RAPORT     ***I
PDF 872kWORD 96k
12.9.2018
PE 612.279v01-00 A8-0286/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe

(COM(2017)0257 – C8-0140/2017 – 2017/0087(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Eva Maydell

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe

(COM(2017)0257 – C8-0140/2017 – 2017/0087(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0257),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolele 91, 100 114, 192, 194 și 337 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0140/2017),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0286/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 91, articolul 100, articolul 114, articolul 192, articolul 194 alineatul (2) și articolul 337,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 337,

Justificare

În urma avizului Serviciului Juridic al Parlamentului European și în așteptarea avizului Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic al regulamentului propus în temeiul articolului 39 din Regulamentul de procedură, este oportun să se limiteze temeiul juridic la articolul 337 din TFUE, conform recomandărilor Serviciului Juridic.

(1)

JO C 81, 2.3.2018, p. 88.


AVIZUL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Doamnei Anneleen Van Bossuyt

Președintă

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

STRASBOURG

Subiect:  Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe (COM(2017)0257 – C8-0140/2017– 2017/0087(COD))

Stimată doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 3 aprilie 2018 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice (JURI), în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului, pentru examinarea pertinenței temeiului juridic ales de Comisie pentru propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații cu privire la piața internă și domenii conexe(1), cunoscută și sub denumirea de „SMIT”.

Propunerea inițială a Comisie se bazează pe articolul 43 alineatul (2), pe articolele 91, 100, 114 și 192, pe articolul 194 alineatul (2) și pe articolul 337 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Amendamentul unic adoptat în cursul votului privind raportul în cadrul Comisiei IMCO vizează înlocuirea temeiul juridic menționat mai sus exclusiv cu articolul 337 din TFUE.

Acest lucru ar presupune trecerea de la procedura legislativă ordinară la o procedură fără caracter legislativ, după cum se menționează la punctul 25 al treilea paragraf din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, și ar necesita un schimb de opinii între Parlament, Consiliu și Comisie. Se aplică articolul 63 coroborat cu articolul 39 din Regulamentul de procedură.

I - Context

La 28 octombrie 2015, anunțând Strategia privind piața unică, Comisia a subliniat că „va propune o inițiativă legislativă care să îi permită să colecteze în mod direct informații fiabile de la anumiți operatori de pe piață, cu scopul de a proteja și de a îmbunătăți funcționarea pieței unice.”(2) Acest instrument de informare privind piața unică va face parte dintr-o strategie generală de punere în aplicare care urmărește „o abordare holistică, care să acopere toate etapele procesului decizional, de la elaborarea politicilor până la punerea în aplicare și informare, în conformitate cu abordarea privind o mai bună legiferare. Aceasta include o mai bună integrare a aspectelor legate de evaluare și de asigurare a aplicării legii în elaborarea politicilor, o mai bună orientare și asistență statelor membre în punerea în aplicare a normelor privind piața unică și o politică de punere în aplicare mai coerentă și mai eficientă menită să îmbunătățească respectarea globală a normelor privind piața unică și a dreptului UE, în general.”

La 2 mai 2017, Comisia a prezentat un „pachet privind conformitatea” care conține trei propuneri privind îmbunătățirea funcționării practice a pieței unice, inclusiv propunerea privind stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe, care creează instrumentul de informare privind piața unică.

Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 43 alineatul (2), pe articolele 91, 100, 114 și 192, pe articolul 194 alineatul (2) și pe articolul 337 din TFUE.

II – Articolele relevante din tratat

Următoarele articole din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sunt prezentate ca temeiuri juridice în propunerea Comisiei:

La titlul III, „Agricultura și pescuitul” din partea a treia din TFUE „Politicile și acțiunile interne ale Uniunii”:

Articolul 43 alineatul (2)

(ex-articol 37 TCE)

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.

La titlul VI, „Transportul”:

Articolul 91

(ex-articolul 71 TCE)

1. În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de aspectele speciale privind transporturile, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, stabilesc:

(a) norme comune aplicabile transporturilor internaționale, efectuate dinspre sau către teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(b) condițiile de admitere a transportatorilor nerezidenți pentru a efectua transporturi naționale într-un stat membru;

(c) măsurile care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor;

(d) orice altă dispoziție utilă.

[...]

Articolul 100

(ex-articolul 80 TCE)

1. Dispozițiile prezentului titlu se aplică transporturilor feroviare, rutiere și pe căi navigabile interioare.

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

La capitolul 3, „Apropierea legislațiilor”:

Articolul 114

(ex-articolul 95 TCE)

1. Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

[...]

La titlul XX, „Mediul”:

Articolul 192

(ex-articolul 175 TCE)

1. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191.

2. Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) și fără a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă:

(a) dispoziții în special de natură fiscală;

(b) măsuri privind:

– amenajarea teritoriului;

– administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau indirectă cu disponibilitatea resurselor menționate;

– exploatarea solurilor, cu excepția managementului deșeurilor;

(c) măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opțiunii unui stat membru între diferite surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie.

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menționate la primul paragraf.

3. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă programe de acțiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate.

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz.

[...]

La titlul XXI, „Energia”:

Articolul 194 alineatul (2)

2. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor. Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c).

La partea a șaptea din TFUE, „Dispoziții generale și finale”:

Articolul 337

(ex-articolul 284 TCE)

Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredințate, Comisia poate solicita și primi toate informațiile și poate proceda la toate verificările necesare, în limitele și condițiile stabilite de Consiliu hotărând cu majoritate simplă, în conformitate cu dispozițiile tratatelor.

În plus, având în vedere trimiterile încrucișate, ar trebui analizate următoarele articole:

Articolul 26

(ex-articolul 14 TCE)

1. Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în conformitate cu dispozițiile incidente ale tratatelor.

2. Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor.

3. Consiliul, la propunerea Comisiei, definește orientările și condițiile necesare asigurării unui progres echilibrat în toate sectoarele vizate.

Articolul 90

(ex-articolul 70 TCE)

În ceea ce privește domeniul reglementat de prezentul titlu, se urmăresc obiectivele tratatelor în cadrul unei politici comune în domeniul transporturilor.

Articolul 191 alineatul (1)

(ex-articolul 174 TCE)

1. Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:

– conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

– ocrotirea sănătății persoanelor;

– utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

– promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

Articolul 194 alineatul (1)

1. În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre:

(a) să asigure funcționarea pieței energiei;

(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,

(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și identificarea unor surse de energie noi și regenerabile; și

(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice.

III – Jurisprudența CJUE cu privire la alegerea temeiului juridic

Curtea de Justiție a considerat, în mod tradițional, problema temeiului juridic adecvat ca fiind o chestiune de o importanță constituțională, care garantează respectarea principiului de atribuire a competențelor (articolul 5 TUE) și stabilește natura și domeniul de aplicare ale competenței Uniunii.(3) Alegerea temeiului juridic nu este, prin urmare, discreționară. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”.(4) Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză. În acest context, alegerea temeiului juridic poate să nu depindă doar de convingerea instituției cu privire la obiectivul urmărit. Dorința unei instituții de a participa mai activ la adoptarea unei anumite măsuri, împrejurările în care un act a fost adoptat, precum și eforturile depuse în alte privințe în sfera de acțiune la care se referă măsura sunt, de asemenea, irelevante pentru a identifica temeiul juridic corect.(5)

Dacă, după analizarea unei măsuri, se dovedește că aceasta urmărește o dublă finalitate sau că are două componente și dacă una dintre aceste finalități sau componente poate fi identificată ca fiind principală ori preponderentă, iar cealaltă nu este decât accesorie, măsura trebuie să aibă un temei juridic unic, și anume temeiul impus de finalitatea sau de componenta principală ori preponderentă.(6) Cu toate acestea, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau componente simultane, care sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă, măsura în cauză va trebui să fie întemeiată pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare(7), dacă procedurile prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt incompatibile cu dreptul Parlamentului European și nu îl subminează.(8)

IV - Obiectivul și conținutul propunerii

Scopul propunerii, prezentat de Comisie în expunerea de motive, este „de a ajuta Comisia să monitorizeze și să asigure respectarea normelor pieței interne, oferindu-i posibilitatea de a obține în timp util informații cantitative și calitative cuprinzătoare și fiabile de la anumiți participanți pe piață, prin intermediul solicitărilor de informații care vizează un obiectiv precis.” Comisia continuă afirmând că „[a]ceastă inițiativă urmărește să îmbunătățească accesul Comisiei la informațiile privind piața necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în conformitate cu articolul 17 din TUE, pentru a aborda probleme grave în ceea ce privește aplicarea normelor privind piața internă

La considerentul 23, se menționează că obiectivul propunerii constă în „facilitarea accesului Comisiei la informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în vederea realizării unei funcționări fără probleme a pieței interne”.

Comisia explică la considerentul 1 că „[î]n anumite cazuri, informațiile sub nivelul optim care afectează acțiunea Comisiei cu privire la aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește piața internă cresc riscul apariției de dificultăți în calea schimburilor comerciale pe piața internă care rezultă din activități la nivel național necoordonate de aplicare a legii sau din dezvoltarea extrem de variată de soluții la aceste probleme.” La considerentul 3 se menționează: „identificarea și, dacă este cazul, abordarea acestor probleme în mod eficient și eficace necesită un acces rapid la informații privind piața complete, exacte și corecte din punct de vedere cantitativ și calitativ”.

În special, atunci când acționează în calitate de gardian al tratatelor, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE, Comisia ar trebui să aibă acces la toate informațiile factuale relevante. Cu toate acestea, este posibil ca Comisia să nu se poată baza întotdeauna pe informațiile furnizate de reclamanți sau de statele membre (considerentul 5). La considerentul 4, se reamintește că Comisia nu dispune de competențe de investigare proprii pentru a asigura respectarea dreptului Uniunii în domeniul pieței interne și că competențele de investigare existente legate de normele în materie de concurență „sunt limitate de temeiul lor juridic la anumite domenii și nu permit colectarea și utilizarea informațiilor colectate pentru alte scopuri de politică legate de piață internă.

Din acest motiv, așa cum se menționează la considerentul 8, ar fi necesar, în ultimă instanță, să i se confere Comisiei competența de a solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să îi furnizeze în mod direct, în timp util, informații cantitative și calitative cuprinzătoare, exacte și fiabile privind piața, atunci când alte surse de informații disponibile s-au dovedit insuficiente sau inadecvate.

Scopul acesteia este „de a furniza Comisiei capacitatea suplimentară de documentare, în cazul în care acest lucru este strict necesar pentru îndeplinirea sarcinii încredințate Comisiei prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a asigura aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu scopul de a institui și de a asigura funcționarea pieței interne.” (considerentul 10). Considerentul 10 precizează că „[o] astfel de împuternicire nu vizează crearea de noi competențe executive pentru Comisie, cum ar fi, în special, competența de a urmări în justiție încălcări ale legislației Uniunii în domeniul pieței interne împotriva diferiților participanți pe piață”.

Considerentul 10 clarifică, de asemenea, faptul că „[î]n vederea instituirii unei piețe interne pe deplin funcționale” domeniul de aplicare al SMIT acoperă acele sectoare economice din cadrul pieței interne pentru care TFUE prevede politici comune: agricultura și pescuitul (cu excepția conservării resurselor biologice marine), transporturile, mediul și energia.

La considerentul 12, se menționează că „[a]ceste solicitări de informații au drept scop soluționarea unei presupuse (adică bazate pe informațiile disponibile) probleme grave în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii în domeniile pieței interne, agriculturii și pescuitului (cu excepția conservării resurselor biologice marine), transporturilor, mediului și energiei.

La considerentul 14, Comisia menționează că „instrumentul de investigare [...] este deosebit de util pentru asigurarea aplicării dreptului Uniunii în domeniul pieței interne de către Comisie” și că „[a]cesta este, de asemenea, util pentru orice măsură ulterioară de executare de către statele membre în cauză care ar necesita utilizarea informațiilor pertinente colectate utilizând această competență și comunicate de către Comisie statelor membre în cauză” și „acest instrument de investigare ar putea fi, de asemenea, util [...] pentru a contribui la conceperea de soluții de reglementare”. La considerentul 15, se menționează că „Comisia ar trebui să fie în măsură să se asigure că” se dă „curs cererilor de informații”. La stabilirea valorilor amenzilor și penalităților cu titlu cominatoriu, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de principiul proporționalității”. În fine, la considerentul 20, Comisia admite „caracterul excepțional al instrumentului de investigare prevăzut în prezentul regulament”.

În ceea ce privește conținutul, la articolul 1 se explică faptul că regulamentul stabilește norme privind condițiile în care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate Comisiei în ceea ce privește domeniile menționate la articolul 2 și procedura pentru a solicita aceste informații. Domeniile menționate la articolul 2 sunt piața internă, în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din tratat, agricultura și pescuitul (cu excepția conservării resurselor biologice marine), transporturile, mediul și energia. Articolul 3 oferă definiții pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii. Articolul 4 conferă Comisiei competența de a solicita informații direct de la întreprinderi și asociații de întreprinderi pentru a aborda o dificultate gravă în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii, care poate submina realizarea unui obiectiv de politică important al Uniunii. Articolul 5 alineatul (2) litera (a) se referă la această presupusă dificultate gravă ca prezentând o dimensiune transfrontalieră.

Propunerea stabilește în capitolul II condițiile și procedura pentru solicitarea de informații. Comisia utilizează SMIT doar în ultimă instanță, atunci când informațiile de care dispune aceasta nu sunt suficiente sau adecvate și nu pot fi obținute în timp util din numeroase motive. În capitolul III, propunerea prevede sancțiuni în cazul în care întreprinderea nu furnizează informații sau nu furnizează decât informații incomplete, inexacte sau care induc în eroare, oferind Comisiei competența de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu.

V - Analizarea și stabilirea temeiului juridic adecvat

Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 43 alineatul (2), pe articolele 91, 100, 114 și 192, pe articolul 194 alineatul (2) și pe articolul 337 din TFUE.

Într-un document neoficial elaborat de serviciile Comisiei privind alegerea temeiurilor juridice pe care se bazează propunerea, se face o distincție între două seturi de temeiuri juridice: pe de o parte, articolul 337 din TFUE și, pe de altă parte, articolul 114 din TFUE, precum și articolul 43 alineatul (2), articolele 91, 100, 192 și articolul 194 alineatul (2).

Articolul 337 din TFUE permite Comisiei, în limitele și condițiile stabilite de Consiliu hotărând cu majoritate simplă, în conformitate cu dispozițiile tratatelor, să solicite și să primească toate informațiile și să procedeze la toate verificările necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate.

Conform jurisprudenței, articolul 114 din TFUE constituie temeiul juridic adecvat pentru măsurile de apropiere care vizează cu adevărat îmbunătățirea condițiilor pentru instituirea și funcționarea pieței interne prin eliminarea sau prevenirea apariției unor obstacole în calea libertăților fundamentale sau a denaturării concurenței(9).

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din TFUE, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.

În temeiul articolului 91 din TFUE, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă orice dispoziție adecvată în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite în tratate în cadrul unei politici comune în domeniul transporturilor. Articolul 91 din TFUE se aplică transportului feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare [articolul 100 alineatul (1) din TFUE]. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene.

Articolul 192 prevede adoptarea de măsuri în domeniul mediului. Articolul 192 alineatul (1) din TFUE prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, decid cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de Uniune pentru a atinge obiectivele politicii Uniunii în domeniul mediului. Anumite măsuri care intră în domeniul de aplicare al politicii Uniunii în domeniul mediului sunt adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European [articolul 192 alineatul (2)]. În conformitate cu articolul 192 alineatul (3), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă programe de acțiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare care trebuie atinse.

În temeiul articolului 194 alineatul (2) din TFUE, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor politicii Uniunii în domeniul mediului.

Potrivit Curții, temeiul juridic al unui act trebuie stabilit ținând seama de scopul și conținutul acestuia.

După cum a fost menționat mai sus, scopul declarat al propunerii este de a-i permite Comisiei să îndeplinească sarcinile care i-au fost încredințate de TFUE, pentru a asigura aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu scopul de a institui și de a asigura funcționarea pieței interne. Mai precis, obiectivul principal al SMIT este de a oferi Comisiei un instrument pentru colectarea informațiilor necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate prin tratat în ceea ce privește anumite domenii.

Conform jurisprudenței, articolul 337 din TFUE conferă Comisiei competența generală de a colecta orice informație necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate prin tratate, sub rezerva respectării condițiilor și a limitelor stabilite de Consiliu. Această dispoziție constituie temeiul juridic al actelor privind activitatea generală care constă în culegerea de informații de către Comisie, astfel încât să nu fie necesar ca aceste acte să se bazeze pe diferitele dispoziții din tratat care conferă atribuții specifice Comisiei și fără a solicita ca această colectare să fie necesară pentru atingerea obiectivelor unei anumite politici a UE.(10)

Curtea a afirmat că, pentru a stabili dacă temeiul juridic al unui act al Uniunii care are drept scop colectarea de informații într-un anumit sector este articolul 337 din TFUE sau un temei juridic specific, trebuie să se examineze dacă acest act poate fi considerat, în ceea ce privește scopul și conținutul său, necesar pentru realizarea obiectivelor specifice ale politicii Uniunii în cauză.

Articolul 2 din propunere prevede că SMIT trebuie să se aplice în domenii specifice. Prin urmare, acesta este strâns legat de obiectivele politicilor Uniunii enumerate la articolul respectiv. Cu toate acestea, instrumentul de informare face parte dintr-o strategie generală de asigurare a respectării legislației care vizează îmbunătățirea conformității globale cu normele privind piața unică și cu legislația UE, în general. Colectarea de informații pe care Comisia o poate realiza este doar cea făcută cu scopul de a o ajuta să își îndeplinească sarcinile legate de punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației Uniunii. Propunerea nu pare să prevadă norme care integrează SMIT în cadrul normelor Uniunii privind piața internă sau oricare dintre sectoarele specifice menționate la articolul 2 din propunere. Se pare că scopul SMIT nu este de a realiza obiectivele consacrate în mod special în cadrul uneia sau mai multor politici specifice ale Uniunii, ci mai degrabă de a soluționa dificultățile legate de punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului Uniunii în domenii specifice.

În lumina celor de mai sus, având în vedere caracterul orizontal al SMIT și faptul că legătura cu domeniile de politică enumerate la articolul 2 pare a fi mai degrabă accesorie, articolul 43 alineatul (2), articolele 91, 114, 100 și 192 și articolul 194 alineatul (2) nu reprezintă temeiuri juridice adecvate pentru propunere.

În ceea ce privește articolul 337 din TFUE, trebuie remarcat faptul că propunerea nu numai că împuternicește Comisia să solicite informații de la întreprinderi și asociații de întreprinderi; de fapt, propunerea stipulează că ea instituie un instrument de anchetă excepțional pentru Comisie și o măsură de punere în aplicare. În special capitolul III privind amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu reflectă o mare asemănare cu dispozițiile referitoare la sancțiuni prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului și în Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului. Cu toate acestea, temeiul juridic pentru aceste acte care permite să se prevadă amenzi și penalități cu titlu cominatoriu este limitat strict la cazurile de concurență, este menționat clar în tratat, nu necesită recurgerea la articolul 339 din TFUE și nu se aplică altor politici legate de piața internă. În cazul SMIT, temeiul juridic prevăzut de Comisie, și anume articolul 337 din TFUE, doar împuternicește Comisia să colecteze informații și să efectueze verificările necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredințate fără a-i conferi acesteia nicio competență suplimentară în acest sens.

VI - Concluzie și recomandare

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se concluzioneze că articolul 43 alineatul (2), articolele 91, 114, 100 și 192 și articolul 194 alineatul (2) din TFUE nu constituie temeiurile juridic adecvate pentru SMIT propus de Comisie și că actual obiectiv și actualul conținut al propunerii depășesc competențele prevăzute la articolul 337 din TFUE.

În cadrul reuniunii sale din 10 septembrie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a decis cu 12 voturi pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri(11) să recomande faptul că articolul 43 alineatul (2), articolele 91, 114, 100 și 192 și articolul 194 alineatul (2) din TFUE nu constituie temeiurile juridic adecvate pentru SMIT propus de Comisie și că actual obiectiv și actualul conținut al propunerii depășesc competențele prevăzute la articolul 337 din TFUE.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

(1)

COM(2017)0257.

(2)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi” - 28.10.2015, COM(2015)0550, p. 17.

(3)

Avizul 2/00, Rec., 2001, I-9713, punctul 5.

(4)

Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul și Consiliul, Rec., 2009, I-7585, punctul 45.

(5)

Cauza C-269/97, Comisia/Consiliul, Rec., 2000, p. I-2257, punctul 44.

(6)

Cauza C-491/01, British American Tobacco (Investments) și Imperial Tobacco, UE:C:2002:741, punctul 94; T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami, UE:T:2013:215, punctul 66.

(7)

Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rec., 2003, p. I-08913, punctul 40; Cauza C-178/03 Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2006, p. I-107, punctele 43-56.

(8)

Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, („Dioxidul de titan”), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25; Cauza C-268/94, Portugalia/Consiliul, Rec., 1996, p. I-6177.

(9)

A se vedea cauza C-217/04, Regatul Unit/Parlamentul și Consiliul, (ENISA), Rec., 2006, p. I-3771, punctul 42.

(10)

Cauza C-490/10, Parlamentul/Consiliul, UE:C:2012:525, punctele 63-64.

(11)

La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Mady Delvaux, Laura Ferrara (vicepreședintă), Axel Voss (raportor pentru aviz), Alex Mayer [pentru Mary Honeyball, în conformitate cu articolul 200 alineatul (2) din Regulamentul de procedură], Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații cu privire la piața internă și la domenii conexe

Referințe

COM(2017)0257 – C8-0140/2017 – 2017/0087(COD)

Data prezentării la PE

2.5.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

31.5.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

31.5.2017

JURI

31.5.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

29.5.2017

JURI

29.5.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Eva Maydell

30.5.2017

 

 

 

Contestarea temeiului juridic

Data avizului JURI

JURI

10.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2017

21.11.2017

11.7.2018

 

Data adoptării

12.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Asim Ademov, Isabella De Monte, Sylvie Goddyn

Data depunerii

12.9.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Dita Charanzová, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

S&D

Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

2

0

ENF

Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 21 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate