Postup : 2017/0293(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0287/2018

Předložené texty :

A8-0287/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

ZPRÁVA     ***I
PDF 1202kWORD 142k
18.9.2018
PE 619.135v02-00 A8-0287/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Miriam Dalli

(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0676),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0395/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–  s ohledem na dopis, který dne 14. března 2018 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin výboru podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0287/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu16 vymezuje jasný cíl: do poloviny století musí být emise skleníkových plynů z dopravy nejméně o 60 % nižší než v roce 1990 a jednoznačně směřovat k nulovým emisím. Neprodleně se musí podstatně snížit emise látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí z odvětví dopravy a poškozují naše zdraví. Emise z tradičních spalovacích motorů bude třeba po roce 2020 dále snižovat. Bude třeba, aby byla zaváděna vozidla s nulovými a nízkými emisemi a do roku 2030 získala významný tržní podíl.

(3)  Doprava je jediným významnějším odvětvím v Unii, kde se emise skleníkových plynů stále ještě zvyšují. Má-li Unie dostát svým závazkům, které přijala na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) konané v Paříži v roce 2015, je třeba urychlit dekarbonizaci celého odvětví dopravy a zajistit, aby emise skleníkových plynů z tohoto odvětví jednoznačně směřovaly k nulovým hodnotám do poloviny století. Neprodleně se musí podstatně snížit emise látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí z odvětví dopravy a závažným způsobem poškozují naše zdraví a životní prostředí. Emise z tradičních spalovacích motorů bude třeba po roce 2020 dále snižovat. Bude třeba, aby byla zaváděna vozidla s nulovými a nízkými emisemi a do roku 2030 získala významný tržní podíl.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Rozvoj výzkumných, dodavatelských, zpracovatelských a výrobních strategií směřujících k vývoji konstrukcí z lehkých komponentů je klíčový pro dosažení pokroku v přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost v automobilovém odvětví. Výzkum surovin s přírodními vlákny a jejich kompozit v rámci nové, širší úlohy bioekonomiky a obnovitelných, recyklovatelných a udržitelných produktů, které může zajistit, je stále rozsáhlejší. Tento vývoj musí být založen na porozumění omezením souvisejícím s přírodními zdroji, dostupností půdy, a tedy i potřebou nabízet udržitelná řešení na konci životního cyklu.

Odůvodnění

Nehledě na kontext technologicky neutrálního způsobu jsou to elektrická vozidla, která jsou považována za řešení pro přechod na nízkouhlíkové technologie v odvětví. Nízká hmotnost takových vozidel je klíčovým prvkem a biologické a biokompozitní konstrukční části tyto vlastnosti nabízejí.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Sociálně přijatelný a spravedlivý přechod na mobilitu s nulovými emisemi uskutečněný do poloviny století si vyžádá změny v celém hodnotovém řetězci automobilového odvětví, přičemž je třeba brát v potaz negativní dopady, které by přechod mohl mít na občany a regiony všech členských států. Je důležité zohledňovat sociální dopady tohoto přechodu a proaktivně řešit důsledky, které z něj vyplývají pro pracovní místa. Je proto zásadně důležité, aby stávající opatření doprovázely cílené programy na unijní, státní a regionální úrovni zaměřené na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků a přemístění pracovníků na nová pracovní místa, ale také iniciativy v oblasti vzdělávání a hledání zaměstnání v negativně zasažených komunitách a regionech, které budou realizovány v intenzivním dialogu se sociálními partnery a příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Pro úspěšný přechod k mobilitě s nulovými emisemi je nezbytný společný politický rámec pro vozidla, infrastrukturu, elektrické sítě a udržitelnou výrobu, dodávku a recyklaci baterií, v němž se hospodářské pobídky a pobídky pro zaměstnanost budou vzájemně doplňovat v celé Unii a na státní, regionální a místní úrovni a budou podporovány silnějšími nástroji financování ze strany Unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Závěry Evropské rady z října 2014 potvrdily snížení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2005 v odvětvích, na něž se nevztahuje systém Evropské unie pro obchodování s emisemi. Silniční doprava k emisím z těchto odvětví významně přispívá a její emise zůstávají výrazně nad úrovní z roku 1990. Pokud se budou emise ze silniční dopravy dále zvyšovat, vyváží snížení dosažená v rámci boje se změnou klimatu v jiných odvětvích.

(6)  Emise ze silniční dopravy zůstávají výrazně nad úrovní z roku 1990, takže vyrovnávají snížení dosažená v rámci boje se změnou klimatu v jiných odvětvích.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Hodnocení nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 provedené v roce 2015 dospělo k závěru, že uvedená nařízení byla relevantní a obecně koherentní a vedla k výrazným úsporám emisí, přičemž byla nákladově efektivnější, než se původně očekávalo. Rovněž vytvořila významnou přidanou hodnotu pro Unii, které by nebylo možné ve stejné míře dosáhnout prostřednictvím vnitrostátních opatření.

(9)  Hodnocení nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 provedené v roce 2015 dospělo k závěru, že uvedená nařízení byla relevantní a obecně koherentní a vedla k výrazným úsporám emisí, přičemž byla nákladově efektivnější, než se původně očekávalo. Rovněž vytvořila významnou přidanou hodnotu pro Unii, které by nebylo možné ve stejné míře dosáhnout prostřednictvím vnitrostátních opatření. V hodnocení se však dále uvádí, že úspory CO2, jichž bylo ve skutečnosti dosaženo, jsou podstatně menší, než se uvádělo na základě provedení zkoušek schválení typu, a že rozdíly v emisích naměřených při zkoušce schválení typu a při reálném provozu značně zpochybňují účinnost výkonnostních norem pro CO2 a narušují důvěru spotřebitelů v potenciální úsporu paliva u nových vozů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Aby se zajistila účinnost tohoto nařízení, snížení emisí CO2 by mělo být dosaženo za podmínek, jejichž výskyt lze očekávat při běžném provozu a používání vozidla. Je proto vhodné zahrnout do tohoto nařízení přísný zákaz odpojovacích zařízení a poskytnout orgánům prostředky, kterými zajistí dodržování tohoto zákazu.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je důležité, aby stanovení požadavků na snížení emisí CO2 i nadále poskytovalo v celé Unii výrobcům vozidel předvídatelnost a jistotu při plánování jejich nových vozových parků automobilů a lehkých užitkových vozidel v Unii.

(12)  Stanovení požadavků na snížení emisí CO2 i nadále poskytuje výrobcům vozidel v celé Unii předvídatelnost a jistotu při plánování jejich nových vozových parků automobilů a lehkých užitkových vozidel v Unii.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)   Z hodnocení směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES1a, které Komise provedla v roce 2016, vyplývá, že je třeba tento právní předpis ještě více upřesnit a zjednodušit, a zvýšit tak jeho význam, účelnost, účinnost a soudržnost. Doporučení Komise (EU) 2017/9481b se zaměřuje na podporu harmonizovaného provádění směrnice 1999/94/ES. Avšak podpořit v rámci celé Unie rozšíření vozidel, která jsou nejúčinnější z hlediska spotřeby a šetrná k životnímu prostředí, by mohly lépe koncipované a více harmonizované požadavky Unie týkající se označování automobilů, na jejichž základě by byly spotřebitelům poskytovány srovnatelné, spolehlivé a uživatelsky vstřícné informace o výhodách spojených s vozidly s nízkými emisemi, včetně informací, které se kromě emisí CO2 a spotřeby paliva týkají také látek znečišťujících ovzduší a provozních výdajů. Komise by proto měla do 31. prosince 2019 přezkoumat směrnici 1999/94/ES a předložit příslušný legislativní návrh. Zavést obdobné označování vozidel z hlediska spotřeby paliva a emisí CO2 jako u osobních automobilů by se mohlo také v odvětví lehkých užitkových vozidel. Komise by proto mohla analyzovat možnosti i pro toto odvětví a předložit případně příslušné legislativní návrhy.

 

_______________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů (Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 16).

 

1bDoporučení Komise (EU) 2017/948 ze dne 31. května 2017 týkající se používání hodnot spotřeby paliva a emisí CO2 schválených pro daný typ a měřených v souladu s celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla při zpřístupňování informací pro spotřebitele podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES (Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 100).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Úrovně snížení pro vozové parky nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v celé Unii by proto měly být stanoveny pro roky 2025 a 2030, přičemž by se měla zohlednit doba obnovy vozového parku a potřeba, aby odvětví silniční dopravy přispělo k cílům v oblasti energetiky a klimatu na rok 2030. Tento postupný přístup rovněž dá automobilovému průmyslu jasný a včasný signál, že nemá oddalovat uvádění energeticky účinných technologií a vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh.

(13)  Úrovně snížení pro vozové parky nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v celé Unii by měly být stanoveny pro roky 2025 a 2030, přičemž by se měla zohlednit doba obnovy vozového parku a potřeba, aby odvětví silniční dopravy přispělo k cílům Unie v oblasti energetiky a klimatu na rok 2030 a následující období. Tento postupný přístup rovněž dá automobilovému průmyslu jasný a včasný signál, že nemá oddalovat uvádění energeticky účinných technologií a vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh. Aby se udržel rozsah ambiciózních opatření na snižování emisí i po roce 2030, měla by se navíc stanovit alespoň stejná trajektorie snižování emisí počínaje 1. lednem 2031, která umožní pokračující dekarbonizaci odvětví v souladu s Pařížskou dohodou.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Přestože Unie je jedním z největších světových výrobců motorových vozidel, a pokud jde o technologie, má v tomto odvětví vedoucí pozici, konkurence sílí a díky novým inovacím v oblasti elektrických hnacích ústrojí a spolupracující, propojené a automatizované mobility se celosvětový automobilový průmysl rychle mění. Aby si Unie zachovala svou globální konkurenceschopnost a přístup na trhy, potřebuje takový regulační rámec, včetně konkrétní pobídky v oblasti vozidel s nulovými a nízkými emisemi, který vytvoří rozsáhlý domácí trh a podpoří technologický rozvoj a inovace.

(14)  Přestože Unie je jedním z největších světových výrobců motorových vozidel, a pokud jde o technologie, má v tomto odvětví vedoucí pozici, konkurence sílí a díky novým inovacím v oblasti elektrických hnacích ústrojí a spolupracující, propojené a automatizované mobility se celosvětový automobilový průmysl rychle mění. Pokud se průmysl Unie zapojí do nezbytného energetického přechodu v odvětví dopravy pozdě, může přijít o své vedoucí postavení. Aby si Unie zachovala svou globální konkurenceschopnost a přístup na trhy, potřebuje takový regulační rámec, včetně konkrétního politického mechanismu v oblasti vozidel s nulovými a nízkými emisemi, který vytvoří rozsáhlý domácí trh a podpoří technologický rozvoj a inovace.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Dlouholetého cíle zcela bezuhlíkové mobility v Unii nebude možné dosáhnout bez technologických inovací a technického pokroku. V tomto smyslu a vzhledem k rostoucí mezinárodní technologické konkurenci je nezbytné, aby Unie a členské státy pokračovaly ve svém úsilí zkoumat a rozvíjet iniciativy, které posílí možnou součinnost odvětví, jako je nedávno založená unijní aliance výrobců baterií, a podporovaly veřejné a soukromé investice do výzkumu a inovací v automobilovém průmyslu v Unii s cílem zachovat vedoucí postavení Unie v oblasti technologií v tomto odvětví a zajistit dlouhodobou udržitelnost její průmyslové základny a současně její efektivitu a konkurenceschopnost na světovém trhu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měl by být zaveden zvláštní pobídkový mechanismus, který usnadní hladký přechod k mobilitě s nulovými emisemi. Tento kreditový mechanismus by měl být navržen tak, aby podporoval uvádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie.

(15)  Měl by být zaveden zvláštní politický mechanismus, který usnadní a urychlí hladký přechod k mobilitě s nulovými emisemi. Tento kreditový a debetní mechanismus by měl být navržen tak, aby podporoval uvádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie a zajišťoval investiční jistotu pro včasné a přiměřené rozvíjení potřebné infrastruktury pro dobíjení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Stanovení referenčního podílu vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku EU a dobře navržený mechanismus pro úpravu cíle pro specifické emise CO2 daného výrobce na základě podílu vozidel s nulovými a nízkými emisemi v jeho vozovém parku by měly vyslat silný a důvěryhodný signál pro vývoj a zavádění takových vozidel, avšak současně umožnit další zlepšování účinnosti tradičních spalovacích motorů.

(16)  Stanovení výrazného referenčního podílu vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku EU a dobře navržený mechanismus pro úpravu cíle pro specifické emise CO2 daného výrobce na základě podílu vozidel s nulovými a nízkými emisemi v jeho vozovém parku by měly vyslat silný a důvěryhodný signál pro vývoj, zavádění a uvádění na trh takových vozidel, avšak současně umožnit další zlepšování účinnosti tradičních spalovacích motorů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Při stanovení kreditů za vozidla s nulovými a nízkými emisemi je vhodné zohlednit rozdíly v emisích CO2 mezi vozidly. Mechanismus úprav by měl zajistit, aby výrobce, který dosáhne vyššího než referenčního podílu, mohl využít vyšší hodnoty cíle pro specifické emise CO2. V zájmu zajištění vyváženého přístupu by v rámci tohoto mechanismu měly být stanoveny limity možných úprav. Tím vzniknou pobídky, které podpoří včasné zavádění infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic a zajistí významné přínosy pro spotřebitele, konkurenceschopnost a životní prostředí.

(17)  Při stanovení referenčních hodnot pro podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi je vhodné zohlednit rozdíly v emisích CO2 mezi vozidly. Mechanismus úprav by měl zajistit, aby výrobce, který dosáhne vyššího než referenčního podílu, mohl využít vyšší hodnoty cíle pro specifické emise CO2, kdežto výrobce, který referenčního podílu nedosáhne, by musel splnit přísnější cíle týkající se CO2. V zájmu zajištění vyváženého přístupu by v rámci tohoto mechanismu měly být stanoveny limity možných úprav. Tím vzniknou pobídky, které podpoří včasné zavádění infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic a zajistí významné přínosy pro spotřebitele, konkurenceschopnost a životní prostředí.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Je třeba včas a v dostatečné míře investovat do výroby a zavádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi a potřebné celkové podpůrné infrastruktury, včetně udržitelné výroby, dodávek a recyklování baterií. Dále musí fungovat ve vzájemné součinnosti různé podpůrné nástroje na úrovni Unie i členských států, aby se podpořily významné veřejné a soukromé investice. Infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic je nutné vybudovat rychle, aby byla získána důvěra spotřebitelů a výrobci vozidel měli větší jistotu pro své podnikání. Z tohoto důvodu je třeba v Unii podpořit výrobu baterií a bateriových článků umístěnou pokud možno v blízkosti továren na výrobu vozidel.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Je však třeba zajistit rovnováhu mezi pobídkami pro ekologické inovace a technologie, u nichž je účinek na snížení emisí prokázán v rámci oficiálního zkušebního postupu. V důsledku toho je vhodné zachovat horní hranici úspor v důsledku ekologické inovace, které může výrobce zohlednit pro účely plnění cílů. Komise by měla mít možnost přezkoumat výši horní hranice, zejména aby zohlednila vliv změn oficiálního zkušebního postupu. Rovněž je vhodné vyjasnit, jak by se úspory pro účely plnění cílů měly počítat.

(23)  Je však třeba zajistit rovnováhu mezi pobídkami pro ekologické inovace a technologie, u nichž je účinek na snížení emisí prokázán v rámci oficiálního zkušebního postupu. V důsledku toho je vhodné zachovat horní hranici úspor v důsledku ekologické inovace, které může výrobce zohlednit pro účely plnění cílů. Komise by měla mít možnost přezkoumat výši horní hranice a snížit ji, zejména aby zohlednila vliv změn oficiálního zkušebního postupu. Rovněž je vhodné vyjasnit, jak by se úspory pro účely plnění cílů měly počítat.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  V případě, kdy by elektrická baterie mohla u lehkých užitkových vozidel s nejvyšší hmotností (kategorie N1 třída III) zvýšit hmotnost vozidla tak, že by bylo nově zařazeno do kategorie N2, by se takový technický problém měl vyřešit.

Odůvodnění

Elektrifikace lehkých užitkových vozidel by mohla zvýšit jejich hmotnost kvůli váze baterií. Pokud vyšší hmotnost vede k překročení hmotnostního limitu své třídy, úsilí o zvýšení počtu vozidel s nízkými a nulovými emisemi ve vozovém parku by nemohlo být podle tohoto nařízení zohledněno. Řešením by mohlo být zvýšení hmotnostního limitu pro danou třídu v těch případech, kdy je zvýšení hmotnosti jednoznačně spojené se snižováním emisí prostřednictvím alternativního systému pohonu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Postup pro udělení výjimky z cíle 95 g CO2/km pro vozový park specializovaným výrobcům zajišťuje , že úsilí o snížení emisí požadované od specializovaných výrobců , pokud jde o tento cíl, odpovídá úsilí o snížení emisí velkovýrobců. Zkušenosti však ukazují, že specializovaní výrobci mají stejný potenciál ke splnění cílů v oblasti CO2 jako velcí výrobci, a pokud jde o cíle stanovené od roku 2025, nepovažuje se za vhodné mezi těmito dvěma kategoriemi výrobců rozlišovat.

(28)  Zkušenosti ukazují, že specializovaní výrobci mají stejný potenciál ke splnění cílů v oblasti CO2 jako velcí výrobci, a proto se již nepovažuje za vhodné mezi těmito dvěma kategoriemi výrobců nadále rozlišovat.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Specifické emise CO2 z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel jsou v Unii měřeny harmonizovaným způsobem podle metodiky stanovené nařízením (ES) č. 715/2007. Aby administrativní zatížení vyplývající z tohoto nařízení bylo co nejmenší, měl by být soulad měřen pomocí údajů o registracích nových automobilů a lehkých užitkových vozidel v Unii sbíraných členskými státy a hlášených Komisi. S cílem zajistit soudržnost údajů určených k posouzení souladu by měla být pravidla pro sběr a vykazování těchto údajů co nejvíce harmonizována. Proto by měla být jasně stanovena povinnost příslušných orgánů poskytovat správné a úplné údaje a potřeba účinné spolupráce mezi těmito orgány a Komisí při řešení otázek kvality údajů.

(37)  Specifické emise CO2 z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel jsou v Unii měřeny harmonizovaným způsobem podle metodiky stanovené nařízením (ES) č. 715/2007. Aby administrativní zatížení vyplývající z tohoto nařízení bylo co nejmenší, měl by být soulad měřen pomocí údajů o registracích nových automobilů a lehkých užitkových vozidel v Unii sbíraných členskými státy a hlášených Komisi. S cílem zajistit soudržnost údajů určených k posouzení souladu by měla být pravidla pro sběr a vykazování těchto údajů harmonizována. Proto by měla být jasně stanovena povinnost příslušných orgánů poskytovat správné a úplné údaje a potřeba účinné spolupráce mezi těmito orgány a Komisí při řešení otázek kvality údajů.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)   Plnění cílů podle tohoto nařízení výrobci by mělo být hodnoceno na úrovni Unie. Výrobci, jejichž průměrné specifické emise CO2 přesahují emise povolené v rámci tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za překročení emisí za každý kalendářní rok. Částky poplatků za překročení emisí by měly být považovány za příjem souhrnného rozpočtu Unie.

(38)   Plnění cílů podle tohoto nařízení výrobci by mělo být hodnoceno na úrovni Unie. Výrobci, jejichž průměrné specifické emise CO2 přesahují emise povolené v rámci tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za překročení emisí za každý kalendářní rok. Částky poplatků za překročení emisí by se měly považovat za příjem souhrnného rozpočtu Unie a měly by být použity tak, aby přispěly ke spravedlivému přechodu k mobilitě s nulovými emisemi. Tyto částky by dále měly být použity jako příspěvek k financování cílených programů rekvalifikace, zvyšování kvalifikace a vzdělávání pracovníků postižených strukturálními změnami v automobilovém průmyslu, a na iniciativy v oblasti přesměrování pracovních sil a hledání zaměstnání v úzkém dialogu se sociálními partnery, komunitami a příslušnými orgány v regionech dotčených přeměnou pracovních míst.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Reálná účinnost cílů stanovených v tomto nařízení při snižování emisí CO2 značně závisí na reprezentativnosti oficiálního zkušebního postupu. V souladu se stanoviskem získaným v rámci mechanismu vědeckého poradenství23 a doporučením Evropského parlamentu v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu24 by měl být zaveden mechanismus pro posuzování reprezentativnosti hodnot emisí CO2 a spotřeby energie, jež byly u vozidel určeny v souladu s nařízením (EU) 2017/1151, pro reálný provoz. Komise by měla mít pravomoc zajistit veřejnou dostupnost těchto údajů a v případě potřeby vypracovat postupy potřebné pro identifikaci a shromažďování údajů nezbytných pro taková posouzení.

(41)  Reálná účinnost cílů stanovených v tomto nařízení při snižování emisí CO2 značně závisí na reprezentativnosti oficiálního zkušebního postupu. V souladu se stanoviskem získaným v rámci mechanismu vědeckého poradenství23 a doporučením Evropského parlamentu v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu24 by měl být zaveden mechanismus pro posuzování reprezentativnosti hodnot emisí CO2 a spotřeby energie, jež byly u vozidel určeny v souladu s nařízením (EU) 2017/1151, pro reálný provoz. Nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit skutečnou reprezentativnost hodnot pro schválení typu, je zavedení zkoušky emisí CO2 v reálném provozu. Komise by proto měla prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a po zvážení vhodnosti využití systému PEMS připravit zkoušku emisí CO2 v reálném provozu a zavést ji nejpozději dva roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Avšak než bude tato zkouška použitelná, dodržování tohoto nařízení by mělo být zajištěno na základě využití údajů ze spotřeby paliva dodávaných výrobci a vázaných na omezení, které bude pro každého výrobce stanoveno v roce 2021 jako procentuální rozdíl, jenž nemá být překročen. Komise by měla mít pravomoc zajistit veřejnou dostupnost údajů o spotřebě paliva a vypracovat postupy potřebné pro dodávání takových údajů nezbytných pro taková posouzení. Komise by měla přijmout náležitá opatření v případě, že výrobci nesplní požadavky na emise CO2 v reálném provozu podle tohoto nařízení.

__________________

__________________

23 Skupina vědeckých odborníků na vysoké úrovni, vědecké stanovisko 1/2016 „Odstranění rozdílů mezi emisemi CO2 lehkých vozidel naměřenými za reálných podmínek a v laboratoři“.

23 Skupina vědeckých odborníků na vysoké úrovni, vědecké stanovisko 1/2016 „Odstranění rozdílů mezi emisemi CO2 lehkých vozidel naměřenými za reálných podmínek a v laboratoři“.

24 Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP)).

24 Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP)).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(41a)  V současnosti neexistuje harmonizovaný způsob, jak posoudit emise vznikající během životního cyklu lehkých užitkových vozidel. Bylo by vhodné, aby Komise předložila takovou analýzu do konce roku 2026, a bylo tak možné získat lepší přehled o emisích uhlíku vznikajících v odvětví lehkých užitkových vozidel. Za tímto účelem by Komise měla prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci vypracovat společnou unijní metodiku, na jejímž základě by počínaje rokem 2025 výrobci pravidelně vykazovali údaje o emisích CO2 vznikajících během životního cyklu u všech druhů paliv a pohonů vozidel, které uvádějí na trh. Taková metodika by měla být rovněž v souladu s příslušnými normami ISO a měla by zohledňovat potenciál globálního oteplování související s emisemi vznikajícími od těžby paliva do čerpání paliva na čerpací stanici (well-to-tank), emisemi spojenými s používáním vozidla (tank-to-wheel) a emisemi na konci životního cyklu (end-of-life). Analýza Komise by měla vycházet z údajů dodaných výrobci a z dalších dostupných relevantních údajů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Za účelem změny nebo doplnění jiných než podstatných prvků ustanovení tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh II a III v souvislosti s požadavky na údaje a parametry údajů, doplnění pravidel pro výklad kritérií způsobilosti pro výjimky z cílů pro specifické emise, obsah žádostí o udělení výjimky a obsah a posuzování programů pro snížení specifických emisí CO2, jakož i upravení hodnot M0 a TM0 uvedených v článku 13, horní hranice 7 g CO2/km uvedené v článku 11 a vzorců v příloze I uvedených v čl. 14 odst. 3. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Evropský parlament a Rada měly obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(46)  Za účelem změny nebo doplnění jiných než podstatných prvků ustanovení tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh II a III v souvislosti s požadavky na údaje a parametry údajů, stanovení požadavků na zajištění dodržování zákazu odpojovacích zařízení a požadovaného obsahu souboru doplňkové dokumentace uvedené v čl. 4 odst. 3c, stanovení pravidel a postupů pro vykazování emisí celého životního cyklu uvedených v čl. 7 odst. 8a, doplnění pravidel pro výklad kritérií způsobilosti pro výjimky z cílů pro specifické emise, obsah žádostí o udělení výjimky a obsah a posuzování programů pro snížení specifických emisí CO2, jakož i upravení hodnot M0 a TM0 uvedených v článku 13, horní hranice 7 g CO2/km uvedené v článku 11, vytvoření zkoušky emisí CO2 v reálném provozu uvedené v čl. 12 odst. 1a a upravení vzorců v příloze I uvedených v čl. 14 odst. 3. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Evropský parlament a Rada měly obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Nezbytná úprava vyplývající z nových pravomocí k přijímání aktů v přenesené pravomoci stanovených v čl. 7 odst. 8a a čl. 12 odst. 1a – viz jejich odůvodnění.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu.

1.  Toto nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla s cílem zajistit plnění cílů Unie v oblasti klimatu a jejích mezinárodních závazků týkajících se životního prostředí způsobem, který odpovídá řádnému fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Od 1. ledna 2025 se použijí tyto cíle pro vozový park EU:

4.  Od 1. ledna 2025 se použijí tyto cíle pro vozový park EU:

a)  pro průměrné emise z vozového parku nových osobních automobilů se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 15% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí A bodem 6.1.1 přílohy I;

a)  pro průměrné emise z vozového parku nových osobních automobilů se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 20% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí A bodem 6.1.1 přílohy I;

b)  pro průměrné emise z vozového parku nových lehkých užitkových vozidel se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 15% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí B bodem 6.1.1 přílohy I.

b)  pro průměrné emise z vozového parku nových lehkých užitkových vozidel se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 20% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí B bodem 6.1.1 přílohy I.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Od 1. ledna 2025 se pro podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi použije referenční hodnota odpovídající 20% tržnímu podílu prodeje nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel v roce 2025, která bude určena v souladu s přílohou I částí A bodem 6.3 a přílohou I částí B bodem 6.3.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Od 1. ledna 2030 se použijí tyto cíle:

5.  Od 1. ledna 2030 se použijí tyto cíle:

a)  pro průměrné emise z vozového parku nových osobních automobilů se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 30% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí A bodem 6.2.1 přílohy I;

a)  pro průměrné emise z vozového parku nových osobních automobilů se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 45% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí A bodem 6.2.1 přílohy I;

b)  pro průměrné emise z vozového parku nových lehkých užitkových vozidel se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 30% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí B bodem 6.1.2 přílohy I.

b)  pro průměrné emise z vozového parku nových lehkých užitkových vozidel se použije cíl pro vozový park EU, který se rovná 45% snížení průměru cílů pro specifické emise v roce 2021 stanoveného v souladu s částí B bodem 6.1.2 přílohy I.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Od 1. ledna 2030 se pro podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi použije referenční hodnota odpovídající 40% tržnímu podílu prodeje nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel v roce 2030, která bude určena v souladu s přílohou I částí A bodem 6.3 a přílohou I částí B bodem 6.3.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kategorie N1 definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg a na vozidla kategorie N1, na něž je schválení typu rozšířeno podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 (dále jen „lehká užitková vozidla“), která jsou v Unii registrována poprvé a která nebyla předtím registrována mimo Unii (dále jen „nová lehká užitková vozidla“).

b)  kategorie N1 definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg a na vozidla kategorie N1, na něž je schválení typu rozšířeno podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 (dále jen „lehká užitková vozidla“), která jsou v Unii registrována poprvé a která nebyla předtím registrována mimo Unii (dále jen „nová lehká užitková vozidla“). Komise je v souladu s cíli stanovenými tímto nařízením oprávněna v případě nezbytnosti aktualizovat limit referenční hmotnosti (2 610 kg) pro lehká užitková vozidla využívající alternativní paliva, jež potřebují dodatečnou hmotnost z důvodu hnacích ústrojí a zařízení pro akumulaci energie (baterií), která jsou těžší než u vozidel na konvenční paliva.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Toto nařízení se použije pro vozidla s alternativním pohonem s maximální povolenou hmotností od 3 500 kg do 4 250 kg za předpokladu, že hmotnost převyšující 3 500 kg je tvořena výhradně nadměrnou hmotností systému pohonu vozidla ve srovnání se systémem pohonu vozidla stejných rozměrů vybaveného tradičním zážehovým nebo vznětovým spalovacím motorem.

Odůvodnění

Elektrifikace lehkých užitkových vozidel by mohla zvýšit jejich hmotnost kvůli váze baterií. Pokud vyšší hmotnost vede k překročení hmotnostního limitu své třídy, úsilí o zvýšení počtu vozidel s nízkými a nulovými emisemi ve vozovém parku nelze podle tohoto nařízení zohlednit. Řešením by mohlo být zvýšení hmotnostního limitu pro danou třídu v těch případech, kdy je zvýšení hmotnosti jednoznačně spojené se snižováním emisí prostřednictvím alternativního systému pohonu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na)  „odpojovacím zařízením“ konstrukční prvek vozidla, který snímá teplotu, rychlost vozidla, otáčky motoru (RPM), zařazený rychlostní stupeň, podtlak v sacím potrubí nebo jakýkoli jiný parametr, aby se aktivovala, měnila, zpomalovala nebo deaktivovala činnost jakékoli části systému, která zvyšuje emise CO2 za podmínek, jejichž výskyt lze očekávat při běžném provozu a používání vozidla.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Výrobce vybaví vozidla tak, aby systémy a konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby osobní vozidlo nebo lehké užitkové vozidlo výrobce při běžném použití vyhovovalo cílům souvisejícím se specifickými emisemi a dalším požadavkům podle tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Použití odpojovacích zařízení se zakazuje. Zákaz neplatí v těchto případech:

 

a)  potřeba tohoto zařízení je oprávněná z důvodu ochrany motoru před poškozením nebo poruchou a z důvodu bezpečného provozu vozidla nebo

 

b)  zařízení je funkční pouze při startování motoru nebo

 

c)  podmínky jsou v podstatné míře zahrnuty do zkušebních postupů podle článku 1.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Aby schvalovací orgány byly schopny posoudit shodu s odstavci 3a a 3b tohoto článku, poskytne výrobce soubor doplňkové dokumentace. Komise je oprávněna přijmout akt v přenesené pravomoci podle článku 16 za účelem doplnění tohoto nařízení o požadavky na zajištění souladu se zákazem odpojovacích zařízení a o předepsaný obsah souboru doplňkové dokumentace.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za každý kalendářní rok zaznamená každý členský stát u každého nového osobního automobilu a každého nového lehkého užitkového vozidla registrovaného na jeho území informace v souladu s částí A přílohy II a částí A přílohy III. Tyto informace zpřístupní výrobcům a jejich určeným dovozcům nebo zástupcům v každém členském státě. Členské státy vyvinou maximální úsilí k zajištění transparentní činnosti subjektů předávajících tyto informace. Každý členský stát zajistí, aby specifické emise CO2 z osobních automobilů, které nemají schválení typu v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007, byly měřeny a zaznamenávány v prohlášení o shodě.

1.  Za každý kalendářní rok zaznamená každý členský stát u každého nového osobního automobilu a každého nového lehkého užitkového vozidla registrovaného na jeho území informace v souladu s částí A přílohy II a částí A přílohy III. Tyto informace zpřístupní výrobcům a jejich určeným dovozcům nebo zástupcům v každém členském státě. Členské státy zajistí transparentní činnost subjektů předávajících tyto informace. Každý členský stát zajistí, aby specifické emise CO2 z osobních automobilů, které nemají schválení typu v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007, byly měřeny a zaznamenávány v prohlášení o shodě.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Registr je přístupný veřejnosti.

Registr je přístupný veřejnosti, a to i v digitální podobě.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobci mohou do tří měsíců ode dne, kdy jim byl oznámen předběžný výpočet podle odstavce 4, oznámit Komisi případné chyby v údajích s uvedením, ve kterém členském státě podle nich k chybě došlo.

Výrobci do tří měsíců ode dne, kdy jim byl oznámen předběžný výpočet podle odstavce 4, oznámí Komisi případné chyby v údajích s uvedením, ve kterém členském státě podle nich k chybě došlo.

Odůvodnění

Článek 13 směrnice 510/2011 předpokládá přezkum cílů a podmínek stanovených v tomto nařízení. Prvky, které jsou předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, jsou nedílně spjaty s cílem tohoto nařízení a s dosažením cílů v něm stanovených.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout podrobná pravidla týkající se postupů pro hlášení těchto odchylek a jejich zohlednění při výpočtu průměrných specifických emisí. Tyto postupy se přijímají prostřednictvím prováděcích aktů přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Komise přijme podrobná pravidla týkající se postupů pro hlášení těchto odchylek a jejich zohlednění při výpočtu průměrných specifických emisí. Tyto postupy se přijímají prostřednictvím prováděcích aktů přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Od 1. ledna 20205 podávají výrobci Komisi na základě harmonizované metodiky Unie zprávu o emisích CO2 v rámci životního cyklu všech nových osobních automobilů a nových lehkých užitkových vozidel, které uvádějí od tohoto data na trh. Komisi je svěřena pravomoc přijímat za tímto účelem a v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci, a to nejpozději 31. prosince 2022, aby doplnila toto nařízení tím, že vypracuje podrobná pravidla pro postupy vykazování emisí CO2 vznikajících během celého životního cyklu u všech druhů paliv a systémů pohonu vozidel registrovaných na trhu Unie.

 

Nejpozději 31. prosince 2026 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu s analýzou emisí v rámci celého životního cyklu nových lehkých užitkových vozidel v Unii, včetně analýzy možností pro případná regulační opatření, aby mohla lépe usměrňovat své budoucí snahy v oblasti politiky snižování emisí v tomto odvětví. Analýza bude veřejně přístupná.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.   Částky poplatku za překročení emisí se považují za příjem souhrnného rozpočtu Unie.

4.   Částky poplatku za překročení emisí se považují za příjem souhrnného rozpočtu Unie. Tyto částky se použijí k doplnění unijních a vnitrostátních opatření, které jsou prováděny v úzké spolupráci se sociálními partnery a s cílem přispět ke spravedlivému přechodu na mobilitu s nulovými emisemi mají podpořit odbornou přípravu a přemisťování pracovníků v automobilovém odvětví na nová místa, a to pracovníků ve všech dotčených členských států, zejména v regionech, které jsou změnami v automobilovém odvětví nejvíce postiženy.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud se Komise domnívá, že je výrobce způsobilý pro výjimku, o niž požádal podle odstavce 1, a usoudí, že cíl pro specifické emise navržený výrobcem je v souladu s jeho potenciálem snížení emisí, včetně hospodářského a technologického potenciálu ke snížení specifických emisí CO2, s přihlédnutím k charakteristikám trhu pro vyráběný typ lehkého užitkového vozidla, udělí tomuto výrobci výjimku. Žádost se podává nejpozději do 31. října prvního roku, v němž má výjimka platit.

3.  Pokud se Komise domnívá, že je výrobce způsobilý pro výjimku, o niž požádal podle odstavce 1, a usoudí, že cíl pro specifické emise navržený výrobcem je v souladu s jeho potenciálem snížení emisí, včetně hospodářského a technologického potenciálu ke snížení specifických emisí CO2, s přihlédnutím k charakteristikám trhu pro vyráběný typ osobního automobilu nebo lehkého užitkového vozidla, udělí tomuto výrobci výjimku. Žádost se podává nejpozději do 31. října prvního roku, v němž má výjimka platit.

Odůvodnění

Oprava opomenutí v textu.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto technologie budou zohledněny, pouze pokud metodika použitá k jejich posouzení dokáže přinést ověřitelné, opakovatelné a srovnatelné výsledky.

Tyto technologie budou zohledněny, pouze pokud metodika použitá k jejich posouzení dokáže přinést ověřitelné, opakovatelné a srovnatelné výsledky a pouze dokud měřenou hodnotu WLTP nedoplní nebo nenahradí jiné údaje, které lépe dokládají emise v reálném provozu.

Odůvodnění

Doplnění, které je nezbytné vzhledem k vnitřní logice textu.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do 12 měsíců od schválení inovativní technologie nebo inovativního technologického souboru předloží dodavatel nebo výrobce takovéto schválené inovativní technologie nebo souboru důkazy vycházející z výsledků testů emisí vyrobených vozidel ve skutečném provozu, aby byl potvrzen přínos takovéhoto technologického souboru.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může horní hranici upravit s účinkem od roku 2025. Tyto úpravy se provádí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16.

Komise může horní hranici snížit s účinkem od roku 2025. Tyto úpravy se provádí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  inovativní technologie nesmějí podléhat závazným ustanovením na základě doplňkových dodatečných opatření pro dodržení snížení o 10 g CO2/km uvedeného v článku 1, ani nesmějí být povinné podle jiných právních předpisů Unie. S účinkem od 1. ledna 2025 se toto kritérium nepoužije na zlepšování účinnosti klimatizací.

d)  inovativní technologie nesmějí podléhat závazným ustanovením na základě doplňkových dodatečných opatření pro dodržení snížení o 10 g CO2/km uvedeného v článku 1, ani nesmějí být povinné podle jiných právních předpisů Unie. S účinkem od 1. ledna 2025 se toto kritérium nepoužije na zlepšování účinnosti klimatizací nebo vytápění.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Komise sleduje a posuzuje reprezentativnost hodnot emisí CO2 a spotřeby energie určených v souladu s nařízením (EU) 2017/1151 pro reálný provoz. Zajistí, aby byla veřejnost informována o vývoji této reprezentativnosti v čase.

1.   Komise sleduje a posuzuje reprezentativnost hodnot emisí CO2 a spotřeby energie určených v souladu s nařízením (EU) 2017/1151 pro reálný provoz.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   S cílem zajistit reprezentativnost, jež je zmíněna v odstavci 1, se soulad s tímto nařízením měří od 1. ledna 2023 zkouškou emisí CO2 v reálném provozu. Nejpozději dva roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení přijme Komise v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci, aby doplnila toto nařízení tím, že připraví zkoušku emisí CO2 v reálném provozu s využitím systému PEMS.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.   Do doby, než budou použitelné zkoušky emisí CO2 v reálném provozu, bude soulad s tímto nařízením měřen na základě údajů z měřičů spotřeby paliva a bude podléhat limitu stanovenému pro každého výrobce v roce 2021 jakožto procentní rozdíl, který nesmí být překročen, mezi těmito údaji a specifickými emisemi CO2 pro výrobce, jež se měří pro účely postupů při certifikaci schválení typu, které budou v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 zahájeny od roku 2021.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.   Pokud specifické emise CO2 pro výrobce překročí limit stanovený v odstavci 1b, zvýší se cíl pro specifické emise CO2 pro daného výrobce, který se používá pro účely souladu s tímto nařízením, o hodnotu zjištěného rozdílu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Komise zajistí, aby byla veřejnost informována o vývoji skutečné reprezentativnosti uvedené v odstavci 1 v čase.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  V případech, kdy nejsou dosud stanoveny vhodné normy přesnosti palubního zařízení měřícího spotřebu paliva, se Komise zasadí o dohodnutí technických norem, které následně zavede do práva Unie, a to nejpozději do 1. ledna 2020.

Odůvodnění

V současnosti nejsou stanoveny dosud žádné vhodné normy přesnosti palubního zařízení měřícího spotřebu paliva v případě elektrických vozidel na baterie [BEV], elektrických vozidel s palivovými články [FCEV] a vozidel na LPG.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout opatření uvedená v tomto článku prostřednictvím prováděcích aktů přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme podrobná pravidla pro postupy vykazování údajů z měřičů spotřeby paliva. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise zohlední posouzení provedená podle článku 12 a může v příslušných případech provést přezkum postupů pro měření emisí CO2 stanovených nařízením (ES) č. 715/2007. Komise zejména předloží vhodné návrhy na úpravu postupů tak, aby náležitě zohledňovaly emise CO2 z automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu.

2.  Komise zohlední posouzení provedená podle článku 12 a může v příslušných případech provést přezkum postupů pro měření emisí CO2 stanovených nařízením (ES) č. 715/2007. Komise zejména předloží vhodné návrhy na úpravu postupů tak, aby náležitě zohledňovaly emise CO2 z automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu, včetně využití systému PEMS a dálkového snímání emisí.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.   Komise do 31. prosince 2019 přezkoumá směrnici 1999/94/ES a případně předloží příslušný legislativní návrh s cílem poskytnout spotřebitelům přesné, důkladné a navzájem srovnatelné údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a emisích látek znečisťujících ovzduší u nových osobních automobilů uváděných na trh.

 

V rámci přezkumu uvedeného v prvním pododstavci také Komise posoudí možnosti zavedení označení vozidel z hlediska spotřeby paliva a emisí CO2 u nových lehkých užitkových vozidel a případně za tímto účelem předloží příslušný legislativní návrh.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise v případě potřeby předloží legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě, kterým stanoví dodatečné cíle pro snižování emisí pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla od 1. ledna 2031 s cílem udržet alespoň emisní trajektorii dosaženou v období do roku 2030.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 7 druhém pododstavci, čl. 10 odst. 8, čl. 11 odst. 1 čtvrtém pododstavci, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 druhém pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3c, čl. 7 odst. 7 druhém pododstavci, čl. 7 odst. 8a, čl. 10 odst. 8, čl. 11 odst. 1 čtvrtém pododstavci, čl. 12 odst. 1a, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 druhém pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

 

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 7 druhém pododstavci, čl. 10 odst. 8, čl. 11 odst. 1 čtvrtém pododstavci, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 druhém pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3c, čl. 7 odst. 7 druhém pododstavci, čl. 7 odst. 8a, čl. 10 odst. 8, čl. 11 odst. 1 čtvrtém pododstavci, čl. 12 odst. 1a, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 druhém pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 7 druhého pododstavce, čl. 10 odst. 8, čl. 11 odst. 1 čtvrtého pododstavce, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

4.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 3c, čl. 7 odst. 7 druhého pododstavce, čl. 7 odst. 8a, čl. 10 odst. 8, čl. 11 odst. 1 čtvrtého pododstavce, čl. 12 odst. 1a, čl. 13 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 715/2007

Čl. 11a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise v souladu s článkem 15 přijme prováděcí akty, kterými stanoví postupy ověřování shodnosti v provozu u lehkých užitkových vozidel, pokud jde o certifikované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva.

2.  Komise v souladu s článkem 14a přijme akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví postupy ověřování shodnosti v provozu u lehkých užitkových vozidel, pokud jde o certifikované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva.

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 715/2007 dosud nebylo přizpůsobeno Lisabonské smlouvě. EP však vyjádřil jasně své stanovisko v souvislosti s Dessovou zprávou a doporučeními výboru EMIS v tom smyslu, že akty v přenesené pravomoci jsou jediným vhodným postupem pro určení zkušebních postupů.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 715/2007

Článek 14 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 14a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 11a odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem … [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 11a odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016*.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11a odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

___________________

 

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1“.

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 715/2007 dosud nebylo přizpůsobeno Lisabonské smlouvě. EP však vyjádřil jasně své stanovisko v souvislosti s Dessovou zprávou a doporučeními výboru EMIS v tom smyslu, že akty v přenesené pravomoci jsou jediným vhodným postupem pro určení zkušebních postupů.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely výpočtu podle tohoto vzorce se cíl pro specifické emise do roku 2021, který je vymezen v bodě 4, upraví tak, aby zohledňoval rozdíl mezi emisemi CO2 naměřenými na základě WLTP a emisemi CO2 nahlášenými na základě WLPT.

 

Pro nové účastníky trhu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, kterými pozmění toto nařízení a stanoví vzorce pro výpočet příslušného cíle pro specifické emise do roku 2021 pro jednotlivé výrobce.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6.3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0 kde:

V období 2025 až 2029 je faktor ZLEV (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05; pokud je tento výsledek v rozmezí 1,0 až 0,98, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,0; pokud je výsledek nižší než 0,95, použije se pro faktor ZLEV hodnota 0,95;

 

od roku 2030 je faktor ZLEV (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05, a pokud je výsledek menší než 0,95, použije se hodnota 0,95 kde:

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6.3 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x je 15 % v letech 2025 až 2029 a 30 % od roku 2030.

x je 20 % v letech 2025 až 2029 a 40 % od roku 2030.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely výpočtu podle tohoto vzorce se cíl pro specifické emise do roku 2021, který je vymezen v bodě 4, upraví tak, aby zohledňoval rozdíl mezi emisemi CO2 naměřenými na základě WLTP a emisemi CO2 nahlášenými na základě WLPT.

 

Pro nové účastníky trhu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, kterými pozmění toto nařízení a stanoví vzorce pro výpočet příslušného cíle pro specifické emise do roku 2021 pro jednotlivé výrobce.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6.3.1 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0 kde:

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05. pokud je tento výsledek v rozmezí 1,0 až 0,98, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,0; pokud je výsledek nižší než 0,95, použije se pro faktor ZLEV hodnota 0,95.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6.3.1 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x je 15 %

x je 20 %

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely výpočtu podle tohoto vzorce se cíl pro specifické emise do roku 2021, který je vymezen v bodě 4, upraví tak, aby zohledňoval rozdíl mezi emisemi CO2 naměřenými na základě WLTP a emisemi CO2 nahlášenými na základě WLPT.

 

Pro nové účastníky trhu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, kterými pozmění toto nařízení a stanoví vzorce pro výpočet příslušného cíle pro specifické emise do roku 2021 pro jednotlivé výrobce.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6.3.2 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

faktor ZLEV  je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0 kde:

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05, a pokud je výsledek menší než 0,95, použije se hodnota 0,95 kde:

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6.3.2 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x je 30 %

x je 40 %

(1)

  L 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zlepšení výkonnostních emisních norem pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla s sebou přináší možnost snížení emisí CO2 a současně přispění ke snížení emisí skleníkových plynů a zmírnění změny klimatu. Správně stanovené normy mohou také znamenat značné úspory paliv pro spotřebitele a lepší kvalitu ovzduší pro občany.

Zpravodajka se domnívá, že stanovení správných cílů v oblasti emisí CO2 u vozidel je zásadní pro posun směrem k dekarbonizaci ekonomiky, což je v souladu s Pařížskou dohodou. Tato opatření jsou nezbytná, má-li Evropská unie přispět svým spravedlivým dílem k celosvětovému úsilí v oblasti klimatu a současně zajistit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.

Dnešní svět automobilovém průmyslu se rychle mění. Přizpůsobit se měnícím se požadavkům umožní evropskému průmyslu větší důraz na inovace a nové technologie. Navíc se očekává, že vývoj technologií v oblasti baterií a palivových článků přinese v příštích letech rychlé změny, pokud jde o nárůst podílu vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi na světovém trhu.

Zpravodajka si je vědoma toho, že doposud byly hnací silou pro další inovace již zavedené ambiciózní normy pro snížení emisí. Kromě toho představuje automobilový průmysl hospodářské odvětví, v němž se již nyní uplatňuje řada dostupných technologií ke snížení emisí, které mohou přispět k nákladově efektivnější a rozsáhlejší transformaci. Proto musí být cíle a referenční úrovně týkající se CO2 stanovené v tomto nařízení pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi dostatečně ambiciózní, aby byly v souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a podpořily účinný technologický přechod na nízkouhlíkové hospodářství.

Zavedení odpovídajících cílů týkajících se CO2 a požadovaných politických mechanismů na podporu vozidel s nulovými a nízkými emisemi je důležité pro dosažení technologické neutrality, předcházení narušení trhu a podněcování výroby a vývoje technologií v EU. Abychom si byli jisti, že plníme závazky v oblasti klimatu a současně zachováváme konkurenceschopnost automobilového průmyslu, je nezbytné, aby snižování emisí CO2 plně probíhalo již v roce 2025. Bude-li časový horizont pro plnění cílů týkajících se snižování emisí stanoven až na rok 2030, bude snižování probíhat pouze v teoretické rovině. Stávající nařízení proto musí pro snižování emisí CO2 u vozidel s nulovými a nízkými emisemi stanovit přísnější a ambicióznější cíle, a zajistit tak, aby EU byla v souladu se svými dlouhodobými závazky v oblasti klimatu a aby její opatření přinášela prospěch občanům i spotřebitelům.

Zpravodajka je přesvědčena o tom, že ambicióznější cíle týkající se snižování emisí CO2 u lehkých užitkových vozidel a silný a stabilní domácí trh s vozidly s nulovými a nízkými emisemi pomohou podpořit hospodářský růst a současně posílí konkurenceschopnost evropského průmyslu. Přechod od závislosti na dovozu ropy a ropných produktů k energiím a elektřině vyráběným v EU by podle očekávání měl vést ke zvýšení HDP a zaměstnanosti v oblasti dodávek elektřiny a souvisejících odvětvích. Přechod na nízkouhlíkovou mobilitu rovněž podpoří růst dodavatelského řetězce pro motorová vozidla a zaměstnanosti v souvisejících průmyslových odvětvích. Navzdory tomu, že po určitou dobu budou předpokládané náklady na nákup vozidel vyšší, v dlouhodobém měřítku spotřebitelé, a to jak majitelé nových vozidel, tak majitelé ojetých vozidel, dosáhnou výrazných úspor celkových nákladů spojených s vlastnictvím vozidel, neboť budou platit menší částky za palivo a údržbu svého vozidla. Ve výsledku by tak spotřebitelé měli ušetřit prostředky, za něž by si mohli koupit jiné zboží a služby, což by mohlo podpořit reálné příjmy a výdaje spotřebitelů a přispět k dalšímu zvýšení HDP.

Přechod k alternativním pohonům bude spojen se strukturálními změnami v hodnotovém řetězci automobilového odvětví. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné zcela zohlednit neodvratné sociální dopady přechodu na nízkouhlíkové technologie v automobilovém odvětví. Stejně tak je důležité, aby Evropská unie aktivně řešila dopad na pracovní místa, který se projeví zejména v nejvíce zasažených regionech. Stávající politická opatření musí tedy doprovázet cílené programy zaměřené na přemisťování pracovníků na nová pracovní místa, rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků. V těsné spolupráci s příslušnými sociálními partnery bude třeba provádět vzdělávací programy a iniciativy v oblasti hledání zaměstnání. Tato opatření by měla být spolufinancována z vyčleněných příjmů pocházejících z výběru poplatků za další emise podle tohoto nařízení.

Pro úspěšný přechod na mobilitu s nulovými a nízkými emisemi je nezbytný soudržný politický rámec pro vozidla, infrastrukturu, elektrické sítě, programy pro zaměstnanost a ekonomické pobídky, který bude fungovat v celé EU i na státní, regionální a místní úrovni. To je nerozlučně spjato s náležitým zaváděním infrastruktury pro alternativní paliva. Takovou infrastrukturu je třeba bezodkladně zavádět, aby spotřebitelé s vozidly s nulovými a nízkými emisemi získali větší jistotu. Dále musí fungovat ve vzájemné součinnosti různé podpůrné režimy na úrovni Unie i členských států, aby se podpořily významné veřejné a soukromé investice.

Zpravodajka zdůrazňuje, že spotřebitelé požadují realistické hodnoty spotřeby paliva, aby mohli při nákupu činit informovaná rozhodnutí. Takové informace poté pomáhají obnovit důvěru spotřebitelů. Lépe koncipované a harmonizovanější požadavky Unie týkající se označování automobilů pomohou poskytovat spotřebitelům srovnatelné, spolehlivé a uživatelsky vstřícné informace o výhodách spojených s vozidly s nulovými a nízkými emisemi. Taková označení budou zahrnovat informace o látkách znečišťujících ovzduší, o emisích CO2, spotřebě paliva i provozních nákladech. Řádné označování vozidel podpoří rovněž rozšířit v celé Evropské unii vozidla, která jsou nejúčinnější z hlediska spotřeby a šetrná k životnímu prostředí.

Zvyšující se rozdíl mezi oficiálními hodnotami emisí CO2 uváděnými při schvalování typu a emisemi CO2 v reálném provozu, pokud jde o nové osobní automobily je alarmující; v roce 2015 dosahoval 42 % a stále se zvyšuje. Zpravodajka se obává, že tento rozdíl značně snižuje účinnost stávajících předpisů týkajících se CO2 a vyžaduje, aby se předpisům na období po roce 2020 věnovala okamžitá pozornost. Ačkoli po přechodu z NEDC k WLTP budou pravděpodobně k dispozici reprezentativnější hodnoty emisí CO2 pro schválení typu, neočekává se, že po tomto přechodu rozdíly mezi uvedenými hodnotami a hodnotami emisí CO2 v reálném provozu zcela vymizí. Tento rostoucí rozdíl má značné důsledky pro spotřebitele, kvalitu ovzduší, města a politiky a je třeba jej vážně a účinně řešit.

Podle názoru zpravodajky nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit skutečnou reprezentativnost hodnot pro schválení typu, je zavedení zkoušky emisí CO2 v reálném provozu, jejímž vypracováním bude muset být pověřena Komise. Avšak do doby, než začnou takové zkoušky v reálném provozu platit, by měl být soulad zajištěn tím, že se použijí údaje z měřičů spotřeby paliva dodané výrobci a současně se stanoví nepřekročitelný limit.

Z dlouhodobého hlediska se zpravodajka domnívá, že by mělo být zajištěno jasné pochopení emisí v rámci celého životního cyklu různých druhů paliv vozidel. Takové informace v budoucnosti umožní lepší utváření politiky v tomto odvětví, která zajistí značné snížení emisí v celém hodnotovém řetězci.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2018)16997

Paní Adina-Ioana VĂLEAN

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ASP 13E102

Brusel

Věc:  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD)

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 24. dubna 2018 doporučil (21 poslanců hlasovalo pro a 2 poslanci se zdrželi hlasování(1)), aby Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(1)

Přítomní členové výboru: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 21. března 2018

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

COM(2017)0676 ze dne 8. 11. 2017 – 2017/0293(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 23. a 30. ledna 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích(1) po přezkumu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, dospěla poradní skupina po vzájemné dohodě k následujícím závěrům.

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, měly být označeny následující části:

– v bodě odůvodnění 22 vypuštění slov „bere v úvahu“;

– v bodě odůvodnění 29 přidání slov „a nová lehká užitková vozidla“ a „a lehká užitková vozidla“ a nahrazení slova „automobily“ slovem „vozidla“ a slov „osobní automobily“ slovy „lehká vozidla“;

– v bodě odůvodnění 38 vypuštění třetí a čtvrté věty bodu odůvodnění 27 nařízení (EU) č. 510/2011;

– vypuštění bodu odůvodnění 30 nařízení (ES) č. 443/2009;

– v čl. 1 odst. 1 vypuštění druhé věty čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009 a druhé věty čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 510/2011;

– v čl. 4 odst. 2 vypuštění úvodního znění třetího odstavce článku 4 nařízení (EU) č. 510/2011;

– v úvodním znění čl. 9 odst. 1 přidání slov „formou prováděcích aktů“ a vypuštění závěrečných slov „u každého výrobce“;

– v čl. 14 odst. 2 vypuštění poslední věty čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 443/2009;

– v příloze I části A bodě 2 nahrazení slov „v kalendářním roce“ slovy „v roce 2020“;

– v příloze I části A bodě 4 přidání slov „v provozním stavu“;

– v příloze I části B bodě 1 vypuštění slov „měřené v gramech na kilometr“;

– v příloze II vypuštění třetí věty v bodě 2 části A, bodu 3 písm. e) v části A a celého znění části B přílohy II nařízení (ES) č. 443/2009;

– v příloze III vypuštění třetí věty bodu 2 části A nařízení (EU) č. 510/2011.

2. V bodu odůvodnění 19 měla být uvedena druhá věta bodu odůvodnění 12 nařízení (ES) č. 443/2009 („Pro vyjádření této užitkovosti je vhodným parametrem hmotnost, která umožňuje korelaci se stávajícími emisemi, a poskytuje tedy realističtější a z hlediska hospodářské soutěže nestranné cíle“) a navrhované vypuštění této věty mělo být označeno šedým podkladem písma.

3. V bodu odůvodnění 28 mělo být přidání slova „zajišťuje“ označeno jako formální změna stávajícího znění bodu odůvodnění 9 nařízení (EU) č. 333/2014.

4. V čl. 3 odst. 1 písm. h) mělo být vypuštění termínu „CO2“ před slovy „z osobního automobilu“, přidání slova „vozidla“ za „prohlášení o shodě“ a vypuštění slov „pro osobní automobily“ po slově „jaký“ označeno jako formální změna stávajícího znění čl. 3 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 443/2009.

5. V příloze I části A bodě 1 mělo být vypuštění označení „c)“ před slovy „od roku 2020“ označeno jako formální změna stávajícího znění bodu 1 písm. c) v příloze I nařízení (ES) č. 443/2009. Před vypuštěnými slovy „c) od roku 2020“ měl být uveden rámeček s odkazem uvádějící, že dané znění pochází z nařízení (EU) č. 333/2014.

6. V příloze I části A bodě 3 a části B bodě 3 by měla být vypuštěna závěrečná slova „této přílohy“.

7. V příloze I části B bodě 1 mělo být vypuštění označení „c)“ před slovy „od roku 2020“ označeno jako formální změna stávajícího znění bodu 1 písm. c) v příloze I nařízení (EU) č. 510/2011.

8. V příloze I části B bodě 5 by měl být odkaz na článek 11 změněn na odkaz na článek 10.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby      generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (4.9.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Zpravodajka: Karima Delli

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu16 vymezuje jasný cíl: do poloviny století musí být emise skleníkových plynů z dopravy nejméně o 60 % nižší než v roce 1990 a jednoznačně směřovat k nulovým emisím. Neprodleně se musí podstatně snížit emise látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí z odvětví dopravy a poškozují naše zdraví. Emise z tradičních spalovacích motorů bude třeba po roce 2020 dále snižovat. Bude třeba, aby byla zaváděna vozidla s nulovými a nízkými emisemi a do roku 2030 získala významný tržní podíl.

(3)  Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu16 vymezuje jasný cíl: do poloviny století musí být emise skleníkových plynů z dopravy nejméně o 60 % nižší než v roce 1990 a jednoznačně směřovat k nulovým emisím. Neprodleně se musí podstatně snížit emise látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí z odvětví dopravy a poškozují naše zdraví. Emise z tradičních spalovacích motorů bude třeba po roce 2020 dále snižovat. Bude třeba, aby byla zaváděna vozidla s nulovými a nízkými emisemi a do roku 2030 získala významný tržní podíl, a to rovněž s ohledem na politiku podpory automobilového průmyslu. Aby bylo možno splnit závazky, k nimž se Unie zavázala na 21. Konferenci stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCC), konané v Paříži roce 2015, musí dojít k urychlení dekarbonizace dopravního odvětví a emise skleníkových plynů z osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel by měly jasně směřovat k dosažení nulového stavu do poloviny století. Cíle by měly zůstat realistické, aby se automobilový průmysl mohl přizpůsobit a nedocházelo ke zvýšení výrobních nákladů, což by zbrzdilo výrobu a nákup nových vozidel v Unii a mělo by rovněž dopad na zaměstnanost. Návrh příliš ambiciózních cílů by také mohl znamenat riziko, že nebudou splněny cíle snižování emisí skleníkových plynů podle Pařížské dohody, nebudou-li dostatečně sníženy emise v dopravě.

_________________

_________________

16 Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (COM(2016) 501 final). Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

16 Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (COM(2016) 501 final). Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Sdělení Komise nazvaná „Evropa v pohybu“17 a „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“18 zdůrazňují, že normy pro emise CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel jsou významnou hybnou silou inovací a účinnosti, přispějí k posílení konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a technologicky neutrálním způsobem připraví půdu pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi.

(4)  Sdělení Komise nazvaná „Evropa v pohybu“17 a „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“18 zdůrazňují, že normy pro emise CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel jsou významnou hybnou silou inovací a účinnosti, přispějí k posílení konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a technologicky neutrálním způsobem připraví půdu pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi. Podíl čistých vozidel na trhu je však i nadále malý a naprostá většina vozidel v Unii je stále poháněna benzínovými nebo naftovými motory. Z těchto důvodů je třeba uplatňovat ucelený přístup, který spotřebitelům v Unii nabídne udržitelné a dostupné možnosti a který bude mimo jiné podporovat využívání čistých vozidel v soukromém i veřejném sektoru a zrychlovat budování alternativní infrastruktury.

_________________

_________________

17 EVROPA V POHYBU – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny (COM(2017) 283 final).

17 EVROPA V POHYBU – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny (COM(2017) 283 final).

18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: [...].

18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: [...].

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Strukturální přechod k alternativním hnacím ústrojím bude spojen se strukturálními změnami v hodnotových řetězcích automobilového odvětví. To vyvolává otázky, jako kde jsou komponenty vyráběny a odkud pocházejí a jak si mohou dodavatelé v Unii zachovat konkurenceschopnost. V této souvislosti jsou vítány iniciativy Komise, jako je unijní aliance výrobců baterií, ale bude to vyžadovat, aby Komise průběžně monitorovala aktuální vývoj.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Vzhledem k nejistotě, která je vlastní budoucímu technologickému a sociologickému vývoji odvětví, je třeba, aby nebyla předčasně a zásadně upřednostňována jedna technická možnost, popřípadě několik technických možností, které by se celkově mohly ukázat jako méně relevantní pro budoucnost, ale aby byly naopak prozkoumány možnosti a možná součinnost různých technologií, jež jsou v současnosti k dispozici. V tomto ohledu je vhodné připomenout základní zásadu technologické neutrality, s níž je Unie spojena a kterou dodržuje.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je proto vhodné usilovat o dosažení cílů uvedených nařízení stanovením nových cílů pro vozový park EU, pokud jde o snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, na období do roku 2030. Při určování úrovní snížení emisí byla zohledněna jejich účinnost při zajišťování nákladově efektivního příspěvku ke snížení emisí do roku 2030 v odvětvích, na něž se vztahuje nařízení o sdílení úsilí [.../...], výsledné náklady a úspory pro společnost, výrobce a uživatele vozidel, jakož i přímé a nepřímé dopady na zaměstnanost, konkurenceschopnost a inovace a vedlejší přínosy v podobě méně znečištěného ovzduší a energetické bezpečnosti.

(10)  Je proto vhodné usilovat o dosažení cílů uvedených nařízení stanovením nových cílů pro vozový park EU, pokud jde o snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, na období do roku 2030. Při určování úrovní snížení emisí byla zohledněna jejich účinnost při zajišťování nákladově efektivního příspěvku ke snížení emisí do roku 2030 v odvětvích, na něž se vztahuje nařízení o sdílení úsilí [.../...], výsledné náklady a úspory pro společnost, výrobce a uživatele vozidel, jakož i přímé a nepřímé dopady na zaměstnanost, konkurenceschopnost a inovace a vedlejší přínosy v podobě méně znečištěného ovzduší a energetické bezpečnosti. Využití obnovitelných paliv nefosilního původu (důraz na syntetická paliva splňující definici (definice) uvedené v článku 2 směrnice o energii z obnovitelných zdrojů II zavádějící pokročilé pohonné hmoty z obnovitelných zdrojů (příloha IX směrnice o energii z obnovitelných zdrojů II) v souladu s kritérii udržitelnosti) může vést k významnému snížení CO2 ve smyslu emisí z celého palivového cyklu („well-to-wheel“), a to u nového i ve stávajícího vozového parku. Za účelem podnícení technologického rozvoje a zvýšení podílu těchto paliv na trhu by se používání obnovitelných paliv nefosilního původu mělo považovat za součást plnění specifického emisního cíle výrobců, pokud se k jejich používání výrobce dobrovolně zaváže.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Přezkum nařízení (ES) č. 715/2007 by měl významně snížit využívání energií z fosilních zdrojů k pohonu lehkých osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel. Přezkum má tedy trojí cíl: environmentální, kterým je boj proti globálnímu oteplování a minimalizace emisí škodlivých pro lidské zdraví, cíl v oblasti udržitelnosti, jímž je snížení využívání fosilních paliv, a hospodářský cíl, kterým je zlepšení konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v Unii, aniž by došlo k nevratným narušením odvětví.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Ačkoli by zavedení nového celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (zkušebního postupu WLTP) v porovnání s novým evropským jízdním cyklem (NEDC) mohlo umožnit snížení rozdílu mezi vykazovanými hodnotami emisí CO2 a skutečnými emisemi vozidel, tento rozdíl přesto přetrvá. Je proto zásadní nadále se snažit vyvíjet a připravovat zkoušky v laboratoři a mimo ni, které budou co nejvíce odpovídat skutečnosti a měřit skutečnou spotřebu energie a emise v reálném provozu. Za tímto účelem by Komise měla tyto zkoušky zavést do regulačního rámce, jakmile budou vypracovány.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je důležité, aby stanovení požadavků na snížení emisí CO2 i nadále poskytovalo v celé Unii výrobcům vozidel předvídatelnost a jistotu při plánování jejich nových vozových parků automobilů a lehkých užitkových vozidel v Unii.

(12)  Bylo zjištěno, že od vstupu v platnost prvních právních předpisů EU o emisích CO2 pro lehká vozidla se značně prohloubil rozdíl mezi deklarovanými emisemi CO2 a emisemi během reálného provozu a že i když zkušební postup WLTP by měl lépe odrážet typické reálné podmínky při řízení než cyklus NEDC, stále se omezuje na laboratorní zkušební postup, což znamená, že po několika letech se tento rozdíl může znovu prohloubit a že rovněž je i nadále možné nelegální používání zařízení zkreslujících emise, jež nemusí být odhaleno.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Je nezbytné, aby tento přezkum, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o stanovení požadavků na snížení emisí CO2, vykazoval kontinuitu a snažil se zachovat určitou stabilitu a předvídatelnost pro různé subjekty z daného odvětví v Unii, zejména výrobce automobilů, pokud jde o všechny jejich nové vozové parky a nová lehká užitková vozidla na území Unie. Je tedy třeba usilovat o zlepšení prvků původního nařízení a současně je přizpůsobit environmentálním potřebám a novým technologickým kapacitám odvětví, přičemž by neměla vzniknout nerovnováha v hlavních odvětvích v Unii, ale měla by se naopak podpořit konkurenceschopnost Evropy a evropské inovace.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Úrovně snížení pro vozové parky nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v celé Unii by proto měly být stanoveny pro roky 2025 a 2030, přičemž by se měla zohlednit doba obnovy vozového parku a potřeba, aby odvětví silniční dopravy přispělo k cílům v oblasti energetiky a klimatu na rok 2030. Tento postupný přístup rovněž dá automobilovému průmyslu jasný a včasný signál, že nemá oddalovat uvádění energeticky účinných technologií a vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh.

(13)  Je proto klíčové pokračovat v práci na zavádění ještě spolehlivějších a realističtějších zkoušek emisí CO2 a zejména vypracovat zkušební metodiku pro měření emisí v reálném provozu; za tímto účelem by mělo společné výzkumné středisko studovat a srovnávat různé metody zkoušek a rovněž zahrnout možné diskrepance související s fyzikálními podmínkami a chováním řidičů. Je rovněž důležité zkušební postup pravidelně přezkoumávat.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Aby mohla Unie dosáhnout svých cílů v oblasti klimatu vytyčených do roku 2050, je třeba plně dekarbonizovat odvětví silniční dopravy. Proto by se mělo nejpozději do roku 2040 postupně upouštět od nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, která vypouštějí emise CO2. Komise by měla prostřednictvím nástrojů dohledu nad trhem posoudit, jak zohlednit provozovaná vozidla, ale i pobídky pro dovybavení starších vozidel, jsou-li účinné a nákladově efektivní. Za tímto účelem by byly užitečné další výzkumné studie, jež by mohly pomoci vypracovat rámec Unie pro technologie dovybavení starších vozidel. Energie z obnovitelných zdrojů hraje rovněž klíčovou úlohu při snižování emisí skleníkových plynů z dopravy Unie, a proto je nezbytné vzít v úvahu všechny formy obnovitelných zdrojů energie a méně uhlíkově náročných paliv a vytvářet pobídky k účinnému zvyšování dekarbonizace dopravy v Unii a k dovybavení provozovaných vozidel. Toto nařízení nezohledňuje obsah obnovitelných zdrojů energie v tekutých nebo plynných palivech používaných v silniční dopravě, protože ve fázi měření se žádným způsobem nerozlišuje mezi CO2 pocházejícím z nosičů energie z obnovitelných zdrojů a CO2 pocházejícím z nosičů energie z neobnovitelných zdrojů. Je třeba vypracovat metodiku, která umožní, aby se při určování konkrétní hodnoty CO2 u nových automobilů a nových lehkých užitkových vozidel zohledňoval obsah tekutých nebo plynných paliv používaných v silniční dopravě jako energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Přestože Unie je jedním z největších světových výrobců motorových vozidel, a pokud jde o technologie, má v tomto odvětví vedoucí pozici, konkurence sílí a díky novým inovacím v oblasti elektrických hnacích ústrojí a spolupracující, propojené a automatizované mobility se celosvětový automobilový průmysl rychle mění. Aby si Unie zachovala svou globální konkurenceschopnost a přístup na trhy, potřebuje takový regulační rámec, včetně konkrétní pobídky v oblasti vozidel s nulovými a nízkými emisemi, který vytvoří rozsáhlý domácí trh a podpoří technologický rozvoj a inovace.

(14)  Přestože Unie je jedním z největších světových výrobců motorových vozidel, a pokud jde o technologie, má v tomto odvětví vedoucí pozici, konkurence sílí a díky novým inovacím v oblasti elektrických hnacích ústrojí a spolupracující, propojené a automatizované mobility se celosvětový automobilový průmysl rychle mění. Pokud se průmysl Unie zapojí do nezbytného energetického přechodu v odvětví dopravy pozdě, ztratí svoji vedoucí úlohu. Aby si Unie zachovala svou globální konkurenceschopnost a přístup na trhy, potřebuje takový regulační rámec, včetně konkrétní pobídky v oblasti vozidel s nulovými a nízkými emisemi, který vytvoří rozsáhlý domácí trh a podpoří technologický rozvoj a inovace.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Dlouholetého cíle zcela bezuhlíkové mobility v Unii nebude možné dosáhnout bez technologických inovací a technického pokroku. V tomto smyslu a vzhledem k rostoucí mezinárodní technologické konkurenci je nezbytné, aby Unie a členské státy pokračovaly ve svém úsilí zkoumat a rozvíjet iniciativy, které posílí možnou součinnost odvětví, jako je nedávno založená unijní aliance výrobců baterií, a podporovaly veřejné a soukromé investice do výzkumu a inovací v automobilovém průmyslu v Unii s cílem zachovat vedoucí postavení Unie v oblasti technologií v tomto odvětví a zajistit dlouhodobou udržitelnost její průmyslové základny a současně její efektivitu a konkurenceschopnost na světovém trhu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Je mimořádně důležité zvážit sociální a environmentální dopady tohoto přechodu a proaktivně řešit nevyhnutelnou ztrátu pracovních míst zapříčiněnou zásadní transformací průmyslového odvětví; v této souvislosti by mělo být zcela prioritní zajistit přemístění pracovníků na nová pracovní místa, rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků, vzdělávání a iniciativy v oblasti hledání zaměstnání realizované v dialogu se sociálními partnery, a to dříve, než se projeví škodlivé sociální dopady.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měl by být zaveden zvláštní pobídkový mechanismus, který usnadní hladký přechod k mobilitě s nulovými emisemi. Tento kreditový mechanismus by měl být navržen tak, aby podporoval uvádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie.

(15)  Měl by být zaveden zvláštní pobídkový mechanismus, který usnadní hladký a včasný přechod k mobilitě s nulovými emisemi. Tento kreditový mechanismus by měl být navržen tak, aby podporoval uvádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie. Mechanismus by měl být neutrální vůči všem technologiím i inovativním palivům.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Rychlé a vhodné zavedení infrastruktur dobíjecích a plnicích stanic pro alternativní paliva je nezbytné k tomu, aby se rozvíjel trh s vozidly s nulovými a nízkými emisemi a zejména aby spotřebitelé získali jistotu; je nezbytné, aby investice do jejich zavádění pokračovaly a aby se prostřednictvím různých nástrojů podpory v Unii i v členských státech zvyšovaly, a přispívaly tak k vybudování komplexního podpůrného rámce, včetně spolehlivých systémů označování automobilů, důrazného prosazování norem týkajících se kvality ovzduší a zmírňování dopadů změny klimatu a výrazných podpůrných programů pro pracovníky v automobilovém průmyslu. Otázka plnicích stanic je nerozlučně spjata se samotným dojezdem vozidel – čím vyšší bude dojezd vozidel, tím nižší bude potřeba plnění – a Komise by proto měla zohlednit technologický vývoj, zejména s ohledem na životnost baterií, neboť to ovlivňuje zavádění infrastruktury.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  V rámci celé Unie by mohlo k rozšíření vozidel, která jsou nejúčinnější z hlediska spotřeby a šetrná k životnímu prostředí, přispět lépe koncipované označování automobilů, na jehož základě by byly spotřebitelům poskytovány srovnatelné, spolehlivé a uživatelsky vstřícné informace o výhodách spojených s vozidly s nízkými emisemi, kromě informací o emisích CO2 a spotřebě paliva také informace týkající se látek znečišťujících ovzduší a provozních výdajů. Komise by proto měla do 31. prosince 2019 přezkoumat směrnici 1999/94/ES a předložit příslušný legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  S cílem zachovat rozmanitost trhu s osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly a jeho schopnost uspokojovat různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle CO2 stanoveny lineárně v závislosti na užitkovosti vozidel. Má se za to, že zachování hmotnosti jako parametru užitkovosti je soudržné se stávajícím režimem. Aby se lépe zohlednila hmotnost vozidel používaných na silnicích, měl by se tento parametr s účinkem od roku 2025 změnit z hmotnosti vozidla v provozním stavu na zkušební hmotnost vozidla, jak stanoví nařízení (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017.

(19)  S cílem zachovat rozmanitost trhu s osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly a jeho schopnost uspokojovat různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle CO2 stanoveny lineárně v závislosti na užitkovosti vozidel. Má se za to, že zachování hmotnosti jako parametru užitkovosti je soudržné se stávajícím režimem. Aby se lépe zohlednila hmotnost vozidel používaných na silnicích, měl by se tento parametr s účinkem od roku 2030 změnit z hmotnosti vozidla v provozním stavu na zkušební hmotnost vozidla, jak stanoví nařízení (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Mělo by se předejít tomu, aby se cíle pro vozový park EU měnily v důsledku změn průměrné hmotnosti vozového parku. Změny průměrné hmotnosti by proto měly být bez prodlení zohledněny ve výpočtech cílů pro specifické emise a úpravy hodnoty průměrné hmotnosti, která se k tomuto účelu používá, by se proto s účinkem od roku 2025 měly provádět každé dva roky.

(20)  Mělo by se předejít tomu, aby se cíle pro vozový park EU měnily v důsledku změn průměrné hmotnosti vozového parku. Změny průměrné hmotnosti by proto měly být bez prodlení zohledněny ve výpočtech cílů pro specifické emise a úpravy hodnoty průměrné hmotnosti, která se k tomuto účelu používá, by se proto s účinkem od roku 2030 měly provádět každé dva roky.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Za účelem rozdělení úsilí o snižování emisí spravedlivým a konkurenčně neutrálním způsobem, jenž odráží rozmanitost trhu s osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly, jakož i s ohledem na přechod na cíle pro specifické emise založené na zkušebním postupu WLTP v roce 2021 je vhodné určit sklon křivky limitních hodnot na základě specifických emisí všech nově registrovaných vozidel v uvedeném roce a zohlednit změny cílů pro vozový park EU mezi roky 2021, 2025 a 2030, aby se zajistilo, že všichni výrobci vyvinou při snižování emisí stejné úsilí. Pokud jde o lehká užitková vozidla, stejný přístup jako pro výrobce automobilů by měl platit i pro výrobce lehčích dodávek odvozených od automobilů, zatímco pro výrobce vozidel spadajících do těžších segmentů by měl být pro celé cílové období stanoven vyšší a pevný sklon.

(21)  Za účelem rozdělení úsilí o snižování emisí spravedlivým a konkurenčně neutrálním způsobem, jenž odráží rozmanitost trhu s osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly, jakož i s ohledem na přechod na cíle pro specifické emise založené na zkušebním postupu WLTP v roce 2021 je vhodné určit sklon křivky limitních hodnot na základě specifických emisí všech nově registrovaných vozidel v uvedeném roce a zohlednit změny cílů pro vozový park EU mezi roky 2021 a 2030, aby se zajistilo, že všichni výrobci vyvinou při snižování emisí stejné úsilí. Pokud jde o lehká užitková vozidla, stejný přístup jako pro výrobce automobilů by měl platit i pro výrobce lehčích dodávek odvozených od automobilů, zatímco pro výrobce vozidel spadajících do těžších segmentů by měl být pro celé cílové období stanoven vyšší a pevný sklon.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Cílem tohoto nařízení je vytvořit pobídky pro automobilový průmysl, aby investoval do nových technologií. Toto nařízení aktivně podporuje ekologické inovace a stanoví mechanismus, který by měl být schopen zohlednit budoucí technologický vývoj. Zkušenosti ukazují, že ekologické inovace úspěšně přispěly k nákladové efektivnosti nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 a ke snížení emisí CO2 v reálném provozu. Tento přístup by proto měl být zachován a oblast působnosti by se měla rozšířit i na stimulaci zlepšování účinnosti klimatizací.

(22)  Cílem tohoto nařízení je umožnit reálné snížení emisí vytvořením pobídek pro automobilový průmysl, aby investoval do nových technologií a snížil emise v reálném provozu a současně zůstal technologicky neutrální. Toto nařízení aktivně podporuje ekologické inovace a stanoví mechanismus, který by měl být schopen zohlednit budoucí technologický vývoj. Zkušenosti ukazují, že ekologické inovace úspěšně přispěly k nákladové efektivnosti nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 a ke snížení emisí CO2 v reálném provozu. Tento přístup by proto měl být zachován a oblast působnosti by se měla rozšířit i na stimulaci zlepšování účinnosti klimatizací a snižování emisí CO2 and Nox. Měla by se také zvážit možnost dovybavovat motory a měl by se zohledňovat materiál používaný při výrobě, zpracování a ve fázích na konci životního cyklu vozidel.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Emise CO2 u nových automobilů a nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v Unii se měří podle nařízení (ES) č. 715/2007, aniž by se ve fázi měření rozlišovalo mezi CO2, jehož zdrojem je nosič energie z neobnovitelných zdrojů, a CO2, jehož zdrojem je energie z obnovitelných zdrojů. Je třeba vypracovat metodiku, která bude při určování konkrétní hodnoty emisí CO2 u nových automobilů a nových lehkých užitkových vozidel zohledňovat obsah obnovitelných zdrojů energie v tekutých nebo plynných palivech používaných v silniční dopravě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b)  Využívání některých alternativních paliv může vést ke značnému snížení emisí CO2 v rámci celého palivového cyklu, avšak dosud není dostupná důkladná metodika pro zohlednění tohoto aspektu; doporučuje se proto, aby Komise podpořila výzkum v tomto směru, a mohla tak tento aspekt co nejdříve začlenit do svého právního rámce.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22c)  Cílem tohoto nařízení je snížit skutečné emise CO2, a proto by Komise měla rovněž zvážit a zohlednit technologie mimo cyklus, na něž se nevztahuje standardní zkušební cyklus a jež nespadají do oblasti mechanismu ekologických inovací, pokud tyto technologie prokáží měřitelné, prokazatelné a ověřitelné snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22d)  Vzhledem k nejistotě týkající se pronikání vozidel s alternativním pohonem na trh, k zavádění příslušné infrastruktury a změnám spotřebitelské poptávky je nezbytné, aby se míra ambic měnila transparentním způsobem. Návrh směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, který vypracovala Komise, obsahuje pokyny pro zjišťování potřebnosti alternativní infrastruktury.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22e)  Zejména by se měl prosazovat vývoj inovačních technik pohonu, neboť automobily, které je využívají, uvolňují mnohem méně emisí než tradiční osobní automobily. Podporuje se tak dlouhodobá konkurenceschopnost evropského průmyslu a vytváří se více vysoce kvalitních pracovních míst.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Je však třeba zajistit rovnováhu mezi pobídkami pro ekologické inovace a technologie, u nichž je účinek na snížení emisí prokázán v rámci oficiálního zkušebního postupu. V důsledku toho je vhodné zachovat horní hranici úspor v důsledku ekologické inovace, které může výrobce zohlednit pro účely plnění cílů. Komise by měla mít možnost přezkoumat výši horní hranice, zejména aby zohlednila vliv změn oficiálního zkušebního postupu. Rovněž je vhodné vyjasnit, jak by se úspory pro účely plnění cílů měly počítat.

(23)  Je však třeba zajistit rovnováhu mezi pobídkami pro ekologické inovace a technologie, u nichž je účinek na snížení emisí prokázán v rámci oficiálního zkušebního postupu. V důsledku toho je vhodné zachovat horní hranici úspor v důsledku ekologické inovace, které může výrobce zohlednit pro účely plnění cílů. Komise by měla přezkoumat výši horní hranice, zejména aby zohlednila vliv změn oficiálního zkušebního postupu. Rovněž je vhodné vyjasnit, jak by se úspory pro účely plnění cílů měly počítat.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Postup pro udělení výjimky z cíle 95 g CO2/km pro vozový park specializovaným výrobcům zajišťuje , že úsilí o snížení emisí požadované od specializovaných výrobců , pokud jde o tento cíl, odpovídá úsilí o snížení emisí velkovýrobců. Zkušenosti však ukazují, že specializovaní výrobci mají stejný potenciál ke splnění cílů v oblasti CO2 jako velcí výrobci, a pokud jde o cíle stanovené od roku 2025, nepovažuje se za vhodné mezi těmito dvěma kategoriemi výrobců rozlišovat.

(28)  Postup pro udělení výjimky z cíle 95 g CO2/km pro vozový park specializovaným výrobcům zajišťuje, že úsilí o snížení emisí požadované od specializovaných výrobců, pokud jde o tento cíl, odpovídá úsilí o snížení emisí velkovýrobců.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Alternativní hnací ústrojí, zahrnující rovněž hybridní hnací ústrojí, jsou ústrojí, jež pro mechanický pohon čerpají energii z paliva, které je možno spotřebovat, nebo z baterie či jiného zařízení pro akumulaci elektrické nebo mechanické energie. Jejich použití u lehkých užitkových vozidel může vést ke zvýšení hmotnosti, avšak snižuje také znečištění. Toto zvýšení hmotnosti by nemělo být zahrnováno do skutečného zatížení vozidla, neboť tím by bylo odvětví silniční dopravy z ekonomického hlediska penalizováno. Toto zvýšení hmotnosti by však nemělo ani znamenat zvýšení nosnosti vozidla. Komise by tedy měla analyzovat, do jaké míry by se na nová lehká užitková vozidla na alternativní paliva (s hnacími ústrojími těžšími než v případě vozidel na konvenční paliva) mohla rovněž vztahovat dodatečná povolená hmotnost, aniž by byly ohroženy globální cíle snižování emisí CO2 stanovené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Pro zajištění reprezentativnosti hodnot emisí CO2 a palivové účinnosti hotových vozidel by Komise měla navrhnout zvláštní postup a zvážit přezkum právních předpisů o schvalování typu a zřízení Evropské agentury pro dozor nad trhem silniční dopravy, jež by prováděla dozor nad trhem, zejména v oblasti emisí CO2, a měla by pravomoc organizovat celoevropské svolávací programy a případně odnímat schválení typu; kromě toho by agentura měla iniciovat zkoušku nebo kontrolu poté, co jí předložila třetí strana výsledky ověřující zkoušky, z nichž je zřejmé podezřelé chování v oblasti emisí.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Plnění cílů podle tohoto nařízení výrobci by mělo být hodnoceno na úrovni Unie. Výrobci, jejichž průměrné specifické emise CO2 přesahují emise povolené v rámci tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za překročení emisí za každý kalendářní rok. Částky poplatků za překročení emisí by měly být považovány za příjem souhrnného rozpočtu Unie.

(38)  Plnění cílů podle tohoto nařízení výrobci by mělo být hodnoceno na úrovni Unie. Výrobci, jejichž průměrné specifické emise CO2 přesahují emise povolené v rámci tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za překročení emisí za každý kalendářní rok. Částky poplatků za překročení emisí by měly být považovány za příjem určený především pro odvětví silniční dopravy v Unii, aby se umožnil spravedlivý přechod na nízkouhlíkovou mobilitu a přispělo se k výzkumu a vývoji technologií v automobilovém průmyslu, jako jsou nové poháněcí soustavy, paliva, zkoušení a bezpečnost silničního provozu. Poplatky by se měly rovněž proaktivně využívat k řešení neodvratných sociálních dopadů přechodu na nízkouhlíkové technologie v automobilovém odvětví, které se obzvláště projeví v některých nejvíce zasažených regionech. Je proto zásadně důležité, aby stávající opatření k usnadnění přechodu na nízkouhlíkové technologie doprovázely cílené programy zaměřené na přemístění pracovníků na nová pracovní místa, rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků, vzdělávání a iniciativy v oblasti hledání zaměstnání, které budou realizovány v intenzivním dialogu se sociálními partnery.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Reálná účinnost cílů stanovených v tomto nařízení při snižování emisí CO2 značně závisí na reprezentativnosti oficiálního zkušebního postupu. V souladu se stanoviskem získaným v rámci mechanismu vědeckého poradenství23 a doporučením Evropského parlamentu v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu24 by měl být zaveden mechanismus pro posuzování reprezentativnosti hodnot emisí CO2 a spotřeby energie, jež byly u vozidel určeny v souladu s nařízením (EU) 2017/1151, pro reálný provoz. Komise by měla mít pravomoc zajistit veřejnou dostupnost těchto údajů a v případě potřeby vypracovat postupy potřebné pro identifikaci a shromažďování údajů nezbytných pro taková posouzení.

(41)  Reálná účinnost cílů stanovených v tomto nařízení při snižování emisí CO2 značně závisí na reprezentativnosti oficiálního zkušebního postupu. V souladu se stanoviskem získaným v rámci mechanismu vědeckého poradenství23 a doporučením Evropského parlamentu v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu24 by měl být zaveden mechanismus pro posuzování reprezentativnosti hodnot emisí CO2 a spotřeby energie, jež byly u vozidel určeny v souladu s nařízením (EU) 2017/1151, pro reálný provoz. Nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit skutečnou reprezentativnost hodnot pro schválení typu, je zavedení zkoušky emisí CO2 v reálném provozu. Společné výzkumné středisko by proto mělo být pověřeno zahájením prací na její proveditelnosti, aby tak bylo možno takové zkoušení zahrnout co nejdříve do regulačního rámce. Emise vozidel v reálném provozu by měly splňovat nepřekročitelný limit („not-to-exceed“, NTE), který by měl být maximálně 15 % nad hodnotami pro schválení typu naměřenými v roce 2021 zkouškou WLTP a který bude stanoven pro každého výrobce v roce 2021 s ohledem na jeho emisní cíle do roku 2025 a 2030. Komise by měla mít pravomoc zajistit veřejnou dostupnost těchto údajů a dostupnost z měřičů spotřeby paliva a rovněž, v případě potřeby, vypracovat postupy potřebné pro identifikaci a shromažďování údajů nezbytných pro taková posouzení.

__________________

__________________

23 Skupina vědeckých odborníků na vysoké úrovni, vědecké stanovisko 1/2016 „Odstranění rozdílů mezi emisemi CO2 lehkých vozidel naměřenými za reálných podmínek a v laboratoři“.

23 Skupina vědeckých odborníků na vysoké úrovni, vědecké stanovisko 1/2016 „Odstranění rozdílů mezi emisemi CO2 lehkých vozidel naměřenými za reálných podmínek a v laboratoři“.

24 Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP)).

24 Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP)).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(41a)  Ačkoli cílem současného nařízení je snížení emisí CO2 u lehkých vozidel, nemělo by se zapomínat na celkovou uhlíkovou bilanci cyklu „výroba – využití – demontáž“ těchto vozidel a na cyklus „těžba/produkce – přeprava – spotřeba“ používaných paliv (well-to-wheel). Proto by Komise měla vypracovat harmonizovanou metodiku, která umožní vykázat uhlíkovou bilanci životního cyklu těchto vozidel a spotřebované energie s cílem získat celkovou představu o jejich dopadu na životní prostředí, aby se zajistila soudržnost využívaných prostředků při sledování cílů Unie v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  V roce 2024 se plánuje přezkum pokroku dosaženého v rámci [nařízení o sdílení úsilí a směrnice o systému obchodování s emisemi]. Je proto vhodné v témže roce posoudit účinnost tohoto nařízení, aby bylo možné koordinovaně a soudržně posoudit opatření prováděná podle všech těchto nástrojů.

(42)  V roce 2024 se plánuje přezkum pokroku dosaženého v rámci [nařízení o sdílení úsilí a směrnice o systému obchodování s emisemi]. V roce 2023 by měl být nový postup zkoušek emisí v platnosti již dva roky pro všechna lehká vozidla. Je proto možné a vhodné v témže roce posoudit účinnost tohoto nařízení a potvrdit emisní cíl CO2 pro celý vozový park spolu s ukazatelem pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi, aby bylo možné koordinovaně a soudržně posoudit opatření prováděná podle všech těchto nástrojů a co nejdříve zohlednit emise vznikající na úrovni vyšších článků dodavatelského řetězce a emise vznikající při výrobě vozidla. Stanovení environmentálních dopadů jednotlivých vozidel by mělo brát v úvahu druh nákladu, při němž vzniká určité množství emisí, a Komise by měla zvážit, zda nevypracovat harmonizovanou metodiku typu „x gramů CO2/km na cestujícího / tunu zboží“, aby se snížily jízdy lehkých vozidel bez nákladu, a to jak u přepravy zboží, tak u přepravy cestujících.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu .

1.  Toto nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla s cílem zajistit splnění závazků a cílů Unie v oblasti ochrany klimatu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Toto nařízení se do 31. prosince 2024 doplní o dodatečná opatření odpovídající snížení o 10 g CO2/km v rámci integrovaného přístupu Unie uvedeného ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě z roku 200727.

3.  Toto nařízení se doplní o dodatečná opatření odpovídající snížení o 10 g CO2/km v rámci integrovaného přístupu Unie uvedeného ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě z roku 200727.

_________________

_________________

27 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 7. února 2007: „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ (COM(2007) 19 v konečném znění).

27 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 7. února 2007: „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ (COM(2007) 19 v konečném znění).

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kategorie N1 definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg a na vozidla kategorie N1, na něž je schválení typu rozšířeno podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 (dále jen „lehká užitková vozidla“), která jsou v Unii registrována poprvé a která nebyla předtím registrována mimo Unii (dále jen „nová lehká užitková vozidla“).

b)  kategorie N1 definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg a na vozidla kategorie N1, na něž je schválení typu rozšířeno podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 (dále jen „lehká užitková vozidla“), která jsou v Unii registrována poprvé a která nebyla předtím registrována mimo Unii (dále jen „nová lehká užitková vozidla“). Komise je v souladu s cíli stanovenými tímto nařízením oprávněna v případě nezbytnosti aktualizovat limit referenční hmotnosti (2 610 kg) pro lehká užitková vozidla využívající alternativní paliva, jež potřebují dodatečnou hmotnost, jelikož používají hnací ústrojí a zařízení pro akumulaci energie (baterie), která jsou těžší než u vozidel na konvenční paliva.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

na)  „dovybavením“ úprava částí motoru vozidla pomocí technologií omezujících znečištění nebo technologií pro úsporu paliva. Patří mezi ně technologie pro úsporu paliva, jako je hybridizace nebo rozsáhlejší úpravy elektrických či jiných technologií využívajících alternativní paliva podle definice v čl. 2 odst. 1 bodě 1 směrnice 2014/94/EU.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výrobce zajistí, aby jeho průměrné specifické emise CO2 nepřekročily tyto cíle pro specifické emise:

1.  V zájmu zjištění toho, zda určitý výrobce plní svůj cíl pro specifické emise uvedený v tomto článku, se průměrné specifické emise CO2 sníží, pokud paliva nefosilního původu z obnovitelných zdrojů, která snižují emise CO2, byla na trh s palivy uvedena výrobcem v roce registrace nových vozidel. Snížení emisí CO2 má být doloženo v souladu s definicí uvedenou v příslušné verzi mechanismu směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Výrobce bude orgánu jmenovanému Komisí EU podávat za rozpočtový rok zprávu o množství energie v případě různých doplněných paliv nefosilního původu (palivoi1a), jež byla uvedena na trh. V zájmu vyloučení jakéhokoli dvojího započtení není dovoleno zahrnovat palivo nefosilního původu v úsilí o plnění jakéhokoli cíle v oblasti snižování emisí CO2, který stanoví jiná nařízení (směrnice o obnovitelných zdrojích energie II nebo systém obchodování s emisemi). Výrobce zajistí, aby jeho průměrné specifické emise CO2 nepřekročily tyto cíle pro specifické emise:

 

 

_________________

 

1a Vykazované hodnoty: palivoi = množství energie připadající na obnovitelná nefosilní paliva uvedená na trh s palivy (MJ)

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  na každý kalendářní rok od roku 2021 do roku 2024 cíl pro specifické emise určený v souladu s částí A body 3 a 4 nebo částí B body 3 a 4 přílohy I podle příslušného případu, nebo pokud je výrobci udělena výjimka podle článku 10, cíl určený v souladu s uvedenou výjimkou a částí A bodem 5 nebo částí B bodem 5 přílohy I;

b)  na každý kalendářní rok od roku 2021 do roku 2029 cíl pro specifické emise určený v souladu s částí A body 3 a 4 nebo částí B body 3 a 4 přílohy I podle příslušného případu, nebo pokud je výrobci udělena výjimka podle článku 10, cíl určený v souladu s uvedenou výjimkou a částí A bodem 5 nebo částí B bodem 5 přílohy I;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  na každý kalendářní rok počínaje rokem 2025 cíle pro specifické emise určené v souladu s částí A bodem 6.3 nebo částí B bodem 6.3 přílohy I.

c)  na každý kalendářní rok počínaje rokem 2030 cíle pro specifické emise určené v souladu s částí A bodem 6.3 nebo částí B bodem 6.3 přílohy I.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  kategorii vozidel registrovaných jako M1 nebo N1, na kterou se sdružení vztahuje.

d)  kategorii vozidel registrovaných jako M1 a N1, na kterou se sdružení vztahuje.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Za účelem stanovení průměrných specifických emisí CO2 v kategorii M1 a N1 jednotlivých výrobců se výkonnost výrobce, který překročí cíl snižování emisí CO2 v kategorii M1 nebo N1, zohledňuje u téhož výrobce nebo u jiného výrobce či výrobců. V tomto případě se rozdíl mezi cíli pro specifické emise v kategorii M1 nebo N1 u daného výrobce a příslušnými průměrnými specifickými emisemi odečte od jeho průměrných specifických emisí CO2 pro specifický cíl v kategorii M1 nebo N1 vážený registračními objemy. Celkový příspěvek těchto převodů kreditů mezi výrobci spadajícími do kategorie M1 a N1 může dosáhnout až 10 g CO2/km na výrobce.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Registr je přístupný veřejnosti.

Registr je přístupný veřejnosti, a to i v digitální podobě

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Od roku 2025 podávají výrobci pro účely vykazování a monitorování na základě harmonizované metodiky EU zprávu o emisích CO2 za životní cyklus typů vozidel, která uvedou na trh po 1. lednu 2025, a to do roku 2030. Za takovým účelem Komise nejpozději do 1. ledna 2022 vypracuje prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci spolehlivou a reprezentativní harmonizovanou metodiku pro emise CO2 vznikající během životního cyklu u všech druhů paliv a pohonů vozidel na trhu EU. Tato metodika bude v souladu s příslušnými normami ISO a zohlední potenciál globálního oteplování emisí souvisejících s výrobou vozidel, těžbou surovin, celým palivovým cyklem („well-to-wheel“), s recyklací a demontáží vozidla.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Ve fázi monitorování a podávání zpráv se zohledňuje množství pokročilých tekutých a plynných biopaliv prodaných na čerpacích stanicích, které se následně odečte od emisí CO2 vykázaných ve fázi schválení typu. Tyto hodnoty se použijí pro výpočet uhlíkového korekčního faktoru (CCF).

Uhlíkový korekční faktor (CCF) se vypočte za pomoci následujícího vzorce:

CCF = vnitrostátní podíl použitých pokročilých tekutých a plynných biopaliv.

Výpočet opravených hodnot CO2 pro vozový park se tudíž provede takto:

CO2 vozového parku = (CO2 při schválení typu)*(1–CCF)

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Částky poplatku za překročení emisí se považují za příjem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  V případě potřeby se částky poplatku za překročení emisí považují za příjem pro účely spravedlivého přechodu v zasažených regionech, včetně rekvalifikace a přemístění pracovníků v automobilovém odvětví na nová pracovní místa, zavádění čisté mobility a nízkouhlíkového hospodářství, dopravní infrastruktury, výzkumu a vývoje, pokrytí negativních externalit silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  cíle pro vozový park EU na rok 2025 a 2030 podle čl. 1 odst. 4 a 5 vypočtené Komisí podle části A bodů 6.1.1 a 6.1.2 a části B bodů 6.1.1 a 6.1.2 přílohy I;

a)  cíle pro vozový park EU na rok 2030 podle čl. 1 odst. 4 vypočtené Komisí podle části A bodu 6.1 a části B bodu 6.1 přílohy I;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  hodnoty a2021, a2025 a a2030 vypočtené Komisí podle části A bodu 6.2 a části B bodu 6.2 přílohy I.

b)  hodnoty a2021 a a2030 vypočtené Komisí podle části A bodu 6.2 a části B bodu 6.2 přílohy I.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost dodavatele nebo výrobce se zohlední snížení emisí CO2 dosažené použitím inovativních technologií nebo kombinací inovativních technologií („inovativní technologické soubory“).

Na žádost dodavatele nebo výrobce se zohlední snížení emisí CO2 dosažené použitím inovativních technologií (například dovybavením) nebo kombinací inovativních technologií („inovativní technologické soubory“).

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkový příspěvek těchto technologií ke snížení průměrných specifických emisí každého výrobce může činit nejvýše 7 g CO2/km.

Celkový příspěvek těchto technologií ke snížení průměrných specifických emisí každého výrobce může činit nejvýše 9 g CO2/km.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může horní hranici upravit s účinkem od roku 2025. Tyto úpravy se provádí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16.

Komise horní hranici upraví s účinkem od roku 2021, tak aby odpovídala výpočtu podle postupu WLTP. Tyto úpravy se provádí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  inovativní technologie nesmějí podléhat závazným ustanovením na základě doplňkových dodatečných opatření pro dodržení snížení o 10 g CO2/km uvedeného v článku 1, ani nesmějí být povinné podle jiných právních předpisů Unie. S účinkem od 1. ledna 2025 se toto kritérium nepoužije na zlepšování účinnosti klimatizací.

d)  inovativní technologie nesmějí podléhat závazným ustanovením na základě doplňkových dodatečných opatření pro dodržení snížení o 10 g CO2/km uvedeného v článku 1, ani nesmějí být povinné podle jiných právních předpisů Unie. Toto kritérium se nepoužije na zlepšování účinnosti klimatizací.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise sleduje a posuzuje reprezentativnost hodnot emisí CO2 a spotřeby energie určených v souladu s nařízením (EU) 2017/1151 pro reálný provoz. Zajistí, aby byla veřejnost informována o vývoji této reprezentativnosti v čase.

1.  Komise sleduje a posuzuje reprezentativnost hodnot emisí CO2 a spotřeby energie určených v souladu s nařízením (EU) 2017/1151 pro reálný provoz. Zajistí, aby byla veřejnost informována o vývoji této reprezentativnosti v čase a zahájí další vyšetřování některých výrobců, u nichž budou zjištěny značně vysoké emise CO2.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za tímto účelem Komise zajistí, aby od výrobců nebo případně vnitrostátních orgánů byly dostupné spolehlivé neosobní údaje o emisích CO2 a spotřebě energie osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu.

2.  Za tímto účelem Komise uveřejní, případně ve formátu umožňujícím digitální prohledávání, spolehlivé neosobní údaje o emisích CO2 a spotřebě energie osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu získané od výrobců nebo vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aby se zajistilo skutečné snížení emisí CO2 stanovené tímto nařízením v článku 1, k určení úrovně emisí se využívají zkoušky WLTP do doby, než Komise za účelem jejich nahrazení vypracuje zkoušky za skutečných jízdních podmínek, které budou více odpovídat realitě.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise v roce 2024 předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o účinnosti tohoto nařízení a v případě potřeby připojí návrh na jeho změnu. V této zprávě mimo jiné posoudí reprezentativnost hodnot emisí CO2 a spotřeby energie určených v souladu s nařízením (EU) 2017/1151 pro reálný provoz, uvádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie a zavádění infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic, o němž se podávají zprávy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU29.

1.  Komise v roce 2023 předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o účinnosti tohoto nařízení a v případě potřeby připojí návrh na jeho změnu. Komisi mohou napomáhat nezávislí odborníci, kteří posoudí všechny hlavní parametry ovlivňující zavádění alternativních pohonů. V této zprávě mimo jiné posoudí:

 

– reprezentativnost hodnot emisí CO2 a spotřeby energie stanovených v souladu s nařízením (EU) č. 2017/1151, včetně posouzení životního cyklu vozidel a dopadu emisí z hlediska celého palivového cyklu;

 

– uvádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie a zavádění infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic, o němž se podávají zprávy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU29.

 

Pro účely vypracování této zprávy Komise zváží tyto ukazatele:

 

– škálu nabízených vozidel (elektrická vozidla na baterie [BEV], hybridní vozidla s možností připojení do elektrické sítě [PHEV], elektrická vozidla s palivovými články [FCEV] atd.);

 

– ceny ropy, paliva a energie.

__________________

__________________

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise zohlední posouzení provedená podle článku 12 a může v příslušných případech provést přezkum postupů pro měření emisí CO2 stanovených nařízením (ES) č. 715/2007 . Komise zejména předloží vhodné návrhy na úpravu postupů tak, aby náležitě zohledňovaly emise CO2 z automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu.

2.  Komise zohlední posouzení provedená podle článku 12 a může v příslušných případech provést přezkum postupů pro měření emisí CO2 stanovených nařízením (ES) č. 715/2007 . Komise zejména předloží vhodné návrhy na úpravu postupů tak, aby náležitě zohledňovaly emise CO2 z automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu, včetně využití přenosného systému měření emisí a dálkového snímání emisí.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise do 31. prosince 2019 přezkoumá směrnici 1999/94/ES a případně předloží náležitý návrh s cílem poskytnout spotřebitelům přesné, důkladné a navzájem srovnatelné údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a emisích látek znečisťujících ovzduší u nových osobních automobilů uváděných na trh.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cíl pro specifické emise od roku 2025

Cíl pro specifické emise od roku 2030

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

referenční cíl pro specifické emise je referenční cíl pro specifické emise CO2 určený podle bodu 6.2.1 pro období od roku 2025 do roku 2029 a podle bodu 6.2.2 pro období od roku 2030

referenční cíl pro specifické emise je referenční cíl pro specifické emise CO2 určený podle bodu 6.2 pro období od roku 2030

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,15, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,15, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

y je podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku nově registrovaných osobních automobilů daného výrobce, který se vypočítá jako podíl celkového počtu vozidel s nulovými a nízkými emisemi, kde se každé vozidlo počítá jako ZLEVspecifické podle níže uvedeného vzorce, a celkového počtu osobních automobilů registrovaných v daném kalendářním roce

y je podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku nově registrovaných osobních automobilů daného výrobce, který se vypočítá jako podíl celkového počtu vozidel s nulovými a nízkými emisemi, kde se každé vozidlo počítá jako ZLEVspecifické podle níže uvedeného vzorce, a celkového počtu osobních automobilů registrovaných v daném kalendářním roce ZLEVspecifické = 1 - [(specifické emise x 0,5) / 50]

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.3 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

neplatí

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.3 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x je 15% v letech 2025 až 2029 a 30% od roku 2030.

x je 20% od roku 2030.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro kalendářní roky 2021 až 2024 se cíl pro specifické emise pro výrobce vypočítá takto:

4.  Pro kalendářní roky 2021 až 2029 se cíl pro specifické emise pro výrobce vypočítá takto:

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.3.  Referenční cíle pro specifické emise od roku 2025

6.3.  Referenční cíle pro specifické emise od roku 2030

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.3.1.  Od roku 2025 do roku 2029

vypouští se

Cíl pro specifické emise = (referenční cíl pro specifické emise – (øcíle – cíl pro vozový park EU2025)) · faktor ZLEV

 

kde:

 

referenční cíl pro specifické emise je referenční cíl pro specifické emise daného výrobce určený v souladu s bodem 6.2.1

 

øcíle  je průměr všech referenčních cílů pro specifické emise určených v souladu s bodem 6.2.1 vážený počtem nově registrovaných lehkých užitkových vozidel každého jednotlivého výrobce

 

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,10, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0

 

kde:

 

y je podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku nově registrovaných lehkých užitkových vozidel daného výrobce, který se vypočítá jako podíl celkového počtu vozidel s nulovými a nízkými emisemi, kde se každé vozidlo počítá jako ZLEVspecifické podle níže uvedeného vzorce, a celkového počtu lehkých užitkových vozidel registrovaných v daném kalendářním roce

 

neplatí

 

x je 15 %

 

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cíl pro specifické emise = (referenční cíl pro specifické emise – (øcíle – cíl pro vozový park EU2030)) · faktor ZLEV

Cíl pro specifické emise = referenční cíl pro specifické emise · faktor ZLEV

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

øcíle je průměr všech referenčních cílů pro specifické emise určených v souladu s bodem 6.2.2 vážený počtem nově registrovaných lehkých užitkových vozidel každého jednotlivého výrobce

vypouští se

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.2 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,05, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0

faktor ZLEV je (1 + y – x), pokud je však výsledek větší než 1,15, použije se pro faktor ZLEV hodnota 1,15, a pokud je výsledek menší než 1,0, použije se hodnota 1,0

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.3 – bod 6.3.2 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x je 30%

x je 15%

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Příloha II – část A – bod 1 – odst. 1 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ta)  emise CO2 za celý životní cyklus rodiny vozidel, jsou-li k dispozici

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

5.2.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Karima Delli

16.1.2018

Projednání ve výboru

25.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

18

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

18

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ENF

Georg Mayer

S&D

Maria Grapini

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Datum předložení EP

8.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.2.2018

IMCO

5.2.2018

TRAN

5.2.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miriam Dalli

16.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

16.5.2018

20.6.2018

 

 

Datum přijetí

10.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

23

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Christel Schaldemose

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Joachim Zeller

Datum předložení

18.9.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza

PPE

José Inácio Faria

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

23

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

7

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Karl Heinz Florenz, Annie Schreijer Pierik

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 28. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí