Procedūra : 2018/2069(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0291/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0291/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 02/10/2018 - 7.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0358

ZIŅOJUMS     
PDF 488kWORD 50k
26.9.2018
PE 627.722v02-00 A8-0291/2018

par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti

(2018/2069(IMM))

Juridiskā komiteja

Referente: Laura Ferrara

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti

(2018/2069(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Grieķijas Augstākās tiesā ģenerālprokurora vietnieka 2018. gada 28. martā iesūtīto pieprasījumu atcelt Georgios Kytsos imunitāti, lai būtu iespējams uzsākt kriminālprocesu pret viņu par nodarījumu, kas saistīts ar naudas summu nenomaksāšanu, kuras pienākas valstij (krimināllietas Nr. ABM: IG 2017/11402 un EG 10-17/337, iesniegtas kopā ar 2018. gada 28. marta dokumentu Nr. 1160350), kurš paziņots 2018. gada 2.maija plenārsēdē,

–  pēc Georgios Kyrtsos uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Grieķijas Republikas Konstitūcijas 62. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0291/2018),

A.  tā kā Grieķijas Augstākās tiesas Prokuratūra ir pieprasījusi atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Georgios Kytsos imunitāti saistībā ar kriminālprocesiem, kas attiecas uz valstij pienākošos summu nemaksāšanu (vairāk nekā EUR 200 000), saskaņā ar Likuma1882/1990 25. panta 1. punktu un 6. punktu, kas grozīts ar Likuma 2523/1997 23. panta 1. punktu un Likuma 1882/90 25. panta 1. punktu, kas grozīts ar Likuma 3220/2004 34. panta 1. punktu, Likuma 3943/2011 3. panta 1. punktu, Likuma 4321/2015 20. pantu un, visbeidzot, ar Likuma 4337/2015 8. pantu;

B.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

C.  tā kā Grieķijas Republikas konstitūcijas 62. pantā ir noteikts, ka parlamenta deputātus parlamentārā sasaukuma laikā nedrīkst saukt pie atbildības, aizturēt, ieslodzīt vai kā citādi ierobežot viņu brīvību, ja nav iepriekš saņemta parlamenta atļauja;

D.  tā kā kopš 2009. gada 29. jūnija Georgios Kyrtsos darbojas kā uzņēmuma “Free Sunday Publishing House Ltd.” juridiskais pārstāvis;

E.  tā kā Georgios Kyrtsos kā uzņēmuma “Free Sunday Publishing House Ltd.” juridiskais pārstāvis tiek apsūdzēts par to, ka viņš nav samaksājis seši simti divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi eiro un sešdesmit pieci centi (EUR 627 752.65), kas pienākas valstij;

F.  tā kā šim iespējamam nodarījumam nav tiešas saistības ar Georgios Kyrtsos kā Eiropas Parlamenta deputāta amatu, bet tas drīzāk attiecas uz viņa bijušo amatu, kas bija laikraksta uzņēmuma vadītājs;

G.  tā kā, piemērojot 8. pantu Protokolā Nr. 7 par privilēģijām un imunitātēm Eiropas Savienībā, ir skaidrs, ka kriminālvajāšana nav saistīta ar attiecīgā Eiropas Parlamenta deputāta paustajiem viedokļiem vai veiktajiem balsojumiem;

H.  tā kā nav nekāda iemesla aizdomām, ka kriminālprocesa uzsākšanas nodoms ir nelabvēlīgi ietekmēt deputāta politisko darbību (fumus persecutionis);

1.  nolemj atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Grieķijas iestādēm un Georgios Kyrtsos.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

24.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Jytte Guteland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Howarth

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika