ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)

18.9.2018 - (COM(2017)0676 – C8‑0395/2017 – 2017/0293(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Miriam Dalli
(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2017/0293(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0287/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0287/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)

(COM(2017)0676 – C8‑0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0676),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0395/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[1],

–  έχοντας υπόψη την από 14ης Μαρτίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0287/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών»16 θέτει έναν φιλόδοξο στόχο: έως τα μέσα του αιώνα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 60 % σε σχέση με το 1990, με σταθερά πτωτική πορεία προς το μηδέν. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές και βλάπτουν την υγεία μας θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Οι εκπομπές των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω μετά το 2020, ενώ η χρήση των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να διαδοθεί, ώστε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς έως το 2030.

(3)  Οι μεταφορές αποτελούν τον μόνο σημαντικό τομέα της Ένωσης στον οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθούν να αυξάνονται. Προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα των μεταφορών και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του εν λόγω τομέα θα πρέπει να ακολουθήσουν σταθερά πτωτική πορεία καταλήγοντας μηδενικές έως τα μέσα του αιώνα. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές και βλάπτουν σοβαρά την υγεία μας και το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Οι εκπομπές των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω μετά το 2020, ενώ η χρήση των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να διαδοθεί, ώστε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς έως το 2030.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α)  Η ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας, προμήθειας, μεταποίησης και παραγωγής στο πλαίσιο των εξελίξεων που αφορούν την κατασκευή ελαφρών δομικών στοιχείων είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη προόδου στη μετάβαση προς μια αυτοκινητοβιομηχανία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Διενεργούνται συνεχώς περισσότερες έρευνες στον τομέα των πρώτων υλών από φυσικές ίνες και των σύνθετων υλικών τους στο πλαίσιο του ευρύτερου ρόλου που διαφαίνεται ότι μπορούν να διαδραματίσουν στη βιοοικονομία, και τα ανανεώσιμα, ανακυκλώσιμα και βιώσιμα προϊόντα που μπορούν να παράγουν. Αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να συνοδευτούν από την κατανόηση των περιορισμών που συνεπάγονται οι φυσικοί πόροι, η διαθεσιμότητα της γης και, επομένως, η ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων όσον αφορά το τέλος του κύκλου ζωής.

Αιτιολόγηση

Παρά το πλαίσιο που αφορά τον ουδέτερο τεχνολογικά τρόπο, τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται λύση για τη μετάβαση προς τις χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα. Το μικρό βάρος των εν λόγω οχημάτων αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο και τα απλά ή σύνθετα υλικά οργανικής προέλευσης προσδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Μια κοινωνικά αποδεκτή και δίκαιη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα απαιτεί αλλαγές στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας της αυτοκινητοβιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για τους πολίτες και τις περιφέρειες σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης και να επιδεικνύεται προορατικό πνεύμα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην απασχόληση. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα υπάρχοντα μέτρα να συνοδεύονται και από στοχευμένα προγράμματα αναδιάταξης, επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και από πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και αναζήτησης εργασίας στις κοινότητες και περιφέρειες που επηρεάζονται αρνητικά, σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Η επιτυχής μετάβαση σε κινητικότητα μηδενικών εκπομπών απαιτεί κοινό πλαίσιο πολιτικής για τα οχήματα, τις υποδομές, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιώσιμη παραγωγή, προμήθεια και ανακύκλωση συσσωρευτών, όπου τα οικονομικά κίνητρα και τα κίνητρα απασχόλησης συνδυάζονται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στηρίζονται από ισχυρότερα μέσα ενωσιακής χρηματοδότησης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του τον Οκτώβριο του 2014 υιοθέτησε τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 30 % συγκριτικά με το 2005 για τους τομείς οι οποίοι δεν ανήκουν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους τομείς αυτούς μεγάλο ποσοστό των εκπομπών οφείλεται στις οδικές μεταφορές, των οποίων οι εκπομπές παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Αν οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές αυξηθούν περισσότερο, θα αντισταθμιστούν οι μειώσεις που επιτυγχάνονται από άλλους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(6)  Οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990, αντισταθμίζοντας τις μειώσεις που επιτυγχάνονται από άλλους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το συμπέρασμα από την αξιολόγηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 που πραγματοποιήθηκε το 2015 ήταν ότι οι εν λόγω κανονισμοί είναι σκόπιμοι, χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από συνοχή και έχουν οδηγήσει σε αξιοσημείωτη μείωση των εκπομπών, ενώ παράλληλα είναι περισσότερο αποδοτικοί ως προς το κόστος από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, παρήγαγαν σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ένωση, η οποία δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί στον ίδιο βαθμό μέσω εθνικών μέτρων.

(9)  Το συμπέρασμα από την αξιολόγηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 που πραγματοποιήθηκε το 2015 ήταν ότι οι εν λόγω κανονισμοί είναι σκόπιμοι, χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από συνοχή και έχουν οδηγήσει σε αξιοσημείωτη μείωση των εκπομπών, ενώ παράλληλα είναι περισσότερο αποδοτικοί ως προς το κόστος από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, παρήγαγαν σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ένωση, η οποία δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί στον ίδιο βαθμό μέσω εθνικών μέτρων. Ωστόσο, η εν λόγω αξιολόγηση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πραγματική μείωση των εκπομπών CO2 που επιτεύχθηκε είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν που υποδηλώνεται από τις επιδόσεις στις δοκιμές έγκρισης τύπου και ότι το «χάσμα των εκπομπών» μεταξύ των επιδόσεων στις δοκιμές έγκρισης τύπου και σε πραγματικές συνθήκες έχει υπονομεύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2, καθώς και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη δυνητική εξοικονόμηση καυσίμου των νέων οχημάτων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να επιτευχθούν μειώσεις των εκπομπών CO2 υπό τις συνθήκες που απαντώνται κατά τη συνήθη λειτουργία και χρήση των οχημάτων. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο, να συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό αυστηρή απαγόρευση των συστημάτων αναστολής και να δοθούν στις αρχές τα μέσα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με αυτήν την απαγόρευση.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομέρειες που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Έχει δε σημασία κατά τον καθορισμό απαιτήσεων μείωσης εκπομπών CO2 να εξακολουθήσει η δυνατότητα πρόβλεψης σε ενωσιακή κλίμακα και να παρέχεται προστασία προγραμματισμού για τους κατασκευαστές οχημάτων σε όλο τον στόλο καινούργιων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων τους στην Ένωση.

(12)  Ο καθορισμός απαιτήσεων μείωσης εκπομπών CO2 εξακολουθεί να παρέχει δυνατότητα πρόβλεψης σε ενωσιακή κλίμακα και προστασία προγραμματισμού για τους κατασκευαστές οχημάτων σε όλο τον στόλο καινούργιων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων τους στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα στοιχεία που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α)   Κατά την αξιολόγηση της οδηγίας 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή το 2016, διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω αποσαφήνιση και απλούστευση της νομοθεσίας, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει τη σημασία, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή της. Η σύσταση (ΕΕ) 2017/948 της Επιτροπής έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την εναρμονισμένη εφαρμογή της οδηγίας 1999/94/ΕΚ. Ωστόσο, η θέσπιση καλύτερα σχεδιασμένων και περαιτέρω εναρμονισμένων ενωσιακών απαιτήσεων σχετικά με τη σήμανση των αυτοκινήτων, με σκοπό να παρέχονται στους καταναλωτές συγκρίσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη των αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και το κόστος λειτουργίας, επιπλέον των πληροφοριών σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, θα μπορούσε να προωθήσει την αύξηση του μεριδίου των πλέον αποδοτικών από πλευράς καυσίμων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει, συνεπώς, να επανεξετάσει την οδηγία 1999/94/ΕΚ το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση. Επιπλέον, όπως και τα επιβατικά αυτοκίνητα, ο τομέας των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από τη θέσπιση μιας τέτοιας ετικέτας για την οικονομία καυσίμου και εκπομπών CO2. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναλύσει τις επιλογές αυτές για τον εν λόγω τομέα και, κατά περίπτωση, να υποβάλει σχετικές νομοθετικές προτάσεις.

 

_______________

 

Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων (ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 16).

 

Σύσταση (ΕΕ) 2017/948 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, για τη χρήση των τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που έχουν λάβει έγκριση τύπου και μετρώνται σύμφωνα με την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων κατά την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σύμφωνα με την οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 100).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Επομένως, τα επίπεδα μείωσης για όλο τον στόλο καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστούν για το 2025 και για το 2030, με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και την ανάγκη ο τομέας των οδικών μεταφορών να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δίνει, επίσης, έγκαιρα ένα σαφές μήνυμα στην αυτοκινητοβιομηχανία για να μην καθυστερήσει τη διάθεση στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές.

(13)  Τα επίπεδα μείωσης για όλο τον στόλο καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστούν για το 2025 και για το 2030, με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και την ανάγκη ο τομέας των οδικών μεταφορών να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια που τίθενται για το 2030 και πέρα από αυτό. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δίνει, επίσης, έγκαιρα ένα σαφές μήνυμα στην αυτοκινητοβιομηχανία για να μην καθυστερήσει τη διάθεση στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές. Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της μείωσης των εκπομπών μετά το 2030, πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον η ίδια τροχιά μείωσης των εκπομπών από την 1 Ιανουαρίου 2031, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της απαλλαγής του τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Παρά το γεγονός ότι η Ένωση βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών αυτοκινούμενων οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και κατέχει την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στον τομέα αυτόν, ο ανταγωνισμός αυξάνεται και η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς μέσα από τις νέες καινοτομίες στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και την πρόσβαση στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ένωση χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, το οποίο να δημιουργεί ευρεία εσωτερική αγορά και να υποστηρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

(14)  Παρά το γεγονός ότι η Ένωση βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών αυτοκινούμενων οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και κατέχει την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στον τομέα αυτόν, ο ανταγωνισμός αυξάνεται και η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς μέσα από τις νέες καινοτομίες στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Εάν η ενωσιακή βιομηχανία προχωρήσει με καθυστέρηση στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση στον τομέα των μεταφορών, κινδυνεύει να χάσει τον ηγετικό της ρόλο. Για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και την πρόσβαση στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ένωση χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιαίτερου μηχανισμού πολιτικής για τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, το οποίο να δημιουργεί ευρεία εσωτερική αγορά και να υποστηρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Ο μακροπρόθεσμος στόχος της πλήρως απαλλαγμένης από ανθρακούχες εκπομπές ενωσιακής κινητικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνική πρόοδο. Στο πλαίσιο αυτό, και μπροστά σε έναν αυξημένο τεχνολογικό ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαίο η Ένωση και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη διερεύνηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τις πιθανές συνέργειες του τομέα, όπως η πρόσφατη Συμμαχία της Ένωσης για τους Συσσωρευτές, και να υποστηρίξουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης, ώστε να διατηρηθεί το ενωσιακό τεχνολογικό προβάδισμα στον τομέα αυτό και να εξασφαλιστεί σε βάθος χρόνου η βιωσιμότητα της βιομηχανικής βάσης της, που πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική και ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, θα πρέπει να εισαχθεί ένας ειδικός μηχανισμός παροχής κινήτρων. Αυτός ο μηχανισμός επιβράβευσης θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προάγεται η εξάπλωση των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης.

(15)  Για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός μηχανισμός χάραξης πολιτικής. Αυτός ο μηχανισμός επιβράβευσης και τιμωρίας θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προάγεται η εξάπλωση των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης και να εξασφαλίζεται επενδυτική βεβαιότητα για την έγκαιρη και επαρκή ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών επαναφόρτισης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο καθορισμός ενός επιπέδου αναφοράς για το μερίδιο των οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές στον στόλο της ΕΕ, σε συνδυασμό με έναν καλοσχεδιασμένο μηχανισμό για την προσαρμογή ενός ειδικού στόχου εκπομπών CO2 για κάθε κατασκευαστή, ανάλογα με το μερίδιο οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές στον στόλο του κατασκευαστή, θα πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο μήνυμα για την ανάπτυξη και την εξάπλωση των οχημάτων αυτού του είδους, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει να βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

(16)  Ο καθορισμός ενός υψηλού επιπέδου αναφοράς για το μερίδιο των οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές στον στόλο της ΕΕ, σε συνδυασμό με έναν καλοσχεδιασμένο μηχανισμό για την προσαρμογή ενός ειδικού στόχου εκπομπών CO2 για κάθε κατασκευαστή, ανάλογα με το μερίδιο οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές στον στόλο του κατασκευαστή, θα πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο μήνυμα για την ανάπτυξη, την εξάπλωση και τη διάθεση στην αγορά των οχημάτων αυτού του είδους, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει να βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Κατά τον καθορισμό των πιστωτικών μορίων για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Ο μηχανισμός προσαρμογής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής που θα υπερβαίνει το επίπεδο αναφοράς θα επωφελείται από υψηλότερο στόχο ειδικών εκπομπών CO2. Με σκοπό να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη προσέγγιση, θα πρέπει να τεθούν όρια σχετικά με τη δυνατότητα προσαρμογής στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού. Έτσι θα δοθούν κίνητρα, που θα προάγουν την έγκαιρη ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης και θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλά οφέλη για τους καταναλωτές, την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον.

(17)  Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αναφοράς μορίων για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Ο μηχανισμός προσαρμογής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής που θα υπερβαίνει το επίπεδο αναφοράς θα επωφελείται από υψηλότερο στόχο ειδικών εκπομπών CO2, ενώ ο κατασκευαστής που δεν θα επιτυγχάνει το επίπεδο αναφοράς θα πρέπει να συμμορφωθεί με αυστηρότερο στόχο εκπομπών CO2. Με σκοπό να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη προσέγγιση, θα πρέπει να τεθούν όρια σχετικά με τη δυνατότητα προσαρμογής στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού. Έτσι θα δοθούν κίνητρα, που θα προάγουν την έγκαιρη ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης και θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλά οφέλη για τους καταναλωτές, την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Πρέπει να γίνουν έγκαιρες και επαρκείς επενδύσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στη διάδοση οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, καθώς και στην απαιτούμενη συνολική υποδομή υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης παραγωγής, προμήθειας και ανακύκλωσης συσσωρευτών. Τα διάφορα καθεστώτα στήριξης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την κινητοποίηση και την κινητροδότηση σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Οι υποδομές επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η επιχειρηματική βεβαιότητα των κατασκευαστών οχημάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθεί η κατασκευή συσσωρευτών και στοιχείων συσσωρευτών στην Ένωση, ει δυνατόν κοντά σε εγκαταστάσεις κατασκευής οχημάτων.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ των κινήτρων που προσφέρονται για τη χρήση των οικολογικών καινοτομιών και των τεχνολογιών εκείνων για τις οποίες το αποτέλεσμα της μείωσης των εκπομπών αποδεικνύεται κατά την επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ένα ανώτατο όριο για τις εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται με τη χρήση οικολογικών καινοτομιών και τις οποίες ένας κατασκευαστής μπορεί να λάβει υπόψη του με σκοπό τη συμμόρφωση με τον στόχο. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει το επίπεδο του ανώτατου ορίου, ιδίως, για να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των αλλαγών στην επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κρίνεται, επίσης, σκόπιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τον στόχο.

(23)  Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ των κινήτρων που προσφέρονται για τη χρήση των οικολογικών καινοτομιών και των τεχνολογιών εκείνων για τις οποίες το αποτέλεσμα της μείωσης των εκπομπών αποδεικνύεται κατά την επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ένα ανώτατο όριο για τις εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται με τη χρήση οικολογικών καινοτομιών και τις οποίες ένας κατασκευαστής μπορεί να λάβει υπόψη του με σκοπό τη συμμόρφωση με τον στόχο. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει και να προσαρμόσει προς τα κάτω το επίπεδο του ανώτατου ορίου, ιδίως, για να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των αλλαγών στην επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κρίνεται, επίσης, σκόπιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τον στόχο.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Στις περιπτώσεις που η προσθήκη ηλεκτρικής μπαταρίας σε βαρέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (κλάση Ν1 κατηγορία ΙΙΙ) ενδέχεται να αυξήσει το βάρος του οχήματος σε βαθμό που να πρέπει να αναταξινομηθεί στην κατηγορία Ν2, αυτό το τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτροκίνηση ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ενδέχεται να αυξήσει το βάρος τους λόγω του βάρους των μπαταριών. Εάν το μεγαλύτερο βάρος προκαλέσει υπέρβαση του οριακού βάρους της κατηγορίας του οχήματος, οι προσπάθειες αύξησης του αριθμού των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών σε έναν στόλο δεν θα μπορέσουν να συνυπολογιστούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να είναι η αύξηση του οριακού βάρους της συγκεκριμένης κατηγορίας στις περιπτώσεις που η αύξηση στο βάρος συνδέεται σαφώς με τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών μέσω εναλλακτικού συστήματος πρόωσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η διαδικασία παραχώρησης παρεκκλίσεων από τον στόχο των 95 g CO2/km για τον στόλο σε εξειδικευμένους κατασκευαστές διασφαλίζει ότι η προσπάθεια μείωσης που απαιτείται από τους κατασκευαστές αυτούς συνάδει με εκείνη των κατασκευαστών με μεγάλο όγκο παραγωγής όσον αφορά τον εν λόγω στόχο. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους μεγάλους κατασκευαστές να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών CO2 και όσον αφορά τους στόχους που έχουν καθοριστεί από το 2025 και έπειτα, δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών κατασκευαστών.

(28)  Η εμπειρία δείχνει ότι οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους μεγάλους κατασκευαστές να επιτύχουν τους στόχους CO2 και, κατά συνέπεια, δεν κρίνεται πλέον σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών κατασκευαστών.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα στοιχεία που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Οι ειδικές εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μετρούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο στην Ένωση με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο φόρτος διοικητικών διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, η συμμόρφωση προς το σύστημα θα πρέπει να μετράται με αναφορά σε δεδομένα για ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ένωση , τα οποία συλλέγονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συμμόρφωσης, οι κανόνες συλλογής και διαβίβασης των δεδομένων αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν κατά το δυνατό περισσότερο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς η ευθύνη που φέρουν οι αρμόδιες αρχές για την παροχή ορθών και πλήρων δεδομένων, καθώς και η ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών και της Επιτροπής όσον αφορά την επίλυση θεμάτων ποιότητας των δεδομένων.

(37)  Οι ειδικές εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μετρούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο στην Ένωση με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο φόρτος διοικητικών διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, η συμμόρφωση προς το σύστημα θα πρέπει να μετράται με αναφορά σε δεδομένα για ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ένωση , τα οποία συλλέγονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συμμόρφωσης, οι κανόνες συλλογής και διαβίβασης των δεδομένων αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς η ευθύνη που φέρουν οι αρμόδιες αρχές για την παροχή ορθών και πλήρων δεδομένων, καθώς και η ανάγκη για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εν λόγω αρχών και της Επιτροπής όσον αφορά την επίλυση θεμάτων ποιότητας των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα στοιχεία που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)   Η συμμόρφωση των κατασκευαστών προς τους στόχους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εκτιμάται σε ενωσιακό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταβάλλουν τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε ημερολογιακό έτος. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

(38)   Η συμμόρφωση των κατασκευαστών προς τους στόχους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εκτιμάται σε ενωσιακό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταβάλλουν τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε ημερολογιακό έτος. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και να προορίζονται για τη συμβολή στη δίκαιη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Τα ποσά αυτά θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση στοχοθετημένων προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και εκπαίδευσης εργαζομένων που έχουν πληγεί από τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία, και για την ανακατανομή ποσών σε πρωτοβουλίες αναζήτησης εργασίας σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές κοινωνίες και τις αρμόδιες αρχές στις περιοχές που επηρεάζονται από τη μετάβαση των θέσεων εργασίας.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην πραγματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της διαδικασίας επίσημων δοκιμών. Σύμφωνα με τη γνώμη του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών23 και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία24, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αξιολόγηση της πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των τιμών, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων και την κατανάλωση ενέργειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων.

(41)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην πραγματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της διαδικασίας επίσημων δοκιμών. Σύμφωνα με τη γνώμη του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών23 και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία24, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αξιολόγηση της πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των τιμών, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων και την κατανάλωση ενέργειας. Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές έγκρισης τύπου θα αντιπροσωπεύουν τις τιμές σε πραγματικές συνθήκες, είναι να θεσπιστεί μια δοκιμή εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, και κρίνοντας τη σκοπιμότητα της χρήσης του συστήματος PEMS, να αναπτύξει δοκιμή εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες, και να την εισαγάγει το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω δοκιμή, η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη χρήση δεδομένων από μετρητές κατανάλωσης καυσίμου που δηλώνονται από τους κατασκευαστές, σε συνδυασμό με ένα όριο, που θα καθορίζεται για κάθε κατασκευαστή το 2021, ως ποσοστιαία διαφορά που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου και να αναπτύσσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την αναφορά των δεδομένων αυτών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κατασκευαστών με τις πραγματικές απαιτήσεις εκπομπών CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού.

__________________

__________________

23 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (μείωση του χάσματος μεταξύ των εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες και σε συνθήκες δοκιμών στο εργαστήριο).

23 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (μείωση του χάσματος μεταξύ των εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες και σε συνθήκες δοκιμών στο εργαστήριο).

24 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία [2016/2908(RSP)].

24 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία [2016/2908(RSP)].

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(41α)  Επί του παρόντος δεν υπάρχει εναρμονισμένος τρόπος για την εκτίμηση των εκπομπών κύκλου ζωής από τα ελαφρά οχήματα. Είναι σκόπιμο να εξασφαλίσει η Επιτροπή ότι η ανάλυση αυτή θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη του 2026, ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα των ανθρακούχων εκπομπών από τον τομέα ελαφρών οχημάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, μια κοινή ενωσιακή μεθοδολογία προκειμένου, από το 2025, οι κατασκευαστές να υποβάλλουν με συνεπή τρόπο στοιχεία σχετικά με τις ανθρακούχες εκπομπές κύκλου ζωής για όλους τους τύπους καυσίμων και όλα τα συστήματα κίνησης οχήματος που διαθέτουν στην αγορά. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με τα σχετικά πρότυπα ISO και να λαμβάνει υπόψη το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) που συνδέεται με τις εκπομπές των οχημάτων από τη γεώτρηση στη δεξαμενή, από τη δεξαμενή στον τροχό, την παραγωγή και στο τέλος του κύκλου ζωής. Η ανάλυση της Επιτροπής θα πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα που αναφέρονται από τους κατασκευαστές, καθώς και σε τυχόν άλλα διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III όσον αφορά τις απαιτήσεις δεδομένων και τις παραμέτρους δεδομένων που συμπληρώνουν τους κανόνες για την ερμηνεία των κριτηρίων επιλεξιμότητας που διέπουν τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών εκπομπών, όσον αφορά τις αιτήσεις παρέκκλισης και όσον αφορά το περιεχόμενο και την αξιολόγηση προγραμμάτων για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2, την προσαρμογή της τιμής Μ0 και της τιμής TM0, που αναφέρονται στο άρθρο 13, του ανώτατου ορίου των 7 g CO2/km που αναφέρεται στο άρθρο 11 και την προσαρμογή των τύπων του παραρτήματος I που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή κατά την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(46)  Για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση μη ουσιωδών στοιχείων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III όσον αφορά τις απαιτήσεις δεδομένων και τις παραμέτρους δεδομένων, με τις οποίες θεσπίζονται οι απαιτήσεις για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την απαγόρευση των συστημάτων αναστολής και το απαραίτητο περιεχόμενο του διευρυμένου πακέτου τεκμηρίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3γ, οι κανόνες και οι διαδικασίες για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές κύκλου ζωής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 8α, και με τις οποίες συμπληρώνονται οι κανόνες για την ερμηνεία των κριτηρίων επιλεξιμότητας που διέπουν τις παρεκκλίσεις από τους στόχους ειδικών εκπομπών, όσον αφορά τις αιτήσεις παρέκκλισης και όσον αφορά το περιεχόμενο και την αξιολόγηση προγραμμάτων για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2, την προσαρμογή της τιμής Μ0 και της τιμής TM0, που αναφέρονται στο άρθρο 13, του ανώτατου ορίου των 7 g CO2/km που αναφέρεται στο άρθρο 11, την ανάπτυξη δοκιμής εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1α και την προσαρμογή των τύπων του παραρτήματος I που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή κατά την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή που προκύπτει από τις νέες κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στο άρθρο 7 παράγραφος 8a) και στο άρθρο 12 παράγραφος 1a) — βλ. τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και για καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς .

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και για καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα και να υπάρξει συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της για το κλίμα σε διεθνές επίπεδο, κατά τρόπο συνεπή προς την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Από την 1η Ιανουαρίου 2025, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι για τον συνολικό στόλο της ΕΕ:

4.  Από την 1η Ιανουαρίου 2025, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι για τον συνολικό στόλο της ΕΕ:

α)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 15 % του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 6.1.1·

α)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 20 % του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 6.1.1·

β)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 15 % του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.1·

β)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 20 % του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.1·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, εφαρμόζεται για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών επίπεδο αναφοράς ίσο με το 20 % του μεριδίου αγοράς των πωλήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων το 2025, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 6.3 και το παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.3.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2030, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι:

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2030, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι στόχοι:

α)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 30% του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 6.1.2·

α)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 45 % του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 6.1.2·

β)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 30 % του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.2.

β)  για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζεται στόχος για τον συνολικό στόλο της ΕΕ ίσος με μείωση 45 % του στόχου των μέσων ειδικών εκπομπών για το 2021, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.1.2.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2030, εφαρμόζεται για το μερίδιο των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών επίπεδο αναφοράς ίσο με το 40 % του μεριδίου αγοράς των πωλήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων το 2025, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Α σημείο 6.3 και το παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 6.3.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατηγορίας N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg, καθώς και σε οχήματα της κατηγορίας N1 στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ένωση και δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός της Ένωσης («καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα»).

β)  κατηγορίας N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg, καθώς και σε οχήματα της κατηγορίας N1 στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ένωση και δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός της Ένωσης («καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα»). Η Επιτροπή, σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, εξουσιοδοτείται να αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το όριο της μάζας αναφοράς (2 610 kg) για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και τα οποία χρειάζονται πρόσθετο βάρος, λόγω των συστημάτων μετάδοσης της κίνησης και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές), τα οποία είναι βαρύτερα από τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούν τα συμβατικά οχήματα.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3 500 kg, η οποία όμως δεν υπερβαίνει τα 4 250 kg, με την προϋπόθεση ότι η μάζα που υπερβαίνει τα 3 500 kg οφείλεται αποκλειστικά στην καθ’ υπέρβαση μάζα του προωστικού συστήματος σε σύγκριση με το προωστικό σύστημα ενός οχήματος των ίδιων διαστάσεων εξοπλισμένου με συμβατική μηχανή εσωτερικής καύσεως με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή με ανάφλεξη με συμπίεση.

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτροκίνηση ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ενδέχεται να αυξήσει το βάρος τους λόγω του βάρους των μπαταριών. Εάν το μεγαλύτερο βάρος προκαλέσει υπέρβαση του οριακού βάρους της κατηγορίας του οχήματος, οι προσπάθειες αύξησης του αριθμού των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών σε έναν στόλο δεν θα μπορέσουν να συνυπολογιστούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να είναι η αύξηση του οριακού βάρους της συγκεκριμένης κατηγορίας στις περιπτώσεις που η αύξηση στο βάρος συνδέεται σαφώς με τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών μέσω εναλλακτικού συστήματος πρόωσης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3– παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  «σύστημα αναστολής»: στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οποιουδήποτε συστήματος ή μέρους συστήματος που αυξάνει τις εκπομπές CO2 υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομέρειες που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα συστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε τα επιβατικά αυτοκίνητα ή τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα του κατασκευαστή, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τους στόχους ειδικών εκπομπών και τις άλλες απαιτήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομέρειες που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Απαγορεύεται η χρήση συστημάτων αναστολής. Η απαγόρευση δεν ισχύει:

 

α)  όταν η ανάγκη χρήσης των συστημάτων είναι δικαιολογημένη για λόγους προστασίας του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα και για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος·

 

β)  η διάταξη δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκίνησης του κινητήρα· ή

 

γ)  οι συνθήκες περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομέρειες που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Για να είναι σε θέση οι αρχές έγκρισης να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 3α και 3β, ο κατασκευαστής παρέχει διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 16 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση των συστημάτων αναστολής και το απαιτούμενο περιεχόμενο του διευρυμένου πακέτου τεκμηρίωσης.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομέρειες που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε ημερολογιακό έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο και για κάθε καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται στην επικράτειά του σύμφωνα με το μέρος A του παραρτήματος II και το μέρος Α του παραρτήματος III. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κατασκευαστών ή των εισαγωγέων ή των αντιπροσώπων που έχουν οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι οργανισμοί που συντάσσουν αναφορές λειτουργούν με διαφάνεια. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι ειδικές εκπομπές CO2 επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 μετρούνται και καταγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

1.  Για κάθε ημερολογιακό έτος, έκαστο κράτος μέλος καταγράφει πληροφορίες για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο και για κάθε καινούργιο ελαφρό επαγγελματικό όχημα που ταξινομείται στην επικράτειά του σύμφωνα με το μέρος A του παραρτήματος II και το μέρος Α του παραρτήματος III. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κατασκευαστών ή των εισαγωγέων ή των αντιπροσώπων που έχουν οριστεί στα επιμέρους κράτη μέλη από τους κατασκευαστές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί που συντάσσουν αναφορές λειτουργούν με διαφάνεια. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι ειδικές εκπομπές CO2 επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 μετρούνται και καταγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομέρειες που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το μητρώο είναι δημοσίως προσβάσιμο.

Το μητρώο είναι δημοσίως προσβάσιμο και σε ψηφιακή μορφή.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατασκευαστές δικαιούνται, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση του προσωρινού υπολογισμού βάσει της παραγράφου 4, να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα, ορίζοντας το κράτος μέλος, σχετικά με το οποίο θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα.

Εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση του προσωρινού υπολογισμού βάσει της παραγράφου 4, οι κατασκευαστές γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν σφάλματα στα δεδομένα, ορίζοντας το κράτος μέλος, σχετικά με το οποίο θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 προβλέπει επανεξέταση των στόχων και των λεπτομερειών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι λεπτομέρειες που καλύπτει η παρούσα τροπολογία συνδέονται άρρηκτα με τον σκοπό του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες αναφοράς αυτού του είδους των αποκλίσεων και με τον συνυπολογισμό τους κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών. Οι διαδικασίες αυτές θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες αναφοράς αυτού του είδους των αποκλίσεων και με τον συνυπολογισμό τους κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών. Οι διαδικασίες αυτές θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, οι κατασκευαστές υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση, βασισμένη σε εναρμονισμένη σε επίπεδο Ένωσης μεθοδολογία, σχετικά με τις εκπομπές CO2 κύκλου ζωής όλων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που διαθέτουν στην αγορά από την ημερομηνία αυτή και έπειτα. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή να εκδίδει, όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την κατάρτιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες για την αναφορά των εκπομπών CO2 κύκλου ζωής για όλους τους τύπους καυσίμων και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης οχημάτων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

 

Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανάλυση των συνολικών εκπομπών κύκλου ζωής από καινούργια ελαφρά οχήματα στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης των επιλογών για ενδεχόμενα ρυθμιστικά μέτρα, με στόχο την καλύτερη καθοδήγηση των μελλοντικών προσπαθειών χάραξης πολιτικής όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών στον εν λόγω τομέα. Η εν λόγω ανάλυση δημοσιοποιείται.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.   Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

4.   Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ενωσιακών και εθνικών μέτρων, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, για την προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων και της ανακατανομής εργαζομένων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε όλα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, ιδίως στις περιφέρειες και τις κοινότητες που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση, έτσι ώστε να βοηθηθεί η δίκαιη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατασκευαστής είναι επιλέξιμος για την παρέκκλιση που αιτήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και κρίνει ότι ο προτεινόμενος από τον κατασκευαστή στόχος ειδικών εκπομπών ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του για μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο του κατασκευαζόμενου ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, η Επιτροπή παραχωρεί στον κατασκευαστή παρέκκλιση. Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του πρώτου έτους κατά το οποίο εφαρμόζεται η παρέκκλιση. ï

3.  Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατασκευαστής είναι επιλέξιμος για την παρέκκλιση που αιτήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 και κρίνει ότι ο προτεινόμενος από τον κατασκευαστή στόχος ειδικών εκπομπών ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του για μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της αγοράς για τον τύπο του κατασκευαζόμενου επιβατικού αυτοκινήτου ή ελαφρού επαγγελματικού οχήματος, η Επιτροπή παραχωρεί στον κατασκευαστή παρέκκλιση. Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του πρώτου έτους κατά το οποίο εφαρμόζεται η παρέκκλιση. ï

Αιτιολόγηση

Διόρθωση μιας παράλειψης στο κείμενο.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι τεχνολογίες αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν η μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούνται είναι σε θέση να παρέχει επαληθεύσιμα, επαναλαμβανόμενα και συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Οι τεχνολογίες αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν η μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούνται είναι σε θέση να παρέχει επαληθεύσιμα, επαναλαμβανόμενα και συγκρίσιμα αποτελέσματα, και μόνο μέχρις ότου η τιμή βάσει της δοκιμής WLTP συμπληρωθεί ή αντικατασταθεί από άλλα στοιχεία που είναι πιο αντιπροσωπευτικά των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη για την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1– εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εντός 12 μηνών από την έγκριση μιας καινοτόμου τεχνολογίας ή δέσμης καινοτόμων τεχνολογιών, ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής της εν λόγω εγκεκριμένης καινοτόμου τεχνολογίας ή δέσμης τεχνολογιών παρέχει αποδεικτικά στοιχεία με βάση αποτελέσματα από τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης στα υπό παραγωγή οχήματα για την επικύρωση της συνεισφοράς των εγκεκριμένων καινοτόμων τεχνολογιών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενδέχεται να προσαρμόσει το ανώτατο όριο με ισχύ από το 2025 και έπειτα. Οι εν λόγω προσαρμογές πραγματοποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16.

Η Επιτροπή ενδέχεται να προσαρμόσει προς τα κάτω το ανώτατο όριο με ισχύ από το 2025 και έπειτα. Οι εν λόγω προσαρμογές πραγματοποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι καινοτόμοι τεχνολογίες πρέπει να μην εμπίπτουν σε υποχρεωτικές διατάξεις λόγω πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για τη συμμόρφωση προς τη μείωση των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ή να είναι υποχρεωτικές δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού.

δ)  οι καινοτόμοι τεχνολογίες πρέπει να μην εμπίπτουν σε υποχρεωτικές διατάξεις λόγω πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για τη συμμόρφωση προς τη μείωση των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ή να είναι υποχρεωτικές δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης ενέργειας που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. Εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής της αντιπροσωπευτικότητας με την πάροδο του χρόνου.

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης ενέργειας που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό μετράται, από την 1η Ιανουαρίου 2023, μέσω δοκιμής εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την ανάπτυξη της δοκιμής εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες, με χρήση του συστήματος PEMS.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η δοκιμή εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες, η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό μετράται με βάση στοιχεία από μετρητές κατανάλωσης καυσίμου και υπόκειται σε μη υπερβάσιμο όριο το οποίο ορίζεται για κάθε κατασκευαστή ως ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δεδομένα και στις ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή, οι οποίες υπολογίζονται για τους σκοπούς των διαδικασιών πιστοποίησης της έγκρισης τύπου, που δρομολογούνται από το 2021 και μετά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.   Όταν οι ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν το όριο που έχει οριστεί στην παράγραφο 1β, ο στόχος ειδικών εκπομπών CO2 για τον εν λόγω κατασκευαστή, που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, αναπροσαρμόζεται κατά την υπέρβαση που προσδιορίστηκε.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου η αντιπροσωπευτικότητα σε πραγματικές συνθήκες που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Όταν δεν διατίθενται κατάλληλα πρότυπα ακρίβειας για τον εξοπλισμό μέτρησης κατανάλωσης καυσίμων επί του οχήματος, η Επιτροπή αναθέτει εργασίες για την κατάληξη σε συμφωνία σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα και την εισαγωγή τους στο δίκαιο της Ένωσης το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2020.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν διατίθενται κατάλληλα πρότυπα ακρίβειας για τον εξοπλισμό μέτρησης κατανάλωσης καυσίμων για ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή, ηλεκτρικά οχήματα κινούμενα με στοιχεία καυσίμου και οχήματα υγραερίου.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες αναφοράς δεδομένων από μετρητές κατανάλωσης καυσίμου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να επανεξετάσει τις διαδικασίες μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για να προσαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες .

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να επανεξετάσει τις διαδικασίες μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για να προσαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες, μεταξύ άλλων με χρήση του Φορητού Συστήματος Μέτρησης Εκπομπών (PEMS) και της τηλανίχνευσης.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.   Η Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 επανεξετάζει την οδηγία 1999/94/ΕΚ και, εφόσον ενδείκνυται, υποβάλλει σχετική νομοθετική πρόταση, ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές ακριβή, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά.

 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τις επιλογές για την καθιέρωση ετικέτας για την εξοικονόμηση καυσίμου και εκπομπών CO2 για καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα και, όπου αρμόζει, υποβάλλει σχετική νομοθετική πρόταση προς τούτο.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει, όπου αρμόζει, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να καθοριστούν πρόσθετοι στόχοι μείωσης των εκπομπών για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από την 1 Ιανουαρίου 2031, με σκοπό να διατηρηθεί τουλάχιστον η πορεία μείωσης των εκπομπών που θα έχει επιτευχθεί κατά την περίοδο έως το 2030.

Αιτιολόγηση

Άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 10 παράγραφος 8, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια από τις/την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

1.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 3γ, στο άρθρο 7 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 8α, στο άρθρο 10 παράγραφος 8, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 12 παράγραφος 1α, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια από τις/την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

 

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 10 παράγραφος 8, ð στο άρθρο 11 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

2.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3γ, στο άρθρο 7 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 7 παράγραφος 8α, στο άρθρο 10 παράγραφος 8, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 12 παράγραφος 1α, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 και στο άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 8, το άρθρο 11 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο αρχίζουν να ισχύουν μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

4.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3γ, το άρθρο 7 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 7 παράγραφος 8α, το άρθρο 10 παράγραφος 8, το άρθρο 11 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 12 παράγραφος 1α, το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο αρχίζουν να ισχύουν μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορήσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 11α – παράγραφος 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, για να προσδιορίσει τις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης εν χρήσει των ελαφρών οχημάτων όσον αφορά τις πιστοποιημένες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμων.

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, για να προσδιορίσει τις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης εν χρήσει των ελαφρών οχημάτων όσον αφορά τις πιστοποιημένες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμων.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 δεν έχει ακόμη υπαχθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, το ΕΚ έχει εκφράσει τη σαφή θέση του στο πλαίσιο της έκθεσης Dess και των συστάσεων της EMIS, ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι η μόνη κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό διαδικασιών δοκιμών.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Άρθρο 14 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 14α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11α παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11α παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.

 

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11α παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

___________________

 

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.».

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 δεν έχει ακόμη υπαχθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, το ΕΚ έχει εκφράσει τη σαφή θέση του στο πλαίσιο της έκθεσης Dess και των συστάσεων της EMIS, ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι η μόνη κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό διαδικασιών δοκιμών.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Α – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τον σκοπό του υπολογισμού αυτού του τύπου, ο στόχος ειδικών εκπομπών του 2021, όπως ορίζεται στο σημείο 4, διορθώνεται ώστε να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των μετρώμενων εκπομπών CO2 WLTP και των δηλούμενων εκπομπών CO2 WLTP.

 

Για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 ώστε να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με την ανάπτυξη ενός τύπου για τον υπολογισμό του σχετικού στόχου ειδικών εκπομπών του 2021 για κάθε κατασκευαστή.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος A – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

Για την περίοδο από το 2025 έως το 2029, ο συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05. εάν το άθροισμα αυτό είναι μεταξύ 1,0 και 0,98, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,0· εάν το άθροισμα αυτό είναι χαμηλότερο από 0,95, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 0,95·

 

Από το 2030 και μετά, συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 0,95 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 0,95 ανάλογα με την περίπτωση

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος A – σημείο 6.3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

x είναι 15 % κατά τα έτη 2025 έως 2029 και 30 % το 2030 και μετά.

x είναι 20 % κατά τα έτη 2025 έως 2029 και 40 % το 2030 και μετά.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τον σκοπό του υπολογισμού αυτού του τύπου, ο στόχος ειδικών εκπομπών του 2021, όπως ορίζεται στο σημείο 4, διορθώνεται ώστε να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των μετρώμενων εκπομπών CO2 WLTP και των δηλούμενων εκπομπών CO2 WLTP.

 

Για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 ώστε να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με την ανάπτυξη ενός τύπου για τον υπολογισμό του σχετικού στόχου ειδικών εκπομπών του 2021 για κάθε κατασκευαστή.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Β – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05. εάν το άθροισμα αυτό είναι μεταξύ 1,0 και 0,98, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,0· εάν το άθροισμα αυτό είναι χαμηλότερο από 0,95, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 0,95·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Β – σημείο 6.3.1 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

x είναι 15%

x είναι 20 %

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τον σκοπό του υπολογισμού αυτού του τύπου, ο στόχος ειδικών εκπομπών του 2021, όπως ορίζεται στο σημείο 4, διορθώνεται ώστε να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των μετρώμενων εκπομπών CO2 WLTP και των δηλούμενων εκπομπών CO2 WLTP.

 

Για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 ώστε να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με την ανάπτυξη ενός τύπου για τον υπολογισμό του σχετικού στόχου ειδικών εκπομπών του 2021 για κάθε κατασκευαστή.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Β – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 0,95 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 0,95 ανάλογα με την περίπτωση

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Β – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

x είναι 30 %

x είναι 40 %

  • [1]    ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα βελτιωμένα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα διαθέτουν το δυναμικό να μειώσουν τις εκπομπές CO2, ενώ συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, τα κατάλληλα πρότυπα μπορούν να αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου για τους καταναλωτές και μπορούν επίσης να επιφέρουν βελτιώσεις της ποιότητας του αέρα για τους πολίτες μας.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η ύπαρξη των σωστών στόχων CO2 για τα οχήματα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μετάβαση προς την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Αυτό είναι απαραίτητο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί στις παγκόσμιες προσπάθειες για το κλίμα, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατασκευής οχημάτων.

Στο σημερινό παγκόσμιο τοπίο της αυτοκινητοβιομηχανίας συμβαίνουν αλλαγές με γοργό ρυθμό. Η μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Επιπλέον, οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία συσσωρευτών και κυψελών καυσίμου αναμένεται να οδηγήσουν σε ταχύτερη αύξηση των παγκόσμιων μεριδίων αγοράς για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών τα επόμενα έτη.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι, μέχρι σήμερα, ο παράγοντας που προωθούσε την περαιτέρω καινοτομία ήταν τα φιλόδοξα πρότυπα μείωσης των εκπομπών που ήδη εφαρμόζονται. Επιπλέον, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας τομέας της οικονομίας όπου ήδη υφίστανται οικονομικά προσιτές τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, και αυτές μπορεί να καταστήσουν δυνατό έναν οικονομικά αποδοτικότερη και πιο εκτεταμένο μετασχηματισμό. Τούτων δοθέντων, οι στόχοι και τα επίπεδα αναφοράς CO2 για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι αρκετά φιλόδοξα ώστε να συνάδουν με την πολιτική της Ένωσης για το κλίμα και να συμβάλλουν στη στήριξη μιας αποτελεσματικής τεχνολογικής μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η θέσπιση των κατάλληλων στόχων CO2 και η ύπαρξη των απαιτούμενων μηχανισμών πολιτικής για τη στήριξη των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών είναι σημαντικοί παράγοντες για να επιτευχθεί τεχνολογική ουδετερότητα, να αποτραπούν στρεβλώσεις της αγοράς και να τονωθεί η παραγωγή και ανάπτυξη τεχνολογίας εντός της ΕΕ. Για να εξασφαλίσουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας για το κλίμα, ενώ παράλληλα διαφυλάσσουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι μειώσεις CO2 πρέπει να έχουν παγιωθεί και να εφαρμόζονται από το 2025. Εάν οι στόχοι μείωσης αφεθούν μόλις για το 2030, το αποτέλεσμα θα είναι μόνο θεωρητικές μειώσεις. Ως εκ τούτου, ο ισχύων κανονισμός πρέπει να θέσει ισχυρότερους και πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τις μειώσεις των εκπομπών CO2 και τα ZLEV ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ κινείται σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της για το κλίμα και παραδίδει τα σχετικά οφέλη εξίσου στους πολίτες και στους καταναλωτές.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 από ελαφρά εμπορικά οχήματα και μια ισχυρή και σταθερή εγχώρια αγορά για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η μετατόπιση από την εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου προς την κατεύθυνση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση τόσο του ΑΕΠ όσο και της εγχώριας απασχόλησης στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τους συναφείς τομείς. Η μετάβαση προς την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα επιφέρει επίσης αύξηση στην αλυσίδα εφοδιασμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και θα συμβάλει στην τόνωση της απασχόλησης σε συναφείς βιομηχανικούς κλάδους. Παρά το θεωρούμενο πιθανό προσωρινά υψηλότερο αρχικό κόστος για την αγορά οχημάτων, σε μακροπρόθεσμη βάση οι καταναλωτές, οι ιδιοκτήτες τόσο καινούργιων όσο και ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων οχημάτων, θα επωφεληθούν από αισθητή μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, δεδομένου ότι θα πληρώνουν πολύ λιγότερα για τα καύσιμα και τη συντήρηση των οχημάτων τους. Αυτό αναμένεται να αφήνει διαθέσιμα πολύ περισσότερα χρήματα στους καταναλωτές, που θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την αγορά άλλων αγαθών και υπηρεσιών, δίνοντας έτσι μία ώθηση στο πραγματικό εισόδημα, τις καταναλωτικές δαπάνες και την περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ.

Η μετάβαση προς εναλλακτικά συστήματα κίνησης θα συνδεθεί με διαρθρωτικές αλλαγές στις αλυσίδες προστιθέμενης αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για τον λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να εξεταστούν σοβαρά οι αναπόφευκτες κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Εξίσου σημαντικό είναι να ενεργεί προορατικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην απασχόληση, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες στις πλέον πληττόμενες περιφέρειες. Επομένως τα τρέχοντα μέτρα πολιτικής θα πρέπει να συνοδεύονται από στοχοθετημένα προγράμματα για αναδιάταξη, επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι πρωτοβουλίες αναζήτησης απασχόλησης πρέπει να διεξάγονται σε στενό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν μέσω εσόδων που θα προκύψουν από τα εισπραττόμενα ποσά που καταβάλλονται για πρόσθετες εκπομπές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η επιτυχής μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών απαιτεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για οχήματα, υποδομές, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, προγράμματα απασχόλησης και οικονομικά κίνητρα σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό συμβαδίζει με την κατάλληλη ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Τέτοιες υποδομές πρέπει να δημιουργηθούν χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές και οι δυνητικοί αγοραστές οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Κατά συνέπεια, τα διάφορα καθεστώτα στήριξης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την κινητοποίηση σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές απαιτούν ρεαλιστικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου προκειμένου να μπορούν να πάρουν καλώς τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς. Με τη σειρά τους, οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι καλύτερα σχεδιασμένες και περισσότερο εναρμονισμένες ενωσιακές απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση των αυτοκινήτων θα συμβάλουν να προσφερθούν παροχή στους καταναλωτές συγκρίσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Αυτή η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου καθώς και σχετικά με το λειτουργικό κόστος. Η ορθή σήμανση των αυτοκινήτων θα βοηθήσει επίσης να στηριχθεί η υιοθέτηση των πλέον αποδοτικών ως προς τα καύσιμα και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των επίσημων στοιχείων έγκρισης τύπου και των πραγματικών εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά οχήματα είναι ανησυχητικό· ανερχόταν σε 42 % το 2015 και εξακολουθεί να αυξάνεται. Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία ότι το χάσμα αυτό μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των τρεχουσών ρυθμίσεων για τις εκπομπές CO2 και απαιτεί άμεση προσοχή για τους κανονισμούς που αφορούν την περίοδο μετά το 2020. Μολονότι η μετάβαση από δοκιμές NEDC σε WLTP είναι πιθανό να αποφέρει περισσότερο αντιπροσωπευτικά στοιχεία έγκρισης τύπου για τις εκπομπές CO2, δεν αναμένεται να κλείσει εντελώς το χάσμα των εκπομπών του πραγματικού κόσμου. Αυτό το αυξανόμενο χάσμα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές, την ποιότητα του αέρα, τις πόλεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά και αποτελεσματικά.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο πλέον αξιόπιστος τρόπος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές έγκρισης τύπου θα αντιπροσωπεύουν τις τιμές σε πραγματικές συνθήκες, είναι να θεσπιστεί μια δοκιμή εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες, την οποία θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να αναπτύξει η Επιτροπή. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, και έως ότου υπάρξει και τεθεί σε εφαρμογή μια τέτοια δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, η συμμόρφωση πρέπει να εξασφαλίζεται με τη χρήση δεδομένων από μετρητές κατανάλωσης καυσίμου που δηλώνονται από τους κατασκευαστές σε συνδυασμό με ένα μη υπερβάσιμο όριο που πρέπει να καθοριστεί.

Περισσότερο μακροπρόθεσμα, το όραμα του εισηγητή είναι να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει σαφής κατανόηση των συνολικών εκπομπών κύκλου ζωής των διαφόρων τύπων καυσίμων των οχημάτων. Με τις πληροφορίες αυτές, μπορεί να κατασκευαστούν καλύτερα μοντέλα για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής στον εν λόγω τομέα, εξασφαλίζοντας σοβαρές μειώσεις των εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2018)16997

Κα Adina-Ioana VĂLEAN

Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ASP 13E102

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD)

Κυρία πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Απριλίου 2018, με 21 ψήφους υπέρ και 2 αποχές[1], συνιστά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

  • [1]  Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 21.03.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

          ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)

COM(2017) 676 final of 8.11.2017 - 2017/0293 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον διαρθρωμένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομοθετικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2018 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις[1], μία εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, αντίστοιχα οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα να καθορίσει ομόφωνα τα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στην αιτιολογική σκέψη 22, η διαγραφή της λέξης «συνεκτιμά»·

- στην αιτιολογική σκέψη 29, η προσθήκη των λέξεων «και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα» και «και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα» και η αντικατάσταση των λέξεων «αυτοκινήτων» με «οχημάτων» και των λέξεων «επιβατικά οχήματα» με «ελαφρά οχήματα»·

- στην αιτιολογική σκέψη 38, η διαγραφή της τρίτης και τέταρτης πρότασης της αιτιολογικής σκέψη 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011·

- η διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

- στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η διαγραφή της δεύτερης πρότασης του άρθρου 1, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και της δεύτερης πρότασης του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011·

- στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η διαγραφή του εισαγωγικού μέρους της τρίτης παραγράφου του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011·

- στο εισαγωγικό μέρος του άρθρου 9 παράγραφος 1, η προσθήκη των λέξεων «με εκτελεστικές πράξεις» και η διαγραφή των λέξεων «για κάθε κατασκευαστή»·

- στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η διαγραφή της τελευταίας πρότασης του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009·

- στο σημείο 2 του μέρους Α του Παραρτήματος I, η αντικατάσταση των λέξεων «σε δεδομένο ημερολογιακό έτος» με «το 2020»·

- στο σημείο 4 του μέρους Α του Παραρτήματος I, η προσθήκη των λέξεων «σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας»·

- στο σημείο 1 του μέρους Β του Παραρτήματος I, η διαγραφή των λέξεων «μετρούμενες σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο»·

- στο Παράρτημα II, η διαγραφή της τρίτης πρότασης του σημείου 2 του μέρους Α, του σημείου 3(ε) του μέρους Α και όλου του κειμένου του μέρους Β του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009;

- στο παράρτημα III, η διαγραφή της τρίτης πρότασης του σημείο Α(2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011.

2. Στην αιτιολογική σκέψη 19, η δεύτερη πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 («Για να περιγραφεί η χρηστικότητα αυτή, η μάζα αποτελεί ενδεδειγμένη παράμετρο που επιτρέπει τον συσχετισμό με τις τωρινές εκπομπές, οπότε θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερους και ανταγωνιστικώς πιο ουδέτερους στόχους») θα έπρεπε να αναφέρεται και η προτεινόμενη διαγραφή της να επισημαίνεται με γκρίζα σκίαση.

3. Στην αιτιολογική σκέψη 28, η προσθήκη της λέξης «διασφαλίζει» θα έπρεπε να προσδιορίζεται ως τυπική προσαρμογή στο ισχύον κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 333/2014.

4. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η), η διαγραφή της λέξης «CO2» από τη φράση «εκπομπές επιβατικού αυτοκινήτου», η αντικατάσταση του όρου «μάζες εκπομπών» από τον όρο «μάζα εκπομπών», η προσθήκη των λέξεων «του οχήματος» μετά τις λέξεις «του πιστοποιητικού συμμόρφωσης» και η διαγραφή των λέξεων «για τα επιβατικά αυτοκίνητα» μετά τις λέξεις «όπως ορίζεται» έπρεπε να προσδιορίζονται ως τυπικές προσαρμογές στην ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

5. Στο σημείο 1 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, η διαγραφή της ένδειξης «γ)» πριν από τις λέξεις «από το 2020» έπρεπε να προσδιορίζεται ως τυπική προσαρμογή στην ισχύουσα διατύπωση του σημείου 1γ) του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009. Το πλαίσιο αναφοράς, στο οποίο αναφέρεται ότι το σχετικό κείμενο προέρχεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 333/2014, έπρεπε να βρίσκεται πριν από τη διαγραφείσες λέξεις «γ) από το 2020».

6. Στο σημείο 3 του μέρους Α και στο σημείο 3 του μέρους Β του Παραρτήματος I, οι λέξεις «του παρόντος παραρτήματος» διαγράφονται.

7. Στο σημείο 1 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, η διαγραφή της ένδειξης «γ)» πριν από τις λέξεις «από το 2020» έπρεπε να προσδιορίζεται ως τυπική προσαρμογή στην ισχύουσα διατύπωση του σημείου 1γ) του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2011.

8. Στο σημείο 5 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι, η αναφορά στο άρθρο 11 πρέπει να τροποποιηθεί ως αναφορά στο άρθρο 10.

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα να καταλήξει στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα διεπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης μαζί με τις ως άνω ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

  • [1]   Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (4.9.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)
(COM(2017)0676 – C8‑0395/2017 – 2017/0293(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karima Delli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών»16 θέτει έναν φιλόδοξο στόχο: έως τα μέσα του αιώνα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 60 % σε σχέση με το 1990, με σταθερά πτωτική πορεία προς το μηδέν. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές και βλάπτουν την υγεία μας θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Οι εκπομπές των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω μετά το 2020, ενώ η χρήση των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να διαδοθεί, ώστε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς έως το 2030.

(3)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών»16 θέτει έναν φιλόδοξο στόχο: έως τα μέσα του αιώνα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις μεταφορές θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 60 % σε σχέση με το 1990, με σταθερά πτωτική πορεία προς το μηδέν. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές και βλάπτουν την υγεία μας θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Οι εκπομπές των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω μετά το 2020, ενώ η χρήση των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να διαδοθεί, ώστε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική στήριξης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα των μεταφορών, οι δε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα πρέπει να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Η διατήρηση ενός επιπέδου ρεαλιστικών φιλοδοξιών είναι απαραίτητη για να μπορέσει η αυτοκινητοβιομηχανία να προσαρμοστεί ώστε να μην αυξηθεί το κόστος για τους κατασκευαστές, γεγονός που θα αποθάρρυνε την παραγωγή και την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ένωση με συνέπειες και για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού. Επίσης, η πρόταση υπερβολικά φιλόδοξων στόχων θα μπορούσε να οδηγήσει στον κίνδυνο μη εκπλήρωσης των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν αναληφθεί βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, εκτός εάν μειωθούν επαρκώς οι εκπομπές στον τομέα των μεταφορών.

_________________

_________________

16 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών [COM(2016) 501 final].

16 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών [COM(2016) 501 final].

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»17 και «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της»18 υπογραμμίζουν ότι τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αποτελούν ισχυρή κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, συμβάλλουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας και προετοιμάζουν το έδαφος για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο.

(4)  Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»17 και «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της»18 υπογραμμίζουν ότι τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αποτελούν ισχυρή κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, συμβάλλουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας και προετοιμάζουν το έδαφος για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς καθαρών οχημάτων παραμένει χαμηλό και η συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινήτων στην Ένωση κινούνται ακόμη με κινητήρες βενζίνης ή ντίζελ. Για την παροχή βιώσιμων και οικονομικών επιλογών στους καταναλωτές της Ένωσης απαιτείται επομένως μια ολιστική προσέγγιση, που θα υποστηρίζει μεταξύ άλλων τη χρήση καθαρών οχημάτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και θα επιταχύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών.

_________________

_________________

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» [COM(2017) 283 final].

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» [COM(2017) 283 final].

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών […]

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών […]

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α)  Η διαρθρωτική μετάβαση προς εναλλακτικά συστήματα κίνησης θα συνδεθεί με διαρθρωτικές αλλαγές στις αλυσίδες προστιθέμενης αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τούτο δημιουργεί ερωτήματα ως προς το πού παράγονται και προέρχονται τα κατασκευαστικά στοιχεία και πώς παραμένουν ανταγωνιστικοί οι προμηθευτές της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως η Συμμαχία της Ένωσης για τους Συσσωρευτές, είναι ευπρόσδεκτη, αλλά θα απαιτήσει να παρακολουθεί η Επιτροπή τις εξελίξεις σε συνεχή βάση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α)  Λόγω των αβεβαιοτήτων που είναι εγγενείς στις μελλοντικές τεχνολογικές και κοινωνιολογικές εξελίξεις του τομέα, δεν θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα με πρώιμο και ριζικό τρόπο σε μία ή περισσότερες από τις τεχνικές επιλογές που θα μπορούσαν συνολικά να αποδειχθούν λιγότερο κατάλληλες στο μέλλον, αλλά αντιθέτως να διερευνώνται οι δυνατότητες και οι πιθανές συνέργειες των διαφόρων σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί η θεμελιώδης αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας στην οποία είναι προσηλωμένη και με την οποία συμμορφώνεται η Ένωση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Επομένως, κρίνεται σκόπιμο η επίτευξη του σκοπού των εν λόγω κανονισμών να επιδιωχθεί με τον καθορισμό νέων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που θα ισχύουν για το σύνολο του στόλου της ΕΕ, με χρονικό ορίζοντα το 2030. Για τον καθορισμό των επιπέδων μείωσης συνυπολογίστηκε η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αποδοτική ως προς το κόστος συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών για τους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών [.../...] έως το 2030, το κόστος και η εξοικονόμηση που θα έχουν ως αποτέλεσμα για την κοινωνία, τους κατασκευαστές και τους χρήστες των οχημάτων, καθώς και οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους στην απασχόληση, στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία και τα παράλληλα οφέλη που δημιουργούνται σε επίπεδο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ενεργειακής ασφάλειας.

(10)  Επομένως, κρίνεται σκόπιμο η επίτευξη του σκοπού των εν λόγω κανονισμών να επιδιωχθεί με τον καθορισμό νέων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που θα ισχύουν για το σύνολο του στόλου της ΕΕ, με χρονικό ορίζοντα το 2030. Για τον καθορισμό των επιπέδων μείωσης συνυπολογίστηκε η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αποδοτική ως προς το κόστος συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών για τους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών [.../...] έως το 2030, το κόστος και η εξοικονόμηση που θα έχουν ως αποτέλεσμα για την κοινωνία, τους κατασκευαστές και τους χρήστες των οχημάτων, καθώς και οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους στην απασχόληση, στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία και τα παράλληλα οφέλη που δημιουργούνται σε επίπεδο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ενεργειακής ασφάλειας. Η χρήση ανανεώσιμων καυσίμων μη ορυκτής προέλευσης (εστίαση σε συνθετικά καύσιμα με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II) σε σχέση με προηγμένα ανανεώσιμα καύσιμα (παράρτημα IX της RED II) σύμφωνα με κριτήρια βιωσιμότητας) μπορεί να αποφέρει σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 «από τη γεώτρηση στον τροχό» στον νέο και τον υφιστάμενο στόλο. Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας και να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων στην αγορά, η χρήση τους θα πρέπει να συνυπολογίζεται στον στόχο που τίθεται για τις εκπομπές κατά την κατασκευή, σε περίπτωση προαιρετικής δέσμευσης ενός κατασκευαστή.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 έχει ως στόχο να μειώσει σημαντικά τη χρήση της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για τη μετάδοση της κίνησης των ελαφρών επιβατηγών οχημάτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Ως εκ τούτου, η αναθεώρηση αυτή έχει τριπλό στόχο: περιβαλλοντικό στόχο, μέσω της καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της μείωσης των εκπομπών που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, στόχο βιωσιμότητας μέσω της μείωσης των ορυκτών καυσίμων, και οικονομικό στόχο, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας χωρίς την πρόκληση μη αναστρέψιμων βιομηχανικών ταραχών στον τομέα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Μολονότι, σε σύγκριση με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), η καθιέρωση της νέας παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασίας δοκιμής ελαφρών οχημάτων (διαδικασία δοκιμών WLTP) μπορεί να συντελέσει στη μείωση της απόκλισης μεταξύ των δηλούμενων τιμών εκπομπών CO2 και των πραγματικών τιμών των οχημάτων, η απόκλιση αυτή θα εξακολουθεί να υφίσταται. Επομένως, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη και την επίτευξη δοκιμών εντός και εκτός εργαστηρίου που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα μέσω της μέτρησης της πραγματικής ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· Για τον σκοπό αυτό, μόλις αναπτυχθούν οι εν λόγω δοκιμές η Επιτροπή θα πρέπει να τις ενσωματώσει στη νομοθεσία.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Έχει δε σημασία κατά τον καθορισμό απαιτήσεων μείωσης εκπομπών CO2 να εξακολουθήσει η δυνατότητα πρόβλεψης σε ενωσιακή κλίμακα και να παρέχεται προστασία προγραμματισμού για τους κατασκευαστές οχημάτων σε όλο τον στόλο καινούργιων αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων τους στην Ένωση.

(12)  Είναι διαπιστωμένο ότι η απόσταση μεταξύ των δηλούμενων ποσοστών εκπομπών CO2 και εκείνων που παράγονται υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης έχει διευρυνθεί σημαντικά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η πρώτη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα ελαφρά οχήματα, και, μολονότι οι διαδικασίες WLTP αναμένεται να αντικατοπτρίζουν πιστότερα τις τυπικές πραγματικές συνθήκες οδήγησης απ’ ό,τι οι NEDC, θα εξακολουθήσουν να περιορίζονται σε μια διαδικασία εργαστηριακής δοκιμής, πράγμα που σημαίνει ότι η διαφορά μπορεί να αυξηθεί και πάλι μετά από μερικά χρόνια, αλλά και ότι η παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής παραμένει δυνατή και μπορεί να μην εντοπίζεται.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Είναι σημαντικό η παρούσα αναθεώρηση με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 σχετικά με την καθιέρωση απαιτήσεων για τη μείωση των εκπομπών CO2 να αποτελέσει συνέχεια και να έχει ως σκοπό τη διατήρηση ορισμένης σταθερότητας και προβλεψιμότητας για τους διαφορετικούς παράγοντες του κλάδου στην ΕΕ, ιδίως τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όσον αφορά το σύνολο των στόλων των καινούργιων αυτοκινήτων και των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων τους στο έδαφος της ΕΕ. Πρέπει συνεπώς να συνεχιστούν οι προσπάθειες, μέσω της βελτίωσης των στοιχείων του αρχικού κανονισμού και της προσαρμογής τους στις περιβαλλοντικές ανάγκες και στις νέες τεχνολογικές ικανότητες του τομέα, χωρίς ωστόσο να διαταράσσονται βασικοί κλάδοι της ΕΕ αλλά, αντιθέτως, ενθαρρύνοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Επομένως, τα επίπεδα μείωσης για όλο τον στόλο καινούγιων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστούν για το 2025 και για το 2030, με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και την ανάγκη ο τομέας των οδικών μεταφορών να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δίνει, επίσης, έγκαιρα ένα σαφές μήνυμα στην αυτοκινητοβιομηχανία για να μην καθυστερήσει τη διάθεση στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές.

(13)  Κατά συνέπεια, έχει καίρια σημασία να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να αναπτυχθούν ακόμη πιο αξιόπιστες και ρεαλιστικές δοκιμές CO2, ιδίως για την επεξεργασία μιας μεθοδολογίας δοκιμών για μετρήσεις εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· για τον σκοπό αυτό, το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα πρέπει να εξετάσει και να συγκρίνει διάφορες μεθοδολογίες δοκιμών, καλύπτοντας επίσης τις ενδεχόμενες αποκλίσεις που αφορούν τις φυσικές συνθήκες και συμπεριφορές οδήγησης. Είναι επίσης σημαντικό να παραμείνει η διαδικασία δοκιμής υπό τακτική επανεξέταση.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Οι οδικές μεταφορές πρέπει να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα, ώστε να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει τους στόχους της σχετικά με το κλίμα για το 2050. Ως εκ τούτου, τα καινούρια αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που εκπέμπουν CO2 πρέπει να καταργηθούν σταδιακά μέχρι το 2040 το αργότερο. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, με τη βοήθεια εργαλείων εποπτείας της αγοράς αλλά και με κίνητρα για τη μετασκευή οχημάτων, εφόσον αυτό είναι αποτελεσματικό και συμφέρον. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιμες περαιτέρω διερευνητικές μελέτες, που θα συνέβαλλαν στην εκπόνηση ενός ενωσιακού πλαισίου για τεχνολογίες μετασκευής. Η ανανεώσιμη ενέργεια έχει επίσης να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τις ενωσιακές μεταφορές, είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψη όλες οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και χαμηλότερης έντασης διοξειδίου του άνθρακα και να δημιουργούνται κίνητρα που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην απαλλαγή του τομέα μεταφορών της Ένωσης από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην μετασκευή των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων. Ο παρών κανονισμός δεν λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των υγρών και/ή αέριων καυσίμων οδικής μεταφοράς που αντιστοιχεί σε ανανεώσιμη ενέργεια, αφού στο στάδιο μέτρησης δεν γίνεται διάκριση μεταξύ CO2 προερχόμενου από μη ανανεώσιμους και CO2 από ανανεώσιμους φορείς ενέργειας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μεθοδολογία που θα επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο των υγρών ή/και αέριων καυσίμων οδικών μεταφορών που αντιστοιχεί σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κατά τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Παρά το γεγονός ότι η Ένωση βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών αυτοκινούμενων οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και κατέχει την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στον τομέα αυτόν, ο ανταγωνισμός αυξάνεται και η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς μέσα από τις νέες καινοτομίες στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και την πρόσβαση στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ένωση χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, το οποίο να δημιουργεί ευρεία εσωτερική αγορά και να υποστηρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

(14)  Παρά το γεγονός ότι η Ένωση βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών αυτοκινούμενων οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και κατέχει την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στον τομέα αυτόν, ο ανταγωνισμός αυξάνεται και η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με ταχείς ρυθμούς μέσα από τις νέες καινοτομίες στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Εάν η ενωσιακή βιομηχανία προχωρήσει με καθυστέρηση στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση στον τομέα των μεταφορών, θα απωλέσει τον ηγετικό της ρόλο. Για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και την πρόσβαση στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ένωση χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τα οχήματα με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές, το οποίο να δημιουργεί ευρεία εσωτερική αγορά και να υποστηρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Ο μακροπρόθεσμος στόχος της πλήρως απαλλαγμένης από ανθρακούχες εκπομπές ενωσιακής κινητικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνική πρόοδο. Στο πλαίσιο αυτό, και μπροστά σε έναν αυξημένο τεχνολογικό ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαίο η Ένωση και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη διερεύνηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τις πιθανές συνέργειες του τομέα, όπως η πρόσφατη Συμμαχία της Ένωσης για τους Συσσωρευτές, και να υποστηρίξουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης, ώστε να διατηρηθεί το ενωσιακό τεχνολογικό προβάδισμα στον τομέα αυτό και να εξασφαλιστεί σε βάθος χρόνου η βιωσιμότητα της βιομηχανικής βάσης της, που πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική και ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης και να φανούμε προορατικοί στην αναπόφευκτη κατάργηση θέσεων εργασίας που θα προκληθεί από την έντονη βιομηχανική μετάβαση· σε αυτό το πλαίσιο, η αναδιάταξη, η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η εκπαίδευση, οι πρωτοβουλίες αναζήτησης εργασίας σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα πριν εμφανιστούν κοινωνικές ζημίες.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, θα πρέπει να εισαχθεί ένας ειδικός μηχανισμός παροχής κινήτρων. Αυτός ο μηχανισμός επιβράβευσης θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προάγεται η εξάπλωση των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης.

(15)  Για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, θα πρέπει να εισαχθεί εγκαίρως ένας ειδικός μηχανισμός παροχής κινήτρων. Αυτός ο μηχανισμός επιβράβευσης θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προάγεται η εξάπλωση των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού πρέπει να τηρείται ουδέτερη στάση απέναντι σε όλες τις τεχνολογίες και όλα τα καινοτόμα καύσιμα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Η ταχεία και επαρκής ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ιδίως προκειμένου να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές· είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστούν και να αυξηθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών, μέσω διαφόρων μέσων στήριξης τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη ενός συνολικού ευνοϊκού τοπίου, συμπεριλαμβανομένων αξιόπιστων συστημάτων σήμανσης των αυτοκινήτων, της αυστηρής επιβολής των προτύπων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και ισχυρών μηχανισμών στήριξης για τους εργαζομένους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το ζήτημα της ανατροφοδότησης συνδέεται άρρηκτα με την εμβέλεια των οχημάτων -όσο αυτή αυξάνεται τόσο μειώνονται οι ανάγκες συχνής ανατροφοδότησης- και συνεπώς η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά την αυτονομία των συσσωρευτών, που επηρεάζουν ανάπτυξη υποδομών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Η καλύτερα σχεδιασμένη σήμανση των αυτοκινήτων, που παρέχει στους καταναλωτές συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη των αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και το κόστος λειτουργίας, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να αυξηθεί σε ολόκληρη την Ένωση το μερίδιο των αυτοκινήτων με τη βέλτιστη απόδοση από πλευράς καυσίμων και τον πλέον οικολογικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή θα πρέπει, συνεπώς, να επανεξετάσει την οδηγία 1999/94/ΕΚ το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Προκειμένου να διατηρηθεί η ποικιλία στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και η ικανότητά της να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, οι στόχοι σχετικά με το CO2 θα πρέπει να καθοριστούν ως γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας των οχημάτων. Η διατήρηση της μάζας ως παραμέτρου χρηστικότητας κρίνεται ότι συνάδει με το υφιστάμενο καθεστώς. Για να ανταποκρίνεται καλύτερα στη μάζα των οχημάτων που κυκλοφορούν στον δρόμο, η εν λόγω παράμετρος θα πρέπει να αλλάξει από μάζα σε ετοιμότητα λειτουργίας σε μάζα δοκιμής του οχήματος, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, της 1ης Ιουνίου 2017, με ισχύ από το 2025.

(19)  Προκειμένου να διατηρηθεί η ποικιλία στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και η ικανότητά της να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, οι στόχοι σχετικά με το CO2 θα πρέπει να καθοριστούν ως γραμμική συνάρτηση της χρηστικότητας των οχημάτων. Η διατήρηση της μάζας ως παραμέτρου χρηστικότητας κρίνεται ότι συνάδει με το υφιστάμενο καθεστώς. Για να ανταποκρίνεται καλύτερα στη μάζα των οχημάτων που κυκλοφορούν στον δρόμο, η εν λόγω παράμετρος θα πρέπει να αλλάξει από μάζα σε ετοιμότητα λειτουργίας σε μάζα δοκιμής του οχήματος, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, της 1ης Ιουνίου 2017, με ισχύ από το 2030.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η τροποποίηση των στόχων που ισχύουν για το σύνολο του στόλου της ΕΕ λόγω αλλαγών στη μέση μάζα του στόλου θα πρέπει να αποφευχθεί. Επομένως, οι αλλαγές στη μέση μάζα του στόλου θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται χωρίς καθυστέρηση στους υπολογισμούς του στόχου ειδικών εκπομπών και οι προσαρμογές στη μέση τιμή μάζας που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει, κατά συνέπεια, να πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια με ισχύ από το 2025.

(20)  Η τροποποίηση των στόχων που ισχύουν για το σύνολο του στόλου της ΕΕ λόγω αλλαγών στη μέση μάζα του στόλου θα πρέπει να αποφευχθεί. Επομένως, οι αλλαγές στη μέση μάζα του στόλου θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται χωρίς καθυστέρηση στους υπολογισμούς του στόχου ειδικών εκπομπών και οι προσαρμογές στη μέση τιμή μάζας που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει, κατά συνέπεια, να πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια με ισχύ από το 2030.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου οι προσπάθειες μείωσης των εκπομπών να κατανεμηθούν με ανταγωνιστικώς ουδέτερο και δίκαιο τρόπο, ο οποίος να ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, και ενόψει της μετάβασης από το 2021 στους στόχους ειδικών εκπομπών με βάση της διαδικασία WLTP, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί η κλίση της καμπύλης οριακών τιμών με βάση τους στόχους ειδικών εκπομπών για όλα τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά κατά το εν λόγω έτος και να ληφθεί υπόψη η αλλαγή στους στόχους για το σύνολο του στόλου της ΕΕ μεταξύ 2021, 2025 και 2030, ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμη προσπάθεια μείωσης των εκπομπών από όλους τους κατασκευαστές. Όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, η ίδια προσέγγιση που ισχύει για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να ισχύει και για τους κατασκευαστές ελαφρότερων βαν που μετασκευάζονται από αυτοκίνητα, ενώ για τους κατασκευαστές οχημάτων που εμπίπτουν στις κατηγορίες βαρύτερων οχημάτων θα πρέπει να καθοριστεί υψηλότερη και σταθερή κλίση για το σύνολο της περιόδου στόχου.

(21)  Προκειμένου οι προσπάθειες μείωσης των εκπομπών να κατανεμηθούν με ανταγωνιστικώς ουδέτερο και δίκαιο τρόπο, ο οποίος να ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, και ενόψει της μετάβασης από το 2021 στους στόχους ειδικών εκπομπών με βάση της διαδικασία WLTP, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί η κλίση της καμπύλης οριακών τιμών με βάση τους στόχους ειδικών εκπομπών για όλα τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά κατά το εν λόγω έτος και να ληφθεί υπόψη η αλλαγή στους στόχους για το σύνολο του στόλου της ΕΕ μεταξύ 2021 και 2030, ώστε να εξασφαλιστεί ισότιμη προσπάθεια μείωσης των εκπομπών από όλους τους κατασκευαστές. Όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, η ίδια προσέγγιση που ισχύει για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να ισχύει και για τους κατασκευαστές ελαφρότερων βαν που μετασκευάζονται από αυτοκίνητα, ενώ για τους κατασκευαστές οχημάτων που εμπίπτουν στις κατηγορίες βαρύτερων οχημάτων θα πρέπει να καθοριστεί υψηλότερη και σταθερή κλίση για το σύνολο της περιόδου στόχου.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η παροχή κινήτρων στην αυτοκινητοβιομηχανία ώστε να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες. Ο παρών κανονισμός προωθεί ενεργά την οικολογική καινοτομία και προβλέπει έναν μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις Η εμπειρία δείχνει ότι οι οικολογικές καινοτομίες έχουν συμβάλει με επιτυχία στην αποδοτικότητα, από οικονομικής πλευράς, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011, καθώς και στην πραγματική μείωση των εκπομπών CO2. Επομένως, η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και το πεδίο εφαρμογής να επεκταθεί με σκοπό να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού.

(22)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να καταστεί δυνατή η μείωση των εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες μέσω της παροχής κινήτρων στην αυτοκινητοβιομηχανία ώστε να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες. και να μειώσει τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες, παραμένοντας τεχνολογικά ουδέτερη. Ο παρών κανονισμός προωθεί ενεργά την οικολογική καινοτομία και προβλέπει έναν μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις Η εμπειρία δείχνει ότι οι οικολογικές καινοτομίες έχουν συμβάλει με επιτυχία στην αποδοτικότητα, από οικονομικής πλευράς, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011, καθώς και στην πραγματική μείωση των εκπομπών CO2. Επομένως, η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και το πεδίο εφαρμογής να επεκταθεί με σκοπό να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού και τις μειώσεις εκπομπών CO2 και NOx, και πρέπει να εξετάσει τη μετασκευή των οχημάτων και να λαμβάνει υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τα στάδια παραγωγής, κατασκευής και τέλους της ζωής του κύκλου ζωής του οχήματος.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Οι εκπομπές CO2 από καινούρια αυτοκίνητα και καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ταξινομημένα στην Ένωση μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 715/2007, χωρίς καμία διάκριση κατά το στάδιο μέτρησης μεταξύ των CO2 που προέρχονται από φορείς μη ανανεώσιμης και ανανεώσιμης ενέργειας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μεθοδολογία που να λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο των υγρών ή/και αέριων καυσίμων οδικών μεταφορών σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κατά τον καθορισμό των ειδικών εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

22β)  Η χρήση ορισμένων εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να αποφέρει σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 από την παραγωγή έως την κατανάλωση, ωστόσο δεν είναι ακόμη διαθέσιμη μια στιβαρή μεθοδολογία που να λαμβάνει υπόψη το στοιχείο αυτό· ως εκ τούτου, συνιστάται να υποστηρίξει η Επιτροπή την αναγνωριστική έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να συμπεριληφθεί το συντομότερο δυνατόν στο ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή η διέξοδος.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22γ)  Καθώς ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η μείωση των εκπομπών CO2 στον πραγματικό κόσμο, οι τεχνολογίες εκτός κύκλου που δεν καλύπτονται από τον πρότυπο κύκλο δοκιμών και δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού οικολογικών καινοτομιών, θα πρέπει επίσης να συνεκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή, εφόσον οδηγούν σε μειώσεις των εκπομπών CO2 με μετρήσιμο, αποδεδειγμένο και επαληθευμένο τρόπο.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22δ)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αβέβαιο εάν η αγορά θα αποδεχθεί τα εναλλακτικά κινούμενα οχήματα, εάν θα εξαπλωθούν οι σχετικές υποδομές και εάν θα μεταβληθεί η ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών, το επίπεδο φιλοδοξίας πρέπει να τροποποιηθεί με διαφανή τρόπο. Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων παρέχει καθοδήγηση για τις ανάγκες σε εναλλακτικές υποδομές.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22ε)  Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πρόωσης θα πρέπει να προαχθεί ιδιαιτέρως, δεδομένου ότι αυτές προκαλούν εκπομπές σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τα παραδοσιακά επιβατικά αυτοκίνητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής βιομηχανίας και δημιουργούνται περισσότερες και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ των κινήτρων που προσφέρονται για τη χρήση των οικολογικών καινοτομιών και των τεχνολογιών εκείνων για τις οποίες το αποτέλεσμα της μείωσης των εκπομπών αποδεικνύεται κατά την επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ένα ανώτατο όριο για τις εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται με τη χρήση οικολογικών καινοτομιών και τις οποίες ένας κατασκευαστής μπορεί να λάβει υπόψη του με σκοπό τη συμμόρφωση με τον στόχο. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει το επίπεδο του ανώτατου ορίου, ιδίως, για να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των αλλαγών στην επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κρίνεται, επίσης, σκόπιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τον στόχο.

(23)  Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ των κινήτρων που προσφέρονται για τη χρήση των οικολογικών καινοτομιών και των τεχνολογιών εκείνων για τις οποίες το αποτέλεσμα της μείωσης των εκπομπών αποδεικνύεται κατά την επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ένα ανώτατο όριο για τις εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται με τη χρήση οικολογικών καινοτομιών και τις οποίες ένας κατασκευαστής μπορεί να λάβει υπόψη του με σκοπό τη συμμόρφωση με τον στόχο. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει το επίπεδο του ανώτατου ορίου, ιδίως, για να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των αλλαγών στην επίσημη διαδικασία δοκιμών. Κρίνεται, επίσης, σκόπιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τον στόχο.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η διαδικασία παραχώρησης παρεκκλίσεων από τον στόχο των 95 g CO2/km για τον στόλο σε εξειδικευμένους κατασκευαστές διασφαλίζει ότι η προσπάθεια μείωσης που απαιτείται από τους κατασκευαστές αυτούς συνάδει με εκείνη των κατασκευαστών με μεγάλο όγκο παραγωγής όσον αφορά τον εν λόγω στόχο. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους μεγάλους κατασκευαστές να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών CO2 και όσον αφορά τους στόχους που έχουν καθοριστεί από το 2025 και έπειτα, δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών κατασκευαστών.

(28)  Η διαδικασία παραχώρησης παρεκκλίσεων από τον στόχο των 95 g CO2/km για τον στόλο σε εξειδικευμένους κατασκευαστές διασφαλίζει ότι η προσπάθεια μείωσης που απαιτείται από τους κατασκευαστές αυτούς συνάδει με εκείνη των κατασκευαστών με μεγάλο όγκο παραγωγής όσον αφορά τον εν λόγω στόχο.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Εναλλακτικά συστήματα μετάδοσης της κίνησης, που περιλαμβάνουν τα υβριδικά συστήματα μετάδοσης της κίνησης, είναι εκείνα τα οποία, για τη μηχανική τους κίνηση, αντλούν ενέργεια από αναλώσιμο καύσιμο και/ή συσσωρευτή ή άλλη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ή μηχανικής ισχύος. Η χρήση τους σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα δύναται να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους αλλά τα καθιστά λιγότερο ρυπογόνα. Η εν λόγω αύξηση βάρους δεν θα πρέπει να υπολογίζεται ως τμήμα του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε οικονομική επιβάρυνση του τομέα των οδικών μεταφορών. Ωστόσο, το επιπλέον βάρος δεν θα πρέπει ούτε να επιφέρει αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του οχήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξετάσει κατά πόσο τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα (με συστήματα μετάδοσης της κίνησης βαρύτερα από τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούν τα οχήματα με συμβατικά καύσιμα) θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από το δικαίωμα πρόσθετου βάρους, χωρίς ωστόσο να διακυβευτούν οι συνολικοί στόχοι για μείωση των εκπομπών CO2 που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τιμές των εκπομπών CO2 και η απόδοση καυσίμου των ολοκληρωμένων οχημάτων είναι αντιπροσωπευτικές, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένη διαδικασία και να εξετάσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί έγκρισης τύπου και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εποπτεία της Αγοράς Οδικών Μεταφορών, που θα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, ιδίως στον τομέα των εκπομπών CO2, και θα έχει την εξουσία να οργανώνει πανευρωπαϊκά προγράμματα ανάκλησης και να ανακαλεί εγκρίσεις τύπου όταν αυτό απαιτείται· επιπλέον, ο Οργανισμός πρέπει να κινεί διαδικασία ελέγχου ή επιθεώρησης κατόπιν της υποβολής από τρίτο μέρος αποτελεσμάτων δοκιμών επαλήθευσης που παρουσιάζουν στοιχεία για ύποπτη συμπεριφορά ως προς τις εκπομπές.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Η συμμόρφωση των κατασκευαστών προς τους στόχους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εκτιμάται σε ενωσιακό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταβάλλουν τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε ημερολογιακό έτος. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

(38)  Η συμμόρφωση των κατασκευαστών προς τους στόχους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εκτιμάται σε ενωσιακό επίπεδο. Οι κατασκευαστές των οποίων οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταβάλλουν τίμημα υπέρβασης εκπομπών για κάθε ημερολογιακό έτος. Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θα πρέπει να θεωρούνται έσοδο προοριζόμενο κυρίως για τον τομέα οδικών μεταφορών της Ένωσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η δίκαιη μετάβαση σε κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να υπάρξει συμβολή στην έρευνα και ανάπτυξη στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε τεχνολογίες όπως τα νέα συστήματα κίνησης, καύσιμα, δοκιμές και η οδική ασφάλεια. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προορατική αντιμετώπιση των αναπόφευκτων κοινωνικών επιπτώσεων της μετάβασης σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα έντονες σε ορισμένες περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα υπάρχοντα μέτρα που διευκολύνουν τη μετάβαση σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές να συνοδεύονται και από στοχευμένα προγράμματα αναδιάταξης, επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και από πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και αναζήτησης εργασίας σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην πραγματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της διαδικασίας επίσημων δοκιμών. Σύμφωνα με τη γνώμη του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών23 και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία24, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αξιολόγηση της πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των τιμών, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων και την κατανάλωση ενέργειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων.

(41)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην πραγματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα της διαδικασίας επίσημων δοκιμών. Σύμφωνα με τη γνώμη του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών23 και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία24, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αξιολόγηση της πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των τιμών, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, για τις εκπομπές CO2 των οχημάτων και την κατανάλωση ενέργειας. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να εξασφαλιστεί η πραγματική αντιπροσωπευτικότητα των τιμών έγκρισης τύπου είναι να καθιερωθεί μια δοκιμή εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες, επομένως το Κοινό Κέντρο Ερευνών πρέπει να λάβει την εντολή να αρχίσει τις εργασίες σχετικά με τη σκοπιμότητά της, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό μια παρόμοια δοκιμή να συμπεριληφθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατό. Οι εκπομπές των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να βρίσκονται εντός ενός μη υπερβάσιμου ορίου, το οποίο θα είναι το πολύ κατά 15% ανώτερο από τις τιμές που μετρώνται κατά την έγκριση τύπου το 2021 βάσει της δοκιμής WLTP, που θα καθοριστεί για κάθε κατασκευαστή το 2021 σε σχέση με τους στόχους εκπομπών του για τα έτη 2025 και 2030. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών και από μετρητές κατανάλωσης καυσίμων, και επίσης, εφόσον είναι αναγκαίο, να καθορίζει τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω αξιολογήσεων.

__________________

__________________

23 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (μείωση του χάσματος μεταξύ των εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες και σε συνθήκες δοκιμών στο εργαστήριο).

23 Ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων, επιστημονική γνώμη 1/2016 «Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing» (μείωση του χάσματος μεταξύ των εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες και σε συνθήκες δοκιμών στο εργαστήριο).

24 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία [2016/2908(RSP)].

24 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία [2016/2908(RSP)].

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(41α)  Μολονότι ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 των ελαφρών οχημάτων, δεν πρέπει να παραβλέπεται το συνολικό ισοζύγιο άνθρακα του κύκλου «κατασκευή-χρήση-διάλυση» των εν λόγω οχημάτων ούτε ο κύκλος «εξόρυξη/παραγωγή-μεταφορά-κατανάλωση» του χρησιμοποιούμενου καυσίμου (Well-to-Wheel). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει εναρμονισμένη μεθοδολογία για τη συνεκτίμηση του ισοζυγίου άνθρακα του κύκλου ζωής αυτών των οχημάτων και της καταναλωθείσας ενέργειας για να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Το 2024 προβλέπεται να εξεταστεί η πρόοδος που σημειώθηκε λόγω του [κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών και της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής]. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού κατά το ίδιο έτος, ώστε να δοθεί δυνατότητα για μια συντονισμένη και συνεκτική αξιολόγηση των μέτρων που απορρέουν απ’ όλ’ αυτά τα μέσα.

(42)  Το 2024 προβλέπεται να εξεταστεί η πρόοδος που σημειώθηκε λόγω του [κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών και της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής]. Το 2023, η νέα διαδικασία δοκιμής εκπομπών θα έχει συμπληρώσει διετία σε ισχύ για όλα τα ελαφρά οχήματα. Επομένως, κρίνεται εφικτό και σκόπιμο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού κατά το ίδιο έτος, και να επιβεβαιωθεί ο στόχος εκπομπών CO2 για ολόκληρο τον στόλο για το 2030 μαζί με το επίπεδο αναφοράς για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ώστε να δοθεί δυνατότητα για μια συντονισμένη και συνεκτική αξιολόγηση των μέτρων που απορρέουν απ’ όλ’ αυτά τα μέσα και, το ταχύτερο δυνατό, να ληφθούν υπόψη εκπομπές κατά το προηγούμενο στάδιο και ενσωματωμένες εκπομπές. Για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε οχήματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το είδος φορτίου που αντιστοιχεί στην ποσότητα εκπομπών, και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία εναρμονισμένης μεθοδολογίας του τύπου «x γραμμάρια CO2 /km ανά επιβάτη/ανά τόνο εμπορευμάτων» για τη μείωση των μεταφορών χωρίς φορτίο από ελαφρά οχήματα, τόσο στις εμπορευματικές όσο και τις επιβατικές μεταφορές.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και για καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και για καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ώστε να διασφαλίσει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων και των στόχων της Ένωσης για το κλίμα.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε μείωση κατά 10 g CO2/km στο πλαίσιο της ενωσιακής ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία αναφέρεται στην ανακοίνωση του 2007 της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο27.

3.  Ο παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε μείωση κατά 10 g CO2/km στο πλαίσιο της ενωσιακής ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία αναφέρεται στην ανακοίνωση του 2007 της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο27.

_________________

_________________

27 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 7ης Φεβρουαρίου 2007 – Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα –[COM(2007) 19 τελικό].

27 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 7ης Φεβρουαρίου 2007 – Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα –[COM(2007) 19 τελικό].

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατηγορίας N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg, καθώς και σε οχήματα της κατηγορίας N1 στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ένωση και δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός της Ένωσης («καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα»).

β)  κατηγορίας N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, των οποίων η μάζα αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg, καθώς και σε οχήματα της κατηγορίας N1 στα οποία έχει επεκταθεί η έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 («ελαφρά επαγγελματικά οχήματα») και τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ένωση και δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός της Ένωσης («καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα»).Η Επιτροπή, σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, εξουσιοδοτείται να αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το όριο της μάζας αναφοράς (2 610 kg) για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και τα οποία χρειάζονται πρόσθετο βάρος, λόγω των βαρύτερων συστημάτων μετάδοσης της κίνησης και αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) από τα αντίστοιχα που χρησιμοποιούν τα συμβατικά οχήματα.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3– παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιδ α)  «μετασκευή»: τροποποιήσεις μερών του κινητήρα ενός οχήματος με τεχνολογίες για μείωση της ρύπανσης και/ή εξοικονόμηση καυσίμου. Σε αυτές περιλαμβάνονται τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμου, όπως η υβριδοποίηση ή πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις στην ηλεκτρική ή άλλη τεχνολογία με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ».

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τους ακόλουθους στόχους ειδικών εκπομπών:

1.  Για τον σκοπό του καθορισμού της συμμόρφωσης ενός κατασκευαστή με τον ειδικό στόχο εκπομπών του που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, η μέση ειδική εκπομπή CO2 μειώνεται, εάν έχουν εισαχθεί από τον κατασκευαστή στην αγορά καυσίμων ανανεώσιμα καύσιμα μη ορυκτής προέλευσης που επιφέρουν μείωση του CO2 κατά το έτος ταξινόμησης των καινούργιων οχημάτων. Το αποτέλεσμα της μείωσης του CO2 πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με τον ορισμό που υπάρχει στη σχετική έκδοση του μηχανισμού της οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια. Ο κατασκευαστής δηλώνει την ποσότητα ενέργειας των διαφόρων συμπληρωματικών καυσίμων μη ορυκτής προέλευσης (καύσιμοi1a) που διατίθενται στην αγορά για το λειτουργικό έτος, σε αρχή που έχει ορίσει η Επιτροπή. Το καύσιμο μη ορυκτής προέλευσης δεν επιτρέπεται να συνυπολογίζεται στον στόχο CO2 που έχει τεθεί σε άλλους κανονισμούς (RED II ή ETS), ώστε να αποφεύγονται κάθε είδους διπλές μετρήσεις. Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι οι οικείες μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν τους ακόλουθους στόχους ειδικών εκπομπών:

 

 

_________________

 

Τιμές που δηλώνονται: Καύσιμοi = ποσότητα ενέργειας του ανανεώσιμου καυσίμου μη ορυκτής προέλευσης που διατίθεται στην αγορά (MJ)

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  για κάθε ημερολογιακό έτος από το 2021 έως το 2024, τον στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4 του μέρους A ή του μέρους B του παραρτήματος I, κατά περίπτωση, ή, στην περίπτωση των κατασκευαστών για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του άρθρου 10 , σύμφωνα με την παρέκκλιση αυτή και με το σημείο 5 του μέρους A ή του μέρους B του παραρτήματος I.

β)  για κάθε ημερολογιακό έτος από το 2021 έως το 2029, τον στόχο ειδικών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4 του μέρους A ή του μέρους B του παραρτήματος I, κατά περίπτωση, ή, στην περίπτωση των κατασκευαστών για τους οποίους εγκρίνεται παρέκκλιση βάσει του άρθρου 10, σύμφωνα με την παρέκκλιση αυτή και με το σημείο 5 του μέρους A ή του μέρους B του παραρτήματος I.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  για κάθε ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από το 2025, τους στόχους ειδικών εκπομπών που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 6.3 του μέρους A ή του μέρους B του παραρτήματος I.

γ)  για κάθε ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από το 2030, τους στόχους ειδικών εκπομπών που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 6.3 του μέρους A ή του μέρους B του παραρτήματος I.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  προσδιορίζεται η κατηγορία των οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί ως M1 ή N1, για τα οποία ισχύει η ομαδοποίηση.

δ)  προσδιορίζεται η κατηγορία των οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί ως M1 και N1, για τα οποία ισχύει η ομαδοποίηση.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 των οχημάτων M1 και N1 για κάθε κατασκευαστή, όταν ένας κατασκευαστής υπερβαίνει τον στόχο εκπομπών CΟ2 για οχήματα M1 ή N1, οι επιδόσεις του λαμβάνονται υπόψη για τον ίδιο κατασκευαστή ή για άλλους κατασκευαστές. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά μεταξύ των στόχων ειδικών εκπομπών οχημάτων M1 ή N1 του κατασκευαστή και των μέσων ειδικών εκπομπών του αφαιρείται από τις μέσες ειδικές εκπομπές του CO2 για τον ειδικό στόχο οχημάτων M1 ή N1, σταθμισμένη με τους όγκους ταξινόμησης. Η συνολική συμβολή αυτών των μεταφορών πιστωτικών μορίων μεταξύ των κατασκευαστών οχημάτων Μ1 ή N1 μπορεί να ανέρχεται σε 10g CO2/km ανά κατασκευαστή κατ’ ανώτατο όριο.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το μητρώο είναι δημοσίως προσβάσιμο.

Το μητρώο είναι δημοσίως προσβάσιμο και σε ψηφιακή μορφή.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Από το 2025 και μετά, οι κατασκευαστές θα δηλώνουν στην Επιτροπή τις εκπομπές CO2 κύκλου ζωής των τύπων οχημάτων που διαθέτουν στην αγορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, με βάση μια εναρμονισμένη σε επίπεδο Ένωσης μεθοδολογία, για λόγους υποβολής αναφορών και παρακολούθησης έως το 2030. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει, το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, μια αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική εναρμονισμένη μεθοδολογία σχετικά με τις εκπομπές CO2 κύκλου ζωής όλων των τύπων καυσίμων και συστημάτων κίνησης οχήματος που εμφανίζονται στην αγορά της ΕΕ. Η εν λόγω μεθοδολογία θα είναι σύμφωνη με τα σχετικά πρότυπα ISO και θα λαμβάνει υπόψη το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) που συνδέεται με τις εκπομπές κατά την παραγωγή, την προμήθεια των πρώτων υλών, «από τη γεώτρηση στον τροχό», και την ανακύκλωση και διάλυση του οχήματος.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Κατά τη διάρκεια της φάσης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, η ποσότητα προηγμένων υγρών και αέριων βιοκαυσίμων που πωλούνται στους σταθμούς λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται από τις εκπομπές CO2 που δηλώνονται στη φάση έγκρισης τύπου. Οι εν λόγω τιμές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Συντελεστή Διόρθωσης Άνθρακα (CCF).

Ο Συντελεστής Διόρθωσης Άνθρακα (CCF) υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

CCF = εθνικό μερίδιο χρησιμοποιηθέντων προηγμένων υγρών και αέριων βιοκαυσίμων.

Ο διορθωμένος υπολογισμός CO2 στόλου υπολογίζεται συνεπώς ως εξής:

CO2 στόλου = (CO2 έγκρισης τύπου)*(1-CCF)

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

4.  Όπου αρμόζει, τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών θεωρούνται έσοδο για τη δίκαιη μετάβαση στις πληγείσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της επανειδίκευσης και της αναδιάταξης των εργαζομένων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της εγκατάστασης καθαρής κινητικότητας και οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, των υποδομών μεταφορών, της έρευνας και ανάπτυξης, της κάλυψης των αρνητικών εξωτερικοτήτων των οδικών μεταφορών και της οδικής ασφάλειας.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι στόχοι σχετικά με τον συνολικό στόλο της ΕΕ για το 2025 και το 2030 που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 οι οποίοι υπολογίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρη Α και Β σημεία 6.1.1 και 6.1.2·

α)  οι στόχοι σχετικά με τον συνολικό στόλο της ΕΕ για το 2030 που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 οι οποίοι υπολογίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρη Α και Β σημείο 6.1·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι τιμές για a2021, a2025 και a2030 τις οποίες υπολόγισε η Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρη Α και Β σημείο 6.2.

β)  οι τιμές για a2021 και a2030 τις οποίες υπολόγισε η Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρη Α και Β σημείο 6.2.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αίτησης προμηθευτή ή κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ή με συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών («δέσμες καινοτόμων τεχνολογιών»).

Κατόπιν αίτησης προμηθευτή ή κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη οι εξοικονομήσεις CO2 που επιτυγχάνονται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (όπως η μετασκευή) ή με συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών («δέσμες καινοτόμων τεχνολογιών»).

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών στη μείωση ð των μέσων ï ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να ανέρχεται σε 7 g CO2/km κατ’ ανώτατο όριο.

Η συνολική συμβολή των τεχνολογιών αυτών στη μείωση ð των μέσων ï ειδικών εκπομπών ενός κατασκευαστή μπορεί να ανέρχεται σε 9 g CO2/km κατ’ ανώτατο όριο.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενδέχεται να προσαρμόσει το ανώτατο όριο με ισχύ από το 2025 και έπειτα. Οι εν λόγω προσαρμογές πραγματοποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16.

Η Επιτροπή προσαρμόζει το ανώτατο όριο με ισχύ από το 2021 και έπειτα, προκειμένου να αντανακλά τον νέο υπολογισμό WLTP. Οι εν λόγω προσαρμογές πραγματοποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι καινοτόμοι τεχνολογίες πρέπει να μην εμπίπτουν σε υποχρεωτικές διατάξεις λόγω πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για τη συμμόρφωση προς τη μείωση των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ή να είναι υποχρεωτικές δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού.

δ)  οι καινοτόμοι τεχνολογίες πρέπει να μην εμπίπτουν σε υποχρεωτικές διατάξεις λόγω πρόσθετων συμπληρωματικών μέτρων για τη συμμόρφωση προς τη μείωση των 10 g CO2/km κατά το άρθρο 1 ή να είναι υποχρεωτικές δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης ενέργειας που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. Εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής της αντιπροσωπευτικότητας με την πάροδο του χρόνου.

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης ενέργειας που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. Εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής της αντιπροσωπευτικότητας με την πάροδο του χρόνου, και δρομολογεί περαιτέρω έρευνες με αντικείμενο ορισμένους κατασκευαστές εφόσον εντοπιστούν σημαντικές υπερβάσεις εκπομπών CO2.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές, κατά περίπτωση, αξιόπιστων μη προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

2.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δημοσιοποιεί και σε ψηφιακά αναζητήσιμο μορφότυπο, κατά περίπτωση, αξιόπιστα μη προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 σε πραγματικές συνθήκες και την κατανάλωση ενέργειας επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από τους κατασκευαστές ή τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών CO2 που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, οι δοκιμές WLTP χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιπέδων δοκιμών, μέχρις ότου η Επιτροπή αναπτύξει δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης που ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα, ώστε να τις αντικαταστήσει.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή το 2024 θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού. Η έκθεση αυτή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την αντιπροσωπευτικότητα των τιμών εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, την εξάπλωση οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην ενωσιακή αγορά και την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης που αναφέρονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου29.

1.  Η Επιτροπή το 2023 θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα αξιολογούν όλες τις μείζονες παραμέτρους που επηρεάζουν την εκκίνηση εναλλακτικών συστημάτων κίνησης. Η έκθεση αυτή θα εξετάσει, μεταξύ άλλων:

 

- την αντιπροσωπευτικότητα των τιμών εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του κύκλου ζωής των οχημάτων και του αντικτύπου των εκπομπών «από το διυλιστήριο στον τροχό» όσον αφορά τα καύσιμα·

 

- την εξάπλωση οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην ενωσιακή αγορά και την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανατροφοδότησης που αναφέρονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29.

 

Για την έκθεση αυτή, η Επιτροπή καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:

 

Εύρος προσφερόμενων οχημάτων (ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή [BEV], υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα με ρευματολήπτη [PHEV], ηλεκτρικά οχήματα κινούμενα με στοιχεία καυσίμου [FCEV] κ.λπ.)·

 

- Τιμές πετρελαίου, καυσίμων και ενέργειας.

__________________

__________________

29 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).

29 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να επανεξετάσει τις διαδικασίες μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για να προσαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες .

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να επανεξετάσει τις διαδικασίες μέτρησης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για να προσαρμόσει τις διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες, μεταξύ άλλων με χρήση του Φορητού Συστήματος Μέτρησης Εκπομπών και της τηλανίχνευσης.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 επανεξετάζει την οδηγία 1999/94/ΕΚ και, εφόσον ενδείκνυται, υποβάλλει σχετική πρόταση, ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές ακριβή, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο στόχος ειδικών εκπομπών από το 2025 και μετά,

Ο στόχος ειδικών εκπομπών από το 2030 και μετά

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς CO2 που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 6.2.1 για την περίοδο 2025 έως 2029 και με το σημείο 6.2.2 για την περίοδο 2030 και μετά

στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς CO2 που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 6.2. για την περίοδο 2030 και μετά

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,15 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,15 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

y είναι το ποσοστό των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών του στόλου του κατασκευαστή των καινούργιων ταξινομημένων επιβατικών αυτοκινήτων υπολογιζόμενων ως ο συνολικός αριθμός των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, όταν κάθε ένα από αυτά υπολογίζεται ως ZLEVspecific σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος.

y είναι το ποσοστό των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών του στόλου του κατασκευαστή των καινούργιων ταξινομημένων επιβατικών αυτοκινήτων υπολογιζόμενων ως ο συνολικός αριθμός των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, όταν κάθε ένα από αυτά υπολογίζεται ως ZLEVspecific σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος ZLEV specific = 1 - [(ειδικές εκπομπές x 0,5) / 50]

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

null

διαγράφεται

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 6 – σημείο 6.3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

x είναι 15 % κατά τα έτη 2025 έως 2029 και 30 % το 2030 και μετά.

x είναι 20 % το 2030 και μετά.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2024, ο στόχος ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή υπολογίζεται ως εξής:

4.  Για τα ημερολογιακά έτη 2021 έως 2029 , ο στόχος ειδικών εκπομπών για έναν κατασκευαστή υπολογίζεται ως εξής:

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.3.  Στόχοι ειδικών εκπομπών αναφοράς από το 2025 και μετά

6.3.  Στόχοι ειδικών εκπομπών αναφοράς από το 2030 και μετά

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.3.1.  Από το 2025 έως το 2029

διαγράφεται

Ο στόχος ειδικών εκπομπών = στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς– (targets2025)) · συντελεστής ZLEV

 

όπου

 

στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς για τον κατασκευαστή, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το σημείο 6.2.1

 

øtargets είναι ο μέσος όρος, σταθμισμένος επί του αριθμού των καινούργιων ταξινομηθέντων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων για κάθε επιμέρους κατασκευαστή, όλων των στόχων ειδικών εκπομπών αναφοράς που καθορίστηκαν σύμφωνα με το σημείο 6.2.1

 

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

 

όπου

 

y είναι το ποσοστό των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών του στόλου του κατασκευαστή των καινούργιων ταξινομηθέντων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων υπολογιζόμενων ως ο συνολικός αριθμός των οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, όταν κάθε ένα από αυτά υπολογίζεται ως ZLEVspecific σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος.

 

null

 

x είναι 15 %

 

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο στόχος ειδικών εκπομπών = (στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς – (øtargets – Στόχος για όλο τον στόλο οχημάτων της ΕΕ2030)) · συντελεστής ZLEV

Ο στόχος ειδικών εκπομπών = στόχος ειδικών εκπομπών αναφοράς · συντελεστής ZLEV

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

øtargetsείναι ο μέσος όρος, σταθμισμένος επί του αριθμού των καινούργιων ταξινομηθέντων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων για κάθε επιμέρους κατασκευαστή, όλων των στόχων ειδικών εκπομπών αναφοράς που καθορίστηκαν σύμφωνα με το σημείο 6.2.2

διαγράφεται

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,05 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,05 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

συντελεστής ZLEV είναι (1 + y-x), εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1,15 ή μικρότερο από 1,0 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1,15 ή 1,0 ανάλογα με την περίπτωση

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 6 – σημείο 6.3 – σημείο 6.3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

x είναι 30 %

x είναι 15%

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κ α)  εκπομπές CO2 του κύκλου ζωής μιας οικογένειας οχημάτων, όπου διατίθενται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

5.2.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Karima Delli

16.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

25.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

18

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter‑Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

18

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander‑Hainz, Anna Hedh, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ENF

Georg Mayer

S&D

Maria Grapini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

8.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

5.2.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

5.2.2018

 

5.2.2018

 

5.2.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

 

4.12.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

 

16.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.5.2018

20.6.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

23

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Christel Schaldemose

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Joachim Zeller

Ημερομηνία κατάθεσης

18.9.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza

PPE

José Inácio Faria

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

23

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

7

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Karl Heinz Florenz, Annie Schreijer Pierik

Key to symbols:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0 : αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου