Procedūra : 2017/0293(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0287/2018

Pateikti tekstai :

A8-0287/2018

Debatai :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1162kWORD 106k
18.9.2018
PE 619.135v02-00 A8-0287/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)

(COM(2017) 0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Miriam Dalli

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)

(COM(2017) 0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0676),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0395/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2018 m. kovo 14 d. laišką Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0287/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Europos mažataršio judumo strategijos16 tikslas aiškus iki amžiaus vidurio transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti bent 60 proc. mažesnis nei 1990 m. ir jo kitimo kreivė turi užtikrintai artėti prie nulio. Mūsų sveikatai kenksmingų transporto išmetamų oro teršalų kiekį reikia labai sumažinti nedelsiant. Po 2020 m. turės būti toliau mažinamas tradicinių degimo variklių išmetamų teršalų kiekis. Turės būti diegiamos mažataršės ir netaršios transporto priemonės ir iki 2030 m. jos turės užimti didelę rinkos dalį;

(3)  Transportas vienintelis svarbus sektorius Sąjungoje, kuriame išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis vis didėja. Norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje įvykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (angl. UNFCCC) prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus reikia sparčiau mažinti viso transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro, o iki amžiaus vidurio šio sektoriaus išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kitimo kreivė turėtų užtikrintai artėti prie nulio. Be to, reikia nedelsiant ženkliai sumažinti mūsų sveikatai ir aplinkai kenksmingų transporto sektoriuje išmetamų oro teršalų kiekį. Po 2020 m. turės būti toliau mažinamas tradicinių degimo variklių išmetamų teršalų kiekis. Turės būti diegiamos mažataršės ir netaršios transporto priemonės ir iki 2030 m. jos turės užimti didelę rinkos dalį;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  mokslinių tyrimų, tiekimo, perdirbimo ir gamybos strategijų, susijusių su lengvųjų komponentų konstrukcijų plėtra, kūrimas yra labai svarbus mažinant automobilių sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Vis daugėja mokslinių tyrimų apie natūralaus pluošto žaliavas ir jų kompozitus, ir tai suteikia platesnį besiformuojantį vaidmenį bioekonomikai ir atsinaujinantiesiems, perdirbamiems ir tvariems gaminiams, kuriuos ji gali sukurti. Tie pokyčiai turi būti susiję su gamtos išteklių ir žemės prieinamumo apribojimų suvokimu, taigi ir būtinybe pasiūlyti tvarius sprendimus baigiamajame jų gyvavimo ciklo etape;

Pagrindimas

Nepaisant technologijų atžvilgiu neutralaus metodo, būtent elektra varomos transporto priemonės laikomos perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sprendimu šiame sektoriuje. Lengvas šių transporto priemonių svoris yra esminis elementas, o biokomponentai ir biokompozitų komponentai turi šiuos požymius.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  socialiniu požiūriu priimtinas ir teisingas perėjimas prie netaršaus judumo iki amžiaus vidurio reikalauja pokyčių visoje automobilių pramonės vertės kūrimo grandinėje, atsižvelgiant į galimą neigiamą poveikį piliečiams ir regionams visose valstybėse narėse. Svarbu atsižvelgti socialinį tokio perėjimo poveikį ir aktyviai dėti pastangas siekiant sušvelninti poveikį darbo vietoms. Todėl ypač svarbu, kad taikant dabartines priemones Sąjungos lygmeniu taip pat būtų vykdomos tikslinės darbuotojų perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkėlimo programos bei švietimo ir darbo paieškos iniciatyvos bendruomenėse ir regionuose, patiriančiuose neigiamas pasekmes, palaikant glaudų dialogą su socialiniais partneriais ir kompetentingomis institucijomis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  norint sėkmingai pereiti prie netaršaus judumo reikia bendros politikos sistemos, skirtos transporto priemonėms, infrastruktūros objektams ir elektros tinklams, tvariai baterijų gamybai, tiekimui ir perdirbimui, kai visoje Sąjungoje nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis suderintos ekonominės ir užimtumo paskatos ir jos remiamos tvirtesnėmis Sąjungos finansavimo priemonėmis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose patvirtinta, kad į Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą neįtrauktuose sektoriuose išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2030 m. turi būti sumažintas 30 proc., palyginti su 2005 m. Vienas iš didžiausios taršos sektorių yra automobilių kelių transportas, kurio išmetamų teršalų kiekis gerokai didesnis nei 1990 m. Jei automobilių kelių transporto išmetamų teršalų kiekis toliau didės, kituose sektoriuose kovojant su klimato kaita pasiekti teršalų išmetimo mažinimo rezultatų reikšmingumas sumenks;

(6)  automobilių kelių transporto išmetamų teršalų kiekis išlieka gerokai didesnis nei 1990 m., o tai kompensuoja kituose sektoriuose kovojant su klimato kaita pasiektus teršalų išmetimo mažinimo rezultatus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  2015 m. įvertinus reglamentus (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011, padaryta išvada, kad abu reglamentai aktualūs, iš esmės nuoseklūs, juos taikant gerokai sumažintas išmetamų teršalų kiekis, o patys reglamentai ekonomiškai efektyvesni, nei iš pradžių tikėtasi. Sąjungai jie davė daug papildomos naudos, kurios tiek nebūtų davusios nacionalinės priemonės;

(9)  2015 m. įvertinus reglamentus (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011, padaryta išvada, kad abu reglamentai aktualūs, iš esmės nuoseklūs, juos taikant gerokai sumažintas išmetamų teršalų kiekis, o patys reglamentai ekonomiškai efektyvesni, nei iš pradžių tikėtasi. Sąjungai jie davė daug papildomos naudos, kurios tiek nebūtų davusios nacionalinės priemonės. Vis dėlto įvertinus šiuos reglamentus taip pat padaryta išvada, kad išmetamo CO2 kiekis buvo sumažintas gerokai mažiau, nei nurodyta atlikus tipo patvirtinimo bandymą, o dėl išmetamų teršalų kiekio atotrūkio, nustatyto palyginus tipo patvirtinimo bandymo rezultatus su realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiu, gerokai sumažėjo išmetamo CO2 normų veiksmingumas ir vartotojų pasitikėjimas, kad naujomis transporto priemonėmis galima sutaupyti degalų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą, išmetamo CO2 kiekio mažinimas turėtų būti vykdomas esant normalioms transporto priemonės eksploatavimo ir naudojimo sąlygoms. Todėl tikslinga šiame reglamente įtvirtinti griežtą netinkamų įtaisų draudimą ir suteikti valdžios institucijoms priemones, kuriomis būtų užtikrinamas šio draudimo laikymasis;

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo sąlygos yra neatsiejamai susijusios su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  svarbu, kad išmetamo CO2 kiekio mažinimo reikalavimų nustatymas ir toliau teiktų visos Sąjungos masto nuspėjamumą ir planavimo saugumą transporto priemonių gamintojams jų naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkų Sąjungoje atžvilgiu;

(12)  išmetamo CO2 kiekio mažinimo reikalavimų nustatymas ir toliau teikia visos Sąjungos masto nuspėjamumą ir planavimo saugumą transporto priemonių gamintojams jų naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkų Sąjungoje atžvilgiu;

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo aspektai yra susiję su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12 a)   2016 m. Komisijai įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/94/EB1anustatyta, kad reikia išsamiau paaiškinti ir labiau supaprastinti teisės aktus, nes taip galėtų būti padidintas jų aktualumas, veiksmingumas, efektyvumas ir nuoseklumas. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/9481b siekiama skatinti suderintai taikyti Direktyvą 1999/94/EB. Vis dėlto, jei būtų nustatyti geriau parengti ir labiau suderinti Sąjungos reikalavimai dėl automobilių ženklinimo, kuriuos taikant vartotojams būtų pateikiama palyginama, patikima ir patogi naudoti informacija apie mažataršių automobilių pranašumus, įskaitant informaciją apie oro teršalus ir eksploatavimo išlaidas, taip pat išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas, visoje Sąjungoje galėtų būti skatinama naudoti efektyviausiai degalus naudojančius ir mažiausiai aplinką teršiančius automobilius. Todėl Komisija turėtų peržiūrėti Direktyvą 1999/94/EB ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. ir pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; Be to, lengvųjų komercinių transporto priemonių sektorius, kaip ir lengvųjų automobilių, taip pat galėtų turėti naudos iš tokio degalų sąnaudų ir CO2 išlakų kiekio ženklinimo sistemos įdiegimo. Todėl Komisija taip pat turėtų išnagrinėti tokias galimybes šiam sektoriui ir prireikus pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

 

_______________

 

1a1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/94/EB dėl vartotojų galimybės gauti informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius (OL L 12, 2000 1 18, p. 16).

 

1b2017 m. gegužės 31 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/948 dėl tipo patvirtinimo dokumentuose nurodomų ir pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą matuojamų degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio verčių naudojimo pateikiant informaciją vartotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/94/EB (OL L 142, 2017 6 2, p. 100).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  todėl, atsižvelgus į transporto priemonių parko atnaujinimo laiką ir į būtiną transporto sektoriaus indėlį siekiant 2030 m. klimato ir energetikos tikslų, turėtų būti nustatyti 2025 ir 2030 m. išmetamų teršalų kiekio mažinimo rodikliai visos Sąjungos naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkams. Reikalavimus nustatant laipsniškai, be kita ko, duodamas aiškus ir išankstinis ženklas automobilių pramonei neatidėlioti efektyvaus energijos vartojimo technologijų ir mažataršių bei netaršių transporto priemonių diegimo rinkoje;

(13)  atsižvelgus į transporto priemonių parko atnaujinimo laiką ir į būtiną transporto sektoriaus indėlį siekiant 2030 m. ir vėlesnių klimato ir energetikos tikslų, turėtų būti nustatyti 2025 ir 2030 m. išmetamų teršalų kiekio mažinimo rodikliai visos Sąjungos naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkams. Reikalavimus nustatant laipsniškai, be kita ko, duodamas aiškus ir išankstinis ženklas automobilių pramonei neatidėlioti efektyvaus energijos vartojimo technologijų ir mažataršių bei netaršių transporto priemonių diegimo rinkoje. Be to, siekiant išlaikyti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tempą po 2030 m., nuo 2031 m. sausio 1 d. turėtų būti tęsiama bent ta pati išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo trajektorija, leisianti ir toliau mažinti sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro pagal Paryžiaus susitarime nustatytus įsipareigojimus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Sąjunga yra viena iš didžiausių variklinių transporto priemonių gamintojų pasaulyje, pirmaujanti šio sektoriaus technologijų srityje, tačiau konkurencija didėja, o pasaulinę automobilių pramonę sparčiai keičia elektrinių pavarų inovacijos, sąveikusis, susietasis ir automatizuotas susisiekimas. Siekiant išlaikyti pasaulinį konkurencingumą ir prieigą prie rinkų, Sąjungai reikia reguliavimo pagrindų, be kita ko, specialiai skatinti mažataršių ir netaršių transporto priemonių sektorių, kad būtų sukurta didelė vidaus rinka ir būtų galima plėtoti technologijas ir diegti inovacijas;

(14)  Sąjunga yra viena iš didžiausių variklinių transporto priemonių gamintojų pasaulyje, pirmaujanti šio sektoriaus technologijų srityje, tačiau konkurencija didėja, o pasaulinę automobilių pramonę sparčiai keičia elektrinių pavarų inovacijos, sąveikusis, susietasis ir automatizuotas susisiekimas. Jei Sąjungos pramonė vėluos įgyvendinti transporto sektoriaus perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, ji gali prarasti savo pirmaujantį vaidmenį. Siekiant išlaikyti pasaulinį konkurencingumą ir prieigą prie rinkų, Sąjungai reikia reguliavimo sistemos, be kita ko, mažataršių ir netaršių transporto priemonių sektoriuje taikyti tam tikrą politikos priemonę, kad būtų sukurta didelė vidaus rinka ir būtų galima plėtoti technologijas ir diegti inovacijas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  ilgalaikis tikslas visiškai panaikinti Sąjungos judumo priklausomybę nuo iškastinių energijos išteklių negali būti pasiektas be technologijų inovacijų ir technikos pažangos. Dėl to, turint omenyje išaugusią tarptautinę konkurenciją technologijų srityje, būtina, kad Sąjunga, kaip ir valstybės narės, toliau dėtų pastangas plėtodama iniciatyvas, kuriomis būtų stiprinama galima sektoriaus sinergija, kaip modelį imant neseniai įgyvendintą „Sąjungos baterijų aljansą“, ir remtų viešąsias bei privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas Sąjungos automobilių pramonėje, kad ji išliktų šio sektoriaus Sąjungos technologijų lydere ir užtikrintų ilgalaikį pramonės bazės tvarumą, išlaikytų jį veiksmingą ir konkurencingą pasaulio rinkoje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  turėtų būti įdiegta speciali skatinimo sistema, kad būtų lengviau sklandžiai pereiti prie netaršaus judumo. Tokia kreditų sistema turėtų būti parengta taip, kad būtų skatinamas mažataršių ir netaršių transporto priemonių diegimas Sąjungos rinkoje;

(15)  turėtų būti įdiegta speciali politikos priemonė, kad būtų lengviau sklandžiai ir laiku pereiti prie netaršaus judumo. Tokia kreditų ir debetų priemonė turėtų būti parengta taip, kad būtų skatinamas mažataršių ir netaršių transporto priemonių diegimas Sąjungos rinkoje ir užtikrintas tikrumas dėl investicijų į laiku ir tinkamai vykdomą reikiamos įkrovimo infrastruktūros plėtojimą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  jei būtų nustatytas mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalies Europos Sąjungos transporto priemonių parke lyginamasis rodiklis ir įdiegta gerai parengta sistema, kaip gamintojo savitąsias išmetamo CO2 normas tikslinti remiantis mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalimi gamintojo transporto priemonių parke, būtų duotas aiškus ir įtikimas ženklas kurti ir diegti tokias transporto priemones ir būtų sudaromos sąlygos toliau gerinti įprastų vidaus degimo variklių našumą;

(16)  jei būtų nustatytas aiškus mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalies Europos Sąjungos transporto priemonių parke lyginamasis rodiklis ir įdiegta gerai parengta sistema, kaip gamintojo savitąsias išmetamo CO2 normas tikslinti remiantis mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalimi gamintojo transporto priemonių parke, būtų duotas aiškus ir įtikimas ženklas kurti, diegti ir tiekti rinkai tokias transporto priemones ir būtų sudaromos sąlygos toliau gerinti įprastų vidaus degimo variklių našumą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  mažataršių ir netaršių transporto priemonių kreditai turėtų būti apskaičiuojami atsižvelgiant į transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio skirtumą. Tikslinimo tvarka turėtų būti užtikrinta, kad geresnius už lyginamąjį rodiklį rezultatus pasiekęs gamintojas galėtų naudotis didesne savitąja išmetamo CO2 norma. Siekiant principų pusiausvyros, turėtų būti nustatytos ta tvarka galimo tikslinimo ribos. Tai skatintų laiku išplėtoti baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūrą ir duotų daug naudos vartotojams, konkurencingumui ir aplinkai;

(17)  mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalies lyginamieji rodikliai turėtų būti apskaičiuojami atsižvelgiant į transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio skirtumą. Tikslinimo tvarka turėtų būti užtikrinta, kad geresnius už lyginamąjį rodiklį rezultatus pasiekęs gamintojas galėtų naudotis didesne savitąja išmetamo CO2 norma, o lyginamojo rodiklio nepasiekęs gamintojas turėtų įgyvendinti griežtesnį išmetamo CO2 kiekio tikslą. Siekiant principų pusiausvyros, turėtų būti nustatytos ta tvarka galimo tikslinimo ribos. Tai skatintų laiku išplėtoti baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūrą ir duotų daug naudos vartotojams, konkurencingumui ir aplinkai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17 a) turėtų būti laiku ir pakankamai investuojama į netaršių ir mažataršių transporto priemonių gamybą ir diegimą, taip pat į reikalingą bendrą pagalbinę infrastruktūrą, įskaitant tvarių akumuliatorių gamybą, tiekimą ir perdirbimą. Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis turi būti veiksmingai kartu taikomos įvairios paramos sistemos, padedančios sutelkti stambias viešąsias ir privačiąsias investicijas. Įkrovimo prieigos ir degalų papildymo infrastruktūra turi būti sparčiai įdiegta siekiant suteikti vartotojams pasitikėjimo, o automobilių gamintojams užtikrinti verslo saugumą. Todėl turėtų būti remiama akumuliatorių ir baterijų elementų gamyba Sąjungoje, jei įmanoma, netoli transporto priemonių gamybos vietų;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  tačiau reikėtų subalansuoti paskatas ekologinėms naujovėms ir toms technologijoms, kurias įdiegus išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas įrodytas oficialiu bandymu. Todėl dera toliau riboti, kiek gamintojas gali atsižvelgti į išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimą įdiegus ekologines naujoves, kai vertina atitiktį nustatytiems rodikliams. Komisija turėtų turėti galimybę patikslinti šią ribą, ypač tam, kad būtų atsižvelgiama į oficialaus bandymo pakeitimus. Taip pat dera išaiškinti, kaip išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas turėtų būti apskaičiuojamas atitikčiai nustatytiems rodikliams įvertinti;

(23)  tačiau reikėtų subalansuoti paskatas ekologinėms naujovėms ir toms technologijoms, kurias įdiegus išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas įrodytas oficialiu bandymu. Todėl dera toliau riboti, kiek gamintojas gali atsižvelgti į išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimą įdiegus ekologines naujoves, kai vertina atitiktį nustatytiems rodikliams. Komisija turėtų turėti galimybę patikslinti šią ribą ir ją sumažinti, ypač tam, kad būtų atsižvelgiama į oficialaus bandymo pakeitimus. Taip pat dera išaiškinti, kaip išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas turėtų būti apskaičiuojamas atitikčiai nustatytiems rodikliams įvertinti;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  tais atvejais, kai į sunkiasvores lengvąsias komercines transporto priemones (N1 kategorijos III klasės) įmontavus elektros bateriją transporto priemonės masė galėtų padidėti tiek, kad ji būtų perklasifikuota į N2 kategoriją, tokią techninę problemą reikėtų tinkamai išspręsti;

Pagrindimas

Elektrinių lengvųjų transporto priemonių masė gali padidėti dėl baterijų svorio. Jei dėl didesnės masės jos viršija savo klasės svorio ribą, pagal šį reglamentą nebūtų galima atsižvelgti į pastangas didinti mažataršių ir netaršių transporto priemonių skaičių transporto priemonių parke. Tai būtų galima spręsti išplečiant šios klasės svorio ribą tais atvejais, kai masės padidėjimas yra aiškiai susijęs su pastangomis mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, taikant alternatyvią pavarų sistemą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  leidimo taikyti nukrypti nuo parko išmetamų 95g CO2/km normos leidžiančias nuostatas tam tikro rinkos segmento gamintojams procedūra turėtų užtikrinti, kad tam tikro rinkos segmento gamintojams nustatytos pastangos mažinti išmetamųjų teršalų kiekį atitiktų stambiųjų gamintojų pastangas , susijusias su ta norma. Tačiau patirtis rodo, kad tam tikro rinkos segmento gamintojų galimybės laikytis išmetamo CO2 normų yra tokios pačios kaip stambiųjų gamintojų, todėl manoma, kad nuo 2025 m. taikomų normų atžvilgiu nedera gamintojų skirstyti į šias dvi kategorijas;

(28)  patirtis rodo, kad tam tikro rinkos segmento gamintojų galimybės laikytis išmetamo CO2 normų yra tokios pačios kaip stambiųjų gamintojų, todėl nebelaikoma, kad gamintojus reikėtų skirstyti į šias dvi kategorijas;

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo aspektai yra neatsiejamai susiję su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių savitasis išmetamo CO2 kiekis matuojamas remiantis Sąjungoje suderintu pagrindu pagal Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nustatytą metodiką. Siekiant kuo labiau sumažinti su šiuo reglamentu susijusią administravimo naštą, vykdymas turėtų būti vertinamas pagal valstybių narių renkamus ir Komisijai pateikiamus duomenis apie naujų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių registravimą Sąjungoje . Kad vykdymo vertinimui pateikiami duomenys būtų palyginami, šių duomenų rinkimo ir pateikimo taisyklės turėtų būti kuo labiau suderintos. Todėl turėtų būti aiškiai nustatyta, kad kompetentingos institucijos yra įpareigotos pateikti tikslius ir išsamius duomenis ir turi veiksmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija, kad išspręstų duomenų kokybės klausimus;

(37)  naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių savitasis išmetamo CO2 kiekis matuojamas remiantis Sąjungoje suderintu pagrindu pagal Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nustatytą metodiką. Siekiant kuo labiau sumažinti su šiuo reglamentu susijusią administravimo naštą, vykdymas turėtų būti vertinamas pagal valstybių narių renkamus ir Komisijai pateikiamus duomenis apie naujų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių registravimą Sąjungoje . Kad vykdymo vertinimui pateikiami duomenys būtų palyginami, šių duomenų rinkimo ir pateikimo taisyklės turėtų būti suderintos. Todėl turėtų būti aiškiai nustatyta, kad kompetentingos institucijos yra įpareigotos pateikti tikslius ir išsamius duomenis ir turi veiksmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija, kad išspręstų duomenų kokybės klausimus;

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo aspektai yra neatsiejamai susiję su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)   Sąjungos lygmeniu turėtų būti vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą taršos normą už kiekvienus kalendorinius metus. Sumos, surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų būti laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis;

(38)   Sąjungos lygmeniu turėtų būti vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą taršos normą už kiekvienus kalendorinius metus. Sumos, surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų būti laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis ir naudojamos siekiant prisidėti prie teisingo perėjimo prie netaršaus judumo. Tos sumos turėtų būti naudojamos siekiant papildyti tikslines darbuotojų, nukentėjusių nuo struktūrinių pokyčių automobilių pramonės sektoriuje, perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo ir švietimo programas, taip pat perskiriamos darbo jėgos ir darbo vietų paieškos iniciatyvoms glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, bendruomenėmis ir kompetentingomis institucijomis regionuose, kuriuos paveikė darbo vietų perkėlimas;

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų tikrasis veiksmingumas labai priklauso nuo to, kiek oficiali bandymo procedūra atitinka tikrovę. Atsižvelgiant į Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę ir Europos Parlamento rekomendaciją, kurią jis pateikė atlikęs išmetamų teršalų kiekio matavimo automobilių pramonėje tyrimą24, turėtų būti parengta tvarka, pagal kurią būtų vertinama, ar transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės, nustatytos pagal Reglamentą (ES) 2017/1151, atitinka tikrovę. Komisija turėtų būti įgaliota užtikrinti, kad tokie duomenys būtų prieinami viešai, ir, jei reikia, parengti reikiamas tokiam vertinimui būtinų duomenų identifikavimo ir surinkimo procedūras;

(41)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų tikrasis veiksmingumas labai priklauso nuo to, kiek oficiali bandymo procedūra atitinka tikrovę. Atsižvelgiant į Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę ir Europos Parlamento rekomendaciją, kurią jis pateikė atlikęs išmetamų teršalų kiekio matavimo automobilių pramonėje tyrimą24, turėtų būti parengta tvarka, pagal kurią būtų vertinama, ar transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės, nustatytos pagal Reglamentą (ES) 2017/1151, atitinka tikrovę. Patikimiausias būdas užtikrinti, kad tipo patvirtinimo vertės atitiktų tikrovę, yra pradėti taikyti tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymą. Todėl Komisija, priimdama deleguotuosius aktus ir atsižvelgdama į tai, ar būtų tinkama naudoti PEMS, turėtų parengti bendrą tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymą ir pradėti jį taikyti ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios. Tačiau tol, kol šis bandymas bus pradėtas taikyti, atitiktis šiam reglamentui turėtų būti užtikrinama naudojant degalų sąnaudų skaitiklių duomenis, kuriuos pateikia gamintojai, ir taikant kiekvienam gamintojui 2021 m. nustatytą neviršytiną skirtumo ribą, išreikštą procentais. Komisija turėtų būti įgaliota užtikrinti, kad tokie duomenys apie degalų sąnaudas būtų prieinami viešai, ir parengti reikiamas tokiam vertinimui atlikti būtinų duomenų apie degalų sąnaudas teikimo procedūras. Komisija turėtų imtis atitinkamų priemonių tais atvejais, kai gamintojai nesilaiko šiame reglamente nustatytų realiomis sąlygomis išmetamo CO2 kiekio reikalavimų;

__________________

__________________

23 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).

23 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).

24 Tarybai ir Komisijai pateikta 2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rekomendacija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (2016/2908(RSP)).

24 Tarybai ir Komisijai pateikta 2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rekomendacija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (2016/2908(RSP)).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(41a)  šiuo metu nėra suderinto būdo nustatyti per visą lengvųjų transporto priemonių gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekį. Būtų tikslinga, kad iki 2026 m. pabaigos Komisija pateiktų tokią analizę, kurioje būtų išsamiai apibūdinta su išmetamo anglies dioksido kiekiu susijusi lengvųjų transporto priemonių sektoriaus padėtis. Tuo tikslu Komisija, priimdama deleguotuosius aktus, turėtų parengti bendrą Sąjungoje taikytiną nuoseklaus duomenų teikimo metodiką, kuria vadovaudamiesi gamintojai nuo 2025 m. turės pateikti ataskaitas apie rinkai pateiktų visų rūšių degalų ir transporto priemonių galios pavarų per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekį. Tokia metodika taip pat turėtų atitikti atitinkamus ISO standartus bei atsižvelgti į transporto priemonės „nuo gręžinio iki bako“, „nuo bako iki ratų“, gamybos metu ir po jos eksploatavimo pabaigos išmetamų teršalų visuotinio atšilimo potencialą. Komisijos analizė turėtų būti grindžiama gamintojų pateiktais duomenimis, taip pat visais kitais svarbiais turimais duomenimis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  kad neesminės šio reglamento nuostatos galėtų būti iš dalies pakeistos arba papildytos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies pakeisti II ir III priedai, kiek tai susiję su duomenų reikalavimais ir duomenų parametrais, su tuo, kaip papildomos taisyklės dėl kriterijų, kuriais nustatomos nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo normų leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos, aiškinimo, dėl prašymų leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą turinio ir dėl savitojo išmetamo CO2 kiekio mažinimo programų turinio ir vertinimo, taip pat su 13 straipsnyje nurodytų M0 ir TM0 skaičių , 11 straipsnyje nurodytos 7 g CO2/km ribos ir 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų I priede pateiktų formulių tikslinimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais , ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais . Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(46)  kad neesminės šio reglamento nuostatos galėtų būti iš dalies pakeistos arba papildytos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies pakeisti II ir III priedai, kiek tai susiję su duomenų reikalavimais ir duomenų parametrais, nustatyti reikalavimai, siekiant užtikrinti draudimo naudoti išderinimo įtaisus ir reikalavimo dėl būtino papildomų dokumentų rinkinio turinio, nurodyto 4 straipsnio 3c dalyje, laikymąsi, nustatytos 7 straipsnio 8a dalyje nurodytos duomenų apie per visą gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekį teikimo taisyklės ir tvarka, papildomos taisyklės dėl kriterijų, kuriais nustatomos nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo normų leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos, aiškinimo, dėl prašymų leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą turinio ir dėl savitojo išmetamo CO2 kiekio mažinimo programų turinio ir vertinimo, patikslinami 13 straipsnyje nurodyto M0 ir TM0 skaičiai, 11 straipsnyje nurodyta 7 g CO2/km riba patikslinimu, parengiamas 12 straipsnio 1a dalyje nurodytas tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymas ir patikslinamos 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos I priede pateiktos formulės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais , ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pagrindimas

Patikslinimas yra būtinas atsižvelgiant į naujus 7 straipsnio 8a dalyje ir 12 straipsnio 1a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus (žr. atitinkamus pagrindimus).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas .

1.  Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį, kad Sąjungos klimato tikslai ir Sąjungos tarptautiniu lygmeniu prisiimti įsipareigojimai klimato srityje būtų įvykdyti tokiu būdu, kuris derėtų su tinkamu vidaus rinkos veikimu.

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nuo 2025 m. sausio 1 d. nustatomi šie viso ES parko tikslai:

4.  Nuo 2025 m. sausio 1 d. nustatomi šie viso ES parko tikslai:

a)  naujų lengvųjų automobilių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 15 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo A dalies 6.1.1 punktą;

a)  naujų lengvųjų automobilių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 20 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo A dalies 6.1.1 punktą;

b)  naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 15 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo B dalies 6.1.1 punktą.

b)  naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 20 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo B dalies 6.1.1 punktą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nuo 2025 m. sausio 1 d. mažataršių ir netaršių transporto priemonių daliai taikomas lyginamasis rodiklis, lygus 20 proc. rinkos dalies pagal 2025 m. naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių pardavimo mastą, apskaičiuotas pagal I priedo A dalies 6.3 punktą ir I priedo B dalies 6.3 punktą, atitinkamai.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nuo 2030 m. sausio 1 d. nustatomi šie tikslai:

5.  Nuo 2030 m. sausio 1 d. nustatomi šie tikslai:

a)  naujų lengvųjų automobilių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 30 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo A dalies 6.1.2 punktą;

a)  naujų lengvųjų automobilių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 45 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo A dalies 6.1.2 punktą;

b)  naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 30 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo B dalies 6.1.2 punktą.

b)  naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių – viso ES parko vidutinis išmetamų teršalų kiekis 45 proc. mažesnis už 2021 m. savitosios teršalų išmetimo normos vidurkį, apskaičiuotą pagal I priedo B dalies 6.1.2 punktą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nuo 2030 m. sausio 1 d. mažataršių ir netaršių transporto priemonių daliai taikomas lyginamasis rodiklis, lygus 40 proc. rinkos dalies pagal 2030 m. naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių pardavimo mastą, apskaičiuotas pagal I priedo A dalies 6.3 punktą ir I priedo B dalies 6.3 punktą, atitinkamai.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtai N1 kategorijai , kurios etaloninė masė neviršija 2 610 kg, ir N1 kategorijai , kurios tipo patvirtinimas išplečiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį (toliau – lengvosios komercinės transporto priemonės), bei Sąjungoje registruojamoms pirmą kartą ir kurios anksčiau nebuvo registruotos už Sąjungos ribų (toliau – naujos lengvosios komercinės transporto priemonės).

b)  Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtai N1 kategorijai , kurios etaloninė masė neviršija 2 610 kg, ir N1 kategorijai , kurios tipo patvirtinimas išplečiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį (toliau – lengvosios komercinės transporto priemonės), bei Sąjungoje registruojamoms pirmą kartą ir kurios anksčiau nebuvo registruotos už Sąjungos ribų (toliau – naujos lengvosios komercinės transporto priemonės). Komisija, laikydamasi šiame reglamente nustatytų tikslų, yra įgaliota prireikus pakeisti lengvųjų komercinių transporto priemonių etaloninės masės viršutinę ribą (2610 kg), jeigu jose naudojami alternatyvūs degalai, reikalaujantys sunkesnių nei įprastose transporto priemonėse galios pavarų bei energijos kaupimo įrenginių (pvz., akumuliatorių).

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Šis reglamentas taikomas alternatyviais degalais varomoms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 4 250 kg, jeigu jų 3 500 kg viršijanti masė susidaro tik dėl per didelės jų varymo sistemos masės, palyginti su tų pačių matmenų transporto priemonių, kuriose įrengtas įprastas priverstinio uždegimo arba uždegimo suspaudimu vidaus degimo variklis, varymo sistemos mase.

Pagrindimas

Elektrinių lengvųjų transporto priemonių masė gali padidėti dėl baterijų svorio. Jei dėl didesnės masės jos viršija savo klasės svorio ribą, pagal šį reglamentą nebūtų galima atsižvelgti į pastangas didinti mažataršių ir netaršių transporto priemonių skaičių transporto priemonių parke. Tai būtų galima spręsti išplečiant šios klasės svorio ribą tais atvejais, kai masės padidėjimas yra aiškiai susijęs su pastangomis mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, taikant alternatyvią pavarų sistemą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  valdiklis – tai bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį (min–1), perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemą ar jos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti, kai padidėja išmetamo CO2 kiekis;

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo sąlygos yra susijusios su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Gamintojai įrengia transporto priemones taip, kad visos sistemos ir sudedamosios dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, būtų suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad įprastai naudojamas gamintojo lengvasis automobilis arba lengvoji komercinė transporto priemonė atitiktų savitąsias teršalų išmetimo normas ir kitus reikalavimus pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo sąlygos yra neatsiejamai susijusios su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Draudžiama naudoti išderinimo įtaisus. Draudimas netaikomas tokiais atvejais:

 

a)  įtaiso būtinumas pateisinamas dėl variklio apsaugos nuo pažeidimo ar avarijos ir jis būtinas saugiam transporto priemonės naudojimui;

 

b)  įtaisas veikia tik variklio užvedimo momentu; arba

 

c)  sąlygos yra iš esmės įtrauktos į bandymų procedūras, nurodytas 1 straipsnyje.

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo sąlygos yra neatsiejamai susijusios su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Kad patvirtinimo institucijos galėtų įvertinti, ar laikomasi šio straipsnio 3a ir 3b dalių, gamintojas pateikia išplėstą dokumentų rinkinį. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 16 straipsnį priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo naudoti išderinimo įtaisus ir reikalavimo dėl būtino išplėsto dokumentų rinkinio turinio.

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo sąlygos yra neatsiejamai susijusios su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais kalendoriniais metais kiekviena valstybė narė renka duomenis apie kiekvieną naują lengvąjį automobilį ir kiekvieną lengvąją komercinę transporto priemonę , užregistruotus jos teritorijoje, kaip nurodyta II ir III priedų A dalyje. Šie duomenys pateikiami gamintojams ir jų paskirtiems importuotojams arba atstovams kiekvienoje valstybėje narėje. Valstybės narės turi imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų skaidrų informaciją teikiančių institucijų darbą. Kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, kad lengvųjų automobilių, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, savitasis išmetamo CO2 kiekis būtų apskaičiuotas ir įrašytas atitikties liudijime.

1.  Kiekvienais kalendoriniais metais kiekviena valstybė narė renka duomenis apie kiekvieną naują lengvąjį automobilį ir kiekvieną lengvąją komercinę transporto priemonę , užregistruotus jos teritorijoje, kaip nurodyta II ir III priedų A dalyje. Šie duomenys pateikiami gamintojams ir jų paskirtiems importuotojams arba atstovams kiekvienoje valstybėje narėje. Valstybės narės užtikrina skaidrų informaciją teikiančių institucijų darbą. Kiekviena valstybė narė turi užtikrinti, kad lengvųjų automobilių, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, savitasis išmetamo CO2 kiekis būtų apskaičiuotas ir įrašytas atitikties liudijime.

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo sąlygos yra neatsiejamai susijusios su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Registras turi būti viešas.

Registras turi būti viešas, taip pat prieinamas elektronine forma.

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavę pranešimą apie pagal 4 dalį atlikto preliminaraus skaičiavimo rezultatą, gamintojai Komisijai gali per tris mėnesius pranešti apie duomenyse esančias klaidas, nurodydami valstybę narę, kurioje, gamintojo nuomone, padaryta klaida.

Gavę pranešimą apie pagal 4 dalį atlikto preliminaraus skaičiavimo rezultatą, gamintojai Komisijai per tris mėnesius praneša apie duomenyse esančias klaidas, nurodydami valstybę narę, kurioje, gamintojo nuomone, padaryta klaida.

Pagrindimas

Direktyvos Nr. 510/2011 13 straipsnyje numatyta persvarstyti šiame reglamente nustatytus tikslus ir sąlygas. Šio pakeitimo sąlygos yra neatsiejamai susijusios su šio reglamento tikslu ir jame nustatytų tikslų įgyvendinimu.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti išsamias taisykles, taikomas procedūroms, kuriomis pranešama apie tokius nuokrypius ir į juos atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį. Tos procedūros priimamos įgyvendinimo aktais pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija priima išsamias taisykles, taikomas procedūroms, kuriomis pranešama apie tokius nuokrypius ir į juos atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį. Tos procedūros priimamos įgyvendinimo aktais pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Nuo 2025 m. sausio 1 d. gamintojai, vadovaudamiesi suderinta Sąjungos metodika, pateikia Komisijai ataskaitą apie nuo tos dienos rinkai pateiktų visų naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekį. Šiuo tikslu Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą patikslinant išsamias taisykles dėl ataskaitų apie Sąjungos rinkoje užregistruotų visų rūšių degalų ir transporto priemonių galios pavarų per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekį teikimo procedūrų.

 

Siekdama ateityje geriau nukreipti politines pastangas mažinti sektoriuje išmetamų teršalų kiekį, Komisija ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, apimančią bendro per visą naujų lengvųjų transporto priemonių gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekio Sąjungoje analizę ir galimų reglamentavimo priemonių analizę. Ta analizė skelbiama viešai.

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   Mokesčio už viršytą taršos normą sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

4.   Mokesčio už viršytą taršos normą sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Tos sumos naudojamos siekiant papildyti Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdomas priemones, kuriomis skatinamas darbuotojų įgūdžių ugdymas ir darbuotojų perkėlimas, visų pirma didžiausią tokio perėjimo automobilių pramonės sektoriuje poveikį patyrusiuose regionuose ir bendruomenėse, siekiant prisidėti prie teisingo perėjimo prie netaršaus judumo.

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu Komisija mano, kad gamintojas atitinka nukrypti leidžiančios nuostatos, kurios prašoma pagal 1 dalį, taikymo sąlygas ir laiko, kad gamintojo siūloma savitoji teršalų išmetimo norma atitinka gamintojo galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį, įskaitant ekonomines bei technologines galimybes mažinti jo savitąjį išmetamo CO2 kiekį, ir atsižvelgiant į gaminamų lengvųjų komercinių transporto priemonių tipo rinkos savybes, Komisija suteikia gamintojui nukrypti leidžiančią nuostatą. Prašymas pateikiamas iki pirmųjų nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo metų spalio 31 d.

3.  Jeigu Komisija mano, kad gamintojas atitinka nukrypti leidžiančios nuostatos, kurios prašoma pagal 1 dalį, taikymo sąlygas ir laiko, kad gamintojo siūloma savitoji teršalų išmetimo norma atitinka gamintojo galimybes mažinti išmetamų teršalų kiekį, įskaitant ekonomines bei technologines galimybes mažinti jo savitąjį išmetamo CO2 kiekį, ir atsižvelgiant į gaminamų lengvųjų automobilių ar lengvųjų komercinių transporto priemonių tipo rinkos savybes, Komisija suteikia gamintojui nukrypti leidžiančią nuostatą. Prašymas pateikiamas iki pirmųjų nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo metų spalio 31 d.

Pagrindimas

Ištaisomas teksto praleidimas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į tokias technologijas atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu jos vertinamos pagal tokią metodiką, kurią naudojant galima gauti patikrinamus, atkartojamus ir palyginamus rezultatus.

Į tokias technologijas atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu jos vertinamos pagal tokią metodiką, kurią naudojant galima gauti patikrinamus, atkartojamus ir palyginamus rezultatus, ir tik tol, kol vertė, nustatyta taikant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą, papildoma arba pakeičiama kitais duomenimis, kurie labiau atitinka realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekį.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl teksto vidinės logikos.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Per 12 mėnesių nuo naujoviškos technologijos ar naujoviškų technologijų paketo patvirtinimo tokios patvirtintos naujoviškos technologijos ar technologijų paketo tiekėjas arba gamintojas pateikia įrodymų, grindžiamų gaminamų transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų rezultatais, kad pagrįstų tokios technologijos ar technologijų paketo indėlį.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali tikslinti ribą, galiosiančią nuo 2025 m. Riba tikslinama pagal 16 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais.

Komisija gali sumažinti ribą, galiosiančią nuo 2025 m. Riba tikslinama pagal 16 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  naujoviškoms technologijoms neturi būti taikomos privalomos nuostatos dėl papildomų priemonių, skirtų laikytis 1 straipsnyje nurodyto 10 g CO2/km sumažinimo, ir jos neturi būti privalomos pagal kitas Sąjungos teisės aktų nuostatas. Nuo 2025 m. sausio 1 d. šis kriterijus netaikomas oro kondicionavimo sistemų našumo didinimui.

d)  naujoviškoms technologijoms neturi būti taikomos privalomos nuostatos dėl papildomų priemonių, skirtų laikytis 1 straipsnyje nurodyto 10 g CO2/km sumažinimo, ir jos neturi būti privalomos pagal kitas Sąjungos teisės aktų nuostatas. Nuo 2025 m. sausio 1 d. šis kriterijus netaikomas oro kondicionavimo ir šildymo sistemų našumo didinimui.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes. Ji užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi verčių atitikimas.

1.   Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytą verčių atitikimą, nuo 2023 m. sausio 1 d. atitiktis šiam reglamentui nustatoma atliekant tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymą. Komisijai ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą parengiant tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymą naudojant PEMS.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.   Kol bus pradėtas taikyti tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymas, atitiktis šiam reglamentui nustatoma remiantis degalų sąnaudų skaitiklių duomenimis ir atsižvelgiant į kiekvienam gamintojui nustatytą neviršytiną skirtumo tarp šių duomenų ir gamintojo savitojo išmetamo CO2 kiekio, matuojamo pagal tipo patvirtinimo sertifikavimo procedūras, kurios bus vykdomos nuo 2021 m. pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, ribą, išreikštą procentais.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.   Jeigu gamintojo savitojo išmetamojo CO2kiekis viršija 1b dalyje nustatytą ribą, šiam gamintojui nustatytas savitojo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslas, į kurį atsižvelgiama atitikties šiam reglamentui nustatymo tikslu, turi būti pritaikytas taip, kad atitiktų nustatytą viršijimą.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Komisija užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi 1 pastraipoje nurodyta verčių atitiktis tikrosioms vertėms.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Jei tinkamų transporto priemonėse įrengtų degalų sąnaudų matavimo prietaisų tikslumo standartų nėra, Komisija paveda užduotį susitarti dėl techninių standartų ir ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. juos įtraukia į Sąjungos teisę.

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tinkamų elektra, kuro elementu ir suskystintomis naftos dujomis varomose transporto priemonėse įrengtų degalų sąnaudų matavimo prietaisų tikslumo standartų.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šiame straipsnyje nurodytas priemones Komisija gali priimti įgyvendinimo aktais pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Išsamias degalų sąnaudų skaitiklių duomenų teikimo procedūrų taisykles Komisija priima įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija atsižvelgia į vertinimus, atliktus pagal 12 straipsnį, ir, jei reikia, gali peržiūrėti Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nurodytą išmetamo CO2 kiekio matavimo tvarką. Komisija visų pirma pateikia atitinkamus pasiūlymus pakoreguoti tą tvarką, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į tikrąjį automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį.

2.  Komisija atsižvelgia į vertinimus, atliktus pagal 12 straipsnį, ir, jei reikia, gali peržiūrėti Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nurodytą išmetamo CO2 kiekio matavimo tvarką. Komisija visų pirma pateikia atitinkamus pasiūlymus pakoreguoti tą tvarką, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į tikrąjį automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, taip pat naudojant PEMS ir nuotolinio stebėjimo technologijas.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.   Komisija iki 2019 m. gruodžio 31 d. persvarsto Direktyvą 1999/94/EB ir, jei reikia, pateikia atitinkamą pasiūlymą dėl teisės akto, kad vartotojams būtų teikiama tiksli, patikima ir palyginama informacija apie rinkai pateiktų naujų lengvųjų automobilių degalų sąnaudas, išmetamo CO2 kiekį ir išmetamų oro teršalų kiekį.

 

Atsižvelgdama į pirmoje pastraipoje minėtą peržiūrą, Komisija taip pat įvertina degalų sąnaudų ir CO2 išlakų kiekio ženklinimo sistemos įdiegimo naujose lengvosiose komercinėse transporto priemonėse galimybes ir prireikus pateikia atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tuo tikslu.

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prireikus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų nustatyti papildomi išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai naujiems lengviesiems automobiliams ir naujoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms nuo 2031 m. sausio 1 d. siekiant iki 2030 m. bent išlaikyti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo trajektoriją.

Pagrindimas

Neatskiriamai susijęs su kitais pakeitimais.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  7 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje, 10 straipsnio 8 dalyje, 11 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 13 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui [nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

1.  4 straipsnio 3c dalyje, 7 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje ir 8a dalyje, 10 straipsnio 8 dalyje, 11 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 12 straipsnio 1a dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui [nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

 

 

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje, 10 straipsnio 8 dalyje, 11 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 13 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3c dalyje, 7 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje, 7 straipsnio 8a dalyje, 10 straipsnio 8 dalyje, 11 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 12 straipsnio 1a dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagal 7 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą, 10 straipsnio 8 dalį, 11 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą , 13 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

4.  Pagal 4 straipsnio 3c dalį, 7 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą, 7 straipsnio 8a dalį, 10 straipsnio 8 dalį, 11 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą, 12 straipsnio 1a dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

11a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija pagal 15 straipsnį priima įgyvendinimo aktus ir jais nustato procedūras, kuriomis tikrinama naudojamų lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų verčių atitiktis.

2.  Komisija pagal 14a straipsnį priima deleguotuosius aktus ir jais nustato procedūras, kuriomis tikrinama naudojamų lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų verčių atitiktis.

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dar nebuvo suderintas su Lisabonos sutartimi, tačiau EP išreiškė aiškią poziciją dėl A.Desso pranešimo ir EMIS komiteto rekomendacijų, kad deleguotieji aktai būtų vienintelis tinkamas būdas siekiant nustatyti bandymo procedūras.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

14 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įterpiamas šis straipsnis:

 

„14a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos nuostatos, įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11a straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 11a straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

___________________

 

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dar nebuvo suderintas su Lisabonos sutartimi, tačiau EP išreiškė aiškią poziciją dėl A. Desso pranešimo ir EMIS komiteto rekomendacijų, kad deleguotieji aktai būtų vienintelis tinkamas būdas siekiant nustatyti bandymo procedūras.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6 punkto 6.3 dalies 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Skaičiuojant pagal šią formulę, 4 punkte apibrėžta savitoji teršalų išmetimo norma 2021 m. koreguojama, siekiant atsižvelgti į išmetamo pamatuoto WLTP CO2 ir deklaruoto WLTP CO2 kiekio skirtumą.

 

Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas siekiant nustatyti naujiems rinkos dalyviams skirtą atitinkamos kiekvieno gamintojo savitosios išmetamo teršalų kiekio normos 2021 m. skaičiavimo formulę.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6.3 papunkčio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MNTP koeficientas  – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 1,0.

2025–2029 m. laikotarpiu MNTP koeficientas – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas 1,05. jei ši suma tarp 1,0 ir 0,98, MNTP koeficientas lygus 1,0; o jei ši suma mažesnė už 0,95, MNTP koeficientas prilyginamas 0,95;

 

Nuo 2030 m. MNTP koeficientas  – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 0,95 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 0,95.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6.3 papunkčio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x – 15 proc. 2025–2029 m. ir 30 proc. 2030 m. ir vėliau.

x – 20 proc. 2025–2029 m. ir 40 proc. 2030 m. ir vėliau.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.1 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Skaičiuojant pagal šią formulę, 4 punkte apibrėžta savitoji teršalų išmetimo norma 2021 m. koreguojama, siekiant atsižvelgti į išmetamo pamatuoto WLTP CO2 ir deklaruoto WLTP CO2 kiekio skirtumą.

 

Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą nustatant naujiems rinkos dalyviams skirtą atitinkamos kiekvieno gamintojo savitosios išmetamo teršalų kiekio normos 2021 m. skaičiavimo formulę.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6.3.1 punkto 3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MNTP koeficientas  – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 1,0.

MNTP koeficientas  – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas 1,05. jei ši suma tarp 1,0 ir 0,98, MNTP koeficientas lygus 1,0; o jei ši suma mažesnė už 0,95, MNTP koeficientas prilyginamas 0,95.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6.3.1 punkto 4 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x = 15 proc.

x = 20 proc.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Skaičiuojant pagal šią formulę, 4 punkte apibrėžta savitoji teršalų išmetimo norma 2021 m. koreguojama, siekiant atsižvelgti į išmetamo pamatuoto WLTP CO2 ir deklaruoto WLTP CO2 kiekio skirtumą.

 

Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą nustatant naujiems rinkos dalyviams skirtą atitinkamos kiekvieno gamintojo savitosios išmetamo teršalų kiekio normos 2021 m. skaičiavimo formulę.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6.3.2 papunkčio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MNTP koeficientas  – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 1,0.

MNTP koeficientas  – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 0,95 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 0,95.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6.3.2 papunkčio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x = 30 proc.

x = 40 proc.

(1)

  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Patobulintos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų normos gali padėti sumažinti išmetamo CO2 kiekį, jos taip pat gali padėti sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir sušvelninti klimato kaitą. Be to, taikant tinkamus standartus vartotojai gali sutaupyti nemažai degalų, taip pat galima pagerinti oro kokybę mūsų piliečiams.

Pranešėja mano, kad siekiant sumažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro labai svarbu nustatyti tinkamus transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslus, laikantis Paryžiaus susitarimo. Tai yra būtina, jei Europos Sąjunga ketina deramai prisidėti prie visuotinių pastangų klimato srityje ir kartu užtikrinti Europos transporto priemonių gamybos pramonės konkurencingumą.

Pasaulinė automobilių pramonė šiandien sparčiai keičiasi. Daugiau dėmesio skiriant naujovėms ir naujoms technologijoms Europos pramonei bus lengviau prisitaikyti prie kintančių poreikių. Be to, tikimasi, kad dėl nuolatinių akumuliatorių ir kuro elementų technologijų pokyčių ateinančiais metais sparčiau didės mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalis pasaulinėje rinkoje.

Pranešėja pripažįsta, kad iki šiol būtent jau nustatytos plataus užmojo išmetamųjų teršalų mažinimo normos skatino diegti naujoves. Be to, automobilių pramonės sektorius yra ekonomikos sektorius, kuriame jau taikomos įperkamos išmetamųjų teršalų mažinimo technologijos, kurios gali padėti ekonomiškai efektyviau padaryti didelę pertvarką. Atsižvelgiant į tai, šiame reglamente nustatyti mažataršių ir netaršių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai ir lyginamojo rodiklio lygiai turi būti pakankamai plataus užmojo, kad atitiktų Sąjungos klimato tikslus ir padėtų remti veiksmingą technologinį perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Nustačius tinkamus išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslus ir būtinas politikos priemones, kuriomis skatinamos mažataršės ir netaršios transporto priemonės, svarbu pasiekti technologinį neutralumą, užkirsti kelią rinkos iškraipymui ir skatinti technologijų gamybą ir plėtrą Europos Sąjungoje. Kad įsitikintumėme, jog tinkamai vykdome savo klimato srities įsipareigojimus ir kartu išsaugome automobilių pramonės sektoriaus konkurencingumą, išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai turi būti galutinai pasiekti 2025 m. Jei išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų įgyvendinimą atidėsime iki 2030 m., sumažėjimas bus tik teorinis. Taigi, siekiant užtikrinti, kad ES tinkamai vykdytų savo ilgalaikius klimato srities įsipareigojimus ir duotų naudos mūsų piliečiams ir vartotojams, šiame reglamente reikia nustatyti griežtesnius ir platesnio užmojo išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir su MNTP susijusius tikslus.

Pranešėja mano, kad plataus užmojo lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai, taip pat tvirta ir stabili MNTP šalies rinka padės skatinti ekonomikos augimą ir didinti Europos pramonės konkurencingumą. Tikimasi, kad mažinant priklausomybę nuo importuojamos naftos ir naftos produktų ir pereinant prie vietoje gaminamos elektros ir kitų rūšių energijos padidės BVP ir vidaus užimtumas elektros energijos tiekimo ir susijusiuose sektoriuose. Pereinant prie mažataršio judumo taip pat bus galima lengviau skatinti augimą motorinių transporto priemonių tiekimo grandinėje ir didinti užimtumą atitinkamuose pramonės sektoriuose. Nors daroma prielaida, kad pradinė transporto priemonių įsigijimo savikaina laikinai bus didesnė, ilgainiui bendros automobilių išlaikymo išlaidos pastebimai mažės, ir tai bus naudinga vartotojams – ir naujų, ir naudotų transporto priemonių savininkams, – nes degalai ir jų transporto priemonių priežiūra jiems atsieis daug pigiau. Tikimasi, kad dėl to vartotojams liks daugiau pinigų, kuriuos jie galės panaudoti kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti, taip didės realios pajamos, vartotojų išlaidos ir toliau didės BVP.

Perėjimas prie alternatyvių galios pavarų bus susietas su struktūriniais automobilių vertės grandinės pokyčiais. Todėl būtina rimtai apsvarstyti socialinį poveikį, kuris bus neišvengiamai patiriamas automobilių pramonės sektoriuje pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Lygiai taip pat svarbu, kad Europos Sąjunga aktyviai nagrinėtų poveikį darbo vietoms, kuris bus itin akivaizdus labiausiai paveiktuose regionuose. Todėl taikant dabartines politikos priemones turi būti vykdomos tikslinės darbuotojų perkėlimo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programos. Švietimo programos ir darbo paieškos iniciatyvos turi būti vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su visais susijusiais socialiniais partneriais. Tokios pastangos turėtų būti bendrai finansuojamos iš paskirtųjų pajamų, gaunamų iš mokesčių už viršytą taršos normą pagal šį reglamentą.

Norint sėkmingai pereiti prie netaršaus ir mažataršio judumo reikia nuoseklios politikos sistemos, kuri visos ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis būtų taikoma transporto priemonėms, infrastruktūroms, elektros tinklams, užimtumo programoms ir ekonominėms paskatoms. Tai neatsiejama nuo tinkamo alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo. Tokia infrastruktūra turi būti nedelsiant diegiama, kad mažataršių ir netaršių transporto priemonių naudotojai ir galimi jų pirkėjai galėtų jomis pasitikėti. Todėl ES ir valstybių narių lygmenimis turi būti veiksmingai kartu taikomos įvairios paramos sistemos, padedančios sutelkti daug viešųjų ir privačiųjų investicijų.

Pranešėja pabrėžia, kad vartotojai nori žinoti tikras degalų sąnaudų vertes, kad rinkdamiesi gaminius galėtų priimti tinkamai informacija pagrįstus sprendimus. Tokia informacija, savo ruožtu, padės atkurti vartotojų pasitikėjimą. Geriau parengti ir labiau suderinti Sąjungos reikalavimai dėl automobilių ženklinimo padės užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama palyginama, patikima ir patogi naudoti informacija apie mažataršių ir netaršių transporto priemonių pranašumus. Tokiose etiketėse pateikiama informacija apie oro teršalus, išmetamo CO2 kiekį, degalų sąnaudas ir eksploatavimo išlaidas. Tinkamas automobilių ženklinimas taip pat padės visoje Europos Sąjungoje skatinti naudoti efektyviausiai degalus naudojančius ir mažiausiai aplinką teršiančius automobilius.

Didėjantis atotrūkis tarp oficialių duomenų, nustatytų atliekant tipo patvirtinimą, ir naujų lengvųjų automobilių tikrojo išmetamo CO2 kiekio kelia nerimą; 2015 m. jis siekė 42 proc. ir vis dar didėja. Pranešėja nuogąstauja, kad dėl šio atotrūkio gerokai mažėja dabartinių reglamentų dėl išmetamo CO2 kiekio veiksmingumas, todėl reikia nedelsiant skirti dėmesio reglamentams laikotarpiui po 2020 m. Nors tikimasi, kad naująjį Europos važiavimo ciklą pakeitus pasauline suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra bus gaunami labiau tikrąsias sąlygas atitinkantys išmetamo CO2 kiekio, apskaičiuoto atliekant tipo patvirtinimą, duomenys, nemanoma, kad realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio atotrūkis bus visiškai panaikintas. Šis didėjantis atotrūkis turi didelį poveikį vartotojams, oro kokybei, miestams ir politikos formuotojams, todėl šį klausimą reikia spręsti rimtai ir veiksmingai.

Pranešėjos nuomone, patikimiausias būdas užtikrinti, kad tipo patvirtinimo vertės atitiktų tikrovę, yra pradėti taikyti tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymą, o Komisijai turės būti suteikti įgaliojimai jį parengti. Tačiau šiuo metu ir kol toks tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymas bus parengtas ir pradėtas taikyti, turėtų būti užtikrinama atitiktis naudojant degalų sąnaudų skaitiklių duomenis, kuriuos pateikia gamintojai, ir taikant neviršytiną išmetamųjų teršalų kiekio ribą, kuri turėtų būti nustatyta.

Ilgalaikė pranešėjos vizija – užtikrinti, kad būtų aiškiai suprantama, kas apskritai yra per visą įvairių rūšių degalais varomų transporto priemonių gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekis. Pateikiant tokią informaciją ateityje būtų galima geriau formuoti šio sektoriaus politiką užtikrinant, kad išmetamųjų teršalų kiekis visoje vertės grandinėje būtų smarkiai sumažintas.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)16997

Adinai-Ioanai VĂLEAN

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkei

ASP 13E102

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD)

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2018 m. balandžio 24 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 21 narių, 2 susilaikė(1)) rekomenduoti atsakingam Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2018 m. kovo 21 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)

COM(2017)0676 of 8.11.2017 – 2017/0293(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m. sausio 23 ir 30 d. susirinko į posėdį, siekdama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pasiūlymą.

Šiuose posėdžiuose(1), apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos, kuriuo nauja redakcija išdėstomas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir nauja redakcija išdėstomas 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2011, nustatantis naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normas pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad.

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 22 konstatuojamojoje dalyje išbraukiami žodžiai „atsižvelgiama“;

– 29 konstatuojamojoje dalyje pridėti žodžiai „ir naujoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms“ ir „ir lengvąsias komercines transporto priemones“, o žodis „automobilių“ keičiamas į žodį „transporto priemonių“ ir žodis „keleiviniams automobiliams“ keičiamas į žodį „lengvosioms komercinėms transporto priemonėms“;

– 38 konstatuojamoje dalyje išbraukiami Reglamento (EB) Nr. 510/2011 27 konstatuojamosios dalies trečias ir ketvirtas sakiniai;

– išbraukiama Reglamento (EB) Nr. 443/2009 30 konstatuojamoji dalis;

– 1 straipsnio 1 dalyje išbraukiamas 1 straipsnio antras sakinys, Reglamento (EB) Nr. 443/2009 pirma pastraipa ir Reglamento (ES) Nr. 510/2011 1 straipsnio 1 dalies antras sakinys;

– 4 straipsnio 2 dalyje išbraukiama Reglamento (EB) Nr. 510/2011 4 straipsnio trečios pastraipos įvadinė formuluotė;

– 9 straipsnio 1 dalies įvadinėje formuluotėje įrašomi žodžiai „įgyvendinimo aktais“ ir išbraukti paskutiniai žodžiai „kiekvienam gamintojui“;

– 14 straipsnio 2 dalyje išbraukiamas Reglamento (EB) Nr. 443/2009 13 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys;

– I priedo A dalies 2 punkte žodžių junginys „kalendoriniais metais“ pakeičiamas į „2020“;

– I priedo A dalies 4 punkte pridedamas žodžių junginys „parengtų naudoti“;

– I priedo B dalies 1 punkte išbraukiamas žodžių junginys „gramais kilometrui“;

– II priede išbraukiamas trečias A dalies 2 punkto sakinys, 3 punkto e papunktis A ir visas Reglamento (EB) Nr. 443/2009 II priedo B dalies tekstas;

– III priede išbraukiamas Reglamento (EB) Nr. 510/2011 A punkto 2 papunkčio trečias sakinys.

2. – 19 konstatuojamojoje dalyje Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 konstatuojamosios dalies antras sakinys („Naudai“ apibrėžti masė yra tinkamas parametras, kuris susijęs su dabar išmetamų teršalų kiekiu, todėl atsižvelgiant į masę, yra realesnės ir konkurencijos požiūriu bešališkos“) turėtų išlikti, todėl siūlomą išbraukimą reikėjo pažymėti pilka spalva.

3. – 28 konstatuojamoje dalyje įtraukiamą žodį „užtikrina“ reikėjo išskirti kaip oficialią korekciją dabartiniam Reglamento (ES) Nr. 333/2014 9 konstatuojamosios dalies tekstui.

4. – 3 straipsnio 1 dalies h punkte sąvoka „CO2“ išbraukiama prieš žodžių junginį „keleivinės transporto priemonės išmetamas kiekis“ ir sąvoka „išmetamų teršalų masė“ pakeičiama į sąvoką „išmetamų teršalų kiekiai“, pridedant žodžius „transporto priemonės“ po žodžių junginio „tipo patvirtinimo dokumentas“ ir išbraukiant žodžius „keleiviniams automobiliams“ po žodžių „kaip nurodyta“. Šie pakeitimai turėtų būti pažymėti kaip oficialūs pakeitimai padaryti Reglamento (EB) Nr. 443/2009 3 straipsnio 1 punkto f papunktyje.

5. – I priedo A dalies 1 punkte išbraukiama nuoroda „(c)“ prieš žodžius „Nuo 2007“, kuri turėtų būti laikoma oficialiu pakeitimu, padarytu Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priedo 1 punkto c papunkčio formuluotėje. Prieš išbrauktą elementą „(c) Nuo 2007“ būtina pateikti atitinkamą nuorodą, nurodančią, kad atitinkamas tekstas yra kilęs iš Reglamento (ES) Nr. 333/2014

6. – I priedo A dalies 3 punkte ir B dalies 3 punkte išbraukiami žodžiai „šio priedo“.

7. – I priedo B dalies 1 punkte išbraukiama nuoroda „(c)“ prieš žodžius „Nuo 2007“, kuri turėtų būti laikoma oficialiu pakeitimu, padarytu Reglamento (EB) Nr. 510/2011 I priedo 1 punkto c papunkčio formuluotėje.

8. – I priedo B dalies 5 punkte pateikta nuoroda į 11 straipsnį turi būti ištaisyta taip, kad būtų skaitoma kaip nuoroda į 10 straipsnį.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi pasiūlymo versija anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ  (4.9.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Nuomonės referentė: Karima Delli

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Europos mažataršio judumo strategijos16 tikslas aiškus – iki amžiaus vidurio transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti bent 60 proc. mažesnis nei 1990 m. ir jo kitimo kreivė turi užtikrintai artėti prie nulio. Mūsų sveikatai kenksmingų transporto išmetamų oro teršalų kiekį reikia labai sumažinti nedelsiant. Po 2020 m. turės būti toliau mažinamas tradicinių degimo variklių išmetamų teršalų kiekis. Turės būti diegiamos mažataršės ir netaršios transporto priemonės ir iki 2030 m. jos turės užimti didelę rinkos dalį;

(3)  Europos mažataršio judumo strategijos16 tikslas aiškus – iki amžiaus vidurio transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti bent 60 proc. mažesnis nei 1990 m. ir jo kitimo kreivė turi užtikrintai artėti prie nulio. Mūsų sveikatai kenksmingų transporto išmetamų oro teršalų kiekį reikia labai sumažinti nedelsiant. Po 2020 m. turės būti toliau mažinamas tradicinių degimo variklių išmetamų teršalų kiekis. Turės būti diegiamos mažataršės ir netaršios transporto priemonės ir iki 2030 m. jos turės užimti didelę rinkos dalį, tai reikės turėti omenyje ir vykdant politiką, kuria remiama automobilių pramonė. Norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje prisiimtus ES įsipareigojimus, reikia sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvirtai siekti, kad iki šimtmečio vidurio lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto priemonės visai neišmestų teršalų. Užmojai turėtų būti realistiški, kad automobilių pramonė galėtų prisitaikyti ir nepadidėtų sąnaudos automobilių gamintojams, nes tai atgrasytų gaminti ir pirkti naujus keleivinius automobilius Sąjungoje ir, be kita ko, turėtų įtakos užimtumui. Panašiai, jei siūlomi pernelyg didelių užmojų tikslai, o transporto sektoriaus išmetamas teršalų kiekis nėra pakankamai sumažinamas, gali kilti pavojus, kad nebus pasiekti Paryžiaus susitarime nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslai;

_________________

_________________

16 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos mažataršio judumo strategija“ (COM(2016) 501 final).

16 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos mažataršio judumo strategija“ (COM(2016) 501 final).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  komunikatuose „Europa kelyje“17 ir „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“18 Komisija pabrėžia, kad lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos – stipri inovacijų ir našumo paskata – padės stiprinti automobilių pramonės konkurencingumą ir sukurti technologijų atžvilgiu neutralias sąlygas mažataršėms ir netaršioms transporto priemonėms;

(4)  komunikatuose „Europa kelyje“17 ir „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“18 Komisija pabrėžia, kad lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos – stipri inovacijų ir našumo paskata – padės stiprinti automobilių pramonės konkurencingumą ir sukurti technologijų atžvilgiu neutralias sąlygas mažataršėms ir netaršioms transporto priemonėms. Nepaisant to, netaršių transporto priemonių rinkos dalis tebėra maža, o didžioji dalis automobilių Sąjungoje vis dar varomi benzininiais arba dyzeliniais varikliais. Dėl šių priežasčių, siekiant suteikti Sąjungos vartotojams tvarių ir įperkamų galimybių, reikalingas visapusiškas požiūris, apimantis paramą netaršių transporto priemonių naudojimui tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose, taip pat reikia paspartinti alternatyvios infrastruktūros diegimą;

_________________

_________________

17 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „EUROPA KELYJE. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“ (COM(2017) 283 final).

17 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „EUROPA KELYJE. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“ (COM(2017) 283 final).

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui [...]

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui [...]

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  struktūrinis perėjimas prie alternatyvių jėgos pavarų bus siejamas su automobilių vertės grandinės struktūriniais pokyčiais. Tai kelia klausimų, pavyzdžiui, kur komponentai gaminami ir gaunami, ir kaip Sąjungos tiekėjai gali išlikti konkurencingi. Šiomis aplinkybėmis Komisijos iniciatyvos, pvz., Sąjungos baterijų aljansas, yra vertintinos palankiai, tačiau Komisija turi nuolat stebėti pokyčius;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  turint omenyje su būsima sektoriaus technologine ir sociologine pažanga susijusį netikrumą, derėtų ne iš anksto radikaliai teikti pirmenybę vienam ar keliems techniniams variantams, kurie ateityje plačiu mastu galėtų pasirodyti esą mažiau tinkami, o, priešingai, išsiaiškinti įvairių esamų technologijų potencialą ir galimą sinergiją. Šiomis aplinkybėmis svarbu priminti, kad Sąjunga privalo laikytis pamatinio technologinio neutralumo principo;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  todėl dera tų reglamentų tikslų siekti nustačius naujus Europos Sąjungos lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkų išmetamo CO2 kiekio mažinimo iki 2030 m. tikslus. Nustatant mažinimo rodiklius reikia atsižvelgti į tai, kiek veiksmingai jie padės iki 2030 m. ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų teršalų kiekį sektoriuose, kuriems taikomas Pastangų pasidalijimo reglamentas [.../...], taip pat į susidarysiančias visuomenės, gamintojų ir transporto priemonių naudotojų sąnaudas ir gausimą ekonomiją, į tų rodiklių tiesioginę ir netiesioginę įtaką darbo vietoms, konkurencingumui bei inovacijoms ir į gretutinę naudą, pavyzdžiui, mažesnę oro taršą ir energetinį saugumą;

(10)  todėl dera tų reglamentų tikslų siekti nustačius naujus Europos Sąjungos lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkų išmetamo CO2 kiekio mažinimo iki 2030 m. tikslus. Nustatant mažinimo rodiklius reikia atsižvelgti į tai, kiek veiksmingai jie padės iki 2030 m. ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų teršalų kiekį sektoriuose, kuriems taikomas Pastangų pasidalijimo reglamentas [.../...], taip pat į susidarysiančias visuomenės, gamintojų ir transporto priemonių naudotojų sąnaudas ir gausimą ekonomiją, į tų rodiklių tiesioginę ir netiesioginę įtaką darbo vietoms, konkurencingumui bei inovacijoms ir į gretutinę naudą, pavyzdžiui, mažesnę oro taršą ir energetinį saugumą. Degalų, pagamintų iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių, naudojimas (orientuojamasi į sintetinį kurą pagal Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos (RED) II 2 straipsnio apibrėžtį (-is) kartu su pažangiuoju atsinaujinančiųjų energijos išteklių kuru (RED II IX priedas) pagal tvarumo kriterijus) gali padėti gerokai sumažinti CO2 kiekį remiantis metodu „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ naujame ir esamame transporto priemonių parke. Siekiant paskatinti technologijų plėtrą ir padidinti šio kuro dalį rinkoje, naudojant degalus, pagamintus iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių, reikėtų atsižvelgti į konkrečią gamintojų teršalų išmetimo normą, jei yra savanoriškas gamintojo įsipareigojimas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atliekant Reglamento (EB) Nr.°715/2007 peržiūrą siekiama gerokai sumažinti didelio anglies dioksido kiekio energijos naudojimą lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių jėgos pavarų sistemose. Taigi, ja siekiama trejopo tikslo: aplinkos apsaugos (kovojant su visuotiniu atšilimu ir mažinant žmonių sveikatai kenksmingų išmetamų teršalų kiekį), tvarumo (mažinant iškastinių energijos šaltinių naudojimą), ekonominio (didinant Sąjungos automobilių pramonės konkurencingumą ir nesukuriant negrįžtamų pramonės pokyčių tame sektoriuje);

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  nors, palyginti su Naujuoju Europos važiavimo ciklu, pradėjus taikyti pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą turėtų sumažėti atotrūkis tarp deklaruojamo ir tikrojo transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio, tas atotrūkis vis tiek išliks. Todėl itin svarbu toliau plėtoti ir atlikti tuos bandymus laboratorijose ir ne laboratorijose, kad jie kuo labiau atspindėtų realias sąlygas, matuojant tikrąjį suvartojamos energijos ir išmetamų teršalų kiekį realiomis važiavimo sąlygomis. Šiuo tikslu Komisija turėtų įtraukti tokius bandymus į reglamentavimo sistemą, kai tik jie bus parengti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  svarbu, kad išmetamo CO2 kiekio mažinimo reikalavimų nustatymas ir toliau teiktų visos Sąjungos masto nuspėjamumą ir planavimo saugumą transporto priemonių gamintojams jų naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkų Sąjungoje atžvilgiu;

(12)  nustatyta, kad po to, kai įsigaliojo pirmieji lengvųjų transporto priemonių CO2 standartus nustatantys ES teisės aktai, gerokai padidėjo atotrūkis tarp deklaruojamų išmetamų CO2 dujų kiekių ir kiekių, kurie išmetami realiomis važiavimo sąlygomis, ir nors pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra turėtų labiau atspindėti įprastas realias važiavimo sąlygas nei naujasis Europos važiavimo ciklas, vis tiek bus apsiribota laboratorinių bandymų procedūra, o tai reiškia, kad šis atotrūkis po kelerių metų gali ne tik vėl padidėti, bet ir tai, kad gali būti toliau neteisėtai naudojami išderinimo įtaisai, kurie nebus aptikti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  svarbiausia, kad atlikus šią Reglamento (EB) Nr.°715/2007 dėl reikalavimo mažinti CO2 išmetimą peržiūrą būtų užtikrintas tęstinumas ir išsaugotas įvairiems šio Sąjungos sektoriaus subjektams, visų pirma automobilių gamintojams, reikalingas tam tikras stabilumas ir nuspėjamumas, susijęs su visu jų naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių parku Sąjungos teritorijoje. Todėl reikia toliau dėti pastangas siekiant tobulinti pirminio reglamento aspektus ir pritaikyti juos atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikmes ir naujus sektoriaus technologinius pajėgumus, tačiau netrikdant didžiausių Sąjungos pramonės sektorių veiklos ir, priešingai, didinant Sąjungos konkurencingumą ir skatinant inovacijas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  todėl, atsižvelgus į transporto priemonių parko atnaujinimo laiką ir į būtiną transporto sektoriaus indėlį siekiant 2030 m. klimato ir energetikos tikslų, turėtų būti nustatyti 2025 ir 2030 m. išmetamų teršalų kiekio mažinimo rodikliai visos Sąjungos naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių parkams. Reikalavimus nustatant laipsniškai, be kita ko, duodamas aiškus ir išankstinis ženklas automobilių pramonei neatidėlioti efektyvaus energijos vartojimo technologijų ir mažataršių bei netaršių transporto priemonių diegimo rinkoje;

(13)  todėl labai svarbu tęsti darbą nustatant patikimesnius ir realistiškesnius CO2 bandymus, visų pirma kuriant bandymų metodiką, skirtą išmetamų teršalų kiekiams realiomis važiavimo sąlygomis apskaičiuoti; šiuo tikslu Jungtinis tyrimų centras turėtų ištirti ir palyginti įvairius bandymų metodus, taip pat apimančius galimus neatitikimus, susijusius su fizinėmis sąlygomis ir važiavimo sąlygomis. Taip pat svarbu nuolat tikrinti bandymo procedūrą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  kelių transporto priklausomybė nuo iškastinio kuro turi būti visiškai panaikinta, kad Sąjunga galėtų pasiekti savo 2050 m. klimato tikslus. Todėl vėliausiai nuo 2040 m. turi būti nebegaminama naujų CO2 išmetančių lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių. Komisija turėtų įvertinti, kaip atsižvelgti į jau eksploatuojamas transporto priemones, taikant rinkos priežiūros priemones ir sykiu siūlant paskatų transporto priemonėms modifikuoti, kai tai veiksminga ir konkurencinga. Šiuo tikslu būtų naudingi tolesni žvalgomieji tyrimai, kurie galėtų padėti parengti Sąjungos modifikavimo technologijų sistemą. Atsinaujinančiųjų išteklių energija taip pat atlieka svarbų vaidmenį mažinant Sąjungos transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, todėl gyvybiškai svarbu atsižvelgti į visas atsinaujinančiosios energijos rūšis ir mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančius degalus bei numatyti paskatų, kuriomis būtų veiksmingai prisidedama prie ES transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir kelių transporto priemonių modernizavimo. Šiuo reglamentu neatsižvelgiama į kelių transporto priemonės naudojamų skystųjų ir (arba) dujinių degalų atsinaujinančiosios energijos kiekį, nes matavimo etape nėra atskiriamas CO2, susidarantis iš neatsinaujinančiųjų ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos nešėjų. Reikia parengti metodiką, kuri padėtų atsižvelgti į kelių transporto priemonės naudojamų skystųjų ir (arba) dujinių degalų atsinaujinančiosios energijos kiekį, norint nustatyti naujų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių savitąjį išmetamo CO2 kiekį;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Sąjunga yra viena iš didžiausių variklinių transporto priemonių gamintojų pasaulyje, pirmaujanti šio sektoriaus technologijų srityje, tačiau konkurencija didėja, o pasaulinę automobilių pramonę sparčiai keičia elektrinių pavarų inovacijos, sąveikusis, susietasis ir automatizuotas susisiekimas. Siekiant išlaikyti pasaulinį konkurencingumą ir prieigą prie rinkų, Sąjungai reikia reguliavimo pagrindų, be kita ko, specialiai skatinti mažataršių ir netaršių transporto priemonių sektorių, kad būtų sukurta didelė vidaus rinka ir būtų galima plėtoti technologijas ir diegti inovacijas;

(14)  Sąjunga yra viena iš didžiausių variklinių transporto priemonių gamintojų pasaulyje, pirmaujanti šio sektoriaus technologijų srityje, tačiau konkurencija didėja, o pasaulinę automobilių pramonę sparčiai keičia elektrinių pavarų inovacijos, sąveikusis, susietasis ir automatizuotas susisiekimas. Jei Sąjungos pramonė vėluos įgyvendinti transporto sektoriaus perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, ji praras savo pirmaujantį vaidmenį. Siekiant išlaikyti pasaulinį konkurencingumą ir prieigą prie rinkų, Sąjungai reikia reguliavimo pagrindų, be kita ko, specialiai skatinti mažataršių ir netaršių transporto priemonių sektorių, kad būtų sukurta didelė vidaus rinka ir būtų galima plėtoti technologijas ir diegti inovacijas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  ilgalaikis tikslas visiškai panaikinti Sąjungos judumo priklausomybę nuo iškastinių energijos išteklių negali būti pasiektas be technologijų inovacijų ir technikos pažangos. Dėl to, turint omenyje išaugusią tarptautinę konkurenciją technologijų srityje, būtina, kad Sąjunga, kaip ir valstybės narės, toliau dėtų pastangas plėtodama iniciatyvas, kuriomis būtų stiprinama galima sektoriaus sinergija, kaip modelį imant neseniai įgyvendintą „Sąjungos baterijų aljansą“, ir remtų viešąsias bei privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas Sąjungos automobilių pramonėje, kad ji išliktų šio sektoriaus Sąjungos technologijų lydere ir užtikrintų ilgalaikį pramonės bazės tvarumą, išlaikytų jį veiksmingą ir konkurencingą pasaulio rinkoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  itin svarbu apsvarstyti pereinamojo laikotarpio socialinį poveikį bei poveikį aplinkai ir aktyviai spręsti neišvengiamo darbo vietų mažėjimo, kurį lemia esminė pramoninė pertvarka, klausimą; todėl šiomis aplinkybėmis, siekiant išvengti socialinės žalos, pagrindinis prioritetas turėtų būti teikiamas darbuotojų perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui, švietimui, taip pat darbo paieškos iniciatyvoms bendradarbiaujant su socialiniais partneriais;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  turėtų būti įdiegta speciali skatinimo sistema, kad būtų lengviau sklandžiai pereiti prie netaršaus judumo. Tokia kreditų sistema turėtų būti parengta taip, kad būtų skatinamas mažataršių ir netaršių transporto priemonių diegimas Sąjungos rinkoje;

(15)  turėtų būti įdiegta speciali skatinimo sistema, kad būtų lengviau sklandžiai ir laiku pereiti prie netaršaus judumo. Tokia kreditų sistema turėtų būti parengta taip, kad būtų skatinamas mažataršių ir netaršių transporto priemonių diegimas Sąjungos rinkoje. Šis mechanizmas turėtų būti neutralus visų technologijų ar naujų degalų rūšių požiūriu;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  vystant mažataršių ir netaršių transporto priemonių sektorių ypač svarbu nedelsiant sukurti tinkamą baterijų įkrovimo punktų ir alternatyvių degalinių infrastruktūrą, visų pirma siekiant užsitikrinti vartotojų pasitikėjimą; tam būtina išsaugoti ir didinti investicijas į jos plėtrą Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis veiksmingai kartu taikant įvairias paramos priemones, padedančias sudaryti visapusiškai palankias sąlygas alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimui, taip pat patikimoms automobilių ženklinimo sistemoms, griežtai užtikrinant oro kokybės ir klimato kaitos švelninimo standartų vykdymą ir tvirtai remiant automobilių pramonės sektoriaus darbuotojams skirtas paramos schemas. Degalų tiekimo klausimas yra neatsiejamai susijęs su transporto priemonių autonomiškumu – kuo jis didesnis, tuo rečiau prireikia apsirūpinti degalais. Todėl Komisija turėtų atsižvelgti į tokią technologinę raidą (visų pirma akumuliatorių autonomiškumo didinimo srityje), kuri daro poveikį infrastruktūros diegimui;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  jei būtų taikomas geriau parengtas automobilių ženklinimas, kuriuo vartotojams būtų pateikiama palyginama, patikima ir patogi naudoti informacija apie mažataršių automobilių pranašumus, įskaitant informaciją apie oro teršalus ir eksploatavimo išlaidas, taip pat išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas, visoje Sąjungoje galėtų būti skatinama naudoti efektyviausiai degalus naudojančius ir mažiausiai aplinką teršiančius automobilius. Todėl Komisija turėtų ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. persvarstyti Direktyvą 1999/94/EB ir pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant išlaikyti įvairovę lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkoje ir jos gebėjimą tenkinti įvairius vartotojų poreikius, taikomos CO2 normos turėtų būti nustatomos pagal tiesinę priklausomybę nuo transporto priemonių naudingumo. Manoma, kad naudingumo apibūdinimo masės parametru išlaikymas užtikrina nuoseklumą su galiojančia tvarka. Siekiant geriau atsižvelgti į keliuose naudojamų transporto priemonių masę, šis parametras turėtų būti pakeistas – vietoje parengtos naudoti transporto priemonės masės nuo 2025 m. turėtų būti naudojama 2017 m. birželio 1 d. Reglamente (ES) 2017/1151 nustatyta transporto priemonės bandomoji masė;

(19)  siekiant išlaikyti įvairovę lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių rinkoje ir jos gebėjimą tenkinti įvairius vartotojų poreikius, taikomos CO2 normos turėtų būti nustatomos pagal tiesinę priklausomybę nuo transporto priemonių naudingumo. Manoma, kad naudingumo apibūdinimo masės parametru išlaikymas užtikrina nuoseklumą su galiojančia tvarka. Siekiant geriau atsižvelgti į keliuose naudojamų transporto priemonių masę, šis parametras turėtų būti pakeistas – vietoje parengtos naudoti transporto priemonės masės nuo 2030 m. turėtų būti naudojama 2017 m. birželio 1 d. Reglamente (ES) 2017/1151 nustatyta transporto priemonės bandomoji masė;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  viso Europos Sąjungos parko tikslai neturėtų keistis todėl, kad vidutinė parko masė kinta. Todėl į vidutinės masės pokytį turėtų būti nedelsiant atsižvelgiama skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas, o tokiam apskaičiavimui naudojama vidutinės masės vertė turėtų būti nuo 2025 m. tikslinama kas dvejus metus;

(20)  viso Europos Sąjungos parko tikslai neturėtų keistis todėl, kad vidutinė parko masė kinta. Todėl į vidutinės masės pokytį turėtų būti nedelsiant atsižvelgiama skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas, o tokiam apskaičiavimui naudojama vidutinės masės vertė turėtų būti nuo 2030 m. tikslinama kas dvejus metus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kad konkurencijos atžvilgiu neutralus ir sąžiningas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo pastangų pasidalijimas atitiktų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių įvairovę ir kad nuo 2021 m. būtų naudojama pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą apskaičiuota savitoji teršalų išmetimo norma, dera ribinių verčių kreivės nuolydį nustatyti remiantis visų tais metais užregistruotų naujų transporto priemonių savituoju išmetamųjų teršalų kiekiu ir atsižvelgiant į viso Europos Sąjungos parko tikslų pakeitimus 2021, 2025 ir 2030 m., daromus siekiant vienodinti visų gamintojų pastangas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių pasakytina, kad lengvesnių furgonų, kuriems naudojama lengvojo automobilio bazė, gamintojams turėtų būti taikomas toks pats metodas kaip lengvųjų automobilių gamintojams, o prie sunkesniųjų priskiriamų transporto priemonių gamintojams nustatytas kreivės nuolydis turėtų būti statesnis ir fiksuotas visą planuojamą laikotarpį;

(21)  kad konkurencijos atžvilgiu neutralus ir sąžiningas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo pastangų pasidalijimas atitiktų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių įvairovę ir kad nuo 2021 m. būtų naudojama pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą apskaičiuota savitoji teršalų išmetimo norma, dera ribinių verčių kreivės nuolydį nustatyti remiantis visų tais metais užregistruotų naujų transporto priemonių savituoju išmetamųjų teršalų kiekiu ir atsižvelgiant į viso Europos Sąjungos parko tikslų pakeitimus 2021 ir 2030 m., daromus siekiant vienodinti visų gamintojų pastangas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių pasakytina, kad lengvesnių furgonų, kuriems naudojama lengvojo automobilio bazė, gamintojams turėtų būti taikomas toks pats metodas kaip lengvųjų automobilių gamintojams, o prie sunkesniųjų priskiriamų transporto priemonių gamintojams nustatytas kreivės nuolydis turėtų būti statesnis ir fiksuotas visą planuojamą laikotarpį;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  šiuo reglamentu siekiama automobilių pramonei sukurti paskatų investuoti į naujas technologijas. Šiuo reglamentu aktyviai skatinamos ekologinės naujovės ir jame numatyta sistema turėtų būti tinkama būsimoms technologijos naujovėms. Patirtis rodo, kad ekologinės naujovės padeda ekonomiškai efektyviai taikyti reglamentus (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 ir mažinti tikruosius išmetamo CO2 kiekius. Todėl šie metodai turėtų būti taikomi toliau, o taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant didesnio oro kondicionavimo sistemų našumo;

(22)  šiuo reglamentu siekiama sudaryti sąlygas mažinti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekį automobilių pramonei sukuriant paskatų investuoti į naujas technologijas ir sumažinti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekį išlaikant technologijų požiūriu neutralų požiūrį. Šiuo reglamentu aktyviai skatinamos ekologinės naujovės ir jame numatyta sistema turėtų būti tinkama būsimoms technologijos naujovėms. Patirtis rodo, kad ekologinės naujovės padeda ekonomiškai efektyviai taikyti reglamentus (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 ir mažinti tikruosius išmetamo CO2 kiekius. Todėl šie metodai turėtų būti taikomi toliau, o taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant didesnio oro kondicionavimo sistemų našumo ir išmetamo CO2 ir NOx kiekio mažinimo, taip pat reikėtų svarstyti variklių modifikavimą ir atsižvelgti į kūrimo, gamybos ir eksploatacijos pabaigos etapais naudojamas medžiagas per visą transporto priemonės gyvavimo ciklą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, užregistruotų Sąjungoje, išmetamas CO2 kiekis matuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, matavimo etape neatskiriant CO2, susidarančio iš neatsinaujinančiųjų ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos nešėjų. Turėtų būti parengta metodika, pagal kurią atsižvelgiama į kelių transporto priemonės naudojamų skystųjų ir (arba) dujinių degalų atsinaujinančiosios energijos kiekį, nustatant automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių savitąjį išmetamo CO2 kiekį;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b)  naudojant tam tikrus alternatyvius degalus galima pastebimai sumažinti „nuo gręžinio iki ratų“ išmetamą CO2 kiekį, nors patikimos metodikos jam apskaičiuoti dar nėra. Todėl Komisijai rekomenduojama remti bandomuosius šios srities tyrimus, kad tuos degalus būtų galima kuo anksčiau įtraukti į reglamentavimo sistemą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22c)  kadangi šiuo reglamentu siekiama sumažinti išmetamą CO2 kiekį realiomis sąlygomis, Komisija taip pat turėtų atkreipti dėmesį ir atsižvelgti į neciklines technologijas, kurios nepatenka į standartinį bandymų ciklą ir ekologinių naujovių sistemos taikymo sritį, jeigu galima išmatuoti, įrodyti ir įsitikinti, kad jas taikant sumažinamas išmetamas CO2 kiekis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

22 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22d)  atsižvelgiant į tai, kad rinkoje esama netikrumo dėl alternatyviais degalais varomų transporto priemonių naudojimo, atitinkamos infrastruktūros diegimo ir vartotojų paklausos pokyčių, reikia skaidriai pakeisti užmojų lygį. Komisijos pasiūlyme dėl Direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo pateikiamos alternatyviųjų degalų infrastruktūros poreikių gairės;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22e)  reikėtų ypač skatinti inovacinių varomųjų technologijų kūrimą, nes jas naudojant išmetamų teršalų kiekis žymiai mažesnis nei tradicinių keleivinių automobilių išmetamas teršalų kiekis. Tokiu būdu skatinamas ilgalaikis Sąjungos pramonės konkurencingumas ir sukuriama daugiau aukštos kokybės darbo vietų;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  tačiau reikėtų subalansuoti paskatas ekologinėms naujovėms ir toms technologijoms, kurias įdiegus išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas įrodytas oficialiu bandymu. Todėl dera toliau riboti, kiek gamintojas gali atsižvelgti į išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimą įdiegus ekologines naujoves, kai vertina atitiktį nustatytiems rodikliams. Komisija turėtų turėti galimybę patikslinti šią ribą, ypač tam, kad būtų atsižvelgiama į oficialaus bandymo pakeitimus. Taip pat dera išaiškinti, kaip išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas turėtų būti apskaičiuojamas atitikčiai nustatytiems rodikliams įvertinti;

(23)  tačiau reikėtų subalansuoti paskatas ekologinėms naujovėms ir toms technologijoms, kurias įdiegus išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas įrodytas oficialiu bandymu. Todėl dera toliau riboti, kiek gamintojas gali atsižvelgti į išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimą įdiegus ekologines naujoves, kai vertina atitiktį nustatytiems rodikliams. Komisija turėtų patikslinti šią ribą, ypač tam, kad būtų atsižvelgiama į oficialaus bandymo pakeitimus. Taip pat dera išaiškinti, kaip išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas turėtų būti apskaičiuojamas atitikčiai nustatytiems rodikliams įvertinti;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  leidimo taikyti nukrypti nuo parko išmetamų 95g CO2/km normos leidžiančias nuostatas tam tikro rinkos segmento gamintojams procedūra turėtų užtikrinti, kad tam tikro rinkos segmento gamintojams nustatytos pastangos mažinti išmetamųjų teršalų kiekį atitiktų stambiųjų gamintojų pastangas , susijusias su ta norma. Tačiau patirtis rodo, kad tam tikro rinkos segmento gamintojų galimybės laikytis išmetamo CO2 normų yra tokios pačios kaip stambiųjų gamintojų, todėl manoma, kad nuo 2025 m. taikomų normų atžvilgiu nedera gamintojų skirstyti į šias dvi kategorijas;

(28)  leidimo taikyti nukrypti nuo parko išmetamų 95 g CO2/km normos leidžiančias nuostatas tam tikro rinkos segmento gamintojams procedūra turėtų užtikrinti, kad tam tikro rinkos segmento gamintojams nustatytos pastangos mažinti išmetamųjų teršalų kiekį atitiktų stambiųjų gamintojų pastangas, susijusias su ta norma;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  tokios alternatyvios jėgos pavaros, įskaitant hibridines jėgos pavaras, yra jėgos pavaros, kuriose mechaninio varymo tikslais energija gaunama iš sunaudojamo kuro ir (arba) akumuliatoriaus ar kito elektros arba mechaninės energijos kaupimo įrenginio. Naudojant tokias jėgos pavaras lengvosiose krovininėse transporto priemonėse gali padidėti jų masė, bet užtikrinama mažesnė tarša. Ši papildoma masė neturėtų būti įskaičiuojama į transporto priemonės krovinio svorį, nes dėl to ekonomiškai nukentėtų kelių transporto sektorius. Bet dėl šios papildomos masės neturėtų būti didinama leistina transporto priemonės apkrova. Todėl Komisija turėtų išnagrinėti, kiek būtų galima leisti padidinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kuriose naudojami alternatyvūs degalai (ir kurių jėgos pavarų sistemos yra sunkesnės nei įprastų transporto priemonių), masę, kad tai netrukdytų ir toliau siekti šiame reglamente nustatytų visuotinių CO2 kiekio mažinimo tikslų;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  siekiant užtikrinti, kad sukomplektuotų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų naudojimo efektyvumo vertės būtų pavyzdinės, Komisija turėtų pasiūlyti konkrečią procedūrą ir apsvarstyti galimybę persvarstyti tipo patvirtinimo teisės aktus ir įsteigti Europos kelių transporto rinkos priežiūros agentūrą, kuri būtų atsakinga už rinkos priežiūros veiklą, visų pirma CO2 dujų išmetimo srityje, ir kuri turėtų teisę organizuoti išėmimo iš apyvartos programas visos Europos mastu ir prireikus panaikinti tipo patvirtinimą; be to, Agentūra turėtų inicijuoti bandymus arba patikras trečiosioms šalims pateikus bandymų patvirtinimo rezultatus, kurie rodo įtartinus veiksmus išmetamo teršalų kiekio požiūriu;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  Sąjungos lygmeniu turėtų būti vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą taršos normą už kiekvienus kalendorinius metus. Sumos, surenkamos iš mokesčių už viršytą taršos normą, turėtų būti laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis;

(38)  Sąjungos lygmeniu turėtų būti vertinama, kaip gamintojai vykdo šiuo reglamentu nustatytas normas. Gamintojai, kurių vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis viršija šiuo reglamentu leidžiamas normas, turėtų mokėti mokestį už viršytą taršos normą už kiekvienus kalendorinius metus. Mokesčio už viršytą taršos normą sumos turėtų būti laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis ir turėtų būti skiriamos visų pirma Sąjungos kelių transporto sektoriui, kad jis galėtų pereiti prie mažo anglies kiekio judumo ir prisidėti prie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros automobilių pramonėje, kuriant naujas transmisijas, degalus, testus ir gerinant kelių saugumą. Lėšos taip pat turėtų būti naudojamos siekiant aktyviai spręsti neišvengiamai kilsiantį socialinį poveikį automobilių pramonės sektoriuje pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, kuris bus itin akivaizdus labiausiai paveiktuose regionuose. Todėl ypač svarbu, kad taikant dabartines priemones, kuriomis palengvinamas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, taip pat būtų vykdomos tikslinės darbuotojų perkėlimo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programos bei švietimo ir darbo paieškos iniciatyvos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų tikrasis veiksmingumas labai priklauso nuo to, kiek oficiali bandymo procedūra atitinka tikrovę. Atsižvelgiant į Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę23 ir Europos Parlamento rekomendaciją, kurią jis pateikė atlikęs išmetamų teršalų kiekio matavimo automobilių pramonėje tyrimą24, turėtų būti parengta tvarka, pagal kurią būtų vertinama, ar transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės, nustatytos pagal Reglamentą (ES) 2017/1151, atitinka tikrovę. Komisija turėtų būti įgaliota užtikrinti, kad tokie duomenys būtų prieinami viešai, ir, jei reikia, parengti reikiamas tokiam vertinimui būtinų duomenų identifikavimo ir surinkimo procedūras;

(41)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų tikrasis veiksmingumas labai priklauso nuo to, kiek oficiali bandymo procedūra atitinka tikrovę. Atsižvelgiant į Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę23 ir Europos Parlamento rekomendaciją, kurią jis pateikė atlikęs išmetamų teršalų kiekio matavimo automobilių pramonėje tyrimą24, turėtų būti parengta tvarka, pagal kurią būtų vertinama, ar transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės, nustatytos pagal Reglamentą (ES) 2017/1151, atitinka tikrovę. Patikimiausias būdas užtikrinti, kad tipo patvirtinimo vertės atitiktų tikrovę, yra pradėti taikyti tikrojo išmetamo CO2 kiekio bandymą, todėl Jungtiniam tyrimų centrui turėtų būti suteikti įgaliojimai pradėti darbą dėl tokių bandymų įgyvendinamumo, suteikiant galimybę dalyvauti suinteresuotiesiems subjektams, kad šie bandymai būtų kuo greičiau įtraukti į reglamentavimo sistemą. Transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis realiomis važiavimo sąlygomis privalo atitikti neviršytiną išmetamųjų teršalų kiekio ribą, ne daugiau kaip 15 proc. didesnę už tipo patvirtinimo vertes, kurios nuo 2021 m. bus nustatomos atliekant pasauline suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra grindžiamą bandymą, nustatytą kiekvienam gamintojui 2021 m., atsižvelgiant į 2025 ir 2030 m. teršalų išmetimo normas. Komisija turėtų būti įgaliota užtikrinti, kad tokie duomenys ir degalų suvartojimo skaitiklių duomenys būtų prieinami viešai ir, jei reikia, parengtų reikiamas tokiam vertinimui būtinų duomenų identifikavimo ir surinkimo procedūras;

__________________

__________________

23 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).

23 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).

24 Tarybai ir Komisijai pateikta 2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rekomendacija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (2016/2908(RSP)).

24 Tarybai ir Komisijai pateikta 2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rekomendacija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (2016/2908(RSP)).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(41a)  nors šiuo reglamentu siekiama sumažinti lengvųjų automobilių išmetamą CO2 kiekį, negalima neatsižvelgti į bendrą gaminant, naudojant ir šalinant iš apyvartos tas transporto priemones susidarantį anglies dioksido kiekį ir naudojamų degalų gavybos ir (arba) gamybos, gabenimo ir naudojimo („nuo gręžinio iki ratų“) ciklą. Dėl to Komisija turėtų parengti suderintą per tų transporto priemonių gyvavimo ciklą išmetamo anglies dioksido kiekio ir suvartojamos energijos apskaičiavimo metodiką, kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą dėl jų poveikio aplinkai ir užtikrinti nuoseklų priemonių panaudojimą siekiant Sąjungos klimato srities tikslų;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  pažangą, padarytą įgyvendinant Pastangų pasidalijimo reglamentą ir Direktyvą dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įgyvendinimo, numatyta peržiūrėti 2024 m. Todėl tais pačiais metais dera įvertinti ir šio reglamento veiksmingumą, kad pagal šiuos tris teisės aktus įgyvendintos priemonės būtų įvertintos suderintai ir nuosekliai;

(42)  pažangą, padarytą įgyvendinant Pastangų pasidalijimo reglamentą ir Direktyvą dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įgyvendinimo, numatyta peržiūrėti 2024 m. 2023 m. ši nauja išmetamųjų teršalų kiekio bandymo metodika visoms lengvosioms transporto priemonėms jau bus taikoma dvejus metus. Todėl tais pačiais metais galima ir tinkama įvertinti šio reglamento veiksmingumą ir patvirtinti viso transporto priemonių parko CO2 teršalų išmetimo normą 2030 m., kartu nustatant netaršių ir mažataršių transporto priemonių lyginamąjį rodiklį, kad pagal šiuos tris teisės aktus įgyvendintos priemonės būtų įvertintos suderintai ir nuosekliai ir kad kaip galima greičiau būtų atsižvelgta į ankstyvuoju etapu išmetamų ir įterptųjų teršalų kiekį. Skaičiuojant kiekvienos transporto priemonės poveikį aplinkai turėtų būti atsižvelgiama į krovinio tipą, o Komisija turėtų apsvarstyti galimybę sukurti suderintą „x gramų CO2/km vienam keleiviui / vienai tonai krovinių“ metodiką ir siekti mažinti tuščių lengvųjų transporto priemonių judėjimą, nesvarbu, ar jos skirtos kroviniams, ar keleiviams vežti;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas.

1.  Šiuo reglamentu nustatomi naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai atsižvelgiant į išmetamo CO2 kiekį, kad būtų užtikrinta, jog bus pasiekti Sąjungos klimato politikos įsipareigojimai ir tikslai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šis reglamentas iki 2024 m. gruodžio 31 d. bus papildytas kitomis priemonėmis, kurios būdamos Sąjungos integruoto požiūrio , nurodyto 2007 m. Komisijos komunikate Tarybai ir Europos parlamentui27, dalimi atitiktų 10 g CO2/km sumažinimą.

3.  Šis reglamentas bus papildytas kitomis priemonėmis, kurios, būdamos Sąjungos integruoto požiūrio, nurodyto 2007 m. Komisijos komunikate Tarybai ir Europos parlamentui27, dalimi, atitiktų 10 g CO2/km sumažinimą.

_________________

_________________

27 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatai (COM(2007) 19 galutinis).

27 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatai (COM(2007) 19 galutinis).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtai N1 kategorijai , kurios etaloninė masė neviršija 2 610 kg, ir N1 kategorijai , kurios tipo patvirtinimas išplečiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį (toliau – lengvosios komercinės transporto priemonės), bei Sąjungoje registruojamoms pirmą kartą ir kurios anksčiau nebuvo registruotos už Sąjungos ribų (toliau – naujos lengvosios komercinės transporto priemonės).

b)  Direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtai N1 kategorijai, kurios etaloninė masė neviršija 2 610 kg, ir N1 kategorijai , kurios tipo patvirtinimas išplečiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį (toliau – lengvosios komercinės transporto priemonės), bei Sąjungoje registruojamoms pirmą kartą ir kurios anksčiau nebuvo registruotos už Sąjungos ribų (toliau – naujos lengvosios komercinės transporto priemonės). Komisija, siekdama šiame reglamente nustatytų tikslų, yra įgaliota prireikus pakeisti lengvųjų komercinių transporto priemonių etaloninės masės viršutinę ribą (2 610 kg), jeigu jose naudojami alternatyvūs degalai ir dėl sunkesnių nei įprastose transporto priemonėse jėgos pavarų bei energijos kaupimo įrenginių (akumuliatorių) jų svoris turi būti didesnis.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na)  modifikavimas – transporto priemonės variklio dalių pakeitimai, susiję su taršos mažinimo ir (arba) kuro taupymo technologijomis. Jos taip pat apima kuro taupymo technologijas, kaip antai hibridizaciją ar didesnius elektros ar kitų, alternatyviuosius degalus naudojančių, technologijų, pakeitimus, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/94/ES 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gamintojai užtikrina, kad jų vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis neviršytų šios savitosios teršalų išmetimo normos:

1.  Siekiant nustatyti, ar gamintojas laikosi šiame straipsnyje nurodytų konkrečių išmetamųjų teršalų kiekio normų, vidutinis savitasis išmetamas CO2 kiekis mažinamas, jei gamintojas pateikia degalų tiekimo rinkai degalų, pagamintų iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių, rūšį, turinčią CO2 mažinimo poveikį, naujų automobilių registracijos metais. CO2 mažinimo poveikis turi būti registruojamas pagal atitinkamą Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nurodyto mechanizmo variantą. Gamintojas praneša Komisijos paskirtai institucijai apie skirtingų papildomų degalų, pagamintų iš neiškastinių išteklių (Degalai1a) ir pateiktų rinkai, energijos kiekį per veiklos metus. Degalų, pagamintų iš neiškastinių išteklių, negalima įskaičiuoti į CO2 kiekio mažinimo tikslą pagal kitus reglamentus (RED II arba ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą), kad būtų išvengta bet kokio dvejopo skaičiavimo. Gamintojai užtikrina, kad jų vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis neviršytų šios savitosios teršalų išmetimo normos:

 

 

_________________

 

1a Praneštinos vertės: Degalaii = degalų, pagamintų iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių ir pateiktų rinkai, energijos kiekis (MJ)

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekvienais 2021–2024 kalendoriniais metais – pagal I priedo atitinkamai A arba B dalies 3 ir 4 punktus nustatytos savitosios teršalų išmetimo normos arba, jei gamintojui taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 10 straipsnį, – pagal tą nukrypti leidžiančią nuostatą ir I priedo A arba B dalies 5 punktą leidžiamos savitosios teršalų išmetimo normos;

b)  kiekvienais 2021–2029 kalendoriniais metais – pagal I priedo atitinkamai A arba B dalies 3 ir 4 punktus nustatytos savitosios teršalų išmetimo normos arba, jei gamintojui taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 10 straipsnį, – pagal tą nukrypti leidžiančią nuostatą ir I priedo A arba B dalies 5 punktą leidžiamos savitosios teršalų išmetimo normos;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nuo 2025 m. kiekvienais kalendoriniais metais – pagal I priedo A arba B dalies 6.3 punktą apskaičiuotos savitosios teršalų išmetimo normos.

c)  nuo 2030 m. kiekvienais kalendoriniais metais – pagal I priedo A arba B dalies 6.3 punktą apskaičiuotos savitosios teršalų išmetimo normos.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  užregistruotų M1 arba N1 kategorijos transporto priemonių kategorija, dėl kurios sudaromas bendras fondas.

d)  užregistruotų M1 ir N1 kategorijos transporto priemonių kategorija, dėl kurios sudaromas bendras fondas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Siekiant nustatyti kiekvieno M1 ir N1 kategorijos transporto priemonių gamintojo vidutinį savitąjį išmetamą CO2 kiekį, kai gamintojas viršija CO2 M1 arba N1 rodiklį, į jo veiklos rezultatus atsižvelgiama to paties gamintojo ar kito (-ų) gamintojo (-ų) atžvilgiu. Šiuo atveju M1 arba N1 gamintojo savitojo išmetamųjų teršalų kiekio tikslinių rodiklių ir jo vidutinio savitojo išmetamųjų teršalų kiekio skirtumas atimamas iš jo vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio konkrečiam M1 arba N tikslui, apskaičiuotam pagal registracijos apimtis. Bendras šių kreditų perkėlimo tarp M1 arba N1 gamintojų įnašas gali būti iki 10 g CO2/km vienam gamintojui.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Registras turi būti viešas.

Registras turi būti viešas, taip pat prieinamas elektronine forma.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Nuo 2025 m. gamintojai, vadovaudamiesi suderinta Sąjungos metodika, pateikia nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2030 m. rinkai pateiktų įvairių rūšių transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekio ataskaitą. Šiuo tikslu Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d., priimdama deleguotuosius aktus, parengia patikimą ir reprezentatyvią suderintą metodiką dėl Sąjungos rinkoje esančių visų degalų rūšių ir transporto priemonių galios pavarų išmetamo CO2 kiekio per visą jų gyvavimo ciklą. Ši metodika turi atitikti atitinkamus ISO standartus, be to, ją taikant turėtų būti paaiškintas visuotinio atšilimo potencialas transporto priemonės gamybos, žaliavų išgavimo, „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ ir išmontavimo bei perdirbimo etapais.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Stebėsenos ir ataskaitų teikimo etapu atsižvelgiama į pažangiųjų skystųjų ir dujinių biodegalų, parduodamų degalinėse, kiekį, kuris atskaitomas iš išmetamų CO2 kiekių, apie kuriuos pranešta tipo patvirtinimo metu. Šios vertės naudojamos apskaičiuojant anglies korekcinį koeficientą (CCF).

Anglies korekcinis koeficientas (CCF) apskaičiuojamas taikant šią formulę:

CCF = nacionalinė suvartota pažangiųjų skystųjų ir dujinių biodegalų dalis.

Todėl pakoreguotas CO2 parkui apskaičiuojamas taip:

CO2 parkui = (CO2 tipo patvirtinimas)* (1-CCF)

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Mokesčio už viršytą taršos normą sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.

4.  Jei taikoma, mokesčio už viršytą taršos normą sumos laikomos įplaukomis, kurios skiriamos sąžiningam perėjimui poveikį patyrusiuose regionuose, įskaitant automobilių sektoriaus darbuotojų perkvalifikavimą ir perkėlimą, netaršaus judumo įgyvendinimą ir perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, transporto infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, neigiamų kelių transporto išorės veiksnių šalinimą ir kelių saugumą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti 2025 ir 2030 m. viso ES parko tikslai, kuriuos Komisija apskaičiuoja pagal I priedo A ir B dalių 6.1.1 ir 6.1.2 punktus;

a)  1 straipsnio 4 dalyje nurodyti 2030 m. viso ES parko tikslai, kuriuos Komisija apskaičiuoja pagal I priedo A ir B dalių 6.1 punktą;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vertės a2021, a2025 ir a2030, kurias Komisija apskaičiuoja pagal I priedo A ir B dalių 6.2 punktą.

b)  vertės a2021 ir a2030, kurias Komisija apskaičiuoja pagal I priedo A ir B dalių 6.2 punktą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiekėjo arba gamintojo prašymu atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, sumažintą naudojant naujoviškas technologijas arba naujoviškų technologijų derinį („naujoviškų technologijų paketus“).

Tiekėjo arba gamintojo prašymu atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, sumažintą naudojant naujoviškas technologijas (pvz., modifikavimą) arba naujoviškų technologijų derinį („naujoviškų technologijų paketus“).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai naudojamos tokios technologijos, gamintojo vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis gali būti sumažintas ne daugiau kaip 7 g CO2/km.

Kai naudojamos tokios technologijos, gamintojo vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis gali būti sumažintas ne daugiau kaip g CO2/km.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali tikslinti ribą, galiosiančią nuo 2025 m. Riba tikslinama pagal 16 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais.

Komisija patikslina ribą, galiosiančią nuo 2021 m., kad būtų atsižvelgta į skaičiavimus naudojant pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą. Riba tikslinama pagal 16 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  naujoviškoms technologijoms neturi būti taikomos privalomos nuostatos dėl papildomų priemonių, skirtų laikytis 1 straipsnyje nurodyto 10 g CO2/km sumažinimo, ir jos neturi būti privalomos pagal kitas Sąjungos teisės aktų nuostatas. Nuo 2025 m. sausio 1 d. šis kriterijus netaikomas oro kondicionavimo sistemų našumo didinimui.

d)  naujoviškoms technologijoms neturi būti taikomos privalomos nuostatos dėl papildomų priemonių, skirtų laikytis 1 straipsnyje nurodyto 10 g CO2/km sumažinimo, ir jos neturi būti privalomos pagal kitas Sąjungos teisės aktų nuostatas. Šis kriterijus netaikomas oro kondicionavimo sistemų našumo didinimui.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes. Ji užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi verčių atitikimas.

1.  Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes. Ji užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi verčių atitikimas, ir pradeda tolesnius tyrimus, susijusius su tam tikrais gamintojais, kai nustatomi gerokai viršyti išmetamų CO2 dujų kiekiai.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Todėl Komisija užtikrina, kad, priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai arba nacionalinės institucijos turėtų patikimus neasmeninius duomenis apie lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių tikrąjį išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį.

2.  Todėl Komisija viešai ir skaitmeniniu paieškai tinkamu formatu, priklausomai nuo aplinkybių, skelbia patikimus neasmeninius iš gamintojų ir nacionalinių institucijų gautus duomenis apie lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių tikrąjį išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekiant užtikrinti, kad išmetamas CO2 kiekis iš tikrųjų sumažėtų iki šio reglamento 1 straipsnyje nurodyto lygio, išmetamų teršalų kiekiui nustatyti naudojami pasaulinės suderintos lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūros testai, kol Komisija parengs juos pakeisiančius tikrąją padėtį geriau atitinkančius realiomis važiavimo sąlygomis atliekamus bandymo testus.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2024 m. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia reglamento veiksmingumo ataskaitą, prie kurios, jei reikia, prideda reglamento keitimo pasiūlymą. Šioje ataskaitoje apsvarstoma, inter alia, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes, kaip Sąjungos rinkoje diegiamos mažataršės ir netaršios transporto priemonės ir plėtojama baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūra, apie kurią pranešama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES29.

1.  2023. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia reglamento veiksmingumo ataskaitą, prie kurios, jei reikia, prideda reglamento keitimo pasiūlymą. Komisijai gali padėti nepriklausoma ekspertų grupė, kuri įvertins visus svarbiausius parametrus, darančius įtaką alternatyvių jėgos pavarų diegimui. Šioje ataskaitoje apsvarstoma, inter alia:

 

– kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/1151 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamos energijos kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes, taip pat į ją įtraukiamas transporto priemonių gyvavimo ciklo vertinimas ir su degalais susijęs „nuo gręžinio iki ratų“ išmetamų teršalų poveikis;

 

– kaip Sąjungos rinkoje diegiamos mažataršės ir netaršios transporto priemonės ir plėtojama baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūra, apie kurią pranešama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES29.

 

Rengdama minėtą ataskaitą Komisija atsižvelgia į šiuos rodiklius:

 

– transporto priemonių pasiūlos įvairovę (baterijas naudojančios elektra varomos transporto priemonės (BEV), į lizdą įjungiamos hibridinės elektra varomos priemonės (PHEV), kuro elementais varomos elektrinės transporto priemonės (FCEV) ir t. t.);

 

– naftos, degalų ir energijos kainas.

__________________

__________________

29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1).

29 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1).

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija atsižvelgia į vertinimus, atliktus pagal 12 straipsnį, ir, jei reikia, gali peržiūrėti Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nurodytą išmetamo CO2 kiekio matavimo tvarką. Komisija visų pirma pateikia atitinkamus pasiūlymus pakoreguoti tą tvarką, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į tikrąjį automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį.

2.  Komisija atsižvelgia į vertinimus, atliktus pagal 12 straipsnį, ir, jei reikia, gali peržiūrėti Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nurodytą išmetamo CO2 kiekio matavimo tvarką. Komisija visų pirma pateikia atitinkamus pasiūlymus pakoreguoti tą tvarką, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į tikrąjį automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, taip pat naudojant nešiojamąsias išmetamųjų teršalų matavimo sistemas ir nuotolinio stebėjimo technologijas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija iki 2019 m. gruodžio 31 d. persvarsto Direktyvą 1999/94/EB ir, jei reikia, pateikia atitinkamą pasiūlymą, kad vartotojams būtų teikiama tiksli, patikima ir palyginama informacija apie rinkai pateiktų naujų lengvųjų automobilių degalų sąnaudas, išmetamo CO2 kiekį ir išmetamų oro teršalų kiekį.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Savitoji teršalų išmetimo norma 2025 m. ir vėliau

Savitoji teršalų išmetimo norma 2030 m. ir vėliau

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma – atskaitos savitoji CO2 išmetimo norma, 2025–2029 laikotarpiu nustatyta pagal 6.2.1 punktą, o 2030 m. ir vėliau – pagal 6.2.2 punktą;

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma – atskaitos savitoji CO2 išmetimo norma, nustatyta pagal 6.2 punktą 2030 m. ir vėliau;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MNTP koeficientas – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 1,0.

MNTP koeficientas – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,15 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,15 arba 1,0.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

y – užregistruotų gamintojo naujų lengvųjų automobilių dalis, kurią sudaro mažataršės ir netaršios transporto priemonės, apskaičiuojama bendrą mažataršių ir netaršių transporto priemonių skaičių, kurį nustatant kiekviena iš jų skaičiuojama kaip MNTPspecific pagal toliau pateiktą formulę, padalijus iš bendro atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų lengvųjų automobilių skaičiaus;

y – užregistruotų gamintojo naujų lengvųjų automobilių dalis, kurią sudaro mažataršės ir netaršios transporto priemonės, apskaičiuojama bendrą mažataršių ir netaršių transporto priemonių skaičių, kurį nustatant kiekviena iš jų skaičiuojama kaip MNTPspecific pagal toliau pateiktą formulę, padalijus iš bendro atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų lengvųjų automobilių skaičiaus MNTPspecific = 1 – [(savitosios teršalų išmetimo normos x 0,5) / 50];

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

null

Išbraukta.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x – 15 proc. 2025–2029 m. ir 30 proc. 2030 m. ir vėliau.

x 20 proc. 2030 m. ir vėliau.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  2021–2024 kalendoriniais metais gamintojo savitoji teršalų išmetimo norma skaičiuojama taip:

4.  2021–2029 kalendoriniais metais gamintojo savitoji teršalų išmetimo norma skaičiuojama taip:

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6,3.  Savitoji teršalų išmetimo norma 2025 m. ir vėliau

6,3.  Savitoji teršalų išmetimo norma 2030 m. ir vėliau

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.3.1.  2025–2029 m.

Išbraukta.

Savitoji teršalų išmetimo norma = (atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma – (øtargets – viso ES parko tikslas2025)) · MNTP koeficientas

 

Čia:

 

Atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma – gamintojo atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma, apskaičiuota pagal 6.2.1 punktą;

 

øtargets – visų gamintojų pagal 6.2.1 punktą nustatytų atskaitos savitųjų teršalų išmetimo normų vidurkis, apskaičiuotas taikant svorinius daugiklius pagal užregistruotų kiekvieno gamintojo naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičių;

 

MNTP koeficientas – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 1,0.

 

Čia:

 

y – užregistruotų gamintojo naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių dalis, kurią sudaro mažataršės ir netaršios transporto priemonės, apskaičiuojama bendrą mažataršių ir netaršių transporto priemonių skaičių, kurį nustatant kiekviena iš jų skaičiuojama kaip MNTPspecific pagal toliau pateiktą formulę, padalijus iš bendro atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičiaus;

 

null

 

x = 15 proc.

 

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Savitoji teršalų išmetimo norma = (atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma – (øtargets – viso ES parko tikslas2030)) · MNTP koeficientas

Savitoji teršalų išmetimo norma = atskaitos savitoji teršalų išmetimo norma · MNTP koeficientas

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.2 punkto 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

øtargets – visų gamintojų pagal 6.2.2 punktą nustatytų atskaitos savitųjų teršalų išmetimo normų vidurkis, apskaičiuotas taikant svorinius daugiklius pagal užregistruotų kiekvieno gamintojo naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičių;

Išbraukta.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.2 punkto 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

MNTP koeficientas – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,05 arba 1,0.

MNTP koeficientas – (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,15 arba mažesnė už 1,0 – tuomet MNTP koeficientas prilyginamas atitinkamai 1,15 arba 1,0.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.2 punkto 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x = 30 proc.

x = 15 proc.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo A dalies 1 punkto 1 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ta)  transporto priemonių šeimos išmetamas CO2 kiekis per visą gyvavimo ciklą, jei žinomas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

5.2.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Karima Delli

16.1.2018

Svarstymas komitete

25.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

18

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anna Hedh

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

18

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ENF

Georg Mayer

S&D

Maria Grapini

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

5.2.2018

IMCO

5.2.2018

TRAN

5.2.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miriam Dalli

16.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

16.5.2018

20.6.2018

 

 

Priėmimo data

10.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

23

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Christel Schaldemose

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Joachim Zeller

Pateikimo data

18.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza

PPE

José Inácio Faria

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

23

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

7

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Karl Heinz Florenz, Annie Schreijer Pierik

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika