POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)

1.10.2018 - (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Michel Dantin
(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)


Postopek : 2017/0332(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0753),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0019/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj češke poslanske zbornice, irskega parlamenta, avstrijskega zveznega sveta in spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 2018[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16 maja 2018[2],

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[3],

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 18. maja 2018, naslovljenega na Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0288/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Direktiva 98/83/ES je določila pravni okvir za varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki vsakršne kontaminacije vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista. Ta direktiva bi morala imeti isti cilj. V ta namen je treba na ravni Unije predpisati minimalne zahteve , ki jih mora izpolnjevati voda, predvidena za ta namen. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da je voda, namenjena za prehrano ljudi, brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v določenih primerih predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi, ter da izpolnjuje navedene minimalne zahteve.

(2)  Direktiva 98/83/ES je določila pravni okvir za varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki vsakršne kontaminacije vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista. Ta direktiva bi morala imeti isti cilj in spodbujati splošni dostop do te vode za vse v Uniji. V ta namen je treba na ravni Unije predpisati minimalne zahteve , ki jih mora izpolnjevati voda, predvidena za ta namen. Države članice bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da je voda, namenjena za prehrano ljudi, brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v določenih primerih predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi, ter da izpolnjuje navedene minimalne zahteve.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V skladu s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 2. decembra 2015 z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ bi morala ta direktiva stremeti k spodbujanju učinkovitosti in trajnosti vodnih virov ter s tem doseči cilje krožnega gospodarstva.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Človekovo pravico do vode in sanitarnih storitev je generalna skupščina Združenih narodov kot tako priznala 28. julija 2010, kar pomeni, da dostop do čiste pitne vode ne bi smel biti omejen zgolj zato, ker si je končni uporabnik ne more privoščiti.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  Potrebna je usklajenost med Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in to direktivo.

 

_________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d)  Zahteve, določene v tej direktivi, bi morale odražati nacionalne razmere in pogoje dobaviteljev vode v državah članicah.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Iz področja uporabe te direktive je treba izključiti naravne mineralne vode in vode, ki so medicinski proizvodi, saj so te vode zajete v Direktivi 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta68 oziroma Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta69. Direktiva 2009/54/ES obravnava tako naravne mineralne vode kot tudi izvirske vode, vendar bi morala biti samo prva kategorija izvzeta iz področja uporabe te direktive. V skladu s tretjim pododstavkom člena 9(4) Direktive 2009/54/ES bi morale izvirske vode izpolnjevati določbe te direktive. V primeru vode, namenjene za prehrano ljudi, ki se toči v steklenice ali posode, namenjene prodaji ali uporabi pri proizvodnji, pripravi ali obdelavi živil, bi morala voda izpolnjevati določbe te direktive do mesta ustrezanja (tj. pipe), nato pa bi se morala obravnavati kot živilo v skladu z drugim pododstavkom člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta70.

(3)  Iz področja uporabe te direktive je treba izključiti naravne mineralne vode in vode, ki so medicinski proizvodi, saj so te vode zajete v Direktivi 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta68 oziroma Direktivi 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta69. Direktiva 2009/54/ES obravnava tako naravne mineralne vode kot tudi izvirske vode, vendar bi morala biti samo prva kategorija izvzeta iz področja uporabe te direktive. V skladu s tretjim pododstavkom člena 9(4) Direktive 2009/54/ES bi morale izvirske vode izpolnjevati določbe te direktive. Ta obveznost pa ne bi smela veljati za mikrobiološke parametre iz dela A Priloge I k tej direktivi. V primeru vode, namenjene za prehrano ljudi iz javnega vodovoda ali zasebnih vodnjakov, ki se toči v steklenice ali druge posode, namenjene prodaji ali uporabi pri gospodarski proizvodnji, pripravi ali obdelavi živil, bi morala voda načeloma še naprej izpolnjevati določbe te direktive do mesta ustrezanja, nato pa bi se morala obravnavati kot živilo v skladu z drugim pododstavkom člena 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta70. Kadar so izpolnjene zahteve glede varnosti hrane, bi morali biti pristojni organi v državah članicah imeti pristojnost, da dovolijo ponovno uporabo vode v živilskopredelovalni industriji.

_________________

_________________

68 Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (prenovitev) (UL L 164, 26.6.2009, str. 45).

68 Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod; (prenovitev) (UL L 164, 26.6.2009, str. 45)

69 Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).

69 Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).

70 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

70 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  V skladu z zaključkom evropske državljanske pobude o pravici do vode (Pravica do vode)71 se je začelo vseevropsko javno posvetovanje in za Direktivo 98/83/ES je bila opravljena ocena programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT)72. Na podlagi tega se je izkazalo, da je treba nekatere določbe Direktive 98/83/ES posodobiti. Opredeljena so bila štiri področja, na katerih so možne izboljšave, in sicer seznam vrednosti parametrov, ki temeljijo na kakovosti, omejeno zanašanje na pristop, ki temelji na tveganju, nenatančne določbe glede obveščanja potrošnikov in razlike med sistemi za odobritev materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Poleg tega je evropska državljanska pobuda o pravici do vode kot ločen problem opredelila dejstvo, da del prebivalstva, zlasti marginalizirane skupine, nima dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, ki je tudi ena od zavez v okviru cilja trajnostnega razvoja št. 6 iz Agende 2030 ZN. Zadnja opredeljena težava je splošno pomanjkanje ozaveščenosti o iztekanju vode, ki je posledica nezadostnega vlaganja v vzdrževanje in obnavljanje vodne infrastrukture, na kar je bilo opozorjeno tudi v posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča o vodni infrastrukturi73.

(4)  V skladu z zaključkom evropske državljanske pobude o pravici do vode (Pravica do vode)71, v katerem se Unijo poziva, naj si bolj prizadeva za splošen dostop do vode, se je začelo vseevropsko javno posvetovanje in za Direktivo 98/83/ES je bila opravljena ocena programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT)72. Na podlagi tega se je izkazalo, da je treba nekatere določbe Direktive 98/83/ES posodobiti. Opredeljena so bila štiri področja, na katerih so možne izboljšave, in sicer seznam vrednosti parametrov, ki temeljijo na kakovosti, omejeno zanašanje na pristop, ki temelji na tveganju, nenatančne določbe glede obveščanja potrošnikov in razlike med sistemi za odobritev materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ter posledice, ki jih to ima na človeško zdravje. Poleg tega je evropska državljanska pobuda o pravici do vode kot ločen problem opredelila dejstvo, da ima del prebivalstva iz ranljivih in marginaliziranih skupin omejen dostop do poceni vode, namenjene za prehrano ljudi, ali ga sploh nima, kar je tudi ena od zavez v okviru cilja trajnostnega razvoja št. 6 iz Agende 2030 OZN. V tem kontekstu je Evropski parlament priznal pravico dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, za vse v Uniji. Zadnja opredeljena težava je splošno pomanjkanje ozaveščenosti o iztekanju vode, ki je posledica nezadostnega vlaganja v vzdrževanje in obnavljanje vodne infrastrukture, na kar je bilo opozorjeno tudi v posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča o vodni infrastrukturi73, ter včasih nezadostnega poznavanja vodovodnih sistemov.

_________________

_________________

71 COM(2014) 177 final.

71 COM(2014) 177 final.

72 SWD(2016)0428 final.

72 SWD(2016)0428 final.

73Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča SR 12/2017: „Izvajanje direktive o pitni vodi: kakovost vode in dostop do nje sta se v Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji izboljšala, vendar so potrebe po naložbah še vedno velike“.

73Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča SR 12/2017: „Izvajanje direktive o pitni vodi: kakovost vode in dostop do nje sta se v Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji izboljšala, vendar so potrebe po naložbah še vedno velike“.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Za dosego ambicioznih ciljev, postavljenih v okviru cilja trajnostnega razvoja št. 6 Združenih narodov, bi morale biti države članice dolžne izvajati akcijske načrte, da bi zagotovile splošen in enakopraven dostop do čiste in poceni pitne vode za vse do leta 2030.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Evropski parlament je dne 8. septembra 2015 sprejel resolucijo o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“.

Obrazložitev

Kakor je priznala Evropska komisija, predlog za prenovitev upošteva resolucijo Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta 8. septembra 2015.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo je opravil natančen pregled seznama parametrov in vrednosti parametrov iz Direktive 98/83/ES, da bi ugotovil, če ga je treba posodobiti zaradi tehničnega in znanstvenega napredka. Rezultati navedenega pregleda74 so pokazali, da bi bilo treba nadzorovati enterične patogene in Legionello, dodati šest kemijskih parametrov ali skupin parametrov, tri reprezentativne spojine, ki so endokrini motilci, pa bi se morale upoštevati s previdnostnimi referenčnimi vrednostmi. Za tri nove parametre bi bilo treba ob upoštevanju previdnostnega načela določiti vrednosti parametrov, ki so strožje od vrednosti, ki jih je predlagala Svetovna zdravstvena organizacija, vendar še vedno izvedljive. Za svinec je Svetovna zdravstvena organizacija ugotovila, da bi morale biti koncentracije tako nizke, kot je razumno izvedljivo, medtem ko vrednosti kroma še vedno ocenjuje; zato bi se za oba parametra moralo uporabiti prehodno obdobje desetih let, preden začnejo veljati strožje vrednosti.

(5)  Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo je opravil natančen pregled seznama parametrov in vrednosti parametrov iz Direktive 98/83/ES, da bi ugotovil, če ga je treba posodobiti zaradi tehničnega in znanstvenega napredka. Rezultati pregleda74 so pokazali, da bi bilo treba nadzorovati enterične patogene in legionello ter dodati šest kemijskih parametrov ali skupin parametrov. Upoštevati bi bilo treba priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ki temeljijo na najnovejših znanstvenih podatkih in dokazih na mednarodni ravni, ter ustrezno prilagoditi vrednosti parametrov. Za svinec je Svetovna zdravstvena organizacija ugotovila, da bi morale biti koncentracije tako nizke, kot je razumno izvedljivo, medtem ko vrednosti kroma še vedno ocenjuje;

__________________

__________________

74 Projekt sodelovanja v zvezi s parametri pitne vode regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo „Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation“ (Podpora reviziji Priloge I k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (direktiva o pitni vodi), priporočilo), 11. september 2017.

74 Projekt sodelovanja v zvezi s parametri pitne vode regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo „Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation“ (Podpora reviziji Priloge I k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (direktiva o pitni vodi), priporočilo), 11. september 2017.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Voda, namenjena za prehrano ljudi, ima osrednjo vlogo pri prizadevanjih Unije za povečanje varstva zdravja ljudi in okolja pred kemikalijami, ki so endokrini motilci. Ureditev spojin, ki so endokrini motilci, v tej direktivi predstavlja spodbuden korak v smeri posodobitve strategije Unije glede endokrinih motilcev, ki jo je Komisija dolžna čim prej zagotoviti.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Poleg tega je Svetovna zdravstvena organizacija predlagala, naj tri vrednosti parametrov postanejo manj stroge in naj se pet parametrov črta s seznama. Vendar se navedene spremembe ne štejejo za potrebne, saj pristop, ki temelji na tveganju, uveden z Direktivo Komisije (EU) 2015/178775, dobaviteljem vode pod določenimi pogoji omogoča črtanje parametra s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati. Metode čiščenja za izpolnjevanje navedenih vrednosti parametrov že obstajajo.

črtano

_________________

 

75 Direktiva Komisije (EU) 2015/1787 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 260, 7.10.2015, str. 6).

 

Obrazložitev

Priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije je prestavljeno v uvodno izjavo 5.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Če znanstveno znanje ne zadostuje za ugotovitev, ali obstaja tveganje za zdravje ljudi, ali za določitev dovoljene vrednosti snovi, prisotne v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, bi bilo treba v skladu s previdnostnim načelom to snov nadzorovati, dokler ne bodo na voljo jasnejši znanstveni podatki. Tak primer snovi so endokrini motilci v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, ki glede na trenutno znanstveno znanje ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, vendar je njihovo nadzorovanje utemeljeno zaradi morebitnega tveganja za okolje. Države članice bi zato morale nove parametre spremljati ločeno.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Indikatorski parametri nimajo neposrednega vpliva na javno zdravje. So pa pomembni pri ugotavljanju delovanja proizvodnih in distribucijskih omrežij za vodo ter ocenjevanju kakovosti vode. Lahko namreč razkrijejo pomanjkljivosti pri čiščenju vode, imajo pa tudi pomembno vlogo pri povečevanju in ohranjanju zaupanja potrošnikov v kakovost vode. Zato bi jih morale države članice spremljati.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Kadar je na njihovih ozemljih to potrebno za zaščito zdravja ljudi, bi se moralo od držav članic zahtevati, da določijo vrednosti za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I.

(7)  Kadar je na ozemlju posameznih držav članic to potrebno, bi se moralo od njih zahtevati, da določijo vrednosti za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, zato da se popolnoma upošteva previdnostno načelo in da se zaščiti zdravje ljudi.

Obrazložitev

Za skladnost s predlaganim pristopom v dokumentaciji o previdnostnem načelu.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Elementi preventivnega načrtovanja varne oskrbe in elementi, ki temeljijo na tveganju, so bili v Direktivi 98/83/ES obravnavani le v omejenem obsegu. Prvi elementi pristopa, ki temelji na tveganju, so bili uvedeni že leta 2015 z Direktivo (EU) 2015/1787, ki je spremenila Direktivo 98/83/ES, da bi se državam članicam omogočilo odstopanje od programov spremljanja, ki so jih vzpostavile, če se opravijo verodostojne ocene tveganja, ki lahko temeljijo na smernicah Svetovne zdravstvene organizacije o kakovosti pitne vode76. Te smernice, ki so določile t. i. načrt varne oskrbe z vodo, so skupaj s standardom EN 15975-2 o zanesljivosti oskrbe s pitno vodo, mednarodno priznana načela, na katerih temeljijo proizvodnja, distribucija, spremljanje in analiza parametrov za vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Ohraniti bi jih bilo treba tudi v tej direktivi. Da bi se zagotovilo, da navedena načela niso omejena na vidike spremljanja, da bi se čas in sredstva osredotočili na tveganja, ki so pomembna, in na stroškovno učinkovite ukrepe pri viru ter da bi se izognili analizam in prizadevanjem v zvezi z nepomembnimi vprašanji, je primerno uvesti pristop, ki v celoti temelji na tveganju, po vsej verigi oskrbe, od območja odvzema prek distribucije do pipe. Ta pristop bi moral biti sestavljen iz treh komponent: prvič, ocena nevarnosti, povezanih z območjem odvzema („ocena nevarnosti“), ki jo opravi država članica v skladu s smernicami in priročnikom o načrtu varne oskrbe z vodo Svetovne zdravstvene organizacije77; drugič, možnost, da dobavitelj vode spremljanje prilagodi glavnim tveganjem („ocena tveganja pri oskrbi“); in tretjič, ocena možnih tveganj, ki izhajajo iz hišnih vodovodnih omrežij (npr. Legionella ali svinec) („ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu“), ki jo opravi država članica. Te ocene bi se morale redno pregledovati, med drugim kot odziv na grožnje, ki jih predstavljajo izjemni vremenski pojavi, povezani s podnebjem, in znane spremembe človekovega delovanja na območju odvzema ali kot odziv na incidente, povezane z virom. Pristop, ki temelji na tveganju, zagotavlja stalno izmenjavo informacij med pristojnimi organi in dobavitelji vode.

(8)  Elementi preventivnega načrtovanja varne oskrbe in elementi, ki temeljijo na tveganju, so bili v Direktivi 98/83/ES obravnavani le v omejenem obsegu. Prvi elementi pristopa, ki temelji na tveganju, so bili uvedeni že leta 2015 z Direktivo (EU) 2015/1787, ki je spremenila Direktivo 98/83/ES, da bi se državam članicam omogočilo odstopanje od programov spremljanja, ki so jih vzpostavile, če se opravijo verodostojne ocene tveganja, ki lahko temeljijo na smernicah Svetovne zdravstvene organizacije o kakovosti pitne vode76. Te smernice, ki so določile t. i. načrt varne oskrbe z vodo, so skupaj s standardom EN 15975-2 o zanesljivosti oskrbe s pitno vodo, mednarodno priznana načela, na katerih temeljijo proizvodnja, distribucija, spremljanje in analiza parametrov za vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Ohraniti bi jih bilo treba tudi v tej direktivi. Da bi se zagotovilo, da navedena načela niso omejena na vidike spremljanja, da bi se čas in sredstva osredotočili na tveganja, ki so pomembna, in na stroškovno učinkovite ukrepe pri viru ter da bi se izognili analizam in prizadevanjem v zvezi z nepomembnimi vprašanji, je primerno uvesti pristop, ki v celoti temelji na tveganju, po vsej verigi oskrbe, od območja odvzema prek distribucije do pipe. Ta pristop bi moral temeljiti na pridobljenem znanju in ukrepih, ki se izvajajo v skladu z Direktivo 2000/60/ES, ter bolje upoštevati vpliv podnebnih sprememb na vodne vire. Pristop, ki temelji na tveganju, bi moral biti sestavljen iz treh komponent: prvič, ocena nevarnosti, povezanih z območjem odvzema („ocena nevarnosti“), ki jo opravi država članica v skladu s smernicami in priročnikom o načrtu varne oskrbe z vodo Svetovne zdravstvene organizacije77; drugič, možnost, da dobavitelj vode spremljanje prilagodi glavnim tveganjem („ocena tveganja pri oskrbi“); in tretjič, ocena možnih tveganj, ki izhajajo iz hišnih vodovodnih omrežij (npr. legionella ali svinec), s posebnim poudarkom na prednostnih prostorih („ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu“), ki jo opravi država članica. Te ocene bi se morale redno pregledovati, med drugim kot odziv na grožnje, ki jih predstavljajo izjemni vremenski pojavi, povezani s podnebjem, in znane spremembe človekovega delovanja na območju odvzema ali kot odziv na incidente, povezane z virom. Pristop, ki temelji na tveganju, zagotavlja stalno izmenjavo informacij med pristojnimi organi, dobavitelji vode in drugimi deležniki, vključno z odgovornimi za vire onesnaževanja ali tveganje onesnaževanja. Izjemoma je lahko izvajanje pristopa, ki temelji na tveganju, prilagojeno posebnim omejitvam za pomorska plovila, ki razsoljujejo vodo in prevažajo potnike. Pomorska plovila pod evropsko zastavo se namreč pri plutju v mednarodnih vodah ravnajo v skladu z mednarodnim regulativnim okvirom. Poleg tega pa morata prevoz in proizvodnja vode, namenjene za prehrano ljudi, na krovu izpolnjevati posebne omejitve, kar pomeni tudi prilagoditev določb te direktive.

_________________

_________________

76 „Guidelines for drinking water quality“ (Smernice o kakovosti pitne vode), četrta izdaja, Svetovna zdravstvena organizacija, 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html.

76 „Guidelines for drinking water quality“ (Smernice o kakovosti pitne vode), četrta izdaja, Svetovna zdravstvena organizacija, 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html.

77 „Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers“ (Priročnik o načrtu varne oskrbe z vodo: postopno upravljanje tveganja za dobavitelje pitne vode), Svetovna zdravstvena organizacija, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf.

77 „Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers“ (Priročnik o načrtu varne oskrbe z vodo: postopno upravljanje tveganja za dobavitelje pitne vode), Svetovna zdravstvena organizacija, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Neučinkovita raba vodnih virov, zlasti iztekanja v infrastrukturi za dobavo vode, povzroča prekomerno izkoriščanje redkih virov vode, namenjene za prehrano ljudi. To resno ovira države članice pri doseganju ciljev, zastavljenih v okviru Direktive 2000/60/ES.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ocena nevarnosti bi morala biti namenjena zmanjšanju stopnje čiščenja, ki se zahteva za proizvodnjo vode, namenjene za prehrano ljudi, na primer z zmanjšanjem pritiskov, ki povzročajo onesnaževanje vodnih teles, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi. V ta namen bi morale države članice opredeliti nevarnosti in možne vire onesnaževanja, ki so povezani s temi vodnimi telesi, ter spremljati onesnaževala, ki so jih opredelile kot pomembna, na primer zaradi opredeljenih nevarnosti (npr. mikroplastika, nitrati, pesticidi ali zdravila, opredeljeni v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta78), zaradi njihove naravne prisotnosti na območju odvzema (npr. arzen) ali zaradi informacij dobaviteljev vode (npr. nenadno povečanje določenega parametra v surovi vodi). Ti parametri bi se morali uporabiti kot označevalci, ki spodbudijo ukrepanje pristojnih organov, da bi se zmanjšal pritisk na vodna telesa, kot so preprečevalni ali blažilni ukrepi (vključno z raziskavami, namenjenimi razumevanju učinkov na zdravje, kadar je to potrebno), da bi se zaščitila navedena vodna telesa in obravnaval vir onesnaževanja, v sodelovanju z dobavitelji vode in zainteresiranimi stranmi.

(9)  Pri oceni nevarnosti bi se moral uporabiti celovit pristop k oceni tveganja z jasnim ciljem zmanjšanja stopnje čiščenja, ki se zahteva za proizvodnjo vode, namenjene za prehrano ljudi, na primer z zmanjšanjem pritiskov, ki povzročajo onesnaževanje ali tveganje onesnaževanja vodnih teles, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi. V ta namen bi morale države članice opredeliti nevarnost in možne vire onesnaževanja, ki so povezani s temi vodnimi telesi, ter spremljati onesnaževala, ki so jih opredelile kot pomembna, na primer zaradi opredeljene nevarnosti (npr. mikroplastika, nitrati, pesticidi ali zdravila, opredeljeni v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta78), zaradi njihove naravne prisotnosti na območju odvzema (npr. arzen) ali zaradi informacij dobaviteljev vode (npr. nenadno povečanje določenega parametra v surovi vodi). V skladu z Direktivo 2000/60/ES bi se morali ti parametri uporabiti kot označevalci, ki spodbudijo ukrepanje pristojnih organov, da bi se zmanjšal pritisk na vodna telesa, kot so preprečevalni ali blažilni ukrepi (vključno z raziskavami, namenjenimi razumevanju učinkov na zdravje, kadar je to potrebno), da bi se zaščitila navedena vodna telesa in obravnaval vir ali tveganje onesnaževanja, v sodelovanju z vsemi deležniki, vključno z odgovornimi za onesnaževanje ali morebitno onesnaževanje virov. Kadar država članica na podlagi ocene nevarnosti ugotovi, da posamezen parameter na določenem območju odvzema ni prisoten, na primer zato, ker se ta snov nikoli ne pojavlja v podzemnih ali površinskih vodah, bi morala o tem obvestiti ustrezne dobavitelje vode in bi morala imeti možnost, da jim dovoli, da zmanjšajo pogostost spremljanja tega parametra ali ga črtajo s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, brez opravljene ocene tveganja pri oskrbi.

_________________

_________________

78 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

78 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Vrednosti parametrov , ki se uporabljajo za oceno kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, morajo ustrezati na mestih, kjer je voda, namenjena za prehrano ljudi, dostopna uporabnikom. Vendar na kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, lahko vpliva hišno vodovodno omrežje. Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da v Uniji med vsemi patogeni, ki se prenašajo po vodi, največje zdravstveno breme predstavlja Legionella. Prenaša se z vdihovanjem prek sistemov za toplo vodo, na primer med prhanjem. Zato je jasno povezana s hišnim vodovodnim omrežjem. Ker bi uvedba enostranske obveznosti spremljanja prisotnosti tega patogena v vseh zasebnih in javnih prostorih povzročila nerazumno visoke stroške, je zato ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu primernejša za rešitev tega problema. Poleg tega bi morala biti v okviru ocene tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu obravnavana tudi možna tveganja, ki izhajajo iz proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu bi morala tako med drugim vključevati usmeritev spremljanja na prednostne prostore, oceno tveganj, ki izhajajo iz hišnega vodovodnega omrežja ter z njim povezanih proizvodov in materialov, kot tudi preverjanje lastnosti gradbenih proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, na podlagi njihove izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta79. Izjavi o lastnostih bi bilo treba priložiti tudi informacije iz členov 31 in 33 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta80. Na podlagi te ocene bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bi med drugim zagotovile, da so v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije81 vzpostavljeni ustrezni nadzorni ukrepi in ukrepi upravljanja (npr. v primeru izbruhov) ter da migracija z gradbenih proizvodov ne ogroža zdravja ljudi. Vendar, brez poseganja v Uredbo (EU) št. 305/2011, kadar bi ti ukrepi pomenili omejitve prostega pretoka proizvodov in materialov v Uniji, bi morale biti te omejitve ustrezno utemeljene in strogo sorazmerne ter ne bi smele biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami članicami.

(11)  Vrednosti parametrov , ki se uporabljajo za oceno kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, morajo ustrezati na mestih, kjer je voda, namenjena za prehrano ljudi, dostopna uporabnikom. Vendar na kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, lahko vpliva hišno vodovodno omrežje. Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da v Uniji med vsemi patogeni, ki se prenašajo po vodi, največje zdravstveno breme predstavlja legionella, natančneje bakterija Legionella pneumophila, ki je vzrok za večino primerov legionarske bolezni v Uniji. Prenaša se z vdihovanjem prek sistemov za toplo vodo, na primer med prhanjem. Zato je jasno povezana s hišnim vodovodnim omrežjem. Ker bi uvedba enostranske obveznosti spremljanja prisotnosti tega patogena v vseh zasebnih in javnih prostorih povzročila nerazumno visoke stroške ter nasprotovala načelu subsidiarnosti, je zato ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu primernejša za rešitev tega problema, s posebnim poudarkom na prednostnih prostorih. Poleg tega bi morala biti v okviru ocene tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu obravnavana tudi možna tveganja, ki izhajajo iz proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu bi morala tako vključevati usmeritev spremljanja na prednostne prostore, oceno tveganj, ki izhajajo iz hišnega vodovodnega omrežja ter z njim povezanih proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Izjavi o lastnostih bi bilo treba priložiti tudi informacije iz členov 31 in 33 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta. Na podlagi te ocene bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bi med drugim zagotovile, da so v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije vzpostavljeni ustrezni nadzorni ukrepi in ukrepi upravljanja (npr. v primeru izbruhov) ter da migracija s snovi in materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ne bi ogrožala zdravja ljudi.

_________________

_________________

79 Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L 88, 4.4.2011, str. 5).

 

80 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

80 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Legionella in preprečevanje legionarske bolezni), Svetovna zdravstvena organizacija, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.

81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Legionella in preprečevanje legionarske bolezni), Svetovna zdravstvena organizacija, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Določbe Direktive 98/83/ES o zagotavljanju kakovosti obdelave, opreme in materialov niso bile uspešne pri obravnavanju ovir na notranjem trgu, kar zadeva prosti pretok gradbenih proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Še vedno veljajo nacionalne odobritve proizvodov z različnimi zahtevami v posameznih državah članicah. Zato je trženje proizvodov po celotni Uniji za proizvajalce težavno in drago. Odprava tehničnih ovir se lahko uspešno doseže samo z oblikovanjem harmoniziranih tehničnih specifikacij za gradbene proizvode, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011. Navedena uredba omogoča razvoj evropskih standardov za harmonizacijo metod ocenjevanja gradbenih proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ter določitev mejnih vrednosti in razredov v skladu z ravnijo lastnosti bistvene značilnosti. V ta namen je bila v delovni program na področju standardizacije za leto 201782 vključena zahteva za standardizacijo, ki zahteva standardizacijo na področju higiene in varnosti za proizvode in materiale, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, standard pa naj bi bil izdan do leta 2018. Objava tega harmoniziranega standarda v Uradnem listu Evropske unije bo zagotovila razumno sprejemanje odločitev za dajanje varnih gradbenih proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, na trg ali omogočanje njihove dostopnosti na trgu. Posledično bi bilo treba določbe o opremi in materialih, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, črtati, delno nadomestiti z določbami v zvezi z oceno tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu in dopolniti z ustreznimi harmoniziranimi standardi v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011.

(12)  Določbe Direktive 98/83/ES o zagotavljanju kakovosti obdelave, opreme in materialov niso bile uspešne pri obravnavanju ovir na notranjem trgu, kar zadeva prosti pretok gradbenih proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ali zagotavljanju zadostne varnosti glede zdravja ljudi. Še vedno veljajo nacionalne odobritve proizvodov z različnimi zahtevami v posameznih državah članicah. Zato je trženje proizvodov po celotni Uniji za proizvajalce težavno in drago. To je posledica odsotnosti minimalnih evropskih standardov na področju higiene za vse proizvode in materiale, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, kar je osnovni pogoj, da se v celoti uresniči medsebojno priznavanje med državami članicami. Odprava tehničnih ovir in skladnost vseh proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, na ravni Unije se lahko zato uspešno dosežeta samo z oblikovanjem minimalnih zahtev glede kakovosti na ravni Unije. Posledično bi bilo treba določbe okrepiti s postopkom za harmonizacijo teh proizvodov in materialov. To bi moralo temeljiti na izkušnjah in napredku več držav članic, ki si s skupnimi močmi že več let prizadevajo za regulativno zbliževanje.

_________________

 

82 SWD(2016)0428 final.

 

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Vsaka država članica bi morala zagotoviti, da so vzpostavljeni programi spremljanja stanja, da bi preverila, če voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive. Večino spremljanja za namene te direktive opravijo dobavitelji vode. Tem bi se morala zagotoviti določena prožnost glede parametrov, ki jih spremljajo za namene ocene tveganja pri oskrbi. Če parameter ni zaznan, bi morali imeti dobavitelji vode možnost zmanjšanja pogostnosti spremljanja ali prenehanja spremljanja tega parametra. Ocena tveganja pri oskrbi bi se morala uporabljati pri večini parametrov. Vendar bi se moral osnovni seznam parametrov vedno spremljati z določeno najmanjšo pogostnostjo. Ta direktiva vsebuje predvsem določbe o pogostnosti spremljanja za namene pregledov skladnosti in le omejene določbe o spremljanju za operativne namene. Dodatno spremljanje za operativne namene je lahko potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja čiščenja vode v skladu s presojo dobavitelja vode. V zvezi s tem se dobavitelji vode lahko sklicujejo na smernice in priročnik o načrtu varne oskrbe z vodo Svetovne zdravstvene organizacije.

(13)  Vsaka država članica bi morala zagotoviti, da so vzpostavljeni programi spremljanja stanja, da bi preverila, če voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive. Večino spremljanja za namene te direktive opravijo dobavitelji vode, po potrebi pa bi morale države članice pojasniti, kateri pristojni organi so odgovorni za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz prenosa te direktive. Tem bi se morala zagotoviti določena prožnost glede parametrov, ki jih spremljajo za namene ocene tveganja pri oskrbi. Če parameter ni zaznan, bi morali imeti dobavitelji vode možnost zmanjšanja pogostnosti spremljanja ali prenehanja spremljanja tega parametra. Ocena tveganja pri oskrbi bi se morala uporabljati pri večini parametrov. Vendar bi se moral osnovni seznam parametrov vedno spremljati z določeno najmanjšo pogostnostjo. Ta direktiva vsebuje predvsem določbe o pogostnosti spremljanja za namene pregledov skladnosti in le omejene določbe o spremljanju za operativne namene. Dodatno spremljanje za operativne namene je lahko potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja čiščenja vode v skladu s presojo dobavitelja vode. V zvezi s tem se dobavitelji vode lahko sklicujejo na smernice in priročnik o načrtu varne oskrbe z vodo Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Zaradi razdrobljenosti dobaviteljev vode in njihovega velikega števila je treba podpirati in spodbujati uporabo skupnih standardov in praks za hitro izmenjavo podatkov, ko je to potrebno, in nasploh za namene stalnega spremljanja. K temu lahko ob zmernih ali vsaj ne pretiranih stroških pripomorejo nove tehnologije, s katerimi je mogoče zagotoviti več informacij za končne uporabnike, tako državljane kot deležnike, ter boljšo dinamiko med dobavitelji vode. Izmenjava informacij bi pomagala zmanjšati nepotrebno porabo oziroma jo čim bolj omejiti.

Obrazložitev

Večja izmenjava informacij in njeno pospeševanje prinašata dodano vrednost tudi na področju varnosti in kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, brez večjih stroškov, nenazadnje pa bi lahko bila koristna tudi v boju proti nepotrebni porabi.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pristop, ki temelji na tveganju, bi morali postopoma uporabljati vsi dobavitelji vode, vključno z malimi dobavitelji vode, saj je ocena Direktive 98/83/ES pokazala, da jo ti dobavitelji pomanjkljivo izvajajo, včasih zaradi stroškov izvajanja nepotrebnih dejavnosti spremljanja. Pri uporabi pristopa, ki temelji na tveganju, bi bilo treba upoštevati varnostne pomisleke.

(14)  Pristop, ki temelji na tveganju, bi morali uporabljati vsi dobavitelji vode, vključno z malimi in srednjimi dobavitelji vode, saj je ocena Direktive 98/83/ES pokazala, da jo ti dobavitelji pomanjkljivo izvajajo, včasih zaradi stroškov izvajanja nepotrebnih dejavnosti spremljanja. Pri uporabi pristopa, ki temelji na tveganju, bi bilo treba upoštevati varnostne pomisleke in načelo „onesnaževalec plača“. Pri manjših dobaviteljih vode bi moral pristojni organ podpirati dejavnosti spremljanja tako, da bi zagotavljal strokovno podporo.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Da bi zagotovili kar največjo varnost javnega zdravja, bi morale države članice poskrbeti za nedvoumno in uravnoteženo porazdelitev odgovornosti za uporabo pristopa, ki temelji na tveganju, v skladu s svojim nacionalnim institucionalnim in pravnim okvirom.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V primeru neizpolnjevanja zahtev te direktive bi morala zadevna država članica takoj raziskati vzrok in zagotoviti, da se čimprej izvedejo potrebni sanacijski ukrepi za ponovno vzpostavitev kakovosti vode. V primerih, ko oskrba z vodo predstavlja možno nevarnost za zdravje ljudi, bi bilo treba oskrbo s tako vodo prepovedati ali omejiti njeno uporabo. Poleg tega je treba pojasniti, da bi morale države članice neizpolnjevanje minimalnih zahtev za vrednosti, povezane z mikrobiološkimi in kemijskimi parametri, samodejno šteti kot možno nevarnost za zdravje ljudi. V primeru potrebe po sanacijskem ukrepu za ponovno vzpostavitev kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, v skladu s členom 191(2) Pogodbe, bi bilo treba dati prednost ukrepom, ki urejajo problem pri viru.

(15)  V primeru neizpolnjevanja zahtev te direktive bi morala zadevna država članica takoj raziskati vzrok in zagotoviti, da se čim prej izvedejo potrebni sanacijski ukrepi za ponovno vzpostavitev kakovosti vode. V primerih, ko oskrba z vodo predstavlja možno nevarnost za zdravje ljudi, bi bilo treba oskrbo s tako vodo prepovedati ali omejiti njeno uporabo, morebitnim prizadetim državljanom pa zagotoviti ustrezne informacije. Poleg tega bi morale države članice v primeru neizpolnjevanja minimalnih zahtev za vrednosti, povezane z mikrobiološkimi in kemijskimi parametri, ugotoviti, ali preseganje vrednosti pomeni možno tveganje za zdravje ljudi. Zato bi morale države članice upoštevati zlasti raven preseganja minimalnih zahtev in vrsto zadevnega parametra. V primeru potrebe po sanacijskem ukrepu za ponovno vzpostavitev kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, v skladu s členom 191(2) Pogodbe, bi bilo treba dati prednost ukrepom, ki urejajo problem pri viru.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Pomembno je preprečiti, da bi onesnažena voda povzročila nevarnost za zdravje ljudi. Zato bi bilo treba oskrbo s tako vodo prepovedati oziroma omejiti njeno uporabo.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Države članice ne bi več smele imeti pooblastila, da dovolijo odstopanja od te direktive. Prvotni namen odstopanj je bil, da se da državam članicam na voljo do devet let za odpravo neskladnosti z vrednostjo parametra. Izkazalo se je, da je ta postopek obremenjujoč tako za države članice kot tudi za Komisijo. Poleg tega je v nekaterih primerih povzročil zamude pri sprejemanju sanacijskih ukrepov, saj se je možnost odstopanja štela za prehodno obdobje. Določbo o odstopanjih bi bilo zato treba črtati. Zaradi varovanja zdravja ljudi bi se morale v primeru prekoračitve vrednosti parametra določbe v zvezi s sanacijskimi ukrepi uporabljati takoj, brez možnosti odstopanja od vrednosti parametra. Odstopanja, ki so jih države članice odobrile v skladu s členom 9 Direktive 98/83/ES in ki se še vedno uporabljajo ob začetku veljavnosti te direktive, pa bi se morala še naprej uporabljati do prenehanja odstopanja, vendar se jih ne bi smelo obnoviti.

(16)  Države članice bi morale imeti pooblastilo, da dovolijo odstopanja od te direktive. Prvotni namen odstopanj je bil, da se da državam članicam na voljo do devet let za odpravo neustrezanja vrednosti parametra. Izkazalo se je, da je glede na raven ambicioznosti direktive ta postopek za države članice uporaben. Vendar je treba opozoriti, da je ta postopek v nekaterih primerih povzročil zamude pri sprejemanju sanacijskih ukrepov, saj se je možnost odstopanja včasih štela za prehodno obdobje. A glede na zaostritev parametrov kakovosti, opredeljenih v tej direktivi, in vse pogostejše odkrivanje novih onesnaževal, v zvezi s katerimi so potrebni strožji ukrepi ocenjevanja, spremljanja in upravljanja, bi bilo treba ohraniti postopek odstopanja in ga prilagoditi tem okoliščinam, vendar le, če ne ogrožajo zdravja ljudi in če oskrbe z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, na zadevnem območju ni mogoče ohranjati na drug, razumen način. Določbo o odstopanjih iz Direktive 98/83/ES bi bilo zato treba spremeniti, da bi državam članicam omogočili hitrejše in učinkovitejše izpolnjevanje zahtev te direktive. Poleg tega bi se morala odstopanja, ki so jih države članice odobrile v skladu s členom 9 Direktive 98/83/ES in ki se še vedno uporabljajo ob začetku veljavnosti te direktive, še naprej uporabljati, kot je opredeljeno v določbah, ki se uporabljajo v času, ko je odstopanje odobreno.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Komisija je v svojem odgovoru na državljansko pobudo „Pravica do vode“ leta 201483 pozvala države članice, naj v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije vsem državljanom zagotovijo dostop do najnujnejše oskrbe z vodo. Poleg tega se je zavezala, da si bo „z okoljskimi politikami […] še naprej prizadevala za […] izboljšanje dostopa do varne pitne vode za vse državljane“84. To je v skladu s ciljem trajnostnega razvoja št. 6 ZN in z njim povezanim ciljem „vsem omogočiti enakopraven dostop do čiste in poceni pitne vode“. Koncept enakopravnega dostopa zajema širok spekter vidikov, kot so razpoložljivost (npr. zaradi geografskih razlogov, pomanjkanja infrastrukture ali posebnih razmer nekaterih delov prebivalstva), kakovost, sprejemljivost ali cenovna dostopnost. Glede cenovne dostopnosti vode je treba opozoriti, da lahko države članice pri določanju tarif za vodo v skladu z načelom povračila stroškov iz Direktive 2000/60/ES upoštevajo spremembe v ekonomskih in socialnih pogojih za prebivalstvo ter lahko zato sprejmejo socialne tarife ali ukrepe za zaščito prebivalstva iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij. Ta direktiva obravnava zlasti vidike dostopa do vode, ki so povezani s kakovostjo in razpoložljivostjo. Da bi obravnavali navedene vidike, se odzvali na evropsko državljansko pobudo in prispevali k izvajanju načela 20 evropskega stebra socialnih pravic85, v skladu s katerim ima „vsakdo […] pravico dostopa do kakovostnih osnovnih storitev, vključno z vodo,“ bi se moralo od držav članic zahtevati, da vprašanje dostopa do vode obravnavajo na nacionalni ravni, pri čemer pa bi morale imeti možnost, da do določene mere same odločajo o točni vrsti ukrepa, ki naj bi se izvedel. To je mogoče z ukrepi, ki so med drugim namenjeni izboljšanju dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, za vse, na primer s prosto dostopnimi fontanami v mestih, ter spodbujanju njene uporabe z omogočanjem proste oskrbe z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, v javnih zgradbah in restavracijah.

(17)  Komisija je v svojem odgovoru na državljansko pobudo „Pravica do vode“ leta 201483 pozvala države članice, naj v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije vsem državljanom zagotovijo dostop do najnujnejše oskrbe z vodo. Poleg tega se je zavezala, da si bo „z okoljskimi politikami […] še naprej prizadevala za […] izboljšanje dostopa do varne pitne vode za vse državljane“84. To je v skladu s členoma 1 in 2 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. To je tudi v skladu s ciljem trajnostnega razvoja št. 6 OZN in z njim povezanim ciljem „vsem omogočiti enakopraven dostop do čiste in poceni pitne vode“. Koncept enakopravnega dostopa zajema širok spekter vidikov, kot so razpoložljivost (npr. zaradi geografskih razlogov, pomanjkanja infrastrukture ali posebnih razmer nekaterih delov prebivalstva), kakovost, sprejemljivost ali cenovna dostopnost. Glede cenovne dostopnosti vode je treba opozoriti, da lahko države članice, če določajo tarife za vodo v skladu z načelom povračila stroškov iz Direktive 2000/60/ES, brez poseganja v njen člen 9(4) upoštevajo spremembe v ekonomskih in socialnih pogojih za prebivalstvo ter lahko zato sprejmejo socialne tarife ali ukrepe za zaščito prebivalstva iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij. Ta direktiva obravnava zlasti vidike dostopa do vode, ki so povezani s kakovostjo in razpoložljivostjo. Da bi obravnavali navedene vidike, se odzvali na evropsko državljansko pobudo in prispevali k izvajanju načela 20 evropskega stebra socialnih pravic85, v skladu s katerim ima „vsakdo […] pravico dostopa do kakovostnih osnovnih storitev, vključno z vodo,“ bi se moralo od držav članic zahtevati, da vprašanje dostopa do poceni vode obravnavajo na nacionalni ravni, pri čemer pa bi morale imeti možnost, da do določene mere same odločajo o točni vrsti ukrepa, ki naj bi se izvedel. To je mogoče z ukrepi, ki so med drugim namenjeni izboljšanju dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, za vse, na primer s preprečitvijo uvedbe strožjih zahtev glede kakovosti vode, ki ni utemeljena z vidika javnega zdravja in zaradi katere bi se voda za državljane le podražila, s prosto dostopnimi fontanami v mestih, ter spodbujanju njene uporabe z omogočanjem proste oskrbe z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, v javnih zgradbah, restavracijah, nakupovalnih in rekreacijskih središčih ter tranzitnih in obljudenih območjih, kot so železniške postaje in letališča. Države članice bi morale imeti proste roke pri določanju prave kombinacije teh instrumentov glede na svoje konkretne nacionalne razmere.

_________________

_________________

83 COM(2014)177 final

83 COM(2014)177 final

84 COM(2014)177 final, str. 12.

84 COM(2014)177 final, str. 12.

85 Medinstitucionalna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic (2017/C 428/09) z dne 17. novembra 2017 (UL C 428, 13.12.2017, str. 10).

85 Medinstitucionalna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic (2017/C 428/09) z dne 17. novembra 2017 (UL C 428, 13.12.2017, str. 10).

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Evropski parlament je v svoji resoluciji o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“86, zahteval, „da bi morale države članice nameniti posebno pozornost potrebam ranljivih skupin v družbi“87. Posebne razmere manjšinskih kultur, kot so Romi, Sinti, Kalé in potujoče skupine (Travellers, Gens du voyage) itd., ne glede na to, ali prebivajo na enem mestu ali ne, zlasti pomanjkanje njihovega dostopa do pitne vode, so bile priznane tudi v poročilu Komisije o izvajanju okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov88 in v priporočilu Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah89. Glede na to splošno ozadje je primerno, da države članice ranljivim in marginaliziranim skupinam namenijo posebno pozornost tako, da sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev dostopa teh skupin do vode. Brez poseganja v pravico držav članic do opredelitve teh skupin, bi te bi morale vključevati vsaj begunce, nomadske skupnosti, brezdomce in manjšinske kulture, kot so Romi, Sinti, Kalé in potujoče skupine (Travellers, Gens du voyage) itd., ne glede na to, ali prebivajo na enem mestu ali ne. Takšni ukrepi za zagotavljanje dostopa, ki so prepuščeni presoji držav članic, lahko na primer vključujejo zagotavljanje alternativnih sistemov oskrbe (individualne naprave za čiščenje), zagotavljanje vode prek cistern (tovornjaki in cisterne) in zagotavljanje potrebne infrastrukture za taborišča.

(18)  Evropski parlament je v svoji resoluciji o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“86, zahteval, „da bi morale države članice nameniti posebno pozornost potrebam ranljivih skupin v družbi“87. Posebne razmere manjšinskih kultur, kot so Romi in potujoče skupine, ne glede na to, ali prebivajo na enem mestu ali ne, zlasti pomanjkanje njihovega dostopa do pitne vode, so bile priznane tudi v poročilu Komisije o izvajanju okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov88 in v priporočilu Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah89. Glede na to splošno ozadje je primerno, da države članice ranljivim in marginaliziranim skupinam namenijo posebno pozornost tako, da sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev dostopa teh skupin do vode. Ob upoštevanju načela povračila stroškov iz Direktive 2000/60/ES bi morale države članice izboljšati dostop do vode za ranljive in marginalizirane skupine, pri tem pa ne smejo ogroziti oskrbe s poceni kakovostno vodo za vse. Brez poseganja v pravico držav članic do opredelitve teh skupin, bi te morale vključevati vsaj begunce, nomadske skupnosti, brezdomce in manjšinske kulture, kot so Romi in potujoče skupine, ne glede na to, ali prebivajo na enem mestu ali ne. Takšni ukrepi za zagotavljanje dostopa, ki so prepuščeni presoji držav članic, lahko na primer vključujejo zagotavljanje alternativnih sistemov oskrbe (individualne naprave za čiščenje), zagotavljanje vode prek cistern (tovornjaki in cisterne) in zagotavljanje potrebne infrastrukture za taborišča. Če so za te obveznosti odgovorni javni organi, bi jim morale države članice zagotoviti zadostna finančna sredstva ter tehnične in materialne zmogljivosti ter jih podpirati, na primer z nudenjem strokovne pomoči. Javni organi ne bi smeli imeti nesorazmernih stroškov zaradi oskrbe ranljivih in marginaliziranih skupin z vodo.

_________________

_________________

86 P8_TA(2015)0294

86 P8_TA(2015)0294

87 P8_TA(2015)0294, odstavek 62.

87 P8_TA(2015)0294, odstavek 62.

88 COM(2014) 209 final.

88 COM(2014) 209 final.

89 Priporočilo Sveta (2013/C 378/01) z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah (UL C 378, 24.12.2013, str. 1).

89 Priporočilo Sveta (2013/C 378/01) z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah (UL C 378, 24.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Sedmi okoljski akcijski načrt do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“90 zahteva dostop javnosti do jasnih informacij o okolju na nacionalni ravni. Direktiva 98/83/ES je zagotavljala le pasiven dostop do informacij, kar pomeni, da so morale države članice zgolj zagotoviti, da so bile informacije na voljo. Te določbe bi bilo zato treba nadomestiti in zagotoviti, da so aktualne informacije lahko dostopne, na primer na spletnem mestu, povezava do katerega bi se morala dejavno razširjati. Aktualne informacije bi morale poleg rezultatov programov spremljanja stanja vključevati tudi dodatne informacije, ki bi lahko bile koristne za javnost, kot so npr. informacije o indikatorjih (železo, trdota, minerali itd.), ki pogosto vplivajo na mnenje potrošnikov o vodovodni vodi. Zato bi bilo treba indikatorske parametre iz Direktive 98/83/ES, ki niso zagotavljali informacij v zvezi z zdravjem, nadomestiti s spletnimi informacijami o teh parametrih. Zelo velikim dobaviteljem vode bi morale biti v spletni obliki na voljo tudi dodatne informacije, med drugim o energijski učinkovitosti, vodenju, upravljanju, stroškovni strukturi in obdelavi. Predpostavlja se, da bosta boljše znanje potrošnikov in večja preglednost prispevala k okrepitvi zaupanja državljanov v dobavljeno vodo. To naj bi prispevalo k večji uporabi vodovodne vode, s čimer bi se zmanjšali plastični odpadki in emisije toplogrednih plinov, kar bi imelo pozitiven vpliv na blažitev podnebnih sprememb in celotno okolje.

(19)  Sedmi okoljski akcijski načrt do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“90 zahteva dostop javnosti do jasnih informacij o okolju na nacionalni ravni. Direktiva 98/83/ES je zagotavljala le pasiven dostop do informacij, kar pomeni, da so morale države članice zgolj zagotoviti, da so bile informacije na voljo. Te določbe bi bilo zato treba nadomestiti in zagotoviti, da so aktualne informacije uporabnikom razumljive, ustrezne zanje in lahko dostopne, na primer v knjižici, na spletnem mestu ali prek pametne aplikacije. Aktualne informacije bi morale poleg rezultatov programov spremljanja stanja vključevati tudi dodatne informacije, ki bi lahko bile koristne za javnost, kot so npr. rezultati spremljanja dobaviteljev vode v zvezi s parametri kakovosti vode in informacije o indikatorskih parametrih iz dela Ba Priloge I. Zelo velikim dobaviteljem vode bi morale biti v spletni obliki na voljo tudi dodatne informacije, med drugim o vodenju, strukturi tarif in obdelavi. Boljša ozaveščenost potrošnikov o ustreznih informacijah in večja preglednost bi morali biti namenjeni okrepitvi zaupanja državljanov v dobavljeno vodo, pa tudi v storitve za rabo vode, kar bi tudi prispevalo k večji uporabi vodovodne vode za pitje, s čimer bi se lahko zmanjšali uporaba plastike in količina plastičnih odpadkov ter emisije toplogrednih plinov, kar bi imelo pozitiven vpliv na blažitev podnebnih sprememb in celotno okolje.

_________________

_________________

90 Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (UL L 354, 28.12.2013, str. 171).

90 Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (UL L 354, 28.12.2013, str. 171).

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Iz istih razlogov in da bi se povečala ozaveščenost potrošnikov glede posledic porabe vode, bi morali ti (na primer na računih ali prek pametnih aplikacij) prejeti tudi informacije o porabljeni količini, stroškovni strukturi tarife, ki jo zaračunava dobavitelj vode, vključno s spremenljivimi in stalnimi stroški, ter o ceni litra vode, namenjene za prehrano ljudi, kar bi omogočilo primerjavo s ceno ustekleničene vode.

(20)  Iz istih razlogov in da bi se povečala ozaveščenost potrošnikov glede posledic porabe vode, bi morali ti (na primer na računih ali prek pametnih aplikacij) prejeti tudi zlahka dostopne informacije, na primer na računu ali prek pametne aplikacije, o letni porabljeni količini, njenem spreminjanju in primerjavi s povprečno porabo gospodinjstev, če ima dobavitelj vode to informacijo na voljo, strukturi tarife, ki jo zaračunava dobavitelj vode, vključno s porazdelitvijo spremenljivih in stalnih deležev stroškov, ter o ceni litra vode, namenjene za prehrano ljudi, kar bi omogočilo primerjavo s ceno ustekleničene vode.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Načela, ki se upoštevajo pri določanju tarif za vodo, namreč povračilo stroškov storitev za rabo vode ter „plača povzročitelj obremenitve“, so določena v Direktivi 2000/60/ES. Vendar finančna vzdržnost zagotavljanja storitev za rabo vode ni vedno zagotovljena, zato včasih prihaja do nezadostnega vlaganja v vzdrževanje vodne infrastrukture. Zaradi izboljšanja tehnik spremljanja so stopnje iztekanja vode, ki je predvsem posledica tovrstnega nezadostnega vlaganja, čedalje bolj očitne in na ravni Unije bi bilo treba spodbujati zmanjšanje izgube vode, da bi se izboljšala učinkovitost vodne infrastrukture. V skladu z načelom subsidiarnosti bi bilo treba to vprašanje obravnavati s povečanjem preglednosti ter obveščanjem potrošnikov o stopnjah iztekanja vode in energijski učinkovitosti.

(21)  Temeljna načela, ki se upoštevajo pri določanju tarif za vodo, brez poseganja v člen 9(4) Direktive 2000/60/ES, namreč povračilo stroškov storitev za rabo vode ter „plača povzročitelj obremenitve“, so določena v navedeni direktivi. Vendar finančna vzdržnost zagotavljanja storitev za rabo vode ni vedno zagotovljena, zato včasih prihaja do nezadostnega vlaganja v vzdrževanje vodne infrastrukture. Zaradi izboljšanja tehnik spremljanja so ravni iztekanja vode, ki je predvsem posledica tovrstnega nezadostnega vlaganja, čedalje bolj očitne in na ravni Unije bi bilo treba spodbujati zmanjšanje izgube vode, da bi se izboljšala učinkovitost vodne infrastrukture. V skladu z načelom subsidiarnosti bi bilo treba potrošnike bolj pregledno obveščati o tem vprašanju in jih tako ozaveščati.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Cilj Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta91 je zagotoviti pravico do dostopa do informacij o okolju v državah članicah v skladu z Aarhuško konvencijo. Vključuje široke obveznosti, povezane z zagotavljanjem informacij o okolju na zahtevo in dejavnim razširjanjem takih informacij. Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta92 ima tudi široko področje uporabe in zajema izmenjavo prostorskih informacij, vključno z zbirkami podatkov o različnih okoljskih temah. Pomembno je, da določbe te direktive v zvezi z dostopom do informacij in dogovori o izmenjavi podatkov dopolnjujejo navedeni direktivi in ne vzpostavljajo ločene pravne ureditve. Zato določbe te direktive v zvezi z obveščanjem javnosti in informacijami o spremljanju izvajanja ne bi smele posegati v določbe direktiv 2003/4/ES in 2007/2/ES.

(22)  Cilj Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta91 je zagotoviti pravico do dostopa do informacij o okolju v državah članicah. Vključuje široke obveznosti, povezane z zagotavljanjem informacij o okolju na zahtevo in dejavnim razširjanjem takih informacij. Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta92 ima tudi široko področje uporabe in zajema izmenjavo prostorskih informacij, vključno z zbirkami podatkov o različnih okoljskih temah. Pomembno je, da določbe te direktive v zvezi z dostopom do informacij in dogovori o izmenjavi podatkov dopolnjujejo navedeni direktivi in ne vzpostavljajo ločene pravne ureditve. Zato določbe te direktive v zvezi z obveščanjem javnosti in informacijami o spremljanju izvajanja ne bi smele posegati v določbe direktiv 2003/4/ES in 2007/2/ES.

_________________

_________________

91 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

91 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

92 Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

92 Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1).

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  V skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje bi morala Komisija opraviti vrednotenje te direktive v določenem obdobju od datuma, določenega za njen prenos. To vrednotenje bi moralo temeljiti na izkušnjah in podatkih, pridobljenih med izvajanjem Direktive, ustreznih znanstvenih, analitičnih in epidemioloških podatkih ter razpoložljivih priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

(25)  V skladu z odstavkom 22 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje bi morala Komisija opraviti vrednotenje te direktive v določenem obdobju od datuma, določenega za njen prenos. To vrednotenje bi moralo temeljiti na izkušnjah in podatkih, pridobljenih med izvajanjem direktive, razpoložljivih priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije ter ustreznih znanstvenih, analitičnih in epidemioloških podatkih.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Zaradi prilagoditve te direktive znanstvenemu in tehničnemu napredku ali zaradi določitve zahtev spremljanja za namene ocene nevarnosti in ocene tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo z namenom spremembe prilog I do IV k tej direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Poleg tega je pooblastilo iz opombe 10 dela C Priloge I k Direktivi 98/83/ES za določitev metod in pogostnosti spremljanja radioaktivnih snovi zaradi sprejetja Direktive Sveta 2013/51/Euratom96 postalo zastarelo in bi ga bilo zato treba črtati. Pooblastilo iz drugega pododstavka dela A Priloge II k Direktivi 98/83/ES v zvezi s spremembami Direktive ni več potrebno in bi ga bilo treba črtati.

(28)  Zaradi prilagoditve te direktive znanstvenemu in tehničnemu napredku ali zaradi določitve zahtev spremljanja za namene ocene nevarnosti in ocene tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe z namenom spremembe prilog I do IV k tej direktivi in sprejeti vse potrebne ukrepe v skladu s spremembami iz člena 10a. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Poleg tega je pooblastilo iz opombe 10 dela C Priloge I k Direktivi 98/83/ES za določitev metod in pogostnosti spremljanja radioaktivnih snovi zaradi sprejetja Direktive Sveta 2013/51/Euratom96 postalo zastarelo in bi ga bilo zato treba črtati. Pooblastilo iz drugega pododstavka dela A Priloge II k Direktivi 98/83/ES v zvezi s spremembami Direktive ni več potrebno in bi ga bilo treba črtati.

_________________

_________________

96 Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka (UL L 296, 7.11.2013, str. 12).

96 Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka (UL L 296, 7.11.2013, str. 12).

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva ureja kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi.

1.  Ta direktiva ureja kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, za vse v Uniji.

Obrazložitev

Potrebno zaradi notranje doslednosti besedila. Uvedba dostopa do vode (člen 13) ni bila upoštevana v členu 1 predloga Komisije.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Cilj te direktive je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki vsakršne kontaminacije vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista.

2.  Cilj te direktive je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki vsakršne kontaminacije vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista, ter spodbujanje splošnega dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi.

Obrazložitev

Potrebno zaradi notranje doslednosti besedila. Uvedba dostopa do vode (člen 13) ni bila upoštevana v členu 1 predloga Komisije.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. „voda, namenjena za prehrano ljudi“ pomeni vso vodo v svojem prvotnem stanju ali po čiščenju, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi hrane , proizvodnji ali za druge gospodinjske namene tako v javnih kot tudi v zasebnih prostorih , ne glede na svoje poreklo in ne glede na to, ali se zagotavlja iz vodovodnega omrežja ali cisterne ali se, v primeru izvirske vode, toči v steklenice ;

1. „voda, namenjena za prehrano ljudi“ pomeni vso vodo v svojem prvotnem stanju ali po čiščenju, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi ali proizvodnji hrane ali za druge živilske namene ali za druge gospodinjske namene tako v javnih kot tudi v zasebnih prostorih, vključno z živilskimi dejavnostmi, ne glede na svoje poreklo in ne glede na to, ali se zagotavlja iz vodovodnega omrežja, iz cisterne ali se toči v steklenice ali druge posode;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  „hišno vodovodno omrežje“ pomeni cevi, opremo in naprave, ki so nameščene med pipami, ki se običajno uporabljajo pri prehrani ljudi tako v javnih kot tudi v zasebnih prostorih in distribucijskim omrežjem, vendar samo, če zanje ni odgovoren dobavitelj vode v svoji vlogi dobavitelja vode v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  „dobavitelj vode“ pomeni subjekt, ki dobavi v povprečju najmanj 10 m3 vode, namenjene za prehrano ljudi, na dan;

3.  „dobavitelj vode“ pomeni pravni subjekt, ki dobavi v povprečju najmanj 10 m3 vode, namenjene za prehrano ljudi, na dan.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  „zelo majhen dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi manj kot 50 m3 vode ali oskrbuje manj kot 250 oseb.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. „mali dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi manj kot 500 m3 vode ali oskrbuje manj kot 5 000 oseb;

4. „mali dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi manj kot 500 m3 vode ali oskrbuje manj kot 2500 oseb;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  „srednje velik dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi najmanj 500 m3 vode ali oskrbuje najmanj 2500 oseb.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. „veliki dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi najmanj 500 m3 vode ali oskrbuje najmanj 5 000 oseb;

5. „veliki dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi najmanj 5000 m3 vode ali oskrbuje najmanj 25 000 oseb;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. „zelo veliki dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi najmanj 5 000 m3 vode ali oskrbuje najmanj 50 000 oseb;

6. „zelo veliki dobavitelj vode“ pomeni dobavitelja vode, ki na dan dobavi najmanj 20 000 m3 vode ali oskrbuje najmanj 100 000 oseb;

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. „prednostni prostori“ pomeni velike prostore z več uporabniki, ki so potencialno izpostavljeni tveganjem, povezanim z vodo, kot so bolnišnice, zdravstvene ustanove, zgradbe z nastanitvenimi zmogljivostmi, kazenske ustanove in površine za taborjenje, kakor jih opredelijo države članice;

7. „prednostni prostori“ pomeni velike, negospodinjske prostore, v katerih je več oseb, zlasti občutljivih, potencialno izpostavljenih tveganjem, povezanim z vodo, kot so bolnišnice, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele, šole, univerze in druge izobraževalne ustanove, vrtci in jasli, športni, rekreacijski, prostočasni in razstavni objekti, zgradbe z nastanitvenimi zmogljivostmi, kazenske ustanove in površine za taborjenje, kakor jih opredelijo države članice.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  „živilska dejavnost“ pomeni živilsko dejavnost, kot je opredeljena v točki (2) člena 3 Uredbe (ES) št. 178/2002.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila. Ta opredelitev pojasnjuje pomen izraza v tej direktivi in zagotavlja skladnost z že veljavno zakonodajo.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za vodo, ki se uporablja v živilskih dejavnostih za proizvajanje, obdelavo, zaščito ali trženje proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi, se uporabljajo le členi 4, 5, 6 in 11 te direktive. Kljub temu pa noben od členov iz te direktive ne velja, če lahko izvajalec živilske dejavnosti pristojnemu nacionalnemu organu zadovoljivo dokaže, da kakovost vode, ki jo uporablja, ne vpliva na higieno proizvodov ali snovi, ki nastanejo pri njegovi dejavnosti, in da so ti proizvodi ali snovi skladni z Uredbo (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta1a..

 

________________

 

1a Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1);

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Proizvajalec vode, namenjene za prehrano ljudi, ki se toči v steklenice ali druge posode, se ne šteje za dobavitelja vode.

 

Določbe te direktive se uporabljajo za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se toči v steklenice ali druge posode, če niso zajete v obveznostih po drugi zakonodaji Unije.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Za pomorska plovila, ki razsoljujejo vodo, prevažajo potnike in delujejo kot dobavitelji vode, veljajo le členi 1 do 7 in 9 do 12 te direktive ter njene priloge.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  države članice so sprejele vse druge ukrepe, potrebne za izpolnjevanje zahtev iz členov 5 do 12 te direktive.

(c)  države članice so sprejele vse druge ukrepe, potrebne za izpolnjevanje zahtev iz:

 

(i)  členov 4 do 12 te direktive za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se končnim uporabnikom dobavi iz distribucijskega omrežja ali iz cisterne;

 

(ii)  členov 4, 5 in 6 ter 11(4) te direktive za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se toči v steklenice ali druge posode v živilski dejavnosti;

 

(iii)  členov 4, 5, 6 in 11 te direktive za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se proizvede in uporabi v živilski dejavnosti za proizvodnjo, obdelavo in distribucijo hrane.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti za izvajanje te direktive, v nobenem primeru nimajo za posledico neposredno ali posredno poslabšanje sedanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, ali povečanje onesnaženosti voda, ki se uporabljajo za pripravo vode , namenjene za prehrano ljudi .

2.  Države članice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti za izvajanje te direktive, v celoti upoštevajo previdnostno načelo in v nobenem primeru nimajo za posledico neposrednega ali posrednega poslabšanja sedanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, ali povečanja onesnaženosti voda, ki se uporabljajo za pripravo vode, namenjene za prehrano ljudi.

Obrazložitev

Povezava s previdnostnim načelom naj bo v tem členu izrecno navedena, saj bi moralo še posebno po uvedbi pristopa, ki temelji na tveganju, to načelo prispevati k podpori pristopa k obveznostim držav članic v tej direktivi

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da pristojni organi izvajajo oceno ravni iztekanja vode na njihovem ozemlju in možnosti za zmanjšanje iztekanja vode v sektorju pitne vode. Pri tej oceni se upoštevajo ustrezni zdravstveni, okoljski, tehnični in gospodarski vidiki javnega zdravja. Države članice do 31. decembra 2022 sprejmejo nacionalne cilje za zmanjšanje ravni iztekanja pri dobaviteljih vode na njihovem ozemlju do 31. decembra 2030. Države članice lahko tudi podajo ustrezne spodbude, s pomočjo katerih se zagotovi, da bodo dobavitelji vode na njihovem ozemlju dosegli nacionalne cilje.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Če pristojni organ, odgovoren za proizvodnjo in distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi, dobavitelju vode v celoti ali delno izroči v upravljanje dejavnost proizvodnje ali dobave vode, se v pogodbi med pristojnim organom in dobaviteljem vode določi odgovornosti obeh strani v pogodbi v skladu s to direktivo.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo vrednosti za parametre, navedene v Prilogi I, ki veljajo za vodo, namenjeno za prehrano ljudi , in ne smejo biti manj stroge od vrednosti iz navedene priloge .

1.  Države članice določijo vrednosti za parametre, navedene v Prilogi I, ki veljajo za vodo, namenjeno za prehrano ljudi.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Vrednosti iz odstavka 1 niso manj stroge od tistih iz delov A, B in Ba Priloge I. Kar zadeva parametre iz dela Ba Priloge I, so vrednosti določene le za namene spremljanja in izpolnjevanja obveznosti iz člena 12.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da čistilna sredstva, materiali in dezinfekcijski postopki, ki se uporabljajo za namene dezinfekcije v sistemu oskrbe z vodo, ne vplivajo negativno na kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi. Vsako onesnaženje vode, namenjene za prehrano ljudi, zaradi uporabe takšnih sredstev, materialov in postopkov je treba čim bolj zmanjšati, ne da bi bila pri tem ogrožena učinkovitost dezinfekcije.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje doslednosti besedila.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5 za parametre iz delov A in B Priloge I , morajo ustrezati vrednostim:

Vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5 za parametre iz delov A, B in C Priloge I, morajo ustrezati vrednostim:

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za izvirske vode na mestu, kjer se voda toči v steklenice .

(c)  za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se toči v steklenice ali druge posode na mestu, kjer se voda toči v steklenice ali druge posode.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  za vodo, ki se uporablja v živilski dejavnosti in ki jo dobavlja dobavitelj vode, na mestu, kjer se voda dobavi dejavnosti.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za vodo iz točke (a) odstavka 1 velja, da so države članice izpolnile svoje obveznosti v skladu s tem členom, če se lahko ugotovi, da je do neustrezanja parametrom, določenih v členu 5, prišlo zaradi zasebnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, razen v prednostnih prostorih.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ocena nevarnosti vodnih teles, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi, v skladu s členom 8;

(a)  ocena nevarnosti vodnih teles ali njihovih delov, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi, ki jo opravijo države članice v skladu s členom 8;

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ocena tveganja pri oskrbi, ki jo izvedejo dobavitelji vode za namene spremljanja kakovosti vode, ki jo dobavljajo, v skladu s členom 9 in delom C Priloge II;

(b)  ocena tveganja pri oskrbi, ki jo izvedejo dobavitelji vode v vsakem sistemu oskrbe z vodo za namene varovanja in spremljanja kakovosti vode, ki jo dobavljajo, v skladu s členom 9 in delom C Priloge II;

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice lahko izvajanje pristopa, ki temelji na tveganju, prilagodijo, ne da bi ogrozile cilja te direktive glede kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, in zdravja potrošnikov, kadar obstajajo posebne omejitve zaradi geografskih razmer, kot je oddaljenost ali dostopnost vodooskrbnega območja.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice v skladu s svojim institucionalnim in pravnim okvirom zagotovijo, da se med deležnike, kot jih opredeli država članica, jasno in ustrezno porazdeli odgovornosti za uporabo pristopa, ki temelji na tveganju, v zvezi z vodnimi telesi, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi in hišna vodovodna omrežja. Taka porazdelitev odgovornosti se prilagodi njihovemu institucionalnemu in pravnemu okviru.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ocene nevarnosti se izvedejo do [3 leta po končnem datumu za prenos te direktive]. Ponovno se pregledajo vsaka 3 leta in se po potrebi posodobijo.

2.  Ocene nevarnosti se izvedejo do [3 leta po končnem datumu za prenos te direktive]. Ponovno se pregledajo vsaka 3 leta, pri čemer se upošteva zahteva iz člena 7 Direktive 2000/60/ES, da države članice opredelijo vodna telesa, in se po potrebi posodobijo.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ocene tveganja pri oskrbi zelo veliki in veliki dobavitelji vode izvedejo do [3 leta po končnem datumu za prenos te direktive], mali dobavitelji vode pa do [6 let po končnem datumu za prenos te direktive]. Ponovno se pregledujejo v rednih intervalih najmanj vsakih šest let in se po potrebi posodobijo.

3.  Ocene tveganja pri oskrbi dobavitelji vode izvedejo do [6 let po končnem datumu za prenos te direktive]. Ponovno se pregledujejo v rednih intervalih najmanj vsakih šest let in se po potrebi posodobijo.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice v skladu s členoma 8 in 9 te direktive sprejmejo potrebne popravne ukrepe v okviru programov ukrepov in načrtov upravljanja povodij iz členov 11 in 13 Direktive 2000/60/ES.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ocene tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu se izvedejo do [3 leta po končnem datumu za prenos te direktive]. Ponovno se pregledajo vsaka 3 leta in se po potrebi posodobijo.

4.  Ocene tveganja pri distribuciji v prostorih iz člena 10(1) se izvedejo do [3 leta po končnem datumu za prenos te direktive]. Ponovno se pregledajo vsaka 3 leta in se po potrebi posodobijo.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocena nevarnosti vodnih teles, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi

Ocena, spremljanje in upravljanje nevarnosti vodnih teles, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člena 6 in 7 Direktive 2000/60/ES države članice zagotovijo, da se ocena nevarnosti izvede na vodnih telesih, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi, in zagotavljajo v povprečju več kot 10 m3 na dan. Ocena nevarnosti vključuje naslednje elemente:

1.  Brez poseganja v Direktivo 2000/60/ES, zlasti v njene člene 4 do 8, države članice skupaj s svojimi organi, pristojnimi za vodo, zagotovijo, da se ocena nevarnosti izvede na vodnih telesih, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi, in zagotavljajo v povprečju več kot 10 m3 na dan. Ocena nevarnosti vključuje naslednje elemente:

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določitev in prostorska opredelitev vseh odvzemnih mest na vodnih telesih, zajetih z oceno nevarnosti;

(a)  določitev in prostorska opredelitev vseh odvzemnih mest na vodnih telesih ali njihovih delih, zajetih z oceno nevarnosti. Podatki iz te točke so lahko občutljivi, zlasti kar zadeva varovanje javnega zdravja, zato države članice zagotovijo, da so zaščiteni in se posredujejo le ustreznim organom;

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kartiranje vodovarstvenih območij, kadar so bila ta območja določena v skladu s členom 7(3) Direktive 2000/60/ES, in zavarovanih območij iz člena 6 navedene direktive;

(b)  kartiranje vodovarstvenih območij, kadar so bila ta območja določena v skladu s členom 7(3) Direktive 2000/60/ES;

Obrazložitev

Kar zadeva zavarovana območja (med zavarovana območja iz člena 6 sodijo tudi varovana območja narave in območja, občutljiva na hranila), bi to presegalo področje uporabe direktive o pitni vodi. Zavarovana območja pitne vode morajo biti opredeljena v skladu s členom 7, zato sklicevanje na člen 6 ni potrebno.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  opredelitev nevarnosti in možnih virov onesnaževanja, ki prizadevajo vodna telesa, zajeta z oceno nevarnosti. V ta namen lahko države članice uporabijo pregled vplivov človekovega delovanja, ki je bil opravljen v skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES, in informacije o pomembnih obremenitvah, zbrane v skladu s točko 1.4 Priloge II k navedeni direktivi;

(c)  opredelitev nevarnosti in možnih virov onesnaževanja, ki prizadevajo vodna telesa ali njihove dele, zajeta z oceno nevarnosti. Taka opredelitev virov onesnaževanja se redno posodablja v skladu s členom 7. V ta namen lahko države članice uporabijo pregled vplivov človekovega delovanja, ki je bil opravljen v skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES, in informacije o pomembnih obremenitvah, zbrane v skladu s točko 1.4 Priloge II k navedeni direktivi;

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  redno spremljanje vodnih teles, zajetih z oceno nevarnosti ustreznih onesnaževal, izbranih z navedenih seznamov:

(d)  redno spremljanje vodnih teles ali njihovih delov, zajetih z oceno nevarnosti onesnaževal, ki so pomembna pri oskrbi z vodo in so izbrana z navedenih seznamov:

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka d – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  druga ustrezna onesnaževala, kot je mikroplastika, ali onesnaževala, značilna za povodje, ki so jih države članice določile na podlagi pregleda vplivov človekovega delovanja, ki je bil opravljen v skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES, in informacij o pomembnih obremenitvah, zbranih v skladu s točko 1.4 Priloge II k navedeni direktivi.

(iv)  parametri za namene spremljanja iz dela Ca Priloge I ali druga ustrezna onesnaževala, kot je mikroplastika, če obstaja metodologija za merjenje mikroplastike, kot je določena v členu 11(5b), ali onesnaževala, značilna za povodje, ki so jih države članice določile na podlagi pregleda vplivov človekovega delovanja, ki je bil opravljen v skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES, in informacij o pomembnih obremenitvah, zbranih v skladu s točko 1.4 Priloge II k navedeni direktivi.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Zelo majhni dobavitelji vode se lahko izvzamejo iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka, če je pristojni organ predhodno preverjeno in ažurno seznanjen z ustreznimi parametri iz omenjenih točk. To izvzetje pristojni organ ponovno pregleda vsaj vsaka 3 leta in ga po potrebi posodobi.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice dobavitelje vode, ki uporabljajo vodno telo, zajeto z oceno nevarnosti, obvestijo o rezultatih spremljanja, opravljenega v skladu z odstavkom 1(d), in lahko na podlagi rezultatov spremljanja:

črtano

(a)  od dobaviteljev vode zahtevajo, da v zvezi z nekaterimi parametri opravijo dodatno spremljanje ali čiščenje;

 

(b)  dobaviteljem vode dovolijo zmanjšanje pogostnosti spremljanja v zvezi z nekaterimi parametri, ne da bi se zahtevala ocena tveganja pri oskrbi, če ne gre za osnovne parametre v smislu točke 1 dela B Priloge II in če ni verjetno, da bi kateri koli dejavnik, ki ga je mogoče razumno predvideti, povzročil poslabšanje kakovosti vode.

 

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V primerih, ko se dobavitelju vode dovoli zmanjšanje pogostnosti spremljanja iz odstavka 2(b), države članice še naprej redno spremljajo navedene parametre v vodnem telesu, zajetem z oceno nevarnosti.

črtano

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi informacij, zbranih v skladu z odstavkoma 1 in 2 ter Direktive 2000/60/ES, države članice v sodelovanju z dobavitelji vode in drugimi zainteresiranimi stranmi sprejmejo naslednje ukrepe ali zagotovijo, da te ukrepe sprejmejo dobavitelji vode:

Na podlagi informacij, zbranih v skladu z odstavkoma 1 in 2 ter Direktive 2000/60/ES, države članice v sodelovanju z dobavitelji vode in drugimi zainteresiranimi stranmi sprejmejo naslednje ukrepe:

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  preventivni ukrepi za zmanjšanje potrebne stopnje čiščenja in varstvo kakovosti vode, vključno z ukrepi iz člena 11(3)(d) Direktive 2000/60/ES;

(a)  preventivni ukrepi za izognitev čiščenju ali zmanjšanje potrebne ravni čiščenja in varstvo kakovosti vode, vključno z ukrepi iz člena 11(3)(d) Direktive 2000/60/ES, ter ukrepi za zmanjšanje iztekanja vode iz omrežja;

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zagotovitev, da onesnaževalci v sodelovanju z dobavitelji vode in drugimi ustreznimi deležniki sprejmejo preventivne ukrepe za zmanjšanje potrebne ravni čiščenja ali izognitev temu in za varovanje kakovosti vode, vključno z ukrepi iz točke (d) člena 11(3) Direktive 2000/60/ES ter dodatnimi ukrepi, ki se zdijo potrebni na podlagi spremljanja, izvedenega v skladu s točko (d) odstavka 1 tega člena;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  blažilni ukrepi, ki se štejejo za potrebne na podlagi spremljanja, opravljenega v skladu z dostavkom 1(d), da bi se opredelil in obravnaval vir onesnaževanja.

(b)  blažilni ukrepi, ki se štejejo za potrebne na podlagi spremljanja, opravljenega v skladu z odstavkom 1(d), da bi se opredelil in obravnaval vir onesnaževanja in za izognitev morebitnemu dodatnemu čiščenju, ko se šteje, da preventivni ukrepi niso izvedljivi ali niso dovolj učinkoviti, da bi se pravočasno obravnaval vir onesnaževanja;

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah izvajalci storitev za rabo vode nimajo pravnih pooblastil za določanje in izvajanje preventivnih ukrepov ali ukrepov za blažitev, temveč je to v pristojnosti javnih organov. Da se zagotovi skladnost z določbami člena 7(3) okvirne direktive o vodah, bi morali preventivni ukrepi, ko je to mogoče, imeti prednost, da bi se zmanjšala potrebna stopnja čiščenja.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  kadar se ukrepi iz točk (aa) in (b) ne štejejo za zadostne za zagotovitev ustrezne zaščite za zdravje ljudi, se od dobaviteljev vode zahteva, da na mestu odvzema ali čiščenja izvajajo dodatno spremljanje nekaterih parametrov, če je to nujno potrebno za preprečitev tveganj za zdravje.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice dobavitelje vode, ki uporabljajo vodno telo ali dele vodnih teles, zajeto z oceno nevarnosti, obvestijo o rezultatih spremljanja, opravljenega v skladu s točko (d) odstavka 1, in lahko na podlagi rezultatov spremljanja ter informacij, zbranih v skladu z odstavkoma 1 in 2 in na podlagi Direktive 2000/60/EC:

 

(a)  dobaviteljem vode dovolijo zmanjšanje pogostnosti spremljanja v zvezi z nekaterimi parametri ali števila spremljanih parametrov, ne da bi se od njih zahtevala ocena tveganja pri oskrbi, če ti parametri niso osnovni parametri v smislu točke 1 dela B Priloge II in če ni verjetno, da bi kateri koli dejavnik, ki ga je mogoče razumno predvideti, povzročil poslabšanje kakovosti vode;

 

(b)  ko se dobavitelju vode dovoli zmanjšanje pogostnosti spremljanja iz točke (a), še naprej redno spremljajo navedene parametre v vodnem telesu, zajetem z oceno nevarnosti.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocena tveganja pri oskrbi

Ocena, spremljanje in upravljanje tveganja pri oskrbi

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dobavitelji vode izvedejo oceno tveganja pri oskrbi, da se omogoči prilagoditev pogostnosti spremljanja za vse parametre iz delov A in B Priloge I, ki niso osnovni parametri glede na del B Priloge II, odvisno od njihove prisotnosti v surovi vodi.

Države članice zagotovijo, da dobavitelji vode v skladu z delom C Priloge II izvedejo oceno tveganja pri oskrbi, da se omogoči prilagoditev pogostnosti spremljanja za vse parametre iz delov A, B in Ba Priloge I, ki niso osnovni parametri glede na del B Priloge II, odvisno od njihove prisotnosti v surovi vodi.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za te parametre države članice zagotovijo, da lahko dobavitelji vode odstopajo od pogostnosti vzorčenja, določene v delu B Priloge II, v skladu s specifikacijami iz dela C Priloge II.

Za te parametre države članice zagotovijo, da lahko dobavitelji vode odstopajo od pogostnosti vzorčenja, določene v delu B Priloge II, v skladu s specifikacijami iz dela C Priloge II ter odvisno od pojavljanja v surovi vodi in pri vzpostavljanju obdelave.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen se od dobaviteljev vode zahteva, da upoštevajo rezultate ocene nevarnosti, opravljene v skladu s členom 8 te direktive, ter spremljanja, opravljenega v skladu s členom 7(1) in členom 8 Direktive 2000/60/ES.

V ta namen dobavitelji vode upoštevajo rezultate ocene nevarnosti, opravljene v skladu s členom 8 te direktive, ter spremljanja, opravljenega v skladu s členom 7(1) in členom 8 Direktive 2000/60/ES.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice lahko zelo majhne dobavitelje vode izvzamejo iz odstavka 1, če pristojni organ pred tem pravočasno evidentira, da pozna ustrezne parametre, in presodi, da zaradi izvzetja ne bo prišlo do tveganj za zdravje ljudi, nič od tega pa ne posega v obveznosti tega organa, ki jih ima v skladu s členom 4.

 

Pristojni organ izvzetja najmanj vsaka tri leta – ali kadar se v povodju pojavi nova nevarnost onesnaževanja – pregleda in jih po potrebi posodobi.

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Oceno tveganja pri oskrbi odobrijo pristojni organi.

2.  Za oceno tveganja pri oskrbi so odgovorni dobavitelji vode, ki morajo poskrbeti za skladnost s to direktivo. V ta namen lahko zaprosijo pristojne organe za podporo.

 

Države članice lahko od pristojnih organov zahtevajo, da dobaviteljevo oceno tveganja pri oskrbi odobrijo ali spremljajo.

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na podlagi rezultatov ocene tveganja pri dobavi vode, izvedene v skladu z odstavkom 1, države članice zagotovijo, da dobavitelji vode pripravijo načrt varne oskrbe z vodo, ki je prilagojen ugotovljenim tveganjem in sorazmeren z velikostjo dobavitelja vode. Zajema lahko na primer uporabljene materiale, ki so v stiku z vodo, proizvode za čiščenje vode, možna tveganja zaradi puščanja cevi ali ukrepe za prilagoditev prihodnjim izzivom, kot so podnebne spremembe, države članice pa določijo še druge elemente.

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu

Ocena, spremljanje in obvladovanje tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se izvede ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu, ki vključuje naslednje elemente:

1.  Države članice zagotovijo, da se v prednostnih prostorih izvede ocena tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu, ki vključuje naslednje elemente:

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ocena možnih tveganj, povezanih s hišnimi vodovodnimi omrežji in z njimi povezanimi proizvodi in materiali, ter njihovega vpliva na kakovost vode na mestu, kjer izteka iz pip, ki se običajno uporabljajo za prehrani ljudi, zlasti, kadar je voda namenjena javnosti v prednostnih prostorih;

(a)  ocena možnih tveganj, povezanih s hišnimi vodovodnimi omrežji in z njimi povezanimi proizvodi in materiali, ter njihovega vpliva na kakovost vode na mestu, kjer izteka iz pip, ki se običajno uporabljajo za prehrani ljudi;

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  redno spremljanje parametrov iz dela C Priloge I v prostorih, kjer se možna nevarnost za zdravje ljudi šteje za največjo. Ustrezni parametri in prostori za spremljanje se določijo na podlagi ocene, opravljene v skladu s točko (a).

(b)  redno spremljanje parametrov iz dela C Priloge I v prednostnih prostorih, za katere je bilo na podlagi ocene, opravljene v skladu s točko (a), ugotovljeno, da predstavljajo posebno tveganje.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi z rednim spremljanjem iz prvega pododstavka lahko države članice določijo strategijo spremljanja, ki je osredotočena na prednostne prostore;

V zvezi z rednim spremljanjem države članice za namene vzorčenja zagotovijo dostop do naprav v prednostnih prostorih in lahko določijo strategijo spremljanja, zlasti v zvezi z bakterijo Legionella pneumophila;

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  preverjanje, če so lastnosti gradbenih proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ustrezne glede na bistvene značilnosti, povezane z osnovnimi zahtevami za gradbene objekte iz točke 3(e) Priloge I k Uredbi (EU) št. 305/2011.

(c)  preverjanje, ali so lastnosti proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ustrezne z vidika varovanja zdravja ljudi.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  preverjanje, ali so uporabljeni materiali primerni za stik z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, in ali so izpolnjene zahteve iz člena 11.

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar države članice na podlagi ocene, opravljene v skladu z odstavkom 1(a), menijo, da iz hišnega vodovodnega omrežja ter z njim povezanih proizvodov in materialov izhaja tveganje za zdravje ljudi, ali kadar se na podlagi spremljanja, opravljenega v skladu z odstavkom 1(b), dokaže, da vrednosti parametrov iz dela C Priloge I niso izpolnjene, države članice:

2.  Kadar države članice na podlagi ocene, opravljene v skladu z odstavkom 1(a), menijo, da iz hišnega vodovodnega omrežja v prednostnih prostorih ali z njim povezanih proizvodov in materialov izhaja tveganje za zdravje ljudi, ali kadar se na podlagi spremljanja, opravljenega v skladu z odstavkom 1(b), dokaže, da vrednosti parametrov iz dela C Priloge I niso izpolnjene, države članice poskrbijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za odpravo ali zmanjšanje tveganja neizpolnjevanja vrednosti parametrov iz dela C Priloge I.

(a)  sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganja zaradi neizpolnjevanja vrednosti parametrov iz dela C Priloge I;

 

(b)  sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da migracija snovi ali kemikalij z gradbenih proizvodov, uporabljenih med pripravo ali distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi, neposredno ali posredno ne ogroža zdravja ljudi;

 

(c)  v sodelovanju z dobavitelji vode sprejmejo druge ukrepe, kot so ustrezne metode obdelave za spremembo narave ali lastnosti vode pred dobavo, da se odpravi ali zmanjša tveganje zaradi neizpolnjevanja vrednosti parametrov po dobavi;

 

(d)  ustrezno obvestijo potrošnike in jim svetujejo glede pogojev za zaužitje in uporabo vode ter glede možnih ukrepov za preprečitev ponovne pojavitve tveganja;

 

(e)  organizirajo usposabljanje za vodovodne inštalaterje in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo s hišnimi vodovodnimi omrežji in vgradnjo gradbenih proizvodov;

 

(f)  v zvezi z Legionello zagotovijo, da so vzpostavljeni učinkoviti nadzorni ukrepi in ukrepi upravljanja za preprečitev in obravnavanje morebitnih izbruhov bolezni.

 

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Da bi zmanjšale tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu v vseh hišnih vodovodnih omrežjih, države članice:

 

(a)  spodbujajo lastnike javnih in zasebnih prostorov, naj izvedejo oceno tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu;

 

(b)  obveščajo potrošnike in lastnike javnih in zasebnih prostorov o ukrepih za odpravo ali zmanjšanje tveganja zaradi nedoseganja standardov kakovosti za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, zaradi hišnega vodovodnega omrežja;

 

(c)  obveščajo potrošnike in jim svetujejo glede pogojev za zaužitje in uporabo vode ter glede možnih ukrepov za preprečitev ponovnega nastanka tveganja;

 

(d)  spodbujajo usposabljanje za vodovodne inštalaterje in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo s hišnimi vodovodnimi omrežji ter vgradnjo proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, ter

 

(e)  v zvezi z bakterijo Legionella, zlasti bakterijo Legionella pneumophila, zagotovijo, da so zares vzpostavljeni sorazmerni ukrepi nadzora in obvladovanja, da se preprečijo in začnejo reševati morebitni izbruhi bolezni.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Minimalne higienske zahteve za proizvode, snovi in materiale, ki so v stiku z vodo

 

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da snovi in materiali, uporabljeni pri izdelavi novih proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki so dani na trg in se uporabljajo za odvzem, čiščenje ali distribucijo vode, ter nečistoče, povezane s temi snovmi:

 

(a)  neposredno ali posredno ne zmanjšajo varstva zdravja ljudi, kot je predvideno v tej direktivi;

 

(b)  ne vplivajo na vonj in okus vode, namenjene za prehrano ljudi;

 

(c)  v vodi niso prisotni v večji koncentraciji, kot je potrebno za namen, zaradi katerega so uporabljeni, ter

 

(d)  ne spodbujajo rasti mikrobov.

 

2.  Za namene zagotovitve harmonizirane uporabe odstavka 1 Komisija v ... [treh letih po začetku veljavnosti te direktive] sprejme delegirane akte v skladu s členom 19 za dopolnitev te direktive z določitvijo minimalnih higienskih zahtev in seznama snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo materialov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, dovoljenih v EU, po potrebi vključno z mejnimi vrednostmi specifičnih migracij in posebnimi pogoji uporabe. Komisija ta seznam redno pregleduje in posodablja glede na najnovejši znanstveni in tehnološki razvoj.

 

3.  Za podporo Komisiji pri sprejemanju in spreminjanju delegiranih aktov v skladu z odstavkom 2 se ustanovi stalni odbor, sestavljen iz predstavnikov, ki jih imenujejo države članice, in ta lahko zaprosi za pomoč strokovnjake ali svetovalce.

 

4.  Materiali v stiku z vodo, namenjeni za prehrano ljudi, ki so zajeti v drugi zakonodaji EU, kot je Uredba št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a, izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

 

______________

 

1a Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L 88, 4.4.2011, str. 5).

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo redno spremljanje stanja vode, namenjene za prehrano ljudi zato, da se preveri, ali voda, ki je na voljo potrošnikom, izpolnjuje zahteve iz te direktive ter zlasti vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5. Vzorci se vzamejo tako, da so reprezentativni za kakovost vode, ki se uporablja vse leto. Poleg tega države članice sprejmejo vse ukrepe, da zagotovijo, da se preverja učinkovitost uporabljenega postopka, kjer je razkuževanje del priprave ali distribucije vode, namenjene za prehrano ljudi, in da je vsaka kontaminacija s stranskimi produkti razkuževanja kolikor mogoče na nizki ravni, ne da bi se pri tem oviralo razkuževanje.

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo redno spremljanje stanja vode, namenjene za prehrano ljudi zato, da se preveri, ali izpolnjuje zahteve iz te direktive ter zlasti vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5. Vzorci se vzamejo tako, da so reprezentativni za kakovost vode, ki se uporablja vse leto. Poleg tega države članice sprejmejo vse ukrepe, da zagotovijo, da se preverja učinkovitost uporabljenega postopka, kjer je razkuževanje del priprave ali distribucije vode, namenjene za prehrano ljudi, in da je vsaka kontaminacija s stranskimi produkti razkuževanja kolikor mogoče na nizki ravni, ne da bi se pri tem oviralo razkuževanje.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice rezultate spremljanja, izvedenega v skladu s spremljanjem parametrov iz dela Ca Priloge I, do ... [tri leta od datuma začetka veljavnosti te direktive] in nato enkrat na leto sporočijo Komisiji.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za dopolnitev te direktive s posodobitvijo snovi, navedenih na seznamu nadzorovanih snovi iz dela Ca Priloge I. Komisija se lahko odloči in doda snovi, za katere obstaja možnost, da bodo prisotne v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, in ki predstavljajo morebitno tveganje za zdravje ljudi, a znanstvena spoznanja še niso dokazala, da so škodljive za zdravje ljudi. Komisija se v ta namen opira zlasti na znanstvene raziskave Svetovne zdravstvene organizacije. Vključitev vsake nove snovi se ustrezno utemelji v skladu s členom 1 te direktive.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Komisija do ... [Eno leto po začetku veljavnosti te direktive], v skladu s členom 19 sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive, in sicer za sprejetje metodologije za merjenje mikroplastike, navedene na seznamu snovi, ki se spremljajo, iz dela Ca Priloge I.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se takoj razišče vsako neizpolnjevanje vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, da bi določili vzrok.

1.  Države članice zagotovijo, da se takoj razišče vsako neizpolnjevanje vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, na mestu ustrezanja, določenem v skladu s členom 6, zato da se določi vzrok.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru neizpolnjevanja vrednosti parametrov iz dela C Priloge I sanacijski ukrepi vključujejo ukrepe iz točk od (a) do (f) člena 10(2).

V primeru neizpolnjevanja vrednosti parametrov iz dela C Priloge I sanacijski ukrepi vključujejo ukrepe iz člena 10(2a).

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vsakršno neizpolnjevanje minimalnih zahtev za vrednosti parametrov iz delov A in B Priloge I samodejno štejejo kot možno nevarnost za zdravje ljudi.

Države članice neizpolnjevanje minimalnih zahtev za vrednosti parametrov iz delov A in B Priloge I štejejo kot možno nevarnost za zdravje ljudi, razen kadar pristojni organi menijo, da je neizpolnjevanje vrednosti parametra zanemarljivo.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V primerih iz odstavkov 2 in 3 države članice, kolikor hitro je mogoče, sprejmejo vse naslednje ukrepe:

4.  V primerih iz odstavkov 2 in 3 države članice, če se neizpolnjevanje vrednosti parametrov oceni kot možna nevarnost za zdravje ljudi, kolikor hitro je mogoče, sprejmejo vse naslednje ukrepe:

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrepi iz točk (a), (b) in (c) se sprejmejo v sodelovanju z zadevnim dobaviteljem vode.

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni ali drugi ustrezni organi odločijo, kateri ukrep se sprejme v skladu z odstavkom 3, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganja za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila prekinitev dobave ali omejitev uporabe vode, namenjene za prehrano ljudi.

5.  Če se na mestu ustrezanja ugotovi neizpolnjevanje vrednosti, pristojni ali drugi ustrezni organi odločijo, kateri ukrep v skladu z odstavkom 3 se sprejme, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganja za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila prekinitev dobave ali omejitev uporabe vode, namenjene za prehrano ljudi.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Odstopanja

 

1.  Države članice lahko določijo odstopanja od vrednosti parametrov, določenih v delu B Priloge I ali v skladu s členom 5(2), in sicer do najvišje vrednosti, ki jo določijo tako, da nobeno odstopanje ne predstavlja možne nevarnosti za zdravje ljudi, in pod pogojem, da oskrbe z vodo, namenjeno za prehrano ljudi na tem območju, ni mogoče vzdrževati na drug sprejemljiv način. Odstopanja so omejena na naslednje primere:

 

(a)  novo vodooskrbno območje,

 

(b)  na vodooskrbnem območju je zaznan nov vir onesnaževanja ali pa se na novo odkrijejo ali zaznajo nekateri parametri.

 

Odstopanja se časovno čim bolj omejijo in ne smejo presegati treh let, proti koncu tega obdobja pa država članica s pregledom preveri, ali je bil dosežen zadosten napredek.

 

Država članica lahko v izrednih okoliščinah dovoli drugo odstopanje v zvezi s točkama (a) in (b) prvega pododstavka. Če namerava dovoliti drugo odstopanje, svojo oceno in razloge za odločitev o podaljšanju odstopanja sporoči Komisiji. Drugo odstopanje ne sme biti daljše od treh let.

 

2.  Vsako odstopanje, odobreno v skladu z odstavkom 1, vsebuje naslednje informacije:

 

(a)  razloge za odstopanje;

 

(b)  zadevni parameter, predhodne ustrezne rezultate spremljanja stanja ter najvišjo dovoljeno vrednost pri odstopanju;

 

(c)  zemljepisno območje, količino dobavljene vode, zadevno prebivalstvo in ali bo prizadeto tudi kako podjetje za proizvodnjo hrane;

 

(d)  ustrezen program spremljanja stanja, po potrebi s povečano pogostnostjo spremljanja;

 

(e)  povzetek načrta za potrebno sanacijsko ukrepanje vključno z roki, oceno stroškov in določbami za preverjanje ter

 

(f)  zahtevano trajanje odstopanja.

 

3.  Če pristojni organi menijo, da je neskladnost z vrednostmi parametrov nepomembna, ter če ukrepanje v skladu s členom 12(2) zadostuje za odpravo problema v 30 dneh, v odstopanju ni treba navesti podatkov iz odstavka 2 tega člena.

 

V tem primeru pristojni ali drugi ustrezni organi pri odstopanju določijo samo najvišjo dovoljeno vrednost za zadevni parameter ter rok za odpravo problema.

 

4.  Če je prišlo do neskladnosti ene od vrednosti parametrov za določeno vodno oskrbo za skupno več kot 30 dni v predhodnih 12 mesecih, odstavka 3 ni več mogoče uporabiti.

 

5.  Vsaka država članica, ki uveljavlja odstopanja, predvidena v tem členu, zagotovi, da je prebivalstvo, ki je prizadeto zaradi odstopanja, takoj ustrezno obveščeno o odstopanju in o pogojih urejanja. Poleg tega države članice po potrebi zagotovijo, da se svetuje posebnim skupinam prebivalstva, za katere bi lahko odstopanje predstavljalo posebno tveganje.

 

Te obveznosti se ne uporabijo v okoliščinah, opisanih v členu 3, razen če se pristojni organi odločijo drugače.

 

6.  Z izjemo odstopanj, odobrenih v skladu z odstavkom 3, država članica v dveh mesecih obvesti Komisijo o vsakem odstopanju v zvezi s posamezno oskrbo vode, ki presega povprečno 1 000 m3 na dan ali oskrbuje več kot 5 000 oseb, vključno s podatki, opredeljenimi v odstavku 2.

 

7.  Ta člen se ne uporablja za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se prodaja v steklenicah ali drugih posodah.

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v člen 9 Direktive 2000/60/ES države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izboljšanje dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, in spodbujanje njene uporabe na svojem ozemlju. To vključuje vse naslednje ukrepe:

1.  Države članice, brez poseganja v člen 9 Direktive 2000/60/ES in ob spoštovanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter ob upoštevanju lokalnih in regionalnih vidikov in okoliščin za distribucijo vode sprejmejo vse potrebne ukrepe za izboljšanje splošnega dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, in za spodbujanje njene uporabe na svojem ozemlju.

(a)  opredelitev oseb, ki nimajo dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, in razlogov za pomanjkanje dostopa (kot je pripadnost ranljivi in marginalizirani skupini), ocena možnosti za izboljšanje dostopa teh oseb in njihovo seznanjanje z možnostmi priključitve na distribucijsko omrežje ali drugimi načini dostopa do takšne vode;

V ta namen opredelijo osebe, ki nimajo dostopa ali imajo omejen dostop do vode, namenjene za prehrano ljudi, vključno z ranljivimi in marginaliziranimi skupinami, ter poiščejo razloge za pomanjkanje dostopa, ocenijo možnosti za izboljšanje dostopa in seznanitev teh oseb z možnostmi priključitve na distribucijsko omrežje ali drugimi načini dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi.

 

Države članice sprejmejo tudi ustrezne ukrepe, na primer:

(b)  namestitev in vzdrževanje zunanje in notranje opreme za prost dostop do vode, namenjene za prehrano ljudi, na javnih mestih;

(a)  namestitev in vzdrževanje zunanje in notranje opreme ter polnilnih mest za prost dostop do vode, namenjene za prehrano ljudi, na javnih mestih, če je to tehnično izvedljivo in sorazmerno glede na potrebe po takšnih ukrepih. Pri tem se upoštevajo posebne lokalne razmere, kot so podnebne in zemljepisne značilnosti;

(c)  promocija vode, namenjene za prehrano ljudi, s:

(c)  promocija vode, namenjene za prehrano ljudi, s:

(i)  kampanjami za obveščanje državljanov o kakovosti takšne vode;

(i)  kampanjami za obveščanje državljanov o visoki kakovosti vodovodne vode;

 

(ia)  kampanjami za spodbujanje širše javnosti k uporabi vodnih plastenk in steklenic za ponovno polnjenje ter s pobudami za ozaveščanje o polnilnih mestih;

(ii)  spodbujanjem oskrbe s takšno vodo v upravah in javnih zgradbah;

(ii)  spodbujanjem oskrbe z vodovodno vodo v upravah in javnih zgradbah;

(iii)  spodbujanjem proste oskrbe s takšno vodo v restavracijah, menzah in gostilnah.

(iii)  spodbujanje brezplačne ali poceni oskrbe z vodovodno vodo za stranke restavracij, menz in gostinskih storitev.

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice na podlagi informacij, zbranih v skladu z odstavkom 1(a), sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev dostopa ranljivih in marginaliziranih skupin do vode, namenjene za prehrano ljudi.

Države članice na podlagi informacij, zbranih v skladu z odstavkom 1(a), sprejmejo ukrepe, za katere presodijo, da so potrebni za zagotovitev dostopa ranljivih in marginaliziranih skupin do vode, namenjene za prehrano ljudi.

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar so obveznosti iz tega člena lokalnim organom naložene po nacionalnem pravu, države članice zagotovijo, da imajo ti organi sredstva in vire za zagotovitev dostopa do vode, namenjene za prehrano ljudi, in da so vsi sprejeti ukrepi sorazmerni z:

 

(i)  viri posameznega vodovodnega omrežja,

 

(ii)  velikostjo vodovodnega omrežja ter

 

(iii)  pričakovanimi koristmi.

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v skladu s Prilogo IV zagotovijo, da so vsem oskrbovanim osebam v spletni obliki na voljo ustrezne in aktualne informacije o vodi, namenjeni za prehrano ljudi.

1.  Države članice v skladu s Prilogo IV zagotovijo, da so vsem oskrbovanim osebam v spletni ali v drugih uporabniku enako prijaznih oblikah na voljo ustrezne, ažurne in dostopne informacije o vodi, namenjeni za prehrano ljudi, in pri tem spoštujejo veljavna pravila o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da vse oskrbovane osebe, ne da bi to posebej zahtevale, redno in vsaj enkrat na leto v najustreznejši obliki (na primer na računu ali prek pametnih aplikacij) prejmejo naslednje informacije:

Države članice zagotovijo, da vse oskrbovane osebe redno in vsaj enkrat na leto v najustreznejši, zlahka dostopni obliki (na primer na računu ali prek pametnih aplikacij), ki jo določijo pristojni organi, prejmejo naslednje informacije:

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  informacije o stroškovni strukturi tarife, ki se zaračunava za kubični meter vode, namenjene za prehrano ljudi, vključno s spremenljivimi in stalnimi stroški, ki predstavljajo vsaj stroške, povezane z naslednjimi elementi:

(a)  če se stroški povrnejo prek tarifnega sistema, informacije o tarifi, ki se zaračunava za kubični meter vode, namenjene za prehrano ljudi, vključno s porazdelitvijo spremenljivih in stalnih stroškov:

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ukrepi, ki so jih sprejeli dobavitelji vode za namene ocene nevarnosti v skladu s členom 8(5);

črtano

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  čiščenje in distribucija vode, namenjene za prehrano ljudi;

črtano

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  zbiranje in obdelava odpadne vode;

črtano

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  ukrepi, sprejeti v skladu s členom 13, če so tovrstne ukrepe sprejeli dobavitelji vode;

črtano

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  informacije o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, vključno z indikatorskimi parametri;

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  cena dobavljene vode, namenjene za prehrano ljudi, za liter in kubični meter;

(b)  če se stroški povrnejo prek tarifnega sistema, cena dobavljene vode, namenjene za prehrano ljudi, za kubični meter in zaračunana cena za liter; če se stroški ne povrnejo prek tarifnega sistema, skupni letni stroški zagotavljanja skladnosti s to direktivo, ki jih nosi vodovodni sistem, s spremnimi informacijami o tem, kako se na to območje dobavlja voda, namenjena za prehrano ljudi;

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  čiščenje in distribucija vode, namenjene za prehrano ljudi;

Predlog spremembe    126

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  količina, ki jo je porabilo gospodinjstvo, vsaj za eno leto ali za obračunsko obdobje, skupaj z letnimi trendi porabe;

(c)  količina, ki jo je porabilo gospodinjstvo, vsaj za eno leto ali za obračunsko obdobje, skupaj z letnimi trendi porabe v gospodinjstvu, če je to tehnično izvedljivo in samo, če so ti podatki dobavitelju vode na voljo;

Predlog spremembe    127

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  primerjava letne porabe vode gospodinjstva s povprečno porabo gospodinjstva v isti kategoriji;

(d)  primerjava letne porabe vode gospodinjstva s povprečno porabo gospodinjstva, po možnosti v skladu s točko (c);

Predlog spremembe    128

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko in načine predstavitve informacij, ki se zagotovijo v skladu s prvim pododstavkom. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 20(2).

Države članice jasno razdelijo odgovornosti glede zagotavljanja informacij iz prvega pododstavka med dobavitelje vode, deležnike in pristojne lokalne organe. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za dopolnitev te direktive z določitvijo oblike in načinov predstavitve informacij, ki se zagotovijo v skladu s prvim pododstavkom.

Predlog spremembe    129

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  vzpostavijo in nato letno posodabljajo podatkovni niz, ki vsebuje informacije o incidentih v zvezi s pitno vodo, ki so povzročili možno nevarnost za zdravje ljudi, ne glede na to, ali so bile dosežene vrednosti parametra ali ne, ki so trajali več kot deset zaporednih dni in so prizadeli vsaj 1 000 oseb, vključno z vzroki teh incidentov in sanacijskimi ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 12.

(d)  vzpostavijo in nato letno posodabljajo podatkovni niz, ki vsebuje informacije o incidentih v zvezi s pitno vodo, ki so povzročili možno tveganje za zdravje ljudi, ne glede na to, ali so bile dosežene vrednosti parametra ali ne, ki so trajali več kot deset zaporednih dni in so prizadeli vsaj 1 000 oseb, vključno z vzroki teh incidentov in sanacijskimi ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 12.

Predlog spremembe    130

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo obliko in načine predstavitve informacij, ki se zagotovijo v skladu z odstavkoma 1 in 3, vključno s podrobnimi zahtevami glede kazalnikov, kart vseevropskega pregleda in poročil držav članic o pregledu iz odstavka 3.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za dopolnitev te direktive z določitvijo oblike in načinov predstavitve informacij, ki se zagotovijo v skladu z odstavkoma 1 in 3, vključno s podrobnimi zahtevami glede kazalnikov, kart vseevropskega pregleda in poročil držav članic o pregledu iz odstavka 3.

Predlog spremembe    131

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni akti iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 20(2).

črtano

Predlog spremembe    132

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  določbe v zvezi z dostopom do vode iz člena 13;

(b)  določbe v zvezi z dostopom do vode iz člena 13 in delež prebivalstva brez dostopa do vode;

Predlog spremembe    133

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  določbe v zvezi z informacijami, ki so namenjene javnosti, v skladu s členom 14 in Prilogo IV.

(c)  določbe v zvezi z informacijami, ki so namenjene javnosti, v skladu s členom 14 in Prilogo IV, vključno z uporabniku prijaznim pregledom informacij, navedenih v točki 7 Priloge IV, na ravni EU.

Predlog spremembe    134

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija najpozneje ... [pet let po končnem roku za prenos te direktive] in nato po potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o potencialni ogroženosti virov vode, namenjene za prehrano ljudi, zaradi mikroplastike, zdravil in po potrebi drugih onesnaževal, ki se na novo pojavijo, ter s tem povezanih potencialnih tveganj za zdravje. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 za dopolnitev te direktive z določitvijo najvišjih dovoljenih vrednosti za mikroplastiko, zdravila in druga onesnaževala, ki se na novo pojavijo, v vodi, namenjeni za prehrano ljudi.

Obrazložitev

Pomembno je spremljati nove snovi v pitni vodi, da bi lahko v primeru, ko ogrožajo zdravje, uvedli vrednosti parametrov. Potreben je enoten pristop po vsej EU za določanje oz. izpeljavo najvišjih dovoljenih vrednosti, da bi zagotovili enako zaščito po vsej EU.

Predlog spremembe    135

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija ... [pet let po začetku veljavnosti te direktive] pregleda, ali so določbe člena 10a privedle do zadostne ravni harmonizacije higienskih zahtev glede materialov in proizvodov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, in po potrebi sprejme ustrezne ukrepe.

Predlog spremembe    136

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstopanja, ki so jih države članice odobrile v skladu s členom 9 Direktive 98/83/ES in ki se še vedno uporabljajo do [končni datum za prenos te direktive], ostanejo veljavna do konca njihovega trajanja. Ne smejo se obnoviti za nadaljnja obdobja.

2.  Odstopanja, ki so jih države članice odobrile v skladu s členom 9 Direktive 98/83/ES in ki se še vedno uporabljajo do [končni datum za prenos te direktive], ostanejo veljavna do konca njihovega trajanja.

Predlog spremembe    137

Predlog direktive

Priloga I – del A – preglednica

Opomba

V primeru vode, namenjene za prehrano ljudi, v steklenicah ali drugih posodah se parametri iz tega dela ne preskušajo, razen če je vanje natočena vodovodna voda.

Predlog spremembe    138

Predlog direktive

Priloga I – del B – preglednica

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Kemijski parametri

Parameter

Vrednost parametra

Enota

Opombe

Akrilamid

0,10

μg/l

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arzen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Kadmij

5,0

μg/l

 

Klorat

0,25

mg/l

 

Klorit

0,25

mg/l

 

Krom

25

μg/l

Vrednost ustreza najpozneje do [10 let po začetku veljavnosti te direktive]. Do navedenega datuma je vrednost parametra za krom 50 μg/l.

Baker

2,0

mg/l

 

Cianid

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epiklorohidrin

0,10

μg/l

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halogenocetne kisline (HAA)

80

μg/l

Vsota naslednjih devetih reprezentativnih snovi: monokloro-, dikloro- in trikloroocetna kislina, mono- in dibromoocetna kislina, bromokloroocetna kislina, bromodikloroocetna kislina, dibromokloroocetna kislina in tribromoocetna kislina.

Svinec

5

μg/l

Vrednost ustreza najpozneje do [10 let po začetku veljavnosti te direktive]. Do navedenega datuma je vrednost parametra za svinec10 μg/l.

Živo srebro

1,0

μg/l

 

Mikrocistin-LR

10

μg/l

 

Nikelj

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

Države članice zagotovijo, da se izpolni pogoj [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost 0,10 mg/l za nitrite za vodo iz naprav za čiščenje vode.

Nitrit

0.50

mg/l

Države članice zagotovijo, da se izpolni pogoj [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost 0,10 mg/l za nitrite za vodo iz naprav za čiščenje vode.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pesticidi

0,10

μg/l

„Pesticidi“ pomeni:

 

 

 

organski insekticidi,

 

 

 

organski herbicidi,

 

 

 

organski fungicidi,

 

 

 

organski nematocidi,

 

 

 

organski akaricidi,

 

 

 

organski algicidi,

 

 

 

organski rodenticidi,

 

 

 

organska sredstva za zatiranje sluzi,

 

 

 

sorodni proizvodi (med drugim regulatorji rasti) in njihovi ustrezni metaboliti, kot so opredeljeni v členu 3(32) Uredbe (ES) št. 1107/20091.

 

 

 

Vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid.

 

 

 

Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je vrednost parametra 0,030 μg/l. 

Vsota pesticidov

0,50

μg/l

„Vsota pesticidov“ pomeni vsoto vseh posameznih pesticidov, opredeljenih v predhodni vrstici, ki so bili najdeni in količinsko opredeljeni v postopku spremljanja stanja.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ pomeni vsako posamezno per- in polifluorirano alkilno spojino (kemijska formula: CnF2n+1−R).

Vsota PFAS

0,50

μg/l

„Vsota PFAS“ pomeni vsoto per- in polifluoriranih alkilnih spojin (kemijska formula: CnF2n+1−R).

Policiklični aromatski ogljikovodiki

0,10

μg/l

Vsota koncentracij naslednjih določenih spojin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen in indeno(1,2,3-cd)piren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrakloroeten in trikloroeten

10

μg/l

Vsota koncentracij navedenih parametrov

Vsota trihalometanov

100

μg/l

Kjer je mogoče, si države članice brez oviranja razkuževanja prizadevajo za nižjo vrednost.

 

 

 

Vsota koncentracij naslednjih določenih spojin: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Uran

30

μg/l

 

Vinil klorid

0,50

μg/l

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

__________________

1. Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

 

Predlog spremembe

Kemijski parametri

Parameter

Vrednost parametra

Enota

Opombe

Akrilamid

0,10

μg/l

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

Antimon

5,0

μg/l

 

Arzen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,1

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Kadmij

5,0

μg/l

 

Klorat

0,25

mg/l

 

Klorit

0,25

mg/l

 

Krom

25

μg/l

Vrednost ustreza najpozneje do [10 let po začetku veljavnosti te direktive]. Do navedenega datuma je vrednost parametra za krom 50 μg/l.

Baker

2,0

mg/l

 

Cianid

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epiklorohidrin

0,10

μg/l

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halogenocetne kisline (HAA)

80

μg/l

Vsota naslednjih devetih reprezentativnih snovi: monokloro-, dikloro- in trikloroocetna kislina, mono- in dibromoocetna kislina, bromokloroocetna kislina, bromodikloroocetna kislina, dibromokloroocetna kislina in tribromoocetna kislina.

Svinec

5

μg/l

Vrednost ustreza najpozneje do [10 let po začetku veljavnosti te direktive]. Do navedenega datuma je vrednost parametra za svinec10 μg/l.

Živo srebro

1,0

μg/l

 

Mikrocistin-LR

10

μg/l

 

Nikelj

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

Države članice zagotovijo, da se izpolni pogoj [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost 0,10 mg/l za nitrite za vodo iz naprav za čiščenje vode.

Nitrit

0.50

mg/l

Države članice zagotovijo, da se izpolni pogoj [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost 0,10 mg/l za nitrite za vodo iz naprav za čiščenje vode.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pesticidi

0,10

μg/l

„Pesticidi“ pomeni:

 

 

 

organski insekticidi,

 

 

 

organski herbicidi,

 

 

 

organski fungicidi,

 

 

 

organski nematocidi,

 

 

 

organski akaricidi,

 

 

 

organski algicidi,

 

 

 

organski rodenticidi,

 

 

 

organska sredstva za zatiranje sluzi,

 

 

 

sorodni proizvodi (med drugim regulatorji rasti) in njihovi ustrezni metaboliti, kot so opredeljeni v členu 3(32) Uredbe (ES) št. 1107/20091.

 

 

 

Vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid.

 

 

 

Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je vrednost parametra 0,030 μg/l. 

Vsota pesticidov

0,50

μg/l

„Vsota pesticidov“ pomeni vsoto vseh posameznih pesticidov, opredeljenih v predhodni vrstici, ki so bili najdeni in količinsko opredeljeni v postopku spremljanja stanja.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ pomeni vsako posamezno per- in polifluorirano alkilno spojino (kemijska formula: CnF2n+1−R).

Vsota PFAS

0,30

μg/l

„Vsota PFAS“ pomeni vsoto per- in polifluoriranih alkilnih spojin (kemijska formula: CnF2n+1−R).

Policiklični aromatski ogljikovodiki

0,10

μg/l

Vsota koncentracij naslednjih določenih spojin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen in indeno(1,2,3-cd)piren.

Selen

10

μg/l

 

Tetrakloroeten in trikloroeten

10

μg/l

Vsota koncentracij navedenih parametrov

Vsota trihalometanov

100

μg/l

Kjer je mogoče, si države članice brez oviranja razkuževanja prizadevajo za nižjo vrednost.

 

 

 

Vsota koncentracij naslednjih določenih spojin: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Uran

30

μg/l

 

Vinil klorid

0,50

μg/l

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

__________________

1. Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

Obrazložitev

S spremenjeno vrednostjo za bisfenol A v tej spremembi skušamo odpraviti tiskarsko napako, do katere je v Komisiji prišlo pri prenosu priporočil Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe    139

Predlog direktive

Priloga I – del B a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

 

 

Predlog spremembe

Indikatorski parametri

Parameter

Vrednost parametra

Enota

Opombe

Aluminij

200

μg/l

 

Amonijak

0,50

mg/l

 

Klorid

250

mg/l

Opomba 1

Barva

Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

 

Električna prevodnost

2 500

μS cm-1 pri 20 °C

Opomba 1

Koncentracija vodikovih ionov

≥ 6,5 in ≤ 9,5

enote pH

Opombi 1 in 3

Železo

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Vonj

Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

 

Sulfat

250

mg/l

Opomba 1

Natrij

200

mg/l

 

Okus

Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

 

Število kolonij pri 22 °C

Brez neobičajne spremembe

 

 

Koliformne bakterije

0

število/100 ml

 

Skupni organski ogljik

Brez neobičajne spremembe

 

 

Motnost

Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

 

Opomba 1:

Voda ne sme biti agresivna.

Opomba 2:

Tega parametra ni treba meriti, razen če je voda po poreklu površinska voda ali pa ta nanjo vpliva. Če ta vrednost parametra ni izpolnjena, mora zadevna država članica raziskati vir pitne vode in tako zagotoviti, da ni morebitne nevarnosti za zdravje ljudi zaradi prisotnosti patogenih mikroorganizmov, npr. kriptosporidija.

Opomba 3:

Za negazirano vodo, polnjeno v steklenice ali druge posode, se lahko najmanjša vrednost zniža na 4,5 enot pH.

Za vodo, polnjeno v steklenice ali posode, ki je naravno bogata ali umetno obogatena z ogljikovim dioksidom, je najmanjša vrednost lahko nižja.

Predlog spremembe    140

Predlog direktive

Priloga I – del C

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Parametri, ki so pomembni za oceno tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu

Parameter

Vrednost parametra

Enota

Opombe

Legionella

< 1 000

število/1

Če vrednost parametra < 1 000/l za Legionello ni izpolnjena, je za bakterijo Legionella pneumophila treba opraviti ponovno vzorčenje. Če bakterija Legionella pneumophila ni prisotna, je vrednost parametra za Legionello < 10 000/l.

Svinec

5

μg/l

Vrednost ustreza najpozneje do ... [10 let po začetku veljavnosti te direktive]. Do navedenega datuma je vrednost parametra za svinec10 μg/l.

 

Predlog spremembe

Parametri, ki so pomembni za oceno tveganja pri distribuciji v gospodinjstvu

Parameter

Vrednost parametra

Unit

Opombe

Legionella pneumophila

< 1 000

število/1

 

Legionella

< 10 000

število/1

Če bakterija Legionella pneumophila z vrednostjo parametra < 1 000/l ni prisotna, je vrednost tega parametra < 10 000/l.

Svinec

5

μg/l

Vrednost ustreza najpozneje do ... [10 let po začetku veljavnosti te direktive]. Do navedenega datuma je vrednost parametra za svinec10 μg/l.

Predlog spremembe    141

Predlog direktive

Priloga I – del C a (novo)

Mikroplastika

Izvaja se spremljanje v skladu z metodologijo za merjenje mikroplastike, kot je določena v delegiranem aktu iz člena 11(5b).

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    142

Predlog direktive

Priloga II – del B – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Escherichia coli (E. coli), spore Clostridium perfringens in somatski kolifagi se štejejo za „osnovne parametre“ in ne smejo biti predmet ocene tveganja pri oskrbi v skladu z delom C te priloge. Vedno se spremljajo po pogostnosti spremljanja iz tabele 1 iz točke 2.

Escherichia coli (E. coli) in enterokoki se štejejo za „osnovne parametre“ in ne smejo biti predmet ocene tveganja pri oskrbi v skladu z delom C te priloge. Vedno se spremljajo po pogostnosti spremljanja iz tabele 1 iz točke 2.

Predlog spremembe    143

Predlog direktive

Priloga II – del B – točka 2 – preglednica 1

Količina vode (m3), ki se vsak dan dobavi ali proizvede v območju oskrbe

Najmanjše število vzorcev na leto

≤ 100

10a

> 100      ≤ 1 000

10a

> 1 000    ≤ 10 000

50b

> 10 000    ≤ 100 000

365

> 100 000

365

 

Predlog spremembe

Tabela 1

Najmanjša pogostnost vzorčenja in analiz za spremljanje skladnosti

Količina vode (m3), ki se vsak dan dobavi ali proizvede v območju oskrbe

Najmanjše število vzorcev na leto – osnovni parametri

Najmanjše število vzorcev na leto – vsi neosnovni parametri

≤ 100

6

2

> 100

≤ 1 000

12

3

> 1000

≤ 5000

24

4

> 5000

≤ 10 000

52

5

> 10 000

≤ 50 000

104

6

> 50 000

≤ 100 000

208

6

 

 

 

+ 1

 

 

 

za vsakih 25 000 m3/dan in del skupne količine

> 100 000

365

12

 

 

+1

 

 

za vsakih 25 000 m3/dan in del skupne količine

Predlog spremembe    144

Predlog direktive

Priloga II – del D – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vzorci za Legionello v hišnih vodovodnih omrežjih odvzamejo na točkah tveganja za širjenje in/ali za izpostavljenost Legionelli pneumophili. Države članice vzpostavijo smernice za metode vzorčenja bakterije Legionella.

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    145

Predlog direktive

Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Minimalne higienske zahteve za snovi in materiale za proizvodnjo novih izdelkov, ki so v stiku z vodo, namenjeno za prehrano ljudi:

 

(a)  seznam snovi, ki so dovoljene za uporabo pri proizvodnji materialov, ki med drugim vključujejo organske materiale, elastomere, silikone, kovine, cement, ionske izmenjevalne smole in sestavljene materiale ter izdelke, ki so proizvedeni iz njih;

 

(b)  posebni pogoji za uporabo snovi v materialih in izdelkih, proizvedenih iz njih;

 

(c)  posebne omeji za prehajanje nekaterih snovi v vodo, namenjeno za prehrano ljudi;

 

(d)  higienska pravila glede drugih lastnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje predpisov;

 

(e)  osnovna pravila za preverjanje upoštevanja točk (a) do (d);

 

(f)  pravila v zvezi z vzorčenjem in metodami analize za preverjanje upoštevanja točk (a) do (d).

Obrazložitev

Nujno potrebno zaradi notranje logike besedila in za večjo jasnost.

Predlog spremembe    146

Predlog direktive

Priloga IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

OBVEŠČANJE JAVNOSTI, KI SE ZAGOTOVI PREK SPLETA

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Predlog spremembe    147

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potrošnikom se prek spleta na uporabniku prijazen in prilagojen način zagotovijo naslednje informacije:

Potrošnikom se prek spleta ali na uporabniku enako prijazne in prilagojene načine zagotovijo naslednje informacije:

Predlog spremembe    148

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  identifikacija zadevnega dobavitelja vode;

(1)  identifikacija zadevnega dobavitelja vode, območje in število oskrbovanih oseb ter metoda proizvodnje vode;

Predlog spremembe    149

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  najnovejši rezultati spremljanja za parametre iz delov A in B Priloge I, vključno s pogostnostjo in lokacijo mest vzorčenja, pomembnih za področja, ki so v interesu oskrbovanih oseb, skupaj z vrednostjo parametra, določeno v skladu s členom 5. Rezultati spremljanja ne smejo biti starejši od:

(2)  pregled najnovejših rezultatov spremljanja za parametre iz delov A, B in Ba Priloge I po dobaviteljih vode, vključno s pogostnostjo in vrednostjo parametrov, določeno v skladu s členom 5. Rezultati spremljanja ne smejo biti starejši od:

Predlog spremembe    150

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  v primeru preseganja vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede zdravja in porabe ali povezava, ki omogoča dostop do teh informacij;

(3)  v primeru morebitne nevarnosti za zdravje ljudi, ki jo pristojni organi opredelijo, če so presežene vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede zdravja in porabe ali povezava, ki omogoča dostop do teh informacij;

Predlog spremembe    151

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  povzetek zadevne ocene tveganja pri oskrbi;

črtano

Predlog spremembe    152

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  informacije o naslednjih parametrih kazalnikov in povezanih vrednostih parametrov:

(5)  informacije o parametrih kazalnikov, navedenih v v delu Ba Priloge 1, in povezanih vrednostih parametrov;

(a)  barva,

 

(b)  vrednost pH (koncentracija vodikovih ionov),

 

(c)  prevodnost,

 

(d)  železo,

 

(e)  mangan,

 

(f)  vonj,

 

(g)  okus,

 

(h)  trdota,

 

(i)  minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi:

 

  borat BO3-

 

  karbonat CO32-

 

  klorid Cl-,

 

  fluorid F-,

 

  hidrogenkarbonat HCO3-

 

  nitrat NO3-

 

  nitrit NO2-

 

  fosphat PO43-

 

  silikat SiO2

 

  sulfat SO42-

 

  sulfid S2-

 

  aluminij Al,

 

  amonij NH4+,

 

  kalcij Ca,

 

  magnezij Mg,

 

  kalij K,

 

  natrij Na.

 

Te vrednosti parametrov ter druge neionizirane spojine in elementi v sledeh se lahko prikažejo z referenčno vrednostjo in/ali pojasnitvijo,

 

Predlog spremembe    153

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  nasveti potrošnikom, tudi kako zmanjšati porabo vode;

(6)  nasveti potrošnikom, po potrebi tudi, kako zmanjšati porabo vode in jo uporabljati vodo odgovorno glede na lokalne razmere;

Predlog spremembe    154

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  za zelo velike dobavitelje vode letne informacije o:

(7)  za velike in zelo velike dobavitelje vode letne informacije o:

Predlog spremembe    155

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  splošni uspešnosti vodnega sistema v smislu učinkovitosti, vključno s stopnjami iztekanja vode in porabo energije na kubični meter dobavljene vode;

(a)  splošni uspešnosti vodnega sistema v smislu učinkovitosti, vključno s stopnjami iztekanja vode, ki jih določijo države članice;

Predlog spremembe    156

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vodenju in upravljanju dobavitelja vode, vključno s sestavo vodstvenega organa;

(b)  modelih vodenja in lastniški strukturi dobave vode po dobaviteljih;

Predlog spremembe    157

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  stroškovni strukturi tarife, ki se potrošnikom zaračunava za kubični meter vode, vključno s stalnimi in spremenljivimi stroški, ki predstavljajo vsaj stroške, povezane s porabo energije za kubični meter dostavljene vode, ukrepi, ki jih sprejmejo dobavitelji vode za namene ocene nevarnosti v skladu s členom 8(4), obdelavo in distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi, ter zbiranjem in obdelavo odpadne vode, kot tudi stroške, povezane z ukrepi za namene člena 13, če so tovrstne ukrepe sprejeli dobavitelji vode;

(d)  če se stroški povrnejo prek tarifnega sistema, o strukturi tarife za kubični meter vode, vključno s stalnimi in spremenljivimi stroški ter stroški, povezanimi z ukrepi, ki jih sprejmejo dobavitelji vode za namene ocene nevarnosti v skladu s členom 8(4), obdelavo in distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi, kot tudi stroški, povezanimi z ukrepi za namene člena 13, če so te ukrepe sprejeli dobavitelji vode;

Predlog spremembe    158

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  količini naložb, ki so po mnenju dobavitelja potrebne za zagotovitev finančne vzdržnosti zagotavljanja storitev za rabo vode (vključno z vzdrževanjem infrastrukture), in znesku dejansko prejetih ali povrnjenih naložb;

(e)  količini že izvedenih, ravno izvajanih in šele načrtovanih naložb ter načrtu financiranja;

Predlog spremembe    159

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  povzetku in statističnih podatkih o pritožbah potrošnikov ter o pravočasnosti in ustreznosti odzivov na težave;

(g)  povzetku in statističnih podatkih o pritožbah potrošnikov ter o tem, kako se rešujejo;

Predlog spremembe    160

Predlog direktive

Priloga IV – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  na zahtevo dostop do zgodovinskih podatkov, starih največ deset let, za informacije iz točk (2) in (3).

(8)  za informacije iz točk (2) in (3) na zahtevo dostop do zgodovinskih podatkov, starih največ deset let in ne starejših od datuma prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [3]  UL L 77, 28.3.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Dostop do visokokakovostne pitne vode je še vedno pomembno vprašanje za evropske državljane, saj vpliva na njihovo vsakdanje življenje ter na njihovo zdravje in dejavnosti. Direktiva o pitni vodi je eden od stebrov evropske zakonodaje o vodi. Glede na zahteve te direktive, ki je bila sprejeta konec 90. let 20. stoletja, je danes 99 % vode, zagotovljene v Uniji, kakovostne. Toda Direktiva 98/83/ES, ki velja že 20 let, še ni bila obsežneje prenovljena. Namen te revizije je torej uskladiti standarde kakovosti za pitno vodo z najnovejšimi znanstvenimi podatki ter prilagoditi zakonodajni okvir, da bi omogočal boljše odzivanje na nove izzive, kot so podnebne spremembe in prehod na krožno gospodarstvo.

Evropska komisija je v okviru pregleda ustreznosti in uspešnosti opredelila štiri možna področja za izboljšave, in sicer seznam parametrov, uporaba pristopa, ki temelji na tveganju, povečanje preglednosti in izboljšanje dostopa potrošnikov do informacij o vodi, ki jo uporabljajo za prehrano, ter materiali, ki so v stiku z vodo. Poročevalec v celoti podpira te prednostne cilje in predlaga nekaj sprememb, ki so povzete v nadaljevanju.

Posodobitev parametrov kakovosti za pitno vodo

Direktiva temelji na parametrih kakovosti, opisanih v Prilogi I, in s tem je besedilo zastavljeno toliko ambiciozno, kot naj bi bil njegov namen, namreč zagotovitev kakovostne vode za prehrano ljudi. Ker parametri niso bili temeljito revidirani od leta 1998, je evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije pripravil priporočila za posodobitev seznama parametrov in vrednosti parametrov iz Direktive 98/83/ES. Poročevalec podpira pristop Komisije, ki upošteva večji del priporočil Svetovne zdravstvene organizacije za posodobitev seznama parametrov, ne podpira pa predlogov za strožji okvir za več parametrov v skladu s previdnostnim načelom. Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije glede vode, namenjene za prehrano ljudi, temeljijo na najcelovitejšem znanstvenem razvoju in zagotavljajo potrebna jamstva za zdravje ljudi. Vendar pa bi okrepitev nekaterih vrednosti parametrov brez širokega znanstvenega soglasja povzročila večje stroške za vse deležnike, pristojne za pitno vodo, zlasti za dobavitelje vode, ki bi morda morali zagotoviti dodatna čiščenja. Hkrati se v zvezi z uvedbo vrednosti za nove parametre, kot predlaga Komisija (na primer endokrini motilci, mikroplastika), odpre dvoplastno vprašanje. Po eni strani te vrednosti temeljijo na okoljskih merilih, zaradi česar se pojavljajo dvomi glede njihove ustreznosti za uporabo v besedilu o zdravju ljudi. To velja za endokrine motilce. Po drugi strani pa so raziskave o mikroplastiki šele v zgodnji fazi, čeprav je zanje vse več zanimanja. Ker ni zanesljivih podatkov niti metode analize, ki bi jo potrdila znanstvena skupnost, poročevalec meni, da tega parametra ne bi smeli vključevati. V skladu s previdnostnim načelom in po zgledu okvirne direktive o vodi 2000/60/ES predlaga uvedbo seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, da bi prispevali k dopolnitvi znanstvenega védenja in predvideli obvladovanje novih onesnaževal.

Za doseganje standardov kakovosti za vodo so še naprej odgovorne države članice

Po določitvi ambicioznih standardov kakovosti je njihovo upoštevanje osnovni pogoj za dejansko uresničitev cilja te direktive. Ker gre za evropsko direktivo, poročevalec v skladu z načelom subsidiarnosti meni, da morajo države članice ohraniti odgovornost za uporabo teh minimalnih zahtev glede kakovosti. Zato želi, da bi bile za oceno tveganja za zdravje ljudi v primeru prekoračitve vrednosti parametrov pristojne države članice, zlasti prek nacionalnega organa, pristojnega za pitno vodo. Prekoračitev sama po sebi še ne pomeni tveganja za zdravje ljudi. To je odvisno od vrste parametra (glede na to, ali gre za temeljni parameter) ter ravni prekoračitve.

Poročevalec meni tudi, da bi bilo treba ohraniti odstopanja in jih prilagoditi okoliščinam ter pri državah članicah spodbujati hitrejše in učinkovitejše izpolnjevanje zahtev. Ta revizija je zelo ambiciozna in uvaja nov pristop (ki temelji na tveganju), kar upravičuje določen čas, da se lahko države članice in dobavitelji vode nanjo prilagodijo. Odprava uporabe odstopanj bi lahko imela nasproten učinek in bi dobavitelje vode spodbudila, da bi raje dajali prednost sanaciji na škodo preventivnih ukrepov. To pa bi bilo v nasprotju z logiko pristopa, ki temelji na tveganju.

Posplošitev pristopa, ki temelji na tveganju

Poročevalec v celoti podpira posplošitev pristopa, ki temelji na tveganju, kot ga predlaga Evropska komisija, kar je delno nezavezujoče storila pri reviziji leta 2015 na podlagi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Gre za uvedbo boljšega gospodarjenja z vodo, da bi čim prej preprečili tveganje onesnaženja in tako preprečili ali zmanjšali obdelavo vode, namenjene za prehrano ljudi, na koncu verige. Potrebnih je več prilagoditev.

Predvsem bi se lahko pojasnila delitev odgovornosti med različnimi akterji, pristojnimi za vodo (država, pristojni organi, dobavitelji vode, akterji, odgovorni za onesnaženje ali tveganje onesnaženja, državljani), zlasti v členih 7 do 10 osnutka revizije. Zato bi bilo treba uporabiti pristop, ki temelji na tveganju, ob upoštevanju načel subsidiarnosti in „onesnaževalec plača“ ter previdnostnega načela.

Okrepila bi se lahko tudi povezanost predloga direktive z drugo zakonodajo Unije o vodi. Izvajanje pristopa, ki temelji na tveganju, je tesno povezano s cilji in določbami okvirne direktive o vodi (2000/60/ES), zlasti kar zadeva oceno nevarnosti in možnih virov onesnaževanja. Pri ocenjevanju nevarnosti in obvladovanja tveganja pri vodnih telesih, ki se uporabljajo za odvzem vode, namenjene za prehrano ljudi, bi bila potrebna nekatera pojasnila, da se zagotovi ustrezna sinergija med direktivama in prepreči podvajanje.

Izvajanje pristopa, ki temelji na tveganju, bi moralo biti tudi sorazmerno z velikostjo in sredstvi dobaviteljev vode. Ta logika bistveno spreminja način poslovanja dobaviteljev vode. Vključuje naložbe v infrastrukturo in prinaša nove operativne stroške, ki v oceni učinka Komisije niso zadostno upoštevani. Tak primer je strošek vzorčenja za spremljanje kakovosti vode. Poročevalec predlaga nekaj ukrepov za prilagoditev za male in srednje dobavitelje vode, ki imajo bolj omejene vire.

Sicer se strinja z ugotovitvijo, da so nekateri zdravstveni problemi v zvezi z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, povezani s hišnimi vodovodnimi omrežji (v stavbah), zaradi česar so potrebni novi ukrepi, a meni, da predlog Komisije ni popolnoma skladen z načelom subsidiarnosti. Vtis je predvsem, da ukrepi v zvezi z oceno tveganja za vsa hišna vodovodna omrežja preveč posegajo v pooblastila držav članic.

Poročevalec zagovarja ambiciozen pristop v prednostnih prostorih, ki sprejmejo več oseb ali občutljivo javnost (upravne stavbe, izobraževalne ali zdravstvene ustanove ...). Glede ostalega meni, da bi bilo treba v zvezi z večjim delom hišnih vodovodnih omrežij okrepiti obveščanje potrošnikov in lastnikov stavb, da bi pristojne akterje spodbudili k sprejetju potrebnih ukrepov.

Harmonizacija predpisov glede materialov in proizvodov, ki so v stiku z vodo

Z določbami Direktive 98/83/ES o opremi in materialih, ki so v stiku z vodo, še niso bile uspešno odpravljene ovire na notranjem trgu. Medsebojno priznavanje med državami članicami ne deluje, zlasti ker za te proizvode in materiale ni minimalnih higienskih zahtev. Izraženi so bili pomisleki glede povezave te direktive z Uredbo (EU) št. 305/2011 o gradbenih materialih. Slednja namreč ne zajema vseh proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, in ne omogoča določitve minimalnih zahtev glede kakovosti, ki so osnovni pogoj za dejansko in celotno uresničitev medsebojnega priznavanja med državami članicami. Prav tako obstajajo negotovosti glede obsega in časovnega okvira mandata odbora za standardizacijo (CEN).

Da bi odpravili te ovire in zagotovili varnost proizvodov in materialov, ki so v stiku z vodo, poročevalec prednost namenja pristopu, ki temelji na harmonizaciji in določitvi minimalnih standardov kakovosti. To delo bi moralo temeljiti na izkušnjah in napredku več držav članic na tem področju.

Dostop do vode za vse

Novi člen pomeni pomemben napredek ter temelji na cilju enakopravnega dostopa do čiste in poceni pitne vode za vse ter na evropski državljanski pobudi „Pravica do vode“. Poročevalec to podpira in predlaga več prilagoditev za zagotovitev, da bo ta določba upoštevala načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Poročevalec meni, da bi morale biti določbe direktive namenjene predvsem dostopu do poceni in visokokakovostne vode za vse, da bi preprečili odvečne ukrepe, ki ne bi bili utemeljeni z vidika varne oskrbe z vodo in bi lahko podražili vodo za vse potrošnike.

V skladu z načelom povračila stroškov iz Direktive 2000/60/ES, po katerem se vsi stroški oskrbe z vode plačujejo z računom za vodo, meni tudi, da določbe tega člena ne bi smele povzročati nesorazmernih stroškov za lokalne javne organe, pristojne za vodo, ki bi se nato prenesli na potrošnikov račun za vodo. Kljub temu bi bilo treba spodbuditi nekatere ukrepe na ravni držav članic.

Preglednost in informacije za potrošnike

Preglednost informacij o kakovosti vode in njihovo posredovanje potrošnikom spodbujata akterje, pristojne za vodo, da si po najboljših močeh prizadevajo izpolnjevati svoje obveznosti na tem področju. Poročevalec meni, da so te informacije potrebne, če so za uporabnike razumljive, ustrezne in zlahka dostopne. Pri obveščanju javnosti je treba paziti, da se ne zmanjša zaupanje državljanov v vodo, namenjeno za prehrano ljudi.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2018)19076

Ga. Adina-Ioana VĂLEAN

Predsednica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

ASP 13E102

Bruselj

Zadeva:  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

Cenjena gospa predsednica,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je na svoji seji 15. maja 2018 soglasno[1] sklenil priporočiti, naj Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

Lep pozdrav

Pavel Svoboda

  • [1]  Navzoči so bili naslednji poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 2. maja 2018

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

COM(2017)0753 z dne 1.2.2018 – 2017/0332(COD)

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz osebja pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, se je na podlagi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj razčlenjenem pristopu k tehniki prenavljanja pravnih aktov in zlasti točke 9 sestala 19. marca 2018, da bi preučila omenjeni predlog Komisije.

Na tem srečanju[1] je posvetovalna skupina po preučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 98/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, soglasno ugotovila, da bi bilo treba s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb, označiti naslednje:

– črtanje uvodne izjave 18 Direktive 98/83/ES;

– črtanje prve povedi uvodne izjave 26 Direktive 98/83/ES („ker je pomembno preprečiti, da onesnažena voda povzroča možno nevarnost za zdravje ljudi“);

– v členu 12(3) nadomestitev besede „ali“ z besedo „in“;

– v členu 18(1)(1) črtanje zadnjih besed „po postopku iz člena 189c Pogodbe“;

– v točki 1(b) dela A Priloge II nadomestitev besed „da se dokaže izpolnjevanje zahtev iz členov 4 in 5 ter vrednosti parametrov iz Priloge I“ z besedami „da se dokaže izpolnjevanje zahtev iz člena 4 in vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5“;

– v točki 2 dela C Priloge II nadomestitev besed „iz točke 2 dela B“ z besedami „, ki so bili upoštevani pri spremljanju,“;

– v točki 3 dela C Priloge II nadomestitev besed „iz točke 2 dela B“ z besedami „, ki so bili upoštevani pri spremljanju,“;

– v točki 1(1) dela B Priloge III črtanje besed „in C“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec      pravni svetovalec      generalni direktor

  • [1]  Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)

Datum predložitve EP

1.2.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

8.2.2018

ITRE

8.2.2018

IMCO

8.2.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

21.2.2018

ITRE

21.2.2018

IMCO

21.3.2018

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Michel Dantin

8.3.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

7.6.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

13

19

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Daciana Octavia Sârbu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli, Davor Škrlec

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Ulrike Müller, Christel Schaldemose

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Julie Ward, Joachim Zeller

Datum predložitve

1.10.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

13

-

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná

PPE

Giovanni La Via

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

19

0

ECR

Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Julie Ward, Damiano Zoffoli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov