POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)

18.9.2018 - (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Miriam Dalli
(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)


Postopek : 2017/0293(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0676),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0395/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[1],

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 14. marca 2018, naslovljenega na Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za promet in turizem (A8-0287/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami16 je postavljen jasen cilj: do sredine stoletja morajo biti emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in se morajo jasno približevati vrednosti nič. Emisije onesnaževal zraka v prometu, ki škodijo našemu zdravju, je treba nemudoma izrazito zmanjšati. Emisije iz konvencionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem se bodo morale zmanjševati tudi po letu 2020. Do leta 2030 bo treba uvesti brezemisijska in nizkoemisijska vozila ter zanje pridobiti znatni tržni delež.

(3)  Promet je edini pomemben sektor v Uniji, v katerem emisije toplogrednih plinov še vedno naraščajo. Da bi izpolnili zaveze Unije, sprejete na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v Parizu, je treba pospešiti razogljičenje v celotnem prometnem sektorju, emisije toplogrednih plinov iz tega sektorja pa bi se morale do sredine stoletja vztrajno zmanjševati do vrednosti nič. Tudi emisije onesnaževal zraka v prometu, ki zelo škodijo našemu zdravju in okolju, je treba nemudoma izrazito zmanjšati. Emisije iz konvencionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem se bodo morale zmanjševati tudi po letu 2020. Do leta 2030 bo treba uvesti brezemisijska in nizkoemisijska vozila ter zanje pridobiti znatni tržni delež.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Razvoj strategij na področju raziskav, ponudbe, predelave in proizvodnje za razvoj izdelave lahkih komponent je ključnega pomena za napredek v prehodu na nizkoogljičnost v avtomobilskem sektorju. Čedalje več je raziskav o surovinah z naravnimi vlakni in njihovih sestavinah kot del širše, vedno večje vloge biogospodarstva, ki lahko proizvede izdelke, ki so obnovljivi, trajnostni in jih je mogoče reciklirati. Pri tem razvoju je treba upoštevati omejitve glede naravnih virov, razpoložljivost zemljišč in s tem tudi potrebo po trajnostnih rešitvah ob koncu življenjske dobe.

Obrazložitev

Kljub tehnološko nevtralnemu načinu so električna vozila obravnavana kot rešitev za prehod na nizkoogljičnost v tem sektorju. Ključni element takšnih vozil je lahkost, tj. lastnost, ki jo omogočajo biokomponente in bio-kompozitne komponente.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Družbeno sprejemljiv in pravičen prehod na brezemisijsko mobilnost do sredine stoletja zahteva spremembe celotne avtomobilske vrednostne verige, pri čemer se upoštevajo možni škodljivi učinki za državljane in regije v vseh državah članicah. Pomembno je upoštevati socialne učinke prehoda in proaktivno obravnavati posledice za delovna mesta. Zato je bistvenega pomena, da sedanje ukrepe spremljajo tudi ciljno usmerjeni programi na ravni Unije, nacionalni in regionalni ravni za preusposabljanje, dodatno izobraževanje in prerazporejanje delavcev, pa tudi pobude za izobraževanje in iskanje zaposlitve v prizadetih skupnostih in regijah, ki se izvajajo v tesnem dialogu s socialnimi partnerji in pristojnimi organi.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c)  Za uspešen prehod na brezemisijsko mobilnost je potreben skupni okvir politike za vozila, infrastrukturo, električna omrežja, trajnostno proizvodnjo baterijskih celic, oskrbo z njimi in njihovim recikliranjem s skupnim učinkom ekonomskih spodbud in spodbud za zaposlovanje v vsej Uniji, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter podporo okrepljenih instrumentov za financiranje Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Evropski svet je v sklepih iz oktobra 2014 podprl zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 30 % do leta 2030 glede na ravni iz leta 2005 v sektorjih, ki niso del sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami. Velik del emisij v teh sektorjih nastane v cestnem prometu, njegove emisije pa ostajajo precej nad ravnmi iz leta 1990. Če se bodo emisije v cestnem prometu še naprej povečevale, bodo izničile učinek zmanjšanja emisij, ki je bilo doseženo v drugih sektorjih v boju proti podnebnim spremembam.

(6)  Emisije v cestnem prometu ostajajo precej nad ravnmi iz leta 1990 in izničujejo učinek zmanjšanja emisij, ki je bilo doseženo v drugih sektorjih v boju proti podnebnim spremembam.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Pri oceni uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 v letu 2015 je bilo ugotovljeno, da sta bili navedeni uredbi relevantni, na splošno skladni ter da sta ustvarili znatne prihranke emisij, pri tem pa sta bili bolj stroškovno učinkoviti, kot je bilo sprva predvideno. Prav tako sta ustvarili znatno dodano vrednost za Unijo, ki je ne bi bilo mogoče v enaki meri doseči z nacionalnimi ukrepi.

(9)  Pri oceni uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 v letu 2015 je bilo ugotovljeno, da sta bili navedeni uredbi relevantni, na splošno skladni ter da sta ustvarili znatne prihranke emisij, pri tem pa sta bili bolj stroškovno učinkoviti, kot je bilo sprva predvideno. Prav tako sta ustvarili znatno dodano vrednost za Unijo, ki je ne bi bilo mogoče v enaki meri doseči z nacionalnimi ukrepi. Iz ocene pa izhaja tudi sklep, da so bili dejanski prihranki CO2 bistveno nižji od tistih, ki izhajajo iz preskusa učinkovitosti pri homologaciji, ter da je emisijska vrzel med homologacijskimi testi in dejanskimi vrednostmi močno spodkopala učinkovitost standardov vrednosti CO2 ter zaupanje potrošnikov v možne prihranke goriva pri novih vozilih.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Da bi zagotovili učinkovitost te uredbe, je treba emisije CO2 zmanjšati pod pogoji pri normalnem delovanju in uporabi vozila. Zato je v to uredbo primerno vključiti strogo prepoved odklopnih naprav in pristojnim organom zagotoviti sredstva za zagotavljanje skladnosti s to prepovedjo.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Določbe, zajete v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezane s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pomembno je, da določanje zahtev za zmanjševanje emisij CO2 povsod v Uniji še naprej omogoča predvidljivost in varnost načrtovanja za proizvajalce vozil za njihov celotni vozni park novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil v Uniji .

(12)  Določanje zahtev za zmanjševanje emisij CO2 povsod v Uniji še naprej omogoča predvidljivost in varnost načrtovanja za proizvajalce vozil za njihov celotni vozni park novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil v Uniji.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Elementi, zajeti v tem predlogu spremembe, so povezani s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)   Pri oceni Direktive 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki jo je Komisija opravila leta 2016, se je pokazalo, da je treba dodatno pojasniti in poenostaviti zakonodajo, s čimer bi lahko povečali njen pomen, izvedljivost, učinkovitost in skladnost. Namen Priporočila Komisije (EU) 2017/9481b je spodbujati harmonizirano uporabo Direktive 1999/94/ES. Z bolje oblikovanimi in harmoniziranimi zahtevami Unije za označevanje vozil, s katerimi bi zagotovili, da bodo potrošniki dobili primerljive, zanesljive in uporabnikom prijazne informacije o prednostih nizkoogljičnih vozil, ki bi poleg informacij o emisijah CO2 in porabi goriva vsebovale tudi podatke o onesnaževalih zraka in tekočih stroških, bi lahko podprli uporabo okolju prijaznih vozil z najbolj učinkovito porabo goriva v vsej Uniji. Zato bi morala Komisija Direktivo 1999/94/ES pregledati najkasneje do 31. decembra 2019 in predstaviti ustrezen zakonodajni predlog. Poleg tega bi lahko sektorju lahkih gospodarskih vozil, podobno kot za osebne avtomobile, prav tako koristila uvedba takšne oznake o ekonomičnosti porabe goriva in emisij CO2. Zato bi morala Komisija tudi analizirati te možnosti za navedeni sektor in po potrebi predlagati ustrezne zakonodajne predloge.

 

_______________

 

1a Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil (UL L 12, 18.1.2000, str. 16).

 

1b Priporočilo Komisije (EU) 2017/948 z dne 31. maja 2017 o uporabi vrednosti porabe goriva in emisij CO2, homologiranih in izmerjenih v skladu z globalno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila, ko se informacije dajejo na voljo potrošnikom na podlagi Direktive 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 142, 2.6.2017, str. 100).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zato bi bilo treba za leto 2025 in za leto 2030 določiti ravni zmanjšanja emisij za celotni vozni park Unije novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil, ob upoštevanju časa obnove voznega parka in potrebe po tem, da sektor cestnega prometa prispeva k uresničevanju podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030. Ta postopni pristop avtomobilsko industrijo tudi jasno in zgodaj opozarja, da ne sme odlašati z uvedbo energijsko učinkovitih tehnologij ter brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg.

(13)  Za leto 2025 in za leto 2030 bi bilo treba določiti ravni zmanjšanja emisij za celotni vozni park Unije novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil, ob upoštevanju časa obnove voznega parka in potrebe po tem, da sektor cestnega prometa prispeva k uresničevanju podnebnih in energetskih ciljev Unije za leto 2030 in pozneje. Ta postopni pristop avtomobilsko industrijo tudi jasno in zgodaj opozarja, da ne sme odlašati z uvedbo energijsko učinkovitih tehnologij ter brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg. Da bi ohranili zagon za zmanjšanje emisij po letu 2030, bi se morala od 1. januarja 2031 uporabljati vsaj ista krivulja zmanjšanja emisij, da bi omogočili nadaljnjo dekarbonizacijo sektorja v skladu z zavezami iz Pariškega sporazuma.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Unija sicer spada med največje proizvajalce motornih vozil na svetu in je v vodilnem tehnološkem položaju v tem sektorju, vendar pa se konkurenca povečuje in svetovni avtomobilski sektor se hitro spreminja z novimi inovacijami v električnem pogonskem sistemu ter kooperativno, povezano in avtomatizirano mobilnostjo. Da bi ohranila svojo globalno konkurenčnost in dostop do trgov, potrebuje Unija regulativni okvir, vključno z določeno spodbudo na področju brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, s katerim bi se ustvaril velik domači trg ter podpirali tehnološki razvoj in inovacije.

(14)  Unija sicer spada med največje proizvajalce motornih vozil na svetu in je v vodilnem tehnološkem položaju v tem sektorju, vendar pa se konkurenca povečuje in svetovni avtomobilski sektor se hitro spreminja z novimi inovacijami v električnem pogonskem sistemu ter kooperativno, povezano in avtomatizirano mobilnostjo. Če se bo industrija Unije pozno vključila v potrebni energetski prehod v prevoznem sektorju, bo tvegala, da izgubi svojo vodilno vlogo. Da bi ohranila svojo globalno konkurenčnost in dostop do trgov, potrebuje Unija regulativni okvir, vključno s posebnim mehanizmom politike na področju brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, s katerim bi se ustvaril velik domači trg ter podpirali tehnološki razvoj in inovacije.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Dolgoročnega cilja povsem brezogljične mobilnosti Unije ne bo mogoče doseči brez tehnoloških inovacij in tehničnega napredka. V tem smislu in zaradi povečane mednarodne tehnološke konkurence si morajo Unija in države članice nujno še naprej prizadevati za preučevanje in razvoj pobud za krepitev možnih sinergij v sektorju po zgledu nedavno oblikovane zveze Unije za baterije „Union Batteries Alliance“ ter podpirati javne in zasebne naložbe v evropske raziskave in inovacije na področju avtomobilizma, da se ohrani tehnološko vodstvo Unije v tem sektorju in zagotovi vzdržnost njegovih industrijskih orodij, ki so učinkovita in konkurenčna na svetovnem trgu.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uvesti bi bilo treba namenski mehanizem spodbud, s katerim bi zagotovili nemoten prehod na brezemisijsko mobilnost. Ta mehanizem olajšav bi bilo treba zasnovati tako, da bi se spodbujala uvedba brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg Unije.

(15)  Uvesti bi bilo treba namenski mehanizem politike, s katerim bi zagotovili in pospešili nemoten prehod na brezemisijsko mobilnost. Ta mehanizem olajšav in obremenitev bi bilo treba zasnovati tako, da bi se spodbujala uvedba brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg Unije in zagotovila varnost naložb za pravočasno in ustrezno uvajanje potrebne polnilne infrastrukture.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Določitev referenčne vrednosti za delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v voznem parku EU in uvedba dobro zasnovanega mehanizma za prilagoditev cilja specifičnih emisij CO2 za posameznega proizvajalca, ki temelji na deležu brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v proizvajalčevem voznem parku, bi morali pomeniti odločno in prepričljivo sporočilo, da sta potrebna razvoj in uvedba takih vozil ter hkrati omogočene nadaljnje izboljšave učinkovitosti konvencionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem.

(16)  Določitev trdne referenčne vrednosti za delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v voznem parku EU in uvedba dobro zasnovanega mehanizma za prilagoditev cilja specifičnih emisij CO2 za posameznega proizvajalca, ki temelji na deležu brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v proizvajalčevem voznem parku, bi morali pomeniti odločno in prepričljivo sporočilo, da sta potrebna razvoj, uvedba in trženje takih vozil ter hkrati omogočene nadaljnje izboljšave učinkovitosti konvencionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Pri določanju olajšav za brezemisijska in nizkoemisijska vozila je primerno upoštevati razlike v emisijah CO2 med vozili. Prilagoditveni mehanizem bi moral zagotoviti, da se proizvajalcu, ki presega referenčno raven, omogoči cilj višjih specifičnih emisij CO2. Da se zagotovi uravnotežen pristop, bi bilo treba določiti omejitve za raven prilagoditve, ki je mogoča v navedenem mehanizmu. Tako se bodo ustvarile spodbude, s katerimi se bo podpirala pravočasna postavitev polnilne in oskrbovalne infrastrukture ter dosegle velike koristi za potrošnike, konkurenčnost in okolje.

(17)  Pri določanju referenčnih ravni za delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil je primerno upoštevati razlike v emisijah CO2 med vozili.

Prilagoditveni mehanizem bi moral zagotoviti, da se proizvajalcu, ki presega referenčno raven, omogoči cilj višjih specifičnih emisij CO2, proizvajalec, ki ne dosega referenčne ravni, pa bi moral izpolniti strožji cilj glede CO2. Da se zagotovi uravnotežen pristop, bi bilo treba določiti omejitve za raven prilagoditve, ki je mogoča v navedenem mehanizmu. Tako se bodo ustvarile spodbude, s katerimi se bo podpirala pravočasna postavitev polnilne in oskrbovalne infrastrukture ter dosegle velike koristi za potrošnike, konkurenčnost in okolje.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Potrebne so pravočasne in zadostne naložbe v proizvodnjo in uvedbo brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil in celotno potrebno podporno infrastrukturo, vključno s trajnostno proizvodnjo baterijskih celic, oskrbo z njimi in njihovim recikliranjem. Učinkovito je treba uskladiti različne instrumente podpore na ravni Unije in na ravni držav članic ter pridobiti in spodbuditi večje javne in zasebne naložbe. Polnilno in oskrbovalno infrastrukturo je treba hitro postaviti, da bi potrošniki pridobili zaupanje, proizvajalcem vozil pa bi zagotovili poslovno varnost. Zato bi bilo treba podpirati proizvodnjo baterij in baterijskih celic v Uniji, ki se po možnosti nahaja v bližini avtomobilskih tovarn.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Vendar pa bi bilo treba zagotoviti ravnotežje med spodbudami za ekološke inovacije in tistimi tehnologijami, za katere je učinek zmanjšanja emisij dokazan v uradnem preskusnem postopku. Zato je primerno ohraniti zgornjo mejo prihrankov zaradi ekoloških inovacij, ki jih proizvajalec lahko upošteva pri zagotavljanju skladnosti s cilji. Komisija bi morala imeti možnost pregledati višino zgornje meje, zlasti da bi upoštevala učinke sprememb v uradnem preskusnem postopku. Prav tako je primerno pojasniti, kako bi bilo treba izračunati prihranke za zagotavljanje skladnosti s cilji.

(23)  Vendar pa bi bilo treba zagotoviti ravnotežje med spodbudami za ekološke inovacije in tistimi tehnologijami, za katere je učinek zmanjšanja emisij dokazan v uradnem preskusnem postopku. Zato je primerno ohraniti zgornjo mejo prihrankov zaradi ekoloških inovacij, ki jih proizvajalec lahko upošteva pri zagotavljanju skladnosti s cilji. Komisija bi morala imeti možnost pregledati višino zgornje meje in jo prilagoditi navzdol, zlasti da bi upoštevala učinke sprememb v uradnem preskusnem postopku. Prav tako je primerno pojasniti, kako bi bilo treba izračunati prihranke za zagotavljanje skladnosti s cilji.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Kadar bi pri težjih lahkih gospodarskih vozilih (kategorija N1, razred III) vključitev električnega akumulatorja pomenila povečanje mase vozila do te mere, da bi bilo nato vozilo razvrščeno v kategorijo N2, bi bilo treba to tehnično težavo obravnavati.

Obrazložitev

Z elektrifikacijo lahkih gospodarskih vozil se lahko poveča njihova masa zaradi mase baterij. Če je zaradi večje mase presežena omejitev mase za zadevni razred, se v skladu s to uredbo ne bi upoštevala prizadevanja za povečanje števila nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil v voznem parku. To se lahko reši s povečanjem omejitve mase za ta razred v primerih, ko je večja masa jasno povezana s prizadevanji za zmanjšanje emisij z alternativnim pogonskim sistemom.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Postopek za odobritev odstopanj od cilja 95 g CO2/km za vozni park za ozko specializirane proizvajalce zagotavlja usklajenost prizadevanj ozko specializiranih proizvajalcev za zmanjšanje emisij s prizadevanji velikih proizvajalcev v zvezi z navedenim ciljem. Vendar pa izkušnje kažejo, da imajo ozko specializirani proizvajalci enake možnosti kot veliki proizvajalci pri doseganju ciljev glede emisij CO2, kar zadeva cilje, določene po letu 2025, pa ne bo več primerno razlikovati med navedenima dvema kategorijama proizvajalcev.

(28)  Izkušnje kažejo, da imajo ozko specializirani proizvajalci enake možnosti kot veliki proizvajalci pri doseganju ciljev glede emisij CO2 in zato ni več primerno razlikovati med tema kategorijama proizvajalcev.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Elementi, zajeti v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezani s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Specifične emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil se v Uniji merijo na usklajen način v skladu z metodologijo, določeno z Uredbo (ES) št. 715/2007. Da se zmanjša upravno breme te uredbe, bi bilo treba skladnost ugotavljati s podatki o registraciji novih osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v Uniji , ki jih zbirajo države članice in sporočijo Komisiji. Da se zagotovi usklajenost podatkov za oceno skladnosti, bi morala biti pravila za zbiranje in sporočanje teh podatkov čim bolj usklajena. Zato bi moralo biti jasno navedeno, da so pristojni organi odgovorni za predložitev pravilnih in celovitih podatkov ter da morajo navedeni organi in Komisija učinkovito sodelovati pri obravnavanju vprašanj kakovosti podatkov.

(37)  Specifične emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil se v Uniji merijo na usklajen način v skladu z metodologijo, določeno z Uredbo (ES) št. 715/2007. Da se zmanjša upravno breme te uredbe, bi bilo treba skladnost ugotavljati s podatki o registraciji novih osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v Uniji , ki jih zbirajo države članice in sporočijo Komisiji. Da se zagotovi usklajenost podatkov za oceno skladnosti, bi morala biti pravila za zbiranje in sporočanje teh podatkov usklajena. Zato bi moralo biti jasno navedeno, da so pristojni organi odgovorni za predložitev pravilnih in celovitih podatkov ter da morajo navedeni organi in Komisija učinkovito sodelovati pri obravnavanju vprašanj kakovosti podatkov.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Elementi, zajeti v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezani s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)   Skladnost proizvajalcev s cilji te uredbe bi bilo treba oceniti na ravni Unije. Proizvajalci, pri katerih povprečne specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, dovoljene s to uredbo, bi morali plačati premijo za presežne emisije za vsako koledarsko leto. Zneske premije za presežne emisije bi bilo treba šteti za prihodek v splošnem proračunu Unije.

(38)   Skladnost proizvajalcev s cilji te uredbe bi bilo treba oceniti na ravni Unije. Proizvajalci, pri katerih povprečne specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, dovoljene s to uredbo, bi morali plačati premijo za presežne emisije za vsako koledarsko leto. Zneske premije za presežne emisije bi bilo treba šteti za prihodek v splošnem proračunu Unije in jih uporabiti kot prispevek k pravičnemu prehodu na brezemisijsko mobilnost. Ti zneski bi se morali uporabiti tudi za dopolnitev ciljno usmerjenih programov za prekvalifikaciranje, dokvalificiranje in izobraževanje delavcev, ki so jih prizadele strukturne spremembe v avtomobilskem sektorju, ter za prerazporeditev delovne sile in pobude za iskanje zaposlitve v tesnem dialogu s socialnimi partnerji, skupnostmi in pristojnimi organi v regijah, ki jih tranzicija delovnih mest najbolj zadeva.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Učinkovitost ciljev iz te uredbe pri dejanskem zmanjšanju emisij CO2 je močno odvisna od reprezentativnosti uradnega preskusnega postopka. V skladu z mnenjem mehanizma za znanstveno svetovanje (SAM)23 in priporočilom Evropskega parlamenta po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za oceno dejanske reprezentativnosti vrednosti emisij CO2 in porabe energije vozil, ki so določene v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Komisija bi morala imeti pooblastila za zagotovitev, da so taki podatki na voljo javnosti, ter po potrebi razviti postopke za opredelitev in zbiranje podatkov, potrebnih za tako ocenjevanje.

(41)  Učinkovitost ciljev iz te uredbe pri dejanskem zmanjšanju emisij CO2 je močno odvisna od reprezentativnosti uradnega preskusnega postopka. V skladu z mnenjem mehanizma za znanstveno svetovanje (SAM)23 in priporočilom Evropskega parlamenta po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za oceno dejanske reprezentativnosti vrednosti emisij CO2 in porabe energije vozil, ki so določene v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Najzanesljiveje bi dejansko reprezentativnost homologacijskih vrednosti zagotavljali z uvedbo preskusa dejanskih emisij CO2. Zato bi morala Komisija z delegiranimi akti in ob upoštevanju primernosti uporabe prenosnega sistema za merjenje emisij (PEMS), razviti preskus za dejanske emisije CO2 in ga uvesti najkasneje dve leti po datumu začetka uporabe te uredbe. Dokler se ta preskus ne začne uporabljati, bi bilo treba skladnost s to uredbo zagotoviti z uporabo podatkov iz merilnikov porabe goriva, ki jih sporočajo proizvajalci, skupaj z mejno vrednostjo, ki je za vsakega proizvajalca v letu 2021 določena kot odstotna razlika, ki se je ne sme preseči. Komisija bi morala imeti pooblastila za zagotovitev, da so podatki o porabi goriva na voljo javnosti, ter razviti postopke za sporočanje teh podatkov, potrebnih za tako ocenjevanje. Komisija bi morala sprejeti ustrezne ukrepe v primeru, da proizvajalci ne izpolnjujejo zahtev iz te uredbe glede dejanskih emisij CO2.

 

__________________

23 Skupina znanstvenih svetovalcev na visoki ravni, znanstveno mnenje 1/2016 Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing (Zmanjševanje vrzeli med dejanskimi emisijami CO2 iz lahkih vozil, ki nastajajo med vožnjo, in emisijami iz laboratorijskega preskušanja).

23 Skupina znanstvenih svetovalcev na visoki ravni, znanstveno mnenje 1/2016 Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing (Zmanjševanje vrzeli med dejanskimi emisijami CO2 iz lahkih vozil, ki nastajajo med vožnjo, in emisijami iz laboratorijskega preskušanja).

24 Priporočilo Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Komisiji z dne 4. aprila 2017 po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2908(RSP)).

24 Priporočilo Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Komisiji z dne 4. aprila 2017 po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2908(RSP)).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(41a)  Trenutno ni usklajenega načina za oceno emisij v življenjskem ciklu lahkih vozil. Primerno je, da Komisija to do konca leta 2026 preuči in predstavi širšo sliko emisij ogljika iz sektorja teh vozil. V ta namen bi morala z delegiranimi akti oblikovati skupno metodologijo Unije, da bi proizvajalci od leta 2025 naprej dosledno sporočali podatke o emisijah CO2 v življenjskem ciklu vseh vrst goriva in pogonskih sistemov, ki jih dajo na trg. Taka metodologija bi morala biti usklajena tudi z ustreznimi standardi ISO in upoštevati potencial globalnega segrevanja zaradi emisij vozil „od izvora do rezervoarja“, „od rezervoarja do kolesa“, med proizvodnjo in ob koncu življenjskega cikla. Analiza Komisije bi morala temeljiti na podatkih, ki jih sporočajo proizvajalci, ter vseh drugih ustreznih podatkih, ki so na voljo.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Zaradi sprememb ali dopolnitev nebistvenih elementov določb te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte zaradi sprememb prilog II in III v zvezi z zahtevami glede podatkov in podatkovnimi parametri , dopolnitvami pravil o razlagi meril za upravičenost do odstopanj od ciljev specifičnih emisij, o vsebini prošenj za odstopanje ter o vsebini in oceni programov za zmanjšanje specifičnih emisij CO2, prilagoditami vrednosti M0 in TM0 iz člena 13, prilagoditvami zgornje meje 7 g CO2/km iz člena 11 in prilagoditvami formul iz Priloge I, navedenih v členu 14(3) . Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov, in da navedena posvetovanja izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 . Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi moral biti sistematično omogočen dostop do sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

(46)  Zaradi sprememb ali dopolnitev nebistvenih elementov določb te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte zaradi sprememb prilog II in III v zvezi z zahtevami glede podatkov in podatkovnimi parametri, določitvijo zahtev za zagotovitev skladnosti s prepovedjo odklopnih naprav in zahtevano vsebino razširjenega svežnja dokumentacije iz člena 4(3c), določitvijo pravil in postopkov za poročanje o emisijah v življenjskem ciklu iz člena 7(8a), dopolnitvami pravil o razlagi meril za upravičenost do odstopanj od ciljev specifičnih emisij, o vsebini prošenj za odstopanje ter o vsebini in oceni programov za zmanjšanje specifičnih emisij CO2, prilagoditvami vrednosti M0 in TM0 iz člena 13, prilagoditvami zgornje meje 7 g CO2/km iz člena 11, oblikovanjem testa dejanskih emisij CO2 iz člena 12(1a) in prilagoditvami formul iz Priloge I, navedenih v členu 14(3). Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov, in da navedena posvetovanja izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi moral biti sistematično omogočen dostop do sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

Obrazložitev

Nujne prilagoditve, ki izvirajo iz novega prenosa pooblastil iz člena 7(8a) in člena 12(1a) – glej tamkajšnje obrazložitve.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa zahteve za vrednosti emisij CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila z namenom zagotavljanja ustreznega delovanja notranjega trga .

1.  Ta uredba določa zahteve za vrednosti emisij CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila za doseganje podnebnih ciljev Unije in izpolnjevanja njenih podnebnih zavez na mednarodni ravni tako, da bo skladno z ustreznim delovanjem notranjega trga.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Od 1. januarja 2025 za celotni vozni park EU veljata naslednja cilja:

4.  Od 1. januarja 2025 za celotni vozni park EU veljata naslednja cilja:

(a)  za povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov za celotni vozni park EU velja cilj, enak 15-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.1 dela A Priloge I;

(a)  za povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov za celotni vozni park EU velja cilj, enak 20-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.1 dela A Priloge I;

(b)  za povprečne emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni park EU velja cilj, enak 15-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.1 dela B Priloge I.

(b)  za povprečne emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni park EU velja cilj, enak 20-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.1 dela B Priloge I.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Od 1. januarja 2025 za delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil velja referenčna raven, enaka 20-odstotnemu tržnemu deležu od prodaje novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil v letu 2025, določena v skladu s točko 6.3 dela A Priloge I in točko 6.3 dela B Priloge I.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Od 1. januarja 2030 veljajta naslednja cilja:

5.  Od 1. januarja 2030 veljajta naslednja cilja:

(a)  za povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov za celotni vozni park EU velja cilj, enak 30-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.2 dela A Priloge I;

(a)  za povprečne emisije CO2 iz novih osebnih avtomobilov za celotni vozni park EU velja cilj, enak 45-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.2 dela A Priloge I;

(b)  za povprečne emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni park EU velja cilj, enak 30-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.2 dela B Priloge I.

(b)  za povprečne emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni park EU velja cilj, enak 45-odstotnemu zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih emisij v letu 2021, določen v skladu s točko 6.1.2 dela B Priloge I.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Od 1. januarja 2030 za delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil velja referenčna raven, enaka 40-odstotnemu tržnemu deležu od prodaje novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil v letu 2030, določena v skladu s točko 6.3 dela A Priloge I in točko 6.3 dela B Priloge I.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kategorije N1, kakor so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in kategorije N1, za katera se uporablja homologacija v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 (v nadaljnjem besedilu: lahka gospodarska vozila), ki so bila prvič registrirana v Uniji in zunaj nje niso bila predhodno registrirana (v nadaljnjem besedilu: nova lahka gospodarska vozila).

(b)  kategorije N1, kakor so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in kategorije N1, za katera se uporablja homologacija v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 (v nadaljnjem besedilu: lahka gospodarska vozila), ki so bila prvič registrirana v Uniji in zunaj nje niso bila predhodno registrirana (v nadaljnjem besedilu: nova lahka gospodarska vozila). Komisija je v skladu s cilji te uredbe pooblaščena, da po potrebi posodobi mejne vrednosti referenčne mase (2 610 kg) za lahka gospodarska vozila na alternativna goriva, pri katerih je potrebna dodatna teža zaradi težjih pogonskih sistemov in sistemov hrambe energije (npr. baterij), kot se uporabljajo v konvencionalnih vozilih.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ta uredba velja za vozila na alternativna goriva z največjo dovoljeno maso nad 3 500 kg, ki pa ne presega 4 250 kg, pod pogojem, da masa presega 3 500 kg izključno zaradi povečane mase pogonskega sistema v primerjavi s pogonskim sistemom običajnega vozila enakih dimenzij, opremljenega z običajnim motorjem z notranjim zgorevanjem s prisilnim ali kompresijskim vžigom.

Obrazložitev

Z elektrifikacijo lahkih vozil se lahko poveča njihova masa zaradi mase baterij. Če je zaradi večje mase presežena omejitev mase za zadevni razred, se v skladu s to uredbo ne bi upoštevala prizadevanja za povečanje števila nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil v voznem parku. To se lahko reši s povečanjem omejitve mase za ta razred v primerih, ko je večja masa jasno povezana s prizadevanji za zmanjšanje emisij z alternativnim pogonskim sistemom.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(na)  „odklopna naprava“ pomeni vsak del vozila, ki zaznava temperaturo, hitrost vozila, vrtilno frekvenco motorja, uporabljeno prestavo, podtlak v polnilnem zbiralniku ali kateri koli drug parameter z namenom aktiviranja, prilagajanja, zakasnitve ali prekinitve delovanja katerega koli sistema ali dela sistema, ki povečuje emisije CO2 pod pogoji, pričakovanimi pri normalnem delovanju vozila in pri normalni uporabi;

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Določbe, zajete v tem predlogu spremembe, so povezane s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Proizvajalec vozila opremi tako, da so sistemi in sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo osebnim avtomobilom ali lahkim gospodarskim vozilom proizvajalca, da so skladna s cilji specifičnih emisij in drugimi zahtevami iz te uredbe in njenih izvedbenih ukrepov.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Določbe, zajete v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezane s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Uporaba odklopnih naprav je prepovedana. Prepoved ne velja, kadar:

 

(a)  je potreba po napravi upravičena zaradi zaščite motorja pred okvarami ali poškodbami in varnega delovanja vozila;

 

(b)  naprava po zagonu motorja ne deluje več ali

 

(c)  so pogoji v bistvu vključeni v preskusne postopke iz člena 1.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Določbe, zajete v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezane s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Proizvajalec predloži razširjeni sveženj dokumentacije, da bi lahko homologacijski organi ocenili skladnost z odstavkoma 3a in 3b tega člena. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 16 za dopolnitev te uredbe z zahtevami za zagotovitev skladnosti s prepovedjo odklopnih naprav in zahtevano vsebino razširjenega svežnja dokumentacije.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Določbe, zajete v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezane s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za vsako koledarsko leto vsaka država članica beleži informacije za vsak nov osebni avtomobil in vsako novo lahko gospodarsko vozilo , registrirano na njenem ozemlju v skladu z delom A prilog II in III. Te informacije so na voljo proizvajalcem in njihovim pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom v vsaki državi članici. Države članice si kar najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno delovanje poročevalnih organov. Vsaka država članica zagotovi, da se specifične emisije CO2 iz osebnih avtomobilov, ki niso homologirani v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, izmerijo in zabeležijo v certifikatu o skladnosti.

1.  Za vsako koledarsko leto vsaka država članica beleži informacije za vsak nov osebni avtomobil in vsako novo lahko gospodarsko vozilo , registrirano na njenem ozemlju v skladu z delom A prilog II in III. Te informacije so na voljo proizvajalcem in njihovim pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom v vsaki državi članici. Države članice zagotovijo pregledno delovanje poročevalnih organov. Vsaka država članica zagotovi, da se specifične emisije CO2 iz osebnih avtomobilov, ki niso homologirani v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, izmerijo in zabeležijo v certifikatu o skladnosti.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Določbe, zajete v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezane s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Register je javno dostopen.

Register je javno dostopen, tudi v digitalni obliki.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci lahko v treh mesecih po prejemu obvestila o začasnem izračunu iz odstavka 4 obvestijo Komisijo o kakršnih koli napakah v podatkih in navedejo državo članico, pri kateri naj bi se pojavile te napake.

Proizvajalci v treh mesecih po prejemu obvestila o začasnem izračunu iz odstavka 4 obvestijo Komisijo o kakršnih koli napakah v podatkih in navedejo državo članico, pri kateri naj bi se pojavile te napake.

Obrazložitev

Člen 13 Direktive 510/2011 predvideva pregled ciljev in določb iz te uredbe. Določbe, zajete v tem predlogu spremembe, so neločljivo povezane s ciljem te uredbe in doseganjem tu navedenih ciljev.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme podrobna pravila o postopkih za sporočanje takih odstopanj in za njihovo upoštevanje pri izračunu povprečnih specifičnih emisij. Navedeni postopki se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Komisija sprejme podrobna pravila o postopkih za sporočanje takih odstopanj in za njihovo upoštevanje pri izračunu povprečnih specifičnih emisij. Navedeni postopki se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Proizvajalci od 1. januarja 2025 na podlagi usklajene metodologije Unije poročajo Komisiji o emisijah CO2 v življenjskem ciklu vseh novih osebnih vozil in lahkih gospodarskih vozil, ki so jih dali na trg od navedenega datuma naprej. Za te namene Komisija najkasneje do 31. decembra 2022 v skladu s členom 16 sprejme delegirane akte za dopolnitev te uredbe s podrobnimi pravili o postopkih poročanja o emisijah CO2 v celotnem življenjskem ciklu za vse vrste goriv in pogonskih sistemov, registriranih na trgu Unije.

 

Komisija najpozneje do 31. decembra 2026 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo z analizo emisij v celotnem življenjskem ciklu novih lahkih gospodarskih vozil v Uniji, vključno z analizo možnosti za morebitne regulativne ukrepe, da bi v prihodnje bolje usmerjala prizadevanje politike za zmanjšanje emisij v sektorju. Analiza se objavi.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Zneski premije za presežne emisije se štejejo za prihodek v splošnem proračunu Unije.

4.   Zneski premije za presežne emisije se štejejo za prihodek v splošnem proračunu Unije. Ti zneski se uporabijo za dopolnitev ukrepov Unije in nacionalnih ukrepov, v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji, za spodbujanje pridobivanja znanj in spretnosti ter prerazporeditve delavcev v avtomobilskem sektorju v vseh prizadetih državah članicah, zlasti v regijah in skupnostih, ki so najbolj prizadete zaradi prehoda, da bi prispevali k pravičnemu prehodu na brezemisijsko mobilnost.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če Komisija meni, da je proizvajalec upravičen do odstopanja, za katero se zaprosi na podlagi odstavka 1, in če meni, da je cilj specifičnih emisij, ki ga predlaga proizvajalec, skladen z njegovo možnostjo za zmanjšanje emisij, vključno z gospodarskimi in tehnološkimi možnostmi za zmanjšanje specifičnih emisij CO2, mu ob upoštevanju značilnosti trga za tip proizvedenega lahkega gospodarskega vozila odobri odstopanje. Prošnja se vloži do najpozneje do 31. oktobra prvega leta, za katero velja odstopanje.

3.  Če Komisija meni, da je proizvajalec upravičen do odstopanja, za katero se zaprosi na podlagi odstavka 1, in če meni, da je cilj specifičnih emisij, ki ga predlaga proizvajalec, skladen z njegovo možnostjo za zmanjšanje emisij, vključno z gospodarskimi in tehnološkimi možnostmi za zmanjšanje specifičnih emisij CO2, mu ob upoštevanju značilnosti trga za tip osebnega avtomobila ali proizvedenega lahkega gospodarskega vozila odobri odstopanje. Prošnja se vloži do najpozneje do 31. oktobra prvega leta, za katero velja odstopanje.

Obrazložitev

Popravek izpustitve v besedilu.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tovrstne tehnologije se upoštevajo samo, če lahko metodologija, uporabljena za njihovo oceno, ustvari preverljive, ponovljive in primerljive rezultate.

Tovrstne tehnologije se upoštevajo samo, če lahko metodologija, uporabljena za njihovo oceno, ustvari preverljive, ponovljive in primerljive rezultate, in samo, dokler izmerjene vrednosti globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila ne bodo dopolnili ali nadomestili drugi podatki, ki bodo bolj reprezentativni za dejanske emisije.

Obrazložitev

Nujno zaradi notranje skladnosti besedila.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Dobavitelj ali proizvajalec takšne odobrene inovativne tehnologije ali inovativnega tehnološkega svežnja v dvanajstih mesecih od njene odobritve priskrbi dokaze na podlagi rezultatov emisij iz preskusov pri dejanski vožnji pri serijskih vozilih, da bi potrdil prispevek takšne tehnologije ali svežnja.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko prilagodi zgornjo mejo z učinkom od leta 2025. Navedene prilagoditve se izvedejo z delegiranimi akti v skladu s členom 16.

Komisija lahko prilagodi zgornjo mejo navzdol z učinkom od leta 2025. Navedene prilagoditve se izvedejo z delegiranimi akti v skladu s členom 16.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  inovativne tehnologije ne smejo biti zajete v obveznih določbah, ki izhajajo iz dodatnih dopolnilnih ukrepov v zvezi z zmanjšanjem za 10 g CO2/km iz člena 1, ali biti obvezne po drugih določbah zakonodaje Unije. To merilo se z učinkom od 1. januarja 2025 ne uporablja za izboljšanje učinkovitosti klimatskih sistemov.

(d)  inovativne tehnologije ne smejo biti zajete v obveznih določbah, ki izhajajo iz dodatnih dopolnilnih ukrepov v zvezi z zmanjšanjem za 10 g CO2/km iz člena 1, ali biti obvezne po drugih določbah zakonodaje Unije. To merilo se z učinkom od 1. januarja 2025 ne uporablja za izboljšanje učinkovitosti klimatskih in ogrevalnih sistemov.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Komisija spremlja in oceni dejansko reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in porabe energije, določenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Zagotovi, da je javnost obveščena o tem, kako se ta reprezentativnost sčasoma razvija.

1.   Komisija spremlja in oceni dejansko reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in porabe energije, določenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Za zagotavljanje reprezentativnosti iz odstavka 1 se skladnost s to uredbo od 1. januarja 2023 meri s preskusi dejanskih emisij CO2. Komisija najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe sprejme delegirane akte v skladu s členom 16, da se ta uredba dopolni z oblikovanjem preskusa dejanskih emisij CO2.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.   Dokler ne bodo začeli veljati preskusi dejanskih emisij CO2, se skladnost s to uredbo meri na osnovi podatkov iz merilnikov porabe goriva in velja mejna vrednost, ki je za vsakega proizvajalca v letu 2021 določena kot odstotna razlika, ki se je ne sme preseči, med temi podatki in specifičnimi emisijami CO2, ki se izmerijo za namene postopkov certificiranja homologacije, izvedenih od leta 2021 naprej v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.   Če specifične emisije CO2 proizvajalca presegajo mejno vrednost iz odstavka 1b, se cilj specifičnih emisij CO2 za tega proizvajalca, ki se uporablja za namen skladnosti s to uredbo, uskladi z ugotovljenim preseganjem.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   Komisija zagotovi, da je javnost obveščena o tem, kako se dejanska reprezentativnost iz odstavka 1 sčasoma razvija.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Kadar niso na voljo ustrezni standardi točnosti za vgrajeno opremo za merjenje porabe goriva, Komisija zahteva, naj se določijo tehnični standardi, ki jih v pravo Unije uvede najpozneje do 1. januarja 2020.

Obrazložitev

Trenutno ustrezni standardi točnosti niso na voljo za opremo za merjenje porabe goriva, vgrajeno v električna akumulatorska vozila ter električna vozila na gorivne celice in utekočinjen naftni plin.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) sprejme ukrepe iz tega člena.

3. Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila o postopkih za sporočanje podatkov merilnikov porabe goriva. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija upošteva ocene, opravljene v skladu s členom 12, in lahko po potrebi pregleda postopke za merjenje emisij CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 . Komisija zlasti predloži predloge za prilagoditev postopkov, tako da odražajo dejanske emisije CO2, ki nastajajo med vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih.

2.  Komisija upošteva ocene, opravljene v skladu s členom 12, in lahko po potrebi pregleda postopke za merjenje emisij CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 . Komisija zlasti predloži predloge za prilagoditev postopkov, tako da odražajo dejanske emisije CO2, ki nastajajo med vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, tudi z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij in daljinskega zaznavanja.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.   Komisija do 31. decembra 2019 pregleda Direktivo 1999/94/ES in po potrebi predstavi ustrezen zakonodajni predlog, da bi bili potrošniki seznanjeni z natančnimi, zanesljivimi in primerljivimi podatki o porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zraka za nove osebne avtomobile, ki se dajo na trg.

 

V okviru pregleda iz prvega pododstavka Komisija tudi oceni možnosti za uvedbo oznake o ekonomičnosti porabe goriva in emisij CO2 za nova lahka gospodarska vozila in po potrebi predloži ustrezen zakonodajni predlog.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, da se za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila od 1. januarja 2031 določijo dodatni cilji za zmanjšanje emisij, da bi ohranili vsaj krivuljo zmanjševanja emisij, doseženo v obdobju do leta 2030.

Obrazložitev

Neločljivo povezano z drugimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega pododstavka člena 7(7), člena 10(8), četrtega pododstavka člena 11(1), člena 13(2) in drugega pododstavka člena 14(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe] .

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(3c), drugega pododstavka člena 7(7) in (8a), člena 10(8), četrtega pododstavka člena 11(1), člena 12(1a), člena 13(2) in drugega pododstavka člena 14(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

 

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Pooblastilo iz drugega pododstavka člena 7(7), člena 10(8), četrtega pododstavka člena 11(1), člena 13(2) in drugega pododstavka člena 14(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa . Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

2.   Pooblastilo iz člena 4(3c), drugega pododstavka člena 7(7), člena 7(8a), člena 10(8), četrtega pododstavka člena 11(1), člena 12(1a), člena 13(2) in drugega pododstavka člena 14(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Delegirani akt, sprejet v skladu z drugim pododstavkom člena 7(7), členom 10(8), četrtim pododstavkom člena 11(1), členom 13(2) in drugim pododstavkom člena 14(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

4.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(3c), drugim pododstavkom člena 7(7), členom 7(8a), členom 10(8), četrtim pododstavkom člena 11(1), členom 12(1a), členom 13(2) in drugim pododstavkom člena 14(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 11a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s členom 15, da določi postopke za preverjanje skladnosti lahkih vozil v prometu glede vrednosti emisij CO2 in porabe goriva, navedenih v certifikatu o skladnosti.

2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 14a, da določi postopke za preverjanje skladnosti lahkih vozil v prometu glede vrednosti emisij CO2 in porabe goriva, navedenih v certifikatu o skladnosti.

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 715/2007 še ni prilagojena Lizbonski pogodbi. EP pa je v okviru Dessovega poročila in priporočil odbora EMIS izrazil svoje jasno stališče, da bi bili delegirani akti edini primeren postopek za določanje preskusnih postopkov.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 14a

 

Izvajanje pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11a(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 11a(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11a(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

___________________

 

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“.

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 715/2007 še ni prilagojena Lizbonski pogodbi. EP pa je v okviru Dessovega poročila in priporočil odbora EMIS izrazil svoje jasno stališče, da bi bili delegirani akti edini primeren postopek za določanje preskusnih postopkov.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6.3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za izračun te formule se cilj specifičnih emisij za leto 2021, kot je določen v točki 4, popravi, da se upošteva razlika med izmerjenimi emisijami CO2 WLTP in prijavljenimi emisijami CO2 WLTP.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za nove udeležence na trgu sprejme delegirane akte v skladu s členom 16 za dopolnitev te uredbe z razvojem formule za izračun ustreznega cilja specifičnih emisij za leto 2021 za vsakega proizvajalca.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6.3 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 1,0, odvisno od primera,

za obdobje od 2025 do 2029 faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05, se faktor ZLEV določi na 1,05; če je seštevek med 1,0 in 0,98, se faktor ZLEV določi na 1,0; če je seštevek manjši od 0,95, se faktor ZLEV določi na 0,95;

 

od 2030 dalje faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 0,95, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 0,95, odvisno od primera,

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6.3 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

x  15 % v obdobju 2025–2029 in 30 % v obdobju od leta 2030 dalje.

x  20 % v obdobju 2025–2029 in 40 % v obdobju od leta 2030 dalje.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za izračun te formule se cilj specifičnih emisij za leto 2021, kot je določen v točki 4, popravi, da se upošteva razlika med izmerjenimi emisijami CO2 WLTP in prijavljenimi emisijami CO2 WLTP.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za nove udeležence na trgu sprejme delegirane akte v skladu s členom 16 za dopolnitev te uredbe z razvojem formule za izračun ustreznega cilja specifičnih emisij za leto 2021 za vsakega proizvajalca.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6.3.1 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 1,0, odvisno od primera,

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05, se faktor ZLEV določi na 1,05; če je seštevek med 1,0 in 0,98, se faktor ZLEV določi na 1,0; če je seštevek manjši od 0,95, se faktor ZLEV določi na 0,95.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6.3.1 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

x 15%.

x 20 %.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za izračun te formule se cilj specifičnih emisij za leto 2021, kot je določen v točki 4, popravi, da se upošteva razlika med izmerjenimi emisijami CO2 WLTP in prijavljenimi emisijami CO2 WLTP.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za nove udeležence na trgu sprejme delegirane akte v skladu s členom 16 za dopolnitev te uredbe z razvojem formule za izračun ustreznega cilja specifičnih emisij za leto 2021 za vsakega proizvajalca.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6.3.2 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 1,0, odvisno od primera,

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 0,95, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 0,95, odvisno od primera,

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6.3.2 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

x  30 %.

x  40 %.

  • [1]  UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Z izboljšanimi standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila bi lahko zmanjšali emisije CO2 in prispevali k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k blaženju podnebnih sprememb. Ustrezni standardi lahko potrošnikom pomagajo tudi prihraniti pri gorivu in pripomorejo k boljši kakovosti zraka, kar bo koristilo našim državljanom.

Poročevalka sodi, da so dobro postavljeni cilji glede CO2 za vozila osrednjega pomena za usmeritev k razogljičenju gospodarstva v skladu s Pariškim sporazumom. To je potrebno, da bo Unija lahko prispevala pošten delež k svetovnim podnebnim prizadevanjem, pa tudi za konkurenčnost evropske proizvodnje vozil.

V svetovnem avtomobilskem sektorju se dandanes odvijajo velike spremembe. Evropska industrija se bo lahko prilagodila spreminjajočim se zahtevam, če bo bolj osredotočena na inovacije in novo tehnologijo. Pričakuje se tudi, da se bo v prihodnjih letih z vztrajnim razvojem v tehnologiji baterij in gorivnih celic hitreje povečeval delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil.

Poročevalka se zaveda, da so doslej prav veljavni ambiciozni standardi glede zmanjšanja emisij silili v nove inovacije. Poleg tega je avtomobilska industrija gospodarski sektor, kjer je tehnologija za zmanjšanje emisij že na voljo in lahko pripomore k obsežnim stroškovno učinkovitim preobrazbam. Zato morajo biti cilji glede CO2 in referenčne vrednosti za brezemisijska in nizkoemisijska vozila, ki bodo določeni v tej uredbi, dovolj ambiciozno zastavljeni, da bodo usklajeni s podnebnimi cilji Unije in da bodo podpirali učinkovit tehnološki prehod v nizkoogljično gospodarstvo.

Za tehnološko nevtralnost, preprečevanje motenj na trgu ter za spodbujanje proizvodnje in razvoja tehnologije bodo potrebni ustrezni cilji glede CO2 in mehanizmi za politiko, s katerimi bomo podprli brezemisijska in nizkoemisijska vozila. Da bomo zares sledili svojim podnebnim zavezam in obvarovali konkurenčnost naše avtomobilske industrije, bodo morala biti zmanjšanja emisij CO2 do leta 2025 trdno zasidrana. Če bomo cilje glede zmanjšanj odlagali do leta 2030, bodo dosežena zgolj na papirju. S to uredbo moramo torej določiti strožja in ambicioznejša zmanjšanja emisij CO2 in cilje glede brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil ter tako zagotoviti, da bo EU sledila svojim zavezam in delovala v korist svojih državljanov in potrošnikov.

Po mnenju poročevalke bodo ambiciozni cilji glede zmanjšanja CO2 pri lahkih vozilih ter krepak in trden domači trg brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil spodbodli gospodarsko rast ter okrepili konkurenčnost evropske industrije. Če se bomo rešili odvisnosti od uvožene nafte in naftnih derivatov in se usmerili k doma proizvedeni energiji in elektriki, bi lahko pričakovali višji BDP in povečano domače zaposlovanje v elektroenergetskem sektorju in sorodnih področjih. Preusmeritev k nizkoogljični mobilnosti bo pomagala povečati rast v dobavni verigi motornih vozil in spodbudila zaposlovanje v ustreznih industrijskih panogah. Pri nakupu vozil se sicer začasno pričakujejo višji začetni stroški, a na daljši rok bo lastništvo tako novega kot rabljenega avtomobila za potrošnike pomenilo občutno nižje skupne stroške, saj bodo dosti manj plačali za gorivo in vzdrževanje. S tem jim bo na voljo več denarja, ki ga bodo lahko porabili za drugo blago in storitve, tako da se bodo zvišali realni dohodki in zasebna potrošnja, s tem pa dodatno povečal BDP.

Prehod na alternativne pogonske sisteme bo povzročil strukturne spremembe v vrednostnih verigah avtomobilske industrije, zato je treba nujno preučiti družbene učinke prehoda na nizkoogljični avtomobilski sektor. Enako pomembno je, da Evropska unija zavzame proaktivno vlogo pri reševanju posledic, ki jih bo to dogajanje pomenilo za zaposlovanje v najbolj prizadetih regijah. Sedanje ukrepe na tem področju politike bo treba torej pospremiti s programi za premestitev, prekvalifikaciranje in dokvalificiranje delavcev. Izobraževalne programe in pobude za iskanje zaposlitve bo treba izvesti v tesnem dialogu z ustreznimi socialnimi partnerji. Ta prizadevanja bi bilo treba sofinancirati z namenskimi prihodki iz zbranih premij za presežne emisije, ki bodo plačane po tej uredbi.

Za uspešen prehod na brezemisijsko in nizkoemisijsko mobilnost bo potreben usklajen skupni okvir politike za vozila, infrastrukturo, električna omrežja, zaposlovanje in ekonomske spodbude, ki bo veljal v vsej Uniji, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Obenem bo treba ustrezno uvesti infrastrukturo za alternativna goriva. Ponuditi jo je treba takoj, da bodo potrošniki in morebitni kupci dobili zaupanje v brezemisijska in nizkoemisijska vozila. Učinkovito je treba uskladiti tudi različne sisteme podpore na ravni Unije in na ravni držav članic ter pridobiti večje javne in zasebne naložbe.

Poročevalka želi poudariti, da so potrošnikom za dobro utemeljene odločitve o nakupu goriva potrebni podatki o dejanskih vrednostih porabe. S temi informacijami bomo pomagali obnoviti njihovo zaupanje. Bolje zasnovane in bolj harmonizirane zahteve Unije o označevanju avtomobilov bodo potrošnikom zagotovile primerljive, zanesljive in uporabnikom prijazne informacije o prednostih brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil. Ustrezno označevanje bo ob stroških delovanja zajemalo onesnaževala zraka, emisije CO2 in porabo goriva. S tem bi v Evropski uniji podprli razširitev okoljsko prijaznih avtomobilov z najučinkovitejšo izrabo goriva.

Razkorak med uradnimi homologacijskimi podatki in dejanskimi emisijami CO2 za nove osebne avtomobile kritično narašča: leta 2015 je znašal 42 % in se še kar povečuje. Poročevalka ima pomisleke, da so zaradi tega sedanji predpisi o CO2 manj učinkoviti, in meni, da je treba nujno preučiti predpise za obdobje po letu 2020. Čeprav se pričakuje, da bomo s prehodom z novega evropskega voznega cikla na globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila pridobili bolj relevantne homologacijske podatke o emisijah CO2, pa razkoraka v razmerju do dejanskih emisij gotovo ne bomo popolnoma odpravili. Vse večji razkorak ima namreč velike posledice za potrošnike, kakovost zraka, mesta in oblikovalce politike, zato je treba k temu problemu pristopiti resno in zavzeto.

Poročevalka meni, da bi dejansko reprezentativnost homologacijskih vrednosti najzanesljiveje zagotovili z uvedbo testa dejanskih emisij CO2, ki bi ga morala oblikovati Komisija. Dokler pa ga še ni in dokler se ne bi začel uporabljati, bi bilo treba skladnost dosegati z uporabo podatkov iz meritev porabe goriva, ki bi jo morali sporočati proizvajalci. Pri tem bi bilo treba določiti zgornjo mejo, ki je ne bi smeli preseči.

Po mnenju poročevalke bi morali na dolgi rok zagotoviti, da bi dobro razumeli skupne emisije v življenjskem ciklu različnih vrst motornega goriva. S temi informacijami bi lahko izboljšali prihodnje oblikovanje te politike, saj bi poskrbeli za resna zmanjšanja emisij v vsej vrednostni verigi.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2018)16997

Adina-Ioana VĂLEAN

Predsednica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

ASP 13E102

Bruselj

Zadeva:  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in  nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD)

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 24. aprila 2018 z 21 glasovi za in 2 vzdržanima glasovoma[1] sklenil priporočiti, naj Odbor za okolje, javno zdravje in varnost

hrane kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

Lep pozdrav,

Pavel Svoboda

  • [1]  Navzoči so bili naslednji poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 14. marec 2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)

COM(2017)0676 z dne 15.12.2018 – 2017/0293(COD)

Ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti njegove točke 9, se je 23. in 30. januarja 2018 sestala posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bi proučila navedeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na teh sejah[1] proučila predlog Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil in Uredbe (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil, potem pa soglasno določila kot v nadaljevanju.

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v uvodni izjavi 22 črtanje besed „upošteva“;

– v uvodni izjavi 29 dodane besede „in nova lahka gospodarska vozila“ ter „in lahka gospodarska vozila“ in nadomestitev besed „avtomobili“ z „vozila“ ter „osebna vozila“ z „lahka vozila“;

– v uvodni izjavi 38 črtanje tretjega in četrtega stavka uvodne izjave 27 Uredbe (EU) št. 510/2011;

– črtanje uvodne izjave 30 Uredbe (ES) št. 443/2009;

– v členu 1(1) črtanje drugega stavka prvega odstavka člena 1 Uredbe (ES) št. 443/2009 in drugega stavka člena 1(1) Uredbe (EU) št. 510/2011;

– v členu 4(2) črtanje uvodnega besedila tretjega odstavka člena 4 Uredbe (EU) št. 510/2011;

– v uvodnem besedilu člena 9(1) dodane besede v „obliki izvedbenega akta“ in črtane končne besede „za vsakega proizvajalca“;

– v členu 14(2) črtanje zadnjega stavka člena 13(3) Uredbe (ES) št. 443/2009;

– v točki 2 dela A Priloge I nadomestitev besed „koledarskem letu“ z „letu 2020“;

– v točki 4 dela A Priloge I dodano besedilo „v stanju, pripravljenem za vožnjo“;

– v točki 1 dela B Priloge I črtano besedilo „merjena v gramih na kilometer“;

– v Prilogi II, črtanje tretjega stavka točke 2 dela A, točke 3(e) dela A in celotnega besedila dela B Priloge II Uredbe (ES) št. 432/2009;

– v Prilogi III, črtanje tretjega stavka točke A(2) Uredbe (EU) št 510/2011.

2. V uvodni izjavi 19 bi moral biti prisoten stavek uvodne izjave 12 Uredbe (ES) št. 443/2009 („To uporabnost bi lahko opisali z maso, ki omogoča ujemanje s sedanjimi vrednostmi emisij in s tem oblikovanje realnih in konkurenčno nevtralnih ciljev.“) in njegovo predlagano črtanje bi moralo biti označeno s sivo barvo.

3. V uvodni izjavi 28 bi morala biti dodana beseda „zagotavlja“ označena kot uradna prilagoditev obstoječega besedila uvodne izjave 9 Uredbe (EU) št. 333/2014.

4. V členu 3(1)(h) bi morali biti črtanje izraza „CO2“ pred besedilom „iz osebnega avtomobila“, nadomestitev besed „masa emisij“ z „masa emisije“, dodana beseda „vozila“ za besedami „certifikatu o skladnosti“ in črtanje besed „za osebna vozila“ za besedami „kakor je določen“ označeni kot uradna prilagoditev obstoječega besedila člena 3(1)(f) Uredbe (ES) št. 433/2009.

5. V točki 1 dela A Priloge 1 bi bilo treba črtanje znaka „(c)“ pred besedami „Od leta 2020“ označiti kot uradno prilagoditev obstoječega besedila točke 1(c) Priloge I Uredbe (ES) št. 433/2009. Referenčni okvirček, ki označuje, da zadevno besedilo izvira iz Uredbe (ES) št. 333/2014, bi moral biti pred črtanim besedilom „(c) Od leta 2020“.

6. V točki 3 dela A in točki 3 dela B Priloge I bi morali biti črtani končni besedi „te priloge“.

7. V točki 1 dela B Priloge 1 bi bilo treba črtanje črke „(c)“ pred besedami „od leta 2020“ označiti kot uradno prilagoditev obstoječega besedila točke 1(c) Priloge I Uredbe (ES) št. 510/2011.

8. V točki 5 dela B Priloge I je treba sklic na člen 11 prilagoditi tako, da bo naveden sklic na člen 10.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL        L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec      generalni direktor

  • [1]  Posvetovalna skupina je delala na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

MNENJE Odbora za promet in turizem (4.9.2018)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)
(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Poročevalka: Karima Delli

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami16 je postavljen jasen cilj: do sredine stoletja morajo biti emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in se morajo jasno približevati vrednosti nič. Emisije onesnaževal zraka v prometu, ki škodijo našemu zdravju, je treba nemudoma izrazito zmanjšati. Emisije iz konvencionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem se bodo morale zmanjševati tudi po letu 2020. Do leta 2030 bo treba uvesti brezemisijska in nizkoemisijska vozila ter zanje pridobiti znatni tržni delež.

(3)  V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami16 je postavljen jasen cilj: do sredine stoletja morajo biti emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in se morajo jasno približevati vrednosti nič. Emisije onesnaževal zraka v prometu, ki škodijo našemu zdravju, je treba nemudoma izrazito zmanjšati. Emisije iz konvencionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem se bodo morale zmanjševati tudi po letu 2020. Do leta 2030 bo treba uvesti brezemisijska in nizkoemisijska vozila ter zanje pridobiti znatni tržni delež, pri čemer je treba upoštevati tudi politike v podporo avtomobilski industriji. Za izpolnitev zavez Unije, sprejetih na 21. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v Parizu, je treba pospešiti razogljičenje prometnega sektorja, emisije toplogrednih plinov iz osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil pa bi morale vztrajno ohranjati trend zmanjševanja do ničelnih emisij do sredine stoletja. Cilji bi morali ostati realni, da bi avtomobilski industriji omogočili, da se prilagodi, in da se ne bi povečali stroški za proizvajalce avtomobilov, kar bi odvračalo od proizvodnje in nakupa novih osebnih avtomobilov v Uniji ter med drugim vplivalo na zaposlenost. Če pa bi predlagali preveč ambiciozne cilje in se emisije iz cestnega prometa ne bi zmanjšale dovolj, bi lahko tvegali, da ne bi dosegli ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, določenih v skladu s Pariškim sporazumom.

_________________

_________________

16 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (COM(2016) 501 final).

16 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (COM(2016) 501 final).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Komisija v sporočilih „Evropa v gibanju“17 in „Uresničevanje nizkoemisijske mobilnosti: Evropska unija, ki varuje planet, opolnomoča svoje potrošnike ter ščiti svojo industrijo in delavce“18 poudarja, da so standardi glede emisij CO2 za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila močno gonilo inovacij in učinkovitosti ter bodo prispevali h krepitvi konkurenčnosti avtomobilske industrije ter utrli pot brezemisijskim in nizkoemisijskim vozilom na tehnološko nevtralen način.

(4)  Komisija v sporočilih „Evropa v gibanju“ in „Uresničevanje nizkoemisijske mobilnosti: Evropska unija, ki varuje planet, opolnomoča svoje potrošnike ter ščiti svojo industrijo in delavce“ poudarja, da so standardi glede emisij CO2 za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila močno gonilo inovacij in učinkovitosti ter bodo prispevali h krepitvi konkurenčnosti avtomobilske industrije ter utrli pot brezemisijskim in nizkoemisijskim vozilom na tehnološko nevtralen način. Kljub temu je tržni delež čistih vozil še vedno majhen, veliko večino avtomobilov v Uniji pa še vedno poganjajo bencinski ali dizelski motorji. Zaradi teh razlogov je za zagotavljanje trajnostnih in cenovno dostopnih možnosti potrošnikom v Uniji potreben celosten pristop, ki vključuje podporo za uvajanje čistih vozil v zasebnem in javnem sektorju ter pospeševanje uporabe alternativne infrastrukture.

_________________

_________________

17Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, EVROPA V GIBANJU Agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse (COM(2017) 283 final).

17Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, EVROPA V GIBANJU Agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse (COM(2017) 283 final).

18Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij […].

18Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij […].

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Strukturni prehod na alternativne pogonske sisteme bo povzročil strukturne spremembe vrednostnih verig avtomobilske industrije. To sproža vprašanje o tem, kje se sestavni deli proizvajajo in od kod se pridobivajo ter kako dobavitelji v Uniji ostajajo konkurenčni. V zvezi s tem so dobrodošle pobude Komisije, kot je zavezništvo v Uniji za baterije, vendar bo morala Komisija redno nadzorovati razvoj dogodkov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ob upoštevanju negotovosti, ki so del prihodnjega tehnološkega in sociološkega razvoja tega sektorja, ne bi smeli prezgodaj in izrazito dati prednosti eni ali več tehničnim možnostim, za katere bi se lahko v prihodnosti izkazalo, da so na splošno manj primerne, temveč bi morali raziskati možnosti in možne sinergije različnih razpoložljivih tehnologij. V zvezi s tem je treba opozoriti na temeljno načelo tehnološke nevtralnosti, ki se mu je Unija zavezala.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Zato je primerno uresničevati cilje navedenih uredb z določitvijo novih ciljev za celotni vozni park EU glede zmanjšanja emisij CO2 iz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v obdobju do leta 2030. Pri opredelitvi ravni zmanjšanja emisij so bili upoštevani njihova učinkovitost pri doseganju gospodarnega prispevka k zmanjšanju emisij v sektorjih, ki so vključeni v uredbo o porazdelitvi prizadevanj […/…], do leta 2030, nastali stroški in prihranki za družbo, proizvajalce in uporabnike vozil ter njihove neposredne in posredne posledice za zaposlovanje, konkurenčnost in inovativnost ter posredne koristi v smislu zmanjšanja onesnaženosti zraka in zanesljive oskrbe z energijo.

(10)  Zato je primerno uresničevati cilje navedenih uredb z določitvijo novih ciljev za celotni vozni park EU glede zmanjšanja emisij CO2 iz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v obdobju do leta 2030. Pri opredelitvi ravni zmanjšanja emisij so bili upoštevani njihova učinkovitost pri doseganju gospodarnega prispevka k zmanjšanju emisij v sektorjih, ki so vključeni v uredbo o porazdelitvi prizadevanj […/…], do leta 2030, nastali stroški in prihranki za družbo, proizvajalce in uporabnike vozil ter njihove neposredne in posredne posledice za zaposlovanje, konkurenčnost in inovativnost ter posredne koristi v smislu zmanjšanja onesnaženosti zraka in zanesljive oskrbe z energijo. Uporaba defosiliziranih goriv iz obnovljivih virov (usmerjenost v sintetična goriva v skladu z opredelitvijo(-ami) iz člena 2 direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov z naprednimi gorivi iz obnovljivih virov (Priloga IX k direktivi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov) v skladu s trajnostnimi merili) lahko zagotovi znatno zmanjšanje emisij CO2 od izvora do kolesa v novem in obstoječem voznem parku. Da bi spodbudili tehnološki razvoj in povečali delež teh goriv na trgu, bi bilo treba uporabo defosiliziranih goriv iz obnovljivih virov upoštevati v cilju specifičnih emisij proizvajalcev v primeru prostovoljne zaveze proizvajalca.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Namen tega pregleda Uredbe (ES) št. 715/2007 je znatno zmanjšati uporabo fosilne energije v lahkih osebnih in lahkih gospodarskih vozilih. Pregled ima torej tri cilje: okoljskega, saj se bori proti globalnemu segrevanju in kar najbolj zmanjšuje emisije, ki škodujejo zdravju ljudi; trajnostnega, saj zmanjšuje uporabo fosilne energije; gospodarskega, saj povečuje konkurenčnost avtomobilske industrije v Uniji, ne da bi v sektorju povzročil nepopravljive industrijske težave.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Čeprav bi morala v zvezi z novim evropskim voznim ciklom (NEDC) uvedba novega globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP) omogočiti zmanjšanje odstopanja med sporočenimi in dejanskimi vrednostmi emisij CO2 vozil, bo to odstopanje ostalo. Zato je bistveno, da se nadaljujejo prizadevanja za razvoj in izvajanje čim bolj točnih laboratorijskih in nelaboratorijskih preskušanj, s katerimi se merijo dejanska poraba energije in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Zato bi morala Komisija ta preskušanja vključiti v regulativni okvir, takoj ko bodo razvita.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pomembno je, da določanje zahtev za zmanjševanje emisij CO2 povsod v Uniji še naprej omogoča predvidljivost in varnost načrtovanja za proizvajalce vozil za njihov celotni vozni park novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil v Uniji .

(12)  Ugotovljeno je, da se je razlika med vrednostjo emisij CO2 po navedbi proizvajalca in vrednostjo v dejanskih voznih razmerah od uveljavitve prve zakonodaje EU o standardih CO2 za lahka tovorna vozila znatno povečala, in čeprav bi moral globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila natančneje odražati tipične realne vozne razmere kot novi evropski vozni cikel, bo vseeno še vedno omejen na laboratorijske testne postopke, kar pomeni, da se lahko razlika čez nekaj let ponovno poveča, pa tudi, da je uporaba nezakonitih odklopnih naprav še vedno možna in lahko ostane neodkrita.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Bistveno je, da ta sprememba Uredbe (ES) št. 715/2007 o določanju zahtev za zmanjševanje emisij CO2 temelji na predhodnih ukrepih in poskuša ohraniti določeno stabilnost in predvidljivost za različne akterje tega sektorja v Uniji, zlasti za proizvajalce avtomobilov, za njihov celotni vozni park novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil v Uniji. Gre torej za nadaljevanje prizadevanj z izboljšanjem elementov prvotne uredbe ter njihovo prilagoditvijo okoljskim potrebam in novim tehnološkim zmogljivostim sektorja, ne da bi bilo ogroženo ravnovesje večjih sektorjev v Uniji, temveč s spodbujanjem konkurenčnosti in inovacij v Uniji.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Zato bi bilo treba za leto 2025 in za leto 2030 določiti ravni zmanjšanja emisij za celotni vozni park Unije novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil, ob upoštevanju časa obnove voznega parka in potrebe po tem, da sektor cestnega prometa prispeva k uresničevanju podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030. Ta postopni pristop avtomobilsko industrijo tudi jasno in zgodaj opozarja, da ne sme odlašati z uvedbo energijsko učinkovitih tehnologij ter brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg.

(13)  Zato si je treba prizadevati za vzpostavitev še zanesljivejšega in bolj realističnega testiranja CO2, zlasti zato, da se izdela metodologija testiranja za merjenje emisij v realnih voznih razmerah; v ta namen bi moralo skupno raziskovalno središče preučiti in primerjati različne metodologije testiranja in obravnavati morebitne razlike, vezane na fizikalne razmere in ravnanje med vožnjo. Prav tako je pomembno postopek preskušanja redno pregledovati.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Da bi Unija dosegla podnebne cilje za leto 2050, je treba popolnoma razogljičiti cestni promet. Zato bi morali prodajo novih avtomobilov z emisijami CO2 in lahkih gospodarskih vozil postopno ukiniti najpozneje do leta 2040. Komisija bi morala oceniti, kako bi z nadzorom trga upoštevali vozila, ki so že na cesti, pa tudi upoštevala morebitne spodbude za naknadno opremljanje vozil, ko je to učinkovito in stroškovno konkurenčno. V ta namen bi bile koristne nadaljnje raziskovalne študije, ki bi lahko prispevale k oblikovanju okvira Unije za tehnologijo naknadnega opremljanja. Energija iz obnovljivih virov ima tudi ključno vlogo pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v prometu Unije, zato je nujno treba upoštevati vse oblike energije iz obnovljivih virov in ogljično manj intenzivnih goriv ter oblikovati spodbude, da bi lahko učinkovito prispevali k razogljičenju prometnega sektorja v Uniji in naknadnemu opremljanju cestnih vozil. Ta uredba ne upošteva vsebnosti energije iz obnovljivih virov v uporabljenih tekočih in/ali plinastih gorivih za cestni promet, saj se v fazi merjenja ne ločuje med CO2, ki izvira iz nosilcev energije iz neobnovljivih in obnovljivih virov. Razviti je treba metodologijo, ki omogoča upoštevanje vsebnosti energije iz obnovljivih virov v tekočih in/ali plinastih gorivih za cestni promet pri določanju specifičnih emisij CO2 za nove avtomobile in nova lahka gospodarska vozila.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Unija sicer spada med največje proizvajalce motornih vozil na svetu in je v vodilnem tehnološkem položaju v tem sektorju, vendar pa se konkurenca povečuje in svetovni avtomobilski sektor se hitro spreminja z novimi inovacijami v električnem pogonskem sistemu ter kooperativno, povezano in avtomatizirano mobilnostjo. Da bi ohranila svojo globalno konkurenčnost in dostop do trgov, potrebuje Unija regulativni okvir, vključno z določeno spodbudo na področju brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, s katerim bi se ustvaril velik domači trg ter podpirali tehnološki razvoj in inovacije.

(14)  Unija sicer spada med največje proizvajalce motornih vozil na svetu in je v vodilnem tehnološkem položaju v tem sektorju, vendar pa se konkurenca povečuje in svetovni avtomobilski sektor se hitro spreminja z novimi inovacijami v električnem pogonskem sistemu ter kooperativno, povezano in avtomatizirano mobilnostjo. Če se bo industrija Unije pozno vključila v potrebni energetski prehod v prevoznem sektorju, bo izgubila svojo vodilno vlogo. Da bi ohranila svojo globalno konkurenčnost in dostop do trgov, potrebuje Unija regulativni okvir, vključno z določeno spodbudo na področju brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, s katerim bi se ustvaril velik domači trg ter podpirali tehnološki razvoj in inovacije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Dolgoročnega cilja povsem brezogljične mobilnosti Unije ne bo mogoče doseči brez tehnoloških inovacij in tehničnega napredka. V tem smislu in zaradi povečane mednarodne tehnološke konkurence si morajo Unija in države članice nujno še naprej prizadevati za preučevanje in razvoj pobud za krepitev možnih sinergij v sektorju po zgledu nedavno oblikovane zveze Unije za baterije „Union Batteries Alliance“ ter podpirati javne in zasebne naložbe v evropske raziskave in inovacije na področju avtomobilizma, da se ohrani tehnološko vodstvo Unije v tem sektorju in zagotovi vzdržnost njegovih industrijskih orodij, ki so učinkovita in konkurenčna na svetovnem trgu.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Ključnega pomena je upoštevati družbene in okoljske učinke prehoda in proaktivno obravnavati neizogibno izgubo delovnih mest, ki jo bo povzročila globoka industrijska tranzicija; v zvezi s tem bi morale biti ključne prednostne naloge prerazporejanje, prekvalifikacija in izpopolnjevanje delavcev ter pobude za izobraževanje in iskanje zaposlitve, ki jih je treba sprejemati v dialogu s socialnimi partnerji, preden pride do socialne škode.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uvesti bi bilo treba namenski mehanizem spodbud, s katerim bi zagotovili nemoten prehod na brezemisijsko mobilnost. Ta mehanizem olajšav bi bilo treba zasnovati tako, da bi se spodbujala uvedba brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg Unije.

(15)  Uvesti bi bilo treba namenski mehanizem spodbud, s katerim bi zagotovili nemoten in pravočasen prehod na brezemisijsko mobilnost. Ta mehanizem olajšav bi bilo treba zasnovati tako, da bi se spodbujala uvedba brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg Unije. Ta mehanizem bi moral biti nevtralen za vse tehnologije ali inovativna goriva.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Hitra in ustrezna uvedba polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva je ključna za razvoj trga brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, zlasti da bi potrošniki pridobili zaupanje; pri tem je najpomembneje, da se ohranijo in okrepijo naložbe za njeno uvedbo s pomočjo različnih instrumentov podpore na ravni Unije in na ravni držav članic, prispeva k vzpostavitvi celovitega okolja, vključno z zanesljivimi shemami označevanja avtomobilov, strogim izvajanjem standardov kakovosti zraka in blažitve podnebnih sprememb ter trdnimi podpornimi shemami za delavce v avtomobilski industriji. Vprašanje oskrbe je neločljivo povezano z dosegom vozil – večji kot je doseg, manjša je potrebna pogostost oskrbe, zaradi česar bi morala Komisija pri uvedbi infrastrukture upoštevati tehnološki razvoj, zlasti v zvezi z dometom baterij.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Z bolje oblikovanim označevanjem vozil, s katerim bi zagotovili, da bodo potrošniki dobili primerljive, zanesljive in uporabnikom prijazne informacije o prednostih nizkoogljičnih vozil, ki bi poleg informacij o emisijah CO2 in porabi goriva vsebovale tudi podatke o onesnaževalih zraka in tekočih stroških, bi lahko v vsej Uniji spodbudili uporabo okolju prijaznih vozil z najbolj učinkovito porabo goriva. Zato bi morala Komisija najpozneje do 31. decembra 2019 pregledati Direktivo 1999/94/ES in predstaviti ustrezen zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da bi ohranili raznolikost trga osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil ter njegovo zmožnost zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, bi morali biti cilji glede emisij CO2 določeni linearno v povezavi z uporabnostjo vozil. Ohranitev mase kot parametra uporabnosti je v skladu z obstoječo ureditvijo. Da bi se bolje odražala masa vozil na cestah, bi bilo treba z učinkom od leta 2025 parameter mase v stanju, pripravljenem za vožnjo, nadomestiti s parametrom preskusne mase vozila, kot je določena v Uredbi (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017.

(19)  Da bi ohranili raznolikost trga osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil ter njegovo zmožnost zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, bi morali biti cilji glede emisij CO2 določeni linearno v povezavi z uporabnostjo vozil. Ohranitev mase kot parametra uporabnosti je v skladu z obstoječo ureditvijo. Da bi se bolje odražala masa vozil na cestah, bi bilo treba z učinkom od leta 2030 parameter mase v stanju, pripravljenem za vožnjo, nadomestiti s parametrom preskusne mase vozila, kot je določena v Uredbi (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Preprečiti bi bilo treba spreminjanje ciljev za celotni vozni park EU zaradi sprememb v povprečni masi voznega parka. Spremembe povprečne mase bi bilo zato treba nemudoma upoštevati v izračunih ciljev specifičnih emisij, zato bi bilo treba vrednost povprečne mase, ki se uporablja v ta namen, prilagoditi vsaki dve leti z učinkom od leta 2025.

(20)  Preprečiti bi bilo treba spreminjanje ciljev za celotni vozni park EU zaradi sprememb v povprečni masi voznega parka. Spremembe povprečne mase bi bilo zato treba nemudoma upoštevati v izračunih ciljev specifičnih emisij, zato bi bilo treba vrednost povprečne mase, ki se uporablja v ta namen, prilagoditi vsaki dve leti z učinkom od leta 2030.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi se povsem nevtralno in pravično porazdelila prizadevanja za zmanjšanje emisij, in sicer tako, da bi se odražala raznolikost trga za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila, ter upoštevale spremembe v ciljih specifičnih emisij na podlagi postopka WLTP iz leta 2021, je primerno določiti naklon krivulje mejnih vrednosti na podlagi specifičnih emisij vseh novoregistriranih vozil v zadevnem letu ter upoštevati spremembe ciljev za celotni vozni park EU med leti 2021, 2025 in 2030, da bi se tako zagotovila enaka prizadevanja za zmanjšanje emisij vseh proizvajalcev. Kar zadeva lahka gospodarska vozila, bi se moral za proizvajalce lažjih kombiniranih vozil, izpeljanih iz osebnih avtomobilov, uporabljati isti pristop kot za proizvajalce osebnih avtomobilov, za proizvajalce težjih vozil pa bi bilo treba določiti bolj strm in nespremenljiv naklon krivulje za celotno ciljno obdobje.

(21)  Da bi se povsem nevtralno in pravično porazdelila prizadevanja za zmanjšanje emisij, in sicer tako, da bi se odražala raznolikost trga za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila, ter upoštevale spremembe v ciljih specifičnih emisij na podlagi postopka WLTP iz leta 2021, je primerno določiti naklon krivulje mejnih vrednosti na podlagi specifičnih emisij vseh novoregistriranih vozil v zadevnem letu ter upoštevati spremembe ciljev za celotni vozni park EU med letoma 2021 in 2030, da bi se tako zagotovila enaka prizadevanja za zmanjšanje emisij vseh proizvajalcev. Kar zadeva lahka gospodarska vozila, bi se moral za proizvajalce lažjih kombiniranih vozil, izpeljanih iz osebnih avtomobilov, uporabljati isti pristop kot za proizvajalce osebnih avtomobilov, za proizvajalce težjih vozil pa bi bilo treba določiti bolj strm in nespremenljiv naklon krivulje za celotno ciljno obdobje.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Cilj te uredbe je ustvariti spodbude za naložbe avtomobilske industrije v nove tehnologije. Ta uredba aktivno spodbuja ekološke inovacije in določa mehanizem, ki bi moral upoštevati tehnološki razvoj v prihodnosti. Izkušnje kažejo, da so ekološke inovacije uspešno prispevale k stroškovni učinkovitosti uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 ter k zmanjšanju dejanskih emisij CO2, ki nastajajo med vožnjo. To ureditev bi zato bilo treba ohraniti in področje uporabe razširiti na ustvarjanje spodbud za izboljšanje učinkovitosti klimatskih sistemov.

(22)  Cilj te uredbe je omogočiti zmanjšanje emisij v dejanskih razmerah s pomočjo ustvarjanja spodbud za naložbe avtomobilske industrije v nove tehnologije in zmanjšati dejanske emisije ter hkrati ostati tehnološko nevtralna. Ta uredba aktivno spodbuja ekološke inovacije in določa mehanizem, ki bi moral upoštevati tehnološki razvoj v prihodnosti. Izkušnje kažejo, da so ekološke inovacije uspešno prispevale k stroškovni učinkovitosti uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 ter k zmanjšanju dejanskih emisij CO2, ki nastajajo med vožnjo. To ureditev bi zato bilo treba ohraniti in področje uporabe razširiti na ustvarjanje spodbud za izboljšanje učinkovitosti klimatskih sistemov in zmanjšanje emisij CO2 in NOx, razmisliti pa bi bilo treba tudi o naknadnem opremljanju motorjev ter upoštevati material, ki se uporablja za izdelavo in proizvodnjo, in konec življenjskega cikla vozila.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Emisije CO2 za nove avtomobile in nova lahka gospodarska vozila, registrirana v Uniji, se merijo v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, pri čemer se v fazi merjenja ne ločuje med CO2, ki izvira iz nosilcev energije iz neobnovljivih in obnovljivih virov. Razviti bi bilo treba metodologijo, ki upošteva vsebnost energije iz obnovljivih virov v tekočih in/ali plinastih gorivih za cestni promet pri določanju posebnih emisij CO2 za avtomobile in nova lahka gospodarska vozila.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22b)  Uporaba nekaterih alternativnih goriv lahko omogoči znatno zmanjšanje emisij CO2 „od izvora do vozila“, vendar ustaljena metodologija, ki bi to upoštevala, še ni na voljo; zato se priporoča, da Komisija podpre predhodne raziskave v tej smeri, da bi se čim prej vključile v regulativni okvir.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22c)  Ker je cilj te uredbe zmanjšati dejanske emisije CO2, bi morala Komisija obravnavati in upoštevati tudi tehnologije izven pogojev preskusnega cikla, ki niso zajete v standardnih preskusnih ciklih in ne spadajo na področje uporabe mehanizma za ekološke inovacije, če merljivo, dokazljivo in preverjeno zmanjšujejo emisije CO2.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22d)  Ob upoštevanju negotovosti pri uporabi vozil na alternativni pogon na trgu, uporabe ustrezne infrastrukture in spreminjajočega se povpraševanja potrošnikov je treba pregledno prilagoditi raven ambicij. Predlog Komisije za direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva zagotavlja smernice za potrebe po infrastrukturi za alternativna goriva.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22e)  Zlasti bi bilo treba spodbujati razvoj inovativnih pogonskih tehnologij, saj povzročajo bistveno manj emisij od običajnih osebnih avtomobilov. Na ta način se bosta povečala dolgoročna konkurenčnost industrije Unije in število visokokakovostnih delovnih mest.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Vendar pa bi bilo treba zagotoviti ravnotežje med spodbudami za ekološke inovacije in tistimi tehnologijami, za katere je učinek zmanjšanja emisij dokazan v uradnem preskusnem postopku. Zato je primerno ohraniti zgornjo mejo prihrankov zaradi ekoloških inovacij, ki jih proizvajalec lahko upošteva pri zagotavljanju skladnosti s cilji. Komisija bi morala imeti možnost pregledati višino zgornje meje, zlasti da bi upoštevala učinke sprememb v uradnem preskusnem postopku. Prav tako je primerno pojasniti, kako bi bilo treba izračunati prihranke za zagotavljanje skladnosti s cilji.

(23)  Vendar pa bi bilo treba zagotoviti ravnotežje med spodbudami za ekološke inovacije in tistimi tehnologijami, za katere je učinek zmanjšanja emisij dokazan v uradnem preskusnem postopku. Zato je primerno ohraniti zgornjo mejo prihrankov zaradi ekoloških inovacij, ki jih proizvajalec lahko upošteva pri zagotavljanju skladnosti s cilji. Komisija bi morala pregledati višino zgornje meje, zlasti da bi upoštevala učinke sprememb v uradnem preskusnem postopku. Prav tako je primerno pojasniti, kako bi bilo treba izračunati prihranke za zagotavljanje skladnosti s cilji.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Postopek za odobritev odstopanj od cilja 95 g CO2/km za vozni park za ozko specializirane proizvajalce zagotavlja usklajenost prizadevanj ozko specializiranih proizvajalcev za zmanjšanje emisij s prizadevanji velikih proizvajalcev v zvezi z navedenim ciljem. Vendar pa izkušnje kažejo, da imajo ozko specializirani proizvajalci enake možnosti kot veliki proizvajalci pri doseganju ciljev glede emisij CO2, kar zadeva cilje, določene po letu 2025, pa ne bo več primerno razlikovati med navedenima dvema kategorijama proizvajalcev.

(28)  Postopek za odobritev odstopanj od cilja 95 g CO2/km za vozni park za ozko specializirane proizvajalce zagotavlja usklajenost prizadevanj ozko specializiranih proizvajalcev za zmanjšanje emisij s prizadevanji velikih proizvajalcev v zvezi z navedenim ciljem.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Alternativni pogonski sistemi, ki vključujejo hibridne pogonske sisteme, so tisti, ki za namene mehanskega pogona pridobivajo energijo iz goriva in/ali baterije ali druge naprave za shranjevanje električne ali mehanske energije. Uporaba alternativnih pogonskih sistemov pri lahkih gospodarskih vozilih lahko povzroča dodatno težo, vendar zmanjšuje onesnaževanje. Ta dodatna teža se ne bi smela upoštevati pri izračunu dejanske nosilnosti vozila, saj bi to škodilo sektorju cestnega prevoza z gospodarskega vidika. Vendar pa se zaradi dodatne teže tudi ne bi smela povečati nosilnost vozil. Komisija bi morala preučiti tudi, v kakšnem obsegu bi se lahko za nova lahka gospodarska vozila na alternativna goriva (s težjimi pogonskimi sistemi, kot se uporabljajo v vozilih na konvencionalna goriva) odobrila dodatna teža, ne da bili bi s tem ogroženi splošni cilji zmanjšanja emisij CO2 te uredbe.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a)  Da bi zagotovili reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in učinkovitosti porabe goriva dodelanih vozil, bi morala Komisija predlagati poseben postopek ter preučiti možnost pregleda zakonodaje o homologaciji in ustanovitve evropske agencije za nadzor trga v cestnem prometu, ki bi bila pristojna za nadzor trga, zlasti na področju emisij CO2, ter bi bila pooblaščena za pripravo evropskih programov za odpoklic in po potrebi preklic homologacij; poleg tega bi morala agencija uvesti preskus ali inšpekcijski pregled, potem ko bi tretja oseba predložila rezultate preverjanja preskusa, ki bi dokazovali sumljive vrednosti emisij.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Skladnost proizvajalcev s cilji te uredbe bi bilo treba oceniti na ravni Unije. Proizvajalci, pri katerih povprečne specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, dovoljene s to uredbo, bi morali plačati premijo za presežne emisije za vsako koledarsko leto. Zneske premije za presežne emisije bi bilo treba šteti za prihodek v splošnem proračunu Unije.

(38)  Skladnost proizvajalcev s cilji te uredbe bi bilo treba oceniti na ravni Unije. Proizvajalci, pri katerih povprečne specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, dovoljene s to uredbo, bi morali plačati premijo za presežne emisije za vsako koledarsko leto. Zneske premije za presežne emisije bi bilo treba šteti za prihodek, ki je predvsem namenjen sektorju cestnega prometa v Uniji, da se omogoči pravičen prehod na nizkoogljično mobilnost ter da se prispeva k raziskavam in razvoju v avtomobilski industriji, pri tehnologijah, kot so novi pogonski sklopi, goriva, preskusni postopki in prometna varnost. Ti prihodki naj bi se uporabili tudi za proaktivno obravnavo neizogibnih socialnih učinkov nizkoogljičnega prehoda v avtomobilskem sektorju, ki bodo najizrazitejši v nekaterih najbolj prizadetih regijah. Zato je najpomembneje, da sedanje ukrepe, ki omogočajo nizkoogljični prehod, spremljajo ciljni programi za prerazporeditev, prekvalifikacijo in izpopolnjevanje delavcev ter pobude za izobraževanje in iskanje zaposlitve, ki jih je treba sprejemati v stalnem dialogu s socialnimi partnerji.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Učinkovitost ciljev iz te uredbe pri dejanskem zmanjšanju emisij CO2 je močno odvisna od reprezentativnosti uradnega preskusnega postopka. V skladu z mnenjem mehanizma za znanstveno svetovanje (SAM)23 in priporočilom Evropskega parlamenta po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju24 bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za oceno dejanske reprezentativnosti vrednosti emisij CO2 in porabe energije vozil, ki so določene v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Komisija bi morala imeti pooblastila za zagotovitev, da so taki podatki na voljo javnosti, ter po potrebi razviti postopke za opredelitev in zbiranje podatkov, potrebnih za tako ocenjevanje.

(41)  Učinkovitost ciljev iz te uredbe pri dejanskem zmanjšanju emisij CO2 je močno odvisna od reprezentativnosti uradnega preskusnega postopka. V skladu z mnenjem mehanizma za znanstveno svetovanje (SAM)23 in priporočilom Evropskega parlamenta po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju24 bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za oceno dejanske reprezentativnosti vrednosti emisij CO2 in porabe energije vozil, ki so določene v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Najzanesljiveje bi dejansko reprezentativnost homologacijskih vrednosti zagotavljali z uvedbo preskusa dejanskih emisij CO2, zato bi moralo Skupno raziskovalno središče dobiti mandat za začetek raziskav o uresničljivosti, da bi tako preskušanje čim prej vključili v regulativni okvir. Dejanske emisije vozil med vožnjo bi morale biti v okviru mejne vrednosti, ki se je ne sme preseči in znaša največ 15 % nad homologacijskimi vrednostmi, izmerjenimi po letu 2021 ob uporabi globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila, in bi bile leta 2021 določene za vsakega proizvajalca posebej glede na njegove cilje emisij za leto 2025 in 2030. Komisija bi morala imeti pooblastila za zagotovitev, da so taki podatki na voljo javnosti in tudi iz merilnikov porabe goriva, ter po potrebi tudi razviti postopke za opredelitev in zbiranje podatkov, potrebnih za tako ocenjevanje.

__________________

__________________

23Skupina znanstvenih svetovalcev na visoki ravni, znanstveno mnenje 1/2016 Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing (Zmanjševanje vrzeli med dejanskimi emisijami CO2 iz lahkih vozil, ki nastajajo med vožnjo, in emisijami iz laboratorijskega preskušanja).

23Skupina znanstvenih svetovalcev na visoki ravni, znanstveno mnenje 1/2016 Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing (Zmanjševanje vrzeli med dejanskimi emisijami CO2 iz lahkih vozil, ki nastajajo med vožnjo, in emisijami iz laboratorijskega preskušanja).

24Priporočilo Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Komisiji z dne 4. aprila 2017 po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2908(RSP)).

24Priporočilo Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Komisiji z dne 4. aprila 2017 po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju (2016/2908(RSP)).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(41a)  Čeprav je cilj te uredbe zmanjšanje emisij CO2 pri lahkih vozilih, je treba upoštevati tudi skupni delež ogljika v ciklu „proizvodnja, uporaba, razgradnja“ teh vozil ter cikel „pridobivanje/proizvodnja, prevoz, poraba“ uporabljenega goriva (od izvora do kolesa). V zvezi s tem bi morala Komisija oblikovati usklajeno metodologijo, ki bi omogočila poročanje o deležu ogljika v življenjskem ciklu teh vozil in porabljeni energiji za celosten pregled njihovega vpliva na okolje, da se zagotovi skladnost sredstev, uporabljenih za doseganje podnebnih ciljev Unije.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Predvideno je, da se leta 2024 pregleda napredek, dosežen v okviru [uredbe o porazdelitvi prizadevanj in direktive o sistemu trgovanja z emisijami]. Zato je primerno oceniti učinkovitost te uredbe v istem letu, da se omogoči usklajena in dosledna ocena meritev, opravljenih v sklopu vseh teh instrumentov.

(42)  Predvideno je, da se leta 2024 pregleda napredek, dosežen v okviru [uredbe o porazdelitvi prizadevanj in direktive o sistemu trgovanja z emisijami]. Leta 2023 bo novi preskusni postopek za emisije veljal že dve leti za vsa lahka gospodarska vozila. Zato je možno in primerno oceniti učinkovitost te uredbe v istem letu ter potrditi cilje za emisije CO2 za celoten vozni park za leto 2030, skupaj z referenčnimi vrednostmi za brezemisijska in nizkoemisijska vozila, da se omogoči usklajena in dosledna ocena meritev, opravljenih v sklopu vseh teh instrumentov, in čimprej upoštevajo emisije v predhodnih fazah proizvodne verige in celotne emisije toplogrednih plinov v proizvodnem postopku vozila. Izračun okoljskega vpliva vsakega vozila bi moral upoštevati vrsto tovora, ki je povezan s količino emisij, Komisija pa bi morala razmisliti o možnosti oblikovanja usklajene metodologije v smislu „x g CO2/km na potnika ali tono blaga“, da bi se zmanjšalo število voženj brez tovora lahkih vozil, tako pri prevozu blaga kot oseb.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba določa zahteve za vrednosti emisij CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila z namenom zagotavljanja ustreznega delovanja notranjega trga .

1.  Ta uredba določa zahteve za vrednosti emisij CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila z namenom zagotavljanja doseganja zavez in ciljev Unije na področju podnebja.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta uredba bo do 31. decembra 2024 dopolnjena z dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju za 10 g CO2/km, kot del celostnega pristopa Unije iz Sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu iz leta 200727.

3.  Ta uredba bo dopolnjena z dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju za 10 g CO2/km, kot del celostnega pristopa Unije iz Sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu iz leta 200727.

_________________

_________________

27Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 7. februarja 2007 – Rezultati pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (COM(2007) 19 final).

27Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 7. februarja 2007 – Rezultati pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (COM(2007) 19 final).

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kategorije N1, kakor so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in kategorije N1, za katera se uporablja homologacija v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 (v nadaljnjem besedilu: lahka gospodarska vozila), ki so bila prvič registrirana v Uniji in zunaj nje niso bila predhodno registrirana (v nadaljnjem besedilu: nova lahka gospodarska vozila).

(b)  kategorije N1, kakor so opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in kategorije N1, za katera se uporablja homologacija v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 (v nadaljnjem besedilu: lahka gospodarska vozila), ki so bila prvič registrirana v Uniji in zunaj nje niso bila predhodno registrirana (v nadaljnjem besedilu: nova lahka gospodarska vozila). Komisija je v skladu s cilji te uredbe po potrebi pooblaščena za posodobitev mejne vrednosti referenčne mase (2 610 kg) za lahka gospodarska vozila na alternativna goriva, pri katerih je potrebna dodatna teža zaradi težjih pogonskih sistemov in sistemov hrambe energije (npr. baterij), kot se uporabljajo v konvencionalnih vozilih.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(na)  „naknadno opremljanje“ pomeni spremembe delov motorja vozila s tehnologijami za zmanjšanje onesnaževanja in/ali varčevanje z gorivom. Sem spadajo tehnologije za prihranek goriva, kot je hibridizacija ali obsežnejše prilagoditve električnih ali drugih tehnologij z uporabo alternativnih goriv, kot so opredeljena v točki 1 prvega odstavka člena 2 Direktive 2014/94/EU.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Proizvajalec zagotovi, da njegove povprečne specifične emisije CO2 ne presežejo naslednjih ciljev specifičnih emisij:

1.  Za namene ugotavljanja skladnosti proizvajalca s ciljem specifičnih emisij iz tega člena se povprečne specifične emisije CO2 zmanjšajo, če je proizvajalec v letu registracije novih vozil na trg goriv uvedel defosilizirana goriva iz obnovljivih virov z učinkom na zmanjšanje emisij CO2. Učinek na zmanjšanje CO2 se dokumentira v skladu z opredelitvijo v ustrezni različici mehanizma direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Proizvajalec sporoči organu, ki ga predlaga Komisija, količino energije različnih dopolnjenih defosiliziranih goriv (Gorivoi1a), ki so vstopila na trg, za poslovno leto. Defosilizirano gorivo se ne sme upoštevati pri cilju CO2 v drugih uredbah (direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov ali sistem trgovanja z emisijami), da bi se izognili morebitnemu dvojnemu štetju. Proizvajalec zagotovi, da njegove povprečne specifične emisije CO2 ne presežejo naslednjih ciljev specifičnih emisij:

 

 

_________________

 

1a Vrednosti, ki se sporočajo: Gorivoi = količina energije defosiliziranega goriva iz obnovljivih virov, ki se uvede na trg (MJ).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  za vsako koledarsko leto od leta 2021 do leta 2024 cilja specifičnih emisij, ki je zanj določen v skladu s točkama 3 in 4 dela A ali B Priloge I , kakor je ustrezno , ali, kadar se proizvajalcu odobri odstopanje na podlagi člena 10, v skladu z navedenim odstopanjem in točko 5 dela A ali B Priloge I;

(b)  za vsako koledarsko leto od leta 2021 do leta 2029 cilja specifičnih emisij, ki je zanj določen v skladu s točkama 3 in 4 dela A ali B Priloge I, kakor je ustrezno, ali, kadar se proizvajalcu odobri odstopanje na podlagi člena 10, v skladu z navedenim odstopanjem in točko 5 dela A ali B Priloge I;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za vsako koledarsko leto od leta 2025 cilja specifičnih emisij, ki je določen v skladu s točko 6.3 dela A ali B Priloge I.

(c)  za vsako koledarsko leto od leta 2030 cilja specifičnih emisij, ki je določen v skladu s točko 6.3 dela A ali B Priloge I.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  kategorijo vozil, registriranih kot vozila M1 ali N1, za katero se bo združenje prijavilo.

(d)  kategorijo vozil, registriranih kot vozila M1 in N1, za katero se bo združenje prijavilo.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Da bi določili povprečne specifične emisije CO2 za vozila M1 in N1 vsakega proizvajalca, ko ta preseže cilj emisij CO2 za vozilo M1 ali N1, se njegovo delovanje upošteva pri istem proizvajalcu ali drugih proizvajalcih. V tem primeru se razlika med cilji proizvajalca glede specifičnih emisij za vozila M1 ali N1 in njegovimi povprečnimi specifičnimi emisijami odšteje od povprečnih specifičnih emisij CO2 za specifični cilj za vozila M1 ali N1, kar se ponderira z obsegom registracij. Skupni prispevek teh prenosov olajšav med proizvajalci vozil M1 ali N1 lahko znaša do 10 g CO2/km na proizvajalca.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Register je javno dostopen.

Register je javno dostopen, tudi v digitalni obliki.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Proizvajalci od leta 2025 na podlagi usklajene metodologije Unije za namene poročanja in spremljanja do leta 2030 poročajo o emisijah CO2 v življenjskem ciklu pri tipih vozil, ki so jih dali na trg po 1. januarju 2023. Komisija v ta namen najpozneje do 1. januarja 2022 z delegiranimi akti pripravi zanesljivo in reprezentativno usklajeno metodologijo za emisije CO2 v življenjskem ciklu za vse vrste goriv in pogonskih sistemov vozil na trgu EU. Ta metodologija je usklajena z ustreznimi standardi ISO in upošteva potencial globalnega segrevanja zaradi emisij iz proizvodnje vozil, pridobivanja surovin, emisij „od izvora do vozila“ ter pri recikliranju in razgradnji.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Pri spremljanju in poročanju se količina naprednih tekočih in plinastih biogoriv, ki se prodajajo na bencinskih črpalkah, upošteva in odšteje od emisij CO2, ki se sporočijo v fazi homologacije. Te vrednosti se uporabijo za izračun korekcijskega faktorja za ogljik (CCF).

Ta faktor se izračuna na podlagi te formule:

CCF = nacionalni delež uporabljenih naprednih tekočih in plinastih biogoriv.

Popravljeni izračun emisij CO2 za vozni park se torej izračuna na naslednji način:

CO2 v voznem parku = (CO2 homologacije) * (1-CCF)

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zneski premije za presežne emisije se štejejo za prihodek v splošnem proračunu Unije.

4.  Po potrebi se zneski premije za presežne emisije štejejo za prihodek za pravičen prehod v prizadetih regijah, kar vključuje prekvalifikacije in premestitve delavcev v avtomobilskem sektorju, uvedbo čiste mobilnosti in nizkoogljičnega gospodarstva, prometno infrastrukturo, raziskave in razvoj ter pokrivanje negativnih zunanjih učinkov cestnega prometa in varnosti v cestnem prometu.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  cilji za celotni vozni park EU od leta 2025 in od leta 2030 iz člena 1(4) in (5), ki jih izračuna Komisija v skladu s točkama 6.1.1 in 6.1.2 delov A in B Priloge I;

(a)  cilji za celotni vozni park EU od leta 2030 iz člena 1(4), ki jih izračuna Komisija v skladu s točko 6.1 delov A in B Priloge I;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vrednosti za a2021, a2025 in a2030, ki jih Komisija izračuna v skladu s točko 6.2 delov A in B Priloge I.

(b)  vrednosti za a2021 in a2030, ki jih Komisija izračuna v skladu s točko 6.2 delov A in B Priloge I.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca se upoštevajo prihranki emisij CO2, doseženi z uporabo inovativnih tehnologij ali kombinacijo inovativnih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: inovativni tehnološki svežnji ).

Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca se upoštevajo prihranki emisij CO2, doseženi z uporabo inovativnih tehnologij (kot je naknadno opremljanje) ali kombinacijo inovativnih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: inovativni tehnološki svežnji ).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni prispevek teh tehnologij k zmanjšanju povprečnih specifičnih emisij posameznega proizvajalca je lahko največ 7 g CO2/km.

Skupni prispevek teh tehnologij k zmanjšanju povprečnih specifičnih emisij posameznega proizvajalca je lahko največ 9 g CO2/km.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko prilagodi zgornjo mejo z učinkom od leta 2025. Navedene prilagoditve se izvedejo z delegiranimi akti v skladu s členom 16.

Komisija prilagodi zgornjo mejo z učinkom od leta 2021, da bi se upošteval izračun WLTP. Navedene prilagoditve se izvedejo z delegiranimi akti v skladu s členom 16.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  inovativne tehnologije ne smejo biti zajete v obveznih določbah, ki izhajajo iz dodatnih dopolnilnih ukrepov v zvezi z zmanjšanjem za 10 g CO2/km iz člena 1, ali biti obvezne po drugih določbah zakonodaje Unije . To merilo se z učinkom od 1. januarja 2025 ne uporablja za izboljšanje učinkovitosti klimatskih sistemov.

(d)  inovativne tehnologije ne smejo biti zajete v obveznih določbah, ki izhajajo iz dodatnih dopolnilnih ukrepov v zvezi z zmanjšanjem za 10 g CO2/km iz člena 1, ali biti obvezne po drugih določbah zakonodaje Unije . To merilo se ne uporablja za izboljšanje učinkovitosti klimatskih sistemov.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija spremlja in oceni dejansko reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in porabe energije, določenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Zagotovi, da je javnost obveščena o tem, kako se ta reprezentativnost sčasoma razvija.

1.  Komisija spremlja in oceni dejansko reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in porabe energije, določenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. Zagotovi, da je javnost obveščena o tem, kako se ta reprezentativnost sčasoma razvija, in po ugotovitvi precejšnje prekoračitve emisij CO2 uvede nadaljnje preiskave za nekatere proizvajalce.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V ta namen Komisija zagotovi, da so pri proizvajalcu ali nacionalnih organih, kakor je ustrezno, na voljo zanesljivi neosebni podatki o dejanskih vrednostih emisij CO2 in porabe energije, ki nastajajo med vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih.

2.  V ta namen da Komisija v obliki, ki omogoča digitalno iskanje, kakor je ustrezno, javnosti na voljo zanesljive neosebne podatke proizvajalcev ali nacionalnih organov o dejanskih vrednostih emisij CO2 in porabah energije, ki nastajajo med vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Da bi zagotovili učinkovito zmanjšanje emisij CO2 iz člena 1 te uredbe, se za določanje ravni emisij uporabljajo globalno usklajeni preskusni postopki za lahka vozila, dokler Komisija ne oblikuje točnejših preskusnih postopkov za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ki jih bodo nadomestili.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija leta 2024 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o učinkovitosti te uredbe, po potrebi s predlogom spremembe Uredbe. V poročilu bodo med drugim obravnavane dejanska reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in porabe energije, določenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151, uvedba brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg Unije in postavitev infrastrukture za polnjenje in oskrbo v skladu z Direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta29.

1.  Komisija leta 2023 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o učinkovitosti te uredbe, po potrebi s predlogom spremembe Uredbe. Komisiji lahko pomagajo neodvisni strokovnjaki, ki bodo ocenili vse glavne parametre, ki vplivajo na krepitev alternativnih pogonskih sistemov. V poročilu bodo med drugim obravnavane:

 

dejanska reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in porabe energije, določenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151, vključno z oceno življenjskega cikla vozil in vpliva emisij „od izvora do kolesa“ za goriva;

 

uvedba brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na trg Unije in postavitev infrastrukture za polnjenje in oskrbo v skladu z Direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta29.

 

Komisija za to poročilo upošteva naslednje kazalnike:

 

– ponudbo različnih vozil (električna akumulatorska vozila, priključna hibridna električna vozila, električna vozila na gorivne celice itd.);

 

– cene nafte, goriva in energije.

__________________

__________________

29Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1).

29Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1).

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija upošteva ocene, opravljene v skladu s členom 12, in lahko po potrebi pregleda postopke za merjenje emisij CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 . Komisija zlasti predloži predloge za prilagoditev postopkov, tako da odražajo dejanske emisije CO2 , ki nastajajo med vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih .

2.  Komisija upošteva ocene, opravljene v skladu s členom 12, in lahko po potrebi pregleda postopke za merjenje emisij CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007. Komisija zlasti predloži predloge za prilagoditev postopkov, tako da odražajo dejanske emisije CO2, ki nastajajo med vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, tudi z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij in daljinskega zaznavanja.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija do 31. decembra 2019 pregleda Direktivo 1999/94/ES in po potrebi predstavi ustrezen predlog o seznanjanju potrošnikov z natančnimi, zanesljivimi in primerljivimi podatki o porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zraka za nove osebne avtomobile, ki se dajo na trg.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6 – podtočka 6.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj specifičnih emisij za obdobje od leta 2025 dalje

Cilj specifičnih emisij za obdobje od leta 2030 dalje

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

referenčni cilj specifičnih emisij CO2, določen v skladu s točko 6.2.1 za obdobje 2025–2029 in točko 6.2.2 za obdobje od leta 2030 dalje;

referenčni cilj specifičnih emisij CO2, določen v skladu s točko 6.2 za obdobje od leta 2030 dalje;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 1,0, odvisno od primera,

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,15 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,15 ali 1,0, odvisno od primera,

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

y  delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v proizvajalčevem voznem parku novoregistriranih osebnih avtomobilov, izračunan kot skupno število brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, pri čemer se v skladu s spodnjo formulo vsak izmed njih šteje za ZLEVspecifičen, deljeno s skupnim številom osebnih avtomobilov, registriranih v zadevnem koledarskem letu;

y  delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v proizvajalčevem voznem parku novoregistriranih osebnih avtomobilov, izračunan kot skupno število brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, pri čemer se v skladu s spodnjo formulo vsak izmed njih šteje za ZLEVspecifičen, deljeno s skupnim številom osebnih avtomobilov, registriranih v zadevnem koledarskem letu; ZLEV specifičen = 1 – [(specifične emisije x 0,5) / 50]

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

nič

črtano

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Priloga I – del A – točka 6 – točka 6.3 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

x  15 % v obdobju 2025–2029 in 30 % v obdobju od leta 2030 dalje.

x 20 % od leta 2030 dalje.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za koledarska leta 2021 do 2024 se cilj specifičnih emisij za proizvajalca izračuna, kot sledi:

4.  Za koledarska leta 2021 do 2029 se cilj specifičnih emisij za proizvajalca izračuna, kot sledi:

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6,3.  Cilja specifičnih emisij za obdobje od leta 2025 dalje

6,3.  Cilja specifičnih emisij za obdobje od leta 2030 dalje

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.3.1.  Obdobje 2025–2029

črtano

Cilj specifičnih emisij = (referenčni cilj specifičnih emisij – (øcilji – cilj za celotni vozni park EU2025)) · faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),

 

pri čemer je:

 

referenčni cilj specifičnih emisij  referenčni cilj specifičnih emisij za proizvajalca, določen v skladu s točko 6.2.1;

 

øcilji  povprečna vrednost, ponderirana glede na število novoregistriranih lahkih gospodarskih vozil vsakega posameznega proizvajalca, vseh referenčnih ciljev specifičnih emisij, določenih v skladu s točko 6.2.1;

 

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 1,0, odvisno od primera,

 

pri čemer je:

 

y delež brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil v proizvajalčevem voznem parku novoregistriranih lahkih gospodarskih vozil, izračunan kot skupno število brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, pri čemer se v skladu s spodnjo formulo vsak izmed njih šteje za ZLEVspecifičen, deljeno s skupnim številom lahkih gospodarskih vozil, registriranih v zadevnem koledarskem letu;

 

nič

 

x  15 %.

 

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj specifičnih emisij = (referenčni cilj specifičnih emisij –cilji – cilj za celotni vozni park EU2030)) faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),

Cilj specifičnih emisij = referenčni cilj specifičnih emisij – faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

øcilji  povprečna vrednost, ponderirana glede na število novoregistriranih lahkih gospodarskih vozil vsakega posameznega proizvajalca, vseh referenčnih ciljev specifičnih emisij, določenih v skladu s točko 6.2.2;

črtano

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,05 ali 1,0, odvisno od primera,

faktor ZLEV (Zero Level Emission Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij),  (1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,15 ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 1,15 ali 1,0, odvisno od primera,

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 6 – točka 6.3 – točka 6.3.2 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

x  30 %.

x 15%.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Priloga II – del A – točka 1 – odstavek 1 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ta)  emisije CO2 v življenjskem ciklu družin vozil, kadar so na voljo.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

ENVI

5.2.2018

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

5.2.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Karima Delli

16.1.2018

Obravnava v odboru

25.4.2018

25.4.2018

25.4.2018

25.4.2018

Datum sprejetja

10.7.2018

10.7.2018

10.7.2018

10.7.2018

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

+:

–:

0:

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

18

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ENF

Georg Mayer

S&D

Maria Grapini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Datum predložitve EP

8.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

5.2.2018

IMCO

5.2.2018

TRAN

5.2.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miriam Dalli

16.1.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

16.5.2018

20.6.2018

 

 

Datum sprejetja

10.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

23

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Christel Schaldemose

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Joachim Zeller

Datum predložitve

18.9.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza

PPE

José Inácio Faria

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

23

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

7

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Karl Heinz Florenz, Annie Schreijer Pierik

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 28. september 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov