Procedură : 2018/0181(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0285/2018

Texte depuse :

A8-0285/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/10/2018 - 9.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0368

RAPORT     *
PDF 494kWORD 54k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Ivana Maletić

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0349),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0371/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0285/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic stabilește baza juridică de cooperare administrativă între statele membre.

Ea vizează automatizarea supravegherii deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru și care sunt deplasate către alt stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale în acest alt stat membru. Noile măsuri vor impune înregistrarea operatorilor economici care deplasează mărfuri în temeiul capitolului V din Directiva XXX/CE în registrul operatorilor economici, în prezent limitat la operatorii economici care fac uz de dispozițiile capitolelor III și IV din Directiva XXX/CE. Prezenta propunere pune în aplicare această cerință în cadrul Regulamentului (UE) nr. 389/2012.

Obiectivul propunerii este de a introduce obligația de înregistrare a operatorilor economici care deplasează mărfuri în temeiul capitolului V secțiunea 2 din Directiva XXX/CE. În absența acestei propuneri, nu va fi posibilă automatizarea completă a circulației mărfurilor eliberate pentru consum. În plus, prezenta propunere respectă drepturile fundamentale, în special dreptul la viață privată, prin dispozițiile existente privind protecția datelor cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 389/2012.

Impactul bugetar al dezvoltării și funcționării la nivel central a unui nou serviciu extins va fi acoperit de bugetul FISCALIS în limita creditelor deja prevăzute în programarea financiară oficială. Nu vor fi necesare resurse suplimentare de la bugetul UE. În plus, această inițiativă nu are intenția de a aduce atingere propunerii Comisiei privind următorul cadru financiar multianual.

Propunerea modifică sfera de aplicare a articolului 19 din regulament pentru a include două noi categorii de operatori economici: expeditorii certificați, care sunt înregistrați ca expeditori ai produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum, și destinatarii certificați, care sunt înregistrați ca destinatari ai produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum. Antrepozitarii autorizați și expeditorii înregistrați vor avea posibilitatea de a acționa în calitate de expeditori certificați, iar antrepozitarii autorizați și destinatarii înregistrați, în calitate de destinatari certificați. Autoritățile competente ale statelor membre vor trebui să fie informate cu privire la acest fapt, iar aceste informații ar trebui, de asemenea, să fie incluse în registru.

În plus, conform propunerii, registrul electronic va include informații privind dreptul expeditorului înregistrat de a nu completa câmpurile referitoare la destinație în proiectul de document administrativ electronic în cazul deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize pe cale maritimă sau pe căi navigabile interioare. În conformitate cu articolul 23 din Directiva XXX/CE, antrepozitarul autorizat și expeditorul înregistrat pot omite câmpul referitor la destinație. În prezent, în Regulamentul (UE) nr. 389/2012, registrul central conține aceste informații privind câmpul necompletat referitor la destinație doar în cazul unui antrepozitar autorizat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic

Referințe

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Data consultării PE

12.7.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

10.9.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

29.8.2018

Examinare în comisie

29.8.2018

 

 

 

Data adoptării

7.9.2018

 

 

 

Data depunerii

11.9.2018

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate