JELENTÉS az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a „beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe” célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.9.2018 - (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD)) - ***I

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Iskra Mihaylova
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)


Eljárás : 2018/0265(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0282/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0282/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek a „beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe” célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0498),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0307/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0282/2018),

A.  mivel sürgősségi okokból megalapozott, hogy a szavazásra a szubszidiaritás és az arányosság alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott nyolc hetes határidő lejárta előtt kerüljön sor;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A Bizottság 2018. július 28-án új javaslatot nyújtott be a közös rendelkezésekről szóló jelenlegi rendelet (CPR) módosítására. Ez a módosítás két pontot érint.

Először, a javaslat az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) 2018. évi támogatását érinti. Az IFK az olyan régiókban élő fiataloknak nyújt támogatást, ahol az ifjúsági munkanélküliség magasabb volt 25%-nál 2012-ben. 2017-ben megemelték az azon régióknak nyújtott támogatás összegét, ahol az ifjúsági munkanélküliség magasabb volt 25%-nál 2016-ban.

Az IFK a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat támogatja, köztük a hosszú távú munkanélkülieket és azokat, akik nincsenek álláskeresőként regisztrálva. Az IFK biztosítja, hogy a fiatalok célzott támogatásban részesüljenek Európa azon részein, amelyek a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe. Az IFK általánosságban véve tanulószerződéses gyakorlati képzés, gyakornoki képzés, munkaközvetítés, valamint szakképesítést adó továbbképzések nyújtását támogatja.

Az IFK az ifjúsági garancia része, amely rendszer révén a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják, hogy a 25 év alatti fiatalok minőségi foglalkoztatásban, továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt, vagy gyakornoki munkát végezzenek az iskola befejezése vagy a munkanélkülivé válás után négy hónapon belül.

A jelenlegi javaslat az IFK 2020. évi előirányzatainak egy részét 2018-ra ütemezi elő. Az IFK 2018. évi költségvetési eszközeinek növeléséről a 2018. évi költségvetési tárgyalások során született döntés. A növekedés jelentős, 116,7 millió euró értékű, amely az IFK teljes 2018. évi költségvetését 350 millió euróra emeli.

További tisztázásra van azonban szükség ehhez kapcsolódóan az IFK 2020. évi támogatásának csökkentése miatt, amelyet a CPR rendelet VI. mellékletének módosítása hajt végre. Tisztázni kell, hogy a 2018. évi költségvetési tárgyalások során született döntés az IFK támogatásának átfogó emelése volt, vagy pedig a 2020. évi támogatásnak a 2018. évre való átütemezése.

Mindazonáltal szükség van a CPR rendelet e módosítására, mivel az IFK-nak a rendelet szövegében is rögzített egyedi előirányzata van. E módosítás nélkül nem lehet végrehajtani a 2018. évi emelést.

Másodszor, a javaslat kijavít a CPR rendelet 92. cikkének (1) bekezdésében szereplő bizonyos számokat, mivel az (EU) 2017/2305 rendelet módosítása révén bekerült néhány adat téves volt.

A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért úgy határozott, hogy az egyszerűsített eljárást követi a CPR rendelet e szövegében minimális módosításához, az elnököt jelölve ki előadóként. Az előadó a javaslat gyors, módosítások nélküli elfogadását javasolja.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források tekintetében történő módosítása, valamint az említett rendeletnek a „beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe” célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő helyesbítése

Hivatkozások

COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

5.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

CULT

5.7.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

9.7.2018

EMPL

29.8.2018

CULT

11.7.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iskra Mihaylova

10.7.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

3.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

7.9.2018

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat