Procedure : 2018/0181(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0285/2018

Indgivne tekster :

A8-0285/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0368

BETÆNKNING     *
PDF 351kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på

punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Ivana Maletić

  (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på

punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0349),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0371/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0285/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register fastsætter retsgrundlaget for det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne.

Det vedrører automatiseringen af kontrollen med bevægelser af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat og derefter flyttes til en anden medlemsstat med henblik på levering til erhvervsmæssige formål i denne anden medlemsstat. De nye ordninger vil kræve, at erhvervsdrivende, som er involveret i varebevægelser omfattet af kapitel V i direktiv XXX/EF, registreres i registret over erhvervsdrivende, der i dag kun vedrører erhvervsdrivende, som benytter sig af de ordninger, der er omhandlet i kapitel III og IV i direktiv XXX/EF. Nærværende forslag gennemfører dette krav i forordning (EU) nr. 389/2012.

Forslaget har til formål at indføre en registreringspligt for erhvervsdrivende, der er involveret i varebevægelser omfattet af kapitel V, afdeling 2, i direktiv XXX/EF. Uden dette forslag vil det ikke være muligt at indføre fuldt automatiserede procedurer for bevægelser af varer, der er overgået til forbrug. Dette forslag afspejler desuden de grundlæggende rettigheder, navnlig retten til privatlivets fred, gennem de gældende bestemmelser om databeskyttelse i forordning (EU) nr. 389/2012.

Budgetvirkningerne af udviklingen og driften på centralt plan af en udvidet ny tjeneste vil blive dækket over Fiscalis' budget inden for rammerne af de bevillinger, der allerede er planlagt i den officielle finansielle programmering. Der vil ikke være behov for yderligere midler fra EU's budget. Dette initiativ foregriber desuden ikke Kommissionens forslag vedrørende den næste flerårige finansielle ramme.

Forslaget ændrer anvendelsesområdet for forordningens artikel 19 med henblik på at medtage to nye kategorier af erhvervsdrivende: autoriserede afsendere, som er registrerede afsendere af punktafgiftspligtige varer, der allerede er overgået til forbrug, og autoriserede modtagere, som er registrerede modtagere af punktafgiftspligtige varer, der allerede er overgået til forbrug. En godkendt oplagshaver og registrerede afsendere vil kunne fungere som autoriserede afsendere, ligesom godkendte oplagshavere og registrerede modtagere vil kunne fungere som autoriserede modtagere. Medlemsstatens kompetente myndigheder vil skulle underrettes om dette forhold, og denne oplysning bør ligeledes opføres i registret.

Derudover vil det elektroniske register ifølge forslaget indeholde oplysninger om den registrerede afsenders ret til at lade feltet for bestemmelsesstedet stå tomt i udkastet til det elektroniske administrative dokument, når energiprodukter under en afgiftssuspensionsordning flyttes ad søvejen eller ad indre vandveje. I henhold til artikel 23 i direktiv XXX/EF kan den godkendte oplagshaver og den registrerede afsender undlade at udfylde feltet for bestemmelsesstedet. I henhold til den nugældende forordning (EU) nr. 389/2012 indeholder det centrale registrer kun sådanne oplysninger vedrørende udeladelse af oplysninger om bestemmelsesstedet i forbindelse med godkendte oplagshavere.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register

Referencer

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Dato for høring af EP

12.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

10.9.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

29.8.2018

Behandling i udvalg

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.9.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

11.9.2018

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik