Nós Imeachta : 2018/0181(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0285/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0285/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 03/10/2018 - 9.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0368

TUARASCÁIL     *
PDF 423kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 maidir le comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil i ndáil le hábhar an chláir leictreonaigh

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Ivana Maletić

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 maidir le comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil i ndáil le hábhar an chláir leictreonaigh

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0349),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0371/2018),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0285/2018),

1.  Ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

3.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Leis an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 389/2012 maidir le comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil i ndáil le hábhar an chláir leictreonaigh, leagtar síos an bunús dlí le haghaidh comhar riaracháin idir na Ballstáit.

Baineann sé sin le huathoibriú mhaoirsiú na ngluaiseachtaí maidir le hearraí máil arna n-eisiúint lena dtomhailt i mBallstát amháin agus atá á n-aistriú go Ballstát eile lena seachadadh chun críocha tráchtála sa Bhallstát eile sin. Leis na socruithe nua, beidh ceangal ar oibreoirí eacnamaíocha a bhíonn ag aistriú earraí faoi Chaibidil V de Threoir XXX/CE clárú i gclár na n-oibreoirí eacnamaíocha atá srianta faoi láthair d’oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann úsáid as na socruithe i gCaibidlí III agus IV de Threoir XXX/CE. Leis an moladh reatha, cuirtear é sin chun feidhme i Rialachán (AE) Uimh. 389/2012.

Is é cuspóir an togra ná oibleagáid ar oibreoirí eacnamaíocha a bhíonn ag aistriú earraí clárú a thabhairt isteach faoi Chaibidil V, Roinn 2 de Threoir XXX/CE. In éagmais an togra sin, ní bheifear in ann gluaiseacht earraí a eisítear lena dtomhailt a uathoibriú go hiomlán. Thairis sin, sa togra seo, urramaítear na cearta bunúsacha, go háirithe an ceart chun príobháideachais tríd an bhforáil reatha maidir le cosaint sonraí i Rialachán (AE) Uimh. 389/2012.

Le buiséad FISCALIS, cumhdófar an tionchar buiséadach maidir le seirbhís leathnaithe nua a fhorbairt agus a oibriú go lárnach faoi chuimsiú na leithreasaí dá bhforáiltear cheana féin sa chlárú airgeadais ofigiúil. Ní bheidh gá le haon acmhainní breise ó bhuiséad an Aontais. Anuas air sin, níl sé i gceist go ndéanfaí réamhbhreithiúnas leis an tionscnamh seo ar thogra an Choimisiúin ar an gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile.

Leis an togra, leasaítear raon feidhme Airteagal 19 den Rialachán chun dhá chatagóir nua d’oibreoirí eacnamaíocha a áireamh: coinsíneoirí deimhnithe, atá cláraithe mar choinsíneoirí le haghaidh earraí máil atá eisithe cheana féin lena dtomhailt agus coinsínithe deimhnithe atá cláraithe mar choinsínithe le haghaidh earraí máil atá eisithe cheana féin lena dtomhailt. Féadfaidh coimeádaithe trádstórais údaraithe agus coinsíneoirí cláraithe gníomhú mar choinsíneoirí deimhnithe agus féadfaidh coimeádaithe trádstórais údaraithe agus coinsínitithe údaraithe gníomhú mar choinsínithe deimhnithe. Is gá údaráis inniúla an Bhallstáit a chur ar an eolas faoin méid sin agus ba cheart an fhaisnéis sin a chur san áireamh sa chlár chomh maith.

Anuas air sin, de réir an togra, sa chlár leictreonach, beidh faisnéis faoin gceart atá ag an gcoinsíneoir cláraithe na réimsí cinn scríbe a fhágáil ar lár sa dréacht-doiciméad riaracháin leictreonach agus táirgí fuinnimh a bhfuil na dleachtanna ina leith ar fionraí á n-aistriú ar muir nó ar uiscebhealaí intíre. Faoi Airteagal 23 de Threoir XXX/CE, féadfaidh an coimeádaí trádstórais údaraithe agus an coinsíneoir cláraithe an réimse cinn scríbe a fhágáil ar lár. Faoi láthair, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 389/2012, ní bhíonn an fhaisnéis sin a bhaineann leis an réimse cinn scríbe a bheith fágtha ar lár sa phríomhchlárlann ach amháin i gcás coimeádaí trádstórais údaraithe.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil i ndáil le hábhar an chláir leictreonaigh

Tagairtí

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

12.7.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

10.9.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

29.8.2018

Pléite sa choiste

29.8.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

7.9.2018

 

 

 

Dáta don chur síos

11.9.2018

An nuashonrú is déanaí: 19 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais