Procedure : 2018/0265(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0282/2018

Ingediende teksten :

A8-0282/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/10/2018 - 7.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0398

VERSLAG     ***I
PDF 350kWORD 48k
7.9.2018
PE 625.466v02-00 A8-0282/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en tot rectificatie van die verordening wat betreft de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"

(COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Iskra Mihaylova

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en tot rectificatie van die verordening wat betreft de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"

(COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0498),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0307/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0282/2018),

A.  overwegende dat het om redenen van urgentie gerechtvaardigd is om tot stemming over te gaan vóór het verstrijken van de in artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bedoelde termijn van acht weken;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

Op 28 juni 2018 heeft de Commissie een nieuw voorstel ingediend tot wijziging van de huidige verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening). Deze wijziging betreft twee punten.

Ten eerste heeft het voorstel betrekking op de middelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) in 2018. Via het YEI wordt er ondersteuning geboden aan jongeren in regio's waar het jeugdwerkloosheidspercentage in 2012 hoger lag dan 25 %. In 2017 werd besloten de middelen te verhogen voor regio's waar het jeugdwerkloosheidspercentage in 2016 hoger lag dan 25 %.

Het YEI ondersteunt jongeren die niet werken, studeren of een opleiding volgen (NEET's), met inbegrip van jongeren die langdurig werkloos zijn en jongeren die niet als werkzoekende staan ingeschreven. Het YEI zorgt ervoor dat, in de Europese gebieden waar de meeste moeilijkheden overwonnen moeten worden, jongeren kunnen rekenen op ondersteuning op maat. Het YEI biedt leerlingplaatsen, stages, arbeidsbemiddeling en vervolgopleidingen met als doel het behalen van een kwalificatie.

Het YEI maakt onderdeel uit van de jongerengarantie, een plan dat de lidstaten verplicht om maatregelen in te voeren om ervoor te zorgen dat jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden nadat zij de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden een kwalitatief goede baan, vervolgonderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aangeboden krijgen.

In het onderhavige voorstel worden enkele van de kredieten voor 2020 vervroegd ter beschikking gesteld voor 2018. In de begrotingsonderhandelingen voor 2018 was overeengekomen dat de begroting voor het YEI in 2018 verhoogd zou worden. De verhoging is aanzienlijk, te weten een bedrag van 116,7 miljoen EUR, waardoor de totale begroting van het YEI voor 2018 uitkomt op 350 miljoen EUR.

Er dient echter opheldering te komen over de navenante verlaging van de YEI-middelen voor 2020, die wordt uitgevoerd door een wijziging in Bijlage VI bij de GB-verordening. Het moet duidelijk worden of er in de begrotingsonderhandelingen voor 2018 is afgesproken om de totale YEI-begroting te verhogen, of dat er is afgesproken om middelen voor 2020 vervroegd ter beschikking te stellen in 2018.

Deze wijziging in de GB-verordening is hoe dan ook nodig, omdat het YEI een specifieke toewijzing kent die is uiteengezet in de tekst van de verordening. De verhoging voor 2018 kan niet worden uitgevoerd zonder deze wijziging.

Ten tweede worden met het voorstel enkele cijfers in artikel 92, lid 1, van de GB-verordening gecorrigeerd, aangezien enkele door de wijzigingsverordening (EU) 2017/2305 ingevoerde cijfers onjuist waren.

De Commissie regionale ontwikkeling heeft daarom besloten de vereenvoudigde procedure te volgen voor deze tekstueel gezien kleine wijziging van de GB-verordening, met haar voorzitter als rapporteur. De rapporteur stelt voor het voorstel spoedig aan te nemen, zonder wijzigingen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en tot rectificatie van die verordening wat betreft de middelen voor de doelstelling “investeren in groei en werkgelegenheid”

Document- en procedurenummers

COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD)

Datum indiening bij EP

28.6.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

REGI

5.7.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

CULT

5.7.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

9.7.2018

EMPL

29.8.2018

CULT

11.7.2018

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iskra Mihaylova

10.7.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

3.9.2018

Behandeling in de commissie

3.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

3.9.2018

 

 

 

Datum indiening

7.9.2018

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid