Menettely : 2018/0181(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0285/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0285/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0368

MIETINTÖ     *
PDF 340kWORD 55k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Ivana Maletić

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0349),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0371/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0285/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta muodostetaan oikeusperusta jäsenvaltioiden väliselle hallinnolliselle yhteistyölle.

Tämä koskee valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen valvonnan automatisointia, kun kyseessä ovat tavarat, jotka on luovutettu kulutukseen yhdessä jäsenvaltiossa ja jotka siirretään toiseen jäsenvaltioon luovutettaviksi kaupallisessa tarkoituksessa kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa. Uusi järjestelmä edellyttää, että direktiivin XXX/EU V luvun mukaisesti tavaroita siirtävät talouden toimijat rekisteröidään talouden toimijoiden rekisteriin, johon rekisteröinti on tällä hetkellä rajoitettu talouden toimijoihin, jotka käyttävät direktiivin XXX/EU III ja IV luvussa säädettyjä järjestelmiä. Tällä ehdotuksella tämä vaatimus sisällytetään asetukseen (EU) N:o 389/2012.

Ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön velvollisuus rekisteröidä talouden toimijat, jotka siirtävät tavaroita direktiivin XXX/EU V luvun 2 jakson mukaisesti. Ilman tätä ehdotusta kulutukseen luovutettujen tavaroiden siirtojen täydellinen automatisointi ei ole mahdollista. Lisäksi tässä ehdotuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja erityisesti oikeutta yksityisyyteen sekä otetaan huomioon asetukseen (EU) N:o 389/2012 sisältyvä nykyinen tietosuojasäännös.

Laajennetun uuden palvelun keskustason kehittämisen ja käytön talousarviovaikutukset katetaan Fiscalis-ohjelman talousarvioon sisältyvistä määrärahoista, jotka on jo vahvistettu virallisessa rahoitussuunnitelmassa. EU:n talousarviosta ei tarvita lisävaroja. Tämän aloitteen tarkoituksena ei myöskään ole vaikuttaa seuraavaan monivuotista rahoituskehystä koskevaan komission ehdotukseen.

Ehdotuksella muutetaan asetuksen 19 artiklan soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään kaksi uutta talouden toimijoiden ryhmää: luotettaviksi tunnustetut lähettäjät, jotka on rekisteröity lähettäjiksi kulutukseen jo luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden osalta, ja luotettaviksi tunnustetut vastaanottajat, jotka on rekisteröity vastaanottajiksi kulutukseen jo luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden osalta. Valtuutetut varastonpitäjät ja rekisteröidyt lähettäjät voivat toimia luotettaviksi tunnustettuina lähettäjinä, ja valtuutetut varastonpitäjät ja rekisteröidyt vastaanottajat voivat toimia luotettaviksi tunnustettuina vastaanottajina. Jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava tästä, ja nämä tiedot olisi myös sisällytettävä rekisteriin.

Lisäksi ehdotuksen mukaan sähköiseen rekisteriin sisältyy tieto rekisteröidyn lähettäjän oikeudesta jättää määräpaikkaa koskevat kohdat tyhjiksi sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksessa, kun lähettäjä siirtää energiatuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä meritse tai sisävesitse. Valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity lähettäjä voivat direktiivin XXX/EU 23 artiklan mukaan jättää määräpaikkaa koskevan kohdan täyttämättä. Tällä hetkellä asetuksen (EU) N:o 389/2012 mukaan keskusrekisteriin merkitään tällainen tieto tyhjäksi jätetystä määräpaikkaa koskevasta kohdasta vain valtuutetun varastonpitäjän tapauksessa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla sähköisen rekisterin sisällön osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

12.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.9.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

29.8.2018

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.9.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.9.2018

Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö