Postup : 2017/0251(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0280/2018

Předložené texty :

A8-0280/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0366

ZPRÁVA     *
PDF 786kWORD 88k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Jeppe Kofod

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0569),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0363/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0280/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V roce 1967, kdy Rada prostřednictvím směrnic Rady 67/227/EHS42 a 67/228/EHS43 přijala společný systém daně z přidané hodnoty (DPH), byl učiněn závazek zavést konečný systém DPH, který bude v celém Evropském společenství fungovat stejně jako v rámci jednoho členského státu. Protože pro takový systém nebyly nastaveny politické ani technické podmínky, když byly koncem roku 1992 zrušeny daňové hranice mezi členskými státy, byl v oblasti DPH přijat přechodný režim. Aktuálně platná směrnice Rady 2006/112/ES44 stanoví, že tato přechodná pravidla musí být nahrazena konečným režimem.

(1)  V roce 1967, kdy Rada prostřednictvím směrnic Rady 67/227/EHS42 a 67/228/EHS43 přijala společný systém daně z přidané hodnoty (DPH), byl učiněn závazek zavést konečný systém DPH, který bude v celém Evropském společenství fungovat stejně jako v rámci jednoho členského státu. Protože pro takový systém nebyly nastaveny politické ani technické podmínky, když byly koncem roku 1992 zrušeny daňové hranice mezi členskými státy, byl v oblasti DPH přijat přechodný režim. Aktuálně platná směrnice Rady 2006/112/ES44 stanoví, že tato přechodná pravidla musí být nahrazena konečným režimem. Uvedená pravidla jsou však již v platnosti několik desetiletí, což vedlo ke složitému přechodnému systému DPH, náchylnému k vnitrounijním přeshraničním podvodům v oblasti DPH. Přechodný režim má řadu nedostatků, kvůli čemuž není systém DPH ani plně efektivní, ani slučitelný s požadavky skutečného jednotného trhu.

_________________

_________________

42 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301).

42 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301).

43 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).

43 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).

44 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

44 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Ve svém sdělení ze dne 28. října 2015 nazvaném „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ Komise vyhodnotila složitost stávajícího systému DPH jako jednu z hlavních překážek bránících dokončení jednotného trhu. Výpadek příjmů z DPH, který je definován jako rozdíl mezi výší DPH, jež byla skutečně vybrána, a teoretickou částkou, která by se měla vybrat, současně narůstá a v roce 2015 dosáhl v EU-28 výše 151,5 miliard EUR. To dokazuje, že je nutné provést naléhavou a komplexní reformu systému DPH směřující ke konečnému systému DPH s cílem usnadnit přeshraniční obchod uvnitř EU a zvýšit odolnost tohoto systému vůči podvodům.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Vytvoření jednotného prostoru EU v oblasti DPH je klíčové pro snížení nákladů na dodržování předpisů pro podniky, omezení rizik přeshraničních podvodů v oblasti DPH a zjednodušení postupů týkajících se DPH. Konečný systém DPH posílí jednotný trh a vytvoří lepší podnikatelské podmínky pro přeshraniční obchod. Měl by zahrnovat změny nezbytné v důsledku technologického vývoje a digitalizace, změn obchodních modelů a globalizace hospodářství.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Ve svém akčním plánu v oblasti DPH 45 oznámila Komise záměr předložit návrh stanovující zásady konečného systému DPH pro přeshraniční mezipodnikový (B2B) obchod mezi členskými státy, který bude vycházet ze zdanění přeshraničních dodání zboží v členském státě určení.

(2)  Stávající unijní systém DPH, který byl zaveden v roce 1993, je podobný evropskému celnímu systému. Chybí v něm však rovnocenné kontroly, a je proto terčem přeshraničních podvodů. Stávající systém DPH je třeba zásadně změnit tak, aby dodávky zboží z jednoho členského státu do druhého byly zdaněny stejně, jako by bylo zboží dodáno a nabyto uvnitř jediného členského státu. Ve svém akčním plánu v oblasti DPH 45 oznámila Komise záměr předložit návrh stanovující zásady konečného systému DPH pro přeshraniční mezipodnikový (B2B) obchod mezi členskými státy, který bude vycházet ze zdanění přeshraničních dodání zboží v členském státě určení. Tato změna by měla přispět ke snížení přeshraničních podvodů v oblasti DPH o 40 miliard EUR ročně.

_________________

_________________

45 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016) 148 final ze dne 7. dubna 2016).

45 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016) 148 final ze dne 7. dubna 2016).

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Pro tyto účely bude nutné nahradit současný systém sestávající z dodání osvobozeného od daně v členském státě zahájení přepravy zboží a zdaněného pořízení zboží uvnitř Společenství v členském státě určení systémem jediného dodání, které bude zdaňováno v členském státě určení v souladu s jeho sazbami DPH. DPH bude zpravidla účtována dodavatelem, který si bude moci ověřit platnou sazbu DPH kteréhokoli členského státu na internetu prostřednictvím webového portálu. Bude-li však osobou pořizující zboží certifikovaná osoba povinná k dani (subjekt, který byl členskými státy uznán spolehlivým plátcem daně), bude uplatňován mechanismus přenesení daňové povinnosti a k DPH z dodání uvnitř Unie bude povinná tato certifikovaná osoba povinná k dani. Konečný systém DPH bude dále vycházet z konceptu jednotné registrace (jednoho správního místa) podniků, který bude umožňovat zaplacení a odpočet splatné DPH.

(3)  Pro tyto účely bude nutné nahradit současný systém sestávající z dodání osvobozeného od daně v členském státě zahájení přepravy zboží a zdaněného pořízení zboží uvnitř Společenství v členském státě určení systémem jediného dodání, které bude zdaňováno v členském státě určení v souladu s jeho sazbami DPH. DPH bude zpravidla účtována dodavatelem, který si bude moci ověřit platnou sazbu DPH kteréhokoli členského státu na internetu prostřednictvím webového portálu. Konečný systém DPH bude dále vycházet z konceptu jednotné registrace (jednoho správního místa) podniků, který bude umožňovat zaplacení a odpočet splatné DPH. Jádrem nového systému založeného na zásadě místa určení je jednotné správní místo, neboť bez něj by značně stoupla složitost systému DPH a administrativní zátěž. Proto by mělo v rámci navrhovaných zlepšení současného systému dojít k rozšíření působnosti zjednodušených jednotných správních míst, aby pokrývaly veškeré mezipodnikové služby a prodej zboží.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Aby byla zajištěna interoperabilita, jednoduchost používání a odolnost vůči podvodům v budoucnu, mělo by být jednotné správní místo pro podniky provozováno prostřednictvím harmonizovaného přeshraničního IT systému založeného na společných normách a umožňujícího automatické vyhledávání a vkládání údajů, například pomocí jednotných standardních formulářů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Tyto zásady by měly být stanoveny ve směrnici a měly by nahradit současné pojetí, podle kterého musí být konečný režim založen na zdanění v členském státě původu.

(4)  Tyto zásady by měly být stanoveny ve směrnici a měly by nahradit současné pojetí, podle kterého musí být konečný režim založen na zdanění v členském státě původu s konečným systémem DPH. Tyto nové zásady by členským státům umožnily lépe bojovat proti podvodům v oblasti DPH, zejména podvodům na bázi chybějícího obchodníka při obchodech uvnitř Společenství, jejichž výše se odhaduje na nejméně 50 miliard EUR ročně.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Rada ve svých závěrech ze dne 8. listopadu 201646 vyzvala Komisi k zavedení jistých zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění, pokud jde o úlohu identifikačního čísla pro účely DPH v kontextu osvobození dodání uvnitř Společenství od daně, režim konsignačního skladu, řetězová plnění a doklady o přepravě pro účely osvobození plnění uvnitř Společenství od daně.

(5)  Rada ve svých závěrech ze dne 8. listopadu 201646 vyzvala Komisi k zavedení jistých zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění, a to ve čtyřech oblastech: pokud jde o úlohu identifikačního čísla pro účely DPH v kontextu osvobození dodání uvnitř Společenství od daně, režim konsignačního skladu, řetězová plnění a doklady o přepravě pro účely osvobození plnění uvnitř Společenství od daně.

_________________

_________________

46 Závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 o zlepšení stávajících pravidel EU v oblasti DPH týkajících se přeshraničních plnění (č. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 ze dne 9. listopadu 2016).

46 Závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 o zlepšení stávajících pravidel EU v oblasti DPH týkajících se přeshraničních plnění (č. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 ze dne 9. listopadu 2016).

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Vzhledem k tomuto požadavku a skutečnosti, že zavádění konečného systému DPH pro obchod uvnitř Unie potrvá několik let, jsou tato opatření k harmonizaci a zjednodušení některých pravidel pro podniky vhodná.

(6)  Vzhledem k tomuto požadavku a skutečnosti, že konečný systém DPH pro obchod uvnitř Unie ještě není řádně zaveden, jsou tato opatření k harmonizaci a zjednodušení některých pravidel pro podniky vhodná pouze v přechodném smyslu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  K zajištění účinného uplatňování těchto zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění i postupného přechodu na konečný systém pro obchod uvnitř Unie je nutné vytvořit status certifikované osoby povinné k dani.

(7)  K zajištění účinného uplatňování těchto zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění i postupného přechodu na konečný systém pro obchod uvnitř Unie je nutné vytvořit status certifikované osoby povinné k dani. Je však třeba zavést přísná pravidla, jež se budou harmonizovaně uplatňovat ve všech členských státech, ke stanovení toho, které podniky mohou požívat statusu certifikované osoby povinné k dani, a společná pravidla a ustanovení, jejichž nedodržování bude mít za následek pokuty a postihy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Současný systém nerozlišuje při uplatňování pravidel DPH mezi spolehlivými a méně spolehlivými osobami povinnými k dani. Udělení statusu certifikované osoby povinné k dani na základě určitých objektivních kritérií by mělo umožnit identifikovat spolehlivé osoby povinné k dani. Tento status by takovým osobám umožnil využívat některých pravidel, která jsou náchylná k podvodům a nevztahovala by se na jiné osoby povinné k dani.

(8)  Současný systém nerozlišuje při uplatňování pravidel DPH mezi spolehlivými a méně spolehlivými osobami povinnými k dani. Udělení statusu certifikované osoby povinné k dani na základě určitých objektivních kritérií uplatňovaných harmonizovaným způsobem všemi členskými státy by mělo umožnit identifikovat spolehlivé osoby povinné k dani a osoby, které tato kritéria zcela nesplňují. Tento status by takovým osobám umožnil využívat některých zjednodušených a uživatelsky vstřícných pravidel, jež by se nevztahovala na jiné osoby povinné k dani.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Přístup ke statusu certifikované osoby povinné k dani by měl vycházet z kritérií harmonizovaných na úrovni Unie a certifikace udělená jedním členským státem by tak měla platit v celé Unii.

(9)  Přístup ke statusu certifikované osoby povinné k dani by měl vycházet z jasně vymezených kritérií a měl by být dostupný pro podniky včetně malých a středních podniků. Tato kritéria by měla být harmonizována na úrovni Unie, a certifikace udělená jedním členským státem by tak měla platit v celé Unii. Komise by proto měla předložit prováděcí akty a komplexní a snadno použitelné pokyny, které usnadní harmonizaci a administrativní spolupráci mezi orgány a zajistí interoperabilitu mezi členskými státy, a zároveň ověřovat řádné uplatňování těchto harmonizovaných kritérií členskými státy v celé Unii. Tyto pokyny by měly být důkladně sladěny s kritérii oprávněného hospodářského subjektu podle celního kodexu EU, aby se snížila administrativní zátěž a zajistilo jednotné uplatňování a soulad ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Se zvláštním zřetelem k vyšším nákladům na dodržování předpisů pro malé a střední podniky by měla Komise předložit zjednodušené administrativní postupy, na jejichž základě budou malé a střední podniky moci získat status certifikované osoby povinné k dani.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Informace o tom, zda je daný hospodářský subjekt certifikovanou osobou povinnou k dani, by měla být přístupná prostřednictvím systému VIES.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Některým osobám povinným k dani, na něž se vztahuje zvláštní režim vedoucí k jejich vyloučení z obecných pravidel DPH nebo které vykonávají hospodářskou činnost jen příležitostně, by vzhledem k tomuto zvláštnímu režimu nebo k této příležitostné činnosti status certifikované osoby povinné k dani udělován být neměl. Jinak by mohlo být narušeno řádné provádění navrhovaných změn.

(10)  Některým osobám povinným k dani, na něž se vztahuje zvláštní režim vedoucí kN jejich vyloučení z obecných pravidel DPH, by vzhledem k tomuto zvláštnímu režimu nebo k této příležitostné činnosti status certifikované osoby povinné k dani udělován být neměl. Jinak by mohlo být narušeno řádné provádění navrhovaných změn. Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění toho, aby nebyly malé a střední podniky konkurenčně znevýhodněny oproti velkým podnikům, pokud jde o získání statusu certifikované osoby povinné k dani.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Pilotní projekt EU týkající se přijímání závazných stanovisek o DPH s přeshraničním prvkem by měl tvořit základ pro plně rozvinutý unijní nástroj, který by umožňoval předcházet rozporům mezi předpisy v oblasti DPH v případě daňových sporů a řešit případy přeshraničních sporů ohledně DPH uvnitř Unie. Na vnitřní spory o DPH mezi dotčeným plátcem daně a vnitrostátním správcem daně se budou i nadále uplatňovat vnitrostátní mechanismy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)  Tato směrnice stanoví přechodná opatření do doby, než členské státy přijmou konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy, a měly by ji doprovázet odpovídající prováděcí akty a pokyny. Tato směrnice, prováděcí nařízení a pokyny by měly vstoupit v platnost současně.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13c)  Měl by být zaveden mechanismus, kterým se zajistí transparentní a přímý informační systém, jenž plátce daně automaticky vyrozumí o aktualizacích a změnách sazeb DPH v členských státech. Tento mechanismus by měl být založen na harmonizovaných normách a výkazech, a zajišťovat tak jednotné vykazování a vyhledávání údajů ve všech členských státech. Členské státy by měly být povinny zajistit, aby veškeré informace o vnitrostátních sazbách DPH byly správné a aktuální. Dále by měly zajistit, aby veškeré změny vnitrostátních sazeb DPH byly oznamovány prostřednictvím tohoto systému v odpovídající časové lhůtě po jejich přijetí, v každém případě však předtím, než změny vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  S ohledem na obecný zájem občanů a finanční zájmy Unie by se na oznamovatele měla vztahovat účinná právní ochrana, aby se usnadnilo odhalování a prevence všech druhů podvodů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13 a – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jakákoli osoba povinná k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu na území Společenství nebo má v případě neexistence takového sídla či provozovny na území Společenství bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, a která v průběhu své ekonomické činnosti uskuteční nebo hodlá uskutečnit kterékoli z plnění uvedených v článcích 17a, 20 a 21 nebo plnění podle podmínek uvedených v článku 138, může požádat správce daně o status certifikované osoby povinné k dani.

Jakákoli osoba povinná k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu na území Společenství a která v průběhu své ekonomické činnosti uskuteční nebo hodlá uskutečnit kterékoli z plnění uvedených v článcích 17a, 20 a 21 nebo plnění podle podmínek uvedených v článcích 138 a 138a, může požádat správce daně o status certifikované osoby povinné k dani.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu pro celní účely, má se za to, že kritéria uvedená v odstavci 2 jsou splněna.

Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu pouze pro celní účely, má se za to, že kritéria uvedená v odstavci 2 jsou splněna.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení daňových pravidel ani celních předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho ekonomickou činností;

a)  žadatel se v posledních třech letech ekonomické činnosti nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení daňových pravidel ani celních předpisů, nedošlo k žádné závažné daňové úpravě ze strany daňové správyžadatel nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho ekonomickou činností, bez ohledu na to, zda tato činnost probíhala v rámci Unie nebo jinde;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  žadatel nemá záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho ekonomickou činností, jako například, kromě jiného:

 

 

 

i)  praní peněz;

 

ii)  daňové úniky a daňové podvody;

 

iii)  zneužití finančních prostředků a programů Unie;

 

iv)  úpadkový nebo insolvenční podvod;

 

v)  pojistný nebo jiný finanční podvod;

 

vi)  úplatkářství nebo korupce;

 

 

 

vii)  kyberkriminalita;

 

viii)  účast na zločinném spolčení;

 

ix)  trestné činy v oblasti práva hospodářské soutěže;

 

x)  přímé nebo nepřímé zapojení do teroristické činnosti;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  žadatel prokáže vysokou úroveň kontroly nad svými operacemi a nad tokem zboží, ať už prostřednictvím systému spravujícího obchodní a případně i přepravní záznamy, který umožňuje řádné daňové kontroly, nebo na základě spolehlivých nebo certifikovaných vnitřních kontrolních záznamů;

b)  žadatel prokáže vysokou úroveň kontroly nad svými operacemi a nad tokem zboží, ať už prostřednictvím systému spravujícího obchodní a případně i přepravní záznamy, který umožňuje řádné daňové kontroly, nebo na základě spolehlivých nebo certifikovaných vnitřních kontrolních záznamů, a to v souladu s prováděcími akty a pokyny, které vydá Komise;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  existuje důkaz o finanční solventnosti žadatele, která se považuje za prokázanou, pokud je žadatel s náležitým ohledem na charakteristiky daného typu podnikatelské činnosti v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky, nebo pokud jsou předloženy záruky poskytnuté pojišťovacími či jinými finančními institucemi nebo jinými hospodářsky spolehlivými třetími osobami.

c)  existuje důkaz o finanční solventnosti žadatele v předcházejících třech letech, která se považuje za prokázanou, pokud je žadatel s náležitým ohledem na charakteristiky daného typu podnikatelské činnosti v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky, nebo pokud jsou předloženy záruky poskytnuté pojišťovacími či jinými finančními institucemi nebo jinými hospodářsky spolehlivými třetími osobami. Žadatel má účet u finanční instituce se sídlem v Unii.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě, že bylo žadateli během předcházejících tří let zamítnuto udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu podle celního kodexu Unie, nesmí mu být udělen status certifikované osoby povinné k dani.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V zájmu zajištění harmonizovaného výkladu při udílení statusu certifikované osoby povinné k dani přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu další pokyny pro členské státy týkající se hodnocení těchto kritérií, které budou platit v celé Unii. První prováděcí akt přijme nejpozději jeden měsíc po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Komise přijme prováděcí akty a pokyny v úzké provázanosti s prováděcími akty a pokyny pro oprávněné hospodářské subjekty pro celní účely.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Kritéria stanovená v odstavci 2 se jednotně uplatní ve všech členských státech na základě pravidel a postupů jasně a přesně definovaných v prováděcím aktu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  osoby povinné k dani, které nemají nebo již nemají platné identifikační číslo pro účely DPH;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobám povinným k dani uvedeným v písmenech a) až d) může však být udělen status certifikované osoby povinné k dani pro účely jiných ekonomických činností, které vykonávají.

Osobám povinným k dani uvedeným v písmenech a) až d) může však být udělen status certifikované osoby povinné k dani pro účely jiných ekonomických činností, které vykonávají, a to pod nezbytnou podmínkou, že výsledky těchto činností nemají žádný dopad na činnosti, pro které nebyl daným osobám povinným k dani status certifikované osoby povinné k dani původně udělen.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osoba povinná k dani, která žádá o status certifikované osoby povinné k dani, dodá všechny informace vyžadované správcem daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí.

Osoba povinná k dani, která žádá o status certifikované osoby povinné k dani, dodá všechny informace vyžadované správcem daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí. Pro malé a střední podniky stanoví Komise zjednodušené administrativní postupy ke získání statusu certifikované osoby povinné k dani.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  správce daně členského státu, kde má žadatel sídlo ekonomické činnosti;

a)  správce daně členského státu, kde má žadatel sídlo ekonomické činnosti, podle definice ve směrnici Rady (EU) .../... ze dne ... o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB)* a ve směrnici Rady (EU) .../... ze dne ... o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)** a ve směrnici Rady (EU) .../... ze dne ..., která stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti***, a ve směrnici Rady (EU) .../... ze dne ... o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb****;

 

_________________

 

* Úř. věst.: Vložte číslo směrnice uvedené v dokumentu 2016/0337 (CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.

 

** Úř. věst.: Vložte číslo směrnice uvedené v dokumentu 2016/0336 (CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.

 

*** Úř. věst.: Vložte číslo směrnice uvedené v dokumentu 2018/0072 (CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.

 

**** Úř. věst.: Vložte číslo směrnice uvedené v dokumentu 2018/0073 (CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  správce daně členského státu, kde má žadatel bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nemá-li ani sídlo ekonomické činnosti, ani stálou provozovnu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V případě udělení statusu certifikované osoby povinné k dani se tato informace zpřístupňuje prostřednictvím systému VIES. Změny tohoto statusu se v systému neprodleně aktualizují.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Byla-li žádost zamítnuta, oznámí správce daně žadateli spolu s rozhodnutím také důvody zamítnutí. Členské státy zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti.

5.  Byla-li žádost zamítnuta, oznámí správce daně žadateli spolu s rozhodnutím také důvody zamítnutí. Členské státy zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti. Do 1. června 2020 bude prostřednictvím prováděcího aktu zavedeno odvolací řízení harmonizované na úrovni Unie, které bude zahrnovat povinnost členských států informovat prostřednictvím svých správců daně ostatní členské státy o tomto zamítnutí a o důvodech, které toto rozhodnutí doprovázejí. Odvolací řízení je zahájeno v přiměřené časové lhůtě od oznámení rozhodnutí žadateli, jež bude stanovena v prováděcím aktu, a mělo by zohlednit všechny uplatněné opravné prostředky.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Osoba povinná k dani, jíž byl udělen status certifikované osoby povinné k dani, oznámí správci daně bez prodlení jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění rozhodnutí, které mohou narušit nebo ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce daně tento daňový status odebere, pokud již nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 2.

6.  Osoba povinná k dani, jíž byl udělen status certifikované osoby povinné k dani, oznámí správci daně do jednoho měsíce jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění rozhodnutí, které mohou narušit nebo ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce daně tento daňový status odebere, pokud již nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 2. Správce daně členského státu, který udělil status certifikované osoby povinné k dani, toto rozhodnutí nejméně jednou za dva roky přezkoumá, aby se ujistil, že jsou podmínky stále splněny. Pokud osoba povinná k dani neinformovala správce daně o některé skutečnosti, která by případně mohla ovlivnit její status certifikované osoby povinné k dani v souladu s prováděcím aktem, nebo takovou skutečnost úmyslně zatajila, vztahují se na ni přiměřené, účinné a odrazující sankce, včetně ztráty statusu certifikované osoby povinné k dani.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Osoba povinná k dani, jíž bylo udělení statusu certifikované osoby povinné k dani zamítnuto nebo která z vlastního podnětu informovala správce daně o tom, že již nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2, může o opětovné udělení statusu certifikované osoby povinné k dani požádat nejdříve za šest měsíců od data zamítnutí či odebrání statusu, a to za předpokladu, že jsou splněna všechna příslušná kritéria.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Certifikované osobě povinné k dani, která již nemá identifikační číslo pro účely DPH, bude status certifikované osoby povinné k dani automaticky odebrán.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 13a – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Postupy týkající se zamítnutých žádostí, změn situace osob povinných k dani, odvolacích řízení a opětovných žádostí o status certifikované osoby povinné k dani jsou definovány v prováděcím nařízení a uplatňují se jednotně ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 138 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, pro niž se dodání uskutečňuje, je identifikována pro účely DPH v jiném členském státě, než je členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží;

b)  osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, pro niž se dodání uskutečňuje, je identifikována pro účely DPH v jiném členském státě, než je členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží, a disponuje identifikačním číslem pro účely DPH přístupným prostřednictvím systému VIES;

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 138a – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „zprostředkujícím subjektem“ dodavatel v řetězci, který není prvním dodavatelem a který sám či svým jménem prostřednictvím třetí osoby odesílá či přepravuje zboží;

b)  „zprostředkujícím subjektem“ dodavatel v řetězci, který není prvním dodavatelem či koncovým příjemcem/zákazníkem a který sám či svým jménem prostřednictvím třetí osoby odesílá či přepravuje zboží;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 243 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každá certifikovaná osoba povinná k dani, které je dodáváno zboží v režimu konsignačního skladu uvedeném v článku 17a, vede rejstřík tohoto zboží.“

Každá certifikovaná osoba povinná k dani, které je dodáváno zboží v režimu konsignačního skladu uvedeném v článku 17a, vede digitalizovaný rejstřík tohoto zboží, který je přístupný správci daně.“

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 262 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH podává souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto údaje:

1.  Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH podává příslušnému správci daně souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto údaje:

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 262 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Informace uvedené v odstavci 1 jsou prostřednictvím systému VIES dostupné všem příslušným daňovým správcům.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Název XIV – kapitola 2 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  V hlavě XIV se vkládá nová kapitola, která zní:

 

„Kapitola 2a

 

Mechanismus řešení sporů týkajících se DPH

 

Článek 398a

 

1.  Do 1. června 2020 bude zřízen mechanismus řešení sporů týkajících se DPH za účelem urovnávání sporů mezi členskými státy, které se týkají nárokovaných, zaznamenaných či pravděpodobně chybných přeshraničních plateb DPH, a uplatní se v případech, kdy řízení vedoucí ke vzájemné dohodě nepřinese do dvou let žádný výsledek.

 

2.  Mechanismus řešení sporů týkajících se DPH se skládá z příslušných orgánů členských států.

 

3.  Mechanismem řešení sporů týkajících se DPH není dotčeno uplatnění vnitrostátních právních předpisů či ustanovení mezinárodních dohod v případech, kdy je nutné předcházet daňovým únikům, daňovým podvodům či zneužívání daňového systému.

 

4.  Mechanismus řešení sporů týkajících se DPH zahrnuje také internetovou platformu pro řešení sporů týkajících se DPH s cílem umožnit členským státům vyřešit spory bez přímého zásahu mechanismu řešení sporů nebo příslušných orgánů, a to stanovením jasných přístupů na zmírnění vzniklých sporů a postupů řešení sporů.“

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 b (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Název XIV – kapitola 2 b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b)  V hlavě XIV se vkládá nová kapitola, která zní:

 

„Kapitola 2b

 

Automatizovaný mechanismus oznamování

 

Článek 398b

 

Automatizovaný mechanismus oznamování bude zřízen do 1. června 2020. Tento mechanismus zajistí, aby byly plátcům daně automaticky oznamovány změny a aktuální úpravy sazeb DPH v členských státech. Tato automatická oznámení se aktivují předtím, než změna nabude účinnosti, avšak nejpozději do pěti dnů od přijetí souvisejícího rozhodnutí.“

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Směrnice 2006/112/ES

Články 403 a 404

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Články 403 a 404 se zrušují.

9.  Článek 403 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Článek 404

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

9a.  Článek 404 se nahrazuje tímto:

Článek 404

„Článek 404

Každé čtyři roky od přijetí této směrnice předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování společného systému DPH v členských státech, a zejména o uplatňování přechodného režimu zdanění obchodu mezi členskými státy, kterou vypracuje na základě informací získaných od členských států, v případě potřeby doprovázenou návrhy týkajícími se konečného režimu.

Rok po vstupu této směrnice v platnost a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o režimu osvobození od daňové povinnosti při dovozu ze třetích zemí a jeho slučitelnosti s právním rámcem EU a o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí, zejména pokud jde o boj proti podvodům. Dva roky po vstupu této směrnice v platnost a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vnitrostátních postupech, pokud jde o ukládání správních a trestních sankcí právnickým a fyzickým osobám usvědčeným z podvodu v oblasti DPH. Komise ve spolupráci s vnitrostátními a evropskými příslušnými orgány k této zprávě v náležitých případech připojí doporučení ohledně zajištění minimální míry harmonizace.“

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338)

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Článek 404 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9b)  Vkládá se článek 404a, který zní:

 

„Článek 404a

 

Každé tři roky předloží každý členský stát Komisi hodnotící zprávu o účinnosti systému monitorování podvodů v oblasti DPH. Komise tuto zprávu předá úřadu OLAF.“

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2019.

Tyto předpisy spolu s prováděcími nařízeními a pokyny použijí ode dne 1. ledna 2019.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Do ... [datum přijetí této směrnice] a následně každé tři roky předloží Komise na základě informací získaných od členských států zprávu Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování kritérií pro definování certifikované osoby povinné k dani v členských státech, a zejména o dopadu, který to může mít na boj proti podvodům v oblasti DPH. Tato zpráva je v případě potřeby doplněna o návrh legislativního aktu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh, který Komise představila v říjnu 2017, zavádí řadu základních zásad či „základních prvků“ pro budoucí konečný systém DPH spolu se čtyřmi „rychlými řešeními“ s cílem zkvalitnit každodenní provoz stávajícího systému DPH a zároveň řešit otázky spojené s identifikačním číslem pro účely DPH, řetězovým plněním, situacemi, kdy se zboží nachází v konsignačním skladu a důkazem dodání uvnitř Společenství.

Podle posouzení dopadů doprovázejícího práce na zavedení konečného systému DPH představují změny a základní prvky obsažené v návrhu rozhodný krok směrem k omezení šíře přeshraničních podvodů s DPH o částku ve výši 41 miliard EUR, přičemž se zároveň o 1 miliardu EUR sníží náklady pro podniky na dodržování předpisů. Na základní prvky bude v pozdější části letošního roku navazovat další návrh, který stanoví podrobnější technická ustanovení nutná k provozu konečného systému DPH.

Tento návrh také především přináší novou koncepci certifikované osoby povinné k dani, která je analogická k oprávněnému hospodářskému subjektu podle celního kodexu EU. Společnost může u vnitrostátního správce daně podat žádost a stát se certifikovanou osobou povinnou k dani poté, co prokáže splnění předem určených kritérií, jako je pravidelný odvod daní, provádění interních kontrol a doložení solventnosti. Jakmile jí bude status udělen, bude společnost považována za spolehlivého plátce daní. Certifikované osoby povinné k dani i společnosti, které s těmito osobami obchodují, budou mít přístup k několika zjednodušeným postupům pro přiznání a zaplacení přeshraniční DPH. Status certifikované osoby povinné k dani bude vzájemně uznáván mezi všemi členskými státy.

Zpravodaj tento návrh Komise velmi vítá, včetně základních prvků pro konečný systém DPH, „rychlých řešení“ a zavedení nového institutu certifikované osoby povinné k dani.

V předložených pozměňovacích návrzích zpravodaj vyzývá Komisi, aby blíže vyjasnila a konkretizovala institut a kritéria certifikované osoby povinné k dani prostřednictvím budoucích prováděcích nařízení a komplexních pokynů a aby je úzce sladila s kritérii pro udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu podle celního kodexu EU.

Zpravodaj dále požaduje zavedení mechanismu řešení sporů týkajících se DPH za účelem řešení sporů mezi členskými státy. Tento mechanismus bude vycházet ze stávajícího pilotního projektu EU na zavedení rozhodnutí o DPH s přeshraničním prvkem v rámci fóra EU pro DPH a provozován bude vedle vnitrostátních mechanismů pro vnitřní spory o DPH mezi plátci daně a vnitrostátními správci daně. Tím bude zaveden funkční mechanismus řešení sporů týkajících se DPH, který bude s to zajistit vzájemnou důvěru mezi členskými státy v případě sporu.

Aby byl zajištěn hladce fungující a účinný provoz konečného systému DPH, jenž obstojí i v budoucnu, navrhuje zpravodaj zavedení automatizovaného mechanismu oznamování. Uvedený mechanismus musí být schopen plátcům daně automaticky zasílat oznámení o změnách a aktuálních úpravách platných sazeb DPH v členských státech. Zpravodaj dále zdůrazňuje, že je nutné, aby byl mechanismus v zájmu zajištění interoperability založen na otevřených a standardizovaných datových formátech a polích.

Závěrem zpravodaj naléhavě vyzývá členské státy zastoupené v Radě, aby přijaly a provedly tento návrh co nejdříve za účelem odlehčení administrativního břemene pro evropské podniky a snížení výpadků příjmů z DPH v EU.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Harmonizace a zjednodušení některých pravidel v daňovém systému DPH a zavedení definitivního systému pro zdanění obchodu mezi členskými státy

Referenční údaje

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

Datum konzultace s EP

23.10.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

26.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

26.10.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

20.11.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Datum předložení

7.9.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 19. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí