ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)

18.9.2018 - (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Мириам Дали
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2017/0293(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0287/2018

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0676),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0395/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[1],

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 14 март 2018 г. до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0287/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии16 определя ясна и амбициозна цел: до средата на века емисиите на парникови газове от транспорта трябва да се намалят поне с 60% спрямо тези през 1990 г. и да е налице устойчива тенденция за понижаване до нула. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта, вредящи на нашето здраве, трябва да бъдат незабавно драстично намалени. Ще е нужно по-нататъшно намаляване на емисиите от конвенционалните двигатели с вътрешно горене след 2020 г. Превозните средства с нулеви и ниски емисии трябва да навлязат и да придобият значителен пазарен дял до 2030 г.

(3)  Транспортът е единственият голям сектор в Съюза, в който емисиите на парникови газове все още се увеличават. За да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на проведената в Париж през 2015 г. 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията на целия транспортен сектор трябва да бъде ускорена и емисиите на парникови газове от този сектор следва да бележат устойчива тенденция за понижаване до нула до средата на века. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта, значително вредящи на нашето здраве и околната среда, също трябва да бъдат незабавно драстично намалени. Ще е нужно по-нататъшно намаляване на емисиите от конвенционалните двигатели с вътрешно горене след 2020 г. Превозните средства с нулеви и ниски емисии трябва да навлязат и да придобият значителен пазарен дял до 2030 г.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Разработването на стратегии в областта на научните изследвания, доставките, обработването и производството в рамките на постиженията в изграждането на леки компоненти е от ключово значение за постигането на напредък в нисковъглеродния преход в автомобилния сектор. Като част от по-широката нарастваща роля на биоикономиката и на възобновяемите, рециклируемите и устойчивите продукти, които могат да се произвеждат в нея, се наблюдават все по-голям брой научни изследвания в областта на суровините с естествени влакна и техните композити. Тези постижения трябва да бъдат подчинени на разбирането за ограниченията от гледна точка на природните ресурси, наличната земя, а оттам и нуждата от предлагане на устойчиви решения за края на жизнения цикъл.

Обосновка

Независимо от контекста на неутралния по отношение на технологиите подход, именно електрическите автомобили се считат за решение за нисковъглероден преход в сектора. Лекото тегло на тези превозни средства е ключов елемент, а биологичните и биологично композитните компоненти предоставят тези характеристики.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Социално приемливият и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии до средата на века изисква промени в цялата верига за създаване на стойност в автомобилостроенето, като се взема предвид потенциалното неблагоприятно въздействие върху гражданите и регионите във всички държави членки. Важно е да се вземат предвид социалните последици от прехода и да се проявява инициативност при справянето с последиците за работните места. Следователно от първостепенно значение е настоящите мерки да бъдат придружени и от целеви програми на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище за преквалификация, повишаване на квалификацията и пренасочване на работници, както и от инициативи за образование и търсене на работа в неблагоприятно засегнатите общности и региони, провеждани в тесен диалог със социалните партньори и компетентните органи.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Успешният преход към мобилност с нулеви емисии изисква обща политическа рамка за превозните средства, инфраструктурата, електропреносните мрежи, устойчивото производство, доставка и рециклиране на акумулаторни батерии, в която на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище да се съчетават икономическите стимули и стимулите за заетостта, подкрепени от по-енергични инструменти на Съюза за финансиране.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г. беше одобрено намаляване на емисиите на парникови газове с 30% до 2030 г. в сравнение с 2005 г. за секторите, които не са обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии. Пътният транспорт има значителен принос за емисиите на тези сектори и неговите емисии продължават да са значително по-високи от нивата от 1990 г. Ако емисиите от пътния транспорт продължат да се увеличават, това ще компенсира намаленията, постигнати от другите сектори с цел борба с изменението на климата.

(6)  Емисиите от пътния транспорт продължават да са значително по-високи от нивата от 1990 г., като компенсират намаленията, постигнати от другите сектори с цел борба с изменението на климата.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Направената през 2015 г. оценка на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 стигна до заключението, че тези регламенти са съществени, до голяма степен съгласувани и са породили значителни икономии на емисии, като същевременно са показали по-голяма икономическа ефективност от очакваната. Те също така са създали значителна добавена стойност за Съюза, която не би могла да бъде постигната в същата степен посредством национални мерки.

(9)  Направената през 2015 г. оценка на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 стигна до заключението, че тези регламенти са съществени, до голяма степен съгласувани и са породили значителни икономии на емисии, като същевременно са показали по-голяма икономическа ефективност от очакваната. Те също така са създали значителна добавена стойност за Съюза, която не би могла да бъде постигната в същата степен посредством национални мерки. При тази оценка обаче се стигна и до заключението, че постигнатите реални намаления на емисиите на CO2 са значително по-малки от тези, които се посочват при изпитването на действието за одобрение на типа, и че разликите по отношение на емисиите между изпитването за одобрение на типа и показателите в реални условия значително са накърнили ефективността на стандартите за емисиите на CO2, както и доверието на потребителите в потенциалните икономии на гориво на новите превозни средства.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  За да се гарантира ефективността на настоящия регламент, намаляването на емисиите на CO2 следва да се постига при условията на нормална работа и използване на превозните средства. Ето защо е подходящо да се включи строга забрана за измервателно-коригиращи устройства в настоящия регламент и да се предоставят на органите средствата за гарантиране на спазването на тази забрана.

Обосновка

В член 13 от Директива 510/2010 е предвидено преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Условията, включени в това изменение, са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Важно е определянето на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 да продължи да осигурява предвидимост и сигурност при планирането за производителите на превозни средства по отношение на новите им леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза.

(12)  Определянето на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 продължава да осигурява предвидимост и сигурност при планирането за производителите на превозни средства по отношение на новите им леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза.

Обосновка

В член 13 от Директива 510/2011 е предвидено преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Обхванатите от това изменение елементи са свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 a)   В оценката на Комисията на Директива 1999/94/EО на Европейския парламент и на Съвета през 2016 г. беше отбелязана необходимостта от допълнително разясняване и опростяване на законодателството, което би могло да увеличи неговото значение, ефективност, ефикасност и съгласуваност. Целта на Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията е да се насърчи хармонизираното прилагане на Директива 1999/94/ЕО. Въпреки това по-добре проектирани и допълнително хармонизирани изисквания на Съюза за етикетиране на автомобилите, които предоставят на потребителите сравнима, надеждна и лесна за ползване информация относно ползите от леките автомобили с ниски емисии, включително информация относно замърсителите на въздуха и разходите за експлоатация, в допълнение към емисиите на CO2 и разхода на гориво, биха могли да подкрепят навлизането на най-ефективните по отношение на разхода на гориво и най-екологосъобразните автомобили на пазара в целия Съюз. Ето защо Комисията следва да преразгледа Директива 1999/94/ЕО не по-късно от 31 декември 2019 г. и да представи съответно законодателно предложение. Освен това, подобно на леките пътнически автомобили, секторът на леките търговски превозни средства също би могъл да се възползва от въвеждането на такъв етикет за разхода на гориво и емисиите на CO2. Поради това Комисията следва също така да анализира тези възможности за този сектор и по целесъобразност да представи подходящи законодателни предложения.

 

_______________

 

Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили (ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16).

 

Препоръка (ЕС) 2017/948 на Комисията от 31 май 2017 г. относно използването на стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2, получили одобрение на типа и измерени в съответствие с Хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства, когато се предоставя информация за потребителите в съответствие с Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 142, 2.6.2017 г., стр. 100).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Поради това равнищата на намаление на емисиите за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства за целия Съюз следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите за климата и енергетиката за 2030 г. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на автомобилната промишленост да не отлага въвеждането на пазара на технологии за енергийна ефективност и превозни средства с нулеви и ниски емисии.

(13)  Равнищата на намаление на емисиите за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства за целия Съюз следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите на Съюза за климата и енергетиката за 2030 г. и след това. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на автомобилната промишленост да не отлага въвеждането на пазара на технологии за енергийна ефективност и превозни средства с нулеви и ниски емисии. Освен това, за да се запази динамиката на намаляване на емисиите след 2030 г., следва да се прилага поне една и съща траектория за намаляване на емисиите, считано от 1 януари 2031 г., което дава възможност за продължаване на декарбонизацията на сектора в съответствие с ангажиментите, поети по силата на Парижкото споразумение.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Макар Съюзът да е сред най-големите световни производители на моторни превозни средства и да показва лидерската си позиция в технологично отношение в сектора, конкуренцията се увеличава и автомобилният сектор в световен мащаб се променя бързо чрез иновации в електрифицираното силово предаване и чрез съвместна, свързана и автоматизирана мобилност. За да запази своята конкурентоспособност на световно равнище и достъпа си до пазарите, Съюзът се нуждае от регулаторна рамка, включваща специален стимул за превозни средства с нулеви и ниски емисии, която създава голям местен пазар и подкрепя технологичното развитие и иновациите.

(14)  Макар Съюзът да е сред най-големите световни производители на моторни превозни средства и да показва лидерската си позиция в технологично отношение в сектора, конкуренцията се увеличава и автомобилният сектор в световен мащаб се променя бързо чрез иновации в електрифицираното силово предаване и чрез съвместна, свързана и автоматизирана мобилност. Ако промишлеността на Съюза стартира късно необходимия енергиен преход в транспортния сектор, има опасност да изгуби водещата си роля. За да запази своята конкурентоспособност на световно равнище и достъпа си до пазарите, Съюзът се нуждае от регулаторна рамка, включваща специален политически механизъм за превозни средства с нулеви и ниски емисии, която създава голям местен пазар и подкрепя технологичното развитие и иновациите.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Постигането на дългосрочната цел за напълно декарбонизирана мобилност на Съюза не е възможно без технологични иновации и технически прогрес. В този смисъл и предвид увеличаващата се международна технологична конкуренция е абсолютно необходимо Съюзът и държавите членки да продължат своите усилия за проучване и разработване на инициативи за засилване на възможните полезни взаимодействия в сектора, подобно на неотдавна формирания алианс на Съюза за акумулаторните батерии, и за подкрепа на публичните и частните инвестиции в научните изследвания и иновациите в автомобилната промишленост на Съюза, за да се запази водещата роля на Съюза в областта на технологиите в този сектор и да се гарантира дългосрочната устойчивост на неговата промишлена база, като се запазва нейната ефективност и конкурентоспособност на световния пазар.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да се въведе специален насърчителен механизъм, за да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Механизмът за облекчения следва да бъде замислен по такъв начин, че да насърчава въвеждането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

(15)  Следва да се въведе специален политически механизъм, за да се улесни и ускори плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Механизмът за облекчения и дебитиране следва да бъде замислен по такъв начин, че да насърчава въвеждането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии и да гарантира инвестиционна сигурност за своевременното и адекватно разгръщане на необходимата инфраструктура за зареждане.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Определянето на целеви показател за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на ЕС, съчетано с добре изграден механизъм за коригиране на целта за специфични емисии на CO2 на производителя въз основа на дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в собствения му автомобилен парк следва да осигури силен и категоричен сигнал за разработването и внедряването на такива превозни средства, като същевременно се остави възможност за по-нататъшно подобряване на ефективността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене.

(16)  Определянето на солидни целеви показател за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на ЕС, съчетано с добре изграден механизъм за коригиране на целта за специфични емисии на CO2 на производителя въз основа на дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в собствения му автомобилен парк следва да осигури силен и категоричен сигнал за разработването, внедряването и пускането на пазара на такива превозни средства, като същевременно се остави възможност за по-нататъшно подобряване на ефективността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  При определянето на облекчения за превозни средства с нулеви и ниски емисии е целесъобразно да се вземе предвид разликата между емисиите на CO2 на съответните превозни средства. Механизмът за коригиране следва да гарантира, че производител, който надхвърля целевия показател, ще се възползва от по-висока цел за специфични емисии на CO2. За да се гарантира балансиран подход, следва да бъдат определени граници на нивото на корекция, допускано в посочения механизъм. Това ще осигури стимули за насърчаване на своевременното разгръщане на инфраструктура за презареждане и ще донесе значителни ползи за потребителите, за конкурентоспособността и околната среда.

(17)  При определянето на целеви показатели за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии е целесъобразно да се вземе предвид разликата между емисиите на CO2 на съответните превозни средства. Механизмът за коригиране следва да гарантира, че производител, който надхвърля целевия показател, ще се възползва от по-висока цел за специфични емисии на CO2, докато производител, който не постига целевия показател, ще трябва да се съобрази с по-строга цел за емисии на CO2. За да се гарантира балансиран подход, следва да бъдат определени граници на нивото на корекция, допускано в посочения механизъм. Това ще осигури стимули за насърчаване на своевременното разгръщане на инфраструктура за презареждане и ще донесе значителни ползи за потребителите, за конкурентоспособността и околната среда.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17 a) Следва да бъдат направени своевременни и достатъчни инвестиции едновременно в производството и внедряването на превозни средства с нулеви и ниски емисии, както и в цялостната поддържаща инфраструктура, която се изисква, включително в устойчивото производство, доставка и рециклиране на акумулаторни батерии. Отделните инструменти за подпомагане както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки, трябва да работят заедно и ефективно, като мобилизират и стимулират значителни публични и частни инвестиции. Инфраструктурата за зареждане и за презареждане с гориво трябва да бъде въведена бързо, за да се гарантира доверието на потребителите и стопанската сигурност за производителите на превозни средства. Поради това следва да се подкрепи производството на акумулаторни батерии и клетъчни батерии в Съюза, разположено, ако е възможно, в близост до обекти за производство на превозни средства.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Следва обаче да се осигури баланс между стимулите за екологичните иновации и онези технологии, за които ефектът на намаляване на емисиите е доказан по официалната процедура за изпитване. В резултат на това е уместно да се запази горна граница за намалението чрез екологични иновации, които производителят може да вземе под внимание за постигане на съответствие с целите. Комисията следва да има възможност да преразгледа стойността на горната граница, по-специално за да вземе предвид ефектите от промяната при официалната процедура за изпитване. Също така е целесъобразно да се уточни как следва да се изчисляват икономиите за постигане на съответствие с целите.

(23)  Следва обаче да се осигури баланс между стимулите за екологичните иновации и онези технологии, за които ефектът на намаляване на емисиите е доказан по официалната процедура за изпитване. В резултат на това е уместно да се запази горна граница за намалението чрез екологични иновации, които производителят може да вземе под внимание за постигане на съответствие с целите. Комисията следва да има възможност да преразгледа стойността на горната граница и да я понижи, по-специално за да вземе предвид ефектите от промяната при официалната процедура за изпитване. Също така е целесъобразно да се уточни как следва да се изчисляват икономиите за постигане на съответствие с целите.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  В случаите, когато монтирането на електрическа акумулаторна батерия в тежкотоварно леко търговско превозно средство (клас ІІІ, категория N1) може да увеличи масата на превозното средство до степен то да бъде прекласифицирано в категория N2, този технически проблем следва да бъде разрешен.

Обосновка

Електрифицирането на леките превозни средства може да увеличи теглото им поради тежестта на батериите. Ако по-голямото тегло доведе до превишаване на ограничението за тегло в категорията на превозното средство, усилията за увеличаване на броя на превозните средства с ниски и нулеви емисии в даден автомобилен парк няма да се вземат предвид по смисъла на настоящия регламент. Един от начините да се разреши този проблем може да бъде разширяването на ограничението за тегло за тази категория в случаите, когато увеличаването на теглото е безспорно свързано с усилията за намаляване на емисиите чрез система за алтернативно задвижване.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Процедурата за предоставяне на дерогации от целевата стойност от 95 g CO2/km за целия автомобилен парк на тясноспециализираните производители гарантира, че усилията за намаляване на емисиите, които е необходимо да положат тясноспециализираните производители, са съпоставими с тези на големите производители по отношение на посочената цел. Опитът обаче показва, че тясноспециализираните производители имат същия потенциал като големите производители за постигането на целите за CO2, поради това по отношение на целевите стойности, определени за 2025 г. и нататък не се счита за уместно да се прави разлика между тези две категории производители.

(28)  Опитът показва, че тясноспециализираните производители имат същия потенциал като големите производители за постигането на целите за CO2, и следователно повече не се счита за уместно да се прави разлика между тези две категории производители.

Обосновка

В член 13 от Директива 510/2011 е предвидено преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Обхванатите от това изменение елементи са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Специфичните емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства се измерват на хармонизирана основа в Съюза в съответствие с методологията, предвидена в Регламент (ЕО) № 715/2007. За да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест, свързана с настоящия регламент, спазването следва да се оценява чрез посочване на данни за регистрациите на нови леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза, събрани от държавите членки и докладвани на Комисията. С цел да се осигури съпоставимост на данните, използвани за оценка на степента на спазване, правилата за тяхното събиране и отчитане следва да се хармонизират във възможно най-голяма степен. Поради това следва ясно да се посочи отговорността на компетентните органи за осигуряването на точни и пълни данни, както и необходимостта от ефективно сътрудничество между тези органи и Комисията по въпросите на качеството на данните.

(37)  Специфичните емисии на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства се измерват на хармонизирана основа в Съюза в съответствие с методологията, предвидена в Регламент (ЕО) № 715/2007. За да се намали във възможно най-голяма степен административната тежест, свързана с настоящия регламент, спазването следва да се оценява чрез посочване на данни за регистрациите на нови леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза, събрани от държавите членки и докладвани на Комисията. С цел да се осигури съпоставимост на данните, използвани за оценка на степента на спазване, правилата за тяхното събиране и отчитане следва да се хармонизират. Поради това следва ясно да се посочи отговорността на компетентните органи за осигуряването на точни и пълни данни, както и необходимостта от ефективно сътрудничество между тези органи и Комисията по въпросите на качеството на данните.

Обосновка

В член 13 от Директива 510/2011 е предвидено преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Обхванатите от това изменение елементи са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)   Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на равнището на Съюза. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, следва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза.

(38)   Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на равнището на Съюза. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, следва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза и сумите да се използват, за да се допринася за справедлив преход към мобилност с нулеви емисии. Тези суми следва също така да се използват за допълване на целевите програми за преквалификация, повишаване на квалификацията и образование на работниците, засегнати от структурни промени в автомобилния сектор, и за инициативи за пренасочване на работниците и за търсене на работа в тесен диалог със социалните партньори, общностите и компетентните органи в регионите, засегнати от преобразуването на работни места.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Ефективността на целите, определени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 в реални условия е тясно зависима от представителността на официалната процедура за изпитване. В съответствие със становището на Механизма за научни становища23 и препоръката на Европейския парламент след проведеното от него проучване на измерванията на емисии в автомобилния сектор24, следва да се въведе механизъм за оценка на представителността в реални условия на стойностите за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от превозните средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Комисията следва да има правомощията да осигури публичен достъп до такива данни, и при необходимост да разработи нужните процедури за определяне и събиране на данните, необходими за извършване на такива оценки.

(41)  Ефективността на целите, определени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 в реални условия е тясно зависима от представителността на официалната процедура за изпитване. В съответствие със становището на Механизма за научни становища23 и препоръката на Европейския парламент след проведеното от него проучване на измерванията на емисии в автомобилния сектор24, следва да се въведе механизъм за оценка на представителността в реални условия на стойностите за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от превозните средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Най-надеждният начин за гарантиране на действителната представителност на стойностите за одобрението на типа е да се въведе изпитване за емисиите на CO2 в реални условия. Поради тази причина Комисията следва, посредством делегирани актове и при отчитане на целесъобразността на използването на PEMS, да разработи изпитването на емисиите на CO2 в реални условия и да го въведе най-късно две години след датата на прилагане на настоящия регламент. Въпреки това, докато изпитването стане приложимо, спазването на настоящия регламент следва да се гарантира чрез използване на докладваните от производителите данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, заедно с ограничение, определено за всеки производител през 2021 г. като процентна разлика, която не трябва да се превишава. Комисията следва да има правомощията да осигури публичен достъп до данните за разхода на гориво и да разработи нужните процедури за докладване на тези данни, необходими за извършване на такива оценки. Комисията следва да предприеме подходящи мерки в случай на неспазване от страна на производителите на изискванията по отношение на емисиите на CO2 в реални условия съгласно настоящия регламент.

__________________

__________________

23 Научно становище 1/2016 на групата на високо равнище на научните съветници, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от леките превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“

23 Научно становище 1/2016 на групата на високо равнище на научните съветници, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от леките превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“

24 Препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908 (RSP)

24 Препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908 (RSP)

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41a)  Понастоящем няма хармонизиран начин за оценяване на емисиите през целия жизнен цикъл на леките превозни средства. Целесъобразно е Комисията да предостави такъв анализ до края на 2026 г., за да представи цялостна картина на въглеродните емисии от сектора на леките превозни средства. За тази цел Комисията следва да разработи посредством делегирани актове обща методика на Съюза за последователното докладване на данни, считано от 2025 г., от страна на производителите относно емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл от всички видове горива и задвижващи системи на превозните средства, които пускат на пазара. Такава методика следва също така да бъде съобразена със съответните стандарти на ISO и да отчита потенциала за глобално затопляне на емисиите на превозното средство от източника на гориво до резервоара, от резервоара до колелото, по време на производството и в края на жизнения цикъл. Анализът на Комисията следва да се основава на докладваните от производителите данни, както и на всички други съответни налични данни.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  С цел да се изменят или допълват несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно измененията на приложения II и III по отношение на изискванията относно данните и параметрите на данните, допълненията на правилата относно тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации по отношение на целите за специфични емисии, относно съдържанието на заявленията за дерогация и относно съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2, корекция на стойността на M0 и TM0 , посочена в член 13, на тавана от 7 g CO2/km, посочен в член 11, и корекция на формулите от приложение I, посочени в член 14, параграф 3. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(46)  С цел да се изменят или допълват несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно измененията на приложения II и III по отношение на изискванията относно данните и параметрите на данните, установяването на изискванията за гарантиране на спазването на забраната за измервателно-коригиращи устройства и необходимото съдържание на разширения пакет документи, посочен в член 4, параграф 3в, установяването на правилата и процедурите за докладване на емисиите през целия жизнен цикъл, посочени в член 7, параграф 8а), допълненията на правилата относно тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации по отношение на целите за специфични емисии, относно съдържанието на заявленията за дерогация и относно съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2, корекция на стойността на M0 и TM0, посочена в член 13, на тавана от 7 g CO2/km, посочен в член11, разработването на изпитването за емисиите на CO2 в реални условия, посочено в член 12, параграф 1а), и корекция на формулите от приложение I, посочени в член 14, параграф 3. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва системно да получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Обосновка

Необходима корекция, произтичаща от новите делегирани правомощия по член 7, параграф 8 а и член 12, параграф 1а – вж. съответните обосновки.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.

1.  С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства с цел да се постигнат целите на Съюза по отношение на климата и да се изпълнят неговите ангажименти оп отношение на климата на международно равнище по начин, който е съвместим с правилното функциониране на вътрешния пазар.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  От 1 януари 2025 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:

4.  От 1 януари 2025 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:

a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 15 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част А на приложение I;

a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 20 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част А на приложение I;

б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 15 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част Б на приложение I;

б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 20 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.1 от част Б на приложение I;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

От 1 януари 2025 г. за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии се прилага целеви показател, равен на 20% от пазарния дял на продажбите на нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства през 2025 г., определен в съответствие с точка 6.3 от част А на приложение I и точка 6.3 от част Б на приложение I.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  От 1 януари 2030 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:

5.  От 1 януари 2030 г. се прилагат следните цели за автомобилните паркове на целия ЕС:

a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 30 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.2.1 от част А на приложение I;

a)  за средните емисии на парка от нови пътнически автомобили се определя цел, равна на 45 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.2.1 от част А на приложение I;

б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 30 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.2 от част Б на приложение I.

б)  за средните емисии на парка от нови леки търговски превозни средства се определя цел, равна на 45 % намаление спрямо средната стойност на целите за специфични емисии за 2021 г., определена в съответствие с точка 6.1.2 от част Б на приложение I.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

От 1 януари 2030 г. за дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии се прилага целеви показател, равен на 40% от пазарния дял на продажбите на нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства през 2030 г., определен в съответствие с точка 6.3 от част А на приложение I и точка 6.3 от част Б на приложение I.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  категория N1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и за категория N1, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки търговски превозни средства“), които се регистрират за първи път в Съюза и не са били регистрирани преди това извън него („нови леки търговски превозни средства“).

б)  категория N1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и за категория N1, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки търговски превозни средства“), които се регистрират за първи път в Съюза и не са били регистрирани преди това извън него („нови леки търговски превозни средства“). Комисията, в съответствие с целите, заложени в настоящия регламент, разполага с правомощието да актуализира, ако е необходимо, горната граница за референтната маса (2 610 кг) за леките търговски превозни средства, задвижвани с алтернативни горива, за които е необходимо да се предвиди допълнително тегло поради използването на по-тежки задвижващи системи и на системи за съхранение на енергия (напр. акумулаторни батерии) от тези, използвани при конвенционалните превозни средства.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Настоящият регламент се прилага за превозни средства с алтернативни горива с максимално допустима маса над 3 500 kg, но не повече от 4 250 kg, при условие че надхвърлянето на масата над 3 500 kg се дължи единствено на по-голямата маса на задвижващата система в сравнение със задвижващата система на превозно средство със същите размери, оборудвано с конвенционален двигател с вътрешно горене с принудително запалване или запалване чрез сгъстяване.

Обосновка

Електрифицирането на леките превозни средства може да увеличи теглото им поради тежестта на батериите. Ако по-голямото тегло доведе до превишаване на границата за теглото за категорията на превозното средство, усилията за увеличаване на броя на превозните средства с ниски и нулеви емисии в даден автомобилен парк не могат да се вземат предвид по смисъла на настоящия регламент. Един от начините да се разреши този проблем може да бъде увеличаването на границата за теглото за тази категория в случаите, когато увеличаването на теглото е безспорно свързано с усилията за намаляване на емисиите чрез система за алтернативно задвижване.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нa)  „измервателно-коригиращо устройство“ е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър, целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е система или част на система, която увеличава емисиите на CO2 при условия, които могат да се очакват при нормално работа и използване на превозното средство.

Обосновка

Член 13 от Директива 510/2011 предвижда преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Условията, включени в това изменение, са свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Производителят оборудва превозните средства така, че системите и компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите, да бъдат проектирани, изработени и сглобени по начин, позволяващ на леките пътнически автомобили или леките търговски превозни средства, при нормална експлоатация, да бъдат в съответствие със специфичните цели за емисиите и другите изисквания съгласно настоящия регламент и мерките по прилагането му.

Обосновка

Член 13 от Директива 510/2011 предвижда преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Условията, включени в това изменение, са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Употребата на измервателно-коригиращи устройства е забранена. Забраната не се прилага, когато:

 

a)  необходимостта от такива устройства е оправдана за предпазване на двигателя от повреда или авария и за осигуряване на безопасното функциониране на превозното средство;

 

б)  устройството функционира само при стартиране на двигателя; или

 

в)  условията са включени по същество в процедурите за изпитване, посочени в член 1.

Обосновка

Член 13 от Директива 510/2011 предвижда преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Условията, включени в това изменение, са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  С цел органите по одобряване да извършат оценка на съответствието с параграфи 3а и 3б от настоящия член, производителят предоставя разширен пакет документи. На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 16, за да допълни настоящия регламент с изисквания с цел да се гарантира спазването на забраната за измервателно-коригиращи устройства и необходимото съдържание на разширения пакет документи.

Обосновка

Член 13 от Директива 510/2011 предвижда преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Условията, включени в това изменение, са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За всяка календарна година всяка държава членка отчита данните, посочени в част А от приложения II и III, за всеки нов лек пътнически автомобил и всяко леко търговско превозно средство, регистрирани на нейната територия. Тези данни се предоставят на разположение на производителите и на посочените от тях вносители или представители във всяка държава членка. Държавите членки полагат всички възможни усилия, за да гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин. Всяка държава членка гарантира, че специфичните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили, за които не е издадено одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, се измерват и отразяват в сертификата за съответствие.

1.  За всяка календарна година всяка държава членка отчита данните, посочени в част А от приложения II и III, за всеки нов лек пътнически автомобил и всяко леко търговско превозно средство, регистрирани на нейната територия. Тези данни се предоставят на разположение на производителите и на посочените от тях вносители или представители във всяка държава членка. Държавите членки гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин. Всяка държава членка гарантира, че специфичните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили, за които не е издадено одобрение на типа в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, се измерват и отразяват в сертификата за съответствие.

Обосновка

Член 13 от Директива 510/2011 предвижда преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Условията, включени в това изменение, са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регистърът е достъпен за обществеността.

Регистърът е достъпен за обществеността, включително в цифров формат.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите могат в срок до три месеца след като са били уведомени за предварителните изчисления по параграф 4 да уведомят Комисията за всякакви грешки в данните, като посочват държавата членка, при която те считат, че е възникнала грешката.

Производителите, в срок до три месеца след като са били уведомени за предварителните изчисления по параграф 4, уведомяват Комисията за всякакви грешки в данните, като посочват държавата членка, при която те считат, че е възникнала грешката.

Обосновка

Член 13 от Директива 510/2011 предвижда преразглеждане на целите и условията, определени в настоящия регламент. Условията, включени в това изменение, са неразривно свързани с целта на настоящия регламент и с постигането на заложените в него цели.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 8 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема подробни правила относно процедурите за съобщаване на тези отклонения и за вземането им предвид при изчисляването на средните специфични емисии. Тези процедури се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Комисията приема подробни правила относно процедурите за съобщаване на тези отклонения и за вземането им предвид при изчисляването на средните специфични емисии. Тези процедури се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  От 1 януари 2025 г. производителите докладват на Комисията, въз основа на хармонизирана методика на Съюза, относно емисиите на CO2 през жизнения цикъл на всички нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, пускани от тях на пазара след тази дата. За тази цел Комисията приема, не по-късно от 31 декември 2022 г., делегирани актове в съответствие с член 16 с цел допълване на настоящия регламент, като указва подробни правила относно процедурите за докладване на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл от всички видове горива и задвижващи системи на превозните средства, регистрирани на пазара на Съюза.

 

Не по-късно от 31 декември 2026 г. Комисията предоставя доклад пред Европейския парламент и Съвета с анализ на емисиите от новите леки превозни средства в Съюза през целия жизнен цикъл, включително анализ на вариантите за евентуални регулаторни мерки, с цел по-добра насоченост на бъдещите действия на политиката за намаляване на емисиите в сектора. До анализа се осигурява публичен достъп.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.

4.   Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват за допълване на мерките на Съюза и националните мерки, в тясно сътрудничество със социалните партньори, за насърчаване на придобиването на умения и пренасочването на работници в автомобилния сектор във всички засегнати държави членки, по-специално в регионите и общностите, които са най-силно засегнати от прехода, за да се допринесе за осъществяването на справедлив преход към мобилност с нулеви емисии.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията счита, че производителят отговаря на условията за предоставяне на дерогацията, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, и че целта за специфични емисии, предложена от него, съответства на потенциала му за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и е съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство, Комисията предоставя дерогация на производителя. Заявлението се подава най-късно до 31 октомври на първата година, за която ще се прилага дерогацията.

3.  Когато Комисията счита, че производителят отговаря на условията за предоставяне на дерогацията, за която е подадено заявление съгласно параграф 1, и че целта за специфични емисии, предложена от него, съответства на потенциала му за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и е съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждан лек пътнически автомобил или леко търговско превозно средство, Комисията предоставя дерогация на производителя. Заявлението се подава най-късно до 31 октомври на първата година, за която ще се прилага дерогацията.

Обосновка

Поправка на пропуск в текста.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези технологии се вземат предвид само ако методологията, чрез която се оценяват, може да осигури проверими, възпроизводими и съпоставими резултати.

Тези технологии се вземат предвид само ако методологията, чрез която се оценяват, може да осигури проверими, възпроизводими и съпоставими резултати и само докато измерената стойност по WLTP не е допълнена или заменена с други данни, които са по-представителни за емисиите в реални условия.

Обосновка

Неизбежно с оглед на вътрешната логика на текста.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок от 12 месеца след одобряването на иновативна технология или пакет от иновативни технологии доставчикът или производителят на такава иновативна технология или пакет предоставя доказателства, основани на резултатите от изпитванията на емисиите в реални условия на произвежданите превозни средства, за да се потвърди приносът на технологията или пакета.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да коригира тавана, считано от 2025 г. Тези мерки се изпълняват посредством делегирани актове в съответствие с член 16.

Комисията може да понижи тавана, считано от 2025 г. Тези мерки се изпълняват посредством делегирани актове в съответствие с член 16.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  иновативните технологии не трябва да са обхванати от измерването на СО2 при стандартния цикъл на изпитване или от задължителни разпоредби, свързани с допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза. Считано от 1 януари 2025 г., този критерий няма да се прилага към подобренията на ефективността в климатичните системи.

г)  иновативните технологии не трябва да са обхванати от задължителни разпоредби, свързани с допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза. Считано от 1 януари 2025 г., този критерий няма да се прилага към подобренията на ефективността в климатичните и отоплителните системи.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Комисията извършва мониторинг и оценка на представителността на стойностите на емисиите на CO2 и потреблението на енергия в реални условия, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Тя гарантира предоставянето на информация на обществеността относно развитието на тази представителност във времето.

1.   Комисията извършва мониторинг и оценка на представителността на стойностите на емисиите на CO2 и потреблението на енергия в реални условия, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   С цел да се гарантира представителността, посочена в параграф 1, считано от 1 януари 2023 г. съответствието с настоящия регламент се измерва посредством изпитване на емисиите на CO2 в реални условия. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 16 най-късно две години след датата на прилагане на настоящия регламент с цел допълване на настоящия регламент чрез разработване на изпитването на емисиите на CO2 в реални условия чрез PEMS.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   Докато изпитването на емисиите на СО2 в реални условия стане приложимо, съответствието с настоящия регламент се измерва въз основа на данните от устройствата за измерване на разхода на гориво и се прилага ограничение, определено за всеки производител през 2021 г. като процентна разлика, която не трябва да се превишава, между тези данни и специфичните емисии на CO2 на производителя, измерени за целите на процедурите за издаване на сертификати за типово одобрение, които започват да се прилагат от 2021 г. нататък в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.   Ако специфичните емисии на СО2 на производителя превишат ограничението, определено в параграф 1б, целта за специфичните емисии на СО2 на производителя, която е използвана за целите на съответствието с настоящия регламент, се коригира с установеното превишение.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.   Комисията гарантира, че обществеността е информирана относно начина, по който представителността в реални условия, посочена в параграф 1, се променя с течение на времето.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Когато не съществуват подходящи стандарти за точност за бордовото оборудване за измерване на разхода на гориво, Комисията възлага работа за договаряне на техническите стандарти и ги въвежда в правото на Съюза не по-късно от 1 януари 2020 г.

Обосновка

Понастоящем не съществуват подходящи стандарти за точност за оборудването за измерване на разхода на гориво на електрическите превозни средства с акумулаторни батерии, превозните средства с горивни клетки и превозните средства с втечнен нефтен газ (ВНГ).

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приеме мерките, посочени в настоящия член, посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

3. Комисията приема подробни правила относно процедурите за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията взема предвид оценката, извършена съгласно член 12, и може по целесъобразност да преразгледа процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно показателите на леките автомобили и леките търговски превозни средства по отношение на емисиите на СО2 в реални условия.

2.  Комисията взема предвид оценката, извършена съгласно член 12, и може по целесъобразност да преразгледа процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно показателите на леките автомобили и леките търговски превозни средства по отношение на емисиите на СО2 в реални условия, включително чрез PEMS и дистанционно отчитане.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.   До 31 декември 2019 г. Комисията преразглежда Директива 1999/94/ЕО и по целесъобразност представя съответно законодателно предложение с цел да се предостави на потребителите точна, надеждна и сравнима информация за разхода на гориво, емисиите на CO2 и емисиите на замърсители на въздуха от новите леки пътнически автомобили, пуснати на пазара.

 

В контекста на преразглеждането, посочено в първа алинея, Комисията също така прави оценка на вариантите за въвеждане на етикет за разхода на гориво и емисиите на CO2 за новите леки търговски превозни средства и по целесъобразност представя съответно законодателно предложение за тази цел.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета по целесъобразност законодателно предложение с цел определяне на допълнителни цели за намаляване на емисиите за нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, считано от 1 януари 2031 г., с цел запазване поне на траекторията на намаляване на емисиите, постигната в периода до 2030 г.

Обосновка

Неразривно свързано с други изменения.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 7, втора алинея, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея , член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент] .

1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3в, член 7, параграф 7, втора алинея и параграф 8а, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 12, параграф 1а, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

 

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 7, втора алинея, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3в, член 7, параграф 7, втора алинея, член 7, параграф 8а, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 12, параграф 1а, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 7, втора алинея, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

4.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3в, член 7, параграф 7, втора алинея, член 7, параграф 8а, член 10, параграф 8, член 11, параграф 1, четвърта алинея, член 12, параграф 1а, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 3, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 715/2007

Член 11a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с член 15, за да определи процедурите за проверка на съответствието по време на експлоатация за леки превозни средства по отношение на сертифицираните стойности на емисиите на CO2 и на разхода на гориво.

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 14а, за да определи процедурите за проверка на съответствието по време на експлоатация за леки превозни средства по отношение на сертифицираните стойности на емисиите на CO2 и на разхода на гориво.

Обосновка

Регламент (ЕО) № 715/2007 все още не е приведен в съответствие с Договора от Лисабон. ЕП е изразил обаче ясната си позиция в контекста на доклада Дес и препоръките на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор делегираните актове да бъдат единствената целесъобразна процедура за определяне на процедурите за изпитване.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Регламент (ЕО) № 715/2007

Член 14 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Вмъква се следният член:

 

„Член 14a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11а, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 11а, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 11а, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

___________________

 

* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“.

Обосновка

Регламент (ЕО) № 715/2007 все още не е приведен в съответствие с Договора от Лисабон. ЕП е изразил обаче ясната си позиция в контекста на доклада Дес и препоръките на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор делегираните актове да бъдат единствената целесъобразна процедура за определяне на процедурите за изпитване.

Изменение    62

Предложение за регламент

Приложение I – част А – точка 6 – подточка 6.3 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С оглед на изчисляването на тази формула, определената в точка 4 цел за специфичните емисии за 2021 г. се коригира, за да се отчете разликата между измерената стойност на емисиите на СО2 по WLTP и обявената стойност на емисиите на СО2 по WLTP.

 

За новите участници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 с цел изменение на настоящия регламент чрез разработване на формула за изчисляване на съответната цел за специфичните емисии за 2021 г. за всеки производител.

Изменение    63

Предложение за регламент

Приложение І – част А – точка 6.3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0

За периода 2025 – 2029 г. ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05, в които случаи се използва стойност 1,05; ако тази стойност е между 1,0 и 0,98, ZLEV factor се определя на 1,0; ако тази стойност е по-малка от 0,95, ZLEV factor се определя на 0,95;

 

считано от 2030 г., ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 0,95, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 0,95

Изменение    64

Предложение за регламент

Приложение І – част А – точка 6.3 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

x е 15 % за годините от 2025 до 2029 и 30 % от 2030 г. нататък.

x е 20 % за годините от 2025 до 2029 и 40 % от 2030 г. нататък.

Изменение    65

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – подточка 6.3.1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С оглед на изчисляването на тази формула, определената в точка 4 цел за специфичните емисии за 2021 г. се коригира, за да се отчете разликата между измерената стойност на емисиите на СО2 по WLTP и обявената стойност на емисиите на СО2 по WLTP.

 

За новите участници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 с цел изменение на настоящия регламент чрез разработване на формула за изчисляване на съответната цел за специфичните емисии за 2021 г. за всеки производител.

Изменение    66

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 6.3.1 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05, в които случаи се използва стойност 1,05; ако тази стойност е между 1,0 и 0,98, ZLEV factor се определя на 1,0; ако тази стойност е по-малка от 0,95, ZLEV factor се определя на 0,95.

Изменение    67

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 6.3.1 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

x е 15 %

x е 20%

Изменение    68

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

С оглед на изчисляването на тази формула, определената в точка 4 цел за специфичните емисии за 2021 г. се коригира, за да се отчете разликата между измерената стойност на емисиите на СО2 по WLTP и обявената стойност на емисиите на СО2 по WLTP.

 

За новите участници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 с цел изменение на настоящия регламент чрез разработване на формула за изчисляване на съответната цел за специфичните емисии за 2021 г. за всеки производител.

Изменение    69

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 6.3.2 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 0,95, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 0,95

Изменение    70

Предложение за регламент

Приложение І – част Б – точка 6.3.2 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

x е 30 %

x е 40 %

  • [1]    ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Подобрените стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства имат потенциал за намаляване на емисиите на CO2, като същевременно допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове и смекчаването на изменението на климата. Същевременно подходящите стандарти могат да доведат до значителни икономии на гориво за потребителите и също така до подобряването на качеството на въздуха за нашите граждани.

Докладчикът счита, че правилните цели за емисиите на CO2 от превозни средства са от основно значение за прехода към декарбонизация на икономиката в съответствие с Парижкото споразумение. Това е необходимо, за да даде Европейският съюз своя справедлив дял в световните усилия в областта на климата, като същевременно се гарантира конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост.

Промените днес в автомобилния сектор в световен мащаб са бързи. По-силен акцент върху иновациите и новите технологии ще помогне на европейската промишленост да се адаптира към променящите се изисквания. Освен това постоянното развитие на технологиите в областта на горивните клетки и батериите се очаква да доведе до по-бързо увеличение на световните пазарни дялове на превозните средства с нулеви и ниски емисии през следващите години.

Докладчикът признава, че до този момент това, което стимулира иновациите, са вече установените амбициозни стандарти за намаляване на емисиите. В допълнение автомобилната промишленост е икономически сектор, в който вече съществуват технологии за намаляване на емисиите на достъпни цени и тези технологии могат да дадат възможност за промени, които са в по-голяма степен икономически ефективни и задълбочени. Като се има предвид това, целите за емисиите на CO2 и целевите показатели за превозните средства с нулеви и ниски емисии, определени в настоящия регламент, трябва да бъдат достатъчно амбициозни, за да са в съответствие с целите на Съюза в областта на климата и да спомагат за ефективен технологичен преход към нисковъглеродна икономика.

Наличието на подходящи цели, свързани с емисиите на CO2, и на необходимите политически механизми за подкрепа на превозните средства с нулеви и ниски емисии е важно, за да се постигне неутралност по отношение на технологиите, да се предотврати нарушаването на пазара и да се стимулира създаването и развиването на технологии в рамките на ЕС. За да гарантираме, че изпълняваме ангажиментите си в областта на климата, като същевременно запазваме конкурентоспособността на автомобилния сектор, намаляването на CO2 трябва да бъде стабилно установено до 2025 г. Оставянето на целите за намаляване на емисиите за толкова късна дата като 2030 г. ще доведе единствено до намаления на теория. Поради тази причина настоящият регламент трябва да определи по-силни и амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 и за превозните средства с нулеви и ниски емисии, за да се гарантира, че ЕС изпълнява дългосрочните си ангажименти в областта на климата и създава ползи както за нашите граждани, така и за потребителите.

Докладчикът счита, че амбициозни цели за намаляване на CO2 за леките превозни средства и наличието на силен и стабилен вътрешен пазар за превозните средства с нулеви и ниски емисии ще спомогнат за стимулирането на икономическия растеж, като същевременно ще засилят конкурентоспособността на европейската промишленост. Преминаването от зависимост от внос на нефт и нефтени продукти към произвеждана на вътрешния пазар енергия и електроенергия се очаква да доведе до увеличение на БВП и на вътрешната заетост при доставките на електроенергия и свързаните с това сектори. Преходът към нисковъглеродна мобилност ще спомогне също така за постигане на растеж във веригата на доставки на моторни превозни средства и ще спомогне за повишаване на заетостта в съответните промишлени сектори. Въпреки предполагаемите временно по-високи първоначални разходи за закупуване на превозни средства, в дългосрочен план потребителите, собственици както на нови, така и на употребявани превозни средства, ще се ползват от значително намаление на общите разходи, свързани с притежаването на автомобил, тъй като ще плащат много по-малко за гориво и за поддържане на превозните си средства. Очаква се това да остави повече налични средства за потребителите, които те да могат да използват за закупуването на други стоки и услуги, като по този начин се стимулират реалните доходи и разходите на потребителите и допълнително се увеличава БВП.

Преходът към алтернативни задвижващи системи ще доведе до структурни промени във веригата за създаване на стойност при автомобилите. Поради тази причина е наложително сериозно да се разгледа въпросът за неизбежните социални въздействия на прехода към ниски въглеродни емисии в автомобилния сектор. Също толкова важно е Европейският съюз да бъде проактивен в справянето с последиците върху заетостта, които ще бъдат особено ясно изразени в най-засегнатите региони. Настоящите политически мерки следователно трябва да бъде придружени от целенасочени програми за преразпределение, преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците. Образователните програми и инициативите за търсене на работа трябва да се реализират в тесен диалог с всички заинтересовани социални партньори. Тези усилия следва да бъдат съфинансирани от целеви приходи от събираните такси за извънредно количество емисии съгласно настоящия регламент.

Успешният преход към мобилност с нулеви и ниски емисии изисква съгласувана политическа рамка за превозните средства, инфраструктурата, електропреносните мрежи, програмите за заетост и икономическите стимули в целия ЕС на национално, регионално и местно равнище. Това върви успоредно с правилното разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива. Тази инфраструктура трябва да бъде установена незабавно, за да се предостави сигурност на потребителите и потенциалните купувачи на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Съответно отделните схеми за подпомагане както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки трябва да работят заедно и ефективно за мобилизирането на значителни публични и частни инвестиции.

Докладчикът подчертава, че потребителите се нуждаят от реалистични стойности за разхода на гориво, за да вземат добре информирани решения за покупка. От своя страна тази информация ще спомогне за възобновяване на доверието на потребителите. По-добре проектирани и допълнително хармонизирани изисквания на Съюза относно етикетирането на автомобилите ще спомогнат за предоставяне на потребителите на сравнима, надеждна и лесна за използване информация за ползите от превозните средства с нулеви и ниски емисии. Такова етикетиране трябва да включва информация относно замърсителите на въздуха, емисиите на CO2 и разхода на гориво, както и разходите за експлоатация. Правилното етикетиране на автомобилите ще окаже подкрепа за навлизането на пазара на най-ефективните по отношение на разхода на горива и екологосъобразни автомобили в целия Европейски съюз.

Увеличаването на разликата между официалните цифри за одобрение на типа и емисиите на CO2 в реални условия за новите пътнически превозни средства е тревожно; през 2015 г. тя достигаше 42% и продължава да нараства. Докладчикът изразява загриженост, че тази разлика намалява значително ефективността на настоящите правила, и изисква още сега да се обърне внимание на наредбите за CO2 за периода след 2020 г. Въпреки че преминаването от NEDC към WLTP вероятно ще доведе до данни за емисиите на CO2 за одобрението на типа, които са в по-голяма степен представителни, не се очаква разликите с емисиите в реални условия напълно да изчезнат. Настоящата задълбочаваща се разлика има важни последици за потребителите, качеството на въздуха, градовете и създателите на политики и трябва да се разгледа сериозно и ефективно.

Докладчикът счита, че най-надеждният начин за гарантиране на представителността на стойностите при одобрение на типа в реални условия е като се въведе изпитване за емисии на CO2 в реални условия, което Комисията трябва да бъде упълномощена да разработи. Въпреки това, междувременно и докато изпитването в реални условия не влезе в сила и стане приложимо, следва да се гарантира съответствие чрез използване на данните от устройствата за измерване на разхода на гориво, които са докладвани от производителите, заедно с пределно допустима стойност, която трябва да се определи.

В дългосрочен план визията на докладчика е да се гарантира, че ясно се разбира какви са емисиите през целия жизнен цикъл на различните видове превозни средства според използваното от тях гориво. Посредством такава информация може по-добре да се оформи бъдещата политика в този сектор, като се осигури съществено намаляване на емисиите по цялата верига за създаване на стойност.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2018)16997

г-жа Адина-Йоана ВЪЛЯН

Председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ASP 13E102

Брюксел

Относно:  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD)

Уважаема госпожо Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 24 април 2018 г. комисията по правни въпроси прие препоръка с 21 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“[1] до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Мади Делво, Ангел Джамбазки, Енрико Газбара, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Юте Гутеланд, Хейди Хаутала, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Емил Радев, Евелин Регнер, Павел Свобода, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Франсис Замит Димек, Тадеуш Звефка, Косма Злотовски, Луис де Грандес Паскуал.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 21 март 2018 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)

COM(2017)0676 от 8.11.2017 – 2017/0293(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 23 и 30 януари 2018 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На тези заседания[1], след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, консултативната работна група констатира единодушно, както следва.

1. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, е следвало да се отбележат следните елементи:

- в съображение 22 заличаването на думите „се взема предвид“;

- в съображение 29 добавянето на думите „и нови леки търговски превозни средства“ и „леки търговски превозни средства“ и замяната на думата „автомобили“ с „превозни средства“ и на думите „леки пътнически автомобили“ с „лекотоварни превозни средства“;

- в съображение 38 заличаването на третото и четвъртото изречение на съображение 27 от Регламент (EО) № 510/2011;

- заличаването на съображение 30 от Регламент (EО) № 443/2009;

- в член 1, параграф 1 заличаването на член 1, параграф 1, второ изречение от Регламент (ЕО) № 443/2009 и на член 1, параграф 1, второ изречение от Регламент (ЕС) № 510/2011;

- в член 4, параграф 2 заличаването на уводните думи на член 4 от Регламент (ЕС) № 510/2011;

- в уводните думи на член 9, параграф 1 добавянето на думите „чрез актове за изпълнение“ и заличаването на последните думи „за всеки производител“;

- в член 14, параграф 2 заличаването на последното изречение от член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 443/2009;

- в част А, точка 2 от приложение I замяната на думите „определена календарна година“ с „2020“;

- в част А, точка 4 от приложение I добавянето на думите „в готовност за движение“;

- в част Б, точка 1 от приложение I заличаването на думите „измерени в грамове на километър“;

- в приложение II заличаването на третото изречение в част А, точка 2 и в част А, точка 3, буква д), на целия текст в част Б от приложение II към Регламент (ЕО) № 443/2009;

- в приложение III заличаването на третото изречение на част А, точка 2 от Регламент (ЕО) № 510/2011.

2. В съображение 19 второто изречение на съображение 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009 („Подходящ показател за определяне на полезността, е масата, която позволява да се направи връзка с настоящите емисии и следователно води до по-реалистични и неутрални за конкуренцията цели“) е следвало да присъства, а предложеното му заличаване е следвало да бъде маркирано със сив цвят.

3. В съображение 28 добавянето на думата „гарантира“ е следвало да бъде определено като официална адаптация на съществуващия текст на съображение 9 от Регламент (ЕС) № 333/2014.

4. В член 3, параграф 1, буква з) заличаването на термина „CO2“ в израза „емисиите на CO2 от даден лек пътнически автомобил“, замяната на термина „масови емисии“ с „масова емисия“, добавянето на думите „на превозното средство“ след „сертификат за съответствие“ и заличаването на думите „за леките пътнически автомобили“ след думата „определената“ е трябвало да бъдат определени като формални адаптации на съществуващата формулировка на член 3, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 443/2009.

5. В част А, точка 1 от приложение I заличаването на обозначението „в)“ преди думите „От 2020 г.“ е трябвало да бъде определено като формална адаптация на съществуващата формулировка на точка 1, буква в) от приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009. Референтната клетка, в която се посочва, че съответният текст произхожда от Регламент (ЕС) № 333/2014, е следвало да предхожда заличените думи „в) От 2020 г.“.

6. В част А, точка 3 и част Б, точка 3 от приложение I, финалните думите „на настоящото приложение“ следва да се заличат.

7. В част Б, точка 1 от приложение I заличаването на обозначението „в)“ преди думите „от 2020“ следва да са определени като формална адаптация на съществуващата формулировка на точка 1, буква в) от приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011.

8. В част Б, точка 5 от приложение I препратката към член 11 следва да се адаптира, така че да се чете като препратка към член 10.

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]   Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (4.9.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)
(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Докладчик по становище: Карима Дели

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии16 определя ясна и амбициозна цел: до средата на века емисиите на парникови газове от транспорта трябва да се намалят поне с 60% спрямо тези през 1990 г. и да е налице устойчива тенденция за понижаване до нула. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта, вредящи на нашето здраве, трябва да бъдат незабавно драстично намалени. Ще е нужно по-нататъшно намаляване на емисиите от конвенционалните двигатели с вътрешно горене след 2020 г. Превозните средства с нулеви и ниски емисии трябва да навлязат и да придобият значителен пазарен дял до 2030 г.

(3)  Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии16 определя ясна и амбициозна цел: до средата на века емисиите на парникови газове от транспорта трябва да се намалят поне с 60% спрямо тези през 1990 г. и да е налице устойчива тенденция за понижаване до нула. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта, вредящи на нашето здраве, трябва да бъдат незабавно драстично намалени. Ще е нужно по-нататъшно намаляване на емисиите от конвенционалните двигатели с вътрешно горене след 2020 г. Превозните средства с нулеви и ниски емисии трябва да навлязат и да придобият значителен пазарен дял до 2030 г., като също така се имат предвид политиките в подкрепа на автомобилната промишленост. За да може Съюзът да изпълни ангажиментите си, поети на състоялата се през 2015 г. в Париж 21-ва конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), декарбонизацията в транспортния сектор трябва да бъде ускорена и до средата на века в сектора трябва да е налице устойчива тенденция за понижаване до нула на емисиите на парникови газове от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. Амбициите следва да останат на реалистично равнище, за да се даде възможност на автомобилната промишленост да се адаптира и за да не се увеличат разходите за производителите на автомобили, което би възпрепятствало производството и закупуването на нови леки пътнически автомобили в Съюза и би се отразило, наред с другото, върху заетостта. По подобен начин, ако бъдат предложени прекалено амбициозни цели и емисиите от транспорта не бъдат намалени в достатъчна степен, това би породило риск да не бъдат постигнати целите за намаляване на емисиите на парникови газове, определени съгласно Парижкото споразумение.

_________________

_________________

16 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ (COM(2016) 501 final).

16 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ (COM(2016) 501 final).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Съобщенията на Комисията „Европа в движение“17 и „Към мобилност с ниски емисии: за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“18 подчертават, че стандартите за емисии на CO2 за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства са силен двигател за иновации и ефективност, ще допринесат за засилване на конкурентоспособността на автомобилната промишленост и ще проправят пътя за превозни средства с нулеви и ниски емисии по технологично неутрален начин.

(4)  Съобщенията на Комисията „Европа в движение“17 и „Към мобилност с ниски емисии: за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“18 подчертават, че стандартите за емисии на CO2 за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства са силен двигател за иновации и ефективност, ще допринесат за засилване на конкурентоспособността на автомобилната промишленост и ще проправят пътя за превозни средства с нулеви и ниски емисии по технологично неутрален начин. Въпреки това пазарният дял на екологично чистите превозни средства остава малък и по-голямата част от автомобилите в Съюза все още използват бензин или са с дизелови двигатели. Поради тези причини предоставянето на устойчиви и достъпни варианти на потребителите в Съюза ще изисква цялостен подход, който включва подкрепа за разпространението на чисти превозни средства както в частния, така и в публичния сектор, а също и ускоряване на разгръщането на алтернативна инфраструктура.

_________________

_________________

17 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „ЕВРОПА В ДВИЖЕНИЕ Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“ (COM(2017) 283 final).

17 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „ЕВРОПА В ДВИЖЕНИЕ Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“ (COM(2017) 283 final).

18 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите [...]

18 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите [...]

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Структурният преход към алтернативни задвижващи системи ще доведе до структурни промени във веригите за създаване на стойност при автомобилите. Това повдига въпроси, например къде да се произвеждат и получават компонентите и как доставчиците в Съюза да останат конкурентоспособни. Във връзка с това инициативите на Комисията, например алиансът на Съюза за акумулаторните батерии, са добре дошли, но за целта Комисията ще трябва да следи развитието непрекъснато.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Като се има предвид несигурността, присъща на бъдещото технологично и социално развитие на сектора, не следва да се отдава преждевременно и категорично предпочитание на един или повече технологични варианти, които биха могли да се окажат по-малко значими за бъдещето в световен мащаб, а напротив – да се проучат потенциалът и полезните взаимодействия на различни съвременни налични технологии. Във връзка с това е уместно да се припомни основният принцип на технологична неутралност, към който Съюзът се придържа и който е длъжен да спазва.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Поради това е целесъобразно да се преследват целите на тези регламенти чрез определянето на нови цели за намаляване на емисиите на CO2 за автомобилните паркове от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства в целия ЕС за периода до 2030 г. При определянето на нивата на намаляване е взета предвид тяхната ефективност за осигуряването на икономически ефективен принос за намаляване на емисиите от секторите, обхванати от Регламента за разпределяне на усилията […/…] до 2030 г.; взети са предвид също така произтичащите от това разходи и икономии за обществото, производителите и ползвателите на превозните средства, както и преките и непреките последици за заетостта, конкурентоспособността и иновациите, а също така и съпътстващите ползи от гледна точка на намаляване на замърсяването на въздуха и енергийната сигурност.

(10)  Поради това е целесъобразно да се преследват целите на тези регламенти чрез определянето на нови цели за намаляване на емисиите на CO2 за автомобилните паркове от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства в целия ЕС за периода до 2030 г. При определянето на нивата на намаляване е взета предвид тяхната ефективност за осигуряването на икономически ефективен принос за намаляване на емисиите от секторите, обхванати от Регламента за разпределяне на усилията […/…] до 2030 г.; взети са предвид също така произтичащите от това разходи и икономии за обществото, производителите и ползвателите на превозните средства, както и преките и непреките последици за заетостта, конкурентоспособността и иновациите, а също така и съпътстващите ползи от гледна точка на намаляване на замърсяването на въздуха и енергийната сигурност. Използването на възобновяеми неизкопаеми горива (насоченост към използването на синтетични горива съгласно определението(ята) на член 2 от Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED II) с възобновяеми горива от нови поколения (приложение ІХ от RED II) в съответствие с критериите за устойчивост) може да предостави значително намаляване на емисиите на CO2 от източника на гориво до потребителя в новия и в съществуващия автомобилен парк. За да се насърчи технологичното развитие и да се увеличи делът на тези горива на пазара, използването на неизкопаеми горива следва да бъде отчетено в целта за специфичните емисии на производителите в случай на доброволен ангажимент на даден производител.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Преразглеждането на Регламент (EО) № 715/2007 има за цел да намали значително използването на въглеродна енергия за задвижване на леки пътнически превозни средства и на леки търговски превозни средства. Следователно настоящото преразглеждане има три цели: екологична цел, посредством борба с глобалното затопляне и намаляване до минимум на вредните за здравето на човека емисии; цел, свързана с устойчивостта, посредством намаляване на използването на енергия от изкопаеми горива; и икономическа цел, посредством подобряване на конкурентоспособността на автомобилната промишленост в Съюза, без да се създава необратим индустриален безпорядък в сектора.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Въпреки че в сравнение с новия европейски цикъл на движение (NEDC) може да се очаква, че с въвеждането на новата хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (процедура за изпитване по WLTP) ще намалеят различията между декларираните стойности на емисиите на CO2 и реалните емисии от превозните средства, такива различия ще продължат да съществуват. Поради това е от съществено значение да продължат усилията за разработване и извършване на лабораторни и извънлабораторни изпитвания, които да съответстват във възможно най-голяма степен на действителността, чрез измерване на действителния разход на енергия и емисиите в реални условия на движение. За тази цел Комисията следва да въведе тези изпитвания в регулаторната рамка веднага след разработването им.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Важно е определянето на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 да продължи да осигурява предвидимост и сигурност при планирането за производителите на превозни средства по отношение на новите им леки автомобили и леки търговски превозни средства в Съюза.

(12)  Установено е, че разликата между декларираните стойности на емисиите на CO2 и стойностите в реални условия на шофиране се увеличи значително след влизането в сила на първото законодателство на Съюза в областта на стандартите за емисиите на CO2 за леките превозни средства, и въпреки че процедурата по WLTP следва да отразява в по-голяма степен типичните реални условия на шофиране, отколкото NEDC, тя ще продължава да бъде ограничена до процедура на изпитване в лаборатория, което означава, че разликата може да нарасне отново след няколко години, но и че незаконното използване на измервателно-коригиращи устройства продължава да бъде възможно и може да остане незабелязано.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  От съществено значение е това преразглеждане за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за определяне на изисквания за намаляване на емисиите на CO2 да осигурява приемственост и да има за цел да запази определена стабилност и предвидимост за различните участници от сектора в Съюза, по-специално автомобилните производители, за целия им автомобилен парк от нови автомобили и от нови леки търговски превозни средства на територията на Съюза. Следователно целта е да продължат усилията за подобряване на елементите на първоначалния регламент, като същевременно бъдат адаптирани към потребностите в областта на околната среда и новите технологични възможности в сектора, без обаче да се нарушава балансът на основните сектори в Европейския съюз, а напротив – като бъдат насърчавани конкурентоспособността и иновациите в Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Поради това равнищата на намаление на емисиите за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства за целия Съюз следва да се определят, като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите за климата и енергетиката за 2030 г. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на автомобилната промишленост да не отлага въвеждането на пазара на технологии за енергийна ефективност и превозни средства с нулеви и ниски емисии.

(13)  Поради това е от решаващо значение да продължи работата за създаване на още повече надеждни и реалистични изпитвания за CO2, особено за изработването на методология за изпитване с цел измерване на емисиите в реални условия на шофиране; за тази цел Съвместният изследователски център следва да проучи и сравни различните методики за изпитване, като включи и потенциалните несъответствия, свързани с физическите условия и с шофьорското поведение. Важно е също така да се прави редовен преглед на процедурата за изпитване.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Автомобилният транспорт трябва да бъде изцяло декарбонизиран, за да се даде възможност на Съюза да постигне своите цели в областта на климата за 2050 г. Поради това новите автомобили и леките търговски превозни средства, които имат емисии на CO2, следва да бъдат постепенно премахнати най-късно до 2040 г. Комисията следва да прецени по какъв начин да се вземат предвид превозните средства, които са в движение, чрез инструментите за наблюдение на пазара, но и чрез стимулите за модернизиране на превозните средства, когато е ефикасно и икономически изгодно. За тази цел извършването на допълнителни проучвания ще бъде полезно, за да се съдейства за разработването на рамка на Съюза за модернизиране на технологиите. Енергията от възобновяеми източници също може да има ключова роля за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта в Съюза, поради което е от съществено значение да се вземат под внимание всички форми на енергия от възобновяеми източници и горивата с по-нисък въглероден интензитет и да се създадат стимули, които могат да допринесат ефективно за декарбонизацията на транспортния сектор в Съюза и за модернизирането на пътните превозни средства. В настоящия регламент не се взема предвид съдържанието на енергия от възобновяеми източници на използваните течни и/или газообразни горива в пътния транспорт, тъй като на етапа на измерването не се прави разлика между CO2 от невъзобновяеми и възобновяеми енергоносители. Необходимо е да се разработи методология, която да позволи да се вземе предвид съдържанието на енергия от възобновяеми източници в течните и/или газообразните горива в пътния транспорт при определянето на специфичните емисии на CO2 за новите автомобили и новите леки търговски превозни средства.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Макар Съюзът да е сред най-големите световни производители на моторни превозни средства и да показва лидерската си позиция в технологично отношение в сектора, конкуренцията се увеличава и автомобилният сектор в световен мащаб се променя бързо чрез иновации в електрифицираното силово предаване и чрез съвместна, свързана и автоматизирана мобилност. За да запази своята конкурентоспособност на световно равнище и достъпа си до пазарите, Съюзът се нуждае от регулаторна рамка, включваща специален стимул за превозни средства с нулеви и ниски емисии, която създава голям местен пазар и подкрепя технологичното развитие и иновациите.

(14)  Макар Съюзът да е сред най-големите световни производители на моторни превозни средства и да показва лидерската си позиция в технологично отношение в сектора, конкуренцията се увеличава и автомобилният сектор в световен мащаб се променя бързо чрез иновации в електрифицираното силово предаване и чрез съвместна, свързана и автоматизирана мобилност. Ако промишлеността на Съюза се ангажира късно с необходимия енергиен преход в транспортния сектор, тя ще изгуби водещата си роля. За да запази своята конкурентоспособност на световно равнище и достъпа си до пазарите, Съюзът се нуждае от регулаторна рамка, включваща специален стимул за превозни средства с нулеви и ниски емисии, която създава голям местен пазар и подкрепя технологичното развитие и иновациите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Постигането на дългосрочната цел за напълно декарбонизирана мобилност на Съюза не е възможно без технологични иновации и технически прогрес. В този смисъл и предвид увеличаващата се международна технологична конкуренция е абсолютно необходимо Съюзът и държавите членки да продължат своите усилия за проучване и разработване на инициативи за засилване на възможните полезни взаимодействия в сектора, подобно на неотдавна формирания алианс на Съюза за акумулаторните батерии, и за подкрепа на публичните и частните инвестиции в научните изследвания и иновациите в автомобилната индустрия на Съюза, за да се запази водещата роля на Съюза в областта на технологиите в този сектор и да се гарантира устойчивостта на неговото ефективно и конкурентоспособно производството на световния пазар.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  От решаващо значение е да се разгледат социалните и екологичните последици от прехода и да се действа проактивно при справянето с неизбежното съкращаване на работни места в резултат на коренния индустриален преход; във връзка с това пренасочването, преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, образованието, инициативите за търсене на работа в диалог със социалните партньори следва да бъдат ключов приоритет, преди да са настъпили социални щети.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да се въведе специален насърчителен механизъм, за да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Механизмът за облекчения следва да бъде замислен по такъв начин, че да насърчава въвеждането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

(15)  Следва да се въведе специален насърчителен механизъм, за да се улесни плавният и навременен преход към мобилност с нулеви емисии. Механизмът за облекчения следва да бъде замислен по такъв начин, че да насърчава въвеждането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии. Този механизъм следва да бъде неутрален по отношение на всички технологии и новаторски горива.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Бързото и адекватно разгръщане на инфраструктура за зареждане и презареждане за алтернативни горива е от съществено значение за развитието на пазара на превозни средства с нулеви и ниски емисии, особено за да се спечели доверието на потребителите; от първостепенно значение е да продължават инвестициите за нейното разгръщане и те да се увеличават чрез различни инструменти за подпомагане както на равнището на Съюза, така и в държавите членки, за да се допринесе за изграждането на всеобхватна благоприятна среда, включително надеждни схеми за етикетиране на автомобилите, стриктно прилагане на стандартите за качество на въздуха и за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и солидни схеми за подпомагане на работниците в автомобилната промишленост. Въпросът за зареждането с гориво е неразривно свързан с капацитета за пробег на превозните средства, така че колкото повече той се увеличава, толкова по-рядко ще е необходимо зареждане с гориво, и поради това Комисията следва да вземе предвид технологичното развитие, по-специално с оглед на издръжливостта на акумулаторните батерии без зареждане, което се отразява на разгръщането на инфраструктурата.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  По-доброто проектиране на етикетирането на автомобилите, предоставящо на потребителите сравнима, надеждна и лесна за използване информация за ползите от леките автомобили с ниски емисии, включително информация относно замърсителите на въздуха и разходите за експлоатация, в допълнение към емисиите на CO2 и разхода на гориво, може да подкрепи навлизането на най-ефективните по отношение на разхода на горива и екологосъобразни автомобили на пазара в целия Съюз. Ето защо Комисията следва да преразгледа Директива 1999/94/ЕО не по-късно от 31 декември 2019 г. и да представи съответно законодателно предложение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  За да се запазят многообразието на пазара за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства и способността му да отговаря на различни нужди на потребителите, целите за CO2 следва да се определят на линейна база в зависимост от полезността на превозните средства. Запазването на масата като показател за полезност се счита за съвместимо със съществуващия режим. За да се отрази по-добре масата на превозните средства по пътищата, този показател следва да бъде променен от маса в готовност за движение на маса на изпитване, както е определено в Регламент (ЕС) 2017/1151 от 1 юни 2017 г., като тази промяна влезе в сила от 2025 г.

(19)  За да се запазят многообразието на пазара за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства и способността му да отговаря на различни нужди на потребителите, целите за CO2 следва да се определят на линейна база в зависимост от полезността на превозните средства. Запазването на масата като показател за полезност се счита за съвместимо със съществуващия режим. За да се отрази по-добре масата на превозните средства по пътищата, този показател следва да бъде променен от маса в готовност за движение на маса на изпитване, както е определено в Регламент (ЕС) 2017/1151 от 1 юни 2017 г., като тази промяна влезе в сила от 2030 г.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Следва да се избягва промяната на целите по отношение на целия автомобилен парк на ЕС поради промени в средната маса на автомобилния парк. Поради това промените в средната маса следва да се отразяват незабавно в изчисленията на целевите стойности на специфични емисии, а корекциите на средната стойност на масата, която се използва за тази цел, следва да се правят на всеки две години, считано от 2025 г.

(20)  Следва да се избягва промяната на целите по отношение на целия автомобилен парк на ЕС поради промени в средната маса на автомобилния парк. Поради това промените в средната маса следва да се отразяват незабавно в изчисленията на целевите стойности на специфични емисии, а корекциите на средната стойност на масата, която се използва за тази цел, следва да се правят на всеки две години, считано от 2030 г.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел усилието за намаляване на емисиите да бъде разпределено по неутрален за конкуренцията и справедлив начин, който отразява многообразието на пазара на леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, и с оглед предвидената за 2021 г. промяна към цели за специфични емисии на базата на WLTP, е целесъобразно наклонът на кривата на граничните стойности да се определи на основата на специфичните емисии на всички новорегистрирани превозни средства през посочената година и да се вземе предвид промяната на целите за автомобилния парк на ЕС между 2021, 2025 и 2030 г., с оглед осигуряване на равностойно усилие за намаляване на емисиите за всички производители. Колкото до леките търговски превозни средства, към производителите на леки, сходни с автомобили микробуси, следва да се прилага същият подход като този за производителите на леки пътнически автомобили, докато към производителите на превозни средства от по-тежките сегменти следва да се прилага по-висок и постоянен наклон за целия период.

(21)  С цел усилието за намаляване на емисиите да бъде разпределено по неутрален за конкуренцията и справедлив начин, който отразява многообразието на пазара на леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, и с оглед предвидената за 2021 г. промяна към цели за специфични емисии на базата на WLTP, е целесъобразно наклонът на кривата на граничните стойности да се определи на основата на специфичните емисии на всички новорегистрирани превозни средства през посочената година и да се вземе предвид промяната на целите за автомобилния парк на ЕС между 2021 и 2030 г., с оглед осигуряване на равностойно усилие за намаляване на емисиите за всички производители. Колкото до леките търговски превозни средства, към производителите на леки, сходни с автомобили микробуси, следва да се прилага същият подход като този за производителите на леки пътнически автомобили, докато към производителите на превозни средства от по-тежките сегменти следва да се прилага по-висок и постоянен наклон за целия период.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Целта на настоящия регламент е да се създадат стимули за автомобилната промишленост да инвестира в нови технологии. С настоящия регламент активно се насърчават екологичните иновации и се осигурява механизъм, който следва да може да отчете бъдещото развитие на технологиите. Опитът показва, че екологичните иновации успешно допринасят за икономическата ефективност на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 и за намаляването на емисиите на CO2 в реални условия. Следователно това условие следва да се запази и обхватът му следва да бъде разширен, за да включва подобренията на ефективността в климатичните системи.

(22)  Целта на настоящия регламент е да се даде възможност за намаляване на емисиите в реални условия чрез създаването на стимули за автомобилната промишленост да инвестира в нови технологии и да намалява действителните емисии, като в същото време остава технологично неутрална. С настоящия регламент активно се насърчават екологичните иновации и се осигурява механизъм, който следва да може да отчете бъдещото развитие на технологиите. Опитът показва, че екологичните иновации успешно допринасят за икономическата ефективност на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 и за намаляването на емисиите на CO2 в реални условия. Следователно това условие следва да се запази и обхватът му следва да бъде разширен, за да включва подобренията на ефективността в климатичните системи и намаленията на емисиите на CO2 и NOx и следва да се разгледа модернизирането на двигателите и да се вземат предвид материалите, използвани в етапите на производство и на излизане от употреба от жизнения цикъл на превозното средство.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Емисиите на CO2 за нови автомобили и нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Съюза, се измерват в съответствие с Регламент (EО) № 715/2007, без на етапа на измерването да се прави разлика между CO2 от невъзобновяеми и възобновяеми енергоносители. Следва да се разработи методология, която да взема предвид съдържанието на възобновяема енергия на течните и/или газообразни горива в пътния транспорт при определянето на специфичните емисии на CO2 за автомобилите и новите леки търговски превозни средства.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)  Използването на определени алтернативни горива може да доведе до значително намаляване на емисиите на CO2 в цялата верига – от източника на гориво до потребителя, но все още не е налице надеждна методология за отчитането на този елемент; ето защо се препоръчва Комисията да подкрепи изследвания в тази насока, така че той да бъде включен възможно най-скоро в регулаторната рамка.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22в)  Тъй като целта на настоящия регламент е да бъдат намалени емисиите на CO2 в реални условия, технологиите извън цикъла, които не са обхванати от стандартния цикъл на изпитване и не попадат в приложното поле на механизма за екологични иновации, също следва да бъдат разгледани и взети под внимание от Комисията, ако водят до намаляване на емисиите на CO2 по измерим, доказуем и проверим начин.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 22 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22г)  Като се има предвид несигурността на навлизането на пазара на превозни средства, използващи алтернативни горива, разгръщането на съответната инфраструктура и промяната в потребителското търсене, равнището на амбиция следва да се промени по прозрачен начин. В предложението на Комисията за директива относно инфраструктурата за алтернативни горива са предоставени насоки за нуждите от алтернативна инфраструктура.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22д)  Разработването на иновативни технологии за задвижване следва да бъде особено насърчавано, тъй като те водят до по-ниски емисии, отколкото при традиционните леки пътнически автомобили. По този начин се насърчава дългосрочната конкурентоспособност на промишлеността на Съюза и се създават повече качествени работни места.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Следва обаче да се осигури баланс между стимулите за екологичните иновации и онези технологии, за които ефектът на намаляване на емисиите е доказан по официалната процедура за изпитване. В резултат на това е уместно да се запази горна граница за намалението чрез екологични иновации, които производителят може да вземе под внимание за постигане на съответствие с целите. Комисията следва да има възможност да преразгледа стойността на горната граница, по-специално за да вземе предвид ефектите от промяната при официалната процедура за изпитване. Също така е целесъобразно да се уточни как следва да се изчисляват икономиите за постигане на съответствие с целите.

(23)  Следва обаче да се осигури баланс между стимулите за екологичните иновации и онези технологии, за които ефектът на намаляване на емисиите е доказан по официалната процедура за изпитване. В резултат на това е уместно да се запази горна граница за намалението чрез екологични иновации, които производителят може да вземе под внимание за постигане на съответствие с целите. Комисията следва да преразгледа стойността на горната граница, по-специално за да вземе предвид ефектите от промяната при официалната процедура за изпитване. Също така е целесъобразно да се уточни как следва да се изчисляват икономиите за постигане на съответствие с целите.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Процедурата за предоставяне на дерогации от целевата стойност от 95 g CO2/km за целия автомобилен парк на тясноспециализираните производители гарантира, че усилията за намаляване на емисиите, които е необходимо да положат тясноспециализираните производители, са съпоставими с тези на големите производители по отношение на посочената цел. Опитът обаче показва, че тясноспециализираните производители имат същия потенциал като големите производители за постигането на целите за CO2, поради това по отношение на целевите стойности, определени за 2025 г. и нататък не се счита за уместно да се прави разлика между тези две категории производители.

(28)  Процедурата за предоставяне на дерогации от целевата стойност от 95 g CO2/km за целия автомобилен парк на тясноспециализираните производители гарантира, че усилията за намаляване на емисиите, които е необходимо да положат тясноспециализираните производители, са съпоставими с тези на големите производители по отношение на посочената цел.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Алтернативни задвижващи системи, включващи хибридни задвижващи системи, са системи, които за целите на механичното задвижване ползват енергия от горивото за потребление и/или от акумулатор или от друго устройство за съхранение на електрическа или механична мощност. Използването им при леките търговски превозни средства може да генерира допълнителна маса, но намалява замърсяването. Тази допълнителна маса не следва да се отчита за сметка на полезния товар на превозното средство, така че секторът на автомобилния транспорт да не бъде санкциониран от икономическа гледна точка. Превишаването на масата обаче не следва да води и до увеличаване на товароносимостта на превозното средство. Комисията следва също така да анализира до каква степен новите леки търговски превозни средства с алтернативно гориво (които притежават по-тежки системи за задвижване от използваните при превозните средства с конвенционално гориво) биха могли също така да се възползват от разрешение за допълнително тегло, без обаче това да застраши изпълнението на общите цели за намаляване на емисиите на CO2, залегнали в настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  За да се гарантира, че стойностите на емисиите на CO2 и ефективността на използване на горивото на комплектованите превозни средства са представителни, Комисията следва да предложи специфична процедура и да помисли за преразглеждане на законодателството относно одобрението на типа и за създаване на Европейска агенция за наблюдение на пазара в автомобилния транспорт, която да отговаря за дейностите по наблюдение на пазара, особено по отношение на емисии на CO2, и когато е уместно, да има правомощия да организира общоевропейски програми за изтегляне и да отнема типово одобрение; освен това Агенцията следва да инициира изпитване или инспекция след представяне на резултатите от изпитване за удостоверяване на съответствието, проведено от трета страна, които показват съмнително поведение във връзка с емисиите.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на равнището на Съюза. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, следва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза.

(38)  Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на равнището на Съюза. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, следва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход, който да бъде предназначен на първо място за сектора на автомобилния транспорт на Съюза, за да се даде възможност за справедлив преход към нисковъглеродна мобилност и за да се допринесе за научноизследователската и развойната дейност в автомобилния сектор в областта на технологиите, например нови задвижвания, горива, изпитвания, както и за пътна безопасност. Той следва да се използва също за проявяване на проактивност при справянето с неизбежните социални въздействия на прехода към ниски въглеродни емисии в автомобилния сектор, които ще бъдат особено ясно изразени в най-засегнатите региони. Следователно от първостепенна важност е настоящите мерки за улесняване на прехода към нисковъглеродна икономика да бъдат придружени и от целенасочени програми за пренасочване, преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците, както и инициативи за образование и за търсене на работа, провеждани в тесен диалог със социалните партньори.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Ефективността на целите, определени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 в реални условия е тясно зависима от представителността на официалната процедура за изпитване. В съответствие със становището на Механизма за научни становища23 и препоръката на Европейския парламент след проведеното от него проучване на измерванията на емисии в автомобилния сектор24, следва да се въведе механизъм за оценка на представителността в реални условия на стойностите за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от превозните средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Комисията следва да има правомощията да осигури публичен достъп до такива данни, и при необходимост да разработи нужните процедури за определяне и събиране на данните, необходими за извършване на такива оценки.

(41)  Ефективността на целите, определени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 в реални условия е тясно зависима от представителността на официалната процедура за изпитване. В съответствие със становището на Механизма за научни становища23 и препоръката на Европейския парламент след проведеното от него проучване на измерванията на емисии в автомобилния сектор24, следва да се въведе механизъм за оценка на представителността в реални условия на стойностите за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от превозните средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Най-надеждният начин за гарантиране на представителността в реални условия на стойностите съгласно одобрението на типа е въвеждането на изпитване за емисиите на CO2 в реални условия, поради което на Съвместния изследователски център следва да бъде предоставен мандат да започне работа по неговата осъществимост, за да може такова изпитване да бъде включено в регулаторната рамка във възможно най-кратък срок. Емисиите в реални условия от превозните средства следва да бъдат в рамките на пределно допустими стойности, максимално 15% над стойностите съгласно одобрението на типа, измервани от 2021 г. нататък в съответствие с процедура за изпитване по WLTP, определени за всеки отделен производител през 2021 г. въз основа на неговите цели за емисиите за 2025 и 2030 г. Комисията следва да има правомощията да осигури публичен достъп до такива данни и до данните от измерването на разхода на гориво, и също така при необходимост да разработи нужните процедури за определяне и събиране на данните, необходими за извършване на такива оценки.

__________________

__________________

23 Научно становище 1/2016 на групата на високо равнище на научните съветници, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от леките превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“

23 Научно становище 1/2016 на групата на високо равнище на научните съветници, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от леките превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“

24 Препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908 (RSP)

24 Препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията от 4 април 2017 г. вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908 (RSP)

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41a)  Въпреки че настоящият регламент има за цел намаляване на емисиите на CO2 от леки превозни средства, следва да не се забравя общият въглероден баланс на цикъла „производство – употреба – бракуване“ на посочените превозни средства, както и цикълът „добив/производство – пробег – разход“ на използваното гориво (т. нар. „well-to-wheel“ – от източника на гориво до потребителя). За тази цел Комисията следва да разработи хармонизирана методология, която да позволи отчитането на въглеродния баланс през целия жизнен цикъл на тези превозни средства и изразходваната енергия, за да се придобие пълна представа за тяхното въздействие върху околната среда с цел да се гарантира съгласуваността на използваните средства за постигане на целите на Съюза в областта на климата.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Предвижда се през 2024 г. да се направи преглед на напредъка по [Регламента за разпределяне на усилията и Директивата за схемата за търговия с емисии]. Следователно е уместно да се оцени ефективността на настоящия регламент през същата година, за да има възможност за координирана и последователна оценка на мерките, изпълнявани по всички тези актове.

(42)  Предвижда се през 2024 г. да се направи преглед на напредъка по [Регламента за разпределяне на усилията и Директивата за схемата за търговия с емисии]. През 2023 г. новата процедура за изпитване на емисии ще е влязла в сила вече две години за всички леки превозни средства. Следователно е възможно и уместно да се оцени ефективността на настоящия регламент през същата година и да се потвърди целта за 2030 г. по отношение на емисиите на СО2 от целия автомобилен парк заедно с целевия показател за превозни средства с нулеви и ниски емисии, за да има възможност за координирана и последователна оценка на мерките, изпълнявани по всички тези актове, и във възможно най-кратък срок да се вземат предвид емисиите нагоре по веригата и произтичащите от доставки емисии. При изчисляването на въздействието върху околната среда на всяко едно превозно средство следва да се вземе предвид видът на товара, който е свързан с количеството емисии, и Комисията следва да обмисли създаването на хармонизирана методология от типа „x грама CO2/km на пътник/тон товар“, за да се намалят празните курсове на леки превозни средства при превоза както на товари, така и на пътници.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.

1.  С настоящия регламент се установяват изисквания по отношение на обема на емисиите на CO2 от новите леки пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства с цел да се гарантира постигането на ангажиментите и целите на Съюза в областта на климата.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящият регламент ще бъде допълнен до 31 декември 2024 г. от допълнителни мерки, съответстващи на намаление с 10 g CO2/km като част от цялостния подход на Съюза, посочен в Съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 2007 г27.

3.  Настоящият регламент ще бъде допълнен от допълнителни мерки, съответстващи на намаление с 10 g CO2/km като част от цялостния подход на Съюза, посочен в Съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 2007 г.27

_________________

_________________

27 Съобщение на Комисията до Съвета и до европейския Парламент от 7 февруари 2007 г., „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътническите леки автомобили и лекотоварните автомобили“ (COM(2007) 19 окончателен).

27 Съобщение на Комисията до Съвета и до европейския Парламент от 7 февруари 2007 г. „Резултати от прегледа на Стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътническите леки автомобили и лекотоварните автомобили“ (COM(2007) 19 окончателен).

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  категория N1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и за категория N1, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки търговски превозни средства“), които се регистрират за първи път в Съюза и не са били регистрирани преди това извън него („нови леки търговски превозни средства“).

б)  категория N1 съгласно определението в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и за категория N1, за които одобрението на типа е разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 („леки търговски превозни средства“), които се регистрират за първи път в Съюза и не са били регистрирани преди това извън него („нови леки търговски превозни средства“).Комисията, в съответствие с целите, заложени в настоящия регламент, разполага с правомощието да актуализира, ако е необходимо, горната граница за референтната базова маса (2 610 кг) за леки търговски превозни средства, задвижвани с алтернативни горива, за които е необходимо да се предвиди допълнително тегло поради използването на по-тежки задвижващи системи и на системи за съхранение на енергия (акумулаторни батерии) от тези, използвани при конвенционалните превозни средства.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

нa)  „модернизиране“ означава промени в част от двигателя на превозно средство с технологии за намаляване на замърсяването и/или за спестяване на гориво. Това включва технологии за спестяване на гориво, като например хибридизация или по-значителни промени в електрическите или другите технологии чрез използване на алтернативните горива, определени в член 2, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/94/ЕС.“

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Производителят гарантира, че средните специфични емисии на CO2 не превишават следните цели за специфични емисии:

1.  При определяне на това, доколко производителите спазват целта за специфични емисии, посочена в настоящия член, средните специфични емисии на CO2 се намаляват, ако в годината на регистрация на новите превозни средства производителят е въвел на пазара на горива възобновяеми неизкопаеми горива с ефект за намаляване на CO2. Ефектът за намаляване на CO2 следва да бъде документиран съгласно определението в съответната версия на механизма от Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (RED). Производителят съобщава на орган, определен от Комисията, количеството енергия от различните допълнени неизкопаеми горива (горивоi1a), които са навлезли на пазара за оперативната година. За да се избегне всякакъв вид двойно отчитане, не е позволено неизкопаемото гориво да се отчита за целта за CO2 в други регламенти (RED II или СТЕ). Производителят гарантира, че средните специфични емисии на CO2 не превишават следните цели за специфични емисии:

 

 

_________________

 

1a Стойности, които трябва да бъдат съобщавани: Горивоi = количеството енергия от възобновяемото неизкопаемо гориво, въведена на пазара (MJ)

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за всяка календарна година , считано от 2021 до 2024 г. целта за специфични емисии, определена в съответствие с приложение I, точки 3 и 4 от част А или Б, както е целесъобразно, или когато на даден производител е предоставена дерогация по член 10, в съответствие с тази дерогация и приложение I, точка 5 от част А или Б.

б)  за всяка календарна година, считано от 2021 до 2029 г. целта за специфични емисии, определена в съответствие с приложение I, точки 3 и 4 от част А или Б, както е целесъобразно, или когато на даден производител е предоставена дерогация по член 10, в съответствие с тази дерогация и приложение I, точка 5 от част А или Б;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за всяка календарна година, считано от 2025 г., целите за специфичните емисии, определени в съответствие с точка 6.3 от части А или Б на приложение I.

в)  за всяка календарна година, считано от 2030 г., целите за специфичните емисии, определени в съответствие с точка 6.3 от части А или Б на приложение I.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  категорията превозни средства, регистрирани като M1 или N1, за които се прилага групирането.

г)  категорията превозни средства, регистрирани като M1 и N1, за които се прилага групирането.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  За да се определят средните стойности на специфичните емисии на CO2 в категории M1 и N1 на всеки производител, когато производителят преизпълни целта за емисиите на CO2 в категориите M1 или N1, неговите показатели се вземат предвид по отношение на същия производител или на друг(и) производител(и). В този случай разликата между целите за специфични емисии в категории M1 или N1 на производителя и неговите средни специфични емисии се приспадат от средната стойност на неговите специфични емисии на CO2 за специфичната цел в категориите M1 или N1 съгласно регистрираните размери. Общият принос на тези прехвърляния на облекчения между производителите на превозни средства от категории M1 или N1 може да бъде до 10 g CO2/km на производител.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регистърът е достъпен за обществеността.

Регистърът е достъпен за обществеността, включително в цифров формат.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  От 2025 г. нататък производителите докладват относно емисиите на CO2 през жизнения цикъл на видовете превозни средства, пускани от тях на пазара след 1 януари 2025 г., въз основа на хармонизирана методология на ЕС за целите на докладването и мониторинга до 2030 г. За тази цел не по-късно от 1 януари 2022 г. Комисията разработва посредством делегирани актове надеждна и представителна хармонизирана методология за оценка на емисиите на CO2 за жизнения цикъл на всички видове горива и задвижващи системи на превозните средства, достъпни на пазара на Съюза. Тази методология следва да бъде съобразена със съответните стандарти на ISO и да отчита потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) на емисиите от производството на превозното средство, от снабдяването със суровини, от източника на гориво до потребителя и емисиите от рециклирането и демонтажа.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a.  По време на етапа на мониторинг и докладване се взема предвид количеството на продадените на бензиностанциите течни и газообразни биогорива от нови поколения и то се приспада от емисиите на CO2, докладвани на етапа на одобрение на типа. Тези стойности се използват за изчисляване на въглеродния корекционен коефициент (CCF).

Въглеродният корекционен коефициент (CCF) се изчислява по следната формула:

CCF = националния дял на използваните течни и газообразни биогорива от нови поколения.

Следователно коригираното изчисление за емисиите на CO2 от автомобилния парк на ЕС се изчислява по следния начин:

емисии на CO2 от автомобилния парк = (CO2 за одобрението на типа) * (1-CCF).

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.

4.  Когато е приложимо, сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход за справедливия преход в засегнатите региони, включително за преквалификация и пренасочване на работници от автомобилния сектор, внедряване на чиста мобилност и нисковъглеродна икономика, транспортна инфраструктура, научноизследователска и развойна дейност, включваща отрицателни външни ефекти от автомобилния транспорт и пътната безопасност.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  целите за 2025 и 2030 г. за целия автомобилен парк на ЕС, посочени в член 1, параграфи 4 и 5, изчислени от Комисията в съответствие с точки 6.1.1 и 6.1.2 от части А и Б от приложение I;

a)  целите за 2030 г. за целия автомобилен парк на ЕС, посочени в член 1, параграф 4, изчислени от Комисията в съответствие с точка 6.1 от части А и Б от приложение I;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Стойностите за a2021, a2025 и a2030, изчислени от Комисията в съответствие с точка 6.2 от части А и Б от приложение I.

б)  стойностите за a2021 и a2030, изчислени от Комисията в съответствие с точка 6.2 от части А и Б от приложение I.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При заявление от доставчик или производител във връзка с това се взема предвид намалението на емисиите на CO2, постигнато чрез използване на иновативни технологии или съчетание от иновативни технологии („пакети от иновативни технологии“).

При заявление от доставчик или производител във връзка с това се взема предвид намалението на емисиите на CO2, постигнато чрез използване на иновативни технологии (като например модернизиране) или съчетание от иновативни технологии („пакети от иновативни технологии“).

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият принос на тези технологии за намаляване на средните специфични емисии на производител може да бъде до 7 g CO2/km.

Общият принос на тези технологии за намаляване на средните специфични емисии на производител може да бъде до 9 g CO2/km.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да коригира тавана, считано от 2025 г. Тези мерки се изпълняват посредством делегирани актове в съответствие с член 16.

Комисията коригира тавана, считано от 2021 г., с цел да отрази изчислението по WLTP. Тези мерки се изпълняват посредством делегирани актове в съответствие с член 16.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  иновативните технологии не трябва да са обхванати от измерването на СО2 при стандартния цикъл на изпитване или от задължителни разпоредби, свързани с допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза. Считано от 1 януари 2025 г., този критерий няма да се прилага към подобренията на ефективността в климатичните системи.

г)  иновативните технологии не трябва да са обхванати от задължителни разпоредби, свързани с допълнителни мерки, съответстващи на изискването за намаление от 10 g CO2/km, посочени в член 1, и да не са задължителни съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза. Този критерий няма да се прилага към подобренията на ефективността в климатичните системи.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва мониторинг и оценка на представителността на стойностите на емисиите на CO2 и потреблението на енергия в реални условия, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Тя гарантира предоставянето на информация на обществеността относно развитието на тази представителност във времето.

1.  Комисията извършва мониторинг и оценка на представителността на стойностите на емисиите на CO2 и потреблението на енергия в реални условия, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151. Тя гарантира предоставянето на информация на обществеността относно развитието на тази представителност във времето и провежда по-задълбочени разследвания спрямо определени производители, ако се установи, че са превишили значително количеството емисии на СО2.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целта Комисията осигурява наличността, от производителите или националните органи, според случая, на надеждни анонимизирани данни за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства в реални условия.

2.  За целта Комисията оповестява и в цифров формат, позволяващ търсене, според случая, надеждни анонимизирани данни за емисиите на CO2 и потреблението на енергия от леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства в реални условия, от производителите или националните органи.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За да се гарантира ефективното намаляване на емисиите на CO2, предвидено в член 1 от настоящия регламент, изпитванията по WLTP се използват за определяне на равнищата на емисиите, докато не бъдат заменени от разработени от Комисията изпитвания в реални условия на движение, които съответстват в по-голяма степен на действителността.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2024 г. Комисията ще представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, по целесъобразност придружен от предложение за изменение на регламента. Докладът ще разгледа, наред с другото, представителността на стойностите на емисиите на CO2 и на потреблението на енергия в реални условия, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151, навлизането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии и изграждането на инфраструктурата за зареждане, докладвано по Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета29.

1.  През 2023 г. Комисията ще представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, по целесъобразност придружен от предложение за изменение на регламента. Комисията може да бъде подпомагана от независими експерти, които ще оценяват всички основни параметри, оказващи влияние върху увеличаването на алтернативните задвижващи системи, като вземе под внимание следните показатели: Докладът ще разгледа, наред с другото:

 

представителността на стойностите на емисиите на CO2 на потреблението на енергия в реални условия, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151, като включи също така оценка на целия жизнен цикъл на превозните средства и въздействието на емисиите „от източника на гориво до потребителя“ върху горивата];

 

навлизането на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии и изграждането на инфраструктурата за зареждане, докладвано по Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета29.

 

При изготвянето на настоящия доклад Комисията разглежда следните показатели:

 

– диапазона на предлаганите превозни средства (задвижвани с акумулаторна батерия електрически пътни превозни средства, зареждащи се от електрическата мрежа хибридни автомобили, електрически превозни средства, задвижвани от горивни клетки [FCEV] и т.н.);

 

– цените на петрола, горивата и енергията.

__________________

__________________

29 Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).

29 Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията взема предвид оценката, извършена съгласно член 12, и може по целесъобразност да преразгледа процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007 . По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно показателите на леките автомобили и леките търговски превозни средства по отношение на емисиите на СО2 в реални условия.

2.  Комисията взема предвид оценката, извършена съгласно член 12, и може по целесъобразност да преразгледа процедурите за измерване на емисиите на СО2, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2007. По-конкретно Комисията представя подходящи предложения за адаптиране на тези процедури, така че да отразяват адекватно показателите на леките автомобили и леките търговски превозни средства по отношение на емисиите на СО2 в реални условия, включително като използва преносима система за измерване на емисии и дистанционно отчитане.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До 31 декември 2019 г. Комисията преразглежда Директива 1999/94/ЕО и по целесъобразност представя съответно предложение с цел да се предостави на потребителите точна, надеждна и сравнима информация за разхода на гориво, емисиите на CO2 и на замърсители на въздуха от новите леки пътнически автомобили, пуснати на пазара.

Изменение    60

Предложение за регламент

Приложение I – част A – точка 6 – подточка 6.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цел за специфичните емисии от 2025 г. нататък

Цел за специфичните емисии от 2030 г. нататък

Изменение    61

Предложение за регламент

Приложение І – част А – точка 6 – подточка 6.3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

specific emissions reference target е еталонната цел за специфичните емисии на CO2, определена в съответствие с точка 6.2.1 за периода 2025 — 2029 г. и точка 6.2.2 за периода от 2030 г. нататък

specific emissions reference target е еталонната цел за специфичните емисии на CO2, определена в съответствие с точка 6.2. за периода от 2030 г. нататък

Изменение    62

Предложение за регламент

Приложение І – част А – точка 6 – подточка 6.3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,15 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,15 или 1,0

Изменение    63

Предложение за регламент

Приложение І – част А – точка 6 – подточка 6.3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните леки пътнически автомобили, изчислен като общия брой на превозни средства с нулеви и ниски емисии, като всеки от тях се брои като ZLEVspecific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на леките пътнически автомобили, регистрирани през съответната календарна година

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните леки пътнически автомобили, изчислен като общия брой на превозни средства с нулеви и ниски емисии, като всеки от тях се брои като ZLEVspecific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на леките пътнически автомобили, регистрирани през съответната календарна година ZLEV specific = 1 - [(specific emissions x 0,5)/50]

Изменение    64

Предложение за регламент

Приложение I – част A – точка 6 – подточка 6.3 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

null

заличава се

Изменение    65

Предложение за регламент

Приложение I – част A – точка 6 – подточка 6.3 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

x е 15% за годините от 2025 до 2029 и 30% от 2030 г. нататък.

x е 20% от 2030 г. нататък.

Изменение    66

Предложение за регламент

Приложение I – част Б – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За календарните години 2021 — 2024 г., целта за специфичните емисии за даден производител се изчислява, както следва:

4.  За календарните години 2021 – 2029 г. целта за специфичните емисии за даден производител се изчислява, както следва:

Изменение    67

Предложение за регламент

Приложение I – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.3.  Цел за специфичните емисии от 2025 г. нататък

6.3.  Цел за специфичните емисии от 2030 г. нататък

Изменение    68

Предложение за регламент

Приложение I – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – подточка 6.3.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.3.1.  В периода 2025—2029 г.

заличава се

Specific emissions target = (specific emissions reference target – (ø targets2025)) ZLEV factor

 

където:

 

specific emissions reference target е еталонната цел за специфични емисии за производителя, определена в съответствие с точка 6.2.1

 

øtargets е претеглената спрямо броя на новорегистрираните леки търговски превозни средства на всеки отделен производител средна стойност на всички цели за специфичните емисии, определени в съответствие с точка 6.2.1

 

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0

 

където:

 

y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните леки търговски превозни средства, който се изчислява като общия брой на превозни средства с нулеви и ниски емисии, като всяко от тях се брои за ZLEVspecific съгласно формулата по-долу, разделен на общия брой на леките търговски превозни средства, регистрирани през съответната календарна година

 

is null

 

x е 15 %

 

Изменение    69

Предложение за регламент

Приложение I – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Specific emissions target = (specific emissions reference target – (øtargets – EU fleet-wide target2030)). ZLEV factor

Specific emissions target = specific emissions reference target · ZLEV factor

Изменение    70

Предложение за регламент

Приложение I – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

øtargets е претеглената спрямо броя на новорегистрираните леки търговски превозни средства на всеки един производител средна стойност на всички цели за специфичните емисии, определени в съответствие с точка 6.2.2

заличава се

Изменение    71

Предложение за регламент

Приложение I – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,05 или 1,0

ZLEV factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,15 или по-малка от 1,0, в които случаи се използва съответно стойност 1,15 или 1,0

Изменение    72

Предложение за регламент

Приложение I – част Б – точка 6 – подточка 6.3 – подточка 6.3.2 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

x е 30%

x е 15%

Изменение    73

Предложение за регламент

Приложение II – част А –точка 1 – параграф 1 – буква у а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

уа)  емисии на CO2 през целия жизнен цикъл на фамилията превозни средства, когато има.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства (преработен текст)

Позовавания

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

5.2.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Karima Delli

16.1.2018

Разглеждане в комисия

25.4.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

18

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Anna Hedh

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

18

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ENF

Georg Mayer

S&D

Maria Grapini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства (преработен текст)

Позовавания

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

5.2.2018

IMCO

5.2.2018

TRAN

5.2.2018

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miriam Dalli

16.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.5.2018

20.6.2018

 

 

Дата на приемане

10.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

23

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Christel Schaldemose

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Joachim Zeller

Дата на внасяне

18.9.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza

PPE

José Inácio Faria

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

23

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

7

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Karl Heinz Florenz, Annie Schreijer Pierik

Легенда на използваните знаци

+  :  „за“

-  :  „против“

0 : „въздържал се“

Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност