RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

1.10.2018 - (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Michel Dantin
(Reformare – articolul 104 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2017/0332(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0753),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0019/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Cehia, Parlamentul Național al Irlandei, Consiliul Federal al Austriei și Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 mai 2018[2],

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[3],

–  având în vedere scrisoarea din 18 mai 2018 adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0288/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul juridic pentru a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. Prezenta directivă ar trebui să urmărească același obiectiv. În acest scop, este necesar să se definească la nivelul Uniunii cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească apa cu această destinație. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman nu conține microorganisme, paraziți și orice alte substanțe care, în anumite cazuri, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, precum și că aceasta îndeplinește condițiile minime menționate.

(2)  Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul juridic pentru a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. Prezenta directivă ar trebui să urmărească același obiectiv și ar trebui să promoveze accesul universal la apa destinată consumului uman pentru toți în Uniune. În acest scop, este necesar să se definească la nivelul Uniunii cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească apa cu această destinație. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman nu conține microorganisme, paraziți și orice alte substanțe care, în anumite cazuri, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, precum și că aceasta îndeplinește condițiile minime menționate.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 2 decembrie 2015 intitulată „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”, prezenta directivă ar trebui să aibă ca scop încurajarea utilizării eficiente și sustenabile a resurselor de apă, îndeplinind astfel obiectivele economiei circulare.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Dreptul omului la apă și la salubritate a fost recunoscut ca unul dintre drepturile omului de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din 28 iulie 2010 și, prin urmare, accesul la apă potabilă curată nu ar trebui limitat din cauza lipsei accesibilității din punct de vedere financiar pentru utilizatorul final.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  Trebuie asigurată coerența dintre Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și prezenta directivă.

 

_________________

 

1a Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d)  Cerințele prevăzute de prezenta directivă ar trebui să reflecte situația și condițiile de la nivel național pentru furnizorii de apă din statele membre.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele medicinale, având în vedere faptul că aceste tipuri de apă sunt reglementate de Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului68 și, respectiv, de Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului69. Cu toate acestea, Directiva 2009/54/CE are drept obiect atât apele minerale naturale, cât și apele de izvor, și doar prima dintre aceste două categorii ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al prezentei directive. În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) al treilea paragraf din Directiva 2009/54/CE, apele de izvor ar trebui să respecte dispozițiile prezentei directive. În cazul apei destinate consumului uman și îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării sau utilizate pentru producerea, prepararea sau tratarea alimentelor, apa trebuie să respecte dispozițiile prezentei directive până la punctul de conformitate (cu alte cuvinte robinetul), după care ar trebui să fie considerată aliment, în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului70.

(3)  Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele medicinale, având în vedere faptul că aceste tipuri de apă sunt reglementate de Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului68 și, respectiv, de Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului69. Cu toate acestea, Directiva 2009/54/CE are drept obiect atât apele minerale naturale, cât și apele de izvor, și doar prima dintre aceste două categorii ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al prezentei directive. În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) al treilea paragraf din Directiva 2009/54/CE, apele de izvor ar trebui să respecte dispozițiile prezentei directive. Această obligație nu ar trebui totuși să fie extinsă la parametrii microbiologici prevăzuți în anexei I partea A din prezenta directivă. În cazul apei destinate consumului uman din sistemul public de aprovizionare cu apă sau din fântâni private, îmbuteliată în sticle sau recipiente destinate comercializării sau utilizate pentru producerea, prepararea sau tratarea în scop comercial a alimentelor, în principiu apa trebuie să respecte în continuare dispozițiile prezentei directive până la punctul de conformitate, după care ar trebui să fie considerată aliment, în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului70. Atunci când sunt respectate cerințele aplicabile privind siguranța alimentară, autoritățile competente din statele membre ar trebui să poată autoriza reutilizarea apei în sectoarele de prelucrare a alimentelor.

_________________

_________________

68 Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare) (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).

68 Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare) (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).

69 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

69 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

70 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

70 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În urma finalizării inițiativei cetățenești europene privind dreptul la apă (Right2Water)71, a fost lansată o consultare publică la nivelul întregii Uniuni și s-a efectuat o evaluare a Directivei 98/83/CE în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)72. Din acest exercițiu a rezultat că anumite dispoziții ale Directivei 98/83/CE trebuie să fie actualizate. Au fost identificate patru domenii în care s-ar putea face îmbunătățiri, și anume lista parametrilor valorici bazați pe calitate, recurgerea limitată la o abordare bazată pe riscuri, dispozițiile imprecise privind informarea consumatorilor și disparitățile dintre sistemele de aprobare pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman. În plus, inițiativa cetățenească europeană privind dreptul la apă a identificat drept o problemă distinctă faptul că o parte a populației, în special grupurile marginalizate, nu are acces la apa destinată consumului uman, a cărui asigurare reprezintă, de asemenea, un angajament asumat în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 din Agenda 2030 a ONU. Un ultim aspect identificat este lipsa generalizată a conștientizării în privința problemei scurgerilor de apă, care sunt cauzate de investițiile insuficiente în întreținerea și reînnoirea infrastructurii de alimentare cu apă, după cum se arată și în Raportul special privind infrastructura de alimentare cu apă al Curții de Conturi Europene73.

(4)  În urma finalizării inițiativei cetățenești europene privind dreptul la apă (Right2Water)71, care a invitat Uniunea să depună eforturi mai mari pentru a se realiza accesul universal la apă, a fost lansată o consultare publică la nivelul întregii Uniuni și s-a efectuat o evaluare a Directivei 98/83/CE în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)72. Din acest exercițiu a rezultat că anumite dispoziții ale Directivei 98/83/CE trebuie să fie actualizate. Au fost identificate patru domenii în care s-ar putea face îmbunătățiri, și anume lista parametrilor valorici bazați pe calitate, recurgerea limitată la o abordare bazată pe riscuri, dispozițiile imprecise privind informarea consumatorilor și disparitățile dintre sistemele de aprobare pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman și implicațiile acestora pentru sănătatea umană. În plus, inițiativa cetățenească europeană privind dreptul la apă a identificat drept o problemă distinctă faptul că o parte a populației, în special grupurile vulnerabile și marginalizate, are acces limitat sau nu are acces la apa destinată consumului uman, la prețuri accesibile, ceea ce reprezintă, de asemenea, un angajament asumat în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 din Agenda 2030 a ONU. În acest context, Parlamentul European recunoaște dreptul tuturor locuitorilor Uniunii de a avea acces la apă destinată consumului uman. Un ultim aspect identificat este lipsa generalizată a conștientizării problemei scurgerilor de apă, care sunt cauzate de investițiile insuficiente în întreținerea și reînnoirea infrastructurii de alimentare cu apă, după cum se arată și în Raportul special al Curții de Conturi Europene privind infrastructura de alimentare cu apă73, precum și de o cunoaștere câteodată insuficientă a rețelelor de distribuție a apei.

_________________

_________________

71 COM(2014) 177 final

71 COM(2014) 177 final

72 COM(2016) 428 final

72 COM(2016) 428 final

73 Raport special al Curții de Conturi Europene, SR 12/2017: „Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”.

73 Raport special al Curții de Conturi Europene, SR 12/2017: „Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a îndeplini obiectivele ambițioase stabilite în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 al ONU, statele membre ar trebui să aibă obligația de a pune în aplicare planuri de acțiune pentru a asigura accesul universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă din punct de vedere financiar pentru toți până în 2030.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Parlamentul European a adoptat Rezoluția din 8 septembrie 2015 referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water).

Justificare

Comisia Europeană a recunoscut faptul că propunerea de reformare ține cont de Rezoluția Parlamentului European adoptată la 8 septembrie 2015.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a efectuat o examinare detaliată a listei parametrilor și parametrilor valorici prevăzută în Directiva 98/83/CE, pentru a stabili dacă este necesar ca aceasta să fie adaptată în funcție de progresele științifice și tehnice. Potrivit rezultatelor acestei examinări74, patogenii intestinali și Legionella ar trebui controlați, ar trebui adăugați șase parametri chimici sau grupuri de parametri și ar trebui luați în considerare trei compuși reprezentativi care perturbă sistemul endocrin , împreună cu valori de referință cu titlu de precauție. Pentru trei dintre parametrii noi ar trebui stabiliți, având în vedere principiul precauției, parametri valorici mai stricți, dar totuși realiști, decât cei propuși de OMS. În cazul plumbului, OMS a indicat că nivelul concentrațiilor ar trebui să fie cât mai scăzut posibil, iar în cazul cromului valoarea este în continuare în curs de examinare de către OMS. Prin urmare, în cazul ambilor parametri, ar trebui să se aplice o perioadă de tranziție de zece ani până când valorile devin mai stricte.

(5)  Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a efectuat o examinare detaliată a listei parametrilor și parametrilor valorici prevăzută în Directiva 98/83/CE, pentru a stabili dacă este necesar ca aceasta să fie adaptată în funcție de progresele științifice și tehnice. Potrivit rezultatelor acestei examinări74, patogenii intestinali și Legionella ar trebui controlați și ar trebui adăugați șase parametri chimici sau grupuri de parametri chimici. Ar trebui respectate recomandările OMS, care se bazează pe cele mai recente date și dovezi științifice disponibile la nivel internațional, și ar trebui ajustați în consecință parametrii valorici. În cazul plumbului, OMS a indicat că nivelul concentrațiilor ar trebui să fie cât mai scăzut posibil, iar în cazul cromului valoarea este în continuare în curs de examinare de către OMS.

__________________

__________________

74 Proiectul de cooperare privind parametrii aplicabili apei potabile al Biroul Regional pentru Europa al OMS, „Asistență pentru recomandarea de revizuire a anexei I la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva privind apa potabilă)”, 11 septembrie 2017.

74 Proiectul de cooperare privind parametrii aplicabili apei potabile al Biroul Regional pentru Europa al OMS, „Asistență pentru recomandarea de revizuire a anexei I la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva privind apa potabilă)”, 11 septembrie 2017.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Apa destinată consumului uman joacă un rol fundamental în eforturile continue ale Uniunii menite să consolideze protecția sănătății umane și a mediului împotriva perturbatorilor endocrini. Reglementarea în prezenta directivă a compușilor care perturbă sistemul endocrin constituie un pas încurajator, coerent cu strategia actualizată a Uniunii privind perturbatorii endocrini, pe care Comisia este obligată să o prezinte fără întârziere.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  OMS a recomandat, de asemenea, ca trei parametri valori să devină mai puțin stricți, iar cinci parametri să fie eliminați din listă. Cu toate acestea, aceste modificări nu au fost considerate necesare, întrucât abordarea bazată pe riscuri introdusă prin Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei75 permite furnizorilor de apă să elimine un parametru din listă, urmând ca acesta să fie controlat în anumite condiții. Se aplică deja tehnicile de tratare necesare pentru a asigura conformitatea cu acești parametri valorici.

eliminat

_________________

 

75 Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 260, 7.10.2015, p. 6).

 

Justificare

Recomandarea OMS a fost mutată la considerentul 5.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În cazul în care nu există suficiente cunoștințe științifice pentru a determina dacă o substanță prezentă în apa destinată consumului uman prezintă sau nu riscuri pentru sănătatea umană sau pentru a determina cantitatea maximă admisibilă a acestei substanțe în apă, ar trebui, în conformitate cu principiul precauției, să se pună această substanță „sub supraveghere”, în așteptarea obținerii unor dovezi științifice mai clare. Acest lucru este valabil, de exemplu, în cazul perturbatorilor endocrini prezenți în apa destinată consumului uman care, potrivit cunoștințelor științifice actuale, nu prezintă niciun risc potențial la adresa sănătății umane, dar a căror punere sub supraveghere este justificată având în vedere riscul potențial pe care acestea îl prezintă pentru mediu. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze separat acești parametri emergenți.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Parametrii indicatori nu au niciun efect direct asupra sănătății publice. Ei sunt totuși importanți pentru a monitoriza funcționarea instalațiilor de producție și distribuție a apei, precum și pentru a evalua calitatea apei. Acești parametri pot scoate în evidență deficiențele din procesul de tratare a apei și au, de asemenea, un rol important în îmbunătățirea și menținerea încrederii consumatorilor în calitatea apei. Prin urmare, ei trebuie să fie monitorizați de statele membre.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor, statele membre ar trebui să aibă obligația să stabilească valori și pentru parametri suplimentari, care nu figurează în anexa I.

(7)  În cazurile în care acest lucru este necesar pentru a aplica pe deplin principiul precauției și pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor, statele membre ar trebui să aibă obligația să stabilească valori și pentru parametri suplimentari, care nu figurează în anexa I.

Justificare

În vederea asigurării coerenței cu abordarea propusă în dosarul privind principiul precauției.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Planificarea preventivă în domeniul siguranței și elementele bazate pe riscuri au fost avute în vedere numai într-o măsură limitată în Directiva 98/83/CE. Primele elemente ale unei abordări bazate pe riscuri au fost deja introduse în 2015 de Directiva (UE) 2015/1787, care a modificat Directiva 98/83/CE pentru a permite statelor membre să acorde derogări de la programele de monitorizare pe care le-au instituit, cu condiția să fie efectuate evaluări ale riscului credibile, care se pot baza pe Orientările OMS privind calitatea apei potabile76. Orientările respective, care instituie așa-numita abordare bazată pe principiul planificării în domeniul siguranței apei, împreună cu standardul EN 15975-2 privind securitatea alimentării cu apă potabilă, sunt principii recunoscute la nivel internațional care stau la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei destinate consumului uman. Acestea ar trebui să fie menținute în prezenta directivă. Pentru a se asigura că aceste principii nu se limitează la aspectele legate de control, pentru a cheltui timp și resurse doar pentru riscurile importante și pentru măsurile care sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor și care intervin la sursă și pentru a evita efectuarea de analize și depunerea de eforturi pe subiecte irelevante, este adecvat să se introducă o abordare completă, bazată pe riscuri, de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la zona de captare, trecând prin distribuție și ajungând până la robinet. Această abordare ar trebui să fie alcătuită din trei componente: în primul rând, o evaluare de către statul membru a pericolelor asociate zonei de captare („evaluarea riscurilor”), efectuată în conformitate cu Orientările OMS și cu Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei77; în al doilea rând, posibilitatea ca furnizorul de apă să adapteze controlul la riscurile principale („evaluarea riscului de furnizare”); în al treilea rând, o evaluare de către statul membru a posibilelor riscuri decurgând din sistemele de distribuție casnică (de exemplu Legionella sau plumbul) („evaluarea riscului de distribuție casnică”). Aceste evaluări ar trebui revizuite periodic, printre altele ca reacție la amenințările reprezentate de evenimente meteorologice extreme legate de climă, la modificări cunoscute ale activității umane în zona de captare ori la incidente având legătură cu sursa. Abordarea bazată pe riscuri asigură un schimb continuu de informații între autoritățile competente și furnizorii de apă.

(8)  Planificarea preventivă în domeniul siguranței și elementele bazate pe riscuri au fost avute în vedere numai într-o măsură limitată în Directiva 98/83/CE. Primele elemente ale unei abordări bazate pe riscuri au fost deja introduse în 2015 de Directiva (UE) 2015/1787, care a modificat Directiva 98/83/CE pentru a permite statelor membre să acorde derogări de la programele de monitorizare pe care le-au instituit, cu condiția să fie efectuate evaluări ale riscului credibile, care se pot baza pe Orientările OMS privind calitatea apei potabile76. Orientările respective, care instituie așa-numita abordare bazată pe principiul planificării în domeniul siguranței apei, împreună cu standardul EN 15975-2 privind securitatea alimentării cu apă potabilă, sunt principii recunoscute la nivel internațional care stau la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei destinate consumului uman. Acestea ar trebui să fie menținute în prezenta directivă. Pentru a se asigura că aceste principii nu se limitează la aspectele legate de control, pentru a cheltui timp și resurse doar pentru riscurile importante și pentru măsurile care sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor și care intervin la sursă și pentru a evita efectuarea de analize și depunerea de eforturi pe subiecte irelevante, este adecvat să se introducă o abordare completă, bazată pe riscuri, de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la zona de captare, trecând prin distribuție și ajungând până la robinet. Această abordare ar trebui să se bazeze pe cunoștințele dobândite și pe acțiunile întreprinse în temeiul Directivei 2000/60/CE și ar trebui să țină seama, într-o măsură mai mare, de impactul pe care îl au schimbările climatice asupra resurselor de apă. O abordare bazată pe riscuri ar trebui să fie alcătuită din trei componente: în primul rând, o evaluare de către statul membru a pericolelor asociate zonei de captare („evaluarea riscurilor”), efectuată în conformitate cu Orientările OMS și cu Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei77; în al doilea rând, posibilitatea ca furnizorul de apă să adapteze controlul la riscurile principale („evaluarea riscului de furnizare”); în al treilea rând, o evaluare de către statul membru a posibilelor riscuri decurgând din sistemele de distribuție casnică (de exemplu Legionella sau plumbul), în special în spațiile prioritare („evaluarea riscului de distribuție casnică”). Aceste evaluări ar trebui revizuite periodic, printre altele ca reacție la amenințările reprezentate de evenimente meteorologice extreme legate de climă, la modificări cunoscute ale activității umane în zona de captare ori la incidente având legătură cu sursa. Abordarea bazată pe riscuri asigură un schimb continuu de informații între autoritățile competente, furnizorii de apă și alte părți interesate, inclusiv cele responsabile de sursele de poluare sau de riscul de poluare. Cu titlu de excepție, punerea în aplicare a abordării bazate pe riscuri ar trebui să fie adaptată la constrângerile specifice ale navelor maritime care desalinizează apa și transportă pasageri. Navele maritime aflate sub pavilion european respectă cadrul internațional de reglementare atunci când navighează în apele internaționale. De asemenea, transportul și producția de apă destinată consumului uman la bord se confruntă cu constrângeri specifice care impun o adaptare a dispozițiilor prezentei directive.

_________________

_________________

76 Orientări privind calitatea apei potabile, ediția a patra, Organizația Mondială a Sănătății, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

76 Orientări privind calitatea apei potabile, ediția a patra, Organizația Mondială a Sănătății, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

77 Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei: gestionarea pas cu pas a riscurilor pentru furnizorii de apă potabilă, Organizația Mondială a Sănătății, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

77 Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei: gestionarea pas cu pas a riscurilor pentru furnizorii de apă potabilă, Organizația Mondială a Sănătății, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Utilizarea ineficace a resurselor de apă, în special scurgerile de la nivelul infrastructurilor de alimentare cu apă, conduce la supraexploatarea resurselor limitate de apă destinată consumului uman. Acest lucru împiedică în mod grav statele membre să atingă obiectivele prevăzute de Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Evaluarea riscurilor ar trebui să se concentreze pe reducerea nivelului de tratare necesar pentru producerea de apă destinată consumului uman, de exemplu prin reducerea presiunilor care provoacă poluarea corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman. În acest scop, statele membre ar trebui să identifice pericolele și posibilele surse de poluare asociate cu aceste corpuri de apă și să controleze nivelul poluanților pe care îi consideră relevanți, de exemplu din cauza pericolelor identificate (cum ar fi microplasticele, nitrații, pesticidele sau medicamentele identificate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului78), din cauza prezenței lor naturale în zona de captare (de exemplu arsenicul) sau din cauza informațiilor provenite de la furnizorii de apă (de exemplu în cazul creșterii bruște a unui anumit parametru în apa brută). Acești parametri ar trebui utilizați ca repere care să declanșeze luarea de către autoritățile competente a unor măsuri destinate să reducă presiunea asupra corpurilor de apă, cum ar fi măsuri de prevenire sau de atenuare (inclusiv desfășurarea de cercetări pentru a înțelege impactul asupra sănătății, dacă este necesar), să protejeze respectivele corpuri de apă și să abordeze sursa poluării, în cooperare cu furnizorii de apă și cu părțile interesate.

(9)  Evaluarea riscurilor ar trebui să adopte o abordare globală a evaluării riscurilor, bazată pe obiectivul explicit al reducerii nivelului de tratare necesar pentru producerea de apă destinată consumului uman, de exemplu prin reducerea presiunilor care provoacă poluarea – sau riscurile de poluare – a corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman. În acest scop, statele membre ar trebui să identifice pericolele și posibilele surse de poluare asociate cu aceste corpuri de apă și să controleze nivelul poluanților pe care îi consideră relevanți, de exemplu din cauza pericolelor identificate (cum ar fi microplasticele, nitrații, pesticidele sau medicamentele identificate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului78), din cauza prezenței lor naturale în zona de captare (de exemplu arsenicul) sau din cauza informațiilor provenite de la furnizorii de apă (de exemplu în cazul creșterii bruște a unui anumit parametru în apa brută). În conformitate cu Directiva 2000/60/CE, acești parametri ar trebui utilizați ca repere care să declanșeze luarea de către autoritățile competente a unor măsuri destinate să reducă presiunea asupra corpurilor de apă, cum ar fi măsuri de prevenire sau de atenuare (inclusiv desfășurarea de cercetări pentru a înțelege impactul asupra sănătății, dacă este necesar), să protejeze respectivele corpuri de apă și să elimine sursa sau riscul poluării, în cooperare cu toate părțile interesate, inclusiv cu cele responsabile de sursele de poluare reale sau potențiale. Atunci când un stat membru constată, în urma evaluării riscurilor, că un parametru nu este prezent într-o anumită zonă de captare (de exemplu, datorită faptului că respectiva substanță nu se regăsește niciodată în apele subterane sau în apele de suprafață), acesta ar trebui să informeze furnizorii de apă vizați și ar trebui să le poată permite să reducă frecvența controlului privind respectivul parametru sau să îl elimine din lista parametrilor de controlat, fără a efectua o evaluare a riscului în legătură cu aprovizionarea.

_________________

_________________

78 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

78 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Respectarea parametrilor valorici utilizați pentru a evalua calitatea apei destinate consumului uman trebuie asigurată în punctul în care apa destinată consumului uman este pusă la dispoziția consumatorului în cauză. Cu toate acestea, calitatea apei destinate consumului uman poate fi influențată de sistemul casnic de distribuție. OMS precizează că în Uniune Legionella reprezintă cel mai mare pericol pentru sănătate dintre toți patogenii cu transmisie acvatică. Aceasta este transmisă prin instalațiile de alimentare cu apă caldă prin inhalare, de exemplu în timpul dușului. Prin urmare, acest patogen este în mod clar legat de sistemele de distribuție casnică. Întrucât impunerea unei obligații unilaterale de a controla toate spațiile private și publice pentru a depista prezența acestui agent patogen ar conduce la costuri nerezonabil de ridicate, o evaluare a riscului de distribuție casnică este, prin urmare, o soluție mai adecvată pentru a trata această problemă. În plus, potențialele riscuri generate de produsele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la evaluarea riscurilor de distribuție casnică. Prin urmare, evaluarea riscului de distribuție casnică ar trebui să includă, prin altele, concentrarea controlului asupra spațiilor prioritare, evaluarea riscurilor care decurg din sistemul de distribuție casnică și din produsele și materialele conexe și verificarea performanței produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman pe baza declarației de performanță întocmite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului79. Informațiile menționate la articolele 31 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului80 trebuie, de asemenea, să fie furnizate împreună cu declarația de performanță. Pe baza acestei evaluări, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura, printre altele, că au fost luate măsuri adecvate de control și gestionare (de exemplu în cazul unor epidemii), în conformitate cu orientările OMS81, și că migrarea unor substanțe din produsele pentru construcții nu periclitează sănătatea umană. Cu toate acestea, fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011, în cazul în care aceste măsuri ar presupune limitarea liberei circulații a produselor și a materialelor în Uniune, aceste limite trebuie să fie justificate în mod corespunzător, să fie strict proporționale și să nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată a comerțului dintre statele membre.

(11)  Respectarea parametrilor valorici utilizați pentru a evalua calitatea apei destinate consumului uman trebuie asigurată în punctul în care apa destinată consumului uman este pusă la dispoziția consumatorului în cauză. Cu toate acestea, calitatea apei destinate consumului uman poate fi influențată de sistemul casnic de distribuție. OMS precizează că în Uniune Legionella reprezintă cel mai mare pericol pentru sănătate dintre toți patogenii cu transmisie acvatică, în special Legionella pneumophila, care este răspunzătoare de cea mai mare parte a cazurilor de legioneloză în Uniune. Aceasta este transmisă prin instalațiile de alimentare cu apă caldă prin inhalare, de exemplu în timpul dușului. Prin urmare, acest patogen este în mod clar legat de sistemele de distribuție casnică. Întrucât impunerea unei obligații unilaterale de a controla toate spațiile private și publice pentru a depista prezența acestui agent patogen ar conduce la costuri nerezonabil de ridicate și ar contraveni principiului subsidiarității, o evaluare a riscului de distribuție casnică este, prin urmare, o soluție mai adecvată pentru a trata această problemă, în special în spațiile prioritare. În plus, potențialele riscuri generate de produsele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la evaluarea riscurilor de distribuție casnică. Prin urmare, evaluarea riscului de distribuție casnică ar trebui să includă, printre altele, axarea controlului pe spațiile prioritare, evaluarea riscurilor care decurg din sistemul de distribuție casnică și din produsele și materialele conexe care vin în contact cu apa destinată consumului uman. Informațiile menționate la articolele 31 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului80 trebuie, de asemenea, să fie furnizate împreună cu declarația de performanță. Pe baza acestei evaluări, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura, printre altele, că au fost luate măsuri adecvate de control și gestionare (de exemplu, în cazul unor epidemii), în conformitate cu orientările OMS81, și că migrarea unor particule din substanțele și materialele care vin în contact cu apa destinată consumului uman nu periclitează sănătatea umană.

_________________

_________________

79 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4.4.2011, p. 5).

 

80 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

80 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

81 „Legionella și prevenirea legionelozei”, Organizația Mondială a Sănătății, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

81 „Legionella și prevenirea legionelozei”, Organizația Mondială a Sănătății, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Dispozițiile Directivei 98/83/CE privind asigurarea calității tratării, a echipamentului și a materialelor nu au reușit să abordeze obstacolele din calea pieței interne legate de libera circulație a produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman. Sunt încă necesare aprobări ale produselor la nivel național, iar cerințele sunt diferite de la un stat membru la altul. Acest lucru face dificil și costisitor pentru producători să își comercializeze produsele în întreaga Uniune. Înlăturarea barierelor tehnice din calea liberei circulații a produselor pentru construcții poate fi obținută numai prin stabilirea, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011, a unor specificații tehnice armonizate pentru produsele pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman. Acest regulament permite elaborarea de standarde europene prin care să se armonizeze metodele de evaluare aplicate produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman, precum și stabilirea de niveluri-prag și de clase prin raportare la nivelul de performanță al unei caracteristici esențiale. În acest sens, în programul de lucru pentru 2017 în domeniul standardizării82 a fost inclusă o solicitare de standardizare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011, vizând în mod specific igiena și siguranța produselor și a materialelor care intră în contact cu apa destinată consumului uman, iar în 2018 ar trebui să fie publicat un standard. Publicarea acestui standard armonizat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene va asigura un proces rațional de luare a deciziilor referitoare la introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a unor produse pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman sigure. Drept urmare, dispozițiile privind echipamentele și materialele care vin în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui eliminate, înlocuite parțial cu dispoziții privind evaluarea riscului de distribuție casnică și completate de standarde armonizate relevante, adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011.

(12)  Dispozițiile Directivei 98/83/CE referitoare la asigurarea calității tratării, a echipamentelor și a materialelor nu au reușit să elimine obstacolele de pe piața internă legate de libera circulație a produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman și nici să asigure o protecție suficientă în ceea ce privește sănătatea umană. Sunt încă necesare aprobări ale produselor la nivel național, iar cerințele sunt diferite de la un stat membru la altul. Acest lucru face dificil și costisitor pentru producători să își comercializeze produsele în întreaga Uniune. Această situație este cauzată de lipsa unor standarde minime de igienă la nivel european pentru toate produsele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman, condiție esențială pentru asigurarea recunoașterii reciproce depline între statele membre. Înlăturarea barierelor tehnice și conformitatea la nivelul Uniunii a tuturor produselor și materialelor care intră în contact cu apa destinată consumului uman pot fi obținute efectiv, așadar, numai prin stabilirea unor cerințe minime de calitate la nivelul Uniunii. Drept urmare, aceste dispoziții ar trebui consolidate printr-o procedură de armonizare a acestor produse și materiale. Această activitate ar trebui să se bazeze pe experiența dobândită și pe progresele obținute de mai multe state membre care colaborează de mulți ani și depun eforturi comune pentru a ajunge la o convergență normativă în acest domeniu.

_________________

 

82 SWD(2016) 185 final.

 

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Fiecare stat membru ar trebui să se asigure că sunt instituite programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă. Cea mai mare parte a controalelor efectuate în scopul prezentei directive sunt realizate de furnizorii de apă. Furnizorii de apă ar trebui să beneficieze de o anumită flexibilitate în ceea ce privește parametrii pe care îi controlează în scopul evaluării riscului de furnizare. Dacă un parametru nu este detectat, furnizorii de apă ar trebui să aibă posibilitatea de a diminua frecvența controalelor sau de a înceta controlul acelui parametru. Evaluarea riscului de furnizare ar trebui aplicată majorității parametrilor. Cu toate acestea, ar trebui să existe o listă a parametrilor de bază care să fie controlați cu o anumită frecvență minimă. Prezenta directivă prevede dispoziții cu privire la frecvența controalelor de conformitate și conține numai un număr limitat de dispoziții privind controlul în scopuri operaționale. Este posibil să fie necesare controale suplimentare în scopuri operaționale pentru a asigura buna funcționare a tratării apei, dar acest fapt rămâne la latitudinea furnizorilor de apă. În această privință, furnizorii de apă pot consulta Orientările OMS și Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei.

(13)  Fiecare stat membru ar trebui să se asigure că sunt instituite programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă. Cea mai mare parte a controalelor efectuate în scopul prezentei directive sunt realizate de furnizorii de apă, însă, acolo unde este cazul, statele membre ar trebui să clarifice căror autorități competente le revin obligațiile care decurg din transpunerea prezentei directive. Furnizorii de apă ar trebui să beneficieze de o anumită flexibilitate în ceea ce privește parametrii pe care îi controlează în scopul evaluării riscului de furnizare. Dacă un parametru nu este detectat, furnizorii de apă ar trebui să aibă posibilitatea de a diminua frecvența controalelor sau de a înceta controlul acelui parametru. Evaluarea riscului de furnizare ar trebui aplicată majorității parametrilor. Cu toate acestea, ar trebui să existe o listă a parametrilor de bază care să fie controlați cu o anumită frecvență minimă. Prezenta directivă prevede dispoziții cu privire la frecvența controalelor de conformitate și conține numai un număr limitat de dispoziții privind controlul în scopuri operaționale. Este posibil să fie necesare controale suplimentare în scopuri operaționale pentru a asigura buna funcționare a tratării apei, dar acest fapt rămâne la latitudinea furnizorilor de apă. În această privință, furnizorii de apă pot consulta Orientările OMS și Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Având în vedere fragmentarea furnizorilor de apă și numărul foarte mare al acestora, este necesară promovarea și încurajarea utilizării de standarde și de practici comune pentru un schimb rapid de date, atunci când este necesar și în orice caz pentru monitorizarea constantă a situației. Noile tehnologii pot facilita această dinamică la costuri modeste sau, în orice caz, rezonabile, cu scopul de a se asigura o mai bună informare a utilizatorilor finali (cetățeni și părți interesate) și de a se îmbunătăți dinamica dintre furnizorii de apă. Schimbul de date ar trebui, de asemenea, să contribuie la reducerea pierderilor sau să le limiteze în măsura posibilului.

Justificare

Intensificarea schimbului de date și facilitarea acestuia reprezintă o valoare adăugată inclusiv pentru siguranța și calitatea apei destinate consumului uman și nici nu ar reprezenta o povară din punctul de vedere al costurilor. De asemenea, schimbul de date ar putea fi util și în lupta împotriva pierderilor.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Abordarea bazată pe riscuri ar trebui să fie treptat aplicată de toți furnizorii de apă, inclusiv de cei mici, întrucât evaluarea Directivei 98/83/CE a arătat existența unor deficiențe la nivelul punerii sale în aplicare de către acești furnizori, provocate uneori de costul efectuării unor operațiuni de control inutile. Atunci când se aplică abordarea bazată pe riscuri, ar trebui ținut cont de preocupările legate de securitate.

(14)  Abordarea bazată pe riscuri ar trebui să fie aplicată de toți furnizorii de apă, inclusiv de cei mici și mijlocii, întrucât evaluarea Directivei 98/83/CE a arătat existența unor deficiențe la nivelul punerii sale în aplicare de către acești furnizori, provocate uneori de costul efectuării unor operațiuni de control inutile. Atunci când se aplică abordarea bazată pe riscuri, ar trebui ținut cont de preocupările legate de securitate și de preocupările legate de principiul „poluatorul plătește”. În cazul furnizorilor mai mici, autoritatea competentă ar trebui să susțină operațiunile de control, asigurând un sprijin de specialitate.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  În vederea asigurării celui mai ridicat nivel de protecție în materie de sănătate publică, statele membre ar trebui să asigure o repartizare clară și echilibrată a responsabilităților legate de aplicarea abordării bazate pe riscuri în conformitate cu cadrul lor național instituțional și juridic.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În cazul nerespectării cerințelor prezentei directive, statul membru vizat ar trebui să investigheze imediat cauza și să se asigure că se întreprind măsurile de remediere necesare cât mai curând posibil pentru a restabili calitatea apei. În cazurile în care furnizarea apei reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană, furnizarea acestui tip de apă ar trebui interzisă sau utilizarea sa ar trebui să fie restricționată. În plus, este important să se clarifice faptul că neconformarea la cerințele minime privind valorile parametrilor microbiologici și chimici ar trebui considerată automat de statele membre drept pericol potențial la adresa sănătății umane. În cazurile în care astfel de măsuri de remediere sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu dispozițiile articolului 191 alineatul (2) din tratat, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care soluționează problema la sursă.

(15)  În cazul nerespectării cerințelor prezentei directive, statul membru vizat ar trebui să investigheze imediat cauza și să se asigure că se întreprind măsurile de remediere necesare cât mai curând posibil pentru a restabili calitatea apei. În cazurile în care furnizarea apei reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană, furnizarea acestui tip de apă ar trebui interzisă sau utilizarea sa ar trebui restricționată, iar cetățenii care ar putea fi afectați ar trebui informați în mod corespunzător. În plus, în caz de nerespectare a cerințelor minime privind valorile parametrilor microbiologici și chimici, statele membre ar trebui să determine dacă depășirea valorilor constituie sau nu un pericol potențial pentru sănătatea umană. În acest scop, statele membre ar trebui să ia în considerare mai ales măsura în care s-au depășit cerințele minime privind valorile, precum și tipul parametrului în cauză. În cazurile în care astfel de măsuri de remediere sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu dispozițiile articolului 191 alineatul (2) din tratat, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care soluționează problema la sursă.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Este important ca apa contaminată să nu reprezinte un pericol potențial pentru sănătatea umană. De aceea, furnizarea acestei ape ar trebui să fie interzisă sau utilizarea ei ar trebui să fie limitată.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Statele membre ar trebui să nu mai fie autorizate să acorde derogări de la prezenta directivă. Derogările erau inițial utilizate pentru a acorda statelor membre un termen de până la nouă ani pentru a remedia o situație de nerespectare a unui parametru valoric. Această procedură s-a dovedit a fi împovărătoare pentru statele membre și Comisie deopotrivă. În plus, în unele cazuri, aceasta a condus la adoptarea cu întârziere a acțiunilor de remediere, întrucât posibilitatea acordării unei derogări a fost considerată ca indicând o perioadă de tranziție. Prin urmare, dispoziția privind derogările ar trebui să fie eliminată. Din rațiuni de protecție a sănătății umane, atunci când sunt depășiți parametrii valorici, dispozițiile referitoare la acțiunile de remediere ar trebui să se aplice imediat, fără posibilitatea de a se acorda o derogare de la respectarea parametrilor valorici. Cu toate acestea, derogările acordate de statele membre în temeiul articolului 9 din Directiva 98/83/CE care sunt încă aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să continue să se aplice până la sfârșitul perioadei pentru care sunt valabile, dar nu ar trebui să mai fie înnoite.

(16)  Statele membre ar trebui să fie autorizate să acorde derogări de la prezenta directivă. Derogările erau inițial utilizate pentru a acorda statelor membre un termen de până la nouă ani pentru a remedia o situație de nerespectare a unui parametru valoric. Această procedură s-a dovedit a fi utilă pentru statele membre, având în vedere nivelul de ambiție al directivei. Totuși, trebuie remarcat că, în unele cazuri, această procedură a condus la adoptarea cu întârziere a acțiunilor de remediere, întrucât posibilitatea acordării unei derogări era considerată uneori ca indicând o perioadă de tranziție. Cu toate acestea, având în vedere, în primul rând, că urmează să fie consolidați parametrii de calitate prevăzuți de prezenta directivă și, în al doilea rând, că se depistează tot mai bine prezența poluanților emergenți, ceea ce necesită măsuri sporite de evaluare, de monitorizare și de gestionare, este în continuare necesar să se păstreze o procedură de derogare adaptată la aceste realități, cu condiția ca acestea să nu reprezinte un pericol potențial pentru sănătatea umană și ca alimentarea cu apă destinată consumului uman în domeniul vizat să nu poată fi asigurată prin alte mijloace rezonabile. Prin urmare, dispoziția din Directiva 98/83/CE referitoare la derogări ar trebui să fie modificată, pentru a asigura conformarea mai rapidă și mai eficace de către statele membre la cerințele prezentei directive. Derogările acordate de statele membre în temeiul articolului 9 din Directiva 98/83/CE care sunt încă aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să se aplice în continuare în conformitate cu modalitățile prevăzute în dispozițiile aflate în vigoare în momentul în care a fost acordată derogarea.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Comisia, în răspunsul său la inițiativa cetățenească europeană „Right2Water” (Dreptul la apă) din 201483, a invitat statele membre să asigure accesul la un nivel minim de alimentare cu apă pentru toți cetățenii, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Comisia s-a angajat, de asemenea, să „îmbunătățească accesul la apă potabilă sigură [...] pentru întreaga populație, prin intermediul politicilor de mediu”84 Acest lucru este în acord cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 și cu obiectivul aferent al „accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă pentru toți”. Conceptul de acces echitabil acoperă o gamă largă de aspecte, cum ar fi disponibilitatea (de exemplu din cauza motivelor geografice, a lipsei infrastructurii sau a situației specifice a unei anumite părți a populației), calitatea, acceptabilitatea sau caracterul accesibil din punct de vedere financiar. În ceea ce privește caracterul accesibil din punct de vedere financiar al apei, este important să se reamintească faptul că, atunci când stabilesc tarifele în conformitate cu principiul recuperării costurilor prevăzut în Directiva 2000/60/CE, statele membre pot avea în vedere variația condițiilor economice și sociale ale populației și pot, din acest motiv, să adopte tarife sociale sau măsuri pentru protejarea categoriilor de populație dezavantajate din punct de vedere socio-economic. Prezenta directivă se referă în special la aspectele accesului la apă care sunt legate de calitate și disponibilitate. Pentru a aborda aceste aspecte, ca parte a răspunsului la inițiativa cetățenească europeană, și pentru a contribui la punerea în aplicare a Principiului 20 al Pilonului european al drepturilor sociale85, care prevede că „orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă”, statele membre ar trebui să aibă obligația de a combate problema accesului la apă la nivel național, dispunând totodată de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește tipul exact de măsuri care urmează să fie puse în aplicare. Acest lucru poate fi realizat, printre altele, prin acțiuni care vizează îmbunătățirea accesului la apa destinată consumului uman pentru toți, de exemplu prin amplasarea de surse de apă cu acces liber în orașe, și prin promovarea utilizării prin încurajarea furnizării de apă destinată consumului uman în mod gratuit în clădirile publice și în restaurante.

(17)  Comisia, în răspunsul său la inițiativa cetățenească europeană „Right2Water” (Dreptul la apă) din 201483, a invitat statele membre să asigure accesul la un nivel minim de alimentare cu apă pentru toți cetățenii, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Comisia s-a angajat, de asemenea, să „îmbunătățească accesul la apă potabilă sigură [...] pentru întreaga populație, prin intermediul politicilor de mediu”84 Acest lucru este în conformitate cu articolele 1 și 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest lucru este în acord, de asemenea, cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 și cu obiectivul aferent al „accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă pentru toți”. Conceptul de acces echitabil acoperă o gamă largă de aspecte, cum ar fi disponibilitatea (de exemplu din cauza motivelor geografice, a lipsei infrastructurii sau a situației specifice a unei anumite părți a populației), calitatea, acceptabilitatea sau caracterul accesibil din punct de vedere financiar. În ceea ce privește accesibilitatea apei din punct de vedere financiar, este important să se reamintească faptul că, fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE, dacă stabilesc tarifele în conformitate cu principiul recuperării costurilor prevăzut în directiva menționată, statele membre pot avea în vedere variația condițiilor economice și sociale ale populației și pot, din acest motiv, să adopte tarife sociale sau măsuri pentru protejarea categoriilor de populație dezavantajate din punct de vedere socio-economic. Prezenta directivă se referă în special la aspectele accesului la apă care sunt legate de calitate și disponibilitate. Pentru a aborda aceste aspecte, ca parte a răspunsului la inițiativa cetățenească europeană, și pentru a contribui la punerea în aplicare a Principiului 20 al Pilonului european al drepturilor sociale85, care prevede că „orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă”, statele membre ar trebui să aibă obligația de a soluționa la nivel național problema accesului la apă la un preț abordabil, dispunând totodată de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește tipul exact de măsuri care urmează să fie puse în aplicare. Acest lucru poate fi realizat, printre altele, prin acțiuni care vizează îmbunătățirea accesului la apa destinată consumului uman pentru toți, de exemplu prin evitarea introducerii unor cerințe mai stricte privind calitatea apei, care sunt nejustificate din punctul de vedere al sănătății publice, ceea ce ar duce la creșterea prețului la apă pentru cetățeni, prin amplasarea de fântâni de apă cu acces liber în orașe și prin promovarea utilizării acesteia încurajând asigurarea gratuită a apei destinate consumului uman în clădirile publice, în restaurante, în centrele comerciale și de agrement, precum și în zonele de tranzit și de circulație intensă cum ar fi gările și aeroporturile. Statele membre ar trebui să poată stabili de sine stătător combinația potrivită de astfel de instrumente în funcție de situația lor internă specifică.

_________________

_________________

83 COM(2014)177 final

83 COM(2014)177 final

84 COM(2014)177 final, p. 12.

84 COM(2014)177 final, p. 12.

85 Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale (2017/C 428/09) din 17 noiembrie 2017 (JO C 428, 13.12.2017, p. 10).

85 Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale (2017/C 428/09) din 17 noiembrie 2017 (JO C 428, 13.12.2017, p. 10).

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Parlamentul European, în Rezoluția sa referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water)86, a solicitat ca statele membre „să acorde o atenție specială nevoilor grupurilor vulnerabile ale societății”87. Situația specifică a culturilor minoritare, cum ar fi romii, sinti, nomazii, kalé, gens du voyage etc., indiferent dacă sunt sau nu sedentari, în particular lipsa accesului la apă potabilă, a fost, de asemenea, recunoscută în Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor88 și în Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre89. Ținând cont de acest context general, este oportun ca statele membre să acorde o atenție specială grupurilor vulnerabile și marginalizate, prin luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că aceste grupuri au acces la apă. Fără a se aduce atingere dreptului statelor membre de a defini grupurile respective, acestea ar trebui să includă cel puțin refugiații, comunitățile nomade, persoanele fără adăpost și culturile minoritare precum romii, sinti, nomazii, kalé, gens du voyage etc., indiferent dacă sunt sedentari sau nu. Astfel de măsuri pentru a asigura accesul, lăsate la latitudinea statelor membre, ar putea include, de exemplu, furnizarea unor sisteme de alimentare alternative (dispozitive individuale de tratare), furnizarea de apă în rezervoare (camioane și cisterne) și asigurarea infrastructurii necesare pentru tabere.

(18)  Parlamentul European, în Rezoluția sa referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water)86, a solicitat ca statele membre „să acorde o atenție specială nevoilor grupurilor vulnerabile ale societății”87. Situația specifică a culturilor minoritare, cum ar fi romii și nomazii, indiferent dacă sunt sau nu sedentari, în special lipsa accesului la apă potabilă, a fost, de asemenea, recunoscută în Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor88 și în Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre89. Ținând cont de acest context general, este oportun ca statele membre să acorde o atenție specială grupurilor vulnerabile și marginalizate, prin luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că aceste grupuri au acces la apă. Având în vedere principiul recuperării costurilor prevăzut la în Directiva 2000/60/CE, statele membre ar trebui să îmbunătățească accesul la apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, fără a compromite alimentarea cu apă de calitate la prețuri rezonabile pentru toți. Fără a se aduce atingere dreptului statelor membre de a defini grupurile respective, acestea ar trebui să includă cel puțin refugiații, comunitățile nomade, persoanele fără adăpost și culturile minoritare precum romii și nomazii, indiferent dacă sunt sedentari sau nu. Astfel de măsuri pentru a asigura accesul, lăsate la latitudinea statelor membre, ar putea include, de exemplu, furnizarea unor sisteme de alimentare alternative (dispozitive individuale de tratare), furnizarea de apă în rezervoare (camioane și cisterne) și asigurarea infrastructurii necesare pentru tabere. În cazul în care autorităților publice locale li se atribuie responsabilitatea pentru aceste obligații, statele membre trebuie să se asigure că acestea dispun de suficiente resurse financiare, precum și de capacități tehnice și materiale și trebuie să le susțină în consecință, de exemplu asigurându-le sprijin de specialitate. În special, distribuția de apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate nu ar trebui să genereze costuri disproporționate pentru autoritățile publice locale.

_________________

_________________

86 P8_TA(2015)0294.

86 P8_TA(2015)0294.

87 P8_TA(2015)0294, punctul 62.

87 P8_TA(2015)0294, punctul 62.

88 COM(2014) 209 final.

88 COM(2014) 209 final.

89 Recomandarea Consiliului (2013/C 378/01) din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (JO C 378, 24.12.2013, p. 1).

89 Recomandarea Consiliului (2013/C 378/01) din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (JO C 378, 24.12.2013, p. 1).

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Al 7-lea Program de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”90 prevede ca publicul să aibă acces la informații despre mediu clare la nivel național. Directiva 98/83/CE prevede numai accesul pasiv la informații, în sensul că statele membre trebuiau să se asigure doar că informațiile sunt disponibile. Prin urmare, dispozițiile respective ar trebui să fie înlocuite, pentru a se asigura că informațiile actualizate sunt ușor accesibile, de exemplu pe un site web a cărui adresă ar trebui să fie distribuită în mod activ. Informațiile actualizate ar trebui să includă nu numai rezultatele programelor de control, ci și informații suplimentare care ar putea fi utile pentru public, cum ar fi informații privind indicatorii (fier, duritate, minerale etc.), care influențează adesea percepția consumatorilor privind apa de la robinet. În acest scop, parametrii indicatori din Directiva 98/83/CE care nu furnizau informații legate de sănătate ar trebui înlocuiți cu informații online referitoare la acești parametri. Pentru furnizorii de apă foarte mari, ar trebui să fie disponibile online, de asemenea, informații suplimentare privind, printre altele, eficiența energetică, gestionarea, guvernanța, structura costurilor și tratarea aplicată. Se presupune că îmbunătățirea cunoștințelor consumatorilor și a transparenței va contribui la creșterea încrederii cetățenilor în apa care le este furnizată. La rândul său, se așteaptă ca acest fapt să conducă la creșterea gradului de utilizare a apei de la robinet, contribuind astfel la reducerea deșeurilor de plastic și a emisiilor de gaze cu efect de seră și având un impact pozitiv în materie de atenuare a schimbărilor climatice și la nivelul mediului în ansamblul său.

(19)  Al 7-lea Program de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”90 prevede ca publicul să aibă acces la informații despre mediu clare la nivel național. Directiva 98/83/CE prevede numai accesul pasiv la informații, în sensul că statele membre trebuiau să se asigure doar că informațiile sunt disponibile. Prin urmare, dispozițiile respective ar trebui să fie înlocuite pentru a se asigura accesibilitatea fără probleme a informațiilor actualizate, ușor de înțeles și pertinente pentru consumatori, de exemplu sub formă de broșură, pe un site web sau prin intermediul unei aplicații mobile. Informațiile actualizate ar trebui să includă nu numai rezultatele programelor de control, ci și informații suplimentare care ar putea fi utile pentru public, cum ar fi rezultatul măsurilor de monitorizare a furnizorilor de apă în ceea ce privește parametrii de calitate a apei și informații privind parametrii indicatori enumerați în anexa I partea Ba. Pentru furnizorii de apă foarte mari ar trebui să fie disponibile online, de asemenea, informații suplimentare privind, printre altele, gestionarea, structura tarifelor și tratarea aplicată. Scopul unei mai bune informări a consumatorilor cu privire la aspectele pertinente și al unei mai bune transparențe ar trebui să fie creșterea încrederii cetățenilor în apa care le este furnizată, precum și în serviciile de aprovizionare cu apă și ar trebui să conducă la creșterea utilizării apei de la robinet ca apă potabilă, ceea ce ar putea contribui la reducerea utilizării articolelor din plastic și la reducerea deșeurilor de plastic, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră și ar putea avea un impact pozitiv în materie de atenuare a schimbărilor climatice și asupra mediului în ansamblu.

_________________

_________________

90 Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).

90 Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Din aceleași motive și pentru a face consumatorii mai conștienți de consecințele consumului de apă, aceștia ar trebui, de asemenea, să primească (de exemplu pe factură sau prin aplicații inteligente) informații privind volumul consumat, structura costurilor tarifului facturat de furnizorul de apă, inclusiv a costurilor variabile și fixe, precum și privind prețul pe litru de apă destinată consumului uman, permițând astfel o comparație cu prețul apei îmbuteliate.

(20)  Din aceleași motive și pentru a face consumatorii mai conștienți de consecințele consumului de apă, aceștia ar trebui, de asemenea, să primească informații ușor accesibile (de exemplu, pe factură sau prin aplicații inteligente) privind volumul consumat anual, evoluția consumului, o comparație cu consumul mediu al familiilor, dacă furnizorul de apă dispune de aceste informații, structura tarifului facturat de furnizorul de apă, inclusiv repartizarea elementelor sale variabile și fixe, precum și informații privind prețul pe litru de apă destinată consumului uman, permițând astfel o comparație cu prețul apei îmbuteliate.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Principiile care trebuie luate în considerare la stabilirea tarifelor apei, și anume principiul recuperării costurilor pentru serviciile de furnizare a apei și principiul „poluatorul plătește”, sunt stabilite în Directiva 2000/60/CE. Cu toate acestea, sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de alimentare cu apă nu este întotdeauna asigurată, ceea ce duce uneori la investiții insuficiente în întreținerea infrastructurilor de alimentare cu apă. Odată cu îmbunătățirea tehnicilor de control, cantitatea pierderilor rezultate din scurgerile în rețea – cauzate în principal de astfel de investiții insuficiente – a devenit tot mai evidentă, iar reducerea pierderilor de apă ar trebui să fie încurajată la nivelul Uniunii, pentru a îmbunătăți eficiența infrastructurilor de alimentare cu apă. În conformitate cu principiul subsidiarității, această problemă ar trebui să fie abordată prin creșterea transparenței și a informațiilor destinate consumatorilor cu privire la ratele scurgerilor și eficiența energetică.

(21)  Principiile fundamentale care trebuie luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru apă, fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE, și anume principiul recuperării costurilor pentru serviciile de furnizare a apei și principiul „poluatorul plătește”, sunt stabilite în directiva menționată. Cu toate acestea, sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de alimentare cu apă nu este întotdeauna asigurată, ceea ce duce uneori la investiții insuficiente în întreținerea infrastructurilor de alimentare cu apă. Odată cu îmbunătățirea tehnicilor de control, cantitatea pierderilor rezultate din scurgerile în rețea – cauzate în principal de astfel de investiții insuficiente – a devenit tot mai evidentă, iar reducerea pierderilor de apă ar trebui să fie încurajată la nivelul Uniunii, pentru a îmbunătăți eficiența infrastructurilor de alimentare cu apă. În conformitate cu principiul subsidiarității, pentru a crește gradul de conștientizare a acestei probleme, informațiile legate de aceasta ar trebui să fie aduse la cunoștința consumatorilor într-un mod mai transparent.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului91 vizează garantarea dreptului de acces la informațiile despre mediu în statele membre, în conformitate cu Convenția de la Aarhus. Aceasta cuprinde obligații ample, având legătură atât cu punerea la dispoziție a informațiilor despre mediu la cerere, cât și cu diseminarea activă a acestor informații. Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului92 are, de asemenea, un domeniu de aplicare foarte larg, vizând schimbul de informații spațiale, inclusiv seturi de date privind diferite aspecte legate de mediu. Este important ca dispozițiile prezentei directive referitoare la accesul la mecanisme de schimb de informații și date să completeze directivele respective și să nu creeze un regim juridic distinct. Prin urmare, dispozițiile prezentei directive privind informarea publicului și furnizarea de informații privind monitorizarea punerii în aplicare nu ar trebui să aducă atingere Directivelor 2003/4/CE și 2007/2/CE.

(22)  Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului91 vizează garantarea dreptului de acces la informațiile despre mediu în statele membre. Aceasta cuprinde obligații ample, având legătură atât cu punerea la dispoziție a informațiilor despre mediu la cerere, cât și cu diseminarea activă a acestor informații. Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului92 are, de asemenea, un domeniu de aplicare foarte larg, vizând schimbul de informații spațiale, inclusiv seturi de date privind diferite aspecte legate de mediu. Este important ca dispozițiile prezentei directive referitoare la accesul la mecanisme de schimb de informații și date să completeze directivele respective și să nu creeze un regim juridic distinct. Prin urmare, dispozițiile prezentei directive privind informarea publicului și furnizarea de informații privind monitorizarea punerii în aplicare nu ar trebui să aducă atingere Directivelor 2003/4/CE și 2007/2/CE.

_________________

_________________

91 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

91 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

92 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

92 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive într-o anumită perioadă de timp de la data stabilită pentru transpunerea sa. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei, pe datele științifice, analitice și epidemiologice și pe toate recomandările OMS disponibile.

(25)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive într-o anumită perioadă de timp de la data stabilită pentru transpunerea sa. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei, pe toate recomandările OMS disponibile, precum și pe datele științifice, analitice și epidemiologice pertinente.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Pentru adaptarea prezentei directive la progresul științific și tehnic și pentru a preciza cerințele de monitorizare în scopul evaluării riscurilor și a pericolelor de distribuție casnică, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica anexele I-IV la prezenta directivă. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În particular, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. În plus, delegarea competenței prevăzută în anexa I partea C nota 10 la Directiva 98/83/CE, având drept obiect stabilirea frecvenței controalelor și stabilirea metodelor de control pentru substanțele radioactive, a devenit caducă ca urmare a adoptării Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului96 și, prin urmare, ar trebui eliminată. Delegarea competenței prevăzută în anexa III partea A al doilea paragraf la Directiva 98/83/CE, având drept obiect modificările aduse directivei, nu mai este necesară și ar trebui eliminată.

(28)  Pentru adaptarea prezentei directive la progresul științific și tehnic și pentru a preciza cerințele de monitorizare în scopul evaluării riscurilor și a pericolelor de distribuție casnică, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica anexele I-IV la prezenta directivă și a lua măsurile necesare în conformitate cu modificările prevăzute la articolul 10a. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În particular, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. În plus, delegarea competenței prevăzută în anexa I partea C nota 10 la Directiva 98/83/CE, având drept obiect stabilirea frecvenței controalelor și stabilirea metodelor de control pentru substanțele radioactive, a devenit caducă ca urmare a adoptării Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului96 și, prin urmare, ar trebui eliminată. Delegarea competenței prevăzută în anexa III partea A al doilea paragraf la Directiva 98/83/CE, având drept obiect modificările aduse directivei, nu mai este necesară și ar trebui eliminată.

_________________

_________________

96 Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (JO L 296, 7.11.2013, p. 12).

96 Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (JO L 296, 7.11.2013, p. 12).

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman.

1.  Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman pentru toți în UE.

Justificare

Necesar din motive legate de logica internă a textului. Introducerea accesului la apă (articolul 13) nu a fost reflectată la articolul 1 din propunerea Comisiei.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia.

2.  Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia, și de a asigura accesul universal la apa destinată consumului uman.

Justificare

Necesar din motive legate de logica internă a textului. Introducerea accesului la apă (articolul 13) nu a fost reflectată la articolul 1 din propunerea Comisiei.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „apă destinată consumului uman” înseamnă întreaga cantitate de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării sau producției de alimente sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private , indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, furnizată dintr-un camion-cisternă sau dintr-un vapor-cisternă sau în cazul apelor de izvor, îmbuteliată în sticle .

1. „apă destinată consumului uman” înseamnă orice tip de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării sau producției de alimente ori altor utilizări alimentare, sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private, inclusiv în întreprinderile din sectorul alimentar, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, dintr-o cisternă sau dacă este îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  „sistem casnic de distribuție” înseamnă instalația de țevi, garnituri și dispozitive instalate între robinetele care sunt folosite în mod normal pentru consum uman atât în spații publice, cât și în spații private și rețeaua de distribuție, dar numai dacă acestea nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea acestuia de furnizor de apă, în conformitate cu legislația internă aplicabilă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  „furnizor de apă” înseamnă o entitate care furnizează în medie, pe zi, cel puțin 10 m3 de apă destinată consumului uman.

3.  „furnizor de apă” înseamnă o entitate juridică care furnizează în medie, pe zi, cel puțin 10 m3 de apă destinată consumului uman.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  „furnizor de apă foarte mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 50 m3 de apă pe zi sau deservește mai puțin de 250 de persoane.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „furnizor de apă mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 500 m3 de apă pe zi sau deservește mai puțin de 5 000 de persoane.

4. „furnizor de apă mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 500 m3 de apă pe zi sau deservește mai puțin de 2 500 de persoane.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  „furnizor de apă mijlociu” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 500 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 2 500 de persoane.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „furnizor de apă mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 500 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 5 000 de persoane.

5. „furnizor de apă mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 5 000 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 25 000 de persoane.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „furnizor de apă foarte mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 5 000 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 50 000 de persoane.

6. „furnizor de apă foarte mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 20 000 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 100 000 de persoane.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „spații prioritare” înseamnă spații de mari dimensiuni, cu mulți utilizatori care este posibil să fie expuși unor riscuri legate de apă, de exemplu spitale, instituții de sănătate publică, clădiri cu capacități de cazare, unități penitenciare și campinguri, astfel cum au fost identificate de statele membre.

7. „spații prioritare” înseamnă spații de mari dimensiuni, necasnice, cu multe persoane, în special categorii de persoane vulnerabile, care este posibil să fie expuse unor riscuri legate de apă, de exemplu spitale, instituții medicale, cămine pentru bătrâni, școli, universități și alte instituții de învățământ, creșe și grădinițe, infrastructuri de sport, agrement, de petrecere a timpului liber și spații expoziționale, clădiri cu capacități de cazare, unități penitenciare și campinguri, astfel cum sunt identificate de statele membre.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  „întreprindere cu profil alimentar” înseamnă o întreprindere cu profil alimentar conform definiției de la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului. Această definiție precizează sensul acestui termen din prezenta directivă și asigură coerența cu legislația în vigoare.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru apa utilizată în cadrul întreprinderilor cu profil alimentar la fabricarea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau a substanțelor destinate consumului uman, se aplică numai articolele 4, 5, 6 și 11 din prezenta directivă. Totuși, niciunul dintre articolele prezentei directive nu se aplică în cazul în care operatorii de întreprinderi cu profil alimentar demonstrează autorităților naționale competente că apa utilizată nu afectează, datorită calității acesteia, igiena produselor sau a substanțelor care reprezintă rezultatul activității lor și că respectivele produse sau substanțe respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Un producător de apă destinată consumului uman și îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente nu se consideră furnizor de apă.

 

Dispozițiile prezentei directive se aplică apei destinate consumului uman și îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente în măsura în care nu sunt prevăzute obligații în alte acte legislative ale Uniunii.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. Navele maritime care desalinizează apa, transportă pasageri și au rol de furnizori de apă sunt vizate numai de articolele 1-7 și 9-12 din prezenta directivă și de anexele la aceasta.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  statele membre au luat toate celelalte măsuri necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolele 5 și 12 din prezenta directivă.

(c)  statele membre au luat toate celelalte măsuri necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute:

 

(i)  la articolele 4-12 din prezenta directivă pentru apa destinată consumului uman furnizată consumatorilor finali dintr-o rețea de distribuție sau dintr-un rezervor;

 

(ii)  la articolele 4, 5 și 6 și la articolul 11 alineatul (4) din prezenta directivă pentru apa destinată consumului uman și îmbuteliată în sticle sau recipiente în întreprinderi cu profil alimentar;

 

(iii)  la articolele 4, 5, 6 și 11 din prezenta directivă pentru apa destinată consumului uman produsă și utilizată în cadrul unei întreprinderi cu profil alimentar pentru producerea, prelucrarea și distribuția produselor alimentare.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive nu determină în nicio situație, direct sau indirect, o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman ori o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei destinate consumului uman .

2.  Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive respectă pe deplin principiul precauției și nu determină în nicio situație, direct sau indirect, o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman ori o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei destinate consumului uman.

Justificare

Legătura cu principiul precauției ar trebui să fie explicită în acest articol întrucât, în special prin introducerea abordării bazate pe riscuri, acest principiu ar trebui să se afle la baza obligațiilor atribuite statelor membre în cadrul prezentei directive.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre iau măsuri pentru a asigura efectuarea de către autoritățile competente a unei evaluări a pierderilor de pe teritoriul lor datorate scurgerilor de apă și a potențialului de reducere a scurgerilor de apă în sectorul apei potabile. Această evaluare ține seama de aspectele pertinente în ceea ce privește sănătatea publică, mediul, partea tehnică și cea economică. Până la 31 decembrie 2022, statele membre adoptă obiective naționale de reducere, până la 31 decembrie 2030, a pierderilor datorate scurgerilor suportate de furnizorii de apă de pe teritoriul lor. Statele membre pot să prevadă măsuri eficace de stimulare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor naționale de către furnizorii de apă de pe teritoriul lor.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul în care o autoritate competentă responsabilă pentru producerea și distribuția apei destinate consumului uman transmite integral sau parțial unui furnizor de apă gestiunea activităților de producere sau de furnizare a apei, în contractul încheiat între autoritatea competentă și furnizorul de apă se precizează responsabilitățile ce îi revin fiecărei părți în temeiul prezentei directive.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii prevăzuți în anexa I care nu trebuie să fie mai puțin stricte decât valorile stabilite în prezenta directivă .

1.  Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii prevăzuți în anexa I.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Valorile stabilite în temeiul alineatului (1) sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute în anexa I părțile A, B și Ba. În ceea ce privește parametrii prevăzuți în anexa I partea Ba, valorile sunt stabilite doar în scopul controlului și pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 12.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că agenții de tratare, materialele și procedeele de dezinfecție folosite pentru dezinfecție în sistemele de alimentare cu apă nu afectează în mod negativ calitatea apei destinate consumului uman. Eventuala contaminare a apei destinate consumului uman ca rezultat al utilizării acestor agenți, materiale sau procedee se reduce la minimum, fără însă a compromite eficacitatea dezinfecției.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A și B trebuie respectate:

Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A, B și C trebuie respectate:

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în cazul apelor de izvor, în punctul în care aceasta este îmbuteliată în sticle.

(c)  în cazul apei destinate consumului uman îmbuteliate în sticle sau în recipiente, în punctul în care apa este îmbuteliată în sticle sau în recipiente;

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  în cazul apei folosite într-o întreprindere cu profil alimentar, dacă aceasta este furnizată de către un furnizor de apă, în punctul în care apa este furnizată în întreprinderea cu profil alimentar;

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul apei menționate la alineatul (1) litera (a), se consideră că statele membre și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul prezentului articol dacă se poate determina că nerespectarea parametrilor valorici stabiliți la articolul 5 se datorează unui sistem casnic de distribuție sau întreținerii acestuia, cu excepția spațiilor prioritare.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o evaluare a pericolelor care vizează corpurile de apă utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman, în conformitate cu articolul 8;

(a)  o evaluare a pericolelor care vizează corpurile de apă sau părți ale corpurilor de apă utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman, efectuată de către statele membre în conformitate cu articolul 8;

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o evaluare a riscului de furnizare, realizată de furnizorii de apă în scopul controlului calității apei furnizate, în conformitate cu articolul 9 și anexa II partea C;

(b)  o evaluare a riscului de furnizare, realizată de furnizorii de apă în fiecare sistem de furnizare, în scopul protejării și controlului calității apei furnizate, în conformitate cu articolul 9 și anexa II partea C;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre pot să adapteze punerea în practică a abordării bazate pe riscuri, fără a compromite obiectivul prezentei directive care vizează calitatea apei destinate consumului uman și sănătatea consumatorilor, în cazurile în care există constrângeri specifice determinate de situația geografică precum îndepărtarea sau accesibilitatea zonei de aprovizionare cu apă.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Statele membre asigură o repartizare clară și adecvată a responsabilităților în rândul părților interesate, așa cum sunt stabilite de statele membre, în ceea ce privește aplicarea abordării bazate pe riscuri care vizează corpurile de apă utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman și sistemele de distribuție casnică. Această repartizare a responsabilităților este adaptată cadrului lor instituțional și juridic.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluările pericolelor se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.

2.  Evaluările pericolelor se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani, ținând seama de cerința prevăzută la articolul 7 din Directiva 2000/60/CE care obligă statele membre să identifice corpurile de apă, și se actualizează dacă este cazul.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluările riscului de furnizare se realizează de către furnizorii de apă foarte mari și mari în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive], iar de către furnizorii de apă mici în termen de [6 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează la intervale regulate care nu trebuie să depășească 6 ani și se actualizează dacă este cazul.

3.  Evaluările riscului de furnizare se realizează de către furnizorii de apă în termen de [6 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează la intervale regulate care nu trebuie să depășească 6 ani și se actualizează dacă este cazul.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În temeiul articolelor 8 și 9 din prezenta directivă, statele membre iau măsurile de corecție necesare în cadrul programelor de măsuri și al planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice prevăzute la articolul 11 și, respectiv, la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Evaluările riscului de distribuție prin rețelele casnice de distribuție se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.

4.  Evaluările riscului de distribuție prin rețelele casnice de distribuție în spațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea pericolelor corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman

Evaluarea, monitorizarea și gestionarea pericolelor legate de corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere articolelor 6 și 7 din Directiva 2000/60/CE, statele membre se asigură că se realizează o evaluare a pericolelor cu privire la corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman care furnizează peste 10 m3 în medie pe zi. Evaluarea pericolelor include următoarele elemente:

1.  Fără a aduce atingere Directivei 2000/60/CE, în special articolelor 4-8, împreună cu autoritățile lor competente responsabile de aprovizionarea cu apă, statele membre se asigură că se realizează o evaluare a pericolelor cu privire la corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman care furnizează peste 10 m3 în medie pe zi. Evaluarea pericolelor include următoarele elemente:

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  identificarea și referințele geografice ale tuturor punctelor de captare aferente corpurilor de apă care fac obiectul evaluării pericolelor;

(a)  identificarea și referințele geografice ale tuturor punctelor de captare aferente corpurilor de apă sau părților acestora care fac obiectul evaluării pericolelor. Întrucât datele menționate la prezenta literă pot să aibă un caracter sensibil, în special în ceea ce privește protecția sănătății publice, statele membre asigură protecția acestor date și comunicarea lor numai către autoritățile competente;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  reprezentarea cartografică a zonelor de protecție, în cazul în care au fost instituite astfel de zone în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, și a zonelor protejate menționate la articolul 6 din directiva respectivă;

(b)  reprezentarea cartografică a zonelor de protecție, în cazul în care au fost instituite astfel de zone în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE;

Justificare

S-ar depăși domeniul de aplicare a Directivei privind apa potabilă în ceea ce privește zonele protejate (zonele de protecție a naturii și zonele sensibile în ceea ce privește elementele nutritive fac parte și ele din zonele protejate în temeiul articolului 6). Zonele protejate în legătură cu apa potabilă trebuie să fie identificate în conformitate cu articolul 7, nu este necesar să se facă trimitere la articolul 6.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  identificarea pericolelor și a surselor posibile de poluare care afectează corpurile de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor. În acest sens, statele membre pot utiliza analiza privind impactul activităților umane, realizată în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și informațiile privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă;

(c)  identificarea pericolelor și a surselor posibile de poluare care afectează corpurile de apă sau unele părți ale corpurilor de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor. Identificarea surselor de poluare sunt actualizate în mod regulat în conformitate cu articolul 7. În acest sens, statele membre pot utiliza analiza privind impactul activităților umane, realizată în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și informațiile privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă;

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  controlul periodic al prezenței, în corpurile de apă care fac obiectul evaluării pericolelor, a poluanților relevanți selectați de pe următoarele liste:

(d)  controlul periodic al prezenței, în corpurile de apă sau în părți ale corpurilor de apă care fac obiectul evaluării pericolelor, a poluanților relevanți pentru furnizarea de apă și care sunt selectați de pe următoarele liste:

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  alți poluanți relevanți, cum ar fi microplasticele, sau poluanții specifici bazinelor hidrografice, stabiliți de statele membre pe baza analizei privind impactul activităților umane realizate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și a informațiilor privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă.

(iv)  parametrii de control numai din partea Ca a anexei I sau alți poluanți relevanți, cum ar fi microplasticele, cu condiția să existe o metodologie pentru măsurarea prezenței microplasticilor conform articolului 11 alineatul (5b), sau poluanții specifici bazinelor hidrografice, stabiliți de statele membre pe baza analizei privind impactul activităților umane realizate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și a informațiilor privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Furnizorii de apă foarte mici pot fi scutiți de cerințele de la literele (a), (b) și (c) din prezentul alineat, cu condiția ca autoritatea competentă să dispună de informații documentate primite în avans și actualizate cu privire la parametrii relevanți menționați la literele respective. Această scutire se reanalizează de către autoritatea competentă cel puțin o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre îi informează pe furnizorii de apă care utilizează corpul de apă ce face obiectul evaluării pericolelor cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) și pot, pe baza rezultatelor acestui control:

eliminat

(a)  să ceară furnizorilor de apă să efectueze controale suplimentare sau o procesare suplimentară a anumitor parametri;

 

(b)  să permită furnizorilor de apă să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, fără ca aceștia să fie nevoiți să realizeze o evaluare a riscului de furnizare, cu condiția ca parametrii respectivi să nu fie parametri esențiali în sensul anexei II partea B punctul 1 și cu condiția ca niciun factor care poate să fie anticipat în mod rezonabil să nu fie susceptibil să cauzeze deteriorarea calității apei.

 

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazurile în care unui furnizor de apă i se permite să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, astfel cum se menționează la alineatul (2) litera (b), statele membre continuă să controleze periodic acești parametri în corpul de apă care face obiectul evaluării pericolelor.

eliminat

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatelor (1) și (2) și al Directivei 2000/60/CE, statele membre iau, în cooperare cu furnizorii de apă și alte părți interesate, următoarele măsuri sau se asigură că furnizorii de apă iau măsurile respective:

Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatelor (1) și (2) și al Directivei 2000/60/CE, statele membre iau, în cooperare cu furnizorii de apă și alte părți interesate, următoarele măsuri:

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsuri de prevenire pentru a reduce nivelul necesar de tratare a apei și pentru a proteja calitatea apei, inclusiv măsurile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2000/60/CE;

(a)  măsuri de prevenire pentru a evita tratarea apei sau a reduce nivelul necesar de tratare a apei și pentru a proteja calitatea apei, inclusiv măsurile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2000/60/CE, precum și măsuri de reducere a scurgerilor din sistem;

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se asigură că poluatorii, în cooperare cu furnizorii de apă sau cu alte părți interesate relevante, iau măsuri de prevenire pentru a reduce sau a evita nivelul necesar de tratare a apei și pentru a păstra calitatea apei, inclusiv măsurile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2000/60/CE, precum și măsurile suplimentare considerate necesare pe baza controlului efectuat în conformitate cu prezentul articol alineatul (1) litera (d);

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsuri de atenuare care sunt considerate necesare în urma controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) în vederea identificării sursei de poluare și a adoptării de măsuri de remediere.

(b)  măsuri de atenuare care sunt considerate necesare în urma controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) în vederea identificării sursei de poluare și a adoptării de măsuri de remediere, precum și în vederea evitării oricărei tratări suplimentare a apei în cazurile în care măsurile de prevenire nu sunt considerate suficient de fiabile sau de eficace pentru a aborda sursa de poluare în timp util.

Justificare

În anumite state membre, operatorii din domeniul alimentării cu apă nu dispun, în mod individual, de competența legală de a decide și a pune în aplicare măsuri de prevenire sau de atenuare, dat fiind că această competență revine autorităților publice. Pentru a asigura consecvența cu dispozițiile articolului 7 alineatul (3) din Directiva-cadru privind apa, este preferabil să se utilizeze măsurile de prevenire atunci când acest lucru este posibil pentru a reduce nivelul de tratare necesar.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în cazul în care se consideră că măsurile prevăzute la literele (aa) și (b) nu oferă un nivel suficient de protecție a sănătății umane, solicită furnizorilor de apă să efectueze controale suplimentare ale anumitor parametri la punctul de captare sau tratare, dacă acest lucru este strict necesar pentru prevenirea riscurilor pentru sănătate.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre îi informează pe furnizorii de apă care utilizează corpul de apă sau părți ale corpurilor de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) și pot, pe baza rezultatelor acestui control și a informațiilor colectate în temeiul alineatelor (1) și (2) din Directiva 2000/60/CE:

 

(a)  să permită furnizorilor de apă să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă sau să reducă numărul de parametri monitorizați, fără a le cere să realizeze o evaluare a riscului de furnizare, cu condiția ca parametrii respectivi să nu fie parametri principali în sensul anexei II partea B punctul 1 și cu condiția ca niciun factor care poate să fie anticipat în mod rezonabil să nu fie susceptibil să cauzeze deteriorarea calității apei;

 

(b)  în cazul în care unui furnizor de apă i se permite să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, astfel cum se menționează la litera (a), să continue să controleze periodic acești parametri în corpul de apă care face obiectul evaluării pericolelor.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea riscului de furnizare

Evaluarea, monitorizarea și gestionarea riscului de furnizare

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că furnizorii de apă realizează o evaluare a riscului de furnizare și iau în considerare posibilitatea de a ajusta frecvența controalelor efectuate pentru oricare dintre parametrii enumerați în anexa I părțile A și B care nu sunt parametri esențiali în conformitate cu partea B din anexa II, în funcție de prezența parametrilor respectivi în apa brută.

Statele membre se asigură că furnizorii de apă realizează o evaluare a riscului de furnizare, în conformitate cu anexa II partea C, și iau în considerare posibilitatea de a ajusta frecvența controalelor efectuate pentru oricare dintre parametrii enumerați în anexa I părțile A, B și Ba care nu sunt parametri principali în conformitate cu partea B din anexa II, în funcție de prezența parametrilor respectivi în apa brută.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru acești parametri, statele membre se asigură că furnizorii de apă se pot abate de la frecvențele de prelevare a probelor prevăzute în anexa II partea B, în conformitate cu specificațiile din anexa II partea C.

Pentru acești parametri, statele membre se asigură că furnizorii de apă se pot abate de la frecvențele de prelevare a probelor prevăzute în anexa II partea B, în conformitate cu specificațiile din anexa II partea C și în funcție de prezența lor în apa netratată și de sistemul de tratare.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest sens, furnizorilor de apă li se cere să țină seama de rezultatele evaluării pericolelor realizate în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și de rezultatele controalelor efectuate în temeiul articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 din Directiva 2000/60/CE.

În acest sens, furnizorii de apă țin seama de rezultatele evaluării pericolelor realizate în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și de rezultatele controalelor efectuate în temeiul articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 din Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre pot excepta furnizorii de apă foarte mici de la dispozițiile alineatului (1), cu condiția ca autoritatea competentă să dețină în prealabil cunoștințe documentate și actualizate privind parametrii relevanți și să considere că aceste exceptări nu generează niciun risc pentru sănătatea umană, fără a aduce atingere obligațiilor care revin autorității în temeiul articolului 4.

 

Autoritatea competentă reexaminează exceptarea o dată la trei ani sau atunci când se detectează un nou risc de poluare în zona de captare și, după caz, o actualizează.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluările riscului de furnizare se aprobă de către autoritățile competente.

2.  Evaluările riscului de furnizare țin de responsabilitatea furnizorilor de apă, care se asigură că acestea sunt în conformitate cu prezenta directivă. În acest sens, furnizorii de apă pot cere sprijinul autorităților competente.

 

Statele membre le pot cere autorităților competente să aprobe sau să controleze evaluările cu riscului de furnizare ale furnizorilor de apă.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor efectuate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că furnizorii de apă elaborează un plan de acțiune adaptat riscurilor identificate și proporțional cu dimensiunea furnizorului. De exemplu, acest plan de asigurare a siguranței apei poate să vizeze materialele utilizate care intră în contact cu apa, produsele folosite la tratarea apei, eventualele riscuri generate de țevile care prezintă scurgeri sau măsuri de adaptare la provocările prezente și viitoare, cum ar fi schimbările climatice; statele membre elaborează mai detaliat acest plan.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea riscului de distribuție casnică

Evaluarea, monitorizarea și gestionarea riscului de distribuție casnică

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că se realizează o evaluare a riscului de distribuție casnică, care include următoarele elemente:

1.  Statele membre se asigură că în spațiile prioritare se realizează o evaluare a riscului de distribuție casnică, care include următoarele elemente:

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o evaluare a riscurilor potențiale asociate sistemelor casnice de distribuție și produselor și materialelor conexe și o evaluare a riscului de afectare a calității apei în punctul în care curge de la robinetele folosite în mod obișnuit pentru consumul uman, în special în cazul apei furnizate populației în spații prioritare;

(a)  o evaluare a riscurilor potențiale asociate sistemelor casnice de distribuție și produselor și materialelor conexe și o evaluare a riscului de afectare a calității apei în punctul în care curge de la robinetele folosite în mod obișnuit pentru consumul uman;

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  controlul periodic al parametrilor enumerați în anexa I partea C în spațiile în care se consideră că pericolul potențial pentru sănătatea umană este cel mai ridicat. Parametrii relevanți și spațiile relevante se selectează în vederea efectuării de controale pe baza evaluării realizate în temeiul literei (a).

(b)  controlul periodic al parametrilor enumerați în anexa I partea C în spațiile prioritare în care au fost identificate riscuri specifice în timpul evaluării realizate în temeiul literei (a).

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește controlul periodic menționat la primul paragraf, statele membre pot stabili o strategie de control axată pe spațiile prioritare;

În ceea ce privește controlul periodic statele membre garantează accesul la instalațiile din spațiile prioritare în vederea prelevării eșantioanelor și pot stabili o strategie de control, în special în ceea ce privește Legionella pneumophila;

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o verificare a adecvării performanței produselor pentru construcții în contact cu apa destinată consumului uman în raport cu caracteristicile esențiale legate de cerința de bază referitoare la lucrările de construcție indicată la punctul 3 litera (e) din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(c)  o verificare a adecvării performanței produselor și materialelor în contact cu apa destinată consumului uman în raport cu protejarea sănătății umane.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  o verificare a caracterului adecvat al materialelor folosite pentru contactul cu apa destinată consumului uman și a respectării cerințelor menționate la articolul 11.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care statele membre consideră, pe baza evaluării realizate în temeiul alineatului (1) litera (a), că există un risc pentru sănătatea umană legat de sistemul casnic de distribuție sau de produsele și materialele conexe sau în cazul în care controlul efectuat în conformitate cu alineatul (1) litera (b) demonstrează faptul că parametrii valorici stabiliți în anexa I partea C nu sunt îndepliniți, statele membre:

2.  În cazul în care statele membre consideră, pe baza evaluării realizate în temeiul alineatului (1) litera (a), că există un risc pentru sănătatea umană legat de sistemul casnic de distribuție din spațiile prioritare sau de produsele și materialele conexe sau în cazul în care controlul efectuat în conformitate cu alineatul (1) litera (b) demonstrează faptul că parametrii valorici stabiliți în anexa I partea C nu sunt îndepliniți, statele membre se asigură că se iau măsuri corespunzătoare pentru a elimina sau reduce riscul legat de nerespectarea parametrilor valorici prevăzuți în anexa I partea C.

(a)  iau măsuri corespunzătoare pentru a elimina ori a reduce riscul de nerespectare a parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C;

 

(b)  iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că migrarea substanțelor sau a substanțelor chimice de la produsele pentru construcții utilizate la prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman nu implică, în mod direct sau indirect, riscuri pentru sănătatea umană;

 

(c)  iau alte măsuri, cum ar fi tehnici adecvate de condiționare, în cooperare cu furnizorii de apă, pentru a modifica natura sau proprietățile apei înainte ca aceasta să fie furnizată, astfel încât să se reducă sau să se elimine riscul ca apa să nu respecte parametrii valorici după furnizare;

 

(d)  îi informează și îi consiliază în mod corespunzător pe consumatori cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei și cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse pentru a se evita reapariția riscului;

 

(e)  organizează cursuri de formare pentru instalatori și alți profesioniști care lucrează cu sistemele casnice de distribuție și se ocupă de instalarea produselor pentru construcții;

 

(f)  în ceea ce privește Legionella, se asigură că au fost instituite măsuri eficace de control și gestionare pentru a preveni eventuala izbucnire a bolii și a lua măsurile de remediere corespunzătoare.

 

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În vederea reducerii riscurilor legate de distribuția casnică în toate sistemele casnice de distribuție, statele membre:

 

(a)  încurajează proprietarii spațiilor publice și private să realizeze o evaluare a riscurilor legate de distribuția casnică;

 

(b)  informează consumatorii și proprietarii spațiilor publice și private cu privire la măsurile pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de nerespectare a normelor privind calitatea apei destinate consumului uman din cauza sistemului casnic de distribuție;

 

(c)  îi informează și îi consiliază în mod corespunzător pe consumatori cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei și cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse pentru a se evita reapariția riscului;

 

(d)  promovează cursuri de formare pentru instalatori și alți profesioniști care lucrează cu sistemele casnice de distribuție și se ocupă de instalarea produselor pentru construcții și a materialelor care intră în contact cu apa; și

 

(e)  în ceea ce privește Legionella, în special specia Legionella pneumophila, se asigură că au fost instituite măsuri eficace și proporționale pentru controlul și gestionarea riscurilor, care au ca scop prevenirea și combaterea eventualelor focare ale acestei boli.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Cerințe minime de igienă pentru produsele, substanțele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman

 

1.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că substanțele și materialele folosite pentru fabricarea tuturor produselor noi care intră în contact cu apa destinată consumului uman care sunt introduse pe piață și utilizate pentru captare, tratare ori distribuire ori că impuritățile asociate acestor aceste substanțe:

 

(a)  nu reduc în mod direct sau indirect gradul de protecție a sănătății umane prevăzut în prezenta directivă;

 

(b)  nu afectează mirosul sau gustul apei destinate consumului uman;

 

(c)  nu sunt prezente în apa destinată consumului uman într-o concentrație mai mare decât cea necesară pentru atingerea scopului în care sunt folosite; și

 

(d)  nu favorizează dezvoltarea unei activități microbiologice.

 

2.  În vederea asigurării unei aplicări armonizate a alineatului (1), în termen de... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea cerințelor minime de igienă și a listei substanțelor utilizate pentru producția de materiale care intră în contact cu apa destinată consumului uman și sunt autorizate în UE, inclusiv a limitelor specifice de migrare și a condițiilor speciale de utilizare, acolo unde este cazul. Comisia revizuiește și actualizează această listă periodic, în conformitate cu cele mai recente evoluții științifice și tehnologice.

 

3.  Pentru a sprijini Comisia în adoptarea și modificarea actelor delegate în temeiul alineatului (2), se înființează o comisie permanentă compusă din reprezentanți numiți de statele membre, care poate solicita asistență din partea experților și a consilierilor.

 

4.  Materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman care sunt vizate de alte acte legislative ale Uniunii, precum Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, respectă cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

 

______________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4.4.2011, p. 5).

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman, cu scopul de a verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție.

1.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman, cu scopul de a verifica dacă aceasta respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre transmit Comisiei rezultatele controlului efectuat în conformitate cu controlul parametrilor menționați la anexa I partea Ca până la... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], iar ulterior o dată pe an.

 

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19, pentru a modifica prezenta directivă prin actualizarea listei substanțelor care fac obiectul unei vigilențe sporite de la anexa I partea C. Comisia poate decide includerea unor noi substanțe dacă există riscul ca acestea să apară în apa destinată consumului uman și să constituie un risc potențial pentru sănătatea umană, însă pentru care datele științifice nu permit demonstrarea existenței unui risc dovedit pentru sănătatea umană. Pentru aceasta, Comisia se bazează în special pe cercetarea științifică din cadrul OMS. Includerea unei noi substanțe se justifică în mod corespunzător în conformitate cu articolul 1 din prezenta directivă.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Până la... [un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19, pentru a completa prezenta directivă prin adoptarea unei metodologii pentru măsurarea microplasticelor incluse pe lista substanțelor care fac obiectul unei vigilențe sporite de la anexa I partea Ca.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei acesteia.

1.  Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5 la punctul de conformitate menționat la articolul 6, este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei acesteia.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C, măsurile de remediere trebuie să includă măsurile stabilite la articolul 10 alineatul (2) literele (a)-(f).

În cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C, măsurile de remediere trebuie să includă măsurile stabilite la articolul 10 alineatul (2a).

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre consideră în mod automat orice nerespectare a cerințelor minime referitoare la parametrii valorici stabilite în anexa I părțile A și B drept un pericol potențial pentru sănătatea umană.

Statele membre consideră o nerespectare a cerințelor minime referitoare la parametrii valorici stabilite în anexa I părțile A și B drept un pericol potențial pentru sănătatea umană, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrilor valorici nu este gravă.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazurile descrise la alineatele (2) și (3), statele iau cât mai curând posibil toate măsurile următoare:

4.  În cazurile descrise la alineatele (2) și (3), dacă nerespectarea parametrilor valorici este considerată drept un pericol potențial pentru sănătatea umană, statele membre iau cât mai curând posibil toate măsurile următoare:

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Măsurile de la literele (a), (b) și (c) se iau în cooperare cu furnizorul de apă în cauză.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate consumului uman.

5.  În cazul în care nerespectarea parametrilor este constatată la punctul de conformitate, autoritățile competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate consumului uman.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Derogări

 

1.  Statele membre pot să prevadă derogări de la parametrii valorici stabiliți în anexa I partea B sau stabiliți în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), până la o valoare maximă pe care acestea o stabilesc, cu condiția ca aceste derogări să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și să nu existe alte mijloace rezonabile pentru a continua alimentarea cu apă destinată consumului uman în zona vizată. Aceste derogări se limitează la următoarele cazuri:

 

(a)  o nouă zonă de alimentare cu apă;

 

(b)  o nouă sursă de poluare detectată într-o zonă de alimentare cu apă sau parametri căutați recent sau detectați.

 

Derogările sunt limitate în timp cât mai mult posibil și nu depășesc trei ani, perioadă la încheierea căreia statele membre întocmesc un bilanț pentru a stabili dacă s-a progresat suficient.

 

În cazuri excepționale, un stat membru poate acorda o a doua derogare în ceea ce privește primul paragraf literele (a) și (b). În cazul în care un stat membru intenționează să acorde o a doua derogare, acesta transmite Comisiei bilanțul întocmit, împreună cu motivele care justifică decizia de a acorda o a doua derogare. A doua derogare nu poate avea o durată mai mare de trei ani.

 

2.  Orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (1) conține următoarele informații:

 

(a)  motivele derogării;

 

(b)  parametrul în cauză, rezultatele relevante ale controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;

 

(c)  zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară vizate;

 

(d)  un program de control corespunzător, care să prevadă, după caz, controale mai frecvente;

 

(e)  o sinteză a planului privind măsurile de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții privind bilanțul; și

 

(f)  durata necesară a derogării.

 

3.  Dacă autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă măsurile adoptate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, informațiile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol nu trebuie precizate în derogare.

 

În acest caz, autoritățile competente sau alte instanțe vizate de derogare stabilesc doar valoarea maximă permisă pentru parametrul în cauză și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

 

4.  Nu se mai poate recurge la dispozițiile alineatului (3) în cazul în care același parametru valoric aplicabil unei distribuții date a apei nu a fost respectat pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni.

 

5.  Orice stat membru care recurge la derogările prevăzute în prezentul articol asigură informarea rapidă și corespunzătoare a populației afectate de o astfel de derogare cu privire la aceasta și la condițiile care o care o reglementează. În plus, dacă este necesar, statul membru se asigură că se oferă recomandări grupurilor specifice de populație pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit.

 

Obligațiile menționate la primul paragraf nu se aplică situației menționate la alineatul (3), cu excepția cazului în care autoritățile competente decid altfel.

 

6.  Cu excepția derogărilor acordate în conformitate cu alineatul (3), statele membre informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la orice derogare acordată privind o distribuție de peste 1 000 m3 pe zi în medie sau care deservește peste 5 000 de persoane și îi comunică informațiile menționate la alineatul (2).

 

7.  Prezentul articol nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aducere atingere articolului 9 din Directiva 2000/60/CE, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți accesul întregii populații la apa destinată consumului uman și pentru a promova utilizarea sa pe teritoriul lor. Sunt avute în vedere toate măsurile următoare:

1.  Fără a aducere atingere articolului 9 din Directiva 2000/60/CE și principiilor subsidiarității și proporționalității, ținând totodată seama de perspectivele și circumstanțele locale și regionale privind distribuția apei, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți accesul universal la apa destinată consumului uman și pentru a promova utilizarea sa pe teritoriul lor.

(a)  identificarea persoanelor care nu au acces la apa destinată consumului uman și a motivelor pentru care nu au acces la apă (de exemplu, faptul că aparțin unui grup vulnerabil sau marginalizat), evaluarea posibilităților de îmbunătățire a accesului pentru persoanele respective și informarea lor cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de dobândire a accesului la apă;

În acest scop, statele membre identifică persoanele care nu au acces sau care au un acces limitat la apa destinată consumului uman, inclusiv grupurile vulnerabile și marginalizate, și motivele pentru care nu au acces la apă, evaluând posibilitățile de îmbunătățire a accesului pentru persoanele respective și informându-le clar cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de dobândire a accesului la apă destinată consumului uman;

 

Statele membre iau, e asemenea, măsuri precum:

(b)  instalarea și menținerea de echipamente de exterior și de interior pentru accesul liber la apa destinată consumului uman în spațiile publice;

(a)  instalarea și menținerea de echipamente de exterior și de interior, inclusiv puncte de realimentare, pentru accesul liber la apa destinată consumului uman în spațiile publice, acolo unde acest lucru se dovedește a fi fezabil din punct de vedere tehnic și proporțional în raport cu necesitatea unor astfel de măsuri. Aceste măsuri țin seama, de asemenea, de condițiile specifice locale, cum ar fi cele climatice și geografice;

(c)  promovarea accesului la apa destinată consumului uman prin:

(c)  promovarea accesului la apa destinată consumului uman prin:

(i)  lansarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei;

(i)  lansarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea foarte bună a apei de la robinet;

 

(ia)  lansarea de campanii menite să încurajeze publicul larg să folosească sticle de apă reutilizabile și lansarea de inițiative de sensibilizare a populației la amplasarea punctelor de realimentare;

(ii)  încurajarea furnizării apei în administrații și clădiri publice;

(ii)  încurajarea furnizării apei în administrații și clădiri publice;

(iii)  încurajarea furnizării gratuite a apei în restaurante, cantine și servicii de restaurație.

(iii)  încurajarea furnizării gratuite sau în schimbul unui mic tarif pentru serviciu a apei pentru clienți în restaurante, cantine și servicii de restaurație.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatului 1 litera (a), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura accesul grupurilor vulnerabile și marginalizate la apa destinată consumului uman.

Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatului 1 litera (a), statele membre iau toate măsurile pe care le consideră necesare și adecvate pentru a asigura accesul grupurilor vulnerabile și marginalizate la apa destinată consumului uman.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care obligațiile prevăzute la prezentul articol le revin autorităților publice locale în conformitate cu legislația națională, statele membre se asigură că aceste autorități dispun de mijloacele și resursele necesare pentru a asigura accesul la apa destinată consumului uman și că orice măsuri în acest sens sunt proporționale cu:

 

(i)  resursele rețelei de distribuție vizate;

 

(ii)  dimensiunea rețelei; și

 

(iii)  avantajele preconizate.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că sunt disponibile online, pentru toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă, informații adecvate și la zi privind apa destinată consumului uman, în conformitate cu anexa IV.

1.  Statele membre se asigură că sunt disponibile online sau în moduri la fel de ușor de utilizat, pentru toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă, informații adecvate, la zi și accesibile privind apa destinată consumului uman, în conformitate cu anexa IV, respectându-se, totodată, normele aplicabile în materie de protecție a datelor.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă primesc, la intervale regulate și cel puțin o dată pe an, într-o formă cât mai potrivită (de exemplu prin intermediul facturii sau al aplicațiilor inteligente) și fără să trebuiască să le solicite, următoarele informații:

Statele membre se asigură că toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă primesc, la intervale regulate și cel puțin o dată pe an, într-o formă cât mai potrivită și ușor accesibilă (de exemplu prin intermediul facturii sau al aplicațiilor inteligente), stabilită de autoritățile competente, următoarele informații:

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informații privind structura tarifului aplicat pe metru cub de apă destinată consumului uman, inclusiv privind costurile fixe și variabile, care să includă cel puțin costurile legate de următoarele elemente:

(a)   informații privind structura tarifului aplicat pe metru cub de apă destinată consumului uman, inclusiv distribuția costurilor fixe și variabile;

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  măsurile luate de furnizorii de apă în vederea evaluării pericolelor, în temeiul articolului 8 alineatul (5);

eliminat

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  tratarea și distribuția apei destinate consumului uman;

eliminat

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  colectarea și tratarea apelor uzate;

eliminat

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  măsurile luate în temeiul articolului 13, în cazul în care au fost luate astfel de măsuri de către furnizorii de apă;

eliminat

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  informații privind calitatea apei destinate consumului uman, inclusiv parametrii indicatori;

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  prețul apei destinate consumului uman, pe litru și pe metru cub de apă furnizată;

(b)  în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem de tarifare, prețul alimentării cu apă destinată consumului uman, pe litru și pe metru cub de apă și prețul facturat pe litru; în cazul în care costurile nu sunt recuperate printr-un sistem de tarifare, costurile anuale totale suportate de sistemul de apă pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă, însoțite de informații contextuale și relevante cu privire la modul în care apa destinată consumului uman este furnizată în zonă;

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  tratarea și distribuția apei destinate consumului uman;

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  volumul de apă consumat de o gospodărie, cel puțin anual sau la fiecare perioadă de facturare, precum și tendințele anuale de consum;

(c)  volumul de apă consumat de o gospodărie, cel puțin anual sau la fiecare perioadă de facturare, precum și tendințele anuale de consum ale gospodăriilor, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și numai dacă aceste date sunt disponibile furnizorului de apă;

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații comparative privind consumul anual de apă al gospodăriei și consumul mediu al unei gospodării din aceeași categorie;

(d)  informații comparative privind consumul anual de apă al gospodăriei și consumul mediu al unei gospodării, dacă acest lucru este aplicabil în conformitate cu litera (c);

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să specifice formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în temeiul primului paragraf. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).

Statele membre stabilesc o împărțire clară a responsabilităților în ceea ce privește furnizarea de informații în temeiul primului paragraf î între furnizorii de apă, părțile interesate și organismele locale competente. Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19, de completare a prezentei directive, în care să specifice formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în temeiul primului paragraf.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  stabilesc și actualizează anual un set de date care conțin informații privind incidentele legate de apa potabilă care au reprezentat un pericol potențial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectați sau nu parametrii valorici, pericol ce s-a menținut timp de peste 10 zile consecutive și a afectat cel puțin 1 000 de persoane, inclusiv privind cauzele incidentelor respective și măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu articolul 12.

(d)  stabilesc și actualizează anual un set de date care conțin informații privind incidentele legate de apa potabilă care au reprezentat un risc potențial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectați sau nu parametrii valorici, pericol ce s-a menținut timp de peste 10 zile consecutive și a afectat cel puțin 1 000 de persoane, inclusiv privind cauzele incidentelor respective și măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu articolul 12.

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să specifice formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatele (1) și (3), inclusiv cerințe detaliate cu privire la indicatori, la hărțile sintetice privind situația la nivelul Uniunii și la rapoartele de sinteză ale statelor membre menționate la alineatul (3).

4.  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 19, de completare a prezentei directive, în care să specifice formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatele (1) și (3), inclusiv cerințe detaliate cu privire la indicatori, la hărțile sintetice privind situația la nivelul Uniunii și la rapoartele de sinteză ale statelor membre menționate la alineatul (3).

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dispozițiile legate de accesul la apă de la articolul 13;

(b)  dispozițiile legate de accesul la apă de la articolul 13 și partea din populație fără acces la apă;

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dispozițiile privind informațiile care trebuie puse la dispoziția publicului în temeiul articolului 14 și al anexei IV.

(c)  dispozițiile privind informațiile care trebuie puse la dispoziția publicului în temeiul articolului 14 și al anexei IV, inclusiv o imagine de ansamblu la nivelul UE, ușor accesibilă, a informațiilor enumerate la punctul 7 din anexa IV.

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în termen de ...Statele membre, cel mai târziu în termen de ... [cinci ani de la data finală de transpunere a prezentei directive] și ulterior, ori de câte ori este necesar, un raport cu privire la potențialele amenințări la adresa surselor de apă destinată consumului uman generate de microplastice, medicamente și, eventual, de alți poluanți emergenți, precum și cu privire la potențialele riscuri conexe pentru sănătate. Comisia este abilitată să adopte, dacă este necesar, acte delegate în conformitate cu articolul 19, de completare a prezentei directive prin stabilirea unor valori maxime pentru microplastice, medicamente și alți poluanți emergenți în apa destinată consumului uman.

Justificare

Este important să se monitorizeze poluanții emergenți din apa potabilă și să se poată introduce parametrii valorici în cazul constatării unor pericole la adresa sănătății. Pentru a garanta același nivel de protecție în întreaga UE, este nevoie de o abordare coerentă la nivel european pentru stabilirea sau deducerea valorilor maxime.

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la... [cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia analizează dacă articolul 10a a condus la un nivel suficient de armonizare a cerințelor în materie de igienă privind materialele și produsele care intră în contact cu apa destinată consumului uman și, dacă este necesar, ia măsurile suplimentare corespunzătoare.

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Derogările acordate statelor membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 98/83/CE care se aplică în continuare la [data-limită de transpunere a prezentei directive] rămân aplicabile până la sfârșitul duratei lor și nu se pot prelungi.

2.  Derogările acordate statelor membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 98/83/CE care se aplică în continuare la [data-limită de transpunere a prezentei directive] rămân aplicabile până la sfârșitul duratei lor.

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Anexa I – partea A – tabel

Notă

În cazul apei destinate consumului uman îmbuteliate în sticle sau recipiente, parametrii enumerați în prezenta parte nu vor fi testați, cu excepția apei destinate consumului uman provenind de la robinet și turnate în sticle sau recipiente.

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Anexa I – partea B – tabel

 

Textul propus de Comisie

Parametrii chimici

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Acrilamidă

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Antimoniu

5,0

μg/l

 

Arsenic

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmiu

5,0

μg/l

 

Clorat

0,25

mg/l

 

Clorit

0,25

mg/l

 

Crom

25

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru crom este de 50 μg/l.

Cupru

2,0

mg/l

 

Cianură

50

μg/l

 

1,2-dicloretan

3,0

μg/l

 

Epiclorhidrină

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Fluorură

1,5

mg/l

 

Acizi haloacetici (AHA)

80

μg/l

Suma următoarelor nouă substanțe reprezentative: acid monocloroacetic, dicloroacetic, tricloroacetic, acid monoacetic și dibromoacetic, acid bromocloroacetic, acid bromodicloroacetic, acid dibromocloroacetic și acid tribromoacetic.

Plumb

5

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

Mercur

1,0

μg/l

 

Microcistină-LR

10

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Azotat

50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Azotit

0.50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pesticide

0,10

μg/l

„Pesticide” reprezintă:

 

 

 

insecticide organice;

 

 

 

erbicide organice;

 

 

 

fungicide organice;

 

 

 

nematocide organice;

 

 

 

acaricide organice;

 

 

 

algicide organice;

 

 

 

rodenticide organice;

 

 

 

produse organice de combatere a mucegaiului;

 

 

 

produse conexe (inter alia, regulatori de creștere) și metaboliții lor relevanți, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte.

 

 

 

Parametrul valoric este 0,030 μg/l pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid. 

Pesticide – Total

0,50

μg/l

„Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de control.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS” înseamnă fiecare substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (formula chimică: CnF2n+1−R).

PFAS - Total

0,50

μg/l

„PFAS Total” înseamnă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (formula chimică: CnF2n+1−R).

Hidrocarburi aromatice policiclice

0,10

μg/l

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen și indeno(1,2,3-cd)piren.

Seleniu

10

μg/l

 

Tetracloretenă și tricloretenă

10

μg/l

Suma concentrațiilor parametrilor specificați

Trihalometani – Total

100

μg/l

Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție.

 

 

 

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Uraniu

30

μg/l

 

Clorură de vinil

0,50

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

__________________

1. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

 

Amendamentul

Parametrii chimici

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Acrilamidă

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Antimoniu

5,0

μg/l

 

Arsenic

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,1

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmiu

5,0

μg/l

 

Clorat

0,25

mg/l

 

Clorit

0,25

mg/l

 

Crom

25

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru crom este de 50 μg/l.

Cupru

2,0

mg/l

 

Cianură

50

μg/l

 

1,2-dicloretan

3,0

μg/l

 

Epiclorhidrină

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Fluorură

1,5

mg/l

 

Acizi haloacetici (AHA)

80

μg/l

Suma următoarelor nouă substanțe reprezentative: acid monocloroacetic, dicloroacetic, tricloroacetic, acid monoacetic și dibromoacetic, acid bromocloroacetic, acid bromodicloroacetic, acid dibromocloroacetic și acid tribromoacetic.

Plumb

5

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

Mercur

1,0

μg/l

 

Microcistină-LR

10

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Azotat

50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Azotit

0.50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pesticide

0,10

μg/l

„Pesticide” reprezintă:

 

 

 

insecticide organice;

 

 

 

erbicide organice;

 

 

 

fungicide organice;

 

 

 

nematocide organice;

 

 

 

acaricide organice;

 

 

 

algicide organice;

 

 

 

rodenticide organice;

 

 

 

produse organice de combatere a mucegaiului;

 

 

 

produse conexe (inter alia, regulatori de creștere) și metaboliții lor relevanți, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte.

 

 

 

Parametrul valoric este 0,030 μg/l pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid. 

Pesticide – Total

0,50

μg/l

„Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor, astfel cum sunt definite mai sus, detectate și cuantificate în cadrul procedurii de control.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS” înseamnă fiecare substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (formula chimică: CnF2n+1−R).

PFAS - Total

0,30

μg/l

„PFAS Total” înseamnă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (formula chimică: CnF2n+1−R).

Hidrocarburi aromatice policiclice

0,10

μg/l

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen și indeno(1,2,3-cd)piren.

Seleniu

10

μg/l

 

Tetracloretenă și tricloretenă

10

μg/l

Suma concentrațiilor parametrilor specificați

Trihalometani – Total

100

μg/l

Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție.

 

 

 

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Uraniu

30

μg/l

 

Clorură de vinil

0,50

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

__________________

1. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Justificare

Prin modificarea valorii pentru BPA în acest amendament se urmărește să se corecteze o greșeală de tipar a Comisiei în transpunerea recomandărilor OMS.

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Anexa I – partea Ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

 

Amendamentul

Parametri indicatori

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Aluminiu

200

μg/l

 

Amoniu

0,50

mg/l

 

Cloruri

250

mg/l

Nota 1

Culoare

Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Conductivitate

2 500

μS cm-1 la 20 °C

Nota 1

Concentrația ionilor de hidrogen

≥ 6,5 și ≤ 9,5

unități pH

Notele 1 și 3

Fier

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Miros

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Sulfați

250

mg/l

Nota 1

Sodiu

200

mg/l

 

Gust

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Număr de colonii la 22 °C

Fără modificări anormale

 

 

Bacterii coliforme

0

număr/100 ml

 

Carbon organic total (COT)

Fără modificări anormale

 

 

Turbiditate

Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Nota 1:

Apa nu ar trebui să fie agresivă.

Nota 2:

Acest parametru trebuie măsurat numai dacă apa provine din ape de suprafață sau este influențată de acestea. În cazul în care acest parametru valoric nu este respectat, statul membru în cauză trebuie să investigheze alimentarea cu apă pentru a se asigura că nu există niciun pericol potențial pentru sănătatea umană cauzat de prezența unor microorganisme patogene cum ar fi, de exemplu, criptosporidioza.

Nota 3:

În cazul apei necarbogazoase îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate să fie redusă la 4,5 unități pH.

În cazul apei carbogazoase naturale sau al apei îmbogățite artificial cu dioxid de carbon și îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi mai scăzută.

Amendamentul    140

Propunere de directivă

Anexa I – partea C

 

Textul propus de Comisie

Parametri relevanți pentru evaluarea riscului de distribuție casnică

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Legionella

< 1 000

Număr/l

În cazul în care nu este atins parametrul valoric <1000/l pentru Legionella, se prelevează noi eșantioane pentru Legionella pneumophila. Dacă se constată că Legionella pneumophila nu este prezentă, parametrul valoric pentru Legionella este <10 000/l.

Plumb

5

μg/l

[10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

 

Amendamentul

Parametri relevanți pentru evaluarea riscului de distribuție casnică

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Legionella pneumophila

< 1 000

Număr/l

 

Legionella

< 10 000

Număr/l

Dacă se constată că Legionella pneumophila, al cărei parametru valoric este < 1 000/l, nu este prezentă, parametrul valoric pentru Legionella este <10 000/l.

Plumb

5

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de... [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

Amendamentul    141

Propunere de directivă

Anexa I – partea Ca (nouă)

Microplastice

Controlul se efectuează în conformitate cu metodologia de măsurare a microplasticelor prevăzute în actul delegat menționat la articolul 11 alineatul (5b).

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    142

Propunere de directivă

Anexa II – partea B – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sporii de Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens și colifagii somatici sunt considerați „parametri principali” și este posibil să nu facă obiectului unei evaluări a riscului de furnizare efectuate în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aceștia trebuie să fie întotdeauna monitorizați conform frecvențelor indicate în Tabelul 1 de la punctul 2.

Escherichia coli (E. Coli) și enterococii sunt considerați „parametri principali” și este posibil să nu facă obiectul unei evaluări a riscului de furnizare efectuate în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aceștia trebuie să fie întotdeauna monitorizați conform frecvențelor indicate în Tabelul 1 de la punctul 2.

Amendamentul    143

Propunere de directivă

Anexa II – partea B – punctul 2 – tabelul 1

Volumul de apă (m3) distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de alimentare

Numărul minim de prelevări pe an

≤ 100

10a

> 100      ≤ 1 000

10a

> 1 000    ≤ 10 000

50b

> 10 000    ≤ 100 000

365

> 100 000

365

 

Amendamentul

Tabelul 1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității

Volumul de apă (m3) distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de alimentare

Numărul minim de prelevări pe an – parametri principali

Numărul minim de prelevări pe an – parametri care nu sunt principali

≤ 100

6

2

> 100

≤ 1 000

12

3

> 1000

≤ 5000

24

4

> 5000

≤ 10 000

52

5

> 10 000

≤ 50 000

104

6

> 50 000

≤ 100 000

208

6

 

 

 

+ 1

 

 

 

pentru fiecare tranșă de 25 000 m³/zi și din volumul total

> 100 000

365

12

 

 

+1

 

 

pentru fiecare tranșă de 25 000 m³/zi din volumul total

Amendamentul    144

Propunere de directivă

Anexa II – partea D – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Se prelevează probe pentru Legionella din sistemele casnice de distribuție la punctele care prezintă riscul de proliferare a bacteriilor Legionella pneumophila sau de expunere la acestea. Statele membre stabilesc orientări pentru metodele de prelevare a eșantioanelor pentru Legionella.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    145

Propunere de directivă

Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cerințe minime de igienă pentru substanțele și materialele folosite pentru fabricarea produselor noi care intră în contact cu apa destinată consumului uman:

 

(a)  o listă de substanțe care pot fi utilizate pentru fabricarea materialelor, printre care se numără materii organice, elastomeri, siliconi, metale, ciment, rășini schimbătoare de ioni și materiale compozite, precum și produsele fabricate din acestea;

 

(b)  cerințe specifice pentru folosirea substanțelor în materiale și produsele fabricate din acestea;

 

(c)  restricții specifice pentru migrarea anumitor substanțe în apa destinată consumului uman;

 

(d)  reguli de igienă cu privire la alte caracteristici necesare pentru respectarea normelor;

 

(e)  reguli de bază pentru verificarea conformității cu literele (a)-(d);

 

(f)  reguli privind prelevarea probelor și metodele de analiză pentru verificarea conformității cu literele (a)-(d).

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului și din motive de claritate.

Amendamentul    146

Propunere de directivă

Anexa IV – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

INFORMAȚII DESTINATE PUBLICULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE FURNIZATE ONLINE

INFORMAȚII DESTINATE PUBLICULUI

Amendamentul    147

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Următoarele informații sunt accesibile consumatorilor online într-un mod ușor de utilizat și personalizat:

Următoarele informații sunt accesibile consumatorilor online sau în moduri la fel de ușor de utilizat și personalizate:

Amendamentul    148

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  identificarea furnizorului de apă relevant;

(1)  identificarea furnizorului de apă relevant, a zonei și a numărului de persoane care beneficiază de apa furnizată și metoda de producere a apei;

Amendamentul    149

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  cele mai recente rezultate ale monitorizării efectuate pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A și B, inclusiv frecvența și localizarea punctelor de prelevare relevante pentru zona de interes a persoanei care beneficiază de serviciile de aprovizionare cu apă, împreună cu parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Rezultatele monitorizări trebuie să nu fie mai vechi de: o lună, în cazul furnizorilor foarte mari;

(2)  o revizuire a celor mai recente rezultate ale monitorizării efectuate, per furnizor de apă, pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A, B și Ba, inclusiv frecvența relevantă pentru zona de interes a persoanei care beneficiază de serviciile de aprovizionare cu apă, împreună cu parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Rezultatele monitorizării trebuie să nu fie mai vechi de:

Amendamentul    150

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  în cazul depășirii parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, informații privind pericolul potențial pentru sănătatea umană și recomandări legate de sănătate și consum sau un link către un site care să ofere acces la astfel de informații;

(3)  în cazul unui pericol potențial pentru sănătatea umană, astfel cum a fost stabilit de autoritățile competente, ca urmare a depășirii parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, informații privind pericolul potențial pentru sănătatea umană și recomandări legate de sănătate și consum sau un link către un site care să ofere acces la astfel de informații;

Amendamentul    151

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  un rezumat al evaluării relevante a riscului de furnizare;

eliminat

Amendamentul    152

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  informații privind următorii parametri indicatori și parametrii valorici aferenți:

(5)  informații privind următorii parametri indicatori enumerați în anexa 1 partea Ba și parametrii valorici aferenți;

(a)  Culoare

 

(b)  pH (Concentrația ionilor de hidrogen)

 

(c)  Conductivitate

 

(d)  Fier

 

(e)  Mangan

 

(f)  Miros

 

(g)  Gust

 

(h)  Duritate

 

(i)  Minerale, anioni/cationi dizolvați în apă:

 

  Borat BO3-

 

  Carbonat CO32-

 

  Clorură Cl-

 

  Fluorură F-

 

  Carbonat de hidrogen HCO3-

 

  Nitrat NO3-

 

  Nitrit NO2-

 

  Fosfat PO43-

 

  Silicat SiO2

 

  Sulfat SO42-

 

  Sulfură S2-

 

  Aluminiu Al

 

  Amoniu NH4+

 

  Calciu Ca

 

  Magneziu Mg

 

  Potasiu K

 

  Sodiu Na

 

Acești parametri valorici și alți compuși neionizați și oligoelemente pot fi afișați cu o valoare de referință și/sau o explicație;

 

Amendamentul    153

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  consiliere oferită consumatorilor, inclusiv privind modul de reducere a consumului de apă;

(6)  consiliere oferită consumatorilor, inclusiv privind modul de reducere a consumului de apă, acolo unde este cazul, și utilizarea apei într-un mod responsabil, în funcție de condițiile locale;

Amendamentul    154

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  pentru furnizorii foarte mari, informații anuale privind:

(7)  pentru furnizorii foarte mari și foarte mari, informații anuale privind:

Amendamentul    155

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 3 – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  performanța globală a sistemului de apă din punctul de vedere al eficienței, inclusiv ratele de scurgere și consumul de energie pe metru cub de apă furnizată;

(a)  performanța globală a sistemului de apă din punctul de vedere al eficienței, inclusiv nivelurile scurgerilor determinate de statele membre;

Amendamentul    156

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații privind gestionarea și guvernanța furnizorului de apă, inclusiv privind componența consiliului de administrație;

(b)  informații privind modelul de gestionare și structura de proprietate a serviciului de alimentare cu apă de către furnizorul de apă;

Amendamentul    157

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații privind structura tarifului aplicat consumatorilor pe metru cub de apă, inclusiv privind costurile fixe și variabile, care să includă cel puțin costurile legate de consumul energetic pe metru cub de apă furnizată, măsurile luate de furnizorii de apă în vederea efectuării evaluării pericolelor în temeiul articolului 8 alineatul (4), tratarea și distribuția apei destinate consumului uman, colectarea și tratarea apelor uzate și costurile legate de măsurile luate în vederea articolului 13, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri;

(d)  în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem de tarifare, informații privind structura tarifului pe metru cub de apă inclusiv privind costurile fixe și variabile, precum și costurile legate de măsurile luate de furnizorii de apă în vederea efectuării evaluării pericolelor în temeiul articolului 8 alineatul (4), de tratarea și distribuția apei destinate consumului uman, și costurile legate de măsurile luate în sensul articolului 13, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri;

Amendamentul    158

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  volumul de investiții considerat necesar de către furnizor pentru a asigura sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de apă (incluzând serviciile de întreținere a infrastructurii) și volumul de investiții efectiv primite sau recuperate;

(e)  volumul de investiții realizate, în curs de realizare și planificate, precum și planul de finanțare;

Amendamentul    159

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  un rezumat și statistici privind reclamațiile primite din partea consumatorilor, precum și privind promptitudinea și adecvarea măsurilor luate pentru a remedia problemele;

(g)  un rezumat și statistici privind reclamațiile primite din partea consumatorilor, precum și modul în care sunt soluționate acestea;

Amendamentul    160

Propunere de directivă

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  acces la datele istorice pentru informațiile de la punctele 2 și 3, cu o vechime de până la 10 ani, în urma unei solicitări în acest sens.

(8)  acces la datele istorice pentru informațiile de la punctele 2 și 3, cu o vechime de până la 10 ani și nu anterioare momentului în care directiva a fost transpusă în dreptul național, în urma unei solicitări în acest sens.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [3]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Accesul la apă potabilă de calitate rămâne un subiect important pentru cetățenii europeni, care le afectează viața de zi cu zi, sănătatea și activitățile. Directiva privind apa potabilă este unul dintre pilonii legislației europene în domeniul apei. Adoptat la sfârșitul anilor '80, acest act asigură în prezent aprovizionarea cu apă de calitate în Uniune în 99% din cazuri. Cu toate acestea, Directiva 98/83/CE este în vigoare de douăzeci de ani, fără nicio reformare majoră. Prezenta revizuire are ca obiectiv, așadar, alinierea normelor privind calitatea apei potabile la datele științifice cele mai recente și adaptarea cadrului legislativ astfel încât să răspundă mai eficient noilor provocări, cum ar fi schimbările climatice și tranziția către o economie circulară.

În analiza sa REFIT, Comisia Europeană a identificat patru domenii în care sunt posibile îmbunătățiri, și anume lista parametrilor, aplicarea unei abordări bazate pe riscuri, nevoia de îmbunătățire a transparenței și a accesului consumatorilor la informații referitoare la apa pe care o consumă și, în final, materialele care intră în contact cu apa. Raportorul susține întru totul aceste obiective prioritare și propune o serie de amendamente prezentate succint mai jos.

Actualizarea parametrilor privind calitatea apei potabile

Parametrii de calitate descriși în anexa I constituie piatra de temelie a acestei directive. Cu ajutorul lor se stabilește nivelul de ambiție al textului în vederea îndeplinirii obiectivului său: calitatea apei destinate consumului uman. După 1998, parametrii în cauză nu au fost revizuiți în profunzime, ceea ce a determinat biroul european al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) să formuleze recomandări pentru actualizarea listei parametrilor și a parametrilor valorici din Directiva 98/83/CE. Deși este de acord cu abordarea Comisiei, prin care aceasta preia cea mai mare parte a recomandărilor OMS pentru a actualiza lista parametrilor, raportorul nu este de acord cu propunerile ce vizează adoptarea unui cadru mai strict pentru o serie de parametri, în numele principiului precauției. Sprijinindu-se pe cele mai complete date științifice de ultimă oră, recomandările OMS privind apa destinată consumului uman asigură garanțiile necesare pentru sănătatea umană. Totuși, întărirea unor parametri valorici fără ca să existe un consens științific general în privința lor ar atrage după sine costuri mai mari pentru toate părțile interesate din domeniul aprovizionării cu apă potabilă, începând cu furnizorii de apă care ar putea să recurgă la tratări suplimentare. Pe de altă parte, introducerea unor valori pentru parametrii noi, așa cum propune Comisia (de exemplu perturbatorii endocrini, microplasticele), ridică două întrebări. Pe de o parte, întrucât aceste valori se bazează pe criterii de mediu, este pusă la îndoială pertinența lor pentru un act legislativ privind sănătatea umană. Acest lucru este valabil pentru perturbatorii endocrini. Pe de altă parte, în pofida interesului tot mai mare pe care îl suscită, cercetările în domeniul microplasticelor se află abia într-un un stadiu timpuriu. Raportorul consideră că, în lipsa unor date solide și a unei metode de analiză validate de către comunitatea științifică, acest parametru nu ar trebui adăugat. Pe baza principiului precauției și a modelului pe care îl reprezintă Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE), raportorul propune să fie introdusă o listă a parametrilor care să facă obiectul unei vigilențe deosebite, contribuind astfel la îmbunătățirea cunoștințelor științifice și anticipând gestionarea substanțelor poluante noi.

Statele membre să fie în continuare responsabile pentru respectarea normelor privind calitatea apei

După stabilirea unor norme de calitate ambițioase, respectarea acestora constituie condiția sine qua non pentru realizarea efectivă a obiectivelor prezentei directive. Întrucât este vorba despre o directivă europeană și având în vedere principiul subsidiarității, raportorul consideră că ar trebui menținută responsabilitatea statelor membre pentru aplicarea acestor cerințe minime de calitate. Pentru aceasta, raportorul dorește să le confere statelor membre, prin intermediul autorităților naționale ale acestora responsabile de apa potabilă, competența de a evalua riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea umană depășirea parametrilor valorici. Nu orice depășire ar constitui în sine un risc potențial pentru sănătatea populației. Acest lucru depinde de tipul parametrului vizat (parametru fundamental sau nu) și de nivelul depășirii.

De altfel, raportorul consideră că derogările ar trebui menținute, adaptându-le totodată la context și încurajând o aducere în conformitate de către statele membre mai rapidă și mai eficace. Versiunea de față este foarte ambițioasă și introduce o nouă abordare (bazată pe riscuri), care justifică alocarea unei perioade de adaptare, necesară pentru statele membre și pentru furnizorii de apă. Eliminarea posibilității de a se recurge la derogări ar putea avea un efect contraproductiv, determinând furnizorii de apă să prefere tratamentele curative în locul măsurilor preventive. Acest lucru nu corespunde logicii abordării bazate pe riscuri.

Generalizarea abordării bazate pe riscuri

Introdusă parțial și fără caracter obligatoriu în cadrul revizuirii din 2015, generalizarea abordării bazate pe riscuri, propusă de Comisia Europeană pe baza recomandărilor OMS, se bucură de susținerea deplină a raportorului. Este vorba despre adoptarea unei metode mai bune de gestionare a apei, pentru a se evita cât mai timpuriu riscul poluării și, prin urmare, pentru a se evita sau a se reduce la finalul lanțului de aprovizionare procedurile de tratare a apei destinate consumului uman. Sunt considerate necesare o serie de adaptări.

În primul rând, ar putea fi clarificată împărțirea responsabilităților între diferiții actori responsabili de aprovizionarea cu apă (statul, autoritățile competente, furnizorii de apă, actorii responsabili de poluare sau de riscul de poluare, cetățenii), în special la articolele 7-10 din proiectul de revizuire. Pentru aceasta, se poate aplica abordarea bazată pe riscuri, ținând totodată seama de principiile subsidiarității, precauției și „poluatorul plătește”.

Ar putea fi întărită și coordonarea dintre proiectul de directivă și celelalte acte legislative ale Uniunii din domeniul aprovizionării cu apă. Punerea în practică a abordării bazate pe riscuri este strâns legată de obiectivele și dispozițiile Directivei-cadru privind apa (2000/60/CE), îndeosebi în ceea ce privește aprecierea pericolelor și a surselor potențiale de poluare. În cadrul punerii în practică a evaluări pericolelor și a gestionării riscurilor legate de cantitatea de apă utilizată la captarea apei destinate consumului uman, ar putea fi aduse o serie de precizări care să asigure o sinergie adecvată între cele două directive, precum și evitarea dublărilor.

Punerea în aplicare a abordării bazate pe riscuri trebuie, de asemenea, să fie proporțională cu dimensiunea furnizorilor de apă și cu mijloacele de care dispun aceștia. Această logică transformă considerabil modul de funcționare a furnizorilor de apă. Aceasta presupune investiții în infrastructură și generează costuri de funcționare noi, care nu sunt luate în considerare în măsură suficientă în studiul de impact al Comisiei. Un exemplu în acest sens este costul prelevări de eșantioane în vederea monitorizării calității apei. Prin urmare, raportorul propune o serie de măsuri de adaptare destinate furnizorilor de apă mici și mijlocii, care dispun de resurse mai puține.

Deși este de acord cu constatarea potrivit căreia anumite probleme sanitare legate de apa destinată consumului uman sunt generate de rețeaua de distribuire internă (din clădiri) și justifică aplicarea unor măsuri noi, raportorul consideră că proiectul Comisiei nu respectă în totalitate principiul subsidiarității. În special, măsurile legate de evaluarea riscurilor în ansamblul rețelelor de distribuire internă par să prejudicieze prerogativele statelor membre.

Raportorul susține o abordare ambițioasă pentru locurile prioritare în care se adună multe persoane sau în care se află categorii sensibile (administrațiile, instituțiile de învățământ sau medicale etc.). Pentru restul și pentru cea mai mare parte a rețelelor de distribuire internă, raportorul consideră că ar trebui informați mai bine consumatorii și proprietarii clădirilor, pentru a determina actorii competenți să întreprindă măsurile necesare.

Armonizarea materialelor și a produselor care intră în contact cu apa

Dispozițiile din Directiva 98/83/CE care vizează echipamentele și materialele care intră în contact cu apa nu au permis eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării pieței interne. Recunoașterea reciprocă între statele membre nu funcționează, mai ales din cauza lipsei unor cerințe minime în materie de igienă pentru astfel de produse și materiale. Există îndoieli cu privire la coordonarea prezentei directive cu Regulamentul 305/2011 privind materialele de construcție. Acest regulament nu vizează toate produsele și materialele care intră în contact cu apa și nu permite stabilirea unor cerințe minime de calitate, condiție sine qua non pentru realizarea unei recunoașteri reciproce depline între statele membre. Există de asemenea incertitudini în ceea ce privește domeniul de acțiune și calendarul aferent mandatului în cadrul Comitetului de Standardizare CEN.

Pentru a elimina aceste obstacole și pentru a garanta securitatea sanitară a produselor și materialelor care intră în contact cu apa, raportorul preferă o abordare bazată pe armonizare și pe stabilirea unor norme de calitate minime. Aceste măsuri ar trebui să se inspire din experiența și progresele realizate în materie de mai multe state membre.

Accesul la apă pentru toți

Acest nou articol reprezintă o evoluție importantă și se bazează pe obiectivul privind asigurarea unui acces universal și echitabil la apă potabilă pentru toți, la un preț abordabil, și pe inițiativa cetățenească europeană „Right2Water”. Raportorul susține acest principiu și propune o serie de ajustări, prin care se asigură respectarea de către această dispoziție a principiilor subsidiarității și proporționalității. În primul rând, raportorul consideră că dispozițiile directivei ar trebui să vizeze în mod prioritar accesul la apă de calitate pentru toți, la un preț abordabil, evitându-se astfel orice măsură inutilă și nejustificată din punctul de vedere al securității sanitare care ar putea duce la majorarea prețului apei pentru toți consumatorii.

În conformitate cu principiul privind recuperarea costurilor enunțat în Directiva 2000/60/CE, potrivit căruia „apa trebuie să se autofinanțeze”, raportorul consideră, de asemenea, că dispozițiile acestui articol nu ar trebui să ducă la costuri disproporționate pentru autoritățile publice locale responsabile de aprovizionarea cu apă, costuri care s-ar regăsi în factura pentru apă a consumatorului. Totuși, la nivelul statelor membre ar trebui încurajate o serie de măsuri.

Transparență și informarea consumatorilor

Transparența cu privire la informațiile legate de calitatea apei și comunicarea acestora către consumatori vor avea ca efect incitarea actorilor din domeniul aprovizionării cu apă să depună toate eforturile necesare pentru a-și respecta obligațiile în materie. Raportorul consideră că astfel de informații sunt necesare, cu condiția să fie ușor de înțeles, pertinente și ușor accesibile pentru consumatori. De altfel, informarea publicului larg nu ar trebui realizată astfel încât să ducă la scăderea încrederii cetățenilor în apa destinată consumului uman.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2018)19076

Dna Adina‑Ioana VĂLEAN

Președintă, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ASP 13E102

Bruxelles

Subiect:  Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332 (COD)

Stimată doamnă președintă,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

Având în vedere avizul grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea sa din 15 mai 2018, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat în unanimitate[1] începerea examinării de către Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, a propunerii de mai sus, în conformitate cu articolul 104.

Vă asigur, doamnă președintă, de înalta mea considerație.

Pavel Svoboda

  • [1] Au fost prezenți următorii deputați: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 2 mai 2018

AVIZ

ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

COM(2017)0753 din 1.2.2018 – 2017/0332(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 19 martie 2018 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestei reuniuni[1], în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- eliminarea considerentului 18 al Directivei 98/83/CE;

- eliminarea primei teze din considerentul 26 al Directivei 98/83/CE („întrucât este important ca apa contaminată să fie împiedicată să provoace un potențial pericol pentru sănătatea umană”);

- la articolul 12 alineatul (3), înlocuirea cuvântului „sau” cu cuvântul „și”;

- la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf, eliminarea ultimelor cuvinte „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat”;

- la punctul 1 litera (b) din partea A a anexei II, înlocuirea cuvintelor „pentru a demonstra că sunt respectate obligațiile prevăzute la articolele 4 și 5 și parametrii valorici stabiliți în anexa I” cu cuvintele „pentru a demonstra că sunt respectate obligațiile prevăzute la articolul 4 și parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5”;

- la punctul 2 din partea C a anexei II, înlocuirea cuvintelor „de la punctul 2 din partea B” cu cuvintele „avuți în vedere pentru monitorizare”;

- la punctul 3 din partea C a anexei II, înlocuirea cuvintelor „de la punctul 2 din partea B” cu cuvintele „avuți în vedere pentru monitorizare”;

- la primul paragraf de la punctul 1 din partea B a anexei III, eliminarea cuvintelor „și C”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

  • [1]   Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

Referințe

COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)

Data prezentării la PE

1.2.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

BUDG

8.2.2018

ITRE

8.2.2018

IMCO

8.2.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

21.2.2018

ITRE

21.2.2018

IMCO

21.3.2018

 

Raportor

       Data numirii

Michel Dantin

8.3.2018

 

 

 

Examinare în comisie

7.6.2018

 

 

 

Data adoptării

10.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

13

19

Membri titulari prezenţi la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Ulrike Müller, Christel Schaldemose

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Julie Ward, Joachim Zeller

Data depunerii

20.9.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

13

-

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná

PPE

Giovanni La Via

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

19

0

ECR

Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Julie Ward, Damiano Zoffoli

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 12 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate