Διαδικασία : 2018/0181(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0285/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0285/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0368

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 638kWORD 55k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Ivana Maletić

(Απλοποιημένη διαδικασία– Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0349),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0371/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0285/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου εκθέτει τη νομική βάση για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών.

Η εν λόγω πρόταση αφορά την αυτοματοποίηση της επιτήρησης της διακίνησης των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος μέλος και διακινούνται σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, θα απαιτείται η εγγραφή οικονομικών φορέων που διακινούν προϊόντα δυνάμει του κεφαλαίου V της οδηγίας ΧΧΧ/ΕΚ στο μητρώο οικονομικών φορέων, το οποίο επί του παρόντος περιορίζεται στους οικονομικούς φορείς που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων οι οποίες προβλέπονται στα κεφάλαια III και IV της οδηγίας ΧΧΧ/ΕΚ. Με την παρούσα πρόταση μεταφέρεται αυτή η απαίτηση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2012.

Στόχος της πρότασης είναι να καθιερωθεί η υποχρέωση καταχώρισης των οικονομικών φορέων που διακινούν προϊόντα δυνάμει του κεφαλαίου V τμήμα 2 της οδηγίας XXX/ΕΚ. Χωρίς αυτήν την πρόταση, δεν θα είναι δυνατή η πλήρης αυτοματοποίηση των διακινήσεων προϊόντων που τίθενται σε ανάλωση. Με την παρούσα πρόταση γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα μέσω της υφιστάμενης διάταξης σχετικά με την προστασία δεδομένων που περιέχεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2012.

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της κεντρικής ανάπτυξης και λειτουργίας μιας εκτεταμένης νέας υπηρεσίας θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος FISCALIS, εντός των πιστώσεων που έχουν ήδη προβλεφθεί στον επίσημο δημοσιονομικό προγραμματισμό. Δεν θα απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, η παρούσα πρωτοβουλία δεν επιδιώκει να προδικάσει την πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Με την πρόταση τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του κανονισμού ώστε να συμπεριληφθούν δύο νέες κατηγορίες οικονομικών φορέων: οι πιστοποιημένοι αποστολείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως αποστολείς για υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, και οι πιστοποιημένοι παραλήπτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως παραλήπτες για υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και εγγεγραμμένοι αποστολείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως πιστοποιημένοι αποστολείς, ενώ οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και εγγεγραμμένοι παραλήπτες ως πιστοποιημένοι παραλήπτες. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους θα πρέπει να ενημερώνονται για αυτό το γεγονός και αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο μητρώο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση, το ηλεκτρονικό μητρώο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα του εγγεγραμμένου αποστολέα να αφήνει κενά τα πεδία του προορισμού στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου κατά τη διακίνηση, διά θαλάσσης ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας XXX/ΕΚ, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής και ο εγγεγραμμένος αποστολέας μπορούν να παραλείπουν τα στοιχεία του πεδίου προορισμού. Επί του παρόντος, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 389/2012, το κεντρικό μητρώο περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες σχετικά με το κενό πεδίο προορισμού μόνο στην περίπτωση εγκεκριμένου αποθηκευτή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μητρώου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

12.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

29.8.2018

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

11.9.2018

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου