Izvješće - A8-0282/2018Izvješće
A8-0282/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i o ispravku te uredbe u pogledu sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”

7.9.2018 - (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)


Postupak : 2018/0265(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0282/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0282/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i o ispravku te uredbe u pogledu sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”

(COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0498),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0307/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0282/2018),

A.  budući da je zbog žurnosti opravdano provesti glasovanje prije isteka roka od osam tjedana koji je utvrđen u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

OBRAZLOŽENJE

Komisija je 28. lipnja 2018. podnijela novi prijedlog o izmjeni Uredbe o zajedničkim odredbama. Ta izmjena odnosi se na dvije točke.

Prvo, prijedlog se tiče financiranja Inicijative za zapošljavanje mladih u 2018. Tom inicijativom pruža se potpora mladima koji žive u područjima gdje je nezaposlenost mladih u 2012. bila viša od 25 %. U 2017. povećano je financiranje za područja gdje je nezaposlenost mladih u 2016. bila viša od 25 %.

Inicijativom se podržavaju mladi koji nisu zaposleni niti uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja (NEETs), uključujući dugoročno nezaposlene osobe i one koje nisu registrirane kao tražitelji zaposlenja. Njome se osigurava da u dijelovima Europe koji se suočavaju s najvećim izazovima mladi mogu dobiti ciljanu potporu. Općenito, Inicijativom za zapošljavanje mladih financiraju se naukovanja, pripravništva, zapošljavanje i tečajevi daljnjeg obrazovanja koji vode do stjecanja kvalifikacija.

Inicijativa za zapošljavanje mladih dio je Garancije za mlade, programa kojim države članice provode mjere kako bi osigurale da osobe mlađe od 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, mogućnost kontinuiranog obrazovanja, naukovanja ili stažiranja u roku od četiri mjeseca od završetka formalnog obrazovanja ili gubitka zaposlenja.

Dotičnim prijedlogom podržava se isplata dijela odobrenih sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih za 2020. u 2018. Tijekom proračunskih pregovora za 2018. dogovoreno je povećanje proračunskih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2018. Povećanje je znatno, odnosno iznosi 116,7 milijuna EUR, čime ukupni proračun Inicijative za zapošljavanje mladih za 2018. iznosi 350 milijuna EUR.

Međutim, potrebno je dodatno pojasniti odgovarajuće smanjenje proračuna Inicijative za 2020. koje se provodi izmjenom Priloga VI. Uredbi o zajedničkim odredbama. Potrebno je pojasniti je li u proračunskim pregovorima za 2018. izglasano cjelokupno povećanje za Inicijativu za zapošljavanje mladih ili ranija isplata sredstava iz 2020. u 2018.

Predmetna izmjena Uredbe o zajedničkim odredbama ipak je potrebna jer su Inicijativi za zapošljavanje mladih dodijeljena posebna sredstva koja su određena tekstom Uredbe. Povećanje za 2018. ne može se provesti bez te izmjene.

Drugo, prijedlogom se ispravljaju određeni podaci iz članka 92. stavka 1. Uredbe o zajedničkim odredbama s obzirom na to da su određeni podaci koji su uneseni izmjenom Uredbe (EU) 2017/2305 bili pogrešni.

Odbor za regionalni razvoj odlučio je stoga slijediti pojednostavljenu proceduru za ovu manju izmjenu teksta Uredbe o zajedničkim odredbama, s predsjednikom u ulozi izvjestitelja. Izvjestitelj predlaže brzo usvajanje prijedloga bez izmjena.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i ispravak te uredbe u pogledu sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”

Referentni dokumenti

COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

CULT

5.7.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

9.7.2018

EMPL

29.8.2018

CULT

11.7.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iskra Mihaylova

10.7.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

3.9.2018

Razmatranje u odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 

Datum podnošenja

7.9.2018

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti