ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)

1.10.2018 - (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Мишел Дантен
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0288/2018

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0753),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0019/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите на Чешката република, от парламента на Ирландия, от Федералния съвет на Република Австрия и от Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.[2],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[3],

–  като взе предвид писмото от 18 май 2018 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0288/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, посредством гарантиране на тяхната здравословност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, не съдържат микроорганизми, паразити и вещества, които в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тези води отговарят на посочените минимални изисквания.

(2)  С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, посредством гарантиране на тяхната здравословност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива и чрез нея да се насърчава универсалният достъп до такива води за всички в Съюза. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, не съдържат микроорганизми, паразити и вещества, които в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тези води отговарят на посочените минимални изисквания.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика“, настоящата директива следва да се стреми да насърчава ефективността и устойчивостта на водните ресурси, като по този начин се постигат целите на кръговата икономика.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Правото на човека на безопасна питейна вода и канализация беше признато като право на човека от Общото събрание на ООН от 28 юли 2010 г. и следователно достъпът на крайния ползвател до чиста питейна вода следва да не бъде ограничаван поради финансова недостъпност;

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в)  Необходима е съгласуваност между Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и настоящата директива.

 

_________________

 

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г)  Изискванията, определени в настоящата директива, следва да отразяват националната ситуация и условия, в които са поставени водоснабдителните предприятия в държавите членки.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези води са обхванати съответно от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета68 и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета69. Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до минералните, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Водите, предназначени за консумация от човека, които са бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба или се използват в производството, приготовлението или обработката на храни, следва да отговарят на разпоредбите на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието (т.е. крана), а след това да се разглеждат като храни в съответствие с член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета70.

(3)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези води са обхванати съответно от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета68 и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета69. Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до минералните, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Това задължение обаче не следва да се разширява за микробиологичните параметри, установени в приложение I, част А към настоящата директива. Водите, предназначени за консумация от човека, които са от общественото водоснабдяване или от частните инсталации и които са бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба или се използват в промишленото производство, приготовлението или обработката на храни, следва по принцип да продължават да отговарят на разпоредбите на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието, а след това да се разглеждат като храни в съответствие с член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета70. Когато са спазени изискванията за безопасност на храните, компетентните органи в държавите членки следва да имат правомощието да разрешават повторното използване на водата в хранително-вкусовата промишленост.

_________________

_________________

68 Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена), (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).

68 Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води; (Преработена), (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).

69 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

69 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

70 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

70 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)71 беше обявена обща за целия Европейски съюз обществена консултация и беше извършена оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)72. В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на Директива 98/83/ЕО. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения – те обхващат списъка на параметричните стойности за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Фактът, че част от населението – особено маргинализираните групи – не разполага с достъп до води, предназначени за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като той също така съответства на ангажимента по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад на Европейската сметна палата относно водоснабдителната инфраструктура73.

(4)  След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)71, с която Съюзът се призовава да увеличи усилията си за постигане на всеобщ достъп до вода, беше обявена обща за целия Европейски съюз обществена консултация и беше извършена оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)72. В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на Директива 98/83/ЕО. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения – те обхващат списъка на параметричните стойности за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, и последствията от това за здравето на човека. В допълнение, фактът, че част от населението – сред уязвимите и маргинализираните групи – разполага с ограничен или нулев достъп до финансово достъпни води, предназначени за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като той също така съответства на ангажимента, поет по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В този контекст Европейският парламент призна правото на достъп до води, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза. Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад на Европейската сметна палата относно водоснабдителната инфраструктура73, и понякога – на недостатъчното познаване на водоснабдителните мрежи.

_________________

_________________

71 COM(2014) 177 final

71 COM(2014) 177 final

72 СОМ(2016) 428 final

72 СОМ(2016) 428 final

73 Специален доклад SR 12/2017 на Европейската сметна палата – „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.

73 Специален доклад SR 12/2017 на Европейската сметна палата – „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  За постигане на амбициозните цели, поставени по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие, държавите членки следва да се задължат да изпълняват планове за действие, за да гарантират всеобщ и равен достъп до безопасна и финансово достъпна питейна вода за всички до 2030 г.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Европейският парламент прие Резолюция от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“.

Обосновка

Както беше потвърдено от Европейската комисия, предложението за преработка е съобразено с резолюцията на Европейския парламент, одобрена на 8 септември 2015 г.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Регионалната служба на Световната здравна организация (СЗО) за Европа извърши подробен преглед на списъка с параметри и параметрични стойности, съдържащ се в Директива 98/83/ЕО, с цел да се установи дали е необходимо неговото адаптиране в контекста на научно-техническия прогрес. Предвид резултатите от този преглед74 следва да се предвидят мерки за контрол по отношение на чревните патогени и Legionella, да се добавят шест химични параметъра или групи параметри, a три представителни съединения, нарушаващи функциите на ендокринната система, следва да бъдат разглеждани с предпазни референтни стойности. Съгласно принципа на предпазливост, по отношение на три от новите параметри следва да се установят параметрични стойности, които са по-строги в сравнение с предложените от СЗО, но същевременно остават реалистични. Във връзка с оловото СЗО отбелязва, че концентрациите следва да бъдат възможно най-ниски, като стойността за хрома все още е предмет на преглед от страна на организацията – съответно за тези два параметъра следва да се предвиди десетгодишен преходен период, преди да бъдат въведени по-строги стойности.

(5)  Регионалната служба на Световната здравна организация (СЗО) за Европа извърши подробен преглед на списъка с параметри и параметрични стойности, съдържащ се в Директива 98/83/ЕО, с цел да се установи дали е необходимо неговото адаптиране в контекста на научно-техническия прогрес. Предвид резултатите от този преглед74 следва да се предвидят мерки за контрол по отношение на чревните патогени и Legionella и да се добавят шест химични параметъра или групи параметри. Следва да се спазят препоръките на СЗО, които се основават на най-актуалните данни и доказателства на международно равнище, и съответно да се пристъпи към корекции на параметричните стойности. Във връзка с оловото СЗО отбелязва, че концентрациите следва да бъдат възможно най-ниски, като стойността за хрома все още е предмет на преглед от страна на организацията.

__________________

__________________

74 „Подкрепа за прегледа на приложение I към Директива 98/83/ЕО на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива за питейната вода) – Препоръка“, Проект за сътрудничество в областта на параметрите за питейната вода на регионалната служба на СЗО за Европа, 11 септември 2017 г.

74 „Подкрепа за прегледа на приложение I към Директива 98/83/ЕО на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива за питейната вода) – Препоръка“, Проект за сътрудничество в областта на параметрите за питейната вода на регионалната служба на СЗО за Европа, 11 септември 2017 г.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Водите, предназначени за консумация от човека, имат основна роля в продължаващите усилия на Съюза за укрепване на опазването на здравето на човека и на околната среда срещу химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система. Регулирането на съединенията, нарушаващи функциите на ендокринната система, в настоящата директива представлява обещаваща стъпка в съответствие с актуализираната стратегия на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, която Комисията е длъжна да изготви незабавно.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  СЗО препоръчва също така прилагането на по-малко строги стойности за три параметъра и премахването от списъка на пет параметъра. Тези промени обаче не се смятат за необходими, тъй като въведеният с Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията75 подход, основаващ се на оценка на риска, позволява на водоснабдителните предприятия да премахнат даден параметър от списъка с цел той да бъде контролиран при определени условия. Пречиствателните технологии, с които се осигурява спазване на тези параметрични стойности, вече са инсталирани.

заличава се

_________________

 

75 Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 6).

 

Обосновка

Препоръката на СЗО е преместена в съображение 5.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Когато научните знания не са достатъчни, за да се определи рискът или липсата на риск за човешкото здраве или допустимата стойност на дадено вещество във водите, предназначени за консумация от човека, съгласно принципа на предпазливост такова вещество следва да се постави под наблюдение, докато се получат по-ясни научни данни. Такъв е случаят например с веществата, наречени „нарушители на функциите на ендокринната система“ във водите, предназначени за консумация от човека, тъй като при настоящото състояние на научните знания те не представляват потенциален риск за човешкото здраве, но поставянето им под наблюдение е оправдано с оглед на потенциалния риск, който те представляват за околната среда. Съответно държавите членки следва да извършват отделен контрол на тези нови параметри.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Индикативните параметри нямат пряко въздействие върху общественото здраве. Те обаче са важни като средства за определяне на начина на функциониране на съоръженията за добив и разпределение на водата и за оценяване на нейното качество. Те могат да помогнат за установяване на нередности в пречистването на водата и също така играят важна роля за повишаване и поддържане на доверието на потребителите в качеството на водата. Поради това те следва да бъдат наблюдавани от държавите членки.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Когато е необходимо да се опази здравето на човека на територията на държавите членки, те следва да са длъжни да установят стойности за допълнителни параметри, които не са посочени в приложение I.

(7)  Когато е необходимо да се приложи напълно принципът на предпазливост и да се опази здравето на човека на територията на държавите членки, те следва да са длъжни да установят стойности за допълнителни параметри, които не са посочени в приложение I.

Обосновка

Изменението осигурява съгласуваност с предложения в документа подход относно принципа на предпазливост.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени още през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, с която Директива 98/83/ЕО беше изменена по такъв начин, че да се позволи на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които може да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода76. Тези насоки, с които се установява подход за прилагане на т. нар. „планове за безопасност на водите“, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, контролът и анализът на параметрите на водите, предназначени за консумация от човека и които следва да бъдат запазени в настоящата директива. С цел да се гарантира, че тези принципи не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към важните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи и инвестирането на усилия за маловажни въпроси, е целесъобразно да се въведе цялостен подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига – от вододайната зона до крайния потребител. Този подход следва да се състои от три компонента: първо – извършена от държавата членка оценка на опасностите, свързани с вододайната зона („оценка на опасностите“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите77; второ – предоставяне на възможност на водоснабдителното предприятие да адаптира контрола към основните рискове („оценка на риска по отношение на водоснабдяването“); трето – извършена от държавата членка оценка на възможните рискове, произтичащи от вътрешните разпределителни системи, като например Legionella или олово („оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи“). Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона, евентуалните инциденти, засягащи водоизточника, и др. Подходът, основаващ се на оценка на риска, осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи и водоснабдителните предприятия.

(8)  В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени още през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, с която Директива 98/83/ЕО беше изменена по такъв начин, че да се позволи на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които може да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода76. Тези насоки, с които се установява подход за прилагане на т. нар. „планове за безопасност на водите“, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, контролът и анализът на параметрите на водите, предназначени за консумация от човека и които следва да бъдат запазени в настоящата директива. С цел да се гарантира, че тези принципи не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към важните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи и инвестирането на усилия за маловажни въпроси, е целесъобразно да се въведе цялостен подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига – от вододайната зона до крайния потребител. Този подход следва да се основава на придобитите знания и на действията, осъществени в рамките на Директива 2000/60/ЕО, и следва да отчита по-ефективно въздействието на изменението на климата върху водните ресурси. Подход, основаващ се на оценка на риска, следва да се състои от три компонента: първо – извършена от държавата членка оценка на опасностите, свързани с вододайната зона („оценка на опасностите“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите77; второ – предоставяне на възможност на водоснабдителното предприятие да адаптира контрола към основните рискове („оценка на риска по отношение на водоснабдяването“); трето – извършена от държавата членка оценка на възможните рискове, произтичащи от вътрешните разпределителни системи, като например Legionella или олово, със специален акцент върху приоритетните обекти („оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи“). Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона, евентуалните инциденти, засягащи водоизточника, и др. Подходът, основаващ се на оценка на риска, осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи, водоснабдителните предприятия и други заинтересовани страни, включително отговарящите за източника на замърсяване или за риска от замърсяване. По изключение прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се приспособи към специфичните ограничения за морските плавателни съдове, които обезсоляват вода и превозват пътници. Регистрираните в ЕС морски съдове спазват международната правна уредба, когато плават в международни води. Освен това съществуват особени ограничения за транспорта и производството на води, предназначени за консумация от човека, на борда, което означава, че разпоредбите на настоящата директива следва да бъдат съответно адаптирани.

_________________

_________________

76 Насоки за качеството на питейната вода (четвърто издание), СЗО, 2011 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

76 Насоки за качеството на питейната вода (четвърто издание), СЗО, 2011 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

77 Наръчник относно плана за безопасност на водите: поетапно управление на риска за водоснабдителните предприятия, СЗО, 2009 г. – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

77 Наръчник относно плана за безопасност на водите: поетапно управление на риска за водоснабдителните предприятия, СЗО, 2009 г. – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Неефективното използване на водните ресурси, по-специално течовете във водоснабдителната инфраструктура, води до прекомерно използване на оскъдните източници на води, предназначени за консумация от човека. Това сериозно затруднява държавите членки да постигнат целите, определени съгласно Директива 2000/60/ЕО.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Оценката на опасностите следва да бъде насочена към намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на води, предназначени за консумация от човека – например чрез намаляване на натиска, причиняващ замърсяване на водните обекти, които се използват за черпене на такива води. За целта държавите членки следва да идентифицират опасностите и възможните източници на замърсяване, свързани с тези водни обекти, и да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни – например във основа на идентифицираните опасности (напр. пластмасови микрочастици, нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета78), тяхното естествено наличие във вододайната зона (напр. арсен) или информация от водоснабдителните предприятия (напр. внезапно повишаване на даден параметър в необработената вода). Тези параметри следва да бъдат използвани като маркери, предизвикващи действие от страна на компетентните органи за намаляване на натиска върху водните обекти – например превантивни или смекчаващи мерки (включително научни изследвания, с които при необходимост да се установи въздействието върху здравето на човека), за защита на тези водни обекти и за елиминиране на източника на замърсяване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и заинтересованите страни.

(9)  Оценката на опасностите следва да възприеме всеобхватен подход за оценка на риска, основан на изрично посочената цел за намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на води, предназначени за консумация от човека – например чрез превантивни мерки за намаляване на натиска, причиняващ замърсяване или риск от замърсяване на водните обекти, които се използват за черпене на такива води. За целта държавите членки следва да идентифицират опасностите и възможните източници на замърсяване, свързани с тези водни обекти, и да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни – например във основа на идентифицираните опасности (напр. пластмасови микрочастици, нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета78), тяхното естествено наличие във вододайната зона (напр. арсен) или информация от водоснабдителните предприятия (напр. внезапно повишаване на даден параметър в необработената вода). В съответствие с Директива 2000/60/ЕО тези параметри следва да бъдат използвани като маркери, предизвикващи действие от страна на компетентните органи за намаляване на натиска върху водните обекти – например превантивни или смекчаващи мерки (включително научни изследвания, с които при необходимост да се установи въздействието върху здравето на човека), за защита на тези водни обекти и за елиминиране на източника на или риска от замърсяване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и всички заинтересовани страни. Когато чрез оценката на риска държава членка установи, че даден параметър не присъства в определена вододайна зона (например защото това вещество никога не се появява в подпочвените или повърхностните води), тогава държавата членка следва да уведоми съответните водоснабдителни предприятия и може да им позволи да намалят честотата на наблюдение на този параметър или да го премахнат от списъка с наблюдаваните параметри, без за извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването.

_________________

_________________

78 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

78 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Спазването на параметричните стойности, които се използват за оценка на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешната разпределителна система. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване – например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешната разпределителна система. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи. Тази оценка следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Наред с останалите елементи тя следва да включва целенасочен контрол на приоритетните обекти, оценка на рисковете, произтичащи от вътрешната разпределителна система и свързаните с нея продукти и материали, както и проверка на експлоатационните показатели на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, въз основа на тяхната декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета79. Заедно с декларацията за експлоатационни показатели следва да се предостави и информацията, посочена в членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета80. Въз основа на тази оценка държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, наред с останалото, въвеждането на подходящи мерки за контрол и управление (например при наличието на огнища на заболяване) в съответствие с Насоките на СЗО81, и че веществата, мигриращи от строителните продукти, не представляват опасност за здравето на човека. Независимо от това и без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато прилагането на такива мерки води до ограничения за свободното движение на продукти и материали в Съюза, тези ограничения трябва да бъдат надлежно обосновани и строго пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки.

(11)  Спазването на параметричните стойности, които се използват за оценка на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешната разпределителна система. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella, по-специално от бактерията Legionella pneumophila, която причинява повечето случаи на легионерска болест в Съюза. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване – например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешната разпределителна система. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи и би било в противоречие с принципа на субсидиарност, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, със специален акцент върху приоритетните обекти. Тази оценка следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Наред с останалите елементи тя следва да включва целенасочен контрол на приоритетните обекти, оценка на рисковете, произтичащи от вътрешната разпределителна система и свързаните с нея продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Заедно с декларацията за експлоатационни показатели следва да се предостави и информацията, посочена в членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета80. Въз основа на тази оценка държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, наред с останалото, въвеждането в приоритетните обекти на подходящи мерки за контрол и управление (например при наличието на огнища на заболяване) в съответствие с Насоките на СЗО81, и че веществата, мигриращи от веществата и материалите в контакт с водите, предназначени за консумация от човека, не представляват опасност за здравето на човека.

_________________

_________________

79 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).

 

80 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

80 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Легионела и предотвратяване на легионелозата), СЗО, 2007 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Легионела и предотвратяване на легионелозата), СЗО, 2007 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до отстраняване на пречките пред вътрешния пазар по отношение на свободното движение на строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Все още се прилагат одобрения на продукти на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Европейски съюз. Действителното премахване на техническите бариери може да бъде постигнато само чрез установяване на хармонизирани технически спецификации за строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, които са съобразени с Регламент (ЕС) № 305/2011. Този регламент дава възможност за разработване на европейски стандарти за хармонизиране на методите за оценка на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, както и за установяване на гранични нива и класове в съответствие с нивото на експлоатационен показател на съществена характеристика. С оглед на това в Работната програма за стандартизация за 2017 г.82 беше включено искане за стандартизация, отнасящо се конкретно до хигиената и безопасността на посочените в Регламент (ЕС) № 305/2011 продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, като издаването на съответния стандарт трябва да се извърши до 2018 г. С публикуването на този хармонизиран стандарт в Официален вестник на Европейския съюз ще се гарантира рационално вземане на решение за пускането или предоставянето на пазара на безопасни строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека. В резултат на това разпоредбите по отношение на оборудването и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, следва да бъдат заличени, частично заменени с разпоредби за оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи и допълнени със съответните хармонизирани стандарти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011.

(12)  Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до отстраняване на пречките пред вътрешния пазар по отношение на свободното движение на строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, нито до осигуряване на достатъчна защита по отношение на здравето на човека. Все още се прилагат одобрения на продукти на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Европейски съюз. Това положение се дължи на липсата на минимални европейски стандарти по отношение на хигиената за всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, което е задължително условие за пълното гарантиране на взаимното признаване между държавите членки. Действителното премахване на техническите бариери и съответствието на всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, на равнището на Съюза може да бъде постигнато само чрез установяване на минимални изисквания за качество на равнището на Съюза. В резултат на това тези разпоредби следва да бъдат засилени посредством процедура за хармонизация на такива продукти и материали. Тези дейности следва да се основават на опита и постиженията на редица държави членки, които от няколко години насам работят заедно, полагайки съгласувани усилия за постигане на нормативно сближаване.

_________________

 

82 SWD(2016) 185 final

 

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, упражняван за целите на настоящата директива, се извършва от водоснабдителните предприятия. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на параметри във връзка с оценката на риска по отношение на водоснабдяването. Когато не може да бъде установено наличието на даден параметър, водоснабдителните предприятия следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този параметър. Спрямо повечето параметри следва да се прилага оценката на риска по отношение на водоснабдяването, като за известен брой постоянни параметри следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните предприятия може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. В това отношение водоснабдителните предприятия могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите.

(13)  Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, упражняван за целите на настоящата директива, се извършва от водоснабдителните предприятия, но когато е необходимо, държавите членки следва да пояснят с кои компетентни органи са разпределени задълженията, произтичащи от транспонирането на настоящата директива. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на параметри във връзка с оценката на риска по отношение на водоснабдяването. Когато не може да бъде установено наличието на даден параметър, водоснабдителните предприятия следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този параметър. Спрямо повечето параметри следва да се прилага оценката на риска по отношение на водоснабдяването, като за известен брой постоянни параметри следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните предприятия може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. В това отношение водоснабдителните предприятия могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Предвид фрагментираността на водоснабдителните предприятия и техния голям брой е необходимо да се насърчава и стимулира използването на общи стандарти и практики за бърз обмен на данни, при необходимост, и във всички случаи за целите на постоянния контрол. Новите технологии могат да спомогнат за тази динамика при ниски или поне не прекомерно високи разходи, и с най-важна цел да се гарантира повече информация за крайните ползватели – граждани и заинтересовани лица, и по-добра динамика сред водоснабдителните предприятия. Освен това обменът на данни следва да спомогне за намаляване на разхищенията на ресурси или за тяхното ограничаване във възможно най-голяма степен.

Обосновка

По-широкообхватният обмен на данни и неговото улесняване представлява добавена стойност и от гледна точка на безопасността и качеството на водата за консумация от човека и дори не предполага сериозни разходи. В заключение би могъл да бъде полезен и за борбата с разхищенията.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Всички водоснабдителни предприятия, включително малките, следва постепенно да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на предприятията, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно безопасността на водата.

(14)  Всички водоснабдителни предприятия, включително малките и средните, следва да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на предприятията, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно безопасността на водата и относно принципа „замърсителят плаща“. При по-малките водоснабдителни предприятия компетентният орган следва да подпомага дейностите по контрол, като предоставя експертна помощ.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  За да се осигури най-силна защита на общественото здраве, държавите членки следва да гарантират ясно и балансирано разпределение на отговорностите за прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, в съответствие с националната институционална и правна рамка.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  В случай на неспазване на стандартите, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на водите. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено. Наред с това е важно да се поясни, че неспазването на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните параметри, следва автоматично да бъде разглеждано от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника на замърсяване.

(15)  В случай на неспазване на стандартите, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на водите. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено, като надлежно се предостави информация на потенциално засегнатите граждани. Наред с това в случай на неспазване на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните параметри, държавите членки следва да определят дали превишаването на стойностите представлява потенциален риск за здравето на човека. За тази цел държавите членки следва да отчетат по-специално равнището на неспазване на минималните изисквания, както и вида на съответния параметър. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника на замърсяване.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Важно е да се възпрепятстват замърсените води да причиняват потенциална опасност за здравето на хората. Следователно следва да се забрани доставката на тези води или да се ограничи тяхната употреба.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  На държавите членки следва вече да не се разрешава да допускат дерогации от настоящата директива Първоначално бяха използвани дерогации, чиято цел беше на държавите членки да се предостави период с продължителност до девет години, за да се постигне съответствие с параметричната стойност. Тази процедура се оказа обременяваща както за държавите членки, така и за Комисията. В някои случаи тя доведе също така до забавено прилагане на коригиращите действия, тъй като възможността за дерогация е била счетена за преходен период. Съответно разпоредбата относно дерогациите следва да се заличи. С оглед опазване на здравето на човека в случаите, в които параметричните стойности са надвишени, разпоредбите относно коригиращите действия следва да се прилагат незабавно и без възможност за предоставяне на дерогация от параметричната стойност. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат до тяхното изтичане, но без да бъдат подновявани.

(16)  На държавите членки следва да се разрешава да допускат дерогации от настоящата директива. Първоначално бяха използвани дерогации, чиято цел беше на държавите членки да се предостави период с продължителност до девет години, за да се постигне съответствие с параметричната стойност. Тази процедура се оказа полезна за държавите членки предвид равнището на амбициозност на директивата. Следва да се отбележи обаче, че в някои случаи процедурата доведе до забавено прилагане на коригиращите действия, тъй като възможността за дерогация понякога е била счетена за преходен период. Въпреки това, с оглед на засилването на параметрите за качество, предвидени в настоящата директива, от една страна, и откриването на все повече замърсители, изискващо повече мерки за оценка, контрол и управление, от друга страна, продължава да съществува необходимостта от запазване на процедура за дерогация, адаптирана към тези обстоятелства, при условие че те не представляват потенциален риск за здравето на човека и че снабдяването с вода, предназначена за консумация от човека, в засегнатия район не може да бъде запазено с никакви други разумни средства. Съответно разпоредбата в Директива 98/83/EО относно дерогациите следва да се измени, за да се гарантира по-бързо и по-ефективно спазване на изискванията на настоящата директива от държавите членки. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат съгласно реда и условията, определени от действащите при предоставянето на дерогацията разпоредби.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  През 2014 г., в своя отговор до европейската гражданска инициатива „Право на вода“83, Комисията прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи да подобрява достъпа до безопасна питейна вода и канализация за цялото население чрез политики в областта на околната среда84. Този призив е съобразен с цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена. Понятието за равен достъп обхваща множество аспекти — наличност (например по географски причини, липса на инфраструктура или специфично разположение на някои части от населението), качество, приемливост или финансова достъпност. Във връзка с финансовата достъпност на водата е важно да се припомни, че при определянето на тарифи в съответствие с принципа на възстановяване на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО, държавите членки могат да вземат предвид различията в икономическото и социалното положение на населението и съответно да прилагат социални тарифи или да предприемат мерки за защита на хората в неравностойно социално-икономическо положение. В настоящата директива са застъпени по-конкретно въпросите, засягащи достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност. С оглед на тези въпроси, като част от отговора на европейската гражданска инициатива и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права85, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, от държавите членки следва да се изиска да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това може да се постигне чрез действия, които, наред с останалото, са насочени към осигуряване на по-добър достъп за всички хора до води, предназначени за консумация от човека (например посредством свободно достъпни чешми в градовете), и към насърчаване на използването на тези води чрез стимулиране на безплатното им предоставяне в обществени сгради и ресторанти.

(17)  През 2014 г., в своя отговор до европейската гражданска инициатива „Право на вода“83, Комисията прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи да подобрява достъпа до безопасна питейна вода и канализация за цялото население чрез политики в областта на околната среда84. Това е в съответствие с членове 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Този призив е съобразен и с цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена. Понятието за равен достъп обхваща множество аспекти — наличност (например по географски причини, липса на инфраструктура или специфично разположение на някои части от населението), качество, приемливост или финансова достъпност. Във връзка с финансовата достъпност на водата е важно да се припомни, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, че при определянето на тарифи в съответствие с принципа на възстановяване на разходите, установен в тази директива, държавите членки могат да вземат предвид различията в икономическото и социалното положение на населението и съответно да прилагат социални тарифи или да предприемат мерки за защита на хората в неравностойно социално-икономическо положение. В настоящата директива са застъпени по-конкретно въпросите, засягащи достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност. С оглед на тези въпроси, като част от отговора на европейската гражданска инициатива и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права25, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, от държавите членки следва да се изиска да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода на достъпна цена на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това може да се постигне чрез действия, които, наред с останалото, са насочени към осигуряване на по-добър достъп за всички хора до води, предназначени за консумация от човека, например като се избегне неоправдано засилване на изискванията за качество на водата по съображения, свързани с общественото здраве, което би довело до повишаване на цената ѝ за гражданите, посредством свободно достъпни чешми в градовете, и към насърчаване на използването на тези води чрез стимулиране на безплатното им предоставяне в обществени сгради, ресторанти, търговски и развлекателни центрове, както и по-специално в зони на транзит и голям пътникопоток, като например на железопътни гари и летища. Държавите членки следва да могат свободно да определят подходящото съчетание на тези инструменти, в зависимост от конкретните обстоятелства на национално равнище.

_________________

_________________

83 COM(2014)177 final

83 COM(2014)177 final

84 COM(2014) 177 final, стp. 12.

84 COM(2014) 177 final, стp. 12.

85 Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), 17 ноември 2017 г. (ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10).

85 Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), 17 ноември 2017 г. (ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10).

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В своята Резолюция относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)86, Европейският парламент призова държавите членки „да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото“87. Специфичното положение на културните малцинства, като например роми, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до питейна вода, беше признато също така в доклада на Комисията за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите88 и в Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки89. Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да гарантират техния достъп до вода. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, те следва да обхващат най-малко бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като роми, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за гарантиране на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни системи за водоснабдяване (индивидуални пречиствателни устройства), снабдяване с вода чрез камиони и цистерни и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите.

(18)  В своята Резолюция относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)86, Европейският парламент призова държавите членки „да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото“87. Специфичното положение на културните малцинства, като например роми и Travellers, независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до питейна вода, беше признато също така в доклада на Комисията за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите88 и в Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки89. Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да гарантират техния достъп до вода. Като отчитат принципа за възвръщаемост на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО, държавите членки следва да подобряват достъпа до вода за уязвимите и маргинализирани групи, без да се нарушава висококачественото водоснабдяване на достъпна за всички цена. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, те следва да обхващат най-малко бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като роми и Travellers, независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за гарантиране на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни системи за водоснабдяване (индивидуални пречиствателни устройства), снабдяване с вода чрез камиони и цистерни и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите. Когато местните публични органи носят отговорност за тези задължения, държавите членки следва да гарантират, че те разполагат с достатъчни финансови ресурси и имат достатъчен технически и материален капацитет, и следва да ги подпомагат по съответен начин, например чрез предоставяне на експертна помощ. По-специално водоснабдяването за уязвимите и маргинализираните групи не следва да води до непропорционални разходи за местните публични органи.

_________________

_________________

86 P8_TA(2015)0294

86 P8_TA(2015)0294

87 P8_TA(2015)0294, параграф 62.

87 P8_TA(2015)0294, параграф 62.

88 COM(2014) 209 final

88 COM(2014) 209 final

89 Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки (2013/C 378/01), (ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1).

89 Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки (2013/C 378/01), (ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“90, се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Съответно тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира лесният достъп до актуална информация например на уебсайт, чийто адрес активно се популяризира. Актуалната информация следва да включва не само резултатите от програмите за контрол, но също така допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността например относно показателите (желязо, твърдост, минерално съдържание и др.) и които често оказват влияние върху възприятието на потребителите за качеството на чешмяната вода. За тази цел индикативните параметри в Директива 98/83/ЕО, които не предоставят свързана със здравето информация, следва да бъдат заменени с публикувана онлайн информация относно тези параметри. Много големите водоснабдителни дружества следва също така да предоставят онлайн допълнителна информация, която, се отнася до енергийната ефективност, управлението, анализа на разходите, използваните начини на пречистване и др. Предполага се, че наличието на повече информация за потребителите и подобряването на прозрачността ще помогнат да се повиши доверието на гражданите в доставяната им вода. Също така се очаква, че по този начин ще се увеличи използването на чешмяна вода, с което ще се допринесе за намаляване на пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове и ще се окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло.

(19)  В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“90, се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Съответно тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира лесният достъп до актуална, разбираема и важна за потребителите информация например в брошура, на уебсайт или в интелигентно приложение. Актуалната информация следва да включва не само резултатите от програмите за контрол, но също така допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността например резултатите от действията, предприети за контрола на водоснабдителни предприятия относно показателите за качество на водата и информация относно индикативните параметри, изброени в част Ба от приложение I. Много големите водоснабдителни дружества следва също така да предоставят онлайн допълнителна информация, която се отнася до анализа на тарифите, използваните начини на пречистване и др. С наличието на повече информация за потребителите относно целесъобразни данни и подобряването на прозрачността следва да се цели да се повиши доверието на гражданите в доставяната им вода и в предоставянето на водни услуги и следва да води до това да се увеличи използването на чешмяна вода като питейна вода, с което ще се допринесе за намаляване на използването на пластмаси и пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове и ще се окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло.

_________________

_________________

90 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

90 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  По същите причини и с цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва също да получават информация (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения) относно обема на консумираната вода, анализ на разходите, на които се основава тарифата на водоснабдителното предприятие (включително променливите и постоянните разходи), както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода.

(20)  По същите причини и с цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва също да получават информация по лесно достъпен начин, например върху фактурата или посредством интелигентно приложение, относно обема на консумираната вода годишно, неговата динамика, както и сравнение със средното потребление на домакинствата, когато такава информация е на разположение на водоснабдителното предприятие, анализ на тарифата на водоснабдителното предприятие, включително променливите и постоянните части от нея, както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Принципите, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на тарифите за вода а именно възвръщаемост на разходите за водни услуги и „замърсителят плаща“, са посочени в Директива 2000/60/ЕО. Независимо от това финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги невинаги е гарантирана, което в някои случаи води до недостиг на инвестиции за поддръжка на водната инфраструктура. С усъвършенстването на техниките за контрол мащабът на течовете — дължащи се най-вече на този недостиг на инвестиции — става все по-очевиден, като намаляването на загубите на вода следва да се насърчава на равнището на Съюза, за да се подобри ефективността на водната инфраструктура. В съответствие с принципа на субсидиарност този въпрос следва да бъде решен чрез увеличаване на прозрачността и чрез информиране на потребителите за мащаба на течовете и енергийната ефективност.

(21)  Основните принципи, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на тарифите за вода, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО – а именно възвръщаемост на разходите за водни услуги и „замърсителят плаща“, са посочени в тази директива. Независимо от това финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги невинаги е гарантирана, което в някои случаи води до недостиг на инвестиции за поддръжка на водната инфраструктура. С усъвършенстването на техниките за контрол мащабът на течовете — дължащи се най-вече на този недостиг на инвестиции — става все по-очевиден, като намаляването на загубите на вода следва да се насърчава на равнището на Съюза, за да се подобри ефективността на водната инфраструктура. В съответствие с принципа на субсидиарност, с цел увеличаване на осведомеността по този въпрос, свързаната с него информация следва да бъде предоставяна на потребителите по по-прозрачен начин.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Целта на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета91 е да се гарантира правото на достъп до информация за околната среда в държавите членки в съответствие с Конвенцията от Орхус. В тази директива са включени всестранни задължения, свързани както с предоставянето при поискване на информация за околната среда, така и с активното разпространяване на такава информация. Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета92 също има широк обхват, включващ обмена на пространствена информация, включително на набори от данни относно различни въпроси, свързани с околната среда. Разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до достъпа до информация и договореностите за обмен на данни следва да допълват посочените директиви, а не да създават отделен правен режим. Поради това разпоредбите в настоящата директива, които са свързани с предоставянето на информацията на обществеността и с информацията относно контрола върху изпълнението, следва да се прилагат, без да се засягат разпоредбите на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО.

(22)  Целта на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета91 е да се гарантира правото на достъп до информация за околната среда в държавите членки. В тази директива са включени всестранни задължения, свързани както с предоставянето при поискване на информация за околната среда, така и с активното разпространяване на такава информация. Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета92 също има широк обхват, включващ обмена на пространствена информация, включително на набори от данни относно различни въпроси, свързани с околната среда. Разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до достъпа до информация и договореностите за обмен на данни следва да допълват посочените директиви, а не да създават отделен правен режим. Поради това разпоредбите в настоящата директива, които са свързани с предоставянето на информацията на обществеността и с информацията относно контрола върху изпълнението, следва да се прилагат, без да се засягат разпоредбите на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО.

_________________

_________________

91 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

91 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

92 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

92 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на директивата научни, аналитични и епидемиологични данни, както и на наличните препоръки на СЗО.

(25)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на директивата данни, на наличните препоръки на СЗО, както и на съответните научни, аналитични и епидемиологични данни.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  С цел адаптиране на настоящата директива към научно-техническия прогрес или уточняване на изискванията за контрол за целите на оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да може да изменя приложения I—IV към настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета96 посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени.

(28)  С цел адаптиране на настоящата директива към научно-техническия прогрес или уточняване на изискванията за контрол за целите на оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да може да изменя приложения I—IV към настоящата директива и да предприема мерките, необходими съгласно промените, указани по член 10а. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета96 посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени.

_________________

_________________

96 Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).

96 Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

1.  Настоящата директива се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста. Въвеждането на достъпа до вода (член 13) не беше отразено в член 1 от предложението на Комисията.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Целта на директивата е да опазва здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота.

2.  Целта на директивата е да опазва здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота, както и да се насърчи универсален достъп до вода, предназначена за консумация от човека.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста. Въвеждането на достъпа до вода (член 13) не беше отразено в член 1 от предложението на Комисията.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „води, предназначени за консумация от човека“ означава всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне или производство на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти , независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, доставени с автоцистерна или с кораб цистерна или, в случай че става въпрос за изворни води— бутилирани .

1. „води, предназначени за консумация от човека“ означава всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне или производство на храни или за други хранителни цели или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти, включително предприятия за производство на храни, независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, доставени с автоцистерна или с кораб цистерна, или бутилирани или в контейнери.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „вътрешна разпределителна система“ означава системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления , инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека както в обществени, така и в частни обекти , и разпределителната мрежа, но само в случай че водоснабдителното предприятие в качеството си на такова предприятие съгласно приложимото национално законодателство не носи отговорност за нея;

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    40

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „водоснабдително предприятие“ означава субект, доставящ средно на ден най-малко 10 m3 вода, предназначена за консумация от човека;

3.  „водоснабдително предприятие“ означава правен субект, доставящ средно на ден най-малко 10 m3 вода, предназначена за консумация от човека.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  „много малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 50 m3 на ден или обслужващо по-малко от 250 души.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. „малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 500 m3 на ден или обслужващо по-малко от 5000 души;

4. „малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 500 m3 на ден или обслужващо по-малко от 2500 души;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  „средно водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 m3 на ден или обслужващо най-малко 2500 души.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. „голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 m3 на ден или обслужващо най-малко 5000 души;

5. „голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 5000 m3 на ден или обслужващо най-малко 25 000 души;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. „много голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 5000 m3 на ден или обслужващо най-малко 50 000 души;

6. „много голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 20 000 m3 на ден или обслужващо най-малко 100 000 души;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. „приоритетни обекти“ означава големи обекти с множество потребители, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата например болници, лечебни заведения, места за настаняване, места за лишаване от свобода и къмпинги, както са определени от държавите членки;

7. „приоритетни обекти“ означава големи недомакински обекти с множество лица, по-специално уязвими лица, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата например болници, лечебни заведения, старчески домове, училища, университети и други образователни обекти, детски ясли, спортни, развлекателни и изложбени обекти, места за настаняване, места за лишаване от свобода и къмпинги, както са определени от държавите членки;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  „предприятие за производство на храни“ означава предприятие за производство на храни по смисъла на определението в член 3, точка (2) от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста. Това определение пояснява значението на термина в настоящата директива и осигурява съгласуваност със законодателството, което вече е в сила.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  По отношение на водите, използвани в предприятията за производство на храни за производството, преработката, консервирането или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от човека, се прилагат само членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива. При все това никой от членовете на настоящата директива не се прилага, когато оператор на предприятие за производство на храни може да докаже по удовлетворителен начин на компетентните национални органи, че качеството на водите, които използва, не се отразява на хигиената на продуктите или веществата – резултат от неговите дейности, и че такива продукти или вещества отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета.

 

________________

 

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Производителят на бутилирана вода или вода в контейнери, предназначена за консумация от човека, не се счита за водоснабдително предприятие.

 

Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за бутилираните води или водите в контейнери, предназначени за консумация от човека, доколкото те не са обхванати от задължения по други законодателни актове на Съюза.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Морски плавателни съдове, които обезсоляват вода, превозват пътници и действат като водоснабдителни предприятия, се подчиняват единствено на разпоредбите на членове 1 – 7 и 9 – 12 от настоящата директива и приложенията към нея.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с изискванията , посочени в членове 5—12 от настоящата директива.

в)  държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с изискванията, посочени:

 

i)  в членове 4 – 12 от настоящата директива за водите, предназначени за консумация от човека, доставяни на крайните потребители от водоснабдителна система или от цистерна;

 

ii)  в членове 4, 5 и 6 и член 11, параграф 4 от настоящата директива за бутилираната вода или водата в контейнери, предназначена за консумация от човека, в предприятие за производство на храни;

 

iii)  в членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива за водата, предназначена за консумация от човека, произведена и използвана в предприятие за производство на храни за производството, преработката и дистрибуцията на храни.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на води, предназначени за консумация от човека .

2.  Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива са изцяло съобразени с принципа на предпазливост и по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на води, предназначени за консумация от човека.

Обосновка

Връзката с принципа на предпазливост следва да е ясно очертана в настоящия член, тъй като, особено предвид въвеждането на подхода, основан на оценка на риска, този принцип следва да залегне в подхода по отношение на задълженията на държавите членки навсякъде в директивата.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че компетентните органи извършват оценка на мащаба на течовете на тяхна територия и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете в сектора на питейната вода. При тази оценка се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически аспекти. До 31 декември 2022 г. държавите членки приемат национални цели за намаляване на мащаба на течовете на водоснабдителните предприятия на тяхна територия до 31 декември 2030 г. Държавите членки също така предоставят целесъобразни стимули, за да гарантират, че водоснабдителните предприятия на тяхна територия изпълняват националните цели.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Ако компетентен орган, отговарящ за добива и разпределението на вода, предназначена за консумация от човека, повери управлението на всички дейности по добива и доставката на вода или на част от тези дейности на водоснабдително предприятие, в договора между компетентния орган и водоснабдително предприятие се посочват произтичащите от настоящата директива отговорности на всяка страна.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По отношение на параметрите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водите, предназначени за консумация от човека, като тези стойности не могат да са по-малко строги от стойностите, посочени в същото приложение .

1.  По отношение на параметрите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водите, предназначени за консумация от човека.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Стойностите, определени съгласно параграф 1, не са по-малко строги от стойностите, посочени в части А, Б и Ба от приложение I. Що се отнася до параметрите, посочени в част Б от приложение I, стойностите се определят единствено за целите на контрола и за гарантиране на спазване на изискванията, определени в член 12.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че агентите за обработка, материалите и процедурите за дезинфекция, използвани за дезинфекция във водоснабдителните системи, не оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на водата, предназначена за консумация от човека. Всяко замърсяване на водата, предназначена за консумация от човека, от употребата на такива агенти, материали и процедури се свежда до минимум, без обаче да се застрашава ефективността на дезинфекцията.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А и Б параметри с параметричните стойности, установени съгласно член 5, е, както следва:

Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А, Б и В параметри с параметричните стойности, установени съгласно член 5, е, както следва:

Изменение    59

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за изворните води — на мястото, където те се бутилират .

в)  за водите, предназначени за консумация от човека и бутилирани или поставени в контейнери, на мястото, където те се бутилират или поставят в контейнери;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  за водите, използвани в предприятие за производство на храни, където водата се доставя от водоснабдително предприятие, на мястото на доставяне на водите в предприятието за производство на храни.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Що се отнася до водите, посочени в параграф 1, буква a), се счита, че държавите членки са изпълнили задълженията си по настоящия член, когато може да се установи, че неспазването на параметрите, предвидени в член 5, се дължи на частна разпределителна система или на нейната поддръжка, с изключение на помещенията от приоритетно значение.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оценка на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 8;

a)  оценка на опасностите за водните обекти или за части от водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, извършвано от държавите членки в съответствие с член 8;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена от водоснабдителните предприятия за целите на контрола на качеството на доставяните от тях води, в съответствие с член 9 и приложение II, част В;

б)  оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена от водоснабдителните предприятия във всяка водоснабдителна система за целите на запазването и контрола на качеството на доставяните от тях води, в съответствие с член 9 и приложение II, част В;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки могат да адаптират прилагането на основания на оценката на риска подход, без да накърняват целта на настоящата директива по отношение на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, и здравето на потребителите, когато са налице особени ограничения, дължащи се на географски обстоятелства, като например отдалеченост или достъпност на зоната за водоснабдяване.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Държавите членки гарантират ясно и подходящо разпределение на отговорностите между заинтересованите лица, както е определено от държавите членки, за прилагането на основания на оценка на риска подход по отношение на водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, както и за вътрешни разпределителни системи. Това разпределение на отговорностите е съобразено с тяхната институционална и правна рамка.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оценките на опасностите се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.

2.  Оценките на опасностите се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години, като се взема предвид изискването, предвидено в член 7 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки да идентифицират водни обекти, и при необходимост се актуализират.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се извършват от много големите и от големите водоснабдителни предприятия в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], както и от малките водоснабдителни предприятия в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят 6 години, и при необходимост се актуализират.

3.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се извършват от водоснабдителните предприятия в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят 6 години, и при необходимост се актуализират.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  В съответствие с членове 8 и 9 от настоящата директива държавите членки предприемат необходимите коригиращи мерки по програмите от мерки и плановете за управление на речните басейни, предвидени съответно в член 11 и член 13 от Директива 2000/60/ЕО.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.

4.  Оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи в обектите, посочени в член 10, параграф 1, се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека

Оценка, контрол и управление на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека

Изменение    71

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат членове 6 и 7 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки гарантират извършването на оценка на опасностите, обхващаща водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, и които доставят средно на ден повече от 10 m3. Оценката на опасностите съдържа следните елементи:

1.  Без да се засяга Директива 2000/60/ЕО, и по-специално членове 4 – 8 от нея, държавите членки, съвместно със своите компетентни органи, отговарящи за водите, гарантират извършването на оценка на опасностите, обхващаща водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, и които доставят средно на ден повече от 10 m3. Оценката на опасностите съдържа следните елементи:

Изменение    72

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  идентифициране и географски данни на всички места за водочерпене във водните обекти, обхванати от оценката на опасностите;

a)  идентифициране и географски данни на всички места за водочерпене във водните обекти или в части от тези водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Като се има предвид, че данните, посочени в настоящата буква, са с потенциално чувствителен характер, по-специално в контекста на защитата на общественото здраве, държавите членки гарантират, че тези данни са защитени и се съобщават единствено на компетентните органи;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО, и защитените територии, посочени в член 6 от същата директива;

б)  картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО;

Обосновка

Това би излязло извън приложното поле на Директивата за питейната вода по отношение на защитените територии (защитените природни зони и хранително-чувствителните зони също са част от защитените територии по член 6). Защитените територии за питейна вода следва да се установяват съгласно член 7; няма нужда от позоваване на член 6.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  идентифициране на опасностите и възможните източници на замърсяване, които засягат водните обекти, обхванати от оценката на опасностите. С оглед на това държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива;

в)  идентифициране на опасностите и възможните източници на замърсяване, които засягат водните обекти или части от водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Тази идентификация на източниците на замърсяване се актуализира редовно в съответствие с член 7. С оглед на това държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  редовен контрол върху водните обекти, обхванати от оценката на опасностите, който е насочен към съответните замърсители, избрани от следните списъци:

г)  редовен контрол върху водните обекти или върху части от тях, обхванати от оценката на опасностите, който е насочен към замърсители, които са от значение за водоснабдяването и които са избрани от следните списъци:

Изменение    76

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  други замърсители, като например пластмасови микрочастици, или специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки въз основа на прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива.

iv)  параметри за мониторинг само в част Вa от приложение I, или други замърсители, като например пластмасови микрочастици, при условие че е въведена методика за измерване на пластмасови микрочастици, както е посочено в член 11, параграф 5б, или специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки въз основа на прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Много малките водоснабдителни предприятия могат да бъдат освободени от изискванията, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, при условие че компетентният орган има предварително и актуално документирано знание за съответните параметри, посочени в тези букви. Това освобождаване се преразглежда от компетентния орган най-малко на всеки три години и при необходимост се актуализира.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект, обхванат от оценката на опасностите, за резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати те могат:

заличава се

a)  да изискат от водоснабдителните предприятия да извършат допълнителен контрол или пречистване във връзка с някои параметри;

 

б)  да позволят на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри, без да са длъжни да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че посочените параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата.

 

Изменение    79

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случаите, в които на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в параграф 2, буква б), държавите членки продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите.

заличава се

Изменение    80

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат посочените по-долу мерки в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и другите заинтересовани страни или гарантират тяхното предприемане от страна на водоснабдителните предприятия:

Въз основа на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат посочените по-долу мерки в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и другите заинтересовани страни:

Изменение    81

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  превантивни мерки за намаляване на необходимото равнище на пречистване и за запазване на качеството на водите, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО;

a)  превантивни мерки за избягване на пречистване или за намаляване на необходимото равнище на пречистване и за запазване на качеството на водите, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО, както и мерки за намаляване на течовете в системата;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  гарантират, че замърсителите, в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и други заинтересовани лица, вземат превантивни мерки за намаляване или избягване на необходимото ниво на пречистване и за опазване на качеството на водата, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО, както и допълнителни мерки, считани за необходими въз основа на мониторинга, извършван съгласно параграф 1, буква г) от настоящия член;

Изменение    83

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  смекчаващи мерки, които се считат за необходими въз основа на контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), с цел да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат съответните действия.

б)  смекчаващи мерки, които се считат за необходими въз основа на контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), с цел да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат съответните действия, както и за да бъде избягвано всяко допълнително пречистване, когато се счита, че превантивните мерки не са достатъчно надеждни или ефективни за своевременно елиминиране на източника на замърсяването;

Обосновка

В някои държави членки водоснабдителните предприятия нямат законовите правомощия сами да вземат решения и да прилагат превантивни или смекчаващи мерки, защото това е в правомощията на публичните органи. С оглед да се осигури съгласуваност с разпоредбите на член 7, параграф 3 от Рамковата директива за водите, превантивните мерки следва, когато е възможно, да бъдат предпочитани за намаляване на необходимото равнище на пречистване.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  когато мерките, определени в букви аа) и б), не са счетени за достатъчни за осигуряването на адекватна защита на човешкото здраве, изискват от водоснабдителните предприятия да извършват допълнително наблюдение на определени параметри на мястото на водочерпене или пречистване, ако това е строго необходимо за предотвратяване на рискове за здравето.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект или части от водните обекти, обхванати от оценката на опасностите, относно резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати от мониторинга и на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, те могат:

 

a)  да позволяват на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри или броя на контролираните параметри, без да изискват от тях да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че въпросните параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата;

 

б)  когато на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в буква а), да продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка на риска по отношение на водоснабдяването

Оценка, контрол и управление на риска по отношение на водоснабдяването

Изменение    87

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, предоставяща възможност за коригиране на честотата на контрола върху всички параметри, посочени в приложение I, части А и Б, които не са основни параметри съгласно приложение II, част Б, в зависимост от тяхното наличие в необработената вода.

Държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, в съответствие с приложение II, част В, предоставяща възможност за коригиране на честотата на контрола върху всички параметри, посочени в приложение I, части А, Б и Ба, които не са основни параметри съгласно приложение II, част Б, в зависимост от тяхното наличие в необработената вода.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на тези параметри държавите членки гарантират възможността за водоснабдителните предприятия да се отклоняват от честотата на пробовземане, определена в приложение II, част Б, в съответствие със спецификациите, определени в приложение II, част В.

По отношение на тези параметри държавите членки гарантират възможността за водоснабдителните предприятия да се отклоняват от честотата на пробовземане, определена в приложение II, част Б, в съответствие със спецификациите, определени в приложение II, част В и в зависимост от тяхното наличие в необработената вода и спецификите на пречистването.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед на това от водоснабдителните предприятия се изисква да вземат под внимание резултатите от оценката на опасностите в съответствие с член 8 от настоящата директива и от мониторинга в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО.

С оглед на това водоснабдителните предприятия вземат под внимание резултатите от оценката на опасностите в съответствие с член 8 от настоящата директива и от мониторинга в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки могат да освобождават много малки водоснабдителни предприятия от параграф 1, при условие че компетентният орган има документирани предварителни и актуални данни за съответните параметри и счита, че не съществува риск за здравето на човека в резултат на такова освобождаване, и без да се засягат задълженията на органа по член 4.

 

Компетентният орган прави преглед на освобождаването на всеки три години или при разкриване на нова опасност от замърсяване във водосборния басейн, като при необходимост това освобождаване се актуализира.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се одобряват от компетентните органи.

2.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването са отговорност на водоснабдителните предприятия, които гарантират, че спазват настоящата директива. За тази цел водоснабдителните предприятия могат да изискват подкрепата на компетентните органи.

 

Държавите членки могат да изискват от компетентните органи да одобряват или наблюдават оценките на риска по отношение на водоснабдителните предприятия.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Въз основа на резултатите от оценката на риска по отношение на водоснабдяването, извършвана съгласно параграф 1, държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия създават план за действие за безопасност на водата, който е пригоден към установените рискове и е пропорционален на размера на водоснабдителното предприятие. Например този план за безопасност на водата може да се отнася до използването на материали в контакт с вода, продукти за пречистване на води, възможни рискове, произтичащи от течове от тръби, или мерки за адаптиране към настоящите и бъдещите предизвикателства, като например изменението на климата, и този план се уточнява допълнително от държавите членки.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи

Оценка, контрол и управление на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи

Изменение    94

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират извършването на оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, която се състои от следните елементи:

1.  Държавите членки гарантират извършването в приоритетни обекти на оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, която се състои от следните елементи:

Изменение    95

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оценка на потенциалните рискове, свързани с вътрешните водоснабдителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали те оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете и обикновено се използва за консумация от човека, и в частност — където водата се доставя на населението в приоритетни обекти;

a)  оценка на потенциалните рискове, свързани с вътрешните водоснабдителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали те оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете и обикновено се използва за консумация от човека;

Изменение    96

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  редовен контрол на изброените в приложение I, част В параметри в обектите, в които потенциалната опасност за здравето на човека се смята за най-висока. Целесъобразните параметри и обекти за контрол се избират въз основа на оценката по буква а).

б)  редовен контрол на изброените в приложение I, част В параметри в приоритетните обекти, в които са идентифицирани особени рискове по отношение на качеството на водите по време на оценката по буква а).

Изменение    97

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във връзка с редовния контрол, посочен в първата алинея, държавите членки могат да създадат стратегия за контрол, насочена най-вече към приоритетните обекти;

Във връзка с редовния контрол държавите членки гарантират достъп до съоръженията в приоритетните обекти за целите на пробовземането и могат да създадат стратегия за контрол, по-специално по отношение на бактериите от вида Legionella pneumophila;

Изменение    98

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  проверка дали експлоатационните показатели на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, са подходящи по отношение на съществените характеристики, свързани с основните изисквания към строежите, посочени в точка 3, буква д) от приложение I към Регламент (ЕС) № 305/2011.

в)  проверка дали експлоатационните показатели на продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, са подходящи по отношение на защитата на здравето на човека.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  проверка дали използваните материали са подходящи за контакт с води, предназначени за консумация от човека, и дали са изпълнени изискванията, посочени в член 11.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато въз основа на оценката, извършена съгласно параграф 1, буква а), държавите членки преценят, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешната разпределителна система или от свързани с нея продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, буква б) показва, че не са спазени параметричните стойности, посочени в приложение I, част В, държавите членки:

2.  Когато въз основа на оценката, извършена съгласно параграф 1, буква а), държавите членки преценят, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешната разпределителна система в приоритетните обекти или от свързани с нея продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, буква б) показва, че не са спазени параметричните стойности, посочени в приложение I, част В, държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В.

a)  предприемат подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В;

 

б)  предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че веществата или химикалите, мигриращи от строителните продукти, които са използвани за подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, не застрашават нито пряко, нито косвено здравето на човека;

 

в)  предприемат други мерки, като например използване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия на подходящи технологии за крайна обработка с цел промяна на естеството или свойствата на водите преди да бъдат доставени, така че да се премахне или намали рискът от несъответствие с параметричните стойности след доставянето;

 

г)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;

 

д)  организират обучения за водопроводчици и други специализирани кадри в сферата на вътрешните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти;

 

е)  гарантират въвеждането на ефективни мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването и елиминирането на евентуални огнища на Legionella.

 

Изменение    101

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  С оглед на намаляване на рисковете по отношение на вътрешното разпределение във всички вътрешни разпределителни мрежи, държавите членки:

 

a)  насърчават собствениците на обществени и частни помещения да извършват оценка на рисковете по отношение на вътрешното разпределение;

 

б)  информират потребителите и собствениците на обществени и частни помещения за мерките, насочени към премахване или намаляване на риска от несъответствие със стандартите за качество на водата, предназначена за консумация от човека, във вътрешната разпределителна система;

 

в)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;

 

г)  насърчават обучения за водопроводчици и други професионалисти в сферата на вътрешните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти и материали в контакт с води; както и

 

д)  гарантират въвеждането на ефективни и пропорционални на риска мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването на евентуални огнища на зарази с бактерии от вида Legionella, по-специално Legionella pneumophila, и справянето с тях.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Минимални хигиенни изисквания за продуктите, веществата и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека

 

1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че веществата и материалите, които се използват за производството на всички нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, предлагани на пазара и използвани за водочерпене, пречистване или разпределение, или онечистванията, свързвани с тези вещества:

 

a)  не понижават пряко или косвено защитата на здравето на човека, както предвижда настоящата директива;

 

б)  не засягат мириса или вкуса на водата, предназначена за консумация от човека;

 

в)  не присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, в по-висока концентрация от необходимото равнище за постигане на целта, за която се използват; както и

 

г)  не благоприятстват микробния растеж.

 

2.  За целите на осигуряването на хармонизираното прилагане на параграф 1, в срок до... [3 години от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива чрез определяне на минималните изисквания по отношение на хигиената и списъка с разрешени в рамките на Съюза вещества, използвани за производството на материали в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, включително пределни стойности на специфична миграция и специални условия за употреба, когато е приложимо. Комисията преразглежда и актуализира редовно този списък в съответствие с последните научни и технологични разработки.

 

3.  За оказване на подкрепа на Комисията при приемането и изменението на делегираните актове съгласно параграф 2 се създава постоянен комитет, който е съставен от представители, определени от държавите членки, които могат да се обръщат за помощ към експерти или консултанти.

 

4.  Материалите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, които са обхванати от други законодателни актове на Съюза, като например Регламент(EС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета, отговарят на предвидените в параграфи 1 и 2 изисквания.

 

______________

 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите членки предприемат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.

1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали те отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите членки предприемат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки съобщават на Комисията резултатите от контрола, извършен в съответствие с контрола на параметрите, изброени в приложение I, част Са, в срок до... [три години от датата на влизане в сила на настоящата директива], а след това — веднъж годишно.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да изменя настоящата директива чрез актуализиране на веществата, включени в списъка за наблюдение, посочен в приложение I, част Ва. Комисията може да решава да прибавя вещества, когато съществува риск такива вещества да присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, и да представляват потенциален риск за здравето на човека, но по отношение на които научните познания не са доказали риск за човешкото здраве. За тази цел Комисията се основава по-специално на научните изследвания на СЗО. Прибавянето на всяко ново вещество е надлежно обосновано по член 1 от настоящата директива.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  До ... [1 година от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива с методология за измерване на пластмасовите микрочастици, включени в списъка на поставени под наблюдение вещества в приложение I, част Ва.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.

1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, на мястото на определяне на съответствието, посочено в член 6, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на несъответствие с параметричните стойности, определени в приложение I, част В, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 2, букви а)—е).

В случай на несъответствие с параметричните стойности, определени в приложение I, част В, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 2а.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Неспазването на минималните изисквания по отношение на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, автоматично се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека.

Евентуалното неспазване на минималните изисквания по отношение на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека, освен в случаите, когато компетентните органи считат, че неспазването на параметричната стойност е маловажно.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 12 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случаите, описани в параграфи 2 и 3, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:

4.  В случаите, описани в параграфи 2 и 3, когато несъответствието с параметричните стойности се счита за потенциална опасност за здравето на човека, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:

Изменение    110

Предложение за директива

Член 12 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Мерките, посочени в букви а), б) и в), се предприемат в сътрудничество със съответното водоснабдително предприятие.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.

5.  Когато несъответствието е установено на мястото на определяне на съответствието, компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Дерогации

 

1.  Държавите членки могат да допуснат дерогации от параметричните стойности, определени в приложение I, част Б, или определени в съответствие с член 5, параграф 2, до друга определена от тях максимална стойност, стига посочените дерогации да не представляват потенциална опасност за здравето на хората и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване на разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, в съответната зона. Посочените дерогации се ограничават до следните случаи:

 

a)  нова зона за водоснабдяване;

 

б)  нов източник на замърсяване, открит в зона за водоснабдяване или новооткрити или установени параметри.

 

Дерогациите са възможно най-ограничени във времето и не надхвърлят период от три години, след чието изтичане държавите членки правят преглед, за да установят дали е постигнат достатъчен напредък.

 

При изключителни обстоятелства държава членка може да допусне втора дерогация по отношение на първа алинея, букви а) и б). Когато държава членка има намерение да допусне посочената втора дерогация, тя предава на Комисията изготвения отчет, както и мотивите, които обосновават нейното решение да предостави втора дерогация. Продължителността на посочената втора дерогация не превишава три години.

 

2.  Всяка дерогация, допусната в съответствие с параграф 1, съдържа следните сведения:

 

a)  мотивите за дерогацията;

 

б)  съответния параметър, резултатите от предишни проверки и максимално допустимата стойност, предвидена съгласно тази дерогация;

 

в)  географската зона, количеството вода, разпределяно ежедневно, съответното население и евентуалното отражение върху съответните предприятия от хранителната промишленост;

 

г)  подходяща програма за контрол, предвиждаща, според случая, по-чести проверки;

 

д)  резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, оценка на разходите и разпоредби по отчетността; както и

 

е)  изискваната продължителност на дерогацията.

 

3.  Ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно и че мерките за отстраняване, взети в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 2, позволяват да се поправи положението в максимален срок от тридесет дни, сведенията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, не трябва да се посочват в дерогацията.

 

В този случай компетентните органи или другите съответни инстанции трябва да определят в дерогацията само максимално допустимата стойност за съответния параметър и дадения срок за поправяне на положението.

 

4.  Прибягването до параграф 3 повече не е възможно, когато една и съща параметрична стойност, приложима към дадено водоснабдяване, не е била спазвана в продължение на повече от тридесет дни общо през последните дванадесет месеца.

 

5.  Всяка държава членка, която е приложила предвидените в настоящия член дерогации, гарантира, че засегнатото от тези дерогации население е информирано бързо и по подходящ начин за дерогацията и за съпътстващите условия. При необходимост, държавата членка гарантира предоставянето на съвети на специални групи от населението, за които дерогацията може да представлява особен риск.

 

Посочените в параграф 1 задължения не се прилагат в случаите, посочени в параграф 3, освен ако компетентните органи не решат друго.

 

6.  Освен за дерогациите, допускани в съответствие с параграф 3, държавите членки информират Комисията в срок до два месеца за всяка допусната дерогация, отнасяща се до разпределение, което е над 1000 m3 средно на ден или което снабдява над 5000 души, като ѝ представят сведенията, посочени в параграф 2.

 

7.  Настоящият член не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга член 9 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа на всички хора до води, предназначени за консумация от човека, и насърчават тяхното използване на своя територия. Това включва всяка една от следните мерки:

1.  Без да се засяга член 9 от Директива 2000/60/ЕО и принципа за субсидиарност и пропорционалност, като отчитат местните и регионалните перспективи и обстоятелства, свързани с водоразпределението, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа на всички хора до води, предназначени за консумация от човека, и насърчават тяхното използване на своя територия.

a)  идентифициране на хората без достъп до води, предназначени за консумация от човека, и на причините за липса на такъв достъп (например принадлежността на тези хора към уязвима и маргинализирана група), като се извършва оценка на възможностите за подобряване на техния достъп и информирането им за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до води, предназначени за консумация от човека;

За тази цел държавите членки идентифицират хората без достъп или с ограничен достъп до води, предназначени за консумация от човека, включително уязвими и маргинализирани групи, и на причините за липса на такъв достъп, като се извършва оценка на възможностите за подобряване на техния достъп и на ясното им информиране за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до води;

 

Държавите членки вземат също мерки, като например:

б)  инсталиране и поддържане на оборудване както на открито, така и в закрити помещения за свободен и безплатен достъп на обществени места до води, предназначени за консумация от човека;

a)  инсталиране и поддържане на оборудване както на открито, така и в закрити помещения, включително места за наливане на вода – за свободен и безплатен достъп на обществени места до води, предназначени за консумация от човека, при условие че това е технически осъществимо и пропорционално по отношение на необходимостта от такива мерки; Посочените мерки вземат също така предвид специфичните местни условия, например климатът и географията;

в)  популяризиране на водите, предназначени за консумация от човека, посредством:

в)  популяризиране на водите, предназначени за консумация от човека, посредством:

i)  организиране на кампании за информиране на гражданите относно качеството на тези води;

i)  организиране на кампании за информиране на гражданите относно високото качество на чешмените води;

 

ia)  стартиране на кампании за насърчаване на широката общественост да използва бутилки за вода за многократна употреба и стартиране на инициативи за повишаване на осведомеността относно местоположението на местата за наливане на вода;

ii)  насърчаване на снабдяването на административните и обществените сгради с такива води;

ii)  насърчаване на снабдяването на административните и обществените сгради с такива води;

iii)  насърчаване на безплатното предоставяне на такива води в ресторанти, столови и при услугите във връзка с кетъринга.

iii)  насърчаване на предоставянето на такива води безплатно или срещу заплащане на ниска такса за обслужване, за клиенти в ресторанти, столови и при услугите във връзка с кетъринга

Изменение    114

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на информацията, събрана съгласно параграф 1, буква а), държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира достъпът на уязвимите и маргинализираните групи до води, предназначени за консумация от човека.

Въз основа на информацията, събрана съгласно параграф 1, буква а), държавите членки предприемат мерки, които считат за необходими и целесъобразни, за да се гарантира достъпът на уязвимите и маргинализираните групи до води, предназначени за консумация от човека.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато задълженията по настоящия член са възложени на местни публични органи съгласно националното право, държавите членки гарантират, че тези органи разполагат със средства и ресурси, за да осигурят достъп до води, предназначени за консумация от човека, както и че всички мерки в това отношение са пропорционални на:

 

i)  ресурсите на съответната разпределителна мрежа;

 

ii)  размера на мрежата; както и

 

iii)  очакваните ползи.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират публикуването онлайн на подходяща и актуална информация, която е достъпна за всички потребители и която се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с приложение IV.

1.  Държавите членки гарантират публикуването онлайн, или на друг удобен за ползвателите начин, на подходяща, актуална и достъпна информация за всички потребители и която се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с приложение IV, като се съобразяват с приложимите правила за защита на данните.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всички потребители получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата форма (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения), без да се налага да я изискват, следната информация:

Държавите членки гарантират, че всички потребители получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата и леснодостъпна форма (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения), както е определено от компетентния орган, следната информация:

Изменение    118

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  анализ на разходите във връзка с тарифата за кубичен метър вода, предназначена за консумация от човека (включително постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко разходите, свързани със следните елементи:

a)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, анализ на разходите във връзка с тарифата за кубичен метър вода, предназначена за консумация от човека (включително разпределението на постоянните и променливите разходи);

Изменение    119

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  мерките, предприети от водоснабдителните предприятия за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 5;

заличава се

Изменение    120

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека;

заличава се

Изменение    121

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  събирането и пречистването на отпадъчните води;

заличава се

Изменение    122

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  мерките, предприети в съответствие с член 13, в случай че водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;

заличава се

Изменение    123

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  информация относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, включително индикативни параметри;

Изменение    124

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  цената за литър и кубически метър на доставяната вода, предназначена за консумация от човека;

б)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, цената за доставка на литър кубически метър вода, предназначена за консумация от човека, и фактурираната цена на литър; когато разходите не се възстановяват чрез тарифна система, общият размер на годишните разходи, които се понасят от водоснабдителната система, за да се гарантира съответствие с настоящата директива, съпроводено от контекстуална и относима информация как водата, предназначена за консумация от човека, се доставя до зоната;

Изменение    125

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека;

Изменение    126

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  количеството вода, употребено от домакинството най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението;

в)  количеството вода, употребено от домакинството най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически осъществимо и само ако водоснабдителното предприятие разполага с тази информация;

Изменение    127

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата от същата категория;

г)  сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата, когато е приложимо съгласно буква в);

Изменение    128

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват форматът и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.

Държавите членки определят ясно разделение на отговорностите по отношение на предоставянето на информацията, посочена в първа алинея между водоснабдителните предприятия, заинтересованите страни и компетентните местни органи. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея.

Изменение    129

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с питейната вода и причинили потенциална опасност за здравето на човека без значение дали е било установено несъответствие с параметричните стойности която потенциална опасност е продължила повече от 10 последователни дни и е засегнала най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12.

г)  създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с питейната вода и причинили потенциален риск за здравето на човека без значение дали е било установено несъответствие с параметричните стойности която потенциална опасност е продължила повече от 10 последователни дни и е засегнала най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12.

Изменение    130

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват форматът и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3.

4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3.

Изменение    131

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.

заличава се

Изменение    132

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  разпоредбите, свързани с посочения в член 13 достъп до води;

б)  разпоредбите, свързани с посочения в член 13 достъп до води и дела на населението без достъп до вода;

Изменение    133

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 14 и приложение IV.

в)  разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 14 и приложение IV, включително лесно достъпен преглед на равнище на Съюза на информацията, посочена в точка 7 от приложение IV.

Изменение    134

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията, не по-късно от ... [пет години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], а след това, когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно потенциалната опасност за водата, предназначена за консумация от човека поради пластмасови микрочастици, лекарствени продукти и евентуално други нововъзникващи замърсители, както и относно свързаните с това потенциални рискове за здравето. Комисията се оправомощава при необходимост да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез определяне на параметрични стойности за пластмасовите микрочастици, лекарствените продукти и други нововъзникващи замърсители във водата, предназначена за консумация от човека.

Обосновка

Важно е да се наблюдават нововъзникващите вещества в питейната вода и при определянето на опасности за здравето да могат да се въвеждат параметрични стойности. Необходим е единен подход на ЕС за определяне или извеждане на параметрични стойности, за да се гарантира еднаква защита в целия ЕС.

Изменение    135

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на това дали член 10а е довел до достатъчно ниво на хармонизация на хигиенните изисквания относно материалите и продуктите в контакт с водата, предназначена за консумация от човека и, ако е необходимо, предприема допълнителни подходящи мерки.

Изменение    136

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към [крайна дата за транспониране на настоящата директива], продължават да се прилагат до изтичане на срока им. Тези дерогации не могат да бъдат подновявани.

2.  Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към [крайна дата за транспониране на настоящата директива], продължават да се прилагат до изтичане на срока им.

Изменение    137

Предложение за директива

Приложение I – част A – таблица

Бележка

За бутилираните води или за водите в контейнери, предназначени за консумация от човека, параметрите, изброени в настоящата част, не се изпитват, освен в случай на предназначени за консумация от човека бутилирани чешмени води или чешмени води в контейнер.

Изменение    138

Предложение за директива

Приложение I – част Б – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Химични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0 010

μg/l

 

Бета-естрадиол (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Бисфенол А

0,01

μg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хлорати

0,25

mg/l

 

Хлорити

0,25

mg/l

 

Хром

25

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

Халооцетни киселини (AHA)

80

μg/l

Сума от следните девет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина, моно- и дибромооцетна киселина, бромохлорооцетна киселина, бромодихлорооцетна киселина, дибромохлорооцетна киселина и трибромооцетна киселина.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Живак

1,0

μg/l

 

Микроцистин-LR

10

μg/l

 

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нонилфенол

0,3

μg/l

 

Пестициди

0,10

μg/l

„Пестициди“ означава:

 

 

 

органични инсектициди,

 

 

 

органични хербициди,

 

 

 

органични фунгициди,

 

 

 

органични нематоциди,

 

 

 

органични акарициди,

 

 

 

органични алгициди,

 

 

 

органични родентициди,

 

 

 

органични слимициди,

 

 

 

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа) и техните метаболити, както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (EО) № 1107/11.

 

 

 

Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид.

 

 

 

Параметричната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l. 

Пестициди — общо

0,50

μg/l

„Пестициди — общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ означава всяко отделно пер- и полифлуороалкилирано вещество (химична формула CnF2n+1−R).

PFASs — общо

0,50

μg/l

„PFASs – общо“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилираните вещества (химична формула CnF2n+1−R).

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен.

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сума от концентрациите с отбелязани на определените параметри

Трихалометани (ТХМ) — общо

100

μg/l

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

 

 

 

Сума от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

Уран

30

μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

__________________

1. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

 

Изменение

Химични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0 010

μg/l

 

Бета-естрадиол (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Бисфенол А

0,1

μg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хлорати

0,25

mg/l

 

Хлорити

0,25

mg/l

 

Хром

25

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

Халооцетни киселини (AHA)

80

μg/l

Сума от следните девет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина, моно- и дибромооцетна киселина, бромохлорооцетна киселина, бромодихлорооцетна киселина, дибромохлорооцетна киселина и трибромооцетна киселина.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Живак

1,0

μg/l

 

Микроцистин-LR

10

μg/l

 

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нонилфенол

0,3

μg/l

 

Пестициди

0,10

μg/l

„Пестициди“ означава:

 

 

 

органични инсектициди,

 

 

 

органични хербициди,

 

 

 

органични фунгициди,

 

 

 

органични нематоциди,

 

 

 

органични акарициди,

 

 

 

органични алгициди,

 

 

 

органични родентициди,

 

 

 

органични слимициди,

 

 

 

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа) и техните метаболити, както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (EО) № 1107/11.

 

 

 

Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид.

 

 

 

Параметричната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l. 

Пестициди — общо

0,50

μg/l

„Пестициди — общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ означава всяко отделно пер- и полифлуороалкилирано вещество (химична формула CnF2n+1−R).

PFASs — общо

0,30

μg/l

„PFASs – общо“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилираните вещества (химична формула CnF2n+1−R).

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен.

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сума от концентрациите с отбелязани на определените параметри

Трихалометани (ТХМ) — общо

100

μg/l

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

 

 

 

Сума от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

Уран

30

μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

__________________

1.Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Обосновка

Променената стойност на BPA в това изменение има за цел да коригира печатна грешка, допусната от Комисията при транспонирането на препоръките на СЗО.

Изменение    139

Предложение за директива

Приложение I – част Б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

 

 

 

Изменение

Индикативни параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Алуминий

200

μg/l

 

Амониеви съединения

0,50

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Бележка 1

Цвят

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Проводимост

2 500

μS cm-1 при 20 °C

Бележка 1

Концентрация на водородни йони

≥ 6,5 и ≤ 9,5

единици рН

Бележки 1 и 3

Желязо

200

μg/l

 

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Сулфати

250

mg/l

Бележка 1

Натрий

200

mg/l

 

Вкус

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Съдържание на колонии при 22 °C

Без ненормална промяна

 

 

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

 

Общо органичен въглерод (COT)

Без ненормална промяна

 

 

Мътност

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Бележка 1:

Водите не трябва да бъдат агресивни.

Бележка 2:

Този параметър се измерва само в случай че водите произлизат от повърхностни източници или се влияят от тях. В случай на неспазване на тази параметрична стойност съответната държава членка провежда проучване на водоснабдяването, за да се увери, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве, произтичаща от присъствието на патогенни микроорганизми, например cryptosporidium.

Бележка 3:

За бутилираните води или за водите в контейнери минималната стойност може да се намали до 4,5 единици рН.

За бутилираните води или за водите в контейнери, природно богати или изкуствено обогатени с въглероден двуокис, минималната стойност може да бъде по-ниска.

Изменение    140

Предложение за директива

Приложение I – част В

 

Текст, предложен от Комисията

Параметри от значение за оценката на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Legionella

< 1 000

Брой/l

В случай че по отношение на Legionella не е спазена параметричната стойност от <1000/l, се извършва повторно вземане на проби за Legionella pneumophila. При отсъствие на Legionella pneumophila параметричната стойност за Legionella е <10 000/l.

Олово

5

μg/l

Стойността се спазва най-късно до... [десет години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

 

Изменение

Параметри от значение за оценката на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Legionella pneumophila

< 1 000

Брой/l

 

Legionella

< 10 000

Брой/l

При отсъствие на Legionella pneumophila, чиято параметрична стойност е < 1000/l, параметричната стойност за Legionella е < 10 000/l.

Олово

5

μg/l

Стойността се спазва най-късно до... [десет години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Изменение    141

Предложение за директива

Приложение I – част В а (нова)

Пластмасови микрочастици

Наблюдението се извършва в съответствие с методиката за измерване на пластмасови микрочастици, определена в делегирания акт, посочен в член 11, параграф 5б.

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    142

Предложение за директива

Приложение II – част Б – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Escherichia coli (E. coli), спорите на Clostridium perfringens и соматичните колифаги се считат за основни параметри и не могат да бъдат подлагани на оценка на риска по отношение на водоснабдяването в съответствие с част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2.

Escherichia coli (E. coli) и ентерококите се считат за основни параметри и не могат да бъдат подлагани на оценка на риска по отношение на водоснабдяването в съответствие с част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2.

Изменение    143

Предложение за директива

Приложение II – част Б – точка 2 – таблица 1

Воден обем (m3), разпределян или получаван ежедневно в разпределителната зона

Минимален брой проби годишно

≤ 100

10a

> 100      ≤ 1 000

10a

> 1 000    ≤ 10 000

50b

> 10 000    ≤ 100 000

365

> 100 000

365

 

Изменение

Таблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху съответствието

Воден обем (m3), разпределян или получаван ежедневно в разпределителната зона

Минимален брой проби годишно – задължителни параметри

Минимален брой проби годишно – незадължителни параметри

≤ 100

6

2

> 100

≤ 1 000

12

3

> 1000

≤ 5000

24

4

> 5000

≤ 10 000

52

5

> 10 000

≤ 50 000

104

6

> 50 000

≤ 100 000

208

6

 

 

 

+ 1

 

 

 

за всеки 25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 100 000

365

12

 

 

+1

 

 

за всеки 25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

Изменение    144

Предложение за директива

Приложение IІ – част Г – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Пробите за Legionella във вътрешните водоразпределителни системи се вземат в рисковите точки на размножаване и/или на експозиция на Legionella pneumophila. Държавите членки създават насоки за методите за пробовземане на Legionella]

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    145

Предложение за директива

Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Минимални изисквания за хигиена по отношение на веществата и материалите за производството на нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека:

 

a)  списък на веществата, разрешени за използване при производството на материали, включително, но не ограничени до, органични материали, еластомери, силикони, метали, цимент, йоннообменни смоли и съставни материали, както и произведени от тях продукти.

 

б)  специфични изисквания за използването на вещества в материалите и произведените от тях продукти.

 

в)  специфични ограничения за миграцията на определени вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

 

г)  Правила относно хигиената по отношение на други свойства, които са необходими за изпълнението на разпоредбите.

 

д)  Основни правила за проверка на съответствието с букви а) – г).

 

е)  Правила по отношение на пробовземането и методи за анализ с цел проверка на съответствието с букви a) – г).

Обосновка

Наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, и за повече яснота.

Изменение    146

Предложение за директива

Приложение IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Изменение    147

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На потребителите се осигурява достъп до следната информация онлайн, представена по лесен за ползване и персонализиран начин:

На потребителите се осигурява достъп до следната информация онлайн или представена по еднакво лесен за ползване и персонализиран начин:

Изменение    148

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  идентифициране на съответното водоснабдително предприятие;

(1)  идентифициране на съответното водоснабдително предприятие, на площта и броя на хората, на които се доставя вода, и начинът на производство на водата;

Изменение    149

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  най-актуалните резултати от контрола на параметрите, посочени в приложение I, части А и Б, в това число честотата и мястото на пунктовете за пробовземане, които се отнасят до зоната, засягаща потребителя, както и параметричната стойност, определена в съответствие с член 5. Резултатите от контрола не трябва да са по-стари от:

(2)  преглед най-актуалните резултати от контрола на параметрите на водоснабдителното дружество, посочени в приложение I, части А, Б и Ба, в това число честотата и мястото на пунктовете за пробовземане, които се отнасят до зоната, засягаща потребителя, както и параметричната стойност, определена в съответствие с член 5. Резултатите от контрола не трябва да са по-стари от:

Изменение    150

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  в случай на превишаване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5 информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация;

(3)  в случай на потенциална опасност за здравето на хората, определена от компетентните органи след превишаване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5 информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация;

Изменение    151

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  обобщение на съответната оценка на риска по отношение на водоснабдяването;

заличава се

Изменение    152

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  информация за следните параметри с индикаторно значение и свързаните с тях параметрични стойности:

(5)  информация за параметрите с индикаторно значение, изброени в приложение 1, част В, и свързаните с тях параметрични стойности;

a)  цвят;

 

б)  pH (концентрация на водородни йони);

 

в)  eлектропроводимост;

 

г)  желязо;

 

д)  манган;

 

е)  мирис;

 

ж)  вкус;

 

з)  твърдост;

 

i)  минерали, аниони/катиони, разтворени във вода:

 

  борати — BO3-

 

  карбонати — CO32-

 

  хлориди — Cl-,

 

  флуориди — F-,

 

  хидрогенкарбонати — HCO3-

 

  нитрати — NO3-

 

  нитрити — NO2-

 

  фосфати — PO43-

 

  силикати — SiO2

 

  сулфати — SO42-

 

  сулфиди — S2-

 

  алуминий — Al,

 

  амониеви йони — NH4+,

 

  калций — Ca,

 

  магнезий — Mg,

 

  калий — K,

 

  натрий — Na.

 

По отношение на тези параметрични стойности, както и на други нейонизирани съединения и микроелементи, могат да бъдат публикувани референтни стойности и/или обяснения;

 

Изменение    153

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  съвети за потребителите, включително за начините, по които може да се намали потреблението на вода;

(6)  съвети за потребителите, включително, по целесъобразност, за начините, по които може да се намали потреблението на вода и по които водата се използва отговорно според местните условия;

Изменение    154

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  за много големите водоснабдителни предприятия — годишна информация относно:

(7)  за големите и много големите водоснабдителни предприятия — годишна информация относно:

Изменение    155

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  цялостното функциониране на системата за водоснабдяване по отношение на ефективността, включително относно дела на течовете и потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода;

a)  цялостното функциониране на системата за водоснабдяване по отношение на ефективността, включително относно равнището на течовете съгласно определеното от държавите членки;

Изменение    156

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  управлението и ръководството на водоснабдителното предприятие, включително за състава на управителния съвет;

б)  информация относно модела на управление и структурата на собствеността на водоснабдителното предприятие;

Изменение    157

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  анализ на разходите на плащаната от потребителите тарифа за кубичен метър вода (включително постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко разходите, свързани с потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода, предприетите от водоснабдителните предприятия мерки за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 4, пречистването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, събирането и пречистването на отпадъчните води, както и разходите, свързани с мерките за целите на член 13, когато водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;

г)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, анализ на структурата на тарифата за кубичен метър вода, включително разходите, свързани с предприетите от водоснабдителните предприятия мерки за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 4, пречистването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, както и разходите, свързани с мерките за целите на член 13, когато водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;

Изменение    158

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  размера на инвестициите, които водоснабдителното предприятие е преценило за необходими, за да се гарантира финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги (включително за поддръжка на инфраструктурата) и размера на действително получените или възстановени инвестиции;

д)  размера на направените, текущите и планираните инвестиции, както и финансовия план;

Изменение    159

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  обобщение и статистически данни във връзка с потребителските жалби, както и във връзка със сроковете и целесъобразността на действията в отговор на възникнали проблеми;

ж)  обобщение и статистически данни във връзка с потребителските жалби, както и във връзка с начина, по който е намерено решение за тях;

Изменение    160

Предложение за директива

Приложение IV – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  при поискване достъп до данни за минали периоди през предходните 10 години за информацията по точки (2) и (3).

(8)  при поискване достъп до данни за минали периоди през предходните 10 години за информацията по точки (2) и (3) и не по-рано от датата на транспониране на настоящата директива.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [3]  ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Достъпът до висококачествена питейна вода остава важна тема за европейските граждани, която е свързана с тяхното ежедневие, засяга здравето и дейностите им. Директивата за питейната вода е един от стълбовете на европейското законодателство в областта на водата. Въведен в края на 80-те години, този текст днес осигурява снабдяването с висококачествена питейна вода в повече от 99% от случаите в Съюза. Директива 98/83/ЕО обаче е в сила вече двадесет години и от влизането си не е претърпяла съществена преработка. Следователно целта на настоящото преразглеждане е привеждане на стандартите за качество на питейната вода в съответствие с най-новите научни данни и адаптиране на законодателната рамка, за да се отговори по-добре на новите предизвикателства, като изменението на климата и прехода към кръгова икономика.

В проучването си по REFIT Европейската комисия определя четири области с потенциал за подобрение, а именно списъкът на параметрите, използването на подход, основаващ се на оценка на риска, повишаването на прозрачността и на достъпа на потребителите до свързана с водата, която консумират, информация и накрая – материалите в контакт с водата. Докладчикът напълно подкрепя тези приоритетни цели и предлага внасянето на определен брой изменения, които са обобщени по-нататък.

Актуализиране на параметрите за качество на питейната вода

Параметрите за качество, описани в приложение I, представляват крайъгълният камък на директивата. Те определят равнището на амбициозност на текста, с оглед на постигане на основната цел, а именно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. От 1998 г. досега параметрите не са преразглеждани основно, което накара европейското бюро на Световната здравна организация (СЗО) да отправи препоръки за актуализиране на списъка с параметрите и параметричните стойности от Директива 98/83/ЕО. И докато докладчикът се присъединява към подхода на Комисията, която повтаря основната част от препоръките на СЗО за актуализиране на списъка с параметрите, то той не подкрепя предложенията за приемане на по-строга рамка за няколко параметъра, следвайки принципа на предпазливост. Препоръките на СЗО относно водата, предназначена за консумация от човека, които се основават на най-пълните научни данни, предоставят необходимите гаранции за здравето на хората. За сметка на това, ако определени параметрични стойности се направят по-строги без широк научен консенсус, това би довело до по-сериозни разходи за всички заинтересовани страни, които отговарят за питейната вода, като се започне от водоснабдителните предприятия, които може да прилагат допълнително пречистване. От друга страна, въвеждането на стойности за нови параметри, както предлага Комисията (напр. нарушители на функциите на ендокринната система, пластмасови микрочастици), поставя въпроси в два аспекта. От една страна, тъй като тези стойности се основават на екологични критерии, бяха изразени съмнения във връзка с тяхната уместност с оглед на прилагането им в текст, отнасящ се до здравето на човека. Такъв е случаят с нарушителите на функциите на ендокринната система. От друга страна, въпреки нарастващия интерес към тях, научните изследвания върху пластмасовите микрочастици все още са на ранен етап. При липсата на солидни данни и на признат от научната общност метод за анализ, според докладчика добавянето на този параметър не се счита за желателно. Като прилага принципа на предпазливост и въз основа на модела на Рамковата директива за водата (2000/60/ЕО), той предлага да се въведе списък на параметрите, които да се поставят „под наблюдение“, за да се допринесе за подобряване на научните познания и да се планира предварително управлението на нововъзникващи замърсители.

Да се остави на държавите членки отговорността за спазването на стандартите за качество на водата

След определянето на амбициозни стандарти за качество, тяхното спазване е задължително условие за действителното изпълнение на предмета на настоящата директива. Тъй като става въпрос за европейска директива и съгласно принципа на субсидиарност, докладчикът е на мнение да се запази отговорността на държавите членки при прилагането на тези минимални изисквания за качество. За целта докладчикът желае държавите членки да станат компетентни, по-специално чрез националния си орган, отговарящ за питейната вода, за оценката на рисковете за здравето на човека в случай на превишаване на параметричните стойности. Не всяко превишаване само по себе си представлява потенциален риск за здравето на хората. Това зависи от вида на съответния параметър (основен или не) и от нивото на превишаване.

Освен това докладчикът счита, че дерогациите следва да бъдат запазени, като същевременно се адаптират към контекста и като се насърчи по-бързото и по-ефективно привеждане в съответствие от държавите членки. С настоящото преразглеждане се показва високо ниво на амбиция и се въвежда нов подход (според рисковете), което дава основание за предоставяне на време за адаптиране, необходимо за държавите членки и за водоснабдителните предприятия. Премахването на използването на дерогации би могло да има контрапродуктивен ефект, като насърчи водоснабдителните предприятия да дадат предпочитание на корективни за сметка на превантивните мерки. Това би било срещу логиката на подход според рисковете.

Всеобщо използване на подхода според рисковете

Въведено частично с преразглеждането от 2015 г. като незадължително, всеобщото използване на подхода според рисковете, както е предложено от Европейската комисия въз основа на препоръките на СЗО, напълно се подкрепя от докладчика. Става дума за възприемане на по-добро управление на водните ресурси, за да се избегне или да се намали пречистването на водата, предназначена в края на веригата за консумация от човека. Като необходими са счетени няколко корекции.

На първо място би могло да се изясни разпределението на отговорностите между различните участници, отговарящи за водата (държава, компетентни органи, водоснабдителни предприятия, участници, отговарящи за замърсяването или за риска от замърсяване, гражданите), по-специално в членове 7 и 10 от проекта за преразглеждане. В това отношение следва да се прилага подходът според рисковете с оглед на принципите на субсидиарност, на предпазните мерки и на „замърсителят плаща“.

Може да се засили също и връзката на проекта за директива с останалото законодателство на Съюза в областта на водата. Прилагането в действие на принципа според рисковете е тясно свързано с целите и разпоредбите на Рамковата директива за водата (2000/60/ЕО), по-специално що се отнася до оценката на опасностите и на потенциалните източници на замърсяване. В рамките на осъществяването на оценката на опасностите и на управлението на рисковете, свързани с водните обекти, използвани за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, може да се направят няколко пояснения, за да се гарантира подходящо единодействие между двете директиви и да се избегнат дублирания.

Прилагането на подхода според рисковете трябва също така да е и пропорционално на размера и на средствата на водоснабдителните предприятия. С тази логика значително се реформира функционирането на водоснабдителните предприятия. Тя предполага инвестиции в инфраструктура и води до нови оперативни разходи, които не са взети в достатъчна степен предвид при извършеното от Комисията проучване на въздействието. Пример за това е разходът за пробовземане за целите на контрола на качеството на водата. Следователно докладчикът предлага няколко мерки за адаптиране за малките и средните водоснабдителни предприятия, чиито средства са по-ограничени.

Макар докладчикът да подкрепя заключението, според което определен брой санитарни проблеми с водата, предназначена за консумация от човека, са свързани с вътрешните разпределителни мрежи (в сградите) и дават основание за нови мерки, той счита, че проектът на Комисията не е изцяло в съответствие с принципа на субсидиарност. По-специално мерките, свързани с оценката на рисковете във всички вътрешни разпределителни мрежи, изглежда засягат правомощията на държавите членки.

Докладчикът се застъпва за амбициозен подход в приоритетните обекти, където има много хора или чувствителни групи (администрации, учебни или здравни заведения и т.н.). За останалите и за по-голямата част от мрежите за вътрешно разпределение докладчикът счита, че трябва да се увеличи информацията за потребителите и за собствениците на сградите, за да се стимулират компетентните участници да предприемат необходимите мерки.

Хармонизиране на материалите и продуктите в контакт с водата

Разпоредбите на Директива 98/83/ЕО относно оборудването и материалите в контакт с водата не дадоха възможност за отстраняване на пречките на вътрешния пазар. Взаимното признаване между държавите членки не функционира, по-специално поради отсъствието на минимални изисквания по отношение на хигиената за такива продукти и материали. Изразени бяха съмнения що се отнася до връзката на настоящата директива с Регламент 305/2011 относно строителните материали. Последната не обхваща всички продукти и материали в контакт с водата и не дава възможност за определяне на минимални изисквания за качеството, което е задължително условие за пълното и цялостно осъществяване на взаимното признаване между държавите членки. Несигурност съществува и относно обхвата и срока на мандата на Европейския комитет за стандартизация (CEN).

С цел отстраняване на тези пречки и гарантиране на безопасността на продуктите и материалите в контакт с водата, докладчикът дава предимство на подход чрез хармонизирането и определянето на минимални стандарти за качество. Работата по това следва да се ръководи от опита и от напредъка, постигнат в тази област от няколко държави членки.

Достъп до вода за всички хора

Този нов член представлява важна стъпка напред и се основава на целта за всеобщ и равен достъп до питейна вода за всички хора на достъпна цена, както и на европейската гражданска инициатива „Right2Wate“. Докладчикът подкрепя този подход и предлага няколко корекции, за да се гарантира, че в настоящата разпоредба се спазва принципът на субсидиарност и на пропорционалност. На първо място докладчикът счита, че разпоредбите на директивата следва да са насочени приоритетно към достъпа до висококачествена вода за всички хора на достъпна цена и така да се избегне всяка излишна мярка, която не е обоснована от гледна точка на безопасността за здравето и с която може да се повиши цената на водата за всички потребители.

В съответствие с принципа за възстановяване на разходите в контекста на Директива 2000/60/ЕО, според който „водата плаща водата“, докладчикът счита също така, че разпоредбите на този член не следва да водят до непропорционални разходи за отговорните за водата местни публични органи, които разходи да се отразяват във фактурата за вода на потребителя. Поради това следва да се насърчават някои действия на равнището на държавите членки.

Прозрачност и информация за потребителите

Прозрачността на информацията във връзка с качеството на водата и нейното предоставяне на потребителите може да стимулира участниците в областта на водата да направят всичко възможно, за да спазват задълженията си в това отношение. Докладчикът счита, че такава информация е необходима, стига тя да е разбираема, подходяща и лесно достъпна за потребителите. Освен това информацията за обществеността не следва да бъде предоставяна по начин, който би довел до понижаване на доверието на гражданите в качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2018)19076

г-жа Адина-Йоана ВЪЛЯН

Председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ASP 13E102

Брюксел

Относно:  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)

COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332 (COD)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 15 май 2018 г. комисията по правни въпроси единодушно[1] даде препоръка, че комисията по промишленост, изследвания и енергетика, в качеството си на комисия, компетентна по въпроса, може да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Доминик Билд, Мари‑Кристин Бутоне, Жан‑Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Мади Делво, Жофроа Дидие, Паскал Дюран, Роса Естарас Ферагут, Енрико Газбара, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Юте Гутеланд, Хейди Хаутала, Силвия‑Ивон Кауфман, Антониу Мариню и Пинту, Емил Радев, Виржини Розиер, Павел Свобода, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Франсис Замит Димек.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 2.5.2018 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

          СЪВЕТА

          КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)

COM(2017) 753 final of 1.2.2018 - 2017/0332 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 19 март 2018 г. за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на това заседание[1], след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, консултативната работна група заключи единодушно, че следните елементи е следвало да се отбележат със сиво маркиране, използвано по принцип за посочване на промените по същество:

– заличаване на съображение 18 от Директива 98/83/ЕО;

– заличаване на първото изречение от съображение 26 от Директива 98/83/ЕО („като има предвид, че е важно да се възпрепятства заразените води да представляват потенциална заплаха за здравето на хората“);

– в член 12, параграф 3 замяна на думата „или“ с думата „и“;

– в член 18, параграф 1, алинея 1, заличаване на текста „промени в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора“;

– в точка 1, буква б) от част А от приложение II, замяна на думите „така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по член 4 и член 5 и определените в приложение I стойности на параметрите“ с думите „така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по член 4 и параметричните стойности, определени в съответствие с член 5“;

– точка 2 на част В от приложение II, замяна на думите „в точка 2 от част Б“ с думите „обхванати от контрола“;

– точка 3 на част В от приложение II, замяна на думите „определени в точка 2 от част Б“ с думите „обхванати от контрола“;

– в първия параграф от точка 1 на част Б от приложение III, заличаване на текста „и В“.

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]   Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Качество на водите, предназначени за консумация от човека (преработен текст)

Позовавания

COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.2.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

8.2.2018

ITRE

8.2.2018

IMCO

8.2.2018

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

21.2.2018

ITRE

21.2.2018

IMCO

21.3.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Michel Dantin

8.3.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.6.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

13

19

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Daciana Octavia Sârbu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli, Davor Škrlec

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Ulrike Müller, Christel Schaldemose

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Julie Ward, Joachim Zeller

Дата на внасяне

1.10.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

13

-

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná

PPE

Giovanni La Via

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

19

0

ECR

Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Julie Ward, Damiano Zoffoli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност