BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)

1.10.2018 - (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Michel Dantin
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)


Procedure : 2017/0332(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0753),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0019/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, det irske parlament, det østrigske Forbundsråd og Det Forenede Kongeriges Underhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af xxx[1],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af xxx[2],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[3],

–  der henviser til skrivelse af xxx fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0288/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Ved Rådets direktiv 98/83/EF fastsættes den retlige ramme for at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Nærværende direktiv bør forfølge det samme mål. Til dette formål er det nødvendigt, at der på EU- plan fastsættes minimumskrav, som alt drikkevand skal overholde. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at drikkevand er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der i visse tilfælde udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og at det opfylder disse minimumskrav.

(2)  Ved Rådets direktiv 98/83/EF fastsættes den retlige ramme for at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent. Nærværende direktiv bør forfølge det samme mål og bør fremme universel adgang til sundt og rent vand for alle i Unionen. Til dette formål er det nødvendigt, at der på EU-plan fastsættes minimumskrav, som alt drikkevand skal overholde. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at drikkevand er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer, der i visse tilfælde udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, og at det opfylder disse minimumskrav.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)   I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 2. december 2015 med titlen: "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" bør dette direktiv tilstræbe at fremme vandressourceeffektiviteten og bæredygtigheden af vandressourcer og derved opfylde målene for den cirkulære økonomi.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Den menneskelige ret til vand og sanitet blev anerkendt som en menneskeret af FN's generalforsamling den 28. juli 2010, og adgangen til rent drikkevand bør derfor ikke begrænses, fordi slutbrugeren ikke har råd til det.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c)  Det er nødvendigt at sikre sammenhæng mellem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF1a og nærværende direktiv.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d)  De i dette direktiv fastsatte krav bør afspejle den nationale situation og de betingelser, som vandleverandørerne er underlagt i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det er nødvendigt at udelukke naturligt mineralvand og vand, som er et lægemiddel, fra dette direktivs anvendelsesområde, da vand af den art er omfattet af henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF68 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF69. Direktiv 2009/54/EF omhandler imidlertid både naturligt mineralvand og kildevand, og det er alene den førstnævnte kategori, som bør undtages fra nærværende direktivs anvendelsesområde. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, i direktiv 2009/54/EF bør kildevand overholde bestemmelserne i dette direktiv. Drikkevand, som aftappes på flasker eller beholdere med henblik på salg eller anvendelse til fremstilling, forarbejdning eller behandling af fødevarer, bør opfylde bestemmelserne i dette direktiv frem til stedet, hvor kravene skal overholdes (dvs. aftapningspunktet), og derefter betragtes som fødevarer i overensstemmelse med artikel 2, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200270.

(3)  Det er nødvendigt at udelukke naturligt mineralvand og vand, som er et lægemiddel, fra dette direktivs anvendelsesområde, da vand af den art er omfattet af henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF68 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF69. Direktiv 2009/54/EF omhandler imidlertid både naturligt mineralvand og kildevand, og det er alene den førstnævnte kategori, som bør undtages fra nærværende direktivs anvendelsesområde. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, tredje afsnit, i direktiv 2009/54/EF bør kildevand overholde bestemmelserne i dette direktiv. Denne forpligtelse bør imidlertid ikke udvides til at omfatte de mikrobiologiske parametre, der er angivet i bilag I, del A, til dette direktiv. Drikkevand fra den offentlige vandforsyning eller private brønde, som aftappes på flasker eller beholdere med henblik på salg eller anvendelse til erhvervsmæssig fremstilling, forarbejdning eller behandling af fødevarer, bør principielt fortsat opfylde bestemmelserne i dette direktiv frem til stedet, hvor kravene skal overholdes (dvs. til anvendelsesstedet, f.eks. aftapningspunktet), og derefter betragtes som fødevarer i overensstemmelse med artikel 2, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200270. Når de gældende krav til fødevaresikkerhed er opfyldt, bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne have bemyndigelse til at tillade genanvendelse af vand i fødevareforarbejdningsindustrien.

_________________

_________________

68 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).

68 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand(Omarbejdning). (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45).

69 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

69 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

70 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

70 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Efter afslutningen på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")71 blev en EU-dækkende offentlig høring iværksat, og der blev foretaget en evaluering med henblik på målrettet og effektiv regulering (Refit) af direktiv 98/83/EF72. Efter dette forløb stod det klart, at der var behov for at ajourføre visse bestemmelser i direktiv 98/83/EF. Der blev udpeget fire områder, hvor der kan opnås forbedringer: listen over kvalitetsbaserede parameterværdier, den begrænsede anvendelse af en risikobaseret tilgang, upræcise bestemmelser om forbrugeroplysning og uensartetheden af systemer til godkendelse af materialer i kontakt med drikkevand. Dertil kommer, at det europæiske borgerinitiativ om retten til vand påpegede det særskilte problem, at dele af befolkningen og særlig marginaliserede befolkningsgrupper, ikke har adgang til drikkevand, hvilket bl.a. er påkrævet i henhold til FN's bæredygtighedsmål 6, jf. 2030-dagsordenen. Endelig blev der peget på problemet med den generelle mangel på opmærksomhed om vandlækager forårsaget af utilstrækkelige investeringer i vedligeholdelse og fornyelse af vandinfrastrukturen, hvilket også blev påpeget i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vandinfrastruktur73.

(4)  Efter afslutningen på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")71, der havde til formål at opfordre Unionen til at øge indsatsen for at opnå universel adgang til vand, blev en EU-dækkende offentlig høring iværksat, og der blev foretaget en evaluering med henblik på målrettet og effektiv regulering (Refit) af direktiv 98/83/EF72. Efter dette forløb stod det klart, at der var behov for at ajourføre visse bestemmelser i direktiv 98/83/EF. Der blev udpeget fire områder, hvor der kan opnås forbedringer: listen over kvalitetsbaserede parameterværdier, den begrænsede anvendelse af en risikobaseret tilgang, upræcise bestemmelser om forbrugeroplysning og uensartetheden af systemer til godkendelse af materialer i kontakt med drikkevand og den betydning, som dette har for menneskers sundhed. Dertil kommer, at det europæiske borgerinitiativ om retten til vand påpegede det særskilte problem, at dele af befolkningen og særligt sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har begrænset eller slet ikke adgang til drikkevand til en overkommelig pris, hvilket også er påkrævet i henhold til FN's bæredygtighedsmål 6, jf. 2030-dagsordenen. Europa-Parlamentet anerkendte i denne sammenhæng retten til at få adgang til drikkevand for alle i Unionen. Endelig blev der peget på problemet med den generelle mangel på opmærksomhed om vandlækager forårsaget af utilstrækkelige investeringer i vedligeholdelse og fornyelse af vandinfrastrukturen, hvilket også blev påpeget i Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vandinfrastruktur73, samt af en undertiden utilstrækkelig viden om vandnettene.

_________________

_________________

71 COM(2014) 177 final

71 COM(2014)0177.

72 SWD(2016) 428 final

72 SWD(2016)0428.

73 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 12/2017: "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, men investeringsbehovene er stadig store".

73 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 12/2017: "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, men investeringsbehovene er stadig store".

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  For at leve op til de ambitiøse mål, der er fastsat i FN's bæredygtighedsmål 6, bør medlemsstaterne være forpligtet til at gennemføre handlingsplaner og sikre en universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle inden 2030.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Europa-Parlamentet vedtog beslutning af 8. september 2015 om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water").

Begrundelse

Som anerkendt af Kommissionen tages der i forslaget til omarbejdning højde for Europa-Parlamentets beslutning som vedtaget den 8. september 2015.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) regionale kontor for Europa foretog en udførlig revision af listen over parametre og parameterværdier, som er fastsat i direktiv 98/83/EF, for at fastslå, om der er behov for at tilpasse disse i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling. Ud fra denne revisions resultater74 bør der føres kontrol med enteropatogener og Legionella, seks parametre eller parametergrupper bør tilføjes, og tre repræsentative hormonforstyrrende stoffer bør tages i betragtning med forebyggende benchmarkværdier. For tre af disse nye parametre bør der fastlægges parameterværdier, som er strengere end dem, WHO foreslår, men som stadig er gennemførlige, af hensyn til forsigtighedsprincippet. WHO bemærkede for så vidt angår bly, at koncentrationerne bør være så lave som praktisk muligt, og WHO reviderer fortsat værdien for chrom; for begge parametre bør der derfor gælde en overgangsperiode på 10 år, før strengere værdier finder anvendelse.

(5)  Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) regionale kontor for Europa foretog en udførlig revision af listen over parametre og parameterværdier, som er fastsat i direktiv 98/83/EF, for at fastslå, om der er behov for at tilpasse disse i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling. Ud fra denne revisions resultater74 bør der føres kontrol med enteropatogener og Legionella, og seks parametre eller parametergrupper bør tilføjes. WHO's anbefalinger, der er baseret på de seneste videnskabelige data og den seneste videnskabelige dokumentation på internationalt niveau, bør følges, og parameterværdierne bør tilpasses som følge heraf. WHO bemærkede for så vidt angår bly, at koncentrationerne bør være så lave som praktisk muligt, og WHO reviderer fortsat værdien for chrom;

__________________

__________________

74 “Drinking Water Parameter Cooperation Project”, der gennemføres af WHO’s regionale kontor for Europa: "Support to the revision of Annex I to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation", 11. september 2017.

74"Drinking Water Parameter Cooperation Project", der gennemføres af WHO’s regionale kontor for Europa: "Support to the revision of Annex I to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation", 11. september 2017.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Drikkevand spiller en grundlæggende rolle i Unionens fortsatte bestræbelser på at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod hormonforstyrrende kemikalier. Bestemmelserne om hormonforstyrrende stoffer i dette direktiv er et lovende skridt i overensstemmelse med den ajourførte EU-strategi vedrørende hormonforstyrrende stoffer, som Kommissionen er forpligtet til at gennemføre uden yderligere forsinkelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  WHO anbefalede ligeledes, at tre parameterværdier lempes, og fem parametre fjernes fra listen. Disse ændringer anses dog ikke for nødvendige, fordi den risikobaserede tilgang, der blev indført med Kommissionens direktiv (EU) 2015/1787,75 tillader vandleverandører på visse betingelser at fjerne en parameter fra listen over parametre, som skal kontrolleres. Behandlingsteknikker med henblik på at opfylde disse parameterværdier forefindes allerede.

udgår

_________________

 

75 Kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 af 6. oktober 2015 om ændring af bilag II og III til Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand (EUT L 260 af 7.10.2015, s. 6).

 

Begrundelse

WHO's anbefaling er flyttet til betragtning 5.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Når der ikke foreligger tilstrækkelig videnskabelig viden til at bestemme risikoen eller manglen på risiko med hensyn til menneskers sundhed eller den tilladte værdi for et stof, der er til stede i drikkevandet, bør et sådant stof ifølge forsigtighedsprincippet sættes under observation, mens der ventes på tydeligere videnskabelige data. Dette er for eksempel tilfældet med de såkaldte "hormonforstyrrende stoffer" i drikkevand, eftersom det ifølge den aktuelle videnskabelige viden ikke medfører en potentiel risiko for menneskers sundhed, men hvis observation retfærdiggøres af den mulige risiko, de udgør for miljøet. Medlemsstaterne bør derfor udføre en særlig kontrol af sådanne nye parametre.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Indikatorparametre har ingen direkte virkning på den offentlige sundhed. De er imidlertid vigtige som et middel til at bestemme, hvordan vandproduktions- og vandforsyningsanlæggene virker, og til at vurdere vandkvaliteten. De kan bidrage til at identificere vandbehandlingsmangler og spiller desuden en vigtig rolle med hensyn til at øge og fastholde forbrugernes tillid til vandkvaliteten. De bør derfor overvåges af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskers sundhed på deres område, bør medlemsstaterne pålægges at fastsætte værdier for yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I .

(7)  Hvis det er nødvendigt for at indføre forsigtighedsprincippet fuldt ud og beskytte menneskers sundhed på deres område, bør medlemsstaterne pålægges at fastsætte værdier for yderligere parametre, som ikke er nævnt i bilag I.

Begrundelse

Skaber konsekvens med den foreslåede tilgang i forbindelse med forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og risikobaserede elementer blev kun i begrænset omfang overvejet i direktiv 98/83/EF. De første elementer af en risikobaseret tilgang blev der allerede i 2015 indført ved direktiv (EU) 2015/1787, som ændrede direktiv 98/83/EF, således at medlemsstaterne må dispensere fra deres fastsatte kontrolprogrammer under forudsætning af, at der foretages pålidelige risikovurderinger, som kan bygge på WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet76. Disse retningslinjer, hvori den såkaldte vandsikkerhedsplan-tilgang fastsættes, er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhed i drikkevandsforsyningen de internationalt anerkendte principper, som fremstillingen, distributionen, kontrollen og analysen af parametre i drikkevand bygger på. De bør opretholdes i nærværende direktiv. For at sikre, at disse principper ikke begrænses til kontrolaspekter, at tid og ressourcer målrettes væsentlige risici og omkostningseffektive foranstaltninger ved forureningskilden, og undgå analyser og bestræbelser inden for ikkerelevante områder, bør der indføres en helhedsorienteret, risikobaseret tilgang i hele forsyningskæden fra indvindingsområdet via distributionsleddet til aftapningsstedet. Denne tilgang bør bestå af tre dele: for det første medlemsstatens vurdering af farerne i tilknytning til indvindingsområdet ("farevurdering") i tråd med WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual77, for det andet en mulighed for vandleverandøren for at tilpasse kontrollen til de største risici ("forsyningsrisikovurdering") og for det tredje medlemsstatens vurdering af de mulige risici, der kan tilskrives forbrugernes fordelingsnet (f.eks. Legionella eller bly) ("risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet"). Disse vurderinger bør revideres regelmæssigt, bl.a. som reaktion på trusler fra klimarelaterede ekstreme vejrforhold, kendte ændringer i menneskelige aktiviteter i indvindingsområdet eller som reaktion på kilderelaterede hændelser. Den risikobaserede tilgang sikrer en løbende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og vandleverandører.

(8)  Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og risikobaserede elementer blev kun i begrænset omfang overvejet i direktiv 98/83/EF. De første elementer af en risikobaseret tilgang blev der allerede i 2015 indført ved direktiv (EU) 2015/1787, som ændrede direktiv 98/83/EF, således at medlemsstaterne må dispensere fra deres fastsatte kontrolprogrammer under forudsætning af, at der foretages pålidelige risikovurderinger, som kan bygge på WHO's retningslinjer for drikkevandskvalitet. Disse retningslinjer, hvori den såkaldte vandsikkerhedsplan-tilgang fastsættes, er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhed i drikkevandsforsyningen de internationalt anerkendte principper, som fremstillingen, distributionen, kontrollen og analysen af parametre i drikkevand bygger på. De bør opretholdes i nærværende direktiv. For at sikre, at disse principper ikke begrænses til kontrolaspekter, at tid og ressourcer målrettes væsentlige risici og omkostningseffektive foranstaltninger ved forureningskilden, og undgå analyser og bestræbelser inden for ikkerelevante områder, bør der indføres en helhedsorienteret, risikobaseret tilgang i hele forsyningskæden fra indvindingsområdet via distributionsleddet til aftapningsstedet. Denne tilgang bør baseres på den indhentede viden og de gennemførte foranstaltninger i henhold til direktiv 2000/60/EF og bør tage mere effektivt højde for klimaforandringernes indvirkning på vandressourcerne. En risikobaseret tilgang bør bestå af tre dele: for det første medlemsstatens vurdering af farerne i tilknytning til indvindingsområdet ("farevurdering") i tråd med WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual77, for det andet en mulighed for vandleverandøren for at tilpasse kontrollen til de største risici ("forsyningsrisikovurdering") og for det tredje medlemsstatens vurdering af de mulige risici, der kan tilskrives forbrugernes fordelingsnet (f.eks. Legionella eller bly) med særligt fokus på prioriterede lokaliteter ("risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet"). Disse vurderinger bør revideres regelmæssigt, bl.a. som reaktion på trusler fra klimarelaterede ekstreme vejrforhold, kendte ændringer i menneskelige aktiviteter i indvindingsområdet eller som reaktion på kilderelaterede hændelser. Den risikobaserede tilgang sikrer en løbende udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, vandleverandører og andre interessenter, herunder de ansvarlige for forureningskilder eller forureningsrisikoen. Som en undtagelse bør anvendelsen af den risikobaserede tilgang tilpasses de specifikke begrænsninger for maritime fartøjer, som afsalter vand og befordrer passagerer. Maritime fartøjer, der sejler under europæisk flag, overholder det internationale regelsæt, når de sejler i internationalt farvand. Endvidere findes der særlige begrænsninger for transporten og produktionen af drikkevand om bord, som kræver tilpasning af bestemmelserne i dette direktiv.

_________________

_________________

76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, Verdenssundhedsorganisationen, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, Verdenssundhedsorganisationen, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Ineffektiv brug af vandressourcer, navnlig lækager i vandforsyningsinfrastrukturen, fører til overudnyttelse af sparsomme drikkevandsressourcer. Dette hindrer i høj grad medlemsstaterne i at nå målene i direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Farevurderingen bør tilsigte at gøre fremstillingen af drikkevand mindre behandlingskrævende, eksempelvis ved at mindske belastninger, som forurener vandforekomster, der benyttes til indvinding af drikkevand. Medlemsstaterne bør til dette formål udpege farer og mulige forureningskilder i forbindelse med de pågældende vandforekomster og kontrollere forurenende stoffer, de udpeger som værende relevante, bl.a. på grund af påviste farer (f.eks. mikroplast, nitrater, pesticider eller lægemidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF78), på baggrund af disses naturlige forekomst i indvindingsområdet (f.eks. arsen), eller på baggrund af oplysninger fra vandleverandører (f.eks. en brat stigning i en specifik parameter i råvandet). Disse parametre bør fungere som markører, der udløser de kompetente nationale myndigheders foranstaltninger med henblik på at nedbringe belastningen af vandforekomsterne, såsom forebyggende eller afbødende foranstaltninger (herunder forskning med henblik på at forstå sundhedsvirkninger, når det er nødvendigt), beskytte disse vandforekomster og sætte ind over for forureningskilden i samarbejde med vandleverandører og interessenter.

(9)  Ved farevurderingen bør der anlægges en helhedsorienteret tilgang til risikovurdering med udgangspunkt i det udtrykkelige mål om at gøre fremstillingen af drikkevand mindre behandlingskrævende, eksempelvis ved at mindske belastninger, som forurener – eller risikerer at forurene – vandforekomster, der benyttes til indvinding af drikkevand. Medlemsstaterne bør til dette formål udpege farer og mulige forureningskilder i forbindelse med de pågældende vandforekomster og kontrollere forurenende stoffer, de udpeger som værende relevante, bl.a. på grund af påviste farer (f.eks. mikroplast, nitrater, pesticider eller lægemidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF)18, på baggrund af disses naturlige forekomst i indvindingsområdet (f.eks. arsen), eller på baggrund af oplysninger fra vandleverandører (f.eks. en brat stigning i en specifik parameter i råvandet). Disse parametre bør i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF fungere som markører, der udløser de kompetente nationale myndigheders foranstaltninger med henblik på at nedbringe belastningen af vandforekomsterne, såsom forebyggende eller afbødende foranstaltninger (herunder forskning med henblik på at forstå sundhedsvirkninger, når det er nødvendigt), beskytte disse vandforekomster og sætte ind over for forureningskilden eller -risikoen i samarbejde med samtlige interessenter, herunder de ansvarlige for forureningskilderne eller de potentielle forureningskilder. Såfremt en medlemsstat via risikovurderingen finder, at et parameter ikke er til stede i et bestemt indvindingsområde (f.eks. fordi stoffet aldrig forekommer i grundvand eller overfladevand), bør medlemsstaten informere de relevante vandleverandører og give dem lov til at reducere overvågningshyppigheden for det pågældende parameter eller fjerne parameteret fra listen over de parametre, der skal overvåges, uden at foretage en forsyningsrisikovurdering.

_________________

_________________

78 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

78 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Parameterværdierne, som anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet, skal overholdes på det sted, hvor drikkevandet stilles til rådighed for brugeren. Drikkevandets kvalitet kan dog påvirkes af forbrugernes fordelingsnet. WHO bemærker, at i Unionen forårsager Legionella den største sundhedsmæssige byrde af alle vandbårne patogener. Patogenet overføres via varmtvandsanlæg gennem indånding, f.eks. ved brusebade. Forbrugernes fordelingsnet spiller derfor tydeligvis en rolle. Det ville medføre urimeligt høje omkostninger at pålægge en ensidig forpligtelse til at kontrollere dette patogen i alle private og offentlige lokaler, og derfor er en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bedre egnet til at tackle dette spørgsmål. Desuden bør de potentielle risici, der hidrører fra produkter og materialer i kontakt med drikkevand, også tages i betragtning i risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet. Risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet bør derfor bl.a. målrette kontrollen på opprioriterede bygninger, vurdere risici hidrørende fra forbrugerenes fordelingsnet og relaterede produkter og materialer, og verificere ydeevnen af byggevarer i kontakt med drikkevand på grundlag af disses ydeevnedeklaration i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/201179. Oplysninger, som nævnes i artikel 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200680, skal også fremlægges sammen med ydeevnedeklarationen. På grundlag af denne vurdering bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er indført tilstrækkelige kontrol- og forvaltningsforanstaltninger (f.eks. i forbindelse med udbrud) i tråd med WHO's retningslinjer81, og at migration fra byggevarer ikke bringer menneskers sundhed i fare. Med forbehold af forordning (EU) nr. 305/2011 gælder det imidlertid, at når disse foranstaltninger indebærer begrænsninger af produkters og materialers fri bevægelighed i Unionen, skal sådanne begrænsninger være behørigt begrundede og åbenlyst forholdsmæssige, og de må ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller skjult begrænsning af handelen mellem medlemsstaterne.

(11)  Parameterværdierne, som anvendes til at vurdere drikkevandets kvalitet, skal overholdes på det sted, hvor drikkevandet stilles til rådighed for brugeren. Drikkevandets kvalitet kan dog påvirkes af forbrugernes fordelingsnet. WHO bemærker, at i Unionen forårsager Legionella den største sundhedsmæssige byrde af alle vandbårne patogener, navnlig Legionella pneumophila, som er årsag til de fleste tilfælde af legionærsyge i Unionen. Patogenet overføres via varmtvandsanlæg gennem indånding, f.eks. ved brusebade. Forbrugernes fordelingsnet spiller derfor tydeligvis en rolle. Det ville medføre urimeligt høje omkostninger og være i strid med subsidiaritetsprincippet at pålægge en ensidig forpligtelse til at kontrollere dette patogen i alle private og offentlige lokaler, og derfor er en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bedre egnet til at tackle dette spørgsmål, især med fokus på opprioriterede bygninger. Desuden bør de potentielle risici, der hidrører fra produkter og materialer i kontakt med drikkevand, også tages i betragtning i risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet. Risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet bør derfor bl.a. målrette kontrollen på opprioriterede bygninger, vurdere risici hidrørende fra forbrugerenes fordelingsnet og relaterede produkter og materialer i kontakt med drikkevand. Oplysninger, som nævnes i artikel 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200680, skal også fremlægges sammen med ydeevnedeklarationen. På grundlag af denne vurdering bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er indført tilstrækkelige kontrol- og forvaltningsforanstaltninger (f.eks. i forbindelse med udbrud) i tråd med WHO's81 retningslinjer, og at migration fra stoffer og materialer i kontakt med vand ikke bringer menneskers sundhed i fare.

_________________

_________________

79 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).

 

80 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

80 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

81”Legionella and the prevention of Legionellosis", Verdenssundhedsorganisationen, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

81 "Legionella and the prevention of Legionellosis", Verdenssundhedsorganisationen, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med bestemmelserne i direktiv 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer lykkedes det ikke at afhjælpe hindringerne for det indre marked med hensyn til fri bevægelighed af byggevarer i kontakt med drikkevand. Der findes fortsat nationale produktgodkendelser med varierende krav fra den ene medlemsstat til den anden. Dette gør det vanskeligt og bekosteligt for fabrikanter at markedsføre deres produkter i hele Unionen. Den eneste mulighed for effektivt at eliminere tekniske hindringer består i at fastsætte harmoniserede tekniske specifikationer for byggevarer i kontakt med drikkevand i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011. Denne forordning åbner mulighed for at opstille europæiske standarder, som harmoniserer metoderne til vurdering af byggevarer i kontakt med drikkevand, og som fastsætter tærskelniveauer eller ydeevneklasser i relation til ydeevneniveauet for en væsentlig egenskab. Til dette formål er en standardiseringsanmodning, hvori der udtrykkeligt anmodes om standardiseringsarbejde i relation til hygiejne og sikkerhed for produkter og materialer i kontakt med drikkevand i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011, blevet optaget i arbejdsprogrammet for standardisering for 201782, og en standard vil blive udstedt senest i 2018. Offentliggørelsen af denne harmoniserede standard i Den Europæiske Unions Tidende vil sikre en rationel beslutningstagning, når sikre byggevarer, som er i kontakt med drikkevand, markedsføres eller gøres tilgængelige på markedet. Som følge heraf bør bestemmelserne om udstyr og materialer i kontakt med drikkevand udgå, erstattes delvist af bestemmelser i relation til rsikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet og suppleres af relevante harmoniserede standarder i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.

(12)  Med bestemmelserne i direktiv 98/83/EF om kvalitetssikring af behandling, udstyr og materialer lykkedes det ikke at afhjælpe hindringerne for det indre marked med hensyn til fri bevægelighed af byggevarer i kontakt med drikkevand eller give tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til menneskers sundhed. Der findes fortsat nationale produktgodkendelser med varierende krav fra den ene medlemsstat til den anden. Dette gør det vanskeligt og bekosteligt for fabrikanter at markedsføre deres produkter i hele Unionen. Denne situation skyldes manglen på europæiske minimumsstandarder for hygiejne for alle produkter og materialer i kontakt med drikkevand, hvilket er afgørende for at sikre fuld gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne. Fjernelse af tekniske hindringer og overensstemmelse mellem alle produkter og materialer i kontakt med drikkevand på EU-niveau kan derfor kun opnås ved at fastsætte minimumskvalitetskrav på EU-niveau. Som følge heraf bør disse bestemmelser styrkes ved hjælp af en procedure for harmonisering af sådanne produkter og materialer. Dette arbejde bør trække på erfaringerne fra og fremskridt opnået af medlemsstater, som har arbejdet sammen i flere år, i en samlet indsats for at opnå lovgivningsmæssig konvergens i denne forbindelse.

_________________

 

82 SWD(2016) 185 final

 

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Medlemsstaterne bør sørge for, at kontrolprogrammer opstilles til at efterprøve, om drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv. Hovedparten af kontrollen med henblik på dette direktiv udføres af vandleverandører. Vandleverandørerne bør overlades et vist råderum for så vidt angår de parametre, som de kontrollerer med henblik på forsyningsrisikovurderingen. Er en parameter ikke påvist, bør vandleverandøren kunne reducere kontrolhyppigheden af eller helt undlade at kontrollere denne parameter. Forsyningsrisikovurderingen bør anvendes for de fleste parametres vedkommende. Dog bør en liste over centrale parametre altid kontrolleres med en fastsat minimumshyppighed. Ved dette direktiv fastsættes primært bestemmelser vedrørende kontrolhyppighed med henblik på overensstemmelseskontrol og kun i begrænset omfang bestemmelser vedrørende kontrol til operationelle formål. Efter vandleverandørens skøn kan der være behov for yderligere kontrol til operationelle formål for at sikre, at vandbehandlingen fungerer efter hensigten. Vandleverandørene kan i den forbindelse støtte sig til WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual.

(13)  Medlemsstaterne bør sørge for, at kontrolprogrammer opstilles til at efterprøve, om drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv. Hovedparten af kontrollen med henblik på dette direktiv udføres af vandleverandører, men om nødvendigt bør medlemsstaterne præcisere, hvilke kompetente myndigheder forpligtelserne i medfør af gennemførelsen af dette direktiv påhviler. Vandleverandørerne bør overlades et vist råderum for så vidt angår de parametre, som de kontrollerer med henblik på forsyningsrisikovurderingen. Er en parameter ikke påvist, bør vandleverandøren kunne reducere kontrolhyppigheden af eller helt undlade at kontrollere denne parameter. Forsyningsrisikovurderingen bør anvendes for de fleste parametres vedkommende. Dog bør en liste over centrale parametre altid kontrolleres med en fastsat minimumshyppighed. Ved dette direktiv fastsættes primært bestemmelser vedrørende kontrolhyppighed med henblik på overensstemmelseskontrol og kun i begrænset omfang bestemmelser vedrørende kontrol til operationelle formål. Efter vandleverandørens skøn kan der være behov for yderligere kontrol til operationelle formål for at sikre, at vandbehandlingen fungerer efter hensigten. Vandleverandørene kan i den forbindelse støtte sig til WHO's Guidelines and Water Safety Plan Manual.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  I betragtning af fragmenteringen og det store antal af leverandører er det nødvendigt at tilskynde til og fremme anvendelsen af fælles standarder og praksisser for en hurtig udveksling af oplysninger, når der er behov for dette, og under alle omstændigheder med henblik på en konstant overvågning af situationen. Nye teknologier kan fremme denne dynamik med lave eller under alle omstændigheder ikke for store omkostninger og med det endelige formål at sikre, at slutbrugerne, såvel borgere som interessenter, får flere informationer, og dynamikken mellem vandleverandører forbedres. Udveksling af data burde desuden bidrage til at reducere spild eller begrænse det så meget som muligt.

Begrundelse

Større udveksling af data og fremme heraf er også en merværdi, ikke mindst hvad angår sikkerheden og kvaliteten af drikkevand, og det ville formentlig ikke medføre omkostninger af betydning. Endelig ville dataudveksling også kunne bidrage til at bekæmpe spild.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Den risikobaserede tilgang bør med tiden anvendes af alle vandleverandører, også små vandleverandører, fordi der i evalueringen af direktiv 98/83/EF blev påvist mangler i disse leverandørers gennemførelse af direktivet – i nogle tilfælde skyldtes manglerne omkostningerne ved at udføre unødvendige kontroloperationer Ved anvendelsen af den risikobaserede tilgang bør hensynet til sikkerhedsbeskyttelsen tages i betragtning.

(14)  Den risikobaserede tilgang bør med tiden anvendes af alle vandleverandører, også små og mellemstore vandleverandører, fordi der i evalueringen af direktiv 98/83/EF blev påvist mangler i disse leverandørers gennemførelse af direktivet – i nogle tilfælde skyldtes manglerne omkostningerne ved at udføre unødvendige kontroloperationer. Ved anvendelsen af den risikobaserede tilgang bør hensynet til sikkerhedsbeskyttelsen og hensyn til princippet om at "forureneren betaler" tages i betragtning. I forbindelse med små leverandører bør den kompetente myndighed understøtte kontrolforanstaltningerne gennem levering af ekspertstøtte.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  For at sikre den bedste beskyttelse af den offentlige sundhed bør medlemsstaterne sikre en klar og afbalanceret fordeling af ansvaret for anvendelsen af den risikobaserede tilgang i overensstemmelse med deres nationale institutionelle og retlig ramme.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Overholdes dette direktivs krav ikke, bør medlemsstaterne øjeblikkeligt undersøge grunden hertil og sikre, at der snarest muligt træffes de nødvendige udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten. I tilfælde, hvor vandforsyningen udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses. Det er desuden vigtigt at præcisere, at medlemsstaterne automatisk bør betragte manglende opfyldelse af minimumskravene til værdier i relation til mikrobiologiske og kemiske parametre som en potentiel fare for menneskers sundhed. I tilfælde, hvor der er behov for udbedrende foranstaltninger for at genoprette drikkevandets kvalitet, bør foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, foretrækkes i overensstemmelse med traktatens artikel 191, stk. 2.

(15)  Overholdes dette direktivs krav ikke, bør medlemsstaterne øjeblikkeligt undersøge grunden hertil og sikre, at der snarest muligt træffes de nødvendige udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandkvaliteten. I tilfælde, hvor vandforsyningen udgør en potentiel fare for menneskers sundhed, bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses, og potentielt berørte borgere bør informeres behørigt herom. Medlemsstaterne bør i tilfælde af manglende opfyldelse af minimumskravene til værdier i relation til mikrobiologiske og kemiske parametre desuden fastslå, om overskridelsen af værdierne udgør en potentiel fare for menneskers sundhed. Med henblik herpå bør medlemsstaterne i særdeleshed tage hensyn til omfanget af niveauet for overskridelsen af minimumskravene samt til den pågældende parametertype. I tilfælde, hvor der er behov for udbedrende foranstaltninger for at genoprette drikkevandets kvalitet, bør foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, foretrækkes i overensstemmelse med traktatens artikel 191, stk. 2.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Det er vigtigt at forhindre, at forurenet vand udgør en potentiel fare for menneskers sundhed. Derfor bør denne vandforsyning forbydes, eller også bør brugen af vandet begrænses.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Medlemsstaterne bør ikke længere have tilladelse til at dispensere fra dette direktiv. Dispensationer blev oprindelig brugt til at indrømme medlemsstaterne op til ni år til at løse problemer med manglende overholdelse af en parameterværdi. Denne fremgangsmåde viste sig at være besværlig for både medlemsstaterne og Kommissionen. I nogle tilfælde medførte den desuden forsinkelser af udbedrende foranstaltninger, fordi muligheden for dispensation blev opfattet som en overgangsperiode. Bestemmelsen om dispensationer bør derfor udgå. Af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed i tilfælde af, at parameterværdier overskrides, bør bestemmelserne vedrørende udbedrende foranstaltninger finde anvendelse øjeblikkeligt, uden at der gives mulighed for at indrømme en dispensation fra parameterværdien. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder på datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør imidlertid fortsat finde anvendelse, indtil dispensationen udløber, men bør ikke forlænges.

(16)  Medlemsstaterne bør have tilladelse til at dispensere fra dette direktiv. Dispensationer blev oprindelig brugt til at indrømme medlemsstaterne op til ni år til at løse problemer med manglende overholdelse af en parameterværdi. Denne fremgangsmåde har vist sig at være nyttig for medlemsstaterne i betragtning af direktivets ambitionsniveau. Det bør imidlertid bemærkes, at denne fremgangsmåde i visse tilfælde har medført forsinkelser af udbedrende foranstaltninger, fordi muligheden for dispensation nogle gange blev opfattet som en overgangsperiode. I lyset af dels styrkelsen af kvalitetsparametrene, der påtænkes i dette direktiv, og dels den stigende sporing af nye forurenende stoffer, der kræver forstærkede evaluerings-, kontrol- og forvaltningsforanstaltninger, er det dog fortsat nødvendigt at opretholde en dispensationsprocedure, der er tilpasset disse omstændigheder, forudsat at de ikke udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed, og forudsat at tilførslen af drikkevand i det pågældende område ikke kan opretholdes på anden rimelig vis. Bestemmelsen i direktiv 98/83/EF om undtagelser bør derfor ændres for at sikre, at medlemsstaterne hurtigere og mere effektivt opfylder kravene i dette direktiv. Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder på datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør endvidere fortsat finde anvendelse i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de bestemmelser, der var gældende, da dispensationen blev bevilget.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Kommissionen opfordrede i sit svar på det europæiske borgerinitiativ "Right2Water" i 201483 medlemsstaterne til at sikre alle borgere adgang til en minimumsvandforsyning i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. Kommissionen påtog sig også fortsat at "forbedre adgangen til sikkert drikkevand […] for hele befolkningen via miljøpolitikker”84. Dette er i tråd med FN's bæredygtighedsmål 6 og det tilknyttede mål om at "opnå universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle". Konceptet lige adgang omfatter en bred vifte af aspekter såsom disponibilitet (eksempelvis af geografiske årsager, manglende infrastruktur eller bestemte befolkningsgruppers særlige situation), kvalitet, antagelighed eller overkommelige priser. Vedrørende overkommelige priser for vand er det vigtigt at erindre, at medlemsstaterne ved fastsættelsen af vandtakster i overensstemmelse med princippet om, at alle omkostninger skal dækkes, jf. direktiv 2000/60/EF, må have forskelle i befolkningens økonomiske og sociale vilkår for øje, og de har derfor lov til at godkende sociale takster eller indføre beskyttelsesforanstaltninger for socioøkonomisk vanskeligt stillede befolkningsgrupper. Nærværende direktiv omhandler bl.a. de aspekter af adgang til vand, som vedrører kvalitet og disponibilitet. For at tage fat på disse aspekter som led i svaret på det europæiske borgerinitiativ og bidrage til gennemførelsen af princip 20 i den europæiske søjle for sociale rettigheder85, hvori det erklæres, at alle har ret til adgang til basale tjenester af høj kvalitet, herunder vand”. Medlemsstaterne bør pålægges at sætte ind over for problemet med adgang til vand på nationalt niveau og samtidig overlades en vis skønsbeføjelse med hensyn til den konkrete type af foranstaltninger, som skal gennemføres. Dette kan gøres ved hjælp af tiltag, der bl.a. tilsigter at forbedre adgangen til drikkevand for alle, f.eks. med fri adgang til drikkevandsfontæner i byer og ved at fremme brugen heraf, idet der tilskyndes til tilrådighedsstillelse uden beregning af drikkevand i offentlige bygninger og på restauranter.

(17)  Kommissionen opfordrede i sit svar på det europæiske borgerinitiativ "Right2Water" i 201483 medlemsstaterne til at sikre alle borgere adgang til en minimumsvandforsyning i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. Kommissionen påtog sig også fortsat at "forbedre adgangen til sikkert drikkevand […] for hele befolkningen via miljøpolitikker"84. Dette er i overensstemmelse med artikel 1 og 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Dette er også i tråd med FN's bæredygtighedsmål 6 og det tilknyttede mål om at "opnå universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle". Konceptet lige adgang omfatter en bred vifte af aspekter såsom disponibilitet (eksempelvis af geografiske årsager, manglende infrastruktur eller bestemte befolkningsgruppers særlige situation), kvalitet, antagelighed eller overkommelige priser. Vedrørende overkommelige priser for vand er det med forbehold for artikel 9, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF vigtigt at erindre, at medlemsstaterne ved fastsættelsen af vandtakster i overensstemmelse med princippet om, at alle omkostninger skal dækkes, jf. det pågældende direktiv, må have forskelle i befolkningens økonomiske og sociale vilkår for øje, og de har derfor lov til at godkende sociale takster eller indføre beskyttelsesforanstaltninger for socioøkonomisk vanskeligt stillede befolkningsgrupper. Nærværende direktiv omhandler bl.a. de aspekter af adgang til vand, som vedrører kvalitet og disponibilitet. For at tage fat på disse aspekter som led i svaret på det europæiske borgerinitiativ og bidrage til gennemførelsen af princip 20 i den europæiske søjle for sociale rettigheder85, hvori det erklæres, at "alle har ret til adgang til basale tjenester af høj kvalitet, herunder vand". Medlemsstaterne bør pålægges at sætte ind over for problemet med adgang til vand til en overkommelig pris på nationalt niveau og samtidig overlades en vis skønsbeføjelse med hensyn til den konkrete type af foranstaltninger, som skal gennemføres. Dette kan gøres ved hjælp af tiltag, der bl.a. tilsigter at forbedre adgangen til drikkevand for alle, f.eks. ved ikke uberettiget at gøre kravene til drikkevandskvaliteten strengere af folkesundhedsmæssige grunde, hvilket ville hæve prisen på vand til borgerne, med fri adgang til drikkevandsfontæner i byer og ved at fremme brugen heraf, idet der tilskyndes til tilrådighedsstillelse uden beregning af drikkevand i offentlige bygninger, på restauranter, i indkøbs- og fritidscentre samt i transitområder og i områder med mange mennesker som togstationer og lufthavne. Medlemsstaterne bør frit kunne bestemme den rigtige sammensætning af sådanne instrumenter med hensyn til deres specifikke nationale forhold.

_________________

_________________

83 COM(2014)177 final

83 COM(2014)0177.

84 COM(2014)177 final, p. 12.

84 COM(2014)0177, s. 12.

85Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (2017/C 428/09) af 17. november 2017 (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).

85 Interinstitutionel proklamation om den europæiske søjle for sociale rettigheder (2017/C 428/09) af 17. november 2017 (EUT C 428 af 13.12.2017, s. 10).

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")86, "at medlemsstaterne bør rette særlig opmærksomhed mod samfundets sårbare gruppers behov". Den særlige situation for mindretalskulturer såsom romaer, sinti, travellers, kalé, gens du voyage m.fl., også fastboende, og navnlig deres manglende adgang til drikkevand blev også anerkendt i Kommissionens rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier88 for romaernes integration og i Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne89. Det er i den generelle sammenhæng hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sørge for, at disse grupper har adgang til vand. Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastlægge, hvilke grupper der skal omfattes af sådanne foranstaltninger, bør disse grupper som minimum omfatte flygtninge, nomadesamfund, hjemløse og mindretalskulturer såsom romaer, sinti, travellers, kalé, gens du voyage m.fl., også fastboende. Sådanne adgangsgivende foranstaltninger, der overlades til medlemsstaternes skønsbeføjelse, kunne eksempelvis omfatte levering af alternative forsyningssystemer (individuelle vandrensningssæt), vandforsyning via tanke (tankvogne og cisterner) og sikring af den nødvendige infrastruktur i lejre.

(18)  Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")86, "at medlemsstaterne bør rette særlig opmærksomhed mod samfundets sårbare gruppers behov"87. Den særlige situation for mindretalskulturer såsom romaer og travellers, også fastboende, og navnlig deres manglende adgang til drikkevand blev også anerkendt i Kommissionens rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration88 og i Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne89. Det er i den generelle sammenhæng hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sørge for, at disse grupper har adgang til vand. Under hensyntagen til det i direktiv 2000/60/EF fastsatte princip om dækning af vandomkostninger bør medlemsstaterne forbedre adgangen til vand for sårbare og marginaliserede grupper uden at sætte forsyningen af vand af høj kvalitet og til universelt overkommelige priser over styr. Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastlægge, hvilke grupper der skal omfattes af sådanne foranstaltninger, bør disse grupper som minimum omfatte flygtninge, nomadesamfund, hjemløse og mindretalskulturer, såsom romaer og travellers, også fastboende. Sådanne adgangsgivende foranstaltninger, der overlades til medlemsstaternes skønsbeføjelse, kunne eksempelvis omfatte levering af alternative forsyningssystemer (individuelle vandrensningssæt), vandforsyning via tanke (tankvogne og cisterner) og sikring af den nødvendige infrastruktur i lejre. Hvis de lokale myndigheder gøres ansvarlige for at opfylde disse forpligtelser, bør medlemsstaterne sikre, at de har tilstrækkelige finansielle ressourcer samt teknisk og materiel kapacitet til at støtte dem i overensstemmelse hermed ved f.eks. at yde ekspertstøtte. Vandforsyning til sårbare og marginaliserede grupper bør i særdeleshed ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for de lokale offentlige myndigheder.

_________________

_________________

86 P8_TA(2015)0294

86 P8_TA(2015)0294.

87 P8_TA(2015)0294, punkt 62.

87 P8_TA(2015)0294, punkt 62.

88 COM(2014) 209 final

88 COM(2014)0209.

89 Rådets henstilling (2013/C 378/01) af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1).

Rådets henstilling (2013/C 378/01) af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne (EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Ifølge det 7. miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden”90 skal offentligheden have adgang til klare miljøoplysninger på nationalt niveau. Direktiv 98/83/EF indeholdt alene bestemmelser vedrørende passiv adgang til oplysninger, dvs. at medlemsstaterne blot skulle sørge for, at oplysninger stod til rådighed. Disse bestemmelser bør erstattes for at sikre, at aktuelle oplysninger er let tilgængelige, f.eks. på et websted, og linket til dette bør distribueres aktivt. De aktuelle oplysninger bør ikke alene omfatte resultater fra kontrolprogrammerne, men også supplerende oplysninger, som offentligheden kan have nytte af, såsom oplysninger om indikatorer (jern, hårdhedsgrad, mineraler m.v.), hvilket ofte har indflydelse på forbrugernes opfattelse af ledningsvand. Til dette formål bør indikatorparametrene i direktiv 98/83/EF, som ikke tilvejebragte sundhedsrelaterede oplysninger, erstattes af online oplysninger om disse parametre. For meget store vandleverandører bør yderligere oplysninger, bl.a. om energivirkningsgrad, forvaltning, ledelsesstruktur, omkostningsstruktur og anvendt behandling, også stilles til rådighed online. Det antages, at større forbrugeroplysning og forbedret gennemsigtighed vil bidrage til at øge borgernes tillid til det vand, som de får leveret. Dette ventes med tiden at føre til øget brug af ledningsvand, og derigennem bidrages der til at mindske mængden af plastaffald og drivhusgasemissioner, og der opnås en gunstig indvirkning i form af modvirkning af klimaændringer og for miljøet som helhed.

(19)  Ifølge det 7. miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"90 skal offentligheden have adgang til klare miljøoplysninger på nationalt niveau. Direktiv 98/83/EF indeholdt alene bestemmelser vedrørende passiv adgang til oplysninger, dvs. at medlemsstaterne blot skulle sørge for, at oplysninger stod til rådighed. Disse bestemmelser bør derfor erstattes for at sikre, at aktuelle oplysninger, som er forståelige og relevante samt let tilgængelige for forbrugerne, f.eks. i en brochure, på et websted eller i en intelligent applikation. De aktuelle oplysninger bør ikke alene omfatte resultater fra kontrolprogrammerne, men også supplerende oplysninger, som offentligheden kan have nytte af, såsom resultatet af foranstaltninger til overvågning af vandleverandører med hensyn til vandkvalitets-, informations- og indikatorparametre, jf. listen i del Ba i bilag I. For meget store vandleverandører bør yderligere oplysninger, bl.a. om forvaltning, takststruktur og anvendt behandling, også stilles til rådighed online. Formålet med øget og mere relevant forbrugeroplysning og forbedret gennemsigtighed bør være at øge borgernes tillid til det vand, som de får leveret, og til vandforsyningstjenester, og bør med tiden føre til øget brug af ledningsvand som drikkevand, hvilket kan bidrage til at mindske forbruget af plastik og mængden af plastaffald og drivhusgasemissioner og dermed til at opnå en gunstig indvirkning i form af modvirkning af klimaændringer og for miljøet som helhed.

_________________

_________________

90 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).

90 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171).

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Af samme årsager og for at gøre forbrugerne mere opmærksomme på virkningerne af vandforbruget bør de også modtage oplysninger (f.eks. på deres faktura eller via intelligente applikationer) om forbrugsmængde, omkostningsstrukturen for den takst, som vandleverandørens opkræver, herunder variable og faste omkostninger, samt prisen pr. liter drikkevand, hvilket giver mulighed for at sammenligne med prisen for flaskevand.

(20)  Af samme årsager og for at gøre forbrugerne mere opmærksomme på virkningerne af vandforbruget bør de også modtage oplysninger på en let tilgængelige måde, f.eks. på deres faktura eller via intelligente applikationer, om årlig forbrugsmængde, ændringer i forbrug samt en sammenligning med gennemsnitsforbruget i en husholdning, når sådanne oplysninger er tilgængelige for vandleverandøren, strukturen for den takst, som vandleverandøren opkræver, herunder de variable og faste dele deraf, samt prisen pr. liter drikkevand, hvilket giver mulighed for at sammenligne med prisen for flaskevand.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  De principper, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af vandtakster, dvs. dækning af omkostninger ved vandforsyningen og forureneren betaler, er fastsat i direktiv 2000/60/EF. Dog er vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed ikke altid sikret, og dette fører i nogle tilfælde til manglende investeringer i vedligeholdelsen af vandinfrastrukturen. Med forbedrede kontrolteknikker er lækagerater – primært som følge af underinvestering – blevet stadig mere tydelige, og der bør på EU-niveau tilskyndes til at nedbringe vandtab med henblik på at forbedre vandinfrastrukturens virkningsgrad. I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør der sættes ind over for dette problem ved at øge gennemsigtigheden og oplysningerne til forbrugerne om lækagerater og energivirkningsgrad.

(21)  De grundlæggende principper, der med forbehold for artikel 9, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF skal tages i betragtning ved fastsættelsen af vandtakster, dvs. dækning af omkostninger ved vandforsyningen og forureneren betaler, er fastsat i det pågældende direktiv. Dog er vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed ikke altid sikret, og dette fører i nogle tilfælde til manglende investeringer i vedligeholdelsen af vandinfrastrukturen. Med forbedrede kontrolteknikker er lækageniveauer – primært som følge af underinvestering – blevet stadig mere tydelige, og der bør på EU-niveau tilskyndes til at nedbringe vandtab med henblik på at forbedre vandinfrastrukturens virkningsgrad. I overensstemmelse med nærhedsprincippet og for at skærpe opmærksomheden omkring dette problem bør oplysningerne herom deles på en mere gennemsigtig måde med forbrugerne.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF91 tilsigter at garantere retten til at få adgang til miljøoplysninger i medlemsstaterne i overensstemmelse med Århuskonventionen. Det omfatter vidtspændende forpligtelser i relation til dels at stille miljøoplysninger til rådighed efter anmodning og dels aktivt at formidle sådanne oplysninger. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF92 har også et vidtspændende anvendelsesområde og dækker deling af geografisk information og herunder datasæt om forskellige miljøforhold. Det er vigtigt, at bestemmelserne i nærværende direktiv om adgang til oplysninger og datadelingsordninger supplerer de nævnte direktiver og ikke skaber en særskilt retsorden. Derfor bør bestemmelserne i nærværende direktiv om oplysning af offentligheden og om oplysninger om overvågningen af gennemførelsen gælde med forbehold af direktiv 2003/4/EF og 2007/2/EF.

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF91 tilsigter at garantere retten til at få adgang til miljøoplysninger i medlemsstaterne. Det omfatter vidtspændende forpligtelser i relation til dels at stille miljøoplysninger til rådighed efter anmodning og dels aktivt at formidle sådanne oplysninger. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF92 har også et vidtspændende anvendelsesområde og dækker deling af geografisk information og herunder datasæt om forskellige miljøforhold. Det er vigtigt, at bestemmelserne i nærværende direktiv om adgang til oplysninger og datadelingsordninger supplerer de nævnte direktiver og ikke skaber en særskilt retsorden. Derfor bør bestemmelserne i nærværende direktiv om oplysning af offentligheden og om oplysninger om overvågningen af gennemførelsen gælde med forbehold af direktiv 2003/4/EF og 2007/2/EF.

_________________

_________________

91 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

91 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).

92 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

92 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv inden for en vis periode fra den dato, som er fastsat for dets gennemførelse i national ret. Denne evaluering bør baseres på de indsamlede erfaringer og data i løbet af direktivets gennemførelse, på relevante videnskabelige, analytiske og epidemiologiske data og på eventuelle anbefalinger fra WHO.

(25)  I henhold til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør Kommissionen foretage en evaluering af dette direktiv inden for en vis periode fra den dato, som er fastsat for dets gennemførelse i national ret. Denne evaluering bør baseres på de indsamlede erfaringer og data i løbet af direktivets gennemførelse, på eventuelle anbefalinger fra WHO og på relevante videnskabelige, analytiske og epidemiologiske data.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  For at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at specificere kontrolkravene med henblik på farevurderinger og risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af bilag I til IV til dette direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Desuden er bemyndigelsen, jf. del C, Note 10, i bilag I til direktiv 98/83/EF, til at fastsætte kontrolhyppigheder og -metoder for så vidt angår radioaktive stoffer blevet forældet som følge af vedtagelsen af Rådets direktiv 2013/51/Euratom96, og den bør derfor ophæves. Bemyndigelsen i del A, andet afsnit, i bilag III til direktiv 98/83/EF vedrørende ændringer af direktivet er ikke længere nødvendig og bør ophæves.

(28)  For at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at specificere kontrolkravene med henblik på farevurderinger og risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af bilag I til IV til dette direktiv og iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med de i artikel 10a fastsatte ændringer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Desuden er bemyndigelsen, jf. del C, Note 10, i bilag I til direktiv 98/83/EF, til at fastsætte kontrolhyppigheder og -metoder for så vidt angår radioaktive stoffer blevet forældet som følge af vedtagelsen af Rådets direktiv 2013/51/Euratom96, og den bør derfor ophæves. Bemyndigelsen i del A, andet afsnit, i bilag III til direktiv 98/83/EF vedrørende ændringer af direktivet er ikke længere nødvendig og bør ophæves.

_________________

_________________

96 Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).

96 Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand.

1.  Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand for alle i Unionen.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten. Indførelsen af adgang til drikkevand (artikel 13) blev ikke afspejlet i artikel 1 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent.

2.  Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er sundt og rent, samt at fremme universel adgang til drikkevand.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten. Indførelsen af adgang til drikkevand (artikel 13) blev ikke afspejlet i artikel 1 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "drikkevand": alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning , produktion, eller andre husholdningsformål i både offentlige og private bygninger , uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem distributionsnet, leveres fra tankvogn/tankskib eller for kildevands vedkommende tappes i flasker .

1. "drikkevand": alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning, fødevareproduktion eller andre fødevareformål eller andre husholdningsformål i både offentlige og private bygninger, herunder fødevarevirksomheder, uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem et distributionsnet, fra tankvogn/tankskib, i flasker eller beholdere.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  "forbrugernes fordelingsnet": rør, fittings og anordninger, som er installeret mellem vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand i både offentlige og private bygninger , og distributionsnettet, men kun hvis de i henhold til gældende national ret ikke er vandforsyningsanlæggets ansvar i dets egenskab af vandforsyningsanlæg

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  "vandleverandør": en enhed, der leverer mindst 10 m³ drikkevand om dagen i gennemsnit

3.  "vandleverandør": en juridisk enhed, der leverer mindst 10m³ drikkevand om dagen i gennemsnit

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  "meget lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 50 m³ om dagen eller forsyner færre end 250 personer

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. ”lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 500 m³ om dagen eller forsyner færre end 5 000 personer

4. "lille vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindre end 500 m³ om dagen eller forsyner færre end 2 500 personer

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  "mellemstor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 500 m³ om dagen eller forsyner mindst 2 500 personer

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. ”stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 500 m³ om dagen eller forsyner mindst 5 000 personer

5. "stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 5 000 m³ om dagen eller forsyner mindst 25 000 personer

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. ”meget stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 5 000 m³ om dagen eller forsyner mindst 50 000 personer

6. "meget stor vandleverandør": en vandleverandør, der leverer mindst 20 000 m³ om dagen eller forsyner mindst 100 000 personer

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "opprioriterede bygninger": større bygninger med mange brugere, der potentielt udsættes for vandrelaterede risici, f.eks. hospitaler, plejeinstitutioner, bygninger med indkvarteringsmuligheder, fængsler og campingpladser, som medlemsstaterne udpeger

7. "opprioriterede bygninger": større bygninger, som ikke er husholdninger, med mange personer, navnlig sårbare mennesker, der potentielt udsættes for vandrelaterede risici, såsom hospitaler, plejeinstitutioner, plejehjem, skoler, universiteter og andre uddannelsesfaciliteter, vuggestuer eller børnehaver, sports-, rekreations- fritids og udstillingsfaciliteter, bygninger med indkvarteringsmuligheder, fængsler og campingpladser, som medlemsstaterne udpeger

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  "fødevarevirksomhed": en fødevarevirksomhed som defineret i artikel 3, punkt 2, i forordning (EF) nr. 178/2002

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten. Denne definition præciserer betydningen af begrebet i nærværende direktiv og sikrer overensstemmelse med den allerede eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kun artikel 4, 5, 6 og 11 i dette direktiv finder anvendelse på drikkevand, der bruges i fødevarevirksomheder til fremstilling, forarbejdning, konservering eller markedsføring af produkter eller stoffer bestemt til konsum. Dog finder ingen af artiklerne i dette direktiv anvendelse, hvis en fødevarevirksomhedsleder til de kompetente nationale myndigheders tilfredshed kan godtgøre, at kvaliteten af det vand, den anvender, ikke påvirker hygiejnen i forbindelse med de produkter eller stoffer, der er et resultat af dens aktiviteter, og at sådanne produkter eller stoffer er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/20041a.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1)

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  En producent, der producerer drikkevand aftappet på flasker eller beholdere, betragtes ikke som en vandleverandør.

 

Bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse på drikkevand aftappet på flasker eller beholdere, for så vidt de ikke er omfattet af forpligtelser i henhold til anden EU-lovgivning.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Maritime fartøjer, som afsalter vand, befordrer passagerer og fungerer som vandleverandører, er kun omfattet af dette direktivs artikel 1-7 og artikel 9-12 samt bilagene hertil.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  medlemsstaterne har truffet alle andre nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene , der er fastsat i artikel 5 til 12 i dette direktiv.

c)  medlemsstaterne har truffet alle andre nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene, der er fastsat:

 

i)  i artikel 4 til 12 i dette direktiv for drikkevand, der leveres til de endelige forbrugere fra et distributionsnetværk eller fra en tank;

 

ii)  i artikel 4, 5 og 6 samt artikel 11, stk. 4, i dette direktiv for drikkevand, aftappet på flasker eller beholdere i en fødevarevirksomhed

 

iii)  i artikel 4, 5 og 6 samt artikel 11 i dette direktiv for drikkevand fremstillet og anvendt i en fødevarevirksomhed til fremstilling, forarbejdning og distribution af fødevarer

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes for at gennemføre dette direktiv, på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, medfører en forringelse af drikkevandets nuværende kvalitet eller en øget forurening af vand, der anvendes til fremstilling af drikkevand.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes for at gennemføre dette direktiv, fuldt ud overholder forsigtighedsprincippet og på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, medfører en forringelse af drikkevandets nuværende kvalitet eller en øget forurening af vand, der anvendes til fremstilling af drikkevand.

Begrundelse

Sammenhængen med forsigtighedsprincippet bør fremgå eksplicit af denne artikel, eftersom dette princip – især som følge af indførelsen af den risikobaserede tilgang – bør understøtte tilgangen til medlemsstaternes forpligtelser i hele dette direktiv.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at de kompetente myndigheder foretager en vurdering af lækageniveauerne på deres område og af potentialet for forbedringer med hensyn til at reducere lækageniveauerne i drikkevandssektoren. Vurderingen tager hensyn til relevante folkesundhedsmæssige, miljømæssige, tekniske og økonomiske aspekter. Medlemsstaterne vedtager senest den 31. december 2022 nationale mål for at reducere vandleverandørernes lækageniveauer på deres område senest den 31. december 2030. Medlemsstaterne kan indføre relevante incitamenter for at sikre, at vandleverandører opfylder de nationale mål på deres område.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Hvis en kompetent myndighed med ansvar for produktion og distribution af drikkevand overdrager forvaltningen af hele eller en del af vandproduktionen eller vanddistributionsaktiviteterne til en vandleverandør, skal kontrakten mellem den kompetente myndighed og vandleverandøren angive hver parts ansvar i henhold til dette direktiv.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand , og disse må ikke være mere lempelige end de værdier, som fastsættes deri .

1.  Medlemsstaterne fastsætter for parametrene i bilag I de værdier, der skal gælde for drikkevand.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De værdier, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, må ikke være mindre strenge end de i bilag I, del A, B og Ba, fastsatte værdier. For så vidt angår de parametre, der er fastlagt i bilag I, del Ba, skal der kun fastsættes værdier til overvågningsformål og for at sikre, at kravene i artikel 12 opfyldes.

Begrundelse

Dette er nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de stoffer og materialer samt desinfektionsprocedurer, der anvendes til desinfektion i vandforsyningssystemer, ikke forringer kvaliteten af drikkevand. Enhver forurening af drikkevand fra anvendelsen af sådanne stoffer, materialer og procedurer skal minimeres, idet der dog samtidig sikres en effektiv desinfektion.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De parameterværdier, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, for så vidt angår parametrene opført i bilag I, del A og B, skal:

De parameterværdier, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, for så vidt angår parametrene opført i bilag I, del A, B og C, skal:

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for kildevand overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske.

c)  for drikkevand aftappet på flasker eller i anden emballage overholdes på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller i anden emballage

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  for vand, der anvendes i levnedsmiddelvirksomheder, hvor vandet leveres af en vandleverandør, overholdes på leveringsstedet i levnedsmiddelvirksomheden.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  For vand, der er omfattet af stk. 1, litra a), anses medlemsstaterne for at have opfyldt deres forpligtelser i henhold til denne artikel, hvis det kan godtgøres, at overskridelsen af de parameterværdier, der er fastsat i artikel 5, skyldes forbrugernes fordelingsnet eller vedligeholdelsen af heraf, undtagen i opprioriterede bygninger.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en farevurdering af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, i overensstemmelse med artikel 8

a)  en farevurdering af vandforekomster eller dele af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, foretaget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 8

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en forsyningsikkerhedsvurdering, som udføres af vandleverandører med henblik på at kontrollere kvaliteten af det vand, de leverer, i overensstemmelse med artikel 9 og bilag II, del C

b)  en forsyningsikkerhedsvurdering, som udføres af vandleverandørerne i hvert enkelt vandforsyningssystem med henblik på at sikre og kontrollere kvaliteten af det vand, de leverer, i overensstemmelse med artikel 9 og bilag II, del C

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne kan tilpasse gennemførelsen af den risikobaserede tilgang, uden at det går ud over formålet med dette direktiv om kvaliteten af drikkevand og forbrugernes sundhed, når der er særlige begrænsninger på grund af geografiske forhold såsom afsides beliggenhed eller adgang til et vandforsyningsområde.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Medlemsstaterne sikrer en klar og passende fordeling af ansvaret mellem interessenter, som fastlægges af medlemsstaterne, for, at der anlægges en risikobaseret tilgang med hensyn til de vandforekomster, som bruges til indvinding af drikkevand, og forbrugernes fordelingsnet. En sådan fordeling af ansvarsområder skal tilpasses deres institutionelle og retlige rammer.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Farevurderinger skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år og om nødvendigt ajourføres.

2.  Farevurderinger skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år, idet der tages hensyn til kravet i artikel 7 i direktiv 2000/60/EF om, at medlemsstaterne skal udpege vandforekomster, og om nødvendigt ajourføres.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forsyningsikkerhedsvurderinger skal udføres af meget store og store vandleverandører senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] og af små vandleverandører senest [6 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres med jævne mellemrum mindst hvert 6. år og om nødvendigt ajourføres.

3.  Forsyningsikkerhedsvurderinger skal udføres af vandleverandører senest [6 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres med jævne mellemrum mindst hvert 6. år og om nødvendigt ajourføres.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I henhold til artikel 8 og 9 i dette direktiv træffer medlemsstaterne de nødvendige korrigerende foranstaltninger under de programmer og vandområdeplaner, der er fastsat i henholdsvis artikel 11 og 13 i direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Risikovurderinger af forbrugernes fordelingsnet skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år og om nødvendigt ajourføres.

4.  Risikovurderinger af forbrugernes fordelingsnet i de bygninger, der omtales i artikel 10, stk. 1, skal udføres senest [3 år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv]. De skal revideres hvert 3. år og om nødvendigt ajourføres.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Farevurdering af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand

Farevurdering, kontrol og forvaltning af vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af artikel 6 og 7 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne sørge for, at der udføres en farevurdering for vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, og som leverer mere end 10 m³ om dagen i gennemsnit. Farevurderingen skal omfatte følgende elementer:

1.  Med forbehold af direktiv 2000/60/EF, navnlig artikel 4 til 8, skal medlemsstaterne i samarbejde med deres kompetente myndigheder på vandområdet sørge for, at der udføres en farevurdering for vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand, og som leverer mere end 10 m³ om dagen i gennemsnit. Farevurderingen skal omfatte følgende elementer:

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udpegning af og georeferencer for alle indvindingssteder i de vandforekomster, der er omfattet af farevurderingen

a)  udpegning af og georeferencer for alle indvindingssteder i de eller dele af vandforekomster, der er omfattet af farevurderingen. Da de i dette litra omhandlede oplysninger har en potentielt følsom karakter, navnlig for så vidt angår beskyttelse af folkesundheden, sikrer medlemsstaterne, at disse oplysninger beskyttes og kun videreformidles til de relevante myndigheder

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kortlægning af beskyttelseszoner, hvis sådanne zoner er blevet oprettet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF, og de beskyttede områder, jf. samme direktivs artikel 6

b)  kortlægning af beskyttelseszoner, hvis sådanne zoner er blevet oprettet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF

Begrundelse

Dette ville række ud over anvendelsesområdet for drikkevandsdirektivet med hensyn til beskyttede områder (naturbeskyttede og næringsstoffølsomme områder er også beskyttede områder i henhold til artikel 6). Beskyttede områder til indvinding af drikkevand skal udpeges i overensstemmelse med artikel 7, og der er ikke behov for en henvisning til artikel 6.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udpegning af farer og mulige forureningskilder, der påvirker de vandforekomster, som er omfattet af farevurderingen. Medlemsstaterne kan til dette formål benytte vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

c)  udpegning af farer og mulige forureningskilder, der påvirker de vandforekomster eller dele af vandforekomster, som er omfattet af farevurderingen. Denne udpegning af forureningskilder ajourføres regelmæssigt i overensstemmelse med artikel 7. Medlemsstaterne kan til dette formål benytte vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  regelmæssig kontrol af de vandforekomster, der er omfattet af risikovurderingen af relevante forurenende stoffer, som udvælges fra følgende lister:

d)  regelmæssig kontrol af de vandforekomster eller dele af vandforekomster, der er omfattet af risikovurderingen af forurenende stoffer, som er relevante for vandforsyningen og udvælges fra følgende lister:

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  andre relevante forurenende stoffer, såsom mikroplast eller forurenende stoffer, der er specifikke for et vandløbsopland, som medlemsstaterne fastsætter på grundlag af vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

iv)  parametre kun til kontrolformålene i bilag I, del Ca, eller andre relevante forurenende stoffer såsom mikroplast, såfremt der er fastsat en metode for måling af mikroplast i henhold til artikel 11, stk. 5b, eller forurenende stoffer, der er specifikke for et vandløbsopland, som medlemsstaterne fastsætter på grundlag af vurderingen af menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og oplysningerne om signifikante belastninger, der indsamles i overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II til dette direktiv

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Meget små vandleverandører kan undtages fra bestemmelserne i litra a), b) og c), i dette stykke, såfremt den kompetente myndighed på forhånd har fået ajourførte dokumenterede oplysninger om de i disse litra omhandlede parametre. Denne undtagelse skal tages op til revision af den kompetente myndighed mindst hvert 3. år og ajourføres, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal oplyse de vandleverandører, der benytter den af farevurderingen omfattede vandforekomst, om resultaterne af den kontrol, der er udført i henhold til stk. 1, litra d), og kan på grundlag af disse kontrolresultater:

udgår

a)  pålægge vandleverandører at udføre supplerende kontrol eller behandling af visse parametre

 

b)  tillade vandleverandører at reducere kontrolhyppigheden af visse parametre, uden at være forpligtet til at foretage en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, forudsat at de ikke er centrale parametre som defineret i bilag II, del B, punkt 1, og forudsat at ingen faktor, som med rimelighed kan forventes, sandsynligvis vil forårsage forringelse af vandets kvalitet.

 

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I det tilfælde, at en vandleverandør får lov at reducere kontrolhyppigheden, jf. stk. 2, litra b), skal medlemsstaterne fortsat regelmæssigt kontrollere disse parametre i den vandforekomst, der er omfattet af farevurderingen.

udgår

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ud fra de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2, henholdsvis direktiv 2000/60/EF, skal medlemsstaterne træffe følgende foranstaltninger i samarbejde med vandleverandørerne eller sørge for, at vandleverandørerne træffer disse foranstaltninger:

Ud fra de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2, henholdsvis direktiv 2000/60/EF, skal medlemsstaterne træffe følgende foranstaltninger i samarbejde med vandleverandørerne:

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forebyggende foranstaltninger med henblik på at reducere det nødvendige behandlingsniveau og beskytte vandkvaliteten, bl.a. foranstaltninger som omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 2000/60/EF

a)  forebyggende foranstaltninger med henblik på at undgå behandling eller reducere det nødvendige behandlingsniveau og beskytte vandkvaliteten, bl.a. foranstaltninger som omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 2000/60/EF samt foranstaltninger, der mindsker lækager i systemet

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  sikre, at forurenerne i samarbejde med vandleverandørerne og andre relevante interessenter træffer forebyggende foranstaltninger for at reducere eller undgå det nødvendige behandlingsniveau og for at beskytte vandkvaliteten, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 2000/60/EF, samt yderligere foranstaltninger, der skønnes nødvendige på grundlag af den overvågning, der udføres i henhold til nærværende artikels stk. 1, litra d)

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  afbødende foranstaltninger, der anses for nødvendige på baggrund af den udførte kontrol i henhold til stk. 1, litra d), for at udpege og sætte ind over for forureningskilden.

b)  afbødende foranstaltninger, der anses for nødvendige på baggrund af den udførte kontrol i henhold til stk. 1, litra d), for at udpege og sætte ind over for forureningskilden og undgå enhver supplerende behandling, når forebyggende foranstaltninger ikke anses for holdbare eller ikke er effektive nok til at sætte rettidigt ind over for forureningskilden

Begrundelse

I nogle medlemsstater har vandleverandører ikke retlige beføjelser til at træffe beslutning om og iværksætte forebyggende eller afbødende foranstaltninger på egen hånd, da disse beføjelser ligger hos de offentlige myndigheder. For at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, i vandrammedirektivet bør forebyggende foranstaltninger så vidt muligt foretrækkes for at reducere omfanget af den nødvendige behandling.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvis foranstaltningerne i litra aa) og b) ikke anses for tilstrækkelige til at sikre en passende beskyttelse af menneskers sundhed, skal vandleverandørerne udføre supplerende overvågning af visse parametre på indvindingsstedet eller behandling, hvis det er strengt nødvendigt for at forebygge sundhedsrisici.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne skal oplyse de vandleverandører, der benytter den af farevurderingen omfattede vandforekomst eller dele af denne vandforekomst, om resultaterne af den kontrol, der udføres i henhold til stk. 1, litra d), og kan på grundlag af disse kontrolresultater og de oplysninger, der indsamles i henhold til stk. 1 og 2 og i henhold til direktiv 2000/60/EF:

 

a)  tillade vandleverandører at reducere kontrolhyppigheden af visse parametre eller antallet af kontrollerede parametre, uden at der kræves en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, forudsat at disse parametre ikke er centrale parametre som defineret i bilag II, del B, punkt 1, og forudsat at der ikke er nogen faktorer, som med rimelighed kan forventes at forringe vandets kvalitet

 

b)  hvis en vandleverandør får tilladelse til at mindske kontrolhyppigheden, jf. litra a), fortsat regelmæssigt kontrollere disse parametre i den af farevurderingen omfattede vandforekomst.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forsyningsrisikovurdering

Forsyningsrisikovurdering, kontrol og forvaltning

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sørge for, at vandleverandørerne udfører en forsyningssikkerhedsrisikovurdering, der åbner mulighed for at tilpasse kontrolhyppigheden for alle parametre, som er opført i bilag I, del A og B, dog ikke centrale parametre i henhold til del B i bilag II, alt efter om de forekommer i råvandet.

Medlemsstaterne skal sørge for, at vandleverandørerne udfører en forsyningssikkerhedsrisikovurdering i henhold til bilag II, del C, der åbner mulighed for at tilpasse kontrolhyppigheden for alle parametre, som er opført i bilag I, del A, B og Ba, dog ikke centrale parametre i henhold til del B i bilag II, alt efter om de forekommer i råvandet.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For disse parametre skal medlemsstaterne sørge for, at vandleverandørerne kan afvige fra de prøveudtagningshyppigheder, der er fastsat i bilag II, del B, i overensstemmelse med specifikationerne i bilag II, del C.

For disse parametre skal medlemsstaterne sørge for, at vandleverandørerne kan afvige fra de prøveudtagningshyppigheder, der er fastsat i bilag II, del B, i overensstemmelse med specifikationerne i bilag II, del C, alt efter om de forekommer i råvandet og behandlingsstrukturen.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vandleverandørerne skal til dette formål pålægges at tage hensyn til resultaterne af den farevurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og den kontrol, der udføres i medfør af artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2000/60/EF.

Vandleverandørerne tager med dette for øje hensyn til resultaterne af den farevurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og den kontrol, der udføres i medfør af artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne kan undtage meget små vandleverandører fra stk. 1, forudsat at den kompetente myndighed på forhånd har fået ajourførte dokumenterede oplysninger om de relevante parametre og skønner, at der ikke er nogen risiko for menneskers sundhed som følge af sådanne undtagelser, og uden at dette berører myndighedens forpligtelser i henhold til artikel 4.

 

Undtagelsen skal tages op til revision af den kompetente myndighed hvert 3. år, eller hvis der påvises en ny forureningsfare i indvindingsområdet, og ajourføres, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forsyningssikkerhedsrisikovurderinger skal godkendes af de kompetente myndigheder.

2.  Ansvaret for forsyningssikkerhedsrisikovurderinger påhviler de vandleverandører, der skal sikre, at de er i overensstemmelse med dette direktiv. Med henblik herpå kan vandleverandører anmode om støtte fra de kompetente myndigheder.

 

Medlemsstaterne kan kræve, at de kompetente myndigheder godkender eller kontrollerer vandleverandørernes forsyningssikkerhedsrisikovurderinger.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  På grundlag af resultaterne af den forsyningssikkerhedsrisikovurdering, der udføres i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at vandleverandørerne iværksætter en handlingsplan, der er tilpasset de identificerede risici og står i et rimeligt forhold til vandleverandørens størrelse. En sådan vandsikkerhedsplan kan eksempelvis vedrøre de anvendte materialer, der kommer i kontakt med vandet, vandbehandlingsprodukter, eventuelle risici som følge af utætte rør eller foranstaltninger for tilpasning til aktuelle og fremtidige udfordringer såsom klimaforandringer og skal specificeres nærmere af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet

Risikovurdering, kontrol og forvaltning af forbrugernes fordelingsnet

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der udføres en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet med følgende elementer:

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der udføres en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet i opprioriterede bygninger med følgende elementer:

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en vurdering af de potentielle risici i relation til forbrugernes fordelingsnet og de tilhørende produkter og materialer, og om disse påvirker vandkvaliteten på det sted, hvor det tappes fra vandhaner, som normalt benyttes til drikkevand, bl.a. om vandet leveres til offentligheden i opprioriterede bygninger

a)  en vurdering af de potentielle risici i relation til forbrugernes fordelingsnet og de tilhørende produkter og materialer, og om disse påvirker vandkvaliteten på det sted, hvor det tappes fra vandhaner, som normalt benyttes til drikkevand

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  regelmæssig kontrol af de parametre, der er opført på listen i bilag I, del C, i bygninger, hvor den potentielle fare for menneskers sundhed anses for at være størst. Relevante parametre og bygninger skal udvælges med henblik på kontrol ud fra den vurdering, der udføres i henhold til litra a).

b)  regelmæssig kontrol af de parametre, der er opført på listen i bilag I, del C, i opprioriterede bygninger, hvor der er identificeret specifikke risici vedrørende vandkvaliteten i forbindelse med den vurdering, der udføres i henhold til litra a).

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan med henblik på den regelmæssige kontrol, der nævnes i første afsnit, oprette en kontrolstrategi med fokus på opprioriterede bygninger

Medlemsstaterne sikrer med henblik på den regelmæssige kontrol adgang til anlæg i de opprioriterede bygninger med henblik på prøveudtagning og kan oprette en kontrolstrategi, navnlig hvad angår bakterien Legionella pneumophila

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  verifikation af, om ydeevnen for byggevarer i kontakt med drikkevand er tilstrækkelig i forhold til de væsentlige egenskaber i forbindelse med de grundlæggende krav til bygværker, der er specificeret i punkt 3, litra e), i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011.

c)  verifikation af, om ydeevnen for varer og materialer i kontakt med drikkevand er tilstrækkelig i forhold til de væsentlige egenskaber i forbindelse med beskyttelsen af menneskers sundhed.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  kontrol af, om de anvendte materialer er egnede til kontakt med drikkevand, og om kravene i artikel 11 er opfyldt.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Finder en medlemsstat på grund af den vurdering, der udføres i henhold til stk. 1, litra a), at forbrugernes fordelingsnet eller de anvendte produkter og materialer indebærer en risiko for menneskers sundhed, eller at den udførte kontrol, jf. stk. 1, litra b), godtgør, at parameterværdierne i bilag I, del C, ikke opfyldes, skal medlemsstaterne:

2.  Finder en medlemsstat på grund af den vurdering, der udføres i henhold til stk. 1, litra a), at forbrugernes fordelingsnet i opprioriterede bygninger eller de anvendte produkter og materialer indebærer en risiko for menneskers sundhed, eller at den udførte kontrol, jf. stk. 1, litra b), godtgør, at parameterværdierne i bilag I, del C, ikke opfyldes, skal medlemsstaterne træffe egnede foranstaltninger for at eliminere eller mindske risikoen for overskridelse af de parameterværdier, der er fastlagt i bilag I, del C.

a)  træffe egnede foranstaltninger for at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastlagt i bilag I, del C

 

b)  træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at migrationen af stoffer eller kemiske stoffer fra byggevarer, der benyttes til fremstilling eller distribution af drikkevand, hverken direkte eller indirekte bringer menneskers sundhed i fare

 

c)  træffe andre foranstaltninger, såsom passende behandlingsteknikker, i samarbejde med vandleverandører med henblik på at ændre vandets sammensætning eller egenskaber inden levering, for derigennem at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af parameterværdierne efter levering

 

d)  på behørig vis oplyse og rådgive forbrugere om betingelser for forbrug og brug af vandet og om mulige foranstaltninger for at undgå, at risikoen genopstår

 

e)  tilrettelægge uddannelse af blikkenslagere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med forbrugeres fordelingsnet og installation af byggevarer

 

f)  for Legionellas vedkommende sørge for, at effektive kontrol- og forvaltningsforanstaltninger er indført for at forebygge og sætte ind over for eventuelle sygdomsudbrud.

 

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Med henblik på at mindske risici i forbindelse med intern fordeling i alle forbrugernes fordelingsnet skal medlemsstaterne:

 

a)  tilskynde ejere af offentlige og private bygninger til at udføre en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet

 

b)  informere forbrugere og ejere af offentlige og private bygninger om foranstaltninger, der har til formål at eliminere eller mindske risikoen for manglende overholdelse af kvalitetsstandarder for drikkevand på grund af forbrugernes forsyningsnet

 

c)  på behørig vis oplyse og rådgive forbrugere om betingelser for forbrug og brug af vandet og om mulige foranstaltninger for at undgå, at risikoen genopstår

 

d)  fremme uddannelse af blikkenslagere og andre fagfolk, der beskæftiger sig med forbrugernes fordelingsnet og installation af produkter og materialer i kontakt med vand, og

 

e)  for bakterien Legionellas, og navnlig Legionella pneumophilas, vedkommende sørge for, at der er truffet effektive kontrol- og forvaltningsforanstaltninger, som er tilpasset risikoen, med henblik på at forebygge og imødegå eventuelle sygdomsudbrud.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Minimumskrav til hygiejne for produkter, stoffer og materialer i kontakt med drikkevand

 

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de stoffer og materialer, der anvendes til fremstilling af alle nye produkter, der er i kontakt med drikkevand, markedsføres og anvendes til indvinding, behandling eller fordeling, eller at forureninger i forbindelse med sådanne stoffer:

 

a)  ikke direkte eller indirekte forringer beskyttelsen af menneskers sundhed i henhold til dette direktiv

 

b)  ikke berører drikkevandets lugt og smag

 

c)  ikke er til stede i drikkevandet ved en koncentration på over det niveau, der er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de anvendes, og

 

d)  ikke fremmer bakteriefloraen.

 

2.  Med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1 vedtager Kommissionen senest ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge minimumskrav til hygiejne og listen over stoffer, der anvendes til fremstilling af materialer i kontakt med drikkevand og er godkendt i EU, herunder specifikke migrationsgrænser og særlige brugsbetingelser, hvor det er relevant. Kommissionen reviderer og ajourfører denne liste regelmæssigt i overensstemmelse med de nyeste videnskabelige fremskridt og den teknologiske udvikling.

 

3.  For at støtte Kommissionen ved vedtagelse og ændring af delegerede retsakter i henhold til stk. 2 oprettes der et stående udvalg bestående af repræsentanter udpeget af medlemsstaterne, som kan anmode om bistand fra eksperter eller rådgivere.

 

4.  Materialer i kontakt med drikkevand, der er omfattet af anden EU-lovgivning, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/20111a, skal overholde kravene i denne artikels stk. 1 og 2.

 

______________

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten for at kontrollere, at det vand, der stilles til rådighed for forbrugerne, opfylder kravene i dette direktiv og især de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Prøver skal udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året. Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af desinfektionen kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektionen holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektionen.

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten for at kontrollere, at den opfylder kravene i dette direktiv og især de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Prøver skal udtages, så de er repræsentative for kvaliteten af det vand, der forbruges i løbet af hele året. Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at effektiviteten af desinfektionen kontrolleres i de tilfælde, hvor desinfektion er en del af fremstillingen eller distributionen af drikkevand, og at eventuel forurening fra biprodukter fra desinfektionen holdes så lav som muligt, uden at det går ud over desinfektionen.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen resultaterne af den kontrol, der udføres af de i bilag I, del Ca, opførte parametre, senest den ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] og derefter én gang om året.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at ajourføre listen over de stoffer, der skal kontrolleres, i bilag I, del Ca. Kommissionen kan beslutte at tilføje stoffer, hvor der er en risiko for, at sådanne stoffer forekommer i drikkevand, og de udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed, men med hensyn til hvilke der mangler videnskabelige beviser for, at de udgør en risiko for menneskers sundhed. Til dette formål baserer Kommissionen sig især på WHO's videnskabelige forskning. Tilføjelse af ethvert nyt stof skal behørigt begrundes i henhold til dette direktivs artikel 1.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Senest den ... [et år efter dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge en metode til måling af mikroplast, jf. listen i bilag I, del Ca.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sørger for, at der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, straks foretages en undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil.

1.  Medlemsstaterne sørger for, at der ved ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5 på stedet, hvor kravene skal overholdes, som omhandlet i artikel 6, straks foretages en undersøgelse med henblik på at påvise årsagen hertil.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del C, skal de udbedrende foranstaltninger omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, litra a) til f).

I tilfælde af manglende overholdelse af de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del C, skal de udbedrende foranstaltninger omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 2a.

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal automatisk betragte manglende opfyldelse af minimumskravene til de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del A og B, som en potentiel fare for menneskers sundhed.

Medlemsstaterne skal betragte en manglende opfyldelse af minimumskravene til de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del A og B, som en potentiel fare for menneskers sundhed, undtagen hvis de kompetente myndigheder vurderer, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I de tilfælde, der beskrives i stk. 2 og 3, skal medlemsstaterne hurtigst muligt træffe alle følgende foranstaltninger:

4.  I de tilfælde, der beskrives i stk. 2 og 3, hvor overskridelsen af parameterværdierne betragtes som en potentiel fare for menneskers sundhed, skal medlemsstaterne hurtigst muligt træffe alle følgende foranstaltninger:

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De i litra a), b) og c) omhandlede foranstaltninger træffes i samarbejde med den pågældende vandleverandør.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente myndigheder eller andre relevante organer afgør, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til stk. 3, idet de også tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbryde drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevand.

5.  Hvor overskridelsen konstateres ved det sted, hvor kravene skal overholdes, afgør de kompetente myndigheder eller andre relevante organer, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til stk. 3, idet de også tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbryde drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevand.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Dispensationer

 

1.  Medlemsstaterne kan dispensere fra de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, del B, eller som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, inden for en maksimal værdi, som de fastlægger, forudsat at disse dispensationer ikke indebærer en potentiel fare for menneskers sundhed, og forudsat at drikkevandsforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes på nogen anden rimelig måde. Sådanne dispensationer er begrænset til følgende tilfælde:

 

a)  et nyt vandforsyningsområde

 

b)  en ny kilde til forurening, der påvises i et vandforsyningsområde, eller nyligt afprøvede eller påviste parametre.

 

Dispensationer skal gælde så kort tid som muligt og ikke længere end tre år. Inden dispensationen udløber, skal medlemsstaterne foretage en revision for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt.

 

Under ekstraordinære omstændigheder kan en medlemsstat indrømme endnu en dispensation for så vidt angår første afsnit, litra a) og b). Hvis en medlemsstat ønsker at give endnu en dispensation, skal den sende revisionen samt en begrundelse for sin beslutning om den anden dispensation til Kommissionen. Denne anden dispensation må ikke gælde længere end tre år.

 

2.  Enhver dispensation, der indrømmes i henhold til stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

 

a)  årsagen til dispensationen

 

b)  den pågældende parameter, tidligere relevante kontrolresultater og den højeste tilladte værdi i henhold til dispensationen

 

c)  det geografiske område, mængden af vand, der leveres pr. dag, den berørte befolkning, og om der er nogen relevant levnedsmiddelvirksomhed, der påvirkes

 

d)  en passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrolhyppighed

 

e)  et sammendrag af planen for de nødvendige udbedrende foranstaltninger, herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over omkostningerne og bestemmelserne om revision, og

 

f)  den nødvendige varighed af dispensationen.

 

3.  Finder de kompetente myndigheder, at overskridelsen af parameterværdien er ubetydelig, og at udbedrende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, kan afhjælpe problemet inden for 30 dage, behøver oplysningerne i stk. 2 i nærværende artikel ikke angives i dispensationen.

 

I så fald skal de kompetente myndigheder eller andre relevante organer for dispensationen kun fastsætte den højeste tilladte værdi for den pågældende parameter og tidsfristen for afhjælpning af problemet.

 

4.  Stk. 3 kan ikke længere anvendes, hvis den samme parameterværdi for en given vandforsyning i løbet af de foregående 12 måneder er blevet overskredet i mere end 30 dage sammenlagt.

 

5.  Medlemsstater, som anvender de dispensationer, der er hjemlet i denne artikel, skal sørge for, at den befolkning, der berøres af dispensationen, straks informeres på passende vis om dispensationen og om betingelserne i forbindelse hermed. Derudover sørger medlemsstaterne om nødvendigt for at vejlede bestemte befolkningsgrupper, for hvilke dispensationen kan indebære en særlig risiko.

 

De i første afsnit omtalte forpligtelser gælder ikke for de i stk. 3 omhandlede forhold, medmindre de kompetente myndigheder bestemmer andet.

 

6.  Bortset fra dispensationer, der gives i overensstemmelse med stk. 3, giver medlemsstaterne inden for to måneder Kommissionen meddelelse om enhver dispensation, der vedrører en vandforsyning på mere end 1 000 m³ pr. dag i gennemsnit eller forsyner en befolkning på mere end 5 000 personer, og videregiver de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

 

7.  Denne artikel gælder ikke for drikkevand, der udbydes til salg i flasker eller anden emballage.

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af artikel 9 i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbedre adgangen for alle til drikkevand og fremme brugen heraf på deres område. Dette skal omfatte alle følgende foranstaltninger:

1.  Med forbehold af artikel 9 i direktiv 2000/60/EF samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og under hensyntagen til de lokale og regionale perspektiver og betingelser for vanddistribution skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbedre den universelle adgang for alle til drikkevand og fremme brugen heraf på deres område.

a)  udpegning af mennesker uden adgang til drikkevand og årsager til den manglende adgang (eksempelvis det forhold, at de tilhører en sårbar og marginaliseret befolkningsgruppe), vurdering af mulighederne for at forbedre disse menneskers adgang og oplyse dem om mulighederne for at tilslutte sig fordelingsnettet eller om alternative midler til at få adgang til vandet

Med henblik herpå skal medlemsstaterne udpege mennesker uden adgang eller med begrænset adgang til drikkevand, herunder sårbare og marginaliserede grupper, og årsager til den manglende adgang, vurdering af mulighederne for at forbedre disse menneskers adgang og oplyse dem på en klar måde om mulighederne for at tilslutte sig fordelingsnettet eller om alternative midler til at få adgang til vandet.

 

Medlemsstaterne skal også træffe foranstaltninger såsom:

b)  etablering og vedligeholdelse af udstyr udendørs og indendørs med henblik på at give gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum

a)  etablering og vedligeholdelse af udstyr udendørs og indendørs, herunder påfyldningssteder, med henblik på at give gratis adgang til drikkevand i det offentlige rum, såfremt det er teknisk muligt og står i et rimeligt forhold til behovet for sådanne foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal også tage hensyn til de særlige lokale forhold såsom klima og geografi

c)  fremme anvendelsen af drikkevand ved at:

c)  fremme anvendelsen af drikkevand ved at:

i)  iværksætte informationskampagner om kvaliteten af vandet

i)  iværksætte informationskampagner om den høje kvalitet af ledningsvand

 

ia)  iværksætte kampagner, der tilskynder offentligheden til at bruge genanvendelige vandflasker, og iværksætte initiativer, der øger bevidstheden om placeringen af påfyldningssteder

ii)  tilskynde til at levere vandet i forvaltninger og offentlige bygninger

ii)  tilskynde til at levere drikkevand hos myndigheder og i offentlige bygninger

iii)  tilskynde til, at drikkevand stilles til rådighed uden beregning i restauranter, kantiner og i forbindelse med catering.

iii)  tilskynde til at drikkevand stilles til rådighed gratis eller mod et lavt servicegebyr for kunder i restauranter, kantiner og i forbindelse med catering.

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ud fra de oplysninger, som indsamles i henhold til stk. 1, litra a), skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sørge for, at sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har adgang til drikkevand.

Ud fra de oplysninger, som indsamles i henhold til stk. 1, litra a), skal medlemsstaterne træffe de foranstaltninger, de finder nødvendige og passende for at sørge for, at sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper har adgang til drikkevand.

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I tilfælde, hvor forpligtelser i henhold til denne artikel påhviler lokale offentlige myndigheder i henhold til national ret, sikrer medlemsstaterne, at disse myndigheder har de nødvendige midler og ressourcer til at sikre adgang til drikkevand, og at eventuelle foranstaltninger i den henseende står i et rimeligt forhold til:

 

i)  ressourcerne i det pågældende fordelingsnet

 

ii)  nettets størrelse og

 

iii)  de forventede fordele.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at tilstrækkelige og aktuelle oplysninger om kvaliteten af drikkevand står til rådighed online for alle personer, som der leveres til, i overensstemmelse med bilag IV.

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at tilstrækkelige, aktuelle og ajourførte oplysninger om kvaliteten af drikkevand står til rådighed online eller på en anden brugervenlig måde for alle personer, som der leveres til, i overensstemmelse med bilag IV og under overholdelse af gældende databeskyttelsesregler.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, som der leveres til, regelmæssigt og mindst en gang om året på hensigtsmæssig vis (f.eks. på deres faktura eller intelligente applikationer) uopfordret modtager følgende oplysninger:

Medlemsstaterne skal sørge for, at alle personer, som der leveres til, regelmæssigt og mindst en gang om året på en hensigtsmæssig og let tilgængelig måde (f.eks. på deres faktura eller intelligente applikationer), som fastsættes af de kompetente myndigheder, modtager følgende oplysninger:

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som opkræves pr. kubikmeter drikkevand inklusive faste og variable omkostninger, idet der som minimum fremlægges omkostninger i relation til følgende elementer:

a)  såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som opkræves pr. kubikmeter drikkevand inklusive fordelingen af faste og variable omkostninger:

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  foranstaltninger truffet af vandleverandørerne med henblik på farevurderingen i henhold til artikel 8, stk. 5

udgår

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  behandling og distribution af drikkevand

udgår

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  spildevandsopsamling og -rensning

udgår

Ændringsforslag    122

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  trufne foranstaltninger ifølge artikel 13 i de tilfælde, hvor vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger

udgår

Ændringsforslag    123

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  oplysninger om kvaliteten af drikkevand, herunder indikatorparametre

Ændringsforslag    124

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  prisen for leveret drikkevand pr. liter og kubikmeter

b)  såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, prisen for leveringen af drikkevand pr. kubikmeter, og den fakturerede pris pr. liter vand; hvis omkostningerne ikke inddrives gennem et tarifsystem, de samlede årlige omkostninger, der afholdes af vandsystemet for at sikre overholdelsen af dette direktiv, ledsaget af baggrundsoplysninger og relevant information om, hvordan vandet leveres til området

Ændringsforslag    125

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  behandling og distribution af drikkevand

Ændringsforslag    126

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  husholdningens forbrug mindst for hvert år eller pr. faktureringsperiode, sammen med udviklingstendensen i det årlige forbrug

c)  husstandens forbrug mindst for hvert år eller pr. faktureringsperiode, sammen med udviklingstendensen i husstandens forbrug, hvis det er teknisk muligt, og kun hvis disse oplysninger er tilgængelige for vandleverandøren

Ændringsforslag    127

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  sammenligninger af husstandens årlige vandforbrug med et gennemsnitligt forbrug for en husstand i samme kategori

d)  sammenligninger af husstandens årlige vandforbrug med et gennemsnitligt forbrug for en husstand, når det er muligt i overensstemmelse med litra c)

Ændringsforslag    128

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der præciserer formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til første afsnit. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, stk. 2.

Medlemsstaterne fastlægger en klar ansvarsfordeling med hensyn til videregivelse af oplysninger i henhold til første afsnit mellem vandleverandører, interessenter og kompetente lokale organer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at præcisere formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til første afsnit.

Ændringsforslag    129

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  etablere og efterfølgende hvert år ajourføre et datasæt indeholdende oplysninger om drikkevandsrelaterede hændelser, som – uanset om parameterværdierne er overholdt – har medført, at menneskers sundhed potentielt har været udsat for fare, og som varede mere end 10 på hinanden følgende dage og berørte mindst 1 000 personer, tillige med årsagerne til disse hændelser og de udbedrende foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 12.

d)  etablere og efterfølgende hvert år ajourføre et datasæt indeholdende oplysninger om drikkevandsrelaterede hændelser, som – uanset om parameterværdierne er overholdt – har medført, at menneskers sundhed potentielt har været udsat for risiko, og som varede mere end 10 på hinanden følgende dage og berørte mindst 1 000 personer, tillige med årsagerne til disse hændelser og de udbedrende foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 12.

Ændringsforslag    130

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der præciserer formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 og 3, herunder udførlige krav angående indikatorer, de EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter som omhandlet i stk. 3.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at præcisere formatet af og metoden til at fremlægge de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 og 3, herunder udførlige krav angående indikatorer, de EU-dækkende oversigtskort og medlemsstaternes oversigtsrapporter som omhandlet i stk. 3.

Ændringsforslag    131

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 20, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    132

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bestemmelser vedrørende adgang til vand, der er fastsat i artikel 13

b)  bestemmelser vedrørende adgang til vand, der er fastsat i artikel 13, og den andel af befolkningen, der ikke har adgang til vand

Ændringsforslag    133

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bestemmelser om de oplysninger, der gives til offentligheden i henhold til artikel 14 og bilag IV.

c)  bestemmelser om de oplysninger, der gives til offentligheden i henhold til artikel 14 og bilag IV, herunder en brugervenlig oversigt på EU-plan med de oplysninger, der er indeholdt i listen i bilag IV, punkt 7.

Ændringsforslag    134

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen forelægger senest ... [fem år efter den seneste frist for at gennemføre dette direktiv] – og derefter når det er hensigtsmæssigt – Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den potentielle fare for drikkevandskilder som følge af mikroplast, lægemidler og, hvis det er relevant, andre nye forurenende stoffer samt om de hermed forbundne sundhedsrisici. Kommissionen tillægges beføjelser til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 19 for at supplere dette direktiv ved at fastsætte grænseværdier for mikroplast, lægemidler og andre nye forurenende stoffer i drikkevandet.

Begrundelse

Det er vigtigt at kontrollere nye stoffer i drikkevandet og kunne indføre parameterværdier, såfremt der konstateres en sundhedsrisiko. Det er nødvendigt med en fælles fremgangsmåde i EU til at fastsætte eller udlede grænseværdier, så der sikres samme beskyttelse i hele EU.

Ændringsforslag    135

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest den ... [fem år efter dette direktivs ikrafttræden] vurderer Kommissionen om artikel 10a har ført til en tilstrækkelig grad af harmonisering af hygiejnekravene til materialer og produkter, der er i kontakt med drikkevand, og træffer om nødvendigt passende yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag    136

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder den [fristen for nærværende direktivs gennemførelse], skal fortsat finde anvendelse, indtil de udløber. De kan ikke forlænges yderligere.

2.  Dispensationer, som medlemsstaterne har indrømmet i medfør af artikel 9 i direktiv 98/83/EF, og som stadig gælder den [fristen for nærværende direktivs gennemførelse], skal fortsat finde anvendelse, indtil de udløber.

Ændringsforslag    137

Forslag til direktiv

Bilag I – del A – tabel

Bemærkning

For drikkevand aftappet på flasker eller i anden emballage skal parametrene i denne del ikke prøves, undtagen når det drejer sig om drikkevand aftappet på flasker eller i anden emballage fra vandhanen.

Ændringsforslag    138

Forslag til direktiv

Bilag I – del B – tabel

 

Kommissionens forslag

Kemiske parametre

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Acrylamid

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arsen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyren

0 010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Bisphenol A

0,01

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chlorat

0,25

mg/l

 

Chlorit

0,25

mg/l

 

Chrom

25

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for chrom indtil denne frist er 50 μg/l.

Kobber

2,0

mg/l

 

Cyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlorethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halogenerede eddikesyrer (HAA)

80

μg/l

Summen af de følgende ni repræsentative stoffer: monochlor-, dichlor- og trichlorethansyre, mono- og dibromethansyre, bromchlorethansyre, bromdichlorethansyre, dibromchlorethansyre og tribromethansyre.

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

Kviksølv

1,0

μg/l

 

Microcystin-LR

10

μg/l

 

Nikkel

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nitrit

0,50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nonylphenol

0,3

μg/l

 

Pesticider

0,10

μg/l

Ved "pesticider" forstås:

 

 

 

organiske insekticider

 

 

 

organiske herbicider

 

 

 

organiske fungicider

 

 

 

organiske nematocider

 

 

 

organiske acaricider

 

 

 

organiske algicider

 

 

 

organiske rodenticider

 

 

 

organiske slimicider

 

 

 

lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres relevante metabolitter , jf. definitionen i artikel 3, nr. 32), i forordning (EF) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parameterværdien gælder for hvert enkelt pesticid.

 

 

 

Parameterværdien for aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachlorepoxid er 0,030 μg/l. 

Pesticider — i alt

0,50

μg/l

"Pesticider — i alt" er lig med summen af alle individuelle pesticider, jf. definitionen i den foregående række, som påvises og kvantificeres under kontrolproceduren.

PFAS

0,10

μg/l

Ved "PFAS" forstås hvert individuelt per- og polyfluoralkylstof (kemisk formel: CnF2n+1−R).

PFAS — I alt

0,50

μg/l

Ved "PFAS — I alt" forstås summen af individuelle per- og polyfluoralkylstoffer (kemisk formel: CnF2n+1−R).

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

0,10

μg/l

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: benz(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethen og Trichlorethen

10

μg/l

Summen af koncentrationerne af de angivne parametre

Trihalomethaner — i alt

100

μg/l

Medlemsstaterne skal, når det er muligt uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi.

 

 

 

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: chloroform, bromoform, dibromchlormethan og bromdichlormethan.

Uran

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

__________________

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

 

Ændringsforslag

Kemiske parametre

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Acrylamid

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arsen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisphenol A

0,1

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chlorat

0,25

mg/l

 

Chlorit

0,25

mg/l

 

Chrom

25

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for chrom indtil denne frist er 50 μg/l.

Kobber

2,0

mg/l

 

Cyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlorethan

3,0

μg/l

 

Epichlorhydrin

0,10

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halogenerede eddikesyrer (HAA)

80

μg/l

Summen af de følgende ni repræsentative stoffer: monochlor-, dichlor- og trichlorethansyre, mono- og dibromethansyre, bromchlorethansyre, bromdichlorethansyre, dibromchlorethansyre og tribromethansyre.

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

Kviksølv

1,0

μg/l

 

Microcystin-LR

10

μg/l

 

Nikkel

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nitrit

0,50

mg/l

Medlemsstaterne sikrer, at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, idet de skarpe parenteser står for koncentrationer i mg/l for nitrat (NO3) og for nitrit (NO2), overholdes, og at værdien 0,10 mg/l for nitrit overholdes ved afgang fra vandværk.

Nonylphenol

0,3

μg/l

 

Pesticider

0,10

μg/l

Ved "pesticider" forstås:

 

 

 

organiske insekticider

 

 

 

organiske herbicider

 

 

 

organiske fungicider

 

 

 

organiske nematocider

 

 

 

organiske acaricider

 

 

 

organiske algicider

 

 

 

organiske rodenticider

 

 

 

organiske slimicider

 

 

 

lignende produkter (bl.a. vækstregulatorer) og deres relevante metabolitter , jf. definitionen i artikel 3, nr. 32), i forordning (EF) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parameterværdien gælder for hvert enkelt pesticid.

 

 

 

Parameterværdien for aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachlorepoxid er 0,030 μg/l. 

Pesticider — i alt

0,50

μg/l

"Pesticider — i alt" er lig med summen af alle individuelle pesticider, jf. definitionen i den foregående række, som påvises og kvantificeres under kontrolproceduren.

PFAS

0,10

μg/l

Ved "PFAS" forstås hvert individuelt per- og polyfluoralkylstof (kemisk formel: CnF2n+1−R).

PFAS — i alt

0,30

μg/l

Ved "PFAS — i alt" forstås summen af individuelle per- og polyfluoralkylstoffer (kemisk formel: CnF2n+1−R).

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

0,10

μg/l

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: benz(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrachlorethen og Trichlorethen

10

μg/l

Summen af koncentrationerne af de angivne parametre

Trihalomethaner — i alt

100

μg/l

Medlemsstaterne skal, når det er muligt, uden at desinfektion påvirkes heraf, tilstræbe en lavere værdi.

 

 

 

Summen af koncentrationerne af følgende angivne forbindelser: chloroform, bromoform, dibromchlormethan og bromdichlormethan.

Uran

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Parameterværdien henviser til restkoncentrationen af monomerer i vandet beregnet efter specifikationerne for den maksimale migration fra den tilsvarende polymer i kontakt med vandet.

__________________

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Begrundelse

Den ændrede værdi for BPA i dette ændringsforslag har til formål at rette en skrivefejl, som Kommissionen har lavet i forbindelse med gennemførelsen af WHO's henstillinger.

Ændringsforslag    139

Forslag til direktiv

Bilag I – del B a (nyt)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

Indikatorparametre

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Aluminium

200

μg/l

 

Ammonium

0,50

mg/l

 

Chlorid

250

mg/l

Note 1

Farve

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Ledningsevne

2 500

μS cm-1 ved 20 °C

Note 1

Brintionkoncentration

≥ 6,5 og ≤ 9,5

pH-enhed

Note 1 og 3

Jern

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Lugt

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Sulfater

250

mg/l

Note 1

Natrium

200

mg/l

 

Smag

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Kimtal ved 22 °C

Ingen unormal ændring

 

 

Coliforme bakterier

0

Antal/100 ml

 

Totalt organisk kulstof (TOC)

Ingen unormal ændring

 

 

Turbiditet

Acceptabel for forbrugerne og ingen unormal ændring

 

 

Note 1:

Vandet må ikke være aggressivt.

Note 2:

Denne parameter skal kun måles, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Såfremt denne parameterværdi overskrides, undersøger den pågældende medlemsstat forsyningen for at sikre, at der ikke er nogen potentiel fare for menneskers sundhed som følge af forekomsten af patogene mikroorganismer, f.eks. cryptosporidium.

Note 3:

For ikke-kulsyreholdigt vand aftappet på flasker eller i anden emballage kan mindsteværdien nedsættes til pH = 4,5.

For vand aftappet på flasker eller i anden emballage med et naturligt indhold af eller med tilsat kulsyre kan minimumsværdien være lavere.

Ændringsforslag    140

Forslag til direktiv

Bilag I – del C

 

Kommissionens forslag

Parametre af relevans for risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Legionella

< 1 000

Antal/l

Hvis parameterværdien <1 000/l ikke opfyldes for Legionella, skal der foretages en fornyet prøveudtagning for Legionella pneumophila. Er Legionella pneumophila ikke til stede, er parameterværdien for Legionella <10 000/l

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

 

Ændringsforslag

Parametre af relevans for risikovurderingen af forbrugernes fordelingsnet

Parameter

Parameterværdi

Enhed

Bemærkninger

Legionella pneumophila

< 1 000

Antal/l

 

Legionella

< 10 000

Antal/l

Er Legionella pneumophila ikke til stede med parameterværdien <1 000/l, er parameterværdien for Legionella <10 000/l.

Bly

5

μg/l

Denne værdi skal overholdes senest [10 år efter dette direktivs ikrafttræden]. Parameterværdien for bly indtil denne frist er 10 μg/l.

Ændringsforslag    141

Forslag til direktiv

Bilag I – del C a (nyt)

Mikroplast

Kontrollen udføres i overensstemmelse med den metode til måling af mikroplast, der er fastlagt i den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 11, stk. 5b.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    142

Forslag til direktiv

Bilag II – del B – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens sporer og somatiske colifager betragtes som "centrale parametre" og må ikke gøres til genstand for en forsyningsrisikovurdering i henhold til del C i dette bilag. De skal altid kontrolleres med de hyppigheder, der er anført i punkt 2, tabel 1.

Escherichia coli (E. coli) og enterokokker betragtes som "centrale parametre" og må ikke gøres til genstand for en forsyningsrisikovurdering i henhold til del C i dette bilag. De skal altid kontrolleres med de hyppigheder, der er anført i punkt 2, tabel 1.

Ændringsforslag    143

Forslag til direktiv

Bilag II – del B – punkt 2 – tabel 1

Distribueret eller produceret vandmængde (m3) pr. dag inden for et forsyningsområde

Mindste antal prøver pr. år

≤ 100

10a

> 100      ≤ 1 000

10a

> 1 000    ≤ 10 000

50b

> 10 000    ≤ 100 000

365

> 100 000

365

 

Ændringsforslag

Tabel 1

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen

Distribueret eller produceret vandmængde (m3) pr. dag inden for et forsyningsområde

Mindste antal prøver pr. år – centrale parametre

Mindste antal prøver pr. år – ikke-centrale parametre

≤ 100

6

2

> 100

≤ 1 000

12

3

> 1000

≤ 5000

24

4

> 5000

≤ 10 000

52

5

> 10 000

≤ 50 000

104

6

> 50 000

≤ 100 000

208

6

 

 

 

+ 1

 

 

 

for hver påbegyndt 25 000 m3/dag af den samlede mængde

> 100 000

365

12

 

 

+1

 

 

for hver påbegyndt 25 000 m3/dag af den samlede mængde

Ændringsforslag    144

Forslag til direktiv

Bilag II – del D – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Prøver for Legionella i forbrugernes fordelingsnet skal udtages fra punkter, hvor der er risiko for udbredelse af og/eller udsættelse for Legionella pneumophila. Medlemsstaterne fastsætter retningslinjer for prøveudtagningsmetoder for Legionella.

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    145

Forslag til direktiv

Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Minimumshygiejnekrav for stoffer og materialer til fremstilling af nye produkter i kontakt med drikkevand:

 

a)  en liste over stoffer, som er godkendt til anvendelse ved fremstilling af materialer, herunder men ikke begrænset til organiske materialer, elastomerer, silikone, metaller, cement, ionbytterharpiks og sammensatte materialer samt produkter fremstillet heraf

 

b)  specifikke krav til anvendelse af stoffer i materialer og produkter fremstillet heraf

 

c)  specifikke begrænsninger for visse stoffers migration til drikkevandet

 

d)  hygiejneregler vedrørende andre egenskaber, som er nødvendige for at opfylde kravene

 

e)  basisregler for at kontrollere overholdelsen af punkt a) til d)

 

f)  regler vedrørende prøvetagning og analysemetoder for at kontrollere overholdelsen af punkt a) til d).

Begrundelse

Nødvendigt af tungtvejende grunde relateret til tekstens interne logik og for at skabe større klarhed.

Ændringsforslag    146

Forslag til direktiv

Bilag IV – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OPLYSNINGER, DER SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR OFFENTLIGHEDEN ONLINE

OPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHEDEN

Ændringsforslag    147

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugerne skal gives adgang til følgende oplysninger online på en brugervenlig og brugertilpasset måde:

Forbrugerne skal gives adgang til følgende oplysninger online eller lignende brugervenlige og brugertilpassede måder:

Ændringsforslag    148

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  angivelse af den relevante vandleverandør

1)  angivelse af den relevante vandleverandør, området og antal forsynede personer og vandproduktionsmetoden

Ændringsforslag    149

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  de nyeste kontrolresultater for de parametre, som er opført i bilag I, del A og B, herunder prøveudtagningshyppigheden for og beliggenheden af prøveudtagningssteder af relevans for området af interesse for den person, der modtager en levering, tillige med den parameterværdi, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Kontrolresultaterne må ikke være ældre end:

2)  en gennemgang af de nyeste kontrolresultater for hver vandleverandør for de parametre, som er opført i bilag I, del A, B og Ba, herunder prøveudtagningshyppigheden af relevans for området af interesse for den person, der modtager en levering, tillige med den parameterværdi, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 5. Kontrolresultaterne må ikke være ældre end:

Ændringsforslag    150

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  overskrides de i henhold til artikel 5 fastsatte parameterværdier, oplyses om den potentielle fare for folkesundheden og de tilknyttede sundheds- og forbrugerråd eller et hyperlink, hvor der gives adgang til sådanne oplysninger

3)  såfremt der ifølge de kompetente myndigheder er en potentiel fare for menneskers sundhed som følge af en overskridelse af de i henhold til artikel 5 fastsatte parameterværdier, oplyses om den potentielle fare for folkesundheden og de tilknyttede sundheds- og forbrugerråd eller et hyperlink, hvor der gives adgang til sådanne oplysninger

Ændringsforslag    151

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  en sammenfatning af den relevante forsyningsrisikovurdering

udgår

Ændringsforslag    152

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  oplysning om følgende indikatorparametre og tilknyttede parameterværdier:

5)  oplysning om de i bilag I, del Ba, anførte indikatorparametre og tilknyttede parameterværdier

a)  Farve

 

b)  pH (Brintionkoncentration)

 

c)  Ledningsevne

 

d)  Jern

 

e)  Mangan

 

f)  Lugt

 

g)  Smag

 

h)  Hårdhed

 

i)  Mineraler, anioner/kationer opløst i vand:

 

  Borat BO3-

 

  Carbonat CO32-

 

  Chlorid Cl-

 

  Fluorid F-

 

  Hydrogencarbonat HCO3-

 

  Nitrat NO3-

 

  Nitrit NO2-

 

  Phosphat PO43-

 

  Silikat SiO2

 

  Sulfat SO42-

 

  Sulfid S2-

 

  Aluminium Al

 

  Ammonium NH4+

 

  Calcium Ca

 

  Magnesium Mg

 

  Kalium K

 

  Natrium Na

 

Disse parameterværdier og andre ikke-ioniserede forbindelser og sporstoffer kan angives med en referenceværdi og/eller en forklaring

 

Ændringsforslag    153

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  forbrugerrådgivning, bl.a. om hvordan vandforbruget kan reduceres

6)  forbrugerrådgivning, bl.a. om hvordan vandforbruget kan reduceres, hvor det er relevant, og om hvordan vand bruges ansvarligt under hensyntagen til de lokale forhold

Ændringsforslag    154

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  for meget store vandleverandører årlige oplysninger om:

7)  for store vandleverandører årlige oplysninger om:

Ændringsforslag    155

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  vandsystemets samlede præstationsniveau målt på effektivitet og herunder udsivning og energiforbrug pr. kubikmeter leveret vand

a)  vandsystemets samlede præstationsniveau målt på effektivitet og herunder udsivningsniveauet som fastsat af medlemsstaterne

Ændringsforslag    156

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om vandleverandørens ledelse og forvaltning, herunder bestyrelsens sammensætning

b)  oplysninger om forvaltningsmodel og ejerskabsstruktur for vandforsyningen fra vandleverandøren

Ændringsforslag    157

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om omkostningsstrukturen for den takst, som forbrugerne skal betale pr. kubikmeter vand inklusive faste og variable omkostninger, idet der som minimum fremlægges omkostninger for energiforbrug pr. kubikmeter leveret vand, vandleverandørens forholdsregler med henblik på farevurderingen i medfør af artikel 8, stk. 4, behandling og distribution af drikkevand, spildevandsopsamling og -rensning samt omkostninger til foranstaltninger med henblik på artikel 13 i det omfang, vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger

d)  såfremt omkostningerne inddrives gennem et tarifsystem, oplysninger om omkostningsstrukturen for taksten pr. kubikmeter vand inklusive faste og variable omkostninger samt omkostninger for vandleverandørens forholdsregler med henblik på farevurderingen i medfør af artikel 8, stk. 4, behandling og distribution af drikkevand samt omkostninger til foranstaltninger med henblik på artikel 13 i det omfang, vandleverandørerne har truffet sådanne foranstaltninger

Ændringsforslag    158

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  investeringsbeløbet, leverandøren skønner nødvendigt for at sikre vandforsyningstjenestens finansielle bæredygtighed (herunder vedligeholdelse af infrastruktur) og det faktisk modtagne eller tilbagebetalte investeringsbeløb

e)  beløbet for gennemførte, igangværende og planlagte investeringer samt finansieringsplanen

Ændringsforslag    159

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 7 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  sammenfatning og statistik over forbrugerklager samt rettidighed og tilstrækkelighed for så vidt angår reaktionen problemer

g)  sammenfatning og statistik over forbrugerklager samt måden, de imødekommes

Ændringsforslag    160

Forslag til direktiv

Bilag IV – afsnit 1 – punkt 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  adgang til historiske data vedrørende oplysninger under punkt 2) og 3), som dækker op til 10 år, efter anmodning.

8)  adgang til historiske data vedrørende oplysninger under punkt 2) og 3), som dækker op til 10 år, og ikke før direktivets gennemførelse i national lovgivning, efter anmodning.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [3]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Adgang til drikkevand af høj kvalitet er et vigtigt anliggende for EU's borgere, da det påvirker deres daglige liv, deres sundhed og deres aktiviteter. Direktivet om drikkevand er en af søjlerne i EU-lovgivningen på vandområdet. Denne tekst, der blev udfærdiget i slutningen af 1980'erne, sikrer i dag en forsyning af vand af høj kvalitet i over 99 % af tilfældene i Unionen. Men direktiv 98/83/EF har været gældende i tyve år, uden at der er foretaget nogen større omarbejdning. Denne revision har derfor til formål at harmonisere kvalitetsstandarderne for drikkevand med de senest ajourførte videnskabelige data og tilpasse den lovgivningsmæssige ramme for bedre at kunne reagere på nye udfordringer såsom klimaforandringer og omstillingen til en cirkulær økonomi.

Europa-Kommissionen udpegede i sin Refit-undersøgelse fire mulige områder for forbedring, nemlig fortegnelsen over parametre, anvendelsen af en risikobaseret tilgang, forbedrede regler om gennemsigtighed og forbrugernes adgang til oplysninger om det vand, de drikker, og endelig forbedring af materialerne, der er i kontakt med drikkevand. Ordføreren støtter fuldt ud disse væsentlige målsætninger og foreslår en række ændringsforslag, som der følger et sammendrag af nedenfor.

Ajourføring af kvalitetsparametrene for drikkevand

Kvalitetsparametrene, der er beskrevet i bilag I, udgør hjørnestenen i direktivet. De fastsætter tekstens ambitionsniveau med hensyn til at nå sit formål, nemlig at sikre drikkevandets kvalitet. Parametrene er ikke blevet gennemgået i dybden siden 1998, hvilket har fået Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) europæiske kontor til at fremsætte en række anbefalinger til ajourføring af listen over parametre og parameterværdier i direktiv 98/83/EF. Ordføreren tilslutter sig Kommissionens tilgang, hvorved de fleste af WHO's anbefalinger indarbejdes i den ajourførte liste over parametre, men han støtter ikke forslagene om i medfør af forsigtighedsprincippet at indføre en strengere ramme for flere af parametrene. WHO's anbefalinger om drikkevand bibringer de nødvendige garantier for menneskers sundhed, idet de hviler på de seneste videnskabelige resultater. Men skærpelsen af parameterværdierne for visse stoffer uden en bred videnskabelig opbakning ville medføre større omkostninger for samtlige interessenter med ansvar for drikkevand, navnlig vandleverandørerne, der ville skulle foretage supplerende behandling. Herudover rejser indførelsen af værdier for nye parametre, som Kommissionen har foreslået (f.eks. hormonforstyrrende stoffer, mikroplast), to spørgsmål. For det første er det – i og med at disse værdier er baseret på miljøkriterier – tvivlsomt, om disse parametre er relevante i en tekst, der vedrører menneskers sundhed. Dette gælder for hormonforstyrrende stoffer. For det andet er forskningen inden for mikroplast på trods af den stigende betydning heraf kun på et tidligt stadie. På grund af manglen på pålidelige data og en analysemetode, der er anerkendt af det videnskabelige samfund, vurderer ordføreren, at tilføjelsen af denne parameter ikke er ønskelig. Ordføreren foreslår i henhold til forsigtighedsprincippet og med vandrammedirektivet (2000/60/EF) som eksempel, at der indføres en liste over parametre, der skal kontrolleres, for at bidrage til forbedring af den videnskabelige viden og foregribe forvaltningen af nye forurenende stoffer.

Medlemsstaterne forbliver ansvarlige for overholdelsen af vandkvalitetsstandarderne

Når der er fastsat ambitiøse kvalitetsstandarder, er overholdelsen af disse en forudsætning for virkeliggørelsen af dette direktivs formål. Da der er tale om et EU-direktiv, og nærhedsprincippet er gældende, mener ordføreren, at medlemsstaternes ansvar skal opretholdes med hensyn til anvendelsen af disse minimumskvalitetskrav. Derfor ønsker ordføreren at give medlemsstaterne ansvaret for at vurdere risiciene for menneskers sundhed i tilfælde af overskridelse af parameterværdierne, navnlig via deres nationale myndigheder med ansvar for drikkevand. En overskridelse udgør ikke i sig selv en potentiel risiko for menneskers sundhed. Det afhænger af den pågældende parameter (hvorvidt der er tale om en grundparameter eller ej) og omfanget af overskridelsen.

Derudover mener ordføreren, at dispensationerne bør bevares, samtidig med at de tilpasses til situationen, og der tilskyndes til en hurtigere og mere effektiv efterlevelse i medlemsstaterne. Det reviderede direktiv lægger et højt ambitionsniveau for dagen og indfører en ny (risikobaseret) tilgang, der retfærdiggør en nødvendig tilpasningsperiode for medlemsstaterne og vandleverandørerne. Fjernelse af anvendelsen af dispensationer kan have den modsatte effekt ved at tilskynde vandleverandører til at foretrække bekæmpende behandling frem for forebyggende foranstaltninger. Dette ville være i modstrid med den risikobaserede tilgangs logik.

En omfattende risikobaseret tilgang

Den omfattende risikobaserede tilgang, som blev foreslået af Europa-Kommissionen på baggrund af WHO's anbefalinger, blev delvist indført under gennemgangen i 2015 uden at være bindende, og ordføreren støtter den fuldt ud. Det drejer sig om at indføre en bedre forvaltning af vandressourcerne for så tidligt som muligt at undgå forureningsrisiko og således undgå eller begrænse drikkevandsbehandling i sidste del af kæden. Det vurderes, at flere tilpasninger er nødvendige.

For det første kan ansvarsfordelingen mellem de forskellige interessenter med ansvar for vand (staten, kompetente myndigheder, vandleverandører, aktører, der er ansvarlige for forurening eller forureningsrisiko, borgere) præciseres, i særdeleshed i artikel 7 til 10 i udkastet til revision. Desuden bør den risikobaserede tilgang i lyset af nærheds- og forsigtighedsprincippet samt princippet om, at forureneren betaler, finde anvendelse.

Forbindelsen mellem forslaget til direktiv og anden EU-lovgivning på vandområdet kan også forbedres. Indførelsen af en risikobaseret tilgang er tæt forbundet med målsætningerne og bestemmelserne i vandrammedirektivet (2000/60/EF), navnlig hvad angår farevurdering og vurdering af mulige forureningskilder. For så vidt angår gennemførelsen af farevurderingen og risikoforvaltningen af vandforekomster, der anvendes til drikkevandsindvinding, kan der foretages en række præciseringer for at sikre en passende synergi mellem de to direktiver og forhindre dobbeltarbejde.

Gennemførelsen af den risikobaserede tilgang bør også stå i forhold til vandleverandørernes størrelse og ressourcer. Den vil ændre den måde, vandleverandørerne fungerer på, betydeligt. Og den indebærer investeringer i infrastruktur og skaber nye driftsomkostninger, som der ikke er taget tilstrækkeligt højde for i Kommissionens konsekvensanalyse. Et eksempel herpå er omkostninger til prøveudtagning til kontrol af vandkvaliteten. Ordføreren foreslår derfor en række tilpasningsforanstaltninger for små og mellemstore vandleverandører, hvis ressourcer er mere begrænsede.

Ordføreren er enig i konklusionen om, at en række sundhedsmæssige problemer vedrørende drikkevand er knyttet til forbrugernes fordelingsnet (i bygninger) og retfærdiggør nye foranstaltninger, men mener, at Kommissionens forslag ikke er i fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet. Navnlig synes foranstaltningerne vedrørende risikovurdering i alle forbrugernes fordelingsnet at gribe ind i medlemsstaternes beføjelser.

Ordføreren støtter en ambitiøs tilgang, når det drejer sig om opprioriterede bygninger, der huser mange mennesker eller sårbare befolkningsgrupper (offentlige myndigheder, skoler, hospitaler osv.). For den resterende del, og de fleste af forbrugernes fordelingsnet, mener ordføreren, at forbrugerne og ejerne af bygningerne bør modtage flere oplysninger med henblik på at tilskynde de ansvarlige til at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Harmonisering af produkter og materialer i kontakt med drikkevand

Bestemmelserne i direktiv 98/83/EF om produkter og materialer i kontakt med vand har ikke gjort det muligt at fjerne hindringerne på det indre marked. Gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne virker ikke. Det skyldes især manglen på minimumskrav til hygiejne for sådanne produkter og materialer. Der er udtrykt tvivl om, hvordan dette direktiv hænger sammen med forordning 305/2011 om byggematerialer. Sidstnævnte omfatter ikke alle produkter og materialer, der kommer i kontakt med vand, og tillader ikke fastsættelse af minimumskvalitetskrav, som er en forudsætning for en fuldstændig og effektiv gennemførelse af gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne. Der er også fortsat usikkerhed om omfanget af og tidsplanen for det mandat, der er givet til Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

For at fjerne disse hindringer og garantere sikkerheden af produkter og materialer, der er i kontakt med drikkevand, foretrækker ordføreren en tilgang, der er rettet mod harmonisering og fastsættelsen af minimumskvalitetsstandarder. Dette arbejde bør bygge på de relevante erfaringer og fremskridt, som flere medlemsstater har opnået på området.

Adgang til drikkevand for alle

Denne nye artikel udgør et vigtigt skridt fremad og er baseret på målet om at sikre universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle og på det europæiske borgerinitiativ "Right2Water". Ordføreren støtter denne tilgang og foreslår en række justeringer for at sikre, at denne bestemmelse er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Først og fremmest mener ordføreren, at direktivets bestemmelser bør prioritere adgang til drikkevand til en overkommelig pris for alle og undgå unødvendige og uberettigede foranstaltninger, hvad angår sikkerhed, som kan øge prisen på vand for alle forbrugere.

I overensstemmelse med princippet om omkostningsdækning i henhold til direktiv 2000/60/EF, ifølge hvilket "vand betaler for vand", mener ordføreren også, at bestemmelserne i denne artikel ikke bør føre til uforholdsmæssigt store udgifter for de lokale myndigheder med ansvar for vand, som kan påvirke forbrugerens vandregninger. En række tiltag bør derfor fremmes på medlemsstatsniveau.

Gennemsigtighed og forbrugeroplysning

Gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om vandkvalitet og videregivelsen af disse kan forventes at tilskynde vandleverandørerne til at gøre deres yderste for at opfylde deres forpligtelser på dette område. Ordføreren mener, at der er behov for sådanne oplysninger, forudsat at de er forståelige, relevante og let tilgængelige for forbrugerne. Desuden bør information til offentligheden ikke gennemføres på en sådan måde, at borgernes tillid til drikkevandet svækkes.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2018)19076

Adina-Ioana VĂLEAN

formand, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ASP 13E102

Bruxelles

Vedrørende:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)

COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332 (COD)

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 15. maj 2018 enstemmigt[1] at anbefale, at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, kan gå over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

  • [1]  Følgende medlemmer var til stede: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles,

UDTALELSE

TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand

COM(2017)0753 af 1.2.2018 – 2017/0332(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på et møde den 19. marts 2018 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- udeladelsen af betragtning 18 i direktiv 98/83/EF

- udeladelsen af første punktum i betragtning 26 i direktiv 98/83/EF ("det er vigtigt at forebygge sundhedsfare fra forurenet vand")

- i artikel 12, stk. 3, erstatningen af ordet "eller" med ordet "og"

- i artikel 18, stk. 1, første afsnit, udeladelsen af ordene "efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C"

- i bilag II, del A, punkt 1, litra b), erstatningen af ordene "for at påvise, at forpligtelserne i artikel 4 og 5 samt de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, overholdes" med ordene "for at påvise, at forpligtelserne i artikel 4 og parameterværdierne i henhold til artikel 5 overholdes"

- i bilag II, del C, punkt 2, erstatningen af ordene "i del B, punkt 2" med ordene "der er omfattet af kontrollen"

- i bilag II, del C, punkt 3, erstatningen af ordene "i del B, punkt 2" med ordene "der er omfattet af kontrollen"

- i bilag III, del B, punkt 1, første afsnit, udeladelsen af ordene "og del C".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

  • [1]   Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)

Referencer

COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)

Dato for høring af EP

1.2.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

8.2.2018

ITRE

8.2.2018

IMCO

8.2.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

21.2.2018

ITRE

21.2.2018

IMCO

21.3.2018

 

Ordførere

Dato for valg

Michel Dantin

8.3.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

7.6.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

13

19

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Daciana Octavia Sârbu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Ulrike Müller, Christel Schaldemose

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Julie Ward, Joachim Zeller

Dato for indgivelse

1.10.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

13

-

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná

PPE

Giovanni La Via

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

19

0

ECR

Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Julie Ward, Damiano Zoffoli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik