Procedura : 2017/0251(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0280/2018

Teksty złożone :

A8-0280/2018

Debaty :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Głosowanie :

PV 03/10/2018 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0366

SPRAWOZDANIE     *
PDF 858kWORD 103k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Jeppe Kofod

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0569),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0363/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0280/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W 1967 r., kiedy Rada przyjęła wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) w drodze dyrektyw Rady 67/227/EWG42 i 67/228/EWG43, podjęto zobowiązanie do ustanowienia docelowego systemu VAT funkcjonującego w obrębie Wspólnoty Europejskiej w taki sam sposób, jakby miało to miejsce w jednym państwie. Ponieważ nie było odpowiednich warunków politycznych i technicznych do wprowadzenia takiego systemu, po zniesieniu z końcem 1992 r. granic fiskalnych między państwami członkowskimi przyjęto przepisy przejściowe dotyczące VAT. Dyrektywa Rady 2006/112/WE44, która obowiązuje obecnie, stanowi, że te przepisy przejściowe muszą zostać zastąpione przepisami ostatecznymi.

(1)  W 1967 r., kiedy Rada przyjęła wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) w drodze dyrektyw Rady 67/227/EWG42 i 67/228/EWG43, podjęto zobowiązanie do ustanowienia docelowego systemu VAT funkcjonującego w obrębie Wspólnoty Europejskiej w taki sam sposób, jakby miało to miejsce w jednym państwie. Ponieważ nie było odpowiednich warunków politycznych i technicznych do wprowadzenia takiego systemu, po zniesieniu z końcem 1992 r. granic fiskalnych między państwami członkowskimi przyjęto przepisy przejściowe dotyczące VAT. Dyrektywa Rady 2006/112/WE44, która obowiązuje obecnie, stanowi, że te przepisy przejściowe muszą zostać zastąpione przepisami ostatecznymi. Jednak przepisy te obowiązują już od dziesięcioleci, w wyniku czego powstał skomplikowany tymczasowy system VAT podatny na wewnątrzunijne i transgraniczne oszustwa. Te przepisy przejściowe mają szereg wad, które powodują, że system VAT ani nie jest w pełni efektywny, ani nie spełnia wymogów prawdziwie jednolitego rynku.

_________________

_________________

42 Pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1301).

42 Pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1301).

43 Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – struktura i warunki stosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1303).

43 Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – struktura i warunki stosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1303).

44 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

44 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W komunikacie z dnia 28 października 2015 r. zatytułowanym „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw” Komisja uznała złożoność obecnego systemu podatku VAT za jedną z głównych przeszkód dla zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku. W tym samym czasie luka w podatku VAT, definiowana jako różnica między kwotą rzeczywistych wpływów z podatku VAT i teoretycznie należną kwotą tych wpływów, wzrastała, osiągając w 151,5 mld EUR w 2015 r. w UE-28. Świadczy to o potrzebie pilnej i kompleksowej reformy systemu VAT w celu wprowadzenia docelowego systemu VAT, aby ułatwić i uprościć transgraniczny handel wewnątrzunijny i w większym stopniu uodpornić ten system na oszustwa.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Utworzenie jednolitego unijnego obszaru VAT ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw, ograniczenia ryzyka transgranicznych oszustw VAT oraz uproszczenia procedur związanych z VAT. Docelowy system VAT wzmocni jednolity rynek i stworzy lepsze warunki biznesowe dla handlu transgranicznego. Powinien on obejmować niezbędne zmiany wynikające z rozwoju technologii i cyfryzacji, zmian w modelach biznesowych oraz globalizacji gospodarki.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W swoim planie działania w sprawie VAT45 Komisja zapowiedziała, że zamierza przedstawić wniosek określający zasady docelowego systemu VAT dla transgranicznej wymiany handlowej między przedsiębiorstwami (B2B) z różnych państw członkowskich, który będzie opierał się na opodatkowaniu transgranicznych dostaw towarów w państwie członkowskim przeznaczenia.

(2)  Obecny unijny system VAT, który wprowadzono w 1993 r., jest podobny do europejskiego systemu celnego. Brakuje jednak równoważnych kontroli, co sprawia, że jest on podatny na transgraniczne oszustwa. Obecny system VAT należy gruntownie zmienić, tak aby dostarczanie towarów z jednego państwa członkowskiego do innego było opodatkowane tak, jak dostarczanie i nabywanie towarów w ramach jednego państwa członkowskiego. W swoim planie działania w sprawie VAT45 Komisja zapowiedziała, że zamierza przedstawić wniosek określający zasady docelowego systemu VAT dla transgranicznej wymiany handlowej między przedsiębiorstwami (B2B) z różnych państw członkowskich, który będzie opierał się na opodatkowaniu transgranicznych dostaw towarów w państwie członkowskim przeznaczenia. Zmiana ta powinna przyczynić się do ograniczenia oszustw transgranicznych w zakresie VAT o kwotę 40 miliardów euro rocznie.

_________________

_________________

45 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2016) 148 final z 7.4.2016).

45 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” (COM(2016) 148 final z 7.4.2016).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Wymagałoby to zastąpienia obecnego systemu obejmującego zwolnioną dostawę w państwie członkowskim wyjścia towarów i opodatkowane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie członkowskim przeznaczenia systemem pojedynczej dostawy opodatkowanej w państwie członkowskim przeznaczenia zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w tym państwie. Z reguły VAT będzie naliczany przez dostawcę, który będzie w stanie zweryfikować mającą zastosowanie stawkę VAT dowolnego państwa członkowskiego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego. W przypadku gdy osoba nabywająca towary jest podatnikiem certyfikowanym (rzetelnym podatnikiem uznanym za takiego przez państwa członkowskie), stosowałby się jednak mechanizm odwrotnego obciążenia, a podatnik certyfikowany byłby zobowiązany do zapłaty VAT od dostawy wewnątrzunijnej. Docelowy system VAT będzie również opierał się na koncepcji systemu pojedynczej rejestracji (punktu kompleksowej obsługi) dla przedsiębiorstw, umożliwiającego płatność i odliczenie należnego VAT.

(3)  Wymagałoby to zastąpienia obecnego systemu obejmującego zwolnioną dostawę w państwie członkowskim wyjścia towarów i opodatkowane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie członkowskim przeznaczenia systemem pojedynczej dostawy opodatkowanej w państwie członkowskim przeznaczenia zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w tym państwie. Z reguły VAT będzie naliczany przez dostawcę, który będzie w stanie zweryfikować mającą zastosowanie stawkę VAT dowolnego państwa członkowskiego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego. Docelowy system VAT będzie również opierał się na koncepcji systemu pojedynczej rejestracji (punktu kompleksowej obsługi) dla przedsiębiorstw, umożliwiającego płatność i odliczenie należnego VAT. Punkty kompleksowej obsługi stanowią główny element nowego systemu opartego na zasadzie miejsca przeznaczenia. Brak tego elementu doprowadziłby do zwiększenia stopnia skomplikowania systemu VAT oraz do zwiększenia obciążeń administracyjnych. Dlatego proponowane usprawnienia obecnego systemu powinny obejmować rozszerzenie zakresu mini-punktu kompleksowej obsługi, tak aby objął usługi B2B oraz sprzedaż towarów.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Aby zapewnić interoperacyjność, łatwość użytkowania i odporność na oszustwa w przyszłości, punkty kompleksowej obsługi dla przedsiębiorstw powinny korzystać ze zharmonizowanego systemu informatycznego, który będzie oparty na wspólnych normach i umożliwi automatyczne wyszukiwanie i wprowadzanie danych, na przykład dzięki zastosowaniu ujednoliconych standardowych formularzy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Zasady te powinny być ustanowione w dyrektywie i powinny zastąpić obecną koncepcję, zgodnie z którą przepisy ostateczne opierają się na opodatkowaniu w państwie członkowskim pochodzenia.

(4)  Zasady te powinny być ustanowione w dyrektywie i powinny zastąpić obecną koncepcję, zgodnie z którą przepisy ostateczne opierają się na opodatkowaniu w państwie członkowskim pochodzenia, docelowym systemem VAT. Te nowe zasady powinny umożliwiać państwom członkowskim skuteczniejszą walkę z oszustwami związanymi z VAT, zwłaszcza z wewnątrzwspólnotowymi oszustwami typu „znikający podmiot gospodarczy”, które powodują straty rzędu co najmniej 50 mld euro rocznie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W swoich konkluzjach z dnia 8 listopada 2016 r.46 Rada wezwała Komisję do dokonania pewnych ulepszeń unijnych przepisów w zakresie VAT dotyczących transakcji transgranicznych w odniesieniu do roli numeru identyfikacyjnego VAT w kontekście zwolnienia dostaw wewnątrzwspólnotowych, korzystania z magazynu konsygnacyjnego, transakcji łańcuchowych oraz dowodu transportu do celów zwolnienia transakcji wewnątrzwspólnotowych.

(5)  W swoich konkluzjach z dnia 8 listopada 2016 r.46 Rada wezwała Komisję do dokonania pewnych ulepszeń unijnych przepisów w zakresie VAT dotyczących transakcji transgranicznych w odniesieniu do czterech obszarów: roli numeru identyfikacyjnego VAT w kontekście zwolnienia dostaw wewnątrzwspólnotowych, korzystania z magazynu konsygnacyjnego, transakcji łańcuchowych oraz dowodu transportu do celów zwolnienia transakcji wewnątrzwspólnotowych.

_________________

_________________

46 Konkluzje Rady z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ulepszeń w obecnych unijnych przepisach VAT dotyczących transakcji transgranicznych (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z dnia 9 listopada 2016 r.).

46 Konkluzje Rady z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ulepszeń w obecnych unijnych przepisach VAT dotyczących transakcji transgranicznych (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z dnia 9 listopada 2016 r.).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Biorąc pod uwagę to wezwanie oraz fakt, że wdrożenie docelowego systemu VAT dla handlu wewnątrzunijnego zajmie kilka lat, te konkretne środki, których celem jest zharmonizowanie i uproszczenie określonych przepisów dla przedsiębiorstw, są odpowiednie.

(6)  Biorąc pod uwagę to wezwanie oraz fakt, że docelowy system VAT dla handlu wewnątrzunijnego nie został jeszcze należycie wdrożony, te konkretne środki, których celem jest zharmonizowanie i uproszczenie określonych przepisów dla przedsiębiorstw, są odpowiednie jedynie jako środki o charakterze przejściowym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Utworzenie statusu podatnika certyfikowanego jest konieczne dla skutecznego stosowania ulepszonych przepisów unijnych w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji transgranicznych, jak również dla stopniowego przechodzenia na docelowy system dla handlu wewnątrzunijnego.

(7)  Utworzenie statusu podatnika certyfikowanego jest konieczne dla skutecznego stosowania ulepszonych przepisów unijnych w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji transgranicznych, jak również dla stopniowego przechodzenia na docelowy system dla handlu wewnątrzunijnego. Należy jednak wprowadzić ścisłe kryteria, stosowane w sposób zharmonizowany przez wszystkie państwa członkowskie, pozwalające określić, które przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze statusu podatnika certyfikowanego. Należy także ustanowić wspólne zasady i przepisy, które pozwolą na nakładanie grzywien i kar w przypadku naruszeń.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W obecnym systemie nie ma rozróżnienia między rzetelnymi a mniej rzetelnymi podatnikami z punktu widzenia mających zastosowanie przepisów w zakresie VAT. Przyznanie statusu podatnika certyfikowanego na podstawie określonych obiektywnych kryteriów powinno umożliwić zidentyfikowanie tych rzetelnych podatników. Status ten umożliwiłby im korzystanie ze stosowania niektórych przepisów mogących powodować podatność na oszustwa, które to przepisy nie miałyby zastosowania w przypadku pozostałych podatników.

(8)  W obecnym systemie nie ma rozróżnienia między rzetelnymi a mniej rzetelnymi podatnikami z punktu widzenia mających zastosowanie przepisów w zakresie VAT. Przyznanie statusu podatnika certyfikowanego na podstawie określonych obiektywnych kryteriów, które mają być stosowane w sposób zharmonizowany przez państwa członkowskie, powinno umożliwić zidentyfikowanie tych rzetelnych podatników oraz tych, którzy nie spełniają w pełni kryteriów. Status ten umożliwiłby im korzystanie ze stosowania niektórych uproszczonych i przyjaznych dla użytkownika przepisów, które nie miałyby zastosowania w przypadku pozostałych podatników.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Dostęp do statusu podatnika certyfikowanego powinien opierać się na kryteriach zharmonizowanych na poziomie unijnym, a zatem certyfikat wydany przez jedno państwo członkowskie powinien być ważny w całej Unii.

(9)  Dostęp do statusu podatnika certyfikowanego powinien opierać się na jasno określonych kryteriach i powinien być dostępny dla przedsiębiorstw, w tym MŚP. Kryteria te powinny być zharmonizowane na poziomie unijnym, a zatem certyfikat wydany przez jedno państwo członkowskie powinien być ważny w całej Unii. Komisja powinna zatem przedstawić akty wykonawcze oraz kompleksowe i łatwe do stosowania wytyczne, ułatwiające harmonizację i współpracę administracyjną między organami oraz zapewniające interoperacyjność między państwami członkowskimi, a jednocześnie umożliwiające weryfikację, czy państwa członkowskie właściwie stosują takie zharmonizowane kryteria w całej Unii. Te wytyczne należy ściśle dostosować do kryteriów upoważnionego przedsiębiorcy w ramach unijnego kodeksu celnego, aby zmniejszyć obciążenie administracyjne i zapewnić jednolite wdrażanie i przestrzeganie przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Komisja, mając w szczególności na uwadze wyższe koszty przestrzegania przepisów dla MŚP, powinna przedstawić uproszczone procedury administracyjne pozwalające MŚP uzyskać status podatnika certyfikowanego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Informacje na temat tego, czy dany przedsiębiorca jest podatnikiem certyfikowanym, powinny być dostępne za pośrednictwem systemu VIES.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Niektórym podatnikom objętym szczególnymi przepisami wyłączającymi ich z ogólnych zasad dotyczących VAT lub podatnikom, którzy tylko okazjonalnie prowadzą działalność gospodarczą, nie należy przyznawać statusu podatnika certyfikowanego w odniesieniu do tych szczególnych przepisów lub okazjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej. W przeciwnym razie mogłoby dojść do zakłócenia sprawnego stosowania proponowanych zmian.

(10)  Niektórym podatnikom objętym szczególnymi przepisami wyłączającymi ich z ogólnych zasad dotyczących VAT nie należy przyznawać statusu podatnika certyfikowanego w odniesieniu do tych szczególnych przepisów lub okazjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej. W przeciwnym razie mogłoby dojść do zakłócenia sprawnego stosowania proponowanych zmian. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na zadbanie o to, by MŚP nie znalazły się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w porównaniu z dużymi firmami, jeżeli chodzi o uzyskanie statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Unijny projekt pilotażowy dotyczący indywidualnych interpretacji przepisów w sprawie VAT w przypadku transakcji transgranicznych powinien stanowić podstawę dla w pełni rozwiniętego unijnego narzędzia, które pozwoliłoby uniknąć rozbieżnych interpretacji przepisów w sprawie VAT w przypadku sporów podatkowych oraz ułatwiłoby rozstrzyganie wewnątrzunijnych sporów transgranicznych w sprawach z zakresu podatku VAT. Krajowe mechanizmy nadal będą miały zastosowanie do sporów dotyczących podatku VAT między podatnikiem a krajowym organem podatkowym.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Niniejsza dyrektywa przewiduje tymczasowe rozwiązania obowiązujące do momentu przyjęcia przez państwa członkowskie docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi i powinny jej towarzyszyć odpowiednie akty wykonawcze oraz wytyczne. Niniejsza dyrektywa, akty wykonawcze oraz wytyczne powinny wejść w życie w tym samym czasie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c)  Należy ustanowić mechanizm gwarantujący przejrzysty i bezpośredni system wymiany informacji, który automatycznie powiadamia podatników o nowelizacjach i zmianach stawek VAT w państwach członkowskich. Mechanizm taki powinien opierać się na zharmonizowanych normach i formularzach sprawozdawczych, zapewniając jednolity system sprawozdawczości i wyszukiwania danych w państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zadbania o to, aby wszystkie informacje dotyczące ich krajowych stawek VAT były poprawne i aktualne. Ponadto państwa członkowskie powinny dopilnować, aby informacje o wszelkich zmianach krajowych stawek VAT były przekazywane za pośrednictwem takiego systemu w rozsądnym terminie po ich przyjęciu, a w każdym razie zanim zmiany te zaczną obowiązywać.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Zgodnie z interesem publicznym oraz interesami finansowymi Unii sygnalistom przysługiwać powinna skuteczna ochrona sądowa, tak aby ułatwić wykrywanie wszelkich form nadużyć finansowych i zapobieganie im.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy podatnik, który ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty lub, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Wspólnoty i który w ramach swojej działalności gospodarczej dokonuje lub zamierza dokonywać którychkolwiek z transakcji, o których mowa w art. 17a, 20 i 21, lub transakcji dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138, może zwrócić się z wnioskiem do organów podatkowych o przyznanie mu statusu podatnika certyfikowanego.

Każdy podatnik, który ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty i który w ramach swojej działalności gospodarczej dokonuje lub zamierza dokonywać którychkolwiek z transakcji, o których mowa w art. 17a, 20 i 21, lub transakcji dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138 i 138a, może zwrócić się z wnioskiem do organów podatkowych o przyznanie mu statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli wnioskodawca jest podatnikiem, któremu przyznano status upoważnionego przedsiębiorcy na potrzeby celne, kryteria określone w ust. 2 uznaje się za spełnione.

Jeżeli wnioskodawca jest podatnikiem, któremu przyznano status upoważnionego przedsiębiorcy wyłącznie na potrzeby celne, kryteria określone w ust. 2 uznaje się za spełnione.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  braku poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów podatkowych i przepisów prawa celnego, jak również braku skazania za poważne przestępstwo związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;

a)  braku poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów podatkowych i przepisów prawa celnego w ciągu ostatnich trzech lat działalności gospodarczej, braku poważnej korekty podatkowej ze strony organów podatkowych, jak również braku skazania za poważne przestępstwo związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy, niezależnie od tego, czy działalność ta była prowadzona w Unii, czy poza nią;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  braku skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy, takie jak, między innymi:

 

 

 

(i)  pranie pieniędzy;

 

(ii)  uchylanie się od opodatkowania i oszustwo podatkowe;

 

(iii)  nadużycia związane z programami i funduszami unijnymi;

 

(iv)  oszukańcze bankructwo (niewypłacalność);

 

(v)  oszustwo ubezpieczeniowe lub inne oszustwo finansowe;

 

(vi)  przekupstwo i/lub korupcja;

 

 

 

(vii)  cyberprzestępczość;

 

(viii)  udział w organizacji przestępczej;

 

(ix)  przestępstwa w dziedzinie prawa konkurencji;

 

(x)  bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w działalność terrorystyczną;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykazania przez wnioskodawcę, iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową, co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli podatkowych, lub poprzez wiarygodną lub certyfikowaną ścieżkę audytu wewnętrznego;

b)  wykazania przez wnioskodawcę, iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową, co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli podatkowych, lub poprzez wiarygodną lub certyfikowaną ścieżkę audytu wewnętrznego, zgodnie z aktami wykonawczymi i wytycznymi, które ma przyjąć Komisja Europejska;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dowodu wypłacalności finansowej wnioskodawcy, którą uznaje się za udowodnioną, gdy wnioskodawca ma dobrą sytuację finansową pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań, stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lub gdy posiada gwarancje udzielone przez zakład ubezpieczeń lub inną instytucję finansową, lub przez inne wiarygodne gospodarczo osoby trzecie.

c)  dowodu wypłacalności finansowej wnioskodawcy w ostatnich trzech latach, którą uznaje się za udowodnioną, gdy wnioskodawca ma dobrą sytuację finansową pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań, stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lub gdy posiada gwarancje udzielone przez zakład ubezpieczeń lub inną instytucję finansową, lub przez inne wiarygodne gospodarczo osoby trzecie. Wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy w instytucji finansowej mającej siedzibę w Unii.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat wnioskodawcy odmówiono przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy zgodnie z unijnym kodeksem celnym, wnioskodawcy temu nie można przyznać statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby zapewnić spójną interpretację kryteriów przyznawania statusu podatnika certyfikowanego, Komisja przyjmie w drodze aktu wykonawczego dalsze wytyczne dla państw członkowskich dotyczące oceny tych kryteriów, które będą obowiązywać w całej Unii. Pierwszy akty wykonawczy zostanie przyjęty nie później niż miesiąc po dacie wejście w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Komisja wzoruje przyjmowane przez siebie przepisy wykonawcze i wytyczne na przepisach wykonawczych i wytycznych dotyczących statusu upoważnionego przedsiębiorcy na potrzeby celne.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Kryteria określone w ust. 2 są stosowane w sposób jednolity przez wszystkie państwa członkowskie w oparciu o jasne i precyzyjnie zdefiniowane zasady i procedury określone w aktach wykonawczych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 3 – akapit 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  podatnicy, którzy nie posiadają ważnego numeru identyfikacyjnego VAT lub przestają posiadać taki numer;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podatnicy, o których mowa w lit. a)–d), mogą jednak uzyskać status podatnika certyfikowanego w odniesieniu do innych rodzajów działalności gospodarczej, które prowadzą.

Podatnicy, o których mowa w lit. a)–d), mogą jednak uzyskać status podatnika certyfikowanego w odniesieniu do innych rodzajów działalności gospodarczej, które prowadzą, pod warunkiem, że rezultaty tej działalności nie wpływają na działalność, która pierwotnie uniemożliwiła tym podatnikom uzyskanie statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podatnik, który ubiega się o status podatnika certyfikowanego, musi dostarczyć organom podatkowym wszystkie wymagane przez nie informacje, aby umożliwić im podjęcie decyzji.

Podatnik, który ubiega się o status podatnika certyfikowanego, musi dostarczyć organom podatkowym wszystkie wymagane przez nie informacje, aby umożliwić im podjęcie decyzji. Komisja ustanowi uproszczone procedury administracyjne dla MŚP umożliwiające im uzyskanie statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  tego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma siedzibę działalności gospodarczej;

a)  tego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z definicją określoną w dyrektywie Rady (UE) .../... z dnia … w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB)*, w dyrektywie Rady (UE) .../ ... z dnia … w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)**, w dyrektywie Rady (UE) .../ ... z dnia … ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca***, a także w dyrektywie Rady (UE) .../ ... z dnia … w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych****;

 

_________________

 

* Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer dyrektywy zawartej w dokumencie 2016/0337(CNS), a także podać w przypisie dolnym numer, datę i tytuł tej dyrektywy oraz odniesienie do jej publikacji w Dz.U.

 

** Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer dyrektywy zawartej w dokumencie 2016/0336(CNS), a także podać w przypisie dolnym numer, datę i tytuł tej dyrektywy oraz odniesienie do jej publikacji w Dz.U.

 

*** Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer dyrektywy zawartej w dokumencie 2018/0072(CNS), a także podać w przypisie dolnym numer, datę i tytuł tej dyrektywy oraz odniesienie do jej publikacji w Dz.U.

 

**** Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer dyrektywy zawartej w dokumencie 2018/0073(CNS), a także podać w przypisie dolnym numer, datę i tytuł tej dyrektywy oraz odniesienie do jej publikacji w Dz.U.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 4 – akapit 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  tego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, jeżeli wnioskodawca nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

skreśla się

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku przyznania statusu podatnika certyfikowanego odnośną informację udostępnia się za pośrednictwem systemu VIES. Zmiany tego statusu są niezwłocznie aktualizowane w tym systemie.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku odrzucenia wniosku organy podatkowe przekazują wnioskodawcy decyzję wraz z uzasadnieniem odmowy. Państwa członkowskie zapewniają, aby wnioskodawca miał prawo odwołania się od ewentualnej decyzji o odrzuceniu wniosku.

5.  W przypadku odrzucenia wniosku organy podatkowe przekazują wnioskodawcy decyzję wraz z uzasadnieniem odmowy. Państwa członkowskie zapewniają, aby wnioskodawca miał prawo odwołania się od ewentualnej decyzji o odrzuceniu wniosku. Procedurę odwoławczą na poziomie unijnym ustanawia się do dnia 1 czerwca 2020 r. w drodze aktu wykonawczego i obejmuje ona zobowiązanie państw członkowskich do informowania innych państw członkowskich o tej odmowie oraz o powodach uzasadniających taką decyzję za pośrednictwem ich organów podatkowych. Procedura odwoławcza jest wszczynana w rozsądnym terminie, określonym w akcie wykonawczym, po poinformowaniu wnioskodawcy o decyzji oraz powinna uwzględniać wszelkie wdrożone procedury naprawcze.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Podatnik, który uzyskał status podatnika certyfikowanego, niezwłocznie informuje organy podatkowe o wszelkich okolicznościach zaistniałych po wydaniu decyzji, a mogących wpływać na dalsze obowiązywanie tego statusu. Organy podatkowe cofają status podatkowy, jeżeli kryteria określone w ust. 2 nie są już spełnione.

6.  Podatnik, który uzyskał status podatnika certyfikowanego, w ciągu 1 miesiąca informuje organy podatkowe o wszelkich okolicznościach zaistniałych po wydaniu decyzji, a mogących wpływać na dalsze obowiązywanie tego statusu. Organy podatkowe cofają status podatkowy, jeżeli kryteria określone w ust. 2 nie są już spełnione. Organy podatkowe państw członkowskich, które przyznały status podatnika certyfikowanego, dokonują przeglądu tej decyzji co najmniej raz na dwa lata w celu upewnienia się, że warunki są nadal spełniane. Jeżeli podatnik nie powiadomił organów podatkowych o każdym czynniku, który może mieć wpływ na status podatnika certyfikowanego, o którym mowa w akcie wykonawczym, lub celowo ukrył ten czynnik, podatnik ten podlega proporcjonalnym, skutecznym i odstraszającym sankcjom, w tym utracie statusu podatnika certyfikowanego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Podatnik, któremu odmówiono statusu certyfikowanego podatnika lub który z własnej inicjatywy poinformował organ podatkowy, że przestał spełniać kryteria określone w ust. 2, może ponownie ubiegać się o status podatnika certyfikowanego nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty odmowy lub cofnięcia tego statusu, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 6 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Certyfikowany podatnik, który przestaje być w posiadaniu numeru identyfikacyjnego VAT, automatycznie traci status certyfikowanego podatnika.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 13 a – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Procedury związane z odrzuconymi wnioskami, zmianami w sytuacji podatnika, postępowaniami odwoławczymi i ponownym ubieganiem się o status podatnika certyfikowanego określa się w przepisach wykonawczych i stosuje w sposób jednolity we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 138 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, na rzecz których dokonywana jest dostawa, są zidentyfikowani do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

b)  podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, na rzecz których dokonywana jest dostawa, są zidentyfikowani do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów oraz posiadają numer identyfikacyjny VAT dostępny za pośrednictwem VIES;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 138 a – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  »podmiot pośredniczący« oznacza dostawcę w łańcuchu innego niż pierwszy dostawca, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie lub przez osobę trzecią w jego imieniu;

b)  »podmiot pośredniczący« oznacza dostawcę w łańcuchu innego niż pierwszy dostawca lub ostatni odbiorca/klient, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie lub przez osobę trzecią w jego imieniu;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 243 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy podatnik certyfikowany, któremu towary są dostarczane w ramach korzystania z magazynu konsygnacyjnego, o którym mowa w art. 17a, prowadzi ewidencję tych towarów.”;

Każdy podatnik certyfikowany, któremu towary są dostarczane w ramach korzystania z magazynu konsygnacyjnego, o którym mowa w art. 17a, prowadzi cyfrową ewidencję tych towarów dostępną dla organów podatkowych.”;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 262 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każdy podatnik zidentyfikowany do celów VAT składa informację podsumowującą zawierającą informacje dotyczące:

1.  Każdy podatnik zidentyfikowany do celów VAT przedstawia właściwemu organowi podatkowemu informację podsumowującą zawierającą informacje dotyczące:

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 262 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych organów podatkowych za pośrednictwem systemu VIES.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Tytuł XIV – rozdział 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  W tytule XIV dodaje się rozdział w brzmieniu:

 

„Rozdział 2a

 

Mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących VAT

 

Artykuł 398a

 

1.  Do dnia 1 czerwca 2020 r. zostanie utworzony mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących VAT w celu rozwiązywania sporów między państwami członkowskimi dotyczących zarzucanych, rejestrowanych bądź podejrzewanych błędnych transgranicznych płatności VAT, który to mechanizm będzie stosowany w przypadku, gdy procedura wzajemnego porozumiewania nie przyniesie żadnego rezultatu w ciągu dwóch lat.

 

2.  W mechanizmie rozstrzygania sporów dotyczących VAT biorą udział właściwe organy państw członkowskich.

 

3.  Mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących VAT nie wyklucza stosowania prawodawstwa krajowego lub postanowień porozumień międzynarodowych, jeżeli jest to konieczne dla zapobiegnięcia uchylaniu się od opodatkowania, oszustwom lub nadużyciom podatkowym.

 

4.  Mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących VAT obejmuje również internetową platformę rozstrzygania sporów dotyczących VAT, której celem jest umożliwienie państwom członkowskim rozwiązywania sporów bez bezpośredniej interwencji mechanizmu rozstrzygania sporów ani właściwych organów dzięki określeniu jasnych metod rozwiązywania sporów w przypadku ich wystąpienia, a także procedur rozstrzygania sporów.”;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Tytuł XIV – rozdział 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b)  W tytule XIV dodaje się rozdział w brzmieniu:

 

„Rozdział 2b

 

Mechanizm automatycznego powiadamiania

 

Artykuł 398b

 

Mechanizm automatycznego powiadamiania zostanie ustanowiony do dnia 1 czerwca 2020 r. Mechanizm ten zapewnia automatyczne powiadamianie podatników o zmianach i aktualizacjach dotyczących stawek VAT w państwach członkowskich. Takie automatyczne powiadomienia są aktywowane, zanim zmiana zacznie obowiązywać oraz najpóźniej pięć dni po podjęciu decyzji”.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuły 403 i 404

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  uchyla się art. 403 i 404.

9)  uchyla się art. 403.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 404

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a)  art. 404 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 404

„Artykuł 404

Co cztery lata począwszy od przyjęcia niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, sprawozdanie na temat funkcjonowania wspólnego systemu VAT w państwach członkowskich, a w szczególności na temat funkcjonowania przepisów przejściowych dotyczących opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi; sprawozdaniu temu towarzyszą, w stosownym przypadku, wnioski dotyczące przepisów ostatecznych.”

Rok po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie co trzy lata, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie systemu zwolnień dla przywozu z państw trzecich i jego zgodności z ramami europejskimi oraz w sprawie współpracy z właściwymi organami państw trzecich, w szczególności w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie co trzy lata, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie krajowych praktyk w dziedzinie nakładania sankcji administracyjnych i karnych na osoby prawne i fizyczne uznane za winne nadużyć związanych z podatkiem VAT. Komisja, przy współpracy z właściwymi organami krajowymi i europejskimi, w stosownych przypadkach uzupełnia to sprawozdanie zaleceniami, które mają na celu wprowadzenie minimalnego stopnia harmonizacji.”

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338)

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 404 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9b)  dodaje się art. 404a w brzmieniu:

 

„Artykuł 404a

 

Co trzy lata każde państwo członkowskie przedkłada Komisji sprawozdanie oceniające skuteczność systemu monitorowania nadużyć związanych z podatkiem VAT, a Komisja przekazuje je OLAF-owi.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i wytycznymi od dnia 1 stycznia 2019r.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do dnia ... [data przyjęcia niniejszej dyrektywy], a następnie co trzy lata Komisja, na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wdrożenia kryteriów służących zdefiniowaniu podatnika certyfikowanego w państwach członkowskich, a w szczególności na temat jego ewentualnego wpływu na walkę z oszustwami związanymi z VAT. W stosownych przypadkach do sprawozdania dołącza się projekt aktu ustawodawczego.


UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek, przedstawiony przez Komisję Europejską w październiku 2017 r., wprowadza szereg podstawowych zasad lub „filarów” dla przyszłego docelowego systemu VAT, a także cztery przejściowe rozwiązania w celu poprawy bieżącego funkcjonowania obecnego systemu VAT, które dotyczą numeru identyfikacyjnego VAT, transakcji łańcuchowych, magazynu konsygnacyjnego i dowodu dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Według oceny skutków towarzyszącej pracom nad utworzeniem docelowego systemu VAT zmiany i filary zaproponowane we wniosku stanowią istotny krok pozwalający ograniczyć straty wynikające z transgranicznych oszustw związanych z VAT o 41 mld EUR, a jednocześnie zmniejszyć koszty przestrzegania przepisów o 1 mld EUR. Filary te zostaną w dalszej części roku uzupełnione o kolejny wniosek, który określi szczegółowe przepisy techniczne niezbędne do funkcjonowania docelowego systemu VAT.

W omawianym wniosku wprowadzono również nową koncepcję „certyfikowanego podatnika”, w drodze analogii do „upoważnionego przedsiębiorcy”, o którym mowa w unijnym kodeksie celnym. Przedsiębiorstwo może zwrócić się do swojego krajowego organu podatkowego i uzyskać status certyfikowanego podatnika, jeżeli wykaże, że spełnił zdefiniowane uprzednio kryteria, takie jak regularne płacenie podatków, środki kontroli wewnętrznej i potwierdzenie wypłacalności. Po pozytywnej weryfikacji przedsiębiorstwo będzie uznawana za wiarygodnego podatnika. Zarówno certyfikowani podatnicy, jak i przedsiębiorstwa zawierające transakcje z nimi, będą mieć dostęp do uproszczonych procedur składania deklaracji i dokonywania płatności VAT w transakcjach międzynarodowych. Status podatnika certyfikowanego będzie wzajemnie uznawany przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, w tym „filary” dla docelowego systemu VAT, rozwiązania przejściowe oraz wprowadzenie nowego pojęcia „certyfikowanego podatnika”.

W proponowanych poprawkach sprawozdawca wzywa Komisję do przyjęcia rozporządzeń wykonawczych i wytycznych w celu dalszego wyjaśnienia i doprecyzowania pojęcia podatnika certyfikowanego oraz kryteriów przyznawania tego statusu, a także do ścisłego dostosowania koncepcji podatnika certyfikowanego do koncepcji upoważnionego przedsiębiorcy, o którym mowa w unijnym kodeksie celnym.

Ponadto sprawozdawca wzywa do wprowadzenia mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących VAT między państwami członkowskimi. Będzie on wzorowany na unijnym projekcie pilotażowym dotyczącym indywidualnych interpretacji przepisów w sprawie VAT w przypadku transakcji transgranicznych, realizowanym w ramach unijnego forum ds. VAT, i będzie działać równolegle z krajowymi mechanizmami rozstrzygania sporów między podatnikami a ich krajowymi organami podatkowymi. Zagwarantuje to dobrze funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących VAT, który może zapewnić wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi w przypadku sporów.

Aby docelowy system VAT mógł funkcjonować sprawnie i skutecznie oraz był przygotowany na przyszłe wyzwania, sprawozdawca proponuje wprowadzenie mechanizmu automatycznego powiadamiania. Mechanizm ten musi być w stanie wysyłać podatnikom automatyczne powiadomienia o zmianach i aktualizacjach obowiązujących stawek VAT w państwach członkowskich oraz musi opierać się na otwartych i standardowych formatach i polach danych, tak aby można było zagwarantować interoperacyjność.

Ponadto sprawozdawca wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego przyjęcia niniejszego wniosku w Radzie i do jak najszybszego jego wdrożenia, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw europejskich oraz zmniejszyć lukę VAT w UE.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenie docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi

Odsyłacze

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

Data konsultacji z PE

23.10.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

26.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

26.10.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

20.11.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Data złożenia

7.9.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności