Procedura : 2018/0181(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0285/2018

Teksty złożone :

A8-0285/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/10/2018 - 9.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0368

SPRAWOZDANIE     *
PDF 573kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Ivana Maletić

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0349),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0371/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0285/2018),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru określa podstawę prawną współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi.

Dotyczy on automatyzacji nadzoru nad przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, które zostały dopuszczone do konsumpcji w jednym państwie członkowskim i są przemieszczane do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia do celów handlowych w tym innym państwie członkowskim. Zgodnie z nowymi zasadami wymagana będzie rejestracja podmiotów gospodarczych przemieszczających wyroby na podstawie rozdziału V dyrektywy XXX/WE w rejestrze podmiotów gospodarczych, który obecnie obejmuje jedynie podmioty gospodarcze korzystające z przepisów zawartych w rozdziałach III i IV dyrektywy XXX/WE. Niniejszy wniosek wdraża powyższy wymóg do rozporządzenia (UE) nr 389/2012.

Celem wniosku jest wprowadzenie obowiązku rejestracji podmiotów gospodarczych przemieszczających wyroby na podstawie rozdziału V sekcja 2 dyrektywy XXX/WE. Bez tego wniosku pełna automatyzacja przemieszczania towarów dopuszczonych do konsumpcji nie będzie możliwa. Ponadto niniejszy wniosek nie narusza praw podstawowych, a w szczególności prawa do prywatności wynikającego z istniejących przepisów w sprawie ochrony danych zawartych w rozporządzeniu (UE) nr 389/2012.

Wpływ rozwoju i funkcjonowania nowej poszerzonej usługi na poziomie centralnym na budżet będzie pokrywany z budżetu programu Fiscalis ze środków już przewidzianych w oficjalnym programowaniu finansowym. Nie będą wymagane żadne dodatkowe środki z budżetu UE. Ponadto niniejsza inicjatywa nie ma na celu przesądzać o wniosku Komisji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Wniosek dotyczy zmiany zakresu art. 19 rozporządzenia w celu uwzględnienia dwóch nowych kategorii podmiotów gospodarczych: certyfikowanych wysyłających, którzy są zarejestrowani jako wysyłający wyroby akcyzowe już dopuszczone do konsumpcji, i certyfikowanych odbiorców, którzy są zarejestrowani jako odbiorcy wyrobów akcyzowych już dopuszczonych do konsumpcji. Uprawnieni prowadzący skład i zarejestrowani wysyłający będą mieć możliwość funkcjonowania w charakterze certyfikowanych wysyłających, a uprawnieni prowadzący skład i zarejestrowani odbiorcy – w charakterze certyfikowanych odbiorców. Właściwy organ państwa członkowskiego będzie musiał zostać poinformowany o tej okoliczności i informacja ta powinna też zostać wprowadzona do rejestru.

Zgodnie z wnioskiem rejestr elektroniczny obejmie ponadto informacje dotyczące prawa zarejestrowanego wysyłającego, by nie wypełniać w projekcie elektronicznego dokumentu administracyjnego pól dotyczących przeznaczenia w przypadku przemieszczania produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy drogą morską lub wodami śródlądowymi. Zgodnie z art. 23 dyrektywy XXX/WE uprawniony prowadzący skład i zarejestrowany wysyłający mogą nie wypełniać pola dotyczącego przeznaczenia. Obecnie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 389/2012 centralny rejestr obejmuje taką informację na temat pustego pola przeznaczenia jedynie w przypadku uprawnionego prowadzącego skład.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości rejestru elektronicznego

Odsyłacze

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Data konsultacji z PE

12.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

29.8.2018

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

7.9.2018

 

 

 

Data złożenia

11.9.2018

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności