RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

  10.9.2018 - (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) - *

  Comisia pentru afaceri economice și monetare
  Raportoare: Sirpa Pietikäinen
  [Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

  Procedură : 2018/0150(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0283/2018
  Texte depuse :
  A8-0283/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

  (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

  (Procedura legislativă specială – consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0298),

  –  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0265/2018),

  –  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0283/2018),

  1.  aprobă propunerea Comisiei;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Prezenta propunere are drept scop să prelungească: 1) posibilitatea ca statele membre să aplice mecanismul de taxare inversă pentru a combate frauda care afectează livrările de bunuri și servicii menționate la articolul 199a din Directiva privind TVA și 2) să recurgă la mecanismul de reacție rapidă (MRR) pentru combaterea fraudei.

  Articolul 199a din Directiva privind TVA permite statelor membre să utilizeze, dacă doresc, mecanismul de taxare inversă pentru plata TVA la livrarea unor bunuri și servicii predefinite, care prezintă risc de fraudă, în special de fraudă intracomunitară cu firme fantomă (Missing Trader Intra-Community fraud, respectiv MTIC).

  Dacă un stat membru dorește să aplice mecanismul de taxare inversă pentru alte livrări decât cele menționate la articolul 199a din Directiva privind TVA, poate fi acordată o derogare pe baza articolului 395 din Directiva privind TVA în scopul simplificării procedurii de colectare a TVA sau al prevenirii anumitor forme de evaziune fiscală sau de evitare a obligațiilor fiscale. Cu toate acestea, adoptarea unei derogări în temeiul acestui articol necesită o propunere din partea Comisiei și adoptarea în unanimitate de către Consiliu, proces care durează câteva luni (cel mult 8 luni, în conformitate cu articolul 395 din Directiva privind TVA). Dacă un stat membru s-ar confrunta dintr-odată cu fraude masive, durata procedurii de obținere a derogării pe baza articolului 395 ar putea conduce la pierderi importante de încasări din TVA. MRR prevăzut la articolul 199b din Directiva privind TVA prevede o procedură accelerată care le permite statelor membre, în anumite condiții stricte, să aplice mecanismul de taxare inversă, oferind astfel statelor membre o soluție mai adecvată și mai eficientă pentru combaterea unor forme de fraudă neprevăzută și masivă.

  Scopul măsurilor prevăzute la articolele 199a și 199b este de a permite statelor membre să soluționeze rapid problemele legate de frauda intracomunitară cu firme fantomă (MTIC): articolul 199a oferă posibilitatea aplicării mecanismului de taxare inversă pentru livrările enumerate, iar articolul 199b pune la dispoziție o procedură mai rapidă de introducere a mecanismului de taxare inversă în caz de fraudă neprevăzută și masivă. Ambele articole expiră la 31 decembrie 2018.

  Din cele de mai sus rezultă că măsurile prevăzute la articolele 199a și 199b din Directiva privind TVA s-au dovedit a fi utile ca măsuri temporare și specifice. Expirarea acestora la 31 decembrie 2018 ar priva statele membre de un instrument eficient de combatere a fraudei.

  Prin urmare, este oportun să se prelungească măsurile prevăzute la articolele 199a și 199b până la 30 iunie 2022, dată la care ar trebui să intre în vigoare regimul definitiv pentru livrările de bunuri B2B în cadrul Uniunii.

  Propunerea nu va avea implicații negative pentru bugetul Uniunii.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

  Referințe

  COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

  Data consultării PE

  11.6.2018

   

   

   

  Comisie competentă

         Data anunțului în plen

  ECON

  14.6.2018

   

   

   

  Raportori

         Data numirii

  Sirpa Pietikäinen

  20.6.2018

   

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  3.9.2018

  Examinare în comisie

  3.9.2018

   

   

   

  Data adoptării

  7.9.2018

   

   

   

  Data depunerii

  10.9.2018

  Ultima actualizare: 19 septembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate