Procedūra : 2018/0181(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0285/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0285/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/10/2018 - 9.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0368

ZIŅOJUMS     *
PDF 635kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Ivana Maletić

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0349),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0371/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0285/2018),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu, nosaka juridisko pamatu administratīvai sadarbībai starp dalībvalstīm.

Tas attiecas uz tādu akcīzes preču pārvietošanas uzraudzības automatizēšanu, kuras ir izlaistas patēriņam vienā dalībvalstī un kuras tiek pārvietotas uz citu dalībvalsti, lai šajā citā dalībvalstī tiktu piegādātas komerciāliem mērķiem. Jaunā kārtība paredz to, ka ekonomikas dalībniekiem, kas pārvieto preces saskaņā ar Direktīvas XXX/EK V nodaļas noteikumiem, ir jāreģistrējas ekonomikas dalībnieku reģistrā, kurā pašlaik reģistrējas tikai tie ekonomikas dalībnieki, kas izmanto Direktīvas XXX/EK III un IV nodaļā paredzēto kārtību. Ar pašreizējo priekšlikumu šī prasība tiek iekļauta Regulā (ES) Nr. 389/2012.

Priekšlikuma mērķis ir ieviest to ekonomikas dalībnieku reģistrēšanās pienākumu, kuri pārvieto preces saskaņā ar Direktīvas XXX/EK V nodaļas 2. iedaļu. Bez šā priekšlikuma nebūs iespējams pilnībā automatizēt patēriņam izlaistu preču pārvietošanu. Turklāt šajā priekšlikumā ir ievērotas pamattiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu, jo Regulā (ES) Nr. 389/2012 ir iekļauts noteikums par datu aizsardzību.

Jauna paplašināta pakalpojuma centralizētas izstrādes un darbības ietekmi uz budžetu segs no FISCALIS budžeta oficiālajā finanšu plānā paredzēto apropriāciju ietvaros. Papildu resursi no ES budžeta nebūs nepieciešami. Turklāt ar šo iniciatīvu nav paredzēts skart Komisijas priekšlikumu par nākamo daudzgadu finanšu shēmu.

Ar šo priekšlikumu tiek grozīta Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. panta piemērošanas joma, tajā iekļaujot divas jaunas ekonomikas dalībnieku kategorijas: sertificētus nosūtītājus, kas ir reģistrēti kā tādu akcīzes preču nosūtītāji, kuras jau ir izlaistas patēriņam, un sertificēti saņēmēji, kas ir reģistrēti kā tādu akcīzes preču saņēmēji, kuras jau ir izlaistas patēriņam. Apstiprinātiem noliktavu turētājiem un reģistrētiem nosūtītājiem būs iespēja rīkoties kā sertificētiem nosūtītājiem, savukārt apstiprinātiem noliktavu turētājiem un reģistrētiem saņēmējiem — kā sertificētiem saņēmējiem. Par to būs jāinformē attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes, un šī informācija arī būtu jāiekļauj reģistrā.

Turklāt saskaņā ar šo priekšlikumu elektroniskajā reģistrā būs ietverta informācija par reģistrēto nosūtītāju tiesībām elektroniskā administratīvā dokumenta projektā atstāt tukšu galamērķa lauciņu, ja energoprodukti tiek pārvietoti pa jūru vai iekšējiem ūdensceļiem atliktās nodokļa maksāšanas režīmā. Saskaņā ar Direktīvas XXX/EK 23. pantu apstiprināti noliktavu turētāji un reģistrēti nosūtītāji var atstāt tukšu galamērķa lauciņu. Pašlaik saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2012 centrālajā reģistrā šādu informāciju par tukšu galamērķa lauciņu iekļauj tikai apstiprināta noliktavas turētāja gadījumā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Administratīvā sadarbība akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektroniskā reģistra saturu

Atsauces

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

12.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

10.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

29.8.2018

Izskatīšana komitejā

29.8.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.9.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

11.9.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika