Postup : 2018/0181(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0285/2018

Predkladané texty :

A8-0285/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0368

SPRÁVA     *
PDF 510kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Ivana Maletić

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0349),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0371/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0285/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra, stanovuje právny základ pre administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi.

Tá sa týka automatizácie dohľadu nad prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte a ktorý sa prepravuje do druhého členského štátu, aby bol v tomto druhom členskom štáte dodaný na podnikateľské účely. Nový systém si bude vyžadovať, aby sa hospodárske subjekty, ktoré prepravujú tovar podľa kapitoly V smernice XXX/ES, zaregistrovali v registri hospodárskych subjektov, ktorý sa v súčasnosti vzťahuje len na hospodárske subjekty, ktoré využívajú režimy uvedené v kapitolách III a IV smernice XXX/ES. Týmto návrhom sa táto požiadavka zavádza do nariadenia (EÚ) č. 389/2012.

Cieľom návrhu je zaviesť povinnosť registrácie hospodárskych subjektov, ktoré prepravujú tovar podľa kapitoly V oddielu 2 smernice XXX/ES. V prípade neexistencie tohto návrhu nebude možná úplná automatizácia prepravy tovaru uvedeného do daňového voľného obehu. Okrem toho tento návrh rešpektuje základné práva, najmä právo na súkromie, prostredníctvom existujúceho ustanovenia o ochrane údajov, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 389/2012.

Rozpočtový vplyv centrálneho vývoja a prevádzky rozšírenej novej služby bude krytý z rozpočtu programu FISCALIS v rámci rozpočtových prostriedkov, s ktorými sa už počíta v oficiálnom finančnom plánovaní. Nebudú nutné žiadne dodatočné zdroje z rozpočtu EÚ. Cieľom tejto iniciatívy okrem toho nie je predbiehať návrh Komisie týkajúci sa nového viacročného finančného rámca.

Návrhom sa mení rozsah článku 19 nariadenia tak, aby zahŕňal dve nové kategórie hospodárskych subjektov: certifikovaných odosielateľov, ktorí sú zaregistrovaní ako odosielatelia pre tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu, a certifikovaných príjemcov, ktorí sú zaregistrovaní ako príjemcovia pre tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu. Oprávnení prevádzkovatelia daňových skladov a registrovaní odosielatelia budú môcť konať ako certifikovaní odosielatelia a oprávnení prevádzkovatelia daňových skladov a registrovaní príjemcovia budú môcť konať ako certifikovaní príjemcovia. Príslušné orgány členského štátu budú musieť byť o tejto skutočnosti informované a tieto informácie by sa mali takisto zahrnúť do registra.

Podľa návrhu bude elektronický register navyše obsahovať informácie týkajúce sa práva registrovaného odosielateľa ponechať v návrhu elektronického administratívneho dokumentu polia pre miesto určenia prázdne, keď prepravuje energetické výrobky v režime pozastavenia dane po mori alebo vnútrozemskými vodnými cestami. Na základe článku 23 smernice XXX/ES môžu oprávnení prevádzkovatelia daňových skladov a registrovaní odosielatelia vynechať údaje v poli pre miesto určenia. Centrálny register v nariadení (EÚ) č. 389/2012 obsahuje v súčasnosti takúto informáciu o prázdnom poli pre miesto určenia iba v prípade oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra

Referenčné čísla

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Dátum konzultácie s EP

12.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.9.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

29.8.2018

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

7.9.2018

 

 

 

Dátum predloženia

11.9.2018

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia