JELENTÉS a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  10.9.2018 - (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) - *

  Gazdasági és Monetáris Bizottság
  Előadó: Sirpa Pietikäinen
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2018/0150(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0283/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0283/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

  (Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0298),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0265/2018),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

  –  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0283/2018),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  INDOKOLÁS

  E javaslat célja meghosszabbítani (1) a tagállamok azon lehetőségét, hogy fordított adózást alkalmazzanak a héairányelv 199a. cikkében foglalt termékértékesítésekkel és szolgáltatásnyújtásokkal kapcsolatban elkövetett csalások elleni küzdelem érdekében, és (2) a gyorsreagálási mechanizmus alkalmazásának lehetőségét a csalás elleni küzdelem érdekében.

  A héairányelv 199a. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy opcionálisan fordított adózást alkalmazzanak előre meghatározott termékek és szolgáltatások értékesítése, illetve nyújtása esetében, amely termékek és szolgáltatások csalásra – különösen a csalárd kereskedők által a Közösségen belül elkövetett csalásra – alkalmasak.

  Ha egy tagállam a héairányelv 199a. cikkében felsoroltaktól eltérő termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetében kíván fordított adózást alkalmazni, a héairányelv 395. cikke alapján eltérés engedélyezhető a héa beszedésének egyszerűsítése vagy egyes adócsalások és -kikerülések megelőzése érdekében. Ugyanakkor az e cikken alapuló eltérés elfogadásához a Bizottság javaslatára és annak a Tanács általi egyhangú elfogadására, azaz egy olyan eljárásra van szükség, amely több hónapot (a héairányelv 395. cikke alapján legfeljebb 8 hónapot) vesz igénybe. Azokban az esetekben, amikor egy tagállam hirtelen súlyos csalást észlel, a 395. cikken alapuló eltérés engedélyezésére irányuló eljárás időtartama jelentős héabevétel-kiesést okozhat. A héairányelv 199b. cikkében foglalt gyorsreagálási mechanizmus gyorsabb eljárást foglal magában, amely bizonyos szigorú feltételek mellett lehetővé teszi a tagállamok számára a fordított adózás bevezetését, és ezáltal a tagállamok megfelelőbb és hatékonyabb választ tudnak adni a csalás hirtelen és súlyos eseteire.

  A 199a. és a 199b. cikkben előírt intézkedések célja, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára a csalárd kereskedők által a Közösségen belüli kereskedelem során elkövetett csalás jelentette problémák gyors kezelését: a 199a. cikk a fordított adózásnak a felsorolt termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra való alkalmazásának lehetőségéről, a 199b. cikk pedig a fordított adózásnak a csalás hirtelen és súlyos eseteiben történő bevezetéséhez kapcsolódó gyorsabb eljárás biztosításáról rendelkezik. Mindkét cikk hatályát veszti 2018. december 31-én.

  A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a héairányelv 199a. és 199b. cikkében foglalt intézkedések ideiglenes és célzott intézkedésként hasznosak voltak. A hatály 2018. december 31-én történő megszűnése a csalás elleni küzdelem egyik hatékony eszközétől fosztaná meg a tagállamokat.

  Ezért a 199a. és a 199b. cikkben foglalt intézkedések alkalmazását indokolt 2022. június 30-ig meghosszabbítani, amely időpontban az Unión belüli, vállalkozások közötti (B2B) kereskedelemre vonatkozó végleges szabályozás a tervek szerint hatályba lép.

  A javaslatnak nincs az uniós költségvetést érintő negatív vonzata.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A közös hozzáadottértékadó-rendszer bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka

  Hivatkozások

  COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  11.6.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  14.6.2018

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Sirpa Pietikäinen

  20.6.2018

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  3.9.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  3.9.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  7.9.2018

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  10.9.2018

  Utolsó frissítés: 2018. október 5.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat