Menetlus : 2018/0181(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0285/2018

Esitatud tekstid :

A8-0285/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/10/2018 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0368

RAPORT     *
PDF 342kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektroonilise registri sisu osas

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Ivana Maletić

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektroonilise registri sisu osas

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0349),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0371/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0285/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Ettepanekus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektroonilise registri sisu osas, on sätestatud liikmesriikide halduskoostöö õiguslik alus.

See puudutab aktsiisikauba liikumise järelevalve automatiseerimist sellise kauba puhul, mis on ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusse lubatud ja viiakse kaubanduslikul eesmärgil kättetoimetamiseks mõnda teise liikmesriiki. Uue korra kohaselt nõutakse direktiivi XXX/EÜ V peatüki alusel kaupa vedavate ettevõtjate registreerimist ettevõtjate registris, milles piirdutakse praegu ainult direktiivi XXX/EÜ III ja IV peatükis sätestatud korda kasutavate ettevõtjatega. Kõnealuse ettepanekuga lisatakse see nõue ka määrusesse (EL) nr 389/2012.

Ettepaneku eesmärk on kehtestada selliste ettevõtjate registreerimise kohustus, kes veavad kaupa direktiivi XXX/EÜ V peatüki 2. jao alusel. Sellise ettepaneku puudumisel ei ole tarbimiseks ringlusse lubatud kauba liikumise täielik automatiseerimine võimalik. Lisaks austatakse kõnealuses ettepanekus põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele määruses (EL) nr 389/2012 sisalduva andmekaitsesätte kaudu.

Uue laiendatud teenuse keskse arendamise ja toimimise mõju eelarvele kaetakse programmi „Fiscalis“ eelarvest ametliku finantsplaneeringuga juba ette nähtud assigneeringute ulatuses. Täiendavaid vahendeid ELi eelarvest ei ole tarvis. Ettepanek ei mõjuta ka komisjoni ettepanekut järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta.

Ettepanekuga muudetakse määruse artikli 19 kohaldamisala, et lisada sinna kaks uut ettevõtjate liiki: sertifitseeritud kaubasaatjad, kes on registreeritud sellise aktsiisikauba saatjatena, mis on juba tarbimiseks ringlusse lubatud, ja sertifitseeritud kaubasaajad, kes on registreeritud sellise aktsiisikauba saajatena, mis on juba tarbimiseks ringlusse lubatud. Volitatud laopidajad ja registreeritud kaubasaatjad võivad tegutseda sertifitseeritud kaubasaatjatena ning volitatud laopidajad ja registreeritud kaubasaajad sertifitseeritud kaubasaajatena. Liikmesriigi pädevaid asutusi tuleb sellest teavitada ja see teave peaks sisalduma ka registris.

Lisaks sisaldab elektrooniline register ettepaneku kohaselt teavet registreeritud kaubasaatja õiguse kohta jätta esialgse elektroonilise haldusdokumendi sihtkohaväljad tühjaks, kui energiatooteid veetakse aktsiisi peatamise korra alusel meritsi või siseveeteid pidi. Direktiivi XXX/EÜ artikli 23 kohaselt võivad volitatud laopidaja ja registreeritud kaubasaatja sihtkohavälja täitmata jätta. Määruse (EL) nr 389/2012 kohaselt sisaldab keskregister praegu sellist teavet sihtkohavälja tühjaksjätmise kohta ainult volitatud laopidaja puhul.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Halduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas seoses elektroonilise registri sisuga

Viited

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

12.7.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

10.9.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

29.8.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.9.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

11.9.2018

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika