POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

  10.9.2018 - (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) - *

  Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  Poročevalka: Sirpa Pietikäinen
  (Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

  Postopek : 2018/0150(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0283/2018
  Predložena besedila :
  A8-0283/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

  (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

  (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0298),

  –  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0265/2018),

  –  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0283/2018),

  1.  odobri predlog Komisije;

  2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  OBRAZLOŽITEV

  Namen tega predloga je podaljšati: 1) mehanizem obrnjene davčne obveznosti za boj proti obstoječim goljufijam pri dobavah blaga in opravljanju storitev iz člena 199a direktive o DDV ter 2) mehanizem hitrega odziva za boj proti goljufijam.

  Člen 199a direktive o DDV državam članicam omogoča, da uporabijo neobvezni mehanizem obrnjene davčne obveznosti za plačilo DDV na dobave vnaprej določenega blaga in opravljanje vnaprej določenih storitev, ki so dovzetni za goljufije, zlasti za goljufije znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem (MTIC).

  Če bi država članica želela uporabljati mehanizem obrnjene davčne obveznosti za druge dobave od tistih, ki so navedene v členu 199a direktive o DDV, se ji lahko odobri odstopanje na podlagi člena 395 direktive o DDV za poenostavitev postopka obračunavanja DDV ali za preprečevanje nekaterih vrst davčnih utaj in izogibanja davkom. Vendar sta za sprejetje odstopanja na podlagi tega člena potrebna predlog Komisije in soglasno sprejetje v Svetu. Ta proces traja več mesecev (največ 8 mesecev v skladu s členom 395 direktive o DDV). Če se država članica nenadoma znajde pred velikimi goljufijami, bi zaradi trajanja postopka za pridobitev odstopanja na podlagi člena 395 lahko prišlo do velike izgube prejemkov iz naslova DDV. Mehanizem hitrega odziva iz člena 199b direktive o DDV vsebuje hitrejši postopek, v skladu s katerim lahko države članice pod strogo določenimi pogoji uvedejo mehanizem obrnjene davčne obveznosti, kar jim omogoča ustreznejši in učinkovitejši odziv na nepričakovane in velike goljufije.

  Namen ukrepov iz členov 199a in 199b je, da se državam članicam omogoči hiter odziv na goljufije v trgovini znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem: člen 199a z možnostjo uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti za navedene dobave, člen 199b pa z omogočanjem hitrejšega postopka za uvedbo mehanizma obrnjene davčne obveznosti v primeru nepričakovanih in velikih goljufij. Oba člena prenehata veljati 31. decembra 2018.

  Iz prej navedenega sledi, da sta bila ukrepa iz členov 199a in 199b direktive o DDV koristna kot začasna in ciljno usmerjena ukrepa. S pretekom njune veljavnosti 31. decembra 2018 države članice ne bodo več imele učinkovitega orodja za boj proti goljufijam.

  Zato je primerno podaljšati obdobje uporabe ukrepov iz členov 199a in 199b do 30. junija 2022, kar je datum, ko bi moral začeti veljati dokončni režim za dobave blaga med podjetji (B2B) znotraj Unije.

  Predlog ne bo imel negativnih posledic za proračun Unije.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Skupni sistem davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV

  Referenčni dokumenti

  COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  11.6.2018

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  ECON

  14.6.2018

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Sirpa Pietikäinen

  20.6.2018

   

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  3.9.2018

  Obravnava v odboru

  3.9.2018

   

   

   

  Datum sprejetja

  7.9.2018

   

   

   

  Datum predložitve

  10.9.2018

  Zadnja posodobitev: 19. september 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov