Procedūra : 2018/0181(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0285/2018

Pateikti tekstai :

A8-0285/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0368

PRANEŠIMAS     *
PDF 568kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Ivana Maletić

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0349),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0371/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0285/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlyme dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje nuostatos dėl elektroninio registro turinio nustatytas valstybių narių administracinio bendradarbiavimo teisinis pagrindas.

Jis susijęs su akcizais apmokestinamų prekių, išleistų vartoti vienos valstybės narės teritorijoje, o po to gabenamų į kitos valstybės teritoriją pristatyti komerciniais tikslais toje kitoje valstybėje narėje, gabenimo priežiūros automatizavimu. Pagal naują tvarką bus reikalaujama, kad pagal Direktyvos XXX/EB V skyrių prekes gabenantys ūkinės veiklos vykdytojai būtų registruojami ūkinės veiklos vykdytojų registre, kuriame šiuo metu apsiribojama ūkinės veiklos vykdytojais, kurie naudojasi Direktyvos XXX/EB III ir IV skyriuose nustatyta tvarka. Šiuo pasiūlymu šis reikalavimas įtraukiamas į Reglamentą (ES) Nr. 389/2012.

Pasiūlymo tikslas – nustatyti pareigą registruoti ūkinės veiklos vykdytojus, gabenančius prekes pagal Direktyvos XXX/EB V skyriaus 2 skirsnį. Be šio pasiūlymo nebus įmanoma visiškai automatizuoti išleistų vartoti prekių gabenimo. Be to, šiuo pasiūlymu gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į privatumą, pagal galiojančias nuostatas dėl duomenų apsaugos, įtrauktas į Reglamentą (ES) Nr. 389/2012.

Išplėstos naujos paslaugos centrinio plėtojimo ir veikimo poveikis biudžetui bus finansuojamas iš programos FISCALIS biudžeto neviršijant oficialioje finansinėje programoje jau numatytų asignavimų. Papildomų išteklių iš ES biudžeto nereikės. Be to, šia iniciatyva neketinama daryti poveikio Komisijos pasiūlymui dėl kitos daugiametės finansinės programos.

Pasiūlymu iš dalies keičiama reglamento 19 straipsnio taikymo sritis siekiant įtraukti dvi naujas ūkinės veiklos vykdytojų kategorijas: patvirtintų siuntėjų, kurie yra registruoti jau išleistų vartoti akcizais apmokestinamų prekių siuntėjai, ir patvirtintų gavėjų, kurie yra registruoti jau išleistų vartoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai. Kaip patvirtinti siuntėjai galės veikti įgaliotieji sandėlių savininkai ir registruotieji siuntėjai, o kaip patvirtinti gavėjai – įgaliotieji sandėlių savininkai ir registruotieji gavėjai. Apie tai turėtų būti pranešta valstybės narės kompetentingoms institucijoms, o ši informacija taip pat turėtų būti įtraukta į registrą.

Be to, remiantis pasiūlymu, į elektroninį registrą bus įtraukiama informacija, susijusi su registruotojo siuntėjo teise palikti neužpildytus elektroninio administracinio dokumento projekto paskirties vietos laukus, kai energetikos produktai, kuriems pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenami jūra arba vidaus vandenimis. Pagal Direktyvos XXX/EB 23 straipsnį įgaliotasis sandėlio savininkas ir registruotasis siuntėjas gali nepildyti paskirties vietos lauko. Šiuo metu, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 389/2012, centriniame registre nurodoma, kad nepildyti paskirties lauko gali tik įgaliotasis sandėlio savininkas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninių registrų turiniu

Nuorodos

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Konsultacijos su EP data

12.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

29.8.2018

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

7.9.2018

 

 

 

Pateikimo data

11.9.2018

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika