Procedură : 2018/0124(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0284/2018

Texte depuse :

A8-0284/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/10/2018 - 7.5
CRE 02/10/2018 - 7.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0362

RAPORT     *
PDF 494kWORD 54k
10.9.2018
PE 623.899v02-00 A8-0284/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE

(COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE

(COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0261),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0226/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0284/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

În scrisoarea sa din 18 iulie 2017, guvernul italian a solicitat includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al UE și în teritoriul Uniunii pentru care se aplică Directiva 2008/118/CE privind regimul general al accizelor (denumită în continuare „Directiva privind accizele”). Excluderea din uniunea vamală a UE a celor două exclave italiene de pe teritoriul Elveției a fost justificată în trecut de aspecte de ordin geografic, precum izolarea și dezavantajele economice. Cu toate acestea, în prezent Italia consideră că această excludere nu mai este necesară, îndeosebi fiindcă Elveția dorește acum să includă aceste exclave în teritoriul său vamal. Prin urmare, Italia solicită ca aceste două teritorii să fie incluse în teritoriul vamal al UE și în teritoriul Uniunii pentru care se aplică Directiva privind accizele. Se propune ca această modificare să se aplice de la 1 ianuarie 2019.

Totuși, este important de menționat faptul că Italia dorește excluderea în continuare a celor două teritorii din domeniul de aplicare teritorială a Directivei 2006/112/CE (Directiva TVA) privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, deoarece Italia consideră esențială menținerea unor condiții echitabile de concurență între actorii economici din Campione d’Italia și din Elveția. Acest lucru s-ar realiza printr-un sistem local de impozitare indirectă în conformitate cu sistemul taxei pe valoarea adăugată (TVA) din Elveția.

Această propunere necesită doar o modificare formală a Directivei TVA, prin care dispozițiile referitoare la cele două teritorii ar fi deplasate de la articolul 6 alineatul (2) (teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al UE și sunt excluse din domeniul de aplicare teritorială al Directivei TVA) la articolul 6 alineatul (1) (teritorii care fac parte din teritoriul vamal al UE și sunt excluse din domeniul de aplicare teritorială al Directivei TVA).

Raportorul sprijină pe deplin această propunere și invită Consiliul să o adopte cu rapiditate.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d´Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE

Referințe

COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS)

Data consultării PE

29.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ECON

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ITRE

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

29.8.2018

Examinare în comisie

29.8.2018

 

 

 

Data adoptării

7.9.2018

 

 

 

Data depunerii

10.9.2018

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate