Postup : 2018/0150(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0283/2018

Předložené texty :

A8-0283/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0367

ZPRÁVA     *
PDF 506kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0298),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0265/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0283/2018),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem tohoto návrhu je prodloužit: 1) možnost členských států používat mechanismus přenesení daňové povinnosti za účelem boje proti stávajícím podvodům u dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v čl. 199a odst. 1 směrnice o DPH a 2) možnost používat mechanismus rychlé reakce za účelem boje proti podvodům.

Článek 199a směrnice o DPH umožňuje členským státům volitelně uplatňovat mechanismus přenesení daňové povinnosti na platby DPH z dodání předem definovaných druhů zboží a z poskytnutí předem definovaných druhů služeb, u nichž je vysoké riziko podvodů, zejména podvodů na bázi chybějícího obchodníka (missing trader) při obchodování uvnitř Společenství.

Kdyby chtěl některý členský stát použít mechanismus přenesení daňové povinnosti na jiná dodání zboží a poskytnutí služeb než ta, která jsou uvedena v článku 199a směrnice o DPH, může být přiznána odchylka na základě článku 395 směrnice o DPH s cílem zjednodušit postup výběru daně nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Pro přijetí odchylky na základě tohoto článku je však nutné, aby odchylka byla navržena Komisí a jednomyslně přijata Radou, a tento proces trvá až několik měsíců (podle článku 395 směrnice o DPH nejdéle osm měsíců). V případě, že členský stát náhle čelí rozsáhlým podvodům, by délka trvání postupu pro získání odchylky podle článku 395 mohla mít za následek závažné ztráty příjmů z DPH. Mechanismus rychlé reakce podle článku 199b směrnice o DPH zavádí rychlejší postup, aby členské státy mohly za určitých přísně stanovených podmínek zavést mechanismus přenesení daňové povinnosti, a mohly tedy v případě náhlých a rozsáhlých podvodů reagovat adekvátněji a efektivněji.

Účelem opatření uvedených v článcích 199a a 199b je umožnit členským státům urychleně řešit problémy související s podvody na bázi chybějícího obchodníka při obchodech uvnitř Společenství: v případě článku 199a použitím mechanismu přenesení daňové povinnosti u uvedených dodání zboží nebo poskytnutí služeb a v případě článku 199b nabídnutím rychlejšího postupu pro zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti v případě náhlých a rozsáhlých podvodů. Platnost obou článků vyprší dne 31. prosince 2018.

Na základě výše uvedených skutečností se zdá, že se opatření uvedená v článcích 199a a 199b směrnice o DPH osvědčila jako dočasná a cílená opatření. Kdyby jejich platnost dne 31. prosince 2018 vypršela, členské státy by přišly o účinný nástroj v boji proti podvodům.

Proto je na místě opatření uvedená v článcích 199a a 199b prodloužit do 30. června 2022, kdy by měl vstoupit v platnost konečný režim pro dodání zboží mezi podniky uvnitř Unie.

Tento návrh nebude mít žádné negativní dopady na rozpočet Unie.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

Referenční údaje

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Datum konzultace s EP

11.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

14.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

3.9.2018

Projednání ve výboru

3.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

7.9.2018

 

 

 

Datum předložení

10.9.2018

Poslední aktualizace: 19. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí