprestationer som tillhandahålls som ett enda tillhandahållande av tjänster enligt ordningen för beskattning av vinstmarginal för resebyråer och varor som levereras enligt de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter men också i vissa fall som inbegriper varor eller tjänster, som finansiella tjänster, som undantas utan avdragsrätt men för vilka en beskattningsrätt kan beviljas. För att mildra dessa eventuella snedvridningar bör en förteckning över leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som omfattas av normalskattesatsen för mervärdesskatt (”negativ förteckning”) fastställas baserad på den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren. Förteckningen bör ses över vart femte år.

(5)  Snedvridningar av konkurrensen kan uppkomma när den mekanism som används för beskattning inte baseras på destinationsprincipen. Det gäller särskilt reseprestationer som tillhandahålls som ett enda tillhandahållande av tjänster enligt ordningen för beskattning av vinstmarginal för resebyråer och varor som levereras enligt de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter men också i vissa fall som inbegriper varor eller tjänster, som finansiella tjänster, som undantas utan avdragsrätt men för vilka en beskattningsrätt kan beviljas. För att mildra dessa eventuella snedvridningar bör en förteckning över leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som omfattas av normalskattesatsen för mervärdesskatt (”negativ förteckning”) fastställas baserad på den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren. Förteckningen bör ses över vartannat år genom en genomförandeakt på grundval av de bevis som kommissionen lagt fram.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att undvika onödig komplexitet och höjda affärskostnader, särskilt vid gemenskapsintern handel, bör varor och tjänster som bara kan användas som insatsförbrukning vid en ekonomisk verksamhet inte vara berättigade till reducerade skattesatser i ett slutgiltigt mervärdesskattesystem. Dessa skattesatser bör bara tillämpas till förmån för slutkonsumenter och fastställandet av dessa skattesatser bör säkerställa lika behandling av liknande varor eller tjänster som levereras eller tillhandahålls av olika beskattningsbara personer. De bör därför tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse.

(6)  Den nuvarande fragmenteringen av mervärdesskattesystemet på den inre marknaden lägger hinder i vägen för utvecklingen av små och medelstora företag. För att undvika ytterligare onödig komplexitet och höjda affärskostnader, särskilt vid gemenskapsintern handel, bör varor och tjänster som bara kan användas som insatsförbrukning vid en ekonomisk verksamhet inte vara berättigade till reducerade skattesatser i ett slutgiltigt mervärdesskattesystem. Dessa skattesatser bör tillämpas till förmån för slutkonsumenter och fastställandet av dessa skattesatser bör säkerställa lika behandling av liknande varor eller tjänster som levereras eller tillhandahålls av olika beskattningsbara personer. De bör därför tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Med särskilt fokus på behoven hos de små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom unionen och för att underlätta handeln och öka rättssäkerheten på den inre marknaden bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta en omfattande och offentligt tillgänglig EU-webbportal med information till företag om mervärdesskatt. Denna flerspråkiga webbportal bör ge snabb, aktuell och korrekt tillgång till relevant information om genomförandet av systemet för mervärdesskatt i de olika medlemsstaterna, särskilt om de korrekta mervärdesskattesatserna för olika varor och tjänster i de olika medlemsstaterna samt villkoren för nollskattesatser. En sådan portal skulle också kunna bidra till att åtgärda det nuvarande mervärdesskattegapet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Flera ekonomiska verksamheter i unionen har fokuserat på hållbar utveckling som dels bygger på en grönare ekonomi och dels på tillväxt för alla. Dessa områden är av central betydelse för den hållbara utvecklingen i landsbygdsregioner och avlägset belägna regioner. De bidrar till att stimulera det ekonomiska och sociala livet på landsbygden. Med tanke på deras nära koppling till sociala, hälsomässiga, miljömässiga, näringsmässiga och kulturella frågor samt jämställdhetsfrågor är deras särskilda verksamheter helt i linje med Europa 2020-strategin och kommissionens mål. Medlemsstaterna bör därför ta tillvara de möjligheter som artikel 98.1 och 98.2 i detta direktiv erbjuder, under förutsättning att de respekterar direktivets principer och härvid tar särskild hänsyn till konsekvenserna för sina offentliga finanser och för unionens budget.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att medlemsstaternas offentliga finanser ska fortsätta att vara sunda och för att förebygga alltför stora makroekonomiska obalanser, bör en lämplig intäktsnivå säkerställas. Med tanke på att mervärdesskatt är en viktig intäktskälla är det viktigt, som en säkerhet för nationella budgetar, att fastställa ett minimum för den vägda genomsnittliga skattesatsen som medlemsstaterna vid varje tidpunkt ska följa.

(7)  För att medlemsstaternas offentliga finanser ska fortsätta att vara sunda och för att förebygga alltför stora makroekonomiska obalanser, bör en lämplig intäktsnivå säkerställas. Med tanke på att mervärdesskatt är en viktig intäktskälla är det viktigt, som en säkerhet för nationella budgetar och unionens budget, att fastställa ett minimum för den vägda genomsnittliga skattesatsen som medlemsstaterna vid varje tidpunkt ska följa.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Även om det fortsatt är möjligt att tillämpa olika skattesatser i vissa avlägset belägna områden, är det nödvändigt att säkerställa att normalskattesatsen följer ett minimivärde på 15 %.

(8)  Även om det fortsatt är möjligt att tillämpa olika skattesatser i vissa avlägset belägna områden, är det nödvändigt att säkerställa att normalskattesatsen följer ett minimivärde på 15 % och ett maximivärde på 25 %.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 97 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 97 ska punkt 1 ersättas med följande:

Normalskattesatsen ska inte vara lägre än 15 %.

”Normalskattesatsen ska permanent vara minst 15 % och högst 25 %.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 98 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 kan medlemsstaterna, utöver de två reducerade skattesatserna, tillämpa en reducerad skattesats som understiger minimiskattesatsen på 5 % och ett undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet.

2.  Genom undantag från punkt 1 kan medlemsstaterna, utöver de två reducerade skattesatserna, tillämpa en skattesats som understiger minimiskattesatsen på 5 % och ett undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 98 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Reducerade skattesatser och undantag som tillämpats enligt punkterna 1 och 2 ska bara gynna slutkonsumenten och ska tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse.

Reducerade skattesatser och undantag som tillämpats enligt punkterna 1 och 2 ska gynna slutkonsumenten och ska tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse. Varor eller tjänster med positiva effekter på allmänintresset, såsom kulturella, sociala och miljömässiga effekter, ska prioriteras.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 100 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska ha befogenhet att vid behov ändra tillämpningsområdet för bilaga IIIa genom en genomförandeakt och under förutsättning att det finns belägg för en snedvridning av konkurrensen som motiverar en uppdatering av förteckningen över leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 100 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 december 2026 och vart femte år därefter ska kommissionen till rådet lämna en rapport om tillämpningsområdet för bilaga IIIa, som vid behov åtföljs av eventuella förslag om att ändra den bilagan.

Senast den 31 december 2021 och vartannat år därefter ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om tillämpningsområdet för bilaga IIIa, som vid behov åtföljs av eventuella förslag om att ändra den bilagan.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 100a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 100a

 

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna inrätta en omfattande, flerspråkig och offentligt tillgänglig EU-webbportal med information om mervärdesskatt där företag och slutkonsumenter snabbt och effektivt kan få korrekt information om mervärdesskattesatser, särskilt om vilka varor och tjänster som omfattas av reducerade skattesatser eller undantag, och all relevant information om genomförandet av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet i de enskilda medlemsstaterna.”

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Bilaga

Direktiv 2006/112/EG

Bilaga IIIa – rad 5 – kolumn B

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Bilaga

Direktiv 2006/112/EG

Bilaga IIIa – rad 7 – kolumn C och D

 

Kommissionens förslag

Leverans, uthyrning, underhåll och reparation av cyklar, barnvagnar och rullstolar

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Leverans av personbilar och andra motorfordon som huvudsakligen är utformade för transport av < 10 personer, inklusive andra stationsvagnar och tävlingsbilar än fordon med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning eller med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Ändringsförslag

 

Leverans, uthyrning, underhåll och reparation av cyklar, barnvagnar och rullstolar

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Bilaga

Direktiv 2006/112/EG

Bilaga IIIa – rad 10 – kolumn C och D

 

Kommissionens förslag

Ingen

Ingen

Ändringsförslag

 

Pacemakrar; hörapparater

26.60.14


MOTIVERING

Fragmenteringen av mervärdesskattesystemet har skapat ett stort hinder för en välfungerande inre marknad. Det är skälet till att det behövs mervärdesskattebestämmelser på EU-nivå för att ersätta den nuvarande övergångsordningen och garantera att alla medlemsstater behandlas lika.

Det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna som kommissionen föreslår grundar sig på principen om beskattning i destinationsmedlemsstaten. Detta tillvägagångssätt bidrar till att skapa ett stabilt gemensamt mervärdesskatteområde i Europa genom att se till att medlemsstaterna behandlas lika – också när det gäller tillämpning av reducerade mervärdesskattesatser.

Det är viktigt att betona att medlemsstaternas nuvarande flexibilitet att fastställa sin mervärdesskatt inte begränsas alls genom förslaget. De harmoniserade och mindre restriktiva reglerna skulle tvärtom göra det möjligt för alla medlemsstater att, utöver de två reducerade skattesatserna på minst 5 % och ett undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet som för närvarande medges, tillämpa en annan reducerad skattesats på mellan fem och noll procent. I stället för att utvidga den redan omfattande förteckningen över varor och tjänster enligt vilken reducerade skattesatser kan tillämpas, ersätts bilaga III dessutom med en negativ förteckning enligt vilken reducerade skattesatser inte kan tillämpas.

Föredraganden anser att det är viktigt att betona att reducerade skattesatser och undantag ska vara till fördel för slutkonsumenten och tillämpas för att på ett konsekvent sätt eftersträva ett mål av allmänintresse med prioritering av varor eller tjänster med positiva sociala och miljömässiga effekter.

Samma överväganden låg till grund för föredragandens ändringsförslag om att uppmana medlemsstaterna att avstå från att tillämpa reducerade momssatser för skadliga produkter eller lyxprodukter och ändringsförslaget som specificerar att normalskattesatsen inte får vara lägre än 15 % men inte heller högre än 25 %. Mervärdesskatten har en förhållandevis större inverkan på medborgare med lågt beskattade inkomster och föredraganden anser att en maximal procentsats på 25 % är rimlig och att andra inkomstkällor såsom bolagsskatter också bör användas. Denna gräns skulle också bidra till att man undviker situationer såsom den som inträffade i Ungern, där regeringen införde EU:s högsta mervärdesskattesats (27 %) för sina medborgare.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser

Referensnummer

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

5.2.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

8.2.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

8.2.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

24.1.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Antagande

3.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Ingivande

6.9.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy