Procedure : 2018/0181(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0285/2018

Ingediende teksten :

A8-0285/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0368

VERSLAG     *
PDF 351kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Ivana Maletić

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0349),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0371/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0285/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

In het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 betreffende administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register wordt de rechtsgrondslag vastgesteld voor de administratieve samenwerking tussen de lidstaten.

Hierbij gaat het om de automatisering van het toezicht op de overbrengingen van accijnsgoederen die voor verbruik zijn vrijgegeven in de ene lidstaat en vervolgens naar een andere lidstaat worden overgebracht om voor commerciële doeleinden te worden geleverd in die andere lidstaat. Met het oog op de nieuwe regeling zullen de marktdeelnemers die goederen overbrengen overeenkomstig hoofdstuk V van Richtlijn XXX/EG, moeten worden opgenomen in het register van marktdeelnemers, dat momenteel is beperkt tot de marktdeelnemers die gebruikmaken van de regelingen in de hoofdstukken III en IV van Richtlijn XXX/EG. Met het onderhavige voorstel wordt deze vereiste opgenomen in Verordening (EU) nr. 389/2012.

Het voorstel strekt ertoe een registratieverplichting vast te stellen voor de marktdeelnemers die goederen overbrengen overeenkomstig hoofdstuk V, afdeling 2, van Richtlijn XXX/EG. Zonder dit voorstel zou het niet mogelijk zijn om de overbrengingen van voor verbruik vrijgegeven goederen volledig te automatiseren. Dit voorstel eerbiedigt de grondrechten, in het bijzonder het recht op privacy, op grond van de bestaande bepaling inzake gegevensbescherming die is opgenomen in Verordening (EU) nr. 389/2012.

De budgettaire gevolgen van de centrale ontwikkeling en het centrale beheer van een uitgebreide nieuwe dienst zullen worden gedekt door het Fiscalis-budget binnen de grenzen van de kredieten waarin reeds was voorzien in de officiële financiële programmering. Er zijn geen extra middelen uit de EU-begroting nodig. Bovendien is het niet de bedoeling dat dit initiatief vooruitloopt op het voorstel van de Commissie over het volgende meerjarig financieel kader.

Het voorstel breidt het toepassingsgebied van artikel 19 van de verordening uit tot twee nieuwe categorieën marktdeelnemers: gecertificeerde afzenders, die zijn geregistreerd als afzenders van reeds voor verbruik vrijgegeven accijnsgoederen, en gecertificeerde geadresseerden, die zijn geregistreerd als geadresseerden van reeds voor verbruik vrijgegeven accijnsgoederen. Erkende entrepothouders en geregistreerde afzenders zullen kunnen optreden als gecertificeerde afzenders, en erkende entrepothouders en geregistreerde geadresseerden als gecertificeerde geadresseerden. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat zullen hiervan in kennis moeten worden gesteld en deze informatie zal ook moeten worden opgenomen in het register.

Daarnaast is in het voorstel bepaald dat het elektronische register informatie zal bevatten over het recht van de geregistreerde afzender om de bestemmingsvelden in het voorlopig elektronisch administratief document leeg te laten wanneer energieproducten onder een accijnsschorsingsregeling over zee of via binnenwaterwegen worden overgebracht. Overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn XXX/EG mag de erkende entrepothouder en de geregistreerde afzender het bestemmingsveld weglaten. In Verordening (EU) nr. 389/2012 is momenteel bepaald dat het centrale register dergelijke informatie over het lege bestemmingsveld alleen bevat als het om een erkende entrepothouder gaat.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register

Document- en procedurenummers

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Datum raadpleging EP

12.7.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

10.9.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

29.8.2018

Behandeling in de commissie

29.8.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

7.9.2018

 

 

 

Datum indiening

11.9.2018

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid