Postup : 2018/0181(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0285/2018

Předložené texty :

A8-0285/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0368

ZPRÁVA     *
PDF 507kWORD 52k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Ivana Maletić

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0349),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0371/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0285/2018),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru, stanoví právní základ pro správní spolupráci mezi členskými státy.

Týká se automatizace dohledu nad přepravou zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě v jednom členském státě a které je přepravováno do jiného členského státu, aby bylo v tomto jiném členském státě dodáno pro obchodní účely. Nový režim bude vyžadovat registraci hospodářských subjektů přepravujících zboží podle kapitoly V směrnice XXX/ES v registru hospodářských subjektů, který je v současné době vyhrazen pro hospodářské subjekty využívající režimů uvedených v kapitolách III a IV směrnice XXX/ES. Tímto návrhem se provádí tento požadavek do nařízení (EU) č. 389/2012.

Cílem návrhu je zavést povinnost registrace hospodářských subjektů přepravujících zboží podle kapitoly V oddílu 2 směrnice XXX/ES. Bez tohoto návrhu nebude možná plná automatizace přepravy zboží propuštěného ke spotřebě. Mimoto tento návrh dodržuje základní práva, zejména právo na soukromí, prostřednictvím stávajícího ustanovení o ochraně údajů obsaženého v nařízení (EU) č. 389/2012.

Rozpočtový dopad centrálního vývoje a fungování nové rozšířené služby bude hrazen z rozpočtu programu FISCALIS z prostředků, které již byly naplánovány v rámci oficiálního finančního plánování. Nebudou zapotřebí žádné další zdroje z rozpočtu EU. Cílem této iniciativy navíc není předjímat návrh Komise týkající se příštího víceletého finančního rámce.

Návrh mění oblast působnosti článku 19 nařízení s cílem zahrnout dvě nové kategorie hospodářských subjektů: certifikované odesílatele, kteří jsou zaregistrováni jako odesílatelé zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě, a certifikované příjemce, kteří jsou zaregistrováni jako příjemci zboží podléhajícího spotřební dani, které již bylo propuštěno ke spotřebě. Oprávnění skladovatelé a registrovaní odesílatelé budou mít možnost jednat jako certifikovaní odesílatelé a oprávnění skladovatelé a registrovaní příjemci jako certifikovaní příjemci. O této skutečnosti budou muset být informovány příslušné orgány členského státu a tyto informace by měly být rovněž zaneseny do registru.

Kromě toho návrh předpokládá, že elektronický registr bude zahrnovat informace týkající se oprávnění registrovaného odesílatele nevyplnit v návrhu elektronického správního dokladu kolonky týkající se místa určení v případě přepravy energetických produktů po moři nebo vnitrozemskou vodní cestou v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Podle článku 23 směrnice XXX/ES oprávněný skladovatel a registrovaný odesílatel jsou oprávněni nevyplnit kolonku místa určení. V současné době nařízení (EU) č. 389/2012 stanoví, že centrální registr obsahuje tyto informace týkající se prázdné kolonky místa určení pouze v případě oprávněného skladovatele.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického rejstříku

Referenční údaje

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Datum konzultace s EP

12.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

29.8.2018

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

7.9.2018

 

 

 

Datum předložení

11.9.2018

Poslední aktualizace: 19. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí