Menetlus : 2018/0036(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0281/2018

Esitatud tekstid :

A8-0281/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/10/2018 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0360

SOOVITUS     ***
PDF 439kWORD 57k
7.9.2018
PE 623.734v02-00 A8-0281/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel sõlmimise kohta

(06534/2018 – C8‑0150/2018 – 2018/0036(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Aldo Patriciello

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA), liidu nimel sõlmimise kohta

(06534/2018 – C8‑0150/2018 – 2018/0036(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06534/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe eelnõu, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (06533/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta otsust (EL) 2017/1324, mis käsitleb liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 186 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0150/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0281/2018),

1.  annab nõusoleku kokkuleppe sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Partnerlus Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) on esimene avaliku sektori sisene partnerlus, mis põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 185 ja on suunatud ühele konkreetsele geograafilisele piirkonnale – Vahemere piirkonnale – ning hõlmab ELi naaberriikide osalust.

See oluline vahend koondab ELi ja partnerluses osalevate Vahemere riikide teadustegevuse alast suutlikkust, et lihtsustada uuenduslike ja integreeritud lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, eesmärgiga muuta Vahemere piirkonna põllumajanduslik toidutootmine ning veevarustus- ja veemajandussüsteemid tõhusamaks, ohutumaks, turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks.

PRIMA konkreetne eesmärk on tervikliku ja integreeritud lähenemisviisi abil kooskõlastada ja tugevdada eraldiseisnud teadusuuringuid ja riiklikke innovatsiooniprogramme nendes sektorites.

Seda tehes on PRIMA ka näide ELi teadusdiplomaatiast. Oleme kõik teadlikud probleemidest, mida Vahemere elanike sundränne põhjustab, eelkõige inimestele, kes on selle traagilise reaalsuse keskmes. Rände algpõhjustega tegeldes on PRIMA investeering jätkusuutlikumasse ja stabiilsemasse Vahemere piirkonda. See on näide ennetavast lähenemisviisist, mis tegeleb põhjustega, mitte lihtsalt paaniliselt tagajärgedega.

PRIMA on hetkel 19 riigi ühine ettevõtmine: 11 ELi liikmesriiki, kolm programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riiki ning viis kolmandat riiki, kellega liit peab sõlmima rahvusvahelised teadus- ja tehnikaalase koostöö kokkulepped vastavalt käesoleva otsuse artikli 1 lõikele 2. Selles raamistikus toimusid läbirääkimised Marokoga kokkuleppe üle.

Seetõttu pean tervitatavaks komisjoni ettepanekut ja palun Euroopa Parlamendil anda nõusolek kõnealusele kokkuleppele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe, milles sätestatakse Maroko Kuningriigi osalemise tingimused partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA)

Viited

06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

12.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

19.4.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Aldo Patriciello

30.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.7.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Ashley Fox, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Tamás Deutsch, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Barbara Kudrycka, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea, John Howarth

Esitamise kuupäev

7.9.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

41

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Laura Agea

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Tamás Deutsch, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

4

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

1

0

ECR

Ashley Fox

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika