Procedura : 2018/0150(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0283/2018

Teksty złożone :

A8-0283/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/10/2018 - 9.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0367

SPRAWOZDANIE     *
PDF 576kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0298),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑0265/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0283/2018),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Celem wniosku jest przedłużenie: 1) możliwości stosowania przez państwa członkowskie mechanizmu odwrotnego obciążenia w celu zwalczania nadużyć finansowych istniejących w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 199a ust. 1 dyrektywy VAT, oraz 2) możliwości wykorzystania mechanizmu szybkiego reagowania (MSR) do zwalczania nadużyć finansowych.

Art. 199a dyrektywy VAT zezwala państwom członkowskim na fakultatywne stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do płatności podatku VAT w związku z dostawami określonych towarów i usług, które są podatne na oszustwa, w szczególności na wewnątrzwspólnotowe oszustwa typu „znikający podmiot gospodarczy”.

Jeżeli państwo członkowskie chciałoby zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do dostaw innych niż wymienione w art. 199a dyrektywy VAT, może mu zostać przyznane odstępstwo na podstawie art. 395 dyrektywy VAT w celu uproszczenia procedury poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. Przyjęcie odstępstwa na podstawie tego artykułu wymaga jednak wniosku Komisji oraz jednomyślnego przyjęcia tego wniosku przez Radę. Procedura ta trwa kilka miesięcy (maksymalnie do 8 miesięcy zgodnie z art. 395 dyrektywy VAT). W przypadkach, w których państwo członkowskie staje się nagle narażone na poważne oszustwa, czas trwania procedury uzyskania odstępstwa na podstawie art. 395 może prowadzić do znacznych strat dochodów z tytułu podatku VAT. W ramach mechanizmu szybkiego reagowania (MSR) określonego w art. 199b dyrektywy VAT przewidziano szybszą procedurę pozwalającą państwom członkowskim wprowadzić, pod pewnymi ścisłymi warunkami, mechanizm odwrotnego obciążenia, zapewniając tym samym państwom członkowskim bardziej odpowiednią i skuteczną możliwość reagowania na przypadki nagłych i znaczących oszustw.

Środki przewidziane w art. 199a i 199b mają na celu umożliwienie państwom członkowskim szybkiego rozwiązania problemów związanych z wewnątrzwspólnotowymi oszustwami typu „znikający podmiot gospodarczy”: w art. 199a – poprzez możliwość zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do wymienionych dostaw towarów i świadczenia usług, oraz w artykule 199b – poprzez zaproponowanie szybszej procedury wdrażania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku nagłych i znaczących oszustw. Oba te artykuły tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.

Z powyższego wynika, że środki, o których mowa w art. 199a i 199b dyrektywy VAT, były użyteczne jako środki tymczasowe i ukierunkowane. Ich wygaśnięcie w dniu 31 grudnia 2018 r. pozbawiłoby państwa członkowskie skutecznego narzędzia do zwalczania oszustw.

Należy zatem przedłużyć obowiązywanie środków zawartych w art. 199a i 199b do dnia 30 czerwca 2022 r., czyli do dnia, w którym powinien wejść w życie docelowy system dla wewnątrzunijnych dostaw towarów między przedsiębiorstwami.

Wniosek nie ma negatywnego wpływu na budżet Unii.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT

Odsyłacze

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Data konsultacji z PE

11.6.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

3.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

7.9.2018

 

 

 

Data złożenia

10.9.2018

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności