MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen (uudelleenlaadittu teksti)

18.9.2018 - (COM(2017)0676 – C8‑0395/2017 – 2017/0293(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Miriam Dalli
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)


Menettely : 2017/0293(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0287/2018

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2017)0676 – C8‑0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0676),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0395/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 14. maaliskuuta 2018 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0287/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassa16 asetetaan seuraava selkeä tavoite: tämän vuosisadan puoleenväliin mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen on oltava vähintään 60 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990 ja vakaalla uralla kohti nollatasoa. Terveyttämme vahingoittavia ja ilman laatua pilaavia liikenteen aiheuttamia päästöjä on vähennettävä jyrkästi ilman viivettä. Perinteisten polttomoottoreiden päästöjä on tarpeen vähentää edelleen vuoden 2020 jälkeen. Päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen on oltava käytössä ja saatava merkittävä markkinaosuus vuoteen 2030 mennessä.

(3)  Liikenne on unionin ainoa merkittävä ala, jolla kasvihuonepäästöjen määrä edelleen nousee. Jotta unioni voisi noudattaa sitoumuksiaan, jotka se antoi YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa vuonna 2015, koko liikenteen alan on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja alan kasvihuonekaasupäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoleenväliin mennessä. Terveyttämme ja ympäristöä vakavasti vahingoittavia ja ilman laatua pilaavia liikenteen aiheuttamia päästöjä on niin ikään vähennettävä jyrkästi ilman viivettä. Perinteisten polttomoottoreiden päästöjä on tarpeen vähentää edelleen vuoden 2020 jälkeen. Päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen on oltava käytössä ja saatava merkittävä markkinaosuus vuoteen 2030 mennessä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Kevytkomponenttirakenteiden tutkimus-, toimitus-, kehitys- ja tuotantostrategioiden kehittäminen on keskeistä, jotta autoteollisuuden siirtyminen vähähiiliseen tuotantoon etenee. Luonnonkuituraaka-aineita ja niiden komposiitteja osana biotalouden ja sen tuottamien uusiutuvien, kierrätettävien ja kestävien tuotteiden kasvua ja kehitystä koskeva tutkimusaineisto kasvaa. Tätä kehitystä on ohjattava siten, että luonnonvarojen ja saatavilla olevan maan rajoitukset ja tästä aiheutuva elinkaaren loppuvaiheen kestävien ratkaisujen tarve otetaan huomioon.

Perustelu

Teknologianeutraalista viitekehyksestä poiketen ratkaisuna alan siirtymiselle vähähiiliseen tuotantoon pidetään sähköajoneuvoja. Keskeistä on, että nämä ajoneuvot ovat kevyitä, ja bio- ja biokomposiittirakenteet tarjoavat tämän ominaisuuden.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Sosiaalisesti hyväksyttävä ja oikeudenmukainen siirtymä päästöttömään liikkuvuuteen vuosisadan puoliväliin mennessä edellyttää autoteollisuuden koko arvoketjussa muutoksia, joissa otetaan huomioon mahdolliset kielteiset vaikutukset kansalaisiin ja alueisiin kaikissa jäsenvaltioissa. On tärkeää ottaa huomioon siirtymän sosiaaliset vaikutukset ja puuttua työpaikkoihin kohdistuviin vaikutuksiin ennakoivasti. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että nykyisiin toimiin liitetään myös kielteisistä vaikutuksista kärsivissä yhteisöissä ja niistä kärsivillä alueilla toteutettavia työntekijöiden osaamisen uudistamista ja kehittämistä ja uudelleensijoittamista koskevia kohdennettuja unionin, kansallisen ja aluetason ohjelmia sekä koulutus- ja työnhakualoitteita tiiviissä vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Onnistunut siirtyminen päästöttömään liikkuvuuteen edellyttää ajoneuvoja, infrastruktuureja ja sähköverkkoja sekä akkujen kestävää tuotantoa, kestäviä toimituksia ja kestävää kierrätystä koskevaa yhteistä poliittista kehystä, jossa taloudelliset kannustimet ja työllisyyskannustimet toimivat yhdessä kaikilla unionin ja jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallistasoilla ja niitä tuetaan vahvemmilla unionin rahoitusvälineillä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Lokakuussa 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä vahvistettiin, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 sellaisilla aloilla, jotka eivät ole osa Euroopan unionin päästökauppajärjestelmää. Tieliikenteen osuus näiden alojen päästöistä on huomattava, ja päästöt ovat tällä alalla tuntuvasti vuoden 1990 tasojen yläpuolella. Jos tieliikenteen päästöt lisääntyvät entisestään, tämä vesittää niitä vähennyksiä, joita muilla aloilla saadaan aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

(6)  Tieliikenteen päästöt ovat yhä selvästi vuoden 1990 tasojen yläpuolella, mikä vesittää vähennyksiä, joita muilla aloilla saadaan aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Vuonna 2015 tehdyssä asetusten (EY) N: o 443/2009 ja (EU) N: o 510/2011 arvioinnissa tultiin siihen tulokseen, että kyseiset asetukset ovat olleet merkitykselliset ja laajasti ottaen johdonmukaiset ja että ne ovat saaneet aikaan huomattavia energiasäästöjä ja olleet samaan aikaan alun perin ennakoitua kustannustehokkaampia. Ne ovat myös luoneet unionille tuntuvaa lisäarvoa, jota ei olisi voitu saavuttaa samassa määrin kansallisilla toimenpiteillä.

(9)  Vuonna 2015 tehdyssä asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 arvioinnissa tultiin siihen tulokseen, että kyseiset asetukset ovat olleet merkitykselliset ja laajasti ottaen johdonmukaiset ja että ne ovat saaneet aikaan huomattavia energiasäästöjä ja olleet samaan aikaan alun perin ennakoitua kustannustehokkaampia. Ne ovat myös luoneet unionille tuntuvaa lisäarvoa, jota ei olisi voitu saavuttaa samassa määrin kansallisilla toimenpiteillä. Arvioinnissa todettiin kuitenkin myös, että todelliset hiilidioksidisäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin ne, joita saadaan tuloksiksi tyyppihyväksyntätesteissä, ja että tyyppihyväksyntätestien ja todellisten arvojen välinen ”päästökuilu” on merkittävästi heikentänyt hiilidioksidipäästönormien tehokkuutta ja kuluttajien luottamusta uusien ajoneuvojen mahdollisiin polttoainesäästöihin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Tämän asetuksen tehokkuuden varmistamiseksi hiilidioksidipäästövähennysten mittaaminen olisi suoritettava olosuhteissa, jotka esiintyvät ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana. Sen vuoksi on aiheellista liittää tähän asetukseen ehdoton estolaitteiden kielto ja antaa viranomaisille keinot varmistaa kiellon noudattaminen.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen arvioinnista. Tämän tarkistuksen piiriin kuuluvat yksityiskohtaiset säännöt liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat vaatimukset on tärkeää asettaa niin, että ajoneuvojen valmistajille taataan edelleen ennustettavuus ja suunnitteluvarmuus kaikkialla unionissa koko niiden uusien autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen muodostaman ajoneuvo kannan osalta.

(12)  Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien vaatimusten asettaminen takaa ajoneuvojen valmistajille edelleen ennustettavuuden ja suunnitteluvarmuuden kaikkialla unionissa koko niiden uusien autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen muodostaman ajoneuvokannan osalta.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen arvioinnista. Tämän tarkistuksen kattamat osat liittyvät tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)   Komission vuonna 2016 toimittamassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 1999/94/EY1 a koskevassa arvioinnissa todettiin, että lainsäädäntöä on tarpeen entisestään selventää ja yksinkertaistaa, sillä siten voidaan lisätä sen merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Komission suosituksella (EU) 2017/9481 b pyritään kannustamaan direktiivin 1999/94/EY yhdenmukaiseen soveltamiseen. Paremmin suunnitelluilla ja pidemmälle yhdenmukaistetuilla autojen merkintöjä koskevilla unionin vaatimuksilla, jotka tarjoavat kuluttajille vertailukelpoista, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tietoa vähäpäästöisten autojen eduista, mukaan lukien tiedot ilmansaasteista ja käyttökustannuksista hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen lisäksi, voitaisiin kuitenkin tukea polttoainetaloudellisimpien ja ympäristöystävällisimpien autojen käyttöönottoa kaikkialla unionissa. Komission olisi sen vuoksi tarkasteltava direktiiviä 1999/94/EY uudelleen 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä ja esitettävä asiaa koskeva lainsäädäntöehdotus. Lisäksi henkilöautojen tapaan myös kevyiden kuljetusajoneuvojen ala voisi hyötyä tällaisen polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevan merkinnän käyttöönotosta. Siksi komissio olisi analysoitava kyseisiä vaihtoehtoja myös tällä alalla ja annettava tarvittaessa asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja (EUVL L 12, 18.1.2000, s. 16).

 

1 b Komission suositus (EU) 2017/948, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, yhdenmukaistetun kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisen testimenetelmän mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ja mitattujen polttoaineenkulutus- ja hiilidioksidipäästöarvojen käyttämisestä saatettaessa tietoja kuluttajien saataville Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/94/EY mukaisesti (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 100).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Uusien henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen muodostaman unionin koko ajoneuvokannan vähennystasot olisi sen vuoksi vahvistettava vuodeksi 2025 ja vuodeksi 2030, kun otetaan huomioon aika, joka kuluu ajoneuvokannan uusiutumiseen, ja se, että tieliikennealan on osaltaan edistettävä vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Tämä asteittainen lähestymistapa antaa myös autoteollisuudelle selkeän ja varhaisen signaalin olla viivyttämättä energiatehokkaiden teknologioiden sekä päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuontia markkinoille.

(13)  Uusien henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen muodostaman unionin koko ajoneuvokannan vähennystasot olisi vahvistettava vuodeksi 2025 ja vuodeksi 2030, kun otetaan huomioon aika, joka kuluu ajoneuvokannan uusiutumiseen, ja se, että tieliikennealan on osaltaan edistettävä unionin vuoden 2030 ja sen jälkeisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Tämä asteittainen lähestymistapa antaa myös autoteollisuudelle selkeän ja varhaisen signaalin olla viivyttämättä energiatehokkaiden teknologioiden sekä päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuontia markkinoille. Lisäksi päästövähennysten etenemisvauhdin ylläpitämiseksi vuoden 2030 jälkeen 1 päivästä tammikuuta 2031 alkaen olisi sovellettava vähintään samaa päästövähennyspolkua, jotta mahdollistetaan alan irtautuminen hiilestä Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumusten mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Vaikka unioni on maailman suurimpia moottoriajoneuvojen valmistajia ja osoittaa teknologista johtajuutta tällä alalla, kilpailu kovenee ja maailmanlaajuinen autoteollisuusala muuttuu nopeasti, kun innovoidaan sähköisiin voimalaitteisiin sekä vuorovaikutteiseen, verkotettuun ja automatisoituun liikkuvuuteen. Jotta unioni voi säilyttää maailmanlaajuisen kilpailukykynsä ja markkinoillepääsyn, se tarvitsee sääntelykehyksen, mukaan lukien päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen alalla erityisen kannustimen, jolla luodaan laajat kotimarkkinat ja tuetaan teknologista kehitystä ja innovointia.

(14)  Vaikka unioni on maailman suurimpia moottoriajoneuvojen valmistajia ja osoittaa teknologista johtajuutta tällä alalla, kilpailu kovenee ja maailmanlaajuinen autoteollisuusala muuttuu nopeasti, kun innovoidaan sähköisiin voimalaitteisiin sekä vuorovaikutteiseen, verkotettuun ja automatisoituun liikkuvuuteen. Jos unionin teollisuus sitoutuu välttämättömään energiasiirtymään liikenteen alalla myöhäisessä vaiheessa, se saattaa menettää johtoasemansa. Jotta unioni voi säilyttää maailmanlaajuisen kilpailukykynsä ja markkinoillepääsyn, se tarvitsee sääntelykehyksen, mukaan lukien päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen alalla erityisen toimintapoliittisen mekanismin, jolla luodaan laajat kotimarkkinat ja tuetaan teknologista kehitystä ja innovointia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Pitkän aikavälin tavoitetta irrottaa liikkuvuus unionissa kokonaan hiilestä ei ole mahdollista saavuttaa ilman teknologisia innovaatioita ja tekniikan edistymistä. Kun otetaan huomioon tämä seikka sekä kasvava kansainvälinen kilpailu, on välttämätöntä, että unioni ja jäsenvaltiot pyrkivät edelleen selvittämään ja kehittämään aloitteita, joilla edistetään alan mahdollisia synergioita unionin akkualan uuden yhteenliittymän esimerkin mukaisesti, ja tukevat julkisia ja yksityisiä investointeja unionin autoalan tutkimukseen ja innovointiin, jotta säilytetään unionin teknologinen johtoasema alalla, varmistetaan sen teollisen kannan pitkän aikavälin kestävyys ja pidetään se tehokkaana ja kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Käyttöön olisi otettava erityinen kannustinmekanismi, jolla helpotetaan sujuvaa siirtymistä kohti päästötöntä liikkuvuutta. Tämä hyvitysmekanismi olisi suunniteltava niin, että sillä edistetään päätöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin markkinoille.

(15)  Käyttöön olisi otettava erityinen politiikkamekanismi, jolla helpotetaan ja nopeutetaan sujuvaa siirtymistä kohti päästötöntä liikkuvuutta. Tämä hyvitys- ja veloitusmekanismi olisi suunniteltava niin, että sillä edistetään päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin markkinoille ja varmistetaan investointivarmuus tarvittavan latausinfrastruktuurin käyttöönottamiseksi oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Vahvistamalla vertailuarvo päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuudelle EU:n ajoneuvokannasta sekä ottamalla käyttöön hyvin suunniteltu mekanismi, jolla mukautetaan valmistajakohtaista hiilidioksiditavoitetta sen mukaan, mikä on päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus valmistajan omassa ajoneuvokannassa, tarjotaan voimakas ja uskottava signaali tällaisten uusien ajoneuvojen kehittämiselle ja käyttöönotolle, kun samaan aikaan mahdollistetaan perinteisten polttomoottoreiden tehostaminen.

(16)  Vahvistamalla vahva vertailuarvo päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuudelle unionin ajoneuvokannasta sekä ottamalla käyttöön hyvin suunniteltu mekanismi, jolla mukautetaan valmistajakohtaista hiilidioksiditavoitetta sen mukaan, mikä on päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus valmistajan omassa ajoneuvokannassa, tarjotaan voimakas ja uskottava signaali tällaisten uusien ajoneuvojen kehittämiselle, käyttöönotolle ja markkinoinnille, kun samaan aikaan mahdollistetaan perinteisten polttomoottoreiden tehostaminen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Kun määritetään päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen hyvityksiä, on aiheellista ottaa huomioon hiilidioksidipäästöjen erot eri ajoneuvojen välillä. Mukautumismekanismilla on määrä varmistaa, että vertailuarvotasoa paremmin suoriutuva valmistaja saa suuremman hiilidioksiditavoitteen. Jotta varmistettaisiin tasapainoinen lähestymistapa, olisi vahvistettava raja-arvot sille, miten paljon mukautuksia voidaan kyseisessä mekanismissa tehdä. Näin luodaan kannustimia, joilla edistetään lataus- ja tankkausinfrastruktuurin ajoissa tapahtuvaa käyttöönottoa sekä tuodaan kuluttajille, kilpailukyvylle ja ympäristölle huomattavia etuja.

(17)  Kun määritetään päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuden vertailuarvoja, on aiheellista ottaa huomioon hiilidioksidipäästöjen erot eri ajoneuvojen välillä. Mukautumismekanismilla on määrä varmistaa, että vertailuarvotasoa paremmin suoriutuva valmistaja saa suuremman hiilidioksiditavoitteen kun taas valmistaja, joka ei saavuta vertailuarvoa, joutuisi noudattamaan tiukempaa hiilidioksiditavoitetta. Jotta varmistettaisiin tasapainoinen lähestymistapa, olisi vahvistettava raja-arvot sille, miten paljon mukautuksia voidaan kyseisessä mekanismissa tehdä. Näin luodaan kannustimia, joilla edistetään lataus- ja tankkausinfrastruktuurin ajoissa tapahtuvaa käyttöönottoa sekä tuodaan kuluttajille, kilpailukyvylle ja ympäristölle huomattavia etuja.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Sekä päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuotantoon ja käyttöönottoon että niitä varten tarvittavaan yleiseen tuki-infrastruktuuriin, akkujen kestävä tuotanto, kestävät toimitukset ja kestävä kierrätys mukaan luettuna, olisi tehtävä varhaisessa vaiheessa riittäviä investointeja. Unionin ja kansallisen tason erilaisten tukivälineiden olisi toimittava tehokkaasti yhdessä, ja niissä olisi otettava käyttöön ja kannustettava merkittävä määrä julkisia ja yksityisiä investointeja. Lataus- ja tankkausinfrastruktuuri on otettava käyttöön nopeasti, jotta voidaan luoda luottamusta kuluttajille ja liiketoimintavarmuutta ajoneuvojen valmistajille. Siksi olisi tuettava unionin akku- ja akkukennovalmistusta, jonka olisi sijaittava mahdollisuuksien mukaan lähellä ajoneuvojen tuotantolaitoksia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Sen vuoksi olisi varmistettava tasapaino niiden kannustimien välillä, joita annetaan ekoinnovaatioihin ja sellaisiin teknologioihin, joiden päästövähennystehokkuus osoitetaan virallisella testimenetelmällä. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää ekoinnovaatiosäästöissä enimmäisvaikutus, jonka valmistaja voi ottaa huomioon tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus tarkistaa enimmäisvaikutuksen tasoa, jotta erityisesti voidaan ottaa huomioon virallisen testimenetelmän muutokset. On aiheellista myös selventää, miten säästöt olisi laskettava tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi.

(23)  Sen vuoksi olisi varmistettava tasapaino niiden kannustimien välillä, joita annetaan ekoinnovaatioihin ja sellaisiin teknologioihin, joiden päästövähennystehokkuus osoitetaan virallisella testimenetelmällä. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää ekoinnovaatiosäästöissä enimmäisvaikutus, jonka valmistaja voi ottaa huomioon tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus tarkistaa enimmäisvaikutuksen tasoa ja mukauttaa sitä alaspäin, jotta erityisesti voidaan ottaa huomioon virallisen testimenetelmän muutokset. On aiheellista myös selventää, miten säästöt olisi laskettava tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Tapauksissa, joissa sähköakun lisääminen kevyisiin kuljetusajoneuvoihin (N1-luokan alaluokka III) kuuluviin raskaisiin ajoneuvoihin lisäisi ajoneuvon painoa niin, että se olisi luokiteltava N2-luokkaan kuuluvaksi, tähän tekniseen ongelmaan tulisi puuttua.

Perustelu

Kevyiden hyötyajoneuvojen sähköistäminen saattaa lisätä niiden painoa akkujen painon vuoksi. Mikäli painon lisäys johtaa ajoneuvoluokan painorajoitusten ylittymiseen, pyrkimyksiä lisätä päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen määrää ajoneuvokannassa ei voida käsitellä tämän asetuksen mukaisesti. Yksi ratkaisu olisi nostaa kyseisen luokan painorajoitusta tapauksissa, joissa painon lisääntyminen liittyy selkeästi pyrkimyksiin vähentää päästöjä vaihtoehtoisen käyttövoimajärjestelmän avulla.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Menettelyllä, jolla myönnetään kapealla erikoisalalla toimiville valmistajille poikkeuksia ajoneuvokannan tavoitteesta, joka on 95 g CO2/km, varmistetaan, että kyseisten valmistajien vähennyspyrkimykset ovat yhdenmukaisia suurten valmistajien kanssa kyseisen tavoitteen osalta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kapealla erikoisalalla toimivilla valmistajilla on sama potentiaali kuin suurilla valmistajilla päästä hiilidioksiditavoitteisiin, ja vuodesta 2025 alkaen vahvistettujen tavoitteiden osalta ei pidetä tarkoituksenmukaisena erotella näitä kahta valmistajien luokkaa toisistaan.

(28)  Kokemus on osoittanut, että kapealla erikoisalalla toimivilla valmistajilla on sama potentiaali kuin suurilla valmistajilla päästä hiilidioksiditavoitteisiin, ja siksi ei enää pidetä tarkoituksenmukaisena erotella näitä kahta valmistajien luokkaa toisistaan.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen kattamat osat liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Uusien henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöt mitataan unionissa yhdenmukaistetulla menetelmällä, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 715/2007. Tästä asetuksesta koituvan hallinnollisen taakan saattamiseksi mahdollisimman vähäiseksi olisi sen noudattamista arvioitava niiden tietojen perusteella, jotka koskevat uusien autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintejä unionissa ja jotka jäsenvaltiot ovat keränneet ja ilmoittaneet komissiolle. Jotta voidaan varmistaa noudattamisen arviointiin käytettävien tietojen johdonmukaisuus, tietojen keräämistä ja ilmoittamista koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava mahdollisimman pitkälle. Sen vuoksi olisi selkeästi mainittava toimivaltaiset viranomaiset, joiden vastuulla on virheettömien ja täydellisten tietojen toimittaminen, ja todettava, että kyseisten ja viranomaisten ja komission on tehtävä tehokasta yhteistyötä tietojen laatuun liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

(37)  Uusien henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöt mitataan unionissa yhdenmukaistetulla menetelmällä, josta säädetään asetuksessa (EY) N: o 715/2007. Tästä asetuksesta koituvan hallinnollisen taakan saattamiseksi mahdollisimman vähäiseksi olisi sen noudattamista arvioitava niiden tietojen perusteella, jotka koskevat uusien autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintejä unionissa ja jotka jäsenvaltiot ovat keränneet ja ilmoittaneet komissiolle. Jotta voidaan varmistaa noudattamisen arviointiin käytettävien tietojen johdonmukaisuus, tietojen keräämistä ja ilmoittamista koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava. Sen vuoksi olisi selkeästi mainittava toimivaltaiset viranomaiset, joiden vastuulla on virheettömien ja täydellisten tietojen toimittaminen, ja todettava, että kyseisten viranomaisten ja komission on tehtävä tehokasta yhteistyötä tietojen laatuun liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen kattamat osat liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)   Sitä, miten hyvin valmistajat saavuttavat tässä asetuksessa määritetyt tavoitteet, olisi arvioitava unionin tasolla. Valmistajien, joiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän asetuksen nojalla sallitut keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, olisi maksettava liikapäästömaksu kultakin kalenterivuodelta. Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi pidettävä unionin yleiseen talousarvioon otettavina tuloina.

(38)   Sitä, miten hyvin valmistajat saavuttavat tässä asetuksessa määritetyt tavoitteet, olisi arvioitava unionin tasolla. Valmistajien, joiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän asetuksen nojalla sallitut keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, olisi maksettava liikapäästömaksu kultakin kalenterivuodelta. Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi pidettävä unionin yleiseen talousarvioon otettavina tuloina, ja niitä olisi käytettävä edistämään siirtymistä päästöttömään liikkuvuuteen. Kyseisiä määriä olisi käytettävä myös täydentämään sellaisten työntekijöiden osaamisen uudistamista ja kehittämistä ja uudelleensijoittamista koskevia kohdennettuja ohjelmia, joihin autoalan rakenteelliset muutokset vaikuttavat, ja työvoima- ja työnhakualoitteiden uudelleenkohdentamista tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa alueilla, joihin työpaikkojen siirtäminen vaikuttaa.

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Se, kuinka tehokkaasti tässä asetuksessa säädetyillä tavoitteilla pystytään todellisuudessa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, riippuu hyvin paljon virallisen testimenetelmän edustavuudesta. Tieteellisen neuvonannon mekanismin (SAM) antaman lausunnon23 ja autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta annetun Euroopan parlamentin suosituksen mukaisesti24 olisi otettava käyttöön mekanismi, jolla arvioidaan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen todellista edustavuutta ja energian kulutusarvoja määriteltyinä asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti. Komissiolla olisi oltava valtuudet varmistaa tällaisten tietojen julkinen saatavuus ja tarvittaessa kehittää menetelmät, joita tarvitaan kartoittamaan ja keräämään tällaisten arviointien suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

(41)  Se, kuinka tehokkaasti tässä asetuksessa säädetyillä tavoitteilla pystytään todellisuudessa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, riippuu hyvin paljon virallisen testimenetelmän edustavuudesta. Tieteellisen neuvonannon mekanismin (SAM) antaman lausunnon23 ja autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta annetun Euroopan parlamentin suosituksen mukaisesti24 olisi otettava käyttöön mekanismi, jolla arvioidaan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen todellista edustavuutta ja energian kulutusarvoja määriteltyinä asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti. Luotettavin tapa varmistaa tyyppihyväksyttyjen arvojen todellinen edustavuus on, että otetaan käyttöön todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaava testi. Näin ollen komission olisi voitava PEMS-mittauksen käytön hyödyllisyys huomioon ottaen hyväksyä delegoiduilla säädöksillä todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaava testi ja ottaa se käyttöön viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä. Siihen asti, että testiä voidaan käyttää, tämän asetuksen noudattaminen olisi kuitenkin varmistettava käyttäen valmistajien ilmoittamia polttoaineen kulutusmittareista saatuja tietoja, ja niihin olisi yhdistettävä raja-arvo, joka vahvistetaan kullekin valmistajalle vuonna 2021 prosenttiosuuksien erona ja jota ei saa ylittää. Komissiolla olisi oltava valtuudet varmistaa polttoaineen kulutusta koskevien tietojen julkinen saatavuus ja kehittää menetelmät, joita tarvitaan tällaisten arviointien suorittamiseksi tarvittavista tiedoista raportointiin. Komission olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mikäli valmistajat eivät noudata tässä asetuksessa vahvistettuja todellisia hiilidioksidipäästöjä koskevia vaatimuksia.

__________________

__________________

23 Tieteellisten neuvonantajien korkean tason ryhmän tieteellinen lausunto 1/2016 ”Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing”.

23 Tieteellisten neuvonantajien korkean tason ryhmän tieteellinen lausunto 1/2016 ”Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing”.

24 Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 4 päivänä huhtikuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ja komissiolle (2016/2908(RSP).

24 Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 4 päivänä huhtikuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ja komissiolle (2016/2908(RSP).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(41 a)  Tällä hetkellä ei ole käytössä yhdenmukaistettua tapaa arvioida kevyiden hyötyajoneuvojen koko elinkaaren aikaisia päästöjä. Komission olisi tehtävä tällainen analyysi vuoden 2026 loppuun mennessä, jotta saadaan yleiskuva kevyiden hyötyajoneuvojen alan hiilidioksidipäästöistä. Sitä varten komission olisi laadittava delegoiduilla säädöksillä unionin yhteinen menetelmä, jolla valmistajat ilmoittavat vuodesta 2025 alkaen johdonmukaisesti tiedot kaikkien polttoainetyyppien ja valmistajien markkinoille saattamien ajoneuvojen voimalaitteiden elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä. Kyseisen menetelmän olisi oltava myös asiaa koskevien ISO-standardien mukainen ja siinä olisi otettava huomioon ajoneuvon polttoaineketjun alku- ja loppupään ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali sekä tuotannosta ja elinkaaren loppuvaiheesta aiheutuvat päästöt. Komission analyysin olisi perustuttava valmistajien ilmoittamiin tietoihin sekä muihin käytettävissä oleviin asiaa koskeviin tietoihin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Tämän asetuksen muiden kuin keskeisten osien muuttamiseksi tai täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteiden II ja III muuttamiseksi tietovaatimusten ja tietoparametrien osalta, niiden sääntöjen täydentämiseksi, jotka koskevat tietyistä päästötavoitteista poikkeamisen hyväksyttävyydelle asetettujen vaatimusten tulkintaa, poikkeushakemusten sisältöä ja hiilidioksidipäästöjä koskevien vähentämisohjelmien sisältöä ja arviointia, 13 artiklassa tarkoitettujen lukujen M0 ja TM0 mukauttamiseksi , 11 artiklassa tarkoitetun enimmäisvaikutuksen, joka on 7 g CO2/km, mukauttamiseksi sekä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen, liitteessä I esitettyjen kaavojen mukauttamiseksi . On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(46)  Tämän asetuksen muiden kuin keskeisten osien muuttamiseksi tai täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteiden II ja III muuttamiseksi tietovaatimusten ja tietoparametrien osalta, estolaitteiden kiellon noudattamista sekä 4 artiklan 3 c kohdassa tarkoitetun laajan asiakirjapaketin vaadittavaa sisältöä koskevien vaatimusten vahvistamiseksi, 7 artiklan 8 a kohdassa tarkoitettujen elinkaaren aikaisten päästöjen ilmoittamista koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamiseksi, niiden sääntöjen täydentämiseksi, jotka koskevat tietyistä päästötavoitteista poikkeamisen hyväksyttävyydelle asetettujen vaatimusten tulkintaa, poikkeushakemusten sisältöä ja hiilidioksidipäästöjä koskevien vähentämisohjelmien sisältöä ja arviointia, 13 artiklassa tarkoitettujen lukujen M0 ja TM0 mukauttamiseksi, 11 artiklassa tarkoitetun enimmäisvaikutuksen, joka on 7 g CO2/km, mukauttamiseksi, 12 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaavan testin kehittämiseksi sekä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen, liitteessä I esitettyjen kaavojen mukauttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Nämä tarvittavat mukautukset johtuvat 7 artiklan 8 a kohdassa ja 12 artiklan 1 a kohdassa säädetyistä uusista delegoiduista toimivaltuuksista. Katso niiden perustelut.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta .

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset, jotta saavutetaan unionin ilmastotavoitteet ja noudatetaan sen ilmastositoumuksia kansainvälisellä tasolla siten, että tämä on yhteensopivaa sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kanssa.

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tammikuun 1 päivästä 2025 sovelletaan seuraavia EU: n koko ajoneuvokantaa koskevia tavoitteita:

4.  Tammikuun 1 päivästä 2025 sovelletaan seuraavia EU:n koko ajoneuvokantaa koskevia tavoitteita:

a)  uuden henkilöautokannan keskimääräisten päästöjen osalta EU: n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisten päästötavoitteiden 15 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan A osan 6.1.1 kohdan mukaisesti;

a)  uuden henkilöautokannan keskimääräisten päästöjen osalta EU:n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisten päästötavoitteiden 20 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan A osan 6.1.1 kohdan mukaisesti;

b)  kevyistä kuljetusajoneuvoista muodostuvan uuden ajoneuvokannan keskimääräisten päästöjen osalta EU:n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisten päästötavoitteiden 15 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan B osan 6.1.1 kohdan mukaisesti.

b)  kevyistä kuljetusajoneuvoista muodostuvan uuden ajoneuvokannan keskimääräisten päästöjen osalta EU:n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisten päästötavoitteiden 20 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan B osan 6.1.1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tammikuun 1 päivästä 2025 sovelletaan päästöttömien tai vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuteen vertailuarvoa, joka on uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 20 prosentin markkinaosuus vuonna 2025 ja joka määritellään liitteessä I olevan A osan 6.3 kohdan ja B osan 6.3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tammikuun 1 päivästä 2030 sovelletaan seuraavia tavoitteita:

5.  Tammikuun 1 päivästä 2030 sovelletaan seuraavia tavoitteita:

a)  uuden henkilöautokannan keskimääräisten päästöjen osalta EU:n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisisten päästötavoitteiden 30 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan A osan 6.1.2 kohdan mukaisesti;

a)  uuden henkilöautokannan keskimääräisten päästöjen osalta EU:n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisisten päästötavoitteiden 45 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan A osan 6.1.2 kohdan mukaisesti;

b)  EU: n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisten päästötavoitteiden 30 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan B osan 6.1.2 kohdan mukaisesti.

b)  EU: n koko kyseiseen ajoneuvokantaan sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 keskimääräisten päästötavoitteiden 45 prosentin vähennys määritettynä liitteessä I olevan B osan 6.1.2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tammikuun 1 päivästä 2030 sovelletaan päästöttömien tai vähäpäästöisten ajoneuvojen osuuteen vertailuarvoa, joka on uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 40 prosentin markkinaosuus vuonna 2030 ja joka määritellään liitteessä I olevan A osan 6.3 kohdan ja B osan 6.3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määritellyt N1-luokan moottoriajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2 610 kilogrammaa, sekä N1-luokan ajoneuvot, joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan nojalla, jäljempänä ’kevyet kuljetusajoneuvot’, jotka rekisteröidään unionissa ensimmäistä kertaa ja joita ei ole aiemmin rekisteröity unionin ulkopuolella, jäljempänä ’uudet kevyet kuljetusajoneuvot’.

b)  direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määritellyt N1-luokan moottoriajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2 610 kilogrammaa, sekä N1-luokan ajoneuvot, joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) N: o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan nojalla, jäljempänä ’kevyet kuljetusajoneuvot’, jotka rekisteröidään unionissa ensimmäistä kertaa ja joita ei ole aiemmin rekisteröity unionin ulkopuolella, jäljempänä ’uudet kevyet kuljetusajoneuvot’. Tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti komissiolla on valtuudet päivittää tarvittaessa tavanomaisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käyttövoimalaitteita painavampien käyttövoimalaitteiden ja energianvarastoinnin (akut) vuoksi lisäpainoa tarvitsevien vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien kevyiden kuljetusajoneuvojen vertailumassa-arvoa (2 610 kg).

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Asetusta sovelletaan sellaisiin vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu paino on yli 3 500 kg mutta alle 4 250 kg edellyttäen, että 3 500 kg:n ylittävä paino aiheutuu yksinomaan käyttövoimajärjestelmän painoylimäärästä verrattuna sellaisen ajoneuvon, käyttövoimajärjestelmän painoon, jonka mitat ovat samat ja jossa on perinteinen, kipinä- tai puristussytytyksellä varustettu polttomoottori.

Perustelu

Kevyiden kuljetusajoneuvojen sähköistäminen saattaa lisätä niiden painoa akkujen painon vuoksi. Mikäli painon lisäys johtaa ajoneuvoluokan painorajoitusten ylittymiseen, pyrkimyksiä lisätä päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen määrää ajoneuvokannassa ei voida käsitellä tämän asetuksen mukaisesti. Yksi ratkaisu olisi nostaa kyseisen luokan painorajoitusta tapauksissa, joissa painon lisääntyminen liittyy selkeästi pyrkimyksiin vähentää päästöjä vaihtoehtoisen käyttövoimajärjestelmän avulla.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a)  ’estolaitteella’ rakenteeseen kuuluvaa laitetta, joka havainnoi lämpötilaa, ajoneuvon nopeutta, moottorin pyörimisnopeutta, vaihdetta, imusarjan painetta tai jotain muuta parametria aktivoidakseen, muuttaakseen, viivästääkseen tai poistaakseen päästöjenrajoitusjärjestelmän tai sen osan toiminnan siten, että hiilidioksidipäästöjen määrä kasvaa sellaisissa olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen sisältämät yksityiskohtaiset säännöt liittyvät tämän asetuksen tavoitteeseen ja tässä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne järjestelmät ja osat, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että valmistajan henkilöajoneuvo tai kevyt kuljetusajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tässä asetuksessa ja sen täytäntöönpanotoimenpiteissä määriteltyjen valmistajakohtaisten päästötavoitteiden ja muiden vaatimusten mukainen.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen piiriin kuuluvat yksityiskohtaiset säännöt liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Estolaitteiden käyttö on kielletty. Tätä kieltoa ei sovelleta, jos

 

a)  laite on perustellusti tarpeen moottorin suojaamiseksi vaurioitumiselta tai vahingolta ja ajoneuvon turvallisen toiminnan varmistamiseksi;

 

b)  laite ei toimi muutoin kuin moottorin käynnistämiseksi; tai

 

c)  edellytykset sisältyvät olennaisilta osiltaan 1 artiklassa tarkoitettuihin testimenetelmiin.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen piiriin kuuluvat yksityiskohtaiset säännöt liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Jotta hyväksyntäviranomaiset voivat arvioida 3 a ja 3 b kohdan noudattamista, valmistajan on toimitettava tätä varten laaja asiakirjapaketti. Siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös 16 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi vaatimuksilla, joilla varmistetaan estolaitteiden kiellon noudattaminen ja laajan asiakirjapaketin sisältö.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen piiriin kuuluvat yksityiskohtaiset säännöt liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on kultakin kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin alueellaan rekisteröidystä uudesta henkilöautosta ja uudesta kevyestä kuljetusajoneuvosta liitteissä II ja III olevan A osan mukaisesti. Nämä tiedot on annettava kussakin jäsenvaltiossa olevien valmistajien ja niiden nimeämien maahantuojien tai edustajien saataville. Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että ilmoituksen tekevät elimet toimivat avoimesti. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sellaisten henkilöautojen, joita ei ole tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N: o 715/2007 mukaisesti, hiilidioksidipäästöt mitataan ja kirjataan vaatimustenmukaisuustodistukseen.

1.  Kunkin jäsenvaltion on kultakin kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin alueellaan rekisteröidystä uudesta henkilöautosta ja uudesta kevyestä kuljetusajoneuvosta liitteissä II ja III olevan A osan mukaisesti. Nämä tiedot on annettava kussakin jäsenvaltiossa olevien valmistajien ja niiden nimeämien maahantuojien tai edustajien saataville. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoituksen tekevät elimet toimivat avoimesti. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sellaisten henkilöautojen, joita ei ole tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N: o 715/2007 mukaisesti, hiilidioksidipäästöt mitataan ja kirjataan vaatimustenmukaisuustodistukseen.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen piiriin kuuluvat yksityiskohtaiset säännöt liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Keskusrekisterin tiedot ovat julkisesti saatavilla.

Keskusrekisterin tiedot ovat julkisesti saatavilla, myös digitaalisessa muodossa.

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistaja voi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu 4 kohdassa tarkoitettu alustava laskelma, ilmoittaa komissiolle tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä mainiten sen jäsenvaltion, jossa se katsoo virheen syntyneen.

Valmistajan on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu 4 kohdassa tarkoitettu alustava laskelma, ilmoitettava komissiolle tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä mainiten sen jäsenvaltion, jossa se katsoo virheen syntyneen.

Perustelu

Direktiivin 510/2011 13 artiklassa säädetään tämän asetuksen tavoitteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen uudelleentarkastelusta. Tämän tarkistuksen piiriin kuuluvat yksityiskohtaiset säännöt liittyvät erottamattomasti tämän asetuksen tavoitteeseen ja siinä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat menettelyjä tällaisista poikkeamista ilmoittamiseksi ja niiden ottamiseksi huomioon keskimääräisten päästöjen laskennassa. Nämä menettelyt hyväksytään täytäntöönpanosäädöksillä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat menettelyjä tällaisista poikkeamista ilmoittamiseksi ja niiden ottamiseksi huomioon keskimääräisten päästöjen laskennassa. Nämä menettelyt hyväksytään täytäntöönpanosäädöksillä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Valmistajien on 1 päivästä tammikuuta 2025 lähtien ilmoitettava komissiolle unionin yhdenmukaistetun menetelmän mukaisesti kaikkien sellaisten uusien henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt, jotka ne tuovat markkinoille kyseisestä päivämäärästä lähtien. Tätä tarkoitusta varten komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, vahvistamalla yksityiskohtaisia sääntöjä kaikkien unionin markkinoilla olevien polttoainetyyppien ja ajoneuvojen rekisteröityjen voimalaitteiden elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen ilmoittamismenettelyistä.

 

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2026 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan uusien kevyiden hyötyajoneuvojen yleisiä koko elinkaaren aikaisia päästöjä unionissa, mukaan lukien analyysi mahdollisista sääntelytoimista, jotta tulevia politiikkatoimia voidaan suunnata paremmin alan päästöjen vähentämiseen. Analyysi on julkistettava.

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.   Liikapäästömaksusta kertyviä määriä pidetään unionin yleiseen talousarvioon otettavina tuloina.

4.   Liikapäästömaksusta kertyviä määriä pidetään unionin yleiseen talousarvioon otettavina tuloina. Kyseiset määrät käytetään tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa täydentämään unionin ja jäsenvaltioiden toimia autoalan työntekijöiden taitojen kehittämiseksi ja työvoiman uudelleenkohdentamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa, joita asia koskee, ja etenkin alueilla ja yhteisöissä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, jotta voidaan edistää oikeudenmukaista siirtymää päästöttömään liikkuvuuteen.

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komissio katsoo, että valmistajalle voidaan myöntää 1 kohdan mukaisesti haettu poikkeus ja että valmistajan esittämä päästötavoite vastaa sen mahdollisuuksia vähentää päästöjä, mukaan lukien taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet vähentää valmistajan hiilidioksidipäästöjä, komissio myöntää valmistajalle poikkeuksen ottaen huomioon valmistetun kevyen kuljetusajoneuvotyypin markkinoiden ominaisuudet. Hakemus on jätettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta sinä ensimmäisenä vuonna, jona poikkeusta on määrä soveltaa.

3.  Jos komissio katsoo, että valmistajalle voidaan myöntää 1 kohdan mukaisesti haettu poikkeus ja että valmistajan esittämä päästötavoite vastaa sen mahdollisuuksia vähentää päästöjä, mukaan lukien taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet vähentää valmistajan hiilidioksidipäästöjä, komissio myöntää valmistajalle poikkeuksen ottaen huomioon valmistetun henkilöauton tai kevyen kuljetusajoneuvotyypin markkinoiden ominaisuudet. Hakemus on jätettävä viimeistään 31 päivänä lokakuuta sinä ensimmäisenä vuonna, jona poikkeusta on määrä soveltaa.

Perustelu

Korjataan puute tekstissä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaiset teknologiat otetaan huomioon ainoastaan, jos niiden arvioinnissa käytetyt menetelmät kykenevät tuottamaan todennettavia, toistettavia ja vertailtavia tuloksia.

Tällaiset teknologiat otetaan huomioon ainoastaan, jos niiden arvioinnissa käytetyt menetelmät kykenevät tuottamaan todennettavia, toistettavia ja vertailtavia tuloksia, ja ainoastaan siihen asti, kunnes WLTP-mitattua arvoa täydennetään tai se korvataan muilla tiedoilla, jotka edustavat paremmin todellisia päästöjä.

Perustelu

Tarkistus on välttämätön tekstin sisäisen logiikan varmistamiseksi.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Viimeistään 12 kuukauden kuluessa innovatiivisen teknologian tai innovatiivisen teknologiapaketin hyväksymisestä kyseisen hyväksytyn teknologian tai paketin toimittajan tai valmistajan on annettava testituloksiin perustuvaa näyttöä todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä tuotantoajoneuvojen päästöistä, jotta hyväksyttyjen innovatiivisten teknologioiden tai pakettien osuutta voidaan arvioida.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tätä enimmäisvaikutusta vuodesta 2025 alkaen. Mukautukset tehdään delegoiduilla säädöksillä 16 artiklan mukaisesti.

Komissio voi mukauttaa tätä enimmäisvaikutusta alaspäin vuodesta 2025 alkaen. Mukautukset tehdään delegoiduilla säädöksillä 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  innovatiiviset teknologiat eivät saa olla sellaisten pakottavien säännösten alaisia, jotka johtuvat 1 artiklassa tarkoitetuista täydentävistä lisätoimenpiteistä, jotka vastaavat 10 g: n CO2/km vähennystä, eivätkä ne saa olla pakottavia muiden unionin oikeuden säännösten nojalla. Vuoden 2025 tammikuun 1 päivästä alkaen tätä perustetta ei sovelleta ilmastointijärjestelmien tehokkuusparannuksiin.

d)  innovatiiviset teknologiat eivät saa olla sellaisten pakottavien säännösten alaisia, jotka johtuvat 1 artiklassa tarkoitetuista täydentävistä lisätoimenpiteistä, jotka vastaavat 10 g:n CO2/km vähennystä, eivätkä ne saa olla pakottavia muiden unionin oikeuden säännösten nojalla. Vuoden 2025 tammikuun 1 päivästä alkaen tätä perustetta ei sovelleta ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien tehokkuusparannuksiin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Komissio seuraa ja arvioi, kuinka edustavia asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti määritetyt hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvot todellisuudessa ovat. Se varmistaa, että yleisölle tiedotetaan siitä, miten edustavuus kehittyy ajan mittaan.

1.   Komissio seuraa ja arvioi, kuinka edustavia asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti määritetyt hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvot todellisuudessa ovat.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun edustavuuden varmistamiseksi tämän asetuksen noudattamista mitataan 1 päivästä tammikuuta 2023 alkaen todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaavalla testillä. Komissio antaa 16 artiklan mukaisesti viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta laatimalla todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaava testi, jossa käytetään PEMS-mittausta.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.   Tämän asetuksen noudattamista valvotaan polttoaineenkulutusmittareista saatavien tietojen perusteella siihen asti, että todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaava testi tulee käyttöön, ja tässä yhteydessä sovelletaan kullekin valmistajalle vuonna 2021 asetettavaa raja-arvoa, joka vahvistetaan kyseisten tietojen ja valmistajakohtaisten hiilidioksidipäästöjen prosenttiosuuden suurimpana sallittuna erona ja joka mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti vuodesta 2021 tehtäviä tyyppihyväksyntämenettelyjä varten.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.   Jos valmistajan hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 b kohdassa vahvistetun raja-arvon, kyseisen valmistajan hiilidioksidipäästötavoitetta, jota käytetään tämän asetuksen vaatimustenmukaisuutta varten, mukautetaan määritetyn ylityksen mukaisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Komissio varmistaa, että yleisölle tiedotetaan siitä, miten 1 kohdassa tarkoitettu todellinen edustavuus kehittyy ajan mittaan.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jos ajoneuvon polttoaineenkulutuksen mittauslaitteiden asianmukaisia tarkkuusstandardeja ei ole saatavilla, komissiolla on valtuudet pyrkiä sopimukseen teknisistä standardeista ja ottaa ne käyttöön unionin lainsäädännössä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020.

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole saatavissa asianmukaisia tarkkuusstandardeja akkukäyttöisten sähköajoneuvojen, polttokennoajoneuvojen ja nestekaasukäyttöisten ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen mittauslaitteille.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä, jotka hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt menettelyille, joilla polttoaineenkulutusmittareista saatavat tiedot ilmoitetaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ottaa huomioon 12 artiklan nojalla suoritetut arvioinnit ja voi tarvittaessa tarkistaa asetuksessa (EY) N: o 715/2007 säädettyjä hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä. Komissio tekee erityisesti aiheellisia ehdotuksia mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, että ne kuvastavat riittävästi henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen todellisia hiilidioksidipäästöjä.

2.  Komissio ottaa huomioon 12 artiklan nojalla suoritetut arvioinnit ja voi tarvittaessa tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 715/2007 säädettyjä hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä. Komissio tekee erityisesti aiheellisia ehdotuksia mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, että ne kuvastavat riittävästi henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen todellisia hiilidioksidipäästöjä, myös käyttäen PEMS-mittausjärjestelmää ja anturilaitteita.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.   Komissio tarkastelee direktiiviä 1999/94/EY uudelleen 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jotta kuluttajille voidaan tarjota täsmällistä, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa markkinoille saatettavien uusien henkilöautojen polttoaineenkulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun yhteydessä komissio arvioi myös vaihtoehdot, joiden mukaisesti voidaan ottaa käyttöön uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva merkintä, ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio antaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen uusien päästövähennystavoitteiden asettamiseksi uusille henkilöautoille ja kevyille kuljetusajoneuvoille 1 päivästä tammikuuta 2031 alkaen, jotta voidaan vähintään säilyttää vuoteen 2030 mennessä aikaan saatu päästövähennysten kehityskaari.

Perustelu

Liittyy kiinteästi muihin tarkistuksiin.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi valta antaa 7 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 8 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa sekä 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

1.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi valta antaa 4 artiklan 3 c kohdassa, 7 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa ja 8 a kohdassa, 10 artiklan 8 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa, 12 artiklan 1 a kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa sekä 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

 

 

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 8 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa sekä 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

2.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 c kohdassa, 7 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa, 7 artiklan 8 a kohdassa, 10 artiklan 8 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa, 12 artiklan 1 a kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa sekä 14 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevan 7 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan, 10 artiklan 8 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

4.  Edellä olevan 4 artiklan 3 c kohdan, 7 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan, 7 artiklan 8 a kohdan, 10 artiklan 8 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan, 12 artiklan 1 a kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 715/2007

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset 15 artiklan mukaisesti määrittääkseen menettelyt, joilla tarkistetaan käytössä olevien kevyiden ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus sertifioitujen hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvojen osalta.

2.  Komissio hyväksyy delegoidut säädökset 14 a artiklan mukaisesti määrittääkseen menettelyt, joilla tarkistetaan käytössä olevien kevyiden ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus sertifioitujen hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvojen osalta.

Perustelu

Asetusta (EY) N:o 715/2007 ei ole vielä mukautettu Lissabonin sopimukseen. Parlamentti on kuitenkin Dessin mietinnön ja autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan suositusten yhteydessä ilmaissut selkeän kannan sen puolesta, että delegoidut säädökset olisivat ainoa asianmukainen menettely testausmenettelyjen määrittelemiseksi.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

14 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään artikla seuraavasti:

 

”14 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 11 a artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

___________________

 

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

Perustelu

Asetusta (EY) N:o 715/2007 ei ole vielä mukautettu Lissabonin sopimukseen. Parlamentti on kuitenkin Dessin mietinnön ja autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan suositusten yhteydessä ilmaissut selkeän kannan sen puolesta, että delegoidut säädökset olisivat ainoa asianmukainen menettely testausmenettelyjen määrittelemiseksi.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän kaavan laskemiseksi 4 kohdassa määritettyä vuoden 2021 päästökerrointa korjataan, jotta voidaan ottaa huomioon mitattujen WLTP-hiilidioksidipäästöjen ja ilmoitettujen WLTP-hiilidioksidipäästöjen välinen ero.

 

Komissiolla on valta hyväksyä 16 artiklan mukaisesti uusien toimijoiden osalta delegoituja säädöksiä tämän asetuksen muuttamiseksi laatimalla kaava, jolla lasketaan kunkin valmistajan vuoden 2021 päästötavoite.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6.3 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05 tai 1,0, tapauksen mukaan

Vuosina 2025–2029 ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05; jos summa on 1,0–0,98, ZLEV-kertoimen arvo on 1,0; jos summa on pienempi kuin 0,95, ZLEV-kertoimen arvo on 0,95

 

Vuodesta 2030 alkaen ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05 tai pienempi kuin 0,95, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05 tai 0,95, tapauksen mukaan

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6.3 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x on 15 prosenttia vuosina 2025–2029 ja 30 prosenttia vuodesta 2030 eteenpäin.

x on 20 prosenttia vuosina 2025–2029 ja 40 prosenttia vuodesta 2030 eteenpäin.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän kaavan laskemiseksi 4 kohdassa määritettyä vuoden 2021 päästökerrointa korjataan, jotta voidaan ottaa huomioon mitattujen WLTP-hiilidioksidipäästöjen ja ilmoitettujen WLTP-hiilidioksidipäästöjen välinen ero.

 

Komissiolla on valta hyväksyä 16 artiklan mukaisesti uusien toimijoiden osalta delegoituja säädöksiä tämän asetuksen muuttamiseksi laatimalla kaava, jolla lasketaan kunkin valmistajan vuoden 2021 päästötavoite.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6.3.1 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05 tai 1,0, tapauksen mukaan

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05; jos summa on 1,0–0,98, ZLEV-kertoimen arvo on 1,0; jos summa on pienempi kuin 0,95, ZLEV-kertoimen arvo on 0,95

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6.3.1 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x on 15 prosenttia

x on 20 prosenttia

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.2 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän kaavan laskemiseksi 4 kohdassa määritettyä vuoden 2021 päästökerrointa korjataan, jotta voidaan ottaa huomioon mitattujen WLTP-hiilidioksidipäästöjen ja ilmoitettujen WLTP-hiilidioksidipäästöjen välinen ero.

 

Komissiolla on valta hyväksyä 16 artiklan mukaisesti uusien toimijoiden osalta delegoituja säädöksiä tämän asetuksen muuttamiseksi laatimalla kaava, jolla lasketaan kunkin valmistajan vuoden 2021 päästötavoite.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6.3.2 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05 tai 1,0, tapauksen mukaan

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05 tai pienempi kuin 0,95, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05 tai 0,95, tapauksen mukaan

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6.3.2 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x on 30 prosenttia

x on 40 prosenttia

  • [1]    EYVL L 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen paremmilla päästönormeilla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja samalla myötävaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Asianmukaisilla standardeilla voidaan myös saada aikaan merkittäviä polttoainesäästöjä kuluttajille sekä parantaa ilmanlaatua kansalaisten kannalta.

Esittelijä katsoo, että oikeiden hiilidioksiditavoitteiden asettaminen ajoneuvoille on keskeistä siirryttäessä kohti talouden hiilestä irtautumista Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tämä on tarpeen, jotta unioni voisi hoitaa oman osuutensa maailmanlaajuisista ilmastoponnisteluista ja varmistaa samalla unionin ajoneuvoja valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn.

Muutokset ovat nopeita nykypäivän globaalissa autoteollisuudessa. Keskittymällä voimakkaammin innovointiin ja uusiin teknologioihin helpotetaan unionin teollisuuden sopeutumista muuttuviin tarpeisiin. Tämän lisäksi on odotettavissa, että tulevina vuosina akku- ja polttokennoteknologian jatkuva kehittyminen johtaa päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen nopeampaan globaalien markkinaosuuksien kasvuun.

Esittelijä panee merkille, että tähän mennessä innovoinnin kannustimena ovat olleet jo käytössä olevat kunnianhimoiset päästöjen vähentämistä koskevat normit. Autoteollisuus on sitä paitsi talouden ala, jolla on jo olemassa kohtuuhintaisia päästöjenvähentämistekniikoita, joiden avulla voidaan saada aikaan kustannustehokkaampia ja laajempia muutoksia. Näin ollen tässä asetuksessa päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille asetettavien hiilidioksiditavoitteiden ja vertailuarvotasojen on oltava tarpeeksi kunnianhimoisia, jotta ne olisivat unionin ilmastotavoitteiden mukaisia ja auttaisivat tukemaan tehokasta teknologista siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Asianmukaiset hiilidioksiditavoitteet ja päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tukemisen edellyttämät toimintapolitiikat ovat tärkeässä asemassa teknologianeutraaliuden saavuttamiseksi, markkinoiden vääristymisen ehkäisemiseksi ja teknologian tuotannon ja kehittämisen nopeuttamiseksi unionissa. Hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimien on oltava vakaassa käytössä vuonna 2025, jotta voidaan varmistaa, että unioni kykenee noudattamaan ilmastositoumuksiaan ja suojelemaan samalla autoteollisuuden kilpailukykyä. Jos vähentämistavoitteet jätetään niinkin myöhäisiksi kuin vuoteen 2030, tuloksena on vain teoreettinen vähentyminen. Näin ollen asetuksessa on asetettava voimakkaammat ja kunnianhimoisemmat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet ja ZLEV-tavoitteet, jotta varmistetaan, että unioni noudattaa pitkän aikavälin ilmastositoumuksiaan ja tuottaa hyötyä kansalaisille ja kuluttajille.

Esittelijä katsoo, että kunnianhimoiset hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet kevyille hyötyajoneuvoille ja vahvat ja vakaat kotimarkkinat päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille auttavat nopeuttamaan talouskasvua ja parantamaan unionin teollisuuden kilpailukykyä. Pyrittäessä lopettamaan riippuvuus öljyn ja öljytuotteiden tuonnista ja siirtymään kotimaisesti tuotettuun energiaan ja sähköön odotetaan, että BKT kasvaa ja kotimainen työllisyys lisääntyy sähköntuotannossa ja siihen liittyvillä aloilla. Siirtyminen vähähiiliseen liikkuvuuteen auttaa luomaan kasvua myös moottoriajoneuvojen toimitusketjussa ja lisäämään työllisyyttä asiaan liittyvillä teollisuudenaloilla. Huolimatta siitä, että ajoneuvon hankinnan alkukustannukset ovat oletetusti ja väliaikaisesti korkeammat, pitkällä aikavälillä kuluttajat, sekä uuden että käytetyn ajoneuvon ostajat, hyötyvät auton omistamiseen liittyvien kokonaiskustannusten huomattavasta laskusta vähäisempien polttoaine- ja ylläpitokustannusten takia. Siten voidaan odottaa, että kuluttajien käyttöön jää enemmän varoja, joilla he voivat hankkia muita tavaroita ja palveluja, ja että reaalitulot, kulutusmenot ja BKT kasvavat.

Siirtymä kohti vaihtoehtoisia voimalaitteita yhdistetään rakenteellisiin muutoksiin autoteollisuuden arvoketjussa. Siksi on ratkaisevan tärkeää tarkastella vakavasti vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen väistämättömiä sosiaalisia vaikutuksia autoteollisuudessa. Yhtä tärkeää on, että Euroopan unioni käsittelee ennaltaehkäisevästi työllisyysvaikutuksia, jotka ovat erityisen voimakkaita alueilla, joihin siirtymä kohdistuu eniten. Nykyisiin politiikkatoimiin on siksi liitettävä työntekijöiden uudelleensijoittamista ja heidän osaamisensa uudistamista ja kehittämistä koskevia kohdennettuja ohjelmia. Koulutusohjelmat ja työnhakualoitteet on toteutettava tiiviissä vuoropuhelussa kaikkien asiaankuuluvien työmarkkinaosapuolten kanssa. Tällaisia toimia olisi yhteisrahoitettava tarkoitukseen varatuilla tuloilla, joita saadaan tämän asetuksen mukaisesti kerättävistä liikapäästömaksuista.

Onnistunut siirtyminen päästöttömään ja vähäpäästöiseen liikkuvuuteen edellyttää ajoneuvoja, infrastruktuureja, sähköverkkoja, työllisyysohjelmia ja taloudellisia kannustimia koskevaa johdonmukaista poliittista kehystä kaikkialla unionissa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Käsi kädessä tämän kanssa kulkee vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto. Tämä infrastruktuuri on otettava viipymättä käyttöön, jotta saadaan kuluttajien ja päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen potentiaalisten ostajien luottamus. Siksi unionin ja kansallisen tason erilaisten tukijärjestelmien on toimittava tehokkaasti yhdessä, jotta saadaan käyttöön merkittävä määrä julkisia ja yksityisiä investointeja.

Esittelijä korostaa, että kuluttajat tarvitsevat realistisia polttoaineenkulutuksen arvoja voidakseen tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Tiedot näistä arvoista auttavat lisäämään kuluttajien luottamusta. Paremmin suunnitelluilla ja pidemmälle yhdenmukaistetuilla unionin vaatimuksilla autojen merkinnöistä autetaan tarjoamaan kuluttajille vertailukelpoista, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tietoa päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen eduista. Näihin merkintöihin on sisällyttävä tietoja ilmansaasteista, hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineenkulutuksesta sekä käyttökuluista. Autojen asianmukaiset merkinnät auttavat lisäksi tukemaan polttoainetaloudellisimpien ja ympäristöystävällisimpien autojen käyttöönottoa kaikkialla unionissa.

Uusien henkilöautojen virallisten tyyppihyväksyntätietojen ja todellisia hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen välinen kasvava ero on erittäin huolestuttava: vuonna 2015 se oli 42 prosenttia ja kasvaa yhä. Esittelijä on huolissaan siitä, että tämä ero vähentää merkittävästi nykyisten hiilidioksidipäästöjä koskevien säännösten tehokkuutta, ja vaatii, että asiaan kiinnitetään välittömästi huomiota vuoden 2020 jälkeisten säännösten osalta. Vaikka siirtyminen NEDC-testistä WLTP-testiin todennäköisesti antaa edustavampia tyyppihyväksynnän hiilidioksidipäästölukuja, sen ei odoteta kurovan kokonaan umpeen eroa testeissä mitattujen ja todellisten päästöjen välillä. Tällä kasvavalla erolla on huomattava vaikutus kuluttajiin, ilman laatuun, kaupunkeihin ja poliittisiin päättäjiin, ja sitä on käsiteltävä vakavasti ja tehokkaasti.

Esittelijä katsoo, että paras tapa varmistaa typpihyväksyntäarvojen todellinen edustavuus on ottaa käyttöön todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaava testi, jonka kehittämistä koskevat valtuudet annetaan komissiolle. Sillä välin ja siihen asti, kunnes ajonaikainen testi tulee voimaan ja sitä voidaan käyttää, noudattamisen valvonta olisi varmistettava käyttämällä polttoaineen kulutusmittareista saatuja tietoja, jotka valmistajat ilmoittavat, sekä asetettavia enimmäisarvoja.

Pitkällä aikavälillä esittelijän tavoitteena on varmistaa, että saadaan selkeä käsitys ajoneuvojen erityyppisten polttoaineiden elinkaaren aikaisista kokonaispäästöistä. Tällaisten tietojen avulla voidaan muotoilla paremmin tämän alan tulevaa poliittista päätöksentekoa ja varmistaa, että päästöjä vähennetään tehokkaasti koko arvoketjussa.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)16997

Adina-Ioana VĂLEAN

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 13E102

Bryssel

Aihe:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD)

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 24. huhtikuuta 2018 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 21 puolesta ja 2 tyhjää[1], että asiasta vastaava ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 21.3.2018

LAUSUNTO

  EUROOPAN PARLAMENTILLE

          NEUVOSTOLLE

          KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2017)0676, 8.11.2017 – 2017/0293(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa antava ryhmä kokoontui 23. ja 30. tammikuuta 2018 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] ehdotusta, jolla laaditaan uudelleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 510/2011, annettu 11 päivänä toukokuuta 2011, päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, ja totesi yksimielisesti seuraavaa.

1. Seuraavat osuudet tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaasävyisellä kirjasinlajilla, jota yleensä käytetään sisällöllisten muutosten esittämiseen:

– johdanto-osan 22 kappaleessa ilmauksen ”siinä otetaan huomioon” poisto;

– johdanto-osan 29 kappaleessa ilmausten ”ja uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen” ja ”ja kevyet kuljetusajoneuvot” lisääminen ja ilmauksen ”autojen” korvaaminen ilmauksella ”ajoneuvojen” ja ilmauksen ”henkilöautoja” korvaaminen ilmauksella ”kevyitä kuljetusajoneuvoja”;

– johdanto-osan 38 kappaleessa asetuksen (EU) N:o 510/2011 johdanto-osan 27 kappaleen kolmannen ja neljännen virkkeen poisto;

– asetuksen (EY) N:o 443/2009 johdanto-osan 30 kappaleen poisto;

– 1 artiklan 1 kohdassa asetuksen (EY) N:o 443/2009 1 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen ja asetuksen (EU) N:o 510/2011 1 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen poisto;

– 4 artiklan 2 kohdassa asetuksen (EU) N:o 510/2011 4 artiklan kolmannen kappaleen johdantokappaleen poisto;

– 9 artiklan 1 kohdan johdantokappaleessa ilmauksen ”täytäntöönpanosäädöksellä” lisääminen ja ilmauksen ”kustakin valmistajasta” poisto;

– 14 artiklan 2 kohdassa asetuksen (EY) N:o 443/2009 13 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen poisto;

– liitteessä I olevan A osan 2 kohdassa ilmauksen ”kalenterivuosikohtainen” korvaaminen ilmauksella ”vuonna 2020”;

– liitteessä I olevan A osan 4 kohdassa ilmauksen ”ajokuntoisten” lisääminen;

– liitteessä I olevan B osan 1 kohdassa ilmauksen ”mitattuina grammoina kilometriä kohti” poisto;

– liitteessä II asetuksessa (EY) N:o 443/2009 olevien A osan 2 kohdan kolmannen virkkeen, A osan 3 kohdan e alakohdan ja liitteessä II olevan B osan koko tekstin poisto;

– liitteessä III asetuksen (EU) N:o 510/2011 A osan 2 kohdassa olevan kolmannen virkkeen poisto.

2. Johdanto-osan 19 kappaleessa olisi pitänyt olla asetuksen (EY) N:o 443/2009 johdanto-osan 12 kappaleen toinen virke (”Tarkoituksenmukainen parametri tämän hyödyn kuvaamiseksi on auton massa, joka korreloi tämänhetkisten päästöjen kanssa ja johtaa näin ollen todenmukaisempiin ja kilpailun kannalta puolueettomiin tavoitteisiin.”), ja sen ehdotettu poisto olisi pitänyt merkitä harmaasävyisellä kirjasinlajilla.

3. Johdanto-osan 28 kappaleessa sana ”varmistetaan” olisi pitänyt merkitä muodolliseksi muutokseksi asetuksen (EU) N:o 333/2014 johdanto-osan 9 kappaleen nykyiseen tekstiin.

4. 3 artiklan 1 kohdan h alakohdassa ilmauksen ”CO2-” poisto ennen ilmausta ”päästöjen massaksi”, englanninkielisen ilmauksen ”mass emissions” korvaaminen ilmauksella ”mass emission”, ilmauksen ”ajoneuvon” lisääminen ennen ilmausta ”vaatimustenmukaisuustodistuksessa” ja ilmauksen ”henkilöautoja varten” poisto ennen ilmausta ”määritetyn mittausmenetelmän” olisi pitänyt merkitä muodollisiksi muutoksiksi asetuksen (EY) N:o 443/2009 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan nykyiseen tekstiin.

5. Liitteessä I olevassa A osan 1 kohdassa ilmauksen ”c)”poisto ennen ilmausta ”Vuodesta 2020:” olisi pitänyt merkitä muodolliseksi muutokseksi asetuksen (EU) N:o 443/2009 liitteessä I olevan1 kohdan c alakohdan nykyiseen tekstiin. Viittaus siihen, että teksti on peräisin asetuksesta (EU) N:o 333/2014 olisi pitänyt olla ennen poistettua ilmausta ”c) Vuodesta 2020:”.

6. Liitteessä I olevan A osan 3 kohdan ja B osan 3 kohdan viimeisestä virkkeestä olisi poistettava ilmaisu ”tämän liitteen”.

7. Liitteessä I olevassa B osan 1 kohdassa ilmauksen ”c)”poisto ennen ilmausta ”Vuodesta 2020:” olisi pitänyt merkitä muodolliseksi muutokseksi asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä I olevan1 kohdan c alakohdan nykyiseen tekstiin.

8. Liitteessä I olevassa B osan 5 kohdassa olevaa viittausta 11 artiklaan olisi muutettava niin, että viitataan 10 artiklaan.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER    H. LEGAL          L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies  Neuvoston oikeudellinen neuvonantaja  Pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.9.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2017)0676 – C8‑0395/2017 – 2017/0293(COD))

Valmistelija: Karima Delli

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassa16 asetetaan seuraava selkeä tavoite: tämän vuosisadan puoleenväliin mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen on oltava vähintään 60 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990 ja vakaalla uralla kohti nollatasoa. Terveyttämme vahingoittavia ja ilman laatua pilaavia liikenteen aiheuttamia päästöjä on vähennettävä jyrkästi ilman viivettä. Perinteisten polttomoottoreiden päästöjä on tarpeen vähentää edelleen vuoden 2020 jälkeen. Päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen on oltava käytössä ja saatava merkittävä markkinaosuus vuoteen 2030 mennessä.

(3)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassa16 asetetaan seuraava selkeä tavoite: tämän vuosisadan puoleenväliin mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen on oltava vähintään 60 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990 ja vakaalla uralla kohti nollatasoa. Terveyttämme vahingoittavia ja ilman laatua pilaavia liikenteen aiheuttamia päästöjä on vähennettävä jyrkästi ilman viivettä. Perinteisten polttomoottoreiden päästöjä on tarpeen vähentää edelleen vuoden 2020 jälkeen. Päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen on oltava käytössä ja saatava merkittävä markkinaosuus vuoteen 2030 mennessä ottaen huomioon myös autoteollisuuden tukitoimet. Jotta unioni voisi täyttää sitoumuksensa, jotka se antoi Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa 2015, liikenteen alalla on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja myös henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Tavoitteet olisi pidettävä realistisella tasolla, jotta autoteollisuus voi mukautua ja jotta valmistajille aiheutuvat kustannukset eivät nousisi, mikä rajoittaisi tuotantoa ja uusien autojen hankintaa unionissa ja vaikuttaisi myös työllisyyteen. Liian kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen voisi myös vaarantaa Pariisin ilmastosopimuksen yhteydessä asetettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteiden saavuttamisen, ellei liikenteen päästöjä vähennetä riittävästi.

_________________

_________________

16 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia, COM(2016) 501 final.

16 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia, COM(2016)0501 final.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Komission tiedonannoissa Eurooppa liikkeellä17 ja Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevan eurooppalaisen strategian toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapalloa, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuuttaan ja työntekijöitään18 korostetaan, että henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästönormit ovat keskeinen innovoinnin ja tehokkuuden edistäjä, parantavat osaltaan autoteollisuuden kilpailukykyä ja avaavat tietä päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille teknologianeutraalilla tavalla.

(4)  Komission tiedonannoissa Eurooppa liikkeellä17 ja Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevan eurooppalaisen strategian toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapalloa, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuuttaan ja työntekijöitään18 korostetaan, että henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästönormit ovat keskeinen innovoinnin ja tehokkuuden edistäjä, parantavat osaltaan autoteollisuuden kilpailukykyä ja avaavat tietä päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille teknologianeutraalilla tavalla. Puhtaiden ajoneuvojen markkinaosuus on kuitenkin pieni ja suurin osa unionissa olevista autoista toimii edelleen bensiini- tai dieselmoottoreilla. Näistä syistä kestävien ja kohtuuhintaisten vaihtoehtojen tarjoaminen unionin kuluttajille edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon sisältyy tuki puhtaiden ajoneuvojen käyttöönotolle sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja vaihtoehtoisen infrastruktuurin käyttöönoton nopeuttaminen.

_________________

_________________

17 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EUROOPPA LIIKKEELLÄ Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla (COM(2017)283 final).

17 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EUROOPPA LIIKKEELLÄ Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla (COM(2017)0283 final).

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle […].

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle […].

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Rakenteellinen siirtyminen kohti vaihtoehtoisia voimalaitteita yhdistetään rakenteellisiin muutoksiin autoteollisuuden arvoketjuissa. Tämä herättää kysymyksiä siitä, missä osat on valmistettu ja mistä ne on hankittu, sekä siitä, kuinka unionin toimittajat pysyvät edelleen kilpailukykyisinä. Tätä taustaa vasten komission aloitteet, kuten unionin akkualan yhteenliittymä, ovat tervetulleita, mutta edellyttävät, että komissio seuraa kehitystä jatkuvasti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Kun otetaan huomioon alan tulevaan teknologiseen ja sosiologiseen kehitykseen liittyvät epävarmuudet, ei ole suotavaa suosia varhaisessa vaiheessa radikaalisti yhtä tai useampaa teknistä vaihtoehtoa, jotka saattaisivat tulevaisuudessa osoittautua yleisesti vähemmän merkittäviksi, vaan olisi pikemminkin tutkittava tällä hetkellä saatavilla olevien eri teknologioiden mahdollisuuksia ja synergioita. Tältä osin on syytä palauttaa mieliin teknologianeutraaliuden perusperiaate, johon unioni on sitoutunut ja joka sitoo sitä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Sen vuoksi on aiheellista jatkaa kyseisten asetusten tavoitteisiin pyrkimistä vahvistamalla uudet EU:n koko ajoneuvokantaan sovellettavat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet henkilöautoille ja kevyille kuljetusajoneuvoille vuoteen 2030 saakka. Vähennystasoja määriteltäessä on otettu huomioon näiden tasojen tehokkuus pyrittäessä kustannustehokkaasti vähentämän taakanjakoasetuksen […/…] soveltamisalaan kuuluvien alojen päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Samoin on otettu huomioon yhteiskunnalle, valmistajille ja ajoneuvojen käyttäjille aiheutuvat kustannukset ja säästöt, näiden tasojen suorat ja epäsuorat vaikutukset työllisyyteen, kilpailukykyyn ja innovaatioon sekä sivuhyödyt, joita saadaan vähentyneinä ilmansaasteina ja energiaturvallisuutena.

(10)  Sen vuoksi on aiheellista jatkaa kyseisten asetusten tavoitteisiin pyrkimistä vahvistamalla uudet EU:n koko ajoneuvokantaan sovellettavat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet henkilöautoille ja kevyille kuljetusajoneuvoille vuoteen 2030 saakka. Vähennystasoja määriteltäessä on otettu huomioon näiden tasojen tehokkuus pyrittäessä kustannustehokkaasti vähentämän taakanjakoasetuksen […/…] soveltamisalaan kuuluvien alojen päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Samoin on otettu huomioon yhteiskunnalle, valmistajille ja ajoneuvojen käyttäjille aiheutuvat kustannukset ja säästöt, näiden tasojen suorat ja epäsuorat vaikutukset työllisyyteen, kilpailukykyyn ja innovaatioon sekä sivuhyödyt, joita saadaan vähentyneinä ilmansaasteina ja energiaturvallisuutena. Uusiutuvien muiden kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö (keskittyminen synteettisiin polttoaineisiin, jotka on määritelty uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (RED II -direktiivin) 2 artiklan määritelmien mukaisesti kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden avulla (RED II -direktiivin liite IX) kestävyyskriteerien mukaisesti) voi vähentää polttoaineen ”lähteeltä pyöriin” -hiilidioksidipäästöjä merkittävästi uudessa ja nykyisessä ajoneuvokannassa. Jotta teknologian kehittämistä edistetään ja näiden polttoaineiden osuutta lisätään markkinoilla, uusiutuvien muiden kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö olisi otettava huomioon valmistajien päästötavoitteessa, jos valmistaja sitoutuu tähän vapaaehtoisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Asetuksen (EY) N:o 715/2007 tarkistamisella pyritään vähentämään merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen käyttövoimajärjestelmissä. Tarkistuksella on siis kolme tavoitetta: ympäristöä koskeva tavoite, jossa pyritään torjumaan ilmaston lämpenemistä ja minimoimaan ihmisen terveydelle haitalliset päästöt, kestävää kehitystä koskeva tavoite, jossa pyritään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, sekä taloudellinen tavoite, jossa pyritään parantamaan unionin autoteollisuuden kilpailukykyä aiheuttamatta alalle korjaamatonta vahinkoa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Vaikka uuden yhdenmukaistetun kevyiden ajoneuvojen kansainvälisen testimenetelmän (WLTP-testimenetelmä) käyttöönoton pitäisi mahdollistaa ajoneuvojen ilmoitettujen ja tosiasiallisten hiilidioksidipäästöjen välisten erojen pienentäminen verrattuna uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) mukaisiin testeihin, erot kuitenkin jatkuvat. Tämän vuoksi on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kehittää ja ottaa käyttöön sekä laboratorioissa että niiden ulkopuolella suoritettavia testejä, jotka vastaisivat mahdollisimman paljon todellisuutta mitattaessa energian todellista kulutusta ja päästöjä todellisissa ajo-olosuhteissa. Tätä varten komission olisi otettava testit käyttöön lainsäädäntökehyksessä heti, kun ne ovat käyttövalmiita.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat vaatimukset on tärkeää asettaa niin, että ajoneuvojen valmistajille taataan edelleen ennustettavuus ja suunnitteluvarmuus kaikkialla unionissa koko niiden uusien autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen muodostaman ajoneuvo kannan osalta.

(12)  On osoitettu, että ilmoitettujen hiilidioksidipäästölukemien ja todellisissa ajo-olosuhteissa mitattujen lukemien välinen ero on kasvanut tuntuvasti sen jälkeen, kun ensimmäinen unionin säädös kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeista tuli voimaan, ja vaikka WLTP-testimenetelmän pitäisi kuvastaa paremmin tyypillisiä todellisia ajo-olosuhteita kuin NEDC:n, siinäkin rajoitutaan edelleen laboratoriotestausmenettelyyn, mikä merkitsee sitä, että ero voi jälleen kasvaa muutaman vuoden kuluttua, mutta myös sitä, että estolaitteiden laiton käyttö on yhä mahdollista ja voi jäädä havaitsematta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  On tärkeää, että tällä asetusta (EY) N:o 715/2007 muuttavalla tarkistamisella hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevista vaatimuksista pyritään jatkuvuuteen ja tiettyyn vakauteen ja ennakoitavuuteen alan eri toimijoiden kannalta unionissa, erityisesti ajoneuvojen valmistajien kannalta koko niiden uusien autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen muodostaman ajoneuvokannan osalta. Tämän vuoksi on pyrittävä jatkamaan pyrkimyksiä parantaa alkuperäisen asetuksen osatekijöitä mukauttamalla niitä ympäristöä koskeviin tarpeisiin ja alan uusiin teknologisiin valmiuksiin järkyttämättä samalla tasapainoa unionin merkittävien alojen välillä vaan päinvastoin edistämällä unionin kilpailukykyä ja innovointia.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Uusien henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen muodostaman unionin koko ajoneuvokannan vähennystasot olisi sen vuoksi vahvistettava vuodeksi 2025 ja vuodeksi 2030, kun otetaan huomioon aika, joka kuluu ajoneuvokannan uusiutumiseen, ja se, että tieliikennealan on osaltaan edistettävä vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Tämä asteittainen lähestymistapa antaa myös autoteollisuudelle selkeän ja varhaisen signaalin olla viivyttämättä energiatehokkaiden teknologioiden sekä päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuontia markkinoille.

(13)  Tämän vuoksi on ratkaisevan tärkeää jatkaa työtä vielä luotettavamman ja realistisemman hiilidioksidimittauksen aikaansaamiseksi ja erityisesti luoda testimenetelmät todellisten ajonaikaisten päästöjen mittaamiseksi; tähän pääsemiseksi yhteisen tutkimuskeskuksen olisi tutkittava ja vertailtava eri testimenetelmiä, siten että katetaan myös mahdolliset fyysisiin olosuhteisiin ja ajokäyttäytymiseen liittyvät erot. On myös tärkeää tarkistaa testausmenettelyä säännöllisin väliajoin.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tieliikenteen on irtauduttava hiilestä täysin, jotta unioni saavuttaisi vuoden 2050 ilmastotavoitteensa. Tästä syystä uudet hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat ajoneuvot ja kevyet kuljetusajoneuvot on poistettava käytöstä viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Komission olisi arvioitava, miten voidaan ottaa huomioon tieajoneuvot markkinavalvontavälineiden avulla mutta myös ajoneuvojen jälkiasennukseen tarjottavilla kannustimilla, silloin kun se on tehokasta ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tätä varten olisi laadittava valmistelevia tutkimuksia, joiden avulla voitaisiin laatia unionin puitteet jälkiasennuksia koskevan teknologian edistämiseksi. Myös uusiutuva energia on avainasemassa unionin liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, mistä syystä on erityisen tärkeää ottaa huomioon kaikenlaiset uusiutuvien energialähteiden ja vähemmän hiilipitoisten polttoaineiden muodot ja luoda kannustimia, joilla voidaan tehokkaasti edistää unionin liikennealan irtautumista hiilestä ja maantieajoneuvojen jälkiasennusta. Tässä asetuksessa ei oteta huomioon nestemäisten ja/tai kaasumaisten maantieliikenteen polttoaineiden uusiutuvista energialähteistä saatavaa sisältöä, koska mittausvaiheessa ei tehdä eroa uusiutuvista ja muista kuin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan hiilidioksidin välillä. Olisi tarpeen kehittää menetelmä, jossa otetaan huomioon uusiutuvien nestemäisten ja/tai kaasumaisten maantieliikenteen polttoaineiden uusiutuvan energian osuus, kun määritetään uusien henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Vaikka unioni on maailman suurimpia moottoriajoneuvojen valmistajia ja osoittaa teknologista johtajuutta tällä alalla, kilpailu kovenee ja maailmanlaajuinen autoteollisuusala muuttuu nopeasti, kun innovoidaan sähköisiin voimalaitteisiin sekä vuorovaikutteiseen, verkotettuun ja automatisoituun liikkuvuuteen. Jotta unioni voi säilyttää maailmanlaajuisen kilpailukykynsä ja markkinoillepääsyn, se tarvitsee sääntelykehyksen, mukaan lukien päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen alalla erityisen kannustimen, jolla luodaan laajat kotimarkkinat ja tuetaan teknologista kehitystä ja innovointia.

(14)  Vaikka unioni on maailman suurimpia moottoriajoneuvojen valmistajia ja osoittaa teknologista johtajuutta tällä alalla, kilpailu kovenee ja maailmanlaajuinen autoteollisuusala muuttuu nopeasti, kun innovoidaan sähköisiin voimalaitteisiin sekä vuorovaikutteiseen, verkotettuun ja automatisoituun liikkuvuuteen. Jos unionin teollisuus sitoutuu myöhään välttämättömään energiasiirtymään liikenteen alalla, se menettää johtoasemansa. Jotta unioni voi säilyttää maailmanlaajuisen kilpailukykynsä ja markkinoillepääsyn, se tarvitsee sääntelykehyksen, mukaan lukien päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen alalla erityisen kannustimen, jolla luodaan laajat kotimarkkinat ja tuetaan teknologista kehitystä ja innovointia.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Pitkän aikavälin tavoitetta täysin hiilettömästä unionin liikkuvuudesta ei ole mahdollista saavuttaa ilman teknologisia innovaatioita ja tekniikan edistymistä. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon kasvava kansainvälinen teknologinen kilpailu on välttämätöntä, että unioni ja jäsenvaltiot jatkavat pyrkimyksiään tutkia ja kehittää aloitteita, joilla vahvistetaan alan mahdollisia synergioita unionin akkualan yhteenliittymän esimerkin mukaisesti, ja tukevat julkisia ja yksityisiä investointeja unionin autoalan tutkimukseen ja innovointiin, jotta säilytetään unionin teknologinen johtoasema alalla ja varmistetaan sen tehokkaan ja kilpailukykyisen teollisen kannan pitkän aikavälin kestävyys maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  On ehdottoman tärkeää tarkastella siirtymän sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ja käsitellä ennaltaehkäisevästi työpaikkojen häviämistä, jonka aiheuttaa teollisuuden syvä muutosprosessi ja jota ei voida välttää; tässä yhteydessä työntekijöiden uudelleensijoittamisen, uudelleenkoulutuksen tai täydennyskoulutuksen, muun koulutuksen sekä työnhakualoitteiden vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten kanssa olisi oltava etusijalla ennen kuin sosiaalista vahinkoa aiheutuu.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Käyttöön olisi otettava erityinen kannustinmekanismi, jolla helpotetaan sujuvaa siirtymistä kohti päästötöntä liikkuvuutta. Tämä hyvitysmekanismi olisi suunniteltava niin, että sillä edistetään päätöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin markkinoille.

(15)  Käyttöön olisi otettava erityinen kannustinmekanismi, jolla helpotetaan sujuvaa siirtymistä ajoissa kohti päästötöntä liikkuvuutta. Tämä hyvitysmekanismi olisi suunniteltava niin, että sillä edistetään päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin markkinoille. Tämän mekanismin olisi oltava puolueeton kaikkien teknologioiden tai innovatiivisten polttoaineiden suhteen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkausinfrastruktuurin nopea ja asianmukainen käyttöönotto on olennaista päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen markkinoiden kehityksen kannalta, jotta kuluttajien luottamus saavutetaan; on olennaisen tärkeää, että sen käyttöönottoon tehtäviä investointeja jatketaan ja lisätään sekä unionin että jäsenvaltioiden erilaisilla tukivälineillä, joilla edistetään kattavan suotuisan toimintaympäristön saavuttamista, mukaan luettuina luotettavat autojen merkintäjärjestelmät, ilmanlaatua ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevien vaatimusten tiukka valvonta sekä autoteollisuuden työntekijöiden vahvat tukijärjestelmät. Tankkauskysymys liittyy erottamattomasti ajoneuvojen toimintasäteeseen, koska mitä pidemmäksi se kehittyy, sitä harvemmin tarvitaan tankkausta. Komission olisi näin ollen otettava huomioon teknologinen kehitys, joka vaikuttaa infrastruktuurien käyttöönottoon erityisesti akkujen toimintasäteen osalta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Paremmin suunnitelluilla autojen merkinnöillä, jotka tarjoavat kuluttajille vertailtavaa, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tietoa vähäpäästöisten autojen eduista, mukaan luettuina tiedot ilman epäpuhtauksista ja käyttökustannuksista hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen lisäksi, voitaisiin tukea polttoainetaloudellisimpien ja ympäristöystävällisimpien autojen käyttöönottoa kaikkialla unionissa. Komission olisi sen vuoksi tarkasteltava uudelleen direktiiviä 1999/94/EY 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä ja esitettävä asiaa koskeva lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Jotta henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen markkinoiden monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin kuluttajien tarpeisiin säilyisi, hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä lineaarisessa suhteessa ajoneuvojen tarjoamaan hyötyyn. Massan säilyttämistä hyötyparametrina pidetään johdonmukaisena nykyisen järjestelmän kanssa. Jotta voitaisiin ottaa paremmin huomioon maanteillä liikkuvien ajoneuvojen massa, parametri olisi muutettava ajokuntoisen ajoneuvon massasta ajoneuvon testimassaan, kuten täsmennetään 1 päivänä kesäkuuta 2017 annetussa asetuksessa (EU) 2017/1151, vuodesta 2025 alkaen.

(19)  Jotta henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen markkinoiden monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin kuluttajien tarpeisiin säilyisi, hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä lineaarisessa suhteessa ajoneuvojen tarjoamaan hyötyyn. Massan säilyttämistä hyötyparametrina pidetään johdonmukaisena nykyisen järjestelmän kanssa. Jotta voitaisiin ottaa paremmin huomioon maanteillä liikkuvien ajoneuvojen massa, parametri olisi muutettava ajokuntoisen ajoneuvon massasta ajoneuvon testimassaan, kuten täsmennetään 1 päivänä kesäkuuta 2017 annetussa asetuksessa (EU) 2017/1151, vuodesta 2030 alkaen.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Olisi vältettävä sitä, että EU: n koko ajoneuvokantaan sovellettavia tavoitteita muutetaan ajoneuvokannan keskimääräisen massan muuttuessa. Keskimääräisen massan muutokset olisi sen vuoksi otettava viipymättä huomioon päästötavoitteiden laskelmissa ja tässä tarkoituksessa käytetyn keskimääräisen massa-arvon mukautukset olisi sen vuoksi tehtävä joka toinen vuosi vuodesta 2025 alkaen.

(20)  Olisi vältettävä sitä, että EU:n koko ajoneuvokantaan sovellettavia tavoitteita muutetaan ajoneuvokannan keskimääräisen massan muuttuessa. Keskimääräisen massan muutokset olisi sen vuoksi otettava viipymättä huomioon päästötavoitteiden laskelmissa ja tässä tarkoituksessa käytetyn keskimääräisen massa-arvon mukautukset olisi sen vuoksi tehtävä joka toinen vuosi vuodesta 2030 alkaen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta voidaan jakaa päästövähennystoimet kilpailuneutraalilla ja oikeudenmukaisella tavalla, joka heijastaa henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen markkinoiden monimuotoisuutta, ja jotta voidaan ennakoida vuonna 2021 tapahtuvaa siirtymistä WLTP: llä mitattuihin päästötavoitteisiin, on aiheellista määrittää raja-arvokäyrän kaltevuus käyttäen perustana kyseisenä vuonna ensimmäisen kerran rekisteröitävien ajoneuvojen päästöjä ja ottaa huomioon EU: n koko ajoneuvokantaan sovellettavien tavoitteiden muutos vuosien 2021, 2025 ja 2030 välillä sen varmistamiseksi, että vähentämistoimet jakautuvat tasapuolisesti kaikkien valmistajien kesken. Kun kyseessä ovat kevyet kuljetusajoneuvot, ajoneuvojen valmistajiin sovellettavaa lähestymistapaa olisi sovellettava myös kevyempien, autosta johdettujen pakettiautojen valmistajiin, kun taas raskaampiin segmentteihin kuuluvien ajoneuvojen valmistajien osalta olisi vahvistettava jyrkempi kiinteä kaltevuus koko tavoitejakson ajaksi.

(21)  Jotta voidaan jakaa päästövähennystoimet kilpailuneutraalilla ja oikeudenmukaisella tavalla, joka heijastaa henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen markkinoiden monimuotoisuutta, ja jotta voidaan ennakoida vuonna 2021 tapahtuvaa siirtymistä WLTP:llä mitattuihin päästötavoitteisiin, on aiheellista määrittää raja-arvokäyrän kaltevuus käyttäen perustana kyseisenä vuonna ensimmäisen kerran rekisteröitävien ajoneuvojen päästöjä ja ottaa huomioon EU:n koko ajoneuvokantaan sovellettavien tavoitteiden muutos vuosien 2021 ja 2030 välillä sen varmistamiseksi, että vähentämistoimet jakautuvat tasapuolisesti kaikkien valmistajien kesken. Kun kyseessä ovat kevyet kuljetusajoneuvot, ajoneuvojen valmistajiin sovellettavaa lähestymistapaa olisi sovellettava myös kevyempien, autosta johdettujen pakettiautojen valmistajiin, kun taas raskaampiin segmentteihin kuuluvien ajoneuvojen valmistajien osalta olisi vahvistettava jyrkempi kiinteä kaltevuus koko tavoitejakson ajaksi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Tämän asetuksen tavoitteena on luoda autoteollisuudelle kannustimia investoida uusiin teknologioihin. Asetuksella edistetään aktiivisesti ekoinnovointia, ja siinä säädetään mekanismista, jonka avulla on tarkoitus ottaa huomioon tuleva tekninen kehitys. Kokemus on osoittanut, että ekoinnovaatioilla on menestyksekkäästi edistetty asetusten (EY) N: o 443/2009 ja (EU) N: o 510/2011 kustannustehokkuutta ja todellisten ajonaikaisten hiilidioksidipäästöjen alentamista. Tämä menettely olisi sen vuoksi säilytettävä ja sen soveltamisalaa olisi laajennettava niin, että kannustetaan ilmastointijärjestelmien tehokkuusparannuksiin.

(22)  Tämän asetuksen tavoitteena on mahdollistaa todelliset ajonaikaiset päästövähennykset luomalla autoteollisuudelle kannustimia investoida uusiin teknologioihin ja vähentää todellisia ajonaikaisia päästöjä säilyttäen silti teknologianeutraalius. Asetuksella edistetään aktiivisesti ekoinnovointia, ja siinä säädetään mekanismista, jonka avulla on tarkoitus ottaa huomioon tuleva tekninen kehitys. Kokemus on osoittanut, että ekoinnovaatioilla on menestyksekkäästi edistetty asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 kustannustehokkuutta ja todellisten ajonaikaisten hiilidioksidipäästöjen alentamista. Tämä menettely olisi sen vuoksi säilytettävä ja sen soveltamisalaa olisi laajennettava niin, että kannustetaan ilmastointijärjestelmien tehokkuusparannuksiin ja hiilidioksidipäästövähennyksiin ja typen oksidien päästövähennyksiin, ja olisi harkittava moottorien jälkiasennusta; lisäksi olisi otettava huomioon materiaalit, joita on käytetty ajoneuvon elinkaaren aikana tuotantoa, valmistusta ja käytöstä poistoa koskevissa vaiheissa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Unioniin rekisteröityjen uusien autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöt mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti ilman, että mittausvaiheessa erotellaan ei-uusiutuvan ja uusiutuvan energiamuodon tuottamaa hiilidioksidia. Olisi tarpeen kehittää menetelmä, joka ottaa huomioon uusiutuvien nestemäisten ja/tai kaasumaisten liikenteen polttoaineiden uusiutuvan energian määrän määrittäessään autojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b)  Tiettyjen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö voi tarjota merkittäviä hiilidioksidipäästövähennyksiä ”lähteeltä pyöriin” -mallia ajatellen, mutta luotettavaa menetelmää sen huomioon ottamiseksi ei vielä ole olemassa; sen vuoksi suositellaan, että komissio tukee siihen pyrkivää tutkimusta, jotta se voitaisiin sisällyttää sääntelykehykseen mahdollisimman pian.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 c)  Koska tämän asetuksen tavoitteena on todellisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, komission olisi otettava huomioon standarditestisyklin ulkopuoliset teknologiat, jotka eivät kuulu ekoinnovaatioiden mekanismin piiriin, jos ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä mitattavissa, osoitettavissa ja todennettavissa olevalla tavalla.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 d)  Kun otetaan huomioon vaihtoehtoista voimanlähdettä käyttävien ajoneuvojen markkinoille tulo, asiaankuuluvan infrastruktuurin käyttöönotto ja kuluttajien kysynnän muuttuminen, tavoitetasoa on muutettava avoimesti. Komission ehdotuksessa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevaksi direktiiviksi annetaan ohjeita vaihtoehtoisen infrastruktuurin tarpeisiin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 e)  Erityisesti olisi edistettävä innovatiivisten käyttövoimatekniikoiden kehittämistä, sillä niiden aiheuttamat päästöt ovat tavanomaisten henkilöautojen aiheuttamia merkittävästi alhaisemmat. Näin edistetään unionin teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukykyä ja luodaan lisää korkealaatuisia työpaikkoja.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Sen vuoksi olisi varmistettava tasapaino niiden kannustimien välillä, joita annetaan ekoinnovaatioihin ja sellaisiin teknologioihin, joiden päästövähennystehokkuus osoitetaan virallisella testimenetelmällä. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää ekoinnovaatiosäästöissä enimmäisvaikutus, jonka valmistaja voi ottaa huomioon tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus tarkistaa enimmäisvaikutuksen tasoa, jotta erityisesti voidaan ottaa huomioon virallisen testimenetelmän muutokset. On aiheellista myös selventää, miten säästöt olisi laskettava tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi.

(23)  Sen vuoksi olisi varmistettava tasapaino niiden kannustimien välillä, joita annetaan ekoinnovaatioihin ja sellaisiin teknologioihin, joiden päästövähennystehokkuus osoitetaan virallisella testimenetelmällä. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää ekoinnovaatiosäästöissä enimmäisvaikutus, jonka valmistaja voi ottaa huomioon tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi. Komission olisi tarkistettava enimmäisvaikutuksen tasoa, jotta erityisesti voidaan ottaa huomioon virallisen testimenetelmän muutokset. On aiheellista myös selventää, miten säästöt olisi laskettava tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Menettelyllä, jolla myönnetään kapealla erikoisalalla toimiville valmistajille poikkeuksia ajoneuvokannan tavoitteesta, joka on 95 g CO2/km, varmistetaan, että kyseisten valmistajien vähennyspyrkimykset ovat yhdenmukaisia suurten valmistajien kanssa kyseisen tavoitteen osalta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kapealla erikoisalalla toimivilla valmistajilla on sama potentiaali kuin suurilla valmistajilla päästä hiilidioksiditavoitteisiin, ja vuodesta 2025 alkaen vahvistettujen tavoitteiden osalta ei pidetä tarkoituksenmukaisena erotella näitä kahta valmistajien luokkaa toisistaan.

(28)  Menettelyllä, jolla myönnetään kapealla erikoisalalla toimiville valmistajille poikkeuksia ajoneuvokannan tavoitteesta, joka on 95 g CO2/km, varmistetaan, että kyseisten valmistajien vähennyspyrkimykset ovat yhdenmukaisia suurten valmistajien kanssa kyseisen tavoitteen osalta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Vaihtoehtoiset käyttövoimalaitteet, joihin kuuluvat hybridivoimalaitteet, saavat energian mekaaniseen käyttövoimaansa käyttöpolttoaineesta ja/tai akusta taikka muusta mahdollisesta sähköisestä tai mekaanisesta käyttövoiman varastointilaitteesta. Niiden käyttö kevyissä kuljetusajoneuvoissa voi johtaa ylimääräiseen painoon, mutta vähentää ilmansaasteita. Tätä lisäpainoa ei saisi ottaa huomioon ajoneuvon kuljetuskapasiteettia pienentävästi siten, että maantieliikenneala joutuisi kärsimään taloudellisesti. Ylimääräinen paino ei kuitenkaan saisi johtaa ajoneuvon kuljetuskapasiteetin lisääntymiseen. Komission olisi näin ollen analysoitava, missä määrin vaihtoehtoista polttoainetta käyttävät uudet kevyet kuljetusajoneuvot (joiden käyttövoimalaitteet painavat enemmän kuin tavanomaisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käyttövoimalaitteet) voisivat myös hyötyä lisäpainon sallimisesta vaarantamatta tämän asetuksen yleistä tavoitetta hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Jotta valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästö- ja polttoainetehokkuusarvojen asianmukaisuus voidaan varmistaa, komission pitäisi esittää erityinen menettely ja harkita tyyppihyväksyntäsäädösten tarkistamista ja Euroopan tieliikenteen markkinavalvontaviraston perustamista; virasto vastaisi markkinavalvontatoimista erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta, ja sillä olisi toimivalta järjestää Euroopan laajuisia takaisinveto-ohjelmia ja perua tyyppihyväksyntä tarvittaessa; viraston olisi lisäksi käynnistettävä testaus tai tutkinta, kun sille on toimitettu kolmannen osapuolen varmistustestien tulokset, jotka sisältävät näyttöä epäilyttävistä päästöominaisuuksista.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Sitä, miten hyvin valmistajat saavuttavat tässä asetuksessa määritetyt tavoitteet, olisi arvioitava unionin tasolla. Valmistajien, joiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän asetuksen nojalla sallitut keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, olisi maksettava liikapäästömaksu kultakin kalenterivuodelta. Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi pidettävä unionin yleiseen talousarvioon otettavina tuloina.

(38)  Sitä, miten hyvin valmistajat saavuttavat tässä asetuksessa määritetyt tavoitteet, olisi arvioitava unionin tasolla. Valmistajien, joiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän asetuksen nojalla sallitut keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, olisi maksettava liikapäästömaksu kultakin kalenterivuodelta. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä olisi pidettävä tuloina, jotka kohdennetaan unionin maantieliikennealalle, jotta mahdollistetaan oikeudenmukainen vähähiiliseen liikkuvuuteen siirtyminen ja edistetään tutkimusta ja kehitystä autoteollisuudessa sellaisten teknologioiden osalta kuin uudet voimansiirtomekanismit, polttoaineet, testaus ja tieturvallisuus. Niitä olisi käytettävä myös ennakoivasti käsiteltäessä väistämättömiä sosiaalisia vaikutuksia, joita vähähiiliseen tuotantoon siirtyminen autoteollisuudessa aiheuttaa ja jotka näkyvät erityisen voimakkaasti tietyillä eniten kärsimään joutuvilla alueilla. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että nykyisiin toimiin, joilla edistetään siirtymistä vähähiiliseen talouteen, liitetään myös työntekijöiden uudelleensijoittamista, uusien taitojen hankkimista ja uudelleenkoulutusta koskevia kohdennettuja ohjelmia sekä koulutus- ja työnhakualoitteita, jotka toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten kanssa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Se, kuinka tehokkaasti tässä asetuksessa säädetyillä tavoitteilla pystytään todellisuudessa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, riippuu hyvin paljon virallisen testimenetelmän edustavuudesta. Tieteellisen neuvonannon mekanismin (SAM) antaman lausunnon23 ja autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta annetun Euroopan parlamentin suosituksen mukaisesti24 olisi otettava käyttöön mekanismi, jolla arvioidaan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen todellista edustavuutta ja energian kulutusarvoja määriteltyinä asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti. Komissiolla olisi oltava valtuudet varmistaa tällaisten tietojen julkinen saatavuus ja tarvittaessa kehittää menetelmät, joita tarvitaan kartoittamaan ja keräämään tällaisten arviointien suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

(41)  Se, kuinka tehokkaasti tässä asetuksessa säädetyillä tavoitteilla pystytään todellisuudessa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, riippuu hyvin paljon virallisen testimenetelmän edustavuudesta. Tieteellisen neuvonannon mekanismin (SAM) antaman lausunnon23 ja autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta annetun Euroopan parlamentin suosituksen mukaisesti24 olisi otettava käyttöön mekanismi, jolla arvioidaan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen todellista edustavuutta ja energian kulutusarvoja määriteltyinä asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti. Luotettavin tapa varmistaa tyyppihyväksyttyjen arvojen todellinen edustavuus on, että otetaan käyttöön todellisia hiilidioksidipäästöjä mittaava testi, joten yhteiselle tutkimuskeskukselle olisi annettava toimeksianto aloittaa todellisten ajonaikaisten hiilidioksidipäästöjen testauksen toteutettavuusselvitys, jotta tällaiset testit voitaisiin sisällyttää sääntelykehykseen mahdollisimman pian. Ajoneuvojen todellisten ajonaikaisten päästöjen olisi oltava sellaisen enimmäisarvon (NTE) rajoissa, joka on enintään 15 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021 WLTP-testillä mitatut tyyppihyväksynnän arvot ja joka asetetaan kullekin valmistajalle alkaen vuodesta 2021 suhteessa niiden vuosien 2025 ja 2030 päästötavoitteisiin. Komissiolla olisi oltava valtuudet varmistaa tällaisten tietojen julkinen saatavuus myös polttoaineenkulutusmittareista ja lisäksi tarvittaessa kehittää menetelmät, joita tarvitaan kartoittamaan ja keräämään tällaisten arviointien suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

__________________

__________________

23 Tieteellisten neuvonantajien korkean tason ryhmän tieteellinen lausunto 1/2016 ”Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing”.

23 Tieteellisten neuvonantajien korkean tason ryhmä, tieteellinen lausunto 1/2016 ”Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing”.

24 Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 4 päivänä huhtikuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ja komissiolle (2016/2908(RSP).

24 Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 4 päivänä huhtikuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin suositus neuvostolle ja komissiolle (2016/2908(RSP).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(41 a)  Vaikka tällä asetuksella pyritään vähentämään kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä, olisi pidettävä mielessä kyseisten ajoneuvojen koko elinkaaren (valmistus–käyttö–romuttaminen) hiilitase sekä käytetyn polttoaineen tuotantoketjun (kaivaminen/tuotanto–kuljetus–kulutus) (”lähteeltä pyöriin”) hiilitase. Tämän osalta komission olisi kehitettävä yhdenmukainen menetelmä tällaisten ajoneuvojen elinkaaren aikaisen hiilitaseen ja kulutetun energian raportoimiseksi, jotta saadaan yleiskäsitys niiden ympäristövaikutuksista. Näin voidaan varmistaa, että unionin ilmastotavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat johdonmukaisia.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Vuonna 2024 on tarkoitus tarkastella edistymistä, jota on tapahtunut [taakanjakoasetuksen ja päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin] nojalla. Sen vuoksi on aiheellista arvioida tämän asetuksen tehokkuutta samana vuonna, jotta näiden välineiden mukaisia toimenpiteitä voidaan arvioida koordinoidulla ja johdonmukaisella tavalla.

(42)  Vuonna 2024 on tarkoitus tarkastella edistymistä, jota on tapahtunut [taakanjakoasetuksen ja päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin] nojalla. Vuonna 2023 voimaan tuleva uusi päästöjen testausmenettely on tuolloin ollut voimassa kaksi vuotta kaikkien kevyiden hyötyajoneuvojen osalta. Sen vuoksi on mahdollista ja aiheellista arvioida tämän asetuksen tehokkuutta samana vuonna ja vahvistaa koko ajoneuvokannan hiilidioksidipäästötavoitteet vuodeksi 2030 sekä vertailuarvo päästöttömille ja vähäpäästöisille ajoneuvoille, jotta näiden välineiden mukaisia toimenpiteitä voidaan arvioida koordinoidulla ja johdonmukaisella tavalla ja ottaa mahdollisimman pian huomioon alkupään päästöt ja elinkaaripäästöt. Kunkin ajoneuvon ympäristövaikutusten laskennassa olisi otettava huomioon päästöjen määrää vastaavan kuorman tyyppi, ja komission olisi harkittava yhdenmukaistetun menetelmän kehittämistä tyyppiä ”x grammaa CO2/km matkustajaa/rahtitonnia kohden” kevyiden kuljetusajoneuvojen tyhjien ajojen vähentämiseksi niin rahti- kuin matkustajaliikenteessä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta .

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset, jotta unionin ilmastositoumukset ja -tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tätä asetusta täydennetään 31 päivään joulukuuta 2024 asti osana komission vuonna 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassa tiedonannossa27 tarkoitettua unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 10: n g CO2/km vähennystä.

3.  Tätä asetusta täydennetään osana komission vuonna 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassa tiedonannossa27 tarkoitettua unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa lisätoimenpiteillä, jotka vastaavat 10:n g CO2/km vähennystä.

_________________

_________________

27 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 7 päivänä helmikuuta 2007, Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset (KOM(2007) 19 lopullinen).

27 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 7 päivänä helmikuuta 2007, Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: uudelleentarkastelun tulokset (KOM(2007) 19 lopullinen).

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määritellyt N1-luokan moottoriajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2 610 kilogrammaa, sekä N1-luokan ajoneuvot, joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) N: o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan nojalla, jäljempänä ’kevyet kuljetusajoneuvot’, jotka rekisteröidään unionissa ensimmäistä kertaa ja joita ei ole aiemmin rekisteröity unionin ulkopuolella, jäljempänä ’uudet kevyet kuljetusajoneuvot’.

b)  direktiivin 2007/46/EY liitteessä II määritellyt N1-luokan moottoriajoneuvot, joiden vertailumassa on enintään 2 610 kilogrammaa, sekä N1-luokan ajoneuvot, joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) N: o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan nojalla, jäljempänä ’kevyet kuljetusajoneuvot’, jotka rekisteröidään unionissa ensimmäistä kertaa ja joita ei ole aiemmin rekisteröity unionin ulkopuolella, jäljempänä ’uudet kevyet kuljetusajoneuvot’. Tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti komissiolla on valtuudet päivittää tarvittaessa tavanomaisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käyttövoimalaitteita painavampien käyttövoimalaitteiden ja energianvarastoinnin (akut) vuoksi lisäpainoa tarvitsevien vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien kevyiden kuljetusajoneuvojen vertailumassa-arvoa (2 610 kg).

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a)  ’jälkiasennuksella’ ajoneuvon voimanlähteen osien muuttamista käyttämällä epäpuhtauksia vähentävää ja/tai polttoainetta säästävää tekniikkaa. Näihin sisältyy polttoainetta säästävä tekniikka, kuten hybridisaatio tai laajemmat muutokset sähkö- tai muuhun tekniikkaan, joka käyttää direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista polttoainetta.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valmistajan on varmistettava, että sen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt eivät ylitä seuraavia hiilidioksidipäästötavoitteita:

1.  Määritettäessä, noudattaako valmistaja tässä artiklassa tarkoitettua päästötavoitetta, keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä on alennettava, jos valmistaja asettaa polttoainemarkkinoille uusiutuvia muita kun fossiilisia polttoaineita, joiden vaikutuksesta hiilidioksidipäästöjä vähennetään, uusien ajoneuvojen rekisteröintivuonna. Hiilidioksidin vähentymisen vaikutusta on dokumentoitava uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (RED) mekanismin asianomaisen version määritelmän mukaisesti. Valmistajan on ilmoitettava komission nimittämälle viranomaiselle toimintavuonna markkinoille saatettujen erilaisten muiden kuin fossiilisten polttoaineiden, joissa on lisäaineita (Polttoainei1 a), energian määrä. Muuta kuin fossiilista polttoainetta ei saa laskea muiden säännösten (RED II -direktiivi tai päästökauppajärjestelmä) hiilidioksiditavoitteisiin mahdollisen kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi. Valmistajan on varmistettava, että sen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt eivät ylitä seuraavia hiilidioksidipäästötavoitteita:

 

 

_________________

 

1a Ilmoitettavat arvot: Polttoainei = markkinoille saatettujen uusiutuvien muiden kuin fossiilisten polttoaineiden energian määrä (MJ)

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kunkin kalenterivuoden osalta vuodesta 2021 vuoteen 2024 saakka päästötavoite, joka on määritelty tapauksen mukaan liitteessä I olevan A tai B kohdan 3 ja 4 alakohdan mukaisesti, tai, jos valmistajalle on myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, tämän poikkeuksen ja liitteessä I olevan A tai B kohdan 5 alakohdan mukaisesti;

b)  kunkin kalenterivuoden osalta vuodesta 2021 vuoteen 2029 saakka päästötavoite, joka on määritelty tapauksen mukaan liitteessä I olevan A tai B kohdan 3 ja 4 alakohdan mukaisesti, tai, jos valmistajalle on myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, tämän poikkeuksen ja liitteessä I olevan A tai B kohdan 5 alakohdan mukaisesti;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kunkin vuodesta 2025 alkavan kalenterivuoden osalta päästötavoitteet, jotka on määritelty liitteessä I olevan A tai B osan 6.3 kohdan mukaisesti.

c)  kunkin vuodesta 2030 alkavan kalenterivuoden osalta päästötavoitteet, jotka on määritelty liitteessä I olevan A tai B osan 6.3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  M1- tai N1-ajoneuvoina rekisteröityen ajoneuvojen luokka, johon yhteenliittymää sovelletaan.

d)  M1- ja N1-ajoneuvoina rekisteröityen ajoneuvojen luokka, johon yhteenliittymää sovelletaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Mikäli kunkin valmistajan M1- ja N1-hiilidioksidipäästöjen keskiarvoa määriteltäessä valmistaja ylittää M1- tai N1-hiilidioksidipäästötavoitteen, suoritus on otettava huomioon saman valmistajan tai muiden valmistajien hyväksi. Siinä tapauksessa valmistajan M1- tai N1-päästötavoitteiden ja sen päästöjen välinen ero vähennetään sen M1- tai N1-hiilidioksidipäästötavoitteen hiilidioksidipäästöjen keskiarvosta rekisteröintimäärillä painotettuna. M1- ja N1-valmistajien välisen hyvitystensiirron osuus voi olla enintään 10 g CO2/km valmistajaa kohti.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Keskusrekisterin tiedot ovat julkisesti saatavilla.

Keskusrekisterin tiedot ovat julkisesti saatavilla, myös digitaalisessa muodossa.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Valmistajien on vuodesta 2025 alkaen ilmoitettava sellaisten ajoneuvotyyppiensä elinkaaren mittaiset hiilidioksidipäästöt, jotka ne tuovat markkinoille 1 päivän tammikuuta 2025 jälkeen unionin yhdenmukaistetun menetelmän mukaisesti, ainakin vuoteen 2030 asti raportointia ja seurantaa varten. Tätä varten komissio laatii delegoiduilla säädöksillä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 luotettavan ja edustavan yhdenmukaistetun menetelmän, joka koskee elinkaaren mittaisten hiilidioksidipäästöjen laskemista unionin markkinoiden kaikentyyppisten polttoaineiden ja ajoneuvojen voimalaitteiden osalta. Menetelmän on oltava myös asianomaisten ISO-standardien mukainen, ja siinä olisi otettava huomioon ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP), joka liittyy ajoneuvojen tuotannossa, raaka-aineiden hankinnassa, ”lähteeltä pyöriin” -vaiheessa sekä ajoneuvojen kierrätys- ja purkuvaiheessa aiheutuviin päästöihin.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Seuranta- ja raportointivaiheen aikana huoltoasemilla myytyjen kehittyneiden nestemäisten ja kaasumaisten biopolttoaineiden määrä on otettava huomioon ja vähennettävä hiilidioksidipäästöistä, jotka ilmoitetaan tyyppihyväksyntävaiheessa. Näitä arvoja käytetään laskettaessa hiilen korjauskerroin (Carbon Correction Factor, CCF).

Hiilen korjauskerroin (CCF) lasketaan seuraavasta kaavasta:

CCF = kansallinen osuus käytetystä kehittyneestä nestemäisestä ja kaasumaisesta biopolttoaineesta.

Korjattu ajoneuvokantaa koskevan hiilidioksidipäästötavoitteen (CO2 fleet) laskenta suoritetaan siten seuraavasti:

Ajoneuvokantaa koskevat hiilidioksidipäästöt = (tyyppihyväksynnässä ilmoitetut hiilidioksidipäästöt)*(1-CCF).

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Liikapäästömaksusta kertyviä määriä pidetään unionin yleiseen talousarvioon otettavina tuloina.

4.  Liikapäästömaksusta kertyviä määriä pidetään soveltuvin osin tuloina, jotka kohdennetaan oikeudenmukaiseen siirtymään kärsimään joutuneilla alueilla, mukaan luettuina autoteollisuusalan työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uudelleensijoittaminen, puhtaan liikkuvuuden ja vähähiilisen talouden kehittäminen, liikenneinfrastruktuuri, tutkimus ja kehittäminen, tieliikenteen negatiivisten ulkoisvaikutusten kattaminen sekä tieturvallisuus.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  1 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut EU: n koko ajoneuvokantaan sovellettavat vuosien 2025 ja 2030 tavoitteet, jotka komissio on laskenut liitteessä I olevan A ja B osan 6.1.1 ja 6.1.2 kohdan mukaisesti;

a)  1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut EU:n koko ajoneuvokantaan sovellettavat vuoden 2030 tavoitteet, jotka komissio on laskenut liitteessä I olevan A ja B osan 6.1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  arvot a2021, a2025 ja a2030, jotka komissio on laskenut liitteessä I olevan A ja B osan 6.2 kohdan mukaisesti.

b)  arvot a2021 ja a2030, jotka komissio on laskenut liitteessä I olevan A ja B osan 6.2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Innovatiivisten teknologioiden tai innovatiivisten teknologioiden yhdistelmän (”innovatiivinen teknologiapaketti”) käytön avulla saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan huomioon laitetoimittajan tai valmistajan hakemuksesta.

Innovatiivisten teknologioiden (kuten jälkiasennuksen) tai innovatiivisten teknologioiden yhdistelmän (”innovatiivinen teknologiapaketti”) käytön avulla saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan huomioon laitetoimittajan tai valmistajan hakemuksesta.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näiden teknologioiden avulla saavutettu osuus valmistajan keskimääräisten päästöjen alentumiseen voi olla korkeintaan 7 g CO2/km.

Näiden teknologioiden avulla saavutettu osuus valmistajan keskimääräisten päästöjen alentumiseen voi olla korkeintaan 9 g CO2/km.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tätä enimmäisvaikutusta vuodesta 2025 alkaen. Mukautukset tehdään delegoiduilla säädöksillä 16 artiklan mukaisesti.

Komissio mukauttaa tätä enimmäisvaikutusta vuodesta 2021 alkaen, jotta se olisi WLTP-laskelman mukainen. Mukautukset tehdään delegoiduilla säädöksillä 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  innovatiiviset teknologiat eivät saa olla sellaisten pakottavien säännösten alaisia, jotka johtuvat 1 artiklassa tarkoitetuista täydentävistä lisätoimenpiteistä, jotka vastaavat 10 g: n CO2/km vähennystä, eivätkä ne saa olla pakottavia muiden unionin oikeuden säännösten nojalla. Vuoden 2025 tammikuun 1 päivästä alkaen tätä perustetta ei sovelleta ilmastointijärjestelmien tehokkuusparannuksiin.

d)  innovatiiviset teknologiat eivät saa olla sellaisten pakottavien säännösten alaisia, jotka johtuvat 1 artiklassa tarkoitetuista täydentävistä lisätoimenpiteistä, jotka vastaavat 10 g:n CO2/km vähennystä, eivätkä ne saa olla pakottavia muiden unionin oikeuden säännösten nojalla. Tätä perustetta ei sovelleta ilmastointijärjestelmien tehokkuusparannuksiin.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa ja arvioi, kuinka edustavia asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti määritetyt hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvot todellisuudessa ovat. Se varmistaa, että yleisölle tiedotetaan siitä, miten edustavuus kehittyy ajan mittaan.

1.  Komissio seuraa ja arvioi, kuinka edustavia asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti määritetyt hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvot todellisuudessa ovat. Se varmistaa, että yleisölle tiedotetaan siitä, miten edustavuus kehittyy ajan mittaan, ja käynnistää tiettyihin valmistajiin kohdistuvia lisätutkimuksia, jos on huomattu merkittäviä hiilidioksidipäästörajojen ylityksiä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tässä tarkoituksessa komissio varmistaa, että käyttöön saadaan joko valmistajilta tai kansallisilta viranomaisilta luotettavat anonyymeiksi muutetut tiedot henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen todellisista hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta.

2.  Tässä tarkoituksessa komissio asettaa yleisesti saataville ja digitaalisesti haettavissa olevassa muodossa joko valmistajilta tai kansallisilta viranomaisilta saadut luotettavat anonyymeiksi muutetut tiedot henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen todellisista hiilidioksidipäästöistä ja energiankulutuksesta.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Sen varmistamiseksi, että hiilidioksidipäästöt vähenevät tosiasiallisesti tämän asetuksen 1 artiklan mukaisesti, WLTP-testejä käytetään päästötasojen määrittelemiseen, kunnes komissio kehittää todenmukaisemmat todellisissa ajo-olosuhteissa toteutettavat testit niiden korvaamiseksi.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio esittää vuonna 2024 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen vaikuttavuudesta ja tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi. Kyseisessä kertomuksessa tarkastellaan muun muassa asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti määriteltyjen hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvojen todellista edustavuutta, päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin markkinoille sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuurin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU29 mukaisesti raportoitua käyttöönottoa.

1.  Komissio esittää vuonna 2023 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen vaikuttavuudesta ja tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi. Komissiota voi avustaa riippumaton asiantuntijaryhmä, joka arvioi kaikki tärkeimmät parametrit, jotka vaikuttavat vaihtoehtoisten voimalaitteiden lisäämiseen. Kyseisessä kertomuksessa tarkastellaan muun muassa

 

asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti määriteltyjen hiilidioksidipäästö- ja energiankulutusarvojen todellista edustavuutta, ja siihen sisällytetään arviointi ajoneuvojen elinkaaresta ja polttoaineiden ”lähteeltä pyöriin” -päästövaikutuksista;

 

päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin markkinoille sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuurin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU29 mukaisesti raportoitua käyttöönottoa.

 

Tätä kertomusta varten komissio laatii ottamalla huomioon seuraavat indikaattorit:

 

tarjolla olevien ajoneuvojen valikoima (kuten akkukäyttöiset sähköajoneuvot, ladattavat hybridiautot ja polttokennokäyttöiset autot);

 

- öljyn, polttoaineiden ja energian hinnat.

__________________

__________________

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1).

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ottaa huomioon 12 artiklan nojalla suoritetut arvioinnit ja voi tarvittaessa tarkistaa asetuksessa (EY) N: o 715/2007 säädettyjä hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä. Komissio tekee erityisesti aiheellisia ehdotuksia mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, että ne kuvastavat riittävästi henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen todellisia hiilidioksidipäästöjä.

2.  Komissio ottaa huomioon 12 artiklan nojalla suoritetut arvioinnit ja voi tarvittaessa tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 715/2007 säädettyjä hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä. Komissio tekee erityisesti aiheellisia ehdotuksia mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, että ne kuvastavat riittävästi henkilöautojen ja kevyiden kuljetusajoneuvojen todellisia hiilidioksidipäästöjä, myös käyttäen kannettavaa päästöjenmittausjärjestelmää ja anturilaitteita.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tarkistaa direktiiviä 1999/94/EY 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä ja tarvittaessa esittää asiaankuuluvan ehdotuksen, jotta kuluttajille tarjotaan täsmällistä, luotettavaa ja vertailtavaa tietoa markkinoille saatettavien uusien henkilöautojen polttoaineenkulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja epäpuhtauspäästöistä.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Päästötavoite vuodesta 2025 eteenpäin

Päästötavoite vuodesta 2030 eteenpäin

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vertailupäästötavoite on 6.2.1 vuosille 2025–2029 ja 6.2.2 kohdan mukaisesti vuodesta 2030 eteenpäin määritelty hiilidioksidipäästöjen vertailutavoite

vertailupäästötavoite on 6.2 kohdan mukaisesti vuodesta 2030 eteenpäin määritelty hiilidioksidipäästöjen vertailutavoite

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05 tai 1,0, tapauksen mukaan

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,15 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,15 tai 1,0, tapauksen mukaan

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

y on päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus valmistajan uudessa rekisteröidyssä henkilöautokannassa laskettuna päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen kokonaismääränä, kun jokaiselle niistä on laskettu ZLEVspecific seuraavan kaavan mukaisesti, jaettuna kyseisenä kalenterivuonna rekisteröityjen henkilöautojen kokonaismäärällä

y on päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus valmistajan uudessa rekisteröidyssä henkilöautokannassa laskettuna päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen kokonaismääränä, kun jokaiselle niistä on laskettu ZLEVspecific seuraavan kaavan mukaisesti, jaettuna kyseisenä kalenterivuonna rekisteröityjen henkilöautojen kokonaismäärällä ZLEVspecific = 1 - [(päästöt x 0,5) / 50]

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

null

Poistetaan.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x on 15 prosenttia vuosina 2025–2029 ja 30 prosenttia vuodesta 2030 eteenpäin.

x on 20 prosenttia vuodesta 2030 eteenpäin.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kalenterivuosille 2021–2024 valmistajan päästötavoite lasketaan seuraavasti:

4.  Kalenterivuosille 2021–2029 valmistajan päästötavoite lasketaan seuraavasti:

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

6,3.  Päästötavoitteet vuodesta 2025 eteenpäin

6.3.  Päästötavoitteet vuodesta 2030 eteenpäin

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.3.1.  Vuodesta 2025 vuoteen 2029

Poistetaan.

Päästötavoite = (vertailupäästötavoite – (ø targets2025)) ZLEV-kerroin

 

jossa:

 

vertailupäästötavoite on 6.2.1 kohdan mukaisesti määritetty valmistajan vertailupäästötavoite

 

øtargets on kunkin yksittäisen valmistajan uusien rekisteröityjen kevyiden kuljetusajoneuvojen lukumäärällä painotettu keskiarvo kaikista 6.2.1 kohdan mukaisesti määritetyistä vertailupäästötavoitteista

 

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,15 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,15 tai 1,0, tapauksen mukaan

 

jossa:

 

y on päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus valmistajan uudessa rekisteröidyssä kevyiden kuljetusajoneuvojen kannassa laskettuna päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen kokonaismääränä, kun jokaiselle niistä on laskettu ZLEVspecific seuraavan kaavan mukaisesti, jaettuna kyseisenä kalenterivuonna rekisteröityjen kevyiden kuljetusajoneuvojen kokonaismäärällä

 

〖ZLEV〗_specific=1-((specific emissions)/50)

 

 

x on 15 prosenttia

 

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Päästötavoite = (vertailupäästötavoite – (øtargets – EU:n koko ajoneuvokannan tavoite2030)) ZLEV-kerroin

Päästötavoite = vertailupäästötavoite ZLEV-kerroin

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.2 alakohta – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

øtargets on kunkin yksittäisen valmistajan uusien rekisteröityjen kevyiden kuljetusajoneuvojen lukumäärällä painotettu keskiarvo kaikista 6.2.2 kohdan mukaisesti määritetyistä vertailupäästötavoitteista

Poistetaan.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.2 alakohta – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,05 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,05 tai 1,0, tapauksen mukaan

ZLEV-kerroin on (1+y-x), jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,15 tai pienempi kuin 1,0, missä tapauksessa ZLEV-kertoimen arvo on 1,15 tai 1,0, tapauksen mukaan

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 6.3.2 alakohta – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x on 30 prosenttia

x on 15 prosenttia

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – 1 alakohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

t a)  ajoneuvoperheen elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt, jos mahdollista.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille (uudelleenlaadittu teksti)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

5.2.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Karima Delli

16.1.2018

Valiokuntakäsittely

25.4.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

18

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anna Hedh

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter‑Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian‑Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

18

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie‑Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie‑Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander‑Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ENF

Georg Mayer

S&D

Maria Grapini

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille (uudelleenlaadittu teksti)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

5.2.2018

IMCO

5.2.2018

TRAN

5.2.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Miriam Dalli

16.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.5.2018

20.6.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

23

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Christel Schaldemose

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Joachim Zeller

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.9.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza

PPE

José Inácio Faria

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

23

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

7

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Karl Heinz Florenz, Annie Schreijer Pierik

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0 : tyhjää

Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö